DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 13. MAJ 2005 (SAG NR R)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 13. MAJ 2005 (SAG NR. 27-2004-R)"

Transkript

1 Side 1 af 14 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 13. MAJ 2005 (SAG NR R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 29. juni 2004 har ToldSkat indgivet klage over registreret revisor R. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at R blev meddelt beskikkelse som registreret revisor den Klagen vedrører spørgsmålet, om indklagede har tilsidesat sine pligter som registreret revisor ved: 1. i forbindelse med udfærdigelse af regnskab for perioden 25. september 1999 til 31. december 2000 for selskabet SI SmbA at afgive blank revisions-påtegning uden forbehold på det reviderede regnskab. 2. i forbindelse med anmodning om genoptagelse af selskabet hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 5. december 2001 at afgive en urigtig erklæring om, at selskabets kapital og dermed aktivernes tilstedeværelse var intakt på tidspunktet for genoptagelse. Der er i denne forbindelse tillige klaget over revisionen af selskabets regnskab for i forbindelse med afholdelse af generalforsamling i SI SmbA den 26. juli 2002 at udfærdige generalforsamlingsreferat, der ikke kan være i overensstemmelse med de faktiske forhold. 4. at afsende et eksemplar af årsregnskabet for 2001 for SI SmbA til Erhvervsog Selskabsstyrelsen med en forfalsket underskrift. 5. i forbindelse med afholdelse af ekstraordinær generalforsamling i SI SmbA den 20. september

2 Side 2 af at udfærdige generalforsamlingsreferat, der ikke kan være i overensstemmelse med de faktiske forhold. Indklagede er tidligere ved kendelse afsagt af Disciplinærnævnet for Registrerede Revisorer den 18. juni 2002 (sag R-17/2001) pålagt en bøde på kr. for at have handlet i strid med god revisorskik ved i sin påtegning på et regnskab at anføre, at varelageret var optaget i henhold til foreliggende opgørelse, skønt der ikke var foretaget opgørelse, og for at have tilsidesat sine pligter som registreret revisor ved ikke at være opmærksom på fejl ved beregning af de skattemæssige afskrivninger på driftsmidlerne. Indklagede er endvidere ved samme nævns kendelse af 6. marts 2003 (R- 19/2002) fundet skyldig i at have handlet i strid med god revisorskik, jf. 4a, stk. 2, i lov om registrerede revisorer ved ikke at have ført tilstrækkeligt tilsyn med sin ansatte, revisor JC, og ved ikke at have påset, at dennes arbejde var udført korrekt. Forholdet var begået forud for afgørelsen af 18. juni 2002, og der fastsattes ingen disciplinær tillægsstraf, jf. princippet i straffelovens 89. Sagens omstændigheder: Indklagede har siden medio oktober 2001 været revisor for A SmbA, hvis navn efterfølgende er ændret til SI SmbA, CVR-NR: Selskabets indskudskapital på kr. ejedes af JD, der indtrådte som direktør den 5. april 2000, og B, England, med halvdelen hver. Indklagede udarbejdede regnskab for A SmbA fra selskabets stiftelse den 25. september 1999 til 31. december Regnskabet er underskrevet af selskabets direktør JD den 27. november 2001 og af indklagede forsynet med følgende revisionspåtegning, ligeledes dateret den 27. november 2001: "Det foranstående interne årsregnskab for året 1999/2000 er udarbejdet fuldt specificeret og indeholder alle skattemæssige oplysninger. Revisionspåtegning afgives således:

3 Side 3 af 14 Vi har revideret foranstående årsregnskab for 1999/2000. Revisionen er udført i overensstemmelse med god regnskabsskik, og som resultat af revisionen kan vi erklære, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse. Regnskabet indeholder efter vor opfattelse alle relevante oplysninger som er nødvendige for bedømmelse af årets resultat og selskabets økonomiske stilling pr. 31. december Det bemærkes at selskabets regnskab er udarbejdet efter fristen i lovgivningen og vedtægter, og selskabet har således været under tvangsopløsning, men regnskabet er udarbejdet med genoptagelse for øje." Resultatopgørelsen udviser en omsætning på kr. og et resultat efter skat på kr. Balancen pr. 31. december 2000 indeholder som aktiv alene likvide midler på kr. og som passiver kortfristet gæld på kr. og egenkapital på kr. Den 24. oktober 2001 foretog klager udlægsforretning hos selskabet for en gæld på kr. Direktørens bror, BD, var til stede og oplyste, at selskabet intet ejede ud over et parti skrot, der henlå på pladsen. Han oplyste, at varelageret af skrot var værdiløst, og at han i øvrigt ikke vidste, hvem det tilhørte. Den 29. oktober 2001 skrev indklagede til selskabets direktør vedr. SI SmbA som følger: "Jeg har nu bogført de udleverede kassesider. Hvad med momsen hvor er kopi af momskort? Er der betalt moms for de aktuelle kvartaler? Hvad med den anden part eksisterer han/den stadigt? Grunden til jeg spørger er, at et SmbA kræver mindst to interessenter for at være lovligt." Til politiet har indklagede som vidne forklaret, at han ikke modtog svar på spørgsmålet om den anden part. Indklagede har efterfølgende vedrørende det omhandlede regnskab som vidne til politiet forklaret, at selskabet ikke førte kassebog, men at indklagede havde støttet sig til "nogle

4 Side 4 af 14 udleverede momssider". Selskabets egenkapital på kr. havde indklagede ikke konstateret til stede. Den 5. december 2001 afgav indklagede følgende erklæring: "For cvrnr , SI SMBA kan gives følgende ERKLÆRING: Det erklæres herved at kapitalen for nævnte selskab er intakt på tidspunktet for anmodning om genoptagelse, og således udgør mindst den oprindelige indskudskapital kr " Den 8. februar 2002 blev der på foranledning af klager på ny foretaget udlægsforretning hos selskabet for en gæld på kr. BD var til stede og erklærede ifølge fuldmagt, at selskabet intet ejede til genstand for udlæg. Årsregnskabet for SI SmbA for 2001 er den 26. juli 2002 underskrevet af BD på vegne af broderen JD, der var direktør i selskabet. Indklagede har forsynet regnskabet med følgende revisorerklæring, dateret den 29. juli 2002: "Det foranstående interne årsregnskab for 2001 er udarbejdet fuldt specificeret og indeholder alle skattemæssige oplysninger. Revisionspåtegning afgives således: Vi har revideret foranstående regnskab for Revisionen er udført i overensstemmelse med god regnskabsskik, og som resultat af revisionen kan vi erklære, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse. Bemærkninger: Der har vist sig diverse mangler omkring bilagsmaterialerne, og det har ikke været muligt at konstatere aktivernes tilstedeværelse og tilhørsforhold. Dette vil blive forsøgt nærmere undersøgt i løbet af året 2002.

5 Side 5 af 14 Skat og moms har ikke været afregnet rettidigt. Selskabets regnskab er udarbejdet efter fristen i lovgivningen og vedtægter. Konklusion: Regnskabet indeholder efter vor opfattelse alle relevante oplysninger som er nødvendige for bedømmelse af årets resultat og selskabets økonomiske stilling pr. 31. december 2001." Resultatopgørelsen udviser en omsætning på kr. og et overskud efter skat på kr. Under aktiver er alene opført likvide midler med kr., og passiverne består af kortfristet gæld på kr. og egenkapital på kr. Til politiet har indklagede vedrørende årsregnskabet for 2001 ifølge rapport blandt andet forklaret: "Bogføringen er sket på grundlag af udleverede momssider. (Indklagede) udskrev og udleverede kontospecifikation. Vedrørende indgående moms på kr oplyste (indklagede), at det var bogført ud fra, hvad de selv havde lavet og overleveret (indklagede). Der forelå ingen bilag overhovedet, hverken købs- eller salgsbilag. (indklagede) havde heller ikke foretaget kasseafstemning." Den 26. juli 2002 afholdtes generalforsamling i SI SmbA med indklagede som dirigent, der konstaterede, at hele kapitalen var repræsenteret. Regnskab for 2001 blev fremlagt og godkendt. Under eventuelt blev revisors bemærkninger i erklæringen drøftet, og det blev besluttet, at der fremover skulle være større løbende kontrol med likvide midler m.v. Til politiet har indklagede efterfølgende ifølge rapport erkendt, at medejeren af selskabet "B, England" ikke var repræsenteret på generalforsamlingen. Indklagede har således oplyst, at han ikke var klar over, hvem der stod bag dette selskab. Den 29. juli 2002 skrev indklagede som følger til selskabet: "..

6 Side 6 af 14 Hermed udkast til årsregnskab 2001 opgjort efter salgsfaktura og momsopgørelser. Der mangler oplysninger omkring oktober måneds moms, og der er heller ikke oplysninger omkring betaling af moms og selskabsskat for år Hvis det er meningen dette selskab skal fortsætte skal der mere styr på tingene. Hvor er alle de penge selskabet har tjent? Hvis de er taget ud af J og B burde der udarbejdes lønsedler på beløbene. Der er mange ting vi burde drøfte... De tre sider i det blå omslag skal underskrives af J og returneres hertil HURTIGST MULIGT." Med brev af 29. juli 2002 fremsendte indklagede årsregnskabet til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forsynet med underskrift af JD. BD har i en afhøring den 31. marts 2004 til politiet forklaret, at han blev ringet op af JK, der arbejdede for indklagede. Han skulle sende papirerne ind samme dag eller dagen efter, de skulle underskrives. BD "sagde til JK, at han kunne bruge fotokopieringsmaskinen til at kopiere vistnok Johnnys navn, idet det stod på regnskabet fra det foregående år." Den 20. september 2002 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i selskabet. Indklagede valgtes til dirigent Han konstaterede ifølge det af ham udarbejdede referatet, at hele kapitalen var repræsenteret, og at generalforsamlingen derfor var beslutningsdygtig. Til direktør i selskabet valgtes SAR i anledning af partnerskifte. Ifølge afhøringsrapport har indklagede til politiet efterfølgende erkendt, at hele selskabskapitalen ikke var repræsenteret på generalforsamlingen, idet B, England ikke var repræsenteret. Generalforsamlingen var følgelig ikke beslutningsdygtig, og selskabets kapitalandele kunne efter selskabets vedtægter ikke overdrages. Ifølge oplysninger fra Companies House i England er Limited "Dissolved

7 Side 7 af 14 09/04/2002". Klager har til støtte for de enkelte klagepunkter blandt andet anført følgende: Ad 1. Selskabet havde ingen kassebeholdning den 12. september 2000, da klager foretog regnskabskontrol på selskabets adresse, og det er derfor ikke sandsynligt, at kassebeholdningen er kr. den 31. december Indklagede kan ikke fysisk have konstateret den likvide kassebeholdnings tilstedeværelse pr. 31. december 2000, da han først tiltræder som revisor den 26. november Indklagede kan ikke dokumentere, hvilke revisionshandlinger han har foretaget for at sikre sig, om aktivet var til stede den 31. december Indklagede har ingen bemærkninger i påtegningen om, at selskabet ikke overholder bogføringsloven med hensyn til førelse af et kasseregnskab samt afstemning af kassebeholdning. Ad 2. BD erklærer under udlægsforretningen den 24. oktober 2001, at selskabet intet ejer til genstand for udlæg, bortset fra et parti skrot. Ifølge indklagedes bogføring skulle der på dette tidspunkt være en likvid kassebeholdning på kr. På det reviderede regnskab for 2001 har indklagede den 29. juli 2002 anført bemærkninger til påtegningen. Indklagede bemærker blandt andet, "at det ikke har været muligt at konstatere aktivernes tilstedeværelse og tilhørsforhold". Bemærkningen viser, at indklagede vanskeligt kan have haft grundlag for at erklære aktivernes og dermed kapitalens tilstedeværelse pr. 5. december Indklagede kan ikke dokumentere, hvilke revisionshandlinger han har foretaget for at sikre sig, om aktiverne var til stede den 5. december Ifølge status pr. 31. december 2001 er egenkapitalen på kr. og den likvide kassebeholdning er kr. Der er ingen dokumentation for vareforbruget på de kr. og den herved beregnede indgående moms på kr. Tillægger man yderligere den manglende kassebeholdning kr. pr. 24. oktober 2001 til den for lidt angivne moms på de kr. har selskabet reelt en negativ

8 Side 8 af 14 egenkapital pr. 31. december 2001 på kr. Indklagede har ikke haft grundlag til at kunne afgive erklæringen den 5. december 2001 til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om kapitalens og aktivernes tilstedeværelse. Ad 3. Ifølge indklagede deltog kun BD i generalforsamlingen efter fuldmagt fra JD. Hele kapitalen var således ikke repræsenteret ved generalforsamlingen. Den ene deltager, B, England, kunne af naturlige årsager ikke deltage, da selskabet er opløst den 9. april Da selskabet således fra den 9. april 2001 kun havde en deltager, udelukker det, at der foreligger et SmbA., og at der dermed eksisterer en juridisk enhed. Selskabet skulle således have været opløst senest ved generalforsamlingen, hvilket indklagede burde have været opmærksom på. Ifølge referatet er resultatopgørelse og status i form af årsregnskab fremlagt til godkendelse på generalforsamlingen den 26. juli Denne godkendelse kan ikke have fundet sted, da indklagede den 29. juli 2002 sender udkast til årsregnskab for 2002 til selskabet, hvor han anfører, at der blandt andet mangler oplysninger om angivelse af moms for oktober måned og betaling af moms og skat for år Endvidere medsender indklagede 3 sider, der skal underskrives af JD og hurtigst muligt returneres. Ad 4. JD deltog ikke i generalforsamlingen den 26. juli Ifølge JD har han ikke underskrevet noget regnskab i Samme dag som regnskabet indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, sendes de 3 sider til underskrift hos direktør JD. Siderne underskrives aldrig af JD, men af hans bror BD. JDs underskrift på det til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indsendte regnskab er fuldstændig identisk med JDs underskrift på årsregnskabet for 1999/2000. Ad 5. B, England er opløst den 9. april 2002 og kan således ikke have været til stede den 20. september SI SmbA er således ikke længere en juridisk enhed og skulle have været

9 Side 9 af 14 opløst. Ifølge 6 i selskabets vedtægter kan en andel af virksomheden ikke overdrages. Klager gør sammenfattende gældende, at selskabet i perioden fra 31. januar 2000 til 21. oktober 2002 har haft en omsætning ved salg af skrot på i alt kr. incl. moms. Det er konstateret, at den dokumentation, der findes for køb af skrot i 2000 er fiktiv. Samlet har klager lidt et tab på ca kr. i moms. Såfremt selskabet var blevet tvangsopløst den 5. december 2001 og dermed afmeldt fra momsregistrering, ville dette have reduceret klagers tab fra ca kr. til ca kr. Det er klagers opfattelse, at indklagede i sin egenskab af registreret revisor har medvirket til at selskabet har fortsat sin drift på et ikke lovmæssigt grundlag, hvorved klager har lidt et tab, som i givet fald kunne have været begrænset. Klager gør gældende, at indklagede ved sin handlemåde har handlet i strid med den dagældende lov om registrerede revisorer 4a, stk. 2, 9, stk. 4 samt bekendtgørelse om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. 5, stk. 1, nr. 1 og 8, samt 15 stk. 1 og dermed har tilsidesat god revisorskik. Indklagede har påstået frifindelse og har til støtte herfor blandt andet anført: Ad 1. Der er intet bevis for, at selskabet ikke skulle have haft en kassebeholdning den 12. september Indklagedes tiltrådte som revisor den 26. november 2001 og kunne naturligvis ikke have konstateret kassebeholdningens fysiske tilstedeværelse den 31. december Indklagede baserede sine oplysninger på sin bogføring af den bilagsmappe, som selskabet lå inde med. Der er i øvrigt ikke revisionspligt for SmbA er. Ad 2. Indklagede har fysisk set konstateret de pågældende 2.000,00 kroners tilstedeværelse i selskabets kasse. Anden form for dokumentation kan og skal ikke gives. Det bemærkes i øvrigt, at en erklæring

10 Side 10 af 14 som omhandlet og et årsregnskab er to forskellige dokumenter, og det er derfor uproblematisk, at indklagede ikke forsynede erklæringen med samme bemærkning som regnskabet for Ad 3. Indklagede optræder på generalforsamlingen ikke som revisor, men som referent. Referentens opgave er at referere, hvad der passerer under generalforsamlingen ikke at kontrollere rigtigheden af forskellige selskabsretlige konstruktioner og forhold i øvrigt. Forholdet var i øvrigt det, at KGN Limited ejedes af BD, der deltog i generalforsamlingen i henhold til fuldmagt fra JD. Derfor var 100% af deltagerne i SmbA et repræsenteret. Ordet "dissolved" kan endvidere dække over forskellige former for opløsning. Ad 4. Indklagede har ikke indsendt årsregnskabet til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og politiet har efter afhøringerne ikke kunnet afvise forklaringerne om, at regnskabet var forsynet med kopi af JDs underskrift på foranledning af BD. Ad 5. Indklagede har også her optrådt som referent og ikke som revisor. Han har ikke medvirket til en overdragelse af en kapitalandel, men alene refereret, hvad der er passeret. Som oven for nævnt har alle været repræsenteret, og der må derfor anses at være enighed om tilsidesættelse af den pågældende regel i vedtægterne. Med hensyn til klagers bemærkninger om, at indklagede har medvirket til, at selskabet har fortsat sin drift på et ikke lovmæssigt grundlag, anfører indklagede, at det er selskabets ledelse, der har ansvaret for selskabets drift, og at det er klager og ikke indklagede, der har ansvaret for behørig udøvelse af tvangsmidler, krav om sikkerhedsstillelser m. v., som det offentlige er udstyret med. Disciplinærnævnet udtaler: I medfør af 30, stk. 4, i lov nr. 302 af 30. april 2003 om statsautoriserede og registrerede revisorer afgøres

11 Side 11 af 14 spørgsmål om overtrædelser, der er begået før lovens ikrafttræden, efter de hidtil gældende regler. Denne sag afgøres derfor efter reglerne i lov om registrerede revisorer. Ad klagepunkt 1. Revisionserklæringen på årsregnskabet for 1999/2000 (25. september december 2000), der er uden forbehold, er underskrevet af indklagede den 27. november Selskabets samlede aktiver i likvide midler udgør ifølge regnskabet kr. pr. 31. december Indklagede tiltrådte som revisor for selskabet den 26. november Indklagede kan således ikke fysisk have konstateret kassebeholdningens tilstedeværelse. Det fremgår af oplysningerne i sagen, at klager den 12. september 2000 foretog regnskabskontrol hos selskabet, hvor det blev oplyst, at der ikke var lavet kasseregnskab, og at selskabet ingen kassebeholdning havde. Indklagede har under en afhøring til politiet forklaret, at selskabet ikke førte kassebog, og at han støttede sig til nogle udleverede momssider. Af fogedbogen vedrørende udlægsforretningen den 24. oktober 2001 fremgår det videre, at selskabet intet ejede til udlæg ud over et parti skrot uden værdi. Nævnet finder, at indklagede, der under disse omstændigheder ikke kunne kontrollere selskabets kassebeholdning, der var det eneste aktiv, i revisionspåtegningen burde have taget forbehold for størrelsen af aktivet og den manglende overholdelse af bogføringsloven med hensyn til førelse af et kasseregnskab og afstemning af kassebeholdning. Det bemærkes i denne forbindelse, at det er uden betydning, at der ikke er revisionspligt for et SmbA. Ved at afgive påtegning på regnskabet uden forbehold har indklagede tilsidesat bestemmelserne i erklæringsbekendtgørelsens 5, stk. 1, nr. 1, og nr. 8, samt lov om registrerede revisorer 4a, stk. 2. Indklagede har herved tilsidesat god revisorskik. Ad klagepunkt 2. Indklagede har den 5. december 2001 erklæret, at kapitalen i selskabet på tidspunktet for anmodningen om genoptagelse var intakt og mindst udgjorde den oprindelige indskudskapital

12 Side 12 af kr. Indklagede har oplyst, at han fysisk har konstateret tilstedeværelsen af de pågældende kr. i selskabets kasse, hvorfor det har været uproblematisk at afgive erklæringen ved selskabets genoptagelse. Klager har under dette klagepunkt henvist til og klaget over årsregnskabet for 2001 og indklagedes påtegning herpå den 29. juli Klager har beregnet, at selskabet reelt havde en negativ egenkapital pr. 31. december 2001 på kr. Nævnet finder, at indklagede klart har savnet grundlag for den afgivne erklæring. Der foreligger således ingen dokumentation herfor i form af regnskab for perioden 1. januar 2001 til 5. december 2001 med resultatopgørelse og status eller lignende, indklagede har i årsregnskabet for 2001 oplyst om mangler i bilagsmaterialet, således at det ikke har været muligt at konstatere aktivernes tilstedeværelse eller tilhørsforhold, og selskabet har den 24. oktober 2001 og 8. februar 2002 erklæret intet at eje til genstand for udlæg. Indklagede har hertil i en afhøring til politiet vedrørende årsregnskabet for 2001 oplyst, at der ikke forelå bilag, hverken købs- eller salgsbilag, og at han ikke havde foretaget kasseafstemning. Hertil kommer, at årsregnskabet for 2001 efter det oven for anførte som beregnet af klager ikke kan antages at modsvare de faktiske økonomiske forhold i selskabet. Nævnet finder således, at indklagede ved at afgive den pågældende erklæring skriftligt har bevidnet noget, hvorom han ingen kundskab havde og herved har handlet i strid med 9, stk. 4, i den dagældende lov om registrerede revisorer, samt 15, stk. 1, i erklæringsbekendtgørelsen og herved groft har tilsidesat god revisorskik. Ad klagepunkt 3 og 5. Det følger af 1 i den dagældende bekendtgørelse om Disciplinærnævnet for Registrerede Revisorer, at Disciplinærnævnet alene kan behandle klager over forhold, der er begået af en revisor i dennes egenskab af

13 Side 13 af 14 revisor og som angår en tilsidesættelse af pligter, der særlig påhviler revisor. Hvervet som dirigent på en selskabets generalforsamlinger kan ikke antages at være udført som et led i indklagedes udøvelse af sin virksomhed som revisor, og nævnet er derfor ikke kompetent til at behandle disse klagepunkter. Klagepunkterne afvises følgelig. Ad klagepunkt 4: Mod indklagedes forklaring finder nævnet det ikke godtgjort, at indklagede har foretaget eller medvirket ved forfalskning af underskrift på regnskabet for 2001 for SI SmbA. Indklagede vil derfor være at frifinde for så vidt angår dette klagepunkt. Indklagede har som anført i de i forhold 1 og 2 angivne klagepunkter groft tilsidesat sine pligter som registreret revisor og har i medfør af 11 a, stk. 1, i lov om registrerede revisorer, jf. nu 20, stk. 1, i lov nr. 302 af 30. april 2003 om statsautoriserede og registrerede revisorer, forskyldt en bøde. Ved fastsættelsen af bøden finder nævnet at måtte tillægge det skærpende betydning, at der i forhold 2 er tale om en erklæring med henblik på en genoptagelse af selskabet til brug for en offentlig myndighed, der i vidt omfang må henholde sig til de af revisor afgivne erklæringer og oplysninger. Bøden fastsættes til kr. T h i b e s t e m m e s: Indklagede, registreret revisor R, pålægges for de i klagepunkterne 1 og 2 omhandlede forhold en bøde på kr. Indklagede frifindes for klagepunkt 4. Klagepunkterne 3 og 5 afvises. Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 21, 2100 København Ø - Tlf Telefontid mandag fredag kl Cookie

14 Side 14 af 14

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt Den 13. februar 2009 blev der i sag nr. 3-4/2008-R Skattecenter København mod Registreret revisor Henning Carsten Schmidt afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved 2 skrivelser af 21. januar 2008 har Skattecenter

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 4. februar 2005 har advokat NN som kurator

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S).

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). Side 1 af 8 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). K mod Statsautoriseret revisor R Ved skrivelse af 1. juli 2004 har statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat B klaget over statsautoriseret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat B klaget over statsautoriseret revisor C. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 3/2011 A A/S (ved advokat B) mod Statsautoriseret revisor B (ved advokat C) afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Revisornævnet lægger i sin sagsbehandling til grund, at det er disse selskaber, der er klager i denne sag.

K e n d e l s e: Revisornævnet lægger i sin sagsbehandling til grund, at det er disse selskaber, der er klager i denne sag. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 81/2012 A-koncernen mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. september 2012 har A-koncernen i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2. Den 20. december 2013 blev der i sag nr. 8/2013 C ApS, cvr.nr. xx xx xx xx nu under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. januar 2013 har kurator, advokat

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 6. oktober 2014 blev der i sag nr. 74/2013 A mod statsautoriseret revisor Ole Olsen og statsautoriseret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 21. juni 2013 og 9. juli 2013 har A i

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) Side 1 af 5 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 16. oktober 2006 har K ApS (v/

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 50/2014 Erhvervsstyrelsen mod Registreret revisor Peter Yde Kamper afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 14. januar 2015 blev der i sag nr. 41/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Hakon Rønn Jensen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. maj 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 28. oktober 2008 har Skat klaget over statsautoriseret revisor Peder Clemmensen Pedersen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 28. oktober 2008 har Skat klaget over statsautoriseret revisor Peder Clemmensen Pedersen. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 77/2008-S Skat mod Statsautoriseret revisor Peder Clemmensen Pedersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 28. oktober 2008 har Skat klaget over statsautoriseret

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Årsberetning 2006 Afgivet i henhold til

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

Den 12. december 2014 blev der i. sag nr. 160/2013. Skat. mod. statsautoriseret revisor Kai Marius Møller. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 12. december 2014 blev der i. sag nr. 160/2013. Skat. mod. statsautoriseret revisor Kai Marius Møller. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 12. december 2014 blev der i sag nr. 160/2013 Skat mod statsautoriseret revisor Kai Marius Møller afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 17. december 2013 har Skat i medfør af revisorlovens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 Sag 74/2008 (1. afdeling) Kim Erleben (selv), Nicko Mammen (selv) og Tonny Erleben (advokat Thomas Mardahl Petersen) mod Brdr. Erleben A/S under konkurs

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere