K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt"

Transkript

1 Den 13. februar 2009 blev der i sag nr. 3-4/2008-R Skattecenter København mod Registreret revisor Henning Carsten Schmidt afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved 2 skrivelser af 21. januar 2008 har Skattecenter København klaget over registreret revisor Henning Carsten Schmidt. De to klager er indgivet til Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer, men er færdigbehandlet af Revisornævnet i medfør af 57, stk. 3, i revisorloven (lov nr. 468 af 17. juni 2008). Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede Henning Carsten Schmidt blev beskikket som registreret revisor den 29. december Beskikkelsen blev deponeret den 3. juni 1994 og er bortfaldet den 16. april Den 11. februar 1999 blev beskikkelsen genoptaget. Indklagede er ved kendelse afsagt af Disciplinærnævnet den 4. juli 2006 idømt en bøde på kr. for tilsidesættelse af sine pligter som registreret revisor, jf. 1, stk. 2, jf. 2, stk. 2, i lov om statsautoriserede og registrerede revisorer, ved at have afgivet en blank revisionspåtegning på et regnskab, hvor aktiverne var klart fejlvurderet eller i hvert fald udokumenteret. Indklagede er videre ved kendelse afsagt af Revisornævnet den 24. september 2008 fundet skyldig i at have overtrådt god revisorskik ved ikke at have taget forbehold i en revisionspåtegning af 8. maj 2006 på et selskabs årsrapport, hvor salg af selskabets faste ejendom med en ikke uvæsentlig fortjeneste i regnskabsåret til overtagelse første dag i det nye regnskabsår ikke var omtalt, og hvor konsekvenserne ved salget ikke var medtaget. Der blev efter princippet i straffelovens 89 ikke fastsat nogen tillægsstraf. De to klager vedrører spørgsmålet om, hvorvidt indklagede dels som revisor for Danbox Danmark ApS, senere 3U-3ning ApS, senere 3U-3ning as, nu under konkurs, dels som revisor for Carhunt ApS, nu under konkurs, har tilsidesat god revisorskik ved på årsregnskaber at afgive blank revisorerklæring på trods af, at den anførte egenkapital/de anførte aktiver i form af driftsmidler, igangværende arbejder og varelagre reelt ikke eksisterede. Sagens omstændigheder er følgende vedrørende Danbox Danmark ApS, senere 3U-3ning ApS, senere 3U-3ning as: 1

2 Selskabet Danbox Danmark ApS, senere 3U-3ning ApS, senere 3U-3ning as, nu under konkurs, med cvr. nr , blev stiftet den 25. juni 2002 af Drake Properties Limited ved apportindskud til angivne værdier af kr. Indklagede tiltrådte ved selskabets stiftelse som revisor, hvilket indklagede var indtil den 1. oktober Indklagede genindtrådte den 24. april 2003 som selskabs revisor, hvilket indklagede herefter var indtil den 7. marts 2005, hvor indklagede igen fratrådte. For selskabet Danbox Danmark ApS foreligger Driftsregnskab for perioden 30. april til 30. september 2002 samt status pr. 1. oktober 2002". Den 29. april 2003 har indklagede på dette regnskab afgivet følgende Revisionspåtegning og beretning, der både er underskrevet af selskabets direktør og af indklagede: Som generalforsamlingsvalgt revisor for Danbox Danmark ApS, har jeg revideret selskabets årsregnskab for perioden 30. april 30. september Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse. Årsregnskabet giver efter min mening et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver pr Selskabets aktiviteter har været indstillet i regnskabsåret. Selskabets aktiviteter forventes forbedret i 2002/2003. Godkendt på generalforsamlingen den Det fremgår af driftsregnskabet, at omsætning, materialeforbrug og driftsresultat har været 0 kr. Det fremgår af regnskabets status pr. 1. oktober 2002, at anlægsaktiver består af et varelager med en anskaffelsessum på kr., og at egenkapitalen er indbetalt anpartskapital på kr. For selskabet nu under navnet 3U-3ning ApS foreligger Driftsregnskab for perioden 1. oktober 2002 til 30. september 2003 samt status pr. 1. oktober 2003". Den 8. marts 2004 har indklagede på dette regnskab afgivet Revisionspåtegning og beretning, der bortset fra selskabets navn og de angivne perioder og datoer er ligelydende med ovennævnte påtegning af 29. april Også påtegningen af 8. marts 2004 er underskrevet af både selskabets direktør og indklagede. Det fremgår af driftsregnskabet, at omsætning, materialeforbrug og driftsresultat har været 0 kr. Det fremgår af regnskabets status pr. 1. oktober 2003, at anlægsaktiver består af et varelager med en anskaffelsessum på kr., og at egenkapitalen er anpartskapital med saldo 1. oktober 2002 på kr. Den 13. marts 2004 har indklagede afgivet følgende erklæring, efter det oplyste vedrørende 3U- 3ning A/S, uden at dette fremgår af erklæringen: Åbningsbalance pr. 13. marts 2004 AKTIVER 2

3 Varelager, håndbøger for sælgere Omstillingsanlæg og teleudstyr i øvrigt stk. bærbare pc (mrk. Acer) AV & Lyd udstyr Lager af kontorartikler, papir mv Kontantbeholdning Tilgodehavende, Danka Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital Aktiekapital Gæld 0 Passiver i alt Vurderingsberetning: Under henvisning til aktieselskabslovens 6a, skal jeg hermed afgive følgende vurderingsberetning. Ovenstående specifikation indgår i åbningsbalancen med kr Selskabets samlede gæld udgør kr. 0. Erklæring: Jeg skal sluttelig erklære, at den ansatte værdi mindst svarer til det vederlag, herunder den pålydende værdi af de anparter, der skal udstedes samt mellemregning med direktionen. Ligeledes den 13. marts 2004, har indklagede endvidere afgivet følgende vurderingsberetning: 3U-3ning A/S Åbningsbalance pr. 13. marts 2004 Vurderingsberetning i henhold til 6a i lov om aktieselskaber. REVISIONSPÅTEGNING Jeg har revideret åbningsbalancen pr for 3U 3ning A/S. 3

4 Jeg har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen af den på selskabets stiftende generalforsamling fremlagte åbningsbalance med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at balancen er uden væsentlige fejl og mangler. Under revisionen har jeg ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i balancen anførte beløb og oplysninger. Jeg har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn. Jeg har endvidere vurderet, om balancens informationer som helhed er fyldestgørende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Det er min opfattelse at åbningsbalancen er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen og vedtægternes krav, og at det giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, samt økonomiske stilling på balancetidspunktet. Med vedtægtsdato pr. 13. marts 2004 blev selskabet omdannet fra et anpartsselskab til et aktieselskab. For selskabet 3U-3ning as foreligger årsrapport for perioden 1. oktober 2003 til 30. september Den 25. marts 2005 har det registrerede revisionsinteressentskab ND Revision Korsør afgivet følgende revisionspåtegning: Vi har revideret årsrapporten for 3u-3ning as for regnskabsåret 1. oktober september 2004, der aflægges efter årsregnskabsloven. Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at afgive en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Forbehold Vi deltog ikke i den fysiske optælling af varebeholdningerne pr. 30. september 2004 og tager således forbehold for værdiansættelsen. Selskabets egenkapital er nedskrevet primo regnskabsåret til nul kroner, idet vi tager forbehold for den opgjorte værdiansættelse af varelager den 30. september Konklusion Bortset fra virkningerne af det i forbeholdet anførte, er vi ikke ved den udførte gennemgang blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at det interne regnskab giver retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2004 samt 4

5 af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober september 2004 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bortset fra virkningerne af det i forbeholdet anførte, er vi ikke ved den udførte gennemgang blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at de skattemæssige opgørelser for regnskabsåret 1. januar december 2004 er udarbejdet i overensstemmelse med gældende skattelovgivning. Supplerende oplysninger Under [Uden] at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at selskabet har tabt mere end 50 % af kapitalen. Revisionen har konstateret at momstilsvar overfor de offentlige myndigheder ikke er afregnet rettidigt. Uden at det har påvirket vores konklusion skal vi endvidere oplyse, at selskabet ikke har overholdt bogføringslovens krav om, at bogføringen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med god bogføringsskik under hensyn til selskabets art og omfang. Det fremgår blandt andet af regnskabet, at der har været ekstraordinære omkostninger på kr., at de materielle anlægsaktiver er opført til kr., at varebeholdninger er opført til kr. og at egenkapitalen er opført til minus kr. Vedrørende ekstraordinære omkostninger er i note 3 anført Nedskrivning Varelager Den 2. maj 2006 er selskabet taget under konkursbehandling. Parternes bemærkninger: Klager har anført, at det er klagers opfattelse, at den i regnskaberne anførte egenkapital på kr. reelt ikke er eksisterende, og at revisor har udøvet en betragtelig fejlvurdering af værdien af de anførte aktiver. At værdierne ikke har været til stede på erklæringstidspunkterne kan være årsag til, at selskabet senere er gået konkurs og at SKAT derved har konstateret et væsentligt tab. Indklagede har derved handlet i strid med god revisorskik, jf. 6 i den dagældende lov om registrerede revisorer, og 5 i den dagældende erklæringsbekendtgørelse, og 6 i den nugældende erklæringsbekendtgørelse. For selskabet er aflagt driftsregnskaber for perioderne 30. april til 31. september 2002 med balance pr. 1. oktober 2002 samt for perioden 1. oktober 2002 til 30. september 2003 med balance pr. 1. oktober Fra begge regnskaber, som indklagede har revideret, fremgår, at selskabet ikke har haft aktiviteter i perioderne, at resultatopgørelserne indeholder 0 i enhver henseende, og at balancen består af varelager og egenkapital ansat til kr. Der er ikke taget nogen form for forbehold af indklagede. Efter tiltrædelse af ny revisor fremgår af selskabets årsrapport for den efterfølgende periode, at den nye revisor tager forbehold vedrørende optælling af varelager pr. 30. september 2004 og tager forbehold vedrørende værdiansættelser pr. 30. september 2003 og I årsrapporten tilkendegiver selskabets ledelse, at værdien er 0 kr., ligesom selskabets nye revisor har konstateret, at der ikke har eksisteret et varelager. 5

6 Indklagede har gjort gældende, at han forud for afgivelse af driftsregnskab for perioderne 30. april 30. september 2002 og 1. oktober 30. september 2003 modtog specifikationer fra selskabets ledelse omfattende elektriske komponenter og herunder en del fladskærme. I forbindelse med omdannelsen af anpartsselskabet til et aktieselskab var indklagede personligt til stede på selskabets adresse og fik forevist de aktiver, der indgik i åbningsbalancen. Sagens omstændigheder er følgende vedrørende Carhunt ApS: Indklagede har været generalforsamlingsvalgt revisor for selskabet Carhunt ApS, cvr. nr Selskabet er stiftet af Jan G. Halle og Jørgen Ege Siana den 15. november 2002 med en angiven kontantkapital på kr. Indklagede har på driftsregnskaber for perioderne 15. november 2002 til 30. september 2003, 1. oktober 2003 til 30. september 2004 og 1. oktober 2004 til 30. september 2005 for selskabet Carhunt ApS afgivet næsten enslydende blanke revisionspåtegninger dateret 18. februar 2004, 23. februar 2005 og 20. februar Påtegningen af 18. februar 2004 er sålydende: Som generalforsamlings valgt revisor for Carhunt ApS, har jeg revideret selskabets årsrapport for perioden Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse. Årsrapporten giver efter min mening et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat pr Selskabets resultatmæssige udvikling har i det forløbne år ikke været tilfredsstillende. Selskabets aktiver forventes forbedret i 2003/2004 Godkendt på generalforsamlingen den 18. februar 2004 I påtegningerne af 23. februar 2005 og 20. februar 2006 er linien Selskabets resultatmæssige udvikling har i det forløbne år ikke været tilfredsstillende. udskiftes med linien Selskabets aktiviteter har været indstillet i regnskabsåret. Derudover er alene perioderne og datoerne ændret. Overskrifterne på påtegningerne er Revisionsberetning og beretning, og der er underskrevet af både indklagede og selskabets direktør. Følgende tal i kr. fremgår af regnskaberne: Driftsregnskab/resultatopgørelse 2002/ / /2005 6

7 Omsætning 0,00 0,00 0,00 Igangværende arbejder , ,00 Administrationsomkostninger ,00 0,00 Direkte omkostninger , ,96 Periodens driftsresultat , ,04 0,00 Status/balance Aktiver Anlægsaktiver Driftsmidler , , ,75 +Omsætningsaktiver Kassebeholdning 0,00 0,00 0,00 Lån & Spar bank 839,06 700, ,74 Mellemregning, forretningsfører ,95 Tilgodehavende afgiftstilsvar 6.848,52 Igangværende arbejder , ,00 Varelager , , , ,49 Der er ingen noter til regnskabet med forklaringer, hverken vedrørende posterne mellemregning med forretningsfører, igangværende arbejder eller varelager. Den 4. september 2007 blev der vedrørende selskabet Carhunt ApS afgivet forklaring i Sø- og Handelsretten i København, skifteskifteretten efter at selskabet var taget under konkursbehandling ved dekret afsagt den 27. juni 2007 af selskabets direktør, Jan G. Halle, der har forklaret følgende: han var direktør fra 15. november 2002 til 16. april Selskabets drift kom ikke rigtig i gang. Det var Jørn Ege, der stiftede selskabet. Det var Jørn Ege, der skød hele selskabskapitalen på kr. ind i selskabet. Jørn Ege er ene anpartshavere. Foreholdt, at der i regnskabet for 2003 pr. 30. september 2003 er en post "i gangværende arbejder" på kr., og i regnskabet for 2004 pr. 30. september 2004 på kr., forklarede vidnet, at han ikke ved, hvad posten dækker over Vidnet forklarede, at han har underskrevet årsregnskaberne for 2003, 2004 og Han havde ikke forinden drøftet indholdet med revisor. Han underskrev bare. Inden udarbejdelsen af årsregnskaberne havde han sendt diverse bilagsmateriale til selskabets revisor. Han har som sagt ikke drøftet 7

8 indholdet med revisor. Foreholdt, at der i årsregnskabet for 2003, 2004 og 2005 er en post der hedder ''driftsmidler'' på ,75 kr., afleverede vidnet en faktura til kurator, hvorefter posten dækker nogle vægskabe. Vidnet forklarede, at disse skabe blev indkøbt til et forretningslokale. Skabene stod hos vidnet i 2 måneder, hvorefter de blev afleveret til Jørn Ege. Vidnet ved ikke, hvor skabene er nu. Foreholdt posten "tilgodehavende" pr. 1. oktober 2003 i status pr. 1. oktober 2003 på ,95 kr. forklarede vidnet, at han ikke ved, hvad posten dækker over. Han er ikke bekendt med, hvem der skulle være forretningsfører. Han er heller ikke bekendt med, hvem der skulle være debitor. Vidnet forklarede videre, at nogle af udbetalingerne fra selskabets konto er sket til ham. Vidnet har et par gange fået kr., men han har også fået andre udbetalinger i forbindelse med hans rejser til Polen. Udbetalingerne har været til dækning af diverse udlæg og rejseomkostninger, men vidnet har også fået udbetalt løn. Både vidnet og Jørn Ege har disponeret på vegne af selskabet. Parternes bemærkninger: Klager har gjort gældende, at den i regnskaberne anførte egenkapital reelt ikke er eksisterende, og at indklagede har udøvet en betragtelig fejlvurdering af værdien af de anførte aktiver. Der er hverken fra indklagede eller fra selskabet udleveret bogføring eller regnskabsbilag til Skat. Ud fra de i Sø- og Handelsretten afgivne forklaringer havde selskabet ikke igangværende arbejder eller varelagre, ligesom mellemregningen til forretningsfører er et ulovligt anpartshaverlån. Endelig er udbetalingerne fra banken til selskabets direktør sket, uden det fremgår af regnskabet. Ved at afgive revisionspåtegninger på årsregnskaberne for 2002/2003, 2003/2004 og 2004/2005 for Carhunt ApS uden forbehold og uden at kunne godtgøre nogen form for revisionshandlinger har indklagede handlet i strid med god revisorskik, jf. revisorlovens 2, stk. 2, jf. 1, stk. 2, og endvidere tilsidesat erklæringsbekendtgørelsens 6. Hertil kommer, at årsregnskaberne ikke opfylder kravene i årsregnskabsloven vedrørende ledelsesberetning, omtale af værdiansættelsesprincipper samt notekrav. Indklagede har bestridt det af klager anførte, og indklagede har gjort gældende, at der ikke er dokumentation for Skats påstande om, at egenkapitalen ikke reelt var eksisterende, og at der er udøvet betragtelig fejlvurdering af de anførte aktiver. Skat har ikke fremlagt relevant bilagsmateriale, herunder bilagsmateriale fra selskabet, der af selskabets direktør blev afleveret til kurator. Selskabet blev taget under konkurs på grund af manglende regnskabsaflæggelse. Indklagede har revideret i overensstemmelse med god revisorskik, og de af klager anførte konklusioner og hypoteser er udokumenterede. Hertil kommer, at klager ikke har konkretiseret sine klagepunkter, hverken i henseende til årsregnskabslovens krav eller i henseende til revisorlovens og erklæringsbekendtgørelsens krav. Revisornævnets begrundelse og afgørelse: Indledningsvis bemærkes, at det følger af 57, stk. 3, i lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder af 17. juni 2008, der trådte i kraft den 1. juli 2008, at spørgsmål om overtrædelser, der er begået før lovens ikrafttræden, afgøres efter de hidtil gældende regler. Denne sag afgøres derfor 8

9 efter revisorloven af 2003 og den dagældende erklæringsbekendtgørelse, jf. bekendtgørelse nr af 22. december 2004 samt delvist efter reglerne i lov om registrerede revisorer. Vedrørende Danbox Danmark ApS, senere 3U-3ning ApS, senere 3U-3ning as Af regnskaberne for perioden 30. april 31. september 2002 med balance pr. 1. oktober 2002 og for perioden 1. oktober september 2003 med balance pr. 1. oktober 2003 fremgår, at selskabet ikke har haft aktiviteter i perioderne, at resultatopgørelserne indeholder 0 i enhver henseende, og at balancen består af varelager og egenkapital på kr. Af åbningsbalancen pr. 13. marts 2004 fremgår, at varelager nu består af håndbøger for sælgere med en værdi af kr. Herudover indgår andre aktiver blandt andet en kontantbeholdning på kr. (men ingen fladskærme), således at aktiverne i alt udgør kr. Af årsregnskabet for perioden 1. oktober september 2004 fremgår, at selskabets egenkapital er nedskrevet til 0 kr. Når henses til, at der ikke var aktivitet i selskabet i de to regnskabsperioder, for hvilken indklagede afgav blank revisionspåtegning, når henses til, at sammensætningen af aktiver allerede den 13. marts 2004 havde undergået væsentlig forandringer, og når henses til nedskrivningen af selskabets varelager og dermed egenkapital, finder Revisornævnet det ubetænkeligt at lægge til grund, at indklagede har afgivet blank revisionserklæring på et ufuldstændigt og urigtigt grundlag. Da revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant og afgiver erklæringer blandt andet til brug for offentlige myndigheder, er det et grundlæggende krav, at revisor ikke alene tager ledelsens oplysninger ad notam, men at revisor foretager reelle revisionshandlinger, der kan verificere de fra ledelsen modtagne oplysninger. Da indklagede alene har henvist til de oplysninger, han har fået fra selskabets ledelse, finder nævnet, at indklagede har handlet i strid med god revisorskik. Vedrørende Carhunt: Indklagede har ikke fremlagt arbejdspapirer eller andet materiale, der sandsynliggør, at indklagede har foretaget nogen form for revisionshandlinger i forbindelse med revision af de tre årsrapporter for selskabet Carhunt ApS. Når hertil kommer, at det af årsrapporterne fremgår, at der var værdier for igangværende arbejder, selv om selskabets aktiviteter havde været indstillet, og til, at disse værdier samt varelager ikke var til stede i forbindelse med konkursen, sammenholdt med, at der ikke kan gives nogen forklaring vedrørende posten mellemregning med forretningsfører, finder Revisornævnet det bevist, at indklagede har afgivet revisionspåtegninger på årsregnskaberne for 2002/2003, 2003/2004 og 2004/2005 for Carhunt ApS uden at have foretaget nogen form for revisionshandlinger, hvilket er i strid med god revisorskik. For selskaber, der aflægger regnskab i henhold til årsregnskabsloven, skal årsrapporten omfatte ledelsespåtegning, revisionspåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Der skal være en klar adskillelse mellem ledelsespåtegning og revisionspåtegning. De foreliggende regnskaber for 2002/03, 2003/04 og 2004/05 for Carhunt ApS indeholder ikke samtlige disse bestanddele, ligesom der i vidt omfang er væsentlige afvigelser fra årsregnskabslovens terminologi. Ledelsespåtegning og revisionspåtegning er sammenblandet i den af selskabets direktør og indklagede revisor i fællesskab underskrevne "Revisionspåtegning og beretning". 9

10 Indklagede har for overtrædelse af 4a i lov om registrerede revisorer og for overtrædelse af 2, stk. 2, jf. 1, stk. 2, i revisorloven af 2003, jf. henholdsvis 5 i erklæringsbekendtgørelsen af 1996 og 2003 og 6 i erklæringsbekendtgørelse af 2004, forskyldt en bøde, jf. 57, stk. 4 i den nuværende revisorlov, jf. 11a, stk. 1, i lov om registrerede revisorer og jf. 20, stk. 1, i revisorlov af Bøden fastsættes efter princippet i straffelovens 89 som en tillægsbøde kr. på kr. til den ved kendelsen af 4. juli 2006 fastsatte bøde på kr. Thi bestemmes: Indklagede, registreret revisor Henning Carsten Schmidt, pålægges en tillægsbøde på kr. Kendelsen offentliggøres, jf. bekendtgørelse om Revisornævnet 12, stk. 3. V. O. Rasmussen 10

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer ISA uddannelsen Modul 5 Revisors erklæringer 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk Revisionsafdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B450300N - JBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, Linde Jensen og Peter Thønnings). 19. afd. nr. B-4503-12:

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011:

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Retten i Glostrup ' Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Europolitan Finance NS(tidl. ASH Ejendomme NS) v/ kurator, advokat Boris Frederiksen Vester Farimagsgade

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

Den 25. marts 2015 blev i. sag nr. 39/2014. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret)

Den 25. marts 2015 blev i. sag nr. 39/2014. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret) Den 25. marts 2015 blev i sag nr. 39/2014 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret) og sag nr. 40/2014 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Torben

Læs mere

Revision af bogføringslovgivningen

Revision af bogføringslovgivningen Revision af bogføringslovgivningen Det administrative Bibliotek Slotsholmsgade 12 121b København K Betænkning nr. 1140 Industriministeriet, august 1988 trykt på genbrugspapir ISBN 87-503-7355-2 HA. 00-504-bet.

Læs mere

Revisors erklæringer

Revisors erklæringer CMA Afhandling, Aalborg Universitet Revisors erklæringer Afleveringsdato: 30. april 2012 Vejleder: Søren Rasmussen Opgaveløser: Jon K. Mortensen INDHOLDSFORTEGNELSE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 1 1.1 PROBLEMFORMULERING...

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Grant Thornton. DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum. Årsrapport 2004

Grant Thornton. DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum. Årsrapport 2004 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2005 (dirigent) DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum Årsrapport

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Erstatning uden for kontraktforhold 111.4, 21.1 og 4.9 - Konkursog anden insolvensret 2.9.

Erstatning uden for kontraktforhold 111.4, 21.1 og 4.9 - Konkursog anden insolvensret 2.9. Revisorer frifundet for erstatningskrav, idet der ikke var årsagsforbindelse mellem fejl, som revisorerne havde begået over for et nu konkursramt selskab, og de påståede tab. Konkursboets krav kunne ikke

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 1998 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 1998. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf og en tillægsbøde på 97.840.000 kr.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf og en tillægsbøde på 97.840.000 kr. D O M afsagt den 22. maj 2012 Rettens nr. 1-3311/2011 Politiets nr. 0900-76402-00004-10 Anklagemyndigheden mod SH Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere