Bestyrelsesformand Lene Svendsen bød velkommen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesformand Lene Svendsen bød velkommen."

Transkript

1 År 2011, den 28. april, kl afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Glinkas Rubin i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. Bestyrelsesformand Lene Svendsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent og referent. Som dirigent og referent valgtes advokat Thomas Rysgaard Rasmussen fra administrator Grubbe Advokater, Advokatanpartsselskab. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet med det krævede varsel i vedtægten, og at ingen af de tilstedeværende havde indvendinger herimod. På generalforsamlingen var der ud af 143 andelshavere mødt 35 og 7 havde ladet sig repræsentere ved fuldmagt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen dermed var beslutningsdygtig, dog ikke med hensyn til endelig vedtagelse af forslag vedrørende ændring af vedtægten. 2. Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens skriftlige beretning var omdelt med indkaldelsen. Beretningen vedhæftes ligeledes nærværende referat som bilag 1. Da der ikke var spørgsmål eller bemærkninger til beretningen, konstaterede dirigenten, at beretningen var enstemmigt godkendt med alle stemmer for. 3. Forelæggelse af årsrapporten for 2009/10 og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsrapporten. Advokat Thomas Rysgaard Rasmussen forelagde årsrapporten, herunder noten vedrørende andelspriserne. Resultatopgørelsen blev denne gennemgået med henvisning til årsrapportens noteapparat. Undervejs blev der besvaret spørgsmål vedrørende enkelte poster. Fra gennemgangen fremhæves følgende: Som følge af foreningens salg af ledige lejeboliger som andele har foreningen har realiseret et positivt resultat efter afdrag på prioritetsgæld, der bevirker at trækket på foreningens kassekredit er nedbragt. For så vidt angår vaskeridriften, som specificeret i note 16 på årsrapportens side 20, stillede en andelshaver sig tvivlende overfor, om driften nu også giver overskud, idet det er den pågældendes opfattelse, at der er yderligere udgifter forbundet med drift af vaskeriet, end der fremgår af resultatopgørelsen for vaskeri-

2 2/9 et. Bestyrelsen oplyste hertil, at der efter bestyrelsens opfattelse er indregnet de reelle indtægter og udgifter ved drift af vaskeriet. Generalforsamlingen drøftede i den forbindelse kort, om eksterne beboere i området fortsat skal have adgang til at bruge vaskeriet eller, om det skal lukkes så kun beboere i A/B Glinkas Rubin kan benytte det. Udgangen på drøftelsen blev, at man fortsætter med offentlig adgang indtil videre. Det blev fremhævet at der senere på generalforsamlingen var forslag om at foreningen køber vaskemaskinerne i vaskeriet, der pt. er leaset på en aftale der udløber 30. april I forbindelse med gennemgangen af note 3 vedrørende Reparationer og vedligeholdelse spurgte en andelshaver indtil, hvad omkostningen til glarmester på kr ,00 angår. Den pågældende andelshaver undrede sig over, at foreningen kunne have udgifter til glarmester, da foreningen efter vedkommendes opfattelse er tilstrækkeligt forsikret til ikke at skulle have udgifter til glarmester. Ingen kunne på stående fod erindre, hvad omkostningen angik, og det blev derfor oplyst, at det vil blive undersøgt nærmere. Advokat Thomas Rysgaard Rasmussen gennemgik herefter balancen. For så vidt angår aktiverne blev det konstateret, at ejendommen i årsrapporten på side 12 er optaget til anskaffelsessummen med tillæg af senere forbedringer på ejendommen. Først i andelsnoten på årsrapportens side 15 reguleres ejendomsværdien til den seneste offentlige ejendomsvurdering pr. 1. oktober Det betyder, at der i balancen vises en negativ egenkapital, men havde den offentlige ejendomsvurdering været lagt til grund for prissætning af ejendommen under aktiverne ville egenkapitalen have været tilsvarende positiv som i andelsnoten. Advokat Thomas Rysgaard Rasmussen bemærkede med hensyn til den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2010 på kr. 127 mio., at denne er uændret i forhold til vurderingen fra oktober Selvom flere havde forventet at Skat ville have været nødsaget til at reducere de offentlige ejendomsvurderinger kan det altså konstateres at Skat generelt i hovedstadsområdet, og altså også for A/B Glinkas Rubin, har valgt at fastholde ejendomsvurderingerne stort set uændrede. Under gennemgangen af passiverne blev det fremhævet, at foreningens ene realkreditlån var blevet omlagt pr. årsskiftet 2010/11 - det vil sige efter driftsårets afslutning - og at låneomlægningen således ikke fik indflydelse på driftsåret 2009/2010. Låneomlægningen blev i øvrigt vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling i foreningen d. 27. oktober Det blev fremhævet, at trækket på foreningens kassekredit var nedbragt fra cirka kr. 2,2 mio. pr. 30. september 2009 til kr. 1,75 mio. pr. 30. september Advokat Thomas Rysgaard Rasmussen gennemgik herefter andelsnoten på årsrapportens side 19. Med henvisning til det oplyste under gennemgangen af balancen blev det her fremhævet, at værdien af foreningens ejendom indgår med kr. 127 mio., således at foreningens reelle formue til fordeling på andelspriserne pr. 30. september 2010 kunne opgøres til maksimalt kr ,00. Den teoretisk maksimale andelskrone ved denne formue er opgjort i årsrapporten til 46,67 x indskuddet, men bestyrelsen havde i årsrapporten stillet forslag om en

3 3/9 uændret videreførelse af de hidtil gældende andelspriser på 40 x indskuddet. Med denne prissætning handles andelen med en buffer i forhold til maksimalt mulige priser på cirka 10,2 mio. Der var ikke indvendinger herimod. Enkelte spørgsmål til andelsnoten blev besvaret. Dirigenten konstaterede herefter, at årsrapporten inklusive noten vedrørende andelspriserne med en prissætning af andelene på 40 x indskuddet var enstemmigt godkendt med alle stemmer for. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2010/11 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. Advokat Thomas Rysgaard Rasmussen gennemgik budgettet. Det blev fremhævet, at årsagen til at der budgetteres med øgede indtægter fra boligafgifter i 2010/11 i forhold til 2009/10 skyldes, at foreningen som tidligere nævnt har solgt ledige lejeboliger som andele. Derved bliver der flere andelshavere i andelsboligforeningen, der betaler boligafgift, og derfor øges indtægten fra boligafgifter. Tilsvarende reduceres indtægten fra udlejede lejligheder, idet der bliver færre lejere, når andelsboligforeningen sælger lejeboliger som andele. Det blev fremhævet, at der ikke særskilt er budgetteret med lejeindtægt fra erhverv (vaskeriet). Derimod er der budgetteret med et overskud af driften på vaskeriet på cirka kr ,00, og i dette overskud er det lagt til grund at vaskeriet betaler en husleje på cirka kr ,00 som tidligere. Indirekte indregnes derfor en lejeindtægt fra vaskeriet. For så vidt angår den budgetterede indtægt ved udlejning af p-pladser blev det fremhævet, at skæbnen for den nyligt etablerede parkeringsplads endnu er uvis. Parkeringspladsen blev anlagt uden at der forinden var ansøgt om tilladelse hertil hos kommunen, og kommunen har efterfølgende tilkendegivet at den ikke har til hensigt at godkende parkeringspladsen i dens nuværende form - og måske vil den slet ikke blive godkendt. Bestyrelsen forhandler fortsat med kommunen om parkeringspladsens skæbne. Indtil videre er det imidlertid en realitet at foreningen stadig har parkeringspladser der genererer en lejeindtægt, og derfor er der budgetteret med en indtægt ved udlejning af parkeringspladser. Med hensyn til omkostningen til prioritetsrenter blev det fremhævet, at foreningen som følge af låneomlægningen ved årskiftet får lavere omkostninger til prioritetsrenter. Ved omlægningen blev af det store 5 %-Nykreditlån med hovedstol på 30,03 mio. omlagt til et nyt et nyt 4 % 30-årigt kontantlån med afdrag. På et fuldt driftsår vil låneomlægningen betyde, at foreningen får lavere prioritetsydelse på cirka en kvart million kroner, men da låneomlægningen først blev gennemført pr. 31. december 2010, indgår effekten af låneomlægningen således kun delvist i det foreliggende budget for 2010/11, der som bekendt starter 1. oktober 2010.

