Kursuskatalog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 0 1 4 Kursuskatalog"

Transkript

1 2014 Kursuskatalog

2 Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade København K Telefon Grafisk design og produktion: GP-Tryk Fotograf: Ulrik Tofte Oplag: stk. 7 Forord Grunduddannelse for kontorpersonale Civil- og straffeuddannelse for kontorpersonale Elevuddannelse 10 Introduktionskursus for kontorpersonale 11 Fogedret for kontorpersonale 12 Tvangsauktion for kontorpersonale 13 Insolvensskifteret for kontorpersonale 14 Dødsboskifteret for kontorpersonale 15 Notarialforretninger for kontorpersonale 16 Civil- og straffeuddannelsen 18 Civilret grund for kontorpersonale 19 Strafferet grund for kontorpersonale 20 Civil forberedelse for kontorpersonale 21 Udeblivelsesdomme og civilproces 22 Fri proces og retsafgifter 23 Grundlovsforhør 24 Selvstændig protokollering 25 Foranstaltninger under efterforskning 26 Småsager for kontorpersonale 27 Forældreansvar og ægteskabssager 28 Faderskabssager Elevuddannelse års elevseminar 31 Midtvejsseminar for 2. års elever års elevseminar Efteruddannelse for kontorpersonale 36 Videnshop 37 Fogedret for kontorpersonale - opfølgning 38 Tvangsauktion for kontorpersonale - opfølgning 39 Dødsbo- og ægtefælleskifte for kontorpersonale - opfølgning 40 Insolvensskifteret for kontorpersonale - opfølgning 41 Tinglysningsseminar 42 Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration (tidligere statonom) Grunduddannelse for jurister 46 Grunduddannelse for jurister 47 Introduktionskursus for dommerfuldmægtige 48 Insolvensskifteret for dommerfuldmægtige 49 Tvangsauktion for dommerfuldmægtige 50 Dødsboskifteret for dommerfuldmægtige 52 Fogedret for dommerfuldmægtige 54 Skriftlig kommunikation for dommerfuldmægtige 56 Fængsels- og landsretsbesøg 57 Mundtlig prøve for dommerfuldmægtige Efteruddannelse for jurister 60 Domstolsakademiet 61 Justitias Camp 3

3 62 EU s straffeprocessuelle retskilder 63 Nyheder i civilprocessen 64 Nyheder i strafferetsplejen 65 Anbringelse af børn og unge 66 Kursmanipulation og insiderhandel markedsmisbrug 68 Rådgiveransvar 69 Skatte- og afgiftsstrafferet 70 Menneskerettigheder i et strafferetligt perspektiv 71 Selskabsret 72 Byretskonstitutioner 73 Insolvensrettens dag Retsmægling efteruddannelse refleksion og fornyelse 75 Medietræning 76 Advokatuddannelsen 77 Dommer i bevægelse 78 International uddannelse 79 European Judicial Training Network 79 Europäische Rechtsakademie 81 European Institute of Public Administration 81 SEND Ledelsesudvikling 84 Det praksisnære lederafklaringsmodul 86 Førlederforløb 89 Efterårstræf for afdelingsledelserne 90 Strategisk Kompetenceudvikling 92 Når lederen leder 95 Ledervandring 96 Effektfuld kommunikation i den daglige ledelse 99 Bliv en bedre leder - uddan dig efter behov med DOL 100 Forberedelse til DOL et praksisnært lederudviklingsforløb 102 Coaching 104 KREB Kvalitet, resultat og effekt for brugere og borgere Administration 108 Administrationsdagene Uddannelse for vagter, servicepersonale og retsbude 111 Seminar for vagter, servicepersonale og retsbude Uddannelse for alle medarbejdere It-kurser Arbejdsmiljøkurser 114 E-læringskurser 116 Betalingspåkrav ERFA-seminar 117 Land Art 119 Skriv og bliv forstået grammatik og kommatering 120 Håndtering af psykisk syge 122 Livskvalitet i den 3. alder 123 AMU-kurser 124 Kollegafeedback 125 Kommunikation og konflikthåndtering 126 Personlig udvikling I 127 Personlig udvikling II 128 Projektledelse 130 Kompetencefonden 132 It-kontaktperson seminar 133 Arbejdsmiljøuddannelsen Uddannelse for undervisere, oplæringsog uddannelsesansvarlige 136 Underviserkursus 137 Oplæringsansvarligkursus 139 Elevuddannelsesansvarligseminar 140 Underviserseminar 142 Efteruddannelse efter behov beskrivelse af forskellige uddannelsesniveauer 148 Kursussteder og hotelfaciliteter 149 Tilmeldingsprocedure 150 Afbud til kurser 151 Hvem er vi i Uddannelsen? 4 5

4 Forord Danmarks Domstole har en række mål og indsatsområder frem mod En måde, vi kan understøtte vores rejse frem mod målene på, er ved at kompetenceudvikle medarbejdere og ledere ved domstolene. Mere ensartethed i opgaveløsningen og korte sagsbehandlingstider kan blandt andet nås ved, at vi oplyses, vidensudveksler, deler erfaringer og inspirerer hinanden på vores kurser og seminarer og på den måde bliver enige om bedste praksis på området. Ønsket om at kompetenceudvikle sig er stort blandt retternes personale, og vi gennemfører derfor også rigtig mange kurser. Men lærer vi nok, og får vi det optimale ud af de ressourcer, vi bruger på kompetenceudvikling? Dét har vi spurgt os selv om i Uddannelsen. Adskillige undersøgelser peger på, at læringen og anvendelsen af det lærte kan øges væsentligt, hvis vi sætter fokus på aktiviteter før, under og efter et kursus. Derfor har vi i Uddannelsen igangsat et projekt om Effektfuld Læring. Formålet med projektet er at udvikle og optimere læringsmiljøet ved Danmarks Domstole og sikre størst mulig effekt på de udbudte kurser. Mange af deltagerne på Domstolsstyrelsens kurser i 2014, vil derfor stifte bekendtskab med projektet og forhåbentlig opleve, at de får et større udbytte, end de ellers ville have fået og i højere grad anvender det lærte i det daglige arbejde. I dette kursuskatalog for 2014 introducerer vi den nye Civil- og straffeuddannelse for kontorpersonale. Uddannelsen træder i stedet for Retssekretæruddannelsen. Formålet er at udbyde en mere målrettet og tidssvarende uddannelse, hvor kvaliteten af uddannelsen og læringsniveauet er højnet. Derudover har vi lyttet til ønskerne om at genoptage opfølgningskurserne for kontorpersonale indenfor foged- og skifteretsområdet, hvorfor vi udbyder flere endags kurser både i øst og vest. Vi har i 2014 fortsat stor fokus på ledelsesudvikling og tilbyder en bred vifte af muligheder for både den nye leder, den mere erfarne leder og for ledelsesgrupper. et af kursuskataloget er primært blevet til efter ønsker og forslag fra retterne så vi håber, at I finder lige dét, som I søger men måske også inspireres undervejs i kataloget. God fornøjelse! Merethe Eckhardt Udviklingschef 7

5 Grunduddannelse for kontorpersonale Civil- og straffeuddannelse for kontorpersonale Elevuddannelse

6 Grunduddannelse for kontorpersonale Introduktionskursus for kontorpersonale Fogedret for kontorpersonale Velkommen til domstolene en intro om baggrunden for dit arbejde Nyt kontorpersonale, retsbetjente, vagter, servicemedarbejdere m.fl. Tidligere kontorelever er velkomne, hvis de har været væk fra domstolene i en længere årrække. Mål Deltagerne opnår kendskab til kollegaernes arbejdsopgaver samt hvem, der er rettens primære brugere. Deltagerne får på de 2 dage mulighed for at lære kollegaer fra andre retter at kende, så de kan danne netværk. Deltagerne bliver introduceret til arbejdet i rettens forskellige afdelinger. Deltagerne får en bred orientering om domstolenes organisation og arbejdsopgaver. Undervisningen foregår primært som klasseundervisning med gruppearbejde. Andre oplysninger Et fælles introduktionsforløb for nye medarbejdere ved Danmarks Domstole er i øjeblikket ved at blive udviklet af en arbejdsgruppe. Introduktion for kontorpersonale bliver en del af dette forløb. Tanken er at klarlægge, hvilke kompetenceudviklingstiltag der er relevante for alle kontormedarbejdere, herunder for eksempel kurser i konflikthåndtering, grammatik og tegnsætning, Word og Outlook. Ud fra dette vil der blive tilrettelagt et forløb, der tilgodeser og udvikler den nye medarbejder til fremtidens opgaver ved Danmarks Domstole. Det er også arbejdsgruppens overvejelse at sætte større fokus på ensartetheden i den nye medarbejders generelle introduktion til Danmarks Domstole, som foregår ved den enkelte ret. På den måde kan vi finde frem til bedste praksis på området. Arbejdsgruppens tanker og anbefalinger vil blive drøftet med Kompetenceudvalget og udmønte sig i en rapport, der senere vil blive offentliggjort på Intranettet marts 2014 Hotel Park Inn by Radisson Copenhagen Airport. Underviser / instruktør Retsassessor Jeanette Melchior, Bedste praksiskonsulent Lene Rosengaard Poulsen, Anja Bergstrøm Christensen, tlf Kontorpersonale der ikke tidligere eller kun i begrænset omfang har arbejdet med fogedret. Kurset anbefales, inden 19, stk. 3 bemyndigelse tildeles. Det forudsættes, at deltagerne har eller skal arbejde med fogedret. Formål Deltagerne får en grundlæggende viden om de regler, der skal anvendes for at kunne bruge 19, stk. 3 bemyndigelse i fogedsager, så de gennem sammenhængen i kurset og den mellemliggende oplæring på kontoret opnår en sådan sikkerhed, at de kan yde en effektiv sagsbehandling, en god vejledning og den bedst mulige service i fogedsager. Læringsmål Efter kurset skal deltagerne kunne forstå og anvende de gennemgåede emner. Relevante love og regler belyses ved eksempler, opgaver og rollespil, som deltagerne forventes at deltage aktivt i. Fogedrettens it-system vil blive inddraget i undervisningen. Modul 1: september 2014 Modul 2: oktober 2014 Modul 3: december 2014 Underviser / instruktør Dommer Kim Rasmussen, Retten i Næstved, Afdelingsleder Daniel Smidt Laursen, Fogedretten i Århus, Pernille Gaarre Andersen, tlf Grunduddannelse for kontorpersonale Grunduddannelse for kontorpersonale

7 Tvangsauktion for kontorpersonale Insolvensskifteret for kontorpersonale Kontorpersonale som i kortere tid eller i begrænset omfang har arbejdet med tvangsauktionssager. Formål Deltagerne skal efter kurset selv kunne klare de mest almindelige standardsagsskridt i en tvangsauktionssag. Hovedvægten er lagt på tvangsauktioner over fast ejendom, men reglerne om løsøre og andelsboliger behandles også. Der tages udgangspunkt i nogle konkrete, dagligt forekomne sagsskridt, som deltagerne selv skal arbejde med som opgaver. Vi taler om, hvad der er vigtigt og mindre vigtigt ved hver opgave. Vi gennemgår de vigtigste regler for tvangsauktioner for at give dig overblik og mulighed for at videreudvikle dine kompetencer efter kurset oktober 2014 Underviser / instruktør Retsassessor Peter Toftager, Afdelingsleder Lene Tatt Jacobsen, Pernille Gaarre Andersen, tlf Forstå den juridiske baggrund for dit arbejde i skifteretten Kurset henvender sig til kontormedarbejdere, som har arbejdet med insolvens-fagområdet i kortere tid. Mål Målet med kurset er at give deltagerne et større kendskab til juraen og arbejdsgangene i insolvensskifteretten og dermed en bedre forståelse for baggrunden for forløbet af en skiftesag og for de beslutninger, som juristen træffer under sagens gang. Det overordnede mål er at give bedre forståelse og dermed større arbejdsglæde. På kurset vil vi ved gennemgang af sagsgangene i de enkelte sagstyper og de tilknyttede bestemmelser i konkursloven forklare, hvorfor vi gør med sagerne, som vi gør. Der vil i den forbindelse blive taget udgangspunkt i konkrete eksempler på konkursbegæringer, begæringer om rekonstruktionsbehandling, anmodninger om tvangsopløsning og gældssaneringsansøgninger september 2014 Underviser / instruktør Retsassessor Mette Skov Larsen, Retsassessor Jeanette Melchior, Tina Brandi, tlf Der vil også indgå gruppeopgaver med mulighed for erfaringsudveksling Grunduddannelse for kontorpersonale Grunduddannelse for kontorpersonale

8 Dødsboskifteret for kontorpersonale Kurset, der kvalificerer dig til selvstændigt at behandle dødsboer i skifteretten Notarialforretninger for kontorpersonale Bliv Notarius Publicus! Kontorpersonale med en kortere ansættelse i en skifteret, hvis den pågældende fremtidigt skal beskæftige sig med selvstændig behandling af dødsboer. Mål Kurset, der strækker sig over 3 moduler, tilstræber at give deltagerne en teoretisk viden og praktisk kunnen, så deltagerne efter kurset selvstændigt kan udføre den del af dødsbobehandlingen, der varetages af kontorpersonale. Modul 1: Introduktion og arveret Modul 2: De summariske skifter (boudlæg, ægtefælleudlæg, uskiftet bo) Modul 3: De skiftede boer (privat skifte, bobestyrerboer). Skatter og afgifter (boafgift, retsafgift, dødsboskat). Undervisningen vil veksle mellem teori og praktiske øvelser både i grupper og plenum. Modul 1: september 2014 Modul 2: november 2014 Modul 3: december 2014 Underviser / instruktør Retsassessor Flemming Sorth, Kontorfuldmægtig Marit Paldan, Anja Bergstrøm Christensen, tlf Kurset henvender sig til kontormedarbejdere ved domstolene, som ikke tidligere har fungeret som notarer og til notarer, der ikke tidligere har været på kursus. Mål Målet er, at du efter endt kursus kan behandle alle slags notarialforretninger, hvor der ikke er tvist. Kurset, der varer to dage, er opbygget sådan, at der begge formiddage er undervisning i grundlæggende begreber og regler. Om eftermiddagene skal du fortrinsvis arbejde med cases og it, herunder i grupper. Det kan være en udfordring at forstå, hvad der undervises i, hvis du slet ikke har kendskab til notarialforretninger. Det er derfor en forudsætning for din deltagelse, at du forinden kurset har overværet et antal notarialforretninger vedrørende både testamenter og andre dokumenter oktober 2014 Underviser / instruktør Skifteretschef Claes Dall Hersland, Afdelingsleder Tove Møller Christensen, Anja Bergstrøm Christensen, tlf Forud for kurset vil du blive bedt om at medvirke i en såkaldt før-test. Det er en forudsætning for deltagelsen, at du besvarer testen inden for den angivne frist. Det er vigtigt, at du besvarer testen på baggrund af din paratviden, da kurset i nogen grad tilrettelægges efter niveauet i besvarelserne Grunduddannelse for kontorpersonale Grunduddannelse for kontorpersonale

9 Civil- og straffeuddannelsen I dette kursuskatalog for 2014 introducerer vi Civil- og straffeuddannelse for kontorpersonale. Uddannelsen træder i stedet for Retssekretæruddannelsen. Formålet er at udbyde en mere målrettet og tidssvarende uddannelse, hvor kvaliteten af uddannelsen og læringsniveauet er højnet. Baggrunden for Civil- og straffeuddannelsen er Visionsudvalgets anbefalinger om en revidering af grunduddannelsen for kontorpersonalet ved Danmarks Domstole. Retssekretærbeviset Kompetenceudvalget har besluttet, at den nye uddannelsessammensætning betyder, at det tidligere retssekretærbevis udgår. Det er derfor ikke muligt at erhverve sig et bevis, heller ikke, hvis man kun mangler et enkelt modul. Effektfuld læring Alle kurser og moduler på Civil- og straffeuddannelsen er en del af Uddannelsens projekt om Effektfuld læring. Mange gode kræfter har været indblandet i processen for at skabe Civil- og straffeuddannelsen. Der har været nedsat fokusgrupper bestående af alle involverede personalegrupper og interessenter ved retterne. Kompetenceudvalget har vedtaget, i hvilken retning uddannelsen skulle pege. Senest har en gruppe undervisere sammen med Uddannelsen sammensat det overordnede indhold på kurser og moduler. Uddannelsen er sammensat af to grundkurser (civil og straffe) og 8 overbygningsmoduler. Det er tanken, at man kun skal vælge de overbygningsmoduler, der er relevante for ens dagligdag og afdelingens samlede viden- og kompetenceudviklingsbehov. Vi håber, at I vil tage godt imod de nye kurser og moduler og finde dem relevante for de opgaver og udfordringer, I oplever i hverdagens arbejde. Formålet med projektet er at udvikle og optimere læringsmiljøet ved Danmarks Domstole og sikre størst mulig effekt på de udbudte kurser. I vil som deltagere forhåbentlig opleve, at I får et større udbytte, end I ellers ville have fået og i højere grad anvender det lærte i det daglige arbejde. Prøver Kompetenceudvalget har besluttet, at der efter hvert kursus/overbygningsmodul skal være en opfølgende prøve. Dette skal sikre, at den enkelte deltager får papir på sine færdigheder og på den måde højner sin værdi på arbejdsmarkedet. 16 Civil- og straffeuddannelse for kontorpersonale

10 Civilret grund for kontorpersonale Strafferet grund for kontorpersonale Kontorpersonale fra byretterne og landsretterne som i begrænset omfang har arbejdet med civile sager, men som fremadrettet skal beskæftige sig med civil sagsbehandling. Kursisterne skal, inden kursets start, have oprettet enkelte civile sager og vide, at der er forskellige sagstyper. Kursisterne skal endvidere kende til grundtrækkene i den civile sagsbehandling. Mål På kurset skal kursisterne få en forståelse af den almindelige civile sagsbehandling og kunne behandle de enkle almindelige civile sager, samt få kendskab til de mere komplicerede civile sager. Vi vil gennemgå de mest almindelige sagsgange fra sagens modtagelse til sagens afslutning. Kursisterne vil arbejde med oprettelse og indkaldelse til forberedende møde og hovedforhandling. De vil få kendskab til retsmægling, forståelse for anke og kære, forståelse for den almindelige postbehandling samt kendskab til de forskellige civile sagstyper og til, hvad der foregår under hovedforhandlingen oktober 2014 Opfølgning Omkring 4 måneder efter kurset, skal kursisterne til en skriftlig prøve. Underviser / instruktør Dommer Elisabet Michelsen, Afdelingsleder Vinni Hvas, Kontorfuldmægtig Charlotte Koch, Souschef Susanne Korsgaard, Tina Brandi, tlf Kurset henvender sig til kontormedarbejdere både i landsret og byret, der har arbejdet med strafferet i maksimum 1-2 år. Du skal inden kursets start kunne oprette en sag og have overværet en behandling af mindst en domsmandssag, en færdselssag, en bødesag og en tilståelsessag. Formål Formålet er at opnå en grundlæggende viden om, og forståelse af de almindeligt anvendte regler i straffesager. Overordnede læringsmål Efter kurset skal deltagerne blandt andet kunne: Forstå grundprincipperne i en straffesag. Have forståelse for straffesagers forløb også efter dom. Kvalitetssikre domme inden udsendelse. Kunne skelne mellem straffesagstyper og kunne behandle dem. Kunne udarbejde fuldstændige og relevante domsudkast november 2014 opfølgning Deltagerne skal efter kurset gennemføre en skriftlig prøve. Dato og form er endnu ikke fastlagt. Underviser / instruktør Dommer Anni Brix Olsen, Kontorfuldmægtig Tanja Elisabeth Madsen, Tina Brandi, tlf Undervisningen veksler mellem undervisning i plenum og gruppearbejde Civil- og straffeuddannelse for kontorpersonale Civil- og straffeuddannelse for kontorpersonale

11 Civil forberedelse for kontorpersonale Udeblivelsesdomme og civilproces Kurset henvender sig til kontormedarbejdere, som beskæftiger sig med civile sager og tidligere har deltaget i civilret grund. Temaer Adcitation, biintervention, boligret, retsmægling, syn og skøn og Retslægerådet. Overordnede læringsmål Forstå baggrunden for retsmægling. Mestre udfærdigelse af retsbøger. Kunne lave udkast til breve/henvendelser/retsbøger i syn og skøn og Retslægerådet. Forstå og kunne behandle spørgsmål om adcitation, biintervention og procestilvarsling. Mestre sagsbehandling af boligretssager oktober 2014 Hotel Park Inn by Radisson Copenhagen Airport. Opfølgning Deltagerne skal efter kurset gennemføre en skriftlig prøve. Dato og form er endnu ikke fastlagt. Underviser / instruktør Undervisere kendes endnu ikke. Pernille Gaarre Andersen, tlf Kurset henvender sig til kontormedarbejdere, som beskæftiger sig med udeblivelsesdomme og civilproces og tidligere har deltaget i civilret grund. Overordnede læringsmål Mestre udkast til udeblivelsesdomme/afvisningsdomme (landsretten). Kunne lave udkast til oprejsningsbevilling (landsretten). Kunne forstå og finde vejledningerne/fristerne for anke/kære i retsplejeloven og behandle sagerne derudfra. Forstå og have grundlæggende viden om prøvesager, proceduretilladelser, retssagsprøve og møderegler. Kendskab til gruppesøgsmål. 22. oktober 2014 Hotel Park Inn by Radisson Copenhagen Airport. opfølgning Deltagerne skal efter kurset gennemføre en skriftlig prøve. Dato og form er endnu ikke fastlagt. Underviser / instruktør Undervisere kendes endnu ikke. Pernille Gaarre Andersen, tlf Civil- og straffeuddannelse for kontorpersonale Civil- og straffeuddannelse for kontorpersonale

12 Fri proces og retsafgifter Grundlovsforhør Kurset henvender sig til kontormedarbejdere, som beskæftiger sig med emnerne og tidligere har deltaget i civilret grund. Overordnede læringsmål Efter kurset kan deltagerne: Fastsætte sagsværdi. Beregne retsafgift, herunder fortegnelse for retsafgift. Forstå principperne bag fri proces af beskikkelsesregler. Gennemgang og fri træning af regler og principper i retsafgiftsloven, herunder ved modtagelse af berammelse, kære/anke (retshjælp). Gennemgang af principperne af retsplejeloven om fri proces med mere. Gennemgang af hovedreglen vedrørende sagsomkostninger. Skriftlige opgaver vedrørende beregning af sagsværdi og retsafgift. Udkast til retsbøger vedrørende fri proces og sagsomkostninger maj 2014 Hotel Park Inn by Radisson Copenhagen Airport. opfølgning Deltagerne skal efter kurset gennemføre en skriftlig prøve. Dato og form er endnu ikke fastlagt. Underviser / instruktør Sekretariatschef Anja Olsen, Dommerfuldmægtig Anne-Marie Boysen, Kst. landsdommer Ann-Britt del Corral Belisario. Underviser kendes endnu ikke. Anja Bergstrøm Christensen, tlf Kurset henvender sig til kontormedarbejdere, som beskæftiger sig med emnet og tidligere har deltaget i strafferet grund. Overordnede læringsmål Kende til video 3 retsmøder Skal kunne forberede og beramme retsmøder. Kende til navigation/det tekniske. Oprette rigtig retsbog, --herunder sager med udlændinge og straksloven. Forstå opbygningen af Retsplejeloven. Forstå forskelle mellem fængselsgrunde, --heraf udlede retsvirkninger. Forstå regler omkring dørlukning, navneforbud mv. 11. juni 2014 opfølgning Deltagerne skal efter kurset gennemføre en skriftlig prøve. Dato og form er endnu ikke fastlagt. Underviser / instruktør Afdelingsleder Susanne Holmstrøm Mogensen, Underviser kendes endnu ikke. Tina Brandi, tlf Civil- og straffeuddannelse for kontorpersonale Civil- og straffeuddannelse for kontorpersonale

13 Selvstændig protokollering Kurset henvender sig til kontormedarbejdere, som selvstændigt protokollerer i retten. Overordnede læringsmål Deltageren vil efter kurset være i stand til selvstændigt at protokollere i retten. 12. juni 2014 opfølgning Deltagerne skal efter kurset gennemføre en skriftlig prøve. Dato og form er endnu ikke fastlagt. Foranstaltninger under efterforskning Kurset henvender sig til kontormedarbejdere, som beskæftiger sig med foranstaltninger under efterforskning og tidligere har deltaget i strafferet grund. Overordnede læringsmål Finde/kende rigtige er i Retsplejeloven. Udarbejde forslag til forløb. Udarbejde udkast til retsbog. Anvende rigtigt koncept. Forstå baggrund og videre forløb for anmeldelse om foranstaltninger (forstå processen), hvorfor og hvordan. 28. august 2014 opfølgning Deltagerne skal efter kurset gennemføre en skriftlig prøve. Dato og form er endnu ikke fastlagt. Underviser / instruktør Afdelingsleder Conny Olesen, Underviser kendes endnu ikke. Tina Brandi, tlf Underviser / instruktør Afdelingsleder Susanne Holmstrøm Mogensen, Underviser kendes endnu ikke. Tina Brandi, tlf Civil- og straffeuddannelse for kontorpersonale Civil- og straffeuddannelse for kontorpersonale

14 Småsager for kontorpersonale Forældreansvar og ægteskabssager Kurset henvender sig til kontormedarbejdere, som beskæftiger sig med småsager og tidligere har deltaget i civilret grund. Overordnede læringsmål Efter kurset kan deltagerne: Vejlede brugerne. Udarbejde selvstændige retsbøger og dombøger. Udarbejde rettens fortegnelse. Udtage/indkalde sagkyndige. Finde/kende rigtige er i Retsplejeloven december 2014 opfølgning Deltagerne skal efter kurset gennemføre en skriftlig prøve. Dato og form er endnu ikke fastlagt. Underviser / instruktør Retsassessor Lotte Virkelyst Johansen, Kontorfuldmægtig Louise Mogensen, Souschef Susanne Korsgaard, Kurset henvender sig til kontormedarbejdere, som arbejder med forældreansvar- og ægteskabssager og tidligere har deltaget i civilret grund. Overordnede læringsmål Tage stilling til beskikkelse og fri proces, --herunder indtægtsgrænser. Oprette udkast til retsbøger. Kendskab til forældreansvar, --herunder midlertidig afgørelse. Tilkende salær. Kendskab til procedure vedrørende børnesagkyndige. 6. november 2014 opfølgning Deltagerne skal efter kurset gennemføre en skriftlig prøve. Dato og form er endnu ikke fastlagt. Underviser / instruktør Undervisere kendes endnu ikke. Tina Brandi, tlf Anja Bergstrøm Christensen, tlf Civil- og straffeuddannelse for kontorpersonale Civil- og straffeuddannelse for kontorpersonale

15 Faderskabssager Kurset henvender sig til kontormedarbejdere, som beskæftiger sig med faderskabssager. Overordnede læringsmål Mestre sagsbehandlingen indkaldelse og koncept til retsbøger. Skal kunne udfylde og ekspedere blanket A+B. Mestre afslutning af sag. Mestre facilitering af møder i faderskabssager marts 2014 opfølgning På andendagen af kurset vil der være en prøve, som alle deltagerne skal igennem. Formen er endnu ikke endeligt fastlagt. Underviser / instruktør Afdelingsleder Conny Olesen, Underviser kendes endnu ikke. Pernille Gaarre Andersen, tlf års elevseminar Kom og mød andre elever ved Danmarks Domstole 1. års elever. Mål Seminaret vil give deltagerne indblik i hverdagen ved Danmarks Domstole, både i forhold til arbejdsopgaver og kultur. Desuden får deltagerne rig mulighed for at skabe gode relationer. Seminaret vil tage udgangspunkt i opbygningen af Danmarks Domstole, herunder regler og normer som ansat. Der vil være en kort gennemgang af arbejdet i de forskellige afdelinger samt fokus på samarbejde og læringsstile. Undervisningen vil foregå med forskellige oplæg, opgaver og gruppearbejde oktober oktober 2014 Underviser / instruktør Afdelingsleder Helle Rabøl, Uddannelseskonsulent Lars F. Hansen, Anja Bergstrøm Christensen, tlf Civil- og straffeuddannelse for kontorpersonale Elevuddannelse

16 Midtvejsseminar for 2. års elever "Det var helt kanon! Udover alle forventninger. (Tidligere kursusdeltager om 1. års elevseminar) Elever, der netop er færdige med deres første år. Formål Vi har fokus på, hvordan det første år som elev ved Danmarks Domstole er gået, og hvad der skal ske det sidste år som elev. Vi har samtidig fokus på fagprøven og de udfordringer, der følger med. Overordnede læringsmål At deltagerne føler sig trygge ved den fagprøve, der venter forude. At deltagerne får erfaringsudvekslet. At deltagerne får mulighed for at få svar på de spørgsmål, de går med i dagligdagen. 9. september 2014 Park Inn by Radisson Copenhagen Airport. 10. september 2014 Underviser / instruktør Kontorfuldmægtig Helle Rabøl, Kontorfuldmægtig Lars F. Hansen, Anja Bergstrøm Christensen, tlf Elevuddannelse 31

17 2. års elevseminar Så er jeg snart uddannet som kontorassistent ved Danmarks Domstole! Hvordan har forløbet været? Hvad skal jeg nu? Det var særlig godt, at man får set de andre elever igen. At 2. års elever. Seminaret vil tage udgangspunkt i, hvordan uddannelsen er forløbet. Hvad har været godt, og hvad kan gøres bedre? Der vil blive drøftet hvilke muligheder, der er som færdiguddannet kontorassistent ved Danmarks Domstole herunder hvilke muligheder, der byder sig for videreuddannelse både indenfor og udenfor Danmarks Domstole. En dag, hvor uddannelsen drøftes/debatteres, og hvor der vil være masser af deltager-input. Der vil være undervisning i plenum og gruppearbejde. 2. juni 2014 Hotel Park Inn by Radisson Copenhagen Airport. 19. juni 2014 Underviser / instruktør Afdelingsleder Helle Rabøl, Kontorfuldmægtig Lars F. Hansen, Anja Bergstrøm Christensen, tlf man får mulighed for at komme med forslag til ændringer. At man kan få besvaret diverse spørgsmål. At man får afsluttet uddannelsen på en god måde. (Tidligere deltager om kurset 2. års elevseminar) 32 Elevuddannelse

18 Efteruddannelse for kontorpersonale

19 Videnshop Fogedret for kontorpersonale - opfølgning Kom til Videnshop og få et videns-hop! Kontorpersonale ved alle retter, Landsrettens kontorpersonale dog kun i marts 2014 og Tinglysningspersonalet dog kun i september Videnshop fortsætter i Nu som et tre-dages seminar/kursus indeholdende 24 forskellige spor. På Videnshop har de enkelte deltagere mulighed for at vælge 6 emner, som de ønsker at deltage i, ligesom der vil være rig mulighed for at netværke og møde sine kollegaer fra hele landet. Programmet er endnu ikke endeligt fastlagt, men emnerne kan for eksempel være: Word og Outlook - tips og tricks. Fogedret et aktuelt emne. Skifteret et aktuelt emne. Civil- og strafferet et aktuelt emne. Personlig workflow. Projektdeltagelse. Tinglysning aktuelle emner. Mindfulness. HR-emner. Konflikthåndtering. Orientering om JFS. Orientering om Video 3. I god tid inden seminaret, vil deltagerne få tilsendt et program med beskrivelse af de enkelte spor. et på de to forløb vil i det væsentlige være ens, men der vil også være spor, som er målrettet de specifikke målgrupper. Deltagerne vil også blive spurgt om arbejdsområder, så Videnshop kan blive så målrettet og relevant for deltagerne som muligt marts september 2014 Anja Bergstrøm Christensen, tlf Der har i en længere periode ikke været gennemført opfølgningskurser i fogedret for kontorpersonale. Erfarne fogeder har hermed mulighed for at blive gjort bekendt med nyeste praksis og de seneste regelændringer samt få fjernet tillærte uvaner. Kurset henvender sig både til fogeder, der er meget erfarne, men også til dem, der alene har siddet nogle år i fogedretten. Kurset henvender sig ikke til de fogeder, der netop eller for få år siden har gennemført grundkurset i fogedret for kontorpersonalet. Formål Formålet med kurset er overordnet at sikre en ensartet behandling af fogedsagerne, i det omfang det kan lade sig gøre og lader sig praktisere. På kurset gennemgås: Nyeste retspraksis og seneste regelændringer. Opdatering af reglerne om udenretlige inkassoomkostninger. Genopfriskning af glemt gammelt stof, f.eks. om fri proces, frivillige forlig, og hvornår der skal gives 2. påtegning. Gennemgang af reglerne i forældelsesloven. Gennemgang af kreditaftaleloven. Gennemgang af reglerne for udsættelse af lejere på grund af manglende betaling af husleje. Kursusdeltagerne opfordres til at deltage i drøftelsen af emnerne med henblik på erfaringsudveksling. På kurset uddeles kursusmateriale i de gennemgåede emner. Læringsmål Efter gennemført kursus skal deltagerne kunne forstå og mestre de gennemgåede emner. 16. juni 2014 Hotel Park Inn by Radisson Copenhagen Airport. 17. juni 2014 Dommer Kim Rasmussen, Afdelingsleder Daniel Smidt Laursen, Pernille Gaarre Andersen, tlf Efteruddannelse for kontorpersonale Efteruddannelse for kontorpersonale

20 Tvangsauktion for kontorpersonale - opfølgning Dødsbo- og ægtefælleskifte for kontorpersonale - opfølgning Kontorpersonale, som har arbejdet med tvangsauktioner i nogen tid, og som kan de mest almindelige sagsskridt. Mål Målet med kurset er, at deltagerne selvstændigt skal kunne arbejde med auktionssager, herunder kunne vejlede brugerne, gennemføre besigtelser, lave udkast til skøder, fordelingsudkast mv. For at gøre kurset så relevant som muligt, vil deltagerne i god tid før kursusstart blive opfordret til at komme med forslag til emner og problemstillinger, som kan tages op på kurset. Det forventes, at du deltager aktivt i kurset, og at en stor del af kursets indhold vil bestå i erfaringsudveksling. 10. marts marts 2014 Retsassessor Peter Toftager, Afdelingsleder Lene Tatt Jacobsen, Pernille Gaarre Andersen, tlf Bliv opdateret på skifteret! Kurset henvender sig til kontormedarbejdere i skifteretten, der sagsbehandler dødsboer og beskæftiger sig med ægtefælleskifter. Formål Formålet er at bringe deltagernes viden ajour med den seneste udvikling på områderne. Overordnede læringsmål Det er hensigten, at deltagerne efter kurset vil kunne integrere den erhvervede viden i sagsbehandlingen. Andre oplysninger Undervisningen vil bestå af gennemgang af centrale regler og vil i vidt omfang være baseret på cases og retspraksis. Deltagerne forventes at deltage aktivt. 12. november 2014 Hotel Park Inn by Radisson Copenhagen Airport. 24. november 2014 Dommerfuldmægtig, ph.d. Julie Skat Rørdam, Skifteretschef Claes Dall Hersland, Pernille Gaarre Andersen, tlf Efteruddannelse for kontorpersonale Efteruddannelse for kontorpersonale

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

VIS KVALITET LÆS I DAG. s.8. s.11. s.35 De lokale uddannelsesudvalg. s.24. s.31. s.41. s.5. - læs det før din kollega

VIS KVALITET LÆS I DAG. s.8. s.11. s.35 De lokale uddannelsesudvalg. s.24. s.31. s.41. s.5. - læs det før din kollega 1. udgave årgang 2006 VIS KVALITET - læs det før din kollega s.11 Side 11-manden på side 11 LÆS I DAG informér din kollega i morgen s.8 Omformulerede uddannelsesmål gav højere tilfredshed s.31 Viskvalitet.dk

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

DEN GODE PRAKTIK. idéer til forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af sprogpraktik. Forlaget UCC

DEN GODE PRAKTIK. idéer til forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af sprogpraktik. Forlaget UCC DEN GODE PRAKTIK idéer til forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af sprogpraktik Forlaget UCC Den gode praktik 2008 UC2 og Forlaget UCC Forfatter: Tove Rasmussen, Videncenter for tosprogethed

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

RETSTOL FORSKN- PORT ROLLE

RETSTOL FORSKN- PORT ROLLE AARHUS UNIVERSITY BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES DEPARTMENT OF BUSINESS COMMUNICATION RETSTOL FORSKN- KENS INGSRAP ROLLE PORT RETSTOLKENS ROL LE - En spørgeskemaundersøgelse blandt danske domstolsjurister

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN

UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN Til KL og FOA Dokumenttype Rapport Dato Februar 2011 UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN INDHOLD

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere