Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler"

Transkript

1 Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

2 Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

3 September 2006 Copyright BDO ScanRevision, august 2006 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne vejledning eller dele heraf er ikke tilladt uden BDO ScanRevisions skriftlige samtykke ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag til brug for omtale.

4 FORORD Skoler er som hovedregel momsfrie for deres undervisningsaktiviteter mv. Men de fleste skoler har herudover indtil flere momspligtige aktiviteter, som dels medfører pligt til at afregne moms, dels medfører en mulighed for at opnå momsmæssig fradragsret i forbindelse med køb af varer og ydelser. Gennem de seneste år er der sket en udvikling i praksis vedrørende skolernes momsmæssige forhold, som har nødvendiggjort et ajourført vejledningsmateriale på området. Ikke mindst er der sket en udvikling i retningslinierne for opgørelse af delvis fradragsret for moms vedrørende fællesomkostninger, som i mange tilfælde er til gunst for skolerne. Herudover er vi bekendt med, at landets skattecentre behandler indtægterne forskelligt, hvorfor vi i samarbejde med efterskoleforeningen har taget kontakt til SKATs hovedcenter for udmelding af ensartede retningslinier. De udmeldte retningslinier er indarbejdet i denne vejledning. Mange skoler vil med fordel kunne foretage en gennemgang af deres momsmæssige forhold med henblik på en økonomisk optimering. Denne vejledning indeholder en gennemgang af de relevante momsregler med hovedvægten lagt på de aktiviteter, som er normalt forekommende på skolerne. Vi har lagt vægt på, at vejledningen skal kunne anvendes som et arbejdsredskab, hvorfor vi bevidst har undladt for lange teoretiske udredninger om emnerne. Vejledningen er udarbejdet af vore eksperter i Skatte- og momsafdelingen. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vejledningen, er du meget velkommen til at kontakte BDO ScanRevision, ligesom vi gerne bistår i dine videre overvejelser, herunder formidling af kontakt til SKAT mv. BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab

5

6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvornår skal der beregnes moms Afgiftspligtig person Bagatelgrænse på kr Omkostningsudligning - salg uden fortjeneste Momsregistrering Fakturering 7 2. Momsmæssig behandling af indtægter 8 3. Momsfradrag Fuld fradragsret Delvis fradragsret for fællesomkostninger Ingen fradragsret Særlige regler for bygninger Særlige regler for biler Investeringsgoder Køb af varer mv. i EU Byggemoms Hvilke arbejder skal der beregnes moms af Hvem er ansatte Hvordan beregnes momsen Lønsumsafgift Afgifter Energiafgifter Motorbrændstof Vandafgift Dokumentationskrav 21 Bilag 1 Eksempel på beregning af delvis fradragsret for fællesomkostninger 22 Bilag 2 Fakturaeksempel vedr. løbende levering 23 Bilag 3 Fakturaeksempel vedr. momsfrie og momspligtige aktiviteter 24

7 1. HVORNÅR SKAL DER BEREGNES MOMS 1.1 AFGIFTSPLIGTIG PERSON Momsloven slår fast, at virksomheder, institutioner m.fl., som driver økonomisk virksomhed, er såkaldte afgiftspligtige personer. Begrebet blev introduceret i momsloven i 1994, og har fjernet grundlaget for mange af de aftaler, som tidligere betød, at videresalg af varer og ydelser til kostpris kunne ske uden momsregistrering. Skoler er afgiftspligtige personer, da de driver økonomisk virksomhed. Dermed er deres aktiviteter omfattet af momslovens bestemmelser. Herefter kan der kun ske fritagelse for de aktiviteter, som positivt er momsfritaget efter momslovens bestemmelser om momsfritagelse. I afsnit 2 gennemgår vi en lang række af de aktiviteter, som er eller kan være momspligtige for skolerne. 1.2 BAGATELGRÆNSE PÅ KR. Hvis de årlige indtægter fra momspligtige aktiviteter inden for en 12 måneders periode udgør under kr., kan momsregistrering undlades. Denne bundgrænse gælder for samtlige de momspligtige aktiviteter, som skolen har. Momsloven giver ikke mulighed for at anvende bagatelgrænsen på aktiviteterne hver for sig. I forbindelse med vurderingen af, om bagatelgrænsen er overskredet, indgår også omsætning efter byggemomsreglerne, se afsnit 5 om byggemoms. Hvis bagatelgrænsen overskrides i årets løb, skal der ske momsregistrering. Derefter skal der beregnes salgsmoms (udgående afgift) af indtægter udover kr. Momsregistreringen binder for det følgende år, hvor der skal beregnes moms af indtægterne, uanset størrelsen af disse. Hvis indtægterne i dette år viser sig igen at være under kr., kan der ske afmeldelse fra momsregistreringen med fremadrettet virkning. Herefter starter en ny kr. s grænse. 1.3 OMKOSTNINGSUDLIGNING - SALG UDEN FORTJENESTE Før i tiden var det helt normalt, at skoler indgik aftaler med de lokale told- og skatteforvaltninger om, at der ikke skulle beregnes moms, hvis et salg skete til kostpris. Grundlaget for sådanne aftaler er ikke længere til stede i momsloven. I praksis kan det også konstateres, at myndighederne er blevet meget tilbageholdende med at indgå sådanne aftaler. Skolerne må derfor gå ud fra, at der altid skal beregnes moms af indtægter fra de momspligtige aktiviteter, jf. afsnit 2. Skoler, der har aftaler med SKAT, kan fortsat anvende disse. Der er dog en pligt for begge parter til at vedligeholde sådanne aftaler. Hvis grundlaget for en aftale af ældre dato har ændret sig væsentligt, kan vi ikke udelukke, at myndighederne vil underkende dens indhold med tilbagevirkende kraft. I nogle få tilfælde har SKATs hovedcenter udmeldt praksis overfor uddannelsesinstitutionernes foreninger. Hvis en sådan praksis ikke er tilbagekaldt, kan den naturligvis fortsat finde anvendelse. 1.4 MOMSREGISTRERING Hvis der er krav om momsregistrering, skal der indsendes en registreringsblanket til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Blanketten findes bl.a. på SKATs hjemmeside, 6

8 Blanketten skal indsendes senest 8 dage før opstart af momspligtige aktiviteter. Hvis registrering sker som følge af, at kr. s grænsen overskrides, skal momsregistrering ske hurtigst muligt herefter. Momspligtige, der ikke overskrider kr. s grænsen, behøver ikke at lade sig registrere. De kan dog vælge at lade sig frivilligt registrere og betale moms. Frivilligt registrerede skal følge de almindelige regler i momsloven. 1.5 FAKTURERING Momsregistrerede virksomheder skal udstede fakturaer i forbindelse med momspligtige leverancer og ved forudbetaling af sådanne leverancer. Kravene til indholdet af momsfakturaer blev ændret pr. 1. januar 2004 som led i en harmonisering af reglerne om momsfakturering for EU-landene. Hvis skolen ikke opfylder fakturakravene, kan skolen risikere at skulle afregne moms af hele fakturabeløbet, ligesom skolen kan blive nægtet fradrag for moms af fakturaer, som ikke opfylder fakturakravene. Pr. 1. januar 2004 skal fakturaer og afregningsbilag/ kreditnotaer indeholde følgende oplysninger: Uændrede fakturakrav Fakturadato Fortløbende nummer Sælgers momsregistreringsnummer Sælgers fulde navn og adresse Købers fulde navn og adresse Mængden og arten af de leverede goder eller omfanget og arten af de leverede tjenesteydelser Ved levering af varer samt visse ydelser til andre EU-lande, skal købers momsregistreringsnummer fremgå af fakturaen Nye fakturakrav Leveringsdato. Hvis fakturaen ikke udstedes umiddelbart efter levering af varen/ydelsen, skal det fremgå af fakturaen, hvornår leveringen har fundet sted, se eksempel herpå i bilag 3 Momsgrundlaget, enhedsprisen uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i enhedsprisen Gældende momssats Det momsbeløb, der skal betales Ved udleje af transportmidler til afgiftspligtige udenfor EU, skal købers momsregistreringsnummer fremgå af fakturaen Oplysning om momsfritagelse - kun EU-handel Oplysning om omvendt betalingspligt - kun handel med udlandet Nedenfor er givet en kortfattet gennemgang af de vigtigste af ovenstående krav, som skolerne oftest skal anvende. Momsfritagne leverancer Når en skole udelukkende leverer varer og ydelser, der er fritaget for moms efter momslovens 13, er institutionen som udgangspunkt ikke omfattet af momslovens fakturakrav. Hvis uddannelsesinstitutionen både fakturerer momspligtige og momsfrie leverancer, skal det fremgå af fakturaen, hvilke leverancer, der er pålagt moms. De momsfrie leverancer skal opføres for sig med særskilt sammentælling, se eksempel herpå i bilag 3. Fakturering af momsfrie ydelser Hvis der udstedes faktura over en momsfri ydelse (undervisning), må der aldrig fremgå et momsbeløb på fakturaen, ligesom det ikke må være fortrykt på fakturaen, at beløbet er inkl. moms. Dette vil udløse pligt til at indbetale momsen eller til at tilbageføre momsen ved udstedelse af kreditnota. 7

9 Kassebon/forenklet faktura ved salg til private mv. Ved salg af tjenesteydelser til private forbrugere kan udstedelse af faktura efter momsbekendtgørelsens krav udelades, hvis det samlede fakturabeløb er mindre end kr. Tilsvarende kan udstedelse af faktura undlades ved varesalg til under 750 kr. pr. handel. I stedet for faktura skal der benyttes kasseapparat og udleveres en kassebon til køberen. Hvis der gennemføres under 100 salgstransaktioner om ugen, kan der i stedet udstedes en forenklet faktura. Kasseboner og andre forenklede fakturaer skal indeholde følgende oplysninger: Sælgers navn og registreringsnummer Fortløbende nummer, dog ikke gældende for kasseboner Udstedelsesdato Leverancens art Momsbeløbets størrelse. I stedet kan angives, at momsen udgør 20 % af det samlede beløb 2. MOMSMÆSSIG BEHANDLING AF INDTÆGTER Dette afsnit beskriver kortfattet den momsmæssige behandling af indtægter, som en skole normalt har. Det drejer sig først og fremmest om skolernes lovbestemte undervisning, men de enkelte skoler har herudover mange aktiviteter i forbindelse med drift af skolen. Afmeldelsesgebyrer Afbryder eleven skoleopholdet efter at opholdet er påbegyndt, opkræver skolen et afmeldelsesgebyr svarende til 1-2 måneders skolepenge. I de tilfælde, hvor eleven afbryder opholdet efter at opholdet er påbegyndt, skal gebyret anses som en del af vederlaget for den momsfri undervisning. Gebyret skal derfor indgå som en del af skolens omsætning ved opgørelse af den delvise momsfradragsret. Annoncer / sponsorater, herunder udgivelse af publikationer Indtægter ved salg af annoncer i tryksager af enhver art og ved indgåelse af sponsoraftaler med private virksomheder er som udgangspunkt momspligtige. Nogle skoler har annonceindtægter ved fremstilling af kataloger/årsskrift med billeder af elever og lærere mv. Annoncørerne kan være virksomheder i lokalområdet eller virksomheder, som ejes af forældre til elever på skolen. Den situation, hvor skolen retter henvendelse til en potentiel kreds af annoncører for at høre, om de vil støtte skolens udgivelse af en given publikation, og at de i givet faldt vil blive nævnt som sponsor med navn eller firmalogo i publikationen, medfører efter SKATs opfattelse ikke momspligt: Hovedbetingelserne for at yde et momsfrit tilskud er, at det har karakter af en gave Virksomheden bestiller ikke nogen ydelse, men yder et tilskud efter ansøgning - primært fordi den ønsker at støtte skolen Selv om skolen stiller virksomheden i udsigt, at 8

10 den vil blive nævnt som sponsor med navn eller firmalogo i publikationen, kan det efter SKATs opfattelse ikke i sig selv anses som salg af en reklameydelse Salg af annoncer, der er af kommerciel karakter og ikke er i nær tilknytning til undervisningen, er momspligtig. Bespisning De fleste efterskoler, højskoler og husholdningsskoler har en spisesal, idet opholdet på skolen er inklusiv forplejning. Udover bespisning af eleverne sælger skolen også mad til de ansatte, ligesom der sker salg af mad til gæster, elevernes familie mv. ved forskellige arrangementer. Nedenfor er den momsmæssige behandling af de forskellige salg beskrevet. Eleverne Salg af mad og drikkevarer til egne elever, der bor på skolen og bliver undervist på skolen, er momsfritaget, når betalingen herfor indgår i en samlet betaling for undervisning og ophold. Deltagerbetalingen for opholdet skal medregnes i den samlede omsætning for institutionen ved opgørelse af den delvise momsfradragsret. Salg af drikkevarer mv. mod særskilt betaling i forbindelse med de faste måltider er momspligtigt. Lærere og andre ansatte på skolen Hvis skolens lærere og øvrige ansatte betaler et beløb for mad- og drikkevarer, vil denne betaling som udgangspunkt være momspligtig. Momspligten kan ikke undgås, selv om betalingen kun dækker fremstillingsprisen eller ligefrem er lavere end fremstillingsprisen. I de tilfælde, hvor betalingen ikke dækker de faktiske omkostninger, vil momspligten ofte medføre en mindre økonomisk fordel i kraft af en momsmæssig fradragsret, som overstiger salgsmomsen, jf. afsnit 3.1. SKAT har dog meddelt, at de ansattes betaling for mad og drikkevarer kan anses for at være fritaget for moms, når de ansatte i henhold til deres ansættelsesaftaler har pligt til at spise sammen med eleverne på de fastsatte spisetider, og de ansatte skal sidde fordelt i elevgrupper under måltiderne for at udøve voksenindflydelse og give elevinfo mv. Salg til gæster, familie mv. Salg af mad- og drikkevarer til gæster, familie mv. er som udgangspunkt omfattet af momspligt efter momslovens almindelige regler. SKAT har meddelt, at gæsters betaling for mad- og drikkevarer - i forbindelse med løbende besøg hos eleverne - kan anses for at være i nær tilknytning til undervisningen og dermed fritaget for moms. Ved SKATs vurdering er der henset til, at gæsterne spiser sammen med eleverne og får serveret det samme måltid, som eleverne får serveret den pågældende dag. Butikker Salg af elevfremstillede varer kan efter SKATs opfattelse i visse tilfælde anses som momsfrit. For vurdering af, om salget af elevfremstillede varer er momspligtigt, skal der henses til, om der sker væsentlige og systematiske salgsaktiviteter med elevfremstillede varer. Når salget af elevfremstillede varer er systematiseret, er salget momspligtigt. Bøger, kontorartikler mv. Salg af bøger, kontorartikler, stof, træ mv. til brug for undervisningen er momsfrit, idet salget anses for at være i nær tilknytning til undervisningen. 9

11 Uanset at elevernes køb ikke er obligatoriske, er de nævnte bøger mv. til brug for den konkrete undervisning midler til - på bedst mulige vilkår - at modtage den momsfri undervisning. Købet vil ikke for eleverne være et mål i sig selv, der er adskilt fra undervisningen. Ved SKATs udtalelse om den momsmæssige behandling af salget er der henset til, at salget af undervisningsmateriale ikke sker fra en butik, men efter bestilling fra den enkelte elev i forbindelse med den konkrete undervisning, og salget sker uden fortjeneste for skolerne. Fester, foredrag og andre enkeltstående arrangementer Entreindtægter og indtægter fra salg af mad- og drikkevarer mv. i forbindelse med foredragsaftener, koncerter, jubilæumsfester for gamle elever, åbent hus arrangementer o.lign. er momspligtige. Momsloven giver en mulighed for momsfritagelse, hvis der er tale om aktiviteter, hvis overskud fuldt ud medgår til velgørende arrangementer eller almennyttige formål. For at der kan ske momsfritagelse, må arrangementet ikke være af kommerciel karakter, ikke kunne fremkalde konkurrenceforvridning, og overskuddet skal fuldt ud anvendes til skolens egne formål. Der bør tages kontakt til det lokale skattecenter for afklaring af, hvornår et arrangement anses for at være af kommerciel karakter efter momslovens 13, stk. 1, nr. 22. Et arrangement til fordel for en klasses studietur/rejse, har ikke den fornødne bredde og kan ikke betragtes som et momsfritaget velgørende arrangement. Foredragsvirksomhed Hvis skolen holder et foredrag, hvor det er skolens egne ansatte, der holder foredraget, vil arrangementet altid være momsfrit. Hvis skolen blot er arrangør af et foredrag, er entreindtægten momspligtig, medmindre arrangementet kan blive momsfrit i henhold til momslovens 13, stk. 1, nr. 22. Indmeldelsesgebyrer Ved indskrivning af elever opkræves der ofte et indmeldelsesgebyr, som er fritaget for moms. Hvis eleven ikke ønsker at starte på skolen, beholder skolen helt eller delvist gebyret til dækning af de omkostninger, der har været forbundet med indskrivningen mv. I det tilfælde, hvor eleven ikke starter på skolen, og skolen helt eller delvist beholder gebyret til dækning af de omkostninger, der har været forbundet med indskrivningen mv. skal gebyret ikke anses som en del af vederlaget for den momsfri undervisning, men som en godtgørelse af skolens omkostninger i forbindelse med indskrivningen. Gebyret skal derfor ikke indgå som en del af skolens omsætning ved opgørelse af den delvise fradragsret. Kiosk- og automatsalg Salg af varer fra en kiosk og salg af slik, tobak, øl og vand fra automater er momspligtigt. Madordninger på friskoler Madordninger til elever på dagskoler og salg af mad til elever fra skoleboder kan i visse tilfælde ske momsfrit som led i regeringens handlingsplan for bedre og sundere mad til børn. Nedenfor er det gengivet, hvornår en ordning er henholdsvis momsfri og momspligtig: Når den enkelte skole står for madordningen ved brug af skolens personale, elever og underleverandører, anses maden for at være leveret i nær tilknytning til undervisningen og dermed momsfri, når madordningen følger intentionerne 10

12 i folkeskoleloven. I det omfang der under en skoles madordning foregår salg udover, hvad der indgår i selve madordningen, er det momspligtigt, ligesom salg til personale er momspligtigt. Hvis madordningen drives af tredjemand, som har forpagtet skolens køkken, er betaling for maden momspligtig. Mønttelefoner Salg af teleydelser fra en opstillet mønttelefon er momspligtigt. Derimod skal der ikke betales moms ved salg af telekort, der træder i stedet for mønter, da telekortet betragtes som et betalingsmiddel. Der sker derfor blot en omveksling fra kontanter til værdikort. Momsen for telekortene afregnes af teleleverandøren efter et særligt regelsæt. Indtægten fra salg af telekort skal ikke indgå ved opgørelsen af fradragsprocenten, da opkrævning af betalingen sker på vegne af teleselskabet. Provision ved salg af telekort er momspligtig. Rykkergebyrer Rykkergebyrer, der udsendes som led i manglende rettidige betaling fx undervisning eller kursusvirksomhed, falder udenfor momslovens anvendelsesområde, da der ikke er nogen modydelse til gebyret. Der skal derfor ikke betales moms af rykkergebyrer, og indtægten skal ikke medregnes ved opgørelse af den samlede fradragsprocent. Salg af inventar og udstyr Ved salg af inventar og udstyr, der udelukkende har været anvendt til momsfrie aktiviteter, og hvor der ved anskaffelsen ikke er afløftet moms, skal der ikke beregnes moms af salgsprisen. Ved salg af inventar og udstyr, som har givet ret til fuld eller delvis fradrag for moms ved anskaffelsen, skal der opkræves moms af den fulde salgspris. Der skal opkræves moms, uanset om der rent faktisk er taget et fradrag. Det afgørende er, om skolen har haft retten til momsfradrag ved anskaffelsen. Indtægter ved salg af inventar skal ikke medtages ved opgørelsen af fradragsprocenten, uanset om der er tale om momspligtige eller momsfrie indtægter. Studieture Studieture, ekskursioner, dagsrejser mv., som arrangeres gennem skolen, omfattes af momsfritagelsesbestemmelsen om rejsebureauvirksomhed og er fritaget for moms. Momsfritagelsen omfatter også transportydelser og forsikringsydelser, der indgår i den samlede pakke, som skolen videresælger til eleverne som studietur mv. Elevbetalingerne skal medregnes i den samlede omsætning ved opgørelse af fradragsprocenten. Tilskud Som hovedregel skal der ikke beregnes moms af tilskud. Tilskud, som skolen modtager fra tredjemand, er momspligtigt, hvis tilskuddet er direkte forbundet med leverancens pris, og hvis leverancen er momspligtig. Generelt foreligger der imidlertid ikke momspligt for tilskud ydet af stat, amter, kommuner og EU, fordi disse tilskud som oftest bliver ydet uden krav om en konkret modydelse. Udlejning af fast ejendom Som hovedregel er lejeindtægter ved udlejning af fast ejendom fritaget for moms, men der gælder en række undtagelser. Skolernes udlejning af værelser er behandlet nedenfor under udlejning af 11

13 værelser, mens anden lokaleudlejning (kursuslokaler, idrætsanlæg mv.) er omtalt under udlejning af lokaler. Momsfritagelsen for udlejning af fast ejendom omfatter også udlejning/bortforpagtning af jord til fx landbrug. Der er mulighed for at få en frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom. Dette kan være aktuelt, hvis jordtilliggendet udlejes til landbrugsformål, eller hvis en del af skolens bygninger udlejes til erhvervsvirksomheder. I disse tilfælde vil den frivillige momsregistrering betyde, at skolen bliver berettiget til en øget fradragsret for moms af fællesomkostninger og godtgørelse af energiafgifter hos SKAT. Udlejning af værelser Udlejning af værelser til skolens egne elever er fritaget for moms, idet opholdet er i nær tilknytning til undervisningen. Opholdsperiodens længde er uden betydning. Hvis skolen udlejer til andre, afhænger momspligten af lejeperiodens længde. Er lejeperioden under 1 måned, skal der beregnes moms af udlejningen, da udlejningen sidestilles med hoteldrift. Er lejeperioden derimod 1 måned eller derover, er der tale om momsfri langtidsudleje, når udlejningen ikke sker i forbindelse med servering af mad- og drikkevarer. Udlejning af lokaler Lokaleudlejning er som hovedregel fritaget for moms. Dette gælder fx udlejning af kursus- og undervisningslokaler, selv om lejen inkluderer overheadprojector og lignende undervisningsfaciliteter. Hvis skolen også serverer mad- og drikkevarer i de udlejede lokaler, bliver hele arrangementet momspligtigt. Begrundelsen er, at skolens aktiviteter kan sidestilles med hoteldrift og drift af konferencecentre m.fl. Ved udlejning til idrætsformål skal der sondres mellem udleje af et helt idrætsanlæg, fx idrætshal, som er fritaget for moms, og udlejning af enkeltbaner, som typisk sker på timebasis, og derfor er momspligtig. Udlejning af skolens lokaliteter til kurser Flere skoler udlejer skolens faciliteter i ferieperioder, således at eksterne kursusarrangører kan afholde kurser på skolen. Betalingen for leje af lokaliteterne dækker både værelser, servering og undervisningsfaciliteter. Efter hidtidig praksis har værdien for betaling af undervisningslokaler været fastsat til 20 % af den samlede betaling med mindre særlige forhold gjorde sig gældende. Denne praksis er fortsat gældende, hvorfor skolerne kan undlade at opkræve moms af 20 % af den samlede betaling, hvis skolen ikke ønsker en frivillig momsregistrering for udlejning af lokaler. Det er dog et krav, at de 20 % er særskilt specificeret på fakturaen, for at skolen kan undgå at betale moms heraf. Udlejning til foreninger Nogle institutioner udlejer i ferieperioder institutionens lokaler til udenlandske foreninger/organisationer, som anvender lokalerne til ferieformål. Det er SKATs opfattelse, at udlejningen kan ske momsfrit i de tilfælde, hvor hele skolen eller en del af skolen udlejes til samme lejer i en sammenhængende periode på mindst 1 måned. Det er en betingelse, at skolen hverken til lejeren eller de personer, som benytter lejemålet, ikke samtidig leverer andre ydelser, fx i form af forplejning eller løbende rengøring af de lejede lokaler, og at skolen 12

14 ikke i samme periode har momspligtig værelsesudlejning til andre. Det er vores vurdering, at den sidste betingelse, om udleje til flere personer samtidig vil medføre momspligt af alle lejemål, er en overfortolkning af loven. Udlejning af lokaler med udstyr Der skal opkræves moms ved udlejning af udstyr, når udstyret er væsentligt for brug af lokalet. Udstyr, der i mindre omfang stilles til rådighed som led i udlejning af lokaler, er normalt en del af lokaleudlejningen og dermed momsfri. Det er SKATs opfattelse, at udlejning af lokaler inkl. udstyr som eksempelvis AV-udstyr, edb-maskiner er omfattet af momsfritagelsen for udlejning af lokaler. Udlejning af medarbejdere Skoler, som sælger undervisning til (stiller lærerkræfter til rådighed for) andre skoler og kursusudbydere, skal ikke beregne moms af honorarindtægterne. Dette gælder uanset om kursusvirksomheden udbyder momspligtige eller momsfrie kurser. Situationen opstår eksempelvis, når DGI køber en del af et undervisningsforløb hos en skole til brug for et samlet kursusforløb. I dette tilfælde kommer skolen til at fungere som underleverandør til den endelige kursusudbyder. Anden form for medarbejderudlejning er omfattet af momspligt. Dette gælder skoler, som stiller administrative medarbejdere til rådighed for en anden skole mod betaling. Momspligten gælder også i de tilfælde, hvor der alene sker en omkostningsudligning. Udlæg For at undgå moms på udlæg, skal udgiften være afholdt i aftagers navn og for dennes regning. Derudover skal udlægget registreres på en udlægskonto. Udlægsreglerne kan kun bruges ved køb hos tredjemand. Reglerne kan derfor ikke bruges på løn til skolens egne ansatte. Undervisning/kursusvirksomhed Institutionernes uddannelsesaktiviteter er direkte omfattet af momsfritagelse i momslovens 13, stk. 1, nr. 3. Det betyder, at der ikke skal beregnes salgsmoms, og at der tilsvarende ikke kan fratrækkes købsmoms vedrørende uddannelsesaktiviteterne hos SKAT. Fritagelsesbestemmelsen omfatter dog ikke kursusvirksomhed, der drives med gevinst for øje, og som primært retter sig mod virksomheder og institutioner mv., jf. momslovens 13, stk. 1, nr. 3, 2. pkt. Vindmølledrift Uddannelsesinstitutioner, der driver vindmøller, skal beregne moms af salget af elektricitet. Dette salg følger momslovens almindelige regler. Der skal også beregnes moms af den del af elektriciteten, som anvendes af institutionen selv. Momsen skal i princippet beregnes af fremstillingsprisen, men en sådan kan være svær at beregne. Alternativt kan moms af eget forbrug beregnes på grundlag af den fastsatte salgspris ved salg til udenforstående. Hvis der er tale om et mere permanent samarbejde, kan momspligten undgås, hvis der sker en delansættelse af den eller de relevante medarbejdere. 13

15 3. MOMSFRADRAG Momsregistrerede virksomheder har adgang til at fratrække moms vedrørende indkøb, som vedrører de momspligtige aktiviteter, hos SKAT. Der skal sondres mellem indkøb, som udelukkende vedrører de momspligtige aktiviteter og indkøb, som anvendes til såvel momspligtige som momsfrie formål. 3.1 FULD FRADRAGSRET Moms vedrørende indkøb, som udelukkende anvendes til momspligtige aktiviteter/formål, kan fratrækkes fuldt ud hos SKAT. Fx vil en skole, som er momsregistreret for landbrugsdrift, have fuld fradragsret for moms vedrørende indkøb af foder, landbrugsredskaber, opførelse af en lade mv. Tilsvarende vil der være fuld fradragsret for moms vedrørende køb/leje af sodavandsautomater, samt køb af sodavand til samme, når der beregnes moms af salget. 3.2 DELVIS FRADRAGSRET FOR FÆLLESOMKOSTNINGER Uddannelsesinstitutioner med blandede aktiviteter (momsfri undervisning og momspligtigt salg), har mulighed for at fratrække en andel af momsen vedrørende omkostninger, som ikke kan henføres direkte til den ene eller den anden aktivitet. Det vil eksempelvis være tilfældet med administrative omkostninger, edb-omkostninger, lys, vand, varme, revision, rengøring, vedligeholdelse af haveanlæg mv. Derudover kan der blive tale om fradragsret for en række andre omkostninger, afhængig af karakteren af de momspligtige omkostninger. Hvis fx undervisningsudstyr anvendes i forbindelse med momspligtig konsulentbistand, gives der også fradragsret for en andel af indkøbet heraf hos SKAT. Moms vedrørende omkostninger til vedligeholdelse af administrative lokaler vil også kunne fratrækkes efter samme regler. Derudover gælder særlige regler for fradragsret vedrørende bygninger, se afsnit 3.4. Den delvise fradragsret opgøres for langt de fleste omkostninger på grundlag af forholdet mellem de momspligtige og de momsfrie indtægter. Beregningen sker efter følgende formel: Momspligtig omsætning x 100 Samlet omsætning ekskl. taxametertilskud fradragsprocent (andel af moms, som kan fratrækkes) I den momspligtige omsætning indgår samtlige de indtægter, hvoraf uddannelsesinstitutionen har afregnet salgsmoms, herunder automatsalg, sponsorater/annoncesalg, konsulentbistand mv. I den samlede omsætning indgår såvel de momspligtige som de momsfrie aktiviteter. De momsfrie aktiviteter er først og fremmest betalinger fra elever/kursister, hvoraf der ikke er beregnet moms. Derudover kan der være tale om lejeindtægter fra momsfri udlejning af lokaler mv. Tilskud og donationer medregnes ikke i den samlede omsætning, da der ikke anses at foreligge en modydelse. Det drejer sig først og fremmest om taxametertilskud, offentlige tilskud fra EU, stat, amt og kommune. Den beregnede fradragsprocent hæves til nærmeste hele procent. Hvis fradragsprocenten er beregnet til 6,10 %, hæves den til 7 %. = 14

16 Hvis fradragsprocenten i et år er endeligt opgjort til fx 6 %, kan denne procent anvendes som acontosats i det efterfølgende år. Når året er gået, skal der ske en regulering baseret på de faktiske regnskabstal for året. I bilag 1 har vi givet eksempel på beregning af den delvise fradragsprocent. SKATs hovedcenter har i meddelelse af 8. juli 2003 oplyst, at uddannelsesinstitutioner, der både sælger kantineydelser til dagskoleelever med tillæg af moms og momsfrit leverer kantineydelser til skolehjemselever som ydelser med nær tilknytning til den momsfri undervisning, har fradrag for moms efter omsætningsfordelingen for de omkostninger, der er knyttet til skolehjemmet. Institutionen kan dog vælge at udskille de indkøb, som medgår til de momsfri aktiviteter til skolehjemselever. I det tilfælde vil der ikke være fradrag for moms af indkøb, der vedrører de momsfrie aktiviteter, og fuld fradragsret for moms af indkøb, der vedrører salg af kantineydelser med tillæg af moms. 3.3 INGEN FRADRAGSRET Moms vedrørende udgifter, som udelukkende vedrører de momsfritagne aktiviteter, kan ikke fratrækkes hos SKAT. Det gælder fx undervisningsudstyr mv., som kun anvendes i forbindelse med den momsfrie undervisning. Herudover er der nogle indkøb, som hverken berettiger til hel eller delvis momsfradragsret, uanset formålet med indkøbet. Det drejer sig blandt andet om indkøb, som anvendes til følgende formål: Vederlagsfri kost til uddannelsesinstitutionens personale Opførelse og vedligeholdelse mv. af bolig for personalet Naturalieaflønning Repræsentation og underholdning Gaver til både personale og eksterne interessenter Restaurationsydelser. Købsmomsen kan fradrages med 25 %, hvis udgifterne har været af streng erhvervsmæssig karakter Hotelophold - Købsmomsen kan fradrages med 25 %, hvis udgifterne har været af streng erhvervsmæssig karakter 3.4 SÆRLIGE REGLER FOR BYGNINGER Der gælder et særligt regelsæt, som regulerer momsfradragsretten for bygninger. I korthed går disse regler ud på følgende: Hvis der opføres bygninger/tilbygninger, som skal anvendes til både momspligtige og momsfritagne formål, eksempelvis undervisningslokaler, som også udlejes inkl. moms, fordi der sker servering af mad- og drikkevarer, eller hvis uddannelsesinstitutionen har en frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom, kan momsen fratrækkes efter et skøn over den forventede anvendelse. Den fratrukne moms skal reguleres efter reglerne om regulering for investeringsgoder. Disse regler er meget kortfattet omtalt i afsnit 3.6 Hvis der opføres bygninger/tilbygninger, som udelukkende anvendes til momspligtige formål, fx en driftsbygning til en uddannelsesinstitutions landbrug, kan momsen fratrækkes fuldt ud hos SKAT. Hvis der derimod opføres en bygning/tilbygning, som udelukkende anvendes til momsfri undervisning, kan der ikke fratrækkes nogen del af momsen hos SKAT For omkostninger vedrørende ombygning, reparation, vedligeholdelse mv. af lokaler, som anvendes til såvel momspligtige som momsfrie formål, fx administrative lokaler, skal fradragsretten opgøres på grundlag af omsætningsfordelingen, jf. afsnit 3.2 om delvis fradragsret Vedrører vedligeholdelse mv. et lokale, som kun bruges til momspligtige formål, eksempelvis en 15

17 butik, er der fuld fradragsret for momsen hos SKAT, jf. afsnit 3.1. Der gælder en særlig regel om, at vedligeholdelse mv., som sker dels i lokaler, som anvendes til momsfrie formål, dels i lokaler, som anvendes til momspligtige formål, skal fordeles på grundlag af kvadratmeterfordelingen. Dette kan fx være tilfældet ved udskiftning af tag, maling af facade eller lignende. Denne regel forudsætter, at de enkelte lokaler enten udelukkende anvendes til momspligtige eller momsfrie formål. Dermed vil reglen i de fleste tilfælde ikke kunne anvendes af skolerne. Skoler, der anvender de samme lokaler både til momspligtige og momsfrie aktiviteter, skal beregne fradragsprocenten overfor SKAT efter et skøn. Omsætningsfordelingen, jf. afsnit 3.2, kan danne grundlag for dette skøn For omkostninger, som ikke vedrører bygninger, fx vedligeholdelse af haveanlæg mv., anvendes de almindelige regler om delvis fradragsret, jf. afsnit SÆRLIGE REGLER FOR BILER Der gælder et særligt regelsæt, som regulerer momsfradragsretten for biler. Der skelnes i momsloven mellem tre kategorier af biler: Personbiler, vare- og lastbiler med en tilladt totalvægt ikke over 3 t og vare- og lastbiler med en tilladt totalvægt over 3 t. Personbiler og motorcykler Fradragsret ved køb Fradragsret ved leje Fradragsret ved drift Moms ved salg Intet fradrag Intet fradrag, hvis lejeperioden er under 6 måneder. Hvis lejeperioden er over 6 måneder, kan der gives fradrag med op til 2 % af registreringsafgiften Intet fradrag. Dog fradrag for moms af passageafgift over Øresund Der skal ikke beregnes moms ved salg Vare- og lastbiler med en tilladt totalvægt ikke over 3 t, der udelukkende anvendes til momspligtige aktiviteter Fradragsret ved køb Fradragsret ved leje Fradragsret ved drift Moms ved salg Fuldt fradrag Fuldt fradrag, hvis virksomhedens salg af momspligtige varer og ydelser er over kr. om året Fuldt fradrag, hvis virksomhedens momspligtige salg af varer og ydelser er over kr. om året Der skal beregnes moms af den fulde salgspris 16

18 Vare- og lastbiler med en tilladt totalvægt ikke over 3 t, der anvendes til både momspligtige og momsfrie aktiviteter Fradragsret ved køb Fradragsret ved leje Fradragsret ved drift Moms ved salg Intet fradrag 1/3 fradrag for momsen af lejen, hvis virksomhedens salg af momspligtige varer og ydelser er over kr. om året Fuldt fradrag for alle momsbelagte udgifter, hvis virksomhedens momspligtige salg af varer og ydelser er over kr. om året Der skal ikke beregnes moms ved salg af motorkøretøjet Vare- og lastbiler med en tilladt totalvægt over 3 t, der udelukkende anvendes til momspligtige aktiviteter Fradragsret ved køb Fradragsret ved leje Fradragsret ved drift Moms ved salg Fuldt fradrag Fuldt fradrag Fuldt fradrag Der skal beregnes moms af den fulde salgspris Vare- og lastbiler med en tilladt totalvægt over 3 t, der anvendes til både momspligtige og momsfrie aktiviteter Fradragsret ved køb Fradragsret ved leje Fradragsret ved drift Moms ved salg Delvis fradrag for moms efter omsætningsfordelingen Delvis fradrag for moms efter omsætningsfordelingen Delvis fradrag for moms efter omsætningsfordelingen Der skal beregnes moms af den fulde salgspris 3.6 INVESTERINGSGODER Moms vedrørende investeringsgoder kan fratrækkes på det tidspunkt, hvor omkostningen afholdes. Momsloven indeholder ikke afskrivningsregler svarende til de skattemæssige regler. Hvis der er tale om udgifter vedrørende fast ejendom eller større investeringer i maskiner, inventar eller driftsmidler såkaldte investeringsgoder skal det fratrukne momsbeløb fordeles over en nærmere fastsat periode (reguleringsperioden), og der skal årligt ske en opfølgning og eventuelt justering af fradragsretten. Investeringsgoder omfatter: Maskiner, inventar og andre driftsmidler, hvis anskaffelsespris overstiger kr. ekskl. moms. Reguleringsperioden er 5 år Reparation og vedligeholdelse af fast ejendom, hvis den årlige værdi pr. ejendom overstiger kr. ekskl. moms. Reguleringsperioden er 5 år 17

19 Fast ejendom, herunder til- og ombygning af fast ejendom. Der er ingen værdigrænse. Reguleringsperioden er 10 år Reglerne indebærer, at der skal ske en tilbagebetaling eller en efterbetaling af moms, hvis anvendelsen af et investeringsgode ændres i løbet af reguleringsperioden. Nedenstående reguleringssituationer kan være aktuelle for skoler: 1. Når anvendelsen af et investeringsgode efterfølgende giver ret til et mindre fradrag end det, som er opnået ved anskaffelsen 2. Når anvendelsen af et investeringsgode giver ret til et større fradrag end det, der oprindelig blev opnået ved anskaffelsen 3. Når der sker salg af et investeringsgode, hvor der ved anskaffelsen ikke var fuld fradragsret. Reguleringsbeløbet kan dog ikke overstige 25 % af salgssummen ekskl. moms 4. Ved salg af fast ejendom. Salg af fast ejendom sidestilles med, at ejendommen overgår til ikke fradragsberettiget anvendelse. Køberen kan eventuelt overtage reguleringsforpligtelsen helt eller delvist, eller sælger kan i visse tilfælde stille sikkerhed indtil udløbet af reguleringsperioden 5. Når et driftsmiddel overdrages som led i en hel eller delvis virksomhedsoverdragelse. Køberen kan eventuelt overtage reguleringsforpligtelsen eller en del heraf Hvis udsvinget i uddannelsesinstitutionens fradragsprocent for det pågældende investeringsgode er mindre end 10 procentpoint i forhold til fradragsprocenten på anskaffelsestidspunktet, er der ikke pligt til, men mulighed for, at foretage regulering. Hvis udsvinget er større end 10 procentpoint, skal der foretages regulering. Institutionens bogholderi skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for at kunne beregne reguleringsforpligtelsen for de enkelte investeringsgoder. Et enkelt eksempel kan illustrere reglernes betydning: En uddannelsesinstitution anskaffer i år 2002 en havetraktor til kr kr. i moms. Institutionen har en fradragsprocent på 20 %, jf. afsnit 3.2., og fratrækker et momsbeløb på kr. Reguleringsperioden for havetraktoren er 5 år. Det fratrukne momsbeløb skal derfor fordeles med lige store andele for hvert år, altså kr. Baseret på at fradragsprocenten ændres fra år til år, hvilket vil være normalt for de fleste uddannelsesinstitutioner, kunne reguleringen fx se således ud: År Fratrukket momsbeløb fradragspct. faktisk fradragsret Regulering kr. 20 % kr. 0 kr kr. 20 % kr. 0 kr kr. 30 % kr kr kr. 50 % kr kr kr. 10 % 500 kr kr. 18

20 Endelig skal det nævnes, at der gælder særlige regler i forbindelse med salg af investeringsgoder, hvis salget sker i løbet af reguleringsperioden. Hvis der er fratrukket en andel af momsen på maskiner, driftsmidler eller inventar, skal der beregnes moms af hele salgsprisen, hvis maskinen mv. sælges igen. Men hvis salget sker inden for reguleringsperioden, kan der ske en regulering, svarende til at uddannelsesinstitutionen havde fuld fradragsret for momsen i den resterende del af reguleringsperioden. Ved salg af fast ejendom forholder det sig omvendt. Salg af fast ejendom er momsfritaget, og salg inden for reguleringsperioden vil derfor udløse en efterbetaling til myndighederne, medmindre reguleringsforpligtelsen kan overdrages til den, der overtager ejendommen. Uddannelsesinstitutioner, der ikke har momspligtige aktiviteter, kan ikke overtage en reguleringsforpligtelse. 4. KØB AF VARER MV. I EU Når momsregistrerede skoler køber varer hos momsregistrerede virksomheder i andre EU-lande, skal skolen beregne en såkaldt erhvervelsesmoms. Momsen beregnes af vederlaget for varen (fakturaprisen) og angives i momsangivelsens rubrik Moms af EU varekøb. Værdien af varekøbet angives i rubrik A. Erhvervelsesmomsen lægges herefter sammen med salgsmomsen. Samtidig er der ret til at medregne den til købsmomsen i samme omfang, som gælder ved skolens køb af tilsvarende varer i Danmark. Hvis institutionen køber bøger i et andet EU-land til brug for den momsfri undervisning, må den beregnede erhvervelsesmoms ikke medregnes til købsmomsen. Skoler, der ikke er momsregistrerede, skal kun betale erhvervelsesmoms af ydelser, hvis den samlede værdi af EU-købene enten i det løbende eller i det foregående kalenderår overstiger kr. Tilbagebetaling af udenlandsk moms Når skoler er i udlandet i forbindelse med møder, kursusdeltagelse o.lign., kan skolen i et vist omfang få refunderet udenlandsk moms af visse varer og tjenesteydelser, som er købt og eventuelt brugt i andre europæiske lande. Der kan ikke ske tilbagebetaling af moms af udgifter i forbindelse med studieture, idet studieture er et led i undervisningen og dermed fritaget for moms. For at opnå momsrefusion skal skolen udfylde et officielt ansøgningsskema og sende dette til afgiftsmyndighederne i salgslandet. Som bilag til ansøgningen skal der vedlægges samtlige originale fakturaer eller lignende, som normalt skal indeholde de oplysninger, som fremgår af afsnit 1.5 om fakturakrav. Ansøgningen skal endvidere vedlægges en erklæring fra det lokale Skattecenter, som dokumenterer, at skolen er momsregistreret i Danmark. Momsen refunderes normalt i det omfang, denne kan medregnes til købsmomsen i salgslandet. En række EU-lande tilbagebetaler således moms vedrørende udgifter til hotel. Enkelte lande vurderer dog, om omkostningen er fradragsberettiget i hjemlandet. 19

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 5 Forord Efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Læs mere

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Redaktionen er afsluttet den 29. juli 2009. BDO ScanRevision tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer efter redaktionens slutning. Juli

Læs mere

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else DA N S K G O L F U N IO N Momspjece momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else APRIL 2011 Forord Golfklubber og andre amatøridrætsforeninger skal ligesom almindelige erhvervsvirksomheder forholde

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse?

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse? R s Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere

Læs mere

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET MOMSFORHOLD for I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl.

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. På baggrund af en henvendelse fra Dansk Journalistforbund, har Told- og Skattestyrelsen i samarbejde

Læs mere

Anette Sand. Bogen om moms

Anette Sand. Bogen om moms Anette Sand Bogen om moms 6. Indtægter og udgifter uden moms Hvis der så bare var konsekvens i tingene. Men det er der ikke. Det er nemlig ikke alle indtægter og udgifter, der er moms på. Næsten ikke alle.

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning Maj 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler

www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler VEJLEDNING Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler Maj 2013 Deloitte 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 GENERELT OM MOMS, LØNSUMSAFGIFT OG GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER HERUNDER LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar Moms og fast ejendom Danske Skatteadvokaters forårsseminar Salg af fast ejendom v/[ ] Momspligt Momslovens 1 og 4 (MSD art. 1 og 2) Erhvervsmæssig levering af varer og ydelser med leveringssted i Danmark

Læs mere

Momsinstruks Version.: 30.06.2007

Momsinstruks Version.: 30.06.2007 Indholdsfortegnelse MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 2 INDLEDNING... 2 HOVEDPRINCIPPER... 2 1) HVOR DER HANDLES... 3 2) HVEM DER HANDLES MED... 3 INDLAND... 3 UDLAND... 3 3) HVAD DER HANDLES... 3

Læs mere

Bogen om moms i Danmark

Bogen om moms i Danmark Bogen om moms i Danmark Moms er ikke bare et spørgsmål om at betale, hvad du skal. Det handler også om at få de momsfradrag, du er berettiget til. I Bogen om moms får du anvisninger på, hvordan momsen

Læs mere

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Moms på fast ejendom Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Skatter og moms 2 3 Retskilder EF-traktaten art. 99 Momssystemdirektivet (2006/112/EØF) m.fl. Momsloven (Lovbekendtgørelse nr. 106

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige

Læs mere

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

John Hannover og Anette Sand. Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige

John Hannover og Anette Sand. Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige John Hannover og Anette Sand Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige af Anette Sand og John Hannover Regnskabsskolen

Læs mere

09/647298. Momsvejledning 2010 for De lokale kasser

09/647298. Momsvejledning 2010 for De lokale kasser 09/647298 Momsvejledning 2010 for De lokale kasser 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne indtil 31. december 2009... 4 1.2. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.3. Momsvejledning og

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2012 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Vejledningen er opdateret og udvidet med reglerne for velgørende eller på anden måde almennyttige

Vejledningen er opdateret og udvidet med reglerne for velgørende eller på anden måde almennyttige Maj 2004 Erhverv Momsfritagelse for velgørenhed og almennytte Vejledning E nr. 39 Version 2.0 E 2.0 Ret; nr. Moms 39 Vejledningen er opdateret og udvidet med reglerne for velgørende eller på anden måde

Læs mere

Dok. nr. 124506/10. Momsvejledning for De lokale kasser

Dok. nr. 124506/10. Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 124506/10 Momsvejledning for De lokale kasser 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne indtil 31. december 2009... 4 1.2. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 2. Generelt om reglerne

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

Gældende praksis fritagelsens rækkevidde Lønsumsafgift Skattereformen momspligt pr. 1. januar 2011 Overgangsordning

Gældende praksis fritagelsens rækkevidde Lønsumsafgift Skattereformen momspligt pr. 1. januar 2011 Overgangsordning Dansk Selskab for Boligret Lyngby, 5. maj 2009 Partner Søren Engers Pedersen soeren.engers@dk.ey.com Fast ejendom Ejendomsadministration Gældende praksis fritagelsens rækkevidde Lønsumsafgift Skattereformen

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Momsinstruks. for. Aarhus Universitet

Momsinstruks. for. Aarhus Universitet AU Momsinstruks for Aarhus Universitet Side 1 af 40 1. MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 4 1.1 Indledning... 5 1.2 Juridiske grundlag... 5 1.3 Definitioner... 5 1.3.1 Eksempler på varer... 6 1.3.2

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

Alternative behandlere og andre sundhedspersoner Om moms og lønsumsafgift

Alternative behandlere og andre sundhedspersoner Om moms og lønsumsafgift Alternative behandlere og andre sundhedspersoner Om moms og lønsumsafgift SEPTEMBER 2010 Indhold Forord 3 Momsfritaget 3 Uddannelseskrav 4 Uddannelseskrav andre sundhedspersoner 4 Uddannelseskrav alternative

Læs mere

Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel

Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel Indholdsfortegnelse Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel Delvis fradragsret for moms Delvis fradrag for moms af fællesudgifter Lønsumsafgift af indtægter ved rutekørsel

Læs mere

Vejledning til momskompensation for 2014.2.

Vejledning til momskompensation for 2014.2. Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk-Administrativt Center Vejledning til momskompensation for 2014.2. Momsudgifter. Undervisningsministeriet (UVM) kan kompensere institutionerne

Læs mere

Foreløbige vejledninger vedr. MOMS. Indhold

Foreløbige vejledninger vedr. MOMS. Indhold Foreløbige vejledninger vedr. MOMS Indhold Honorarniveau... 2 Tidsforbrug... 3 Faktura... 4 Kassebon (forenklet faktura)... 5 Betalingsservice... 6 Driftsmidler / Instrumenter... 7 Honorarniveau Timelønnen

Læs mere

Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet

Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet Fra 1. januar 2011 skal der betales moms

Læs mere

Eksempler efter regelsæt for refusionsmoms:

Eksempler efter regelsæt for refusionsmoms: Statens Administration, ØSC 8. april 2011 Oversigtsskema til vejledning om afløftning af moms på købsfakturaer Skemaet indeholder områder, hvor der kan være forskelle fra hovedreglen om fuld fradragsret

Læs mere

Moms, afgifter og told for kædevirksomheder

Moms, afgifter og told for kædevirksomheder www.pwc.dk/afgifter Moms, afgifter og told for kædevirksomheder Hvilke regler gælder for din virksomhed? Moms-, afgiftsog toldregler for kædevirksomheder (2013) Afgifter I Danmark er der afgift på en række

Læs mere

Side 1 af 36 Moms - fakturering og regnskab Dato for 21 sep 2011 14:30 offentliggørelse Resumé Vejledningen beskriver reglerne for, hvordan du skal indberette det momspligtige salg og reglerne for, hvilke

Læs mere

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde Dato for offentliggørelse Til 25 nov 2011 13:06 Sagsnummer 2011-260-0607 Ansvarlig fagkontor Resumé Yderligere oplysninger - klik her. Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Læs mere

Nethandel få styr på moms og told

Nethandel få styr på moms og told www.pwc.dk Nethandel få styr på moms og told Få overblik over de vigtigste moms-, toldog afgiftsmæssige forhold ved internetsalg til privatkunder. Nethandel Nethandel er en nem måde at sælge til kunder

Læs mere

Kantineordninger 2010

Kantineordninger 2010 Kantineordninger 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord FORORD

Læs mere

Når skat kommer på besøg!

Når skat kommer på besøg! Når skat kommer på besøg! Præsentation Klaus Grønbæk Jakobsen Partner BDO huset i Herning Birk Centerpark 30 klg@bdo.dk Mobil: 29 45 42 50 1 Det fokuserer skat på. Lønbehandling og administration Kørselsregnskab

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners August 2014 Rådgivning - økonomisk vejledning Factoring (belåning af fakturaer) Virksomheden har mulighed for at belåne tilgodehavender fra salg. I praksis betyder det, at

Læs mere

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal:

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: FORENINGENS ØKONOMI Vejledning for kasserer Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: 1. Varetage daglig bogføring Det skal

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 2.6 - side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 2.6 Moms Det er hovedreglen i det regionale budget- og regnskabssystem, at udgifter og indtægter

Læs mere

Moms Grænseoverskridende transaktioner

Moms Grænseoverskridende transaktioner Moms Grænseoverskridende transaktioner RSM plus er Danmarks 7. største revisionsog rådgivnings-virksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer,

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013 www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Finansudvalget (2. samling) L 175 - Svar på 38 Spørgsmål 5 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Den Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes i 5 eksemplarer endeligt svar på spørgsmål nr.

Læs mere

Moms. Momsmæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer m.fl.

Moms. Momsmæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer m.fl. Moms Momsmæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer m.fl. Dette informationshæfte er udarbejdet af Danmarks Idræts-Forbund og udgives af de tre landsdækkende idrætsorganisationer.

Læs mere

1.1. Aftalebreve og engagementsforespørgsler manglende ekspedition

1.1. Aftalebreve og engagementsforespørgsler manglende ekspedition RISSKOV REVISION ORIENTERER August 2014 Orientringsskrivelsen er opdelt i to: DEL 1: DEL 2: Generel orientering om skat, jura, regnskab og andre virksomhedsrelevante forhold. Fagligt nyt der også har interesse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Moms og afgifter for den offentlige sektor

Moms og afgifter for den offentlige sektor Deltag på et intensivt seminar om Moms og afgifter for den offentlige sektor Det får du ud af at deltage: n Indblik i de seneste lovændringer og afgørelser n Præsentation af konkrete eksempler og cases

Læs mere

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen Kontakt os venligst, hvis indholdet af denne publikation giver anledning til spørgsmål. INDHOLDSFORTEGNELSE Momspakken - ændring af reglerne for levering

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Introduktion til hjælpeark til beregning af delvise momsfradragsprocenter

Introduktion til hjælpeark til beregning af delvise momsfradragsprocenter Introduktion til hjælpeark til beregning af delvise momsfradragsprocenter Dette regneark er udarbejdet som supplement til Momsvejledning til De lokale kasser, som er udsendt af Ministeriet for Ligestilling

Læs mere

Salg af fast ejendom - Moms

Salg af fast ejendom - Moms 2014 Salg af fast ejendom - Moms Vejledning 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Forslag. Til. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1

Forslag. Til. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1 Skatteministeriet Udkast 16. december 2013 Forslag Til Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1 (Ændring af leveringsstedet for elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Optagelse af lån til spormodernisering af Odderbanen og ændring af lånegaranti til anlægstilskud

Bilag. Region Midtjylland. Optagelse af lån til spormodernisering af Odderbanen og ændring af lånegaranti til anlægstilskud Region Midtjylland Optagelse af lån til spormodernisering af Odderbanen og ændring af lånegaranti til anlægstilskud Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 27 ABCD Moms sporarbejde

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Egen virksomhed få styr på reglerne

Egen virksomhed få styr på reglerne Egen virksomhed få styr på reglerne MAJ 2006 Kære virksomhedsejer Tillykke med at du har startet egen virksomhed. Vi håber, det bliver til glæde for dig, og vi er glade for, at du dermed bidrager til det

Læs mere

Omvendt betalingspligt på mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, bærbare computere mv. - styresignal

Omvendt betalingspligt på mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, bærbare computere mv. - styresignal Page 1 of 8 Omvendt betalingspligt på mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, bærbare computere mv. - styresignal Dokumentets dato 09 sep 2014 Dato for offentliggørelse SKM-nummer Myndighed 09

Læs mere

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Indledning Dette notat behandler skatte- og momsmæssige overvejelser ved etablering af VisitSydsjælland-Møn.

Læs mere

Overskudsvarme og afgifter. Fredericia 30. september 2015

Overskudsvarme og afgifter. Fredericia 30. september 2015 Overskudsvarme og afgifter Fredericia 30. september 2015 Momsangivelsen Salgsmoms Moms af varekøb mv. i udlandet Moms af ydelseskøb i udlandet med omvendt betalingspligt Fradrag Købsmoms Olie- og flaskegasafgift

Læs mere

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Indhold Kontakt Sandra Erichsen T: 8932 5654 E: sae@pwc.dk Irene Drejsig Petersen T: 3945 3424 E: idp@pwc.dk Hvad skal du være opmærksom på ved en leverance

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Beskæftigelsesudvalget, Transportudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 BEU alm. del Bilag 247, TRU alm. del Bilag 350, UUI alm. del Bilag 134 Offentligt Rengøring uden sort

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1) Lovforslag nr. L 19 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1) (Leveringsstedsregler for ydelser, omvendt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1) Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2014-15 Fremsat den 28. januar 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven 1) (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Kantineordninger 2012

Kantineordninger 2012 Kantineordninger 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord I mange

Læs mere

Side 1 af 6 Når du bruger arbejdskraft fra et andet land Dato for 28 jun 2011 10:29 offentliggørelse Resumé Vejledningen fortæller arbejdsgivere, hvordan de kan knytte udenlandsk arbejdskraft til deres

Læs mere

Her finder du også vejledningen På vej mod egen virksomhed, som indeholder vigtige informationer til dig, der vil starte egen virksomhed.

Her finder du også vejledningen På vej mod egen virksomhed, som indeholder vigtige informationer til dig, der vil starte egen virksomhed. Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 49 Offentligt Hvis du vil vide mere Læs mere på nettet På www.skat.dk finder du en guide, der kan give dig en ide om, hvorvidt din virksomhed er erhvervsmæssig

Læs mere

Godtgørelse af Vand- og energiafgifter

Godtgørelse af Vand- og energiafgifter Godtgørelse af Vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort vand- og energi- afgifter. I denne folder kan du få et overblik over hovedreglerne

Læs mere

Salg af fast ejendom (moms) 2011

Salg af fast ejendom (moms) 2011 Salg af fast ejendom (moms) 2011 Vejledning Forord Som led i Skattereformen blev den hidtidige momsfritagelse for salg af fast ejendom delvist ophævet med virkning fra 1. januar 2011. Det betyder, at der

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

(momsloven) 1) I medfør af 13, stk. 1, nr. 18, 29, stk. 2, 34, stk. 1, nr. 5, og stk. 2, 35, stk. 1, nr. 2, 36, stk. 1,

(momsloven) 1) I medfør af 13, stk. 1, nr. 18, 29, stk. 2, 34, stk. 1, nr. 5, og stk. 2, 35, stk. 1, nr. 2, 36, stk. 1, Bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1) I medfør af 13, stk. 1, nr. 18, 29, stk. 2, 34, stk. 1, nr. 5, og stk. 2, 35, stk. 1, nr. 2, 36, stk. 1, nr. 2 og 3, 38, stk. 4, 42, stk. 5, 43, stk.

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 30. november 2012 stillet mig følgende spørgsmål 38 vedr. L 86, som jeg hermed skal besvare.

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 30. november 2012 stillet mig følgende spørgsmål 38 vedr. L 86, som jeg hermed skal besvare. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86, endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005

Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005 Maj 2005 Erhverv Moms af ydelser Vejledning E nr. 22 Version 1.2 E 1.1 nr. digital 22 Denne vejledning er omskrevet og opdateret med de regler, der var gældende 1. december 2004. Resumé Vejledningen henvender

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Registrering af virksomhed - Start HUSK NÅR DU UDFYLDER BLANKETTEN Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Skriv startdato Alle tegningsberettigede skal underskrive blanketten, ellers kan

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Rengøring uden sort arbejde Når du køber rengøringsydelser Når du køber rengøringsydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

REVISORMANUAL 2013-1 OG EU MOMSMANUAL 2013

REVISORMANUAL 2013-1 OG EU MOMSMANUAL 2013 REVISORMANUAL 2013-1 OG EU MOMSMANUAL 2013 REVISORMANUAL 2013-1 Af Thorbjørn Helmo Madsen I RevisorManualen finder du de vigtigste regler, satser og beløbsgrænser samlet i et alfabetisk opslagsværk. VERSION

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Our knowledge. Your benefit.

Our knowledge. Your benefit. Agenda Formål Præsentation af Athos Statsautoriseret revisionsaktieselskab Gennemgang af regelsæt Administration og ledelse Regnskab Moms og lønsumsafgift Skat Revision Spørgsmål Formål At give et indblik

Læs mere