Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner"

Transkript

1 Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner

2 Redaktionen er afsluttet den 29. juli BDO ScanRevision tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer efter redaktionens slutning. Juli 2009 Copyright BDO ScanRevision Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne manual eller dele heraf er ikke tilladt uden BDO ScanRevisions skriftlige samtykke ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag til brug for omtale.

3 Forord Museer og andre kulturelle attraktioner (i det følgende blot omtalt som attraktioner eller institutioner) er som hovedregel momsfrie for deres kulturelle aktiviteter. Men de fleste attraktioner har herudover indtil flere momspligtige aktiviteter, som dels medfører pligt til at afregne moms, dels medfører en mulighed for at opnå momsmæssig fradragsret hos SKAT i forbindelse med køb af varer og ydelser. Hvis attraktionen er omfattet af lønsumsafgiftspligten, vil de momspligtige aktiviteter medføre, at der skal ske reduktion i lønsumsafgiftsgrundlaget. Dette skyldes, at der kun skal afregnes lønsumsafgift af den løn, der medvirker til at skabe den lønsumsafgiftspligtige omsætning. Løn til medarbejdere, der udelukkende eller delvist medvirker til at skabe en momspligtig omsætning, vil derfor reducere lønsumsafgiftsgrundlaget. Mange attraktioner vil med fordel kunne foretage en gennemgang af deres momsmæssige forhold med henblik på en økonomisk optimering. Denne vejledning indeholder en gennemgang af de relevante momsregler med hovedvægten lagt på de aktiviteter, som er normalt forekommende hos kulturelle attraktioner. Derudover har vi beskrevet reglerne for afregning af lønsumsafgift, herunder ændringerne i lønsumsafgiftsloven pr. 1. januar 2009, hvor fritagelsen for museer, der overvejende finansieres af offentlige midler, er ophævet til fordel for en generel fritagelse for museer, omfattet af museumsloven mv. Vi har ligeledes beskrevet muligheden for momskompensation for fonde og selvejende institutioner, som er godkendt efter ligningslovens 8 A og 12, stk. 3. Vi har lagt vægt på, at vejledningen skal kunne anvendes som et arbejdsredskab, hvorfor vi bevidst har undladt for lange teoretiske udredninger om emnerne. Vejledningen kommer ikke rundt om alle moms- og afgiftsmæssige spørgsmål. BDO ScanRevision og vores moms- og afgiftsrådgivere står gerne til rådighed for uddybende oplysninger om moms- og afgiftsmæssige problemstillinger. BDO ScanRevision, Statsautoriseret revisionsaktieselskab 3

4

5 Indholdsfortegnelse Indhold Hvornår skal der beregnes moms? Afgiftspligtig person Bagatelgrænse på kr Momsregistrering Fakturering Momsmæssig behandling af indtægter Afbestillingsgebyrer Annoncer/sponsorater, herunder udgivelse af publikationer Aktiviteter for børn Arkæologiske undersøgelser Butikker Cafe- og restaurationsdrift Donationer Entreindtægter Foredragsvirksomhed Frimærker Koncerter og andre enkeltstående arrangementer Konservering Mønttelefoner Postkort/plakater Reklame Rekvisitter Rettigheder Rundvisning Rykkergebyrer Salg af inventar og udstyr Støtteforeninger Tilskud Udlejning af fast ejendom Udlejning af udstillingsgenstande og rekvisitter Udlejning af medarbejdere Udlæg Ydelser i nær tilknytning til den kulturelle aktivitet Årsabonnement

6 Momsfradrag Fuld fradragsret Delvis fradragsret for fællesomkostninger Ingen fradragsret Særlige regler for bygninger Særlige regler for biler Medarbejderes brug af varebiler Investeringsgoder Køb af varer mv. i EU Refusion af udenlandsk moms Handel med lande uden for EU Udstillinger i tredjelande Køb af varer i tredjelande Byggemoms Hvilke arbejder skal der beregnes moms af? Hvem er ansatte? Hvordan beregnes momsen? Lønsumsafgift Beregning af lønsumsafgift Afgifter Energiafgifter Motorbrændstof Vandafgift Dokumentationskrav Momskompensation Forudsætning for momskompensation Godkendelse efter ligningslovens 8A og 12, stk Bilag 1. Fakturaeksempel vedr. forskel i leverings- og faktureringstidspunkt.. 38 Bilag 2. Fakturaeksempel vedr. momsfrie og momspligtige aktiviteter

7 Hvornår skal der beregnes moms? Afgiftspligtig person Momsloven slår fast, at virksomheder, institutioner m.fl., som driver økonomisk virksomhed, er såkaldte afgiftspligtige personer. Begrebet blev introduceret i momsloven i 1994 og har fjernet grundlaget for mange af de aftaler, som tidligere betød, at videresalg af varer og ydelser til kostpris kunne ske uden momsregistrering. Museer og andre kulturelle institutioner er afgiftspligtige personer, da de driver økonomisk virksomhed. Dermed er deres aktiviteter omfattet af momslovens bestemmelser. Herefter kan der kun ske fritagelse for de aktiviteter, som positivt er momsfritaget efter momslovens bestemmelser om momsfritagelse. Alle andre aktiviteter vil medføre momspligt, hvis institutionen opnår indtægter for de leverede ydelser. I afsnittet Momsmæssig behandling af indtægter har vi gennemgået en lang række af de aktiviteter, som er eller kan være momspligtige for attraktionerne. Bagatelgrænse på kr. Hvis de årlige indtægter fra momspligtige aktiviteter inden for en 12-månedersperiode udgør under kr., kan momsregistrering undlades. Denne bundgrænse gælder for samtlige de momspligtige aktiviteter, som institutionen har. Momsloven giver ikke mulighed for at anvende bagatelgrænsen på aktiviteterne hver for sig. I forbindelse med vurderingen af, om bagatelgrænsen er overskredet, indgår også omsætning efter byggemomsreglerne, se mere herom under afsnittet om byggemoms. Hvis bagatelgrænsen overskrides i årets løb, skal der ske momsregistrering. Derefter skal der beregnes salgsmoms (udgående afgift) af momspligtige indtægter udover kr. Hvis bagatelgrænsen overskrides i et år, skal institutionen beregne moms af samtlige momspligtige indtægter i det følgende år. Momsregistrering Hvis der er krav om momsregistrering, jf. ovenstående, skal der indsendes en registreringsblanket til Erhvervs- og selskabsstyrelsen. Blanketten findes på www. webreg.dk. 7

8 Blanketten skal indsendes senest 8 dage før opstart af momspligtige aktiviteter. Hvis registrering sker som følge af, at kr. s grænsen overskrides, skal momsregistrering ske hurtigst muligt herefter. Momspligtige, der ikke overskrider kr. s grænsen, behøver ikke at lade sig registrere. De kan dog vælge at lade sig frivilligt registrere og betale moms. Frivilligt registrerede virksomheder skal følge de almindelige regler i momsloven. Fakturering Momsregistrerede virksomheder skal udstede fakturaer i forbindelse med momspligtige leverancer og ved forudbetaling af sådanne leverancer. Kravene til indholdet af momsfakturaer blev ændret pr. 1. januar 2004 som led i en harmonisering af reglerne om momsfakturering for EU-landene. I dag skal fakturaer og afregningsbilag/kreditnotaer indeholde følgende oplysninger: Fakturadato Fortløbende nummer Sælgers momsregistreringsnummer Sælgers fulde navn og adresse Købers fulde navn og adresse Mængden og arten af de leverede goder eller omfanget og arten af de leverede tjenesteydelser Ved levering af varer samt visse ydelser til andre EU-lande, skal købers momsregistreringsnummer fremgå af fakturaen Leveringsdato. Hvis fakturaen ikke udstedes umiddelbart efter levering af varen/ydelsen, skal det fremgå af fakturaen, hvornår leveringen har fundet sted, se eksempel herpå i bilag 1 Momsgrundlaget, enhedsprisen uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i enhedsprisen Gældende momssats Det momsbeløb, der skal betales Ved udleje af transportmidler til afgiftspligtige uden for EU, skal købers momsregistreringsnummer fremgå af fakturaen Oplysning om momsfritagelse - kun EU-handel Oplysning om omvendt betalingspligt - kun handel med udlandet. Nedenfor er givet en kortfattet gennemgang af de vigtigste af ovenstående krav, som institutionerne oftest skal anvende. Afregningsbilag Afregningsbilag er salgsbilag, som køber af en vare/ydelse udsteder på vegne af sælger. Krav til indholdet af afregningsbilag er de samme som for fakturaer. Efter gældende regler er det et krav, at der foreligger en skriftlig aftale mellem de to parter om, at der anvendes afregningsbilag. Den skriftlige aftale er kun gyldig så længe begge parter er registreret for moms, og det fremgår af aftalen, at den ene part skal underrette den anden part, såfremt momsregistreringen ophører. Der skal ligge et underskrevet eksemplar af aftalen hos begge parter. Herudover skal sælger i hvert enkelt tilfælde godkende det udstedte afregningsbilag. Kravet om, at der skal foreligge en skriftlig aftale, forventes ophævet fra 1. januar

9 Momsfritagne leverancer Når en institution udelukkende leverer varer og ydelser, der er fritaget for moms efter momslovens 13, er attraktionen som udgangspunkt ikke omfattet af momslovens fakturakrav. Det forventes, at salg af momsfrie ydelser bliver omfattet af fakturakravene fra 1. januar Dette vil særligt få betydning for formkravene til entrebilletter og lign. Hvis man står overfor at udskifte edb-systemer mv., bør man have de kommende ændringer til fakturakrav med i overvejelserne, når udskiftningerne planlægges. Hvis institutionen både fakturerer momspligtige og momsfrie leverancer på samme faktura, skal det fremgå af fakturaen, hvilke leverancer, der er pålagt moms. De momsfrie leverancer skal opføres for sig med særskilt sammentælling, se eksempel herpå i bilag 2. Hvis der udstedes faktura over en momsfri ydelse (eksempelvis udlån af museumsgenstande som led i museumsdriften), må der aldrig fremgå et momsbeløb af fakturaen, ligesom det ikke må være fortrykt på fakturaen, at beløbet er inkl. moms. Dette vil udløse pligt til at indbetale momsen eller til at tilbageføre momsen ved udstedelse af kreditnota. Kassebon/forenklet faktura ved salg til private mv. Attraktioners kiosker mv., der overvejende sælger varer til private, kan undlade at udstede faktura, der opfylder ovenstående fakturakrav. I stedet for faktura skal der benyttes kasseapparat, og en kassebon udleveres til køberen. Hvis der gennemføres under 100 salgstransaktioner om ugen, kan der i stedet udstedes en forenklet faktura. Kasseboner og andre forenklede fakturaer skal indeholde følgende oplysninger: Attraktionens navn og momsregistreringsnummer Fortløbende nummer, dog ikke gældende for kasseboner Udstedelsesdato Leverancens art Momsbeløbets størrelse. I stedet kan angives, at momsen udgør 20 % af det samlede beløb. Når de momsfrie ydelser bliver omfattet af fakturakravene, vil det være hensigtsmæssigt at anvende kassebon i forbindelse med salg af entrebilletter mv. Opbevaring af fakturakopier Kopier af fakturaer og kreditnotaer, der foreligger i ikke-elektronisk form, skal i overensstemmelse med momslovens 52 a opbevares hos leverandøren, uanset virksomheden har overladt det til en tredjeperson at forestå faktureringen. Det betyder, at en cafe eller kiosks forpagter selv skal opbevare fakturakopier, hvis institutionen fakturerer på vegne af forpagteren. Elektronisk fakturering Alle virksomheder har mulighed for at sende sine fakturaer elektronisk i hele EU. Efter gældende regler er der 2 betingelser, der skal være opfyldt ved elektronisk fakturering: 1. køberen skal være indforstået med at modtage en elektronisk faktura, og 9

10 2. der skal være sikkerhed for både ægtheden af fakturaernes oprindelse og integriteten af fakturaernes indhold. Denne sikkerhed kan efter de fælles EU-regler opnås gennem enten en elektronisk signatur, eller elektronisk dataudveksling (EDI). Benyttes en af disse to metoder, kan elektronisk fakturering ske overalt i EU, fx ved handel mellem virksomheder i forskellige EU-lande. Der foreligger på EU-niveau forslag omkring lempelse af de eksisterende faktureringsregler. Efter forslaget udvides muligheden for brug af elektronisk fakturering ved en afskaffelse af kravene om elektronisk signatur, EDI eller lignende ved anvendelse af elektronisk fakturering. Lovforslaget er endnu ikke vedtaget, men det ventes at træde i kraft pr. 1. januar

11 Momsmæssig behandling af indtægter Dette afsnit beskriver i alfabetisk orden efter emne kortfattet den momsmæssige behandling af indtægter, som kulturelle attraktioner ofte har. Det drejer sig først og fremmest om institutionens kulturelle aktiviteter, men de enkelte institutioner har herudover mange momspligtige aktiviteter i forbindelse med driften af attraktionen. Afbestillingsgebyrer Afbestillingsgebyrer, der udsendes, fx i forbindelse med for sen afbestilling af mødelokaler, aflysning af et arrangement mv., falder uden for momslovens anvendelsesområde. Der skal derfor ikke afregnes moms eller lønsumsafgift af gebyret, ligesom beløbet skal holdes uden for beregningen af den delvise momsfradragsprocent. Annoncer/ sponsorater, herunder udgivelse af publikationer Indtægter ved salg af annoncer i tryksager af enhver art, og ved indgåelse af sponsoraftaler med private virksomheder, er momspligtige. Attraktioner, der modtager indtægter fra annoncesalg og fra sponsoraftaler, skal udstede faktura med moms til den, der betaler annoncen/sponsoratet. Derimod kan en attraktion modtage donationer uden at beregne moms, hvis der ikke ydes nogen form for reklameydelse eller anden modydelse. I praksis accepteres det, at tilskudsgiverne bliver nævnt i en oversigt over bidragydere eller lignende. Hvis en attraktion får fremstillet publikationer, som skal sælge attraktionen på biblioteker, turistkontorer, hoteller mv., vil der også være momspligt for eventuelle annoncer. Når der er annoncer i disse brochurer, kan institutionen opnå delvis momsfradragsret vedrørende udgifter til opsætning, trykning, forsendelse mv. i forbindelse med brochuren. Aktiviteter for børn Mange attraktioner arrangerer løbende specielle aktiviteter for børn, fx skattejagt, fremstilling af bolsjer, legetøj, frimærker, brevpapir, fødselsdagsarrangementer mv. Hvis attraktionen tager betaling for denne aktivitet, vil indtægten herfra være momspligtig, da der er tale om en forlystelse. 11

12 Vi er bekendt med, at nogle skattecentre anser aktiviteten som værende en integreret del af museumsaktiviteten, hvorfor vi vil anbefale, at der tages kontakt til det lokale Skattecenter for afklaring af den momsmæssige behandling af børneaktiviteterne. Arkæologiske undersøgelser Der skal opkræves moms af forundersøgelser og andre arkæologiske udgravningsydelser, som et museum leverer i forbindelse med at finde spor af fortidsminder. Momspligten omfatter alle arkæologiske undersøgelser, herunder forundersøgelser omfattet af museumslovens g, h og j. Omvendt har museet fuldt fradrag for udgifter, der knytter sig direkte til ovennævnte undersøgelser. Dette gælder tillige køb af fx underleverandørydelser. Museer, der modtager tilskud fra Kulturarvsstyrelsen (KUAS), som hel eller delvis betaling for større forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser, skal udstede faktura til bygherren på det samlede beløb med tillæg af moms og først ved opkrævningen af beløbet hos bygherren fradrage det tilskud, der er modtaget fra KUAS. Tilskuddet fra KUAS skal medtages som en momspligtig omsætning ved beregning af den delvise fradragsprocent, på lige fod med betalingen fra bygherren. Se afsnittene om Fuld fradragsret og Delvis fradragsret for fællesomkostninger. Butikker Salg fra butikker, kiosker mv. er momspligtigt, også når salget sker via mindre butikker eller boder. Som eksempler på varer kan nævnes bøger, postkort, plakater, souvenirs m.m. Salg af slik, tobak, øl og vand fra automater er momspligtigt. Der vil være fuldt momsfradrag for indretning mv. af butikker, hvis butikken udelukkende har momspligtigt salg. Hvis butikken tillige har momsfrie aktiviteter, eksempelvis salg af entrebilletter, er der adgang til delvist fradrag for indretning efter en omsætningsfordeling. Se afsnittene Delvis fradragsret for fællesomkostninger og Særlige regler for bygninger. Cafe- og restaurationsdrift Salg af mad og drikkevarer er momspligtigt. Hvis attraktionen sælger varer, fx drikkevarer, mad, chips mv. i forbindelse med koncerter eller andre arrangementer er salget herfra momspligtigt. Salget er momspligtigt uanset om attraktionen ikke selv afholder koncerten. Donationer Der skal ikke beregnes moms af donationer til en attraktion, når disse ydes uden nogen form for modydelse. I praksis accepteres det, at tilskudsgivere nævnes i en oversigt over bidragydere eller lignende, men der må ikke være tale om decideret reklame for bidragyderne. 12

13 Entreindtægter Salg af entrebilletter til kulturelle attraktioner er momsfritaget. Det er en forudsætning for momsfritagelse, at attraktionen ikke kan anses for en forlystelse. Salg af entrebilletter til attraktioner, som tillige giver adgang til momspligtige forlystelser, er som udgangspunkt momspligtigt efter et skøn. Ved fastsættelsen af skønnet, skal der henses til omfanget af hhv. momsfrie og momspligtige aktiviteter i den pågældende attraktion. Se tillige nedenfor om koncerter og andre enkeltstående arrangementer. Foredragsvirksomhed Den momsmæssige behandling af foredrag er afhængig af, om attraktionen selv afholder et foredrag eller blot er arrangør. Hvis attraktionen er arrangør af et foredrag, er entreindtægten momspligtig, medmindre foredraget kan anses for at være i nær tilknytning til den momsfri aktivitet. Afholdes foredraget af en ansat, vil entreindtægten være momsfri. Indtægter fra momsfrie foredrag er ligeledes lønsumsafgiftsfrie, hvorfor ansattes anvendte tid på foredrag skal holdes uden for lønsumsafgiftsgrundlaget. Frimærker Salg af danske frimærker til pålydende værdi er momsfritaget. Indtægten fra salg af frimærker skal ikke indgå ved opgørelsen af fradragsprocenten. Momsfritagelsen for frimærker omfatter tillige provision, som kiosker m.fl. modtager for salg af julemærker og frimærker. Mindre provisionsindtægter fra salg af frimærker skal ikke medtages ved opgørelse af fradragsretten. Koncerter og andre enkeltstående arrangementer Hvis en attraktion afholder koncerter, teaterforestillinger mm. og i den forbindelse opkræver entre, vil entreindtægten være momspligtig. Momsloven giver en mulighed for momsfritagelse, hvis der er tale om arrangementer, hvis overskud fuldt ud går til velgørende arrangementer eller almennyttige formål. Efter den seneste praksis kan det ikke udelukkes, at en attraktion ligeledes vil kunne opnå en momsfritagelse, hvis overskuddet eksempelvis skal anvendes til renovering af attraktionens bygninger. Landsskatteretten har fastslået, at en friskole kunne få momsfritagelse for et enkeltstående arrangement (julemarked), hvor overskuddet skulle anvendes til renovering af skolen. Landsskatten anså overskuddet for at være anvendt til almennyttige formål, der kom en bred kreds af personer til gode. Konservering Hvis et museum har en konserveringsafdeling, der sælger ud af huset, skal der beregnes moms af dette salg. 13

14 Mønttelefoner Salg af teleydelser fra en opstillet mønttelefon er momspligtigt. Derimod skal der ikke betales moms ved salg af telekort, der træder i stedet for mønter, da telekortet betragtes som et betalingsmiddel. Der sker derfor blot en omveksling fra kontanter til værdikort. Momsen for telekortene afregnes af teleleverandøren efter et særligt regelsæt. Indtægten fra salg af telekort skal ikke indgå ved opgørelsen af fradragsprocenten, da opkrævning af betalingen sker på vegne af teleselskabet. Provision ved salg af telekort er momspligtig. Postkort/plakater Salg af postkort og plakater er momspligtigt. Reklame Salg af reklamer mv. til brug i publikationer mv. er altid momspligtigt. Rekvisitter Salg af rekvisitter kan ske uden moms, når der ved købet ikke har været ret til momsfradrag. Rekvisitter, der indkøbes med henblik på anvendelse i udstillinger, til udlejning og evt. som motiv på postkort og plakater mv., vil berettige til delvist momsfradrag på købstidspunktet. Der skal derfor afregnes moms ved et efterfølgende salg. Rettigheder Salg af hel eller delvis overdragelse af rettigheder, herunder ophavsrettigheder, licensrettigheder, patentrettigheder, varemærkerettigheder mv. er momspligtigt. Der kan være tale om rettigheder til frembringelser, der er præsteret af en eller flere personer. Det kan eksempelvis være bøger, kunstværker, musik, film, edbprogrammer mv. Rundvisning Rundvisninger/omvisninger, der sker mod særskilt betaling, er momsfri, da dette sker som led i den momsfri kulturelle aktivitet. Rykkergebyrer Rykkergebyrer, der udsendes som led i manglende rettidige betaling, falder uden for momslovens anvendelsesområde, da der ikke er nogen modydelse til gebyret. Der skal derfor ikke betales moms af rykkergebyrer, og indtægten skal ikke medregnes ved opgørelse af den samlede fradragsprocent. Som eksempel på opkrævning af rykkergebyr kan nævnes manglende betaling for leje af et mødelokale eller lignende. Salg af inventar og udstyr Ved salg af inventar og udstyr, der udelukkende har været anvendt til momsfrie aktiviteter og dermed ikke har berettiget til fradrag for moms ved anskaffelsen, skal der ikke beregnes moms af salgsprisen. 14

15 Ved salg af inventar og udstyr, som har givet ret til fuld eller delvis fradrag for moms ved anskaffelsen, skal der opkræves moms af den fulde salgspris. Der skal opkræves moms, uanset om der rent faktisk er taget et fradrag. Det afgørende for den momsmæssige behandling ved salget er, om der har været ret til momsfradrag ved anskaffelsen. Indtægter ved salg af inventar skal ikke medtages ved den samlede opgørelse af fradragsprocenten, uanset om der er tale om momspligtige eller momsfrie indtægter. Dette skyldes, at der er tale om et enkeltstående salg for institutionen, hvorfor salget ikke anses at udgøre decideret omsætning hos institutionen. Støtteforeninger Hvis institutionen modtager gaver fra selvstændige støtteforeninger uden at give støtteforeningen modydelser, skal gaverne momsmæssigt behandles som tilskud, der er beskrevet nedenfor. Giver attraktionen eksempelvis støtteforeningens medlemmer fri adgang til attraktionen, skal gaverne i momsmæssig henseende behandles som entreindtægter. Tilskud Som hovedregel skal der ikke beregnes moms af tilskud, og tilskuddene skal ikke medtages ved den samlede opgørelse af museets fradragsprocent. Et tilskud kan kun blive momspligtigt, hvis der stilles krav om levering af en modydelse for at få tilskuddet. Hvis der stilles krav om en modydelse, skal tilskuddet behandles som selve modydelsen, og vil således enten være momsfrit eller momspligtigt, afhængig af modydelsens karakter. Som eksempel på et momspligtigt tilskud kan nævnes tilskud, som statslige og statsanerkendte museer modtager fra Kulturarvsstyrelsen i forbindelse med større forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser ved fund af fortidsspor efter museumslovens g, h og j. I disse tilfælde udgør tilskuddet en hel eller delvis betaling for det arbejde, der udføres over for bygherren, hvorfor tilskuddet er momspligtigt. Tilskud, der leveres som betaling for en modydelse, skal indgå ved opgørelse af den samlede fradragsprocent, enten som en momspligtig eller -fri omsætning. Generelt foreligger der ikke momspligt for tilskud ydet af stat, regioner, kommuner og EU, fordi disse tilskud som oftest bliver ydet uden krav på en konkret modydelse. Der er tale om midler, som attraktionen søger om for at kunne gennemføre sine ideer og projekter. Dette vil fx være tilfældet for almindelige tilskud og statstilskud, ydet efter museumsloven. Udlejning af fast ejendom Som hovedregel er lejeindtægter ved udlejning af fast ejendom fritaget for moms, men der gælder en række undtagelser. Momsfritagelsen for udlejning af fast ejendom omfatter også udlejning/bortforpagtning af jord til fx landbrug. Momsloven giver mulighed for at få en frivillig momsregistrering for udlejning af fast 15

16 ejendom. En frivillig registrering for udlejning af fast ejendom kan være aktuel hvis en del af attraktionens bygninger eller lokaler udlejes, fx i forbindelse med afholdelse af kurser, konferencer, koncerter mv., eller hvis et jordtilliggende udlejes erhvervsmæssigt. I disse tilfælde vil en frivillig momsregistrering betyde, at attraktionens udlejning af fast ejendom skal pålægges moms. Samtidig bliver attraktionen berettiget til fradragsret for udgifter, der afholdes i forbindelse med lokaler og bygninger, der er omfattet den frivillige registrering. Dette vil medføre en øget fradragsret for moms af fællesomkostninger og godtgørelse af energiafgifter. En frivillig registrering for udlejning af fast ejendom opnås efter anmodning til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. En frivillig registrering kan ikke omfatte udlejning til boligformål. Udlejning af lokaler Lokaleudlejning er som hovedregel fritaget for moms. Dette gælder fx udlejning af kursus- og undervisningslokaler, selvom lejen inkluderer overheadprojektor og lignende undervisningsfaciliteter. Det er en betingelse for momsfritagelse for leje af udstyr, at der ikke kræves særskilt betaling herfor i forbindelse med momsfri udlejning af lokaler. Hvis attraktionen ligeledes serverer mad- og drikkevarer i de udlejede lokaler, bliver hele arrangementet momspligtigt, uanset om attraktionen ikke har en frivillig registrering for udlejning af fast ejendom. Begrundelsen herfor er, at denne aktivitet bliver sidestillet med hoteldrift og drift af konferencecentre m.fl., der er en momspligtig aktivitet. Udlejning af lokaler med udstyr Der skal opkræves moms ved udlejning af udstyr, eksempelvis edb-maskiner, når udstyret er væsentligt i forhold til brug af lokalet. Udstyr, der i mindre omfang stilles til rådighed som led i udlejning af lokaler, er normalt en del af lokaleudlejningen og dermed momsfri, medmindre der er sket frivillig registrering for udlejning af fast ejendom, hvorved udlejningen er momspligtig. For vurdering af, om løsøregenstande kan anses for at være en del af lokalelejen, skal der som udgangspunkt henses til, om udstyret er afgørende for leje af lokalet. Hvis man som lejer har brug for 30 edb-maskiner til gennemførelse af et kursus, vil det være edb-maskinerne, der er vigtigst for lejen og ikke selve lokalet. Udlejning af udstillingsgenstande og rekvisitter Indtægter fra udlejning af udstillingsgenstande og rekvisitter er momspligtige. Indkøb af rekvisitter, der udelukkende skal anvendes til momspligtig udlejning vil berettige til fuldt momsfradrag på købstidspunktet. Indkøb af genstande og rekvisitter, der både skal anvendes til udstilling i et museum og til udlejning, vil berettige til delvist momsfradrag efter en omsætningsfordeling. Det afgørende for momsfradragsretten er udelukkende, om museet på anskaffelsestidspunktet har til hensigt at anvende de indkøbte genstande og rekvisitter til udlejning eller andre momspligtige aktiviteter. En eventuel tidsmæssig forskydning mellem indkøb og udlejning samt intensiteten i udlejningen er underordnet, når blot genstanden eller rekvisitterne tilbydes til momspligtige aktiviteter som eksempelvis udlejning. 16

17 Udlejning af medarbejdere Attraktioner, som stiller medarbejdere til rådighed for andre institutioner og virksomheder, skal beregne moms af honorarindtægterne. Dette gælder uanset om lejeren af arbejdskraften sælger momspligtige varer/ydelser eller har momsfrie aktiviteter. Momspligten gælder også i de tilfælde, hvor der alene sker en omkostningsudligning. Hvis der er tale om et mere permanent samarbejde, kan momspligten undgås, hvis der sker en delansættelse af den eller de relevante medarbejdere. Udlæg Udlæg kan holdes uden afregning af moms. For at undgå moms på udlæg skal udgiften være afholdt i aftagers navn og for dennes regning. Derudover skal udlægget registreres på en udlægskonto. Udlægsreglerne kan kun bruges ved køb hos tredjemand. Reglerne kan derfor ikke bruges på løn til museets egne ansatte. Ydelser i nær tilknytning til den kulturelle aktivitet Skatterådet har taget stilling til, hvor langt begrebet i nær tilknytning til kan anvendes. I den konkrete sag blev salg af administrationsydelser anset for at være i tilknytning til en momsfri museumsaktivitet. Hvis der indgås samarbejde med andre momsfrie kulturelle attraktioner, hvor der som udgangspunkt skal betales moms af de ansattes ydelser mellem attraktionerne, vil vi anbefale, at der rettes henvendelse til SKAT for afklaring af, om de pågældende ydelser kan anses for at være i nær tilknytning til den momsfri kulturelle aktivitet. Vi skal gøre opmærksom på, at fællesadministration som udgangspunkt er momspligtigt, hvis de pågældende medarbejdere kun er ansat hos den ene institution. Årsabonnement Hvis der tilbydes årsabonnementer med fri adgang til institutionens aktiviteter, skal indtægter herfra momsmæssigt behandles som entreindtægter, der er beskrevet ovenfor. Udsendelse af årsberetninger mv. til abonnenter skal betragtes som biydelser til adgangen til attraktionen. Er attraktionen momsfri, vil udsendelse af årsberetning ligeledes være momsfri. Udgifter til fremstilling af årbøger mv., som udleveres gratis til abonnenter mv., vil ikke berettige til fradrag, medmindre publikationen indeholder annoncer/reklamer. Såfremt publikationen indeholder annonceindtægter, skal der afregnes moms af annonceindtægterne. Til gengæld har institutionen delvist momsfradrag for udgifter til opsætning, trykning, forsendelse mv. i tilknytning til publikationerne. 17

18 Momsfradrag Momsregistrerede virksomheder har adgang til at fratrække moms vedrørende indkøb, som vedrører de momspligtige aktiviteter. Der skal sondres mellem indkøb, som udelukkende vedrører de momspligtige aktiviteter og indkøb, som anvendes til såvel momspligtige som momsfrie formål. Fuld fradragsret Moms vedrørende indkøb, som udelukkende anvendes til momspligtige aktiviteter/ formål, kan fratrækkes fuldt ud. Det afgørende for, om der er adgang til fuld momsfradragsret, er, om anskaffelser, såsom inventar, bygninger og driftsmidlerne udelukkende må anses for at blive anvendt til brug for attraktionens levering af momspligtige varer og ydelser og ikke til selve den momsfri kulturelle aktivitet. Fx vil et museum, der er momsregistreret for drift af en butik, have fuld fradragsret for moms vedrørende indkøb af de varer, som sælges i butikken. Museet vil ligeledes have fuldt momsfradrag for indkøb til indretning og inventar, hvis der i butikken i øvrigt kun er momspligtigt salg. Har butikken også salg af momsfrie entrebilletter, skal fradragsretten i stedet opgøres efter en omsætningsfordeling, som beskrevet nedenfor i afsnittet om delvis fradragsret. For reoler og lignende, som udelukkende anvendes til momspligtige aktiviteter, kan der opnås fuld momsfradragsret, uanset at der også er salg af entrebilletter fra butikken. Tilsvarende vil der være fuld fradragsret for moms vedrørende køb/leje af sodavandsautomater, samt køb af sodavand til samme, når der beregnes moms af salget. Delvis fradragsret for fællesomkostninger Attraktioner med blandede aktiviteter (fx momsfri museumsdrift og momspligtigt salg af reklamer og salg fra kiosk og cafe), har mulighed for at fratrække en andel af momsen vedrørende omkostninger, som ikke kan henføres direkte til den ene eller den anden aktivitet. Disse omkostninger betragtes som fællesomkostninger. Som eksempler på fællesomkostninger kan nævnes administrative omkostninger, edb-omkostninger, lys, vand, varme, revision, rengøring, vedligeholdelse af haveanlæg, p-plads mv. For at kunne opnå delvis momsfradrag på fællesarealer som fx parkanlæg, gennem- 18

19 gangslokaler mv. vil vi anbefale, at der genereres momspligtige indtægter, (fx reklameindtægter) direkte på anlæggene mv. Der kan blive tale om delvis fradragsret for en række andre omkostninger afhængig af karakteren af de momspligtige omkostninger. Hvis fx et museums indkøb af rekvisitter både skal anvendes i forbindelse med en udstilling og efterfølgende skal anvendes til udlejning mv., vil indkøbet berettige til delvist momsfradrag. Hvis der alene generes momspligtig omsætning ved, at rekvisitter indgår som motiver på postkort og plakater, er det SKATs opfattelse, at dette ikke er tilstrækkelig til, at der kan opnås delvis momsfradrag. For at der kan opnås delvis momsfradrag kræves der efter SKATs praksis, at der genereres momspligtig omsætning fra flere forskellige momspligtige aktiviteter. Rekvisitter, der anses som en del af udsmykningen i lokaler med både momspligtige og momsfrie aktiviteter, berettiger til delvist fradrag. Det kunne fx være udstilling i en hall, hvorfra der er direkte adgang til butik og museum, udstilling i butik, cafe mv. Moms vedrørende omkostninger til vedligeholdelse af eksempelvis administrative lokaler, hvor der både foregår momspligtige og momsfrie aktiviteter, vil også kunne fratrækkes efter omsætningsfordelingen. Derudover gælder særlige regler for fradragsret vedrørende bygninger, se afsnittet om Særlige regler for bygninger. Den delvise fradragsret opgøres for langt de fleste omkostninger på grundlag af forholdet mellem de momspligtige og de momsfrie indtægter (omsætningsfordeling). Beregningen sker efter følgende formel: Momspligtig omsætning x 100 = fradragsprocent (andel af moms, som kan fratrækkes) Samlet omsætning ekskl. tilskud I den momspligtige omsætning indgår samtlige de indtægter, hvoraf attraktionen har afregnet salgsmoms, herunder kiosk-/automatsalg, sponsorater/annoncesalg, momspligtig lokaleudleje mv. I den samlede omsætning indgår såvel de momspligtige som de momsfrie aktiviteter. De momsfrie aktiviteter er først og fremmest entreindtægter, indtægter fra rundvisninger og undervisning af skoleelever, hvoraf der ikke er beregnet moms. Derudover kan der være tale om lejeindtægter fra momsfri udlejning af lokaler mv. Tilskud og donationer medregnes ikke i den samlede omsætning, når der ikke anses at foreligge en modydelse. Det drejer sig først og fremmest om tilskud, herunder offentlige tilskud fra stat, region og kommune, samt donationer fra forskellige fonde. Salg af anlægsaktiver, som er omfattet af reglerne om investeringsgoder, skal ligeledes holdes uden for beregningen af den delvise momsfradragsprocent. Den beregnede fradragsprocent hæves til nærmeste hele procent. Hvis fradragsprocenten er beregnet til 36,10 %, hæves den til 37 %. Hvis fradragsprocenten i et år er endeligt opgjort til fx 37 %, kan denne procent anvendes som acontosats i det efterfølgende år. Når året er gået, skal der ske en regulering baseret på de faktiske regnskabstal for året. Ingen fradragsret Moms vedrørende udgifter, som udelukkende vedrører de momsfritagne aktiviteter, kan ikke fratrækkes. Det gælder fx indkøb af rekvisitter mv., der kun anvendes i forbindelse med den momsfri museumsdrift. 19

20 Herudover er der nogle indkøb, som hverken berettiger til hel eller delvis momsfradragsret, uanset formålet med indkøbet. Det drejer sig blandt andet om indkøb, som anvendes til følgende formål: Vederlagsfri kost til attraktionens personale. Gratis servering af måltider til personale i forbindelse med hensigtsmæssig tilrettelæggelse og gennemførelse af møder i arbejdstiden betragtes ikke som kost, hvorfor der kan opnås hel eller delvis momsfradrag herfor, hvis mødet knytter sig til momspligtige aktiviteter. Opførelse og vedligeholdelse mv. af bolig for personalet. Naturalaflønning. Repræsentation og underholdning. Gratis servering af måltider for forretningsforbindelser i egne lokaler i forbindelse med afholdelse af møder anses ikke som repræsentation. Udgiften vil derfor berettige til hel eller delvist momsfradrag, hvis serveringen knytter sig til momspligtige aktiviteter. Gaver, både til personale og eksterne interessenter Restaurationsydelser. Købsmomsen kan fradrages med 25 %, hvis udgifterne har været af strengt erhvervsmæssig karakter og maden er indtaget ude i byen. Hotelophold. Købsmomsen kan fradrages med 25 %, hvis udgifterne har været af strengt erhvervsmæssig karakter. Momsfradraget for omkostninger til restaurant og hotel skal som udgangspunkt yderligere reduceres med museets momsfradragsprocent. Særlige regler for bygninger Der gælder et særligt regelsæt, som regulerer momsfradragsretten for bygninger. I korthed går disse regler ud på følgende: Opførelse af fast ejendom Hvis der opføres bygninger og tilbygninger, som både skal anvendes til momspligtige og momsfritagne formål, kan momsen fratrækkes efter et skøn over den forventede anvendelse. Som eksempler herpå, kan nævnes lokaler, som både anvendes til udstilling og udlejning inkl. moms, fordi der sker servering af mad- og drikkevarer eller fordi attraktionen har en frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom, Den fratrukne moms skal reguleres efter reglerne om regulering for investeringsgoder. Disse regler er meget kortfattet omtalt i afsnittet om Investeringsgoder. Hvis der opføres bygninger/tilbygninger, som udelukkende anvendes til momspligtige formål, fx en tilbygning med cafe/butik, kan momsen fratrækkes fuldt ud. Hvis der derimod opføres en bygning/tilbygning, som udelukkende anvendes til momsfrie aktiviteter, kan der ikke fratrækkes nogen del af momsen. Ombygning, reparation og vedligeholdelse af fast ejendom For omkostninger vedrørende ombygning, reparation, vedligeholdelse mv. af bygninger og lokaler, som anvendes til blandede aktiviteter (såvel momspligtige som momsfrie formål), skal fradragsretten opgøres på grundlag af omsætningsfordelingen, jf. afsnittet om delvis fradragsret. Et lokale anvendes eksempelvis blandet, hvis der i et udstillingslokale tillige er aktiviteter som: Salg af mad og drikkevarer Salg af forlystelser for børn, eksempelvis skattejagter, børnefødselsdage fremstilling af legetøj mv. 20

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler VEJLEDNING Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler Maj 2013 Deloitte 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 GENERELT OM MOMS, LØNSUMSAFGIFT OG GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER HERUNDER LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Side 1 af 36 Moms - fakturering og regnskab Dato for 21 sep 2011 14:30 offentliggørelse Resumé Vejledningen beskriver reglerne for, hvordan du skal indberette det momspligtige salg og reglerne for, hvilke

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

Salg af fast ejendom - Moms

Salg af fast ejendom - Moms 2014 Salg af fast ejendom - Moms Vejledning 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms.

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms. Virksomhedsstart Indhold Forord... 3 Forretningsplan... 4 Den daglige bogføring og regnskab... 5 Virksomhedsform... 6 Personligt ejet virksomhed:... 6 Selskab:... 6 Aktieselskab (A/S):... 6 Anpartsselskab

Læs mere

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011.

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011. Biler skat og moms 2011/2012 Forord Trods finanskrise og diverse adfærdsregulerende initiativer udtænkt på Christiansborg kører mange prægtige biler rundt i i Danmark. Bilerne er er forsynet med forskellige

Læs mere

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader...

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader... Indhold 1 Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4 Erhvervsmæssig kørsel efter momsreglerne... 5 Erhvervsmæssig kørsel efter skattereglerne... 8 Varevogne på gule plader... 13 Hvilke biler er specialindrettede?...

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler SKAT OG PERSONALEGODER 2014 En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler FORORD I jeres arbejde med økonomi, løn, skat eller moms støder I sikkert på spørgsmål om gældende skattesatser, beløbsgrænser

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Indhold Indledning...3 Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg...4 Momspligtige personer... 4 Aktive skridt mod økonomisk udnyttelse... 5 Indtægter af en vis varig karakter...

Læs mere

S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013

S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013 S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013 Hostrupsvej 4. 7500 Holstebro. T 9610 6161 Torvegade 2. 7600 Struer. T 9684 2000 Harbogade 51. 6990 Ulfborg. T 9749 1366 www.kroyerpedersen.dk Medlem af RevisorGruppen

Læs mere

Skatteinformation januar 2006

Skatteinformation januar 2006 Skatteinformation januar 2006 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk FORORD Skattemyndighederne påberåber sig

Læs mere

7.4 Momsfradrag for udvalgte udgiftstyper

7.4 Momsfradrag for udvalgte udgiftstyper Moms Forlaget Andersen 7.4 Momsfradrag for udvalgte udgiftstyper Af Senior VAT Manager Rune Grøndahl, KPMG rgroendahl@kpmg.dk Indhold Denne artikel omhandlende momsfradrag for udvalgte udgiftstyper har

Læs mere

Kundeinformation august 2003

Kundeinformation august 2003 Kundeinformation august 2003 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Tillykke med 100 års dagen! Den

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2013. København d. 8. november

Beierholms Faglige Dage 2013. København d. 8. november Beierholms Faglige Dage 2013 København d. 8. november Velkommen 2 Fremgang kræver balancegang Se vores kundefilm 3 Program spor 1 Bogholderiet, Moms/afgifter Nyeste regler og praksis ved udlandshandel

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Dansk Musiker Forbund 1 Sankt Hans Torv 26 2200 København N Tlf: 35 240 240 Fax: 35 240 240 e-mail: dmf@dmf.dk www.dmf.dk

Dansk Musiker Forbund 1 Sankt Hans Torv 26 2200 København N Tlf: 35 240 240 Fax: 35 240 240 e-mail: dmf@dmf.dk www.dmf.dk ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ændringer i forhold til året før er markeret med >> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7 PERSONALEGODER 2014 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje... 4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

Få overblik over de nye faktureringsregler. Efterløn ved udlejning af ejendomme. Regler for solenergi, reformen for solcelleanlæg

Få overblik over de nye faktureringsregler. Efterløn ved udlejning af ejendomme. Regler for solenergi, reformen for solcelleanlæg 1-2013 6 4 Når et medlem af en a-kasse driver virksomhed fra en ejendom, som medlemmet selv ejer, er det vigtigt at vide, hvad der skal ske med ejendommen for at få efterløn. Få overblik over de nye faktureringsregler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2011-12 Fremsat den 18. april 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Skattefri familie- og

Læs mere