Dansk skadesforsikring: En DEA-baseret strukturanalyse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk skadesforsikring: En DEA-baseret strukturanalyse"

Transkript

1 Dansk skadesforsikring: En DEA-baseret strukturanalyse Identifikation af besparelsesmuligheder i en branche Resume: Denne artikel analyserer den danske skadesforsikringsbranches struktur ved anvendelse af dataindhylningsanalyse. På baggrund af regnskabstal fra 1996 findes branchen at rumme et betragteligt besparelsespotentiale. Fusionerne mellem de større virksomheder i branchen synes på baggrund af analysen ikke at kunne forklares ved stordriftsfordele i en snæver forstand, hvorimod der findes et betragteligt rationaliseringspotentiale blandt de mindre selskaber. Forskellen i efficiens er mindst mellem de landsdækkende multibrancheselskaber, hvilket indikerer, at konkurrencen er stærkest imellem disse. Af Per Nikolaj D. Bukh og Michael Knie-Andersen Indledning Dansk skadesforsikring har inden for de seneste år gennemgået betydelige ændringer. Indførelsen af EU s indre marked betød, at udenlandske selskaber fik mulighed for at drive grænseoverskridende skadesforsikringsvirksomhed alene under hjemlandskontrol. Samtidig blev der gennem dansk lovgivning givet mulighed for nedbrydning af grænserne mellem bankvirksomhed, realkreditvirksomhed og forsikringsvirksomhed. Resultatet blev, som forventet, en skærpelse af konkurrencen, prisniveauerne kom under pres, og indtjeningen blev forringet. Udviklingen nødvendiggjorde til- 129

2 pasninger og rationaliseringer og fokus blev derfor rettet mod produktivitet og efficiens. I denne artikel tegnes et billede af den danske skadesforsikringsbranche ved at bestemme de enkelte selskabers efficiens gennem anvendelse af dataindhylningsanalyse - Data Envelopment Analysis DEA -, jf. Charnes et al. (1978). På baggrund af de fundne analyseresultater vurderes og diskuteres branchens struktur. Historisk set har forskelle i virksomheders præstationer været vurderet på baggrund forskellige nøgletal. Således er systematikken i den såkaldte du-pont-pyramide (se f.eks. Melander 1998, appendiks A) velkendt af mange erhvervsøkonomer, og i de senere år er inddragelsen af ikke-finansielle nøgletal blevet opfattet som en af de centrale nyskabelser både i virksomhedens interne økonomistyring (f.eks. Bekke 1998) og som elementer i arbejdet med kvalitetsledelse eller Business Excellence (Lund et al. 1998). Sammenligninger af nøgletal beregnet på baggrund af offentliggjorte regnskabsoplysninger kan give god mening for ledelsen i de enkelte virksomheder, som med udgangspunkt i den konkrete viden om egne virksomheder kan sammenligne sig med andre virksomheder, for eksempel hvad angår afkastningsgrad, omsætningens fordeling eller omkostninger. Når en række hver for sig relevante nøgletal stilles op over for hinanden er det imidlertid ikke oplagt, hvordan de skal vurderes i forhold til hinanden med henblik på at give et generelt billede af en hel sektor. Som et alternativ til at anvende nøgletal har regressioner og andre kausale analyser været anvendt til at modellere virksomheders aktiviteter som en funktion af input og andre eksogene faktorer. Denne form for sektoranalyser har oftest været udført af statistikere eller økonometrikere, som har taget mere eller mindre avancerede statistiske teknikker i brug 1. Fælles for de traditionelle statistiske metoder er populært sagt, at de finder en gennemsnitssammenhæng i datamaterialet, således at nogle virksomheder ligger over og andre ligger under den estimerede sammenhæng. Hvis vi eksplicit interesserer os for bestpractice og de øvrige virksomheders afstand hertil dvs de effiente enheder og de øvrige enheders inefficiens er det ikke tilstrækkeligt at estimere en gennemsnitssammenhæng. Blandt andet derfor har DEA i de senere år vundet en vis udbredelse som analysemetode ved studier af forskellige sektorer. Det gælder også i studier af strukturelle forhold i de finansielle brancher 2 (jf. Berger, Hunter og Timme 1993). I forhold til de traditionelle estimationer af produktionsfunktioner ved anvendelse af regressionsteknikker (f.eks. Carstensen 1986) adskiller DEA sig for det første ved at være baseret på lineær programmering og for det andet ved at fokusere på datasættets yderpunkter frem for gennemsnitstendensen repræsenteret ved regressionslinjen. For hver enkelt observation beregnes ved DEA afstanden til de mest produktive eller efficiente enheder i datasættet, således at sammenligningsgrundlaget bliver best practice frem for gennemsnitstspræstationen. I erhvervsøkonomisk teori er det ofte den enkelte virksomhed, dens ledelse og medarbejdere, der sættes i fokus. Til forskel herfra tages i denne artikel udgangspunkt i en branchesynsvinkel, hvilket be- 130 Ledelse & Erhvervsøkonomi 2/99

3 tyder, at der fokuseres på en analysesituation, som har til hensigt at give et billede af sektorens struktur, selvom det er de enkelte virksomheders relative efficiens, der identificeres ved hjælp af DEA (jf. Bukh 1996). Branchesynsvinkelen betyder også, at vi ikke rapporterer eller fortolker resultaterne for de enkelte virksomheder i analysen. Men det er oplagt, at DEA også kan anvendes ledelsesmæssigt i den enkelte virksomhed til at sammenligne områdekontorer, markedssegmenter, filialer eller lignende dvs. som et benchmarking-redskab. DEA-Metoden DEA (jf. Charnes et al. 1978) er en analysemetode, der eksplicit fokuserer på de afvigende observation i en population samt på disse observationers afstand til de øvrige observationer. Metoden anvendes typisk til at identificere de mest efficiente enheder og til at vurdere fordelingen af inefficens i populationen. I dette afsnit beskrives metodens idegrundlag, mens der ikke vil blive gået i detaljer med, hvorledes beregningerne foretages, idet der i stedet henvises til Färe et al. (1985, 1994). I figur 1 er den efficiente rand illustreret for et simpelt tilfælde, hvor et forsikringsselskab antages at kunne repræsenteres ved én produktionsfaktor (input) og ét produkt (output). Den efficiente rand er vist under to alternative antagelser om skalaforhold. Det antages, at der observeres kombinationer af input og output for enhederne placeret ved A, B, C, D og K. Under antagelse af variabelt skalaafkast (VRS, Variable Returns to Scale ) er den efficiente rand EABCD, og hvis der antages konstant skalaafkast (CRS, Constant Returns to Scale ), bliver den efficiente rand strålen gennem B. Antages nu, at enhed K producerer u 0 ved anvendelse af input x 0. Ofte (f.eks. Banker, Charnes og Cooper 1984; Färe, Grosskopf og Lovell 1985, 1994) beregnes to forskellige efficiensmål svarende til de to alternative antagelser omkring skalaafkast, CRS og VRS. Disse mål betegnes i DEA-litteraturen traditionelt som bruttoskalaefficiens og (inputorienteret) teknisk efficiens. Bruttoskalaefficiensen F crs (u 0,x 0 ) for enheden, der opererer ved kombinationen (u 0,x 0 ), måles som HI/HK, og den inputorienterede tekniske efficiens F i,vrs (u 0,x 0 ) som HJ/HK. Beskrivelsen af den efficiente rand som en indhylning af produktionsmulighedsområdet såvel som den geometriske fortolkning af efficiensmålene kan uden problemer generaliseres til flere dimensioner, og der kunne på samme måde beregnes outputorienteret efficiens ved at fastholde anvendelsen af input på x 0 og sammenligne observationen (u 0,x 0 ) med et punkt lodret herover på den efficiente rand. Figur 1. Illustration af den efficiente rand samt efficiensmålene under antagelse af konstant skalaafkast (CRS) og variabelt skala afkast (VRS). u (output) CRS u 0 O B CRS D Produktionsmulighedsområde x 0 x (indput) Dansk skadesforsikring: En DEA-baseret strukturanalyse 131

4 Anvendelse af DEA indebærer anvendelse af lineær programmering til konstruktion af den stykvis lineære produktionsfunktion dvs. randen af produktionsmulighedsområdet, repræsenteret ved EA- BCD i VRS-tilfældet - som vist i figur 1. Desuden beregnes de enkelte selskabers efficiens, dvs. deres afstand til randen, også ved anvendelse af lineær programmering. I denne artikel skal der ikke gås yderligere i detaljer med den matematiske model, der ligger til grund for beregninger, idet der i stedet henvises til Färe, Grosskopf og Lovell (1985, 1994). Forsikringsbranchen Dansk forsikring havde i 1996 en samlet omsætning på 63 milliarder kroner, hvoraf 26 milliarder kroner hidrørte fra direkte dansk skadesforsikring, 31 milliarder kroner fra liv- og pensionsforsikring, og 6 milliarder kroner fra indirekte skadesforsikring (reassurance). Den samlede omsætning var fordelt på 219 selskaber, hvoraf 161 er skadesforsikrings-selskaber og 58 livs- og pensionsforsikrings-selskaber. Som analyseenhed anvendes i denne artikel det enkelte skadesforsikringsselskab under kontrol af det danske Finanstilsyn (hjemlandskontrol, jvf. EU s tredjegenerations-direktiv). Afgrænsningen er foretaget ved at fravælge livsforsikring, udenlandsk skadesforsikringsvirksomhed og reassurance, der har en anderledes omkostningsstruktur. En række af de 161 skadesforsikringsselskaber optræder som selvstændige virksomheder af skatte- og lovgivningsmæssige årsager. For at opnå mere homogene analyseenheder er det desuden valgt at lade ejerskabet afgrænse analyseenheden, således at selskaber med samme ejer i denne analyse opfattes som ét selskab. Modelspefikation Ud fra teoretiske overvejelser ser man i litteraturen to forskellige grundopfattelser af, hvad produktion i en finansiel virksomhed er. Disse to opfattelser betegnes henholdsvis produktionssynsvinklen ( production approach ) og formidlingssynsvinklen ( intermediation approach ), jf. Bukh (1996), Thanassoulis (1996) og Berger og Humphrey (1997). I deres rendyrkede form giver de hver for sig anledning til to opfattelser af, hvordan input- og outputvariabler specificeres i en sektormodel. I henhold til produktionssynsvinklen opfattes forsikringsselskaber som virksomheder, der anvender kapital og arbejdskraft til at fremstille forsikringspolicer. Input udgøres af de samlede driftsomkostninger, og output måles som antal policer. Ved anvendelse af formidlingssynsvinklen opfattes forsikringsselskaber derimod som finansielle mellemmænd, der producerer serviceydelser. Output udgøres af præmievolumen og investeringsafkast, mens input foruden kapital og arbejdskraft også udgøres af finansieringsomkostninger. I denne artikel anlægger vi en pragmatisk synsvinkel og anvender, hvad der bedst kan betegnes som en modificeret formidlingssynsvinkel, idet vi for det første ikke har adgang til de output data, som produktionssynsvinklen kræver og for det andet holder finansieringsomkostninger og investeringsafkast ude af analysen med henblik på at fokusere på virksomhedernes drift. Samtidig bliver beregningerne også mere sammenlignelige med com- 132 Ledelse & Erhvervsøkonomi 2/99

5 bined-ratio 3, der er almindelig anvendt i branchen som produktivitetsmål. Et forsikringsselskabs indtjening kommer i al væsentlighed fra to kilder: præmieindtægter og kapitalafkast. I denne artikel vil, som anført ovenfor, alene præmieindtægterne indgå som output 4. Det anvendte præmiebegreb er den såkaldte brutto-præmieindtægt, som består af omsætningen for det enkelte selskabs egne forsikringsaftaler med fradrag af ristornerede præmiebeløb (d.v.s. tilbagebetaling af for meget betalt præmie), bonus og præmierabatter 5 samt afgifter til offentlige myndigheder. De enkelte skadesforsikringselskaber har forskellig profil, hvad angår fordelingen af omsætningen på de fire dominerende delbrancher: erhvervs-, privat-, personulykke- og motorkøretøjsforsikring, men der er dog en betydelig positiv samvariation mellem præmieindtægter fra privat- og motorkøretøjsforskringer (r xy = 0,98). Andre delbrancher er kredit- og kautionsforsikring, der ligesom turistassistance-forsikringer næsten udelukkende drives af specialselskaber og som tilsammen udgør omkring 2% af den samlede skadesforsikrings-branche. På baggrund af brancheopdelingen vælges det i denne artikel at specificere tre outputvariable: Y 1 præmieindtægt fra erhvervsforsikring, Y 2 præmieindtægt fra personulykkesforsikring samt Y 3 præmieindtægt fra privat- og motorkøretøjsforsikringer. Da de forsikringsmæssige driftsomkostninger og erstatningsudgifter er væsentligt positivt korrelerede (r xy = 0,97), anvendes summen af disse poster som det eneste input i analysen 6 Analysen i denne artikel baseres således på ét input og tre output, som alle kan konstrueres på baggrund af offentliggjorte regnskabsoplysninger. De anvendte oplysninger vedrører Med kun kun ét input og tre output er der tale om en forholdsvis simpel model, og resultaterne skal ses i lyses heraf, idet det følger af DEA-modellens struktur at dette kan betyde en overvurdering af inefficiensen. Ud fra den betragtning kan den foretagne modellering opfattes som et første skridt mod en mere realistisk modellering på baggrund af data, der ikke er offentlige tilgængelige og som kun vil kunne indsamles i samarbejde med brancheorganisationer eller tilsynsmyndigheder 7. Resultater og analyse Der indgår i alt 110 forsikringskoncerner i analysen, svarende til 24 aktieselskabs-baserede og 76 gensidigt-baserede koncerner. Med den valgte modelspecifikation omfatter analysen 97 procent af skadesforsikringsbranchens totale omsætning i Det overordnede billede, der tegner sig for skadesforsikringsbranchen set under ét, er, at den gennemsnitlige efficiens er forholdsvis lav og varierer betydeligt fra selskab til selskab. Det lave efficiensniveau skal ses i lyset af, at der er specificeret en relativt simpel model med få output og kun ét input, hvorimod variationen i efficiens virksomhederne imellem også ville kunne genfindes i en model med flere input eller output. Under CRS-antagelsen er den gennemsnitlige tekniske efficiens 0,47 og spredningen 0,25. I VRS tilfældet er den gennemsnitlige tekniske efficiens 0,60 med en spredning på 0,30. Besparingspotentialet beregnes som den Dansk skadesforsikring: En DEA-baseret strukturanalyse 133

6 mulige reduktion af input, hvis alle selskaber skulle operere lige så efficient som de mest efficiente forsikringskoncerner i sektoren (jf. Bukh 1995). Under CRS-antagelsen er besparingspotentialet på godt 11 milliarder kroner, eller knap 40 % af de samlede udgifter, mens besparingspotentialet under VRS-antagelsen er på ca 1,2 milliarder kroner eller omtrent 4,4 % af de samlede udgifter. Sektorens samlede overskud var til sammenligning knap 6 milliarder kroner i det undersøgte år. Ved fortolkningen af disse resultater skal det igen anføres, at der et tale om en forholdsvis simpel model, hvilket vil betyde en overvurdering af besparelsespotentialet og at der er behov for mere detaljerede analyser af hvilke faktorer, der kan forklare forskelle mellem de enkelte forsikringsselsksaber. Stordriftsfordele Opdeles skadesforsikringsbranchen efter størrelse i tre næsten lige store grupper 8 (n 1 =n 2 =36, n 3 =38), observeres en anseelig forskel i efficiensniveau og varians. De største koncerner er gennemsnitligt betydeligt mere efficiente ( F i,vrs /n 1 =0,89, F i,crs /n 1 =0,64) end koncernerne fra den mellemste gruppe ( F i,vrs /n 2 =0,55, F i,crs /n 2 =0,49), som igen er mere efficiente end de helt små koncerner ( F i,vrs /n 3 =0,40, F i,crs /n 3 =0,30). Ovennævnte resultat indikerer, at VRSantagelsen er en realistisk beskrivelse af skadesforsikringsbranchens teknologi, idet Thanassoulis (1996, side 11) viser, at hvis the assumption of constant returns to scale is valid there should be no significant difference in the efficiencies in the different [size-] groups. Det er derfor nærliggende at tillægge VRS-antagelsen større forklaringskraft i analysen end CRS-antagelsen. VRS-antagelsen støttes også intuitivt, idet kun et fåtal af skadesforsikringsselskaberne tilbyder det fulde produkt-sortiment i hele landet (typisk kun de største selskaber), og at det formentlig navnlig er disse, der konkurrerer indbyrdes 9. Antages det at teknologien kan beskrives ved VRS, rejser spørgsmålet sig samtidig om, hvilke koncerner, der opererer ved henholdsvis stigende, faldende og konstant skala-afkast. Når produktionsteknologien er karakteriseret ved VRS vil der være en bestemt virksomhedsstørrelse, der er optimal (i figur 1 placeret ved punktet B), mens virksomheder, der er mindre, vil operere ved stigende skalaafkast og virksomheder, der er større, vil operere ved faldende skalaafkast. Ved anvendelse af DEA kan det som vist af Banker et al. (1984) afgøres, om en inefficient enhed har en størrelse, der er for lille eller for stor altså om den opererer under stigende eller faldende skalafkast. Ved anvendelse af denne metode viste det sig, at koncerner, som omsætter for 10 millioner kr. eller mere om året, producerer ved faldende skala-afkast. Det gør 51 koncerner - eller knap halvdelen af populationens skadesforsikringskoncerner i Danmark. Af samme type beregninger fremgår det endvidere, at de 42 koncerner, der omsætter for mindre end 2 millioner kr. årligt, hovedsageligt opererer med stigende skalaafkast, medens forsikringsselskaber med et præmie-volumen på mellem 2 og 10 millioner kr. årligt til forskel herfra opererer med konstant skalaafkast. Analysen indicerer dermed for det 134 Ledelse & Erhvervsøkonomi 2/99

7 første, at de store koncerners trang til opkøb og fusioner ikke kan forklares ved stordriftsfordele. Ønsket om vækst kan dog være sagligt begrundet i faktorer på udbudssiden, eksempelvis brancheglidning eller markedsdominans, som ikke indgår i denne undersøgelse. For det andet indicerer analysen, at de mindre virksomheder burde finde sammen for at udnytte det stigende skalaafkast. Hovedparten af de små forsikringskoncerner er imidlertid gensidige selskaber og kan derfor ikke opkøbes men alene sammenlægges ved gensidig overenskomst. Ejerstrukturen kan således tænkes at stå i vejen for en gavnlig strukturændring på skadesforsikringsområdet i Danmark. De omstruktureringer, der kendes fra vore nabolande, hvor en meget stor del af forsikringspræmien er koncentreret på nogle få koncerner, er da heller ikke slået igennem herhjemme. Multibranche-selskaberne Da en række af de koncerner, der indgår i totalundersøgelsen er atypiske for branchen som helhed (nicheselskaber og selskaber under afvikling) vil anvendelse af DEA-metode indebære, at disse atypiske selskabers produktion af forsikringspolicer bliver sammenlignet med de mere almindelige selskaber uden at der bliver taget højde for de omkostningsforskelle, der vil være selskaberne imellem. Der er med et produktionsøkonomisk udtryk tale om, at produktionsteknologien er inhomogen. Resultatet heraf vil være, at sektorens inefficiens vil blive overvurderet i forbindelse med total-undersøgelsen. Disse overvejelser implicerer dermed også, at besparelses-potentialet vil blive overvurderet i analysen. Derfor skæres populationen af forsikringsselskaber i dette afsnit til, så den kun omfatter on-going multibranchekoncerner. Derved nedbringes antallet af skadesforsikringskoncerner fra 110 til 52, svarende til i alt 74 selskaber. Til trods for en frasortering af omtrent halvdelen af skadesforsikringsselskaberne dækker de tilbageværende selskaber stadig mere end 89 procent af den oprindelige population målt på præmievolumen. Efficiensberegningerne for populationen af on-going multibrancheselskaber viser, at under CRS-antagelsen er den gennemsnitlige tekniske efficiens 0,71 og spredningen 0,24. De tilsvarende beregninger i VRS tilfældet angiver, at den gennemsnitlige tekniske efficiens er 0,81 og spredningen 0,23. Beregningerne på basis af populationen af multibranchekoncerner viser, at besparelsespotentialet er på 6 mia. kr. under CRS-antagelsen og på ca. 1/2 mia. kr. under VRS-antagelsen (beregningerne er i begge tilfælde korrigeret til brancheniveau af hensyn til sammenligneligheden). Efficiensmålet for de store selskaber er generelt lavere under CRS end VRS, hvilket med den anvendte metode kan tilskrives stordriftsulemper, men for et flertal af koncerner er disse ulemper dog af begrænset størrelse. Samtidig kan det konstateres, at den egentlige konkurrence inden for dansk skadesforsikring alene synes at finde sted blandt de største, landsdækkende koncerner. Sammenfatning og konklusion Dataindhylningsanalyse muliggør en sammenligning af præstationer fra beslut- Dansk skadesforsikring: En DEA-baseret strukturanalyse 135

8 ningsenheder med flere input og/eller output uden at der skal vælges vægte til sammenvejning af de forskellige input og output. Metoden er egnet til anvendelse på det danske skadesforsikringsområde, hvor der findes ensartet statistisk materiale fra et stort antal selskaber. Analysen i denne artikel viser et betragteligt besparelsespotentiale i branchen, samt at der er basis for struktur-rationalisering. De senere års udvikling i retning af større enheder gennem fusioner fra toppen kan ikke umiddelbart begrundes med stordriftsfordele. Til gengæld peger analysen mod økonomiske fordele ved sammenlægning af de mindste enheder. Her synes ejerstrukturen dog at være til hinder for strukturrationaliseringer. For udenforstående må det forbavse, at der på skadesforsikringsmarkedet er plads til selskaber med vidt forskellig efficiens. Almen økonomisk teori tilsiger, at de inefficiente selskaber vil blive presset ud af markedet som følge af konkurrencen. Der kan imidlertid være en række gode forklaringer på, at skadesforsikringsselskaber med samme produktsortiment og geografiske udbredelse trods forskelligt efficiensniveau kan sameksistere og undertiden måske ligefrem trives i hinandens nærhed. For det første må det erindres, at der er tale om et øjebliksbillede. De virksomheder, som er i gang med et omstillingsprogram, f.eks. som følge af en fusion, kan således uberettiget bringes i miskredit i en sådan undersøgelse. For det andet kan et skadesforsikringsselskab være løbet ind i et ekstraordinært tab et givet år. Sædvanligvis vil selskaberne forsøge at dække en del af en sådan risiko af ved genforsikring, men selskabernes risikoeksponering kan variere. Et stort tab det ene år kan således modsvares af en stor gevinst et andet år. For det tredje anvender selskaberne forskellige distributionskanaler. De fleste selskaber har assurandører, og mange har lokalkontorer. Men også banker og mæglere har en vis udbredelse som distributører af forsikringsprodukter. På den måde differentierer selskaberne sig ved at appellere til forskellige kundegrupper. For det fjerde må forsikringskoncernernes ejerform antages at indvirke på den målte efficiens på en ikke helt retfærdig måde. Expense preference-hypotesen tilsiger således, at gensidige selskaber vil servicere kunderne bedre end aktieselskaber, der til gengæld skal betale udbytte til ejerne. Denne forskel giver, på grund af asymmetrien i håndteringen af de to udgiftstyper, problemer i forhold til efficiensvurderingen. Hvor udgifter til kundeservice indgår i efficiensvurderingen, udeholdes aktieudbyttet, hvorfor aktieselskaberne fremstår som mere efficiente uden nødvendigvis at være det. For det femte er forsikringsområdet ikke særligt transparent for den almindelige konsument. Forsikringspolicer er kompliceret stof, og få forbrugere forstår til fulde at udlede en pris/kvalitet-sammenhæng. Lægges hertil, at forsikringsområdet er et lavinteresseområde, er det forståeligt, at en vis variation i efficiens er mulig. Alt i alt er der derfor grund til at tro, at skadesforsikringsmarkedet er segmenteret, og at konkurrencemekanismerne ikke får frit løb. 136 Ledelse & Erhvervsøkonomi 2/99

9 Summary Data envelopment analysis is used to analyse the structure of the Danish general insurance industry. Based on financial figures from 1996 it is shown that the industry holds considerable cost-cutting potential. The analysis does not seem to indica-te that scale efficiencies in a narrow sense are the explanation of the mergers of large institutions in the industry, whereas considerable potential for rationalisation can be found in small institutions. The difference in efficiency is the least among national multi-industry institutions, which indicates that competition is fiercest here. Noter 1 Se Sexton (1986) for en omfattende diskussion af fordele og ulemper ved at estimere produktionsfunktioner ved regressioner. 2 Inden for forsikring er DEA anvendt af bl.a. Fecher et al. (1993), Cummins et al. (1995a), Cummins et al. (1995b) samt Cummins og Zi (1997). Se desuden Collwell og Davis (1992) mere generelle diskussion af DEA i den finansielle sektor, artiklene i temanummeret om finansielle institutioners efficiens, som tidsskriftet Journal of Banking and Finance (vol 17, number 2/3) bragte i 1993 samt Berger og Humphrey's (1997) survey. 3 Combined-ratio er et udtryk for forholdet mellem på den ene side summen af driftsomkostninger og erstatningsudgifter og på den anden side præmieindtægter. 4 "In most [insurance-] studies, premiums paid... are used as a proxy for output" (Fecher et al. 1993, side 81). Bemærk at DEA-analyser af forsikringsbranchen adskiller sig fra DEA-studier af andre sektorer ved at formulere output som indtjeningen (pris * kvantum) og ikke som en mængde. 5 Kun den del der ydes forsikringstagerne uafhængigt af skadesforløbet. 6 Lewin et al.(1982 side 405) anfører, at the intercorrelation is important in eliminating variables which are highly interrelated. Vi har her fulgt Lewin et al. s anbefaling, hvad angår aggregering af modellen, idet vi har summeret driftsomkostninger og erstatninger fordi korrelationen var over 0,9. 7 Det skal dog bemærkes, at jo flere variabler, der tilføjes modellen, jo flere dimensioner vil selskabernes præstationer blive vurderet på, hvilke betyder at flere selskaber vil blive vurderet som efficiente. Modelspecifikationen indebærer altså en afvejning mellem en mere detaljeret model og en passende diskrimiantion mellem efficiente og inefficiente selskaber. 8 Finanstilsynet foretager ikke en opdeling af skades-forsikringsselskaberne i størrelsesgrupper, som det eksempelvis kendes fra pengeinstitutsektoren. 9 Intuitionen underbygges af, at spredningen for gruppen af store selskaber under VRS-antagelsen var relativt lille (0,10), sådan som det må forventes på et konkurrencepræget marked. Litteratur Banker, R.D., A. Charnes og W.W. Cooper Some models for estimating technical and scale inefficiences in data envelopment analysis. Management Science 30(9): Bekke, A Non-finansielle nøgletal. I Håndbog i Økonomistyring, J. Mouritsen (ed.), København: Yngre Revisorer. Berger, A.N. og D.B. Humphrey Efficiency of Financial Institutions: International Survey and Directions for Future Research. European Journal of Operational Research. Berger, A.N., W.C. Hunter og S.G. Timme The efficiency of financial instituions: A reveiw and pre view of research past, present, and future. Journal of Banking and Finance 17: Bukh, P.N.D Måling af produktivitet og efficiens med dataindhyldningsanalyse. PhD-afhandling, Institut for Økonomi, Afdeling for Virksomhedsledelse, Århus Universitet. Bukh, P.N.D DEA-modeller af pengeinstitutsektoren: Overvejelser ved valg af input og output. Ledelse & Erhvervs-økonomi 60(3): Bukh, P.N.D., F.R. Førsund og S.A. Berg Banking Efficiency in the Nordic Countries: A Four-Country Malmquist Index Analysis. Arbeidsnotat Norges Bank. Dansk skadesforsikring: En DEA-baseret strukturanalyse 137

10 Carstensen, E Den fremtidige arbejdsdeling på penge- og kapitalmarkedet. Nationaløkonomisk Tidsskrift 124(1): Charnes, A. og W.W. Cooper, E. Rhodes Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operations Research. Collwell, R.J. og E.P. Davis Output and Productivity in Banking. Scandinavian Journal of Economics 94:S111-S129. Cummins, J.D., M. Weiss og H. Zi 1995b. Organizational Form and Efficiency: An Analysis of Stock and Mutual Property-Liability Insurers. Wharton. Cummins, J.D., G. Turchetti og M. Weiss 1995a. Productivity and Technical Efficiency in the Italian Insurance Industry. Wharton. Cummins, J.D. og H. Zi Measuring Cost Efficinecy in the U.S. Life Insurance Industry: Econometric and Mathematical Programming Approaches. Wharton. Fecher, F., D. Kessler, S. Perelman og P. Pestieau Productivity Performance of the French Insurance Industry. Journal of productivity analysis volume 4. Frei, F.X., Performance in Consumer Financial Services Organisations: Framework and Results from the Pilot Study. Wharton School, University of Pennsylvania. Färe, R., S. Grosskopf og C.A.K. Lovell The Measurement of Efficiency of Production. Boston: Kluwer- Nijhoff Publishing. Färe, R., S. Grosskopf og C.A.K. Lovell (1994) Production Frontiers, Cambridge: Cambridge University Press. Lund, K., J. Kjærgaard, M. Nielsen og E. Tüxen Ledelse mod Business Excellence. København: Børsens Forlag. Melander, P Økonomistyring og budgettering som ledelsesform: en introduktion, 8. Udgave. København: Handelshøjskolens Forlag. Sexton, T. R The methodology of data envelopment analysis. I Measuring efficiency: an assessment of data envelopment analysis, R. H. Silkman (ed.), San Francisco: Jossey-Bass. Thanassoulis, E Data Envelopment Analysis And Its Use In Banking. Warwick Business School Research Bureau. 138 Ledelse & Erhvervsøkonomi 2/99

Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S

Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S 1 af 8 Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S Journal nr.3:1120-0401-13/fødevarer-finans/era Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Styrelsen har modtaget anmeldelse af en fusion

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Journal nr.3:1120-0401-37/fødevarer og finans/era/vu Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Zürich Versicherungsgesellschaft og Tryg

Læs mere

Dansk forsikring mod år 2000

Dansk forsikring mod år 2000 Dansk forsikring mod år 2000 NFT 1/1994 af adm. dir. Bent Knie-Andersen 1 Dansk forsikring har i de seneste år gennemgået betydelige ændringer. Efter 80 ernes ekspansionsstrategier og eksperimenteren med

Læs mere

Service eller rentabilitet?

Service eller rentabilitet? Service eller rentabilitet? Adjunkt, cand. oecon. Per Nikolaj D. Bukh, Ph.D. Servicestyringsgruppen (Service businesses research unit) Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Bygning 350, DK-8000

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Bilag 3: forklarer metoden Data Envelopment

Bilag 3: forklarer metoden Data Envelopment Bilag 3: forklarer metoden Data Envelopment Analysis (DEA) på grundskoleområdet Bilag til rapporten Effektivisering i folkeskolen. Muligheder Der er indenfor de seneste ca. 30 år i international sammenhæng

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra 2014 til

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater

Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater 17. december 2013 Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater Dette notat redegør for den økonometriske analyse af betydningen af grundskolelæreres gennemsnit fra gymnasiet

Læs mere

Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner

Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 115 Offentligt Notat Center for Store selskaber 20. marts 2007 Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner Indledning Kapitalfondes

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier 1 af 6 21-08-2013 12:57 Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier Journal nr. 4/0106-0100-0007/ISA/CS, MGH Udviklingen i handel med aktier Andelen af den samlede handel med aktier,

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Oktober 2013 Analyse af hoteller og overnatningsfaciliteter i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen Alternative og Illikvide Investeringer Børsmæglerforeningen 2015 Lasse Heje Pedersen Copenhagen Business School and AQR Capital Management Oversigt over Foredrag: Alternative og Illikvide Investeringer

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

Lantbruksforetagets växt Problemer og udfordringer set fra Danmark

Lantbruksforetagets växt Problemer og udfordringer set fra Danmark Lantbruksforetagets växt Problemer og udfordringer set fra Danmark Af Svend Rasmussen Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet (KU) Disposition Danske landbrugsbedrifter Behov

Læs mere

Vejledning om forsikringsmæglervirksomheder - og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetning til Finanstilsynet

Vejledning om forsikringsmæglervirksomheder - og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetning til Finanstilsynet Vejledning om forsikringsmæglervirksomheder - og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetning til Finanstilsynet Indledning Afsnit I Forsikringsmægler og genforsikringsmæglervirksomheder, der

Læs mere

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

Revision af pengeinstitutter

Revision af pengeinstitutter Revision af pengeinstitutter Hvor meget information kan en revisor overskue? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/2014 1 Hovedkonklusioner Det overordnede mål med ekstern revision af finansielle

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Axcelfuture Lead. En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer

Axcelfuture Lead. En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer Axcelfuture Lead En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer De faste bruttoinvesteringer frem mod 2020 Begyndende vækst i erhvervsinvesteringer men investeringsgab fortsat højt: 82 mia.kr.

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Axcel Future DK 18. juni 2012 Forfattere: Partner, Martin Hvidt Thelle Economist, Martin Bo Hansen 2 Danmark befinder

Læs mere

RESUME RAPPORT 2008:5. International undersøgelse af forbrugerinitiativer på skadesforsikringsområdet

RESUME RAPPORT 2008:5. International undersøgelse af forbrugerinitiativer på skadesforsikringsområdet SIDE 1 International undersøgelse af forbrugerinitiativer på skadesforsikringsområdet Forsikring & Pension har i en årrække arbejdet med at styrke åbenhed og gennemsigtighed på forsikringsområdet. På skadesforsikringsområdet

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Hvordan påvirker private sundhedsforsikringer forbruget af sundhedsydelser? x Evidens fra Danmark

Hvordan påvirker private sundhedsforsikringer forbruget af sundhedsydelser? x Evidens fra Danmark Hvordan påvirker private sundhedsforsikringer forbruget af sundhedsydelser? x Evidens fra Danmark Astrid Kiil, Cand.econ, Ph.d. aski@kora.dk Helseøkonomikonferansen 2013 14. maj, Solstrand Kort om KORA

Læs mere

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen 1 af 9 18-06-2012 14:12 Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen Journal nr.: 2:8032-751 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé A/S Forsikringsselskabet Codan (Codan Forsikring) har anmeldt en samarbejdsaftale

Læs mere

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE MICHAEL CHRISTENSEN AKTIE INVESTERING TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Aktieinvestering Teori og praktisk anvendelse Michael Christensen Aktieinvestering Teori

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Marts 2015 Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Highlights Den gennemsnitlige bidragssats for heltidsbedrifter lå i 2014 på pct. en stigning på 0,13 procentpoint fra 2012 til 2014.

Læs mere

LLOYD S CLASS OF BUSINESS EVENT. COPENHAGEN 20 September 2010

LLOYD S CLASS OF BUSINESS EVENT. COPENHAGEN 20 September 2010 LLOYD S CLASS OF BUSINESS EVENT COPENHAGEN 20 September 2010 LEGAL UPDATES Terrorforsikring God skik Forsikringsformidling Agentaftaler Terrorforsikring Ikrafttræden den 31. marts 2010 Obligatorisk terrorforsikringsordning

Læs mere

Kan de danske mælkeproducenter konkurrere med deres europæiske kolleger? Indtryk fra netværket European Dairy Farmers (EDF)

Kan de danske mælkeproducenter konkurrere med deres europæiske kolleger? Indtryk fra netværket European Dairy Farmers (EDF) Kan de danske mælkeproducenter konkurrere med deres europæiske kolleger? Indtryk fra netværket European Dairy Farmers (EDF) KvægKongres 2013 Herning, Danmark Steffi Wille-Sonk (European Dairy Farmers e.v.)

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Læs mere om nye titler fra Academica på www.academica.dk Nikolaj Malchow-Møller og Allan H. Würtz Indblik i statistik for samfundsvidenskab Academica Indblik

Læs mere

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen n o t a t Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen 8. december 29 Kort resumé Henover året har der været megen fokus på faldet i bankernes udlån til virksomhederne.

Læs mere

Codan Forsikrings køb af Trekroner Forsikring

Codan Forsikrings køb af Trekroner Forsikring Codan Forsikrings køb af Trekroner Forsikring Journal nr.3:1120-0401-24/ld-era/fødevarer og Finans Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Codan Forsikring A/S (Codan) har indgået aftale med Swiss National

Læs mere

Interaktiv benchmarking Bramsen, Jens-Martin Roikjer; Nielsen, Kurt

Interaktiv benchmarking Bramsen, Jens-Martin Roikjer; Nielsen, Kurt university of copenhagen Interaktiv benchmarking Bramsen, Jens-Martin Roikjer; Nielsen, Kurt Publication date: 2004 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Tabel 4.1.5. Teknisk resultatopgørelse for syge- og ulykkesforsikring. 62518 SEB Pensionsforsikring A/S Resultatopgørelse 2007-1.000 kr.

Tabel 4.1.5. Teknisk resultatopgørelse for syge- og ulykkesforsikring. 62518 SEB Pensionsforsikring A/S Resultatopgørelse 2007-1.000 kr. Tabel 4.1.5 Teknisk resultatopgørelse for syge- og ulykkesforsikring 62518 SEB Pensionsforsikring A/S 42. Bruttopræmier 281.853 43. Afgivne forsikringspræmier -10.846 44. Ændring i præmiehensættelser -32.961

Læs mere

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg Økonomiske konsekvenser af en reduktion i energiforbruget g 1 Formål Metoder til måling af økonomiske konsekvenser Eksempler på (økonomiske) konsekvenser af energibesparende tiltag Økonomiske konsekvenser

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige Til OMX Nordiske Børs København Meddelelse nr. 13-2009 2. marts 2009 TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak (Moderna) skadeforsikring for 427 mio. DKK

Læs mere

Fokus på forsyning. Investeringer I: Behov og afkast

Fokus på forsyning. Investeringer I: Behov og afkast Fokus på forsyning SPERA har undersøgt spildevandsselskabernes investeringer. For det første er selskabernes investeringsniveau samt sammenhængen mellem alder og effekten af foretagne investeringer undersøgt.

Læs mere

Nationalbankens udlånsundersøgelse Ny statistik over ændringer i penge- og realkreditinstitutternes kreditpolitik

Nationalbankens udlånsundersøgelse Ny statistik over ændringer i penge- og realkreditinstitutternes kreditpolitik 81 Nationalbankens udlånsundersøgelse Ny statistik over ændringer i penge- og realkreditinstitutternes kreditpolitik Carina Moselund Jensen og Tania Al-Zagheer Sass, Statistisk Afdeling INDLEDNING Nationalbanken

Læs mere

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen 1 af 12 21-08-2013 12:52 Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen Indledning I det følgende dokumenteres gøres rede for statistiske metodeforudsætninger, og samtlige af

Læs mere

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Nr. 1 15. mars 2010 Kunngerð um gjaldføri (solvens) og rakstrarætlanir hjá tryggingarfeløgum (Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber) Við heimild í 12, stk. 1, 93, 151, stk.

Læs mere

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Oktober 2002 Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Per Nikolaj Bukh & Mette Rosenkrands Johansen pndb@asb.dk & mrj@asb.dk www.pnbukh.com Handelshøjskolen i Århus Fuglesangs

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Benchmark beregning af pensionsformuen, ultimo 2003

Benchmark beregning af pensionsformuen, ultimo 2003 1 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 12. november 2012 1 Benchmark beregning af pensionsformuen, ultimo 2003 Resumé: Papiret redegør for hvorledes pensionsformuen, ultimo

Læs mere

12.3. Kreditgivning eller investering

12.3. Kreditgivning eller investering 12.3. Kreditgivning eller investering 12.3. Kreditgivning eller investering Det forhold, at udlån i lovens forstand skal forstås bredt, og at udlånsvirksomhed som ovenfor nævnt omfatter enhver form for

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

Forskning i Social Kapital

Forskning i Social Kapital Forskning i Social Kapital Oplæg ved NFA s Gå-hjem-møde 21. oktober 2014 Vilhelm Borg Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Oversigt Definition Hvorfor er det vigtigt for arbejdspladsen

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse 2002

Kundetilfredshedsundersøgelse 2002 Kundetilfredshedsundersøgelse 2002 Skadesforsikring Side 1 Indledning Indledning Side 2-6 Hovedresultater Indledning Datagrundlag EPSI-modellen Side 7-14 Spørgsmål Side 15-22 Appendiks Side 23-28 Side

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse Valdemar Nygaard Temaet bliver gennemgået med udgangspunkt i kapitel

Læs mere

De danske huspriser. homes husprisindeks. 180 Realkreditrådet. Home s Danske Husprisindeks. Danmarks Statistik. 80 www.danskebank.

De danske huspriser. homes husprisindeks. 180 Realkreditrådet. Home s Danske Husprisindeks. Danmarks Statistik. 80 www.danskebank. De danske huspriser homes husprisindeks København den 1. sept. 7 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank +5 5 1 5 31, stbo@danskebank.dk Niels H. Carstensen, home +5 15 3 nica@home.dk Den

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

analyse: Overdækninger

analyse: Overdækninger 58 ENERGITILSYNET analyse: Overdækninger i fjernvarmesektoren 133 varmevirksomheder har de seneste to år i træk haft en overdækning samtidig med, at overdækningen i det seneste år har oversteget 10 procent

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 8. januar 1998. 97-28.199. Spørgsmål vedrørende lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Lov om forsikringsvirksomhed 210 g. (Holger Dock, Eskil Trolle og Niels Larsen) Advokat D har i skrivelse

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE 2015: over 30 årige kontanthjælpsmodtagere har fortsat

Læs mere

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser takker for muligheden for at komme med bemærkninger til Finanstilsynets oplæg

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 DATO: 11. NOVEMBER 2013 RELEASE: KL. 05.00 EPSI DANMARK GENERELLE RESULTATER - FORSIKRINGSBRANCHEN 2013 EPSIs undersøgelse 2013 af forsikring i Danmark er baseret på omkring

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

POLICE. Forsikringstager. Policenummer : VAS1200756-2. Forsikring : Professionel ansvarsforsikring. Forsikringstager : Implement Consulting Group P/S

POLICE. Forsikringstager. Policenummer : VAS1200756-2. Forsikring : Professionel ansvarsforsikring. Forsikringstager : Implement Consulting Group P/S POLICE Forsikringstager Policenummer : VAS1200756-2 Forsikring : Professionel ansvarsforsikring Forsikringstager : Implement Consulting Group P/S Adresse : Strandvejen 56, 2900 Hellerup Virksomhedens CVR.

Læs mere

Kursus i @Risk (stokastisk simulering) Øvelsesmanual

Kursus i @Risk (stokastisk simulering) Øvelsesmanual Kursus i @Risk (stokastisk simulering) Øvelsesmanual Hvorfor @Risk og dette kursus? Større og mere komplekse landbrugsbedrifter kræver gode beslutningsværktøjer. I traditionelle regneark regnes der på

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling. 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling. 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Spar Nord Banks ansøgningsscoremodel. - et ekspertbaseret ratingsystem for nye udlånskunder

Spar Nord Banks ansøgningsscoremodel. - et ekspertbaseret ratingsystem for nye udlånskunder Spar Nord Banks ansøgningsscoremodel - et ekspertbaseret ratingsystem for nye udlånskunder Mål for ansøgningsscoremodel Rating af nye udlånskunder som beskrives vha. en række variable: alder, boligform,

Læs mere

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår 1 af 9 18-06-2012 10:21 Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår J.nr. 2:801-115/hla Rådsmødet den 27. januar 1999 1. Resumé BG Garanti Forsikringsselskab A/S (BG Garanti) indsendte den 7. oktober 1998

Læs mere

September 2013. Analyse af installationsbranchen.

September 2013. Analyse af installationsbranchen. September 2013 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 6 12 15 21 23 28 30 32 39 40 41 42 Indledning Indtjening Omsætning og overskudsgrad Branchens pengebinding Soliditet Afkast af investeret kapital

Læs mere

Konkurrence om private skadesforsikringer. Forsikring & Pension 19 March 2013

Konkurrence om private skadesforsikringer. Forsikring & Pension 19 March 2013 Konkurrence om private Forsikring & Pension 19 March 2013 Baggrund og Konklusion Forsikring & Pension har bedt CopenhagenEconomics vurdere konkurrencen i skadesforsikring Konkurrencestyrelsens seneste

Læs mere