KonjunkturNYT uge 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT uge 20"

Transkript

1 KonjunkturNYT uge.- 9. maj 7

2 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er afsluttet fredag kl. Henvendelse kan rettes til

3 Side af 9 Danmark BNP-indikator viser fortsat fremgang i første kvartal 7 Fald i firmaernes salg i februar efter to måneder med højt niveau Dankortomsætningen faldt i april Lille fald i forbrugertilliden i maj Stigende priser på danske varer i april Tiltagende lønstigningstakter på DA-området i (DA s StrukturStatistik) Internationalt Euroområdet: BNP steg med, pct. i. kvartal USA: Inflationen var, pct. i april Tyskland: BNP steg, pct. i. kvartal Storbritannien: Ledigheden faldt til, pct. i marts Norge: BNP steg, pct. i. kvartal Kina: Stigning i detailsalget på,7 pct. i april i forhold til året før Japan: BNP steg, pct. i. kvartal Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Negative tendenser på de amerikanske aktie- og valutamarkederne på grund af politisk uro i USA Den danske krone og euroen er styrket med, pct. over for den amerikanske dollar Den svenske Riksbank overvejer en ændring af inflationsmålet Fortsat stigning i olieprisen, der nu koster,8 amerikanske dollars per tønde

4 Side af 9. Dansk konjunkturnyt BNP-indikator viser fortsat fremgang i første kvartal 7 Ifølge foreløbige oplysninger fra Danmarks Statistik er BNP vokset med, pct. fra. kvartal til. kvartal 7, når der korrigeres for sæson- samt prisudvikling, jf. figur.. Fremgangen skyldes især byggeri og transport. I. kvartal steg BNP med, pct., mens BNP i steg med, pct., jf. figur.. BNP-indikatoren giver det første bud på kvartalsvæksten inden offentliggørelsen af det foreløbige flash nationalregnskab. Indikatoren er beregnet på baggrund af nuværende indikatorer for produktionssiden, som aktuelt står til rådighed. Der foreligger ikke oplysninger om udviklingen i de enkelte efterspørgselskomponenter eller på arbejdsmarkedet. Indikatoren er behæftet med stor usikkerhed, blandt andet forbundet med det nuværende datagrundlag, samt at det ikke kan lade sig gøre at afstemme tilgang mod anvendelse. Usikkerheden vurderes således til omkring ±, pct.-point. Figur. BNP i kædede -værdier Figur. Årlig BNP-vækst Mia. kr. Mia. kr Historisk BNP BNP beregnet med vækstindikator Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

5 Side af 9 Fald i firmaernes salg i februar efter to måneder med højt niveau Firmaernes samlede salg faldt, pct. i februar 7, når der ses bort for energisektoren, jf. figur.. Faldet i februar rammer efter to måneder, hvor firmaernes salg har ligget højt. Sammenlignes tremåneders perioden december -februar 7 med de tre forudgående måneder, er firmaernes salg steget med, pct. Tallene er i løbende priser og sæsonkorrigerede. Stigningen i firmaernes samlede salg i perioden december til februar skyldes fremgang i næsten alle branchegrupper. De største positive bidrag kom fra industri, der steg med, pct. fra september-november til december-februar, samt handel, der steg med,7 pct. Udviklingen i februar dækker over et fald i både eksport og indenlandsk salg på henholdsvis, og, pct. Generelt har salget imidlertid haft en opadgående trend, og sammenlignes perioden december til februar med perioden september til november, var væksten på, pct. i det indenlandske salg og,9 pct. i eksporten, jf. figur.. Det bemærkes, at firmaernes salg ofte bliver revideret løbende, når der kommer nye indberetninger til SKAT. Figur. Firmaernes salg ekskl. energi Figur. Firmaernes salg ekskl. energi ( mdr. glidende gns.) Mia. kr. Mia. kr Indeks (=) Indeks (=) I alt Indenlandsk salg Eksport Anm.: Firmaernes salg til udlandet er beregnet residualt. Energi omfatter råstofindvinding og forsyning. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

6 Side af 9 Dankortomsætningen faldt i april Dankortomsætningen faldt med,9 pct. i april sammenlignet med marts, når der tages højde for almindelige sæsonudsving og udviklingen i forbrugerpriserne. Der er ikke korrigeret for, at påsken lå i april i år. I forhold til samme måned sidste år var dankortomsætningen, pct. lavere i april 7. De seneste måneder har udviklingen i dankortomsætningen samlet set været svag, jf. figur.. Historisk er dankortomsætningen (korrigeret for prisudviklingen) steget mere end væksten i det private forbrug som opgjort i nationalregnskabet, jf. figur.. I steg dankortomsætningen, pct. i forhold til, mens det private forbrug steg,9 pct. i samme periode. Figur. Dankortomsætning i faste priser ( mdrs. glidende gennemsnit) Figur. Dankortomsætning og samlet privat forbrug Indeks (8M=) Indeks (8M=) Dankort Nationalregnskab Anm.: Egen sæsonkorrektion af dankortomsætningen. Der er anvendt et tremåneders glidende gennemsnit. Dankortomsætningen er renset for pengeoverførsler via mobilen. I figur. er dankortomsætningen deflateret med udviklingen i forbrugerpriserne, mens dankort-omsætningen i figur. er deflateret med den implicitte deflator for det private forbrug i nationalregnskabet for 9 til. Kilde: Nets, Danmarks Statistik og egne beregninger. Dankortomsætningen regnes uden pengeoverførsler via mobil.

7 Side 7 af 9 Lille fald i forbrugertilliden i maj Forbrugertillidsindikatoren faldt til,8 i maj, jf. figur.7. Det følger fire måneder i træk med stigende tillid. Niveauet ligger fortsat betydeligt over det historiske gennemsnit siden 97. Der er kun sket mindre ændringer i underkomponenterne i forbrugertilliden. Forventningerne til Danmarks økonomiske situation om et år vurderes lidt dårligere end i april, men tilliden er fortsat på et højt niveau. Vurderingen af familiens økonomi er ligeledes faldet, men der forventes forsat forbedringer af økonomien i fremtiden. Den høje forbrugertillid er også afspejlet i forventningerne til den fremtidige ledighed. Der er et flertal af de adspurgte, der venter, at ledigheden vil være lavere om et år, end den er i dag, jf. figur.8. Indikatoren er dog steget, hvilket vil sige, at forbrugerne tror på et lavere fald i arbejdsløsheden end i april. Figur.7 Forbrugertillidsindikatoren Figur.8 Forventninger til ledigheden Nettotal Nettotal Nettotal Nettotal Anm.: I figur.8 betyder et positivt tal, at hovedparten af forbrugerne forventer en stigning i ledigheden over de næste måneder. Forbrugernes vurdering af ledighed indgår ikke i den samlede forbrugertillidsindikator. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

8 Side 8 af 9 Stigende priser på danske varer i april Producentprisindekset for dansk producerede varer steg med, pct. fra marts til april. Betragtes et tremåneders glidende gennemsnit, faldt producentpriserne med, pct. i perioden november-januar til februar-april, jf. figur.9. Siden april er producentprisindekset steget med, pct., hvilket især skyldes prisstigninger inden for råstofindvinding og industri, der udgjorde henholdsvis,9 og, pct. Importprisindekset forblev uændret i april sammenlignet med marts. I de tre måneder fra februar-april steg indekset dog med,9 pct. i forhold til de tre foregående måneder, jf. figur.9. I forhold til året før er importpriserne steget, pct., hvilket ligeledes skyldes prisstigninger inden for råstofindvinding og industri, hvor priserne steg henholdsvis 9, og, pct. Prisindekset for indenlandsk vareforsyning steg med, pct. fra marts til april, mens væksten i priserne var, pct. årsbasis, jf. figur.. Figur.9 Producent- og importprisindeks Figur. Prisindeks for indenlandsk vareforsyning Indeks (=) Indeks (=) Indeks (M=) Samlet dansk produktion Import Årsstigningstakt (h. akse) Prisindeks Anm.: I begge figurer er anvendt et tre-måneders glidende gennemsnit. De stiplede linjer er årsgennemsnit. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Producentprisindekset for dansk produktion afspejler producentpriserne på den samlede danske produktion inden for råstofindvinding, industri samt energi- og vandforsyning. Importprisindekset afspejler importpriserne inden for råstofindvinding, industri og energiforsyning. Prisindekset for indenlandsk vareforsyning afspejler importørernes købspriser og producenternes salgspriser ekskl. afgifter og moms.

9 Side 9 af 9 Tiltagende lønstigningstakter på DA-området i (DA s StrukturStatistik) I steg den gennemsnitlige timefortjeneste ekskl. genetillæg med, pct., jf. tabel.. Lønstigningstakten steg dermed, pct.-point i forhold til. Fordelt på brancher er det fremstillingsvirksomheder og bygge- og anlægsvirksomheder, som har haft de højeste lønstigningstakter i på henholdsvis,7 pct. og, pct. Fordelt på ansættelsesvilkår er lønstigningstakten uændret for arbejdere på,8 pct., mens den for funktionærer er steget, pct.-point til,8 pct. Af den samlede stigning på, pct. udgjorde ferie-, fritvalg- og betalinger på søgnehelligdage, pct.-point, mens betalinger til pension udgjorde, pct.- point. Betalinger under sygdom m.v. bidrog til stigningstakten med ca., pct.- point, mens uregelmæssige betalinger bidrog med, pct.-point. Virksomhedernes samlede medarbejderomkostninger steg ligeledes, pct. fra til. Tabel Lønudvikling Stigning i pct. StrukturStatistik - Timefortjeneste (hele DA-området),,,,,9, - Ansættelsesvilkår - Arbejdere,,,,9,8,8 - Funktionærer,7,,7,7,,8 - Hovedbrancher - Fremstillingsvirksomhed,9,,,,9,7 - Bygge- og anlægsvirksomhed,,,,,, - Serviceprægede erhverv,9,8,,,, KonjunkturStatistik - Timefortjeneste (hele DA-området),,,7,9,, Anm.: Alle stigningstakter i timefortjenesten er for voksne medarbejdere ekskl. genetillæg. Lønudviklingen afspejler dels ændringer i lønnen for den enkelte lønmodtager, som indgår i statistikken i såvel som, og dels ændringer i populationens sammensætning ved til- og afgange af lønmodtagere på identiske virksomheder. StrukturStatistikken og KonjunkturStatistikken beregnes efter forskellige metoder of for lønbegreber med forskelligt indhold. De er derfor ikke direkte sammenlignelige. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

10 Side af 9. Internationalt konjunkturnyt Euroområdet Figur. BNP-væksten var på, pct. i. kvartal af 7, sammenlignet med. kvartal. I forhold til sidste år steg det sæsonkorrigerede BNP med,7 pct. Der er dermed ingen bemærkelsesværdig ændring fra flashtallene. Særligt Spanien og Tyskland bidrager med høje vækstrater på henholdsvis,8 pct. og, pct. (k/k) Kvartalsvis BNP-vækst (h. akse) Årlig BNP-vækst Figur. Industriproduktionen forblev omtrent uændret i marts i forhold til februar, når der tages højde for sæsonmæssige udsving. Produktionen er steget med,9 pct. sammenlignet med året før. Figur. Inflationen steg med, pct.-point og lå på,9 pct. i april. Stigningen er især drevet af stigende benzinpriser. Kerneinflationen var, pct. Indeks (8M=) Indeks (8M=) Inflation Kerneinflation

11 Side af 9 USA Figur. Inflationen udgjorde, pct. i april 7, hvilket er et fald på, pct.-point i forhold til marts. Det er anden måned i træk med fald efter en periode med stigende tendens i inflationen. Kerneinflationen var,9 pct. i april, hvilket er, pct.-point lavere end i marts Inflation Kerneinflation Figur. Detailsalg steg med, pct. i april. Kernedetailsalget, hvor salget af biler er fratrukket, steg med, pct. Figur. Forbrugertilliden steg,7 indekspoint til indeks 97,7 fra april til maj. Vurderingen af den nuværende situation forblev ændret, mens forventninger til fremtiden bidrog positivt. Indeks (8M = ) (m/m) Indeks Indeks Vækst (h. akse) Indeks Samlet indikator Forventninger til fremtiden Nuværende situation Historisk gennemsnit Anm.: Den stiplede linje i figur. angiver det historiske gennemsnit i perioden -7.

12 Side af 9 Figur.7 Industriproduktionen steg med, pct. fra marts til april. Dette er den største stigning siden februar og var bredt forankret med fremgang i alle sektorer på nær byggeriet. Figur.8 Byggeritilladelser faldt, pct. til et annualiseret niveau på, mio. i april måned, når der tages højde for sæsonudsving. Indeks (8M=) Indeks (8M=). boliger. boliger Påbegyndte boligbyggerier Byggetilladelser Tyskland Figur.9 BNP steg, pct. i. kvartal 7 ifølge den foreløbige opgørelse. De positive bidrag kom fra både indenlandsk og udenlandsk efterspørgsel. Der var en markant fremgang i investeringer ifølge Destatis. I forhold til. kvartal er BNP steget,7 pct. Figur. Inflationen steg, pct.-point i april til et niveau på, pct. Den højere inflationsrate skyldes især højere inflation for varer, mens inflationen for services aftog. Navnlig stigende energipriser bidrog til højere inflation. (k/k) Kvartalsvis BNP-vækst (h. akse) Årlig BNP-vækst HICP HICP kerneinflation Anm.: BNP i figur.9 er sæsonkorrigeret.

13 Side af 9 Storbritannien Figur. Ledigheden faldt til, pct. i marts måned. Dette er det laveste niveau siden 97. Beskæftigelsen steg med 8. personer til,7 mio. fra februar til marts, svarende til en stigning på, pct. Sammenligner man med marts, er dette en stigning på, pct. af arbejdsstyrken. personer Ændring i beskæftigelsen (h. akse) Ledighed ILO Figur. Inflationen målt ved forbrugerprisindekset var,7 pct. i april 7. Dette er en stigning på, pct.-point sammenliget med sidste måned. Kerneinflationen steg ligeledes i april måned med, pct.-point. Figur. Detailsalget steg med, pct. i april sammenliget med marts måned. Dette er den største stigning siden januar og er drevet af handel med fødevarer såvel som ikke-fødevarer. Indeks (=) Indeks (=) Forbrugerprisindeks Kerneinflation Detailsalg mdrs. glidende gennemsnit

14 Side af 9 Norge Figur. BNP steg med, pct. i. kvartal af 7, når der korrigeres for sæsonmæssige udsving. Det er den højeste kvartalsvise vækstrate siden. Den årlige BNP-vækst var, pct. sammenlignet med. kvartal af. (k/k) Kvartalsvis BNP-vækst Årlig BNP-vækst (h. akse) Anm.: Bruttonationalproduktet er kun regnet for Fastlands-Norge. Kina Figur. Detailsalget steg med,7 pct. i april sammenlignet med april. Der er stigende salg indenfor alle brancher. Figur. Industriproduktionen steg, pct. i april 7 i forhold til året før. Væksten var lidt lavere i både fremstillings- og forsyningssektorerne, mens faldet i produktionen i mineindustri tiltog

15 Side af 9 Japan Figur.7 Den årlige BNP-vækst var på, pct. i. kvartal af 7, hvilket er en, pct.-point lavere end. kvartal af. Den kvartalsvise vækst var derimod højere i. kvartal af 7 end. kvartal af, på, pct (k/k) Kvartalsvis BNP-vækst (h. akse) Årlig BNP-vækst

16 Side af 9. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder I løbet af den seneste uge har der generelt være negative tendenser på aktie- og valutamarkederne. Markederne har navnlig været påvirket af politiske uro i USA og Brasilien, mens de makroøkonomiske nøgletal generelt har været positive. Den amerikanske dollar er svækket med, pct. over for euroen og den amerikanske -årige statsobligationsrente er faldet med, pct.-point siden sidste torsdag. Det amerikanske aktieindeks, S&P er faldet med, pct. over den sidste uge. Kigger man på de danske og europæiske markeder, er kronen og euroen blevet styrket over for alle de valutaer der normalt sammenlignes med. Obligationsrenterne er nogenlunde uændret i forhold til sidste torsdag, men det danske indeks OMXC er faldet med, pct. Dette billede gælder også for det europæiske marked som helhed, hvor også euroen er styrket over for de valutaer vi sammenligner med, men indekset, Eurostoxx, er faldet med, pct. Især de store europæiske banker har underpræsteret og trækker indekset ned. Tirsdag den. maj annoncerede den svenske Riksbank, at den overvejer at ændre inflationsmålet fra ændringer i forbrugerprisindekset (CPI) til ændringer i forbrugerprisindekset med fast rente (CPIF) og samtidig genindføre et variationsbånd på +/- pct. omkring pct. Den svenske krone faldt med cirka, pct. overfor den danske krone på dagen efter denne udmelding. Den svenske krone er faldet hele ugen og siden sidste torsdag er den svækket med, pct. over for den danske krone. Olieprisen er steget for anden uge i træk. Siden sidste torsdag er prisen steget,8 amerikanske dollars, således at en tønde Brent-olie nu koster,8 amerikanske dollars. Stigningen er drevet af forventninger om, at de olieeksporterende lande vil reducere produktion og underbygges af Ruslands lovning om selvsamme.

17 Side 7 af 9 Tabel. Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. Torsdag Ændring ift. Torsdag 8/ sidste torsdag 8/ Ændring ift. sidste torsdag Renter, pct. p.a.: -md. pengemarkedsrente -,, pct.-point Ledende renter, pct. p.a.: USA (federal funds rate),, pct.-point Stat. -årig, -,7 pct.-point Japan (unc. call rate) -,, pct.-point Realkreditrenter: Sverige (repo) -,, pct.-point Kort realkreditlån -,, pct.-point Euroområdet (refinansierings-renten),, pct.-point Langt realkreditlån,7, pct.-point Storbritannien (repo),, pct.-point Nationalbankens satser: Rente på -årige statsobligationer, pct. p.a.: Diskonto,, pct.-point USA, -, pct.-point Indskud på folio,, pct.-point Japan, -, pct.-point Indskudsbeviser -,, pct.-point Tyskland, -,9 pct.-point Udlån,, pct.-point Storbritannien, -, pct.-point Rentespænd til Tyskland (pct.-point): Valutakurser: Kort (-mdr.) -,7, pct.-point JPY/EUR,8 -,9 pct. Langt (-årigt):,7, pct.-point GBP/EUR, -,8 pct. Aktiekurser (kursindeks): USD/EUR 9,8 -, pct. OMXC (/7-89 = ) 97, -, pct. CNY/EUR,8 -,9 pct. Valutakurser: USD/CNY 88,8 -, pct. EUR/DKK 7,, pct. Aktiekurser (kursindeks): USD/DKK 7, -, pct. USA, S&P. -, pct. SEK/DKK 7, -, pct. Japan, Nikkei 9. -, pct. NOK/DKK 79,7 -,77 pct. Kina, Shanghai composite.9,9 pct. GBP/DKK 87,9 -,8 pct. Euroomr., Eurostoxx 8 -,7 pct. JPY/DKK, -,8 pct. Storbritannien, FTSE 7.,7 pct. Effektiv kronekursindeks (98 = ),9 -, pct.-point Oliepriser Brent (USD),8,7 USD Brent (DKK),, DKK Anm.: ) Der anvendes lukkekurser for valutakurser, renter og aktier. ) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med - og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af -årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). Kilde: Thomson Reuters Eikon, Bloomberg og Danmarks Nationalbank.

18 Side 8 af 9 Figur. Pengepolitiske renter Figur. Kort og langt rentespænd i forhold til Tyskland point,,8,,,, - -, - -, - -, - -,8 - -, maj sep jan maj sep jan 7 maj 7 USA Danmark¹ Euroområdet Anm.: ) Diskontoen. Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. -årig, rentespænd (h.a.) -årig, dansk -mdr., rentespænd (h.a.) -mdr., dansk Figur. Rentespænd i forhold til Tyskland Figur. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og euro -point -point - - maj sep jan maj sep jan 7 maj 7 Italien Spanien Irland Frankrig Portugal EUR/USD JPY/USD,8,,,,,,,,8,9,,,9,,,8 maj sep jan maj sep jan 7 maj 7 EUR/USD JPY/USD (h. akse) Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. Figur. Udvalgte aktieindeks Figur. Udvalgte valutakurser Indeks (=) Indeks (=) maj sep jan maj sep jan 7 maj 7 Eurostoxx Nikkei S&P OMX C (h.a.) Shanghai composite (h.a.) EUR/USD JPY/USD,8,,,,,,,,8,9,,,9,,,8 maj sep jan maj sep jan 7 maj 7 EUR/USD JPY/USD (h. akse) Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg.

19

KonjunkturNYT uge 33

KonjunkturNYT uge 33 KonjunkturNYT uge.-8. august 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Fortsat stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Lidt flere ledige stillinger i september, men fremgangen er stagneret Fortsat lav forbrugerprisinflation

Læs mere

KonjunkturNYT uge 21

KonjunkturNYT uge 21 KonjunkturNYT uge.-. maj 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 8. 4. februar 17 Side af 17 KonjunkturNyt Uge 8 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 2017

KonjunkturNYT uge januar 2017 KonjunkturNYT uge. 7. januar 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. maj 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 7. 7. februar 7 KonjunkturNyt Uge 7 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Pæn stigning i firmaernes salg i marts Stigning i dankortomsætningen i april Stærk vækst i handlen med udlandet i. kvartal Større overskud på vare- og tjenestebalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne

Læs mere

KonjunkturNYT uge 26

KonjunkturNYT uge 26 KonjunkturNYT uge 6 6.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 6 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 18

KonjunkturNYT uge 18 KonjunkturNYT uge 8.-. maj 7 Side af KonjunkturNyt Uge 8 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 4 Redaktionen

Læs mere

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed KonjunkturNYT uge. oktober.-. november 7 Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed 7.8 personer 7 8 9 7 Danmark Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT uge 38

KonjunkturNYT uge 38 KonjunkturNYT uge 38 18.-. september 17 Side af 16 KonjunkturNyt Uge 38 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. oktober Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i august Fortsat faldende forbrugertillid i oktober Stigning i detailsalget i. kvartal efter fald i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 38

KonjunkturNYT - uge 38 KonjunkturNYT - uge 8 1. september 18. september 1 Danmark Firmaernes salg faldt i juli Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 Stigning i producentpriserne og fald i importpriserne i august Ny prognose fra

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge. -. december Danmark Stigende beskæftigelse i. kvartal ifølge arbejdstidsregnskabet Den offentlige beskæftigelse fortsatte med at falde i. kvartal Firmaernes salg var uændret igen i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge 6 6. april. april Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i april Stigning i dankortomsætningen i marts Inflationen i Danmark på niveau med euroområdet i marts Stigning i prisen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge. april 7. april Danmark Firmaernes salg var uændret i februar efter stigning i januar Flere ledige stillinger og flere varslede afskedigelser i marts Producentpriserne tiltog markant

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. april 6) Side af KonjunkturNyt Uge 7, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. april ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 46 ( november 2016)

KonjunkturNyt. Uge 46 ( november 2016) KonjunkturNyt Uge (.-8. november ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT uge 25

KonjunkturNYT uge 25 KonjunkturNYT uge 9.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 7 ( februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 7 ( februar 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. februar ) KonjunkturNyt Uge 7, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT uge 36

KonjunkturNYT uge 36 KonjunkturNYT uge 36 4.-8. september 217 Side 2 af 19 KonjunkturNyt Uge 36 217 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 1216 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge 9. november. november Danmark Firmaernes salg omtrent uændret i september Både import og eksport faldt i september Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i september

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 03. februar 2017

KonjunkturNYT uge januar 03. februar 2017 KonjunkturNYT uge 5. januar. februar 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 5 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 8. januar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i september-november Olieprisen trækker fortsat priserne på engros- og råvarer ned Fald i F-ledigheden i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. marts ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts. marts Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i januar Vareeksporten steg i januar, mens tjenesteeksporten fortsat faldt Lidt lavere overskud på betalingsbalancen i januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i juni Fortsat stigende tendens i detailomsætningsindekset i maj Råstofindvinding trak producentpriserne op i maj Lille fald

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016) KonjunkturNyt Uge 8 (.-6. februar 6) Side af KonjunkturNyt Uge 8, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT uge 32

KonjunkturNYT uge 32 KonjunkturNYT uge 7.-. august 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT uge 10

KonjunkturNYT uge 10 KonjunkturNYT uge.. marts 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT uge 13

KonjunkturNYT uge 13 KonjunkturNYT uge 7.-. marts 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder personer

KonjunkturNYT uge januar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder personer KonjunkturNYT uge.- 6. januar 7 Fortsat stigende lønmodtagerbeskæftigelse i november +6. personer 8 9 6 7 Danmark Fortsat stigende lønmodtagerbeskæftigelse i november Omtrent uændret detailsalg i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. -. januar 7 Danmark Firmaernes salg steg markant i november Fremgang i detailhandlen i. kvartal trods fald i december Fortsatte stigninger i såvel eksporten som importen i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 7. september. september Danmark Fald i industriproduktionen i juli Stærk vareeksport i årets første syv måneder trods fald i juli Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge. februar. februar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i. kvartal Fald i AKU-ledigheden og stigning i beskæftigelsen Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Lidt højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 2

KonjunkturNYT - uge 2 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i industriproduktionen i november Firmaernes salg steg lidt i november Vareeksporten er steget de første elleve måneder af Overskuddet på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge 45 2. november 6. november 215 Danmark Mindre fald i industriproduktionen i september Stigende boligpriser i august Lidt flere konkurser i oktober, men generelt faldende tendens Flere

Læs mere

KonjunkturNYT uge 11

KonjunkturNYT uge 11 KonjunkturNYT uge. 7. marts 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 37 ( september 2016)

KonjunkturNyt. Uge 37 ( september 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-. september ) Side af KonjunkturNyt Uge 7, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 42 og 43 ( oktober 2016)

KonjunkturNyt. Uge 42 og 43 ( oktober 2016) KonjunkturNyt Uge og (7.-8. oktober ) Side af KonjunkturNyt Uge og Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 33

KonjunkturNYT - uge 33 KonjunkturNYT - uge. august. august Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i. kvartal Uændret lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Lave offentlige lønstigninger i. kvartal Forbrugerprisinflationen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 9. maj. maj Danmark Lavere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Stigning i forbrugertilliden i maj Stigning i detailomsætningsindekset i april Energipriser trak dansk

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts 1. marts Danmark Stigning i udenrigshandlen med varer i uar Fald i overskuddet på betalingsbalancen i uar Stigning i ledigheden for 3F ere i februar Svagt fald i beskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. juni ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 47 ( november 2016)

KonjunkturNyt. Uge 47 ( november 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-. november 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016)

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016) KonjunkturNyt Uge 31 (1.-5. august 216) Side 2 af 13 KonjunkturNyt Uge 31, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 7. januar Danmark Firmaernes samlede salg er omtrent uændret i november Stort set uændret byggebeskæftigelse i. kvartal Fald i antal varslede afskedigelser, men også i ledige

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 24 ( juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 24 ( juni 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. juni 6) Side af KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNyt uge 51. Fald i BNP i 3. kvartal december Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNyt uge 51. Fald i BNP i 3. kvartal december Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNyt uge 8.-. december 7 Fald i BNP i 3. kvartal -, pct. 3 6 7 Danmark Fortsat stigende lønmodtagerbeskæftigelse i oktober Stigning i detailsalget i november Stigning i dankortomsætningen i november,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fald i bruttoledigheden i april Stor stigning i antallet af ledige stillinger i. kvartal Aftagende lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Stigning i vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Firmaernes samlede salg var uændret i. kvartal Svag stigning i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Stigning i antallet af nyregistrerede personbiler i april Højere

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 20 (16.-20. maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 20 (16.-20. maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. maj ) Side af KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9

Læs mere