Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr."

Transkript

1 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge København V. Nævnet har modtaget klagen den 12. januar Klagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige oplysninger om en

2 2 ejendom, således at klagerne har betalt for meget for ejendommen, og om de indklagede skal erstatte klagerne denne merpris. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: De indklagede havde en ejendom til salg. I salgsprospektet anførte de indklagede bl.a.: Helt op til [skoven], byens allerbedste badestrand og marinaen ligger denne yderst præsentable ejendom omgivet af naturen, med et fornemt kik til [sundet]. Ejendommen ligger på en aldeles pragtfuld grund, som er opdelt i 2 matrikler, hvor en kæmpe bjergfyr strækker sig mod himlen. Her er tillige mulighed for at bygge nyt på områdets, ja, måske byens eneste og i særklasse mest attraktive byggegrund, med kik til skov, sund og badestrand. De indklagede indhentede diverse oplysninger om ejendom herunder et kommunalt oplysningsskema. Kommunen havde i skemaet anført, at der ikke var lokalplan, lokalplanforslag eller byplanvedtægt for ejendommen. Den 13. april 2005 underskrev klagerne en købsaftale om køb af ejendommen for kr. Den 20. november 2006 skrev klagerne til kommunen, at de i avisen havde set, at deres genbo havde til hensigt at søge om tilladelse til at udstykke sin grund i 3 parceller. Klagerne meddelte, at de ved bebyggelse af de 3 parceller ville blive frarøvet deres smukke udsigt, som var grundlaget for den høje handelspris. Klagerne havde endvidere andre indsigelser mod tilladelse til udstykning, herunder hensyntagen til områdets natur og udseende samt trafikale forhold. Den 8. december 2006 svarede kommunen, at genboens ejendom bestod af 4 matrikler, der var vurderet som en samlet ejendom, hvilket betød, at hver matrikel kunne afhændes uafhængigt af hinanden til selvstændig bebyggelse. I kommuneplanens rammer var områdets anvendelse fastlagt til boligformål. Klagerne klagede herefter til Naturklagenævnet over, at kommunen havde givet tilladelse til sammenlægning af de 4 matrikelnumre, således, at der opstod 3 nye grunde, hvoraf alene den ene tidligere havde været bebygget med et lille sommerhus. Kommunen havde givet byggetilladelse til nyt byggeri på den ene grund, og det forventedes, at der også ville blive givet byggetilladelse på de 2 andre grunde. Klagerne anførte, at kommunen i mangel af lokalplan tilsyneladende havde givet byggetilladelse efter kommuneplanen, men at kommuneplanen ikke havde tilstrækkelige bestemmelser til at regulere forholdene, henset til byggeriets kystnære beliggenhed, byggeriets store afvigelse fra det øvrige byggeri i området, samt byggeriets meget markante påvirkning af kysten. Klagerne anførte videre, at

3 3 sammatrikuleringen og den påtænkte efterfølgende udmatrikulering havde karakter af en egentlig udstykning, og at kommunen alene af denne grund skulle udarbejde en lokalplan. Den 17. juni 2009 afgjorde Naturklagenævnet sagen. Naturklagenævnet udtalte bl.a., at opførelsen af 3 enfamiliehuse ikke kunne betragtes som en væsentlig ændring af det bestående miljø, idet projektets omfang ikke i sig selv kunne betragtes som større, idet opførelsen fandt sted i et allerede bebygget byzoneområde, og idet opførelsen var i overensstemmelse med kommuneplanen, der fastlagde, at området skulle anvendes til boligformål. Kommunens tilladelse til arealoverførsel og opførelse af 3 enfamiliehuse var således ikke omfattet af planlovens bestemmelser om tilvejebringelse af en lokalplan, og klagerne fik således ikke medhold i klagen. Den 16. november 2009 klagede klagerne til de indklagede over, at de indklagede havde udtalt, at der aldrig ville kunne udstykkes og nybygges foran ejendommen til ødelæggelse af den flotte udsigt til sundet og skoven. Ved brev af 18. november 2009 svarede de indklagede, at de ikke havde udtalt, at der aldrig ville kunne bygges foran ejendommen, og at det ikke kunne bebrejdes de indklagede, at en person havde opkøbt 2 ejendomme og lagt dem sammen for at opnå en grundstørrelse, der kunne udstykkes i 3 selvstændige grunde. Klagerne har bl.a. anført: De indklagede skal betale erstatning til klagerne på ca. 1 million kr. Klagerne købte ejendommen til udbudsprisen, idet klagerne vurderede, at ejendommen med den unikke beliggenhed var prisen værd. De indklagede havde således udtalt, at der aldrig ville kunne udstykkes og nybygges foran ejendommen til ødelæggelse af den flotte udsigt til sund og skov, og det fremgik da også af salgsprospektet, at ejendommen bestod af to matrikler og derfor kunne opdeles i to grunde, således at der kunne bygges nyt på områdets eneste og i særklasse mest unikke byggegrund. Mindre end et år efter overtagelsen af ejendommen, viste det sig imidlertid, at grunden foran ejendommen blev udstykket i 3 grunde, som alle kunne bebygges i 1½ etage, således at klagernes udsigt og den fredelige beliggenhed blev ødelagt. De indklagede burde have undersøgt forholdene i området, før de udtalte sig om, at der aldrig kunne ske bebyggelse af grunden foran ejendommen. I stedet har de indklagede netop fremhævet, at klagernes ejendom var den eneste, der havde mulighed for nybyggeri. De indklagede kunne med en enkelt opringning til teknisk forvaltning i kommunen have sikret sig, at salgsprospektets oplysninger var sande.

4 4 Klagerne har kendskab til, at en anden mægler, der efterfølgende fik en af naboejendommene til salg, gjorde dette og dermed modtog og videregav korrekte oplysninger om forholdene i området. Menigmand ville være af den klare opfattelse, at der umuligt kunne tillades byggeri så kystnært og i så særegent område, men de indklagede er professionelle, og klagerne burde som menigmænd kunne have tillid til, at de indklagede havde undersøgt forholdene. Klagerne var i forbindelse med handlen repræsenteret ved advokat, men heller ikke han betvivlede, at de indklagede havde undersøgt forholdene og derfor kunne beskrive ejendommen som sket. Der er endnu ikke bygget på den sidste af de 3 nyudstykkede grunde, men når det sker, er det klagernes vurdering, at klagernes ejendom taber ca. 1 million kr. i værdi, idet der herefter ikke vil være nogen udsigt fra ejendommen. De indklagedes ansvarsforsikringsselskab Chartis har bl.a. anført: Det bestrides, at de indklagede skal betale erstatning til klagerne. De indklagede har i deres anprisning af ejendommen oplyst, at der eventuelt kunne ske bebyggelse af byens måske eneste og i særklasse mest attraktive byggegrund. Med dette ordvalg er der ikke givet nogen garanti eller tilsikring. På handelstidspunktet var der ikke truffet beslutning om, at de omtalte grunde skulle sammenlægges, udstykkes og bebygges. De indklagede havde derfor ikke viden eller formodning om, at der ville blive foretaget denne ændring af grundene. Ud fra det foreliggende er der ikke oplysninger om, at klageren på tidspunktet for handlens gennemførelse havde udtrykt specielle ønsker eller tanker i retning af, at udsigten havde betydning for klagernes valg af ejendom. Klagerne var endvidere repræsenteret af egen professionel rådgiver, og såfremt udsigten var af væsentlig betydning for klagerne, burde klageren have drøftet dette med deres rådgiver, der herefter burde have drøftet det med de indklagede. Såfremt Klagenævnet skulle give klagerne medhold i, at der er udvist ansvarspådragende adfærd fra de indklagedes side, bestrides det, at klagerne har lidt tab. Det er således ikke dokumenteret, at prisen på handelstidspunktet ville have været anderledes, hvis der allerede på dette tidspunkt forelå planer om bebyggelse af nabogrunden. Nævnet udtaler:

5 5 Nævnet finder ikke, at de indklagede, som salgsprospektet er formuleret, har tilsikret klagerne, at der ikke ville kunne ske bebyggelse af grunden foran klagernes ejendom, og nævnet finder det ikke godtgjort, at de indklagede mundtligt har garanteret klagerne, at udsigten fra ejendommen ikke kunne ødelægges af nybyggeri. Det fremgår af sagen, at de indklagede har indhentet diverse oplysninger om ejendommen, herunder indhentet kommunalt oplysningsskema. De indklagede har dermed opfyldt deres undersøgelsespligt. Efter de foreliggende oplysninger var der ikke på handelstidspunktet givet tilladelse til nybyggeri, hvorfor det under alle omstændigheder ikke havde været muligt for de indklagede at oplyse klagerne herom. Nævnet finder ikke, at de indklagede havde pligt til at undersøge, om der var en teoretisk mulighed for, at der kunne blive bygget nye ejendomme foran den omhandlede ejendom. Såfremt det var en forudsætning for klagerne, at der ikke kunne ske bebyggelse foran ejendommen, burde klagerne have undersøgt dette hos kommunen eller betinget handlen af, at der blev indhentet dokumentation herfor. Nævnet finder herefter ikke anledning til kritik af de indklagede og finder derfor allerede af denne grund, at de indklagede ikke skal betale erstatning til klagerne. Konklusion: Klagen tages ikke til følge. Kendelsen offentliggøres, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Sven Øvre Storegade 17 4550 Asnæs Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstilling og købsaftale har givet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mariann Trolledahl v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 15. januar

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt.

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Charlotte Lynggaard, Jørgen Lynggaard og Poul-Erik Hansen v/ AIG Europe S.A Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Realmæglerne Nyborg ApS Vestergade 32 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 25. juni 2012. Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]:

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]: 1 København, den 16. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Boligbutikken Engelhardt ApS Allégade 1E 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted 1 København, den 10. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted Nævnet har modtaget klagen den 2. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendoms MDE Ole Lindgreen v/advokat Sten Mørck Thomsen H.C. Andersens Boulevard 38 1553 København V Ifølge retsbogsudskrift af 11. juni 2009

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Ege Christiansen og Mads Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 26. juni 2012. Klagen

Læs mere

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme.

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Runo Østervold 24 8900 Randers og Palle Konggaard Irisvej 7 Assentoft 8900 Randers Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010.

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Knud Metum v/ Bang & Regnarsen Advokater Karsten Gudmand-Høyer Store Kongensgade 49 Boks 9005 1022 København K Nævnet har

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. Tony Robinsson Valby Langgade 211 2500 Valby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ advokat Steen Lundbye Nørre Voldgade 19 1358 København K Nævnet har modtaget klagen den 28. januar

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter. 1 København, den 14. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Pedersen Marielyst Strandvej 48 4873 Væggerløse Nævnet har modtaget klagen den 27. september 2010. Klagen angår

Læs mere