EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED"

Transkript

1 EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED vedrørende rdentligt arbejde, rummelige arbejdsfrhld g scial mbilitet fr unge arbejdstagere i EFFAT-sektrerne Den Eurpæiske Føderatin af Fødevare-, Landbrugs- g Turismefrbund (EFFAT), sm repræsenterer 120 natinale fagfrbund i 35 lande i Eurpa g varetager interesserne fr alle arbejdstagere i EU s fødevare-, landbrugs- g turismesektrer, SOM ERKENDER, at Ungdmsarbejdsløsheden har nået uhldbare niveauer i næsten alle EU s medlemsstater g derved underminerer den sciale samhørighed samt de øknmiske, prduktinsmæssige g scialsikringsmæssige systemer g mdvirker fremme af EU s integratinsprjekt g dets levedygtighed. Unge arbejdstagere specielt kvinder g indvandrere er unrmalt g uacceptabelt kncentreret i usikre frmer fr beskæftigelse g fte fanges i en nd cirkel af udsigtsløst, lavt betalt g dårligt sikret arbejde. Unge arbejdstagere g nye på arbejdsmarkedet fte mødes med uacceptabel diskriminatin baseret på alder, manglende erhvervserfaring g/eller manglende kmpetencer. Unges adgang til arbejdsmarkedet fte vanskeliggøres af manglende gennemsigtighed i rekrutteringsprcessen, begrænset adgang til elektrniske jbsøgningsværktøjer samt dårlige, ineffektive g uhensigtsmæssige plysningssystemer g serviceydelser på beskæftigelsesmrådet. Ubetalte, ubehagelige g utilstrækkelige lære- g praktikpladser fr unge, der frlader sklen, i stigende grad bruges til at pfylde faste arbejdspladser i virksmheder g institutiner, hvrved unge mennesker udnyttes g fratages deres udviklingsmuligheder, hvilket medfører langvarig belastning af deres karrierefrløb g sandsynligvis vil frhindre dem i at finde rdentligt g prduktivt fast arbejde. Unge påvirkes i særlig høj grad af krisen g de deraf følgende pstramninger i frm af de budgetnedskæringer på uddannelsesmrådet, den udsættelse af pensinsalderen g de manglende arbejdspladser, der er frbundet med et fald i efterspørgslen i nedgangsperider frårsaget af besparelser. Udelukkelsen af unge fra arbejdsmarkedet g deres kncentratin i dårlig, marginaliseret g skiftende beskæftigelse er en væsentlig frhindring fr rganisering i fagfreninger g en betydelig trussel md arbejderbevægelsens fremtid. De øknmiske udgifter g sciale byrder, der knytter sig til en tabt generatin, hvr et hidtil uset anset unge i EU ikke er i beskæftigelse, under uddannelse eller under plæring (NEET) g udvandrer fra EU, er enrme g til skade fr vækst, innvatinsptentiale, ffentlige scialsikringssystemer, sygesikringsrdninger, den ffentlige sektrs evne til at levere varer g tilbyde tjenesteydelser af høj kvalitet samt fr Eurpas talentmasse.

2 BESLUTTER at: Sætte ungdmsarbejdsløshed højt på dagsrdenen i rganisatinen g medtage emnet i kllektive verenskmstfrhandlinger på alle niveauer, herunder i eurpæiske samarbejdsudvalg (ESU), g stræbe efter at få iværksat ungdmsspecifikke franstaltninger vedrørende rdentlige faglige uddannelses- g lærlingerdninger g udskiftning af ældre medarbejdere samt efter at få indføjet betingelser, der fremmer adgang til fast prduktiv fuldtidsbeskæftigelse. Priritere psøgende arbejde ver fr unge arbejdstagere samt rganisere, repræsentere g frsvare dem, gså ved at identificere unge ledere gennem hele rganisatinsprcessen. Bruge deres plitiske indflydelse ver fr statslige myndigheder, internatinale institutiner g civilsamfundet til at kræve iværksættelse af en aktiv arbejdsmarkedsplitik rettet md unge arbejdstagere samt en øknmisk plitik, der skaber vækst (vækstplitik, sm fremmer beskæftigelsen blandt unge), g udarbejde målrettede frslag i den henseende, sm er specielt rettet md de specifikke muligheder g specifikke frhld i den enkelte EFFATsektr. Rette p på den gængse pfattelse af fagfreninger g deres image blandt unge arbejdstagere g i samfundet generelt sm værende frstyrrende, frældede, g medlemskabsbaserede etablissementer g i stedet fremstille fagfreninger sm rganisatiner, der arbejder fr prgressive frandringer på arbejdspladserne g i samfundet, frsvarer arbejdstageres g udsatte gruppers rettigheder g velfærd samt er i stand til at fremsætte frslag til psitive g innvative løsninger. Dette gøres ved at udbrede psitive budskaber gennem presse, direkte psøgning af unge arbejdstagere gennem særlige websider, sciale medier, målrettede brchurer, infrmatinsmateriale, filialkntrer på universiteter, besøg på ungdmsuddannelser g arbejdspladser samt ved at indføre fagfrenings- g arbejdsmarkedsfrhld sm emner på uddannelsernes pensum. Sikre at der er unge fagfreningsledere i fagfreningernes beslutningstagnings-struktur ved at iværksætte særlige initiativer til at finde g pmuntre unge fagfreningsledere g herunder fremme deres engelskkundskaber med henblik på at sikre internatinalt fagfreningssamarbejde g planlægge gde generatinsskiftefrløb. Skabe hensigtsmæssige strukturer inden fr rganisatinen til viderekanalisering g frmidling af de meninger g interesser, der gør sig gældende blandt unge i EFFATsektrerne, g afsætte tilstrækkelige ressurcer til at sikre, at disse strukturer er effektive g har plitisk indflydelse (f.eks. ungdmsudvalg). Udarbejde en særlig ungdmsplitik fr fagfreninger i samarbejde g samråd med rganisatinens ungdmsrganer g inkrprere den i alle rganisatinens øvrige plitikker sm en gennemgående priritet. EFFAT s ungdmsudvalg beder EFFAT s frretningsudvalg m at gdkende dette mandat g pfrdrer EFFAT s medlemsrganisatiner m at støtte g implementere indhldet i dette dkument samt den tilhørende køreplan på alle niveauer i deres rganisatiner g lande. Wien, 14. december 2012

3 KØREPLAN FOR IMPLEMENTERING AF EFFAT S CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED vedrørende rdentligt arbejde, rummelige arbejdsfrhld g scial mbilitet fr unge arbejdstagere i EFFAT-sektrerne EFFAT s medlemsrganisatiner anerkender betydningen af den nuværende ungdmsarbejdsløshedskrise g vigtigheden af at gøre nget ved den. De beslutter derfr at skride til hurtig, specifik handling på alle relevante planer g støtte hinanden i at tage denne udfrdring p i alle EFFAT-sektrer i verensstemmelse med EFFAT s charter m ungdmsarbejdsløshed. Fagfrbundene under EFFAT beslutter derfr at iværksætte nedenstående. Interne tiltag - Indføre kvter fr ptagelse af unge i EFFAT s ledende rganer samt afsætte tilstrækkelige persnalemæssige g andre ressurcer til at arbejde med ungdmsarbejdsløshedsprblemet. - Oprette passende strukturer til at frmidle unges interesser i fagfreningen (f.eks. et ungdmsudvalg). - Stræbe efter at rette p på den traditinelle pfattelse af fagfreninger, der gør sig gældende blandt urganiserede unge, således at fagfreningerne får et psitivt g prfessinelt image (f.eks. ved hjælp af kmmunikatinskanaler sm SIPTU s avis Liberty i Irland). - Sikre psitiv anerkendelse af virksmheder, der verhlder kllektive verenskmster g tilbyder rimelige frhld samt uddanner g ansætter unge (f.eks. gennem rdninger, hvr disse virksmheder får tildelt et mærke, kmmer med på ffentliggjrte lister, tildeles priser eller nævnes på hjemmesider). - Starte en dedikeret prtal/hjemmeside m unge arbejdstageres rettigheder, sm er tilgængelig via rganisatinens verrdnede hjemmeside. Eksterne tiltag - Udarbejde særlige planer g franstaltninger med henblik på at rganisere unge arbejdstagere, herunder unge i usikre ansættelsesfrhld, g tiltrække dem til fagfreningerne samt i samarbejde med andre EFFAT-rganisatiner at udvikle, udveksle g samrdne rganisatrisk materiale g kampagnemateriale rettet md unge. - Medtage ungdmsarbejdsløshed på fagfreningsdagsrdenen på natinalt niveau, sektrniveau, virksmhedsniveau g ESU-niveau. Fremme vedtagelsen af praktive franstaltninger (f.eks. mål g virkemidler vedrørende ansættelse, stabilisering, lære- g praktikpladser) på alle planer. - Indføre bestemmelser m beskyttelse g ligebehandling af unge arbejdstagere i kllektive verenskmster. - Indgå samarbejdsaftaler med skler, universiteter g erhvervsskler m at infrmere g bevidstgøre unge kmmende arbejdstagere m beskæftigelsesmuligheder, rettigheder, gde lære- g praktikpladser, beskæftigelse g fagfreningernes rlle, inden de kmmer ind på

4 arbejdsmarkedet. - Etablere rdninger, der gør det muligt at fasthlde sit medlemskab i hele EU, fr at sikre, at unge arbejdstagere (sm er meget mbile) vil frtsætte med at være fagfreningsmedlemmer g ved, hvilke fagfreninger de skal henvende sig til, selvm de flytter rundt mellem EU-landene. - Oprette gde uddannelsesprgrammer fr unge arbejdstagere m arbejderrettigheder, arbejdspladsfrhld, arbejdsmiljø sv., således at unge arbejdstagere infrmeres m deres rettigheder g m, hvrdan de håndhæves. EFFAT s sekretariat g EFFAT s ungdmsudvalg - Gennem sin repræsentant i EFFAT s beslutningstagende rganer være med til at arrangere den frmelle lancering af EFFAT s ungdmsudvalg g fremme dets arbejde i verensstemmelse med EFFAT s vedtægter. EFFAT s ungdmsudvalgs mandat skal mfatte at føre tilsyn med implementeringen g pdateringen af den nuværende køreplan samt at spille en ledende rlle i EFFAT s strategi fr at bekæmpe ungdmsarbejdsløsheden i EFFATsektrerne. - Medtage spørgsmålet m ungdmsarbejdsløshed i alle EFFAT s aktiviteter i samarbejde med EFFAT s ungdmsudvalg. - Gøre pmærksm på de ungdmsarbejdsløshedsrelaterede udfrdringer, der er særlige fr EFFAT-sektrerne, samt i samarbejde med EFFAT s ungdmsudvalg indsamle g dele gd praksis i medlemsrganisatinerne gennem en fælles kmmunikatinsstrategi g et fælles kmmunikatinsværktøj. - Have ungdmsarbejdsløshed sm et fast punkt på dagsrdenen fr frretningsudvalg g ledelse. - Arbejde på at få ungdmsarbejdsløshed medtaget i arbejdsprgrammer i EFFAT-sektrerne i tilknytning til EU s sciale dialg. - Opsøge g fremme dialg g samarbejde med rganisatiner, sm varetager unges interesser (f.eks. Yuth Frum) i samarbejde med EFFAT s ungdmsudvalg. - Udvikle EU-finansierede prjekter med henblik på at øge EFFAT s muligheder fr effektivt g hensigtsmæssigt at implementere denne køreplan. - Opfrdre EFFAT s ungdmsudvalg til at deltage aktivt i EU s dagsrden vedrørende ungdmsarbejdsløshed g til at handle hensigtsmæssigt g rettidigt. - Priritere ungdmsarbejdsløshed på EU s plitiske dagsrden g i EU s institutiner. - Samarbejde med ungdmsudvalgene i de natinale medlemsrganisatiner, EFS g andre eurpæiske fagfrbund g skabe synergi i ungdmsaktiviteterne.

5 EFFAT s medlemsrganisatiner vil desuden bruge deres indflydelse g implementere passende strategier fr at få følgende aktører til at iværksætte særlige tiltag: 1. EU OG NATIONALE REGERINGER - Fremme en aktiv arbejdsmarkedsplitik fr unge ud ver en øknmisk plitik, sm skaber vækst (vækstplitik, der fremmer beskæftigelsen af unge), herunder: Incitamenter fr virksmheder til at ansætte lærlinge g tilbyde unge arbejdstagere rdentligt arbejde. Slidaritetspagter mellem flere generatiner samt generatinsskifteplaner. Begrænsning af verdreven skat på arbejdskraft. Incitamenter fr virksmheder til at investere i vækst g skabe arbejdspladser. Frenkling af administrative frløb i frbindelse med unges beskæftigelse, afskaffelse af bureaukrati g tilvejebringelse af klare, gennemsigtige g let tilgængelige indfaldsveje til beskæftigelse. Fkus på både kvalitet g kvantitet i beskæftigelsen, da kvalitet er meget vigtig fr at sikre scial inklusin af unge. - Garantere unge lige rettigheder g ligebehandling ved at bringe den diskriminatin, unge udsættes fr mht. minimumsløn, ansættelseskntrakter g arbejdsfrhld, til phør. Frenkle g ratinalisere arbejdsmarkedsfrhld. Standarden bør være direkte fast fuldtidsarbejde fr erfarne arbejdstagere g unge. - Udvikle en strategisk erhvervsplitik, der satser på at fremme g frbedre gde grønne g jbskabende prduktinsaktiviteter (f.eks. muligheder frbundet med frsyningskæder inden fr landbrug g fødevareprduktin). - Iværksætte franstaltninger, sm sikrer øget jbparathed g øgede kmpetencer, sm letter vergangen fra uddannelse til beskæftigelse. Krtlægge demgrafiske tendenser g kønsfrdelingen i specifikke brancher, mråder med mangel på arbejdskraft, generatinsfrhld samt muligheder fr at få unge arbejdstagere ind. Analysere, vervåge g frudsige kmpetencebehv på arbejdsmarkedet. Gøre sektrer g fag mere attraktive, f.eks. inden fr fødevareprduktin, htel- g restauratinsbranchen g landbrug. Iværksætte løbende kmmunikatin, samarbejde, stabile partnerskaber g vergangsfrløb mellem universiteter, erhvervsskler, fagfreninger g virksmheder/arbejdsgivere. Frmalisere ufrmel uddannelse g udvikle gensidige anerkendelsesrdninger samt terminlgi med henblik på at sikre anerkendelse g påskønnelse af pnået arbejdsmarkedsuddannelse på tværs af landegrænser g virksmheder (f.eks. ESCOsystemer, uddannelsespas sv.).

6 - Udvikle g implementere en ungdmsgarantirdning 1 g en rdning fr erhvervsrettede vekseluddannelser (VET) fr at lette vergangen fra uddannelse til beskæftigelse g sikre, at ingen unge lades i stikken: baseret på eksempler g erfaringer fra visse EU-medlemsstater (f.eks. Finland, Østrig, Schweiz, Tyskland g Sverige), under hensyntagen til EU's 2 g ILO s 3 retningslinjer, med tilpasning g ptimering af disse retningslinjer i henhld til de faktiske mstændigheder på de lkale g natinale markeder samt på sektrmarkederne, udfrmet i tæt samarbejde g samråd med arbejdsmarkedets parter g rganisatiner, der varetager unges interesser. - Mdernisere scialsikringssystemer, således at de bliver tilgængelige fr unge g sikrer, at de unges særlige behv er gdt g effektivt dækket. Sætte spørgsmålstegn ved frmdningen m, at familien eller fællesskabet vil sørge fr dem. - Mdernisere, pgradere g effektivisere ffentlige jbfrmidlingsydelser med henblik på at lette adgangen til EU s arbejdsmarked g sikre gennemsigtighed g relevant frmidling på det. - Invlvere arbejdsmarkedets parter (dvs. arbejdsgivere g fagfreninger) samt ungdmsrganisatiner i udfrmningen af øknmisk plitik g beskæftigelsesplitik, sm sigter md at løse ungdmsarbejdsløshedskrisen. 2. VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSGIVERORGANISATIONER - Udvikle g implementere gde lære- g praktikpladsrdninger i verensstemmelse med natinale retningslinjer samt EU s g ILO s retningslinjer. Krtlægge g mnitrere arbejdsstyrkens alder g kønsfrdelingen i virksmhederne samt identificere mangler, generatinsprblemer g muligheder fr at få unge arbejdstagere ind. Opstille mål fr det antal lære- g praktikpladser, virksmhederne kan have, samt udvikle mentrrdninger g vergangsplaner på tværs af generatiner. Anvende både EU s g natinale faciliteter g værktøjer til at pstille rammer fr gde lære- g uddannelsespladser i virksmhederne (f.eks. Eurpa-Kmmissinens helpdesk med råd m lærepladser g praktikphld. 4 ) Sikre gde uddannelses- g kvalifikatinsrdninger fr de undervisere g mentrer, der deltager i lære- g praktikpladsaktiviteter. Inddrage fagfreninger i udfrmningen af sådanne rdninger g i infrmatinsmøder ved at invlvere fagfreningsflk i uddannelsespensum samt i mentrteam fr unge i lære- 1 Den eurpæiske ungdmsgaranti er en garanti, sm sikrer, at alle unge i Eurpa tilbydes et jb, videreuddannelse eller en praktikplads senest fire måneder efter at have afsluttet deres uddannelse eller efter at være blevet arbejdsløse. Læs mere på 2 EU-tiltag på ungdmsarbejdsløshedsprtalen ews 3 ILO, ungdmsgarantier: en reaktin på ungdmsarbejdsløshedskrisen 4 Eurpa-Kmmissinens helpdesk med råd m lærepladser g praktikphld er aktiv frem til januar 2014

7 eller praktikpladser. Frmalisere kvalifikatins- g kmpetencecertificeringsrdninger, sm kan anerkendes gensidigt inden fr samme sektr/branche på linje med EU s rdninger (f.eks. uddannelsespasset), g sm eventuelt kan mdsvares af løntillæg. - Være en attraktiv arbejdsgiver fr unge Sørge fr gde arbejdsfrhld, et gdt arbejdsmiljø, anstændig løn g en arbejdsplads uden diskriminatin, gså fr unge. Tilpasse arbejdskravene til arbejdsstyrkens behv, så der sikres gd balance mellem arbejdsliv g privatliv på frskellige stadier i livet (f.eks. småbørnsfamilier, 45+ sv.). Investere i pgradering af arbejdsstyrkens kvalifikatiner g dens langsigtede jbparathed g arbejde hen imd frmel gdkendelse g gensidig anerkendelse af certifikater. - Gøre virksmheden/branchen mere attraktiv fr unge Hlde infrmatinsmøder g åbent hus fr studerende g elever på alle niveauer. Sørge fr rdentlige arbejdsfrhld g karrierefrløb, sm sikrer langsigtet jbparathed. Frmidle plysninger m karrierefrløb, muligheder g betingelser i en bestemt sektr samt udvikle sektrspecifikke karrierefrløb g jbsøgningsprtaler (sm f.eks. de smagfulde karrierehjemmesider i fødevarebranchen i Strbritannien 5 g Finland, den belgiske landbrugsprtal 6 g Sveriges prtal fr alle sektrer 7 ). Maksimere ptentialet fr frandring ved at samarbejde med arbejdsmarkedets parter g interessenter i nærsamfundet. - Indgå i partnerskaber med skler, erhvervsskler g universiteter fr at udbrede kendskabet til beskæftigelsesmulighederne på arbejdspladsen eller i sektren samt gøre visse fag mere attraktive, invlvere lærere, instruktører g undervisere i prcessen samt spnsere særlige kvalifikatins- g kmpetencefremmende aktiviteter. - Anvende de muligheder, der gives i frbindelse med EU s prtal m jb- g uddannelsesmuligheder i udlandet (EURES 8 ) samt klassifikatinssystemet ESCO fr at kmme så bredt ud sm muligt g matche jbtilbud med jbsøgende. 5 Tasty Careers in Fd and Drink UK: 6 Futuragr-prtalen:

8 3. ARBEJDSMARKEDETS PARTER Natinalt niveau EU - Udvikle g implementere fælles frslag vedrørende ungdmsgaranti g vekseluddannelser sammen med statslige g lkale institutiner g i samråd med repræsentative ungdmsrganisatiner samt føre tilsyn med g vervåge resultaterne fr at sikre, at de afspejler de faktiske frhld på arbejdsmarkedet g reelt er anvendelige i praksis. - Medtage ungdmsarbejdsløshed sm et fkusmråde i kllektive verenskmstfrhandlinger på alle niveauer (natinale, lkale g sektrbaserede) samt udarbejde bestemmelser til indsættelse i verenskmsterne, sm er gunstige fr unge (f.eks. garantere stabilitet, adgang til permanent beskæftigelser, initiativer til at sikre uddannelse g jbparathed, lære- g praktikpladsrdninger, beskæftigelsesmål, regler m generatinsskifte sv.). - Etablere nye eller anvende eksisterende fælles udvalg (f.eks. kvalifikatinsbservatrier, enti bilaterali i Italien sv.) til at vurdere, i hvr høj grad natinale eller lkale arbejdsmarkeder er velegnede fr unge samt tilpasse dem eller iværksætte nye initiativer, hvr det er nødvendigt. - Medtage ungdmsarbejdsløshed i arbejdsprgrammerne vedrørende EU s sciale dialg inden fr EFFAT-sektrerne. - Være psøgende g fremme dialg g fælles samarbejde med rganisatiner, sm varetager unges interesser (f.eks. Yuth Frum) i samarbejde med EFFAT s ungdmsudvalg. - Udarbejde fælles EU-støttede tiltag med henblik på at implementere de beslutninger, arbejdsmarkedets parter har truffet vedrørende beskæftigelse af unge (f.eks. udarbejdelse af retningslinjer, indsamling g frmidling af plysninger m gd praksis, kvalifikatinsmatchende ydelser, herunder Agripass 9 i landbruget g kvalifikatinspasset i HORECA 10 ). - Sætte ungdmsarbejdsløshed højt på EU s g EU-institutinernes dagsrden. - Samarbejde tæt med det eurpæiske klassifikatinssystem fr færdigheder, kmpetencer g fag (ESCO) samt EU s prtal m jb- g uddannelsesmuligheder i udlandet (EURES) effat_htrec_jint_statement_n_eurpean_qualificatins_passprt.pdf

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Code of Ethics and Conduct

Code of Ethics and Conduct Cde f Ethics and Cnduct 2015-03-16 1 (6) Cde f Ethics and Cnduct I denne kdeks har TeliaSnera fastlagt de retningslinjer, der skal gælde fr vres adfærd sm medarbejdere, samt fr hvrdan vi driver virksmhed.

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere, der kan medføre en systematisk brug af AMU g dermed bidrage til at løfte ufaglærte til faglært

Læs mere

Danmark som attraktivt luftfartsland

Danmark som attraktivt luftfartsland Erhvervs-, Vækst- g Eksprtudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 237 Offentligt Danmark sm attraktivt Branchefreningen Dansk Luftfart 4. maj 2015 Dansk Luftfart Danmark sm attraktivt Udgivet af Branchefreningen

Læs mere

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n?

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n? D r i k k e v a n d - r e n t v a n d, m e n h v r d a n? Drikkevand rent vand, men hvrdan? Udgivet af Teknlgirådet April 2011 Materialet er udarbejdet af Teknlgirådet med bridrag fra prjektets baggrundsgruppe

Læs mere

Analyse vedrørende skattefradrag for forskning og udvikling som incitament for investeringer i avanceret produktion

Analyse vedrørende skattefradrag for forskning og udvikling som incitament for investeringer i avanceret produktion Analyse vedrørende skattefradrag fr frskning g udvikling sm incitament fr investeringer i avanceret Prduktinspanelet 29 april 2015 Frfattere: Sigurd Næss-Schmidt, Partner, Directr f Ecnmics Lars Jensen,

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Ingen hkuspkus men dialg g tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Frudsætninger Der er ikke nget nyt under slen! Der er ingen smarte løsninger! Vi har endnu meget at lære!

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Vand i Urbane områder - Partnerskab for klimatilpasning og Innovation

Vand i Urbane områder - Partnerskab for klimatilpasning og Innovation Ansøgning til RTI m prækvalifikatin af det Strategiske Partnerskab Vand i Urbane mråder - Partnerskab fr klimatilpasning g Innvatin www.vupti.eu med fkus på byens vand til klimarbuste byer med lav CO 2

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Sociale hensyn ved indkøb En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Denne publikation støttes under EU-programmet for beskæftigelse og social solidaritet (2007-2013)

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

ARBEJDSMARKEDET OG DEMOGRAFISKE ÆNDRINGER I ØSTERSØREGIONEN

ARBEJDSMARKEDET OG DEMOGRAFISKE ÆNDRINGER I ØSTERSØREGIONEN ARBEJDSMARKEDET OG DEMOGRAFISKE ÆNDRINGER I ØSTERSØREGIONEN Undersøgelsesresultater og anbefalinger fra Best Agers Projektet 2012 Arbejdsgivere bør huske på, at den ældre har meget viden. Svensk arbejdsløs

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 240 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EN EUROPÆISK

Læs mere

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af scial media g deres anvendelse i danske Af Charltte A. Christensen & Marie Seebach Vejleder: Ole E. Andersen, Institut fr Afsætningsøknmi Uddannelse: Cand.ling.merc.

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.2.2015 COM(2015) 85 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN Det europæiske semester 2015: Vurdering

Læs mere