År 2012 den 29. august, kl afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19."

Transkript

1 År 2012 den 29. august, kl afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. Konstitueret formand Nanna Mejlgaard bød velkommen. 1. Valg af dirigent og referent. Som dirigent og referent valgtes advokat Thomas Rysgaard Rasmussen, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og at ingen af de tilstedeværende havde indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed. Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. Dirigenten konstaterede, at ud af 158 andelshavere var 29 mødt og 7 havde ladet sig repræsentere ved fuldmagt. Generalforsamlingen var derfor beslutningsdygtig, dog ikke med hensyn til endelig vedtagelse af forslag om ændring af vedtægten. 2. Bestyrelsens beretning. Konstitueret bestyrelsesformand Nanna Mejlgaard forelagde bestyrelsens beretning. Nanna berettede om følgende: Det har endnu engang været et år, hvor meget er sket for foreningen. Klarest står dog at vi er mange, som har mistet en god ven og vi har alle har mistet en formand, som har gået op i Stubmøllegårdens ve og vel med liv og sjæl. Der var ét minuts stilhed til ære og minde om afdøde formand Jet Münster-Swendsen. Året bød i øvrigt på følgende: Skybruddene lørdag d. 2. juli 2011 og igen 1. maj 2012 medførte en del arbejde med udbedring af kælderen: Affugtning og desinficering, afskæring på træværk, sanering, sammenlægning af kælderrum og leje af containere. Arbejdet blev udført som planlagt, takket være en stor indsats fra alle beboere, bestyrelsen og ikke mindst Jet. I september 2011 blev der monteret elektriske røgalarmer i opgangene. Ligeledes blev der renset ventilationskanaler i lejlighederne, som med en omkostning på kr ,- holdt sig indenfor de afsatte kr ,-. I oktober 2011 blev ydervæggene i vaskerier og tørrerum renoveret og malet. Cykelskur/ -pavilion som blev vedtaget på generalforsamlingen 2011, blev udskudt for at sikre at vi havde midler til at få saneret kælderen uden at risikere lån/ huslejeforøgelse. Bestyrelsen vil se på muligheden for at frigøre plads i eksisterende skur, og kom med en opfordring til, at beboere som ikke bruger deres cykler ofte, viser

2 2/6 hensyn til dem som har behov for at bruge cykel hver dag, ved at flytte cyklen fra skurene til eget kælderrum. Beboere der bruger fællesarealerne, herunder børnefamilier og grillfolket, blev opfordret til huske at få ryddet op efter brug. Hver gang! Beboere med udgang til haven blev opfordret til at huske at haveborde og -stole er fælles eje, som alle har ret til at bruge. Derfor skal borde og stole være ryddet for blomster, voksduge osv. efter brug. Hver dag! Der blev desuden orienteret om, at bestyrelsesåbent på kontoret erstattes af en vagttelefon, der suppleres af muligheden for at skrive mail eller lægge post i postkassen. I stedet for at være begrænset til at kunne møde bestyrelsen én gang om måneden på kontoret kan man fremover lave en aftale med et bestyrelsesmedlem om møde. Gårdfesten: Tak for en rigtig dejlig dag, og en stor tak til festudvaglet og især Karina som igen i år har gjort et kæmpe stykke arbejde. Husk at man kan låne telte og andet udstyr fra gårdfesten ved at kontakte bestyrelsen i god tid. Enkelte spørgsmål til beretningen blev besvaret. En andelshaver bemærkede, at foreningens viceværtfirma (Meincke) bedes huske at lukke porten, når de kører ind og ud i løbet af dagtimerne. Dette af hensyn til børn der opholder sig i gården. Derudover var der ingen bemærkninger til beretningen, hvorefter dirigenten konstaterede, at beretningen var enstemmigt godkendt med alle stemmer for. 3. Forelæggelse af årsregnskab for 2011/12 og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsrapporten. Advokat Thomas Rysgaard Rasmussen præsenterede årsrapporten, herunder noten vedrørende andelspriserne. Gennemgangen sket med særlig fokus på at årsrapporten denne gang er opstillet i henhold til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens anbefalinger til et såkaldt modelregnskab for andelsboligforeninger. Modelregnskabet indebærer en anden opstillingsmåde af årsrapporten end foreningen hidtil har været vant til, og eksempelvis fylder selve resultatopgørelsen (side 9) nu kun en enkelt af A4- side, og uddybende oplysninger om driften skal ses i de tilhørende noter på side 13 og fremefter. Advokat Thomas Rysgaard Rasmussen oplyste at det med den nye opstillingsmåde ikke længere er så let at se driften splittet op en ordinær og ekstraordinær drift, sådan som foreningen ellers har for vane. Det blev i den forbindelse fremhævet, at posten i resultatopgørelsen benævnt Vedligeholdelse, genopretning og renovering indeholder de poster, som hidtil har været placeret under ekstraordinær drift. Af den tilhørende note til posten (note 9 på side 15) kan således ses at den indeholder de særlige projekter, som generalforsamlingen tidligere har vedtaget særskilt, og som denne gang primært

3 3/6 angår rensning af ventilationskanaler, oppudsning af vægge i vaskeriet, opsætning af røgalarmer samt vedligeholdelse af kloakker. Advokat Thomas Rysgaard Rasmussen gennemgik herefter balancen, og herunder noten vedrørende andelspriserne. Det blev fremhævet, at bestyrelsen og advokat Thomas Rysgaard Rasmussen vil se på muligheden for at omlægge foreningens ene lån med henblik på at opnå en ydelsesbesparelse. Enkelte spørgsmål blev besvaret undervejs i gennemgangen af årsrapporten. Dirigenten konstaterede herefter, at årsrapporten incl. andelsnotens prissætning af andelene med 142,60 x indskud var enstemmigt godkendt med alle stemmer for. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2011/12 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. Advokat Thomas Rysgaard Rasmussen forelagde budgettet med særlig fokus på de større arbejder som var anført under note 1 vedrørende Vedligeholdelse, genopretning og renovering. Enkelte spørgsmål til budgettet blev besvaret, hvorefter dirigenten uden afstemning konstaterede, at budgettet var enstemmigt godkendt med alle stemmer for. 5. Forslag. 5a. Forslag om ændring af vedligeholdelsesbestemmelsen i vedtægtens 9, jævnfør vedhæftede bilag 1. Advokat Thomas Rysgaard Rasmussen præsenterede på bestyrelsens vegne forslaget, og indledte med at oplyse, at den nuværende vedtægtsbestemmelse i en lang årrække har været fraveget i praksis, og at det overordnede sigte med den foreslåede ændring af vedtægten derfor er at få vedtægten til at afspejle, hvordan andelsboligforeningen i praksis håndterer vedligehold af lejlighederne. Forslaget medførte en debat vedrørende detaljer i den foreslåede vedtægtsændring, og særlig blev det drøftet, at andelsboligforeningen fortsat skal vedligeholde bagdøre og altandøre inklusive ruder. Det blev endvidere særskilt drøftet, at andelsboligforeningen fortsat skal vedligeholde kælderrum, altaner og tagterrasser. Efter afslutning af debatten satte dirigenten forslaget til afstemning. Forslaget blev vedtaget med samtlige stemmer for, men da generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig med hensyn til endelig vedtagelse af vedtægtsændringer, vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling hvor forslaget kan fremsættes til endelig vedtagelse med 2/3 flertal, uanset hvor mange der giver

4 4/6 møde. Generalforsamlingen vil blive indkaldt til afholdelse en eftermiddag på administrators kontor. Det foreløbigt vedtagne vedtægtsændringsforslag vedhæftes referatet som bilag 1. 5b. Forslag fra Marianne Kjær om at andelshaverne tillades at skifte den smalle altandør ud med en skydedør, der gør det muligt at åbne hele det område, der i dag består af det store vindue og altandøren. En udskiftning er under forudsætning af godkendelse fra relevante myndigheder samt at arbejdet udføres af en håndværker efter gældende regler. Opsætning af skydedøren er frivillig, og kan optages som en forbedring til andelsværdien. Det skal være den samme løsning hos alle, der ønsker at lave det, således at det visuelle udtryk fra gården blive ensartet. Forslagsstiller Marianne Kjær præsenterede kort sit forslag. Advokat Thomas Rysgaard Rasmussen fremhævede den såkaldte dobbeltløbede godkendelsesprocedure, hvorefter andelsboligforeningens generalforsamling i første omgang skal tage stilling til forslaget, og derefter, hvis generalforsamlingen vedtager forslaget, skal kommunen tillige godkende den påtænke ændring. Hvorvidt opsætning af en skydedør kan anses som en forbedring af andelen vil være op til en vurderingsmand at afgøre. Efter en kort drøftelse satte dirigenten forslaget til afstemning. Forslaget blev vedtaget, idet 33 stemte for og 3 stemte imod. 5c. Forslag fra Tommy og Finja Jochim-Vitcetz om at der i forbindelse med sammenlægning af lejlighed åbnes op for muligheden for at andelshavere kan købe repos gangareal ud for 3. sal med henblik på inddragelse i boligen. Forslagsstillerne Tommy og Finja Jochim-Vitcetz præsenterede kort forslaget og oplyste, at de netop havde købt nabolejligheden med henblik på sammenlægning og at de i den forbindelse gerne vil have generalforsamlingens tilladelse til at inddrage trappereposen på 3. sal i boligen. Forslaget var formuleret så det gælder sammenlægte 3.-sals-lejligheden generelt, og ikke kun Tommy og Finjas lejlighed. Forslaget medførte en debat, der hovedsaligt omhandlede synspunkter om ejendommens visuelle udtryk, men også mere praktiske forhold som f.eks. adgang via loftslem på repos på 3. sal til loftet. Det blev som vilkår for en inddragelse af reposer besluttet, at andelsboligforeningen fortsat skal gives adgang til boligen, såfremt loftslemmen på et trapperepos kommer til at ligge inde i boligens boligareal. Det blev ligeledes pointeret, at foruden generalforsamlingens eventuelle godkendelse skal kommunen tillige ansøges og godkende en inddragelse af reposen.

5 5/6 Forslaget var dels rettet mod en generel godkendelse af at sammenlagte 3. sals boliger i samme opgang kan inddrage repos-arealet i boligerne, men det blev besluttet at generalforsamlingen også skulle tage stilling til Tommy og Finja Jochim-Vitcetz konkrete mulighed for køb af trapperepos. Advokat Thomas Rysgaard Rasmussen oplyste at den generelle tilladelse til inddragelse af reposer vil skulle formuleres som følgende tilføjelse til vedtægtens 3: På vilkår fastsat af bestyrelsen kan en sammenlagt bolig på 3. sal tilkøbe og bekoste inddragelse af trapperepos i boligen. Ovenstående formulering omfatter at bestyrelsen kan stille som vilkår af andelshaverne selv søger og indhenter fornødne myndighedstilladelser. Dirigenten satte ovenstående vedtægtsændring til afstemning. Ændringen blev vedtaget idet 32 stemte for, 3 stemte imod og 1 hverken stemte for eller imod. Da generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig med hensyn til endelig vedtagelse af vedtægtsændringer, vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling hvor forslaget kan fremsættes til endelig vedtagelse med 2/3 flertal, uanset hvor mange der giver møde. Generalforsamlingen vil blive indkaldt til afholdelse en eftermiddag på administrators kontor. Derefter blev det konkret stemt om at Tommy og Finja Jochim-Vitcetz får tilladelse til at tappereposen i deres bolig på Rubinsteinsvej 45,3. til boligen. Dette forslag blev vedtaget idet 34 stemte for, 1 stemte imod og 1 hverken stemte for eller imod, og Tommy og Finja kan derfor umiddelbart gå videre med en henvendelse til bestyrelsen herom. 6. Valg til bestyrelsen. Som bestyrelsesformand for 2 år valgtes Poul M. Jeppesen. Som bestyrelsesmedlemmer for 2 år genvalgtes Anna Rosenblad og nyvalgtes Anders Gjandrup og Finja Jochim-Vitcetz. Som suppleanter for 1 år valgtes Lars Rasmussen og Jacob Hansen. Bestyrelsen består herefter af: Poul M. Jeppesen, formand, valgt 29. august 2012 for 2 år. Anna Rosenblad, genvalgt den 29. august 2012 for 2 år, Tor Hvalsøe Andresen, valgt den 18. august 2011 for 2 år, Nanna Mejlgaard, genvalgt den 18. august 2011 for 2 år, Andrew Lurie, genvalgt den 18. august 2011 for 2 år, Anders Gjandrup, valgt 29. august 2012 for 2 år. Finja Jochim-Vitcetz, valgt 29. august 2012 for 2 år. Bestyrelsen modtog et varmt bifald fra generalforsamlingen for indsatsen med at løfte arven efter afdøde formand Jet Münster-Swendsen.

6 6/6 7. Eventuelt. Under dette punkt havde en andelshaver et enkelt spørgsmål til hvorfor det ikke er tilladt for andelshaverne at male hoveddørene til lejlighederne indvendigt. Hertil oplyste bestyrelsen, at det vist tidligere har været rådet, at dørene af brandmæssige årsager ikke må males, da de fungerer som branddøre. Intet yderligere at protokollere. Generalforsamlingen hævet kl Som dirigent og referent: Thomas Rysgaard Rasmussen I bestyrelsen: Poul M. Jeppesen (formand) Andrew Lurie Nanna Mejlgaard Anna Rosenblad Anders Gjandrup Finja Jochim-Vitcetz Tor Hvalsøe Andresen

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

Beslutningsreferat. Dagsorden i henhold til indkaldelse af 16. marts 2015: Ad punkt a Valg af dirigent og referent.

Beslutningsreferat. Dagsorden i henhold til indkaldelse af 16. marts 2015: Ad punkt a Valg af dirigent og referent. Ejdnr. 1400 Beslutningsreferat År 2015, mandag den 23. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Refnæsgaard II, på loftet mellem Arresøgade 11 og Arresøgade 13. 39 andelshavere

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen. PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År 2015 den 22. april, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2011, den 27. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

ADVOKATERNE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 6364 TELEFAX 33 11 91 25

ADVOKATERNE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 6364 TELEFAX 33 11 91 25 ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 6364 TELEFAX 33 11 91 25 E-MAIL: info@bjd-advokaterdk DanskeBankregnr9541-kontonr2501709207 Giroregnr 9541 - konto nr 5095670 Ar 2009, tirsdag,

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2014, den 29. april

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne Vedtægter for Andelsboligforeningen Passagerne Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 21.076 HB/rø/lbc 050928 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Passagerne beliggende

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling AB Nymindegaard 2013 Tirsdag d. 19. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Krypten, Ved Kildevældskirken 2, 2100 København Ø Nymindegaard den 4. marts 2013 Indkaldelse til

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling:

Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling: Referat fra generalforsamling i A/B Korsdal den 21. april 2015 Generalforsamlingen blev afholdt på Nyager Skole, og var repræsenteret ved bolig 1 (Ole), bolig 2 (Jeppe), bolig 3 (Adrian og Marie), bolig

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Thulens Hjørne af 1980 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 54-56/Ærøvej 2. stk. 2. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere