Teamledere: Christoffer Fanø. Jes Barsøe. Stine Trust Laursen. Therese Bohn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teamledere: Christoffer Fanø. Jes Barsøe. Stine Trust Laursen. Therese Bohn"

Transkript

1 Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på MultifunC Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Tilsynet er udført den 1. november 2013 Af Bunk & Elkjær Dato Trine Kjærgaard Birkemose Tel Side 1 MultifunC Midtjylland Damagervej 26A, 8260 Viby Tlf.: Daglig leder: Birthe Rosendal Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge Målgruppen på MultifunC Midtjylland er unge i alderen år med alvorlige vanskeligheder som kan være kriminalitet, aggressiv eller voldelig adfærd samt unge, som har begået alvorlige regelbrud i hjem og skole. Desuden kan de unge have misbrugsproblemer. Det er unge, som har multiple risikofaktorer, og som er i høj risiko for fortsat at udvikle antisocial adfærd Tilbuddet drives i henhold til Lov om Social Service 67, og de unge visiteres efter Lov om Social Service 52, stk. 3 nr. 8 eller 58. Områdeleder: Lars Emil Reinhold Andersen Teams Udredningsteamet Miljøteamet Skoleteamet Familieteamet Teamledere: Christoffer Fanø Jes Barsøe Stine Trust Laursen Therese Bohn

2 Tilsyn og historik Tilsynene udføres efter Lov om Social Service 148a og i henhold til Vejledning til tilsyn på det sociale område, som er godkendt af Regionsrådet i Region Midtjylland. Vejledningen kan ses på MultiFunC åbnede i oktober 2012, og har modtaget første tilsyn den 29. januar Seneste tilsynsrapport ligger på tilbuddets hjemmeside. Der var ingen opmærksomhedspunkter. Tilsynets fokusområder Status: Belægning og efterspørgsel Organisatoriske udfordringer Pædagogisk indsats: Målgruppe, metoder og resultater Medarbejdere og medarbejderkompetencer Undersøgelse af den pædagogiske indsats i henhold til servicelovens 46 Organisering og koordinering af indsatsen internt og eksternt Tilsynets Dokumentation Opbevaring af personfølsomme oplysninger Undersøgelse af om den daglige dokumentation og tilbuddets dokumentationsrutiner understøtter opgaveløsningen Magtanvendelse Undersøgelse af tilbuddets praksis, herunder om principperne for: o legalitet, mindsteindgreb, proportionalitet og individualitet efterleves o undersøge om praksis efterlever den regionale retningslinje Risikovurdering Undersøgelse af om tilbuddets praksis herunder om o Den regionale retningslinje er kendt, og om der er udarbejdet lokale procedurer Effekter for medarbejdernes sikkerhed eventuelle effekter for beboerne. Medicinhåndtering Undersøgelse af om tilbuddets praksis efterlever Sundhedsstyrelsens vejledning og standarden/den regionale retningslinje herunder: o o o Sikker og korrekt medicinhåndtering Medicinansvarlige medarbejdere/uddannelse Anvendelse af Bosted System Utilsigtede hændelser (UTH) Indberetning af UTH til Dansk PatientSikkerhedsDatabase Typer af UTH; medicinfejl, uheld, infektioner og sektorovergange Arbejdsmiljø Aktuelle udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø, vold og trusler, sygefravær Forud for tilsynsbesøget havde tilsynsteamet forberedt sig ud fra tidligere Side 2

3 metode Multireg er det journaliseringssystem, hvori der indberettes data til Socialstyrelsen tilsynsrapporter, informationer i regionens elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem og på tilbuddets hjemmeside, herunder: Eksempler på magtanvendelser samt statistik Ydelsesbeskrivelser I forbindelse med tilsynsbesøget har tilsynet modtaget: Udskrift fra Bosted System Udskrift fra Multireg på en beboers arbejde med mål Ved tilsynsbesøget blev følgende interviewet: Birthe Rosendal, afdelingsleder Socialrådgiver, teamleder Pædagogisk assistent Medarbejderrepræsentanterne var udvalgt af ledelsen. Medarbejdernes navne er kendt af tilsynsteamet, men udelades i rapporten. Tilsynet ankom kl og forlod tilbuddet igen kl Tilsynet blev planlagt sammen med daglig leder. Tilsynet gennemførte først interview med teamleder og efterfølgende med daglig leder. Der blev herefter gennemført interview med en medarbejder, der desuden forestod dokumentgennemgang og gennemgang af medicinhåndtering. Afslutningsvist fik daglig leder en kort tilbagemelding om forhold, som blev bemærket af tilsynet ved besøget. Tilsynet er udført af Bunk & Elkjær Tilsynets samlede vurdering For den pædagogiske indsats er det tilsynets vurdering: At MultifunC tilbyder stedets unge en specialiseret, struktureret og individuel tilrettelagt indsats, som tilgodeser målgruppens behov og særlige udfordringer. Dette sikres gennem anvendelse af evidensbaserede metoder og ved udarbejdelse af behandlings- og ugeplaner. At medarbejdergruppens kompetencer er medvirkende til at understøtte de unges arbejde med mål og delmål. Og at der er ledelsesmæssig opmærksomhed på at fremme medarbejdergruppens kompetencer, hvilket sker i et samarbejde med Socialstyrelsen. At den pædagogiske indsats efterlever Servicelovens 46, således at de unge sikres mulighed for personlig udvikling og opbygning af kompetencer for at indgå i sociale relationer og netværk, og at de unges skolegang og mulighed for at gennemføre en uddannelse understøttes. At MultifunC har en udfordring i forhold til at få visiteret unge, der er omfattet af konceptets målgruppe. Det er tilsynets vurdering, at ledelse og medarbejdere har fokus på dette, og at der anvendes allerede erhvervede erfaringer med målgruppen. I forhold til dokumentation er det tilsynets vurdering: At der i daglig praksis og i den førte pædagogik er fokus på såvel den unges forudsætninger som muligheder for brugerinddragelse. At der er opmærksomhed på dokumentationen af den pædagogi- Side 3

4 ske indsats både i form af behandlingsplaner, ugeplaner og desuden i forhold til indberetningerne til Socialstyrelsen. At opbevaring af personfølsomme oplysninger håndteres korrekt. I forhold til magtanvendelser er det tilsynets vurdering: At legalitet, mindsteindgreb, proportionalitet og individualitet efterleves. At selve indgrebet i magtanvendelserne beskrives konkret og detaljeret i indberetningerne. At daglig leder skal sikre, at de unges kommentarer til magtanvendelsen fremgår af indberetningen, samt at det fremgår, om myndighedsindehaver er orienteret om magtanvendelsen. Daglig leder giver ved tilsynsbesøget udtryk for, at dette vil blive bragt i orden fremover. I forhold til risikovurdering er det tilsynets vurdering: At der med afsæt i Region Midtjyllands Model for sikkerhed er udarbejdet en ny sikkerhedsmodel i Specialområdet DOK, som er sendt til regionens godkendelse den 3. oktober. At der i konceptet for MultifunC i den indledende screening af den unge laves en risikovurdering, der ligger til grund for det pædagogiske arbejde med den unge, og at der desuden er fokus på dette i daglige vurderinger af den unges fremskridt og tilbagefald. I forhold til medicinhåndtering er det tilsynets vurdering: At tilbuddets medicinhåndtering i praksis efterlever Sundhedsstyrelsens vejledning af 30. juni At medicininstruksen bør være tilgængelig i umiddelbar nærhed af medicinopbevaringen. I forhold til Utilsigtede Hændelser er det tilsynets vurdering: At utilsigtede hændelser registreres og indberettes korrekt til Dansk PatientSikkerhedsDatabase. At der kun optræder utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinhåndtering. I forhold til Arbejdsmiljø er det tilsynets vurdering: At ledelsen har fokus på at sikre et godt arbejdsmiljø, og at det må anses som naturligt i etableringen af en ny organisation, at der vil opstå perioder med forvirring, og at dette er en del af en læringsproces. Anbefalinger Medicininstruksen bør være tilgængelig i umiddelbar nærhed af medicinopbevaringen. Opmærksomhedspunkter Daglig leder skal sikre, at de unges kommentarer til magtanvendelsen fremgår af indberetningen, samt at det fremgår, om myndighedsindehaver er orienteret om magtanvendelsen. Nedenstående er tilsynets bearbejdning af datagrundlaget, som er tilvejebragt ved interview, observationer under tilsynsbesøget eller ved dokumentgennemgang. Hvor ikke andet fremgår, er der sammenfald i oplysninger fra ledelse og medarbejdere. Side 4

5 Aktuel status Belægning og efterspørgsel Organisatoriske udfordringer ART= Aggression Replacement Training MultifunC er dannet i partnerskab med Århus Kommune, Herning Kommune samt Region Midtjylland. Århus Kommune har tre pladser til rådighed, og Herning Kommune har en plads til rådighed. Der er aktuelt indskrevet en beboer på MulitifunC. Beboeren har boet på MultifunC i ca. 3 måneder. Der arbejdes på at indskrive yderligere tre unge fra Århus Kommune. For at afgøre om en ung tilhører målgruppen, skal vedkommende igennem en screening. Denne foretages af stedets Udredningsteam. Screeningerne af de tre unge peger i retning af, at to af disse tilhører MultifunCs målgruppe. MultifunC har eksisteret i lidt over et år. I løbet af denne periode har der været indskrevet otte unge. På nuværende tidspunkt har ingen af de unge gennemført et helt forløb. Flere af forløbene er afbrudt af forskellige årsager, bl.a. har forældre trukket deres samtykke, kommunen har peget på andet anbringelsessted eller den unge har begået ny kriminalitet. Daglig leder og teamlederen beskriver, at det har været en udfordring at få indskrevet unge, der passer ind i MultifunCs målgruppe. Der er aftalt møde med Århus og Herning Kommune, hvor emnet er forståelse og afklaring i forhold til MultifunCs målgruppe. Daglig leder oplever, at medarbejderne er utålmodige i forhold til, hvornår der indskrives flere unge. Den overskydende tid anvendes aktuelt til medarbejderuddannelse i konceptets forskellige metoder, og aktuelt træner medarbejderne intensivt i forhold til ART. Den pædagogiske indsats Målgruppe YLS= Youth Level Off Service MultifunCs opgave er at støtte og træne utilpassede unge til at indgå i det normale samfund på lige vilkår med deres jævnaldrende. Dette samtidig med at forældrene trænes i, hvordan de kan opnå et bedre samarbejde med den unge. De unge skal være mellem 14 og 18 år og have problemer af forskellig karakter som: aggressiv adfærd, misbrug, kriminalitet eller lignende problematikker. Det er væsentligt, at de unge har en normal begavelse for at kunne forstå systemet og drage fordel af de forskellige metoder, der anvendes i MultifunC. Inden indskrivning screenes den unge af udredningsteamet, og der foretages en risikovurdering, som udtrykkes gennem en YLS score. YLS scoren placerer de unge i en lav, moderat, høj eller meget høj risikokategori. Hvis YLS scoren er lav, hører den unge ikke til MultifunCs målgruppe. Har den unge f.eks. ikke problemer i forhold til forældrene, vil dette give en lavere score, og den unge vil ikke profitere tilstrækkeligt af den del af programmet, som familieteamet varetager. Generelt skal YLS scoren være høj, for at den unge profiterer af hele programmet, og for at ressourcerne fra alle fire teams kan anvendes i forhold til den unge. Det er desuden vigtigt, at den unge har en vis motivation i forhold til, at der skal ske forandringer. Den unge kan godt indskrives med en misbrugsproblematik, men den unge skal være indstillet på at påbegynde en forandringsproces. Side 5

6 Den pædagogiske indsats Metoder I MultifunC konceptet anvendes en række forskellige metoder, hvoraf flere er evidensbaserede. Følgende metoder anvendes: Motiverende Interview (MI), No power No Loose, Aggression Replacement Training (ART), Multisystemisk terapi (MST) og Parent Management Training (PMTO). Indsatsen tager udgangspunkt i en manualiseret tilgang, der har afsæt i ovenstående metoder. Der arbejdes med et forstærkningssystem i seks niveauer, hvor den unge, ved de rette handlinger, kan gøre sig fortjent til point. Disse kan udmøntes i privilegier som f.eks. internetadgang om aftenen. De unge kan ikke blive fratrukket point. Niveau 1 fokuserer på: At de unge lærer medarbejderne at kende, intro til stedets regler og etablering af en regelmæssig døgnrytme. Niveau 2 tager i højere grad afsæt i de problemer, der er afdækket i udredningsfasen. Hvis der i udredningen f.eks. er peget på, at den unge har aggressionsproblemer, vil dette blive omsat til handlinger, der kan give point. Det er de medarbejdere, der er på vagt, der er ansvarlige for tildelingen af point. Daglig leder oplyser, at det er nødvendigt, at medarbejderne løbende drøfter, hvad der giver point. Medarbejderne oplever, at de unge tager godt imod pointsystemet, som virker motiverende for de unge. Daglig leder oplyser, at de har oplevet at unge, der har været forsvundet/rømmet, er kommet tilbage for at spise aftensmad for ikke at gå glip af point. Det synliggøres for den unge, hvilket niveau denne befinder sig på, eksempelvis ved en markering på den unges lejligheds dør. Indarbejdelsen af de forskellige metoder sker i et samarbejde med Socialstyrelsens kvalitetssikringsteam. Der indberettes data til Socialstyrelsen en gang ugentligt. Hver 14. dag forestår Socialstyrelsen afholdelse af Skype-vejledninger af de enkelte teams. Desuden afholder Socialstyrelsen booster-møder for såvel de enkelte teams som for hele medarbejdergruppen. Emnet på sidste booster-møde var analyse af adfærd. Individuelle planer/ Behandlingsplaner Det er udredningsteamets opgave at udarbejde de unges behandlingsplaner. I behandlingsplanen er beskrevet de overordnede mål, og planen er afstemt i forhold til kommunens mål med opholdet. Udredningsteamet har ansvaret for at sikre, at behandlingsplanen koordineres med kommunen. Behandlingsplanen justeres løbende i forhold til input fra miljøteamet, skoleteamet og familieteamet. De overordnede mål fra behandlingsplanen brydes op i månedlige og ugentlige mål for den unge. Samtlige teams udarbejder en ugeplan for den unge. I ugeplanen opstilles der delmål, som relaterer sig til behandlingsplanens overordnede mål. Tilsynet konstaterer, at der i ugeplanerne samt i registreringerne i Multireg fremgår mål samt beskrivelse af hvilke handlinger, der kan føre til opnåelse af målene. Graden af den unges indflydelse på udarbejdelsen af ugeplanen er afhængig af, hvilket niveau den unge befinder sig på. Jo højere niveau, jo højere indflydelse har den unge. Ugeplanen gennemgås hver morgen med den unge. Der kan ikke ændres i planen. Hvis en ung ikke vil gennemføre en aktivitet, forsøger medarbejderne at motivere den unge i forhold til aktiviteten. Hvis aktiviteten ikke gennemføres, får den unge ikke point. Side 6

7 Den pædagogiske indsats Efterlevelse af 46 i serviceloven - formål med indsatsen De unge støttes i at etablere netværk i lokalområdet. Dette kan ske gennem uddannelsesinstitutioner, arbejde eller ved brug af foreningstilbud. Familieteamet arbejder med en styrkelse af den unges relation til nærmeste familie eller til plejefamilie. Skoleteamet støtter den unge i forhold til uddannelsesaktiviteter og har fast kontakt til lærerne på skolen, således der sikres gensidig information om den unges forløb. Aktuelt er skoleteamet optaget af, hvorledes der kan etableres praktikpladser i lokalområdet. Daglig leder oplyser, at det har været en udfordring i forhold til nogle af de tidligere indskrevne unge, at de er kommet fra lokalområdet, og her har indgået i netværk med negativ indflydelse på den unge. Dette har vanskeliggjort arbejdet med at forebygge uønskede adfærdsmønstre hos den unge. Kontakten mellem de unge på MultifunC søges reduceret til et minimum gennem en høj personaledækning og fraværet af fællesrum. Dette hindrer de unge i at påvirke hinanden negativt og forebygger, at de unge forstærker uønskede adfærdsmønstre hos hinanden. Teamlederen oplyser, at der aktuelt arbejdes med en ændring af mødestrukturen. Arbejdet med den unges ugeplan skal koordineres bedre mellem de fire teams for at understøtte koordinationen og sammenhængskraften i behandlingsarbejdet. De fire teams mødes en gang ugentligt. Teamlederne holder ligeledes møde hver uge. Der afholdes fælles personalemøde ca. en gang om måneden. Hver 4. uge indkaldes der til samarbejdsmøder med den kommunale sagsbehandler og forældrene. Medarbejdere og medarbejderkompetencer Der er aktuelt ca. 26 ansatte på MultifunC. Flere af medarbejderne er ud over MultifunC tilknyttet Koglen og Grenen. Dette gør sig gældende i forhold til køkkenpersonale, pedel og administration, der er fælles for Specialområdet. De ansatte i de fire teams er udelukkende tilknyttet MultifunC. Den største faggruppe på stedet er pædagoger. Desuden er der ansat socialrådgivere, psykologer og lærere. Aktuelt er der tilknyttet 5 vikarer, hvoraf flere ikke er uddannet til området. Aktuelt anvendes vikarerne dog kun i begrænset omfang, da der kun er indskrevet en beboer. Desuden er to af stillingerne 25 timers stillinger, og medarbejderne ansat i disse supplerer deres timetal ved at tage vikarvagter. Dokumentation Ved samtale med medarbejderen får tilsynet en gennemgang af Bosted System med udgangspunkt i en tilfældigt udvalgt ung. Desuden fremvises en ugeplan samt en behandlingsplan for en ung. De unges personlige oplysninger opbevares i Bosted System, eller i et journalsystem, der er udviklet til Grenen. Begge systemer skal åbnes med en personlig kode. I Bosted System føres dagbogsnotater i relation til de opstillede mål og delmål. Målene fremkommer, når Bosted System åbnes på den enkelte unge. Der skrives dagbog hver dag. I systemet fra Grenen opbevares den unges behandlingsplan samt ugeplanen. Desuden foretager medarbejderne registreringer i Multireg, som er et journaliseringssystem, der er knyttet til MultifunC konceptet, og som administreres af Socialstyrelsen. I dette registreres løbende oplysninger vedr. den unges og medarbejdernes arbejde med målene. Oplysningerne anvendes i forhold til den løbende dialog med Socialstyrelsen vedr. programmets udfoldelse. Dokumentationen skal desuden anvendes i forbindelse med SFIs gennemførsel af et implementeringsstudie og et effektforskningsstudie i forbindelse med MultifunCs implementering i Danmark. Side 7

8 Den pædagogiske indsats Der arbejdes på, at alle procedurer og manualer bliver nedskrevet og samlet i en håndbog. Medarbejderne er med til at udarbejde disse. Daglig leder har netop sendt ti nye procedurer til teamlederne, der har ansvaret for at gennemgå disse med medarbejderne. Magtanvendelser og risikovurdering Magtanvendelser Alle magtanvendelser registreres og indberettes i Bosted System. Nye medarbejdere introduceres til lovgivningen vedrørende magtanvendelser. Der er opmærksomhed på, at magtanvendelsen registreres med detaljeret beskrivelse af, hvordan selve indgrebet fandt sted. Tilsynet har fået udleveret tre magtanvendelsesindberetninger. Disse er alle udfyldt med konkret og deltaljeret beskrivelse af selve indgrebet. I to af disse fremgår det, at den unge er i stand til at reflektere over magtanvendelsen, men den unges kommentarer til magtanvendelsen fremgår ikke i registreringen. Desuden fremgår det i den ene af disse ikke, om forældremyndighedsindehaver er underrettet. Tilsynet konstaterer, at MultifunC ikke følger proceduren for magtanvendelser på disse to punkter. Daglig leder giver ved tilsynsbesøget udtryk for, at dette vil blive bragt i orden fremover. Ifølge daglig leder bliver der arbejdet systematisk med sekvensanalyser efter en magtanvendelse. I sekvensanalysen gennemgås episoden konkret, og det vurderes, hvor i kæden der evt. kunne være foretaget en anden handling. Det er under overvejelse, om nogle af stedets medarbejdere skal uddannes til at kunne forestå en debriefing efter en magtanvendelse, eller om debriefingen evt. skal varetages af en medarbejder, der er uddannet til dette, fra et af de andre tilbud i DOK. Risikovurderinger Med afsæt i Region Midtjyllands Model for sikkerhed er der i Specialområdet DOK udarbejdet en ny sikkerhedsmodel. Denne er sendt til regionens godkendelse den 3. oktober. Modellen er endnu ikke godkendt og dermed ikke implementeret på MultifunC. I forbindelse med den indledende screening og YSL scoren laves der en risikovurdering af de unge, der ligger til grund for det pædagogiske arbejde. Desuden er det daglig praksis i forbindelse med morgenens vagtskifte, at medarbejderne gennemgår, hvad der har været af fremskridt eller tilbagefald i forhold til den unges adfærd. Dette gennemgås systematisk og med fokus på, at den unge skal følge det planlagte program i ugeplanen. Der er fokus på, hvorledes medarbejderne kan fastholde krav i forhold til den unge, uden at dette ender i voldsomme konflikter. Den unge skal lære at ændre adfærd, uden at dette nødvendigvis indebærer en konflikt. Side 8

9 Sundhedsfaglige forhold Medicinhåndtering Medicin opbevares i et aflåst medicinskab på medarbejderkontoret, som er aflåst. Hver beboers medicin holdes adskilt, og der er tydelig angivelse af den unges data. Medicinen dispenseres af en medicinansvarlig medarbejder, der har medicinkursus. Når der udleveres medicin til en af de unge, registreres dette i Bosted System, hvilket tilsynet så eksempler på ved gennemgangen af Bosted System. Når en ung flytter ind, kontaktes lægen for status på aktuel medicinering. En medicininstruks var ikke i umiddelbar nærhed af medicinopbevaringen, og medarbejderen kunne ikke fremfinde den i forbindelse med fremvisning af tilbuddets medicinhåndtering. Utilsigtede hændelser Ifølge medarbejderen er der kun få utilsigtede hændelser på MultifunC, og disse relaterer sig til medicinhåndteringen. Typiske fejl er, at medicinen ikke gives på det rigtige tidspunkt, eller at medarbejderne glemmer at registrere i Bosted System, at der er givet medicin. Der optræder ikke utilsigtede hændelser i forbindelse med uheld, infektioner og sektorovergange. Daglig leder oplyste, at hun indberetter utilsigtede hændelser til Sundhedsstyrelsens database. Arbejdsmiljø Daglig leder oplyser, at i forbindelse med etableringen af MultifunC har såvel medarbejderne som ledelse i perioder været præget af forvirring. Dette har bl.a. sin årsag i, at det er en helt ny organisation, der skal etableres med nye medarbejdere, flere forskellige faggrupper, der skal samarbejde, indarbejdelse af forskellige metoder mv. Dette har været en fortløbende proces, hvor den enkelte er udfordret af, at når vedkommende tror, der er styr på konceptet/manualen, så dukker der nye nuancer op, der skal indarbejdes. Nogle medarbejdere har i perioder følt sig handlingslammede i forhold til vurdering af, hvad der var og ikke var tilladt i forhold til konceptet. Daglig leder oplyser, at enkelte medarbejdere har valgt at opsige deres stilling, da de ikke har kunnet forene sig med konceptet. Såvel teamlederen som medarbejderen, som tilsynet talte med, udtrykte at de var glade for at være en del af MultifunC, og at de oplevede at der var et godt arbejdsmiljø på stedet. Der afholdes medarbejderudviklingssamtaler. Disse er fordelt, så daglig leder står for samtalerne med teamlederne, og teamlederne har samtaler med medarbejderne. Daglig leder oplyser, at der har været afholdt samtaler med teamlederne, og at teamlederne er i gang med udviklingssamtaler med medarbejderne. Den lovbestemte arbejdsmiljøaftale forligger, og der er indgået lønaftale med medarbejderne og de respektive organisationer. Side 9

Afdelingsledere Steffen Albertsen. Sanne Selvaratnam

Afdelingsledere Steffen Albertsen. Sanne Selvaratnam Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Koglen Afdeling Lærkehuset Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Tilsynet er udført den

Læs mere

Afdelingsledere: Inga Sjøgren. Kurt Oddershede Birgit Larsen. Hans-Henrik Brandt. Hans-Henrik Brandt

Afdelingsledere: Inga Sjøgren. Kurt Oddershede Birgit Larsen. Hans-Henrik Brandt. Hans-Henrik Brandt Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Oustruplund Døgnafdelingerne Tilsynet er udført den 24. september 2013 af Bunk & Elkjær Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel.

Læs mere

Afdelingsleder: Kai Stensli

Afdelingsleder: Kai Stensli Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Grenen Glesborg Afdeling Roden Tilsynet er udført den 4. oktober 2013 Af Bunk & Elkjær Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel.

Læs mere

Teamledere: Christoffer Fanø. Joos Gregersen. Rasmus Brøner. Therese Bohn

Teamledere: Christoffer Fanø. Joos Gregersen. Rasmus Brøner. Therese Bohn Regionshuset Viborg MultifunC Midtjylland Damagervej 26 A 8260 Viby J Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Anmeldt tilsyn på

Læs mere

Teamleder Lene Gamrath

Teamleder Lene Gamrath Regionshuset Viborg Hald Ege Videbechs Allè 11 8800 Viborg Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Hald Ege den

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Himmelbjerggården. Udført den 7. februar 2013

Uanmeldt tilsyn på Himmelbjerggården. Udført den 7. februar 2013 Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Himmelbjerggården Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udført den 7. februar 2013 Dato

Læs mere

Afdelingsleder Marianne Eskesen Frank Nielsen Allan Borresen Søren Thøstesen

Afdelingsleder Marianne Eskesen Frank Nielsen Allan Borresen Søren Thøstesen Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Granbakken Egegården, Nedergårdsvej 10, 8960 Randers SØ Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Afdelingsledere Pia Algren Morten Randløv

Afdelingsledere Pia Algren Morten Randløv Regionshuset Viborg Elbæk Højskole Elbækvej 47 8700 Horsens Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Elbæk Højskole

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sønderparken. Udført den 9. januar Sønderparken Søndergade Hornsyld Tlf.:

Uanmeldt tilsyn på Sønderparken. Udført den 9. januar Sønderparken Søndergade Hornsyld Tlf.: Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Sønderparken Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udført den 9. januar 2013 Dato 06-02-2013

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa.

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Afdelingsledere Inger Marie Olesen. Karl Peter Nielsen. Lisbeth Bruun

Afdelingsledere Inger Marie Olesen. Karl Peter Nielsen. Lisbeth Bruun Stormly Vejlevej 12-14 7130 Juelsminde Dato 13-02-2013 Camilla Rebekka Rask Tel. +45 7841 0191 Camilla.Rask@stab.rm.dk 1-51-73-28-07 Uanmeldt tilsyn på Stormly Udført den 21.2.2013 Side 1 Stormly Vejlevej

Læs mere

MultifunC Midtjylland Damagervej 26A 8260 Viby J

MultifunC Midtjylland Damagervej 26A 8260 Viby J YDELSESBESKRIVELSE MultifunC Midtjylland Damagervej 26A 8260 Viby J Tlf.: 78 47 38 88 MultifunC@ps.rm.dk www.dok.rm.dk Institution Ydelse Mål- og aldersgruppe MultifunC Midtjylland MultifunC behandling

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Dusines Hus. Udført den 16. april 2013

Uanmeldt tilsyn på Dusines Hus. Udført den 16. april 2013 Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Dusines Hus Udført den 16. april 2013 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 06-05-2013

Læs mere

Afdelingsleder Tove Andersen Stræde

Afdelingsleder Tove Andersen Stræde Regionshuset Viborg Tagdækkervej Tagdækkervej 10-58 8450 Hammel Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Afdeling

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Afdelingsledere Heidi Thellefsen. Jasper Højer Kyhl Nielsen

Afdelingsledere Heidi Thellefsen. Jasper Højer Kyhl Nielsen Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på, Botilbuddet Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udført den 19. februar 2013 Dato 19-03-2013

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Labyrinten Strandvejen 24-26, Fjellerup, 8585 Glesborg. Udført den 2. maj 2013

Uanmeldt tilsyn på Labyrinten Strandvejen 24-26, Fjellerup, 8585 Glesborg. Udført den 2. maj 2013 Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Labyrinten Strandvejen 24-26, Fjellerup, 8585 Glesborg Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1.

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bocentret, Fogedvænget. Udført den 12. november Bocentret Fogedvænget

Anmeldt tilsyn på Bocentret, Fogedvænget. Udført den 12. november Bocentret Fogedvænget Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn på Bocentret, Fogedvænget Udført den 12. november 2013 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Kildegade og CB Nord beliggende i Horsens overgik til kommunen den 1. januar 2010.

Kildegade og CB Nord beliggende i Horsens overgik til kommunen den 1. januar 2010. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Sønderparken, tlf. 75 68 70 66 Søndergade 21, 8783 Hornsyld Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Elbæk Højskole Elbækvej Horsens. Uanmeldt tilsyn på Elbæk Højskole, afdeling Odder. Udført den

Elbæk Højskole Elbækvej Horsens. Uanmeldt tilsyn på Elbæk Højskole, afdeling Odder. Udført den Regionshuset Viborg Elbæk Højskole Elbækvej 47 8700 Horsens Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Elbæk Højskole,

Læs mere

Tangkær Sygehusvej 31 8950 Ørsted Tlf.nr.: 784 77500 Mail: Tangkaer@ps.rm.dk

Tangkær Sygehusvej 31 8950 Ørsted Tlf.nr.: 784 77500 Mail: Tangkaer@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Tangkær Sygehusvej 31 8950 Ørsted Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Tangkær HS Udført

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Himmelbjerggården, tlf Himmelbjergvej 11, 8680 Ry Afdeling Gammelgård

Uanmeldt tilsyn ved Himmelbjerggården, tlf Himmelbjergvej 11, 8680 Ry Afdeling Gammelgård Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Himmelbjerggården, tlf. 87 88 20 80 Himmelbjergvej 11, 8680 Ry Afdeling Gammelgård Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Kurt Oddershede Birgit Larsen. Hans-Henrik Brandt. Hans-Henrik Brandt

Kurt Oddershede Birgit Larsen. Hans-Henrik Brandt. Hans-Henrik Brandt Regionshuset Viborg Oustruplund Oustrupvej 14 8620 Kjellerup Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Anmeldt tilsyn på Oustruplund

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Mellerup Skolehjem. Udført den 27. august Mellerup Skolehjem Støvringgårdvej 43, Mellerup 8930 Randers NØ

Anmeldt tilsyn på Mellerup Skolehjem. Udført den 27. august Mellerup Skolehjem Støvringgårdvej 43, Mellerup 8930 Randers NØ Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn på Mellerup Skolehjem Udført den 27. august 2013 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato

Læs mere

Tlf.: 7847 6950 E-mail: stormly@ps.rm.dk

Tlf.: 7847 6950 E-mail: stormly@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Stormly Udført den 1. marts 2012 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 19-04-2012

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Oustruplund, tlf Oustrupvej 14, 8620 Kjellerup Projektafdelingen - Karuphus

Uanmeldt tilsyn ved Oustruplund, tlf Oustrupvej 14, 8620 Kjellerup Projektafdelingen - Karuphus Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Oustruplund, tlf. 87 70 20 20 Oustrupvej 14, 8620 Kjellerup Projektafdelingen - Karuphus Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel.

Læs mere

Afdelingsledere Inger Marie Olesen. Karl Peter Nielsen. Lisbeth Bruun

Afdelingsledere Inger Marie Olesen. Karl Peter Nielsen. Lisbeth Bruun Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn på Stormly Udført den 10. september 2013 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 21-10-2013

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Holmstrupgård Afdeling, Engen Holmstrupgårdvej 39 8220 Brabrand. Udført den 24.04. 2013

Uanmeldt tilsyn på Holmstrupgård Afdeling, Engen Holmstrupgårdvej 39 8220 Brabrand. Udført den 24.04. 2013 Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Holmstrupgård Afdeling, Engen Holmstrupgårdvej 39 8220 Brabrand Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Mellerup Skolehjem, tlf. 8728 7700 Afdeling Folden, Mellerup

Uanmeldt tilsyn ved Mellerup Skolehjem, tlf. 8728 7700 Afdeling Folden, Mellerup Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Mellerup Skolehjem, tlf. 8728 7700 Afdeling Folden, Mellerup Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Boligerne Svalevej Svalevej 5-6 Assentoft 8960 Randers SØ. Uanmeldt tilsyn på Boligerne Lene Bredahls Gade. Udført den 6.

Boligerne Svalevej Svalevej 5-6 Assentoft 8960 Randers SØ. Uanmeldt tilsyn på Boligerne Lene Bredahls Gade. Udført den 6. Regionshuset Viborg Svalevej Svalevej 5-6 Assentoft 8960 Randers SØ Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Lene

Læs mere

Afdelingsledere Marianne Brandt. Helle C. Jensen. Heines Marker. Jasper Nielsen. Pia Rothmann

Afdelingsledere Marianne Brandt. Helle C. Jensen. Heines Marker. Jasper Nielsen. Pia Rothmann Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Nørholm Kollegiet afdeling I-B, Bøgildparken 47-53, 7430 Ikast Udført den 25. september 2012 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Lovgivning SEL 67 stk. 2.

Lovgivning SEL 67 stk. 2. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Skovhuset Udført den 26. november 2013 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 10-12-2013

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Holmstrupgård, tlf , Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand. Boafdeling Pilen

Uanmeldt tilsyn ved Holmstrupgård, tlf , Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand. Boafdeling Pilen Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Holmstrupgård, tlf. 86 24 04 11, Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand. Boafdeling Pilen Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728

Læs mere

Tlf.: 78478150 E-mail: ulriksdal@ps.rm.dk

Tlf.: 78478150 E-mail: ulriksdal@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Ulriksdal Hamarvej 1 8800 Viborg Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn den 19.01.2012 Dato

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gudenåkollegiet, afdeling Overbygård, Overbygård 14, 7160 Tørring. Udført den 30. oktober 2012

Uanmeldt tilsyn på Gudenåkollegiet, afdeling Overbygård, Overbygård 14, 7160 Tørring. Udført den 30. oktober 2012 Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Gudenåkollegiet, afdeling Overbygård, Overbygård

Læs mere

Afdelingsledere: Finn Danielsen Trine Jepsen Lene Vintersbølle

Afdelingsledere: Finn Danielsen Trine Jepsen Lene Vintersbølle Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Mellerup Skolehjem Afdeling Folden Udført den 5. februar 2013 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Sct. Mikkel, tlf , Søndersøparken 3, 8800 Viborg.

Uanmeldt tilsyn ved Sct. Mikkel, tlf , Søndersøparken 3, 8800 Viborg. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Sct. Mikkel, tlf. 78 47 62 50, Søndersøparken 3, 8800 Viborg. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret Løven Rapport over tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Mellerup Skolehjem, tlf. 87 28 77 80 Afdeling Skovhuset Skovstien 2, 6990 Ulfborg

Uanmeldt tilsyn ved Mellerup Skolehjem, tlf. 87 28 77 80 Afdeling Skovhuset Skovstien 2, 6990 Ulfborg Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Mellerup Skolehjem, tlf. 87 28 77 80 Afdeling Skovhuset Skovstien 2, 6990 Ulfborg Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Afdelingsleder: Tina Kyed. Tina Kyed. Hanne Hauser. Hanne Hauser. Anni Rasmussen

Afdelingsleder: Tina Kyed. Tina Kyed. Hanne Hauser. Hanne Hauser. Anni Rasmussen Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Gudenåkollegiet Afdeling Kollegiet Udført den 14. marts 2013 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Standardprogrammet - Standardhæftet 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Den enkeltes kommunikative ressourcer skal afdækkes. Vejledning: Begrebet

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Afdelingsledere Hanne Hejring Andersen. Inge Gejl Pedersen. Inge Gejl Pedersen. Kirsten Andreassen. Kirsten Andreassen. Kirsten Andreassen

Afdelingsledere Hanne Hejring Andersen. Inge Gejl Pedersen. Inge Gejl Pedersen. Kirsten Andreassen. Kirsten Andreassen. Kirsten Andreassen Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Møllebækken Afdeling Kløvhøj/Kløvdal Udført den 14. november 2012 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Tilpasset anmeldt tilsyn 2012 Lilleskov

Tilpasset anmeldt tilsyn 2012 Lilleskov Område: Psykiatri og socialstaben Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: 10/18900 Dato: 31. oktober 2012 Udarbejdet af: Hege Margrethe Grunnet E-mail: Hege.Margrethe.Grunnet@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Tlf.:

Tlf.: Regionshuset Viborg Elbæk Højskole Elbækvej 47 8700 Horsens Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Elbæk Bo

Læs mere

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Satelitten Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter... 3 Organisation... 3 Fysiske

Læs mere

Tlf.:

Tlf.: Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Koglen Den 16. maj 2012 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 18-06-2012 Ellen Brunebjerg

Læs mere

Ovennævnte fokusområder blev undersøgt både for Boafsnittet og Bocentret.

Ovennævnte fokusområder blev undersøgt både for Boafsnittet og Bocentret. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Fogedvænget, tlf: 7674 1290 Fogedvænget 25, 8722 Hedensted Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Bækketoften. Afdelingsleder: Pia Kjeldal

Bækketoften. Afdelingsleder: Pia Kjeldal Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Bækketoften Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udført den 21. maj 2013 Dato 20-06-2013

Læs mere

Afdelingsledere Lisa Weinreich Jette Klejs Petersen. Socialplanlægning Tingvej 15B, 3. sal 8800 Viborg

Afdelingsledere Lisa Weinreich Jette Klejs Petersen. Socialplanlægning Tingvej 15B, 3. sal 8800 Viborg Regionshuset Viborg Pilebakken Pilevej 4 Salten 8653 Them Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Anmeldt tilsyn den 23.05.2013.

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Moesgaard, Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Joan Dahl Nørgaard, adm. Tilsynsførense. 11 juni 2013

Moesgaard, Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Joan Dahl Nørgaard, adm. Tilsynsførense. 11 juni 2013 Uanmeldt tilsyn d.11.6. 2013 Moesgaard Tilbuddets navn og adresse Moesgaard, Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Joan Dahl Nørgaard, adm.

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Tingvej 15B, 3. sal 8800 Viborg E-mail: VSA@rm.dk

Tingvej 15B, 3. sal 8800 Viborg E-mail: VSA@rm.dk Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Blåkærgård Udført den 11. december 2012 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 11-01-2013

Læs mere

Tlf.:

Tlf.: Regionshuset Viborg Fenrishus Fenrisvej 37 8210 Aarhus V Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Fenrishus 23.05.2012

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Glostrup Observations- og Behandlingshjem Københavns Kommune. Tirsdag den 11. oktober 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Glostrup Observations- og Behandlingshjem Københavns Kommune. Tirsdag den 11. oktober 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Glostrup Observations- og Behandlingshjem Københavns Kommune Tirsdag den 11. oktober 2011 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet 1 Oplysninger om tilbuddet: Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet Tilbuddets navn: Forsorgshjemmet Overmarksgården Tilbudstype: Overmarksgården indeholder følgende 3 tilbud: 110 -Midlertidigt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Marienlyst, Skive Kommune. Torsdag den 18. december 2014 fra kl. 12.00

Uanmeldt tilsyn på Marienlyst, Skive Kommune. Torsdag den 18. december 2014 fra kl. 12.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Marienlyst, Skive Kommune Torsdag den 18. december 2014 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Marienlyst. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Bettina Sørensen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 14. januar 2008 Journal nr.: 08/2272 Uanmeldt tilsyn 2008 Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune. Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune. Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kildemarkscentret. Generelt

Læs mere

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn D Fonden Sparta

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn D Fonden Sparta Uanmeldt tilsyn D28.11. 2012 Fonden Sparta Tilbuddets navn og adresse Sparta,afd. Tjørring, Fredbovej og administrationen Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn Michael Poulsen,

Læs mere

Afdelingsledere. Hans Jørgen Vognsen. Kurt Oddershede Lene Schurmann Birgit Larsen. Hans Henrik Brandt

Afdelingsledere. Hans Jørgen Vognsen. Kurt Oddershede Lene Schurmann Birgit Larsen. Hans Henrik Brandt Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Oustruplund, Projektafafdelingen, projektet i Trustrup, Petersborgvej 40, 8570 Trustrup Udført den 24. oktober 2012 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Tlf.:

Tlf.: Regionshuset Viborg Saustrup Grønnevang 12, Skave 7500 Holstebro Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Ny Saustrup

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført stofmisbrug.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført stofmisbrug. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Opholdsstedet Bjerget, godkendt til 7 unge piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført

Læs mere

Tlf.:

Tlf.: Regionshuset Viborg Elbæk Højskole Elbækvej 47 8700 Horsens Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Anmeldt tilsyn på Specialområde

Læs mere

At der forebygges ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

At der forebygges ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Region Hovedstaden - Handicap TILSYNSRAPPORT Tilsyn 2011 Tilsyn på Behandlingshjemmet Nødebogård Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 53 66 Fax 48

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2013

Uanmeldt tilsyn 2013 Område: Driftssekretariatet Afdeling: Konsulent og rådgivning Journal nr.: Dato: 14. februar 2013 Udarbejdet af: Else Pedersen E-mail: else.pedersen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631072 Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2012

Uanmeldt tilsyn 2012 Område: Psykiatri og socialstaben Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: 10/18873 Dato: 19. december 2012 Udarbejdet af: Hege Margrethe Grunnet E-mail: Hege.Margrethe.Grunnet@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Tangkær. Sygehusvej Ørsted Tlf.nr.: Mail:

Tangkær. Sygehusvej Ørsted Tlf.nr.: Mail: Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Anmeldt tilsyn på Tangkær Afdeling SP Udført den 4. juni 2013 Dato 21-08-2013

Læs mere

Tlf.:

Tlf.: Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Granbakken Udført den 6. oktober 2011 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 25-10-2011

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Afdelingsledere. Jan Frandsen. Jan Frandsen. Line Pyndt. Pelle Falsberg. Paul Dearmann. Ivan Sloth

Afdelingsledere. Jan Frandsen. Jan Frandsen. Line Pyndt. Pelle Falsberg. Paul Dearmann. Ivan Sloth Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn på Holmstrupgård afdeling Æblevangen Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udført den 22. oktober

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Platangårdens eksterne døgnafdeling Haminavej 3, den 21. november 2013

Uanmeldt tilsyn på Platangårdens eksterne døgnafdeling Haminavej 3, den 21. november 2013 1 Uanmeldt tilsyn på Platangårdens eksterne døgnafdeling Haminavej 3, den 21. november 2013 Indhold 1. Om tilsynet og tilsynsbesøget 2. Om tilbuddet 3. Samlet vurdering, påbud og anbefalinger 4. er 1.0

Læs mere

Områdeleder: Agnete Thomsen Driftschef: Simon Eg Severinsen

Områdeleder: Agnete Thomsen Driftschef: Simon Eg Severinsen Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn på Himmelbjerggården Udført den 20. august 2013 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk.dato

Læs mere

CVR-nr BO & AKTIV Seniorcenter Egebo Uanmeldt tilsyn Den 30. januar 2012

CVR-nr BO & AKTIV Seniorcenter Egebo Uanmeldt tilsyn Den 30. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 BO & AKTIV Seniorcenter Egebo Uanmeldt tilsyn Den 30. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboer/brugerrepræsentanter...3

Læs mere

Stine Larsen Telefon: 61 14 06 35 e-mail: stlar@regionsjaelland.dk. Nina Milde Christiansen Telefon: 60 89 69 39 e-mail: nimc@regionsjaelland.

Stine Larsen Telefon: 61 14 06 35 e-mail: stlar@regionsjaelland.dk. Nina Milde Christiansen Telefon: 60 89 69 39 e-mail: nimc@regionsjaelland. 1 Indhold 1. Om tilsynet og tilsynsbesøget 2. Om tilbuddet 3. Påbud og anbefalinger 4. er 1.0 Om tilsynet og tilsynsbesøget 1.1 Tilsynet er udført af Socialafdelingen, Region Sjælland Stine Larsen Telefon:

Læs mere

CVR-nr Bofamiko Bofællesskabet Klokkebo Distrikt vest

CVR-nr Bofamiko Bofællesskabet Klokkebo Distrikt vest www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Bofamiko Bofællesskabet Klokkebo Distrikt vest Uanmeldt tilsyn Den 23. Marts 2010 Formalia Dette uanmeldte tilsyn på Bofællesskabet Klokkebo, Stålbjergvej 43, 5672

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Fenrishus, tlf. 87 28 88 00 Fenrisvej 37, 8210 Århus V. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 11.

Uanmeldt tilsyn ved Fenrishus, tlf. 87 28 88 00 Fenrisvej 37, 8210 Århus V. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 11. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Fenrishus, tlf. 87 28 88 00 Fenrisvej 37, 8210 Århus V. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Saustrup, tlf Afdeling Gl. Saustrup. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 13.

Uanmeldt tilsyn ved Saustrup, tlf Afdeling Gl. Saustrup. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 13. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Saustrup, tlf. 7847 6750 Afdeling Gl. Saustrup Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udført

Læs mere

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Løven Novus Rapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Firkløveren Mølholtvej 68 9330 Dronninglund (Frederikshavn Kommune) E-mail: info@opholdsstedetfirkloveren.dk

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Nyvang i Ørsted den 23. maj 2012. Juli 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard w Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Uanmeldt tilsyn den 28. september 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Møllebo Markedsgade 120 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Afd.leder Britta Magnussen Tilsynsrapport af

Læs mere

Afdelingsledere Ann Kirketerp Sørensen. Lars Bording. Lars Bording

Afdelingsledere Ann Kirketerp Sørensen. Lars Bording. Lars Bording Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Tangkær, Bomiljø SP, Gruppe A Udført den 1. oktober

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Teglgårdshuset

Uanmeldt tilsyn Teglgårdshuset Område: Det sociale område Afdeling: Konsulent og rådgivning Journal nr.: 10/18912 Dato: 11. februar 2013 Udarbejdet af: Hans Peter Lund/Pauline Lunding E-mail: Hans.Peter.Lund@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Fenrishus, 14 døgn og aflastningspladser Lov om Social Service 67, stk. 1-3

Fenrishus, 14 døgn og aflastningspladser Lov om Social Service 67, stk. 1-3 Regionshuset Viborg Fenrishus Fenrisvej 37 8210 Aarhus V Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Anmeldt tilsyn på Fenrishus, Dusines

Læs mere

Afdelingsledere: Jane Nørgaard Larsen. Dorte Mosbæk Nielsen. Center for Voksensocial Tingvej 15B, 3. sal 8800 Viborg

Afdelingsledere: Jane Nørgaard Larsen. Dorte Mosbæk Nielsen. Center for Voksensocial Tingvej 15B, 3. sal 8800 Viborg Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Høskoven Afdeling: Boenhederne Viby Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udført den 27.

Læs mere