4 4/9 Det blev særligt fremhævet, at der i budgettet er budgetteret med kr ,00 til Reparationer og vedligeholdelse, hvilket beløb er fastsat ud fra advokat Thomas Rysgaard Rasmussens anbefaling om, at der til en ejendom af A/B Glinkas Rubins størrelse bør afsættes et beløb i nogenlunde den pågældende størrelsesorden. Det blev endvidere fremhævet, at som følge af vedtagelsen af regeringens Forårspakke 2.0 fra februar 2009 ophørte momsfritagelsen af administration af fast ejendom pr. 1. januar Der skal derfor fra denne dato tillægges moms til honoraret, hvilket er indregnet i budgettallet. For så vidt angår de budgetterede ekstraordinære indtægter på kr ,00, blev det oplyst, at dette er et nettoresultat af den forventede ekstraordinære drift, og at der budgetteres med, at foreningen sælger fire ledige lejeboliger i driftsåret 2010/11. Lejeboligerne er allerede solgt, og indtægten er derfor ikke kun en forventet indtægt, men en egentlig realiseret indtægt. Det blev endvidere fremhævet, at såfremt driften forløber som budgetteret, vil foreningen få et overskud på kr ,00, idet der dog heri ikke er taget højde for eventuelle forslag, som generalforsamlingen måtte vedtage senere på aftenen. Undervejs i gennemgangen af budgettet blev enkelte spørgsmål besvaret. Dirigenten konstaterede herefter, at budgettet var enstemmigt godkendt med alle stemmer for. 5. Forslag. a) Køb af vaskemaskinerne i vaskeriet efter udløb af leasingaftalen pr. 30. april 2011 til kontraktsmæssig pris på kr inklusive moms. Udgiften foreslås afholdt af foreningens likviditetsoverskud. Bestyrelsen præsenterede kort forslaget og oplyste, at købsprisen for vaskemaskinerne på kr ,00 fremgår af den leasingaftale, som foreningen indgik i forbindelse med leasing af de nuværende vaskemaskiner. Forespurgt kunne bestyrelsen bekræfte, at vaskemaskinerne fortsat er i en stand, så det giver mening at købe dem. Faktisk er foreningen blevet oplyst, at vaskemaskinerne har en større værdi end de kr ,00 som foreningen kan frikøbe dem for. Forslaget medførte en kortere debat for så vidt angår muligheden for at foreningen differentierer priserne for interne brugere (dvs. beboere i A/B Glinkas Rubin) og eksterne brugere af vaskeriet. Det blev bekræftet at det er teknisk muligt at differentiere priserne. Udgangen på debatten blev imidlertid at man vurderer det kommende års drift for at se, om vaskeriet bliver benyttet af eksterne brugere

