Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner"

Transkript

1 Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner

2 Redaktionen er afsluttet den 29. juli BDO ScanRevision tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer efter redaktionens slutning. Juli 2009 Copyright BDO ScanRevision Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne manual eller dele heraf er ikke tilladt uden BDO ScanRevisions skriftlige samtykke ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag til brug for omtale.

3 Forord Museer og andre kulturelle attraktioner (i det følgende blot omtalt som attraktioner eller institutioner) er som hovedregel momsfrie for deres kulturelle aktiviteter. Men de fleste attraktioner har herudover indtil flere momspligtige aktiviteter, som dels medfører pligt til at afregne moms, dels medfører en mulighed for at opnå momsmæssig fradragsret hos SKAT i forbindelse med køb af varer og ydelser. Hvis attraktionen er omfattet af lønsumsafgiftspligten, vil de momspligtige aktiviteter medføre, at der skal ske reduktion i lønsumsafgiftsgrundlaget. Dette skyldes, at der kun skal afregnes lønsumsafgift af den løn, der medvirker til at skabe den lønsumsafgiftspligtige omsætning. Løn til medarbejdere, der udelukkende eller delvist medvirker til at skabe en momspligtig omsætning, vil derfor reducere lønsumsafgiftsgrundlaget. Mange attraktioner vil med fordel kunne foretage en gennemgang af deres momsmæssige forhold med henblik på en økonomisk optimering. Denne vejledning indeholder en gennemgang af de relevante momsregler med hovedvægten lagt på de aktiviteter, som er normalt forekommende hos kulturelle attraktioner. Derudover har vi beskrevet reglerne for afregning af lønsumsafgift, herunder ændringerne i lønsumsafgiftsloven pr. 1. januar 2009, hvor fritagelsen for museer, der overvejende finansieres af offentlige midler, er ophævet til fordel for en generel fritagelse for museer, omfattet af museumsloven mv. Vi har ligeledes beskrevet muligheden for momskompensation for fonde og selvejende institutioner, som er godkendt efter ligningslovens 8 A og 12, stk. 3. Vi har lagt vægt på, at vejledningen skal kunne anvendes som et arbejdsredskab, hvorfor vi bevidst har undladt for lange teoretiske udredninger om emnerne. Vejledningen kommer ikke rundt om alle moms- og afgiftsmæssige spørgsmål. BDO ScanRevision og vores moms- og afgiftsrådgivere står gerne til rådighed for uddybende oplysninger om moms- og afgiftsmæssige problemstillinger. BDO ScanRevision, Statsautoriseret revisionsaktieselskab 3

4

5 Indholdsfortegnelse Indhold Hvornår skal der beregnes moms? Afgiftspligtig person Bagatelgrænse på kr Momsregistrering Fakturering Momsmæssig behandling af indtægter Afbestillingsgebyrer Annoncer/sponsorater, herunder udgivelse af publikationer Aktiviteter for børn Arkæologiske undersøgelser Butikker Cafe- og restaurationsdrift Donationer Entreindtægter Foredragsvirksomhed Frimærker Koncerter og andre enkeltstående arrangementer Konservering Mønttelefoner Postkort/plakater Reklame Rekvisitter Rettigheder Rundvisning Rykkergebyrer Salg af inventar og udstyr Støtteforeninger Tilskud Udlejning af fast ejendom Udlejning af udstillingsgenstande og rekvisitter Udlejning af medarbejdere Udlæg Ydelser i nær tilknytning til den kulturelle aktivitet Årsabonnement

6 Momsfradrag Fuld fradragsret Delvis fradragsret for fællesomkostninger Ingen fradragsret Særlige regler for bygninger Særlige regler for biler Medarbejderes brug af varebiler Investeringsgoder Køb af varer mv. i EU Refusion af udenlandsk moms Handel med lande uden for EU Udstillinger i tredjelande Køb af varer i tredjelande Byggemoms Hvilke arbejder skal der beregnes moms af? Hvem er ansatte? Hvordan beregnes momsen? Lønsumsafgift Beregning af lønsumsafgift Afgifter Energiafgifter Motorbrændstof Vandafgift Dokumentationskrav Momskompensation Forudsætning for momskompensation Godkendelse efter ligningslovens 8A og 12, stk Bilag 1. Fakturaeksempel vedr. forskel i leverings- og faktureringstidspunkt.. 38 Bilag 2. Fakturaeksempel vedr. momsfrie og momspligtige aktiviteter

7 Hvornår skal der beregnes moms? Afgiftspligtig person Momsloven slår fast, at virksomheder, institutioner m.fl., som driver økonomisk virksomhed, er såkaldte afgiftspligtige personer. Begrebet blev introduceret i momsloven i 1994 og har fjernet grundlaget for mange af de aftaler, som tidligere betød, at videresalg af varer og ydelser til kostpris kunne ske uden momsregistrering. Museer og andre kulturelle institutioner er afgiftspligtige personer, da de driver økonomisk virksomhed. Dermed er deres aktiviteter omfattet af momslovens bestemmelser. Herefter kan der kun ske fritagelse for de aktiviteter, som positivt er momsfritaget efter momslovens bestemmelser om momsfritagelse. Alle andre aktiviteter vil medføre momspligt, hvis institutionen opnår indtægter for de leverede ydelser. I afsnittet Momsmæssig behandling af indtægter har vi gennemgået en lang række af de aktiviteter, som er eller kan være momspligtige for attraktionerne. Bagatelgrænse på kr. Hvis de årlige indtægter fra momspligtige aktiviteter inden for en 12-månedersperiode udgør under kr., kan momsregistrering undlades. Denne bundgrænse gælder for samtlige de momspligtige aktiviteter, som institutionen har. Momsloven giver ikke mulighed for at anvende bagatelgrænsen på aktiviteterne hver for sig. I forbindelse med vurderingen af, om bagatelgrænsen er overskredet, indgår også omsætning efter byggemomsreglerne, se mere herom under afsnittet om byggemoms. Hvis bagatelgrænsen overskrides i årets løb, skal der ske momsregistrering. Derefter skal der beregnes salgsmoms (udgående afgift) af momspligtige indtægter udover kr. Hvis bagatelgrænsen overskrides i et år, skal institutionen beregne moms af samtlige momspligtige indtægter i det følgende år. Momsregistrering Hvis der er krav om momsregistrering, jf. ovenstående, skal der indsendes en registreringsblanket til Erhvervs- og selskabsstyrelsen. Blanketten findes på www. webreg.dk. 7

8 Blanketten skal indsendes senest 8 dage før opstart af momspligtige aktiviteter. Hvis registrering sker som følge af, at kr. s grænsen overskrides, skal momsregistrering ske hurtigst muligt herefter. Momspligtige, der ikke overskrider kr. s grænsen, behøver ikke at lade sig registrere. De kan dog vælge at lade sig frivilligt registrere og betale moms. Frivilligt registrerede virksomheder skal følge de almindelige regler i momsloven. Fakturering Momsregistrerede virksomheder skal udstede fakturaer i forbindelse med momspligtige leverancer og ved forudbetaling af sådanne leverancer. Kravene til indholdet af momsfakturaer blev ændret pr. 1. januar 2004 som led i en harmonisering af reglerne om momsfakturering for EU-landene. I dag skal fakturaer og afregningsbilag/kreditnotaer indeholde følgende oplysninger: Fakturadato Fortløbende nummer Sælgers momsregistreringsnummer Sælgers fulde navn og adresse Købers fulde navn og adresse Mængden og arten af de leverede goder eller omfanget og arten af de leverede tjenesteydelser Ved levering af varer samt visse ydelser til andre EU-lande, skal købers momsregistreringsnummer fremgå af fakturaen Leveringsdato. Hvis fakturaen ikke udstedes umiddelbart efter levering af varen/ydelsen, skal det fremgå af fakturaen, hvornår leveringen har fundet sted, se eksempel herpå i bilag 1 Momsgrundlaget, enhedsprisen uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i enhedsprisen Gældende momssats Det momsbeløb, der skal betales Ved udleje af transportmidler til afgiftspligtige uden for EU, skal købers momsregistreringsnummer fremgå af fakturaen Oplysning om momsfritagelse - kun EU-handel Oplysning om omvendt betalingspligt - kun handel med udlandet. Nedenfor er givet en kortfattet gennemgang af de vigtigste af ovenstående krav, som institutionerne oftest skal anvende. Afregningsbilag Afregningsbilag er salgsbilag, som køber af en vare/ydelse udsteder på vegne af sælger. Krav til indholdet af afregningsbilag er de samme som for fakturaer. Efter gældende regler er det et krav, at der foreligger en skriftlig aftale mellem de to parter om, at der anvendes afregningsbilag. Den skriftlige aftale er kun gyldig så længe begge parter er registreret for moms, og det fremgår af aftalen, at den ene part skal underrette den anden part, såfremt momsregistreringen ophører. Der skal ligge et underskrevet eksemplar af aftalen hos begge parter. Herudover skal sælger i hvert enkelt tilfælde godkende det udstedte afregningsbilag. Kravet om, at der skal foreligge en skriftlig aftale, forventes ophævet fra 1. januar

9 Momsfritagne leverancer Når en institution udelukkende leverer varer og ydelser, der er fritaget for moms efter momslovens 13, er attraktionen som udgangspunkt ikke omfattet af momslovens fakturakrav. Det forventes, at salg af momsfrie ydelser bliver omfattet af fakturakravene fra 1. januar Dette vil særligt få betydning for formkravene til entrebilletter og lign. Hvis man står overfor at udskifte edb-systemer mv., bør man have de kommende ændringer til fakturakrav med i overvejelserne, når udskiftningerne planlægges. Hvis institutionen både fakturerer momspligtige og momsfrie leverancer på samme faktura, skal det fremgå af fakturaen, hvilke leverancer, der er pålagt moms. De momsfrie leverancer skal opføres for sig med særskilt sammentælling, se eksempel herpå i bilag 2. Hvis der udstedes faktura over en momsfri ydelse (eksempelvis udlån af museumsgenstande som led i museumsdriften), må der aldrig fremgå et momsbeløb af fakturaen, ligesom det ikke må være fortrykt på fakturaen, at beløbet er inkl. moms. Dette vil udløse pligt til at indbetale momsen eller til at tilbageføre momsen ved udstedelse af kreditnota. Kassebon/forenklet faktura ved salg til private mv. Attraktioners kiosker mv., der overvejende sælger varer til private, kan undlade at udstede faktura, der opfylder ovenstående fakturakrav. I stedet for faktura skal der benyttes kasseapparat, og en kassebon udleveres til køberen. Hvis der gennemføres under 100 salgstransaktioner om ugen, kan der i stedet udstedes en forenklet faktura. Kasseboner og andre forenklede fakturaer skal indeholde følgende oplysninger: Attraktionens navn og momsregistreringsnummer Fortløbende nummer, dog ikke gældende for kasseboner Udstedelsesdato Leverancens art Momsbeløbets størrelse. I stedet kan angives, at momsen udgør 20 % af det samlede beløb. Når de momsfrie ydelser bliver omfattet af fakturakravene, vil det være hensigtsmæssigt at anvende kassebon i forbindelse med salg af entrebilletter mv. Opbevaring af fakturakopier Kopier af fakturaer og kreditnotaer, der foreligger i ikke-elektronisk form, skal i overensstemmelse med momslovens 52 a opbevares hos leverandøren, uanset virksomheden har overladt det til en tredjeperson at forestå faktureringen. Det betyder, at en cafe eller kiosks forpagter selv skal opbevare fakturakopier, hvis institutionen fakturerer på vegne af forpagteren. Elektronisk fakturering Alle virksomheder har mulighed for at sende sine fakturaer elektronisk i hele EU. Efter gældende regler er der 2 betingelser, der skal være opfyldt ved elektronisk fakturering: 1. køberen skal være indforstået med at modtage en elektronisk faktura, og 9

10 2. der skal være sikkerhed for både ægtheden af fakturaernes oprindelse og integriteten af fakturaernes indhold. Denne sikkerhed kan efter de fælles EU-regler opnås gennem enten en elektronisk signatur, eller elektronisk dataudveksling (EDI). Benyttes en af disse to metoder, kan elektronisk fakturering ske overalt i EU, fx ved handel mellem virksomheder i forskellige EU-lande. Der foreligger på EU-niveau forslag omkring lempelse af de eksisterende faktureringsregler. Efter forslaget udvides muligheden for brug af elektronisk fakturering ved en afskaffelse af kravene om elektronisk signatur, EDI eller lignende ved anvendelse af elektronisk fakturering. Lovforslaget er endnu ikke vedtaget, men det ventes at træde i kraft pr. 1. januar

11 Momsmæssig behandling af indtægter Dette afsnit beskriver i alfabetisk orden efter emne kortfattet den momsmæssige behandling af indtægter, som kulturelle attraktioner ofte har. Det drejer sig først og fremmest om institutionens kulturelle aktiviteter, men de enkelte institutioner har herudover mange momspligtige aktiviteter i forbindelse med driften af attraktionen. Afbestillingsgebyrer Afbestillingsgebyrer, der udsendes, fx i forbindelse med for sen afbestilling af mødelokaler, aflysning af et arrangement mv., falder uden for momslovens anvendelsesområde. Der skal derfor ikke afregnes moms eller lønsumsafgift af gebyret, ligesom beløbet skal holdes uden for beregningen af den delvise momsfradragsprocent. Annoncer/ sponsorater, herunder udgivelse af publikationer Indtægter ved salg af annoncer i tryksager af enhver art, og ved indgåelse af sponsoraftaler med private virksomheder, er momspligtige. Attraktioner, der modtager indtægter fra annoncesalg og fra sponsoraftaler, skal udstede faktura med moms til den, der betaler annoncen/sponsoratet. Derimod kan en attraktion modtage donationer uden at beregne moms, hvis der ikke ydes nogen form for reklameydelse eller anden modydelse. I praksis accepteres det, at tilskudsgiverne bliver nævnt i en oversigt over bidragydere eller lignende. Hvis en attraktion får fremstillet publikationer, som skal sælge attraktionen på biblioteker, turistkontorer, hoteller mv., vil der også være momspligt for eventuelle annoncer. Når der er annoncer i disse brochurer, kan institutionen opnå delvis momsfradragsret vedrørende udgifter til opsætning, trykning, forsendelse mv. i forbindelse med brochuren. Aktiviteter for børn Mange attraktioner arrangerer løbende specielle aktiviteter for børn, fx skattejagt, fremstilling af bolsjer, legetøj, frimærker, brevpapir, fødselsdagsarrangementer mv. Hvis attraktionen tager betaling for denne aktivitet, vil indtægten herfra være momspligtig, da der er tale om en forlystelse. 11

12 Vi er bekendt med, at nogle skattecentre anser aktiviteten som værende en integreret del af museumsaktiviteten, hvorfor vi vil anbefale, at der tages kontakt til det lokale Skattecenter for afklaring af den momsmæssige behandling af børneaktiviteterne. Arkæologiske undersøgelser Der skal opkræves moms af forundersøgelser og andre arkæologiske udgravningsydelser, som et museum leverer i forbindelse med at finde spor af fortidsminder. Momspligten omfatter alle arkæologiske undersøgelser, herunder forundersøgelser omfattet af museumslovens g, h og j. Omvendt har museet fuldt fradrag for udgifter, der knytter sig direkte til ovennævnte undersøgelser. Dette gælder tillige køb af fx underleverandørydelser. Museer, der modtager tilskud fra Kulturarvsstyrelsen (KUAS), som hel eller delvis betaling for større forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser, skal udstede faktura til bygherren på det samlede beløb med tillæg af moms og først ved opkrævningen af beløbet hos bygherren fradrage det tilskud, der er modtaget fra KUAS. Tilskuddet fra KUAS skal medtages som en momspligtig omsætning ved beregning af den delvise fradragsprocent, på lige fod med betalingen fra bygherren. Se afsnittene om Fuld fradragsret og Delvis fradragsret for fællesomkostninger. Butikker Salg fra butikker, kiosker mv. er momspligtigt, også når salget sker via mindre butikker eller boder. Som eksempler på varer kan nævnes bøger, postkort, plakater, souvenirs m.m. Salg af slik, tobak, øl og vand fra automater er momspligtigt. Der vil være fuldt momsfradrag for indretning mv. af butikker, hvis butikken udelukkende har momspligtigt salg. Hvis butikken tillige har momsfrie aktiviteter, eksempelvis salg af entrebilletter, er der adgang til delvist fradrag for indretning efter en omsætningsfordeling. Se afsnittene Delvis fradragsret for fællesomkostninger og Særlige regler for bygninger. Cafe- og restaurationsdrift Salg af mad og drikkevarer er momspligtigt. Hvis attraktionen sælger varer, fx drikkevarer, mad, chips mv. i forbindelse med koncerter eller andre arrangementer er salget herfra momspligtigt. Salget er momspligtigt uanset om attraktionen ikke selv afholder koncerten. Donationer Der skal ikke beregnes moms af donationer til en attraktion, når disse ydes uden nogen form for modydelse. I praksis accepteres det, at tilskudsgivere nævnes i en oversigt over bidragydere eller lignende, men der må ikke være tale om decideret reklame for bidragyderne. 12

13 Entreindtægter Salg af entrebilletter til kulturelle attraktioner er momsfritaget. Det er en forudsætning for momsfritagelse, at attraktionen ikke kan anses for en forlystelse. Salg af entrebilletter til attraktioner, som tillige giver adgang til momspligtige forlystelser, er som udgangspunkt momspligtigt efter et skøn. Ved fastsættelsen af skønnet, skal der henses til omfanget af hhv. momsfrie og momspligtige aktiviteter i den pågældende attraktion. Se tillige nedenfor om koncerter og andre enkeltstående arrangementer. Foredragsvirksomhed Den momsmæssige behandling af foredrag er afhængig af, om attraktionen selv afholder et foredrag eller blot er arrangør. Hvis attraktionen er arrangør af et foredrag, er entreindtægten momspligtig, medmindre foredraget kan anses for at være i nær tilknytning til den momsfri aktivitet. Afholdes foredraget af en ansat, vil entreindtægten være momsfri. Indtægter fra momsfrie foredrag er ligeledes lønsumsafgiftsfrie, hvorfor ansattes anvendte tid på foredrag skal holdes uden for lønsumsafgiftsgrundlaget. Frimærker Salg af danske frimærker til pålydende værdi er momsfritaget. Indtægten fra salg af frimærker skal ikke indgå ved opgørelsen af fradragsprocenten. Momsfritagelsen for frimærker omfatter tillige provision, som kiosker m.fl. modtager for salg af julemærker og frimærker. Mindre provisionsindtægter fra salg af frimærker skal ikke medtages ved opgørelse af fradragsretten. Koncerter og andre enkeltstående arrangementer Hvis en attraktion afholder koncerter, teaterforestillinger mm. og i den forbindelse opkræver entre, vil entreindtægten være momspligtig. Momsloven giver en mulighed for momsfritagelse, hvis der er tale om arrangementer, hvis overskud fuldt ud går til velgørende arrangementer eller almennyttige formål. Efter den seneste praksis kan det ikke udelukkes, at en attraktion ligeledes vil kunne opnå en momsfritagelse, hvis overskuddet eksempelvis skal anvendes til renovering af attraktionens bygninger. Landsskatteretten har fastslået, at en friskole kunne få momsfritagelse for et enkeltstående arrangement (julemarked), hvor overskuddet skulle anvendes til renovering af skolen. Landsskatten anså overskuddet for at være anvendt til almennyttige formål, der kom en bred kreds af personer til gode. Konservering Hvis et museum har en konserveringsafdeling, der sælger ud af huset, skal der beregnes moms af dette salg. 13

14 Mønttelefoner Salg af teleydelser fra en opstillet mønttelefon er momspligtigt. Derimod skal der ikke betales moms ved salg af telekort, der træder i stedet for mønter, da telekortet betragtes som et betalingsmiddel. Der sker derfor blot en omveksling fra kontanter til værdikort. Momsen for telekortene afregnes af teleleverandøren efter et særligt regelsæt. Indtægten fra salg af telekort skal ikke indgå ved opgørelsen af fradragsprocenten, da opkrævning af betalingen sker på vegne af teleselskabet. Provision ved salg af telekort er momspligtig. Postkort/plakater Salg af postkort og plakater er momspligtigt. Reklame Salg af reklamer mv. til brug i publikationer mv. er altid momspligtigt. Rekvisitter Salg af rekvisitter kan ske uden moms, når der ved købet ikke har været ret til momsfradrag. Rekvisitter, der indkøbes med henblik på anvendelse i udstillinger, til udlejning og evt. som motiv på postkort og plakater mv., vil berettige til delvist momsfradrag på købstidspunktet. Der skal derfor afregnes moms ved et efterfølgende salg. Rettigheder Salg af hel eller delvis overdragelse af rettigheder, herunder ophavsrettigheder, licensrettigheder, patentrettigheder, varemærkerettigheder mv. er momspligtigt. Der kan være tale om rettigheder til frembringelser, der er præsteret af en eller flere personer. Det kan eksempelvis være bøger, kunstværker, musik, film, edbprogrammer mv. Rundvisning Rundvisninger/omvisninger, der sker mod særskilt betaling, er momsfri, da dette sker som led i den momsfri kulturelle aktivitet. Rykkergebyrer Rykkergebyrer, der udsendes som led i manglende rettidige betaling, falder uden for momslovens anvendelsesområde, da der ikke er nogen modydelse til gebyret. Der skal derfor ikke betales moms af rykkergebyrer, og indtægten skal ikke medregnes ved opgørelse af den samlede fradragsprocent. Som eksempel på opkrævning af rykkergebyr kan nævnes manglende betaling for leje af et mødelokale eller lignende. Salg af inventar og udstyr Ved salg af inventar og udstyr, der udelukkende har været anvendt til momsfrie aktiviteter og dermed ikke har berettiget til fradrag for moms ved anskaffelsen, skal der ikke beregnes moms af salgsprisen. 14

15 Ved salg af inventar og udstyr, som har givet ret til fuld eller delvis fradrag for moms ved anskaffelsen, skal der opkræves moms af den fulde salgspris. Der skal opkræves moms, uanset om der rent faktisk er taget et fradrag. Det afgørende for den momsmæssige behandling ved salget er, om der har været ret til momsfradrag ved anskaffelsen. Indtægter ved salg af inventar skal ikke medtages ved den samlede opgørelse af fradragsprocenten, uanset om der er tale om momspligtige eller momsfrie indtægter. Dette skyldes, at der er tale om et enkeltstående salg for institutionen, hvorfor salget ikke anses at udgøre decideret omsætning hos institutionen. Støtteforeninger Hvis institutionen modtager gaver fra selvstændige støtteforeninger uden at give støtteforeningen modydelser, skal gaverne momsmæssigt behandles som tilskud, der er beskrevet nedenfor. Giver attraktionen eksempelvis støtteforeningens medlemmer fri adgang til attraktionen, skal gaverne i momsmæssig henseende behandles som entreindtægter. Tilskud Som hovedregel skal der ikke beregnes moms af tilskud, og tilskuddene skal ikke medtages ved den samlede opgørelse af museets fradragsprocent. Et tilskud kan kun blive momspligtigt, hvis der stilles krav om levering af en modydelse for at få tilskuddet. Hvis der stilles krav om en modydelse, skal tilskuddet behandles som selve modydelsen, og vil således enten være momsfrit eller momspligtigt, afhængig af modydelsens karakter. Som eksempel på et momspligtigt tilskud kan nævnes tilskud, som statslige og statsanerkendte museer modtager fra Kulturarvsstyrelsen i forbindelse med større forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser ved fund af fortidsspor efter museumslovens g, h og j. I disse tilfælde udgør tilskuddet en hel eller delvis betaling for det arbejde, der udføres over for bygherren, hvorfor tilskuddet er momspligtigt. Tilskud, der leveres som betaling for en modydelse, skal indgå ved opgørelse af den samlede fradragsprocent, enten som en momspligtig eller -fri omsætning. Generelt foreligger der ikke momspligt for tilskud ydet af stat, regioner, kommuner og EU, fordi disse tilskud som oftest bliver ydet uden krav på en konkret modydelse. Der er tale om midler, som attraktionen søger om for at kunne gennemføre sine ideer og projekter. Dette vil fx være tilfældet for almindelige tilskud og statstilskud, ydet efter museumsloven. Udlejning af fast ejendom Som hovedregel er lejeindtægter ved udlejning af fast ejendom fritaget for moms, men der gælder en række undtagelser. Momsfritagelsen for udlejning af fast ejendom omfatter også udlejning/bortforpagtning af jord til fx landbrug. Momsloven giver mulighed for at få en frivillig momsregistrering for udlejning af fast 15

16 ejendom. En frivillig registrering for udlejning af fast ejendom kan være aktuel hvis en del af attraktionens bygninger eller lokaler udlejes, fx i forbindelse med afholdelse af kurser, konferencer, koncerter mv., eller hvis et jordtilliggende udlejes erhvervsmæssigt. I disse tilfælde vil en frivillig momsregistrering betyde, at attraktionens udlejning af fast ejendom skal pålægges moms. Samtidig bliver attraktionen berettiget til fradragsret for udgifter, der afholdes i forbindelse med lokaler og bygninger, der er omfattet den frivillige registrering. Dette vil medføre en øget fradragsret for moms af fællesomkostninger og godtgørelse af energiafgifter. En frivillig registrering for udlejning af fast ejendom opnås efter anmodning til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. En frivillig registrering kan ikke omfatte udlejning til boligformål. Udlejning af lokaler Lokaleudlejning er som hovedregel fritaget for moms. Dette gælder fx udlejning af kursus- og undervisningslokaler, selvom lejen inkluderer overheadprojektor og lignende undervisningsfaciliteter. Det er en betingelse for momsfritagelse for leje af udstyr, at der ikke kræves særskilt betaling herfor i forbindelse med momsfri udlejning af lokaler. Hvis attraktionen ligeledes serverer mad- og drikkevarer i de udlejede lokaler, bliver hele arrangementet momspligtigt, uanset om attraktionen ikke har en frivillig registrering for udlejning af fast ejendom. Begrundelsen herfor er, at denne aktivitet bliver sidestillet med hoteldrift og drift af konferencecentre m.fl., der er en momspligtig aktivitet. Udlejning af lokaler med udstyr Der skal opkræves moms ved udlejning af udstyr, eksempelvis edb-maskiner, når udstyret er væsentligt i forhold til brug af lokalet. Udstyr, der i mindre omfang stilles til rådighed som led i udlejning af lokaler, er normalt en del af lokaleudlejningen og dermed momsfri, medmindre der er sket frivillig registrering for udlejning af fast ejendom, hvorved udlejningen er momspligtig. For vurdering af, om løsøregenstande kan anses for at være en del af lokalelejen, skal der som udgangspunkt henses til, om udstyret er afgørende for leje af lokalet. Hvis man som lejer har brug for 30 edb-maskiner til gennemførelse af et kursus, vil det være edb-maskinerne, der er vigtigst for lejen og ikke selve lokalet. Udlejning af udstillingsgenstande og rekvisitter Indtægter fra udlejning af udstillingsgenstande og rekvisitter er momspligtige. Indkøb af rekvisitter, der udelukkende skal anvendes til momspligtig udlejning vil berettige til fuldt momsfradrag på købstidspunktet. Indkøb af genstande og rekvisitter, der både skal anvendes til udstilling i et museum og til udlejning, vil berettige til delvist momsfradrag efter en omsætningsfordeling. Det afgørende for momsfradragsretten er udelukkende, om museet på anskaffelsestidspunktet har til hensigt at anvende de indkøbte genstande og rekvisitter til udlejning eller andre momspligtige aktiviteter. En eventuel tidsmæssig forskydning mellem indkøb og udlejning samt intensiteten i udlejningen er underordnet, når blot genstanden eller rekvisitterne tilbydes til momspligtige aktiviteter som eksempelvis udlejning. 16

17 Udlejning af medarbejdere Attraktioner, som stiller medarbejdere til rådighed for andre institutioner og virksomheder, skal beregne moms af honorarindtægterne. Dette gælder uanset om lejeren af arbejdskraften sælger momspligtige varer/ydelser eller har momsfrie aktiviteter. Momspligten gælder også i de tilfælde, hvor der alene sker en omkostningsudligning. Hvis der er tale om et mere permanent samarbejde, kan momspligten undgås, hvis der sker en delansættelse af den eller de relevante medarbejdere. Udlæg Udlæg kan holdes uden afregning af moms. For at undgå moms på udlæg skal udgiften være afholdt i aftagers navn og for dennes regning. Derudover skal udlægget registreres på en udlægskonto. Udlægsreglerne kan kun bruges ved køb hos tredjemand. Reglerne kan derfor ikke bruges på løn til museets egne ansatte. Ydelser i nær tilknytning til den kulturelle aktivitet Skatterådet har taget stilling til, hvor langt begrebet i nær tilknytning til kan anvendes. I den konkrete sag blev salg af administrationsydelser anset for at være i tilknytning til en momsfri museumsaktivitet. Hvis der indgås samarbejde med andre momsfrie kulturelle attraktioner, hvor der som udgangspunkt skal betales moms af de ansattes ydelser mellem attraktionerne, vil vi anbefale, at der rettes henvendelse til SKAT for afklaring af, om de pågældende ydelser kan anses for at være i nær tilknytning til den momsfri kulturelle aktivitet. Vi skal gøre opmærksom på, at fællesadministration som udgangspunkt er momspligtigt, hvis de pågældende medarbejdere kun er ansat hos den ene institution. Årsabonnement Hvis der tilbydes årsabonnementer med fri adgang til institutionens aktiviteter, skal indtægter herfra momsmæssigt behandles som entreindtægter, der er beskrevet ovenfor. Udsendelse af årsberetninger mv. til abonnenter skal betragtes som biydelser til adgangen til attraktionen. Er attraktionen momsfri, vil udsendelse af årsberetning ligeledes være momsfri. Udgifter til fremstilling af årbøger mv., som udleveres gratis til abonnenter mv., vil ikke berettige til fradrag, medmindre publikationen indeholder annoncer/reklamer. Såfremt publikationen indeholder annonceindtægter, skal der afregnes moms af annonceindtægterne. Til gengæld har institutionen delvist momsfradrag for udgifter til opsætning, trykning, forsendelse mv. i tilknytning til publikationerne. 17

18 Momsfradrag Momsregistrerede virksomheder har adgang til at fratrække moms vedrørende indkøb, som vedrører de momspligtige aktiviteter. Der skal sondres mellem indkøb, som udelukkende vedrører de momspligtige aktiviteter og indkøb, som anvendes til såvel momspligtige som momsfrie formål. Fuld fradragsret Moms vedrørende indkøb, som udelukkende anvendes til momspligtige aktiviteter/ formål, kan fratrækkes fuldt ud. Det afgørende for, om der er adgang til fuld momsfradragsret, er, om anskaffelser, såsom inventar, bygninger og driftsmidlerne udelukkende må anses for at blive anvendt til brug for attraktionens levering af momspligtige varer og ydelser og ikke til selve den momsfri kulturelle aktivitet. Fx vil et museum, der er momsregistreret for drift af en butik, have fuld fradragsret for moms vedrørende indkøb af de varer, som sælges i butikken. Museet vil ligeledes have fuldt momsfradrag for indkøb til indretning og inventar, hvis der i butikken i øvrigt kun er momspligtigt salg. Har butikken også salg af momsfrie entrebilletter, skal fradragsretten i stedet opgøres efter en omsætningsfordeling, som beskrevet nedenfor i afsnittet om delvis fradragsret. For reoler og lignende, som udelukkende anvendes til momspligtige aktiviteter, kan der opnås fuld momsfradragsret, uanset at der også er salg af entrebilletter fra butikken. Tilsvarende vil der være fuld fradragsret for moms vedrørende køb/leje af sodavandsautomater, samt køb af sodavand til samme, når der beregnes moms af salget. Delvis fradragsret for fællesomkostninger Attraktioner med blandede aktiviteter (fx momsfri museumsdrift og momspligtigt salg af reklamer og salg fra kiosk og cafe), har mulighed for at fratrække en andel af momsen vedrørende omkostninger, som ikke kan henføres direkte til den ene eller den anden aktivitet. Disse omkostninger betragtes som fællesomkostninger. Som eksempler på fællesomkostninger kan nævnes administrative omkostninger, edb-omkostninger, lys, vand, varme, revision, rengøring, vedligeholdelse af haveanlæg, p-plads mv. For at kunne opnå delvis momsfradrag på fællesarealer som fx parkanlæg, gennem- 18

19 gangslokaler mv. vil vi anbefale, at der genereres momspligtige indtægter, (fx reklameindtægter) direkte på anlæggene mv. Der kan blive tale om delvis fradragsret for en række andre omkostninger afhængig af karakteren af de momspligtige omkostninger. Hvis fx et museums indkøb af rekvisitter både skal anvendes i forbindelse med en udstilling og efterfølgende skal anvendes til udlejning mv., vil indkøbet berettige til delvist momsfradrag. Hvis der alene generes momspligtig omsætning ved, at rekvisitter indgår som motiver på postkort og plakater, er det SKATs opfattelse, at dette ikke er tilstrækkelig til, at der kan opnås delvis momsfradrag. For at der kan opnås delvis momsfradrag kræves der efter SKATs praksis, at der genereres momspligtig omsætning fra flere forskellige momspligtige aktiviteter. Rekvisitter, der anses som en del af udsmykningen i lokaler med både momspligtige og momsfrie aktiviteter, berettiger til delvist fradrag. Det kunne fx være udstilling i en hall, hvorfra der er direkte adgang til butik og museum, udstilling i butik, cafe mv. Moms vedrørende omkostninger til vedligeholdelse af eksempelvis administrative lokaler, hvor der både foregår momspligtige og momsfrie aktiviteter, vil også kunne fratrækkes efter omsætningsfordelingen. Derudover gælder særlige regler for fradragsret vedrørende bygninger, se afsnittet om Særlige regler for bygninger. Den delvise fradragsret opgøres for langt de fleste omkostninger på grundlag af forholdet mellem de momspligtige og de momsfrie indtægter (omsætningsfordeling). Beregningen sker efter følgende formel: Momspligtig omsætning x 100 = fradragsprocent (andel af moms, som kan fratrækkes) Samlet omsætning ekskl. tilskud I den momspligtige omsætning indgår samtlige de indtægter, hvoraf attraktionen har afregnet salgsmoms, herunder kiosk-/automatsalg, sponsorater/annoncesalg, momspligtig lokaleudleje mv. I den samlede omsætning indgår såvel de momspligtige som de momsfrie aktiviteter. De momsfrie aktiviteter er først og fremmest entreindtægter, indtægter fra rundvisninger og undervisning af skoleelever, hvoraf der ikke er beregnet moms. Derudover kan der være tale om lejeindtægter fra momsfri udlejning af lokaler mv. Tilskud og donationer medregnes ikke i den samlede omsætning, når der ikke anses at foreligge en modydelse. Det drejer sig først og fremmest om tilskud, herunder offentlige tilskud fra stat, region og kommune, samt donationer fra forskellige fonde. Salg af anlægsaktiver, som er omfattet af reglerne om investeringsgoder, skal ligeledes holdes uden for beregningen af den delvise momsfradragsprocent. Den beregnede fradragsprocent hæves til nærmeste hele procent. Hvis fradragsprocenten er beregnet til 36,10 %, hæves den til 37 %. Hvis fradragsprocenten i et år er endeligt opgjort til fx 37 %, kan denne procent anvendes som acontosats i det efterfølgende år. Når året er gået, skal der ske en regulering baseret på de faktiske regnskabstal for året. Ingen fradragsret Moms vedrørende udgifter, som udelukkende vedrører de momsfritagne aktiviteter, kan ikke fratrækkes. Det gælder fx indkøb af rekvisitter mv., der kun anvendes i forbindelse med den momsfri museumsdrift. 19

20 Herudover er der nogle indkøb, som hverken berettiger til hel eller delvis momsfradragsret, uanset formålet med indkøbet. Det drejer sig blandt andet om indkøb, som anvendes til følgende formål: Vederlagsfri kost til attraktionens personale. Gratis servering af måltider til personale i forbindelse med hensigtsmæssig tilrettelæggelse og gennemførelse af møder i arbejdstiden betragtes ikke som kost, hvorfor der kan opnås hel eller delvis momsfradrag herfor, hvis mødet knytter sig til momspligtige aktiviteter. Opførelse og vedligeholdelse mv. af bolig for personalet. Naturalaflønning. Repræsentation og underholdning. Gratis servering af måltider for forretningsforbindelser i egne lokaler i forbindelse med afholdelse af møder anses ikke som repræsentation. Udgiften vil derfor berettige til hel eller delvist momsfradrag, hvis serveringen knytter sig til momspligtige aktiviteter. Gaver, både til personale og eksterne interessenter Restaurationsydelser. Købsmomsen kan fradrages med 25 %, hvis udgifterne har været af strengt erhvervsmæssig karakter og maden er indtaget ude i byen. Hotelophold. Købsmomsen kan fradrages med 25 %, hvis udgifterne har været af strengt erhvervsmæssig karakter. Momsfradraget for omkostninger til restaurant og hotel skal som udgangspunkt yderligere reduceres med museets momsfradragsprocent. Særlige regler for bygninger Der gælder et særligt regelsæt, som regulerer momsfradragsretten for bygninger. I korthed går disse regler ud på følgende: Opførelse af fast ejendom Hvis der opføres bygninger og tilbygninger, som både skal anvendes til momspligtige og momsfritagne formål, kan momsen fratrækkes efter et skøn over den forventede anvendelse. Som eksempler herpå, kan nævnes lokaler, som både anvendes til udstilling og udlejning inkl. moms, fordi der sker servering af mad- og drikkevarer eller fordi attraktionen har en frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom, Den fratrukne moms skal reguleres efter reglerne om regulering for investeringsgoder. Disse regler er meget kortfattet omtalt i afsnittet om Investeringsgoder. Hvis der opføres bygninger/tilbygninger, som udelukkende anvendes til momspligtige formål, fx en tilbygning med cafe/butik, kan momsen fratrækkes fuldt ud. Hvis der derimod opføres en bygning/tilbygning, som udelukkende anvendes til momsfrie aktiviteter, kan der ikke fratrækkes nogen del af momsen. Ombygning, reparation og vedligeholdelse af fast ejendom For omkostninger vedrørende ombygning, reparation, vedligeholdelse mv. af bygninger og lokaler, som anvendes til blandede aktiviteter (såvel momspligtige som momsfrie formål), skal fradragsretten opgøres på grundlag af omsætningsfordelingen, jf. afsnittet om delvis fradragsret. Et lokale anvendes eksempelvis blandet, hvis der i et udstillingslokale tillige er aktiviteter som: Salg af mad og drikkevarer Salg af forlystelser for børn, eksempelvis skattejagter, børnefødselsdage fremstilling af legetøj mv. 20

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser Vejledning om de moms- og afgiftsmæssige konsekvenser i forbindelse med at museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser er blevet momspligtige Fra den 1. april 2007 er museers indtægter

Læs mere

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning November 2012 Rev. december 2012 Efterskolernes Momsvejledning INDHOLD Indhold og forord side 2 Momsregistrering side 3 Momspligtig omsætning side 5 Momsfri omsætning side 6 Omsætning udenfor momsloven

Læs mere

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering momsnotat.2008.1.4.08.u.ændringer.doc 15-07-08 Side 1 af 9 1. GENERELT: 3 2. SALGSMOMS: 3 2.1 Overordnet 3 2.2 indtægtstyper - momsmæssigt 3 2.3. Momspligtige forskningsindtægter(omsætning)

Læs mere

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler September 2006 Copyright BDO ScanRevision, august

Læs mere

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 5 Forord Efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Læs mere

7.5 Investeringsgoder

7.5 Investeringsgoder Moms Forlaget Andersen 7.5 Investeringsgoder Af Senior VAT Consultant Mette Danielsen, Ernst & Young P/S mette.danielsen@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende investeringsgoder har følgende indhold:

Læs mere

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indholdsfortegnelse Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indledning Registrering Udlejning Bortforpagtning Salg Hvordan du bliver registreret Registrering i mindst 2 år Moms af

Læs mere

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else DA N S K G O L F U N IO N Momspjece momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else APRIL 2011 Forord Golfklubber og andre amatøridrætsforeninger skal ligesom almindelige erhvervsvirksomheder forholde

Læs mere

Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010. hvad skal du vide?

Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010. hvad skal du vide? Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010 hvad skal du vide? Moms ved køb og salg af ydelser januar 2010 Copyright BDO ScanRevision, januar 2010 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk,

Læs mere

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011 Lone Friis Agenda Generel SKAT-momspligt hos skoler, herunder seneste udvikling på momsområdet for skoler Lønsumsafgiftspligtige aktiviteter Styresignalet

Læs mere

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET MOMSFORHOLD for I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

4.2 Registreringspligtig person

4.2 Registreringspligtig person Moms Forlaget Andersen 4.2 Registreringspligtig person Af Senior VAT Consultant Susanne Johnsen, Ernst & Young P/S susanne.johnsen@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende registreringspligtig person

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb:

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Notat Tilbagebetaling af overdækning - moms

Læs mere

www.pwc.dk Momsvejledning 2016 En praktisk vejledning til de danske momsregler

www.pwc.dk Momsvejledning 2016 En praktisk vejledning til de danske momsregler www.pwc.dk Momsvejledning 2016 En praktisk vejledning til de danske momsregler Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke

Læs mere

Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på over 3 ton men ikke over 4 ton - styresignal

Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på over 3 ton men ikke over 4 ton - styresignal Page 1 of 5 Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på over 3 ton men ikke over 4 ton - styresignal Dokumentets dato 13 mar 2009 Dato for 13 mar 2009 10:18 offentliggørelse

Læs mere

www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler

www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF). Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 251 Offentligt J.nr. 2008-318-0050 Dato: 13. juni 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj

Læs mere

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse?

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse? R s Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning Maj 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% FRI FOR MOMS

25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% FRI FOR MOMS % FRI FOR MOMS - en vejledning om momslovens nye fritagelsesregel Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Redaktion Steen Tinning og Bjarne Nissen, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) Mikael Friis

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

rækker en hånd ud til busbranchen

rækker en hånd ud til busbranchen skat rækker en hånd ud til busbranchen Af: SKAT/ Foto: SKAT SKAT har i 2012 haft busbranchen under lup og gennemført et pilotprojekt med fokus på delvist fradrag i busvirksomheder. Erfaringsmæssigt kan

Læs mere

Anette Sand. Bogen om moms

Anette Sand. Bogen om moms Anette Sand Bogen om moms 6. Indtægter og udgifter uden moms Hvis der så bare var konsekvens i tingene. Men det er der ikke. Det er nemlig ikke alle indtægter og udgifter, der er moms på. Næsten ikke alle.

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt J.nr. J.nr. 07-079332 Dato : 6. juni 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 245 og 246 af 9. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, hvor der er fratrukket moms ved anskaffelsen

Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, hvor der er fratrukket moms ved anskaffelsen Udskrift af Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt total... Page 1 of 11 Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over

Læs mere

Instruks Momshåndtering

Instruks Momshåndtering Instruks Momshåndtering Instruks momshåndtering (pkt 4-3-3 ajourført) -05-01-15 Side 1 af 10 1. FORMÅL 3 1.1. Baggrund 3 1.2. Formål 3 2. ANSVARLIG 3 3. TERMINER 4 4. FREMGANGSMÅDE 4 4.1. Definitioner

Læs mere

WorldTrack A/S informer

WorldTrack A/S informer WorldTrack A/S informer Omkring brug af elektronisk kørebog og beskatning af fri bil (firmabil), 60-dages-reglen og 25-gange-reglen mv. Indholdsfortegnelse Side 1 af 10 De forskellige kategorier af køretøjer

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

Hal(v)moms INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Hal(v)moms INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hal(v)moms Agenda Udlejning af fast ejendom >< Tilrådighedsstillelse af sportsfaciliteter Sponsorater Tilskud Momsfritagelse for velgørende arrangementer Momsfradrag Udlejning af fast ejendom >< tilrådighedsstillelse

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

AU-Orientering 1/2005

AU-Orientering 1/2005 AU-Orientering 1/2005 Orientering fra Attestudvalget Juni 2005 Denne orientering indeholder følgende: 1. Ny Lægeerklæring om uarbejdsdygtighed 2. Ny dagpengeattest LÆ 255 3. Regning ved alle attester 4.

Læs mere

GUIDE. Moms og foreninger

GUIDE. Moms og foreninger GUIDE Moms og foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Moms og foreninger.............................................................. 3 2 Guide Moms og foreninger Dette er en guide om de regler for moms, vi

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl.

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. På baggrund af en henvendelse fra Dansk Journalistforbund, har Told- og Skattestyrelsen i samarbejde

Læs mere

MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG

MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG 1. Moms og skat 2. Momsafregning for begyndere 3. Momsafregning ved køb/salg i udlandet PROGRAM 4. Særlige regler 5. Løsning af momsopgave 6. Demonstration af momsangivelse

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at der til den enkelte postering er valgt den rigtige momskode.

Det er derfor vigtigt, at der til den enkelte postering er valgt den rigtige momskode. Dato: 9. november 2011 Kirkeministeriets vejledning til årsafslutning vedrørende moms 2011 Kirkeministeriet KM-1 Kirkeministeriet har i løbet af 2010 og 2011 opsamlet erfaringer vedrørende menighedsrådenes

Læs mere

Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. december 2013

Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. december 2013 www.pwc.dk Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. Jacob Holme Assistant Manager Telefon: 8932 5674 E-mail: jho@pwc.dk Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Hvorfor er moms interessant for uddannelsesinstitutioner?

Læs mere

Dette notat beskriver de mulige konsekvenser for ISOBRO s medlemmer som følge af en ændring i lønsumsafgiftsloven pr. 1. januar 2009.

Dette notat beskriver de mulige konsekvenser for ISOBRO s medlemmer som følge af en ændring i lønsumsafgiftsloven pr. 1. januar 2009. Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Notat Ændring af lønsumsafgiftsloven

Læs mere

Momsinstruks Version.: 30.06.2007

Momsinstruks Version.: 30.06.2007 Indholdsfortegnelse MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 2 INDLEDNING... 2 HOVEDPRINCIPPER... 2 1) HVOR DER HANDLES... 3 2) HVEM DER HANDLES MED... 3 INDLAND... 3 UDLAND... 3 3) HVAD DER HANDLES... 3

Læs mere

Moms. Møder, events, kongresser, konferencer m.v. I DANMARK. Børsen 1. December 2017

Moms. Møder, events, kongresser, konferencer m.v. I DANMARK. Børsen 1. December 2017 Moms Møder, events, kongresser, konferencer m.v. I DANMARK Børsen 1. December 2017 Good Things.and the bad one? Sikkerhed LOCALHOOD God infrastruktur Gå-afstand til alt og kort transport til lufthavn Danish

Læs mere

Moms - ejendom og entreprise

Moms - ejendom og entreprise MOMS, TOLD & AFGIFTER Moms - ejendom og entreprise Peter K. Svendsen og Randi Christiansen 3. marts 2008 TAX Program Byggemoms Nyere praksis vedr. aftaleindgåelse / byggeri for egen regning Hvornår er

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. København d. 26. november

Beierholms Faglige Dage 2015. København d. 26. november Beierholms Faglige Dage 2015 København d. 26. november Velkommen 2 November 2015 2012 Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms Program - Spor 1 Moms Aktuelt moms Momsfradrag i holdingselskaber

Læs mere

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted.

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted. Til lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. marts 2012 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Finansudvalget (2. samling) L 175 - Svar på 38 Spørgsmål 5 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Den Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes i 5 eksemplarer endeligt svar på spørgsmål nr.

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige

Læs mere

7.3 Ingen eller særlig fradragsret

7.3 Ingen eller særlig fradragsret Moms Forlaget Andersen 7.3 Ingen eller særlig fradragsret Af Director Rune Grøndahl, KPMG rgroendahl@kpmg.dk Indhold Denne artikel omhandlende ingen eller særlig fradragsret har følgende indhold: 1. Indledning

Læs mere

Moms Grænseoverskridende transaktioner

Moms Grænseoverskridende transaktioner Moms Grænseoverskridende transaktioner RSM plus er Danmarks 7. største revisionsog rådgivnings-virksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer,

Læs mere

Moms er det stadig hot? December 2016

Moms er det stadig hot? December 2016 www.pwc.dk Moms er det stadig hot? Revision. Skat. Rådgivning. Kontakt os Jesper Bianco Hildebrandt-Mortensen M: jbh@pwc.dk T: 2036 3310 Søren Flensborg M: sfl@pwc.dk T: 2988 8856 2 Agenda Momsbrøken Elevfester

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar Moms og fast ejendom Danske Skatteadvokaters forårsseminar Salg af fast ejendom v/[ ] Momspligt Momslovens 1 og 4 (MSD art. 1 og 2) Erhvervsmæssig levering af varer og ydelser med leveringssted i Danmark

Læs mere

Spørgsmål. Samrådsspørgsmål C Hvilke initiativer vil ministrene tage for at sikre en reel nedsættelse af færgetaksterne på 95 mio.

Spørgsmål. Samrådsspørgsmål C Hvilke initiativer vil ministrene tage for at sikre en reel nedsættelse af færgetaksterne på 95 mio. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 14 Offentligt 10. november 2016 J.nr 16-1557282. Moms, Afgifter og Told KER, AFL Samrådsspørgsmål A-D - Tale til besvarelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 1 I bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler VEJLEDNING Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler Oktober 2015 Deloitte 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 GENERELT OM MOMS, LØNSUMSAFGIFT OG GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER HERUNDER LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Vejledningen er opdateret og udvidet med reglerne for velgørende eller på anden måde almennyttige

Vejledningen er opdateret og udvidet med reglerne for velgørende eller på anden måde almennyttige Maj 2004 Erhverv Momsfritagelse for velgørenhed og almennytte Vejledning E nr. 39 Version 2.0 E 2.0 Ret; nr. Moms 39 Vejledningen er opdateret og udvidet med reglerne for velgørende eller på anden måde

Læs mere

09/647298 Efter høring. Momsvejledning 2010 for De lokale kasser

09/647298 Efter høring. Momsvejledning 2010 for De lokale kasser 09/647298 Efter høring Momsvejledning 2010 for De lokale kasser 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne indtil 31. december 2009... 4 1.2. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.3. Momsvejledning

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel

Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel Indholdsfortegnelse Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel Delvis fradragsret for moms Delvis fradrag for moms af fællesudgifter Lønsumsafgift af indtægter ved rutekørsel

Læs mere

Bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 1)2)

Bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 1)2) BEK nr 808 af 30/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-0261853 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1909 af 29/12/2015 Bekendtgørelse

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

November 2015. Momsvejledning. for regulerede uddannelsesinstitutioner

November 2015. Momsvejledning. for regulerede uddannelsesinstitutioner November 2015 Momsvejledning for regulerede uddannelsesinstitutioner Indhold Indledning 3 Momslovens 9 4 Moms på indtægter 6 Omvendt betalingspligt på mobiltelefoner 12 Fradragsret hos SKAT 14 Handel med

Læs mere

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler VEJLEDNING Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler Maj 2013 Deloitte 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 GENERELT OM MOMS, LØNSUMSAFGIFT OG GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER HERUNDER LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Er din virksomhed sponsor?

Er din virksomhed sponsor? Er din virksomhed sponsor? JUNI 2011 Er din virksomhed sponsor? Er din virksomhed sponsor det kunne fx være for forlystelsesparker, kulturelle institutioner og virksomheder (såsom festivaler, koncerthuse,

Læs mere

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Moms på fast ejendom Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Skatter og moms 2 3 Retskilder EF-traktaten art. 99 Momssystemdirektivet (2006/112/EØF) m.fl. Momsloven (Lovbekendtgørelse nr. 106

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Momsmæssige udfordringer i skolesektoren november 2016

Momsmæssige udfordringer i skolesektoren november 2016 www.pwc.com Momsmæssige udfordringer i skolesektoren november 2016 Agenda Generelle regler Indtægtsdækket virksomhed Underleverandør af undervisning Byggeri Byggemoms Omvendt betalingspligt Finansieringsbidrag

Læs mere

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens SKAT Jura, Afgifter og Lovkoordinering Østbanegade 123 2100 København Ø Pr. mail: juraskat@skat.dk 17. januar 2017 Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens aktiver

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Fondsbeskatning og moms

Fondsbeskatning og moms Fondsbeskatning og moms Februar 2017 v/ Partner statsautoriseret revisor, Stefan Bjerregaard og partner, momschef Sten Kristensen Program Fondsbeskatning og moms Fonde og foreninger omfattet af fondsbeskatningsloven

Læs mere

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Indhold Kontakt Sandra Erichsen T: 8932 5654 E: sae@pwc.dk Irene Drejsig Petersen T: 3945 3424 E: idp@pwc.dk Hvad skal du være opmærksom på ved en leverance

Læs mere

09/647298. Momsvejledning 2010 for De lokale kasser

09/647298. Momsvejledning 2010 for De lokale kasser 09/647298 Momsvejledning 2010 for De lokale kasser 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne indtil 31. december 2009... 4 1.2. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.3. Momsvejledning og

Læs mere

Side 1 af 36 Moms - fakturering og regnskab Dato for 21 sep 2011 14:30 offentliggørelse Resumé Vejledningen beskriver reglerne for, hvordan du skal indberette det momspligtige salg og reglerne for, hvilke

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

Bogen om moms i Danmark

Bogen om moms i Danmark Bogen om moms i Danmark Moms er ikke bare et spørgsmål om at betale, hvad du skal. Det handler også om at få de momsfradrag, du er berettiget til. I Bogen om moms får du anvisninger på, hvordan momsen

Læs mere

Supplerende besvarelse af spørgsmål 118, alm. del, stillet af Folketingets Skatteudvalg den 12. november 2004

Supplerende besvarelse af spørgsmål 118, alm. del, stillet af Folketingets Skatteudvalg den 12. november 2004 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 62 O 8. april 2005 Supplerende besvarelse af spørgsmål 118, alm. del, stillet af Folketingets Skatteudvalg den 12. november 2004 Spørgsmål 118: Ministrene bedes, som

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

Momsinstruks. for. Aarhus Universitet

Momsinstruks. for. Aarhus Universitet AU Momsinstruks for Aarhus Universitet Side 1 af 40 1. MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 4 1.1 Indledning... 5 1.2 Juridiske grundlag... 5 1.3 Definitioner... 5 1.3.1 Eksempler på varer... 6 1.3.2

Læs mere

Notatet har udelukkende til formål at behandle de nye regler vedrørende levering af ydelser, der trådte i kraft 1. januar 2010.

Notatet har udelukkende til formål at behandle de nye regler vedrørende levering af ydelser, der trådte i kraft 1. januar 2010. Århus 20. december 2010 J.nr. 222644/MEA Delacour Dania Danske Havne NOTAT Notat vedr. moms på ydelser Den 1. januar 2010 blev der gennemført en ændring af den danske momslov. Ændringen har væsentlig betydning

Læs mere

Dok. nr. 124506/10. Momsvejledning for De lokale kasser

Dok. nr. 124506/10. Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 124506/10 Momsvejledning for De lokale kasser 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne indtil 31. december 2009... 4 1.2. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 2. Generelt om reglerne

Læs mere

Sponsorater i museums- verdenen

Sponsorater i museums- verdenen Mollerup Designlab A/S i museums- verdenen af Lars Mikkelsen og Rune Grøndahl, Ernst & Young Association of Danish Museums Farvergade 27 D Vartov 1463 København K Denmark T +45 4914 3966 F +45 4914 3967

Læs mere

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler VEJLEDNING Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler Juni 2017 Deloitte 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 GENERELT OM MOMS, LØNSUMSAFGIFT OG GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER HERUNDER LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Moms. Momsmæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer m.fl.

Moms. Momsmæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer m.fl. Moms Momsmæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer m.fl. Dette informationshæfte er udarbejdet af Danmarks Idræts-Forbund og udgives af de tre landsdækkende idrætsorganisationer.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1) Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2014-15 Fremsat den 28. januar 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven 1) (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter

Læs mere

John Hannover og Anette Sand. Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige

John Hannover og Anette Sand. Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige John Hannover og Anette Sand Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige af Anette Sand og John Hannover Regnskabsskolen

Læs mere

Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet

Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet Fra 1. januar 2011 skal der betales moms

Læs mere

Erhverv. Moms ved eksport. Moms. Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering.

Erhverv. Moms ved eksport. Moms. Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering. Moms ved eksport Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering Erhverv September1997 Moms Forord Denne vejledning henvender sig til virksomheder med eksport

Læs mere

Moms og afgifter for den offentlige sektor

Moms og afgifter for den offentlige sektor Deltag på et intensivt seminar om Moms og afgifter for den offentlige sektor Det får du ud af at deltage: n Indblik i de seneste lovændringer og afgørelser n Præsentation af konkrete eksempler og cases

Læs mere

MOMS OG AFGIFTER. Hovedsponsor:

MOMS OG AFGIFTER. Hovedsponsor: MOMS OG AFGIFTER Hovedsponsor: 1 INDHOLD FORORD 3 MOMSPLIGT ELLER MOMSFRITAGELSE 4 HEL ELLER DELVIS MOMSFRIHED 5 FULDSTÆNDIG MOMSFRIHED 6 UDLEJNING AF FAST EJENDOM 7 UDVALGTE AKTIVITETER 8 MOMSFRADRAG

Læs mere

(momsloven) 1) I medfør af 13, stk. 1, nr. 18, 29, stk. 2, 34, stk. 1, nr. 5, og stk. 2, 35, stk. 1, nr. 2, 36, stk. 1,

(momsloven) 1) I medfør af 13, stk. 1, nr. 18, 29, stk. 2, 34, stk. 1, nr. 5, og stk. 2, 35, stk. 1, nr. 2, 36, stk. 1, Bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1) I medfør af 13, stk. 1, nr. 18, 29, stk. 2, 34, stk. 1, nr. 5, og stk. 2, 35, stk. 1, nr. 2, 36, stk. 1, nr. 2 og 3, 38, stk. 4, 42, stk. 5, 43, stk.

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2005-211-0020 Udkast 15. februar 2006

Skatteministeriet J. nr. 2005-211-0020 Udkast 15. februar 2006 Skatteministeriet J. nr. 2005-211-0020 Udkast 15. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af merværdiafgiftsloven og lov om lønsumsafgift (Ændrede momsregler for fritvalgsydelser og kunstdefinition samt

Læs mere

Nethandel få styr på moms og told

Nethandel få styr på moms og told www.pwc.dk Nethandel få styr på moms og told Få overblik over de vigtigste moms-, toldog afgiftsmæssige forhold ved internetsalg til privatkunder. Nethandel Nethandel er en nem måde at sælge til kunder

Læs mere