Kommunal træning af ældre 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunal træning af ældre 2011"

Transkript

1 Kommunal træning af ældre 2011 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Rikke Korsgaard / Camilla Kann Fjeldsøe Oktober 2011 Projektnummer:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DATAINDSAMLINGSMETODE OG OPNÅET SAMPLE HOVEDKONKLUSIONER GENOPTRÆNINGSPLANER FRA SYGEHUSENE VENTETIDER SPECIALRETTEDE GENOPTRÆNINGSTILBUD VISITATION TIL TRÆNING VURDERING AF TRÆNINGSOMRÅDET BEFORDRING OG EGENBETALING PRIORITERING AF TRÆNINGSOMRÅDER UDVIKLING BILAG 1 VENTETIDER FOR BORGERE UNDER 65 ÅR BILAG 2 SPØRGESKEMA OVERSIGT OVER FIGURER

3 1. Dataindsamlingsmetode og opnået sample Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen har ønsket at få gennemført en undersøgelse om træning (genoptræning og vedligeholdelsestræning) i de danske kommuner. Undersøgelsen er en tilsvarende undersøgelse som dem der foretaget i 2009 og 2010, og spørgeskemaet er det samme som anvendtes i Målgruppen for undersøgelsen er den ansvarlige for genoptræning i kommunerne, eller en stedfortræder. Interviewene er foretaget i perioden 14. juli august 2011 og er gennemført af Gallups telefoninterviewere (CATI-afdelingen). Interviewene er foretaget ved, at Gallups interviewere har ringet til kommunernes hovednummer og bedt om at tale med den ansvarlige for genoptræningsområdet for ældre på 65 år og derover. Herigennem er der opnået interview med i alt 97 genoptræningsansvarlige eller stedfortræder. Undersøgelsen er en totalundersøgelse med en meget høj svarprocent på 99 %. TNS Gallup har haft den samme hovedinterviewer på opgaven alle tre år, for at sikre kvaliteten og kontinuiteten i undersøgelsen. 3

4 Nedenfor ses en oversigt over kommunernes fordeling på regioner: Tabel 1.1 Region Antal kommuner Antal respondenter (kommuner) i undersøgelsen Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland I alt I rapporten er besvarelserne vist som figurer med procentvis angivelse af kommunernes svar, dels på total- og dels på regionsniveau. Det skal bemærkes, at antallet af kommuner i hver region er forskelligt, og spænder lige fra 11 kommuner i Region Nordjylland til 28 kommuner i Region Hovedstaden. Dette skal tages i betragtning, når der analyseres på regionsniveau, hvor eksempelvis 2 kommuner i Region Nordjylland svarer til 18 % og 2 kommuner i Region Hovedstaden svarer til 7 %. De genoptræningsansvarlige og kommunerne optræder som udgangspunkt som anonyme i undersøgelsen. Respondenterne har dog til sidst i spørgeskemaet haft muligheden for at ophæve kommunens anonymitet. Her har 78 svaret, at kommunen ikke behøver at være anonym. I den leverede datafil er det muligt at se, hvilke kommuner der har opgivet deres anonymitet, idet disse kommuner er kodet med navn, mens de 19 anonyme kommuner er kodet som andre kommuner. I datafilen er det ligeledes muligt at se, hvilken stillingsbetegnelse respondenterne har. Alle respondenter, har fået tilsendt egne besvarelser til gennemsyn og har haft mulighed for at indsende eventuelle rettelser til TNS Gallup. Dette tiltag indførtes i 2010 for at få en ekstra verificering af besvarelserne forud for offentliggørelsen af resultaterne. 4

5 2. Hovedkonklusioner Ventetider på genoptræning og vedligeholdelsestræning I ca. en tredjedel (32 %) af landets kommuner kan borgerne forvente, at komme til genoptræning inden for en uge efter udskrivelse fra hospital (genoptræning efter Sundhedsloven). De reelle ventetider på genoptræning og vedligeholdende træning er i over halvdelen af kommunerne på op til to uger. Visiteres man til genoptræning eller vedligeholdelsestræning (efter serviceloven) er det i én ud af fem kommuner (hhv. 19 % og 20 %), at borgerne kan forvente at komme til genoptræning inden for en uge. Anvendeligheden af de genoptræningsplaner, der kommer fra sygehusene i øjeblikket Anvendeligheden af genoptræningsplaner fra sygehusene vurderes i gennemsnit til 6,85. Disse fordeler sig således at 2 vurderer anvendeligheden til 1,2 eller 3, på en 10 punkt skala, hvor 1 er ikke-anvendelig og 10 er fuldt anvendelig. Brugerbetaling på kørselsordninger Det er under en tredjedel (27 %) af kommuner, som ikke har egenbetaling på kørsel. Helhedstænkning i visitationen Ca. 6 ud af 10 kommuner (61 % af kommunerne, når der visiteres 1. gang, og 60 % af kommunerne, når der revisiteres) kan visitere til træning i forbindelse med visitation til praktisk og personlig hjælp. Få specialrettede tilbud til demente 25 % af landets kommuner har specialrettede træningstilbud til demente. Kvaliteten i genoptræningsplanerne Genoptræningsplanerne fra hospitalerne skal sikre sammenhængende behandlingsforløb mellem kommune og hospital. Over halvdelen af kommunerne (59 %) tilkendegiver, at det er ofte (6-10 på en skala fra 1-10), at borgerens funktionsevne vurderes på aktivitets- og deltagelsesniveau. I det følgende opsummeres undersøgelsens centrale resultater. Anvendeligheden af sygehusenes genoptræningsplaner bliver vurderet på en skala fra Gennemsnittet ligger på 6,85, og besvarelserne spænder fra 4-10 på skalaen. Gennemsnittet for, hvor ofte genoptræningsplanen beskriver den ældre borgers funktionsevne, bliver vurderet mindre positivt, og ligger på 5,95. Her spænder svarene fra 2-9 på skalaen. 5

6 32 % af kommunerne har op til 1 uges reel ventetid på genoptræning efter sundhedsloven. 19 % af kommunerne har op til 1 uges reel ventetid på genoptræning efter serviceloven. 20 % af kommunerne har op til 1 uges reel ventetid på vedligeholdelsestræning efter serviceloven. Kommunerne er desuden blevet spurgt om ventetider for borgere under 65 år. Generelt er der kun marginale forskelle på ventetiden for borgere over og under 65 år. Af de specialrettede genoptræningstilbud er de tre mest udbredte KOL, ryglidelser og ortopædkirurgi. For langt størstedelen af kommunerne (96 %) er de specialrettede genoptræningstilbud organiseret i egen kommune. Når der første gang visiteres til praktisk og personlig hjælp, kan visitator i 61 % af kommunerne samtidig visitere til træning i kommunen. Ved revisitation kan 60 % visitere til træning i kommunen. Når genoptræningen er afsluttet for kroniske patienter, visiterer 43 % af kommunerne til midlertidig vedligeholdelsestræning, 3 % visiterer til permanent/varig træning, og 38 % anvender begge muligheder. På en skala fra 1-10 bliver ældretræningsområdet gennemsnitligt vurderet til at ligge på 7,91. Besvarelserne spænder fra 4-10 på skalaen. Kommunerne fremhæver især fokus på forebyggelse, tværfagligt samarbejde og normering som tiltag, der skal til, hvis kvaliteten af træning skal forbedres. I størstedelen af kommunerne er det en visitationsenhed eller en terapeut, der vurderer, hvilke borgere, der er omfattet af kommunens kørselsordninger til genoptræning og vedligeholdelsestræning efter serviceloven. 27 % af kommunerne har ikke egenbetaling på kørselsordning til genoptræning efter serviceloven. 19 % af kommunerne har ikke egenbetaling på kørselsordning til vedligeholdelsestræning efter serviceloven. Tallene viser, at de tre typer af træning ikke prioriteres lige højt i alle kommunerne: 45 % af kommunerne prioriterer genoptræning efter sundhedsloven højere end genoptræning efter serviceloven. 55 % af kommunerne prioriterer genoptræning efter hhv. servicelov og sundhedslov lige højt. 61 % af kommunerne prioriterer genoptræning efter sundhedsloven højere end vedligeholdelsestræning efter serviceloven. 38 % af kommunerne prioriterer vedligeholdelse efter serviceloven og genoptræning efter sundhedsloven lige højt. 6

7 46 % af kommunerne prioriterer genoptræning efter serviceloven højere end vedligeholdelsestræning efter serviceloven. 49 % af kommunerne prioriterer vedligeholdelsestræning og genoptræning efter serviceloven lige højt. Udvikling Færre kommuner kan i 2011 tilbyde genoptræning inden for en uge. I 2010 var den reelle ventetid på genoptræning efter Sundhedsloven op til en uge i 36 % af kommunerne. I 2011 kan kun 32 % af kommunerne tilbyde genoptræning efter Sundhedsloven med op til en uges ventetid. 19 % af kommunerne har i 2011 op til 1 uges reel ventetid på genoptræning efter serviceloven. I 2010 var tallet 20 %. 20 % af kommunerne har i 2011 op til 1 uges reel ventetid på vedligeholdelsestræning efter serviceloven. I 2010 var tallet 16 %. Antallet af kommuner, hvor der er egenbetaling for kørsel til og fra genoptræning er steget. I 2010 havde ca. 3 ud af 10 kommuner (32 %) gratis kørselsordninger. I 2011 er det under en tredjedel (27 %), som ikke har egenbetaling på kørsel 25 % af landets kommuner har specialrettede træningstilbud til demente. Der er tale om et en stigning i forhold til 2010, hvor 18 % af kommunerne havde specialrettede genoptræningstilbud til demente. Vurderingen af anvendeligheden af genoptræningsplanerne samt vurderingen af, hvor ofte genoptræningsplanen beskriver den ældre borgers funktionsevne, er steget siden Der er overordnet set en stigning i andelen af specialindrettede genoptræningstilbud sammenlignet med Der er 29 % af kommunerne, hvor det enten er borgerne selv eller borgere som visitationsenheden vurderer, ikke selv kan transportere sig til træning, i 2010 var det 43 %. Det er en terapeut, der i 53 % af alle kommuner vurderer, at borgeren ikke selv kan transportere sig til træning, mod 41% i Andelen af kommuner, der har egenbetaling på kørselsordninger er steget fra 2010 til

8 3. Genoptræningsplaner fra sygehusene Kommunerne er indledningsvist blevet bedt om at vurdere anvendeligheden af genoptræningsplanerne, som kommunerne modtager fra sygehusene. Nedenfor vises svarene på disse spørgsmål. I Figur 3.1 vises gennemsnitsvurderingen for alle kommuner og fordelt på regionerne. Det fremgår, at den gennemsnitlige vurdering er 6,85 for alle kommuner. Dette er over middelværdien 5,5. Den højeste gennemsnitlige vurdering findes i Region Midtjylland med 7,26, mens den laveste gennemsnitlige vurdering er i Region Sjælland med 6,24. Figur 3.2 viser spredningen i besvarelserne, det vil sige, hvorledes kommunerne har placeret deres vurdering på skalaen fra

9 Figur 3.1 Hvor anvendelige er de genoptræningsplaner, som I får fra sygehusene i øjeblikket? Du bedes vurdere anvendeligheden på en skala fra 1-10, hvor 1 er ikke-anvendelige og 10 er fuldt anvendelige Alle 6,85 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 6,57 6,24 7,18 7,26 7,09 Gennemsnit Figur 3.2 Hvor anvendelige er de genoptræningsplaner, som I får fra sygehusene i øjeblikket? Du bedes vurdere anvendeligheden på en skala fra 1-10, hvor 1 er ikke-anvendelige og 10 er fuldt anvendelige. Alle 12% 37% 28% 4% 1% Hovedstaden 3 21% 4% Sjælland 12% % Syddanmark 4 27% Midtjylland 32% 37% Nordjylland Ved ikke 9

10 Figur 3.3 viser den gennemsnitlige vurdering af, hvor ofte genoptræningsplanen beskriver den ældre borgers funktionsevne på aktivitets- og deltagelsesniveau. Det fremgår, at den gennemsnitlige vurdering for alle kommuner er 5,95, som er lige over middel (5,5). I Region Sjælland er vurderingen under middel med et gennemsnit på 4,29. Region Syddanmark har den højeste gennemsnitlige vurdering på 6,95. Figur 3.4 viser spredningen af besvarelserne på skalaen Figur 3.3 Hvor ofte beskriver genoptræningsplanen den ældre borgers funktionsevne på aktivitets- og deltagelsesniveau? Du bedes vurdere hyppigheden på en skala fra 1-10, hvor 1 er aldrig og 10 er altid Alle 5,95 Hovedstaden 5,63 Sjælland 4,29 Syddanmark Midtjylland 6,68 6,95 Nordjylland 6,09 Gennemsnit 10

11 Figur 3.4 Hvor ofte beskriver genoptræningsplanen den ældre borgers funktionsevne på aktivitets- og deltagelsesniveau? Du bedes vurdere hyppigheden på en skala fra 1-10, hvor 1 er aldrig og 10 er altid Alle 2% 4% 24% 20% 22% 1 1% 2% Hovedstaden 4% 3 2 4% Sjælland 12% 24% 24% 24% Syddanmark 27% 41% Midtjylland 42% 21% Nordjylland 27% Ved ikke 11

12 4. Ventetider I undersøgelsen er der stillet en række spørgsmål om kommunernes ventetider på træning. Spørgsmålene er blevet stillet særskilt for borgere over 65 og under 65 år. I dette afsnit vises graferne for spørgsmålene om ventetider for borgere over 65 år. I bilag 1 vises graferne for borgere under 65 år. Generelt er der kun marginale forskelle på ventetiderne for de to aldersgrupper i kommunerne. Det skal bemærkes, at visse kommuner har svaret ingen ventetid til spørgsmålene. Dette svar er indlejret i svarmuligheden op til én uge. Genoptræning efter sundhedsloven 32 % af kommunerne har en ventetid på genoptræning efter sundhedsloven på op til 1 uge. I Region Midtjylland og Region Sjælland findes den største andel af kommuner, som kun har op til en uges ventetid. Hhv. 63 % og 47 % af kommunerne i disse regioner har angivet dette. Region Syddanmark har den største andel af kommuner med længere ventetid, idet 32 % af kommunerne i regionen angiver at have en reel ventetid på genoptræning efter sundhedsloven på 3-6 uger. Figur 4.1 Hvor lang er den reelle ventetid i jeres kommune på genoptræning efter sundhedsloven? Her tænkes på ventetiden fra kommunen kender behovet til borgeren påbegynder træningen første gang. Alle 32% 53% 4% 1% Hovedstaden 68% 4% Sjælland 47% 3 12% Syddanmark 50% 14% Midtjylland 63% 37% Nordjylland 73% Op til 1 uge Op til 2 uger Op til 3 uger Op til 4 uger Op til 5 uger Op til 6 uger Over 6 uger Ved ikke 12

13 Genoptræning efter serviceloven Den reelle ventetid på genoptræning efter serviceloven er generelt længere end ventetiden på genoptræning efter sundhedsloven, se Figur % af kommunerne angiver at have op til 1 uges ventetid. Genoptræning efter Serviceloven er det område, hvor færrest kommuner har en ventetid på op til en 1 uge. Region Midtjylland har de korteste ventetider, idet 37 % af kommunerne i denne region angiver at have en ventetid på op til 1 uge. I Region Hovedstaden derimod, er det kun 7 % af kommunerne, der har en ventetid på op til 1 uge. Figur 4.2 Hvor lang er den reelle ventetid i jeres kommune på genoptræning efter serviceloven? Her tænkes på ventetiden fra kommunen kender behovet til borgeren påbegynder træningen første gang. Alle 1 42% 23% 1% 3% 3% Hovedstaden 7% 43% 32% 4% 4% Sjælland 3 24% 12% Syddanmark 41% 14% 23% Midtjylland 37% 42% 21% Nordjylland 5 Op til 1 uge Op til 2 uger Op til 3 uger Op til 4 uger Op til 5 uger Op til 6 uger Over 6 uger Ved ikke 13

14 Vedligeholdelsestræning efter serviceloven Figur 4.3 viser, hvor lang den reelle ventetid på vedligeholdelsestræning efter serviceloven er i kommunerne. 20 % af kommunerne har en ventetid på op til 1 uge. Dette er lidt flere sammenlignet med genoptræning efter serviceloven. I Region Nordjylland har kun 9 % af kommunerne en ventetid på op til 1 uge. Til gengæld har denne region en stor andel (36 %), som har en ventetid på op til 2 uger. Region Syddanmark har den største andel (37 %) af kommuner med en ventetid på over 3 uger. Figur 4.3 Hvor lang er den reelle ventetid i jeres kommune på vedligeholdelsestræning efter serviceloven? Her tænkes på ventetiden fra kommunen kender behovet til borgeren påbegynder træningen første gang. Alle 20% 31% 2 3% 3% 2% Hovedstaden 3 2 7% 4% 7% 4% Sjælland 2 24% 24% 12% Syddanmark 23% 27% 14% Midtjylland % Nordjylland 3 27% Op til 1 uge Op til 2 uger Op til 3 uger Op til 4 uger Op til 5 uger Op til 6 uger Over 6 uger Ved ikke 14

15 5. Specialrettede genoptræningstilbud Kommunerne er blevet spurgt til, hvorvidt de har specialrettede tilbud og om organiseringen af disse. Med specialrettede tilbud forstås, at kommunen skal opstille hold for genoptræning af de pågældende diagnoser. Figur 5.1 viser, hvilke specialrettede genoptræningstilbud kommunerne, overordnet og fordelt på region, har oprettet. Det fremgår, at KOL er det mest udbredte specialrettede genoptræningstilbud, idet 94 % af alle kommuner har oprettet et specialrettet tilbud hertil, dernæst ryglidelser (89 %), ortopædkirurgi (88%), apopleksi (86 %) og hjertepatienter (81 %). Generelt har en stor andel af kommunerne oprettet specialrettede tilbud til mange af de særlige diagnoser. Cancer og demens er de to diagnoser, som færrest kommuner har oprettet specialrettede tilbud til. Region Hovedstaden er den region, hvor flest kommuner har oprettet specialrettede tilbud til stort set alle diagnoserne (dog undtaget hjertepatienter og demens ). Omvendt er Region Sjælland den region, hvor færrest kommuner generelt har oprettet specialrettede tilbud til de angivne diagnoser.. 15

16 Figur 5.1 Hvilke specialrettede genoptræningstilbud til særlige diagnoser har din kommune oprettet? % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% KOL Ryglidelser Ortopædkirurgi Apopleksi Hjertepatienter Ældre medicinske patienter, her patienter med flere diagnoser Cancerpatienter Demens Andre 32% 2 21% 24% 23% 32% 27% 94% 9 88% 91% 9 100% 8 93% 82% 82% 9 91% 88% % 8 91% % 8 84% 82% 81% % 91% 73% % 63% 73% 5 71% % 8 47% 5 68% 5 Ingen Ved ikke 1% Alle Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 16

17 Figur 5.2 viser, hvordan de specialrettede tilbud er organiseret i kommunen. Det har været muligt for kommunerne at angive flere af svarmulighederne på spørgsmålet. For langt størstedelen af kommunerne (96 %) er de specialoprettede genoptræningstilbud organiseret i egen kommune. I alle regioner, på nær Region Sjælland, er der enkelte kommuner, der har købt de specialrettede genoptræningstilbud på sygehuset. Dette forekommer ikke i de øvrige regioner. I Region Hovedstaden har 39 % af kommunerne har organiseret de specialrettede tilbud i samarbejde med andre kommuner. Figur 5.2 Hvordan er de specialrettede genoptræningstilbud organiseret? Base n=96 (Kun kommuner, der har specialrettede tilbud) % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Organiseret i egen kommune Købt på sygehuset Organiseret i samarbejde med andre kommuner Andet 7% 4% % 2 38% 27% 32% % 94% 9 100% 100% Alle Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 17

18 6. Visitation til træning Kommunerne er blevet spurgt om visitatorernes mulighed for at visitere og revisitere til træning i kommunen. Det fremgår af Figur 6.1 og Figur 6.2, at visitator i over halvdelen af kommunerne både kan visitere (61 %) og revisitere (60 %) til træning i kommunen. I Region Sjælland har visitator i kommunerne i langt højere grad mulighed for både at visitere og revisitere til træning (82 %) Figur 6.1 Kan visitator, når der første gang visiteres til praktisk og personlig hjælp, visitere til træning i jeres kommune? Alle 61% 38% 1% Hovedstaden 50% 50% Sjælland 82% Syddanmark 5 41% Midtjylland 58% 42% Nordjylland 64% 27% Ja Nej Ved ikke 18

19 Figur 6.2 Kan visitator, når der revisiteres til praktisk og personlig hjælp, visitere til træning i jeres kommune? Alle 60% 3 1% Hovedstaden 50% 50% Sjælland 82% Syddanmark 5 4 Midtjylland 58% 42% Nordjylland 64% 27% Ja Nej Ved ikke 19

20 Når genoptræningen er afsluttet for kroniske patienter visiterer 43 % af kommunerne til midlertidig vedligeholdelsestræning. 3 % af kommunerne visiterer til permanent/varig træning, og 38 % af kommunerne anvender begge muligheder. Dette fremgår af Figur % af kommunerne visiterer ikke til vedligeholdelsestræning. I Region Midtjylland visiterer alle kommunerne til en eller anden form for vedligeholdelsestræning. Figur 6.3 Når genoptræningen er afsluttet for kroniske patienter, visiterer i så til? Base n=96 Alle 3% 43% 38% 4% 1% Hovedstaden 4% 32% 3 7% Sjælland 38% 44% 13% Syddanmark 50% 23% 14% Midtjylland 58% 42% Nordjylland 3 4 Permanent/varig træning Begge muligheder anvendes Andet Midlertidig vedligeholdelsestræning Ingen vedligeholdelsestræning Ved ikke 20

21 7. Vurdering af træningsområdet Respondenterne er blevet bedt om at vurdere, hvordan ældretræningsområdet fungerer i deres kommune, samt hvilke tiltag der kan skabe forbedringer. Af Figur 7.1 ses den gennemsnitlige vurdering af, hvordan ældretræningsområdet fungerer i kommunerne for alle kommuner og fordelt på regionsniveau. Det fremgår, at ældretræningsområdet generelt fungerer godt, med en gennemsnitlig vurdering fra kommunerne over middel på 7,91. Der er mindre forskelle på tværs af regionerne. Kommunerne i Region Hovedstaden har den højeste gennemsnitlige vurdering på 8,07. Figur 7.1 På en skala fra 1-10, hvordan vurderer du så, at ældre-træningsområdet fungerer i øjeblikket i din kommune? Du bedes vurdere ældre-træningsområdet, hvor 1 betyder, at det fungerer meget dårligt og 10 betyder, at det fungerer optimalt. Base n= Alle 7,91 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 8,07 7,81 7,82 7,89 7,82 Gennemsnit 21

22 Figur 7.2 viser spredningen af kommunernes besvarelser på skalaen fra Her ses det blandt andet, at der i Region Syddanmark er en større spredning på kommunernes besvarelser, idet 5 % svarer 4 på skalaen, og 5 % svarer 10 på skalaen. Figur 7.2 På en skala fra 1-10, hvordan vurderer du så, at ældre-træningsområdet fungerer i øjeblikket i din kommune? Du bedes vurdere ældre-træningsområdet, hvor 1 betyder, at det fungerer meget dårligt og 10 betyder, at det fungerer optimalt. Base n=96 Alle 1% 2% 4% 22% 4 21% Hovedstaden 7% 43% 2 7% Sjælland 13% 2 38% 1 Syddanmark 27% 4 Midtjylland 21% 53% 1 Nordjylland 4 27% Ved ikke Figur 7.3 viser hvilke tiltag, kommunerne mener, der bør til for at kvaliteten af træning i kommunen kan forbedres. Figuren er sorteret efter, hvad flest kommuner har svaret. 56 % af alle kommunerne mener, at der skal være fokus på forebyggelse. Dette er især udpræget i Region Nordjylland, hvor 73 % af kommunerne har tilkendegivet dette. Tværfagligt samarbejde og normering fremhæves af over halvdelen af kommunerne. 22

23 Figur 7.3 Hvilke tiltag mener du, der bør til, for at kvaliteten af træning i din kommune kan forbedres? Base n=96 % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Fokus på forebyggelse 4 50% 5 58% 64% 73% Tværfagligt samarbejde 41% 37% 5 64% 6 73% Normering 42% 53% 54% % Faciliteter % 42% 57% Uddannelse 13% 34% % 3 Befordring % 32% 41% Politisk vilje 27% 44% Andet 1 38% 4 44% 50% Der er ikke behov for forbedring Ved ikke Alle Hovedstaden2 Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 23

24 8. Befordring og egenbetaling Kommunerne er blevet spurgt til kørselsordninger og egenbetaling i den forbindelse. Resultaterne af besvarelserne vises i det følgende. Kørselsordning til genoptræning efter serviceloven Figur 8.1 viser fordelingen af, hvem der i de forskellige kommuner er omfattet af kommunens kørselsordning til genoptræning efter serviceloven. Det fremgår, at det i 26 % af kommunerne er borgere, som visitationsenheden vurderer ikke selv kan transportere sig til træning. I 53 % af kommunerne er det en terapeut, der vurderer dette. I 13 % af kommunerne er der ikke kørselsordning på området. Region Sjælland har den største andel af kommuner uden kørselsordning på området, 24 %. Figur 8.1 Hvem er omfattet af kommunens kørselsordning til genoptræning efter serviceloven? Alle 3% 2 53% 2% 13% 3% Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 7% 21% 21% 3 64% 68% 24% 63% 57% 12% 24% 3 4% Borgere, der selv vurderer, at de ikke selv kan transportere sig til træning Borgere som visitationsenheden vurderer, ikke selv kan transportere sig til træning Borgere som en terapeut vurderer, ikke selv kan transportere sig til træning Andre Kommunen har ikke kørselsordning på området Ingen Ved ikke 24

25 Af Figur 8.2 fremgår egenbetalingen for borgere, der anvender kommunens kørselsordning i de kommuner, der har kørselsordning på området. 27 % af kommunerne har ikke egenbetaling på genoptræning efter serviceloven. Den største andel af kommuner uden egenbetaling er i Region Nordjylland, hvor 45 % af kommunerne ikke har egenbetaling. I Region Midtjylland findes den mindste andel (13 %) af kommuner uden egenbetaling. Region Sjælland har den største andel (23 %) af kommuner med en egenbetaling på over 50 kr. retur, hvilket er det højeste niveau sammenholdt med de øvrige regioner. Figur 8.2 Hvad er egenbetalingen for borgere, der anvender kommunens kørselsordning til genoptræning efter serviceloven? Base n=81 (Kun kommuner, der har kørselsordning på området) Alle 27% 2% 21% 17% 1 7% Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 33% 23% 24% 13% % 8% 50% 21% 31% 24% 21% 24% 1 8% 4% 4% 23% 8% 12% 13% Der er ingen egenbetaling Maksimalt 15 kr. retur pr. træningsgang Maksimalt 25 kr. retur pr. træningsgang Maksimalt 35 kr. retur pr. træningsgang kr. retur pr. træningsgang Over 50 kr. retur pr. træningsgang Ved ikke 25

26 Kørselsordning til vedligeholdelsestræning efter serviceloven Figur 8.3 viser, hvem der er omfattet af kommunens kørselsordning til vedligeholdelsestræning efter serviceloven. I 28 % af kommunerne er det visitationsenheden, der vurderer om borgere kan transportere sig til træning og i 44 % af kommunerne er det en terapeut, der vurderer dette. 13 % af kommunerne har ikke kørselsordning på området. Region Sjælland har den største andel af kommuner uden kørselsordning på området, 24 %. Figur 8.3 Hvem er omfattet af kommunens kørselsordning til vedligeholdelsestræning efter serviceloven? Alle 3% 28% 44% 13% 1% Hovedstaden 4% 2 4 4% 4% 7% Sjælland 3 24% 12% 24% Syddanmark 14% 5 Midtjylland 21% 58% Nordjylland 64% 27% Borgere, der selv vurderer, at de ikke selv kan transportere sig til træning Borgere som visitationsenheden vurderer, ikke selv kan transportere sig til træning Borgere som en terapeut vurderer, ikke selv kan transportere sig til træning Andre Kommunen har ikke kørselsordning på området Ingen Ved ikke 26

27 Egenbetalingen for borgere, der anvender kommunens kørselsordning til vedligeholdelsestræning efter serviceloven fremgår af Figur % af alle kommunerne har ingen egenbetaling på området. I Region Nordjylland (40 %) og Region Hovedstaden (23 %)findes de største andele af kommuner uden egenbetaling. Figur 8.4 Hvad er egenbetalingen for borgere, der anvender kommunens kørselsordning til vedligeholdelsestræning efter serviceloven? Base n=78 (Kun kommuner, der har kørselsordning på området) Alle 1 3% 21% 21% 1 13% Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 23% 1 12% 13% 12% 40% 23% 24% 44% 23% 20% 31% 24% 23% 2 20% 23% 8% 12% 13% 20% Der er ingen egenbetaling Maksimalt 15 kr. retur pr. træningsgang Maksimalt 25 kr. retur pr. træningsgang Maksimalt 35 kr. retur pr. træningsgang kr. retur pr. træningsgang Over 50 kr. retur pr. træningsgang Ved ikke 27

28 9. Prioritering af træningsområder Kommunerne er blevet bedt om at vurdere hvilket område, der bliver prioriteret højest i kommunen. Respondenterne er blevet bedt om at sammenholde tre forskellige områder, fordelt på tre spørgsmål. De tre områder er genoptræning efter serviceloven, genoptræning efter sundhedsloven og vedligeholdelsestræning efter serviceloven. Genoptræning efter servicelov >< genoptræning efter sundhedslov Adspurgt om prioritering mellem genoptræning efter serviceloven og genoptræning efter sundhedsloven siger lidt over halvdelen (55 %) af kommunerne, at områderne bliver prioriteret lige højt. Lidt under halvdelen (45 %) svarer genoptræning efter sundhedsloven, og ingen kommuner svarer genoptræning efter serviceloven. Region Nordjylland skiller sig ud ved, at hele 64 % af kommunerne i denne region prioriterer genoptræning efter sundhedsloven højst. I Region Midtjylland er det kun 21 % der angiver dette. Fordelingen fremgår af Figur 9.1. Figur 9.1 Hvilket område vurderer du bliver prioriteret højest i kommunen? Alle 4 5 Hovedstaden 57% 43% Sjælland Syddanmark 41% Midtjylland 21% 7 Nordjylland 64% 3 Genoptræning efter serviceloven De bliver prioriteret lige højt Genoptræning efter sundhedsloven Ved ikke 28

29 Vedligeholdelsestræning efter servicelov >< genoptræning efter sundhedslov Figur 9.2 viser, hvordan kommunerne prioriterer mellem vedligeholdelsestræning efter serviceloven og genoptræning efter sundhedsloven. I 61 % af kommunerne prioriteres genoptræning efter sundhedsloven højst, mens 38 % af alle kommuner prioriterer dem lige højt. I Region Sjælland og Region Midtjylland er der større andele af kommunerne, der prioriterer områderne lige højt, sammenholdt med hele landet. Figur 9.2 Hvilket område vurderer du bliver prioriteret højest i kommunen? Alle 61% 38% 1% Hovedstaden 68% 2 4% Sjælland 53% 47% Syddanmark 68% 32% Midtjylland 42% 58% Nordjylland 73% 27% Vedligeholdelsestræning efter serviceloven De bliver prioriteret lige højt Genoptræning efter sundhedsloven Ved ikke 29

30 Vedligeholdelsestræning efter servicelov >< genoptræning efter servicelov Vedligeholdelsestræning efter serviceloven og genoptræning efter serviceloven prioriteres lige højt i 49 % af landets kommuner, mens 46 % prioriterer genoptræning efter serviceloven højst. Kun 1 % prioriterer vedligeholdelsestræning efter serviceloven højest. Dette fremgår af Figur 9.3. I Region Nordjylland er der, i modsætning til de øvrige regioner, et flertal af kommuner (73 %), der prioriterer genoptræning efter serviceloven højst. Figur 9.3 Hvilket område vurderer du bliver prioriteret højest i kommunen? Alle 1% 4 4 3% Hovedstaden 4% 50% 43% 4% Sjælland 3 6 Syddanmark 5 41% Midtjylland 2 68% Nordjylland 73% 27% Vedligeholdelsestræning efter serviceloven De bliver prioriteret lige højt Genoptræning efter serviceloven Ved ikke 30

31 10. Udvikling I det følgende vises figurer, hvor besvarelserne fra 2011 sammenlignes med besvarelserne for de øvrige år. Herved fås et indblik i udviklingen fra 2009 til Figur 10.1 Hvor anvendelige er de genoptræningsplaner, som I får fra sygehusene i øjeblikket? Du bedes vurdere anvendeligheden på en skala fra 1-10, hvor 1 er ikke-anvendelige og 10 er fuldt anvendelige. Alle ,85 Alle ,71 Alle , Gennemsnit Figur 10.2 Hvor anvendelige er de genoptræningsplaner, som I får fra sygehusene i øjeblikket? Du bedes vurdere anvendeligheden på en skala fra 1-10, hvor 1 er ikke-anvendelige og 10 er fuldt anvendelige. Alle % 37% 28% 4% 1% Alle % 2% 14% 20% 32% 2 1% Alle % 21% 1 23% 4% Ved ikke 31

32 Figur 10.3 Hvor ofte beskriver genoptræningsplanen den ældre borgers funktionsevne på aktivitets- og deltagelsesniveau? Du bedes vurdere hyppigheden på en skala fra 1-10, hvor 1 er aldrig og 10 er altid Alle ,95 Alle ,28 Alle , Gennemsnit Figur 10.4 Hvor ofte beskriver genoptræningsplanen den ældre borgers funktionsevne på aktivitets- og deltagelsesniveau? Du bedes vurdere hyppigheden på en skala fra 1-10, hvor 1 er aldrig og 10 er altid Alle % 4% 24% 20% 22% 1 1% 2% Alle % 4% 8% 23% 20% 1 Alle % 1 10% 1 1 1% Ved ikke 32

33 Figur 10.5 Hvad er den reelle ventetid i jeres kommune på genoptræning efter sundhedsloven? NB: Her sammenlignes kun 2010 og 2011 da svarkategorierne ikke var 100% identiske i Alle % 53% 4% 1% Alle % 2% 1% 2% Op til 1 uge Op til 2 uger Op til 3 uger Op til 4 uger Op til 5 uger Op til 6 uger Over 6 uger Ved ikke Figur 10.6 Hvad er den reelle ventetid i jeres kommune på genoptræning efter serviceloven? NB: Her sammenlignes kun 2010 og 2011 da svarkategorierne ikke var 100% identiske i Alle % 23% 1% 3% 3% - Alle % 41% 1 7% 2% 4% Op til 1 uge Op til 2 uger Op til 3 uger Op til 4 uger Op til 5 uger Op til 6 uger Over 6 uger Ved ikke 33

34 Figur 10.7 Hvad er den reelle ventetid i jeres kommune på vedligeholdelsestræning efter serviceloven? NB: Her sammenlignes kun 2010 og 2011 da svarkategorierne ikke var 100% identiske i Alle % 31% 2 3% 3% 2% Alle % 20% 1 2% 2% 8% Op til 1 uge Op til 2 uger Op til 3 uger Op til 4 uger Op til 5 uger Op til 6 uger Over 6 uger Ved ikke 34

35 Figur 10.8 Hvilke specialrettede genoptræningstilbud til særlige diagnoser har din kommune oprettet? NB: Spørgsmålet er stillet alle år, dog med en variation i svarmulighederne, idet der ikke spurgtes særskilt ind til ældre medicinske patienter i % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ortopædkirurgi KOL Ryglidelser Apopleksi Hjertepatienter Ældre medicinske patienter, her patienter med flere Cancerpatienter Demens Andre Ingen 2 1% 2% 8 88% 84% 84% 94% 83% 82% 8 87% % 81% 63% 67% 73% % 3 64% 67% 63% Alle 2011 Alle 2010 Alle 2009 Figur 10.9 Hvordan er de specialrettede genoptræningstilbud organiseret? Base 2011 n=96 Base 2010 n=97 Base 2009 n=96 % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Organiseret i egen kommune Købt på sygehuset Organiseret i samarbejde med andre kommuner Andet Ved ikke 7% 3% 1 31% 21% 13% 1% 9 97% 92% Alle 2011 Alle 2010 Alle

36 Figur Når genoptræningen er afsluttet for kroniske patienter, visiterer i så til? Base 2011 n=96 Base 2010 n=97 Alle % 43% 38% 4% 1% Alle % 51% 21% 2% 2% Alle % 54% 2% 1% Permanent/varig træning Midlertidig vedligeholdelsestræning Begge muligheder anvendes Ingen vedligeholdelsestræning Andet Ved ikke Figur På en skala fra 1-10, hvordan vurderer du så, at ældre-træningsområdet fungerer i øjeblikket i din kommune? Du bedes vurdere ældre-træningsområdet, hvor 1 betyder, at det fungerer meget dårligt og 10 betyder, at det fungerer optimalt. Base 2011 n=96 Base 2010 n=97 Alle ,91 Alle ,78 Alle , Gennemsnit 36

37 Figur På en skala fra 1-10, hvordan vurderer du så, at ældre-træningsområdet fungerer i øjeblikket i din kommune? Du bedes vurdere ældre-træningsområdet, hvor 1 betyder, at det fungerer meget dårligt og 10 betyder, at det fungerer optimalt. Base 2011 n=96 Base 2010 n=97 Alle % 2% 4% 22% 4 21% Alle % 8% 20% 48% 1 3% 2% Alle % 4% 8% 14% 38% 30% 2% 1% Ved ikke Figur Hvem er omfattet af kommunens kørselsordning til genoptræning efter serviceloven? Alle % 2 53% 2% 13% 3% Alle % 3 41% 2% 10% 3% 1% Alle % 38% 4 3% 10% 1% Borgere, der selv vurderer, at de ikke selv kan transportere sig til træning Borgere som visitationsenheden vurderer, ikke selv kan transportere sig til træning Borgere som en terapeut vurderer, ikke selv kan transportere sig til træning Andre Kommunen har ikke kørselsordning på området Ingen Ved ikke 37

38 Figur Hvad er egenbetalingen for borgere, der anvender kommunens kørselsordning til genoptræning efter serviceloven? Base 2011 n=81 Base 2010 n=87 Base 2009 n=87 Alle % 2% 21% 17% 1 7% Alle % 21% 20% 8% Alle % % 3% Der er ingen egenbetaling Maksimalt 15 kr. retur pr. træningsgang Maksimalt 25 kr. retur pr. træningsgang Maksimalt 35 kr. retur pr. træningsgang kr. retur pr. træningsgang Over 50 kr. retur pr. træningsgang Ved ikke Figur Hvem er omfattet af kommunens kørselsordning til vedligeholdelsestræning efter serviceloven? Alle % 28% 44% 13% 1% Alle % 34% 12% 4% 2% Alle % 37% 43% 1% 1 2% Borgere, der selv vurderer, at de ikke selv kan transportere sig til træning Borgere som visitationsenheden vurderer, ikke selv kan transportere sig til træning Borgere som en terapeut vurderer, ikke selv kan transportere sig til træning Andre Kommunen har ikke kørselsordning på området Ingen Ved ikke 38

39 Figur Hvad er egenbetalingen for borgere, der anvender kommunens kørselsordning til vedligeholdelsestræning efter serviceloven? Base 2011 n=78 Base 2010 n=83 Base 2009 n=81 Alle % 21% 21% 1 13% Alle % 1 10% Alle % 10% 22% 17% 4% 7% Der er ingen egenbetaling Maksimalt 15 kr. retur pr. træningsgang Maksimalt 25 kr. retur pr. træningsgang Maksimalt 35 kr. retur pr. træningsgang kr. retur pr. træningsgang Over 50 kr. retur pr. træningsgang Ved ikke Figur Kan visitator, når der første gang visiteres til praktisk og personlig hjælp, visitere til træning i jeres kommune? Alle % 38% 1% Alle % 41% 1% Alle % Ja Nej Ved ikke 39

40 Figur Kan visitator, når der revisiteres til praktisk og personlig hjælp, visitere til træning i jeres kommune? Alle % 3 1% Alle % Alle % 42% Ja Nej Ved ikke 40

41 11. Bilag 1 Ventetider for borgere under 65 år Figur 11.1 Hvor lang er den reelle ventetid i jeres kommune på genoptræning efter sundhedsloven for borgere under 65 år? Her tænkes på ventetiden fra kommunen kender behovet til borgeren påbegynder træningen første gang. Alle 33% 51% 8% 2% 1% 4% Hovedstaden 64% 7% Sjælland 47% 3 Syddanmark 50% 14% Midtjylland 68% 32% Nordjylland 73% Op til 1 uge Op til 2 uger Op til 3 uger Op til 4 uger Op til 5 uger Op til 6 uger Over 6 uger Ved ikke 41

42 Figur 11.2 Hvor lang er den reelle ventetid i jeres kommune på genoptræning efter serviceloven for borgere under 65 år? Her tænkes på ventetiden fra kommunen kender behovet til borgeren påbegynder træningen første gang. Alle 1 44% 21% 7% 1% 3% 3% 2% Hovedstaden 7% 50% 2 4% 4% Sjælland 12% 41% 2 Syddanmark 23% 3 14% 23% Midtjylland 37% 42% 1 Nordjylland 5 Op til 1 uge Op til 2 uger Op til 3 uger Op til 4 uger Op til 5 uger Op til 6 uger Over 6 uger Ved ikke 42

43 Figur 11.3 Hvor lang er den reelle ventetid i jeres kommune på vedligeholdelsestræning efter serviceloven for borgere under 65 år? Her tænkes på ventetiden fra kommunen kender behovet til borgeren påbegynder træningen første gang. Alle 32% 22% 12% 3% 3% 3% 7% Hovedstaden 2 2 7% 4% 7% 14% Sjælland 3 24% 12% Syddanmark 23% 27% 14% 23% Midtjylland Nordjylland 5 Op til 1 uge Op til 2 uger Op til 3 uger Op til 4 uger Op til 5 uger Op til 6 uger Over 6 uger Ved ikke 43

44 12. Bilag 2 Spørgeskema Opringning til kommunens hovednummer: Goddag, du taler med Jeg ringer fra Gallup, hvor vi er i gang med at lave en undersøgelse omkring genoptræning i kommunerne. Jeg skal i den forbindelse bede om at tale med den person i forvaltningen, som er ansvarlig for dette område, er det muligt at træffe ham/hende (svarende til ledende fysioterapeut)? Standard startskærm med mulighed for følgende oplysninger: Notér postnummer Notér navn på person Notér evt. direkte telefonnummer Notér evt. aftale, hvis personen ikke er til stede Når den rigtige respondent er i røret: Indledning: Goddag, du taler med Jeg ringer fra Gallup. Jeg ringer på vegne af Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen, fordi vi er ved at lave en landsdækkende undersøgelse af styrker og svagheder i den kommunale ældretræning. De fire organisationer foretog en lignende undersøgelse 2009 og ønsker nu at følge op med en undersøgelse i Alle kommuner, også din, deltog sidste år i undersøgelsen. Det er vigtigt, at så mange kommuner som muligt deltager i undersøgelsen, fordi det giver den største viden. Både du og din kommune deltager anonymt i undersøgelsen. Det tager ca. 10 minutter at deltage i undersøgelsen. Må jeg have lov at stille dig nogle spørgsmål om den kommunale ældretræning? Ja begynd interview Evt. notering af aftale på et andet tidspunkt Nej afslut interview Vores samtale kommer både til at handle om træning, der gives efter sundhedsloven og efter serviceloven. Jeg er klar over, at kommunerne også varetager træning af yngre mennesker, men i vores samtale vil jeg bede dig fokusere på personer over 65 år. SP 1 Hvad er din stillingsbetegnelse? Notér stillingsbetegnelse 44

45 SP 2 Hvor anvendelige er de genoptræningsplaner, som I får fra sygehusene i øjeblikket? Du bedes vurdere anvendeligheden på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er ikke-anvendelige, og 10 er fuldt anvendelige. (Skala 1-10, Ved ikke) SP 3 Hvor ofte beskriver genoptræningsplanen den ældre borgers funktionsevne på aktivitets- og deltagelsesniveau? Du bedes vurdere hyppigheden på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er aldrig og 10 er altid. (Skala 1-10, Ved ikke) SP 4 [Ventetider] Hvor lang er den reelle ventetid i jeres kommune på genoptræning efter sundhedsloven? Her tænkes på ventetiden fra kommunen kender behovet, til borgeren påbegynder træningen første gang. Op til 1 uge Op til 2 uger Op til 3 uger Op til 4 uger Op til 5 uger Op til 6 uger Over 6 uger Ved ikke SP 5 Hvor lang er den reelle ventetid i jeres kommune på genoptræning efter serviceloven? Her tænkes på ventetiden fra kommunen kender behovet, til borgeren påbegynder træningen første gang. Op til 1 uge Op til 2 uger Op til 3 uger Op til 4 uger 45

46 Op til 5 uger Op til 6 uger Over 6 uger Ved ikke SP 6 Hvor lang er den reelle ventetid i jeres kommune på vedligeholdelsestræning efter serviceloven? Her tænkes på ventetiden fra kommunen kender behovet, til borgeren påbegynder træningen første gang. Op til 1 uge Op til 2 uger Op til 3 uger Op til 4 uger Op til 5 uger Op til 6 uger Over 6 uger Ved ikke SP 7 [ Kommunale tilbud, private tilbud, specialtilbud] Hvilke specialrettede genoptræningstilbud til særlige diagnoser har din kommune oprettet? (INT: Læs alle genoptræningstilbud op, flere svar muligt) 1. KOL 2. Apopleksi 3. Hjertepatienter 4. Cancerpatienter 5. Demens 6. Ryglidelser 7. Ortopædkirurgi 8. Ældre medicinske patienter, her patienter med flere diagnoser 9. Andre hvilke? (INT: Notér) 10. Ingen (Gå til SP12) 11. Ved ikke (Gå til SP 12) SP 8 46

47 Hvordan er de specialtilrettede genoptræningstilbud organiseret? (flere svar er muligt) 1. Organiseret i egen kommune 2. Købt på sygehuset 3. Organiseret i samarbejde med andre kommuner 4. Andet (notér) 5. Ved ikke SP 9 Når genoptræningen er afsluttet for kroniske patienter, visiterer I så til (INT: med visiterer menes her, at kommunen henviser borgeren til træning) (læs op) 1. Permanent/varig træning 2. Midlertidig vedligeholdelsestræning 3. Begge muligheder anvendes 4. Ingen vedligeholdelsestræning 5. Andet (notér) 6. Ved ikke SP 10 På en skala fra 1 til 10, hvordan vurderer du så, at ældretræningsområdet fungerer i øjeblikket i din kommune? Du bedes vurdere ældretræningsområdet, hvor 1 betyder, at det fungerer meget dårligt, og 10 betyder, at det fungerer optimalt. (Skala 1-10, Ved ikke) 47

48 SP 11 Hvilke tiltag mener du, der bør til, for at kvaliteten af træning i din kommune kan forbedres? (INT: Læs op, flere svar muligt) (INT: Hvis der siges ressourcer eller økonomi, så prøv at probe for at få det konkretiseret, evt. som normering eller faciliteter). Normering Faciliteter Tværfagligt samarbejde Uddannelse Politisk vilje Fokus på forebyggelse Befordring Andet, notér svar Ved ikke SP 12 [Befordring] Hvem er omfattet af kommunens kørselsordning til genoptræning efter serviceloven? (læs op) Borgere, der selv vurderer, at de ikke selv kan transportere sig til træning Borgere, som visitationsenheden vurderer, ikke selv kan transportere sig til træning Borgere, som en terapeut vurderer, ikke selv kan transportere sig til træning Andre Kommunen har ikke kørselsordning på området Ingen 48

49 Ved ikke Filter: hvis svarmulighed 5,6,7 i sp. 12, skal sp. 13 ikke stilles SP 13 Hvad er egenbetalingen for borgere, der anvender kommunens kørselsordning til genoptræning efter serviceloven? (læs ikke op) Der er ingen egenbetaling Maksimalt 15 kr. retur pr. træningsgang Maksimalt 25 kr. retur pr. træningsgang Maksimalt 35 kr. retur pr. træningsgang kr. retur pr. træningsgang Over 50 kr. retur pr. træningsgang Ved ikke Filter slut SP 14 Hvem er omfattet af kommunens kørselsordning til vedligeholdelsestræning efter serviceloven? (læs op) 1. Borgere, der selv vurderer, at de ikke selv kan transportere sig til træning 2. Borgere, som visitationsenheden vurderer, ikke selv kan transportere sig til træning 3. Borgere, som en terapeut vurderer, ikke selv kan transportere sig til træning 4. Andre 5. Kommunen har ikke kørselsordning på området 6. Ingen 7. Ved ikke 49

50 Filter: hvis svarmulighed 5,6,7 i sp. 14, skal sp. 15 ikke stilles SP 15 Hvad er egenbetalingen for borgere, der anvender kommunens kørselsordning til vedligeholdelsestræning efter serviceloven? (læs ikke op) 1. Der er ingen egenbetaling 2. Maksimalt 15 kr. retur pr. træningsgang 3. Maksimalt 25 kr. retur pr. træningsgang 4. Maksimalt 35 kr. retur pr. træningsgang kr. retur pr. træningsgang 6. Over 50 kr. retur pr. træningsgang 7. Ved ikke Filter slut SP 16 Kan visitator, når der første gang visiteres til praktisk og personlig hjælp, visitere til træning i jeres kommune? (INT: Kommunen har ansat vurderingsfolk, som kaldes visitatorer. De vurderer, hvor meget og hvilken form for hjemmehjælp, borgerne har brug for. De kan i nogle tilfælde også henvise borgerne til træning, hvis de vurderer, at det er nødvendigt). (læs ikke op) 1. Ja 2. Nej 3. Ved ikke 4. Eventuelle kommentarer (notér) 50

51 SP 17 Kan visitator, når der revisiteres til praktisk og personlig hjælp, visitere til træning i jeres kommune? (INT: Kommunen har ansat vurderingsfolk, som kaldes visitatorer. De vurderer, hvor meget og hvilken form for hjemmehjælp, borgerne har brug for. De kan i nogle tilfælde også henvise borgerne til træning, hvis de vurderer, at det er nødvendigt). (INT: Med revisitering menes, at det ikke er første gang, kommunen vurderer, hvor meget hjemmehjælp borgeren skal have). (læs ikke op) 1. Ja 2. Nej 3. Ved ikke 4. Eventuelle kommentarer (notér) SP 18 Hvilket område vurderer du bliver prioriteret højest i kommunen? INT: Læs op Genoptræning efter serviceloven Genoptræning efter sundhedsloven De bliver prioriteret lige højt Ved ikke Filter: hvis svar 1 eller 2, stilles? Hvordan oplever du dette? noter 51

52 SP 19 Hvilket område vurderer du bliver prioriteret højest i kommunen? INT: Læs op Vedligeholdelsestræning efter serviceloven Genoptræning efter sundhedsloven De bliver prioriteret lige højt Ved ikke Filter; hvis svar 1 eller 2 stilles: Hvordan oplever du dette? noter SP 20 Hvilket område vurderer du bliver prioriteret højest i kommunen? Vedligeholdelsestræning efter serviceloven Genoptræning efter serviceloven De bliver prioriteret lige højt Ved ikke Filter; hvis svar 1 eller 2 stilles: Hvordan oplever du dette? noter 52

53 I de ovenstående spørgsmål har vi spurgt specifikt til ældretræningsområdet. Her afslutningsvist vil vi gerne spørge til din vurdering af træningsområdet for de øvrige aldersgrupper. Det næste spørgsmål omhandler derfor træning for borgere under 65 år med behov for træning. SP 22 Hvor lang er den reelle ventetid i jeres kommune på genoptræning efter sundhedsloven? Her tænkes på ventetiden fra kommunen kender behovet, til borgeren påbegynder træningen første gang. Op til 1 uge Op til 2 uger Op til 3 uger Op til 4 uger Op til 5 uger Op til 6 uger Over 6 uger Ved ikke SP 22A Hvor lang er den reelle ventetid i jeres kommune på genoptræning efter serviceloven? Her tænkes på ventetiden fra kommunen kender til behovet, til borgeren påbegynder træning første gang. (læs ikke op) Op til 1 uge Op til 2 uger Op til 3 uger Op til 4 uger Op til 5 uger Op til 6 uger Over 6 uger Ved ikke SP 23 Hvor lang er den reelle ventetid i jeres kommune på vedligeholdelsestræning efter serviceloven? Her tænkes på ventetiden fra kommunen kender til behovet, til borgeren påbegynder træning første gang. (læs ikke op) Op til 1 uge Op til 2 uger 53

54 Op til 3 uger Op til 4 uger Op til 5 uger Op til 6 uger Over 6 uger Ved ikke SP 25 Her til sidst vil jeg høre, om du stadig ønsker, at din kommune er anonym, eller om vi må videregive svarene for den netop gennemførte undersøgelse, sammen med kommunens navn (dit navn vil ikke blive videregivet), til Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen. I så fald er det muligt, at undersøgelsens resultater vil blive offentliggjort med angivelse af svarene fra de enkelte kommuner. Hvis du ønsker at ophæve din kommunes anonymitet, vil du få mulighed for at få dine svar til gennemsyn. 1. Ja til at videregive resultater og kommunens navn 2. Nej, vil være anonym Hvis ja: Du vil lige efter vores interview få sendt en mail med alle besvarelserne på spørgsmålene, så du kan se dem igennem en ekstra gang. Hvis du har eventuelle indsigelser skal vi have modtaget dem senest om 1 uge fra nu. Notér mailadresse. 54

55 13. Oversigt over figurer Figur 3.1 Hvor anvendelige er de genoptræningsplaner, som I får fra sygehusene i øjeblikket? Du bedes vurdere anvendeligheden på en skala fra 1-10, hvor 1 er ikkeanvendelige og 10 er fuldt anvendelige Figur 3.2 Hvor anvendelige er de genoptræningsplaner, som I får fra sygehusene i øjeblikket? Du bedes vurdere anvendeligheden på en skala fra 1-10, hvor 1 er ikkeanvendelige og 10 er fuldt anvendelige Figur 3.3 Hvor ofte beskriver genoptræningsplanen den ældre borgers funktionsevne på aktivitets- og deltagelsesniveau? Du bedes vurdere hyppigheden på en skala fra 1-10, hvor 1 er aldrig og 10 er altid...10 Figur 3.4 Hvor ofte beskriver genoptræningsplanen den ældre borgers funktionsevne på aktivitets- og deltagelsesniveau? Du bedes vurdere hyppigheden på en skala fra 1-10, hvor 1 er aldrig og 10 er altid...11 Figur 4.1 Hvor lang er den reelle ventetid i jeres kommune på genoptræning efter sundhedsloven? Her tænkes på ventetiden fra kommunen kender behovet til borgeren påbegynder træningen første gang...12 Figur 4.2 Hvor lang er den reelle ventetid i jeres kommune på genoptræning efter serviceloven? Her tænkes på ventetiden fra kommunen kender behovet til borgeren påbegynder træningen første gang...13 Figur 4.3 Hvor lang er den reelle ventetid i jeres kommune på vedligeholdelsestræning efter serviceloven? Her tænkes på ventetiden fra kommunen kender behovet til borgeren påbegynder træningen første gang...14 Figur 5.1 Hvilke specialrettede genoptræningstilbud til særlige diagnoser har din kommune oprettet?...16 Figur 5.2 Hvordan er de specialrettede genoptræningstilbud organiseret?...17 Figur 6.1 Kan visitator, når der første gang visiteres til praktisk og personlig hjælp, visitere til træning i jeres kommune?...18 Figur 6.2 Kan visitator, når der revisiteres til praktisk og personlig hjælp, visitere til træning i jeres kommune?...19 Figur 6.3 Når genoptræningen er afsluttet for kroniske patienter, visiterer i så til?...20 Figur 7.1 På en skala fra 1-10, hvordan vurderer du så, at ældre-træningsområdet fungerer i øjeblikket i din kommune? Du bedes vurdere ældre-træningsområdet, hvor 1 betyder, at det fungerer meget dårligt og 10 betyder, at det fungerer optimalt Figur 7.2 På en skala fra 1-10, hvordan vurderer du så, at ældre-træningsområdet fungerer i øjeblikket i din kommune? Du bedes vurdere ældre-træningsområdet, hvor 1 betyder, at det fungerer meget dårligt og 10 betyder, at det fungerer optimalt

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2012

Kommunal træning af ældre 2012 Kommunal træning af ældre 2012 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Oktober

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2013

Kommunal træning af ældre 2013 Kommunal træning af ældre 2013 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen September 2013 Projektnummer:

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

Kommunal træning af ældre

Kommunal træning af ældre Kommunal træning af ældre - en kvantitativ undersøgelse blandt ledende terapeuter i danske kommuner Prepared for Prepared by Job Number Date Ældre Sagen Charlotte Klinge-Christensen, Synovate Danmark 14614

Læs mere

Den Gode Genoptræning

Den Gode Genoptræning Den Gode Genoptræning Den Gode Genoptræning Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har igen i fællesskab i efteråret 2012 undersøgt det kommunale

Læs mere

Kommunal træning af ældre

Kommunal træning af ældre Kommunal træning af ældre - en kvantitativ undersøgelse blandt ledende terapeuter i danske kommuner Prepared for Prepared by Job Number Date Ældre Sagen Charlotte Klinge-Christensen, Synovate Danmark 14614

Læs mere

Danske Fysioterapeuter gentager ønsket om, at praktiserende fysioterapeuter får repræsentation i sundhedskoordinationsudvalgene. Læs høringssvaret.

Danske Fysioterapeuter gentager ønsket om, at praktiserende fysioterapeuter får repræsentation i sundhedskoordinationsudvalgene. Læs høringssvaret. Politisk nyhedsbrev Nr. 6/ 2013 1. Psykiatriudspil Regeringens psykiatri-udvalg lægger op til at fysisk aktivitet skal spille en langt større rolle i psykiatrien. Et stort skridt frem, mener Danske Fysioterapeuter,

Læs mere

Kommunale tilbud til mennesker med ondt i ryggen 2014

Kommunale tilbud til mennesker med ondt i ryggen 2014 Kommunale tilbud til mennesker med ondt i ryggen 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Gigtforeningen Udarbejdet af Christian Brüggemann og Rikke Korsgaard Januar 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Den kommunale hjemmepleje 2012

Den kommunale hjemmepleje 2012 Den kommunale hjemmepleje 2012 Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Juni 2012 Projektnummer: 58464 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DATAINDSAMLINGSMETODE OG OPNÅET SAMPLE... 3 2. HOVEDKONKLUSIONER... 5 3. ANTALLET

Læs mere

Kommunal genoptræning - 2015

Kommunal genoptræning - 2015 Kommunal genoptræning - 2015 Danske Fysioterapeuter/Danske Handicaporganisationer/Ældre Sagen November 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen. 3 Lovgivning 4 Hovedkonklusioner.... 5 Genoptræningsplaner

Læs mere

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne.

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. En undersøgelse foretaget af MEGAFON for Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Ældre Sagen

Læs mere

Genoptræning. Orientering til ældrepolitisk frivillige

Genoptræning. Orientering til ældrepolitisk frivillige Genoptræning Orientering til ældrepolitisk frivillige 2014 Indhold 3 Genoptræning og det gode liv 4 Ældre Sagens mærkesager Fakta og oplysninger Generelle fakta om genoptræning Fakta om mærkesager Øvrige

Læs mere

genoptræning Den gode Mere kompetenceudvikling Kortere ventetid til genoptræning Bedre genoptræningsplaner

genoptræning Den gode Mere kompetenceudvikling Kortere ventetid til genoptræning Bedre genoptræningsplaner ÆLDRE SAGEN ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE HANDICAPORGANISATIONER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Den gode genoptræning Mere kompetenceudvikling Kortere ventetid til genoptræning Bedre genoptræningsplaner Læs mere

Læs mere

PLEJEBOLIGARANTI 2010

PLEJEBOLIGARANTI 2010 Boligudvalget 2006-07 BOU alm. del Bilag 150 Offentligt PLEJEBOLIGARANTI 2010 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson 21. april 2010 Projektnummer:

Læs mere

National databasedag 2015

National databasedag 2015 National databasedag 2015 Erfaringer fra den Landsdækkende Database for Geriatri Overlæge, MPM Kirsten Vinding Styregruppe tværfagligt sammensat Fra Dansk Selskab for Geriatri: Region Nord: Martin Jørgensen,

Læs mere

BILAG TIL UNDERSØGELSE AF DEN VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING.

BILAG TIL UNDERSØGELSE AF DEN VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING. BILAG TIL UNDERSØGELSE AF DEN VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING. Bilagstabel 1. 01. Har I et særskilt tilbud om vedligeholdende træning i kommunen? Ja 63 94% Nej 4 6% 0 0% 67 100% 4 respondenter 4 besvarelser 1

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

NOTAT: Undersøgelse af brugertilfredshed genoptræning

NOTAT: Undersøgelse af brugertilfredshed genoptræning Social og Sundhed Sagsnr. 288564 Brevid. 2494254 Ref. TIHO NOTAT: Undersøgelse af brugertilfredshed genoptræning 25. januar 2017 Baggrund KL har i efteråret 2014 udviklet en spørgeramme til tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Ledelse og organisation af fremtidens udfordringer på ældreområdet

Ledelse og organisation af fremtidens udfordringer på ældreområdet Ledelse og organisation af fremtidens udfordringer på ældreområdet - En miniundersøgelse i forbindelse med KL s Ældrekonference 2011 September 2011 www.competencehouse.dk Indhold 1. Sammenfatning... 2

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Digitalisering i kommunerne Juni 2014 Grafikrapport

Digitalisering i kommunerne Juni 2014 Grafikrapport Digitalisering i kommunerne Juni 2014 Grafikrapport Digitalisering i kommunerne 2014 Feltperiode: Den 12. maj 18. juni 2014. Målgruppe: Borgerservicechefer eller den ansvarlige for Borgerservice i landets

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov:

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Kvalitetsstandard: Træning Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede Borgere, der har behov for træning

Læs mere

NOTAT: Nationale mål for sundhedsvæsenet - status i Roskilde Kommune 2017

NOTAT: Nationale mål for sundhedsvæsenet - status i Roskilde Kommune 2017 Social og Sundhed Sagsnr. 264341 Brevid. 2647906 Ref. TAPO Dir. tlf. 4631 7705 Tanjap@roskilde.dk NOTAT: Nationale mål for sundhedsvæsenet - status i Roskilde Kommune 2017 19. september 2017 Regeringen,

Læs mere

Nøgletal for træningsenheden samt opfølgning på puljemidler til nedbringelse af ventetiden

Nøgletal for træningsenheden samt opfølgning på puljemidler til nedbringelse af ventetiden Nøgletal for træningsenheden samt opfølgning på puljemidler til nedbringelse af ventetiden Formål: Denne opgørelse har to formål. Først og fremmest skal sagen give Social- og Sundhedsudvalget et indblik

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter serviceloven ( 86, stk. 1) ALBERTSLUND KOMMUNE 1 Formål med kvalitetsstandarden Albertslund Kommune skal mindst

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

Resultater fra en landsdækkende patientundersøgelse

Resultater fra en landsdækkende patientundersøgelse Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 79 Offentligt Hjertepatienters brug og oplevelse af rehabilitering Resultater fra en landsdækkende patientundersøgelse Afdelingen for Sundhed & Forebyggelse

Læs mere

KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015

KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015 KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015 Undersøgelsesdesign For at gennemføre undersøgelsen med et så lavt ressourcemæssigt forbrug som muligt, blev en stringent

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Analyse af træningsområdet i Roskilde Kommune

Analyse af træningsområdet i Roskilde Kommune Velfærdssekretariatet Sagsnr. 18167 Brevid. 1872873 Ref. FLHA Dir. tlf. 4631 7706 flemmingh@roskilde.dk Analyse af træningsområdet i Roskilde Kommune 19. marts 2014 Som en del af budgetforliget for 2014

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 GENOPTRÆNING

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 GENOPTRÆNING BRUGERUNDERSØGELSE 2014 GENOPTRÆNING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Genoptræning 1 Brugerundersøgelse 2014 Genoptræning Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter sundhedslovens 140 uden for det 3-kommunale samarbejde Albertslund Kommune 1 Indhold Forord 3 Mål for genoptræning

Læs mere

NOTAT. Antal borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1

NOTAT. Antal borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1 SOLRØD KOMMUNE GENOPTRÆNINGEN NOTAT Emne: Til: Genoptræning i Solrød Kommune Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: 5. maj 214 Sagsbeh.: Bibi Anshøj Sagsnr.:12/16 383 Antal borgere fordelt på genoptræningsforløb

Læs mere

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016 NOTAT Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk Den 19. maj 2016 Side 1 Ref.: nbl E-mail: nbl@etf.dk Direkte tlf:

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Brøndby 2016 Genoptræning Antal beelser: 51 Svarprocent: 46,36% Brøndby 2016 Side 1 ud af 19 sider Introduktion Brøndby Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Til politisk behandling marts 2015 Genoptræning efter sygehusindlæggelse Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2013 Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentret er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp til at genvinde funktionsevnen.

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål Dato: 1.0.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 01. Resultaterne fra LUP somatik 01 er offentliggjort i uge 17. Konceptet

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard

Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Mariagerfjord Kommune Kvalitetsstandard 2014-01-28 Retningslinjer og kvalitetsstandard Baggrund Genoptræning efter Sundhedslovens 140 er i Mariagerfjord Kommune

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 GENOPTRÆNING SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 GENOPTRÆNING SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 GENOPTRÆNING SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Resumé... 4 2. Indledning... 9 2.1 Sådan læses rapporten... 9 2.2 Sådan anvendes resultaterne...

Læs mere

Hjerterehabilitering i Danmark lige nu! v/lene Joensen Akademisk medarbejder Sundhed og Forebyggelse

Hjerterehabilitering i Danmark lige nu! v/lene Joensen Akademisk medarbejder Sundhed og Forebyggelse Hjerterehabilitering i Danmark lige nu! v/lene Joensen Akademisk medarbejder Sundhed og Forebyggelse Hvad er hjerterehabilitering Et fuldt rehabiliteringsforløb indeholder: Undervisning om sygdom og behandling

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson Masnedøgade 22-26 DK-2100 København Ø Denmark RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456 Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson CVR 11 94 51 98 VAT DK 11

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013 Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013 1 Ventetidsundersøgelse I oktober 2013 sendte Dansk Psykolog Foreningen en undersøgelse

Læs mere

FOA. Evaluering af kommunalreformen April 2013 FOA. TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209

FOA. Evaluering af kommunalreformen April 2013 FOA. TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209 Evaluering af kommunalreformen April 2013 TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209 Feltperiode: Den 22. marts 4. april 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode:

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen 1 Indledning Baggrund for undersøgelsen KANTAR Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Udvikling i lægers brug af sygebesøg i hjemmet blandt ældre

Udvikling i lægers brug af sygebesøg i hjemmet blandt ældre A NALYSE Udvikling i lægers brug af sygebesøg i hjemmet blandt ældre Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at belyse almen praktiserende lægers brug af sygebesøg i borgernes hjem blandt

Læs mere

Rehabilitering. v. Seniorkonsulent, cand. Mag. Maj Vingum Jensen

Rehabilitering. v. Seniorkonsulent, cand. Mag. Maj Vingum Jensen Rehabilitering v. Seniorkonsulent, cand. Mag. Maj Vingum Jensen Rehabilitering - Hvad forstås ved det? - Hvordan spiller det sammen med genoptræning, vedligeholdelsestræning? - Hvad mener Ældre Sagen?

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark Dato: 12-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

Undersøgelse af sagstal på børne-familieområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere

Undersøgelse af sagstal på børne-familieområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere Undersøgelse af sagstal på børne-familieområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere December 2014 Indhold Introduktion...2 1. Indledende bemærkninger og opsummering af resultaterne...3 1.1.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Nordjylland Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på Neurologisk afdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Lyngallup om kongehuset. Dato: 15. december 2010

Lyngallup om kongehuset. Dato: 15. december 2010 Lyngallup om kongehuset Dato: 15. december 2010 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om kongehuset Dato: 15. december 2010 TNS Gallup A/S Kontaktperson Camilla Kann Fjeldsøe

Læs mere

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Analyse, HR og Kvalitet NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar 2018 24. januar 2018 Bilag 1: Opsummering af resultater

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE Sygehus Danmark Altid åbent for pårørende?

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE Sygehus Danmark Altid åbent for pårørende? UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2016 Sygehus Danmark Altid åbent for pårørende? Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. FORMÅL... 3 3. METODE... 3 3.1.1. Udvælgelse af afdelinger... 4 3.1.2. Besøgstider...

Læs mere

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013 Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen April 2013 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Hjemmeplejens primære opgave er i samarbejde med borgere, at levere personlig pleje

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016 LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser 2015 Offentliggøres 16.marts 2016 Om LUP 2015 Undersøgelser i LUP 2015 Planlagt ambulante patienter Planlagt indlagte patienter Akut indlagte patienter

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? RAPPORT MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 1. Indledning og resumé 2. Indskolingen 3. Mellemtrinnet 4. Udskolingen

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

SPØRGESKEMA OM PATIENTERS OPLEVELSER I AKUTMODTAGELSER/-KLINIKKER i I REGION HOVEDSTADEN

SPØRGESKEMA OM PATIENTERS OPLEVELSER I AKUTMODTAGELSER/-KLINIKKER i I REGION HOVEDSTADEN SPØRGESKEMA OM PATIENTERS OPLEVELSER I AKUTMODTAGELSER/-KLINIKKER i I REGION HOVEDSTADEN (Medmindre andet er angivet læses alle svarkategorier op med undtagelse af Ved ikke. Medmindre andet er angivet

Læs mere

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp

Læs mere

Ledelsesinformation - december 2012

Ledelsesinformation - december 2012 Ledelsesinformation - december 2 Ledelsesinformationens formål er, at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund Kommunes Ældre og Sundhedsområde. For løbende

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og

Læs mere

Hjerterehabilitering: Status og udfordringer. v/ udviklingskonsulent Kristian Serup

Hjerterehabilitering: Status og udfordringer. v/ udviklingskonsulent Kristian Serup Hjerterehabilitering: Status og udfordringer v/ udviklingskonsulent Kristian Serup Dagsorden Baggrund Status Udfordringer Hjerterehabilitering Hospital Hospital Kommune Kommune, almen praksis & foreninger

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Kvalitetsstandard for Træning

Kvalitetsstandard for Træning Kvalitetsstandard for Træning Indholdsfortegnelse Målsætninger og værdier... 3 Borgere med genoptræningsplan efter indlæggelse på sygehuset... 5 Borgere, der efter sygdom uden sygehusindlæggelse, har behov

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse

Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse Indholdsfortegnelse 1. Hvad er lovgrundlaget?... 2 2. Hvordan er sagsgangen i forbindelse med visitering af almen genoptræning, genoptræning på specialiseret

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt

Økonomisk analyse. Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Økonomisk analyse 21. april 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Danmark og danskerne går op i

Læs mere