5 5/9 i et omfang, så beboere i A/B Glinkas Rubin har svært ved at finde ledige vasketider. Bestyrelsen kunne endvidere bekræfte, at der er service på vaskemaskinerne. Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget med alle stemmer for. b) Renovering af foreningens el-fordelingstavler i begge kældre. Pris i henhold til tilbud kr ,00 inklusive moms. Udgiften foreslås afholdt af foreningens likviditetsoverskud. Bestyrelsen præsenterede kort forslaget, og forespurgt blev det motiveret med oplysning om, at den nuværende installation, der i øvrigt er fra 1939, består af gamle stofledninger og dårlige eltavler. Af sikkerhedsmæssige årsager bør foreningen derfor foretage renovere tavlerne. Dirigenten satte derefter forslaget til afstemning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget med alle stemmer for. c) Renovering af vandinstallation til vaskeri. Pris i henhold til tilbud kr ,00 inklusive moms. Udgiften foreslås afholdt af foreningens likviditetsoverskud. Bestyrelsen præsenterede kort forslaget. Det blev forklaret at den nuværende vandinstallation ikke fungerer hensigtsmæssigt, da den blandt andet bevirker, at der sendes for varmt returvand til varmeforsyningen. En andelshaver bemærkede at vaskemaskinerne efter vedkommendes opfattelse ikke opvarmer vandet godt nok under vask, og dette forhold blev kort drøftet, hvorunder det blandt andet blev oplyst, at forhold vedrørende maskinernes evne til at opvarme vandet formentlig nærmere er et forhold om den enkelte maskines indstillinger mere end det er vandinstallationens indretning. Bestyrelsen kunne i øvrigt bekræfte, at den har indhentet flere tilbud på renovering af vandinstallationen. Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget med alle stemmer for. d) Tilføjelse af følgende som nyt stk. 3 til vedtægtens 8: (8.3)Ved restance med boligafgift og andre pligtige pengeydelser til foreningen pålægges ved hvert betalingspåkrav et rykkergebyr svarende til

6 6/9 15 % af den til enhver tid værende månedlige boligafgift, uanset restancens størrelse. Undladelse af betaling af et rykkergebyr sidestilles med manglende betaling af boligafgift. Andelshavere er uberettiget til at indgå aftaler om afdrag af restancer med foreningens administrator. Bestyrelsesmedlem Thomas Harder Rasmussen oplyste, at forslaget var fremsat af bestyrelsen efter hans ønske, og udsprang af et ønske om, at foreningen anlægger en hårdere linie i forhold til de andelshavere, der er i restance med betaling af boligafgifter. Det kan således ikke være rimeligt, at andelsboligforeningen skal agere bank for de andelshavere, der ikke betaler sin boligafgift til tiden. Det blev endvidere fremhævet, at der i forslaget er indarbejdet en bestemmelse om, at andelshavere er uberettiget til at indgå aftale om afdrag af restancer med foreningens administrator, hvilket skyldes, at foreningens tidligere administrator havde indgået afdragsordninger med andelshavere i restance, hvilket ikke længere vil blive accepteret. Forslaget medførte en længere debat. Af debatten kan fremhæves, at flere andelshavere gav udtryk for at bakke op om forslaget, idet de ikke fandt det rimeligt, at foreningen har udgifter ved, at andelshavere ikke betaler deres boligafgifter rettidigt. Enkelte andre andelshavere gav udtryk for, at det ikke er solidarisk at slå hårdt ned på de personer, der måtte være i økonomiske problemer, hvortil flere andelshavere gav udtryk for, at alle andelshavere burde prioritere og budgettere med at have råd til at betale boligafgiften - selv hvis man er på overførselsindkomst. En andelshaver tilkendegav, at administrator efter vedkommendes opfattelse burde gennemføre en rykkerprocedure to gange om måneden i stedet for blot én, og den pågældende andelshaver oplyste at vedkommende faktisk bevidst betalte sin boligafgift for sent. Hertil oplyste advokat Thomas Rysgaard Rasmussen, at administrationen hver måned følger op overfor de andelshavere, der er i restance med sædvanlige rykkerbreve og orientering til bestyrelsen. Forespurgt kunne bestyrelsen oplyse at der er meningen med forslaget at gebyret på 15 % af boligafgiften skal tilgå foreningen, og at det gebyr som administrator opkræver og oppebærer ikke bortfalder såfremt forslaget vedtages. Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning. For forslaget stemte 31, 8 stemte imod og 3 stemte hverken for eller imod. Forslaget havde dermed opnået et tilstrækkeligt antal stemmer for forslaget til at det kan genfremsættes på en senere generalforsamling til endelig vedtagelse. e) Ændring af vedtægtens 27, stk. 2 (tilføjelser fremhæver med kursiv): (27.2) Som bestyrelsens medlemmer og suppleanter kan vælges andelshavere der bebor en lejlighed i ejendommen, disses ægtefæller samt

7 7/9 myndige nærtstående, såfremt de også bebor en lejlighed sammen med en andelshaver. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges én person fra hver husstand. Der må ikke sidde bestyrelsesmedlem som ikke bor i ejendommen (dvs. hvis man er udlejer). Bestyrelsen motiverede kort forslaget med, at det er hensigten med forslaget, at bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal være bosiddende i ejendommen. Forslaget blev kort drøftet, hvorefter dirigenten satte forslaget til afstemning. Forslaget blev vedtaget, idet 41 stemte for, og 1 hverken stemte for eller imod, Da generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig med hensyn til endelig vedtagelse af forslag om vedtægtsændringer vil forslaget, sammen med forslaget vedtaget under dagsordenens punkt 5d, blive fremsat til endelig vedtagelse på en senere ekstraordinær generalforsamling. Der vil tilgå andelshaverne en indkaldelse hertil. f.) Forslag fra Weena Jensen vedrørende A/B Glinkas Rubins kerneydelser (snerydning, affaldshåndtering, trappevask, og vedligeholdelse og rengøring fællesarealer o.a.). Forslagsstiller Weena Jensen præsenterede sit forslag og oplyste, at det efter hendes opfattelse burde være muligt at antage et professionelt ejendomsservicefirma til at varetage de kerneydelser, som A/B Glinkas Rubin bør varetage, samtidig opnå en besparelse på driften. Weena Jensen kom med eksempler på de ydelser der er indeholdt i det konkret tilbud hun havde indhentet. Tilbuddet lyder på kr ,00 pr. måned inklusive moms. Hun oplyste at der i tilbuddet ikke er indeholdt snerydning, men at firmaet tilbyder det med betaling af kr. 389,00/time. Efter Weena Jensens opfattelse vil foreningen kunne spare over kr ,00 om året ved at overgive opgaven med at udføre de nævnte ydelser til det pågældende firma. Forespurgt, og efter nærmere overvejelse, oplyste Weena Jensen at det pågældende tilbud er fra et firma der hedder JF Service. Enkelte andelshavere bemærkede, at de var tilfredse med den nuværende ordning og bemærkede, at vicevært Poul Svendsen arbejder 37 timer om ugen, og at Weena Jensens indhentede tilbud ikke ses at kunne matche det serviceniveau, som foreningen får med Poul Svendsen som vicevært. Bestyrelsesformand Lene Svendsen bemærkede, at der umiddelbart efter hendes opfattelse ikke ville være en besparelse ved det fremlagte tilbud, idet foreningen pt. bruger cirka kr ,00 månedligt på de nævnte ydelser inklusive vicevært Poul Svendsens løn med kr ,00 månedligt. Bestyrelsesmedlem Thomas Harder Rasmussen kritiserede Weena Jensen for ikke at have offentliggjort sit tilbud som en del af forslaget, hvilket gjorde det nærmest umuligt for de fremmødte andelshavere at forholde sig til forslaget.

8 8/9 Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning. Forslaget blev forkastet, idet 9 stemte for, 25 stemte imod og 8 hverken stemte for eller imod. g. Forslag fra Maria Gunris og Martin Lund om, at det tillades at holde enten én hund eller to katte pr. lejlighed. Forslagsstillerne præsenterede kort deres forslag med henvisning til det offentliggjorte forslag. Forslaget blev motiveret med et brændende ønske om at få en hund. Forslaget blev kort debatteret blandt de fremmødte andelshavere. Enkelte udtrykte sympati for forslaget, hvorimod flere gav udtryk for, at hundehold i ejendommen er med risiko for at give gener for de øvrige beboere, ligesom enkelte gav udtryk for, at det er synd at holde hund i en lejlighed. Efter nogen yderligere debat satte dirigenten forslaget til afstemning. Forslaget blev forkastet, idet 6 stemte for, 28 stemte imod og 8 hverken stemte for eller imod. 6. Valg til bestyrelsen. Som bestyrelsesformand for 2 år genvalgtes Lene Svendsen. Som nye bestyrelsesmedlemmer for 2 år valgtes Nanja Hofmann Andersen og Jeanett Wolf og som bestyrelsesmedlem for 1 år valgtes Jonas Tais. Som suppleanter for 1 år valgtes Natalia Goriantecheva, Louise Dandanell Nielsen og Søren Krogh. Det blev kort bemærket, at selvom bestyrelsen ikke fra start består af de maksimalt mulige 5 medlemmer, så trækker bestyrelsen kun en suppleant ind, såfremt den finder det nødvendigt. Bestyrelsen består herefter af: Lene Svendsen (formand), genvalgt for 2 år den 28. april 2011, Nanja Hofmann Andersen, valgt for 2 år den 28. april 2011, Jeanett Wolf, valgt for 2 år den 28. april 2011, Jonas Tais, valgt for 1 år den 28. april Valg af administrator. Under dette punkt havde Weena Jensen stillet forslag om, at foreningen vælger en ny administrator. Det blev noteret at Weena Jensen på dette tidspunkt havde

9 9/9 forladt generalforsamlingen, men inden hun forlod generalforsamlingen havde hun tilkendegivet at hun trak sit forslag, der således ikke kom til behandling. Advokat Thomas Rysgaard Rasmussen bad for en god ordens skyld generalforsamlingen tage stilling til genvalg af Grubbe Advokater Advokatanpartsselskab som administrator. Grubbe Advokater Advokatanpartsselskab blev genvalgt med 38 stemmer for og 3 der hverken stemte for eller imod. Advokat Thomas Rysgaard Rasmussen takkede for genvalget, ligesom han takkede for samarbejdet med bestyrelsen siden administrationens overtagelse medio Valg af revisor. Som revisor genvalgtes BDO Statsautoriserede revisionsaktieselskab. 9. Eventuelt. Under dette punkt spurgte en andelshaver ind til hvornår bestyrelsen påtænker at åbne for adgang til bestyrelsesmøderne. Hertil svarede bestyrelsen at andelshaverne bliver orienteret løbende i bestyrelsens nyhedsbreve, hvori der også vil blive orienteret om adgang til bestyrelsesmøderne. Intet yderligere at protokollere. Generalforsamlingen hævet kl Som dirigent/referent: Thomas Rysgaard Rasmussen I bestyrelsen: Lene Svendsen (formand) Nanja Hofmann Andersen Jonas Tais Jeanett Wolf

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34.

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. Bestyrelsesmedlem Sanni Kofoed Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt.

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt. REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Sigersted torsdag den 28. maj 2015, kl. 18.00 i Vesterbro Kulturhus, Lyrskovgade 4, 3. sal, lokale 6, 1758 København V 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende

Læs mere

1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Besfvrelsens beretning.

1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Besfvrelsens beretning. Ar 2013 den 3 1. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Halgreen i fælleslokalet Ha1 greensgade 9, st., 2300 København S. Formanden Lars Pedersen bød velkommen. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19.

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. Konstitueret formand Nanna Mejlgaard bød velkommen.

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

A/B SANKT JØRGENS GAARD

A/B SANKT JØRGENS GAARD A/B SANKT JØRGENS GAARD År 2015, torsdag den 26. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard hos CEJ Ejendomsadministration, Meldahlsgade 5, 1613

Læs mere

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1.

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1. År 2013, den 27. august kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Bomhoffs Have i Medborgerhuset, Foredragssalen, Danasvej 30 B. Formanden Pia Sindbjerg bød velkommen. 1. Valg

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt.

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. J.nr. 00196 mg/ih Referat af ordinær generalforsamling Den 28. april 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Terslev Skovpark. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab,

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

A/B Enghaven. Referat af ordinær generalforsamling

A/B Enghaven. Referat af ordinær generalforsamling A/B Enghaven Referat af ordinær generalforsamling Afholdt torsdag den 24. april 2014 kl. 19.00 Vesterbro Ny skole - indgang overfor nr 24 og 26 i Ejderstedgade Generalforsamlingen blev afholdt med følgende

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2016 Advokat Henrik Qwist hq@qbadv.dk 28. september 2016 J.nr. 10076 QWIST & BRÆMER ADVOKATPARTNERSELSKAB Rådhuspladsen

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Fremmødte andelshavere: nr. 5, 8, 13, 16, 18, 32, 36, 41, 45, 52, 53, 63, 68, 70, 71, 74, 86, 89, 90, 91,

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

År 2012, onsdag den 25. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2012, onsdag den 25. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2012, onsdag den 25. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. Dagsordenen er som følgende jf. vedtægternes 22: 1. Valg

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent. År 2004, den 16. juni afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i andelsboligforeningens nyindrettede beboerlokale i kælderen i nr. 20. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2015, den 16. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Hans Jørn (bilag1).

Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Hans Jørn (bilag1). SIDE 1/8 GENERALFORSAMLING AB MARINAEN III DATO 2014.04.03 REFERENT Mark DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning, samt godkendelse af

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse - - ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Nr.: 12154 Peblinge Dossering 30 2200 København N Dato: 09 MAJ 2012 (Bedes anført ved henvendelser) REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23 apr 2012

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. J.nr. 025145-0018 sli/idj REFERAT 3. juli 2006 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2006, den 26. april kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke D

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 Dagsorden iflg. Vedtægter: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Bestyrelsens beretning. Referat af ordinær generalforsamling A/B Westend 28-30 Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 3) Forelæggelse af årsregnskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr»

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr» PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 «Beb_opkræv_navn_1» «Beb_opkræv_navn_2» «Beb_opkræv_adresse_1» «Beb_opkræv_adresse_2»

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Margueritten

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Margueritten Referat af ordinær generalforsamling i A/B Margueritten Andelsboligforeningen Margueritten afholdt ordinær generalforsamling mandag, den 19. januar 2009 kl. 19.00 i Vesterbro Kulturhus, Lyrskovgade 4.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Maltagade 15-19 m.fl. Ejd.nr.: 448 Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 10. maj 2011, kl. 19.00, afholdtes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

Referat af generalforsamling 2013 i andelsboligforeningen Havehuset

Referat af generalforsamling 2013 i andelsboligforeningen Havehuset Referat af generalforsamling 2013 i andelsboligforeningen Havehuset Dirigent: Birgit Referent: Lone C. Tilstede: Peter, Annette, Pauline, Lone, Claus, Jeanne, Inger, Michael, Birgit, Christian, Michel,

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

A/B Hafniahus REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

A/B Hafniahus REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/B Hafniahus REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2004 den 28. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hafniahus på Restaurant Fyrtøjet, Store Torvegade 22, Rønne. Formanden Henry

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Den 7. februar 2007, kl. 18.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke med følgende D A G S O R D E N

Den 7. februar 2007, kl. 18.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke med følgende D A G S O R D E N J.nr. 025145-0018 mij/ REFERAT - EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING A/B Østbanehus 20. februar 2007 Den 7. februar 2007, kl. 18.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke med følgende

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab og revisors påtegning. 4. Overskuddets

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6 Side 1 af 6 af ekstraordinær generalforsamling i A/B Frederik Torsdag, klokken 19.30 Der afholdtes på græsplænen i Gården - A/B Frederik 2000 Frederiksberg Debat / beslutninger på mødet er skrevet med

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger Under henvisning til A/B Jægers vedtægter 26 indkaldes hermed på vegne af bestyrelsen til ordinær generalforsamling, som afholdes: mandag den 15. juni

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

1. Valg af dirigent og referent.

1. Valg af dirigent og referent. År 2015, den 26. marts, kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen JoJo på Det Frie Gymnasium, gymnastiksalen, Struenseegade 50, 2200 København N. Formanden Sune Vinfeldt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Blidahlund & Esperancegården. afholdt den 22 april 2015 kl

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Blidahlund & Esperancegården. afholdt den 22 april 2015 kl Referat af ordinær generalforsamling i A/B Blidahlund & Esperancegården afholdt den 22 april 2015 kl. 18.00 Lokalisation: Gentofte Bibliotekerne, Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup Med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5.

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5. Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Åparken 6 torsdag den 2. april 2009 kl. 18.30 i Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C. Tilstede var repræsentanter fra følgende

Læs mere

GRUBBE ADVOKATER. Til andelshaveme i A/B Halgreen. Vedr. generalforsamling. Med ven AD V O KATANPA BT S S E L S KAB

GRUBBE ADVOKATER. Til andelshaveme i A/B Halgreen. Vedr. generalforsamling. Med ven AD V O KATANPA BT S S E L S KAB GRUBBE ADVOKATER AD V O KATANPA BT S S E L S KAB Til andelshaveme i A/B Halgreen 21. december 2Al1 J.nr. 100266 Bc/lpj Sekr. : Lieselotte Pitzner- Jørgensen Vedr. generalforsamling. Vedhæftet fremsendes

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B.

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. 1. Valg af dirigent Tinne Hansen fra BAK enstemmigt valgt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Dahlerup

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Dahlerup Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Dahlerup mandag, den 27. april 2015 kl. 18.00 Den 27. april 2015 blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Dahlerup. Dagsordenen for generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30.

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. september 2002 (5. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 2. maj 2006 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2006, mandag, den

Læs mere

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere:

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Sydkystens Ejendomsadministtation ApS Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Greve Midtby III, afholdt onsdag den 17. maj 2006, kl. 18.30 i Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve.

Læs mere

A/B Ingolf Ekstraordinær generalforsamling den 30. august 2003 Beslutningsreferat

A/B Ingolf Ekstraordinær generalforsamling den 30. august 2003 Beslutningsreferat Referat A/B Ingolf Ekstraordinær generalforsamling den 30. august 2003 Beslutningsreferat År 2003, lørdag den 30. august kl. 13.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i gården til AB Ingolf Dagsorden

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Referat. År 2013, onsdag den 3. april afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Skovåsen. 24 andelshavere var repræsenteret, 3 fraværende.

Referat. År 2013, onsdag den 3. april afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Skovåsen. 24 andelshavere var repræsenteret, 3 fraværende. Kirke Såby d. 1. maj 2013. Referat År 2013, onsdag den 3. april afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Skovåsen. 24 andelshavere var repræsenteret, 3 fraværende. Dagsorden i henhold til indkaldelse

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes i andelsboligforeningens fælles lokale Guldbergsgade 4, mandag den 25. maj

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona ATB ApS Veksøvej 89 2700 Brønshøj Telefon: 3860 7030 Telefax: 3860 7037 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona Web: www.atb.as Email: atb@atb.as Tirsdag den 5. april 2011 kl. 19.00 afholdtes

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Deltagere: Lejlighed 1, 2 (m. fuldmagt), 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 og 22

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl. Onsdag d. 18. november 2015, kl , Valby Kulturhus, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl. Onsdag d. 18. november 2015, kl , Valby Kulturhus, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl Onsdag d. 18. november 2015, kl. 18.30, Valby Kulturhus, 2500 Valby 0 Dagsorden/indholdsfortegnelse Tilstede... 2 1. Valg af dirigent og referent....

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere