Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norges officielle Statistik, Fjerde Række."

Transkript

1

2 4 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 2. Sindssygeasylernes Virksomhed 1899: (Hospices d'aliénés.) 3. Den norske Rigstelegraf 1899 og Iste Kvartal (Télégraphes du Royaume.) 4. Civil Retspleie 1897 og (Justice civile.) 5. Norges Skibsfart (Navigation.) 6. Folkemængdens Bevægelse (Mouvement de la population.) 7. Strafarbeidsanstalter 1898/99. (Maisons centrales pénitentiaires.) 8. Folkemængdens Bevægelse (Mouvement de la population.) 9. Norges kommunale Finantser (Finances des communes.) 10. Rekruteringsstatistik (Recrutement.) 11. Norges Handel (Commerce.) 12. Distriktsfængsler (Prisons départementales.) 13. Norges Sparebanker (Caisses d'épargne.) 14. Kriminalstatistik 1895, 1896 og (Justice criminelle.) 15. Norges postvæsen (Statistique postale.) 16. Fattigstatistik (Assistance publique.) 17. Folkemængdens Bevægelse (Mouvement de la population.) 18. Skiftevæsenet 1896, 1897 og (Successions, faillites et biens pupillaires.) 19. Norges almindelige Brandforsikrings-Indretning for Bygninger 1898 og (L'institution génirale des assurances des bailments contre l'incendie.) 20. Skolestatistik (Instruction publique.) 21. Norges Fiskerier (Grandes pêches maritimes.) 22. De offentlige Jernbaner 1900,01. (Chemins de fer publics.) 23. Private Aktiebanker (Banques privies par actions.) Det statistiske Centralbureau har derhos bl. a. udgivet folgende Værker: Statistique internationale: Navigation maritime. I, II, III, IV. Christiania 1876, 1881, 1887, International Skibsfartsstatistik : Tabeller vedkommende Handelsflaaderne i Aarene Kristiania Tabeller vedkommende Skibsfartsbevægelsen og Handelsflaaderne Kristiania Statistisk Aarbog for Kongeriget Norge. Senest udkommet: Tyvende Aargang, Kristiania (Annuaire statistique de la Norvége) Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau. Senest udkommet: Attende Bind, Kristiania (Journal du Bureau Central de Statistique.) Afsluttet Oversigt over Kongeriget Norges civile, geistlige og judicielle Inddeling. 31 Januar Kristiania Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v Juni Kristiania Do. for Tidsrummet 1 Juli December 1891, for Tidsrummet 1 Januar December 1894, for Tidsrummet 1 Januar December 1897 og for Tidsrummet 1 Januar December 1900, trykte som Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau, Niende Bind, Tolvte Bind, Femtende Bind og Attende Bind. Angaaende andre statistiske Værker henvises til ovennævnte Fortegnelser. Samtlige VEerker er at erholde tilkjobs hos H. A schehoug & Co. Kristiania. 27 November 1901.

3 NORGES OFFICIELLE STATIST1K1 Fjerde Række 23. Private Aktiebanker Aaret (Statistique des banques privées par actions en 1900,) Udgivet af Det statistiske Contra'bureau, KRISTIANIA. Kommission hos H. A schehoug 8c C o

4 For tidligere Aar se Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau, Bind 1 fgg. En summarisk Oversigt fra Aaret 1848 findes indtaget i Statistisk Aarbog, iste A argang. Johannes BOrnstads Bogtrykkeri.

5 Bureauet giver sig herved den Ære at fremlægge Tabel over private Aktiebanker i Aaret 1900, der tilligemed Indledning er udarbejdet af Sekretær N. Rygg. Det statistiske C entralbure au, Kristiania 27 November A. N. KiEer.

6 Indledning. Introduction. (Voir la note page 7.) I omstaaende Tabel er der givet en Oversigt over Aktiebankernes Aktiver og Passiver ved Udgangen af Aaret 1900, Aarets Indtægt, Fondenes Forøgelse saint over Indlaans- og Udlaansvirksomheden. Saavel med Hensyn til de medtagne Bankers Antal som til Opgavernes Art og Omfang fremstiller denne Bearbeidelse sig som fuldstzendigere end for de tidligere Aar, for hvilke Opgaverne som Regel blev hentede fra Bankernes Aarsberetninger og derfor var stærkt begrænsede. Eftersom imidlertid Privatbankernes Betydning for Kreditlivet har været stadig voxende og en Optagelse af nye Udlaansformer i stigende Udstrækning har fundet Sted, er en fuldsttendigere Statistik blevet mere og mere paakrævet. Bureauet har derfor henvendt sig til samtlige Banker med Anmodning om velvillig at meddele Oplysninger angaaende en Række Punkter. De begjærede Opgaver er i Regelen med stor Beredvillighed bleven stillede til Bureauets Disposition. Dog maa det bemærkes, at det efter den Maade, hvorpaa Regnskaberne føres, ikke har været muligt for alle Banker at meddele samtlige Opgaver saa detaillerede som begjæret. Man skal særlig fremhæve følgende Poster, hvor en Udskillen tildels har været forbunden med Vanskelighed: Vexier Vexelobligationer, Kassekreditlaan Folioindskud, Kassekrediter Lombardlaan, Vexler paa Udlandet fremmed Mynt, Banker diverse Debitorer respektive Kreditorer. I endel Tilfælde har man derfor maattet henføre Poster til én istedetfor til flere Rubriker. Paa vedkommende Steder er derom givet fornøden Oplysning i Anmærkningerne. Maa det saaledes af den anførte Grund medgives, at der enkeltvis klæber Ufuldstændighed ved Tabellen, antages dog dette ikke i det store og hele at berøre Hovedresultaterne. I Tabellen er ialt opført 76 Banker, hvoraf 6 har (7) Filialer i andre Byer. Medtaget er ikke 2 Banker i Kristiania, der staar under Likvidation, samt 4 mindre Banker, der dels ikke har meddelt Opgave, dels først har

7 begyndt sin Virksomhed mod Slutningen af 1900'). Ialt fandtes der altsaa private Aktiebanker i Fordelingen efter Stiftelsestiden særskilt for Banker i Byer og paa Landet fremgaar af følgende Oversigt : I Byerne. Paa Landet. Ialt. I Byerne. Paa Landet. Ialt Tilsammen Af de i Aarene nystiftede 37 Banker er der i de 35 (2 Banker under Likvidation ikke medregnet) indbetalt paa Aktiekapitalen , ligesom betydelige Kapitalforhøielser har fundet Sted for en Række Banker. I de i Tabellen opførte 76 Banker udgjorde den samlede Aktiekapital Deraf var indbetalt , deri indbefattet udenfor Terminerne. I Aarets Løb er den indbetalte Aktiekapital voxet med , nemlig ved Nystiftelse , ved Bye Indbetalinger , ved Indbetalinger udenfor Terminerne og ved Overførsel fra Reservefond (for 1 Bank) Derimod er Kapitalen nedsat for 1 Bank med ved Overførsel til Rekambiokonto. 13 Banker har en indbetalt Aktiekapital af 1 Mill. eller derover til et samlet Belob af Deraf var de 3 største i Kristiania med henholdsvis , og I Landsbankerne er Aktiekapitalen regelmæssig liden. Af de 21 Banker, der findes opført i Tabellen, har 8 en indbetalt Kapital af indtil 5 000, 10 fra til , , og ; gjennemsnitlig falder paa hver af disse Banker ) Bankernes Reserve- og Delkrederefonds (derunder medregnet Regulerings- og Fyldningsfonds) udgjorde ved Udgangen af I 1900 er afsat af Overskudet samt tillagt af Overkurs paa nye Aktier Derfra gaar Afskrivninger Pr. 31/ , nemlig Reservefonds Delkrederefonds Regulerings- og Fyldningsfonds Desuden havde Bankerne Pensionsfonds til Belo]) og andre Fonds (Dispositionsfonds o. 1) til Belob ) Se Anm. S ) Ofotens Bank er medregnet blandt Bybanker,

8 Indlaansvirksomhecl: Paa Kassefolio. 1 Jan indestod Indsat i Paa andre Konti. Paa bestemt Paa Sparebank- Tid. vilkaar Paa bestemt Tid og paa Sparebankvilkaar uden Specifikation Tilsammen Udtaget i Tillæg (Fradrag) for Banker, hvis Indlaansvi rksomhe d kun delvis er opgivet.. Pr ) ) ) Ialt er saaledes Indskudene i 1900 voxet med ) Hvad særlig angaar Indskud paa Sparebankvilkaar og bestemt Tid, belob de sig ved Udgangen af 1900 til I de autoriserede Sparebanker indestod til samme Tid Enkelte Banker, der ikke har kunnet udskille Sparebankindlaanene fra Indskud paa bestemt Tid, har dog givet Oplysning herom pr. 3 1/ , saaledes at da indestod paa bestemt Tid paa Sparebankvilkaar uden Specifikation Antager man, at den uopgivne Del fordeler sig paa samme Maade som den opgivne, skulde ca. 14 Mill. eller 5V2 V, af disse Indskud indestaa paa bestemt Tid. Af to Banker er udstedt Ihændehaverobligationer til samlet Belob ) Deraf 679 paa Folio. 2) 2 Banker, hvoraf 1 ikke har opgivet det i Aarets LOb indsatte og udtagne Beløb og 1 kun kan meddele Opgave pr. 1/ ) 2 Banker, der alene har opgivet Indskudene pr. 31/ ) Sættes Statskassens Indskud ud af Betragtning, bliver Forøgelsen Statskassens Indskud i disse Banker udgjorde nemlig ved Udgangen af mod ved Aarets Begyndelse.

9 4 Udlaansvirksomhed: Vexier. Vexier og Tilsammen Vexelobliga- Vexelobliga-Vexier og tioner. tioner uden Vexelobliga- Specffikation. tioner. 1 Jan udgjorde Beholdningen Diskonteret i Indfriet i Tilbage 8 '/ Tillæg for Banker, der alene har meddelt Opgave pr. 81/ Portefeuille 81/ Enkelte Banker, der ikke har kunnet meddele særskilte Opgaver for Vexier og Vexelobligationer, har dog udskilt Portefeuillen pr. 31/a Derefter udgjør Vexier Vexelobligationer Vexier og Vexelobligationer uden nærmere Specifikation Tilsammen I 1900 er disse Udlaan altsaa voxet med Paa K a s s ekr e d it og andre U dl a an undtagen Pantobligationer (altsaa væsentlig Lombardlaan, Byggelaan o. s. v.) var ved Udgangen af 1900 pdlaant , hvoraf paa Kassekredit og ved andre Udlaan '). Da Belobet af disse Udlaan ikke er opgivet ur. 1 Januar 1900 for alle Banker, kan der kun meddeles en tilnærmelsesvis Beregning af disse Laans Størrelse paa nævnte Tidspunkt. Efter denne skulde disse Laan da udgjøre ca. 106 Mill., og Forøgelsen i Aarets Lob altsaa beløbe sig til ca. 21'4 Mill. Vexler paa Udlandet: Beholdningen udgjorde ved Aarets Begyndelse I Aarets Løb er indkjøbt Deraf er solgt i Beholdning pr. 31/ Kr hvoraf fragaar for 2 Banker fremmed Mynt Tilbage Fordelingen mellem Kassekredit og andre Udlaan gjør ikke Fordring paa fuld NOiagtighed. Hvor stærkt disse Udlaan iøvrigt har voxet, fremgaar ved Sammenligning med Statistiken for 1881, da disse Udlaan tilsammen udgjorde mod en Beholdning af V exler og Vexelobligationer af tilsammen

10 5 Det bemærkes, at i disse Belo]) desuden for 3 Banker indgaar fremmed Mynt, der dog ikke antages at andrage til noget betydeligt Beløb '). Beholdningen er altsaa i Aarets Lvila voxet med vel 1.1 Mill. Det samlede Belob Pantobligationer udgjør , hvoraf alene i 3 Banker Privatbankernes samlede Forvaltningskapital androg ifølge Tabellen til Herfra skulde dog egentlig fratrækkes, hvad. disse Banker skylder hinanden indbyrdes. Sparebankernes samlede Forvaltningskapital udgjorde til samme Tid Med Hensyn til Midlernes Anbringelsesmaade hidsættes en Tabel med sammenlignende Opgaver for Sparebankernes Vedkommende for det samme Aar. Privatbankerne. Sparebankerne. Indenlandske Vexier 2)30.31 Pct Pct. Udenlandske Vexler Vexelobligationer 2) Kassekredit og andre Udlaan Pantobligationer Værdipapirer Hos andre Banker Fast Eiendom og Inventar _ Kontanter (inkl. fremmed Mynt) Diverse Tilsammen Pct Pct. De to vigtigste Poster er for Privatbankernes Vedkommende Vexelportefeuillen og Kassekredit m. m., for Sparebankernes Vexelobligationer og Pantobligationer. IOinespringende er ogsaa den forholdsvis langt ringere Del, der i Privatbankerne er anbragt i Værdipapirer. At Pantobligationer i Privatbankerne indtager saa vidt stor Plads skyldes væsentlig Realkreditbankerne. Br u tt oindtægten udgjorde (med Fradrag af Renter til Indskydere 1) For Den norske Creditbank og Centralbankens Omsætning i 1900 i fremmed Valuta til samlet Belob meddeles, at deraf faldt paa Vexler paa England, paa Tyskland, paa Frankrige og Belgien, paa Sverige, paa Holland, paa Danmark og paa Amerika. Omsætningen af udenlandsk Valuta (Indkjob og Salg tilsammenlagt) udgjorde i 12 større Banker i Mill Flere af de Banker, der i Aaret 1900 har en betydelig Omsætning (deriblandt Centralbanken), har ikke været i Virksomhed i alle disse Aar og er derfor ikke medtagne i denne Beregning. $) Fordelingen mellem Vexler og Vexelobligationer er for den uopgivne Dels Vedkommende beregnet efter samme Forhold som for den opgivne Del.

11 og afsat Diskonto) ). Skatter, Omkostninger androg til , saa , der med Tillæg af , anvendt saaledes: Udbytte til Aktionærerne (-= 6.8 Vo af den indbetalte Aktiekapital). Henlagt til Reservefonds. - Delkrederefonds - Reguleringsfonds - Pensionsfonds. - andre Fonds. Afskrevet (afsat) som Tab paa fast Eiendom og Inventar Organisationskonto Overført til næste Aar Andre Øjemed Administrations- og andre at Nettoindtægten bliver overført fra forrige Aar, er Kr Det bemærkes, at man her har fulgt Bankernes Posteringsmaade, hvorved der under Nettoindtægt er opført Beløb, der rettelig burde fradrages som Udgifter. Af den samlede Forvaltningskapital udgjorde Bruttoindtægten 2.42 V o til Sammenligning oplyses, at Procenten for Sparebankerne, beregnet paa samme Maade, udgjør 1.22 O/0. Administrationsudgifter, Skatter og andre Omkostninger (derunder Tantième og Gratialer) udgjorde i Forhold til Forvaltningskapitalen 0.83 / 0 i Privatbankerne og 0.53 /0 i Sparebankerne. Nettoindtægten bliver altsaa i Privatbankerne , i Sparebankerne Som ovenfor nævnt udgjorde Skatter og Forvaltningsomkostninger i Deraf var Administrations- og andre Omkostninger (derunder Tantième), Skatter, og for er Fordeling mellem disse to Poster ikke opgivet. Det kan have sin Interesse at beregne, hvormeget der af Indtægten erlægges i Skatter. Det antages her rigtigst kun at medregne som Nettoindtægt udbetalt Dividende med Tillæg af Afsætninger til Fonds og til næste Aar overforte Beløb. Herved fremkommer et Belob af Foruden Administrationsomkostninger o. lign. er her fratrukket Afskrivninger paa Eiendom og Inventar, paa Organisationskonto og paa Tabskonto. Fra de nævnte trækkes endvidere for 7 Banker, der enten endnu ikke er skatlagte eller ikke har specificeret sin Skat. Tilbage bliver 69 Banker med , hvoraf fragaar i erlagt Skat eller Vo. 1) Som før bemærket, er 2 Banker, der henstaar under Likvidation og som har medført betydelige. Tab, ikke medregnet.

12 Traduction des rubriques. Noms des sociétés et date de création. Col Ac tif. Col. 1. Portefeuille sur la Norvège: lettres de change, ordinaires : -, échéance longue Avances en crédit de caisse Prêts hypothécaires Autres prêts Obligations et actions Portefeuille sur l'étranger Correspondants et succursales Monnaie étrangère Encaisse Mobilier, immeubles Autres actifs Total Col Passif Capital versé. - 15, 16, 17. Fonds de réserve et de prévision Dépôts et obligations émises Correspondants Autres passifs Total. Col Revenu et dépenses Revenu brut Impôts payés Frais d'administration Revenu net. 26. Dividende distribué. - 27, 28, 29. Réservé pour fonds Porté en décharge de pertes Autre emploi de l'excédant. Col. 32. Capital souscrit. Col Fonds de réserve Montant au 1 janvier Augmentation (diminution en Montant au 31 décembre Col Chiffre d'affaires Lettres de change sur la Norvège, escomptées pendant l'année , acquittées Effets sur l'étranger achetées pendant l'année _ - - vendues - - Col Dépôts Solde au 1 janvier 1900: dépôts h retirer par chèques : autres dépôts : Total Versements pendant l'année : dépôts h retirer par chèques : autres dépôts : Total Remboursements pendant l'année: dépôts h retirer par chèques : autres dépôts : Total Solde au 31 décembre 1900: dépôts h, retirer par chèques : autres dépôts : TOt41,

13 8 Tabel vedkommende 2 4 Naar traadt A k - Bankens Navn. i Virksomhed. Indenlandske Vexel- Pant- Kassekredit. Vexler. obligationer. obligationer. 2 2 Kristiania Bank og Kreditkasse Den norske Kreditbank, ania / Vio Kristiania Handelsbank.. / Kristiania Arbeiderbank. 17/io a Hypothek- og Realkreditbk. hi ) Kristiania Folkebank. Den norske Industri- og Vexelbk / 'A / 1 Filialen i Arendal / Christiania Privatbank.. Norsk Vexel- og Landmandsbank Kristiania Delkrederebank Centralbanken for Norge, a Smaalenenes Aktiebank, Mysen Haldens Privatbank, Fr.hald 5/ Fredrikshalds Kreditbank. / Sarpsborg Aktiekreditbank. / Fredrikstad Privatbank.. 1/ Fredrikstad Handelsbank. / GrEesvik Aktiebank, Ons0 /s Moss Privatbank Oplandske Kreditbank, Hamar Hamar Privatbank / Trysail Privatbank / GjOvik og Oplands Kreditbank / HOnefoss og Oplands Privatbk. Nedre Eker Aktiebank. / /4 26 Drammens Privatbank Drammens og Oplands Kreditbk. / Drammens Folkebank Holmestrand og Oplands Aktiebk. Juli Horten og Omegns Privatbank. /lo ) Deraf under Forvaltning. Af Bankens Pantelaan er baandlagt ) Deraf ) Saldo er opført under Passiva. 7) Derunder Tilgodehavende i Norges Bank. 5) Inkl. i Bankar.

14 9 private Aktiebanker tiv er Andre Udlaan. Obligationer og Aktier. Vexier. I Regning med andre Banker og Filialer. Fremmed mynt. Udenlandske Kassebeholdning. Fast Eiendom Andre g Aktiver. Inventar. Tilsammen ) ) _ , ) ) - - 7) ) Byggelaan. 3) Indbefatter ogsaa Kassekredit. 4) Inkl, fremmed blynt. Inkl. divass Pebitgrog,

15 (Forts.) 4 3 Naar traadt A k - Bankens Navn. Indenlandske Vexier. Kassekredit. i Virksomhed. Vexelobligationer. Pantobligationer Tønsberg Privatbank.. Tønsberg Handelsbank. Larvik Privatbank Aktiekreditbanken i Sandefjord 21/ / / / I 42 Porsgrunds Orebank. Skiensfjd.s Kreditbank, Skien. Kreditbanken i Porsgrund. Kreditbanken i Kragerø.. Skiens og Oplands Privatbank Skiens Ørebank Tvedestrands Privatbank. StrOmsbo Aktiebank Agdesidens Bank, Arendal Søndenfjeldske Privatbk., sand Filialen i Grimstad.. Aaensire Pengeforening. Okt / / / / /s / / / / ) ) Time Privatbank Klep Privatbank. Klep Almenbank Stavanger Privatbank. Privatbanken i Flekkefjord. Stavanger Handels- og Industribk / / / / / " Vikedals Privatbank Jelse Privatbank.. Skudenes Privatbank Avaldnes Laaneindretning Ullensvang Privatbank Kvams Privatbank.. Herands Ørebank Voss Vexel- og Landmandsbank Bergens Privatbank. Bergens Kreditbank. Kirkebø Aktieprivatbank. 25/ / / / / / ) ) Inabefatter ogsaa Pantobligationer, indbefatter snare trcilaan. 8) Deraf baandlagt ,

