Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 22. april 2015, kl. 09.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 22. april 2015, kl. 09."

Transkript

1 22. april DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 22. april 2015, kl Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Mødet afsluttet: Kl. DAGSORDEN 1. Regnskab Budget Lånoptagelse 4. Etablering af udvalg med henblik på tættere samarbejde om farligt affald 5. Resultater af Nulskrald Tversted 6. Kundeanalyse i genbrugsbutikken 7. Sæsonåbent GP Lendum 8. Næste bestyrelsesmøde 9. Formanden orienterer 10. Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer 11. Administrationen orienterer 12. Eventuelt

2 22. april Regnskab 2014 J.nr.: P Resumé Der er løbende i 2014 fulgt op på økonomien med økonomirapporter ved bestyrelsesmøderne. Sagsfremstilling Der foreligger vedlagte årsrapport, der er udarbejdet i henhold til regnskabsbestemmelserne for mellemstore virksomheder (klasse C) i Årsregnskabsloven og bestemmelserne om kommunal regnskabsføring. Opgørelse af egenkapital Der henvises til ledelsesberetningen i årsrapportens side 8, hvor der henvises til Erhvervsstyrelsen i notat af 18. maj 2011, hvor der redegøres nærmere for forsyningsvirksomheders aflæggelse af årsrapport efter årsregnskabsloven, hvilket også gælder for. Det fremgår af notatet, at egenkapitalen for en forsyningsvirksomhed ikke må indeholde overskud fra hvile i sig selv virksomhed. Akkumulerede over-/underskud af hvile i sig selv virksomhed skal i stedet vises som en mellemregning (tilgodehavende eller forpligtelse) overfor forbrugerne, idet beløbet anses for henholdsvis for meget eller for lidt opkrævet via taksterne. Notatet kræver ligeledes, at virksomheden beregner og hensætter et beløb til den fremtidige retablering/nedtagelse af anlægget. Egenkapitalen for indeholder i dag udover indskudskapitalen det akkumulerede overskud af tidligere års drift af hvile i sig selv virksomheden. Der er pt. ikke foretaget en adskillelse af eventuel fri egenkapital og overskud, som på sigt skal tilbageføres til forbrugerne via ændring af taksterne, ligesom der ikke er afsat hensat forpligtelse til senere nedtagelse af anlægget. Af andre udfordringer kan nævnes opgørelsen af indskud og fordeling heraf på affald og varme samt forrentningen heraf i henhold til varmeforsyningsloven. Det fremgår ligeledes af notatet, at årets resultat skal reguleres med årets over- /underdækning således, at årets resultat af hvile i sig selv indregnes som en mellemregning med forbrugerne, idet resultat af hvile i sig selv virksomhed skal tilbageføres til forbrugerne via de fremtidige takster. Årets resultat indeholder i dag resultat af hvile i sig selv aktiviteten, idet der dog er foretaget indregning af årets over-/underdækning på varmeregnskabet.

3 22. april Pt. udestår der bl.a. en principiel afklaring af, hvordan en eventuel fri egenkapital på affaldsområdet skal opgøres og dermed også størrelsen af mellemregningen med forbrugerne. Konkret er der på affaldsområdet stor usikkerhed omkring omfanget og rækkevidden af hvile i sig selv princippet tilbage i tid, hvilket bl.a. fremgår af Kammeradvokatens rapport fra 2005 omkring kapitalforholdene i affaldssektoren. Dette medfører, at der er usikkerhed omkring den hidtidige egenkapitals opdeling på henholdsvis overdækning og eventuel fri egenkapital, hvorfor ledelsen ikke har anset det for muligt at indarbejde Erhvervsstyrelsens notat i årsrapporten for Affaldsbranchen, herunder arbejder pt. på, at få usikkerhederne afklaret, bl.a. gennem et samarbejde blandt medlemmerne af Dansk Affaldsforening. Når dette udredningsarbejde er afsluttet og usikkerhederne afklaret, vil få Erhvervsstyrelsens notat implementeret i sin helhed. har i 2013 selv påbegyndt gennemgangen af tidligere års regnskaber med henblik på at få det historiske datagrundlag tilvejebragt. På nuværende tidspunkt forventer ledelsen, at implementeringen af Erhvervsstyrelsens notat alt andet lige kommer til at betyde, at Årets resultat i vil formentlig fremadrettet blive rapporteret til et beløb på tilnærmelses vist kr. 0 idet over-/underdækninger indregnes som gældsforpligtelse i form af en mellemregning med forbrugerne. Egenkapitalen vil fremadrettet blive rapporteret til et beløb svarende til opgørelsen af en eventuel fri egenkapital, idet det historiske akkumulerede resultat af hvile i sig selv virksomheden vil blive vist som gældsforpligtelse i form af en mellemregning med forbrugerne henholdsvis en retableringshensættelse, samt indskudskapital. Forsyningsvirksomheder er underlagt et hvile i sig selv princip, hvilket betyder, at virksomhedernes indtægter og omkostninger skal balancere med henblik på at levere billigst mulige ydelser til forbrugerne. Implementeringen af notatet vil påvirke regnskabet for, idet den opsamlede egenkapital skal udredes, med henblik på at afklare om denne skal allokeres til en overeller underdækning for at efterleve hvile i sig selv princippet. Ligesom der skal afsættes midler til reetableringsomkostninger. Den ændrede praksis er derfor ikke implementeret i nærværende årsregnskab for 2014, idet ledelsen har valgt først at foretage implementeringen når der i branchen eller lovgivningsmæssigt er givet vejledninger. Egenkapitalen er således opgjort i lighed med tidligere år.

4 22. april RESULTATOPGØRELSE for Regnskab Regnskab kr. kr. OMSÆTNING Behandlingsindtægter Salg af energi og varer Statsafgifter Betaling fra deltagende kommuner Omsætning i alt OMKOSTNINGER Personale Driftsomkostninger Administration Tab og forventet tab på debitorer Statsafgifter Hensættelse til retablering af deponi Omkostninger i alt Resultat før afskrivning Afskrivning Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter 0 0 Finansielle omkostninger Årets resultat Resultatdisponering Overført til opsamlet driftsoverskud Over-/underdækning efter hvile-i-sig-selv-princippet Årets resultat

5 22. april Årets resultat AVVs samlede resultat blev et underskud på t.kr. mod et forventet underskud på t.kr. På energianlægget var der budgetteret med et underskud på t.kr., men resultatet blev t.kr. Det skyldes dels en negativ påvirkning i 2014, fordi vi i 2013 bogførte en forventet tilbagebetaling af energiafgifter på t.kr., som dog viste sig at være en fejlberegning fra Skats side, og dels en betaling af deponiafgift på t.kr. for mellemlagret brandbart affald, der forbrændes i På de øvrige driftsafsnit er resultaterne stort set som budgetteret. De kommunale ordninger tilsammen udviser et overskud på 684 t.kr. Herunder at der har været en merbetaling fra interessentkommunerne på t. kr. på grund af stigning i de variable omkostninger og en mindre værdi fra salg end forventet for budget Lovgrundlag Årsregnskabsloven De kommunale regnskabsbestemmelser AVVs vedtægt Økonomiske konsekvenser Se ovenfor. Personalemæssige konsekvenser Ingen. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen. Bilag Årsrapport 2014 Revisionsprotokollat siderne Ledelsens regnskabserklæring vedrørende årsregnskabet for 2014 At årsrapport og revisionsprotokollat godkendes.

6 22. april Budget 2016 J.nr.: P Resumé Genoptagelse af punktet fra bestyrelsesmødet den 24. februar Ifølge vedtægten for AVV skal der udarbejdes et budget for 2016 til fremsendelse til interessent kommunernes godkendelse i juni måned Budget/Takster: Der fremsendes til kommunernes godkendelse forslag til budget/takster inden den 1. juli for det efterfølgende regnskabsår, 2016, således at taksterne kan indarbejdes i kommunernes budget. Anlægsbudget: Der fremsendes til kommunernes godkendelse forslag til anlægsprojekter inden den 1. juli for det efterfølgende regnskabsår og overslag for de næste 5 års anlægsprojekter: Sagsfremstilling Forslag til budget 2016 udarbejdes med videreførelse af de nuværende aktiviteter med fortsat drift af de kommunale ordninger og behandlingsanlæg, med følgende udgangspunkt. Affaldsbranchen er under forandringen, regeringen har præsenteret 2 nye rammer for branchen: en ressourceplan og en forebyggelsesplan. I maj 2014 udsendte Regeringen ressourceplanen for affaldshåndtering : Danmark uden affald. Ressourceplanen udgør Folketingets udmelding af den nationale affaldspolitik, som skal danne rammen for de kommunale affaldsplaner. I februar 2015 blev den nye forebyggelsesplan langeret af vores Miljøminister. Målsætning er en meget større genanvendelse, kravet er, at minimum 50 % af husholdningsaffaldet skal genanvendes, hvilket kræver en forøget indsats. Samtidig ønsker Folketinget at affaldet skal håndteres som ressourcer og større fokus på genanvendelse og affaldsminimering. Liberalisering af affaldssektoren har været drøftet i mange år og afventer stadig endelige planer og beslutninger fra Folketinget. Men det er vedtaget, at erhvervsaffaldet skal liberaliseres, hvilket kan give store udfordringer og ekstra administration, hvis alt erhvervsaffald skal handles på en fælles børs, som pt. er intentionen (forhandlinger med Staten foregår pt.).

7 22. april EU s Affaldsrammedirektiv sætter de overordnede rammer for forebyggelse og behandling af affald i EU. Også her er fokus på affaldsforebyggelse og genanvendelse, ligesom der arbejdes på implementering af den cirkulære økonomi i EU. De mange forandringer for affaldsbranchen giver et kæmpe pres på omkostningerne til håndtering af affaldet, og det må forventes, at taksterne vi stige yderligere i de kommende år, især krav om øget kildesortering med flere fraktioner på genbrugspladserne og i hjemmene vil belaste økonomien. AVVs ambition er at være på forkant og deltage aktivt i de store forandringer, der er i bevægelse, vores strategi er at øge fokus på affaldshierarkiets 2 øverste niveauer og effektivt drive og optimere de 3 nederste. Gerne i samarbejde med andre, hvis der er økonomiske fordele herved. Konkrete strategiske fokusområder: For økonomisk effektiv drift skal alt med affald samles i én organisation Samarbejdsmuligheder med andre affaldsselskaber skal forfølges Initiativer der forbygger affald skal implementeres i ejer kommunerne, f.eks.: o Nej tak til reklamer o Minimering af madspil

8 22. april AVVs butikskoncept skal udvikles og udvides med reparationsværksteder. Initiativet har flere fordele: mindre afflad, konkurrencedygtige produkter til de mindre bemidlede og lokal beskæftigelse, som evt. kunne fungerer som jobtræning, hvor vi kunne hjælpe både flygtninge og andre i gang på arbejdsmarkedet evt. i samarbejde med lokale virksomheder. Kommunale ordninger: Der budgetteres med drift af 18 genbrugspladser, miljø-og storskrald, service og bobleordning. Driften af genbrugspladserne finansieres efter følgende fordelingsnøgle: Borgernes benyttelse af pladserne. Betalingen fra kommunerne er opdelt i en fast og en variabel betaling. Virksomheders benyttelse af pladserne. Betalingen fra virksomheder er efter forbrug, med en andel til drift og administration til AVV og en andel til kommunernes administration af ordningen. De øvrige kommunale ordninger finansieres ved betaling fra kommunerne i et fast bidrag. Fælleskommunale ordninger Budget Regnskab Budget Miljøservice/ Genbrugspladser Storskraldsordning Bobleordning I alt I alt I alt Omsætning Kommunebetaling Omkostninger Resultat Afskrivninger og finansielle omkostninger Årets resultat Betalingen fra kommunerne (både det faste og det variable bidrag) fordeles efter antallet af indbyggere/sommerhuse, hvor sommerhuse vægtes som den gennemsnitlige husstands størrelse. Behandlingsanlæg: Driften af behandlingsanlæggene finansieres via behandlingsindtægter og salg af varer og ydelser.

9 22. april Behandlingsanlæg Budget Regnskab Budget Genbrugscenter Forbrændingsanlæg Miljøanlæg Deponi Kørselsafdeling I alt I alt I alt Omsætning Driftsomkostninger Behandlingsomkostninger Afgifter Resultat Afskrivninger og finansielle omkostninger Hensættelser Årets resultat Administration service og innovation: Driften finansieres ved betaling fra kommunale ordninger, behandlingsanlæg, betaling for administration fra Modtagestation Vendsyssel og indtægter i form af tilskud til udviklingsprojekter, tilskud til PhD-studerende og salg af konsulentydelser. Betaling fra Kommunale ordninger og behandlinger er en forholdsmæssig betaling i forhold til afdelingernes omkostninger eksklusiv afgifter.

10 22. april Forslag til takster: Takster (eksl. moms) Fælleskommunale ordninger Regnskab Budget Budget (kr.) (kr.) (kr.) Brugerbetaling: Kommunebetaling, kr. pr. indbygger 456,40 433,50 440,00 Mærk affaldet: Blåt mærke (pris pr. besøg) 145,00 155,00 157,00 Grønt mærke (2 besøg pr. måned) 1.145, , ,00 Gult mærke (5 besøg pr. måned) 2.285, , ,00 Rødt mærke (flere besøg pr. uge) 4.575, , ,00 Forbrændingstakster Forbrændingstakster: Erhvervsaffald, kr. pr. ton, inklusiv energiafgifter 430,00 430,00 440,00 Dagrenovation, kr. pr. ton, inklusiv energiafgifter 495,00 510,00 525,00 Deponeringsanlæg Deponeringstakster: Erhvervsaffald, deponeringsegnet, kr. pr. ton 300,00 355,00 362,00 Affaldsafgift, kr. pr. ton 475,00 475,00 475,00

11 22. april Anlægsbudget 2016: Genbrugspladser: Miljøforbedrende tiltag på udvalgte pladser Genbrugscenter: Reparationsværksted Energianlæg: Akut pulje til teknisk anlæg Hal på Miljøvej Miljøanlæg: Forundersøgelser samt etablering af recirkulationsanlæg 2,5 mio. kr. 2,0 mio. kr. 5,0 mio. kr. 6,0 mio. kr 3,0 mio. kr Lovgrundlag Vedtægt for, samt diverse love for affaldsbehandling, afgiftslovgivning og varmeforsyningsloven. Økonomiske konsekvenser Fastlæggelse af den økonomiske bevilling for Personalemæssige konsekvenser Afhængig af det endelige budget. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Der arbejdes med øget fokus på relationer mellem affald, ressourcer, miljø og energi. Der stilles krav til miljøbelastningen ved udførelse af transportopgaver. Yderligere investeringer i energieffektive løsninger på forbrændingsanlægget. Bilag Forslag til takster, 2016, for. Budgetforslaget indstilles til bestyrelsens foreløbige godkendelse, idet nærværende forslag drøftes med de to interessentkommuners teknik- og miljøudvalg på møde i maj 2015.

12 22. april Lånoptagelse J J.nr.: D Resume Genoptagelse af punkt 4 fra bestyrelsesmødet den Der blev på ovenstående møde besluttet, at der kunne optages et variabelt forrentet lån i Kommunekredit efter en forventet godkendelse i interessentkommunerne. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelsen er efterfølgende blevet behandlet i Hjørring Byråd, hvor det blev besluttet at genoptage punktet på næste byrådsmøde, for endelig afklaring af, om der kunne godkendes, at der bliver optaget et variabelt forrentet lån, eller den principielle beslutning om, at Hjørring Kommune ikke optager variabel forrentede lån også skal gælde for AVV. Brønderslev Kommune har endnu ikke behandlet ansøgningen om godkendelse af låneoptagelsen. Sagsfremstilling: Fra mødet den J.nr.: D Resumé I forbindelse med budgetbehandlingen for budget 2013 er der i likviditetsoversigten angivet, at der skal optages lån på mio. kr. 30. Budgettet i sin helhed er godkendt af de to interessentkommuner. Der er fra Kommunekredit modtaget 3 lånetilbud. Lånet optages som et lån til renovering af ovnlinje 2. Sagsfremstilling I forbindelse med fortsat udvikling af forbrændingsanlægget var der planlagt nyetablering af en ny ovnlinje 4. Denne plan blev erstattet af en renovering af ovnlinje 2. Der var forudsat at udbygningen med en ny ovnlinje skulle lånefinansieres. Finansieringen af renoveringen af ovnlinje 2 (ca. mio. kr. 50) er sket ved forbrug af likvide midler samt oprettelse af kassekredit. Dette har medført manglende likviditet til finansiering af vores øvrige anlægsaktiviteter. Derfor ansøges der om godkendelse af optagelse af lån med ovnlinje 2 som pant på mio. kr. 30.

13 22. april Der er fra Kommunekredit modtaget tre lånetilbud på et variabel forrentet lån, et fastforrentet lån og et basislån Låneoversigt: Låntype Budget udbetalingskurs Indfrielse til Rente Rentegennemsnit sikkerhed max kurs procent kr. pr år Fast rente Høj 100 nej 1, Variabel Lav 100 ja 0, Variabel Lav 100 Ja 0, Basis Middel 100 Ja/periode 0, Fastforrentede lån er i princippet inkonverterbart Variabelt forrentet lån fuldt konverterbart Basislån kan konverteres til kurs 100 ved udløb af aftalt renteperiode. Den endelige låneoptagelse skal godkendes af de to interessentkommuner. Lovgrundlag Kommunernes lånebekendtgørelse. AVVs vedtægt. Økonomiske konsekvenser Lånet skal forrentes og afdrages over 10 år, hvilket forøger forbrændingsanlæggets finansielle omkostninger. Personalemæssige konsekvenser Ingen. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen. Bilag Beskrivelse af nævnte låntyper. Lånetilbud inklusiv amortiseringsplaner.

14 22. april At de to interessentkommuner godkender optagelse af lån på mio. kr. 30 i Kommunekredit. Bestyrelsesformanden og direktøren bemyndiges til at underskrive lånedokumentet efter forventet godkendelse i interessentkommunerne. Bestyrelsen ønsker optagelse af variabelt forrentet lån med renteprocent 0,29 (laveste rente). Desuden godkendt som indstillet. Der er modtaget nye lånetilbud dateret den Lån med fast rente: 0,87% p.a. ingen stiftelsesomkostninger og administrationsbidrag. Lånet er inkonvertibelt Lån med variabel rente: -0,16% p.a. renten er fastsat for 3 måneder, ingen stiftelsesomkostninger og administrationsbidrag. Lånet kan indfries eller omlægges med 10 bankdages varsel. Bilag Kopi af dagsordenspunkt 6 fra Byrådsmødet i Hjørring Kommune den : At der efter interessentkommunernes forventede godkendelse af optagelse af lån på 30 mio. kr., optages et variabel eller fast forrentet lån i Kommunekredit nærmere efter beslutning af de to interessent kommuner. 4. Etablering af udvalg med henblik på tættere samarbejde om farligt affald J.nr.: D Resumé Man har i MVs bestyrelse diskuteret, om en endnu tættere relation til AVV kunne være rationel og måske kunne der findes en endnu bedre organisering af de 2 selskaber.

15 22. april Sagsfremstilling og Modtagestation Vendsyssel I/S (MV) er selvstændige 60 selskaber, dog fungerer MV i den daglige drift som en afdeling af AVV. MV er en mindre organisation med 6-7 medarbejdere, der arbejder med farligt affald. Man har i MV diskuteret, om en endnu tættere relation til AVV kunne være rationel og måske kunne der findes en endnu bedre organisering af de 2 selskaber. MVs bestyrelse har opfordret til at nedsætte en lille hurtigt arbejdende gruppe bestående af de to formænd (M/K) og med direktøren for selskaberne som sekretær. Gruppens opgave er at udarbejde idéer og oplæg til videre diskussion i de to bestyrelser om et evt. tættere samarbejde. Hvilket er i god sammenhæng med AVVs vision om at samle alt med affald i én organisation. Lovgrundlag Endnu ikke relevant. Økonomiske konsekvenser Begrænsede, skal afklares. Personalemæssige konsekvenser Ingen. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen. Bilag Ingen. At AVV deltager i diskussion med MV om et evt. tættere samarbejde.

16 22. april Resultater fra Nulskrald Tversted J.nr.: P Resumé Nulskrald Tversted er fase 2 i Nulskrald-konceptet og løb af stablen i hele På mødet præsenteres forløbet og resultaterne i forsøget. Sagsfremstilling I hele 2014 havde Tversted fokus på sortering og forebyggelse af affald. Omdrejningspunkt for Nulskrald Tversted var borgerinddragelse og forankring i lokalsamfundet. AVV gjorde en række erfaringer og har samlet dem i en netop udgivet rapport, der skal formidle projektet og hele Nulskrald-tankegangen til potentielle samarbejdspartnere, ildsjæle og pressen. Projektet i Tversted har desuden medvirket til at identificere to fremtidige Nulskrald-indsatsområder: nedbringelse af madspild og nej tak til reklamer. Projektlederen på Nulskrald Tversted fortæller kort om Nulskrald Tversteds resultater og præsenterer rapporten under mødet. Lovgrundlag Miljølovgivning Bekendtgørelse om affald Økonomiske konsekvenser De afholdte udgifter er indeholdt i administrationens driftsbudget. Der er endvidere modtaget tilskud fra Puljen til Grønne Ildsjæle. Personalemæssige konsekvenser Nuværende personale har været anvendt i projektet. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Minimering af ressourceforbruget gennem affaldsforebyggelse. Bedre udnyttelse af ressourcerne i affaldet gennem affaldssortering. Bilag Rapport om Nulskrald Tversted. Til efterretning.

17 22. april Kundeanalyse i genbrugsbutikken J.nr.: P Resumé I efteråret 2014 gennemførte vi en kundeundersøgelse i AVVs to genbrugsbutikker. På mødet præsenteres resultaterne af undersøgelsen og AVVs fokusområder inden for genbrug. Sagsfremstilling AVV har beskæftiget sig med salg af genbrugsvarer til private i mere end 30 år. I genbrugsbutikken sælger vi tøj, bøger, møbler, isenkram, elektronik, cykler, lamper m.v. der ellers ville være endt som affald til genanvendelse eller forbrænding. Der har gennem alle årene været en stigende interesse for at handle i genbrugsbutikken i Hjørring. Genbrug er et indsatsområde som AVV ønsker at sætte øget fokus på fremover og derfor gennemførte vi en kundeundersøgelse i genbrugsbutikkerne i september Undersøgelsen er koordineret med en tilsvarende undersøgelse i AffaldPlus (Fælleskommunalt affaldsselskab på Syd- og Vestsjælland). Hensigten med undersøgelsen er dels, at undersøge generelle tendenser inden for genbrug samt at se på kundernes profiler, motivation og bevæggrunde for at handle i butikken. Samtidig understøttes det strategiske arbejde med udvikling af genbrug. Resultaterne fra undersøgelsen er netop samlet i en rapport, som afdelingslederen for genbrugsbutikken kort vil fortælle om på mødet. Lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse Affaldsbekendtgørelsen Økonomiske konsekvenser De afholdte udgifter er indeholdt i administrationens og genbrugsbutikkernes driftsbudget. Personalemæssige konsekvenser Nuværende medarbejdere samt en studentermedhjælper har været anvendt til opgaven. Det forventes at direkte genbrug på sigt vil give flere lokale arbejdspladser, hvor en del vil være socialøkonomiske arbejdspladser.

18 22. april Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Direkte genbrug hører til i toppen af affaldshierarkiet, hvor de miljømæssige fordele er størst. Bilag Kundeanalyse. Til efterretning. 7. Sæsonåbent GP Lendum J.nr.: P Resumé Borgerne i Lendum ønsker at genbrugspladsen er åbnet om lørdagen, 2 løsninger diskuteres. Sagsfremstilling Genbrugspladsen i Lendum er pr. 1. april 2015 blevet reduceret i åbningstiden. Tiderne er reduceret fra: Alle hverdage lørdag Til: Mandage og fredage: Dette har afstedkommet protester fra Borgerforeningen i Lendum. Der har været afholdt diverse møder, og et ønske er, at pladsens åbningstider ændres så de fremadrettet også omfatter lørdage. Erfaringstal fra 2014 viser at 30 % af de besøgende kom om lørdagen. Udfordringen er den, at AVVs afdeling for genbrugspladser oplever et stigende pres på økonomien. Dette pres skyldes primært vigende indtægter fra salg af genanvendelige materialer samt stigende udgifter til behandling af affaldet. Lendum er den Genbrugs

19 22. april plads i AVVs regi, som har færrest besøgende og derfor den højeste pris for behandling af affald. AVV har afholdt møde med en lille delegation fra Lendum, hvis højeste ønskede er at genbrugspladsen holder åben lørdag. Delegationen har forståelse for AVVs økonomiske udfordringer og foreslog derfor, at genbrugspladsen evt. kunne lukkes i ydersæsonerne. Så en evt. ændring af åbningstider for Lendum kunne være: Åbningtid: én hverdag og lørdag Sæsonåbnet, fra 1. marts til 31. okt. og nogle dage efter nytår Alternativt kunne genbrugspladsen etableres som en ubemandet genbrugsplads, hvilket kræver en investering på ¼ mio. (til elport med automatik og videoovervågningsudstyr) og giver dermed ikke en umiddelbar besparelse, men en ydereligere udgift. AVV har ingen erfaring med en ubemandet plads, men er i gang med et forsøg i Asaa, som vi vil høste erfaringerne fra, inden vi foretager yderligere investeringer. Lovgrundlag Miljøgodkendelsen på genbrugspladsen. Økonomiske konsekvenser Alternativ 1.: Sæsonåbnet er neutral i forhold til tidligere vedtagne plan for genbrugspladser Alternativ 2.: Elport og videoovervågning koster ca. kr. ¼ mio. Personalemæssige konsekvenser Meget begrænsede. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen. Bilag Ingen. Direktionen indstiller at der arbejdes videre med alternativ 1, i dialog med delegation fra Lendum.

20 22. april Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde(r) J.nr.: P Resumé Næste møde i bestyrelsen er fastsat til 12. maj 2015, kl Der er desuden aftalt møde i AVVs bestyrelses den 6. oktober 2015, kl Dette møde ønskes iflg. bestyrelsesformand Jørgen Bing ændret til 5. oktober 2015, kl At mødet den 12. maj 2015 kl fastholdes. At mødet den 6. oktober 2015, kl ændres til den 5. oktober 2015, kl Formanden orienterer Reparationsværksted Årsberetning; Filmklip med Bing Til efterretning. 10. Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer Intet ved udarbejdelse af dagsorden Til efterretning.

21 22. april Administrationen orienterer, herunder Mulighed for samarbejder om deponi og sorteringsanlæg Røggaskondensering Henvendelse til ombudsmanden vedr. behandling af affald fra erhverv Henvendelse fra DI vedr. genbrugsbutikker Ansøgning om midler til genbrugsport Orientering om personalesag Regulering af varmefordeling Til efterretning. 12. Eventuelt

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09. 27. maj 2014 1825 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Birthe Andersen

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. december 2014, kl. 10.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. december 2014, kl. 10. 16. december 2014 1859 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. december 2014, kl. 10.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende:

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 25. februar 2014, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 25. februar 2014, kl. 09. 25. februar 2014 1786 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 25. februar 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende:

Læs mere

ÅRSRAPPORT/2013. CVR-nr. 13 50 74 06

ÅRSRAPPORT/2013. CVR-nr. 13 50 74 06 ÅRSRAPPORT/2013 CVR-nr. 13 50 74 06 /Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

ÅRSRAPPORT/2014. CVR-nr. 13 50 74 06

ÅRSRAPPORT/2014. CVR-nr. 13 50 74 06 ÅRSRAPPORT/2014 CVR-nr. 13 50 74 06 /Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Godkendt på bestyrelsesmøde 12. maj 2015. CVR nr. 46076753

ÅRSRAPPORT 2014. Godkendt på bestyrelsesmøde 12. maj 2015. CVR nr. 46076753 ÅRSRAPPORT 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde 12. maj 2015 CVR nr. 46076753 INDHOLD Side 01 02 03 04 05 06 Interessentskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal....4 Ledelsesberetning...5 Ledelsespåtegning...12

Læs mere

ARC I/S Amager Ressourcecenter CVR-nr.: 3420 8115. Årsrapport 2013. en del af byen

ARC I/S Amager Ressourcecenter CVR-nr.: 3420 8115. Årsrapport 2013. en del af byen ARC I/S Amager Ressourcecenter CVR-nr.: 3420 8115 Årsrapport 2013 Dirigenten på generalforsamling: Dato for godkendelse: en del af byen Interessentskabsoplysninger ARC - I/S Amager Ressourcecenter CVR-nr.:

Læs mere

Dagsorden. Dato: 19. september 2014 Tidspunkt: 08.30 11.30 Højstrupgård, Ejler Jensens Vej 1, 3000 Helsingør

Dagsorden. Dato: 19. september 2014 Tidspunkt: 08.30 11.30 Højstrupgård, Ejler Jensens Vej 1, 3000 Helsingør Bestyrelsesmøde den 19. september 2014 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S Dato: 19.

Læs mere

Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag.

Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. 2 Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. Indhold Indhold... 2 1. Forord... 4 2. Indledning... 5 3. Affaldsplanens indhold... 6 4.

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Ledelsespåtegning 2. Revisionspåtegning 3. Selskabsoplysninger 5. 5 års nøgletal 7. Ledelsesberetning 8.

ÅRSRAPPORT 2012. Ledelsespåtegning 2. Revisionspåtegning 3. Selskabsoplysninger 5. 5 års nøgletal 7. Ledelsesberetning 8. ÅRSRAPPORT 2012 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Selskabsoplysninger 5 5 års nøgletal 7 Ledelsesberetning 8 Årets resultat 21 Anvendt regnskabspraksis 23 Resultatopgørelse

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. 19:30 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende: Jette Kirkeby

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE ÅRSRAPPORT BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE Reno Djurs Årsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsoplysninger.................................................. 3 2. Ledelsespåtegning...................................................

Læs mere

Redegørelse om affaldssektoren

Redegørelse om affaldssektoren Redegørelse om affaldssektoren Konkurrencestyrelsen Erhvervsministeriet Forord Denne redegørelse er skrevet på baggrund af en undersøgelse Konkurrencestyrelsen har gennemført af de gældende reguleringer

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-12-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-12-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-12-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Jørgen Lundsgaard, Mads Fredeløkke, Finn Olsen, Bo Hansen, Hanne Klit, Bruno

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. august 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 02. juni 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens Fjendbo

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:50 Fraværende: REFERAT Ingen. Klaus Anker Hansen deltog ikke i behandlingen af pkt. 17 til pkt. 20. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 27. marts 2014 kl. 08.00 10.

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 27. marts 2014 kl. 08.00 10. Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 19. marts 2014 J.nr.: 200202/68454 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Låneoptagelse

Læs mere

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024 Greve Kommune Affaldsplan 2014-2024 Høringsudkast, august 2013 Forsidefoto: Ole er én af de renovationsmedarbejdere, der tager skraldet i Greve hver dag. Denne Affaldsplan er udarbejdet af Greve Kommune

Læs mere

Det fremtidige grundlag for affaldsforbrænding

Det fremtidige grundlag for affaldsforbrænding Det fremtidige grundlag for affaldsforbrænding i Hjørring 23-05-2011 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København K T: 88 70 70 83 F: 33 32 16 61 E-mail: info@eaea.dk Web:

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00-12.00 Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Deltagere:, Jørn Juhl Nielsen, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten Sørensen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere