Afdelingsleder: Kai Stensli

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdelingsleder: Kai Stensli"

Transkript

1 Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Grenen Glesborg Afdeling Roden Tilsynet er udført den 4. oktober 2013 Af Bunk & Elkjær Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Dato Ellen Brunebjerg Tel Side 1 Grenen Hemmedvej Glesborg Tlf.: Web:www.grenen.rm.dk Specialområde Dømte og Kriminalitetstruede Børn og Unge, DOK, sammen med to andre regionale tilbud til målgruppen. Områdeleder: Lars Emil Reinhold Andersen Afdelinger Grenen-Dalstrup Nord, sikret afdeling 5 pladser Grenen-Dalstrup Syd, særlig sikret afdeling, 5 pladser Grenen-Dalstrup Kronen, sikret afdeling 5 pladser Grenen-Glesborg, afdeling Roden og Toppen I alt 13 åbne pladser Grenen er en sikret døgninstitution primært for kriminelle eller kriminalitetstruede unge mellem 12 og 18 år, der er anbragt på baggrund af en retslig afgørelse eller som følge af en afgørelse, som de sociale myndigheder har truffet. Målgruppen kan omfatte unge med adfærdsmæssige forstyrrelser og unge med forskellige psykiske lidelser som ADHD, ADD, OCD eller personlighedsforstyrrelser samt unge med diverse misbrugsproblematikker. Kerneydelsen er døgnanbringelse af unge i sikrede og særligt sikrede afdelinger samt i åbne afdelinger. Tilbuddet drives efter 67 i Lov om Social Service. Afdelingsledere Afdelingsleder: Jens D. Christensen Afdelingsleder: Bo Sommer Afdelingsleder: Kai Stensli Afdelingsledere: Jacob Lahn og Palle Abrahamsen Afdelingsleder Intern skole: Michael Aakjær Afdelingsleder Værksted: Henrik Johnsen Afdelingsleder for socialrådgivere: Jane Andersen

2 Tilsyn og historik Tilsynene udføres efter Lov om Social Service 148a og i henhold til Vejledning til tilsyn på det sociale område, som er godkendt af Regionsrådet i Region Midtjylland. Vejledningen kan ses på Listen omfatter tilsyn fra 2011 og frem. Alle tilsynsrapporter kan ses på Uanmeldt Uanmeldt Uanmeldt Anmeldt Uanmeldt Anmeldt Glesborg Roden/Toppen Åbne afdelinger Dalstrup, Afdeling Nord, sikret afdeling og Dalstrup-Syd, særligt sikret afdeling Roden og Toppen, åbne afdelinger Dalstrup, sikrede afdelinger Dalstrup Kronen, sikret afdeling Dalstrup Nord, sikret afdeling Seneste tilsynsrapport fra 7. maj 2013 på Dalstrup, Afdeling Nord, sikret afdeling og Dalstrup Syd, særligt sikret afdeling ligger ikke på tilbuddets hjemmeside. Der var følgende opmærksomhedspunkter: Grenen skal fortsat have opmærksomhed på at skabe overensstemmelse mellem pædagogiske medarbejderes kompetencer i form af formelle social- og sundhedsfaglige uddannelser og den specialiserede opgaveløsning, som Grenen varetager. Grenen skal udarbejde lokale tilføjelser til de nye standarder; magtanvendelse, medicinhåndtering og utilsigtede hændelser og sikre implementering heraf. Grenen skal ajourføre medicininstruksen i henhold til den fælles regionale retningslinje fra juli 2012, samt sikre at medicinansvarlige medarbejdere modtager et medicinkursus. Grenen skal udvikle en procedure for risikovurdering i henhold til regional retningslinje. Tilbuddet skal registrere alle utilsigtede hændelser i Dansk Patient-Sikkerheds- Database. Tilsynet er ved dette besøg ikke bekendt med handleplanen for opmærksomhedspunkterne. Handleplanen er godkendt i Socialplanlægning den 24. oktober Tilsynets fokusområder Status: Belægning og efterspørgsel Organisatoriske udfordringer Opfølgning på opmærksomhedspunkter fra seneste tilsyn Pædagogisk indsats: Målgruppe, metoder og resultater Medarbejdere og medarbejderkompetencer Undersøgelse af den pædagogiske indsats i henhold til servicelovens 46 Organisering og koordinering af indsatsen internt og eksternt Dokumentation Opbevaring af personfølsomme oplysninger Undersøgelse af om den daglige dokumentation og tilbuddets dokumentationsrutiner understøtter opgaveløsningen Side 2

3 Magtanvendelse Undersøgelse af tilbuddets praksis, herunder om principperne for: o legalitet, mindsteindgreb, proportionalitet og individualitet efterleves o undersøge om praksis efterlever den regionale retningslinje Risikovurdering Undersøgelse af tilbuddets praksis herunder om o den regionale retningslinje er kendt, og om der er udarbejdet lokale procedurer Effekter for medarbejdernes sikkerhed eventuelle effekter for beboerne Medicinhåndtering Undersøgelse af tilbuddets praksis efterlever sundhedsstyrelsens vejledning og standarden/den regionale retningslinje herunder: o sikker og korrekt medicinhåndtering o medicinansvarlige medarbejderes uddannelse o anvendes Bosted System o Årlig medicingennemgang Utilsigtede hændelser Indberetning af UTH til Danskpatientsikkerhedsdatabase Typer af UTH Arbejdsmiljø Aktuelle udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø, vold og trusler, sygefravær Tilsynets metode Forud for tilsynsbesøget havde tilsynsteamet forberedt sig ud fra tidligere tilsynsrapporter, informationer i regionens elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem og på tilbuddets hjemmeside, herunder: Eksempler på magtanvendelser samt statistik Ydelsesbeskrivelser I forbindelse med tilsynsbesøget har tilsynet modtaget: Tværregionale og Fælles regional retningslinje for utilsigtede hændelser med lokale tilføjelser Fælles regional retningslinje for ledelse med lokale tilføjelser Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø med lokale tilføjelser Fælles regional retningslinje for kompetenceudvikling med lokale tilføjelser Fælles regional retningslinje for Individuelle Planer med lokale tilføjelser Fælles regional retningslinje for Brugerinddragelse med lokale tilføjelser Sikkerhedsmodel for Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge Ansøgning om anvendelse af andet risikovurderingsværktøj end Brøset Violence Checklist Fra Grenens håndbog, Beskrivelse af risikovurderingsværktøj Grenen Side 3

4 Ved tilsynsbesøget blev følgende interviewet: Jacob Lahn, afdelingsleder på Roden Assistent Medarbejderrepræsentanten var udvalgt af ledelsen. Medarbejderens navn er kendt af tilsynsteamet, men udelades i rapporten. Der deltog ikke beboere og pårørende i dette uanmeldte tilsyn. Tilsynet ankom kl. 10:30 og forlod tilbuddet igen kl. 14:00. Tilsynet blev planlagt sammen med afdelingslederen. Tilsynet gennemførte interview med lederen og efterfølgende med medarbejderen. Der blev foretaget dokumentgennemgang og gennemgang af medicinhåndtering. Tilsynet er udført af Bunk & Elkjær Tilsynets samlede vurdering For den pædagogiske indsats er det tilsynets vurdering: At Rodens unge tilbydes en struktureret og individuel tilrettelagt indsats, som tilgodeser målgruppens behov og særlige udfordringer. At medarbejdergruppens kompetencer er medvirkende til at understøtte de unges arbejde med mål og delmål, og at der er ledelsesmæssig opmærksomhed på at fremme medarbejdergruppens udvikling af kompetencer herunder, at der er relevant fokus på at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. At den pædagogiske indsats efterlever servicelovens 46 således, at de unge sikres mulighed for personlig udvikling og opbygning af kompetencer for at indgå i sociale relationer og netværk, og at de unges skolegang og mulighed for at gennemføre en uddannelse understøttes. I forhold til dokumentation er det tilsynets vurdering: At den nuværende praksis i forbindelse med arbejdet med implementeringen af Fælles regionale retningslinjer i forhold til kommunikation, brugerinddragelse og den individuelle plan ikke følger kravene i retningslinjerne. Ved tilsynsbesøget kunne der i Bosted System ikke fremvises en kommunikationsafdækning, en plan for den unges forudsætninger og muligheder for brugerinddragelse eller en individuel plan, der lever op til kravene i retningslinjerne. Det er tilsynets indtryk, at der i daglig praksis og i stedets anvendte pædagogik er fokus på såvel den unges muligheder for brugerinddragelse og indflydelse som den unges kommunikationsforudsætninger, men at dette ikke dokumenters, så det efterlever kravene i retningslinjerne. Der er udarbejdet lokale tilføjelser til de tre retningslinjer. At opbevaring af personfølsomme oplysninger håndteres korrekt. I forhold til magtanvendelser er det tilsynets vurdering: At de lokale retningslinjer efterlever kravene i den regionale retningslinje, og at magtanvendelser registreres og indberettes efter gældende regler, ligesom der finder opfølgning sted. At ledelsen har opmærksomhed på at sikre, at magtindberetningerne er tydelige, i forhold til hvordan magtanvendelsen er fore- Side 4

5 taget. Med afsæt i Region Midtjyllands Model for sikkerhed er der i Specialområdet DOK udarbejdet en ny sikkerhedsmodel, som er sendt til godkendelse i Region Midtjylland. I forhold til risikovurdering er det tilsynets vurdering: At risikovurderingerne, som de i deres nuværende form fremstilles i Bosted System, ikke følger Model for sikkerhed, idet der ved tilsynet ikke kunne fremvises en plan for beredskab og forholdsregler i den individuelle plan. At risikovurderinger er en fast integreret del af medarbejdernes daglige praksis, og at der dagligt registreres i forhold til dette i den unges dagbog i Bosted System. I forhold til medicinhåndtering er det tilsynets vurdering: At Roden ikke følger Sundhedsstyrelsens vejledning af den 30. juni 2006 samt den Fælles regionale retningslinje for medicinhåndtering på følgende punkter: de medicinansvarlige har ikke medicinkursus, doseringsæsker er ikke mærket med navn og personnummer, medicininstruks kunne ikke fremvises, mangelfuld medicinliste og manglende viden om årlig gennemgang af den unges medicinskema og kontrol af den lægefaglige journal. Ledelsen oplyste ved tilsynet, at der er lavet lokale tilføjelser til den Fælles regionale retningslinje for medicinhåndtering, og at der er lavet en plan for uddannelse af medicinansvarlige. I forhold til Utilsigtede Hændelser er det tilsynets vurdering: At utilsigtede hændelser stadigvæk ikke indberettes til Sundhedsstyrelsens database, men at ledelsen ved udarbejdelsen af lokale tilføjelser til den Tværregionale og Fælles regionale retningslinje for utilsigtede hændelser, og ved at der er aftalt en dato for introduktion af denne til medarbejderne, har igangsat arbejdet med at sikre en fremtidig indberetning af UTH. Der er ikke registreret andre typer af UTH: uheld, sektorovergange og infektioner. I forhold til Arbejdsmiljø er det tilsynets vurdering: At der er fokus på at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø. Anbefalinger Tilsynet anbefaler, at det prioriteres, at Sikkerhedsmodel Lokale tilføjelser for Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge snarest bliver implementeret på Grenen. Opmærksomhedspunkter Ledelsen skal sikre, at plan for beredskab og forholdsregler i forhold til risikovurderinger indgår i den individuelle plan jf. Model for sikkerhed i Det regionalt drevne socialområde. Medicinhåndtering: For at leve op til Sundhedsstyrelsens vejledning af den 30. juni 2006, skal ledelsen sikre: o at de medarbejdere, der forestår medicindispensering, har et medicinkursus o at doseringsæsker er mærket med den unges navn og personnummer o at der forefindes tilgængelig og kendt medicininstruks o at der på medicinlisten angives behandlingsindikation o at der udarbejdes lokal procedure for, hvordan det Side 5

6 sikres, at der minimum en gang årligt sker en gennemgang af hver enkelt ungs medicinskema og en kontrol af den lægefaglige journal jf. Fælles regional retningslinje for medicinhåndtering Ledelsen skal sikre, at UTH indberettes til Sundhedsstyrelsens database, og at procedure for UTH er kendt af medarbejderne jf. Fælles regional retningslinje for medicinhåndtering. Nedenstående er tilsynets bearbejdning af datagrundlaget, som er tilvejebragt ved interview, observationer under tilsynsbesøget eller ved dokumentgennemgang. Hvor ikke andet fremgår, er der sammenfald i oplysninger fra ledelse og medarbejdere. Aktuel status Belægning og efterspørgsel Organisatoriske udfordringer Afdelingslederen oplyser ved tilsynet, at der er indskrevet 13 unge på Grenen Glesborg. De indskrevne unge er mellem 15 og 18 år. De sidste tre år har Grenen oplevet en nedgang i henvendelserne fra kommunerne. Dette er nu vendt, og der opleves pt. en øget efterspørgsel på pladserne. Afdelingslederen oplever det som en fordel, at hele specialområdet Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge (DOK) nu er lagt sammen under samme områdeleder. Samarbejdet mellem Grenen, Koglen og MultifunC bevirker, at der sker en mere hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne, hvor de tre tilbud kan henvise unge til hinandens pladser. Afdelingslederen oplever, at dette også har været en medvirkende årsag til, at Grenen nu har fuld belægning. Grenens leder er også områdeleder for hele specialområdet DOK. Der vil årligt blive afholdt fem fælles ledermøder i DOK, hvor også afdelingslederne deltager. Der er desuden aftalt to kommende temadage for ledelsen i DOK. Den pædagogiske indsats Målgruppe Metoder Målgruppen er kriminelle eller kriminalitetstruede unge mellem 12 og 18 år, desuden er målgruppen kendetegnet ved psykiatriske udfordringer som fx personlighedsforstyrrelser, selvskadende adfærd, ADHD, PTSD, OCD, og de unge har ofte misbrugsproblemer. Afdelingslederen oplever, at målgruppen på Roden og Toppen er under forandring. De unge er i dag, ud over at være kriminalitetstruede, i højere grad kendetegnet ved psykiatriske og svære adfærdsmæssige problemstillinger. I øjeblikket fylder selvskadende adfærd en del i forhold til et par af de unge. Ud af de 13 unge, der er indskrevet på Roden og Toppen, er tre indskrevet under ungdomssanktionen. Der er pt. indskrevet tre piger på Roden. Indsatsen hviler på at skabe en tydelig, struktureret og aktivitetsbaseret hverdag, hvor der er fokus på at skabe sammenhængende og stabile behandlingsforløb. Flere af de unge har adskillige anbringelser bag sig og er Side 6

7 Den pædagogiske indsats derfor som regel lavt motiverede i forhold til en anbringelse på Grenen. Det prioriteres derfor at de unge bliver mødt af kontaktstærke og grænsefaste voksne, der kan motivere de unge til aktivt at deltage i den hverdag, der er på Roden og Toppen. Der er i den konkrete indsats fokus på motion, sund kost og en regelmæssig døgnrytme. Når en ung indskrives på Roden eller Toppen, starter de på et indslusningsforløb. Den første uge den unge opholder sig på Grenen foregår i en lejlighed, hvor der ikke er andre unge tilstede, og den unge er i denne periode kun sammen med medarbejdere. Ugen bliver brugt på at lære den unge at kende og på at introducere den unge for stedets tilbud, struktur, rammer og regler. Den unge får udleveret en indslusningsmappe, som blandt andet indeholder reglerne. Midt på ugen påbegyndes der en indslusning til enten Roden eller Toppen. Medbestemmelse Efterlevelse af 46 i serviceloven - formål med indsatsen Der holdes beboermøder hver 14. dag i den enkelte afdeling. En medarbejder er ordstyrer og sørger for, at der bliver taget referat. Der er udarbejdet en dagsorden til hvert møde, hvor de unge har mulighed for at komme med punkter. På mødet kan de unge for eksempel komme med ønsker til film, de gerne vil se. Desuden er der mulighed for at de unge kan tale med hinanden om indbyrdes problemer. Afdelingslederen anser beboermødet som et rum til, at de unge kan øve sig i forhold til de relationer, de indgår i. Der arbejdes målrettet på at få de unge integreret i lokale fritidsaktiviteter i eksempelvis ungdomsklubben eller i sportsforeninger. Afdelingslederen oplyser, at det at få en ung til at nå dertil, hvor de evner at deltage i aktiviteter i lokalmiljøet, er en langvarig proces, der bedst lykkes i forhold til de unge, der er indskrevet i mere end et år. Medarbejderne oplever det som en succes, når det lykkes at få en ung integreret i lokalmiljøet. Det anses som vigtigt, at der er plads til, at den unge kan prøve sig selv af, som alle andre unge. Det er derfor også tilladt for de unge, der vurderes at have erhvervet sig de nødvendige færdigheder, at drikke alkohol i sammenhænge uden for Roden og Toppen, for eksempel til fester i den lokale idrætsforening, hvis det er aftalt med medarbejderne. De unge har brug for at opleve sammenhænge, hvor de kan få nye erfaringer, og hvor der er rum til at få disse vendt med medarbejdere, de stoler på og er trygge ved. Den unges familie inddrages, så vidt dette er muligt, i den unges ophold. Forældrene kontaktes fast hver 14. dag af en medarbejder, der informerer dem om, hvordan opholdet forløber. Da flere af de unge har oplevet en turbulent tid inden anbringelsen på Roden eller Toppen, deltager en medarbejder ind imellem i hjemmebesøg. Det skønnes undervejs i den unges ophold hvor meget støtte, der er brug for i forbindelse med hjemmebesøg. På Grenen findes en lejlighed, hvor pårørende kan være sammen med den unge og evt. overnatte. Ti af de unge benytter Grenens interne skole, hvor der tilbydes boglig undervisning og værkstedsundervisning. Aktuelt går tre af de unge i skole i lokalmiljøet; på social- og sundhedsuddannelsen, i et afklaringsforløb og i praktik. Stedets skole har åbent fra og igen fra Side 7

8 Den pædagogiske indsats Frokosten tilberedes af en ung sammen med en kok. Alle spiser frokost sammen. Der er mulighed for at komme i praktik i virksomheder i lokalmiljøet for at afprøve ønsker til erhvervsvalg. Afdelingslederen oplever, at der er et godt samarbejde med de lokale virksomheder, og at det er forholdsvis nemt at skaffe praktikpladser. A.R.T. = Aggression Replacement Training MI = Motivations interviewing = Den motiverende samtale PAV = Projekt andre valg Medarbejdere og medarbejderkompetencer Metodisk arbejdes der med A.R.T., hvor formålet er at de unge tilegner sig nye kompetencer i forhold til at forvalte vrede og aggressive impulser på en hensigtsmæssig måde. Forløbet foregår over 10 uger, hvor deltagerne mødes tre gange om ugen. Medarbejderne kan visitere en ung til forløbet, hvis det vurderes, at den unge har problemer med håndtering af vrede, og den unge vurderes til at være motiveret til at arbejde med dette. Et A.R.T. forløb foregår i grupper med max syv deltagere. Forløbet består af social færdighedstræning, træning i moralske dilemmaer og desuden træning i konkrete teknikker til at håndtere vreden. Træningen foregår dels ved at der øves rollespil, hvor fokus er på at det lykkes, og dels ved at den unge har en hjemmeopgave, der skal øves inden næste møde. De unge øves for eksempel i, hvordan de kan klage over noget, hvad der i en given situation er moralsk rigtigt at gøre, og de lærer at identificere hvordan vreden kommer til udtryk kropsligt og kan forvaltes hensigtsmæssigt og socialt acceptabelt. A.R.T. programmet er, på den måde det praktiseres på Grenen, bygget op om ti punkter, hvor der er evidens for effekten. Flertallet af de unge, der indskrives på Roden og Toppen, har eller har haft et misbrug. Typisk er der tale om et hashmisbrug, men der kan også være tale om hårdere stoffer. Ved afvænning fra hårdere stoffer sker dette i et samarbejde med en læge. Stedet har gode erfaringer med anvendelse af motion i forbindelse med afvænning fra hash. Misbrug accepteres ikke, og ved mistanke om at en ung er i misbrug, anvendes der urinprøver. Er der mistanke om, at der opbevares hash på stedet kontaktes politiet eller en godkendt narkohundefører. Medarbejderne forsøger at undgå en situation, hvor en stærk ung kan lokke andre til et misbrug. Afdelingslederen oplever, at medarbejdergruppens fokus på misbrugsproblematikker er medvirkende til, at det minimeres, og at de kan fokusere deres ressourcer på andre forhold. Medarbejderne er nylig begyndt at arbejde med MI for at øge fokus på arbejdet med de unges motivation. Der afholdes tre uddannelsesdage om MI i november Der er tilknyttet et nyt projekt, kaldet PAV, til Grenen. Dette er finansieret under satspuljen og er organisatorisk forankret i Grenens sikrede afdelinger. PAV er et afklaringsforløb, som har til formål at afdække, om en ung er motiveret for misbrugsbehandling og til vurdering af misbrugets omfang. Grenen er aktuelt ved at ansætte medarbejdere til projektet, og disse skal være uddannede pædagoger. Der er 11 medarbejdere ansat på henholdsvis Roden og Toppen, herud over deles de to afdelinger om en medarbejder. Der er desuden ansat en afdelingsleder på hver afdeling. Medarbejderne er fast tilknyttet enten Roden eller Toppen. Der er i alt ansat ca. otte vikarer, hvoraf to er på 30 timer, og de øvrige er timelønnede tilkaldevikarer. Side 8

9 Den pædagogiske indsats Vagten er fordelt, så der altid er en medarbejder, der er gennemgående på et døgn, en der arbejder på et reduceret døgn og desuden tre aftenvagter. Opfølgning på opmærksomhedspunkt vedr. medarbejderes kompetencer i form af formelle social- og sundhedsfaglige uddannelser Ud af de 23 ansatte har seks medarbejdere en pædagoguddannelse. To af disse har Grenen sørget for blev uddannet via meritforløb. I øjeblikket er to medarbejdere fra Grenen-Dalstrup i gang med merit uddannelse til pædagog. Ledelsen har besluttet, at pædagogisk uddannede medarbejdere vil blive foretrukket ved besættelse af syv ledige stillinger, hvis dette er muligt. Ledelsen oplyser, at det kan være et problem at tiltrække pædagogisk uddannede medarbejdere, som har de realkompe-tencer, som arbejdet kræver. Dette vurderes at have sin årsag i primært to forhold, dels den geografiske beliggenhed og dels i en formodning om, at nogle pædagoger er utrygge ved målgruppens udfordringer, og desuden har negative forestillinger om det pædagogiske arbejde, der udføres på sikrede døgninstitutioner. Fremover vil Grenen forsøge at tiltrække pædagoger fra Århus og Randers. Dette vil bl.a. ske ved at annoncere mere bredt, så stillingsopslaget ikke kun medtages på regionens hjemmeside, men for eksempel opslås i aviser og i Socialpædagogen. Desuden vil der i forbindelse med de ledige stillinger blive afholdt et informationsmøde på Grenen. Medarbejderne er desuden begyndt at informere om det arbejde, der udføres på Grenen på uddannelsesinstitutioner. Socialrådgiveruddannelsen kommer fast på besøg på Grenen. Der er fire socialrådgivere ansat på Grenen, og disse varetager også socialrådgiverarbejde for de unge, der er indskrevet på Roden og Toppen. Medarbejderne tilbydes efteruddannelse i kognitive tilgange til beboerne, og desuden uddannelse som ART instruktører. Fremover vil medarbejderne få tilbudt kurser i MI. Begge tilgange tilhører ifølge områdelederen den kognitive adfærdsterapeutiske tradition. Der er udarbejdet lokale tilføjelser til den Fælles regionale retningslinje for kompetenceudvikling. Dokumentation Individuelle Planer betegnes på Grenen Individuelle Pædagogiske Planer eller IPP SIP = De sociale indikatorprogrammer Ved samtale med medarbejderen får tilsynet en gennemgang af Bosted System med udgangspunkt i en af tilsynet tilfældigt udvalgt ung. De unges personlige oplysninger opbevares i Bosted System. I Bosted System føres dagbogsnotater i relation til de opstillede mål og delmål, som der arbejdes med dagligt, og disse fremkommer når Bosted System åbnes på den enkelte unge. Den individuelle pædagogiske plan og de unges overordnede mål afstemmes i forhold til den kommunale handleplan. Hvis denne ikke forefindes, kontakter medarbejderne den anbringende kommune for at rekvirere handleplanen. Der udarbejdes en SIP på alle de unge ved ind- og udflytningen, denne indeholder en overordnet beskrivelse af anbringelsen og desuden en beskrivelse af eventuel diagnosticering og medicinering. Den individuelle pædagogiske plan udarbejdes af en af stedets socialrådgivere og justeres løbende i forhold til den unges arbejde med målene. Inden for den første måned afholdes der et indskrivningsmøde, og hvert halve år holdes der møde med den kommunale sagsbehandler. Ved det daglige overleveringsmøde mellem medarbejderne læses de un- Side 9

10 Den pædagogiske indsats ges delmål op, og desuden beskrives tiltag for, hvad medarbejderne skal gøre for at hjælpe den unge til at nå målene. Ydermere gennemgås kommunikationen i forhold til den enkelte unge. Der noteres dagligt i de unges pædagogiske planer vedrørende dette. Hver 14. dag holdes der møde med den unge, hvor det vurderes hvor langt den unge er i forhold til målene, og om disse skal justeres. Medarbejderne er i denne situation opmærksomme på at sikre, at de unge har forstået målene. Der er udarbejdet lokale tilføjelser til den Fælles regionale retningslinje for Individuelle Planer. Fælles regional retningslinje for Kommunikation Fælles regional retningslinje for Brugerinddragelse Medarbejderen oplyser, at den unges kommunikationsforudsætninger vurderes ved indflytningen. Medarbejderen kunne dog ikke i Bosted System fremvise en samlet afdækning af den enkeltes kommunikationsforudsætninger udover den vurdering, der foretages dagligt, og som skrives ind i Bosted System. Det er tilsynets vurdering, at tilbuddets dokumentation af den unges kommunikationsforudsætninger ikke lever op til kravene i den Fælles regionale retningslinje for Kommunikation. Der er udarbejdet lokale tilføjelser til den Fælles regionale retningslinje for Kommunikation. Medarbejderen kunne i Bosted System ikke fremvise dokumentation for den unges forudsætninger for brugerinddragelse og indflydelse. Det er tilsynets vurdering, at måden der arbejdes med de unge på i daglig praksis afspejler fokus på de unges medinddragelse. Dette kommer for eksempel til udtryk ved måden, der arbejdes med mål på, hvor det i kontakten prioriteres, at den unge forstår de mål, der arbejdes med. Der er udarbejdet lokale tilføjelser til den Fælles regionale retningslinje for brugerinddragelse. Magtanvendelser og risikovurdering Magtanvendelser Opfølgning på opmærksomhedspunkt vedr. magtanvendelser Afdelingslederen fortæller, at alle magtanvendelser registreres og indberettes. Magtanvendelserne gemmes desuden i Bosted System. Alle nye medarbejdere introduceres i forhold til lovgivningen i forbindelse med magtanvendelser. Der er opmærksomhed på, at magtanvendelsen udfyldes fyldestgørende og med detaljeret beskrivelse af, hvordan selve indgrebet fandt sted. Tilsynet har fået udleveret tre magtanvendelsesindberetninger, to fra Roden og en fra Toppen. Disse er alle udfyldt med detaljeret beskrivelse af selve indgrebet. Efter en magtanvendelse drøfter kollegaer, som er på arbejde, hændelsen med henblik på læring. Afdelingslederen samt forældre kontaktes ved en magtanvendelse. Afdelingslederen vurderer, om den pågældende magtanvendelse indeholder et læringsperspektiv, og hvis dette skønnes at være tilfældet, bliver magtanvendelsen taget med på først kommende personalemøde. Det er afdelingslederens ansvar, at magtanvendelserne gøres til genstand for læring på personalemødet. Afdelingslederen oplyser, at de har ændret deres praksis i forbindelse med magtindberetninger. Hvor de tidligere i forbindelse med konflikter, der havde varighed af Side 10

11 flere timer, kun ville have udfyldt en magtindberetning, udfylder de i dag en magtindberetning hver gang, der i konfliktens forløb anvendes magt. Afdelingslederen oplyser, at de aktuelt har flere magtanvendelser i forbindelse med unge, der har selvskadende adfærd, og hvor det er nødvendigt at lave en fastholdelse for at forhindre den unge i at gøre skade på sig selv. Magtanvendelser eller nødværgehandlinger kan være voldsomme. Ledelse og medarbejdere er opmærksomme på, om de unge efterfølgende har brug for at blive tilset af læge eller psykiater. Risikovurderinger Med afsæt i Region Midtjyllands Model for sikkerhed er der i Specialområdet DOK udarbejdet en ny sikkerhedsmodel. Denne er sendt til regionens godkendelse d. 3. okt. Der er udarbejdet lokale tilføjelser, og modellen har været drøftet i LMU. Der ansøges om anvendelse af et andet risikovurderingsværktøj end Brøset Violence Checklist. Det har været væsentligt for ledelsen, at den anvendte model giver mening, er anvendelig og forenelig med den daglige praksis, da dette er med til at sikre implementeringen af modellen. I den foreslåede model opereres der, ud over elementer fra Brøset Violence Checklist, med en farveskala model, hvor der kan scores inden for grøn, gul, orange og rød, og hvor rød betyder, at medarbejderne skal være i højeste sikkerhedsmæssige alarmberedskab. Det er planlagt, at den nye model til risikovurderinger skal implementeres på et fælles personalemøde for alle Grenens ansatte. Afdelingslederen oplyser, at der tre gange dagligt foretages risikovurderinger i forhold til alle unge, dette er en fast integreret del af medarbejdernes daglige praksis. De daglige risikovurderinger føres i dagbogen i Bosted System. Afdelingslederen tilskriver den førte pædagogik på stedet en del af æren for at de oplever forbavsende lidt vold. Der er fokus på, at medarbejderne er med til at definere fællesskabet, og at de unge kommer til at lære hinanden at kende. Sundhedsfaglige forhold Medicinhåndtering De unges medicin opbevares i et skab på et aflåst kontor. Hver beboers medicin opbevares i en skuffe og holdes på denne måde adskilt fra øvrige beboeres medicin. Medicinen dispenseres i doseringsæsker, disse er ikke mærket med den unges navn og personnummer. Beboerens øvrige medicin opbevares ligeledes i skuffen, disse er fra apotekets side angivet med navn og personnummer. Medicinen dispenseres fast af en medarbejder for 14 dage ad gangen, og i dennes fravær er det afdelingslederen, der har dette ansvar. Hverken medarbejderen eller afdelingslederen har medicinkursus. Ved tilsynet kunne medarbejderen ikke fremvise medicininstruksen og var heller ikke vidende om, hvorvidt der fandtes en på stedet. Medarbejderen kunne heller ikke redegøre for, hvorledes der en gang årligt bliver fulgt op på den unges medicinering. Medarbejderen gjorde opmærksom på, at der pt. var en problemstilling i forbindelse med udlevering af håndkøbsmedicin. Praksis har hidtil været, Side 11

12 Sundhedsfaglige forhold at al håndkøbsmedicin bliver ordineret af egen læge. Det lokale lægehus har dog meldt ud, at de ikke længere vil ordinere håndkøbsmedicin, og at medarbejderne skal kontakte en læge hver gang, der skal udleveres håndkøbsmedicin for eksempel i forbindelse med hovedpine. Medicin, der ikke længere anvendes, afleveres på apoteket. Medicinen gemmes dog i en periode for at være sikker på, at den unge ikke skal bruge medicinen igen. I Bosted System er der under hver af de unges medicinfane beskrevet, hvad den enkelte får af medicin. Ved tilsynet kunne der ikke fremvises et dokument, der beskrev, hvad den enkeltes medicin er ordineret for. Under dokumenter kunne der fremfindes et dokument fra læge eller psykiater, der angav doseringen men ikke årsagen til medicineringen. Afdelingslederen oplyste, at der var lavet en plan for uddannelse af medicinansvarlige, samt at der var lavet lokale tilføjelser til den Fælles regionale retningslinje for medicinhåndtering. Utilsigtede Hændelser Opfølgning på opmærksomhedspunkt vedr. utilsigtede hændelser Afdelingslederen oplyste, at utilsigtede hændelser typisk koncentrerer sig om, at medarbejderen glemmer at give medicinen til en af de unge, eller at medicinen gives for sent. Der optræder ikke utilsigtede hændelser i forbindelse med uheld, infektioner og sektorovergange. Alle utilsigtede hændelser registreres i medicinlog i Bosted System. Der sker på nuværende tidspunkt ikke rapportering til Sundhedsstyrelsens database. Afdelingslederen oplyste, at der er udarbejdet lokale tilføjelser til den Tværregionale og Fælles regionale retningslinje for utilsigtede hændelser, disse er udarbejdet fælles i DOK. Retningslinjen vil blive gennemgået med medarbejderne d. 8. okt. Fremover vil alle medarbejdere skulle indberette utilsigtede hændelser til Sundhedsstyrelsen. Dette vil ske via direkte link til Sundhedsstyrelsens database, da modulet ikke virker i Bosted System. Arbejdsmiljø Afdelingslederen beskriver, at der er et godt arbejdsmiljø på Roden. Der er få sygemeldinger, og hvis en medarbejder må sygemelde sig grundet en hændelse på arbejdspladsen, bliver der samlet op på dette. Erfaringen er, at sygemeldte medarbejdere relativt hurtigt er tilbage i arbejde igen. Der er knyttet en ekstern supervisor til Grenen, og der er supervision seks gange årligt af en halv dags varighed. Arbejdsdagen afsluttes altid med en systematisk gruppeevaluering af dagen baseret på de værktøjer, som er udviklet i Specialområdet. Der afholdes personalemøde hver 14. dag, og ud over dette er der seks årlige personalemøder for hele Grenen. Det sidste fælles personalemøde blev konverteret til en uddannelsesdag med undervisning om dobbeltdiagnoser. Side 12

13 Arbejdsmiljø Der er udarbejdet en procedure for nyansatte, som starter med at være ekstra på arbejdsplanen de første to dage, hvor de følger en erfaren medarbejder. De får desuden adgang til Grenens håndbog, der indeholder beskrivelser af det pædagogiske arbejde. Lovgivningen vedr. magtanvendelser gennemgås med den nye medarbejder, der skal kvittere for, at de har læst magtanvendelsesreglerne. Der forekommer som udgangspunkt ikke alene-arbejde på Roden. Hvis en medarbejder skal alene på tur med en af de unge, foretages der altid en risikovurdering. Side 13

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa.

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Afdelingsleder Marianne Eskesen Frank Nielsen Allan Borresen Søren Thøstesen

Afdelingsleder Marianne Eskesen Frank Nielsen Allan Borresen Søren Thøstesen Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Granbakken Egegården, Nedergårdsvej 10, 8960 Randers SØ Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Teamleder Lene Gamrath

Teamleder Lene Gamrath Regionshuset Viborg Hald Ege Videbechs Allè 11 8800 Viborg Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Hald Ege den

Læs mere

Tangkær Sygehusvej 31 8950 Ørsted Tlf.nr.: 784 77500 Mail: Tangkaer@ps.rm.dk

Tangkær Sygehusvej 31 8950 Ørsted Tlf.nr.: 784 77500 Mail: Tangkaer@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Tangkær Sygehusvej 31 8950 Ørsted Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Tangkær HS Udført

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1.

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Tlf.: 7847 6950 E-mail: stormly@ps.rm.dk

Tlf.: 7847 6950 E-mail: stormly@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Stormly Udført den 1. marts 2012 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 19-04-2012

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013 Område: Det sociale område Afdeling: Driftsafdelingen Journal nr.: Dato: 26. juni 2013 Udarbejdet af: Else Pedersen E-mail: else.pedersen @regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1072/2920 1072 Uanmeldt tilsyn

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Tlf.: 78478150 E-mail: ulriksdal@ps.rm.dk

Tlf.: 78478150 E-mail: ulriksdal@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Ulriksdal Hamarvej 1 8800 Viborg Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn den 19.01.2012 Dato

Læs mere

Afdelingsledere Inger Marie Olesen. Karl Peter Nielsen. Lisbeth Bruun

Afdelingsledere Inger Marie Olesen. Karl Peter Nielsen. Lisbeth Bruun Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn på Stormly Udført den 10. september 2013 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 21-10-2013

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 27. januar 2010 Formalia Dette uanmeldte tilsyn på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter, Hedebovej 48, 5750

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Afdelingsledere. Hans Jørgen Vognsen. Kurt Oddershede Lene Schurmann Birgit Larsen. Hans Henrik Brandt

Afdelingsledere. Hans Jørgen Vognsen. Kurt Oddershede Lene Schurmann Birgit Larsen. Hans Henrik Brandt Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Oustruplund, Projektafafdelingen, projektet i Trustrup, Petersborgvej 40, 8570 Trustrup Udført den 24. oktober 2012 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tlf.: 87 28 85 00 E-mail: bo-hedensted@ps.rm.dk

Tlf.: 87 28 85 00 E-mail: bo-hedensted@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Bo-Hedensted Udført den 27. april 2010 Dato 10-06-2010 Trine

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Servicedeklaration for Stevnsfortet

Servicedeklaration for Stevnsfortet Servicedeklaration for Stevnsfortet 2015 Praktiske oplysninger Korsnæbsvej 63, 4673 Rødvig Stevns Tlf.: 56 50 73 70 Konst. forstander Peter Jørgensen Hjemmeside: www.stevnsfort.dk E-mail: stevnsfortet@regionsjaelland.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Retningsgivende dokument Retningslinje for individuelle planer: Overordnet Udarbejdelse af den individuelle plan skal som minimum omfatte: 1. Udredning

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Familiekollektivet Nøddebo Anmeldt tilsyn Den 20. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Familiekollektivet Nøddebo Anmeldt tilsyn Den 20. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Familiekollektivet Nøddebo Anmeldt tilsyn Den 20. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

Tlf.: 7847 8100 E-mail: fenrishus@ps.rm.dk

Tlf.: 7847 8100 E-mail: fenrishus@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Fenrishus Fenrisvej 37 8210 Aarhus V Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Fenrishus Udført

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Herberget Alberta Anmeldt tilsyn Den 14. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Herberget Alberta Anmeldt tilsyn Den 14. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Herberget Alberta Anmeldt tilsyn Den 14. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Dato Anbringelsesstedets navn: Tilstede: NB Tilsynsrapporten

Læs mere

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 Den 14. oktober 2011 Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-3790-062/CBR 1/12 Indholdsfortegnelse 4. Beboerne... 2 4.2.1. Medicininstruks mv....

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Anmeldt tilsyn den 20.september 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

TILSYN JONSTRUPVANG 2013

TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Den Sociale Virksomhed TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 27. juni

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Skolen Væverhuset A/S Anmeldt tilsyn Den 9. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Skolen Væverhuset A/S Anmeldt tilsyn Den 9. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Skolen Væverhuset A/S Anmeldt tilsyn Den 9. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Børnerepræsentanter...3

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Botilbuddet Malthesminde

Botilbuddet Malthesminde Botilbuddet Malthesminde RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet...

Læs mere

Teamledere: Christoffer Fanø. Joos Gregersen. Rasmus Brøner. Therese Bohn

Teamledere: Christoffer Fanø. Joos Gregersen. Rasmus Brøner. Therese Bohn Regionshuset Viborg MultifunC Midtjylland Damagervej 26 A 8260 Viby J Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Anmeldt tilsyn på

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 19. november 2008 ved Tuesten Huse, Tuestensvej 2, 8381 Tilst. Udført af tilsynsteamet: Ellen Brunebjerg og Jan Tolstrup.

Uanmeldt tilsyn den 19. november 2008 ved Tuesten Huse, Tuestensvej 2, 8381 Tilst. Udført af tilsynsteamet: Ellen Brunebjerg og Jan Tolstrup. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn den 19. november 2008 ved Tuesten Huse, Tuestensvej 2, 8381 Tilst. Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Alssundværkstedet Anmeldt tilsyn Den 27. februar 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Alssundværkstedet Anmeldt tilsyn Den 27. februar 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Alssundværkstedet Anmeldt tilsyn Den 27. februar 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Opholdsstedet Nybo. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET

Opholdsstedet Nybo. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Opholdsstedet Nybo Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Fenrishus, 14 døgn og aflastningspladser Lov om Social Service 67, stk. 1-3

Fenrishus, 14 døgn og aflastningspladser Lov om Social Service 67, stk. 1-3 Regionshuset Viborg Fenrishus Fenrisvej 37 8210 Aarhus V Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Anmeldt tilsyn på Fenrishus, Dusines

Læs mere

TILSYN 2013 NØDEBOGÅRD BEHANDLINGSHJEM

TILSYN 2013 NØDEBOGÅRD BEHANDLINGSHJEM Den Sociale Virksomhed TILSYN 2013 NØDEBOGÅRD BEHANDLINGSHJEM Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu

Læs mere

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16 Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter Bøge Alle 16 1 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljø... Side 3-4. Brugerinddragelse....Side 5-6. Individuel plan... Side 7-8. Kommunikation... Side 9-10. Kompetenceudvikling.

Læs mere

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Tilsynsføren de: Tilsyn gennemført på adresser: Tilsynet har talt med: Socialpædagogiske konsulenter Lotte Mikkelsen og Sofie Lodahl Bai. Bethaniavej 5,

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Inden samtalen gik i gang, fik tilsynet forevist hvor og hvordan medicin bliver opbevaret på tilbuddet.

Inden samtalen gik i gang, fik tilsynet forevist hvor og hvordan medicin bliver opbevaret på tilbuddet. Region Hovedstaden - Handicap UANMELDT TILSYN 2009 Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 48205000 Direkte 48 20 53 66 Fax 48205527 Mail handicap@regh.dk Web www.handicap-regionh.dk

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT for Tilsynsførende: Tilsynet udført d. 8. juni 2007 Forrige tilsyn udført d. - Tilsynet var anmeldt / uanmeldt - Tilsynsbesøgets struktur / Deltagere

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune. Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune. Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Idavang. Formålet med tilsynet generelt

Læs mere

Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Nørholm Kollegiet, Region Midtjylland

Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Nørholm Kollegiet, Region Midtjylland Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Nørholm Kollegiet, Region Midtjylland Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2 2. Formålet med det eksterne evalueringsbesøg... 2 3. Kort præsentation

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Ib Rønn Konsulentvirksomhed for Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. september 2013 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

Uanmeldt Tilsyn. Værkstedet Kilen (Kommunal leverandør, Beskyttet beskæftigelse, SEL 103) Centerleder Betina Christensen

Uanmeldt Tilsyn. Værkstedet Kilen (Kommunal leverandør, Beskyttet beskæftigelse, SEL 103) Centerleder Betina Christensen Sundhed & Omsorg Uanmeldt Tilsyn Værkstedet Kilen (Kommunal leverandør, Beskyttet beskæftigelse, SEL 103) Vurdering Godkendt med anmærkning Tilsyns dato 12. august kl. 10.30 14.30 Tilsynskonsulent Charlotte

Læs mere

Tlf.: 7847 7200 E-mail: hans.mikkelsen@ps.rm.dk

Tlf.: 7847 7200 E-mail: hans.mikkelsen@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn på Elbæk Højskole Udført den 8. marts 2011 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 14-06-2011

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Engbo Anmeldt tilsyn Den 20. marts 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Engbo Anmeldt tilsyn Den 20. marts 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Engbo Anmeldt tilsyn Den 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Anmeldte tilsyn... 3 Uanmeldte tilsyn... 4 Generelt... 4 Overordnet skabelon til tilsynsrapport...

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter Voksenservice Rapport om anmeldt tilsyn Den 23. maj og 24. maj 2011 på Højløkke Behandlingscenter Udført af Lotte Mikkelsen Voksenservice, Vejle Kommune Denne rapport er godkendt på Voksenudvalgets møde

Læs mere

Tilsynsrapport Døgninstitution

Tilsynsrapport Døgninstitution Sagsnr.: Den 10.11.2010 Dokumentnr.: Sagsbehandler: Sven Sørensen Tilsynsrapport Døgninstitution Navn: Elvergården Adresse: Ved Åsen 12, 4700 Næstved. Antal medarbejdere: 35 ansatte. Uddannelse: Målgruppebeskrivelse:

Læs mere

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Sønderjysk Pleje (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent

Læs mere

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud Åbent brev til Folketingets Sundhedsudvalg Folketingets Socialudvalg Sundhedsminister Astrid Krag Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Bosager Anmeldt tilsyn Den 5. oktober 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Bosager Anmeldt tilsyn Den 5. oktober 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Bosager Anmeldt tilsyn Den 5. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Anmeldt tilsyn Jonstrupvang 2009

Anmeldt tilsyn Jonstrupvang 2009 Region Hovedstaden - Handicap Anmeldt tilsyn Jonstrupvang 2009 Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 48205000 Direkte 48 20 53 66 Fax 48205527 Mail handicap@regh.dk Web www.handicap-regionh.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Mere end flødeskum. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Mere end flødeskum. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Mere end flødeskum Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Indhold Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Side 1 Fakta om standardprogrammet Side 2 Holberghus - med løftet pande - og kvalitet Side

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret Skarridsøhjemmet Rapport over anmeldt tilsyn 2010 Socialcentret 1 Navn og Adresse Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurderingstermonologi Skarridsøhjemmet Slagelsevej 21 4450 Jyderup Ledelse

Læs mere

Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast

Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast Virksomhed Århus Kommune, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Beskrivelse af de faktiske forhold

Læs mere

Dato 17.4.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 15.4.2013. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Dato 17.4.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 15.4.2013. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Huset Trappebæksvej. Psykiatrisk botilbud 107 Journalnummer Dato 17.4.2013 Udarbejdet af Vibeke Kjær og Hanne

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere