Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norges officielle Statistik, Fjerde Række."

Transkript

1

2 4 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 2. Sindssygeasylernes Virksomhed 1899: (Hospices d'aliénés.) 3. Den norske Rigstelegraf 1899 og Iste Kvartal (Télégraphes du Royaume.) 4. Civil Retspleie 1897 og (Justice civile.) 5. Norges Skibsfart (Navigation.) 6. Folkemængdens Bevægelse (Mouvement de la population.) 7. Strafarbeidsanstalter 1898/99. (Maisons centrales pénitentiaires.) 8. Folkemængdens Bevægelse (Mouvement de la population.) 9. Norges kommunale Finantser (Finances des communes.) 10. Rekruteringsstatistik (Recrutement.) 11. Norges Handel (Commerce.) 12. Distriktsfængsler (Prisons départementales.) 13. Norges Sparebanker (Caisses d'épargne.) 14. Kriminalstatistik 1895, 1896 og (Justice criminelle.) 15. Norges postvæsen (Statistique postale.) 16. Fattigstatistik (Assistance publique.) 17. Folkemængdens Bevægelse (Mouvement de la population.) 18. Skiftevæsenet 1896, 1897 og (Successions, faillites et biens pupillaires.) 19. Norges almindelige Brandforsikrings-Indretning for Bygninger 1898 og (L'institution génirale des assurances des bailments contre l'incendie.) 20. Skolestatistik (Instruction publique.) 21. Norges Fiskerier (Grandes pêches maritimes.) 22. De offentlige Jernbaner 1900,01. (Chemins de fer publics.) 23. Private Aktiebanker (Banques privies par actions.) Det statistiske Centralbureau har derhos bl. a. udgivet folgende Værker: Statistique internationale: Navigation maritime. I, II, III, IV. Christiania 1876, 1881, 1887, International Skibsfartsstatistik : Tabeller vedkommende Handelsflaaderne i Aarene Kristiania Tabeller vedkommende Skibsfartsbevægelsen og Handelsflaaderne Kristiania Statistisk Aarbog for Kongeriget Norge. Senest udkommet: Tyvende Aargang, Kristiania (Annuaire statistique de la Norvége) Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau. Senest udkommet: Attende Bind, Kristiania (Journal du Bureau Central de Statistique.) Afsluttet Oversigt over Kongeriget Norges civile, geistlige og judicielle Inddeling. 31 Januar Kristiania Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v Juni Kristiania Do. for Tidsrummet 1 Juli December 1891, for Tidsrummet 1 Januar December 1894, for Tidsrummet 1 Januar December 1897 og for Tidsrummet 1 Januar December 1900, trykte som Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau, Niende Bind, Tolvte Bind, Femtende Bind og Attende Bind. Angaaende andre statistiske Værker henvises til ovennævnte Fortegnelser. Samtlige VEerker er at erholde tilkjobs hos H. A schehoug & Co. Kristiania. 27 November 1901.

3 NORGES OFFICIELLE STATIST1K1 Fjerde Række 23. Private Aktiebanker Aaret (Statistique des banques privées par actions en 1900,) Udgivet af Det statistiske Contra'bureau, KRISTIANIA. Kommission hos H. A schehoug 8c C o

4 For tidligere Aar se Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau, Bind 1 fgg. En summarisk Oversigt fra Aaret 1848 findes indtaget i Statistisk Aarbog, iste A argang. Johannes BOrnstads Bogtrykkeri.

5 Bureauet giver sig herved den Ære at fremlægge Tabel over private Aktiebanker i Aaret 1900, der tilligemed Indledning er udarbejdet af Sekretær N. Rygg. Det statistiske C entralbure au, Kristiania 27 November A. N. KiEer.

6 Indledning. Introduction. (Voir la note page 7.) I omstaaende Tabel er der givet en Oversigt over Aktiebankernes Aktiver og Passiver ved Udgangen af Aaret 1900, Aarets Indtægt, Fondenes Forøgelse saint over Indlaans- og Udlaansvirksomheden. Saavel med Hensyn til de medtagne Bankers Antal som til Opgavernes Art og Omfang fremstiller denne Bearbeidelse sig som fuldstzendigere end for de tidligere Aar, for hvilke Opgaverne som Regel blev hentede fra Bankernes Aarsberetninger og derfor var stærkt begrænsede. Eftersom imidlertid Privatbankernes Betydning for Kreditlivet har været stadig voxende og en Optagelse af nye Udlaansformer i stigende Udstrækning har fundet Sted, er en fuldsttendigere Statistik blevet mere og mere paakrævet. Bureauet har derfor henvendt sig til samtlige Banker med Anmodning om velvillig at meddele Oplysninger angaaende en Række Punkter. De begjærede Opgaver er i Regelen med stor Beredvillighed bleven stillede til Bureauets Disposition. Dog maa det bemærkes, at det efter den Maade, hvorpaa Regnskaberne føres, ikke har været muligt for alle Banker at meddele samtlige Opgaver saa detaillerede som begjæret. Man skal særlig fremhæve følgende Poster, hvor en Udskillen tildels har været forbunden med Vanskelighed: Vexier Vexelobligationer, Kassekreditlaan Folioindskud, Kassekrediter Lombardlaan, Vexler paa Udlandet fremmed Mynt, Banker diverse Debitorer respektive Kreditorer. I endel Tilfælde har man derfor maattet henføre Poster til én istedetfor til flere Rubriker. Paa vedkommende Steder er derom givet fornøden Oplysning i Anmærkningerne. Maa det saaledes af den anførte Grund medgives, at der enkeltvis klæber Ufuldstændighed ved Tabellen, antages dog dette ikke i det store og hele at berøre Hovedresultaterne. I Tabellen er ialt opført 76 Banker, hvoraf 6 har (7) Filialer i andre Byer. Medtaget er ikke 2 Banker i Kristiania, der staar under Likvidation, samt 4 mindre Banker, der dels ikke har meddelt Opgave, dels først har

7 begyndt sin Virksomhed mod Slutningen af 1900'). Ialt fandtes der altsaa private Aktiebanker i Fordelingen efter Stiftelsestiden særskilt for Banker i Byer og paa Landet fremgaar af følgende Oversigt : I Byerne. Paa Landet. Ialt. I Byerne. Paa Landet. Ialt Tilsammen Af de i Aarene nystiftede 37 Banker er der i de 35 (2 Banker under Likvidation ikke medregnet) indbetalt paa Aktiekapitalen , ligesom betydelige Kapitalforhøielser har fundet Sted for en Række Banker. I de i Tabellen opførte 76 Banker udgjorde den samlede Aktiekapital Deraf var indbetalt , deri indbefattet udenfor Terminerne. I Aarets Løb er den indbetalte Aktiekapital voxet med , nemlig ved Nystiftelse , ved Bye Indbetalinger , ved Indbetalinger udenfor Terminerne og ved Overførsel fra Reservefond (for 1 Bank) Derimod er Kapitalen nedsat for 1 Bank med ved Overførsel til Rekambiokonto. 13 Banker har en indbetalt Aktiekapital af 1 Mill. eller derover til et samlet Belob af Deraf var de 3 største i Kristiania med henholdsvis , og I Landsbankerne er Aktiekapitalen regelmæssig liden. Af de 21 Banker, der findes opført i Tabellen, har 8 en indbetalt Kapital af indtil 5 000, 10 fra til , , og ; gjennemsnitlig falder paa hver af disse Banker ) Bankernes Reserve- og Delkrederefonds (derunder medregnet Regulerings- og Fyldningsfonds) udgjorde ved Udgangen af I 1900 er afsat af Overskudet samt tillagt af Overkurs paa nye Aktier Derfra gaar Afskrivninger Pr. 31/ , nemlig Reservefonds Delkrederefonds Regulerings- og Fyldningsfonds Desuden havde Bankerne Pensionsfonds til Belo]) og andre Fonds (Dispositionsfonds o. 1) til Belob ) Se Anm. S ) Ofotens Bank er medregnet blandt Bybanker,

8 Indlaansvirksomhecl: Paa Kassefolio. 1 Jan indestod Indsat i Paa andre Konti. Paa bestemt Paa Sparebank- Tid. vilkaar Paa bestemt Tid og paa Sparebankvilkaar uden Specifikation Tilsammen Udtaget i Tillæg (Fradrag) for Banker, hvis Indlaansvi rksomhe d kun delvis er opgivet.. Pr ) ) ) Ialt er saaledes Indskudene i 1900 voxet med ) Hvad særlig angaar Indskud paa Sparebankvilkaar og bestemt Tid, belob de sig ved Udgangen af 1900 til I de autoriserede Sparebanker indestod til samme Tid Enkelte Banker, der ikke har kunnet udskille Sparebankindlaanene fra Indskud paa bestemt Tid, har dog givet Oplysning herom pr. 3 1/ , saaledes at da indestod paa bestemt Tid paa Sparebankvilkaar uden Specifikation Antager man, at den uopgivne Del fordeler sig paa samme Maade som den opgivne, skulde ca. 14 Mill. eller 5V2 V, af disse Indskud indestaa paa bestemt Tid. Af to Banker er udstedt Ihændehaverobligationer til samlet Belob ) Deraf 679 paa Folio. 2) 2 Banker, hvoraf 1 ikke har opgivet det i Aarets LOb indsatte og udtagne Beløb og 1 kun kan meddele Opgave pr. 1/ ) 2 Banker, der alene har opgivet Indskudene pr. 31/ ) Sættes Statskassens Indskud ud af Betragtning, bliver Forøgelsen Statskassens Indskud i disse Banker udgjorde nemlig ved Udgangen af mod ved Aarets Begyndelse.

9 4 Udlaansvirksomhed: Vexier. Vexier og Tilsammen Vexelobliga- Vexelobliga-Vexier og tioner. tioner uden Vexelobliga- Specffikation. tioner. 1 Jan udgjorde Beholdningen Diskonteret i Indfriet i Tilbage 8 '/ Tillæg for Banker, der alene har meddelt Opgave pr. 81/ Portefeuille 81/ Enkelte Banker, der ikke har kunnet meddele særskilte Opgaver for Vexier og Vexelobligationer, har dog udskilt Portefeuillen pr. 31/a Derefter udgjør Vexier Vexelobligationer Vexier og Vexelobligationer uden nærmere Specifikation Tilsammen I 1900 er disse Udlaan altsaa voxet med Paa K a s s ekr e d it og andre U dl a an undtagen Pantobligationer (altsaa væsentlig Lombardlaan, Byggelaan o. s. v.) var ved Udgangen af 1900 pdlaant , hvoraf paa Kassekredit og ved andre Udlaan '). Da Belobet af disse Udlaan ikke er opgivet ur. 1 Januar 1900 for alle Banker, kan der kun meddeles en tilnærmelsesvis Beregning af disse Laans Størrelse paa nævnte Tidspunkt. Efter denne skulde disse Laan da udgjøre ca. 106 Mill., og Forøgelsen i Aarets Lob altsaa beløbe sig til ca. 21'4 Mill. Vexler paa Udlandet: Beholdningen udgjorde ved Aarets Begyndelse I Aarets Løb er indkjøbt Deraf er solgt i Beholdning pr. 31/ Kr hvoraf fragaar for 2 Banker fremmed Mynt Tilbage Fordelingen mellem Kassekredit og andre Udlaan gjør ikke Fordring paa fuld NOiagtighed. Hvor stærkt disse Udlaan iøvrigt har voxet, fremgaar ved Sammenligning med Statistiken for 1881, da disse Udlaan tilsammen udgjorde mod en Beholdning af V exler og Vexelobligationer af tilsammen

10 5 Det bemærkes, at i disse Belo]) desuden for 3 Banker indgaar fremmed Mynt, der dog ikke antages at andrage til noget betydeligt Beløb '). Beholdningen er altsaa i Aarets Lvila voxet med vel 1.1 Mill. Det samlede Belob Pantobligationer udgjør , hvoraf alene i 3 Banker Privatbankernes samlede Forvaltningskapital androg ifølge Tabellen til Herfra skulde dog egentlig fratrækkes, hvad. disse Banker skylder hinanden indbyrdes. Sparebankernes samlede Forvaltningskapital udgjorde til samme Tid Med Hensyn til Midlernes Anbringelsesmaade hidsættes en Tabel med sammenlignende Opgaver for Sparebankernes Vedkommende for det samme Aar. Privatbankerne. Sparebankerne. Indenlandske Vexier 2)30.31 Pct Pct. Udenlandske Vexler Vexelobligationer 2) Kassekredit og andre Udlaan Pantobligationer Værdipapirer Hos andre Banker Fast Eiendom og Inventar _ Kontanter (inkl. fremmed Mynt) Diverse Tilsammen Pct Pct. De to vigtigste Poster er for Privatbankernes Vedkommende Vexelportefeuillen og Kassekredit m. m., for Sparebankernes Vexelobligationer og Pantobligationer. IOinespringende er ogsaa den forholdsvis langt ringere Del, der i Privatbankerne er anbragt i Værdipapirer. At Pantobligationer i Privatbankerne indtager saa vidt stor Plads skyldes væsentlig Realkreditbankerne. Br u tt oindtægten udgjorde (med Fradrag af Renter til Indskydere 1) For Den norske Creditbank og Centralbankens Omsætning i 1900 i fremmed Valuta til samlet Belob meddeles, at deraf faldt paa Vexler paa England, paa Tyskland, paa Frankrige og Belgien, paa Sverige, paa Holland, paa Danmark og paa Amerika. Omsætningen af udenlandsk Valuta (Indkjob og Salg tilsammenlagt) udgjorde i 12 større Banker i Mill Flere af de Banker, der i Aaret 1900 har en betydelig Omsætning (deriblandt Centralbanken), har ikke været i Virksomhed i alle disse Aar og er derfor ikke medtagne i denne Beregning. $) Fordelingen mellem Vexler og Vexelobligationer er for den uopgivne Dels Vedkommende beregnet efter samme Forhold som for den opgivne Del.

11 og afsat Diskonto) ). Skatter, Omkostninger androg til , saa , der med Tillæg af , anvendt saaledes: Udbytte til Aktionærerne (-= 6.8 Vo af den indbetalte Aktiekapital). Henlagt til Reservefonds. - Delkrederefonds - Reguleringsfonds - Pensionsfonds. - andre Fonds. Afskrevet (afsat) som Tab paa fast Eiendom og Inventar Organisationskonto Overført til næste Aar Andre Øjemed Administrations- og andre at Nettoindtægten bliver overført fra forrige Aar, er Kr Det bemærkes, at man her har fulgt Bankernes Posteringsmaade, hvorved der under Nettoindtægt er opført Beløb, der rettelig burde fradrages som Udgifter. Af den samlede Forvaltningskapital udgjorde Bruttoindtægten 2.42 V o til Sammenligning oplyses, at Procenten for Sparebankerne, beregnet paa samme Maade, udgjør 1.22 O/0. Administrationsudgifter, Skatter og andre Omkostninger (derunder Tantième og Gratialer) udgjorde i Forhold til Forvaltningskapitalen 0.83 / 0 i Privatbankerne og 0.53 /0 i Sparebankerne. Nettoindtægten bliver altsaa i Privatbankerne , i Sparebankerne Som ovenfor nævnt udgjorde Skatter og Forvaltningsomkostninger i Deraf var Administrations- og andre Omkostninger (derunder Tantième), Skatter, og for er Fordeling mellem disse to Poster ikke opgivet. Det kan have sin Interesse at beregne, hvormeget der af Indtægten erlægges i Skatter. Det antages her rigtigst kun at medregne som Nettoindtægt udbetalt Dividende med Tillæg af Afsætninger til Fonds og til næste Aar overforte Beløb. Herved fremkommer et Belob af Foruden Administrationsomkostninger o. lign. er her fratrukket Afskrivninger paa Eiendom og Inventar, paa Organisationskonto og paa Tabskonto. Fra de nævnte trækkes endvidere for 7 Banker, der enten endnu ikke er skatlagte eller ikke har specificeret sin Skat. Tilbage bliver 69 Banker med , hvoraf fragaar i erlagt Skat eller Vo. 1) Som før bemærket, er 2 Banker, der henstaar under Likvidation og som har medført betydelige. Tab, ikke medregnet.

12 Traduction des rubriques. Noms des sociétés et date de création. Col Ac tif. Col. 1. Portefeuille sur la Norvège: lettres de change, ordinaires : -, échéance longue Avances en crédit de caisse Prêts hypothécaires Autres prêts Obligations et actions Portefeuille sur l'étranger Correspondants et succursales Monnaie étrangère Encaisse Mobilier, immeubles Autres actifs Total Col Passif Capital versé. - 15, 16, 17. Fonds de réserve et de prévision Dépôts et obligations émises Correspondants Autres passifs Total. Col Revenu et dépenses Revenu brut Impôts payés Frais d'administration Revenu net. 26. Dividende distribué. - 27, 28, 29. Réservé pour fonds Porté en décharge de pertes Autre emploi de l'excédant. Col. 32. Capital souscrit. Col Fonds de réserve Montant au 1 janvier Augmentation (diminution en Montant au 31 décembre Col Chiffre d'affaires Lettres de change sur la Norvège, escomptées pendant l'année , acquittées Effets sur l'étranger achetées pendant l'année _ - - vendues - - Col Dépôts Solde au 1 janvier 1900: dépôts h retirer par chèques : autres dépôts : Total Versements pendant l'année : dépôts h retirer par chèques : autres dépôts : Total Remboursements pendant l'année: dépôts h retirer par chèques : autres dépôts : Total Solde au 31 décembre 1900: dépôts h, retirer par chèques : autres dépôts : TOt41,

13 8 Tabel vedkommende 2 4 Naar traadt A k - Bankens Navn. i Virksomhed. Indenlandske Vexel- Pant- Kassekredit. Vexler. obligationer. obligationer. 2 2 Kristiania Bank og Kreditkasse Den norske Kreditbank, ania / Vio Kristiania Handelsbank.. / Kristiania Arbeiderbank. 17/io a Hypothek- og Realkreditbk. hi ) Kristiania Folkebank. Den norske Industri- og Vexelbk / 'A / 1 Filialen i Arendal / Christiania Privatbank.. Norsk Vexel- og Landmandsbank Kristiania Delkrederebank Centralbanken for Norge, a Smaalenenes Aktiebank, Mysen Haldens Privatbank, Fr.hald 5/ Fredrikshalds Kreditbank. / Sarpsborg Aktiekreditbank. / Fredrikstad Privatbank.. 1/ Fredrikstad Handelsbank. / GrEesvik Aktiebank, Ons0 /s Moss Privatbank Oplandske Kreditbank, Hamar Hamar Privatbank / Trysail Privatbank / GjOvik og Oplands Kreditbank / HOnefoss og Oplands Privatbk. Nedre Eker Aktiebank. / /4 26 Drammens Privatbank Drammens og Oplands Kreditbk. / Drammens Folkebank Holmestrand og Oplands Aktiebk. Juli Horten og Omegns Privatbank. /lo ) Deraf under Forvaltning. Af Bankens Pantelaan er baandlagt ) Deraf ) Saldo er opført under Passiva. 7) Derunder Tilgodehavende i Norges Bank. 5) Inkl. i Bankar.

14 9 private Aktiebanker tiv er Andre Udlaan. Obligationer og Aktier. Vexier. I Regning med andre Banker og Filialer. Fremmed mynt. Udenlandske Kassebeholdning. Fast Eiendom Andre g Aktiver. Inventar. Tilsammen ) ) _ , ) ) - - 7) ) Byggelaan. 3) Indbefatter ogsaa Kassekredit. 4) Inkl, fremmed blynt. Inkl. divass Pebitgrog,

15 (Forts.) 4 3 Naar traadt A k - Bankens Navn. Indenlandske Vexier. Kassekredit. i Virksomhed. Vexelobligationer. Pantobligationer Tønsberg Privatbank.. Tønsberg Handelsbank. Larvik Privatbank Aktiekreditbanken i Sandefjord 21/ / / / I 42 Porsgrunds Orebank. Skiensfjd.s Kreditbank, Skien. Kreditbanken i Porsgrund. Kreditbanken i Kragerø.. Skiens og Oplands Privatbank Skiens Ørebank Tvedestrands Privatbank. StrOmsbo Aktiebank Agdesidens Bank, Arendal Søndenfjeldske Privatbk., sand Filialen i Grimstad.. Aaensire Pengeforening. Okt / / / / /s / / / / ) ) Time Privatbank Klep Privatbank. Klep Almenbank Stavanger Privatbank. Privatbanken i Flekkefjord. Stavanger Handels- og Industribk / / / / / " Vikedals Privatbank Jelse Privatbank.. Skudenes Privatbank Avaldnes Laaneindretning Ullensvang Privatbank Kvams Privatbank.. Herands Ørebank Voss Vexel- og Landmandsbank Bergens Privatbank. Bergens Kreditbank. Kirkebø Aktieprivatbank. 25/ / / / / / ) ) Inabefatter ogsaa Pantobligationer, indbefatter snare trcilaan. 8) Deraf baandlagt ,

16 li 6 8I 9 I tic' er. Andre Udlaan. Udenlandske 'Wexler. Obligationer og Aktier. I Regning med andre Banker og Filialer. Fremmed Mynt. Kassebeholdning. Fast Eiendom og Inventar. Andre Aktiver. Tilsammen. 4) ) ) I I I GOO ( 2 265f i , e Udlaan mod haandfaaet Pant. Inkl. andre Debitorer.

17 (Ports.) Naar traadt A k - Bankens Navn. Indenlandske Vexler. Kassekredit. i Virksomhed. Vexelobligationer. Pantobligationer Ørstens Aktiebank / :, Aalesunds Kreditbank Aalesunds Landmandsbank. 1/ / Romsdalske Vexel- og Landmandsbank, Molde Kristiansunds Kreditbank Privatbanken, Trondhjem Afdelingen i Kristiansund Nordenfj. Kreditbank, Tr.hjem. Den borgl. Foren.s Sp.bk.,.Tr.hjem Trondhjems Realkreditbank.. Trondhjems Handelsbank. Stenkjter Privatbank. Indherreds Kreditbk., Stenkjaar Høilandets Privatbank, Grong Namdals Privatbank, Namsos Klingen Privatbank Nordlands Privatbank, Bodø. Ofotens Bank, Narvik. Tromsø Privatbank.. Vi / / / / / / / Vi / / / ; ' ) Ialt 76 Banker i ) ) Derunder ogsaa andre Udlaan. 2) Derunder indbefattet Pantobligationer. 1) Inkl. fremmed Mynt. iisse Udlaan bliver Beholdningen af Vexler og Vexelobligationer pr. 2%

18 18 tive r M Andre Udlaan. beholdning. Obligationer og Aktier. I Regning med andre Banker og Filialer. Fremmed Mynt. Udenlandske Vexier. Kasse- Fast Eiendom og Inventar. Andre Aktiver. Tilsammen ) ( ) ) ) I 1899 og foregaaende Aar er for enkelte Banker i Opgaven ogsaa indbefattet andre Udlaan. Efter Fradrag af

19 (Ports.) P as - Bankens Navn. Indbetalt Reserve- Delkredere- Andre Sum Aktiekapital. fond. fond. Fonds. af Indlaan. Kristiania Bank- og Kreditkasse 2 Den norske Kreditbank, ania 3 Kristiania Handelsbank.. 4 Kristiania Arbeiderbank. 5 a Hypothek- og Realkreditbk. 6 Kristiania Folkebank. Den norske Industri- og Vexelbk 7 Filialen i Arendal Christiania Privatbank. 9 Norsk Vexel- og Landmandsbank 10 Kristiania Delkrederebank Centralbanken for Norge, ania 12 Smaalenenes Aktiebank Haldens Privatbank, Fr.hald 14 Fredrikshalds Kreditbank. 15 Sarpsborg Aktiekreditbank 16 Fredrikstad Privatbank.. 17 Fredrikstad Handelsbank. 18 Grzesvik Aktiebank, OLIO 19 Moss Privatbank 20 0 pl an dsk ekreditbank,hamar 21 Hamar Privatbank 22 Trysail Privatbank 23 Gjøvik og Oplands Kreditbank 24 Hønefoss og Oplands Privatbank 25 Nedre Eker Aktiebank.. 26 Drammens Privatbank 27 Drammens og Oplands Kreditbk. 28 Drammens Folkebank... 1 ) I Z ) ) 35 5) ) ) ) ) , Holmestrand og Opl.s Aktiebk Horten og Omegns Privatbank Hvoraf i Aare t overfort fra Reservefondet. 2) gr er overført til Rekambiokonto. almennyttige Oiemed og 253 Fyldningsfond. 7) Hvoraf Reguleringsfond Br og Dispositions- Kreditorer. 10) Saldo. 11) Derunder Pantelaanskreditorers Konto ) Deraf overført

20 15 -", I siver. Administrations- I Regning Andre Bruttoindtægt. Skatter. og andre Nettoindtægt. med andre Tilsammen. Banker. Passiver. Omkostninger. Kr ) ) ' ) ) ) a ) ) ) ) 14) I ) Reguleringsfond. 4) Præmiefond. 5) Overførte Saldi paa Indtægtskonti. Hvoraf Fond for og Pensionsfond. 5) Derunder udstedte Ihændehaverobligationer til Belo]) 11 Mill. 9) Inkl. diverse 18) Inkl. Laaneindretningens Overskud ) Deraf overført ) Deraf overført

21 (Forts.) AA I 18 P a s Bankens Navn. Indbetalt Reserve- Delkredere. Andre Sum Aktiekapital. fond. fond. Fonds. af Indlaan. 31 TOnsberg Privatbank ) $2 TOnsberg Handelsbank. Larvik Privatbank 33 Aktiekreditbanken i Sandefjord I Porsgrunds Ørebank Skiensfjd.s Kreditbank, Skien.) Kreditbanken i Porsgrund Kreditbanken i Krager Skiens og Oplands Privatbank Skiens Ørebank Tvedestrands Privatbank StrOmsbo Aktiebank Agdesidens Bank, Arendal ) Søndenfjeldske Privatbk., sand 41 Filialen i Grimstad 42 Aaen sire Pengeforening ) Time Privatbank Klep Privatbank Klep Almenbank Stavanger Privatbank.. I 1) Privatbanken i Flekkefjord 47 Stavanger Handels- og Industribk Vikedals Privatbank Jelse Privatbank Skudenes Privatbank Avaldsnes Laaneindretning Ullensvang Privatbank Kvams Privatbank 54 Herands Ørebank 55 VOSS Vexel- og Landmandsbank 56 Bergens Privatbank 57 Bergens Kreditbank ) ) ) ) ) Kirkeb0 Aktieprivatbank ) Deraf 200 over de indkaldte Terminer. 2) Deraf over Terminerne. 1) Deraf og Pensionsfond. 7) Dispositionsfon d. 8) Heraf Hr til nærmere Disposition og it) Deraf overført ) Deraf overført 121.

22 airmail% siver. I Regning Andre med andre Passiver, Banker. Tilsammen. Bruttoindtægt. Skatter. Administrations- og andre Omkostninger. Nettoindtægt. 1 0 ) ) ) ) ) ) over Terminerne. 4) Delkredere- og Reguleringsfond. Pensionsfond. 5) Heraf Reguleringsfond Pensionsfond. 9) Derunder udstedte Ihændehaverobligationer ) Inkl. andre Kreditorer. 2

23 (Ports.) 14J P a s - Bankens Navn. Indbetalt Reserve- Delkredere- Andre Sum Aktiekapital. fond. fond. Fonds. af Indlaan Orstens Aktiebank Aalesunds Kreditbank. A alesunds Landmandsbank.. Romsdalske Vexel- og Landmandsbank, Molde Kristiansunds Kreditbank. Privatbanken, Trondhjem. Afdelingen i Kristiansund. 1) Nordenfj. Kreditbank., Tr.hjem Den borgl. Foren. Sp.bk., Tr.hjem Trondhjems Realkreditbank.. Trondhjems Handelsbank.. StenkjEer Privatbank Indherreds Kreditbank, r Stenkjær Hoilandets Privatbank, Grong Namdals Privatbank, Namsos Kling en Privatbank Nordlands Privatbank, Bod0 Ofotens Bank, Narvik. Troms0 Privatbank ) ) Ialt 76 Banker i 1900 I ) ) ) ) ) t) Deraf over Terminerne. 8) Deraf over Terminerne. 3) Deraf over ) Inkl. andre Kreditorer. 8) For 1899 og foregaaende Aar er Indbetalinger udenfor Terminerne

24 t o siver. Administra- I Regning med andre B anker. Andre Passiver. Tilsammen. Bruttoindtægt. Skatter. tions- og andre Omkostninger. NettoindtEegt ) ) Terminerne. 4) Reguleringsfond. 5) Vindings- og Tabskonto. 6) Derunder Pantelaanskreditorernes Konto. ikke medregnet. 2*

25 (Ports.) I I Af Over skudet er: Bankens Navn. uddelt som Udbytte til Aktionærerne. henlagt til Reservefond. henlagt til henlagt til Delkrederefond. andre Fonds. afskrev et som Tab. anvendt til andre Øiemed. Kristiania Bank og Kreditkasse ) 1973G ) Den norske Kreditbank, ania ) ) Kristiania Handelsbank ) 4 Kristiania Arbeiderbank a Hypothek- og Realkreditbk ) Kristiania Folkebank ) Den norske Industri- og Vexelbk ) Filialen i Arendal 8 Christiania Privatbank ) Norsk Vexel- og Landmandsbk Kristiania Delkrederebank ) Centralbanken for Norge, a ) ) Smaalenenes Aktiebank, Mysen Haldens Privatbank, Fr.hald Fredrikshalds Kreditbank ) Sarpsborg Aktiekreditbank ) Fredrikstad Privatbank Fredrikstad Handelsbank ) Grresvik Aktiebank, Ons0 364 ) Moss Privatbank ) Oplandske Kreditbank, Hamar Hamar Privatbank Tryssil Privatbank ) Gjøvik og Oplands :Kreditbank ) HOnefoss og Oplands Privatbk Nedre Ekers Aktiebank Drammens Privatbank ) Drammens og Oplands Kreditbk Drammens Folkebank Holmestrand og Oplands Aktiebk Horten og Omegns Privatbank ) 250 Pensionsfond.a) Fond til Fremme af almennyttige Øiemed. 3) Dispositions- og Pensionsfond. afskrevet paa Gaardens og Inventariekonto og overført i ny Regning 7) Heraf 841 afskrevet paa paa Inventar og 787 paa Organisationskonto. 10) Organisationskonto. 11) Overkurs paa nye Aktier.

26 i Vexler (J denlandske Reserve- og Delkrederefonds. Vexelobligationer. Vexler. Tegnet Aktiekapital. Ved Udgangen af Forøgelse (+) eller Formindskelse (±) i Ved Udgangen af Diskonterede i Aaret. Indfriede i Aaret. KjObte i Aaret. Solgte i Aaret. 3 ' ) f OCO ) E0 COO ' ) ) ) Hvoraf for Filialen. 5) Afskrevet paa faste Eiendomme eller Inventar. 8) Heraf Inventariekonto og overført i ny Regning. 8) Overført i ny Regning. 8) Heraf afskrevet 19) Deraf Overkurs pas, nye Aktier ) Inkl. fremmed Mynt.

27 (Forts.) I 29 I Af 0 verskudet er: Bankens Navn. uddelt. som Udbytte til Aktioneererne. henlagt til Reservefond. henlagt til Delkrederefond. henlagt til andre Fonds. afskrevet som Tab. anvendt til andre Øjemed TOnsberg Privatbank. TOnsberg Handelsbank ) ) Larvik Privatbank.. Aktiekreditbanken i Sandefjord Porsgrunds Orebank. 4) 395 Skiensfjd.s Kreditbank, Skien 35 Kreditbanken i Porsgrund ) Kreditbanken i Krager Skiens og Oplands Privatbank Skiens Ørebank Tvedestrands Privatbank StrOmsbo Aktiebank 92 Agdesidens Bank, Arendal ) 116 6) Søndenfjeldske Privatbk., sand Filialen i Grimstad ,) ) Aaensire Pengeforening. 552 Time Privatbank 910 Klep Privatbank 500 Klep Almenbank Stavanger Privatbank. Privatbanken i Flekkefjord ) Stavanger Handels- og Industribk ) Vik edals Privatbank. 400 Jelse Privatbank Skudenes Privatbank. I 996 Avaldnes Laaneindretning Ullensvang Privatbank Kvams Privatbank Herands Ørebank ) 66 2) Voss Vexel- og Landmandsbank 2) Bergens Privatbank Bergens Kreditbank ) ) ) Kirkebø Aktieprivatbank 513 1) Pensionsfond. 2) Udbyttefond. 2) Organisationskonto. 4) Deraf 195 afskrevet paa Inventar. bygningen og overført til fremtidig Disposition. 3) Uopgivet. 9 Inkl. fremmed Mint.

28 23 32 Tegnet Aktiekapital Reserve- og Delkrederefonds. Ved Udgangen af Forøgelse (-1-) eller Formindskelse i Ved Udgangen af Vexler og Vexelobligationer. Diskonterede i Aaret. Indfriede i Aaret Udenl andske Vexler. Kjøbte i Aaret. Solgte i Aaret. [Cr F d F F F F F F F F F F i i , P, ) ) Mekrevet paa Eiendom og Inventar. OverfOrt ny Regning. peraf afskrevet pat!, Bank-

29 (Forts.) = I Af Overskudet er Bankens Navn. uddelt som Udbytte til AktionEererne. henlagt til Reservefond. henlagt til Delkrederefond. henlagt til andre Fonds. afskrevet som Tab. anvendt til andre Øiemed Orstens Aktiebank Aalesunds Kreditbank. Aalesunds Landmandsbank p Romsdalske Vexel- og Landmandsbank, Molde.. Kristiansunds Kreditbank Privatbanken, Trondhjem Afdelingen i Kristiansund Nordenfj. Kreditbank, Tr.hjem. Den borgl. Foren.s Sp.bk., Tr.hjem Trondhjems Realkreditbank ') ') ) 29 2) ) 575 3) ) ) ) Trondhjems Handelsbank. Stenkjter Privatbank Indherreds Kreditbk., Stenkjter Høilandets Privatbank, Grong. Namdals Privatbank, Namsos Klingen Privatbank. Nordlands Privatbank, Bodø. Ofotens Bank, Narvik. Tromsø Privatbank ) 594 ) Ialt 76 Banker i ') Reguleringsfond. 2) Afskrevet paa Eiendomme og Inventar. Deraf overført gr. 466 afskrev et paa Inventar og Hr. 13 overffört. 6) Uopgivet. 7 Inkl. fremmed

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. N Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés.) - 2. Folkemængdens Bevægelse

Læs mere

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nr. 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar 1901-31 December

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK

NORGES OFFICIELLE STATISTIK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFICIELLE STATISTIK 1 JULI 1889-31 DECEMBER 1910. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1889 et 1910.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIAN1A.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr. I. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse.

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse. 286 Økonomieke Anliggender 1885 1886. Ligeledes bifaldt Ministeriet under s. D., efter Indstilling fra Konsitorium. at Konsistoriums Normalsilm for Fiuansaaret 1885 86 paa Grund af de betydelige Trykniugsudgifter

Læs mere

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-5 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 2-0 Juni, S. 22-2. 6-16 findes

Læs mere

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen Bekendtgørelse om serieregnskaber i realkreditinstitutter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Generelle bestemmelser Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aaraberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. I. Uddrag af A arsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

MEDDELELSER FRA BET STATISTISKE CENTRALBYRAA. JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE. (TRENTE-DEUXIÉME ANNÉE 1914)

MEDDELELSER FRA BET STATISTISKE CENTRALBYRAA. JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE. (TRENTE-DEUXIÉME ANNÉE 1914) NORGES OFFICIELLE STATISTIK. MEDDELELSER FRA BET STATISTISKE CENTRALBYRAA. 32TE BIND 1914. JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE. (TRENTE-DEUXIÉME ANNÉE 1914) I KOMMISSION HOS

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115.

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115. , = NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 115. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVÆSEN FOR AARET 4889. (Statistique postale pour l'année 1889). Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen.

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1828-30 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde:

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: Utrag fra Den almindelige bygningslovgivning ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: http://urn.nb.no/urn:nbn:no-nb_digibok_2013062008043 Lov om bygningsvæsenet for

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. Januar 90 December 90, Side

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Rente og udbytte af Danmarks udlandsgæld

Rente og udbytte af Danmarks udlandsgæld 23 Rente og udbytte af Danmarks udlandsgæld Frank Øland Hansen og Lill Thanning Hansen, Statistisk Afdeling INDLEDNING I 998 var den gennemsnitlige nettoforrentning af Danmarks udlandsgæld 8,7 pct. Dette

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 8 EGENKAPITAL

EKSTERNT REGNSKAB 8 EGENKAPITAL EKSTERNT REGNSKAB 8 EGENKAPITAL DEFINITIONER: EGENKAPITAL er den residualinteresse i virksomhedens aktiver, der er tilbage når dens gæld er fratrukket. Egenkapital er udtryk for ejernes interesse i virksomheden.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række.

Norges officielle Statistik, Anden Række. Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, 2 volumes.) A. 2. Fattigstatistik

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Fredag 9. August 1912. Omsat. Obligationer. Norske amortisable Stats-Obl. 1911 1894. pct.

Fredag 9. August 1912. Omsat. Obligationer. Norske amortisable Stats-Obl. 1911 1894. pct. Kristiania, Dampkjeler, overhetere (Steinmullers Fureka damppumper, centrifugalpumper, jevnstramsrt&mpmaskiner samt alm dampmaskiner for mættet og overlistet damp, Fosters lokomobiler, Foonomiser av egen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Trykt Nr. 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.)

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, forretning Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.) Økonomiudvalget (1.000 kr.) Grunde 3.373 3.373 Bygninger 709 3.423 Tekniske anlæg 45.056 38.849 Inventar 66.193 82.474 Aktiver under opførelse 16.481 25.044 Materielle anlægsaktiver 131.813 153.164 Immaterielle

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 9 INVESTERINGER I VÆRDIPAPIRER

EKSTERNT REGNSKAB 9 INVESTERINGER I VÆRDIPAPIRER EKSTERNT REGNSKAB 9 INVESTERINGER I VÆRDIPAPIRER VÆRDIPAPIRER Flere tilfælde afhængig af formålet: 1) Kortsigtet anbringelse. 2) Langsigtet anbringelse. a) Uden indflydelse (ren opsparing). a) Med nogen

Læs mere

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 14 København K Dato: 2.11.22 2.11.22 Side: 1 Vor ref.: Jens Ole Jensen Telefon: 9921 2223 Nordjyske Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 22 Nordjyske Bank har i

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for karet 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Fransk-dansk ordbogsprojekt indenfor pengemængdebegreber

Fransk-dansk ordbogsprojekt indenfor pengemængdebegreber Fransk-dansk ordbogsprojekt indenfor pengemængdebegreber (uddrag) Pia Levring, HHÅ, 1998 Faglig indledning I et moderne samfund er vores økonomiske system baseret på tilliden til vores penge. Vi forventer,

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, 2 volumes.) A. Fattigstatistik

Læs mere

VEJLEDNING OM. grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Grundkapital... 1 2.1 Indskud af grundkapitalen i kontanter...

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2007

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S s resultat for første halvår 2007 er et overskud før skat på 226 tkr. og et overskud

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S GÆLDENDE TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er A.P. Møller - Mærsk A/S. NY TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabet driver tillige

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

1. Ændrede hoved- og nøgletal

1. Ændrede hoved- og nøgletal 1. Ændrede hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2004 2003 2002 2001 2000 Resultat af udlejning... 683 857 1.083 2.038 843 Avance ved salg af lejligheder... 6.792 7.676 7.352 5.943 3.206 Administrationsomkostninger...

Læs mere

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106 Side 92 af 106 ROE - forrentning af EK 2013 2012 2011 2010 2009 Jyske Bank 10,92 4,04 3,79 5,91 4,00 Vestjysk Bank -46,90-106,63-21,98 0,28-3,04 Jyske Bank mio. kr Resultat 1808 595 516 764 465 Egenkapital

Læs mere

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning...

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning... Indholdsfortegnelse Side Ledelsens påtegning... 1 Den uafhængige revisors erklæringer... 2 Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Novo Ventures

Læs mere

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted Bonusfonden VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND 1 Navn og hjemsted Fondens navn er Hærens Konstabel- og Korporalforenings Bonusfond, som har hjemsted i København. Fonden er en

Læs mere

Tjenestemændenes Låneforening ÅRSRAPPORT 2014

Tjenestemændenes Låneforening ÅRSRAPPORT 2014 Tjenestemændenes Låneforening ÅRSRAPPORT 2014 Tjenestemændenes Låneforening 1 Indholdsfortegnelse SAMLET OVERSIGT Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning.. 4 Vedtægtsvalgte revisorers

Læs mere

Selskabsgørelse af kommunale fjernvarmeafdelinger Artikel til Fjernvarmen 2012

Selskabsgørelse af kommunale fjernvarmeafdelinger Artikel til Fjernvarmen 2012 Kommunal omdannelse af fjernvarme-afdelinger til selvstændige selskaber Jess Møller Carlsen, Sekretariatet for Energitilsynet Indledning (beskrivelse af problemstillingen) Kommunale fjernvarmeforsyninger

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Værdipapirhandel og depot Kurtage aktier og investeringsbeviser

Værdipapirhandel og depot Kurtage aktier og investeringsbeviser Af kursværdi Danske aktier samt aktiebaserede investeringsbeviser min. 29 kr. Aktier fra Sverige min. 175 kr. handel via netbank 0,17 % min. 75 kr. handel via netbank 0,17 % Aktier fra Norge og Finland

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2009 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen TfS 2008, 76 SR Emne: Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen Resume: Skatterådet bekræftede, at den påtænkte spaltning af A ApS - som er et pengetankselskab - opfylder betingelserne om skattefri

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2012

Resultatopgørelse for året 2012 Resultatopgørelse for året 2012 Kontingentindtægter.. 2.773.816 2.113 Omkostninger kontingentopkrævinger. -130.248-176 Modtagne gaver og legater 1.839.568 1.735 Modtagne Tipsmidler 220.253 221 Øremærkegebyrer

Læs mere

1876 Kjøbt Bøger hos Boghandler Jørgensen For Indbinding af Bøger do do Subskription af Skandin. Folkemagasin 1876 Ialt Udgift.

1876 Kjøbt Bøger hos Boghandler Jørgensen For Indbinding af Bøger do do Subskription af Skandin. Folkemagasin 1876 Ialt Udgift. Ark No 43/1879. Regnskab over Indtægter og Udgifter ved Vejle Borger - (tidligere Frie -) Skoles Børne- Bibliothek for 1876-77. 1876 Januar Indtægt Modtaget af Kæmnerkassen I alt Indtægt Kr Kr 40 Ø 40

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018)

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) Dette prospekttillæg nr. 1 ( Tillæg 1 ) skal læses og fortolkes i sammenhæng med Victoria Properties

Læs mere

EjendomsSelskabet Norden A/S

EjendomsSelskabet Norden A/S Den 15. maj 2000 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 EjendomsSelskabet Norden A/S Kvartalsmeddelelse for perioden 1. januar 31. marts 2000 Resultat før skat

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 900. Folketællingen i Kong Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 900: Aperçu général) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. ' > * Kristiania. I Kommission

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat)

Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat) Side 1 af 9 Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat) A/S NUTS har netop ansat Claus Konto som bogholder i deres maskinfabrik. A/S NUTS producerer specialkomponenter

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 NOTAT Marts 2015 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 Den økonomiske status på bankpakkerne er aktuelt et overskud på ca. 16 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter og indtægter

Læs mere