NRQRPLPLQLVWHULHWVÃXGYDOJÃRPÃGHQÃILQDQVLHOOH 6HSWHPEHUÃ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NRQRPLPLQLVWHULHWVÃXGYDOJÃRPÃGHQÃILQDQVLHOOH 6HSWHPEHUÃ"

Transkript

1 NRQRPLPLQLVWHULHWVÃXGYDOJÃRPÃGHQÃILQDQVLHOOH VHNWRUÃHIWHUÃnUÃ 'HQ ILQDQVLHOOH VHNWRU HIWHUnU 6HSWHPEHUÃ

2 6HSWHPEHUÃÃ%HW QNQLQJÃ ISBN: Trykt udgave ISBN: Elektronisk udgave Omslag: Boje & Mobeck as. Foto: Ib Katznelson (copyright) Tryk: Schultz Grafisk A/S Pris: Kr. 100,00 Yderligere eksemplarer af denne publikation kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang DK-2620 Albertslund Tlf: Fax: eller købes hos: Schultz ErhvervsBoghandel Vognmagergade 7 DK-1120 København K. Henvendelse om rapporten kan i øvrigt ske til: Økonomiministeriet Ved Stranden 8 DK-1061 København K. Tlf.: Fax: Internetadresse: Hjemmeside:

3 Udvalget om den finansielle sektor efter år 2000 September 1999,QGKROGVIRUWHJQHOVH.DSLWHOÃ,QGOHGQLQJ Baggrund Udvalgets kommissorium Udvalgets sammensætning Rapportens indhold Delrapporter DSLWHOÃ 6DPPHQIDWQLQJÃRJÃDQEHIDOLQJHU Indledning Hovedudfordringer for den finansielle sektor Den danske finansielle sektor på tærsklen til år Styrkelse af de fremtidige rammevilkår Fremtidsorientering af det finansielle tilsyn Strukturtilpasning og effektive kapitalmarkeder Større gennemsigtighed og gode kundeforhold DSLWHOÃ 'HQÃILQDQVLHOOHÃVHNWRUVÃEHW\GQLQJÃRJÃIUHPWLGLJHÃXGYLNOLQJ Indledning Den finansielle sektors betydning Modtagelse af indlån og kreditgivning Betalingsformidling Forsikring og kapitalforvaltning Det finansielle system og økonomisk vækst Strukturelle forandringer Udfordringer og omstillingsbehov for den finansielle sektor DSLWHOÃ %HQFKPDUNLQJÃDIÃGHQÃILQDQVLHOOHÃVHNWRU Indledning Den finansielle sektors betydning, rammebetingelser og makroøkonomiske udvikling Pengeinstitutter Investeringsforeninger Realkredit Forsikring og pension Det danske værdipapirmarked i internationalt perspektiv DSLWHOÃ,QWHUQDWLRQDOLVHULQJHQ Internationaliseringen og de finansielle markeder Internationaliseringen af den danske finansielle sektor Internationaliseringens betydning for kunderne

4 .DSLWHOÃ 'HQÃPDUNHGVÃRJÃVWUXNWXUP VVLJHÃXGYLNOLQJ Den markedsmæssige udvikling Kreditinstitutter Værdipapirmarkedet Skadesforsikring Livsforsikring og pension Koncentrationstendenser Finansielle koncerner Hvorfor flere koncerner? Fremtidsudsigter DSLWHOÃ 5LVLNRYLOOLJÃNDSLWDO Indledning Virksomhedernes efterspørgsel efter risikovillig kapital Markederne for risikovillig kapital Investorerne Er markedet for risikovillig kapital effektivt? Kan rammebetingelserne forbedres? DSLWHOÃ 8GYLNOLQJHQÃLÃLQIRUPDWLRQVWHNQRORJLÃRJÃGHQÃILQDQVLHOOHÃVHNWRU Indledning Ændringer i sektorens struktur og organisation Eksempel på betydningen af stordriftsfordele: værdipapirhandel IT's betydning for produktudviklingen af finansielle tjenesteydelser Markedsføring og distributionskanaler Håndtering af risici IT-udviklingen og kunder DSLWHOÃ )RUKROGHWÃWLOÃLNNHILQDQVLHOÃYLUNVRPKHG Indledning Konkurrence fra ikke-finansiel virksomhed i Danmark Internationale tendenser Grænsefladen mellem finansiel og offentlig virksomhed DSLWHOÃ )UHPWLGLJHÃUDPPHYLONnU Målsætning Hvor står Danmark reguleringsmæssigt i dag? De fremtidige udfordringer Fremtidsorientering af den finansielle tilsynsvirksomhed Bilag 1: Direktiver mv. på det finansielle område Bilag 2: Resultat af undersøgelsen "Tilsynet med den finansielle sektor - en nordisk undersøgelse" Bilag 3: International harmonisering af regnskabspraksis DSLWHOÃ 'HWÃIUHPWLGLJHÃWLOV\QÃPHGÃILQDQVLHOOHÃNRQFHUQHU Tilsynslovgivningen vedrørende finansielle koncerner Lov om finansiel virksomhed kombineret med sektorlove Bilag 1: Koncernrisici Bilag 2: Tilsyn med koncernrisici Bilag 3: Koncerntyper

5 Bilag 4: De største finansielle aktører på det danske marked - opbygning og tilsynsmetoder DSLWHOÃ (MHUVNDEVIRUKROG Indledning Ejerskabsstrukturen i den finansielle sektor Ejerformens betydning for rentabiliteten i den finansielle sektor De finansielle virksomheders ejerindflydelse De institutionelle investorers mulighed for opkøb af ejerandele Bestemmende indflydelse og finansielle virksomheder Barrierer for strukturtilpasning Gennemsigtighed på værdipapirmarkedet Bilag 1: Ejerskabsforhold Bilag 2: International undersøgelse vedrørende bestemmende indflydelse DSLWHOÃ )UHPPHÃDIÃVWUXNWXUWLOSDVQLQJ Værdipapirmarkedet Clearing og registrering af værdipapirhandel Pengeinstitutter, investeringsforeninger og specialforeninger Realkredit Forsikring og pension Bilag 1: Forbrugerombudsmandens opfattelse af hvad der er god markedsføringsskik ved afregning af værdipapirhandler for private investorer 383.DSLWHOÃ 6NDWWHIRUKROG Selskabsskatten Lønsumsafgiften Mere velfungerende kapitalmarkeder Afskaffelse af aktieomsætningsafgiften Investeringsforeninger Mindsterenteproblemstillingen Beskatning af privates aktieafkast Udfordringer i skattepolitikken i EU Bilag 1: Lønsumsafgiftens betydning for arbejdsgivers samlede arbejdskraftsomkostninger - sammenligning med Sverige DSLWHOÃ *HQQHPVLJWLJKHGÃRJÃNXQGHEHVN\WWHOVH Mål Gennemsigtighed på kundeområdet Beskyttelse mod risici for interessekonflikter Øgede valgmuligheder og indflydelse God skik-regler Klageregler Nødvendighedsydelser Garantiordninger i den finansielle sektor Bilag 1: Kontributionsprincippet UGOLVWH DEHOÃRJÃILJXUIRUWHJQHOVH...451

6

7 .DSLWHOÃÃÃ,QGOHGQLQJ.DSLWHOÃ,QGOHGQLQJ %DJJUXQG Den finansielle sektor i Danmark står over for en række udfordringer efter år 2000, som i omfang og betydning vil kunne overgå de ændringer, der har fundet sted i forbindelse med bl.a de koncentrationstendenser, der er set gennem de senere år. Udfordringerne skal ses i lyset af den hastige teknologiske og internationale udvikling, der åbner op for nye betalingsformer, ændrede kunderelationer og skærpet konkurrence inden for stort set alle dele af den finansielle sektor. Teknologiens udvikling sætter blandt andet sit tydelige præg inden for homebanking og -insurance, finansielle tjenesteydelser på Internettet og elektronisk handel med værdipapirer for private. Denne udvikling er stadig i sin vorden men kan udvikle sig til at få væsentlig betydning for konkurrencesituationen, distributionssystemet og forholdet til kunderne. Hertil kommer ændrede markedsmæssige vilkår. Den internationale konkurrence på det finansielle område må forventes at blive øget. I Europa vil konkurrenceforholdene for den danske finansielle sektor i de kommende år blive præget af øget grænseoverskridende virksomhed samt ØMU'ens 3. fase. Denne udvikling kan betyde væsentligt ændrede arbejdsbetingelser også for den danske finansielle sektor, selvom Danmark står udenfor. ÃÃÃ

8 .DSLWHOÃÃÃ,QGOHGQLQJ De ovenfor skitserede udviklingstendenser vil også få væsentlig betydning for brugerne af finansielle tjenesteydelser, såvel forbrugere, virksomheder som det offentlige. Ikke blot får brugerne nye muligheder, men udviklingen betyder også, at de traditionelle beskyttelseshensyn i lovgivningen kræver fornyet overvejelse. Det gælder ikke kun foranstaltninger til et stabilt finansielt system, lige konkurrencevilkår og sikkerhed. Også hensynet til, at brugerne af finansielle tjenesteydelser får mulighed for at anvende de muligheder, den nye teknologi skaber, bør tillægges vægt. Adgang til risikovillig kapital er en vigtig rammebetingelse for erhvervene, ligesom der i de kommende år på tværs af de finansielle delsektorer må ventes øget konkurrence og større krav til markedsgennemsigtighed og etik blandt andet vedrørende forvaltningen af den voksende pensionsopsparing. Såvel ud fra samfundsøkonomiske som erhvervsmæssige hensyn er det væsentligt, at den danske finansielle sektor og den finansielle lovgivning er rustet til de ændrede vilkår. En fortsat effektiv betalings- og kapitalformidling, kapitalforvaltning og forsikring til konkurrencedygtige priser indgår som et centralt element i et moderne samfunds infrastruktur. 8GYDOJHWVÃNRPPLVVRULXP Regeringen besluttede på denne baggrund i august 1997 at nedsætte udvalget om "Den finansielle sektor efter år 2000". Udvalget har fået til opgave at analysere og vurdere den teknologiske og markedsmæssige udvikling i den finansielle sektor, herunder at indkredse de omstillingsbehov, som den finansielle sektor står overfor. Udvalget skal endvidere overveje behovet for ændringer i lovgivningen i lyset af udviklingsperspektivene samt eventuelt stille forslag herom.

9 .DSLWHOÃÃÃ,QGOHGQLQJ Udvalget har herunder til opgave at 'HQÃWHNQRORJLVNHÃXGYLNOLQJ C C C C Beskrive udviklingen af elektroniske betalingssystemer og elektronisk værdipapirhandel i Danmark og udlandet samt udviklingen af andre salgs- og markedsføringssystemer i den finansielle sektor, herunder salg af forsikringsprodukter. Vurdere tilsynsmæssige og konkurrencemæssige konsekvenser for den finansielle sektor og dens forhold til andre erhvervssektorer. Overveje om den gældende lovgivning er hensigtsmæssig ud fra såvel samfunds-, erhvervs- som forbrugermæssige synspunkter og foreslå eventuelle lovændringer. Dette skal ske under hensyntagen til den internationale udvikling i regeldannelsen, herunder ikke mindst i EU. Overveje behovet for ændringer af lov om betalingskort i lyset af den betalingsteknologiske udvikling. 'HQÃPDUNHGVP VVLJHÃXGYLNOLQJ C C C C C Analysere markeds- og konkurrenceudviklingen samt de strukturmæssige konsekvenserne heraf i den finansielle sektor og på de finansielle markeder i lyset af den internationale udvikling, herunder ikke mindst ØMU'en. Vurdere konsekvenser for den finansielle sektors udviklingsmuligheder og for kapitalformidlingen, bl.a. vedrørende risikovillig kapital og placeringsreglerne for forsikringsselskaber og pensionskasser mv. Beskrive udbredelsen af erhvervsvirksomheder mfl.'s interne opsparingsordninger for ansatte i Danmark og i udlandet og vurdere konsekvenserne for den finansielle sektor. Belyse konsekvenserne for forbrugerbeskyttelse, et stabilt finansielt system samt hensynet til konkurrencesituationen af udbredelse af opsparings- og finansieringsordninger i ikke-finansielle virksomheder. Vurdere behovet for lovændringer i lyset af udviklingsperspektiverne, herunder den internationale regeldannelse ikke mindst i EU. ÃÃÃ

10 .DSLWHOÃÃÃ,QGOHGQLQJ 8GYDOJHWVÃVDPPHQV WQLQJ Udvalget har følgende sammensætning: Departementschef Michael Dithmer (formand), Økonomiministeriet Professor dr. jur. Mads Bryde Andersen Professor lic. polit. Michael Møller Økonom Arne Skov Andersen (Pia Paarup Krebs indtil medio november 1998), Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Formand Allan Bang, Finansforbundet Vicedirektør Eugen Schmidt (Direktør Jens Bache indtil 1. april 1999), Værdipapircentralen Direktør Lars Barfoed, Finansrådet Direktør Henrik Bjerre-Nielsen, Finanstilsynet Direktør Kim Duus (Direktør Claus Gregersen indtil 1. november1998), Børsmæglerforeningen Statsaut. revisor og seniorpartner Eva Fisker, Dansk Handel & Service Direktør Torben Gjede, Realkreditrådet Kontorchef Lars Hjortnæs, Justitsministeriet Direktør Steen Leth Jeppesen, Forsikring & Pension Forbrugerombudsmand, Hagen Jørgensen Ulrik Mogensen (Specialkonsulent Rolf Kjærgaard indtil 1. april 1999, Kontorchef Charlotte Münter indtil 1. februar 1999), Erhvervsministeriet. Økonom Ole Just (Afdelingschef Peter Nedergaard indtil 1. april 1999), Forbrugerrådet. Konsulent Lene Nielsen, Dansk Industri og Landbrugsrådet Kontorchef Helge Sigurd Næss-Schmidt, Finansministeriet Kontorchef Preben Underbjerg Poulsen, Skatteministeriet Direktør Tyge Vorstrup Rasmussen, Københavns Fondsbørs A/S Fuldmægtig Bente Sølvsten, Konkurrencestyrelsen Direktør Jens Thomsen (Vicedirektør Jørgen Ovi indtil 1. december 1998), Danmarks Nationalbank Sekretariatschef Peter Wendt, InvesteringsForeningsRådet Chef for Virksomhedsrelationer, Birthe Werner, ATP og LD

11 .DSLWHOÃÃÃ,QGOHGQLQJ 6HNUHWDULDWHW Kontorchef Torben Weiss Garne, Økonomiministeriet Prokurist Karsten Biltoft, Danmarks Nationalbank Specialkonsulent Jesper Ulriksen Thuesen, Danmarks Nationalbank Fuldmægtig Birgitte Søgaard Jensen, Danmarks Nationalbank Analysechef Jørn Andersen, Finanstilsynet Kontorchef Lars Østergaard, Finanstilsynet Chefkonsulent Jens Christian Nielsen (indtil 1. maj 1999), Økonomiministeriet Chefkonsulent Lotte Pia Mollerup, Økonomiministeriet Fuldmægtig Christian Bruhn Rieper, Økonomiministeriet Fuldmægtig Claes Roepstorff, Økonomiministeriet Udvalget har afholdt 20 møder. Udvalgets arbejde er afsluttet den 11. august DSSRUWHQVÃLQGKROG Kapitel 2 indeholder en sammenfatning af rapportens konklusioner. samt forslag til initiativer. Kapitel 3 giver en introduktion til de i kapitlerne 4-9 indeholdte analyser af de markedsmæssige og teknologiske udviklingstendenser. Interessen i at bevare og udbygge en effektiv finansiel sektor belyses, og de omstillingsbehov og udfordringer indkredses, som den finansielle sektor står overfor. Kapitel 4 indeholder en benchmark analyse af, hvor meget fylder sektoren (BNP samt antal beskæftigede, løn). Der ses endvidere på indikationer for den danske finansielle sektors styrkepositioner og svagheder. Yderligere er der en strukturbeskrivelse af de enkelte sektorer. Endelig ses på den finansielle lovgivning og tilsynspraksis i relation til sammenlignelige lande. ÃÃÃ

12 .DSLWHOÃÃÃ,QGOHGQLQJ Kapitel 5 er en gennemgang af internationaliseringens indvirkning på konkurrencesituationen i den finansielle sektor. Kapitlet belyser endvidere perspektiverne for den danske finansielle sektor i lyset af internationaliseringen. Kapitel 6 kortlægger struktur- og markedsudviklingen i perioden ud fra et historisk perspektiv. Der ses på udviklingen i balancerne, antallet af institutter og ansatte samt værdipapirmarkedet. I forbindelse med udviklingstendensen ses nærmere på blandede finansielle koncerner samt koncentrationsdannelse og årsager hertil Kapitel 7 beskriver den finansielle sektor som formidler af risikovillig kapital. Der fokuseres på både udbuds- og efterspørgselssiden for risikovillig kapital, ligesom der ses på, om markedet for risikovillig kapital er effektivt. Endelig belyses en række institutionelle forhold, herunder skattemæssig forhold. Kapitel 8 omhandler udviklingen i informationsteknologien og den finansielle sektor, herunder engros- og detailbetalingsformidling, elektroniske penge, kortlægning af IT-risici samt IT-udviklingens betydning for konkurrenceforholdene i den finansielle sektor. Endelig er der en vurdering af IT's betydning for privat- og erhvervskunderne, hvilket også indebærer en gennemgang af markedsførings- og distributionskanaler. Kapitel 9 omhandler finansielle produkter uden for den finansielle sektor. Endvidere belyses grænsefladen mellem finansiel og ikkefinansiel virksomhed samt grænsefladen mellem privat og offentlig virksomhed. Kapitel 10 indeholder målsætninger for de fremtidige rammevilkår for den finansielle sektor. Der foreligger en vurdering af de danske rammevilkår i relation til en række sammenlignelige lande. Der ses nærmere på tilsynspraksis, hvor der også foretages en international sammenligning. I forlængelse af de internationale sammenligninger

13 .DSLWHOÃÃÃ,QGOHGQLQJ ses der nærmere på, hvilke internationale initiativer, som relatere sig til rammebetingelserne for den finansielle sektor. Kapitel 11 indeholder overvejelser vedrørende det fremtidige tilsyn med finansielle koncerner foruden på den danske tilsynslovgivning vedrørende finansielle koncerner. Der er en beskrivelse af den internationale behandlingen af koncerner. Endelig indgår en række betragtninger vedrørende den fremtidige regulering af finansielle koncerner, herunder overvejelser vedrørende en ny lovstruktur, der tager højde for koncernudviklingen. Kapitel 12 omhandler ejerskabsforhold. Der ses også på, hvorvidt ejer- og selskabsform har betydning for rentabiliteten. Dernæst beskrives placeringsreglerne for forsikringsselskaber. Endvidere foreligger der overvejelser angående reglerne for finansielle virksomheders mulighed for at have bestemmende indflydelse. Videre anbefales det, at de lovgivningsmæssiger hindringer for en tilpasning af ejerskabsstrukturerne fjernes. Endelig ses på en række initiativer til at forbedre gennemsigtigheden på Københavns Fondsbørs. Kapitel 13 ser på fremme af strukturtilpasningen på en række områder inden for den finansielle sektor. Vigtigheden af et konkurrencedygtigt værdipapirmarked samt konkurrencedygtige rammer for kapitalforvaltning beskrives. Yderligere er der en vurdering af realkreditinstitutternes produktudvikling og balanceprincippet. Dernæst beskrives forholdene omkring selskaber med forskellige garanterede renter til kunderne. I kapitlet indgår desuden betragtninger om gebyrfri opbevaring af aktie- og investeringsforeningsbeviser. Slutteligt er der en diskussion af kapitalkrav for pengeinstitutter samt en beskrivelse af større gennemsigtighed for de professionelle aktører. I kapitel 14 bedømmes skattereglerne for den finansielle sektor. Der fokuseres på selskabsskatten samt omlægningen af pensionsafkastbeskatningen, og skatteregler for investeringsforeninger behandles fremgår argumenterne for afskaffelse af aktieomsætningsafgiften. ÃÃÃ

14 .DSLWHOÃÃÃ,QGOHGQLQJ Yderligere tages diskussionen vedrørende lønsumsafgiften og mindsterenten op. Til sidst dannes et billede med hensyn til internationale tendenser i skattepolitikken. Kapitel 15 handler om kundernes mulighed for at træffe deres beslutninger vedrørende finansielle tjenesteydelser på et kvalificeret grundlag. I den forbindelse fokuseres på fire forhold. Større gennemsigtighed som et middel til at sikre og forstærke konkurrencen på de finansielle markeder, imødegåelse af interessekonflikter i kapitalforvaltningen, flere valgmuligheder for kunderne i de skattebegunstigede opsparingsordninger og endelig god skik regler og effektiv klageadgang for forbrugerne. 'HOUDSSRUWHU I tilknytning til udvalgets arbejde er der udarbejdet 7 delrapporter. 'HOUDSSRUWÃ,7XGYLNOLQJHQÃRJÃGHQÃILQDQVLHOOHÃVHNWRU I rapporten belyses betydningen af den teknologiske udvikling for den finansielle sektor. Derudover afdækker rapporten, om udviklingen har eller vil påvirke risikoen af finansiel virksomhed. Der er lagt særlig vægt på at vurdere de konkurrencemæssige konsekvenser af udviklingen. Endvidere vurderes udviklingen inden for elektroniske betalingsmidler. Den finansielle sektors virksomhed er som helhed betragtet stærkt informationsintensiv, hvilket betyder, at sektoren er og vil blive relativ kraftig påvirket af den igangværende hurtige udvikling inden for moderne informationsteknologi. Den stadige øgede anvendelse af IT har potentialet til at revolutionere såvel udbuddet af finansielle tjenesteydelser som måden hvorpå disse tjenesteydelser tilvejebringes og distribueres.

15 .DSLWHOÃÃÃ,QGOHGQLQJ 'HOUDSSRUWÃÃ 5HJXOHULQJÃDIÃYLVVHÃEHWDOLQJVPLGOHUÃRJÃDGJDQJV NRGHU Udvalget har vurderet anvendelsesområdet for betalingskortloven, lovens anmeldelsesregler, lovens relationer til andre lovområder, eksempelvis til lov om sparevirksomheder og forudbetalte betalingskort, lovens bestemmelser i relation til Kommissionens henstilling af 30. juli 1997 om transaktioner med elektroniske betalingsmidler, samt behovet for ændringer af lovens øvrige bestemmelser, set i lyset af den teknologiske udvikling. 'HOUDSSRUWÃ 8GYLNOLQJHQÃLÃGHQÃILQDQVLHOOHÃVHNWRU Rapporten belyser udviklingen inden for og imellem sektorens kerneområder: indlån, obligationsudstedelse, udlån, betalingsformidling, forsikringsvirksomhed og investeringsservice samt porteføljepleje. Desuden er der også set på danske institutters virke uden for Danmark og udenlandske institutters virksomhed i Danmark. Rapporten har også belyst, hvorvidt der kan eftervises tilstedeværelse af stordriftsfordele i den finansielle sektor. Rapporten belyser endvidere struktur- og markedsudviklingens implikationer for konkurrencen. Herunder er det undersøgt, om ejerforholdene spiller nogen rolle for rentabiliteten i den finansielle sektor. 'HOUDSSRUWÃ 5LVLNRYLOOLJÃNDSLWDO Rapporten belyser de institutionelle investorers betydning både nationalt og internationalt såvel med hensyn til udbredelsen som deres rolle på kapitalmarkederne. Herunder belyses den finansielle sektors fremtidige rolle som kapitalformidler vedrørende risikovillig kapital. I den forbindelse behandles placeringsreglerne for forsikringsselskaber og pensionskasser mv. 'HOUDSSRUWÃ 1\HÃDNW UHUÃSnÃGHWÃILQDQVLHOOHÃPDUNHG" I rapporten belyses og vurderes afgrænsningen af finansiel og ikkefinansiel virksomhed samt udbredelsen af finansielle produkter uden ÃÃÃ

16 .DSLWHOÃÃÃ,QGOHGQLQJ for den finansielle sektor. I udlandet er detailhandelen fx begyndt at tilbyde indlånslignende ordninger. Dette er (endnu) ikke tilfældet i Danmark, men der er enkelte erhvervsvirksomheder, som tilbyder deres ansatte interne opsparingsordninger. 'HOUDSSSRUWÃ 'HQÃILQDQVLHOOHÃVHNWRUVÃLQWHUQDWLRQDOHÃSRVLWLRQ Rapporten indeholder en sammenligning af den finansielle sektors rammevilkår, dvs. tilsynspraksis, regulering og beskatning. Den anvendte analysemetode er en såkaldt benchmarking, hvor det ved at betragte en række nøgletal for den finansielle sektor forsøges at tegne et billede af Danmarks internationale position. Der tages udgangspunkt i nøgletal for Danmark, Sverige, Norge, Holland, Tyskland, Storbritannien, Japan og USA. Analysen ser på de senere års strukturtilpasninger inden for den danske finansielle sektor mht. størrelse, antal ansatte og konkurrenceforhold. 'HOUDSSRUWÃ )RUYDOWQLQJÃDIÃODQJVLJWHWÃRSVSDULQJ I forbindelse med udgivelse af rapporten fra Udvalget om den finansielle sektor efter år 2000 offentliggøres samtidig rapporten: "Forvaltning af langsigtet opsparing". Rapporten tager udgangspunkt i, at det er af stor vigtighed at tilvejebringe gode rammer for forvaltning af den langsigtede opsparing. Dette understreges af, at langsigtet opsparing får fortsat større samfundsøkonomisk betydning. I rapporten ses nærmere på pengeinstitutternes puljeordninger; opsparing og porteføljeforvaltning i investeringsforeninger; skattebegunstigede opsparingsformer, som både vedrører pensionsopsparing og andre opsparingsformål, samt privattegnet pensionsopsparing i livsforsikringsselskaber.

17 .DSLWHOÃÃÃ6DPPHQIDWQLQJÃRJÃDQEHIDOLQJHU.DSLWHOÃ 6DPPHQIDWQLQJÃRJÃDQEHIDOLQJHU,QGOHGQLQJ Udvalget har haft til opgave at analysere og vurdere de udfordringer, som den finansielle sektor står over for i lyset af den teknologiske og markedsmæssige udvikling og i forlængelse heraf at overveje behovet for ændringer i lovgivning mv. Udvalget har taget udgangspunkt i, at det ud fra såvel samfundsøkonomiske som erhvervsmæssige hensyn er afgørende, at den danske finansielle sektor og den finansielle lovgivning er godt rustet til at møde udfordringerne efter år Effektive finansielle markeder er af central betydning for såvel erhvervsliv, investorer, husholdningerne som for det offentlige. For at skabe et godt grundlag for at vurdere de fremtidige udfordringer har udvalget gennemført en række analyser af den finansielle sektors situation og udviklingstendenser, jf. hovedrapporten og de 7 delrapporter. Analyserne peger på, at der må påregnes en stærkere teknologisk og markedsmæssig udvikling ved indgangen til det nye årtusinde, bl.a. som følge af ny informationsteknologi, ØMU'en og den øgede internationalisering. Dette vil stille den finansielle sektor over for øget konkurrence og pres for øgede strukturtilpasninger. Det er de finansielle virksomheders opgave at møde de markedsmæssige udfordringer og sikre en omkostningseffektiv drift og god

18 .DSLWHOÃÃÃ6DPPHQIDWQLQJÃRJÃDQEHIDOLQJHU kundebetjening. Det er imidlertid vigtigt, at sektorens fortsatte tilpasning til et stadig mere internationalt konkurrencemiljø bliver understøttet af en fremtidsorienteret finansiel lovgivning og gode generelle rammevilkår. +RYHGXGIRUGULQJHUÃIRUÃGHQÃILQDQVLHOOHÃVHN WRU Der har igennem 90'erne kunnet konstateres en øget internationalisering af de hidtil overvejende nationalt orienterede finansielle markeder i Europa. Dette gælder også for Danmark. Udviklingen har især været markant inden for værdipapirhandels- og udlånsområdet. Det er forventningen, at internationaliseringen vil forstærkes i det kommende tiår. I Europa trækker både euroen og gennemførelsen af det indre marked i retning af skabelse af et fælles europæisk kapitalmarked. Internationaliseringen stiller den finansielle sektor over for en lang række udfordringer, jf. boks 2.1. Antallet af selvstændige finansielle institutter må fortsat forventes at falde på det europæiske marked, og den gennemsnitlige størrelse af de finansielle institutter må forventes at vokse. Mange finansielle virksomheder vil i den forbindelse stå over for valget mellem enten at indgå i større alliancer eller satse på lokal og/eller produktmæssig specialisering. Der ses allerede inden for euroområdet en række tilpasninger, hvor institutter har som strategi at dække hele euroområdet mere bredt. Denne tendens ses mest markant i Frankrig og Tyskland. Udviklingen har kun i begrænset omfang berørt det nordiske marked, men det må forventes, at de store europæiske institutter inden for en overskuelig årrække vil udvide deres aktiviteter til hele Europa.

19 .DSLWHOÃÃÃ6DPPHQIDWQLQJÃRJÃDQEHIDOLQJHU %RNVÃ +RYHGXGIRUGULQJHUÃIRUÃGHQÃILQDQVLHOOHÃVHNWRU 1. De finansielle virksomheder vil opleve en øget international konkurrence. Finansielle virksomheder vil ofte stå over for valget mellem enten at indgå i større alliancer eller satse på lokal og/eller produktmæssig specialisering. 2. Euroen vil fremme gennemsigtigheden og udviklingen af et fælles europæisk kapitalmarked, hvilket vil styrke den internationale konkurrence. Euroen vil medføre, at investorer vil sætte stigende fokus på andre risici end valutakursrisici ved transaktioner i national valuta. I lande, der står uden for euroen, vil der fortsat være en valutarisiko ved transaktioner i euro. 3. Den finansielle sektor er meget informationsintensiv. Informationsteknologien vil bevirke, at potentielt større andele af arbejdsopgaverne kan "in-" eller "outsources". Inden for især værdipapirhandel og betalingsformidling vil landenes finansielle infrastruktur blive udsat for international konkurrence. 4. Internationalt går tendensen i retning af, at store erhvervsvirksomheder i større omfang vil erstatte traditionelle banklån med udstedelse af erhvervsobligationer. Dette ændrer pengeinstitutternes rolle i kapitalformidlingen. For værdipapirhandelen vil tendensen gå i retning af, at de institutionelle investorer vil handle indbyrdes med værdipapirer på nye elektroniske markedspladser. 5. Væksten i de formuer, de institutionelle investorer forvalter, har navnlig i mindre lande skabt et øget behov for risikospredning, der går ud over de nationale grænser. De finansielle virksomheder vil få en mere international porteføljesammensætning. 6. Internationaliseringen og IT-udviklingen vil på én gang skabe øgede muligheder for kunderne og stille større krav til gennemsigtighed. Kundeloyaliteten vil blive påvirket af de elektroniske medier, herunder Internettet. 7. Udviklingen vil stille krav til strukturen og omkostningseffektiviteten i den finansielle sektor. Kvalifikationskravene til medarbejderne vil stige, og der vil blive stillet betydelige krav til en hurtig og effektiv tilpasning af organisationen i de finansielle institutter. 8. Den finansielle lovgivning skal tilpasses, så den sikrer gode rammer for markedet. Internationaliseringen af de finansielle markeder vil stille øgede krav til harmonisering af regelsæt og fastsættelse af internationale standarder. Etableringen af ØMU'en indebærer, at der er skabt et fælles eurokapi talmarked, der i størrelse kun overgås af det amerikanske kapitalmarked. Euroen vil fremme gennemsigtigheden og dermed også den internationale konkurrence. Bortfaldet af valutakursrisikoen inden for euroområdet betyder, at andre risici, såsom kreditrisiko, likviditetsrisiko og juridisk risiko, vil få en relativt stigende betydning for investorerne. De enkelte risici vil ikke øges i absolut forstand, men markedet vil i højere grad end tidligere fokusere på disse risici.

20 .DSLWHOÃÃÃ6DPPHQIDWQLQJÃRJÃDQEHIDOLQJHU Finansielle virksomheder i lande, der står uden for euroen, vil også skulle omstille sig til de nye markedsvilkår. Internationalt set er kapitalforvaltning nok den finansielle sektors største vækstområde. Væksten i de formuer, som de institutionelle investorer (pensionskasser og livsforsikringsselskaber mv.) forvalter, har navnlig i mindre lande skabt et øget behov for risikospredning, der går ud over de nationale grænser. De finansielle virksomheder må forventes at få en stadig mere international porteføljesammensætning, hvor udenlandske aktier og obligationer indgår med voksende andele i institutternes beholdninger. En anden hovedudfordring er udnyttelsen af den nye informationsteknologi (IT), jf. kapitel 8, der bliver en stadig vigtigere konkurrenceparameter. Den finansielle sektor er et meget informationsintensivt erhverv, og IT påvirker alle sektorens forretningsområder. Moderne teknologi muliggør bl.a. udnyttelsen af de stordriftsfordele, der eksisterer inden for værdipapirhandel og betalingsformidling. Udviklingen vil medføre, at de enkelte landes finansielle infrastruktur bliver udsat for international konkurrence, hvilket også er en naturlig følge af det indre finansielle marked i EU. Stordriftsfordele på børsområdet kan gøre det vanskeligere for mindre lande at fastholde en national handel med værdipapirer. Der ses i Europa en tendens til øget samarbejde mellem børserne, som forstærkes af euroens indførelse. Københavns Fondsbørs har eksempelvis indgået NOREX-samarbejdet med Stockholms Fondbörs, som også Oslo Børs ønsker at deltage i. Det er dog ikke kun på markedspladserne, at værdipapirhandlen vil opleve en øget konkurrence i de kommende år. Denne udvikling forventes i høj grad også at finde sted inden for clearing, afvikling og registrering af handlerne. Ved at finansielle virksomheder overlader arbejdet med clearing og afvikling af værdipapirer til specialiserede virksomheder (outsourcing), vil det muliggøre udnyttelse af de stordriftsfordele, der åbenlyst er forbundet med at drive depotvirksomhed. Tilsvarende stordriftsfordele gør sig gældende inden for betalingsformidling, hvor udviklingen peger i

.DSLWHOÃ,QGOHGQLQJ %DJJUXQG

.DSLWHOÃ,QGOHGQLQJ %DJJUXQG .DSLWHOÃ,QGOHGQLQJ %DJJUXQG Den finansielle sektor i Danmark står over for en række udfordringer efter år 2000, som i omfang og betydning vil kunne overgå de ændringer, der har fundet sted i forbindelse

Læs mere

at forbudet mod, at de institutionelle investorer (f.x. ATP og LD) kan handle direkte på Fondsbørsen,

at forbudet mod, at de institutionelle investorer (f.x. ATP og LD) kan handle direkte på Fondsbørsen, i:\september-99\4-c-asa-raad.doc Af Arne Skov Andersen 23. september 1999 RESUMÈ DEN FINANSIELLE SEKTOR EFTER ÅR 2000 RAPPORT Rapport, der netop er offentliggjort, viser en markant udvikling af finansielle

Læs mere

.DSLWHOÃ 6DPPHQIDWQLQJÃRJÃDQEHIDOLQJHU

.DSLWHOÃ 6DPPHQIDWQLQJÃRJÃDQEHIDOLQJHU .DSLWHOÃ 6DPPHQIDWQLQJÃRJÃDQEHIDOLQJHU,QGOHGQLQJ Udvalget har haft til opgave at analysere og vurdere de udfordringer, som den finansielle sektor står over for i lyset af den teknologiske og markedsmæssige

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår 2014 Danske investorer skal have endnu bedre vilkår Tre initiativer fra Investeringsfondsbranchen Danske investeringsforeninger er blandt de bedste i Europa til at skabe værdi til investorerne. Men branchen

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Finanstilsynet. 4. juli J.nr

Finanstilsynet. 4. juli J.nr Finanstilsynet 4. juli 2012 J.nr. 525-0001 Finanstilsynets fortolkning af 7, stk. 1, og stk. 3, 3. pkt., og 334 i lov om finansiel virksomhed i forbindelse med modtagelse af andre tilbagebetalingspligtige

Læs mere

.DSLWHOÃ.DSLWDOPDUNHGHW

.DSLWHOÃ.DSLWDOPDUNHGHW .DSLWHOÃ.DSLWDOPDUNHGHW,ÃGHWWHÃNDSLWHOÃEHO\VHVÃGHWÃGDQVNHÃNDSLWDOPDUNHGÃÃKHUXQGHUÃE UVPDU NHGHWÃRJÃY UGLSDSLUDIYLNOLQJHQÃ2YHURUGQHWÃHUÃELOOHGHWÃDIÃGHWÃGDQVNH NDSLWDOPDUNHGÃDWÃ'DQPDUNÃLÃEHWUDJWQLQJÃDIÃVLQÃVW

Læs mere

Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. (Ændringer som følge af forordningen om markedsmisbrug)

Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. (Ændringer som følge af forordningen om markedsmisbrug) Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Sendt til: Ministerbetjening@ftnet.dk bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk Postboks 1140 DK-1010 København K Tlf. 45 82 15 91 Fax 45 41 15 90 e-mail daf@shareholders.dk

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser 1. Indledning Finanstilsynet har med hjemmel i 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 3 og 5, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Markedet for langsigtet opsparing i et samfundsmæssigt perspektiv

Markedet for langsigtet opsparing i et samfundsmæssigt perspektiv Markedet for langsigtet opsparing i et samfundsmæssigt perspektiv Jesper Berg, Bankdirektør, Nykredit Bank 21.april, 2015. Trust me, I m a banker 2 21-04-2015 Game plan 1. Modeller for finansiel intermediering

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. VI MAGRETHE DEN

Læs mere

Ny retning, nye aktører Status fra Finanstilsynets Direktør. Finansforeningens Nytårsmiddag 19. januar 2016

Ny retning, nye aktører Status fra Finanstilsynets Direktør. Finansforeningens Nytårsmiddag 19. januar 2016 Ny retning, nye aktører Status fra Finanstilsynets Direktør Finansforeningens Nytårsmiddag 19. januar 2016 Trust me I am a banker 2 Disposition Arbejdsdelingen i den danske finansielle sektor Afkast- og

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Europa-Kommissionens hvidbog om forbedring af EU s indre marked rammer for investeringsfonde KOM(2006)686

Europa-Kommissionens hvidbog om forbedring af EU s indre marked rammer for investeringsfonde KOM(2006)686 Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0686 Bilag 3 Offentligt SUPPLERENDE GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. juni 2007 Eksp.nr. JAV/ Europa-Kommissionens hvidbog om forbedring af EU s indre marked rammer

Læs mere

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12.

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk 12. august 2013 Høring af udkast til lovforslag om ændring af lov om

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 556 af 1. juli 2016 om den klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager

Vejledning til bekendtgørelse nr. 556 af 1. juli 2016 om den klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager VEJ nr 9489 af 06/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1910-0008 Senere ændringer til

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år

Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Realkreditinstitutterne har siden finanskrisen hævet deres bidragssatser markant over for både

Læs mere

Finanstilsynets vurdering af sektoren og fremtiden i en reguleret verden. v/ Thomas Brenøe, vicedirektør

Finanstilsynets vurdering af sektoren og fremtiden i en reguleret verden. v/ Thomas Brenøe, vicedirektør Finanstilsynets vurdering af sektoren og fremtiden i en reguleret verden v/ Thomas Brenøe, vicedirektør Agenda og budskaber Globalisering og teknologisk udvikling vil påvirke sektoren i stort omfang de

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Eftersyn af den finansielle regulering

Eftersyn af den finansielle regulering Erhvervsministeriet Att.: Hans Høj Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt pr. e-mail til hah@em.dk Dato: 22. september 2017 Eftersyn af den finansielle regulering Den danske Fondsmæglerforening hilser

Læs mere

Samråd i ERU d.15. november 2016 om realkreditsektorens bidragssatser mv.

Samråd i ERU d.15. november 2016 om realkreditsektorens bidragssatser mv. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER Click here to enter text. [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Samråd i ERU d.15. november 2016

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø Finanstilsynet Att.: Carsten Stege Rasmussen Århusgade 110 2100 København Ø Investorbeskyttelse Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær implementering og proportionalitet Finanstilsynet

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Investeringsservicedirektivet et nyt grundlag for den europæiske værdipapirhandel.

Investeringsservicedirektivet et nyt grundlag for den europæiske værdipapirhandel. 77 Investeringsservicedirektivet et nyt grundlag for den europæiske værdipapirhandel. Birgitte Bundgaard og Anne Reinhold Pedersen, Kapitalmarkedsafdelingen. INDLEDNING Rådet af Økonomi- og Finansministre

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark 1 af 10 21-08-2013 16:05 Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Konkurrencerådet godkendte fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark[1] i november 2000 på betingelse af tilsagn.[2] Fusionen førte

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal.

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal. Finanstilsynet 21. juni 2007 FOIN/FORM J.nr.5460-0002 aba Rapport om indførelse af et ÅOP lignende nøgletal for investeringsforeninger. Men baggrund i anbefaling i Konkurrenceredegørelsen fra 2006 om at

Læs mere

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet November 2012 Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Dansk fødevareindustri investerer massivt i udlandet, mens omfanget af investeringer

Læs mere

Finanstilsynet introducerer 'Tilsynsdiamanten' for pengeinstitutter

Finanstilsynet introducerer 'Tilsynsdiamanten' for pengeinstitutter Bestyrelsen og direktionen for [udeladt] DIREKTØREN 25. juni 2010 Finanstilsynet introducerer 'Tilsynsdiamanten' for pengeinstitutter Finanstilsynets mission er at arbejde for finansiel stabilitet og tillid

Læs mere

Vedtagne love i 2. kvartal 2007

Vedtagne love i 2. kvartal 2007 Vedtagne love i 2. kvartal 2007 I 2. kvartal 2007 er der vedtaget fire love på Finanstilsynets område: Lov nr. 397 af 30. april 2007 Lov om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger

Læs mere

.RQVHNYHQVHUÃYHGÃIRUVNHOOLJÃWLONQ\WQLQJÃWLOÃHXURVDPDUEHMGHW

.RQVHNYHQVHUÃYHGÃIRUVNHOOLJÃWLONQ\WQLQJÃWLOÃHXURVDPDUEHMGHW 'DQPDUNRJHXURHQ.RQVHNYHQVHUÃYHGÃIRUVNHOOLJÃWLONQ\WQLQJÃWLOÃHXURVDPDUEHMGHW NRQRPLPLQLVWHULHWÃRJÃ)LQDQVPLQLVWHULHW Ã ÃÃÃÃ 'DQPDUNÃRJÃHXURHQ.RQVHNYHQVHUÃYHGÃIRUVNHOOLJÃWLONQ\WQLQJÃWLOÃHXURVDPDUEHMGHW $SULOÃ

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

Bind 2 Indholdsfortegnelse

Bind 2 Indholdsfortegnelse Bind 2 Indholdsfortegnelse Forord 11 Indledning 15 Bekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014 af lov om værdipapirhandel m.v. 27 afsnit i Indledende bestemmelser kapitel 1 Værdipapirhandel 27 kapitel 1A Kommunikation

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001 om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium (CON/00/32) 1. Den 22. december 2000 modtog Den Europæiske

Læs mere

VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard

VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard LIGE NU LIGE NU LIGE NU LIGE NU LIGE NU LIGE NU KREDITKLEMME? Kilde: Nykredit DET FINANSIELLE MARKED HVAD ER UDFORDRINGEN Penge Formidl.

Læs mere

Nye regler i 4. kvartal 2010

Nye regler i 4. kvartal 2010 Kvartalsnyt, marts 2011 Nye regler i 4. kvartal 2010 Vedtagne love I 4. kvartal 2010 er der vedtaget følgende love på Finanstilsynets område: Lov nr. 1553 af 21. december 2010 om ændring af lov om betalingstjenester,

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

AIFMD Foreningsvinklen

AIFMD Foreningsvinklen AIFMD Foreningsvinklen Indlæg ved underdirektør Lotte Mollerup, InvesteringsForeningsRådet 3. juni 2013 - Den Danske Finansanalytikerforening Netværk for Investment & Securities Law InvesteringsForeningsRådet

Læs mere

LAV VÆKST KOSTER OS KR.

LAV VÆKST KOSTER OS KR. LAV VÆKST KOSTER OS 40.000 KR. HVER TIL FORBRUG AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Væksten i dansk økonomi har siden krisen ligget et godt stykke under det historiske gennemsnit. Mens den årlige

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. september 2010 Kommissionens hvidbog om forsikringsgarantiordninger KOM(2010) 0370 af 12. juli 2010 Resumé

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på:

Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på: Rådgiveransvar Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på: mulighederne for at søge erstatning i de tilfælde, hvor mangelfuld rådgivning om finansielle

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. april 2011 Single Euro Payments Area (SEPA) Forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler

Læs mere

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE MARKT/2526/02 DA Orig. EN GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium. Telephone: +32-2-299.11.11 Office:

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

som eksporterhverv Investeringsforvaltning udfordringer og muligheder Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V)

som eksporterhverv Investeringsforvaltning udfordringer og muligheder Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V) Investeringsforvaltning som eksporterhverv udfordringer og muligheder Konference 31. oktober 2013 klokken 10.00 16.00 på Christiansborg Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V) Investeringsforvaltning

Læs mere

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 Janua Januar 2011 Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 De danske investeringsforeninger og deres investorer slutter 2010 med fremgang De fleste aktieområder havde luft under vingerne sidste

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 30. marts 2015 Kapitalmarkedsunion skal

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier 1 af 6 21-08-2013 12:57 Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier Journal nr. 4/0106-0100-0007/ISA/CS, MGH Udviklingen i handel med aktier Andelen af den samlede handel med aktier,

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet.

Samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet. Samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet. Aftalens formål 1. Denne aftale har til formål at fastlægge de overordnede rammer for det løbende samarbejde

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. august 2013 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske langsigtede

Læs mere

Bekendtgørelse om opkrævning af bidrag fra institutter under tilsyn til dækning af Finanstilsynets samlede udgifter 1)

Bekendtgørelse om opkrævning af bidrag fra institutter under tilsyn til dækning af Finanstilsynets samlede udgifter 1) Nr. 960 2. november 2001 Bekendtgørelse om opkrævning af bidrag fra institutter under tilsyn til dækning af Finanstilsynets samlede udgifter 1) I medfør 85 i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger 18. december 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger Finanstilsynet sendte den 16. november 2015 tre lovforslag i høring. Lovforslagene

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget Den økonomiske konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Note om forstærket samarbejde vedrørende

Læs mere

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat 19. juli 2001 Indledning Projektet har indsamlet materiale fra 7 danske investeringsforeninger bestående af dels offentligt tilgængeligt materiale, dels fortrolige

Læs mere

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18.

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 30 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 30 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 30 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om skyggebanker

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 960 FRÁ 2. NOVEMBER 2001 OM OPKRÆVNING AF BIDRAG FRA INSTITUTTER UNDER TILSYN TIL DÆKNING AF FINANSTILSYNETS SAMLEDE UDGIFTER *)

BEKENDTGØRELSE NR. 960 FRÁ 2. NOVEMBER 2001 OM OPKRÆVNING AF BIDRAG FRA INSTITUTTER UNDER TILSYN TIL DÆKNING AF FINANSTILSYNETS SAMLEDE UDGIFTER *) BEKENDTGØRELSE NR. 960 FRÁ 2. NOVEMBER 2001 OM OPKRÆVNING AF BIDRAG FRA INSTITUTTER UNDER TILSYN TIL DÆKNING AF FINANSTILSYNETS SAMLEDE UDGIFTER *) Bekendtgørelse nr. 960 af 02.11.2001 Nr. 960 2. november

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere