Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:"

Transkript

1 Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter: Flemming Tranberg Rikke Bach Sørensen Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: I henhold til administrators indkaldelse til generalforsamling af den 11.juni 2010 blev der afholdt generalforsamling den 28.juni 2010 for Andelsboligforeningen J.M. Thorvald i ejendommens kælder. Følgende lejligheder var repræsenterede: Lotte Tvenstrup Rasmus Tvenstrup Mark Tychsen Lisa Geltzer Torben Olesen Christian Larsen Heather Spears Goldenberg v/fuldmagt Lone og Andrew Press v/fuldmagt Nina Pavlovski Michael Wulff Pedersen og Rikke Bach Sørensen Merete Atzen og Flemming Tranberg v/fuldmagt Bent Eriksen Birthe Meldgaard Niels Reinholt Petersen Finwa Annette og Roger Mester Carina og Jesper Larsen Steen Pedersen Anne og Per Tvenstrup Rene Hölmer Rikke Tvenstrup v/ fuldmagt Henriette Koed-Hölmer Helen von Leuschner Claus Mølgaard Petersen Kate Pedersen Karen Wulff Pedersen v/fuldmagt Jesper Hegnet Touborg v/fuldmagt I alt 27 tilstedeværende heraf 6 v/fuldmagt. /2

2 Side 2. Dagsorden: 1.Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. 6. Valg til bestyrelsen. 7. Eventuelt. ad 1. Valg af dirigent og referent. Eske Hald, repræsenterende vor administrator, Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte, blev valgt. Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling og beslutningsdygtighed. Derefter gik dirigenten over til valg af referent, og Kate Pedersen blev valgt. ad 2. Bestyrelsens beretning: Mark aflagde bestyrelsens beretning : Siden sidste generalforsamling, den 17.juni 2009, blev der holdt 7 bestyrelsesmøder. Hermed årets overskrifter ting, som optog os i Tagreparation: Vi var meget i tvivl om, hvor meget der skulle gøres ved taget. Udover de to rapporter, der blev udfærdiget sidste år, fik vi andre til at kigge på taget, bl.a. vores ny ingeniør Ragn Gaihede. Efter at Ragn bestilte en lift til at undersøge taget på nært hold, blev det tydeligt, at en mindre reparation kunne klare det værste og derefter kunne taget holde endnu en 5-10 års periode. Gaihedes firma udførte de nødvendige reparationer meget hurtigt og billigt. Skorstene: I forbindelse med tagreparationen blev vi gjort opmærksomme på, at vore skorstene trængte til en kærlig hånd. Bestyrelsen besluttede sig grundet økonomien for selv at forestå arbejdet, som blev endeligt afsluttet i sidste uge. Alle skorstene er nu opmurede og har ingen frostsprængninger. Altaner: Michael har brugt meget tid på at undersøge mulige altanløsninger og det blev allerede sidste år besluttet at installere nye altaner. Efter vores kontakt med ingeniør Gaihede ser det nu ud til, at mange penge kan spares ved i stedet for at reparere altanerne. /3

3 Lånhjemtagelse: Der var enighed om, at det lån på 2,5 mill. kr., som sidste generalforsamling bemyndigede bestyrelsen til at optage, skulle være et 30 års F5 afdragsfrit lån. Dvs. et lån med fast rente i 5 år. P.t. er renten herfor ca. 3,5 % + bidrag 0,7 %. Bestyrelsen har gennemført låneoptagelsen, og låneprovenuet henstår på foreningens konto. Fjernsyn: Danmarks Radio sender ikke mere analoge signaler og er overgået til digitale signaler. I forbindelse med dette har foreningen investeret i nyt udstyr, som er blevet installeret. Postkasser: Som alle har set, blev kasserne opsat før jul. Ny ingeniør: Der var enighed om, at man skal have en tekniker ingeniør eller arkitekt til at være tilsynsførende i forbindelse med tagreparationen, ligesom der fremover vil være et behov for at have en tekniker tilknyttet ejendommen. Der blev etableret kontakt til Gaihede a/s, Rådgivende Ingeniørfirma, ved Ragn Gaihede. Gaihede har efter bestyrelsens ønske foretaget en vedligeholdelsesgennemgang af ejendommen. Gennemgangen er bl.a. foretaget ved besigtigelse af en række lejligheder samt en overordnet gennemgang af tag, facader, vinduer, kældre m.v. Side 3 Gennemgangen er suppleret med besigtigelse fra lift (november 2009), hvorunder der samtidig er foretaget afsluttende rensning og reparation af tagrender, samt foretaget midlertidige reparationer af taget for at lukke for utætheder og sikre mod nedfald. På baggrund af de tidligere udarbejdede rapporter og denne gennemgang har Ragn Gaihede udarbejdet en rapport som alle har fået over fremtidige, tilrådelige renoveringsarbejder på ejendommen. Desuden har han opstillet budgetter for gennemførelse af arbejderne. Udlejningslokaler: I løbet af året er to ledige lejemål blevet genudlejet. Butikken i nr. 8 er nu udlejet til Nicolai og som alle sikkert har set har han etableret en styling shop. Nina fik kontakt til Nikolaj Jensen (fra Fyn), der har et firma, som handler med gamle kakkelovne og møbler. Han har lejet kælderen J.M. Thielesvej 2 A for kr pr. måned. Viceværtfirma: Vores kontrakt med Service-firmaet er ret gammel, og efter møde og flere rykkere er en ny opdateret kontrakt på vej. Der har været en vis utilfredshed med serviceniveauet, især mht. trappevask. Dog kan man sige, at de passede snerydningen virkelig godt i løbet af vinteren. Vi forsøger at etablere bedre kommunikation - og dermed bedre service med viceværtfirmaet. /4.

4 Side 4 Leif Olsen: Det var årets virkelig triste begivenhed, at vi måtte sige farvel til Leif, vores mangeårige vicevært. Leif døde i julen efter et års tids sygdom. Han efterlader et stort savn både på det faglige plan samt i høj grad på det personlige plan. Administration: Igen i år har regnskabet været meget forsinket.- Det er vores indtryk, at Jacobsen & Boelskifte simpelthen har for travlt med andre kunder til at give os den opmærksomhed, vi har brug for. Vi har aftalt, at vi holder møde med dem en gang efter sommerferien for at diskutere situationen. Ny revisor: I år har vi en ny revisor, Christensen Kjærulff. Prisen har været betydelig billigere, og efter vores mening har det resulteret i en årsrapport, der er mere overskuelig. Løst og fast: Som altid skal der behandles mange små, men alligevel vigtige, sager. Der er altid radiatorer, som ikke er varme, utætheder, kulde, skimmel, vandskader, rotter og deslige. Vi synes selv, vi er privilegerede ved at bo i en god ejendom med et fantastisk gårdmiljø. Det er dejligt, når der er liv i gårdhaven, og den bliver brugt, men naturligvis skal der også tages hensyn til de øvrige beboere, når klokken bliver mange, og snakken går lystigt her er meget lyt. Ligeledes er det klart, at der heller ikke må spilles elektronisk musik i haven. Med disse ord afsluttede formanden bestyrelsens beretning. Dirigenten forespurgte, om der var bemærkninger til beretningen. Steen supplerede formandens beretning med en utilfredshed med viceværtfirmaet, der ikke overholder aftalen om, at hovedtrapperne skal vaskes en gang ugentlig. Bestyrelsen vil gerne have en tilbagemelding fra de respektive opgange, om tilfredsstillende/utilfredsstillende trappevask. Endvidere påpegede Steen, at opmagasinering/hensættelse af effekter på loftsgange og kældergange havde taget et meget stort omfang. Steen refererede til Gaihedes rapport, der nævner det store omfang af effekter i kældre og på loft, der bør fjernes, så der ikke opstår råd etc. i forbindelse med fugt. Endvidere nævnte Steen, at der har været en konkret episode, hvor man ikke kunne komme til et utæt rør p.g.a. hensatte effekter. Steen opfordrede til, at beboerne hen over sommeren får fjernet deres effekter fra lofts-/kældergange, og at bestyrelsen efter sommerferien vil se på situationen. Beretningen blev herefter godkendt. /5

5 3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet. Dirigenten gik hurtigt de første sider igennem, men fremhævede Den uafhængige revisors påtegning : Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Side 5 Herefter kom gennemgangen af selve regnskabet. Resultatopgørelsen udviste et mindre overskud på kr Balance blev gennemgået ligesom Beregning af andelenes værdi. Dirigenten forespurgte til bemærkninger til regnskabet: En korrektion: På side 8 v/ Finansielle aftaler skal datoen den 30/ rettes til 30/ Vedr. Balance / Passiver : Beløbet v/ Kreditorer i øvrigt kr hidrører fra følgende kreditorer: El - Ejendomsservice - Snerydning Vedligeholdelse - Fjernvarme for januar og februar. Dirigenten gjorde opmærksom på, at opgørelsen vedr. Rene s andel er fejlagtig og efterfølgende vil blive korrigeret. Dirigenten understregede, at den p.t. meget omtalte renteswaps og markedsværdiopgørelse af finansielle aftaler ifølge myndighederne skal medtages i årsregnskaberne. Årsregnskabet blev godkendt og dermed en andelskroneværdi på kr. 60, Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. Vedr. Likviditetsoversigt: I næstsidste linie skal teksten rettes fra Likviditetsunderskud til Likviditetsoverskud. Forslag til driftsbudget for 2010/11 blev gennemgået. Rene rejste spørgsmålet om budgetbeløb på kr vedr. Fælles gårdanlæg (Gårdlaugsbidrag), idet han gav udtryk for, at han var imod, at der skulle betales et ekstraordinært bidrag til et omfattende legeplads-projekt. Beløbet, der er noteret under Fælles gårdanlæg, på kr er for halvdelens vedkommende ordinært, årligt bidrag, og den anden halvdel blev bevilget sidste regnskabsår til legeplads-renovering, men er endnu ikke udbetalt. Bestyrelsen har drøftet Gårdlaugets forslag om renovering af legepladsen og kan ikke godkende det meget ambitiøse og dyre projekt. En anmodning om et yderligere ekstraordinært bidrag til Gård- /6

6 lauget ville derfor ikke blive godkendt. Side 6 Nina, der er vores repræsentant i Gårdlauget, kunne berette, at Gårdlauget havde rettet henvendelse til alle ejendomme om endnu et ekstraordinært bidrag, ligesom der formentlig ville komme en anmodning om en mindre forhøjelse af det ordinære bidrag til samtlige. Rikke supplerede med, at det er meget dyrt at forny en legeplads også fordi, der stilles store sikkerhedsmæssige krav. Budgettet med uændret boligafgift blev herefter godkendt. 5. Forslag. a) Bestyrelsen bemyndiges til i samråd med administrator og evt. revisor til at omprioritere foreningens realkredit- og evt. banklån, herunder omlægge banklån til realkreditlån, indgå fastrenteaftaler samt omlægge lån til et højere forrentet lån med henblik på at reducere lånets restgæld. Dog kan bestyrelsen ikke ved omprioriteringen forlænge løbetiden væsentligt, ligesom et fastforrentet lån ikke kan omlægges til et lån baseret på variable renter uden generalforsamlingens samtykke. Dette blev enstemmigt vedtaget. b) Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændring. Vedtægternes 9.2, første punktum ændres til følgende: Foreningen foretager vedligeholdelse af varmeinstallationer og radiatortermostater. Andelshaverne foretager al anden vedligeholdelse inde i boligen, herunder af gulve, træværk, murværk, elektriske - og sanitære installationer. Anne forespurgte, om beboerne selv stod for reparation af faldstammer. Hertil svarede bestyrelsen, at det var ejendommens anliggende. Lotte sagde, at halvdelen af radiatorerne i hendes lejlighed ikke virkede. Steen svarede, at når varmesæsonen begynder, vil der komme en rundspørge til alle beboere og efterfølgende undersøgelse og deraf følgende udbedringer. Fru von Leuschner påtalte dybe revner i badeværelsesvæg. Ingeniøren har tidligere forklaret, at ejendommen sætter sig. Rene svarede, at sætningsskader ikke påhviler beboeren, men ejendommen. Steen supplerede, at bestyrelsen i disse sager altid beder om en sagkyndig vurdering (ingeniør). Dirigenten fastslog, at udefra forekommende tilfælde kan beboeren ikke hæfte for. Fru Geltzer havde et problem med reparation under køkkenvasken, som hun ifølge 9 selv skulle betale for. Fru Geltzer kunne ikke forstå, at hun selv skulle betale, da hun aldrig havde gjort dette /7

7 Side 7 før. Mark meddelte, at alle reparationer, der bliver udført under vasken, og som ikke har med faldstammen at gøre, bliver udført for andelshavernes regning, jfr. 9. Fru Geltzer mente, at hendes problem er relateret til faldstammen. b) Forslaget blev sat til afstemning og vedtaget med stort flertal. c) Bestyrelsen stiller forslag om, at den på sidste generalforsamling afgivne bemyndigelse til bestyrelsen om at iværksætte byggesag omfattende udskiftning af altaner anslået udgift kr. 1,5 mill. ændres til reparation af altaner mod gård anslået udgift inkl. moms og honorarer kr Bestyrelsen motiverede forslaget med, at der siden sidste års generalforsamling er fremkommet oplysninger, der vil medføre en mindre udgift på ca.1 mill.kr., hvis der foretages reparationer i stedet for udskiftning af altaner. Dette forhold har bestyrelsen ønsket, at beboerne skulle have en mulighed for at tage stilling til. Nina appellerede for at få nye, større altaner. Rikke forespurgte, hvilke reparationer, der forestår og hvorfor tidligere reparationer ikke har virket. Mark meddelte, at den nye ingeniør havde undersøgt altanerne og meddelt, at en reparation ville kunne holde i mange år og give en stor besparelse. Steen supplerede, at en sådan reparation skulle kunne holde i år under forudsætning af alm. løbende vedligeholdelse. Anne T fremførte, at Th.vej 12 boede i et mørkt hjørne uden sol, og dette ville blot blive forstærket af større altaner. Det var heller ikke rimeligt. at man i givet fald skulle være med til at dele merudgiften. Bent sagde, at diskussionen havde været på sidste års generalforsamling, og da blev det aftalt, at der skulle holdes et orienterende møde om altanerne, som så aldrig er afholdt. Steen medgav, at processen havde taget længere tid end forventet, og at der altså i mellemtiden var fremkommet nye oplysninger vedr. omkostningerne ved reparation. Rikke spurgte, om de, der gerne ville have større altan, kunne få det sammen med et tilskud. Dirigenten sagde til Rikke, at hun i givet fald skulle have fremsendt forslag til generalforsamlingen. Dirigenten satte forslaget litra c) (ændringsforslag til tidligere vedtagne forslag) til afstemning. Den skriftlige afstemning gav følgende resultat: For forslaget: 14 stemmer - Imod forslaget: 12 stemmer - Blanke stemmer: 1 /8

8 c)forslaget om reparation af gårdaltaner blev således vedtaget. Side 8 d) Indsendt forslag fra Kate Pedersen: Tobaksrygning og henkastning af cigaretskod er ikke tilladt på ejendommens hoved- og køkkentrapper samt på ejendommens øvrige fællesarealer, eksempelvis på loft, i kældre samt i porten Forslaget blev vedtaget. e) Indsendt forslag fra Susanne Koed-Hölmer: Da vi har konstateret mange møl i vores lejlighed, og da jeg ved, mange andre beboere gennem lang tid også har konstateret møl stilles herved forslag om, at ejendommen får sprøjtet mod møl ved hjælp fra et skadedyrsservice-firma. Bilag til forslaget var vedlagt. Susanne kommenterede sit forslag med oplysninger fra diverse fagpersoner og foreslog, at der skulle en grundigere undersøgelse af, hvor mange og hvilke arter møl, det drejede sig om. Susanne ville gerne være koordinator for dette projekt og bad beboerne om at fange evt. møl og aflevere dem til hende. Der fulgte nu en meningsudveksling om, hvor mange møl? over hvor lang tid? osv. osv. Rene foreslog så, at forslaget blev ændret til en registrering af problemet. Steen tilbød, at samtlige beboere kunne få udleveret artikler om forskellige møl og vejledning i bekæmpelse af disse. e)forslag: Registrering af problemet blev vedtaget. 6. Valg til bestyrelsen. Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Forinden dirigenten overgik til valg til bestyrelsen meddelte Rene, at han ikke ville genopstille til bestyrelsen, og han takkede for den tillid, beboerne havde vist igennem de mange år. Rene foreslog i stedet Susanne som medlem af bestyrelsen. Til bestyrelsen var Nina udover Rene - på valg. Følgende blev foreslået til bestyrelsen: Nina - Søren - Kate - samt Susanne (som trak sig for at give plads til Søren Olsen) /9

9 Michael Wulff Pedersen blev foreslået, men blev afvist af dirigenten p.g.a. manglende skriftlig fuldmagt fra MWP. Den skriftlige afstemning gav følgende resultat: Nina 18 stemmer Kate 18 stemmer Søren 15 stemmer Valg af suppleanter: Opstillede: Susanne - Rikke Bach - Flemming Tranberg Resultatet af afstemningen blev: Flemming.. 20 stemmer Rikke. 18 stemmer Susanne. 8 stemmer Bestyrelsen ser herefter således ud: Mark Tychsen Steen Pedersen Roger Mester Nina Pavlovski Kate Pedersen Flemming Tranberg suppleant Rikke Bach suppleant Side 9 7. Eventuelt. Anne T konstaterede, at de nyligt opsatte postkasser var for små til at indeholde alle de reklamer, vi får, og opfordrede til, at der i hver opgang blev etableret en kurv el. lign. til reklamer, hvorfra beboerne efter lyst og behag kunne forsyne sig. Stor opbakning til dette forslag, som bestyrelsen arbejder videre med. Claus Petersen fremførte endnu engang problemet med kulde i køkken og manglende isolering i gavl. Lejligheden har fået skimmelsvamp. Steen svarede, at det ikke er nogen nyhed fra Claus side. - Man må være klar over, at ejendommen er fra Det samme gør sig gældende ved andre gavle, ligesom man også har problemet ud mod Th.vej, når vind- og vejrforhold er ugunstige. Hele ejendommen skal i givet fald undersøges. /10

10 Dirigenten bemærkede, at årsagen til skimmelsvamp ikke er entydig, men kan skyldes mange forhold (f.eks. manglende isolering). Dirigenten forespurgte generalforsamlingen, om der var opbakning til at bede bestyrelsen arbejde videre med spørgsmålet om isolering af ejendommens gavle og facader. Dette var der tilslutning til. Claus opfordrede til en debat om parabolantennen, kanaler og disses evt. udskiftning. Steen enig. Fru Geltzer forespurgte, hvornår faldstammerne skulle repareres. Side 10 Hertil svarede Roger, at det var meget svært at skaffe sig et overblik over faldstammernes tilstand. Mange var pakkede ind, og beboerne havde vanskeligt ved at afklare evt. skader. Steen sagde, at bestyrelsen har et meget tæt samarbejde med Leon (VVS), og hvis han opdager problemer ved faldstammer, vil han straks kontakte bestyrelsen. Mark understregede i forbindelse med fru Geltzers problem under hendes vask, at Leon skal tilkaldes for en gang for alle at konstatere, om problemet er relateret til faldstammen eller ej og for således at konstatere, om det er fru Geltzer eller foreningen, der skal betale regningen. Dirigenten hævede mødet kl. 21. Frederiksberg, den 2.juli 2010 Eske Hald, dirigent Kate Pedersen, referent :

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit.

Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Udskrift af forhandlingsprotokol for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Mandag den 19. maj 2014 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup A / B B O R U P S Ø P A R K S Ø P A R K E N 2-5 8, 4 1 4 0 B O R U P M Ø D E R E F E R A T A/B BORUP SØPARK Forum: Ordinær generalforsamling c/o DO SUM v/ LINDA FERRÉ JENSEN Tidspunkt: Torsdag den 9. april

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Vi Lejere. Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud

Vi Lejere. Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud nr.1 februar 2012 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud www.lejerneslo.dk En ommer at sortliste lejere Hvis din andelsboligforening går konkurs Boligkommissioner

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Vi har i bestyrelsen udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

4 Hovedstadsområdet nær druknet

4 Hovedstadsområdet nær druknet 23 OKTOBER 2011 3 Hver sjette lejer uden indboforsikring Ved du, hvilken kæmperegning du kan risikere at stå med, hvis du ikke er forsikret? 4 Hovedstadsområdet nær druknet I juli i år blev hovedstadsområdet

Læs mere

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2.

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2. Andelsbasen.dk Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0 Udgivet: 2013-01-10 Andelsbasen.dk St. Kongensgade 40 H, 2. 1264 København K 2012, Andelsbasen.dk http://www.andelsbasen.dk Et hurtigt kik i boligannoncerne

Læs mere

Denne gang kan du læse om...

Denne gang kan du læse om... December 2014 Ny gangbro over kanalen. Foto: Finn Bye Andersen Bestyrelsen 2014-2015 Formand Per Skov Madsen 2173 3849 45madsen@mil.dk Næstformand Finn Holck Klausen 2036 3093 holck-klausen@mail.tele.dk

Læs mere