16 li 6 8I 9 I tic' er. Andre Udlaan. Udenlandske 'Wexler. Obligationer og Aktier. I Regning med andre Banker og Filialer. Fremmed Mynt. Kassebeholdning. Fast Eiendom og Inventar. Andre Aktiver. Tilsammen. 4) ) ) I I I GOO ( 2 265f i , e Udlaan mod haandfaaet Pant. Inkl. andre Debitorer.

17 (Ports.) Naar traadt A k - Bankens Navn. Indenlandske Vexler. Kassekredit. i Virksomhed. Vexelobligationer. Pantobligationer Ørstens Aktiebank / :, Aalesunds Kreditbank Aalesunds Landmandsbank. 1/ / Romsdalske Vexel- og Landmandsbank, Molde Kristiansunds Kreditbank Privatbanken, Trondhjem Afdelingen i Kristiansund Nordenfj. Kreditbank, Tr.hjem. Den borgl. Foren.s Sp.bk.,.Tr.hjem Trondhjems Realkreditbank.. Trondhjems Handelsbank. Stenkjter Privatbank. Indherreds Kreditbk., Stenkjaar Høilandets Privatbank, Grong Namdals Privatbank, Namsos Klingen Privatbank Nordlands Privatbank, Bodø. Ofotens Bank, Narvik. Tromsø Privatbank.. Vi / / / / / / / Vi / / / ; ' ) Ialt 76 Banker i ) ) Derunder ogsaa andre Udlaan. 2) Derunder indbefattet Pantobligationer. 1) Inkl. fremmed Mynt. iisse Udlaan bliver Beholdningen af Vexler og Vexelobligationer pr. 2%

18 18 tive r M Andre Udlaan. beholdning. Obligationer og Aktier. I Regning med andre Banker og Filialer. Fremmed Mynt. Udenlandske Vexier. Kasse- Fast Eiendom og Inventar. Andre Aktiver. Tilsammen ) ( ) ) ) I 1899 og foregaaende Aar er for enkelte Banker i Opgaven ogsaa indbefattet andre Udlaan. Efter Fradrag af

19 (Ports.) P as - Bankens Navn. Indbetalt Reserve- Delkredere- Andre Sum Aktiekapital. fond. fond. Fonds. af Indlaan. Kristiania Bank- og Kreditkasse 2 Den norske Kreditbank, ania 3 Kristiania Handelsbank.. 4 Kristiania Arbeiderbank. 5 a Hypothek- og Realkreditbk. 6 Kristiania Folkebank. Den norske Industri- og Vexelbk 7 Filialen i Arendal Christiania Privatbank. 9 Norsk Vexel- og Landmandsbank 10 Kristiania Delkrederebank Centralbanken for Norge, ania 12 Smaalenenes Aktiebank Haldens Privatbank, Fr.hald 14 Fredrikshalds Kreditbank. 15 Sarpsborg Aktiekreditbank 16 Fredrikstad Privatbank.. 17 Fredrikstad Handelsbank. 18 Grzesvik Aktiebank, OLIO 19 Moss Privatbank 20 0 pl an dsk ekreditbank,hamar 21 Hamar Privatbank 22 Trysail Privatbank 23 Gjøvik og Oplands Kreditbank 24 Hønefoss og Oplands Privatbank 25 Nedre Eker Aktiebank.. 26 Drammens Privatbank 27 Drammens og Oplands Kreditbk. 28 Drammens Folkebank... 1 ) I Z ) ) 35 5) ) ) ) ) , Holmestrand og Opl.s Aktiebk Horten og Omegns Privatbank Hvoraf i Aare t overfort fra Reservefondet. 2) gr er overført til Rekambiokonto. almennyttige Oiemed og 253 Fyldningsfond. 7) Hvoraf Reguleringsfond Br og Dispositions- Kreditorer. 10) Saldo. 11) Derunder Pantelaanskreditorers Konto ) Deraf overført

20 15 -", I siver. Administrations- I Regning Andre Bruttoindtægt. Skatter. og andre Nettoindtægt. med andre Tilsammen. Banker. Passiver. Omkostninger. Kr ) ) ' ) ) ) a ) ) ) ) 14) I ) Reguleringsfond. 4) Præmiefond. 5) Overførte Saldi paa Indtægtskonti. Hvoraf Fond for og Pensionsfond. 5) Derunder udstedte Ihændehaverobligationer til Belo]) 11 Mill. 9) Inkl. diverse 18) Inkl. Laaneindretningens Overskud ) Deraf overført ) Deraf overført

21 (Forts.) AA I 18 P a s Bankens Navn. Indbetalt Reserve- Delkredere. Andre Sum Aktiekapital. fond. fond. Fonds. af Indlaan. 31 TOnsberg Privatbank ) $2 TOnsberg Handelsbank. Larvik Privatbank 33 Aktiekreditbanken i Sandefjord I Porsgrunds Ørebank Skiensfjd.s Kreditbank, Skien.) Kreditbanken i Porsgrund Kreditbanken i Krager Skiens og Oplands Privatbank Skiens Ørebank Tvedestrands Privatbank StrOmsbo Aktiebank Agdesidens Bank, Arendal ) Søndenfjeldske Privatbk., sand 41 Filialen i Grimstad 42 Aaen sire Pengeforening ) Time Privatbank Klep Privatbank Klep Almenbank Stavanger Privatbank.. I 1) Privatbanken i Flekkefjord 47 Stavanger Handels- og Industribk Vikedals Privatbank Jelse Privatbank Skudenes Privatbank Avaldsnes Laaneindretning Ullensvang Privatbank Kvams Privatbank 54 Herands Ørebank 55 VOSS Vexel- og Landmandsbank 56 Bergens Privatbank 57 Bergens Kreditbank ) ) ) ) ) Kirkeb0 Aktieprivatbank ) Deraf 200 over de indkaldte Terminer. 2) Deraf over Terminerne. 1) Deraf og Pensionsfond. 7) Dispositionsfon d. 8) Heraf Hr til nærmere Disposition og it) Deraf overført ) Deraf overført 121.

22 airmail% siver. I Regning Andre med andre Passiver, Banker. Tilsammen. Bruttoindtægt. Skatter. Administrations- og andre Omkostninger. Nettoindtægt. 1 0 ) ) ) ) ) ) over Terminerne. 4) Delkredere- og Reguleringsfond. Pensionsfond. 5) Heraf Reguleringsfond Pensionsfond. 9) Derunder udstedte Ihændehaverobligationer ) Inkl. andre Kreditorer. 2

23 (Ports.) 14J P a s - Bankens Navn. Indbetalt Reserve- Delkredere- Andre Sum Aktiekapital. fond. fond. Fonds. af Indlaan Orstens Aktiebank Aalesunds Kreditbank. A alesunds Landmandsbank.. Romsdalske Vexel- og Landmandsbank, Molde Kristiansunds Kreditbank. Privatbanken, Trondhjem. Afdelingen i Kristiansund. 1) Nordenfj. Kreditbank., Tr.hjem Den borgl. Foren. Sp.bk., Tr.hjem Trondhjems Realkreditbank.. Trondhjems Handelsbank.. StenkjEer Privatbank Indherreds Kreditbank, r Stenkjær Hoilandets Privatbank, Grong Namdals Privatbank, Namsos Kling en Privatbank Nordlands Privatbank, Bod0 Ofotens Bank, Narvik. Troms0 Privatbank ) ) Ialt 76 Banker i 1900 I ) ) ) ) ) t) Deraf over Terminerne. 8) Deraf over Terminerne. 3) Deraf over ) Inkl. andre Kreditorer. 8) For 1899 og foregaaende Aar er Indbetalinger udenfor Terminerne

24 t o siver. Administra- I Regning med andre B anker. Andre Passiver. Tilsammen. Bruttoindtægt. Skatter. tions- og andre Omkostninger. NettoindtEegt ) ) Terminerne. 4) Reguleringsfond. 5) Vindings- og Tabskonto. 6) Derunder Pantelaanskreditorernes Konto. ikke medregnet. 2*

25 (Ports.) I I Af Over skudet er: Bankens Navn. uddelt som Udbytte til Aktionærerne. henlagt til Reservefond. henlagt til henlagt til Delkrederefond. andre Fonds. afskrev et som Tab. anvendt til andre Øiemed. Kristiania Bank og Kreditkasse ) 1973G ) Den norske Kreditbank, ania ) ) Kristiania Handelsbank ) 4 Kristiania Arbeiderbank a Hypothek- og Realkreditbk ) Kristiania Folkebank ) Den norske Industri- og Vexelbk ) Filialen i Arendal 8 Christiania Privatbank ) Norsk Vexel- og Landmandsbk Kristiania Delkrederebank ) Centralbanken for Norge, a ) ) Smaalenenes Aktiebank, Mysen Haldens Privatbank, Fr.hald Fredrikshalds Kreditbank ) Sarpsborg Aktiekreditbank ) Fredrikstad Privatbank Fredrikstad Handelsbank ) Grresvik Aktiebank, Ons0 364 ) Moss Privatbank ) Oplandske Kreditbank, Hamar Hamar Privatbank Tryssil Privatbank ) Gjøvik og Oplands :Kreditbank ) HOnefoss og Oplands Privatbk Nedre Ekers Aktiebank Drammens Privatbank ) Drammens og Oplands Kreditbk Drammens Folkebank Holmestrand og Oplands Aktiebk Horten og Omegns Privatbank ) 250 Pensionsfond.a) Fond til Fremme af almennyttige Øiemed. 3) Dispositions- og Pensionsfond. afskrevet paa Gaardens og Inventariekonto og overført i ny Regning 7) Heraf 841 afskrevet paa paa Inventar og 787 paa Organisationskonto. 10) Organisationskonto. 11) Overkurs paa nye Aktier.

26 i Vexler (J denlandske Reserve- og Delkrederefonds. Vexelobligationer. Vexler. Tegnet Aktiekapital. Ved Udgangen af Forøgelse (+) eller Formindskelse (±) i Ved Udgangen af Diskonterede i Aaret. Indfriede i Aaret. KjObte i Aaret. Solgte i Aaret. 3 ' ) f OCO ) E0 COO ' ) ) ) Hvoraf for Filialen. 5) Afskrevet paa faste Eiendomme eller Inventar. 8) Heraf Inventariekonto og overført i ny Regning. 8) Overført i ny Regning. 8) Heraf afskrevet 19) Deraf Overkurs pas, nye Aktier ) Inkl. fremmed Mynt.

27 (Forts.) I 29 I Af 0 verskudet er: Bankens Navn. uddelt. som Udbytte til Aktioneererne. henlagt til Reservefond. henlagt til Delkrederefond. henlagt til andre Fonds. afskrevet som Tab. anvendt til andre Øjemed TOnsberg Privatbank. TOnsberg Handelsbank ) ) Larvik Privatbank.. Aktiekreditbanken i Sandefjord Porsgrunds Orebank. 4) 395 Skiensfjd.s Kreditbank, Skien 35 Kreditbanken i Porsgrund ) Kreditbanken i Krager Skiens og Oplands Privatbank Skiens Ørebank Tvedestrands Privatbank StrOmsbo Aktiebank 92 Agdesidens Bank, Arendal ) 116 6) Søndenfjeldske Privatbk., sand Filialen i Grimstad ,) ) Aaensire Pengeforening. 552 Time Privatbank 910 Klep Privatbank 500 Klep Almenbank Stavanger Privatbank. Privatbanken i Flekkefjord ) Stavanger Handels- og Industribk ) Vik edals Privatbank. 400 Jelse Privatbank Skudenes Privatbank. I 996 Avaldnes Laaneindretning Ullensvang Privatbank Kvams Privatbank Herands Ørebank ) 66 2) Voss Vexel- og Landmandsbank 2) Bergens Privatbank Bergens Kreditbank ) ) ) Kirkebø Aktieprivatbank 513 1) Pensionsfond. 2) Udbyttefond. 2) Organisationskonto. 4) Deraf 195 afskrevet paa Inventar. bygningen og overført til fremtidig Disposition. 3) Uopgivet. 9 Inkl. fremmed Mint.

28 23 32 Tegnet Aktiekapital Reserve- og Delkrederefonds. Ved Udgangen af Forøgelse (-1-) eller Formindskelse i Ved Udgangen af Vexler og Vexelobligationer. Diskonterede i Aaret. Indfriede i Aaret Udenl andske Vexler. Kjøbte i Aaret. Solgte i Aaret. [Cr F d F F F F F F F F F F i i , P, ) ) Mekrevet paa Eiendom og Inventar. OverfOrt ny Regning. peraf afskrevet pat!, Bank-

29 (Forts.) = I Af Overskudet er Bankens Navn. uddelt som Udbytte til AktionEererne. henlagt til Reservefond. henlagt til Delkrederefond. henlagt til andre Fonds. afskrevet som Tab. anvendt til andre Øiemed Orstens Aktiebank Aalesunds Kreditbank. Aalesunds Landmandsbank p Romsdalske Vexel- og Landmandsbank, Molde.. Kristiansunds Kreditbank Privatbanken, Trondhjem Afdelingen i Kristiansund Nordenfj. Kreditbank, Tr.hjem. Den borgl. Foren.s Sp.bk., Tr.hjem Trondhjems Realkreditbank ') ') ) 29 2) ) 575 3) ) ) ) Trondhjems Handelsbank. Stenkjter Privatbank Indherreds Kreditbk., Stenkjter Høilandets Privatbank, Grong. Namdals Privatbank, Namsos Klingen Privatbank. Nordlands Privatbank, Bodø. Ofotens Bank, Narvik. Tromsø Privatbank ) 594 ) Ialt 76 Banker i ') Reguleringsfond. 2) Afskrevet paa Eiendomme og Inventar. Deraf overført gr. 466 afskrev et paa Inventar og Hr. 13 overffört. 6) Uopgivet. 7 Inkl. fremmed

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. 8 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. Januar 90l December 90, Side

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884 (Rapports consulaires) 2

Læs mere

ÅR BEID S MÅR K EDET,

ÅR BEID S MÅR K EDET, ÅR BEID S MÅR K EDET, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRÅLBIJREAIJ. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOR VÉGE.) FJERDE LIRGgNG. (QUATRIÈME ANNÉE.) 906. KRISTIANIA. I KOMMISSION

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 102. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1881-1885. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1881-1885.) UDGIVNE

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,)

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) A. No. I. A. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique. volumes.). Fattigstatistik

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i 'Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 315. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1891-1895. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1891-1895 UDGIVN E

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. Norges officielle Statistik, Fjerde Række (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série) Nr 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges ofticielle Statistik m v 1 Januar 1901-31 December 1903,

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, serie V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, serie V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, serie V.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS P. No. If. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS F OR 8 6S. AF GIVEN TIL MARINE- OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGØAF-DIREKTØREN. Ø^Ø^Ø CHRISTIANIA. TRYST I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKJiERI. 86. Indhold. Pag. Beretning

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. 8 findes opfert i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik i juli 889 december 90. Trykt 9: Nr. 9. Private

Læs mere

OVERSIGT KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGTFTER. D. No. 1. FOR AARET 1877 OG ISTE HALVAAR 1878. CHRISTIANIA. 1880. OVER

OVERSIGT KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGTFTER. D. No. 1. FOR AARET 1877 OG ISTE HALVAAR 1878. CHRISTIANIA. 1880. OVER D. No. 1. OVERSIGT OVER KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGTFTER FOR AARET 1877 OG ISTE HALVAAR 1878. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CARL C. WERNER & CO. 1880. D. No. I. Indtxgterne Anslaaede iste Halvaar 1878

Læs mere

FORVALTNINGSKOMMISSIONEN AF 1946

FORVALTNINGSKOMMISSIONEN AF 1946 1. BETÆNKNING FRA FORVALTNINGSKOMMISSIONEN AF 1946 Kommissionens Nedsættelse og Arbejde. Under 28. Oktober 1946 udsendtes der gennem Finansministeriet følgende Meddelelse: Regeringen har anset det for

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége., troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége., troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége., troisième série.) No. 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik rn. v. 1828-30 Juni 1889, S.

Læs mere

OVERSIGT OV ER AARET 1877. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGEN OG UDGIVEN AF DIREKTOREN FOR DET CIVILE MEDICINALUESEN.

OVERSIGT OV ER AARET 1877. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGEN OG UDGIVEN AF DIREKTOREN FOR DET CIVILE MEDICINALUESEN. C ). OVERSGT OV ER 0000 AARET 8. EFTER DE FRA ASYLERNE NDKOMNE AARSBERETNNGER SAMMENDRAGEN OG UDGVEN AF DREKTOREN FOR DET CVLE MEDCNALUESEN. CHRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 88. ndholdsfortegnelse.

Læs mere

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri.

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. Beretning den økonomiske Tilstand Romsdals Amt i Femaaret 1891-1895. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. 1897. Underdanigst Beretning om Romsdals Amts økonomiske

Læs mere

FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910.

FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910. FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO, 1911. TEEN

Læs mere

FINANSIERINGSSELSKABER

FINANSIERINGSSELSKABER BETÆNKNING OM FINANSIERINGSSELSKABER OG LIGNENDE VIRKSOMHEDER AFGIVET AF BOSS-UDVALGET BETÆNKNING NR. 628 KØBENHAVN 1971 ISBN 87 503 1100 0 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

VISSE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE SPAREKASSERS REGNSKABS- OPGØRELSE

VISSE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE SPAREKASSERS REGNSKABS- OPGØRELSE BETÆNKNING ANGÅENDE VISSE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE SPAREKASSERS REGNSKABS- OPGØRELSE AFGIVET AF DET AF HANDELSMINISTERIET UNDER 15. MAJ 1957 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 230 1959 Det administrative bibliotek

Læs mere

XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug.

XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug. XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning om den økonomiske Tilstand m. v. i Romsdals Amt i Femaaret 11--15. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug. Aarene 12, 13 og 14 gav for Jordbrugets Vedkommende i det store

Læs mere

DEN HØIERELANDBRUGSSKOLE I AAS

DEN HØIERELANDBRUGSSKOLE I AAS NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 1875. C. No. 6. BERETNING OM DEN HØIERELANDBRUGSSKOLE I AAS FOR ÅARET FRA 1 JULI 1873 TIL 1 JULI 1874. IIP,GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRË. CHRISTIANIA,

Læs mere

KOLLEKTIV INVESTERING I AKTIER

KOLLEKTIV INVESTERING I AKTIER KOLLEKTIV INVESTERING I AKTIER BETÆNKNING AFGIVET AF DET AF HANDELSMINISTERIET NEDSATTE UDVALG VEDRØRENDE INVESTERINGSVIRKSOMHED BETÆNKNING NR. 505 1968 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN Indhold Side

Læs mere

UDKAST TIL LOV OM GÆLDSORDNING. Udarbejdet af den ved kgl. Resolution af 8. August 1930 nedsatte Kommission KRIK MYRDAHLS BOGTRYKKERI KØBENHAVN

UDKAST TIL LOV OM GÆLDSORDNING. Udarbejdet af den ved kgl. Resolution af 8. August 1930 nedsatte Kommission KRIK MYRDAHLS BOGTRYKKERI KØBENHAVN UDKAST TIL LOV OM GÆLDSORDNING Udarbejdet af den ved kgl. Resolution af 8. August 1930 nedsatte Kommission 1 9 4 1 KRIK MYRDAHLS BOGTRYKKERI KØBENHAVN Ved kongeligt Kommissorium af 8. August 1930 nedsattes

Læs mere

MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL.

MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL. MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL. ULRICH MØLLER en nuværende Indehaver af Moldegaard, som i over 100 Aar har været i Familien Møllers Besiddelse, er født paa Moldegaard 27-2-1853 som No. 12 af 14 Søskende,

Læs mere