Dansk skadesforsikring: En DEA-baseret strukturanalyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk skadesforsikring: En DEA-baseret strukturanalyse"

Transkript

1 Dansk skadesforsikring: En DEA-baseret strukturanalyse Identifikation af besparelsesmuligheder i en branche Resume: Denne artikel analyserer den danske skadesforsikringsbranches struktur ved anvendelse af dataindhylningsanalyse. På baggrund af regnskabstal fra 1996 findes branchen at rumme et betragteligt besparelsespotentiale. Fusionerne mellem de større virksomheder i branchen synes på baggrund af analysen ikke at kunne forklares ved stordriftsfordele i en snæver forstand, hvorimod der findes et betragteligt rationaliseringspotentiale blandt de mindre selskaber. Forskellen i efficiens er mindst mellem de landsdækkende multibrancheselskaber, hvilket indikerer, at konkurrencen er stærkest imellem disse. Af Per Nikolaj D. Bukh og Michael Knie-Andersen Indledning Dansk skadesforsikring har inden for de seneste år gennemgået betydelige ændringer. Indførelsen af EU s indre marked betød, at udenlandske selskaber fik mulighed for at drive grænseoverskridende skadesforsikringsvirksomhed alene under hjemlandskontrol. Samtidig blev der gennem dansk lovgivning givet mulighed for nedbrydning af grænserne mellem bankvirksomhed, realkreditvirksomhed og forsikringsvirksomhed. Resultatet blev, som forventet, en skærpelse af konkurrencen, prisniveauerne kom under pres, og indtjeningen blev forringet. Udviklingen nødvendiggjorde til- 129

2 pasninger og rationaliseringer og fokus blev derfor rettet mod produktivitet og efficiens. I denne artikel tegnes et billede af den danske skadesforsikringsbranche ved at bestemme de enkelte selskabers efficiens gennem anvendelse af dataindhylningsanalyse - Data Envelopment Analysis DEA -, jf. Charnes et al. (1978). På baggrund af de fundne analyseresultater vurderes og diskuteres branchens struktur. Historisk set har forskelle i virksomheders præstationer været vurderet på baggrund forskellige nøgletal. Således er systematikken i den såkaldte du-pont-pyramide (se f.eks. Melander 1998, appendiks A) velkendt af mange erhvervsøkonomer, og i de senere år er inddragelsen af ikke-finansielle nøgletal blevet opfattet som en af de centrale nyskabelser både i virksomhedens interne økonomistyring (f.eks. Bekke 1998) og som elementer i arbejdet med kvalitetsledelse eller Business Excellence (Lund et al. 1998). Sammenligninger af nøgletal beregnet på baggrund af offentliggjorte regnskabsoplysninger kan give god mening for ledelsen i de enkelte virksomheder, som med udgangspunkt i den konkrete viden om egne virksomheder kan sammenligne sig med andre virksomheder, for eksempel hvad angår afkastningsgrad, omsætningens fordeling eller omkostninger. Når en række hver for sig relevante nøgletal stilles op over for hinanden er det imidlertid ikke oplagt, hvordan de skal vurderes i forhold til hinanden med henblik på at give et generelt billede af en hel sektor. Som et alternativ til at anvende nøgletal har regressioner og andre kausale analyser været anvendt til at modellere virksomheders aktiviteter som en funktion af input og andre eksogene faktorer. Denne form for sektoranalyser har oftest været udført af statistikere eller økonometrikere, som har taget mere eller mindre avancerede statistiske teknikker i brug 1. Fælles for de traditionelle statistiske metoder er populært sagt, at de finder en gennemsnitssammenhæng i datamaterialet, således at nogle virksomheder ligger over og andre ligger under den estimerede sammenhæng. Hvis vi eksplicit interesserer os for bestpractice og de øvrige virksomheders afstand hertil dvs de effiente enheder og de øvrige enheders inefficiens er det ikke tilstrækkeligt at estimere en gennemsnitssammenhæng. Blandt andet derfor har DEA i de senere år vundet en vis udbredelse som analysemetode ved studier af forskellige sektorer. Det gælder også i studier af strukturelle forhold i de finansielle brancher 2 (jf. Berger, Hunter og Timme 1993). I forhold til de traditionelle estimationer af produktionsfunktioner ved anvendelse af regressionsteknikker (f.eks. Carstensen 1986) adskiller DEA sig for det første ved at være baseret på lineær programmering og for det andet ved at fokusere på datasættets yderpunkter frem for gennemsnitstendensen repræsenteret ved regressionslinjen. For hver enkelt observation beregnes ved DEA afstanden til de mest produktive eller efficiente enheder i datasættet, således at sammenligningsgrundlaget bliver best practice frem for gennemsnitstspræstationen. I erhvervsøkonomisk teori er det ofte den enkelte virksomhed, dens ledelse og medarbejdere, der sættes i fokus. Til forskel herfra tages i denne artikel udgangspunkt i en branchesynsvinkel, hvilket be- 130 Ledelse & Erhvervsøkonomi 2/99

3 tyder, at der fokuseres på en analysesituation, som har til hensigt at give et billede af sektorens struktur, selvom det er de enkelte virksomheders relative efficiens, der identificeres ved hjælp af DEA (jf. Bukh 1996). Branchesynsvinkelen betyder også, at vi ikke rapporterer eller fortolker resultaterne for de enkelte virksomheder i analysen. Men det er oplagt, at DEA også kan anvendes ledelsesmæssigt i den enkelte virksomhed til at sammenligne områdekontorer, markedssegmenter, filialer eller lignende dvs. som et benchmarking-redskab. DEA-Metoden DEA (jf. Charnes et al. 1978) er en analysemetode, der eksplicit fokuserer på de afvigende observation i en population samt på disse observationers afstand til de øvrige observationer. Metoden anvendes typisk til at identificere de mest efficiente enheder og til at vurdere fordelingen af inefficens i populationen. I dette afsnit beskrives metodens idegrundlag, mens der ikke vil blive gået i detaljer med, hvorledes beregningerne foretages, idet der i stedet henvises til Färe et al. (1985, 1994). I figur 1 er den efficiente rand illustreret for et simpelt tilfælde, hvor et forsikringsselskab antages at kunne repræsenteres ved én produktionsfaktor (input) og ét produkt (output). Den efficiente rand er vist under to alternative antagelser om skalaforhold. Det antages, at der observeres kombinationer af input og output for enhederne placeret ved A, B, C, D og K. Under antagelse af variabelt skalaafkast (VRS, Variable Returns to Scale ) er den efficiente rand EABCD, og hvis der antages konstant skalaafkast (CRS, Constant Returns to Scale ), bliver den efficiente rand strålen gennem B. Antages nu, at enhed K producerer u 0 ved anvendelse af input x 0. Ofte (f.eks. Banker, Charnes og Cooper 1984; Färe, Grosskopf og Lovell 1985, 1994) beregnes to forskellige efficiensmål svarende til de to alternative antagelser omkring skalaafkast, CRS og VRS. Disse mål betegnes i DEA-litteraturen traditionelt som bruttoskalaefficiens og (inputorienteret) teknisk efficiens. Bruttoskalaefficiensen F crs (u 0,x 0 ) for enheden, der opererer ved kombinationen (u 0,x 0 ), måles som HI/HK, og den inputorienterede tekniske efficiens F i,vrs (u 0,x 0 ) som HJ/HK. Beskrivelsen af den efficiente rand som en indhylning af produktionsmulighedsområdet såvel som den geometriske fortolkning af efficiensmålene kan uden problemer generaliseres til flere dimensioner, og der kunne på samme måde beregnes outputorienteret efficiens ved at fastholde anvendelsen af input på x 0 og sammenligne observationen (u 0,x 0 ) med et punkt lodret herover på den efficiente rand. Figur 1. Illustration af den efficiente rand samt efficiensmålene under antagelse af konstant skalaafkast (CRS) og variabelt skala afkast (VRS). u (output) CRS u 0 O B CRS D Produktionsmulighedsområde x 0 x (indput) Dansk skadesforsikring: En DEA-baseret strukturanalyse 131

4 Anvendelse af DEA indebærer anvendelse af lineær programmering til konstruktion af den stykvis lineære produktionsfunktion dvs. randen af produktionsmulighedsområdet, repræsenteret ved EA- BCD i VRS-tilfældet - som vist i figur 1. Desuden beregnes de enkelte selskabers efficiens, dvs. deres afstand til randen, også ved anvendelse af lineær programmering. I denne artikel skal der ikke gås yderligere i detaljer med den matematiske model, der ligger til grund for beregninger, idet der i stedet henvises til Färe, Grosskopf og Lovell (1985, 1994). Forsikringsbranchen Dansk forsikring havde i 1996 en samlet omsætning på 63 milliarder kroner, hvoraf 26 milliarder kroner hidrørte fra direkte dansk skadesforsikring, 31 milliarder kroner fra liv- og pensionsforsikring, og 6 milliarder kroner fra indirekte skadesforsikring (reassurance). Den samlede omsætning var fordelt på 219 selskaber, hvoraf 161 er skadesforsikrings-selskaber og 58 livs- og pensionsforsikrings-selskaber. Som analyseenhed anvendes i denne artikel det enkelte skadesforsikringsselskab under kontrol af det danske Finanstilsyn (hjemlandskontrol, jvf. EU s tredjegenerations-direktiv). Afgrænsningen er foretaget ved at fravælge livsforsikring, udenlandsk skadesforsikringsvirksomhed og reassurance, der har en anderledes omkostningsstruktur. En række af de 161 skadesforsikringsselskaber optræder som selvstændige virksomheder af skatte- og lovgivningsmæssige årsager. For at opnå mere homogene analyseenheder er det desuden valgt at lade ejerskabet afgrænse analyseenheden, således at selskaber med samme ejer i denne analyse opfattes som ét selskab. Modelspefikation Ud fra teoretiske overvejelser ser man i litteraturen to forskellige grundopfattelser af, hvad produktion i en finansiel virksomhed er. Disse to opfattelser betegnes henholdsvis produktionssynsvinklen ( production approach ) og formidlingssynsvinklen ( intermediation approach ), jf. Bukh (1996), Thanassoulis (1996) og Berger og Humphrey (1997). I deres rendyrkede form giver de hver for sig anledning til to opfattelser af, hvordan input- og outputvariabler specificeres i en sektormodel. I henhold til produktionssynsvinklen opfattes forsikringsselskaber som virksomheder, der anvender kapital og arbejdskraft til at fremstille forsikringspolicer. Input udgøres af de samlede driftsomkostninger, og output måles som antal policer. Ved anvendelse af formidlingssynsvinklen opfattes forsikringsselskaber derimod som finansielle mellemmænd, der producerer serviceydelser. Output udgøres af præmievolumen og investeringsafkast, mens input foruden kapital og arbejdskraft også udgøres af finansieringsomkostninger. I denne artikel anlægger vi en pragmatisk synsvinkel og anvender, hvad der bedst kan betegnes som en modificeret formidlingssynsvinkel, idet vi for det første ikke har adgang til de output data, som produktionssynsvinklen kræver og for det andet holder finansieringsomkostninger og investeringsafkast ude af analysen med henblik på at fokusere på virksomhedernes drift. Samtidig bliver beregningerne også mere sammenlignelige med com- 132 Ledelse & Erhvervsøkonomi 2/99

5 bined-ratio 3, der er almindelig anvendt i branchen som produktivitetsmål. Et forsikringsselskabs indtjening kommer i al væsentlighed fra to kilder: præmieindtægter og kapitalafkast. I denne artikel vil, som anført ovenfor, alene præmieindtægterne indgå som output 4. Det anvendte præmiebegreb er den såkaldte brutto-præmieindtægt, som består af omsætningen for det enkelte selskabs egne forsikringsaftaler med fradrag af ristornerede præmiebeløb (d.v.s. tilbagebetaling af for meget betalt præmie), bonus og præmierabatter 5 samt afgifter til offentlige myndigheder. De enkelte skadesforsikringselskaber har forskellig profil, hvad angår fordelingen af omsætningen på de fire dominerende delbrancher: erhvervs-, privat-, personulykke- og motorkøretøjsforsikring, men der er dog en betydelig positiv samvariation mellem præmieindtægter fra privat- og motorkøretøjsforskringer (r xy = 0,98). Andre delbrancher er kredit- og kautionsforsikring, der ligesom turistassistance-forsikringer næsten udelukkende drives af specialselskaber og som tilsammen udgør omkring 2% af den samlede skadesforsikrings-branche. På baggrund af brancheopdelingen vælges det i denne artikel at specificere tre outputvariable: Y 1 præmieindtægt fra erhvervsforsikring, Y 2 præmieindtægt fra personulykkesforsikring samt Y 3 præmieindtægt fra privat- og motorkøretøjsforsikringer. Da de forsikringsmæssige driftsomkostninger og erstatningsudgifter er væsentligt positivt korrelerede (r xy = 0,97), anvendes summen af disse poster som det eneste input i analysen 6 Analysen i denne artikel baseres således på ét input og tre output, som alle kan konstrueres på baggrund af offentliggjorte regnskabsoplysninger. De anvendte oplysninger vedrører Med kun kun ét input og tre output er der tale om en forholdsvis simpel model, og resultaterne skal ses i lyses heraf, idet det følger af DEA-modellens struktur at dette kan betyde en overvurdering af inefficiensen. Ud fra den betragtning kan den foretagne modellering opfattes som et første skridt mod en mere realistisk modellering på baggrund af data, der ikke er offentlige tilgængelige og som kun vil kunne indsamles i samarbejde med brancheorganisationer eller tilsynsmyndigheder 7. Resultater og analyse Der indgår i alt 110 forsikringskoncerner i analysen, svarende til 24 aktieselskabs-baserede og 76 gensidigt-baserede koncerner. Med den valgte modelspecifikation omfatter analysen 97 procent af skadesforsikringsbranchens totale omsætning i Det overordnede billede, der tegner sig for skadesforsikringsbranchen set under ét, er, at den gennemsnitlige efficiens er forholdsvis lav og varierer betydeligt fra selskab til selskab. Det lave efficiensniveau skal ses i lyset af, at der er specificeret en relativt simpel model med få output og kun ét input, hvorimod variationen i efficiens virksomhederne imellem også ville kunne genfindes i en model med flere input eller output. Under CRS-antagelsen er den gennemsnitlige tekniske efficiens 0,47 og spredningen 0,25. I VRS tilfældet er den gennemsnitlige tekniske efficiens 0,60 med en spredning på 0,30. Besparingspotentialet beregnes som den Dansk skadesforsikring: En DEA-baseret strukturanalyse 133

6 mulige reduktion af input, hvis alle selskaber skulle operere lige så efficient som de mest efficiente forsikringskoncerner i sektoren (jf. Bukh 1995). Under CRS-antagelsen er besparingspotentialet på godt 11 milliarder kroner, eller knap 40 % af de samlede udgifter, mens besparingspotentialet under VRS-antagelsen er på ca 1,2 milliarder kroner eller omtrent 4,4 % af de samlede udgifter. Sektorens samlede overskud var til sammenligning knap 6 milliarder kroner i det undersøgte år. Ved fortolkningen af disse resultater skal det igen anføres, at der et tale om en forholdsvis simpel model, hvilket vil betyde en overvurdering af besparelsespotentialet og at der er behov for mere detaljerede analyser af hvilke faktorer, der kan forklare forskelle mellem de enkelte forsikringsselsksaber. Stordriftsfordele Opdeles skadesforsikringsbranchen efter størrelse i tre næsten lige store grupper 8 (n 1 =n 2 =36, n 3 =38), observeres en anseelig forskel i efficiensniveau og varians. De største koncerner er gennemsnitligt betydeligt mere efficiente ( F i,vrs /n 1 =0,89, F i,crs /n 1 =0,64) end koncernerne fra den mellemste gruppe ( F i,vrs /n 2 =0,55, F i,crs /n 2 =0,49), som igen er mere efficiente end de helt små koncerner ( F i,vrs /n 3 =0,40, F i,crs /n 3 =0,30). Ovennævnte resultat indikerer, at VRSantagelsen er en realistisk beskrivelse af skadesforsikringsbranchens teknologi, idet Thanassoulis (1996, side 11) viser, at hvis the assumption of constant returns to scale is valid there should be no significant difference in the efficiencies in the different [size-] groups. Det er derfor nærliggende at tillægge VRS-antagelsen større forklaringskraft i analysen end CRS-antagelsen. VRS-antagelsen støttes også intuitivt, idet kun et fåtal af skadesforsikringsselskaberne tilbyder det fulde produkt-sortiment i hele landet (typisk kun de største selskaber), og at det formentlig navnlig er disse, der konkurrerer indbyrdes 9. Antages det at teknologien kan beskrives ved VRS, rejser spørgsmålet sig samtidig om, hvilke koncerner, der opererer ved henholdsvis stigende, faldende og konstant skala-afkast. Når produktionsteknologien er karakteriseret ved VRS vil der være en bestemt virksomhedsstørrelse, der er optimal (i figur 1 placeret ved punktet B), mens virksomheder, der er mindre, vil operere ved stigende skalaafkast og virksomheder, der er større, vil operere ved faldende skalaafkast. Ved anvendelse af DEA kan det som vist af Banker et al. (1984) afgøres, om en inefficient enhed har en størrelse, der er for lille eller for stor altså om den opererer under stigende eller faldende skalafkast. Ved anvendelse af denne metode viste det sig, at koncerner, som omsætter for 10 millioner kr. eller mere om året, producerer ved faldende skala-afkast. Det gør 51 koncerner - eller knap halvdelen af populationens skadesforsikringskoncerner i Danmark. Af samme type beregninger fremgår det endvidere, at de 42 koncerner, der omsætter for mindre end 2 millioner kr. årligt, hovedsageligt opererer med stigende skalaafkast, medens forsikringsselskaber med et præmie-volumen på mellem 2 og 10 millioner kr. årligt til forskel herfra opererer med konstant skalaafkast. Analysen indicerer dermed for det 134 Ledelse & Erhvervsøkonomi 2/99

7 første, at de store koncerners trang til opkøb og fusioner ikke kan forklares ved stordriftsfordele. Ønsket om vækst kan dog være sagligt begrundet i faktorer på udbudssiden, eksempelvis brancheglidning eller markedsdominans, som ikke indgår i denne undersøgelse. For det andet indicerer analysen, at de mindre virksomheder burde finde sammen for at udnytte det stigende skalaafkast. Hovedparten af de små forsikringskoncerner er imidlertid gensidige selskaber og kan derfor ikke opkøbes men alene sammenlægges ved gensidig overenskomst. Ejerstrukturen kan således tænkes at stå i vejen for en gavnlig strukturændring på skadesforsikringsområdet i Danmark. De omstruktureringer, der kendes fra vore nabolande, hvor en meget stor del af forsikringspræmien er koncentreret på nogle få koncerner, er da heller ikke slået igennem herhjemme. Multibranche-selskaberne Da en række af de koncerner, der indgår i totalundersøgelsen er atypiske for branchen som helhed (nicheselskaber og selskaber under afvikling) vil anvendelse af DEA-metode indebære, at disse atypiske selskabers produktion af forsikringspolicer bliver sammenlignet med de mere almindelige selskaber uden at der bliver taget højde for de omkostningsforskelle, der vil være selskaberne imellem. Der er med et produktionsøkonomisk udtryk tale om, at produktionsteknologien er inhomogen. Resultatet heraf vil være, at sektorens inefficiens vil blive overvurderet i forbindelse med total-undersøgelsen. Disse overvejelser implicerer dermed også, at besparelses-potentialet vil blive overvurderet i analysen. Derfor skæres populationen af forsikringsselskaber i dette afsnit til, så den kun omfatter on-going multibranchekoncerner. Derved nedbringes antallet af skadesforsikringskoncerner fra 110 til 52, svarende til i alt 74 selskaber. Til trods for en frasortering af omtrent halvdelen af skadesforsikringsselskaberne dækker de tilbageværende selskaber stadig mere end 89 procent af den oprindelige population målt på præmievolumen. Efficiensberegningerne for populationen af on-going multibrancheselskaber viser, at under CRS-antagelsen er den gennemsnitlige tekniske efficiens 0,71 og spredningen 0,24. De tilsvarende beregninger i VRS tilfældet angiver, at den gennemsnitlige tekniske efficiens er 0,81 og spredningen 0,23. Beregningerne på basis af populationen af multibranchekoncerner viser, at besparelsespotentialet er på 6 mia. kr. under CRS-antagelsen og på ca. 1/2 mia. kr. under VRS-antagelsen (beregningerne er i begge tilfælde korrigeret til brancheniveau af hensyn til sammenligneligheden). Efficiensmålet for de store selskaber er generelt lavere under CRS end VRS, hvilket med den anvendte metode kan tilskrives stordriftsulemper, men for et flertal af koncerner er disse ulemper dog af begrænset størrelse. Samtidig kan det konstateres, at den egentlige konkurrence inden for dansk skadesforsikring alene synes at finde sted blandt de største, landsdækkende koncerner. Sammenfatning og konklusion Dataindhylningsanalyse muliggør en sammenligning af præstationer fra beslut- Dansk skadesforsikring: En DEA-baseret strukturanalyse 135

8 ningsenheder med flere input og/eller output uden at der skal vælges vægte til sammenvejning af de forskellige input og output. Metoden er egnet til anvendelse på det danske skadesforsikringsområde, hvor der findes ensartet statistisk materiale fra et stort antal selskaber. Analysen i denne artikel viser et betragteligt besparelsespotentiale i branchen, samt at der er basis for struktur-rationalisering. De senere års udvikling i retning af større enheder gennem fusioner fra toppen kan ikke umiddelbart begrundes med stordriftsfordele. Til gengæld peger analysen mod økonomiske fordele ved sammenlægning af de mindste enheder. Her synes ejerstrukturen dog at være til hinder for strukturrationaliseringer. For udenforstående må det forbavse, at der på skadesforsikringsmarkedet er plads til selskaber med vidt forskellig efficiens. Almen økonomisk teori tilsiger, at de inefficiente selskaber vil blive presset ud af markedet som følge af konkurrencen. Der kan imidlertid være en række gode forklaringer på, at skadesforsikringsselskaber med samme produktsortiment og geografiske udbredelse trods forskelligt efficiensniveau kan sameksistere og undertiden måske ligefrem trives i hinandens nærhed. For det første må det erindres, at der er tale om et øjebliksbillede. De virksomheder, som er i gang med et omstillingsprogram, f.eks. som følge af en fusion, kan således uberettiget bringes i miskredit i en sådan undersøgelse. For det andet kan et skadesforsikringsselskab være løbet ind i et ekstraordinært tab et givet år. Sædvanligvis vil selskaberne forsøge at dække en del af en sådan risiko af ved genforsikring, men selskabernes risikoeksponering kan variere. Et stort tab det ene år kan således modsvares af en stor gevinst et andet år. For det tredje anvender selskaberne forskellige distributionskanaler. De fleste selskaber har assurandører, og mange har lokalkontorer. Men også banker og mæglere har en vis udbredelse som distributører af forsikringsprodukter. På den måde differentierer selskaberne sig ved at appellere til forskellige kundegrupper. For det fjerde må forsikringskoncernernes ejerform antages at indvirke på den målte efficiens på en ikke helt retfærdig måde. Expense preference-hypotesen tilsiger således, at gensidige selskaber vil servicere kunderne bedre end aktieselskaber, der til gengæld skal betale udbytte til ejerne. Denne forskel giver, på grund af asymmetrien i håndteringen af de to udgiftstyper, problemer i forhold til efficiensvurderingen. Hvor udgifter til kundeservice indgår i efficiensvurderingen, udeholdes aktieudbyttet, hvorfor aktieselskaberne fremstår som mere efficiente uden nødvendigvis at være det. For det femte er forsikringsområdet ikke særligt transparent for den almindelige konsument. Forsikringspolicer er kompliceret stof, og få forbrugere forstår til fulde at udlede en pris/kvalitet-sammenhæng. Lægges hertil, at forsikringsområdet er et lavinteresseområde, er det forståeligt, at en vis variation i efficiens er mulig. Alt i alt er der derfor grund til at tro, at skadesforsikringsmarkedet er segmenteret, og at konkurrencemekanismerne ikke får frit løb. 136 Ledelse & Erhvervsøkonomi 2/99

9 Summary Data envelopment analysis is used to analyse the structure of the Danish general insurance industry. Based on financial figures from 1996 it is shown that the industry holds considerable cost-cutting potential. The analysis does not seem to indica-te that scale efficiencies in a narrow sense are the explanation of the mergers of large institutions in the industry, whereas considerable potential for rationalisation can be found in small institutions. The difference in efficiency is the least among national multi-industry institutions, which indicates that competition is fiercest here. Noter 1 Se Sexton (1986) for en omfattende diskussion af fordele og ulemper ved at estimere produktionsfunktioner ved regressioner. 2 Inden for forsikring er DEA anvendt af bl.a. Fecher et al. (1993), Cummins et al. (1995a), Cummins et al. (1995b) samt Cummins og Zi (1997). Se desuden Collwell og Davis (1992) mere generelle diskussion af DEA i den finansielle sektor, artiklene i temanummeret om finansielle institutioners efficiens, som tidsskriftet Journal of Banking and Finance (vol 17, number 2/3) bragte i 1993 samt Berger og Humphrey's (1997) survey. 3 Combined-ratio er et udtryk for forholdet mellem på den ene side summen af driftsomkostninger og erstatningsudgifter og på den anden side præmieindtægter. 4 "In most [insurance-] studies, premiums paid... are used as a proxy for output" (Fecher et al. 1993, side 81). Bemærk at DEA-analyser af forsikringsbranchen adskiller sig fra DEA-studier af andre sektorer ved at formulere output som indtjeningen (pris * kvantum) og ikke som en mængde. 5 Kun den del der ydes forsikringstagerne uafhængigt af skadesforløbet. 6 Lewin et al.(1982 side 405) anfører, at the intercorrelation is important in eliminating variables which are highly interrelated. Vi har her fulgt Lewin et al. s anbefaling, hvad angår aggregering af modellen, idet vi har summeret driftsomkostninger og erstatninger fordi korrelationen var over 0,9. 7 Det skal dog bemærkes, at jo flere variabler, der tilføjes modellen, jo flere dimensioner vil selskabernes præstationer blive vurderet på, hvilke betyder at flere selskaber vil blive vurderet som efficiente. Modelspecifikationen indebærer altså en afvejning mellem en mere detaljeret model og en passende diskrimiantion mellem efficiente og inefficiente selskaber. 8 Finanstilsynet foretager ikke en opdeling af skades-forsikringsselskaberne i størrelsesgrupper, som det eksempelvis kendes fra pengeinstitutsektoren. 9 Intuitionen underbygges af, at spredningen for gruppen af store selskaber under VRS-antagelsen var relativt lille (0,10), sådan som det må forventes på et konkurrencepræget marked. Litteratur Banker, R.D., A. Charnes og W.W. Cooper Some models for estimating technical and scale inefficiences in data envelopment analysis. Management Science 30(9): Bekke, A Non-finansielle nøgletal. I Håndbog i Økonomistyring, J. Mouritsen (ed.), København: Yngre Revisorer. Berger, A.N. og D.B. Humphrey Efficiency of Financial Institutions: International Survey and Directions for Future Research. European Journal of Operational Research. Berger, A.N., W.C. Hunter og S.G. Timme The efficiency of financial instituions: A reveiw and pre view of research past, present, and future. Journal of Banking and Finance 17: Bukh, P.N.D Måling af produktivitet og efficiens med dataindhyldningsanalyse. PhD-afhandling, Institut for Økonomi, Afdeling for Virksomhedsledelse, Århus Universitet. Bukh, P.N.D DEA-modeller af pengeinstitutsektoren: Overvejelser ved valg af input og output. Ledelse & Erhvervs-økonomi 60(3): Bukh, P.N.D., F.R. Førsund og S.A. Berg Banking Efficiency in the Nordic Countries: A Four-Country Malmquist Index Analysis. Arbeidsnotat Norges Bank. Dansk skadesforsikring: En DEA-baseret strukturanalyse 137

10 Carstensen, E Den fremtidige arbejdsdeling på penge- og kapitalmarkedet. Nationaløkonomisk Tidsskrift 124(1): Charnes, A. og W.W. Cooper, E. Rhodes Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operations Research. Collwell, R.J. og E.P. Davis Output and Productivity in Banking. Scandinavian Journal of Economics 94:S111-S129. Cummins, J.D., M. Weiss og H. Zi 1995b. Organizational Form and Efficiency: An Analysis of Stock and Mutual Property-Liability Insurers. Wharton. Cummins, J.D., G. Turchetti og M. Weiss 1995a. Productivity and Technical Efficiency in the Italian Insurance Industry. Wharton. Cummins, J.D. og H. Zi Measuring Cost Efficinecy in the U.S. Life Insurance Industry: Econometric and Mathematical Programming Approaches. Wharton. Fecher, F., D. Kessler, S. Perelman og P. Pestieau Productivity Performance of the French Insurance Industry. Journal of productivity analysis volume 4. Frei, F.X., Performance in Consumer Financial Services Organisations: Framework and Results from the Pilot Study. Wharton School, University of Pennsylvania. Färe, R., S. Grosskopf og C.A.K. Lovell The Measurement of Efficiency of Production. Boston: Kluwer- Nijhoff Publishing. Färe, R., S. Grosskopf og C.A.K. Lovell (1994) Production Frontiers, Cambridge: Cambridge University Press. Lund, K., J. Kjærgaard, M. Nielsen og E. Tüxen Ledelse mod Business Excellence. København: Børsens Forlag. Melander, P Økonomistyring og budgettering som ledelsesform: en introduktion, 8. Udgave. København: Handelshøjskolens Forlag. Sexton, T. R The methodology of data envelopment analysis. I Measuring efficiency: an assessment of data envelopment analysis, R. H. Silkman (ed.), San Francisco: Jossey-Bass. Thanassoulis, E Data Envelopment Analysis And Its Use In Banking. Warwick Business School Research Bureau. 138 Ledelse & Erhvervsøkonomi 2/99

Efficiens i den danske skadesforsikringsbranche

Efficiens i den danske skadesforsikringsbranche Efficiens i den danske skadesforsikringsbranche NFT 3/1998 af stud. oecon., MBA Michael Knie-Andersen Michael Knie-Andersen På baggrund af de omfattende ændringer i konkurrencevilkårene for den danske

Læs mere

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober Notat Oktober Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Martin Junge Oktober 21 Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser

Læs mere

Kapitel 6 Produktion. Overblik over emner. Introduktion. The Technology of Production. The Technology of Production. The Technology of Production

Kapitel 6 Produktion. Overblik over emner. Introduktion. The Technology of Production. The Technology of Production. The Technology of Production Overblik over emner Kapitel 6 Produktion Teknologien Isokvanter Produktion med et variabelt input Produktion med to variable Inputs Returns to Scale Chapter 1Chapter 6 Slide 2 Introduktion The Technology

Læs mere

Kapitel 6 Produktion. Overblik over emner. Introduktion. The Technology of Production. The Technology of Production. The Technology of Production

Kapitel 6 Produktion. Overblik over emner. Introduktion. The Technology of Production. The Technology of Production. The Technology of Production Overblik over emner Kapitel 6 Produktion Teknologien Isokvanter Produktion med et variabelt input Produktion med to variable Inputs Returns to Scale Chapter 6 Slide 2 Introduktion The Technology of Production

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S

Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S 1 af 8 Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S Journal nr.3:1120-0401-13/fødevarer-finans/era Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Styrelsen har modtaget anmeldelse af en fusion

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

Markedsudvikling for forsikringsmæglervirksomhed i 2008

Markedsudvikling for forsikringsmæglervirksomhed i 2008 Markedsudvikling for forsikringsmæglervirksomhed i 2008 1. Konklusioner: Forsikringsmæglerne præsterede samlet en omsætning fra forsikringsformidling i 2008 på lidt over en milliard kr. svarende til en

Læs mere

Juni Analysekonsulent i Djøf Kathrine Marie Skou Brandt på Hovedresultaterne er:... 1

Juni Analysekonsulent i Djøf Kathrine Marie Skou Brandt på Hovedresultaterne er:... 1 Juni 213 Meget store forskelle i danske virksomheders evne til at skabe værdi Dette faktaark viser resultaterne fra en analyse, der er offentliggjort i Djøfs analysebrev DeFacto 12. juni 213.Se www.djoef.dk/defacto.

Læs mere

Bilag 7. SFA-modellen

Bilag 7. SFA-modellen Bilag 7 SFA-modellen November 2016 Bilag 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-650-2

Læs mere

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Journal nr.3:1120-0401-37/fødevarer og finans/era/vu Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Zürich Versicherungsgesellschaft og Tryg

Læs mere

Motorway effects on local population and labor market

Motorway effects on local population and labor market Motorway effects on local population and labor market Per Homann Jespersen Associate Professor, Roskilde University Jean P. Endres phd student, Roskilde University Trafikdage 23-08-16 Motorways and the

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Uddannelse kan løfte BNP med op til 96 mia. kr.

Uddannelse kan løfte BNP med op til 96 mia. kr. Uddannelse kan løfte BNP med op til 96 mia. kr. Fremskrivninger af arbejdsmarkedet viser, at der bliver stor mangel på uddannet arbejdskraft frem mod 225. Forskellen i BNP er op til 96 mia. kr. mellem

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra 2014 til

Læs mere

Dansk forsikring mod år 2000

Dansk forsikring mod år 2000 Dansk forsikring mod år 2000 NFT 1/1994 af adm. dir. Bent Knie-Andersen 1 Dansk forsikring har i de seneste år gennemgået betydelige ændringer. Efter 80 ernes ekspansionsstrategier og eksperimenteren med

Læs mere

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst 17. december 2013 Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst Dette notat redegør for den økonometriske analyse af indkomstforskelle mellem personer med forskellige lange videregående uddannelser

Læs mere

Bilag 7 Analyse af alternative statistiske modeller til DEA Dette bilag er en kort beskrivelse af Forsyningssekretariatets valg af DEAmodellen.

Bilag 7 Analyse af alternative statistiske modeller til DEA Dette bilag er en kort beskrivelse af Forsyningssekretariatets valg af DEAmodellen. Bilag 7 Analyse af alternative statistiske modeller til DEA Dette bilag er en kort beskrivelse af Forsyningssekretariatets valg af DEAmodellen. FORSYNINGSSEKRETARIATET OKTOBER 2011 INDLEDNING... 3 SDEA...

Læs mere

En benchmarkers bekendelser

En benchmarkers bekendelser En benchmarkers bekendelser Peter BOGETOFT Department of Economics Copenhagen Business School Sept 2014 pb.eco@cbs.dk Peter Bogetoft Peter Bogetoft, dr.merc, professor, CBS Århus Univ., Odense Univ, KVL,

Læs mere

Kap2: Suttons nedre grænse for markedskoncentrationen

Kap2: Suttons nedre grænse for markedskoncentrationen Side 1 af 8 Kap2: Suttons nedre grænse for markedskoncentrationen Den teoretiske model er oprindeligt udviklet af John Sutton. Sutton har bl.a. beskrevet modellen i bøgerne "Sunk Costs and Market Structure

Læs mere

Revision af pengeinstitutter

Revision af pengeinstitutter Revision af pengeinstitutter Hvor meget information kan en revisor overskue? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/2014 1 Hovedkonklusioner Det overordnede mål med ekstern revision af finansielle

Læs mere

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger 1 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Når Danmark afrapporterer

Læs mere

Dette notat gengiver analysens hovedresultater (for yderligere information henvises til Foss og Lyngsies arbejdspapir).

Dette notat gengiver analysens hovedresultater (for yderligere information henvises til Foss og Lyngsies arbejdspapir). Aflønningen af topchefer har været omdiskuteret både i offentligheden og politisk, bl.a. i lyset af en række enkeltsager. Fokus har i høj grad været på moralske spørgsmål, mens det har været næsten fraværende,

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

Uddybende beregninger til Produktivitetskommissionen

Uddybende beregninger til Produktivitetskommissionen David Tønners Uddybende beregninger til Produktivitetskommissionen I forlængelse af mødet i Produktivitetskommissionen og i anledning af e-mail fra Produktivitetskommissionen med ønske om ekstra analyser

Læs mere

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår 2014 Danske investorer skal have endnu bedre vilkår Tre initiativer fra Investeringsfondsbranchen Danske investeringsforeninger er blandt de bedste i Europa til at skabe værdi til investorerne. Men branchen

Læs mere

APPENDIX 1: DEA produktivitetsanalyse 2001-2000 data med Constant Returns to Scale (CRS),

APPENDIX 1: DEA produktivitetsanalyse 2001-2000 data med Constant Returns to Scale (CRS), APPENDIX 1: DEA produktivitetsanalyse 2001-2000 data med Constant Returns to Scale (CRS), A1. DEA produktivitetsanalyse 2001-2000 data med Constant Returns to Scale (CRS), sorteret dels efter DEA indeksenes

Læs mere

Service eller rentabilitet?

Service eller rentabilitet? Service eller rentabilitet? Adjunkt, cand. oecon. Per Nikolaj D. Bukh, Ph.D. Servicestyringsgruppen (Service businesses research unit) Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Bygning 350, DK-8000

Læs mere

Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner

Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 115 Offentligt Notat Center for Store selskaber 20. marts 2007 Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner Indledning Kapitalfondes

Læs mere

Axcelfuture Lead En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer

Axcelfuture Lead En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer 1996K1 1997K1 1998K1 1999K1 2000K1 2001K1 2002K1 2003K1 2004K1 2005K1 2006K1 2007K1 2008K1 2009K1 2010K1 2011K1 2012K1 2013K1 2014K1 2015K1 2016K1

Læs mere

Slides til Makro 2 Forelæsning 10 24. november 2003. Hans Jørgen Whitta-Jacobsen

Slides til Makro 2 Forelæsning 10 24. november 2003. Hans Jørgen Whitta-Jacobsen Slides til Makro 2 Forelæsning 10 24. november 2003 Hans Jørgen Whitta-Jacobsen 0 ENDOGEN VÆKST BASERET PÅ R&D (F&U) I alle vores vækstmodeller - dem vi har set, og den vi skal se - er roden til langsigtet

Læs mere

Virker knowledge management?

Virker knowledge management? Virker knowledge management? Virker knowledge management? Januar 2006 af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet 1. Indledning Gammel vin på nye flasker? Med jævne mellemrum dukker

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark [0] Dansk KundeIndex 2003 skadesforsikring Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark Hovedresultater Indledning og metode For tredje år i træk gennemføres en samlet kundetilfredshedsundersøgelse

Læs mere

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER 33 ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER På baggrund af Energitilsynets prisstatistik eller lignende statistikker over fjernvarmepriser vises priserne i artikler og analyser i

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber

Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber Konklusioner Fondsmæglerselskabernes nettoindtjening er steget. Selskabernes kerneindtjening - i form af gebyrer og provisionsindtægter etc. - er steget

Læs mere

Estimation af egenkapitalomkostninger. Jan Bartholdy Torsdag den 9/3-2006

Estimation af egenkapitalomkostninger. Jan Bartholdy Torsdag den 9/3-2006 Estimation af egenkapitalomkostninger Jan Bartholdy Torsdag den 9/3-2006 Introduktion Hvad kigger vi på: Investeringsbeslutning/prisfastsættelse WACC Estimation af egenkapital-omkostninger til brug i WACC

Læs mere

Balanced scorecard på dansk

Balanced scorecard på dansk e-bog Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders erfaringer PER NIKOLAJ D. BUKH JENS FREDERIKSEN MIKAEL W. HEGAARD www.borsensforlag.dk BALANCED SCORECARD PÅ DANSK 3 Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Oktober 2013 Analyse af hoteller og overnatningsfaciliteter i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Størrelsesøkonomi i dansk landbrug. Michael Friis Pedersen Torsdag den 3. oktober 2013, Kl

Størrelsesøkonomi i dansk landbrug. Michael Friis Pedersen Torsdag den 3. oktober 2013, Kl Størrelsesøkonomi i dansk landbrug Michael Friis Pedersen Torsdag den 3. oktober 2013, Kl. 10.30 11.15 Størrelsesøkonomi i dansk landbrug 2... Størrelsesøkonomi i dansk landbrug Begreberne Eksisterende

Læs mere

Infrastruktur og økonomisk udvikling

Infrastruktur og økonomisk udvikling Special Session om Infrastruktur og Vækst Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 Hans Henrik Sievertsen DTU Transport E-mail: hhs@transport.dtu.dk - Hvad ved vi egentlig? Infrastrukturinvesteringer: baseret

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

Perspektiver i Matematik-Økonomi: Linær regression

Perspektiver i Matematik-Økonomi: Linær regression Perspektiver i Matematik-Økonomi: Linær regression Jens Ledet Jensen H2.21, email: jlj@imf.au.dk Perspektiver i Matematik-Økonomi: Linær regression p. 1/34 Program for i dag 1. Indledning: sammenhæng mellem

Læs mere

Horsens Kraftvarmeanlæg Måbjerg Kraftvarmeanlæg Affaldplus (Slagelse og Næstved)

Horsens Kraftvarmeanlæg Måbjerg Kraftvarmeanlæg Affaldplus (Slagelse og Næstved) Affaldsforbrænding Stranded cost 1. Indledning Miljøstyrelsen overvejer i øjeblikket forskellige modeller for modernisering af forbrændingssektoren. Som led i den proces herunder Kammeradvokatens undersøgelse

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern (Dette er regnskabet for den samlede Alm. Brand Koncern, altså Alm. Brand af 1792 G/S samt den børsnoterede Alm. Brand A/S Koncern)

Læs mere

Lær og forstå din ABC

Lær og forstå din ABC Lær og forstå din ABC - en dag om kostgennemsigtighed og økonomistyring Lars Johansen og Thomas Varan Copyright 2004, SAS Institute Inc. All rights reserved. Har ABC en effekt? Undersøgelsen bestod af

Læs mere

5. December 2013. Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Notat om potentialeberegninger

5. December 2013. Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Notat om potentialeberegninger 5. December 2013 Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Indholdsfortegnelse Introduktion 3 1. Metode for potentialeberegninger 5 1.1. Delanalyse 1 5 1.2. Beregning af potentialer

Læs mere

Forsikrings- og pensionsbranchens

Forsikrings- og pensionsbranchens Forsikrings- og økonomi Henrik Munck Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning 4 2. Udvikling i pensionsbranchen

Læs mere

Er danske landmænd bedre end andre? Svend Rasmussen Fødevareøkonomisk Institut

Er danske landmænd bedre end andre? Svend Rasmussen Fødevareøkonomisk Institut Er danske landmænd bedre end andre? Svend Rasmussen Fødevareøkonomisk Institut Produktivitetsudvikling i dansk landbrug 2000-2010 Procent 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 pr. år Produktion

Læs mere

Fokus på Forsyning. Datagrundlag og metode

Fokus på Forsyning. Datagrundlag og metode Fokus på Forsyning I notatet gennemgås datagrundlaget for brancheanalysen af forsyningssektoren sammen med variable, regressionsmodellen og tilhørende tests. Slutteligt sammenfattes analysens resultater

Læs mere

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling Resume Den faldende beskæftigelse på landsplan inden for Møbler og beklædning i perioden 2000-2010 har især ramt de små og mellemstore virksomheder, der i perioden har tabt mere end 33 procent af alle

Læs mere

Lantbruksforetagets växt Problemer og udfordringer set fra Danmark

Lantbruksforetagets växt Problemer og udfordringer set fra Danmark Lantbruksforetagets växt Problemer og udfordringer set fra Danmark Af Svend Rasmussen Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet (KU) Disposition Danske landbrugsbedrifter Behov

Læs mere

DANMARK HAR HAFT DEN 5. LAVESTE ØKONOMISKE VÆKST FRA 1996 til 2006

DANMARK HAR HAFT DEN 5. LAVESTE ØKONOMISKE VÆKST FRA 1996 til 2006 DANMARK HAR HAFT DEN 5. LAVESTE ØKONOMISKE VÆKST FRA 1996 til 2006 Ud af 30 OECD-lande har haft den 5. laveste vækst i BNP i tiårsperioden fra 1996 til 2006. Årsagen til dette er i høj grad, at danske

Læs mere

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk Revisorbranchen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk. OM FSR ANALYSE

Læs mere

Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland

Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland Monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen Side 1 Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland Monitorering og effektvurdering De fem regioner, Bornholms Regionskommune, Danmarks Statistik

Læs mere

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad Et stigende antal husholdninger skal i perioden fra 2013 påbegynde afdrag på deres realkreditgæld eller omlægge til et nyt lån med afdragsfrihed. En omlægning af hele realkreditgælden til et nyt afdragsfrit

Læs mere

Sammenligning af priser mellem lande

Sammenligning af priser mellem lande Dato: 21. maj 2013 Sag: MØK Sagsbehandler: /E SIB Sammenligning af priser mellem lande Produktivitetskommissionen har bedt Konkurrence- og orbrugerstyrelsen om en vurdering af, hvorvidt kvaliteten af en

Læs mere

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen Alternative og Illikvide Investeringer Børsmæglerforeningen 2015 Lasse Heje Pedersen Copenhagen Business School and AQR Capital Management Oversigt over Foredrag: Alternative og Illikvide Investeringer

Læs mere

Belønnes studieophold i udlandet på arbejdsmarkedet?

Belønnes studieophold i udlandet på arbejdsmarkedet? Belønnes studieophold i udlandet på arbejdsmarkedet? Emil Regin Brodersen 1. oktober 2017 Indledning Formålet med dette notat er, at undersøge om nyuddannede akademikere belønnes på arbejdsmarkedet for,

Læs mere

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder 22. februar 2010 Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder Byer og vækst. Fire ud af ti små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland peger på, at midtjyske byer har særlig betydning for

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Københavns Universitet. Dansk landbrugs produktivitet og konkurrenceevne Zobbe, Henrik. Publication date: 2014

Københavns Universitet. Dansk landbrugs produktivitet og konkurrenceevne Zobbe, Henrik. Publication date: 2014 university of copenhagen Københavns Universitet Dansk landbrugs produktivitet og konkurrenceevne Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

EN PRODUKTIVITETSANALYSE AF LANDBRUGET I EU

EN PRODUKTIVITETSANALYSE AF LANDBRUGET I EU CAND.MERC.(MAT.)-STUDIET KANDIDATAFHANDLING, FORÅR 2013 EN PRODUKTIVITETSANALYSE AF LANDBRUGET I EU AN ANALYSIS OF AGRICULTURAL PRODUCTIVITY IN THE EUROPEAN UNION Forfatter: Michael Vierø - Afleveringsdato:

Læs mere

Analyse: Byggesektoren fordobler indtjeningen

Analyse: Byggesektoren fordobler indtjeningen Pressemeddelelse 13. juli 213 Analyse: Byggesektoren fordobler indtjeningen En aktuel analyse af de første 7.5 212-regnskaber fra danske byggevirksomheder viser en markant indtjeningsfremgang på næsten

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer.

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. What is a continuous variable? Give two illustrations. 2 Hvorfor kan man bedre drage konklusioner

Læs mere

3 ud af 4 udlændinge arbejder på overenskomst

3 ud af 4 udlændinge arbejder på overenskomst 4. februar 2014 ARTIKEL Af Morten Bjørn Hansen 3 ud af 4 udlændinge arbejder på overenskomst Udenlandske medarbejdere på DA-området er omfattet af en kollektiv overenskomst i omtrent samme omfang som deres

Læs mere

Teknisk dokumentation af data til lønanalyser

Teknisk dokumentation af data til lønanalyser Teknisk dokumentation af data til lønanalyser Af Rikke Ibsen og Niels Westergård-Nielsen Center for Corporate Performance Aarhus School of Business Aarhus Universitet Århus juni 2010 2 Teknisk dokumentation

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Teknisk rapport 09-08 Tørkeindeks version 1.0 - metodebeskrivelse

Teknisk rapport 09-08 Tørkeindeks version 1.0 - metodebeskrivelse 09-08 Tørkeindeks version 1.0 - metodebeskrivelse Mikael Scharling og Kenan Vilic København 2009 www.dmi.dk/dmi/tr09-08 side 1 af 9 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 09-08 Titel: Tørkeindeks version

Læs mere

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet VÆKSTFONDEN INDSIGT Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet Resumé: Public intervention in UK small firm credit markets: Valuefor-money or waste of scarce resources? (Marc Cowling and Josh Siepel,

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Kapitel 7 Produktionsomkostninger. omkostninger. Introduktion. Emner. Omkostningsbegreber. Måling af produktionsomkostninger. Omkostningsbegreber

Kapitel 7 Produktionsomkostninger. omkostninger. Introduktion. Emner. Omkostningsbegreber. Måling af produktionsomkostninger. Omkostningsbegreber Introduktion Kapitel 7 Produktionsomkostninger Produktionsteknologi (kap.6) angiver, hvordan inputs kan omdannes til output Produktionsomkostninger (kap.7) kombinerer viden om produktionsteknologi og inputpriser.

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Oversigt over figurer m.m... 11. Figurer... 11 Bokse... 12 Tabeller... 12. Oversigt over forkortelser... 13. Forord... 15

Oversigt over figurer m.m... 11. Figurer... 11 Bokse... 12 Tabeller... 12. Oversigt over forkortelser... 13. Forord... 15 Indholdsfortegnelse Oversigt over figurer m.m... 11 Figurer... 11 Bokse... 12 Tabeller... 12 Oversigt over forkortelser... 13 Forord... 15 DEL 1 BEGREBET FORVALTNINGSREVISION 1 Forvaltningsrevision som

Læs mere

1. Intoduktion. Undervisningsnoter til Øvelse i Paneldata

1. Intoduktion. Undervisningsnoter til Øvelse i Paneldata 1 Intoduktion Før man springer ud i en øvelse om paneldata og panelmodeller, kan det selvfølgelig være rart at have en fornemmelse af, hvorfor de er så vigtige i moderne mikro-økonometri, og hvorfor de

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE MICHAEL CHRISTENSEN AKTIE INVESTERING TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Aktieinvestering Teori og praktisk anvendelse Michael Christensen Aktieinvestering Teori

Læs mere

Faktaark: Kvinder i bestyrelser

Faktaark: Kvinder i bestyrelser Marts 2015 Faktaark: Kvinder i bestyrelser DeFacto har analyseret udviklingen af kvinder i bestyrelser. Analysen er foretaget på baggrund af data fra Danmarks Statistiks database over bestyrelser samt

Læs mere

UGESEDDEL 2 MAKROØKONOMI 1, Henrik Jensen Københavns Universitets Økonomiske Institut Hjemmeside:

UGESEDDEL 2 MAKROØKONOMI 1, Henrik Jensen Københavns Universitets Økonomiske Institut Hjemmeside: UGESEDDEL 2 MAKROØKONOMI 1, 2003 M-Ø Henrik Jensen Københavns Universitets Økonomiske Institut Hjemmeside: www.econ.ku.dk/personal/henrikj/makro1-e2003/ I uge 37 (9/9 og 12/9) har vi gennemgået: I.a. Fakta

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter 1 Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter Professor Aalborg Universitet, Danmark 2 Baggrund: Udvalgte artikler Mouritsen,

Læs mere

Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater.

Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater. Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater. 1 Sammenfatning Der er en statistisk signifikant positiv sammenhæng mellem opnåelse af et godt testresultat og elevernes oplevede

Læs mere

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Læs mere om nye titler fra Academica på www.academica.dk Nikolaj Malchow-Møller og Allan H. Würtz Indblik i statistik for samfundsvidenskab Academica Indblik

Læs mere

To samhørende variable

To samhørende variable To samhørende variable Statistik er tal brugt som argumenter. - Leonard Louis Levinsen Antagatviharn observationspar x 1, y 1,, x n,y n. Betragt de to tilsvarende variable x og y. Hvordan måles sammenhængen

Læs mere

Forsikringsbranchens økonomi

Forsikringsbranchens økonomi MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Regnskabsanalyse 2008 Jonathan Kahlke Jan V. Hansen Amaliegade 10 1256 København K Telefon 33 43 55 00 www. forsikringogpension.dk

Læs mere

Adgang til bogens hjemmeside via: http://connect.mcgrawhill.com/class/t_andersen_fall_2010

Adgang til bogens hjemmeside via: http://connect.mcgrawhill.com/class/t_andersen_fall_2010 Adgang til bogens hjemmeside via: http://connect.mcgrawhill.com/class/t_andersen_fall_2010 1 Kap 7. Profits, entry and exit: The Basis for the invisible hand Torben M. Andersen 2 Begreber Profitbegreber

Læs mere

Bilag 3: forklarer metoden Data Envelopment

Bilag 3: forklarer metoden Data Envelopment Bilag 3: forklarer metoden Data Envelopment Analysis (DEA) på grundskoleområdet Bilag til rapporten Effektivisering i folkeskolen. Muligheder Der er indenfor de seneste ca. 30 år i international sammenhæng

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune

Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune NOTAT Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune Horsens Kommune har kontaktet Udbudsportalen for bistand til afklaring af fordele og ulemper ved at konkurrenceudsætte hjemmehjælpsydelser

Læs mere