Kursuskatalog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 0 1 4 Kursuskatalog"

Transkript

1 2014 Kursuskatalog

2 Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade København K Telefon Grafisk design og produktion: GP-Tryk Fotograf: Ulrik Tofte Oplag: stk. 7 Forord Grunduddannelse for kontorpersonale Civil- og straffeuddannelse for kontorpersonale Elevuddannelse 10 Introduktionskursus for kontorpersonale 11 Fogedret for kontorpersonale 12 Tvangsauktion for kontorpersonale 13 Insolvensskifteret for kontorpersonale 14 Dødsboskifteret for kontorpersonale 15 Notarialforretninger for kontorpersonale 16 Civil- og straffeuddannelsen 18 Civilret grund for kontorpersonale 19 Strafferet grund for kontorpersonale 20 Civil forberedelse for kontorpersonale 21 Udeblivelsesdomme og civilproces 22 Fri proces og retsafgifter 23 Grundlovsforhør 24 Selvstændig protokollering 25 Foranstaltninger under efterforskning 26 Småsager for kontorpersonale 27 Forældreansvar og ægteskabssager 28 Faderskabssager Elevuddannelse års elevseminar 31 Midtvejsseminar for 2. års elever års elevseminar Efteruddannelse for kontorpersonale 36 Videnshop 37 Fogedret for kontorpersonale - opfølgning 38 Tvangsauktion for kontorpersonale - opfølgning 39 Dødsbo- og ægtefælleskifte for kontorpersonale - opfølgning 40 Insolvensskifteret for kontorpersonale - opfølgning 41 Tinglysningsseminar 42 Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration (tidligere statonom) Grunduddannelse for jurister 46 Grunduddannelse for jurister 47 Introduktionskursus for dommerfuldmægtige 48 Insolvensskifteret for dommerfuldmægtige 49 Tvangsauktion for dommerfuldmægtige 50 Dødsboskifteret for dommerfuldmægtige 52 Fogedret for dommerfuldmægtige 54 Skriftlig kommunikation for dommerfuldmægtige 56 Fængsels- og landsretsbesøg 57 Mundtlig prøve for dommerfuldmægtige Efteruddannelse for jurister 60 Domstolsakademiet 61 Justitias Camp 3

3 62 EU s straffeprocessuelle retskilder 63 Nyheder i civilprocessen 64 Nyheder i strafferetsplejen 65 Anbringelse af børn og unge 66 Kursmanipulation og insiderhandel markedsmisbrug 68 Rådgiveransvar 69 Skatte- og afgiftsstrafferet 70 Menneskerettigheder i et strafferetligt perspektiv 71 Selskabsret 72 Byretskonstitutioner 73 Insolvensrettens dag Retsmægling efteruddannelse refleksion og fornyelse 75 Medietræning 76 Advokatuddannelsen 77 Dommer i bevægelse 78 International uddannelse 79 European Judicial Training Network 79 Europäische Rechtsakademie 81 European Institute of Public Administration 81 SEND Ledelsesudvikling 84 Det praksisnære lederafklaringsmodul 86 Førlederforløb 89 Efterårstræf for afdelingsledelserne 90 Strategisk Kompetenceudvikling 92 Når lederen leder 95 Ledervandring 96 Effektfuld kommunikation i den daglige ledelse 99 Bliv en bedre leder - uddan dig efter behov med DOL 100 Forberedelse til DOL et praksisnært lederudviklingsforløb 102 Coaching 104 KREB Kvalitet, resultat og effekt for brugere og borgere Administration 108 Administrationsdagene Uddannelse for vagter, servicepersonale og retsbude 111 Seminar for vagter, servicepersonale og retsbude Uddannelse for alle medarbejdere It-kurser Arbejdsmiljøkurser 114 E-læringskurser 116 Betalingspåkrav ERFA-seminar 117 Land Art 119 Skriv og bliv forstået grammatik og kommatering 120 Håndtering af psykisk syge 122 Livskvalitet i den 3. alder 123 AMU-kurser 124 Kollegafeedback 125 Kommunikation og konflikthåndtering 126 Personlig udvikling I 127 Personlig udvikling II 128 Projektledelse 130 Kompetencefonden 132 It-kontaktperson seminar 133 Arbejdsmiljøuddannelsen Uddannelse for undervisere, oplæringsog uddannelsesansvarlige 136 Underviserkursus 137 Oplæringsansvarligkursus 139 Elevuddannelsesansvarligseminar 140 Underviserseminar 142 Efteruddannelse efter behov beskrivelse af forskellige uddannelsesniveauer 148 Kursussteder og hotelfaciliteter 149 Tilmeldingsprocedure 150 Afbud til kurser 151 Hvem er vi i Uddannelsen? 4 5

4 Forord Danmarks Domstole har en række mål og indsatsområder frem mod En måde, vi kan understøtte vores rejse frem mod målene på, er ved at kompetenceudvikle medarbejdere og ledere ved domstolene. Mere ensartethed i opgaveløsningen og korte sagsbehandlingstider kan blandt andet nås ved, at vi oplyses, vidensudveksler, deler erfaringer og inspirerer hinanden på vores kurser og seminarer og på den måde bliver enige om bedste praksis på området. Ønsket om at kompetenceudvikle sig er stort blandt retternes personale, og vi gennemfører derfor også rigtig mange kurser. Men lærer vi nok, og får vi det optimale ud af de ressourcer, vi bruger på kompetenceudvikling? Dét har vi spurgt os selv om i Uddannelsen. Adskillige undersøgelser peger på, at læringen og anvendelsen af det lærte kan øges væsentligt, hvis vi sætter fokus på aktiviteter før, under og efter et kursus. Derfor har vi i Uddannelsen igangsat et projekt om Effektfuld Læring. Formålet med projektet er at udvikle og optimere læringsmiljøet ved Danmarks Domstole og sikre størst mulig effekt på de udbudte kurser. Mange af deltagerne på Domstolsstyrelsens kurser i 2014, vil derfor stifte bekendtskab med projektet og forhåbentlig opleve, at de får et større udbytte, end de ellers ville have fået og i højere grad anvender det lærte i det daglige arbejde. I dette kursuskatalog for 2014 introducerer vi den nye Civil- og straffeuddannelse for kontorpersonale. Uddannelsen træder i stedet for Retssekretæruddannelsen. Formålet er at udbyde en mere målrettet og tidssvarende uddannelse, hvor kvaliteten af uddannelsen og læringsniveauet er højnet. Derudover har vi lyttet til ønskerne om at genoptage opfølgningskurserne for kontorpersonale indenfor foged- og skifteretsområdet, hvorfor vi udbyder flere endags kurser både i øst og vest. Vi har i 2014 fortsat stor fokus på ledelsesudvikling og tilbyder en bred vifte af muligheder for både den nye leder, den mere erfarne leder og for ledelsesgrupper. et af kursuskataloget er primært blevet til efter ønsker og forslag fra retterne så vi håber, at I finder lige dét, som I søger men måske også inspireres undervejs i kataloget. God fornøjelse! Merethe Eckhardt Udviklingschef 7

5 Grunduddannelse for kontorpersonale Civil- og straffeuddannelse for kontorpersonale Elevuddannelse

6 Grunduddannelse for kontorpersonale Introduktionskursus for kontorpersonale Fogedret for kontorpersonale Velkommen til domstolene en intro om baggrunden for dit arbejde Nyt kontorpersonale, retsbetjente, vagter, servicemedarbejdere m.fl. Tidligere kontorelever er velkomne, hvis de har været væk fra domstolene i en længere årrække. Mål Deltagerne opnår kendskab til kollegaernes arbejdsopgaver samt hvem, der er rettens primære brugere. Deltagerne får på de 2 dage mulighed for at lære kollegaer fra andre retter at kende, så de kan danne netværk. Deltagerne bliver introduceret til arbejdet i rettens forskellige afdelinger. Deltagerne får en bred orientering om domstolenes organisation og arbejdsopgaver. Undervisningen foregår primært som klasseundervisning med gruppearbejde. Andre oplysninger Et fælles introduktionsforløb for nye medarbejdere ved Danmarks Domstole er i øjeblikket ved at blive udviklet af en arbejdsgruppe. Introduktion for kontorpersonale bliver en del af dette forløb. Tanken er at klarlægge, hvilke kompetenceudviklingstiltag der er relevante for alle kontormedarbejdere, herunder for eksempel kurser i konflikthåndtering, grammatik og tegnsætning, Word og Outlook. Ud fra dette vil der blive tilrettelagt et forløb, der tilgodeser og udvikler den nye medarbejder til fremtidens opgaver ved Danmarks Domstole. Det er også arbejdsgruppens overvejelse at sætte større fokus på ensartetheden i den nye medarbejders generelle introduktion til Danmarks Domstole, som foregår ved den enkelte ret. På den måde kan vi finde frem til bedste praksis på området. Arbejdsgruppens tanker og anbefalinger vil blive drøftet med Kompetenceudvalget og udmønte sig i en rapport, der senere vil blive offentliggjort på Intranettet marts 2014 Hotel Park Inn by Radisson Copenhagen Airport. Underviser / instruktør Retsassessor Jeanette Melchior, Bedste praksiskonsulent Lene Rosengaard Poulsen, Anja Bergstrøm Christensen, tlf Kontorpersonale der ikke tidligere eller kun i begrænset omfang har arbejdet med fogedret. Kurset anbefales, inden 19, stk. 3 bemyndigelse tildeles. Det forudsættes, at deltagerne har eller skal arbejde med fogedret. Formål Deltagerne får en grundlæggende viden om de regler, der skal anvendes for at kunne bruge 19, stk. 3 bemyndigelse i fogedsager, så de gennem sammenhængen i kurset og den mellemliggende oplæring på kontoret opnår en sådan sikkerhed, at de kan yde en effektiv sagsbehandling, en god vejledning og den bedst mulige service i fogedsager. Læringsmål Efter kurset skal deltagerne kunne forstå og anvende de gennemgåede emner. Relevante love og regler belyses ved eksempler, opgaver og rollespil, som deltagerne forventes at deltage aktivt i. Fogedrettens it-system vil blive inddraget i undervisningen. Modul 1: september 2014 Modul 2: oktober 2014 Modul 3: december 2014 Underviser / instruktør Dommer Kim Rasmussen, Retten i Næstved, Afdelingsleder Daniel Smidt Laursen, Fogedretten i Århus, Pernille Gaarre Andersen, tlf Grunduddannelse for kontorpersonale Grunduddannelse for kontorpersonale

7 Tvangsauktion for kontorpersonale Insolvensskifteret for kontorpersonale Kontorpersonale som i kortere tid eller i begrænset omfang har arbejdet med tvangsauktionssager. Formål Deltagerne skal efter kurset selv kunne klare de mest almindelige standardsagsskridt i en tvangsauktionssag. Hovedvægten er lagt på tvangsauktioner over fast ejendom, men reglerne om løsøre og andelsboliger behandles også. Der tages udgangspunkt i nogle konkrete, dagligt forekomne sagsskridt, som deltagerne selv skal arbejde med som opgaver. Vi taler om, hvad der er vigtigt og mindre vigtigt ved hver opgave. Vi gennemgår de vigtigste regler for tvangsauktioner for at give dig overblik og mulighed for at videreudvikle dine kompetencer efter kurset oktober 2014 Underviser / instruktør Retsassessor Peter Toftager, Afdelingsleder Lene Tatt Jacobsen, Pernille Gaarre Andersen, tlf Forstå den juridiske baggrund for dit arbejde i skifteretten Kurset henvender sig til kontormedarbejdere, som har arbejdet med insolvens-fagområdet i kortere tid. Mål Målet med kurset er at give deltagerne et større kendskab til juraen og arbejdsgangene i insolvensskifteretten og dermed en bedre forståelse for baggrunden for forløbet af en skiftesag og for de beslutninger, som juristen træffer under sagens gang. Det overordnede mål er at give bedre forståelse og dermed større arbejdsglæde. På kurset vil vi ved gennemgang af sagsgangene i de enkelte sagstyper og de tilknyttede bestemmelser i konkursloven forklare, hvorfor vi gør med sagerne, som vi gør. Der vil i den forbindelse blive taget udgangspunkt i konkrete eksempler på konkursbegæringer, begæringer om rekonstruktionsbehandling, anmodninger om tvangsopløsning og gældssaneringsansøgninger september 2014 Underviser / instruktør Retsassessor Mette Skov Larsen, Retsassessor Jeanette Melchior, Tina Brandi, tlf Der vil også indgå gruppeopgaver med mulighed for erfaringsudveksling Grunduddannelse for kontorpersonale Grunduddannelse for kontorpersonale

8 Dødsboskifteret for kontorpersonale Kurset, der kvalificerer dig til selvstændigt at behandle dødsboer i skifteretten Notarialforretninger for kontorpersonale Bliv Notarius Publicus! Kontorpersonale med en kortere ansættelse i en skifteret, hvis den pågældende fremtidigt skal beskæftige sig med selvstændig behandling af dødsboer. Mål Kurset, der strækker sig over 3 moduler, tilstræber at give deltagerne en teoretisk viden og praktisk kunnen, så deltagerne efter kurset selvstændigt kan udføre den del af dødsbobehandlingen, der varetages af kontorpersonale. Modul 1: Introduktion og arveret Modul 2: De summariske skifter (boudlæg, ægtefælleudlæg, uskiftet bo) Modul 3: De skiftede boer (privat skifte, bobestyrerboer). Skatter og afgifter (boafgift, retsafgift, dødsboskat). Undervisningen vil veksle mellem teori og praktiske øvelser både i grupper og plenum. Modul 1: september 2014 Modul 2: november 2014 Modul 3: december 2014 Underviser / instruktør Retsassessor Flemming Sorth, Kontorfuldmægtig Marit Paldan, Anja Bergstrøm Christensen, tlf Kurset henvender sig til kontormedarbejdere ved domstolene, som ikke tidligere har fungeret som notarer og til notarer, der ikke tidligere har været på kursus. Mål Målet er, at du efter endt kursus kan behandle alle slags notarialforretninger, hvor der ikke er tvist. Kurset, der varer to dage, er opbygget sådan, at der begge formiddage er undervisning i grundlæggende begreber og regler. Om eftermiddagene skal du fortrinsvis arbejde med cases og it, herunder i grupper. Det kan være en udfordring at forstå, hvad der undervises i, hvis du slet ikke har kendskab til notarialforretninger. Det er derfor en forudsætning for din deltagelse, at du forinden kurset har overværet et antal notarialforretninger vedrørende både testamenter og andre dokumenter oktober 2014 Underviser / instruktør Skifteretschef Claes Dall Hersland, Afdelingsleder Tove Møller Christensen, Anja Bergstrøm Christensen, tlf Forud for kurset vil du blive bedt om at medvirke i en såkaldt før-test. Det er en forudsætning for deltagelsen, at du besvarer testen inden for den angivne frist. Det er vigtigt, at du besvarer testen på baggrund af din paratviden, da kurset i nogen grad tilrettelægges efter niveauet i besvarelserne Grunduddannelse for kontorpersonale Grunduddannelse for kontorpersonale

9 Civil- og straffeuddannelsen I dette kursuskatalog for 2014 introducerer vi Civil- og straffeuddannelse for kontorpersonale. Uddannelsen træder i stedet for Retssekretæruddannelsen. Formålet er at udbyde en mere målrettet og tidssvarende uddannelse, hvor kvaliteten af uddannelsen og læringsniveauet er højnet. Baggrunden for Civil- og straffeuddannelsen er Visionsudvalgets anbefalinger om en revidering af grunduddannelsen for kontorpersonalet ved Danmarks Domstole. Retssekretærbeviset Kompetenceudvalget har besluttet, at den nye uddannelsessammensætning betyder, at det tidligere retssekretærbevis udgår. Det er derfor ikke muligt at erhverve sig et bevis, heller ikke, hvis man kun mangler et enkelt modul. Effektfuld læring Alle kurser og moduler på Civil- og straffeuddannelsen er en del af Uddannelsens projekt om Effektfuld læring. Mange gode kræfter har været indblandet i processen for at skabe Civil- og straffeuddannelsen. Der har været nedsat fokusgrupper bestående af alle involverede personalegrupper og interessenter ved retterne. Kompetenceudvalget har vedtaget, i hvilken retning uddannelsen skulle pege. Senest har en gruppe undervisere sammen med Uddannelsen sammensat det overordnede indhold på kurser og moduler. Uddannelsen er sammensat af to grundkurser (civil og straffe) og 8 overbygningsmoduler. Det er tanken, at man kun skal vælge de overbygningsmoduler, der er relevante for ens dagligdag og afdelingens samlede viden- og kompetenceudviklingsbehov. Vi håber, at I vil tage godt imod de nye kurser og moduler og finde dem relevante for de opgaver og udfordringer, I oplever i hverdagens arbejde. Formålet med projektet er at udvikle og optimere læringsmiljøet ved Danmarks Domstole og sikre størst mulig effekt på de udbudte kurser. I vil som deltagere forhåbentlig opleve, at I får et større udbytte, end I ellers ville have fået og i højere grad anvender det lærte i det daglige arbejde. Prøver Kompetenceudvalget har besluttet, at der efter hvert kursus/overbygningsmodul skal være en opfølgende prøve. Dette skal sikre, at den enkelte deltager får papir på sine færdigheder og på den måde højner sin værdi på arbejdsmarkedet. 16 Civil- og straffeuddannelse for kontorpersonale

10 Civilret grund for kontorpersonale Strafferet grund for kontorpersonale Kontorpersonale fra byretterne og landsretterne som i begrænset omfang har arbejdet med civile sager, men som fremadrettet skal beskæftige sig med civil sagsbehandling. Kursisterne skal, inden kursets start, have oprettet enkelte civile sager og vide, at der er forskellige sagstyper. Kursisterne skal endvidere kende til grundtrækkene i den civile sagsbehandling. Mål På kurset skal kursisterne få en forståelse af den almindelige civile sagsbehandling og kunne behandle de enkle almindelige civile sager, samt få kendskab til de mere komplicerede civile sager. Vi vil gennemgå de mest almindelige sagsgange fra sagens modtagelse til sagens afslutning. Kursisterne vil arbejde med oprettelse og indkaldelse til forberedende møde og hovedforhandling. De vil få kendskab til retsmægling, forståelse for anke og kære, forståelse for den almindelige postbehandling samt kendskab til de forskellige civile sagstyper og til, hvad der foregår under hovedforhandlingen oktober 2014 Opfølgning Omkring 4 måneder efter kurset, skal kursisterne til en skriftlig prøve. Underviser / instruktør Dommer Elisabet Michelsen, Afdelingsleder Vinni Hvas, Kontorfuldmægtig Charlotte Koch, Souschef Susanne Korsgaard, Tina Brandi, tlf Kurset henvender sig til kontormedarbejdere både i landsret og byret, der har arbejdet med strafferet i maksimum 1-2 år. Du skal inden kursets start kunne oprette en sag og have overværet en behandling af mindst en domsmandssag, en færdselssag, en bødesag og en tilståelsessag. Formål Formålet er at opnå en grundlæggende viden om, og forståelse af de almindeligt anvendte regler i straffesager. Overordnede læringsmål Efter kurset skal deltagerne blandt andet kunne: Forstå grundprincipperne i en straffesag. Have forståelse for straffesagers forløb også efter dom. Kvalitetssikre domme inden udsendelse. Kunne skelne mellem straffesagstyper og kunne behandle dem. Kunne udarbejde fuldstændige og relevante domsudkast november 2014 opfølgning Deltagerne skal efter kurset gennemføre en skriftlig prøve. Dato og form er endnu ikke fastlagt. Underviser / instruktør Dommer Anni Brix Olsen, Kontorfuldmægtig Tanja Elisabeth Madsen, Tina Brandi, tlf Undervisningen veksler mellem undervisning i plenum og gruppearbejde Civil- og straffeuddannelse for kontorpersonale Civil- og straffeuddannelse for kontorpersonale

11 Civil forberedelse for kontorpersonale Udeblivelsesdomme og civilproces Kurset henvender sig til kontormedarbejdere, som beskæftiger sig med civile sager og tidligere har deltaget i civilret grund. Temaer Adcitation, biintervention, boligret, retsmægling, syn og skøn og Retslægerådet. Overordnede læringsmål Forstå baggrunden for retsmægling. Mestre udfærdigelse af retsbøger. Kunne lave udkast til breve/henvendelser/retsbøger i syn og skøn og Retslægerådet. Forstå og kunne behandle spørgsmål om adcitation, biintervention og procestilvarsling. Mestre sagsbehandling af boligretssager oktober 2014 Hotel Park Inn by Radisson Copenhagen Airport. Opfølgning Deltagerne skal efter kurset gennemføre en skriftlig prøve. Dato og form er endnu ikke fastlagt. Underviser / instruktør Undervisere kendes endnu ikke. Pernille Gaarre Andersen, tlf Kurset henvender sig til kontormedarbejdere, som beskæftiger sig med udeblivelsesdomme og civilproces og tidligere har deltaget i civilret grund. Overordnede læringsmål Mestre udkast til udeblivelsesdomme/afvisningsdomme (landsretten). Kunne lave udkast til oprejsningsbevilling (landsretten). Kunne forstå og finde vejledningerne/fristerne for anke/kære i retsplejeloven og behandle sagerne derudfra. Forstå og have grundlæggende viden om prøvesager, proceduretilladelser, retssagsprøve og møderegler. Kendskab til gruppesøgsmål. 22. oktober 2014 Hotel Park Inn by Radisson Copenhagen Airport. opfølgning Deltagerne skal efter kurset gennemføre en skriftlig prøve. Dato og form er endnu ikke fastlagt. Underviser / instruktør Undervisere kendes endnu ikke. Pernille Gaarre Andersen, tlf Civil- og straffeuddannelse for kontorpersonale Civil- og straffeuddannelse for kontorpersonale

12 Fri proces og retsafgifter Grundlovsforhør Kurset henvender sig til kontormedarbejdere, som beskæftiger sig med emnerne og tidligere har deltaget i civilret grund. Overordnede læringsmål Efter kurset kan deltagerne: Fastsætte sagsværdi. Beregne retsafgift, herunder fortegnelse for retsafgift. Forstå principperne bag fri proces af beskikkelsesregler. Gennemgang og fri træning af regler og principper i retsafgiftsloven, herunder ved modtagelse af berammelse, kære/anke (retshjælp). Gennemgang af principperne af retsplejeloven om fri proces med mere. Gennemgang af hovedreglen vedrørende sagsomkostninger. Skriftlige opgaver vedrørende beregning af sagsværdi og retsafgift. Udkast til retsbøger vedrørende fri proces og sagsomkostninger maj 2014 Hotel Park Inn by Radisson Copenhagen Airport. opfølgning Deltagerne skal efter kurset gennemføre en skriftlig prøve. Dato og form er endnu ikke fastlagt. Underviser / instruktør Sekretariatschef Anja Olsen, Dommerfuldmægtig Anne-Marie Boysen, Kst. landsdommer Ann-Britt del Corral Belisario. Underviser kendes endnu ikke. Anja Bergstrøm Christensen, tlf Kurset henvender sig til kontormedarbejdere, som beskæftiger sig med emnet og tidligere har deltaget i strafferet grund. Overordnede læringsmål Kende til video 3 retsmøder Skal kunne forberede og beramme retsmøder. Kende til navigation/det tekniske. Oprette rigtig retsbog, --herunder sager med udlændinge og straksloven. Forstå opbygningen af Retsplejeloven. Forstå forskelle mellem fængselsgrunde, --heraf udlede retsvirkninger. Forstå regler omkring dørlukning, navneforbud mv. 11. juni 2014 opfølgning Deltagerne skal efter kurset gennemføre en skriftlig prøve. Dato og form er endnu ikke fastlagt. Underviser / instruktør Afdelingsleder Susanne Holmstrøm Mogensen, Underviser kendes endnu ikke. Tina Brandi, tlf Civil- og straffeuddannelse for kontorpersonale Civil- og straffeuddannelse for kontorpersonale

13 Selvstændig protokollering Kurset henvender sig til kontormedarbejdere, som selvstændigt protokollerer i retten. Overordnede læringsmål Deltageren vil efter kurset være i stand til selvstændigt at protokollere i retten. 12. juni 2014 opfølgning Deltagerne skal efter kurset gennemføre en skriftlig prøve. Dato og form er endnu ikke fastlagt. Foranstaltninger under efterforskning Kurset henvender sig til kontormedarbejdere, som beskæftiger sig med foranstaltninger under efterforskning og tidligere har deltaget i strafferet grund. Overordnede læringsmål Finde/kende rigtige er i Retsplejeloven. Udarbejde forslag til forløb. Udarbejde udkast til retsbog. Anvende rigtigt koncept. Forstå baggrund og videre forløb for anmeldelse om foranstaltninger (forstå processen), hvorfor og hvordan. 28. august 2014 opfølgning Deltagerne skal efter kurset gennemføre en skriftlig prøve. Dato og form er endnu ikke fastlagt. Underviser / instruktør Afdelingsleder Conny Olesen, Underviser kendes endnu ikke. Tina Brandi, tlf Underviser / instruktør Afdelingsleder Susanne Holmstrøm Mogensen, Underviser kendes endnu ikke. Tina Brandi, tlf Civil- og straffeuddannelse for kontorpersonale Civil- og straffeuddannelse for kontorpersonale

14 Småsager for kontorpersonale Forældreansvar og ægteskabssager Kurset henvender sig til kontormedarbejdere, som beskæftiger sig med småsager og tidligere har deltaget i civilret grund. Overordnede læringsmål Efter kurset kan deltagerne: Vejlede brugerne. Udarbejde selvstændige retsbøger og dombøger. Udarbejde rettens fortegnelse. Udtage/indkalde sagkyndige. Finde/kende rigtige er i Retsplejeloven december 2014 opfølgning Deltagerne skal efter kurset gennemføre en skriftlig prøve. Dato og form er endnu ikke fastlagt. Underviser / instruktør Retsassessor Lotte Virkelyst Johansen, Kontorfuldmægtig Louise Mogensen, Souschef Susanne Korsgaard, Kurset henvender sig til kontormedarbejdere, som arbejder med forældreansvar- og ægteskabssager og tidligere har deltaget i civilret grund. Overordnede læringsmål Tage stilling til beskikkelse og fri proces, --herunder indtægtsgrænser. Oprette udkast til retsbøger. Kendskab til forældreansvar, --herunder midlertidig afgørelse. Tilkende salær. Kendskab til procedure vedrørende børnesagkyndige. 6. november 2014 opfølgning Deltagerne skal efter kurset gennemføre en skriftlig prøve. Dato og form er endnu ikke fastlagt. Underviser / instruktør Undervisere kendes endnu ikke. Tina Brandi, tlf Anja Bergstrøm Christensen, tlf Civil- og straffeuddannelse for kontorpersonale Civil- og straffeuddannelse for kontorpersonale

15 Faderskabssager Kurset henvender sig til kontormedarbejdere, som beskæftiger sig med faderskabssager. Overordnede læringsmål Mestre sagsbehandlingen indkaldelse og koncept til retsbøger. Skal kunne udfylde og ekspedere blanket A+B. Mestre afslutning af sag. Mestre facilitering af møder i faderskabssager marts 2014 opfølgning På andendagen af kurset vil der være en prøve, som alle deltagerne skal igennem. Formen er endnu ikke endeligt fastlagt. Underviser / instruktør Afdelingsleder Conny Olesen, Underviser kendes endnu ikke. Pernille Gaarre Andersen, tlf års elevseminar Kom og mød andre elever ved Danmarks Domstole 1. års elever. Mål Seminaret vil give deltagerne indblik i hverdagen ved Danmarks Domstole, både i forhold til arbejdsopgaver og kultur. Desuden får deltagerne rig mulighed for at skabe gode relationer. Seminaret vil tage udgangspunkt i opbygningen af Danmarks Domstole, herunder regler og normer som ansat. Der vil være en kort gennemgang af arbejdet i de forskellige afdelinger samt fokus på samarbejde og læringsstile. Undervisningen vil foregå med forskellige oplæg, opgaver og gruppearbejde oktober oktober 2014 Underviser / instruktør Afdelingsleder Helle Rabøl, Uddannelseskonsulent Lars F. Hansen, Anja Bergstrøm Christensen, tlf Civil- og straffeuddannelse for kontorpersonale Elevuddannelse

16 Midtvejsseminar for 2. års elever "Det var helt kanon! Udover alle forventninger. (Tidligere kursusdeltager om 1. års elevseminar) Elever, der netop er færdige med deres første år. Formål Vi har fokus på, hvordan det første år som elev ved Danmarks Domstole er gået, og hvad der skal ske det sidste år som elev. Vi har samtidig fokus på fagprøven og de udfordringer, der følger med. Overordnede læringsmål At deltagerne føler sig trygge ved den fagprøve, der venter forude. At deltagerne får erfaringsudvekslet. At deltagerne får mulighed for at få svar på de spørgsmål, de går med i dagligdagen. 9. september 2014 Park Inn by Radisson Copenhagen Airport. 10. september 2014 Underviser / instruktør Kontorfuldmægtig Helle Rabøl, Kontorfuldmægtig Lars F. Hansen, Anja Bergstrøm Christensen, tlf Elevuddannelse 31

17 2. års elevseminar Så er jeg snart uddannet som kontorassistent ved Danmarks Domstole! Hvordan har forløbet været? Hvad skal jeg nu? Det var særlig godt, at man får set de andre elever igen. At 2. års elever. Seminaret vil tage udgangspunkt i, hvordan uddannelsen er forløbet. Hvad har været godt, og hvad kan gøres bedre? Der vil blive drøftet hvilke muligheder, der er som færdiguddannet kontorassistent ved Danmarks Domstole herunder hvilke muligheder, der byder sig for videreuddannelse både indenfor og udenfor Danmarks Domstole. En dag, hvor uddannelsen drøftes/debatteres, og hvor der vil være masser af deltager-input. Der vil være undervisning i plenum og gruppearbejde. 2. juni 2014 Hotel Park Inn by Radisson Copenhagen Airport. 19. juni 2014 Underviser / instruktør Afdelingsleder Helle Rabøl, Kontorfuldmægtig Lars F. Hansen, Anja Bergstrøm Christensen, tlf man får mulighed for at komme med forslag til ændringer. At man kan få besvaret diverse spørgsmål. At man får afsluttet uddannelsen på en god måde. (Tidligere deltager om kurset 2. års elevseminar) 32 Elevuddannelse

18 Efteruddannelse for kontorpersonale

19 Videnshop Fogedret for kontorpersonale - opfølgning Kom til Videnshop og få et videns-hop! Kontorpersonale ved alle retter, Landsrettens kontorpersonale dog kun i marts 2014 og Tinglysningspersonalet dog kun i september Videnshop fortsætter i Nu som et tre-dages seminar/kursus indeholdende 24 forskellige spor. På Videnshop har de enkelte deltagere mulighed for at vælge 6 emner, som de ønsker at deltage i, ligesom der vil være rig mulighed for at netværke og møde sine kollegaer fra hele landet. Programmet er endnu ikke endeligt fastlagt, men emnerne kan for eksempel være: Word og Outlook - tips og tricks. Fogedret et aktuelt emne. Skifteret et aktuelt emne. Civil- og strafferet et aktuelt emne. Personlig workflow. Projektdeltagelse. Tinglysning aktuelle emner. Mindfulness. HR-emner. Konflikthåndtering. Orientering om JFS. Orientering om Video 3. I god tid inden seminaret, vil deltagerne få tilsendt et program med beskrivelse af de enkelte spor. et på de to forløb vil i det væsentlige være ens, men der vil også være spor, som er målrettet de specifikke målgrupper. Deltagerne vil også blive spurgt om arbejdsområder, så Videnshop kan blive så målrettet og relevant for deltagerne som muligt marts september 2014 Anja Bergstrøm Christensen, tlf Der har i en længere periode ikke været gennemført opfølgningskurser i fogedret for kontorpersonale. Erfarne fogeder har hermed mulighed for at blive gjort bekendt med nyeste praksis og de seneste regelændringer samt få fjernet tillærte uvaner. Kurset henvender sig både til fogeder, der er meget erfarne, men også til dem, der alene har siddet nogle år i fogedretten. Kurset henvender sig ikke til de fogeder, der netop eller for få år siden har gennemført grundkurset i fogedret for kontorpersonalet. Formål Formålet med kurset er overordnet at sikre en ensartet behandling af fogedsagerne, i det omfang det kan lade sig gøre og lader sig praktisere. På kurset gennemgås: Nyeste retspraksis og seneste regelændringer. Opdatering af reglerne om udenretlige inkassoomkostninger. Genopfriskning af glemt gammelt stof, f.eks. om fri proces, frivillige forlig, og hvornår der skal gives 2. påtegning. Gennemgang af reglerne i forældelsesloven. Gennemgang af kreditaftaleloven. Gennemgang af reglerne for udsættelse af lejere på grund af manglende betaling af husleje. Kursusdeltagerne opfordres til at deltage i drøftelsen af emnerne med henblik på erfaringsudveksling. På kurset uddeles kursusmateriale i de gennemgåede emner. Læringsmål Efter gennemført kursus skal deltagerne kunne forstå og mestre de gennemgåede emner. 16. juni 2014 Hotel Park Inn by Radisson Copenhagen Airport. 17. juni 2014 Dommer Kim Rasmussen, Afdelingsleder Daniel Smidt Laursen, Pernille Gaarre Andersen, tlf Efteruddannelse for kontorpersonale Efteruddannelse for kontorpersonale

20 Tvangsauktion for kontorpersonale - opfølgning Dødsbo- og ægtefælleskifte for kontorpersonale - opfølgning Kontorpersonale, som har arbejdet med tvangsauktioner i nogen tid, og som kan de mest almindelige sagsskridt. Mål Målet med kurset er, at deltagerne selvstændigt skal kunne arbejde med auktionssager, herunder kunne vejlede brugerne, gennemføre besigtelser, lave udkast til skøder, fordelingsudkast mv. For at gøre kurset så relevant som muligt, vil deltagerne i god tid før kursusstart blive opfordret til at komme med forslag til emner og problemstillinger, som kan tages op på kurset. Det forventes, at du deltager aktivt i kurset, og at en stor del af kursets indhold vil bestå i erfaringsudveksling. 10. marts marts 2014 Retsassessor Peter Toftager, Afdelingsleder Lene Tatt Jacobsen, Pernille Gaarre Andersen, tlf Bliv opdateret på skifteret! Kurset henvender sig til kontormedarbejdere i skifteretten, der sagsbehandler dødsboer og beskæftiger sig med ægtefælleskifter. Formål Formålet er at bringe deltagernes viden ajour med den seneste udvikling på områderne. Overordnede læringsmål Det er hensigten, at deltagerne efter kurset vil kunne integrere den erhvervede viden i sagsbehandlingen. Andre oplysninger Undervisningen vil bestå af gennemgang af centrale regler og vil i vidt omfang være baseret på cases og retspraksis. Deltagerne forventes at deltage aktivt. 12. november 2014 Hotel Park Inn by Radisson Copenhagen Airport. 24. november 2014 Dommerfuldmægtig, ph.d. Julie Skat Rørdam, Skifteretschef Claes Dall Hersland, Pernille Gaarre Andersen, tlf Efteruddannelse for kontorpersonale Efteruddannelse for kontorpersonale

2 0 1 2 Kursuskatalog

2 0 1 2 Kursuskatalog 2012 Kursuskatalog Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Grafisk design og produktion: GP-Tryk Fotograf: Ulrik

Læs mere

2 0 1 3 Kursuskatalog

2 0 1 3 Kursuskatalog 2013 Kursuskatalog 2013 Kursuskatalog Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Grafisk design og produktion: GP-Tryk

Læs mere

Kursusoversigt under flappen

Kursusoversigt under flappen Kursuskatalog 2011 Kursusoversigt under flappen Efteruddannelse for jurister (fortsat) Ledelse og administration Uddannelse for retsbude, servicemedarbejdere og vagtpersonale Uddannelse for alle medarbejdere

Læs mere

Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk

Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Kursuskatalog 2010 Kursuskatalog 2010 Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Grafisk design og produktion: Rumfang.dk

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Esbjerg udøver

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 1. Indledning kort præsentation af retten 2 Retten i Hjørring blev etableret den 1. januar 2007

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens

HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Klar-parat-digital Sikre at alle medarbejdere kan betjene

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aalborg

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aalborg ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aalborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

Uddannelsesplan for. elev... Retten i xxx.

Uddannelsesplan for. elev... Retten i xxx. Uddannelsesplan for elev... Retten i xxx. Målet med uddannelsesplanen er at give eleven mulighed for - ved et sammenhængende forløb af praktikoplæring og teoretisk undervisning - at opnå erhvervskompetence

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

mellem retten og Domstolsstyrelsen

mellem retten og Domstolsstyrelsen mellem retten og Domstolsstyrelsen 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Svendborg, der har til huse på Tinghuset, Tinghusgade 43 og på adressen Østre Havnevej 16B i Svendborg, betjener

Læs mere

Der er for 2012 fastsat følgende indsatsområder: 1. Konkrete forbedringer af kvalitet, service og effektivitet i rettens ydelser.

Der er for 2012 fastsat følgende indsatsområder: 1. Konkrete forbedringer af kvalitet, service og effektivitet i rettens ydelser. Handlingsplan 2012 Der er for 2012 fastsat følgende indsatsområder: 1. Konkrete forbedringer af kvalitet, service og effektivitet i rettens ydelser. Der er særlig fokus på indsatser, der forbedrer: 1.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Aalborg, der

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Kvalitet gennem videndeling RAFD: Deltagelse i workshops/kurser

Læs mere

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015. 1. halvår 2014

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015. 1. halvår 2014 NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015 1. halvår 2014 NØGLETAL: SAGSFLOW OG SAGSBEHANDLINGSTIDER BYRETTERNE OG TINGLYSNINGSRETTEN 1. kvartal 2015 Modtagne sager Afsluttede sager Bunkeeffekt⁷ 1. kvartal

Læs mere

Retten i Roskilde. Organisationsplan

Retten i Roskilde. Organisationsplan Retten i Roskilde Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse Retten i Roskilde... 1 Organisationsplan... 1 Rettens øverste ledelse... 3 Rettens afdelinger:... 4 Administrationsafdelingen... 4 A. Regnskabsenheden...

Læs mere

Handlingsplan 2011 for Retten i Viborg

Handlingsplan 2011 for Retten i Viborg Handlingsplan 2011 for Retten i Viborg 1. Indledning 2. Strategi 2011 årets indsatsområder 3. Domhuset selvevaluering 2010 4. Rammen Viborgs 5 indsatsområder Bilag: Fællessekretariatets handlingsplan for

Læs mere

Nedsættelse af et visionsudvalg for domstolsjurister

Nedsættelse af et visionsudvalg for domstolsjurister Domstolsstyrelsen Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. MAT 27. juni 2006 Nedsættelse

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Herning. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Herning. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål:

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål: HANDLINGSPLAN 2015 Danmarks Domstole har for 2013-2016 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Maj 2013 2 Indledning Retten i Horsens er lokal byret for Horsens, Skanderborg

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b Side 1 af 36 Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 E-mail: post@domstolsstyrelsen.dk MPK10504/Sagsbeh.mpk J.nr. 02.04.01.02.1999-1.40 RAPPORT OM

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Kolding

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Kolding EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 s bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Effektivitet

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retssystemet DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSYSTEMET Nu skal vi hæve blikket for at få overblik over hele retssystemet. I dette kapitel kan du blive klogere på hvilke domstole

Læs mere

Sø- og Handelsretten. Handlingsplan 2013

Sø- og Handelsretten. Handlingsplan 2013 Sø- og Handelsretten Handlingsplan 2013 2 Indholdsfortegnelse 1. Sø- og Handelsrettens visioner... 3 1.1 Retsafdelingen... 3 1.2 Skifteafdelingen... 3 2. Danmarks Domstoles mål... 4 3. Sø- og Handelsrettens

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup er kommet

Læs mere

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2015

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2015 Bilag 60/2014 Danmarks Domstoles Handlingsplan 2015 1. Introduktion Udgangspunktet for mål- og resultatstyring ved Danmarks Domstole er strategien Danmarks Domstole for ret og retfærdighed. Der er opstillet

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Videnshop september 2014. Videnshop Program 24. 26. september 2014 Hotel Opus Horsens

Videnshop september 2014. Videnshop Program 24. 26. september 2014 Hotel Opus Horsens Videnshop Program 24. 26. september 2014 Hotel Opus Horsens 24. september 2014 10.00-10.30 Ankomst og kaffe, te og morgenbrød 10.30-12.30 Spor 1, 2, 3 og 4 12.30 13.30 Frokost 13.30 14.30 Spor 1, 2, 3

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Side 1 af 6 Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du vil anlægge en sag ved byretten, og sagen er omfattet af reglerne om sager om mindre krav (småsager).

Læs mere

Forord. Undervisningsmaterialet vil løbende blive opdateret på hjemmesiden.

Forord. Undervisningsmaterialet vil løbende blive opdateret på hjemmesiden. Forord Danmarks Domstole det vil sige 24 byretskredse, Østre og Vestre Landsret, Højesteret, Sø- og Handelsretten, Procesbevillingsnævnet, Den særlige Klageret og Domstolsstyrelsen er en organisation,

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Marts 2013 Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Indhold Ankestyrelsens familieretlige kurser 4 Målrettede kurser for statsforvaltninger, kommuner og andre aktører 4 Undervisere og kursusmateriale

Læs mere

Hvor god er du til at sælge dine idéer?

Hvor god er du til at sælge dine idéer? Hvor god er du til at sælge dine idéer? Du har nu muligheden for at blive helt skarp til en kommende jobsamtale samtidig med at du følger et statsanerkendt salgs- og kommunikationsfag. Faget forbedrer

Læs mere

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever...

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... Elevmappe 2012-2013 Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... FORORD I foråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny administrativ struktur i LTK. Den

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 22/9-2014 J.nr. 85A-ØL-5-14 J.nr. 85A-VL-8-14 Vejledende takster pr. 1. oktober 2014 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

FOR DOMSTOLENES BRUGERE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF E-MAIL

FOR DOMSTOLENES BRUGERE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF E-MAIL FOR DOMSTOLENES BRUGERE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF E-MAIL og anden digital kommunikation ved Danmarks Domstole DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 3 RETSPLEJELOVENS 148B

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 11 4. Produktivitet... 13 5. Sagsbehandlingstider... 16 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 2. halvår

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 178 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Revision af reglerne om

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 13 4. Produktivitet... 15 5. Sagsbehandlingstider... 18 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Odense

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Odense EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 6 4. Effektivitet (produktivitet)... 7 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten I årsrapporten for

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015. Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole

HANDLINGSPLAN 2015. Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole HANDLINGSPLAN 2015 Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole 1 Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Kvalitet gennem videndeling Juridisk videndeling Videndeling i hverdagen

Læs mere

Københavns Byrets Handlingsplan 2015

Københavns Byrets Handlingsplan 2015 Københavns Byrets Handlingsplan 2015 Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til handlingsplanen... 3 2. Kort om Københavns Byret... 4 3. Byrettens organisation... 5 4. Overordnet handlingsplan

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1139 af 24/09/2013 Gældende (Retsplejeloven) Offentliggørelsesdato: 01-10-2013 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1242 af 18/12/2012 1 LOV nr 1313 af 27/11/2013 5 LOV nr

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Ledelse i Praksis 1. 2. 3. Lederuddannelse og træning af din personlige lederprofil Leder du efter et professionelt kursus, hvor du lærer ledelse i praksis,

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog med kurser i Personregistrering 2. halvår 2013 Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog med kurser i personregistrering

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

Skatteministeriets kompetencestrategi

Skatteministeriets kompetencestrategi Skatteministeriets kompetencestrategi Kompetencestrategien beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer, således at 1) Skatteministeriet altid er i besiddelse

Læs mere

Landsskatterettens og Københavns Universitets processpil i skatteret. Introduktionsmateriale. Side 1 af 8

Landsskatterettens og Københavns Universitets processpil i skatteret. Introduktionsmateriale. Side 1 af 8 Landsskatterettens og Københavns Universitets processpil i skatteret Introduktionsmateriale Side 1 af 8 Processpil i skatteret Landsskatteretten arrangerer i samarbejde med Københavns Universitet i foråret

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 1. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 1. halvår

Læs mere

Analyse af rets- og forligsmægling

Analyse af rets- og forligsmægling Analyse af rets- og forligsmægling Domstolsstyrelsen 17. august 2015 Implement Consulting Group Tel +45 4586 7900 CVR 32767788 Strandvejen 56 Email info@implement.dk Bank 4845-3450018236 2900 Hellerup

Læs mere

PRÆSIDENTERNE FOR VESTRE OG ØSTRE LANDSRET

PRÆSIDENTERNE FOR VESTRE OG ØSTRE LANDSRET PRÆSIDENTERNE FOR VESTRE OG ØSTRE LANDSRET Den 24. juni 2010 J.nr. 85A-VL-004-10 J.nr. 72A-ØL-008-08 72A-ØL-009-08 Vejledende takster pr. 1. juli 2010 ved betalingspåkrav samt inkassosager Pr. 1. juli

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2015 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 17/12-2008 J.nr. 85A-VL-008-07 72A-ØL-009-08 Notat om afgørelser om sagsomkostninger i civile sager. 1. Dette notat erstatter notat af 17. juni 2005 om afgørelser,

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Vi har lyttet til jer...

Vi har lyttet til jer... Kursuskatalog for klinik - og lægesekretærer Vi har lyttet til jer... Vol. 2 Kurser - vinteren 2008 Vi gentager efterårets succes... - og er igen klar med kursuskatalog, der er tilpasset jeres ønsker og

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

Landsskatteretten og Århus Universitets processpil i skatteret. Introduktionsmateriale

Landsskatteretten og Århus Universitets processpil i skatteret. Introduktionsmateriale Landsskatteretten og Århus Universitets processpil i skatteret Introduktionsmateriale Processpil i skatteret efteråret 2015 Skatteankestyrelsen arrangerer i samarbejde med Aarhus Universitet i efteråret

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen Anderledes mødeoplevelser vejen til den gode mødeoplevelse en videreudvikling af meetovater uddannelsen ErhvervsturismeAkademiet for Midtjylland i samarbejde med Annhansen concept+competence anderledes

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten I årsrapporten for 2011

Læs mere

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ]

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] 2011 Kolonihavernes Fælles Rådgivning FLEBO [RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] Jeg skal opfylde de krav som domstolene kræver som det fremgår af denne vejledning som jeg har hentet via internettet på domstole.dk

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Notat Dato 4. oktober 2013 Pma ESDH-sag: Side 1 af 6 DS forslag vedr. Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har i perioden april til oktober 2013 gennemført

Læs mere

Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering

Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering, udviklingskonsulent UCN act2learn SUNDHED University College Nordjylland - UCN act2learn 2 Udgangspunkt for oplæg Erfaringer fra Akademiuddannelse

Læs mere

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference tirsdag d. 17. til torsdag d. 19. august 2010 Lederudviklingsforløb

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

Bilag 2. Fødevarestyrelsens kompetencemodel blomsten

Bilag 2. Fødevarestyrelsens kompetencemodel blomsten Bilag 2. Fødevarestyrelsens kompetencemodel blomsten Blomsten illustrerer den måde, som vi arbejder med kompetenceudvikling på i Fødevarestyrelsen. Dette bilag uddyber følgende: 1. Kompetencemodellens

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere