EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED"

Transkript

1 EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED vedrørende rdentligt arbejde, rummelige arbejdsfrhld g scial mbilitet fr unge arbejdstagere i EFFAT-sektrerne Den Eurpæiske Føderatin af Fødevare-, Landbrugs- g Turismefrbund (EFFAT), sm repræsenterer 120 natinale fagfrbund i 35 lande i Eurpa g varetager interesserne fr alle arbejdstagere i EU s fødevare-, landbrugs- g turismesektrer, SOM ERKENDER, at Ungdmsarbejdsløsheden har nået uhldbare niveauer i næsten alle EU s medlemsstater g derved underminerer den sciale samhørighed samt de øknmiske, prduktinsmæssige g scialsikringsmæssige systemer g mdvirker fremme af EU s integratinsprjekt g dets levedygtighed. Unge arbejdstagere specielt kvinder g indvandrere er unrmalt g uacceptabelt kncentreret i usikre frmer fr beskæftigelse g fte fanges i en nd cirkel af udsigtsløst, lavt betalt g dårligt sikret arbejde. Unge arbejdstagere g nye på arbejdsmarkedet fte mødes med uacceptabel diskriminatin baseret på alder, manglende erhvervserfaring g/eller manglende kmpetencer. Unges adgang til arbejdsmarkedet fte vanskeliggøres af manglende gennemsigtighed i rekrutteringsprcessen, begrænset adgang til elektrniske jbsøgningsværktøjer samt dårlige, ineffektive g uhensigtsmæssige plysningssystemer g serviceydelser på beskæftigelsesmrådet. Ubetalte, ubehagelige g utilstrækkelige lære- g praktikpladser fr unge, der frlader sklen, i stigende grad bruges til at pfylde faste arbejdspladser i virksmheder g institutiner, hvrved unge mennesker udnyttes g fratages deres udviklingsmuligheder, hvilket medfører langvarig belastning af deres karrierefrløb g sandsynligvis vil frhindre dem i at finde rdentligt g prduktivt fast arbejde. Unge påvirkes i særlig høj grad af krisen g de deraf følgende pstramninger i frm af de budgetnedskæringer på uddannelsesmrådet, den udsættelse af pensinsalderen g de manglende arbejdspladser, der er frbundet med et fald i efterspørgslen i nedgangsperider frårsaget af besparelser. Udelukkelsen af unge fra arbejdsmarkedet g deres kncentratin i dårlig, marginaliseret g skiftende beskæftigelse er en væsentlig frhindring fr rganisering i fagfreninger g en betydelig trussel md arbejderbevægelsens fremtid. De øknmiske udgifter g sciale byrder, der knytter sig til en tabt generatin, hvr et hidtil uset anset unge i EU ikke er i beskæftigelse, under uddannelse eller under plæring (NEET) g udvandrer fra EU, er enrme g til skade fr vækst, innvatinsptentiale, ffentlige scialsikringssystemer, sygesikringsrdninger, den ffentlige sektrs evne til at levere varer g tilbyde tjenesteydelser af høj kvalitet samt fr Eurpas talentmasse.

2 BESLUTTER at: Sætte ungdmsarbejdsløshed højt på dagsrdenen i rganisatinen g medtage emnet i kllektive verenskmstfrhandlinger på alle niveauer, herunder i eurpæiske samarbejdsudvalg (ESU), g stræbe efter at få iværksat ungdmsspecifikke franstaltninger vedrørende rdentlige faglige uddannelses- g lærlingerdninger g udskiftning af ældre medarbejdere samt efter at få indføjet betingelser, der fremmer adgang til fast prduktiv fuldtidsbeskæftigelse. Priritere psøgende arbejde ver fr unge arbejdstagere samt rganisere, repræsentere g frsvare dem, gså ved at identificere unge ledere gennem hele rganisatinsprcessen. Bruge deres plitiske indflydelse ver fr statslige myndigheder, internatinale institutiner g civilsamfundet til at kræve iværksættelse af en aktiv arbejdsmarkedsplitik rettet md unge arbejdstagere samt en øknmisk plitik, der skaber vækst (vækstplitik, sm fremmer beskæftigelsen blandt unge), g udarbejde målrettede frslag i den henseende, sm er specielt rettet md de specifikke muligheder g specifikke frhld i den enkelte EFFATsektr. Rette p på den gængse pfattelse af fagfreninger g deres image blandt unge arbejdstagere g i samfundet generelt sm værende frstyrrende, frældede, g medlemskabsbaserede etablissementer g i stedet fremstille fagfreninger sm rganisatiner, der arbejder fr prgressive frandringer på arbejdspladserne g i samfundet, frsvarer arbejdstageres g udsatte gruppers rettigheder g velfærd samt er i stand til at fremsætte frslag til psitive g innvative løsninger. Dette gøres ved at udbrede psitive budskaber gennem presse, direkte psøgning af unge arbejdstagere gennem særlige websider, sciale medier, målrettede brchurer, infrmatinsmateriale, filialkntrer på universiteter, besøg på ungdmsuddannelser g arbejdspladser samt ved at indføre fagfrenings- g arbejdsmarkedsfrhld sm emner på uddannelsernes pensum. Sikre at der er unge fagfreningsledere i fagfreningernes beslutningstagnings-struktur ved at iværksætte særlige initiativer til at finde g pmuntre unge fagfreningsledere g herunder fremme deres engelskkundskaber med henblik på at sikre internatinalt fagfreningssamarbejde g planlægge gde generatinsskiftefrløb. Skabe hensigtsmæssige strukturer inden fr rganisatinen til viderekanalisering g frmidling af de meninger g interesser, der gør sig gældende blandt unge i EFFATsektrerne, g afsætte tilstrækkelige ressurcer til at sikre, at disse strukturer er effektive g har plitisk indflydelse (f.eks. ungdmsudvalg). Udarbejde en særlig ungdmsplitik fr fagfreninger i samarbejde g samråd med rganisatinens ungdmsrganer g inkrprere den i alle rganisatinens øvrige plitikker sm en gennemgående priritet. EFFAT s ungdmsudvalg beder EFFAT s frretningsudvalg m at gdkende dette mandat g pfrdrer EFFAT s medlemsrganisatiner m at støtte g implementere indhldet i dette dkument samt den tilhørende køreplan på alle niveauer i deres rganisatiner g lande. Wien, 14. december 2012

3 KØREPLAN FOR IMPLEMENTERING AF EFFAT S CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED vedrørende rdentligt arbejde, rummelige arbejdsfrhld g scial mbilitet fr unge arbejdstagere i EFFAT-sektrerne EFFAT s medlemsrganisatiner anerkender betydningen af den nuværende ungdmsarbejdsløshedskrise g vigtigheden af at gøre nget ved den. De beslutter derfr at skride til hurtig, specifik handling på alle relevante planer g støtte hinanden i at tage denne udfrdring p i alle EFFAT-sektrer i verensstemmelse med EFFAT s charter m ungdmsarbejdsløshed. Fagfrbundene under EFFAT beslutter derfr at iværksætte nedenstående. Interne tiltag - Indføre kvter fr ptagelse af unge i EFFAT s ledende rganer samt afsætte tilstrækkelige persnalemæssige g andre ressurcer til at arbejde med ungdmsarbejdsløshedsprblemet. - Oprette passende strukturer til at frmidle unges interesser i fagfreningen (f.eks. et ungdmsudvalg). - Stræbe efter at rette p på den traditinelle pfattelse af fagfreninger, der gør sig gældende blandt urganiserede unge, således at fagfreningerne får et psitivt g prfessinelt image (f.eks. ved hjælp af kmmunikatinskanaler sm SIPTU s avis Liberty i Irland). - Sikre psitiv anerkendelse af virksmheder, der verhlder kllektive verenskmster g tilbyder rimelige frhld samt uddanner g ansætter unge (f.eks. gennem rdninger, hvr disse virksmheder får tildelt et mærke, kmmer med på ffentliggjrte lister, tildeles priser eller nævnes på hjemmesider). - Starte en dedikeret prtal/hjemmeside m unge arbejdstageres rettigheder, sm er tilgængelig via rganisatinens verrdnede hjemmeside. Eksterne tiltag - Udarbejde særlige planer g franstaltninger med henblik på at rganisere unge arbejdstagere, herunder unge i usikre ansættelsesfrhld, g tiltrække dem til fagfreningerne samt i samarbejde med andre EFFAT-rganisatiner at udvikle, udveksle g samrdne rganisatrisk materiale g kampagnemateriale rettet md unge. - Medtage ungdmsarbejdsløshed på fagfreningsdagsrdenen på natinalt niveau, sektrniveau, virksmhedsniveau g ESU-niveau. Fremme vedtagelsen af praktive franstaltninger (f.eks. mål g virkemidler vedrørende ansættelse, stabilisering, lære- g praktikpladser) på alle planer. - Indføre bestemmelser m beskyttelse g ligebehandling af unge arbejdstagere i kllektive verenskmster. - Indgå samarbejdsaftaler med skler, universiteter g erhvervsskler m at infrmere g bevidstgøre unge kmmende arbejdstagere m beskæftigelsesmuligheder, rettigheder, gde lære- g praktikpladser, beskæftigelse g fagfreningernes rlle, inden de kmmer ind på

4 arbejdsmarkedet. - Etablere rdninger, der gør det muligt at fasthlde sit medlemskab i hele EU, fr at sikre, at unge arbejdstagere (sm er meget mbile) vil frtsætte med at være fagfreningsmedlemmer g ved, hvilke fagfreninger de skal henvende sig til, selvm de flytter rundt mellem EU-landene. - Oprette gde uddannelsesprgrammer fr unge arbejdstagere m arbejderrettigheder, arbejdspladsfrhld, arbejdsmiljø sv., således at unge arbejdstagere infrmeres m deres rettigheder g m, hvrdan de håndhæves. EFFAT s sekretariat g EFFAT s ungdmsudvalg - Gennem sin repræsentant i EFFAT s beslutningstagende rganer være med til at arrangere den frmelle lancering af EFFAT s ungdmsudvalg g fremme dets arbejde i verensstemmelse med EFFAT s vedtægter. EFFAT s ungdmsudvalgs mandat skal mfatte at føre tilsyn med implementeringen g pdateringen af den nuværende køreplan samt at spille en ledende rlle i EFFAT s strategi fr at bekæmpe ungdmsarbejdsløsheden i EFFATsektrerne. - Medtage spørgsmålet m ungdmsarbejdsløshed i alle EFFAT s aktiviteter i samarbejde med EFFAT s ungdmsudvalg. - Gøre pmærksm på de ungdmsarbejdsløshedsrelaterede udfrdringer, der er særlige fr EFFAT-sektrerne, samt i samarbejde med EFFAT s ungdmsudvalg indsamle g dele gd praksis i medlemsrganisatinerne gennem en fælles kmmunikatinsstrategi g et fælles kmmunikatinsværktøj. - Have ungdmsarbejdsløshed sm et fast punkt på dagsrdenen fr frretningsudvalg g ledelse. - Arbejde på at få ungdmsarbejdsløshed medtaget i arbejdsprgrammer i EFFAT-sektrerne i tilknytning til EU s sciale dialg. - Opsøge g fremme dialg g samarbejde med rganisatiner, sm varetager unges interesser (f.eks. Yuth Frum) i samarbejde med EFFAT s ungdmsudvalg. - Udvikle EU-finansierede prjekter med henblik på at øge EFFAT s muligheder fr effektivt g hensigtsmæssigt at implementere denne køreplan. - Opfrdre EFFAT s ungdmsudvalg til at deltage aktivt i EU s dagsrden vedrørende ungdmsarbejdsløshed g til at handle hensigtsmæssigt g rettidigt. - Priritere ungdmsarbejdsløshed på EU s plitiske dagsrden g i EU s institutiner. - Samarbejde med ungdmsudvalgene i de natinale medlemsrganisatiner, EFS g andre eurpæiske fagfrbund g skabe synergi i ungdmsaktiviteterne.

5 EFFAT s medlemsrganisatiner vil desuden bruge deres indflydelse g implementere passende strategier fr at få følgende aktører til at iværksætte særlige tiltag: 1. EU OG NATIONALE REGERINGER - Fremme en aktiv arbejdsmarkedsplitik fr unge ud ver en øknmisk plitik, sm skaber vækst (vækstplitik, der fremmer beskæftigelsen af unge), herunder: Incitamenter fr virksmheder til at ansætte lærlinge g tilbyde unge arbejdstagere rdentligt arbejde. Slidaritetspagter mellem flere generatiner samt generatinsskifteplaner. Begrænsning af verdreven skat på arbejdskraft. Incitamenter fr virksmheder til at investere i vækst g skabe arbejdspladser. Frenkling af administrative frløb i frbindelse med unges beskæftigelse, afskaffelse af bureaukrati g tilvejebringelse af klare, gennemsigtige g let tilgængelige indfaldsveje til beskæftigelse. Fkus på både kvalitet g kvantitet i beskæftigelsen, da kvalitet er meget vigtig fr at sikre scial inklusin af unge. - Garantere unge lige rettigheder g ligebehandling ved at bringe den diskriminatin, unge udsættes fr mht. minimumsløn, ansættelseskntrakter g arbejdsfrhld, til phør. Frenkle g ratinalisere arbejdsmarkedsfrhld. Standarden bør være direkte fast fuldtidsarbejde fr erfarne arbejdstagere g unge. - Udvikle en strategisk erhvervsplitik, der satser på at fremme g frbedre gde grønne g jbskabende prduktinsaktiviteter (f.eks. muligheder frbundet med frsyningskæder inden fr landbrug g fødevareprduktin). - Iværksætte franstaltninger, sm sikrer øget jbparathed g øgede kmpetencer, sm letter vergangen fra uddannelse til beskæftigelse. Krtlægge demgrafiske tendenser g kønsfrdelingen i specifikke brancher, mråder med mangel på arbejdskraft, generatinsfrhld samt muligheder fr at få unge arbejdstagere ind. Analysere, vervåge g frudsige kmpetencebehv på arbejdsmarkedet. Gøre sektrer g fag mere attraktive, f.eks. inden fr fødevareprduktin, htel- g restauratinsbranchen g landbrug. Iværksætte løbende kmmunikatin, samarbejde, stabile partnerskaber g vergangsfrløb mellem universiteter, erhvervsskler, fagfreninger g virksmheder/arbejdsgivere. Frmalisere ufrmel uddannelse g udvikle gensidige anerkendelsesrdninger samt terminlgi med henblik på at sikre anerkendelse g påskønnelse af pnået arbejdsmarkedsuddannelse på tværs af landegrænser g virksmheder (f.eks. ESCOsystemer, uddannelsespas sv.).

6 - Udvikle g implementere en ungdmsgarantirdning 1 g en rdning fr erhvervsrettede vekseluddannelser (VET) fr at lette vergangen fra uddannelse til beskæftigelse g sikre, at ingen unge lades i stikken: baseret på eksempler g erfaringer fra visse EU-medlemsstater (f.eks. Finland, Østrig, Schweiz, Tyskland g Sverige), under hensyntagen til EU's 2 g ILO s 3 retningslinjer, med tilpasning g ptimering af disse retningslinjer i henhld til de faktiske mstændigheder på de lkale g natinale markeder samt på sektrmarkederne, udfrmet i tæt samarbejde g samråd med arbejdsmarkedets parter g rganisatiner, der varetager unges interesser. - Mdernisere scialsikringssystemer, således at de bliver tilgængelige fr unge g sikrer, at de unges særlige behv er gdt g effektivt dækket. Sætte spørgsmålstegn ved frmdningen m, at familien eller fællesskabet vil sørge fr dem. - Mdernisere, pgradere g effektivisere ffentlige jbfrmidlingsydelser med henblik på at lette adgangen til EU s arbejdsmarked g sikre gennemsigtighed g relevant frmidling på det. - Invlvere arbejdsmarkedets parter (dvs. arbejdsgivere g fagfreninger) samt ungdmsrganisatiner i udfrmningen af øknmisk plitik g beskæftigelsesplitik, sm sigter md at løse ungdmsarbejdsløshedskrisen. 2. VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSGIVERORGANISATIONER - Udvikle g implementere gde lære- g praktikpladsrdninger i verensstemmelse med natinale retningslinjer samt EU s g ILO s retningslinjer. Krtlægge g mnitrere arbejdsstyrkens alder g kønsfrdelingen i virksmhederne samt identificere mangler, generatinsprblemer g muligheder fr at få unge arbejdstagere ind. Opstille mål fr det antal lære- g praktikpladser, virksmhederne kan have, samt udvikle mentrrdninger g vergangsplaner på tværs af generatiner. Anvende både EU s g natinale faciliteter g værktøjer til at pstille rammer fr gde lære- g uddannelsespladser i virksmhederne (f.eks. Eurpa-Kmmissinens helpdesk med råd m lærepladser g praktikphld. 4 ) Sikre gde uddannelses- g kvalifikatinsrdninger fr de undervisere g mentrer, der deltager i lære- g praktikpladsaktiviteter. Inddrage fagfreninger i udfrmningen af sådanne rdninger g i infrmatinsmøder ved at invlvere fagfreningsflk i uddannelsespensum samt i mentrteam fr unge i lære- 1 Den eurpæiske ungdmsgaranti er en garanti, sm sikrer, at alle unge i Eurpa tilbydes et jb, videreuddannelse eller en praktikplads senest fire måneder efter at have afsluttet deres uddannelse eller efter at være blevet arbejdsløse. Læs mere på 2 EU-tiltag på ungdmsarbejdsløshedsprtalen ews 3 ILO, ungdmsgarantier: en reaktin på ungdmsarbejdsløshedskrisen 4 Eurpa-Kmmissinens helpdesk med råd m lærepladser g praktikphld er aktiv frem til januar 2014

7 eller praktikpladser. Frmalisere kvalifikatins- g kmpetencecertificeringsrdninger, sm kan anerkendes gensidigt inden fr samme sektr/branche på linje med EU s rdninger (f.eks. uddannelsespasset), g sm eventuelt kan mdsvares af løntillæg. - Være en attraktiv arbejdsgiver fr unge Sørge fr gde arbejdsfrhld, et gdt arbejdsmiljø, anstændig løn g en arbejdsplads uden diskriminatin, gså fr unge. Tilpasse arbejdskravene til arbejdsstyrkens behv, så der sikres gd balance mellem arbejdsliv g privatliv på frskellige stadier i livet (f.eks. småbørnsfamilier, 45+ sv.). Investere i pgradering af arbejdsstyrkens kvalifikatiner g dens langsigtede jbparathed g arbejde hen imd frmel gdkendelse g gensidig anerkendelse af certifikater. - Gøre virksmheden/branchen mere attraktiv fr unge Hlde infrmatinsmøder g åbent hus fr studerende g elever på alle niveauer. Sørge fr rdentlige arbejdsfrhld g karrierefrløb, sm sikrer langsigtet jbparathed. Frmidle plysninger m karrierefrløb, muligheder g betingelser i en bestemt sektr samt udvikle sektrspecifikke karrierefrløb g jbsøgningsprtaler (sm f.eks. de smagfulde karrierehjemmesider i fødevarebranchen i Strbritannien 5 g Finland, den belgiske landbrugsprtal 6 g Sveriges prtal fr alle sektrer 7 ). Maksimere ptentialet fr frandring ved at samarbejde med arbejdsmarkedets parter g interessenter i nærsamfundet. - Indgå i partnerskaber med skler, erhvervsskler g universiteter fr at udbrede kendskabet til beskæftigelsesmulighederne på arbejdspladsen eller i sektren samt gøre visse fag mere attraktive, invlvere lærere, instruktører g undervisere i prcessen samt spnsere særlige kvalifikatins- g kmpetencefremmende aktiviteter. - Anvende de muligheder, der gives i frbindelse med EU s prtal m jb- g uddannelsesmuligheder i udlandet (EURES 8 ) samt klassifikatinssystemet ESCO fr at kmme så bredt ud sm muligt g matche jbtilbud med jbsøgende. 5 Tasty Careers in Fd and Drink UK: 6 Futuragr-prtalen:

8 3. ARBEJDSMARKEDETS PARTER Natinalt niveau EU - Udvikle g implementere fælles frslag vedrørende ungdmsgaranti g vekseluddannelser sammen med statslige g lkale institutiner g i samråd med repræsentative ungdmsrganisatiner samt føre tilsyn med g vervåge resultaterne fr at sikre, at de afspejler de faktiske frhld på arbejdsmarkedet g reelt er anvendelige i praksis. - Medtage ungdmsarbejdsløshed sm et fkusmråde i kllektive verenskmstfrhandlinger på alle niveauer (natinale, lkale g sektrbaserede) samt udarbejde bestemmelser til indsættelse i verenskmsterne, sm er gunstige fr unge (f.eks. garantere stabilitet, adgang til permanent beskæftigelser, initiativer til at sikre uddannelse g jbparathed, lære- g praktikpladsrdninger, beskæftigelsesmål, regler m generatinsskifte sv.). - Etablere nye eller anvende eksisterende fælles udvalg (f.eks. kvalifikatinsbservatrier, enti bilaterali i Italien sv.) til at vurdere, i hvr høj grad natinale eller lkale arbejdsmarkeder er velegnede fr unge samt tilpasse dem eller iværksætte nye initiativer, hvr det er nødvendigt. - Medtage ungdmsarbejdsløshed i arbejdsprgrammerne vedrørende EU s sciale dialg inden fr EFFAT-sektrerne. - Være psøgende g fremme dialg g fælles samarbejde med rganisatiner, sm varetager unges interesser (f.eks. Yuth Frum) i samarbejde med EFFAT s ungdmsudvalg. - Udarbejde fælles EU-støttede tiltag med henblik på at implementere de beslutninger, arbejdsmarkedets parter har truffet vedrørende beskæftigelse af unge (f.eks. udarbejdelse af retningslinjer, indsamling g frmidling af plysninger m gd praksis, kvalifikatinsmatchende ydelser, herunder Agripass 9 i landbruget g kvalifikatinspasset i HORECA 10 ). - Sætte ungdmsarbejdsløshed højt på EU s g EU-institutinernes dagsrden. - Samarbejde tæt med det eurpæiske klassifikatinssystem fr færdigheder, kmpetencer g fag (ESCO) samt EU s prtal m jb- g uddannelsesmuligheder i udlandet (EURES) effat_htrec_jint_statement_n_eurpean_qualificatins_passprt.pdf

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED vedrørende ordentligt arbejde, rummelige arbejdsforhold og social mobilitet for unge arbejdstagere i EFFAT-sektorerne Den Europæiske Føderation af Fødevare-, Landbrugs-

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM)

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM) Vedtægt fr Dansk Magisterfrening (DM) Indhldsfrtegnelse: 1. Navn 2. Hjemsted 3. Frmål 4. Medlemskab 5. Medlemmernes rettigheder g pligter 6. Indmeldelse g udmeldelse 7. Arbejdspladsklubber 8. Landsklubber,

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG Servicedirektivet giver frbrugerne større valgmuligheder, mere valuta fr pengene g lettere adgang til serviceydelser i hele EU HVORFOR

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Ingen hkuspkus men dialg g tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Frudsætninger Der er ikke nget nyt under slen! Der er ingen smarte løsninger! Vi har endnu meget at lære!

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014 AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014 Indhld AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014... 1 1. Udbudsgdkendelser til AMU... 2 2. Gegrafisk mråde... 2 3. Plitik fr afdækning af de reginale

Læs mere

Code of Ethics and Conduct

Code of Ethics and Conduct Cde f Ethics and Cnduct 2015-03-16 1 (6) Cde f Ethics and Cnduct I denne kdeks har TeliaSnera fastlagt de retningslinjer, der skal gælde fr vres adfærd sm medarbejdere, samt fr hvrdan vi driver virksmhed.

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ Sklepraktik: Et attraktivt alternativ 1) Oplysninger m ansøger Rskilde Tekniske Skle, Pstbks 132, 4000 Rskilde. Telefn 46 300 400 E mail rts@rts.dk 2) Ansøgningen vedrører (I dette felt skal det plyses,

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden.

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden. Deltagere: Afbud: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium (ABM) Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd (JH) Carl E. Trnhjem, SOSU Sjælland (CES) Karin Rsenmejer, København VUC (KR) Mia Rasmussen,

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina.

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Espen 1. Valg af rdstyrer Gunvr 2. Valg af referent 3. Navnerunde Espen, Gunvr, Frederik, Uffe,

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Tillæg om administrative samarbejder

Tillæg om administrative samarbejder Tillæg m administrative samarbejder Tillæg til aftale m reginalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen g Vækstfrum fr Regin Midtjylland Øget fkus på effekt g læring Evalueringen af kmmunalrefrmen i 2012

Læs mere

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt Prtalprjekt 1 Indhld 1. Indledning... 3 2. Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer... 5 3. Behvsafdækning - psummering... 7 4. Erfaringsindsamling... 8 5. Indhldsmæssigt

Læs mere

Handlingsplan for e- læring på SDU

Handlingsplan for e- læring på SDU Handlingsplan fr e- læring på SDU 2010-2012 E-læringsenheden Niels Bhrs Allé 1 5230 Odense M Sidst pdateret d. 15. september 2010 1 Visin 1 SDU er det førende danske universitet, når det gælder identifikatin

Læs mere

Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar efter 99a VITAL PETFOOD GROUP A/S. COP Rapport 2013 i relation til medlemskabet af.

Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar efter 99a VITAL PETFOOD GROUP A/S. COP Rapport 2013 i relation til medlemskabet af. Den lvpligtige redegørelse fr samfundsansvar efter 99a VITAL PETFOOD GROUP A/S COP Rapprt 2013 i relatin til medlemskabet af UN Glbal Cmpact 1. Ledelsens erklæring VITAL PETFOOD GROUP A/S (i daglig tale

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget fr Andragender PETI_OJ(2011)202_1 FORSLAG TIL GSORDEN SEMINAR i samarbejde med KOMMISSIONEN - Retlige anliggender Trsdag den 6. ktber 2011 kl. 9.00-12.30 g kl. 14.00-17.00

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

INFORMATIONSSKRIVELSE VEDR. ANSØG- NING AF TREPARTSMIDLER TIL KOMPETEN- CEUDVIKLING 2010

INFORMATIONSSKRIVELSE VEDR. ANSØG- NING AF TREPARTSMIDLER TIL KOMPETEN- CEUDVIKLING 2010 Reginshuset Vibrg HR Til ledere, medarbejdere g tillidsrepræsentanter på Psykiatri g Scialmrådet Skttenbrg 26 DK-8800 Vibrg Tel. +45 8728 5000 HR-vibrg@rm.dk www.reginmidtjylland.dk INFORMATIONSSKRIVELSE

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD Eg Mikkel Fledelius Jensen Erhvervsakademi Dania Specialknsulent, Dania Games, Grenaa Prjektleder g initiativtager til SGD Daglig leder af iværksættermiljø fr spiludviklere Scandinavian Game Develpers

Læs mere

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 TILHØRSFORHOLD... 3 UDDANNELSENS MÅL, VARIGHED, STRUKTUR OG TILRETTELÆGGELSE 4 KERNEOMRÅDER... 6 UNDERVISNINGENS

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

Campus Vordingborg. Liv og Læring

Campus Vordingborg. Liv og Læring Campus Vrdingbrg Liv g Læring 4 Indhld Campus Vrdingbrg 2 DEL I Baggrund 2 Campus Vrdingbrg 3 Campus Vrdingbrgs uddannelsesinstitutiner 4 Organiseringen af Campus Vrdingbrg et frslag 5 Fysisk markering

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Informationsstrategi

Informationsstrategi Infrmatinsstrategi Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk Baggrund Infrmatinsstrategien fr Skandinavisk kmpetence er en verrdnet ramme, der har sit fkus på de generelle hensyn, sm skal tilgdeses i prjektets

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Kontakt Interreg Deutschland-Danmark

Kontakt Interreg Deutschland-Danmark Kntakt Interreg Deutschland-Danmark Sekretariat i Kruså Flensbrgvej 26a DK-6340 Kruså Hannah Nagler han@rsyd.dk, Tlf. +45 76638235 Mbil +45 29201481 Anna Kindberg aki@rsyd.dk, Tlf. +45 76638234 Mbil +45

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 Referat af møde i det lkale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 30. maj 2013 /cbc Tilstede: Afbud: Anders Halling, Rita Kristensen, Annie Schacht, Tine Thrdén, Ole Svejstrup, Jan Sindberg, Mette

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Dansk Atletik Forbund Strategiplan

Dansk Atletik Forbund Strategiplan Dansk Atletik Frbund Strategiplan 2014-2016 Indledning De følgende sider er et udkast til DAF s strategiplan, sm af bestyrelsen fremsættes sm frslag til DAF s årsmøde ktber 2013. Fireårige strategiplaner

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

Den finansielle krise. Gå hjem møde onsdag den 3. december 2008

Den finansielle krise. Gå hjem møde onsdag den 3. december 2008 Den finansielle krise Gå hjem møde nsdag den 3. december 2008 Dagens fredragshldere Jn Lauritzen Mikkel Oxfeldt Michael Brandt Maria Smærup Dagens menu Finansiering Selskabsstrukturer Ansættelsesret Organisatinsstrategi

Læs mere

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed Oplæg Frstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalbrg Pædaggisk i ledelse fremtidens uddannelsesmarked Mulige strategier fr prduktinsskler i ny virkelighed Målrettet i første mgang til bestyrelser g ledelser

Læs mere

Notat 02-09-2009 LHP /-

Notat 02-09-2009 LHP /- Ntat 02-09-2009 LHP /- Vedrørende: Udkast til revideret handlingsplan fr Materialeplatfrmen 2009 Frdeling: Styregruppen g Brugergruppen fr Materialeplatfrmen, UNI C Skrevet af: Le Højshlt-Pulsen, Tmmy

Læs mere

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland

Vækstforum for Region Midtjylland Vækstfrum fr Regin Midtjylland Ansøgningsskema til: Kapitalfrmidling 1. Oplysninger m ansøger Navn, Adresse, Kntaktpersn Væksthus Midtjylland Direktør Erik Krarup Åbgade 15 8200 Århus N Tlf. 7022 0076

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015 Med resultater indskrevet Aftale mellem Støvring Gymnasiums bestyrelse ved bestyrelsesfrmand Kirsten Ravn Bundgaard g rektr Jens Nielsen. Bemyndigelsen til at indgå resultatlønskntrakt

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Vibrg KOMMUNE Vibrg Kmmune Visiner g servicemål fr Vibrg Kmmune Målet på langt sigt må være gøre den kllektive trafik bedre, så det lette valg fr brgerne bliver bussen g tget frem fr privbilen.

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj Læreplaner fr Fællesinstitutin Bøgehaven/Nøddehøj Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 15 3.1 Vkseninitieret aktivitet:

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse Sundhed g Sundhedsfremme Børn g Unge Beskæftigelse Det Bligsciale Sekretariat Netværksskabende Kmmunikatin beberinddragelse Helhedsplan fr den bligsciale indsats i Hrsens Kmmune 2010 2015 Endelig redigeret

Læs mere

Samlet oversigt over. Politikker, strategier, retningslinjer og administrationsgrundlag. i Næstved Kommune

Samlet oversigt over. Politikker, strategier, retningslinjer og administrationsgrundlag. i Næstved Kommune Samlet versigt ver Plitikker, strategier, retningslinjer g administratinsgrundlag i Næstved Kmmune Udarbejdet g fastlagt af MED-Hvedudvalget Næstved Kmmune December 2011 Gældende pr. 1. januar 2012 Frrd

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hs KL Deltagere: Hans Henrik Fischer, Marlene Haugaard, Hanne Schu, Trben Kjærsgaard, Niels Jhannesen, Finn Lauritzen, Gitte Bengtssn, Henrik Tft Jensen

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger Center fr HR g Udvikling 2014 Håndbg m specielle jbtyper Det sciale kapitel g integratins- g plæringsstillinger Indhld Frrd 3 Regler g rdninger 4 Persner med nedsat arbejdsevne 5 Aftalebaserede jb 6 Løntilskudsjb

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen Frrd Ved Kmmunaldirektør Nich Bendtsen Ledelsesgrundlaget har til frmål at skabe et fælles billede af rammerne fr ledelse i Syddjurs Kmmune g tydeliggøre, hvad brgere, virksmheder, plitikere g medarbejdere

Læs mere

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012 Referat af Lean Cnstructin-DK: Generalfrsamling 2012 Afhldt den 22. marts kl. 16.00-17.30, Teknlgisk Institut, Taastrup. Til generalfrsamlingen var der fremmødt bestyrelsen samt ca. 10 medlemmer af freningen.

Læs mere