EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED"

Transkript

1 EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED vedrørende rdentligt arbejde, rummelige arbejdsfrhld g scial mbilitet fr unge arbejdstagere i EFFAT-sektrerne Den Eurpæiske Føderatin af Fødevare-, Landbrugs- g Turismefrbund (EFFAT), sm repræsenterer 120 natinale fagfrbund i 35 lande i Eurpa g varetager interesserne fr alle arbejdstagere i EU s fødevare-, landbrugs- g turismesektrer, SOM ERKENDER, at Ungdmsarbejdsløsheden har nået uhldbare niveauer i næsten alle EU s medlemsstater g derved underminerer den sciale samhørighed samt de øknmiske, prduktinsmæssige g scialsikringsmæssige systemer g mdvirker fremme af EU s integratinsprjekt g dets levedygtighed. Unge arbejdstagere specielt kvinder g indvandrere er unrmalt g uacceptabelt kncentreret i usikre frmer fr beskæftigelse g fte fanges i en nd cirkel af udsigtsløst, lavt betalt g dårligt sikret arbejde. Unge arbejdstagere g nye på arbejdsmarkedet fte mødes med uacceptabel diskriminatin baseret på alder, manglende erhvervserfaring g/eller manglende kmpetencer. Unges adgang til arbejdsmarkedet fte vanskeliggøres af manglende gennemsigtighed i rekrutteringsprcessen, begrænset adgang til elektrniske jbsøgningsværktøjer samt dårlige, ineffektive g uhensigtsmæssige plysningssystemer g serviceydelser på beskæftigelsesmrådet. Ubetalte, ubehagelige g utilstrækkelige lære- g praktikpladser fr unge, der frlader sklen, i stigende grad bruges til at pfylde faste arbejdspladser i virksmheder g institutiner, hvrved unge mennesker udnyttes g fratages deres udviklingsmuligheder, hvilket medfører langvarig belastning af deres karrierefrløb g sandsynligvis vil frhindre dem i at finde rdentligt g prduktivt fast arbejde. Unge påvirkes i særlig høj grad af krisen g de deraf følgende pstramninger i frm af de budgetnedskæringer på uddannelsesmrådet, den udsættelse af pensinsalderen g de manglende arbejdspladser, der er frbundet med et fald i efterspørgslen i nedgangsperider frårsaget af besparelser. Udelukkelsen af unge fra arbejdsmarkedet g deres kncentratin i dårlig, marginaliseret g skiftende beskæftigelse er en væsentlig frhindring fr rganisering i fagfreninger g en betydelig trussel md arbejderbevægelsens fremtid. De øknmiske udgifter g sciale byrder, der knytter sig til en tabt generatin, hvr et hidtil uset anset unge i EU ikke er i beskæftigelse, under uddannelse eller under plæring (NEET) g udvandrer fra EU, er enrme g til skade fr vækst, innvatinsptentiale, ffentlige scialsikringssystemer, sygesikringsrdninger, den ffentlige sektrs evne til at levere varer g tilbyde tjenesteydelser af høj kvalitet samt fr Eurpas talentmasse.

2 BESLUTTER at: Sætte ungdmsarbejdsløshed højt på dagsrdenen i rganisatinen g medtage emnet i kllektive verenskmstfrhandlinger på alle niveauer, herunder i eurpæiske samarbejdsudvalg (ESU), g stræbe efter at få iværksat ungdmsspecifikke franstaltninger vedrørende rdentlige faglige uddannelses- g lærlingerdninger g udskiftning af ældre medarbejdere samt efter at få indføjet betingelser, der fremmer adgang til fast prduktiv fuldtidsbeskæftigelse. Priritere psøgende arbejde ver fr unge arbejdstagere samt rganisere, repræsentere g frsvare dem, gså ved at identificere unge ledere gennem hele rganisatinsprcessen. Bruge deres plitiske indflydelse ver fr statslige myndigheder, internatinale institutiner g civilsamfundet til at kræve iværksættelse af en aktiv arbejdsmarkedsplitik rettet md unge arbejdstagere samt en øknmisk plitik, der skaber vækst (vækstplitik, sm fremmer beskæftigelsen blandt unge), g udarbejde målrettede frslag i den henseende, sm er specielt rettet md de specifikke muligheder g specifikke frhld i den enkelte EFFATsektr. Rette p på den gængse pfattelse af fagfreninger g deres image blandt unge arbejdstagere g i samfundet generelt sm værende frstyrrende, frældede, g medlemskabsbaserede etablissementer g i stedet fremstille fagfreninger sm rganisatiner, der arbejder fr prgressive frandringer på arbejdspladserne g i samfundet, frsvarer arbejdstageres g udsatte gruppers rettigheder g velfærd samt er i stand til at fremsætte frslag til psitive g innvative løsninger. Dette gøres ved at udbrede psitive budskaber gennem presse, direkte psøgning af unge arbejdstagere gennem særlige websider, sciale medier, målrettede brchurer, infrmatinsmateriale, filialkntrer på universiteter, besøg på ungdmsuddannelser g arbejdspladser samt ved at indføre fagfrenings- g arbejdsmarkedsfrhld sm emner på uddannelsernes pensum. Sikre at der er unge fagfreningsledere i fagfreningernes beslutningstagnings-struktur ved at iværksætte særlige initiativer til at finde g pmuntre unge fagfreningsledere g herunder fremme deres engelskkundskaber med henblik på at sikre internatinalt fagfreningssamarbejde g planlægge gde generatinsskiftefrløb. Skabe hensigtsmæssige strukturer inden fr rganisatinen til viderekanalisering g frmidling af de meninger g interesser, der gør sig gældende blandt unge i EFFATsektrerne, g afsætte tilstrækkelige ressurcer til at sikre, at disse strukturer er effektive g har plitisk indflydelse (f.eks. ungdmsudvalg). Udarbejde en særlig ungdmsplitik fr fagfreninger i samarbejde g samråd med rganisatinens ungdmsrganer g inkrprere den i alle rganisatinens øvrige plitikker sm en gennemgående priritet. EFFAT s ungdmsudvalg beder EFFAT s frretningsudvalg m at gdkende dette mandat g pfrdrer EFFAT s medlemsrganisatiner m at støtte g implementere indhldet i dette dkument samt den tilhørende køreplan på alle niveauer i deres rganisatiner g lande. Wien, 14. december 2012

3 KØREPLAN FOR IMPLEMENTERING AF EFFAT S CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED vedrørende rdentligt arbejde, rummelige arbejdsfrhld g scial mbilitet fr unge arbejdstagere i EFFAT-sektrerne EFFAT s medlemsrganisatiner anerkender betydningen af den nuværende ungdmsarbejdsløshedskrise g vigtigheden af at gøre nget ved den. De beslutter derfr at skride til hurtig, specifik handling på alle relevante planer g støtte hinanden i at tage denne udfrdring p i alle EFFAT-sektrer i verensstemmelse med EFFAT s charter m ungdmsarbejdsløshed. Fagfrbundene under EFFAT beslutter derfr at iværksætte nedenstående. Interne tiltag - Indføre kvter fr ptagelse af unge i EFFAT s ledende rganer samt afsætte tilstrækkelige persnalemæssige g andre ressurcer til at arbejde med ungdmsarbejdsløshedsprblemet. - Oprette passende strukturer til at frmidle unges interesser i fagfreningen (f.eks. et ungdmsudvalg). - Stræbe efter at rette p på den traditinelle pfattelse af fagfreninger, der gør sig gældende blandt urganiserede unge, således at fagfreningerne får et psitivt g prfessinelt image (f.eks. ved hjælp af kmmunikatinskanaler sm SIPTU s avis Liberty i Irland). - Sikre psitiv anerkendelse af virksmheder, der verhlder kllektive verenskmster g tilbyder rimelige frhld samt uddanner g ansætter unge (f.eks. gennem rdninger, hvr disse virksmheder får tildelt et mærke, kmmer med på ffentliggjrte lister, tildeles priser eller nævnes på hjemmesider). - Starte en dedikeret prtal/hjemmeside m unge arbejdstageres rettigheder, sm er tilgængelig via rganisatinens verrdnede hjemmeside. Eksterne tiltag - Udarbejde særlige planer g franstaltninger med henblik på at rganisere unge arbejdstagere, herunder unge i usikre ansættelsesfrhld, g tiltrække dem til fagfreningerne samt i samarbejde med andre EFFAT-rganisatiner at udvikle, udveksle g samrdne rganisatrisk materiale g kampagnemateriale rettet md unge. - Medtage ungdmsarbejdsløshed på fagfreningsdagsrdenen på natinalt niveau, sektrniveau, virksmhedsniveau g ESU-niveau. Fremme vedtagelsen af praktive franstaltninger (f.eks. mål g virkemidler vedrørende ansættelse, stabilisering, lære- g praktikpladser) på alle planer. - Indføre bestemmelser m beskyttelse g ligebehandling af unge arbejdstagere i kllektive verenskmster. - Indgå samarbejdsaftaler med skler, universiteter g erhvervsskler m at infrmere g bevidstgøre unge kmmende arbejdstagere m beskæftigelsesmuligheder, rettigheder, gde lære- g praktikpladser, beskæftigelse g fagfreningernes rlle, inden de kmmer ind på

4 arbejdsmarkedet. - Etablere rdninger, der gør det muligt at fasthlde sit medlemskab i hele EU, fr at sikre, at unge arbejdstagere (sm er meget mbile) vil frtsætte med at være fagfreningsmedlemmer g ved, hvilke fagfreninger de skal henvende sig til, selvm de flytter rundt mellem EU-landene. - Oprette gde uddannelsesprgrammer fr unge arbejdstagere m arbejderrettigheder, arbejdspladsfrhld, arbejdsmiljø sv., således at unge arbejdstagere infrmeres m deres rettigheder g m, hvrdan de håndhæves. EFFAT s sekretariat g EFFAT s ungdmsudvalg - Gennem sin repræsentant i EFFAT s beslutningstagende rganer være med til at arrangere den frmelle lancering af EFFAT s ungdmsudvalg g fremme dets arbejde i verensstemmelse med EFFAT s vedtægter. EFFAT s ungdmsudvalgs mandat skal mfatte at føre tilsyn med implementeringen g pdateringen af den nuværende køreplan samt at spille en ledende rlle i EFFAT s strategi fr at bekæmpe ungdmsarbejdsløsheden i EFFATsektrerne. - Medtage spørgsmålet m ungdmsarbejdsløshed i alle EFFAT s aktiviteter i samarbejde med EFFAT s ungdmsudvalg. - Gøre pmærksm på de ungdmsarbejdsløshedsrelaterede udfrdringer, der er særlige fr EFFAT-sektrerne, samt i samarbejde med EFFAT s ungdmsudvalg indsamle g dele gd praksis i medlemsrganisatinerne gennem en fælles kmmunikatinsstrategi g et fælles kmmunikatinsværktøj. - Have ungdmsarbejdsløshed sm et fast punkt på dagsrdenen fr frretningsudvalg g ledelse. - Arbejde på at få ungdmsarbejdsløshed medtaget i arbejdsprgrammer i EFFAT-sektrerne i tilknytning til EU s sciale dialg. - Opsøge g fremme dialg g samarbejde med rganisatiner, sm varetager unges interesser (f.eks. Yuth Frum) i samarbejde med EFFAT s ungdmsudvalg. - Udvikle EU-finansierede prjekter med henblik på at øge EFFAT s muligheder fr effektivt g hensigtsmæssigt at implementere denne køreplan. - Opfrdre EFFAT s ungdmsudvalg til at deltage aktivt i EU s dagsrden vedrørende ungdmsarbejdsløshed g til at handle hensigtsmæssigt g rettidigt. - Priritere ungdmsarbejdsløshed på EU s plitiske dagsrden g i EU s institutiner. - Samarbejde med ungdmsudvalgene i de natinale medlemsrganisatiner, EFS g andre eurpæiske fagfrbund g skabe synergi i ungdmsaktiviteterne.

5 EFFAT s medlemsrganisatiner vil desuden bruge deres indflydelse g implementere passende strategier fr at få følgende aktører til at iværksætte særlige tiltag: 1. EU OG NATIONALE REGERINGER - Fremme en aktiv arbejdsmarkedsplitik fr unge ud ver en øknmisk plitik, sm skaber vækst (vækstplitik, der fremmer beskæftigelsen af unge), herunder: Incitamenter fr virksmheder til at ansætte lærlinge g tilbyde unge arbejdstagere rdentligt arbejde. Slidaritetspagter mellem flere generatiner samt generatinsskifteplaner. Begrænsning af verdreven skat på arbejdskraft. Incitamenter fr virksmheder til at investere i vækst g skabe arbejdspladser. Frenkling af administrative frløb i frbindelse med unges beskæftigelse, afskaffelse af bureaukrati g tilvejebringelse af klare, gennemsigtige g let tilgængelige indfaldsveje til beskæftigelse. Fkus på både kvalitet g kvantitet i beskæftigelsen, da kvalitet er meget vigtig fr at sikre scial inklusin af unge. - Garantere unge lige rettigheder g ligebehandling ved at bringe den diskriminatin, unge udsættes fr mht. minimumsløn, ansættelseskntrakter g arbejdsfrhld, til phør. Frenkle g ratinalisere arbejdsmarkedsfrhld. Standarden bør være direkte fast fuldtidsarbejde fr erfarne arbejdstagere g unge. - Udvikle en strategisk erhvervsplitik, der satser på at fremme g frbedre gde grønne g jbskabende prduktinsaktiviteter (f.eks. muligheder frbundet med frsyningskæder inden fr landbrug g fødevareprduktin). - Iværksætte franstaltninger, sm sikrer øget jbparathed g øgede kmpetencer, sm letter vergangen fra uddannelse til beskæftigelse. Krtlægge demgrafiske tendenser g kønsfrdelingen i specifikke brancher, mråder med mangel på arbejdskraft, generatinsfrhld samt muligheder fr at få unge arbejdstagere ind. Analysere, vervåge g frudsige kmpetencebehv på arbejdsmarkedet. Gøre sektrer g fag mere attraktive, f.eks. inden fr fødevareprduktin, htel- g restauratinsbranchen g landbrug. Iværksætte løbende kmmunikatin, samarbejde, stabile partnerskaber g vergangsfrløb mellem universiteter, erhvervsskler, fagfreninger g virksmheder/arbejdsgivere. Frmalisere ufrmel uddannelse g udvikle gensidige anerkendelsesrdninger samt terminlgi med henblik på at sikre anerkendelse g påskønnelse af pnået arbejdsmarkedsuddannelse på tværs af landegrænser g virksmheder (f.eks. ESCOsystemer, uddannelsespas sv.).

6 - Udvikle g implementere en ungdmsgarantirdning 1 g en rdning fr erhvervsrettede vekseluddannelser (VET) fr at lette vergangen fra uddannelse til beskæftigelse g sikre, at ingen unge lades i stikken: baseret på eksempler g erfaringer fra visse EU-medlemsstater (f.eks. Finland, Østrig, Schweiz, Tyskland g Sverige), under hensyntagen til EU's 2 g ILO s 3 retningslinjer, med tilpasning g ptimering af disse retningslinjer i henhld til de faktiske mstændigheder på de lkale g natinale markeder samt på sektrmarkederne, udfrmet i tæt samarbejde g samråd med arbejdsmarkedets parter g rganisatiner, der varetager unges interesser. - Mdernisere scialsikringssystemer, således at de bliver tilgængelige fr unge g sikrer, at de unges særlige behv er gdt g effektivt dækket. Sætte spørgsmålstegn ved frmdningen m, at familien eller fællesskabet vil sørge fr dem. - Mdernisere, pgradere g effektivisere ffentlige jbfrmidlingsydelser med henblik på at lette adgangen til EU s arbejdsmarked g sikre gennemsigtighed g relevant frmidling på det. - Invlvere arbejdsmarkedets parter (dvs. arbejdsgivere g fagfreninger) samt ungdmsrganisatiner i udfrmningen af øknmisk plitik g beskæftigelsesplitik, sm sigter md at løse ungdmsarbejdsløshedskrisen. 2. VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSGIVERORGANISATIONER - Udvikle g implementere gde lære- g praktikpladsrdninger i verensstemmelse med natinale retningslinjer samt EU s g ILO s retningslinjer. Krtlægge g mnitrere arbejdsstyrkens alder g kønsfrdelingen i virksmhederne samt identificere mangler, generatinsprblemer g muligheder fr at få unge arbejdstagere ind. Opstille mål fr det antal lære- g praktikpladser, virksmhederne kan have, samt udvikle mentrrdninger g vergangsplaner på tværs af generatiner. Anvende både EU s g natinale faciliteter g værktøjer til at pstille rammer fr gde lære- g uddannelsespladser i virksmhederne (f.eks. Eurpa-Kmmissinens helpdesk med råd m lærepladser g praktikphld. 4 ) Sikre gde uddannelses- g kvalifikatinsrdninger fr de undervisere g mentrer, der deltager i lære- g praktikpladsaktiviteter. Inddrage fagfreninger i udfrmningen af sådanne rdninger g i infrmatinsmøder ved at invlvere fagfreningsflk i uddannelsespensum samt i mentrteam fr unge i lære- 1 Den eurpæiske ungdmsgaranti er en garanti, sm sikrer, at alle unge i Eurpa tilbydes et jb, videreuddannelse eller en praktikplads senest fire måneder efter at have afsluttet deres uddannelse eller efter at være blevet arbejdsløse. Læs mere på 2 EU-tiltag på ungdmsarbejdsløshedsprtalen ews 3 ILO, ungdmsgarantier: en reaktin på ungdmsarbejdsløshedskrisen 4 Eurpa-Kmmissinens helpdesk med råd m lærepladser g praktikphld er aktiv frem til januar 2014

7 eller praktikpladser. Frmalisere kvalifikatins- g kmpetencecertificeringsrdninger, sm kan anerkendes gensidigt inden fr samme sektr/branche på linje med EU s rdninger (f.eks. uddannelsespasset), g sm eventuelt kan mdsvares af løntillæg. - Være en attraktiv arbejdsgiver fr unge Sørge fr gde arbejdsfrhld, et gdt arbejdsmiljø, anstændig løn g en arbejdsplads uden diskriminatin, gså fr unge. Tilpasse arbejdskravene til arbejdsstyrkens behv, så der sikres gd balance mellem arbejdsliv g privatliv på frskellige stadier i livet (f.eks. småbørnsfamilier, 45+ sv.). Investere i pgradering af arbejdsstyrkens kvalifikatiner g dens langsigtede jbparathed g arbejde hen imd frmel gdkendelse g gensidig anerkendelse af certifikater. - Gøre virksmheden/branchen mere attraktiv fr unge Hlde infrmatinsmøder g åbent hus fr studerende g elever på alle niveauer. Sørge fr rdentlige arbejdsfrhld g karrierefrløb, sm sikrer langsigtet jbparathed. Frmidle plysninger m karrierefrløb, muligheder g betingelser i en bestemt sektr samt udvikle sektrspecifikke karrierefrløb g jbsøgningsprtaler (sm f.eks. de smagfulde karrierehjemmesider i fødevarebranchen i Strbritannien 5 g Finland, den belgiske landbrugsprtal 6 g Sveriges prtal fr alle sektrer 7 ). Maksimere ptentialet fr frandring ved at samarbejde med arbejdsmarkedets parter g interessenter i nærsamfundet. - Indgå i partnerskaber med skler, erhvervsskler g universiteter fr at udbrede kendskabet til beskæftigelsesmulighederne på arbejdspladsen eller i sektren samt gøre visse fag mere attraktive, invlvere lærere, instruktører g undervisere i prcessen samt spnsere særlige kvalifikatins- g kmpetencefremmende aktiviteter. - Anvende de muligheder, der gives i frbindelse med EU s prtal m jb- g uddannelsesmuligheder i udlandet (EURES 8 ) samt klassifikatinssystemet ESCO fr at kmme så bredt ud sm muligt g matche jbtilbud med jbsøgende. 5 Tasty Careers in Fd and Drink UK: 6 Futuragr-prtalen:

8 3. ARBEJDSMARKEDETS PARTER Natinalt niveau EU - Udvikle g implementere fælles frslag vedrørende ungdmsgaranti g vekseluddannelser sammen med statslige g lkale institutiner g i samråd med repræsentative ungdmsrganisatiner samt føre tilsyn med g vervåge resultaterne fr at sikre, at de afspejler de faktiske frhld på arbejdsmarkedet g reelt er anvendelige i praksis. - Medtage ungdmsarbejdsløshed sm et fkusmråde i kllektive verenskmstfrhandlinger på alle niveauer (natinale, lkale g sektrbaserede) samt udarbejde bestemmelser til indsættelse i verenskmsterne, sm er gunstige fr unge (f.eks. garantere stabilitet, adgang til permanent beskæftigelser, initiativer til at sikre uddannelse g jbparathed, lære- g praktikpladsrdninger, beskæftigelsesmål, regler m generatinsskifte sv.). - Etablere nye eller anvende eksisterende fælles udvalg (f.eks. kvalifikatinsbservatrier, enti bilaterali i Italien sv.) til at vurdere, i hvr høj grad natinale eller lkale arbejdsmarkeder er velegnede fr unge samt tilpasse dem eller iværksætte nye initiativer, hvr det er nødvendigt. - Medtage ungdmsarbejdsløshed i arbejdsprgrammerne vedrørende EU s sciale dialg inden fr EFFAT-sektrerne. - Være psøgende g fremme dialg g fælles samarbejde med rganisatiner, sm varetager unges interesser (f.eks. Yuth Frum) i samarbejde med EFFAT s ungdmsudvalg. - Udarbejde fælles EU-støttede tiltag med henblik på at implementere de beslutninger, arbejdsmarkedets parter har truffet vedrørende beskæftigelse af unge (f.eks. udarbejdelse af retningslinjer, indsamling g frmidling af plysninger m gd praksis, kvalifikatinsmatchende ydelser, herunder Agripass 9 i landbruget g kvalifikatinspasset i HORECA 10 ). - Sætte ungdmsarbejdsløshed højt på EU s g EU-institutinernes dagsrden. - Samarbejde tæt med det eurpæiske klassifikatinssystem fr færdigheder, kmpetencer g fag (ESCO) samt EU s prtal m jb- g uddannelsesmuligheder i udlandet (EURES) effat_htrec_jint_statement_n_eurpean_qualificatins_passprt.pdf

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED vedrørende ordentligt arbejde, rummelige arbejdsforhold og social mobilitet for unge arbejdstagere i EFFAT-sektorerne Den Europæiske Føderation af Fødevare-, Landbrugs-

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Partnerskab for dansk økonomi, velfærd og udvikling af arbejdsmarkedet (FTF s projekter for trepartsforhandlingerne)

Partnerskab for dansk økonomi, velfærd og udvikling af arbejdsmarkedet (FTF s projekter for trepartsforhandlingerne) 11-0923 - Sekretariatet 26.03.2012 Kntakt: Jens Kragh/Andy Andresen Partnerskab fr dansk øknmi, velfærd g udvikling af arbejdsmarkedet (FTF s prjekter fr trepartsfrhandlingerne) FTF s frretningsudvalg

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Eurobarometer - kvalitativ undersøgelse EU S LØFTE. Resumé dansk udgave Rom, den 12. september 2014

Eurobarometer - kvalitativ undersøgelse EU S LØFTE. Resumé dansk udgave Rom, den 12. september 2014 Eurbarmeter - kvalitativ undersøgelse EU S LØFTE Resumé dansk udgave Rm, den 12. september 2014 Resuméet er udarbejdet på dansk, engelsk, finsk, fransk, tysk, italiensk, plsk, prtugisisk g svensk. Denne

Læs mere

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS DANMARK DENMARK. Partnerskab

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS DANMARK DENMARK. Partnerskab OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS DANMARK DENMARK Partnerskab 1 INDEX Regin Midtjylland...3 København...4 Sjælland...5 2 Regin Midtjylland (2020 Regins: Acting fr the Future) Type: Seminar Titel: EU's klima-

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling Inspiratinsntat nr. 7b til arbejdet i MED-Hvedudvalg 2.11.2009 Vejledning m retningslinje fr persnaleplitiske vilkår ved mstilling Anbefalinger Kravet m en prcedureretningslinje fr mstilling, herunder

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

INDDRAGELSE AF FRIVILLIGE OG FORENINGER EN INTRODUKTION

INDDRAGELSE AF FRIVILLIGE OG FORENINGER EN INTRODUKTION INDDRAGELSE AF FRIVILLIGE OG FORENINGER EN INTRODUKTION CIVILSAMFUNDET Den del af samfundet, der ligger uden fr den frmelle øknmi g det plitiske system, g hvr der indgår enkeltpersner g frskellige frmer

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Indhld Flkeplysningsplitik - plitik fr flkeplysende virksmhed Intrduktin side 3 Visin side 4 Målsætninger side 4 Knkretisering af målsætninger side 4 Guldbrgsund Kmmune g den Flkeplysende virksmhed side

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

Indledning Handlingsplan 2013-2014

Indledning Handlingsplan 2013-2014 Side 2 Indledning På reginsrådets møde den 31. januar 2012 blev Plitik fr Sundhedsfrskning 2020 endeligt vedtaget med henblik på efterfølgende implementering, sm gik straks i gang med aktiviteter i 2012.

Læs mere

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik Udkast til Indkøbsplitik fr Regin Nrdjylland Indkøbsplitik 1 INDLEDNING 2 2 FORMÅL 2 3 OMFANG AF REGION NORDJYLLANDS INDKØBSPOLITIK 3 4 INDKØBSFUNKTION 3 5 INDKØBSPROCESSEN 5 6 INDKØBSSYSTEM 5 7 INDKØB

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG Servicedirektivet giver frbrugerne større valgmuligheder, mere valuta fr pengene g lettere adgang til serviceydelser i hele EU HVORFOR

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM)

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM) Vedtægt fr Dansk Magisterfrening (DM) Indhldsfrtegnelse: 1. Navn 2. Hjemsted 3. Frmål 4. Medlemskab 5. Medlemmernes rettigheder g pligter 6. Indmeldelse g udmeldelse 7. Arbejdspladsklubber 8. Landsklubber,

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite HG Fdbld Vi kan rumme både bredde g elite Seminar fr HG Fdbld d. 29/2-2008 g 1/3-2008 Søren F. Jørgensen Side 1 Indhld Del 1...3 Om baggrund g frmål...3 Om rapprtens indhld...3 Om arbejdsfrmen...3 HG på

Læs mere

Organisering og forankring af VIAs kvalitetsarbejde

Organisering og forankring af VIAs kvalitetsarbejde VIA University Cllege Dat: 6. juli 2015 Jurnalnummer: U0027-4-5-15 Ref.: JRJ Organisering g frankring af VIAs kvalitetsarbejde VIAs kvalitetsarbejde tager udgangspunkt i, at arbejdet med kvalitetssikring

Læs mere

Projekt Fritidssport 2014-2015

Projekt Fritidssport 2014-2015 Prjekt Fritidssprt 2014-2015 Indledning: Prjekt Fritidssprt er et partnerskabsprjekt mellem Aarhus Omegn afd. Præstevangen, Klubben Rsenvang/Ung i Aarhus, sm startede tilbage i 2008, med det frmål at lave

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Stillings- og personprofil Afdelingschef for Søterritoriet

Stillings- og personprofil Afdelingschef for Søterritoriet Stillings- g persnprfil Afdelingschef fr Søterritriet Kystdirektratet Juli 2014 [1] Opdragsgiver Adresse Stilling Refererer til Ansættelsesfrhld Kystdirektratet Kystdirektratet Højbvej 1, 7620 Lemvig Telefn

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015, klokken 15:00 20:00 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015, klokken 15:00 20:00 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015, klkken 15:00 20:00 i Dansk Psyklg Frening, Stckhlmsgade 27, 2100 København Ø Til stede: Eva Secher Mathiasen, Rie Rasmussen (fra punkt 4), Arne Grønbrg

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Funktinsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Overrdnet beskrivelse af sekretariatets arbejdspgaver Ledelsessekretariatets verrdnede frmål er at servicere g administrativt understøtte UCN s øverste ledelse

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 31. juli 2007 Indstilling m rganisatinsændring af Brgmesterens Afdeling Århus Kmmune IT g Organisatinsafdelingen Brgmesterens Afdeling

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuipasdfghjklzxcvbnmqwerty uipasdfghjklzxcvbnmqwertyuipasd fghjklzxcvbnmqwertyuipasdfghjklzx cvbnmqwertyuipasdfghjklzxcvbnmq Dansk Flygtningehjælps strategiske samarbejde med virksmheder wertyuipasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Læs mere

Beslutningsreferat af bestyrelsesmødet, onsdag den 7. januar 2015.

Beslutningsreferat af bestyrelsesmødet, onsdag den 7. januar 2015. Beslutningsreferat af bestyrelsesmødet, nsdag den 7. januar 2015. Mødet blev hldt på GBF s sekretariat, Ny Vestergade 13, stuen. 10.30-14.30 Til stede: Hans Peter Jensen (fmd.) Bdil Due, Jan Bendix, Nils-Gerg

Læs mere

PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM

PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM 2014-15 Der er brug fr en prgressiv rød stemme i dansk plitik, der kan presse på fr scialistiske samfundsfrandringer, rganisere ungdmmen g vise, at det kan la sig gøre at

Læs mere

Faggruppelandsmøde

Faggruppelandsmøde Faggruppelandsmøde Dat: 19. - 20. maj 2015 Dagsrden: 1. Velkmst g præsentatin 2. Valg af mødeleder g referent 3. Gdkendelse af dagsrden 4. Arbejdsfællesskaber: Smatik, Det nære sundhedsvæsen, Psykiatrien

Læs mere

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3 Vedtaget af det lkale samarbejdsudvalg på SKT Plitik fr intrduktin af nye medarbejdere på SKT OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

Læs mere

It-plan for Valsgård Skole 2011

It-plan for Valsgård Skole 2011 It-plan fr Valsgård Skle 2011 1 Beskrivelse Grundlaget fr brug af IT i er beskrevet i Faghæfte 48. http://www.uvm.dk/~/media/publikatiner/2009/flke/faelles%20maal/filer/faghaefter/100503_it_g_ mediekmpetencer.ashx

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR LIGESTILLING PAÅ SYDDANSK UNIVERSITET 2014-2015

HANDLINGSPLAN FOR LIGESTILLING PAÅ SYDDANSK UNIVERSITET 2014-2015 Bilag 2.1 HANDLINGSPLAN FOR LIGESTILLING PAÅ SYDDANSK UNIVERSITET 2014-2015 Indhld INDLEDNING... 2 VISIONER FOR LIGESTILLINGSOMRÅDET... 2 VISION 1: Syddansk Universitet sætter sig mål g udvikler planer

Læs mere

Mødedato Mødested Møde start/slut

Mødedato Mødested Møde start/slut Senir- g Scialfrvaltningen Stab fr Rådgivningsmrådet Referat Der indkaldes til møde m Udsatterådet Møde nr. Dat 13.01.2015 Udsendt af Lene Kristin Kamp Lene Kristin Kamp Mødedat Mødested Møde start/slut

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes 01.02.2017 Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe indenfr Type 2 diabetes Titel Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Type 2 diabetes Dat g versin D. 4. ktber 2017 versin 0.1 Gdkendelse Sekretariat Gdkendt

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

27. maj CSR-politik

27. maj CSR-politik 27. maj 2013 CSR-plitik 27. maj 2013 CSR-plitik Side 2/7 Femern A/S Vester Søgade 10 DK-1601 Cpenhagen V Tel +45 33 41 63 00 Fax +45 33 41 63 01 www.femern.dk CVR 28 98 65 64 Indhldsfrtegnelse 1. FOKUS

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne-& Skoleforvaltningen 2013-2014

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne-& Skoleforvaltningen 2013-2014 Dialgbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kmmune. Aftale mellem Dagplejen g Børne-& Sklefrvaltningen 2013-2014 1. Frmål Frmålet med dialgbaseret aftalestyring i Vesthimmerlands Kmmune er: - at udvikle

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

Dansk Petanque Forbunds Frivillighedsstrategi Versionsdato:

Dansk Petanque Forbunds Frivillighedsstrategi Versionsdato: Dansk Petanque Frbunds Frivillighedsstrategi 2014-2016 Versinsdat: 25.11.2014. 1 Indhldsfrtegnelse 1. FRIVILLIGHEDSTRATEGI... 3 1.1. BAGGRUND FOR FRIVILLIGHEDSSTRATEGIEN... 3 1.2. HVORFOR FRIVILLIGHEDSTRATEGI....

Læs mere

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Ingen hkuspkus men dialg g tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Frudsætninger Der er ikke nget nyt under slen! Der er ingen smarte løsninger! Vi har endnu meget at lære!

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

Udbudspolitik 2016. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2016. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Udbudsplitik 2016 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014 AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014 Indhld AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014... 1 1. Udbudsgdkendelser til AMU... 2 2. Gegrafisk mråde... 2 3. Plitik fr afdækning af de reginale

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2014. Børnehuset Vigen. Frmål: I 2012 blev der udført pædaggisk tilsyn på samtlige kmmunale g private institutiner i Syddjurs kmmune. Sm resultat

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Pakketilbud for friluftsaktiviteter

Pakketilbud for friluftsaktiviteter Pakketilbud fr friluftsaktiviteter Oplæg m pakketilbud af friluftsaktiviteter fr øget vækst i turismen Baggrund Danmark har en plevelsesrig natur g mange attraktive naturaktiviteter, sm der er str efterspørgsel

Læs mere

Supplerende beredsskabskatalog

Supplerende beredsskabskatalog NOTAT Haderslev Kmmune Øknmi & Udbud - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 27 11 /2 37 20 31 1 slr@haderslev.dk 02-05-2016 Sagsident: 16/2129 Sagsbehandler:

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

København april Jobprofil

København april Jobprofil København april 2017 Jbprfil FORHANDLINGSCHEF KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET I det følgende beskrives jbbet sm frhandlingschef i Kst & Ernæringsfrbundet g de kmpetencer g kvalifikatiner, frbundet lægger vægt

Læs mere

Strategisk agenda for it i folkeskolen April 2010

Strategisk agenda for it i folkeskolen April 2010 Strategisk agenda fr it i flkesklen April 2010

Læs mere