Referat af ordinær generalforsamling i A/B Jæger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling i A/B Jæger"

Transkript

1 Andelsboligforeningen Jæger jaeger.dk Referat af ordinær generalforsamling i A/B Jæger Dato: Sted: Dirigent: Referent: Til stede: 26. Juni 2013 Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N. Karin Modin Sørensen Snorre Näsman 55 stemmeberettigede inkl. fuldmagter ud af 421 mulige Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab og vet revisionsberetning, samt godkendelse af årsregnskab og andelsværdi. 4. Forelæggelse af drifts og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om evt ændring af boligafgiften. 5. Indkomne forslag 5.1 Forlængelse af midlertidige vedtægter 5.2 Forslag om valg af ny bestyrelse 6. Valg af ny administrator 7. Valg af formand til bestyrelsen 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen 9. Valg af suppleanter 10. Valg af revisor 11. Eventuelt 1. Valg af dirigent og referent Næstformand Astrid Starck byder velkommen. Hun foreslog Karin Modin som dirigent. Forslaget blev godkendt med applaus. Dirigenten sikrede, at alle har modtaget stemmesedler, og at ingen har fået mere end to fuldmagter, og at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Dirigenten konstaterede, at vi var mere end 42 medlemmer til stede og derfor var en beslutningsdygtig forsamling. Dirigenten konstaterede med vis beklagelse, at der har været to forskellige dagsordener, men da den eneste forskel på de to er indkomne forslag, godkendes dagsordenen. Dirigenten foreslår at pt 8 og 9 slås sammen. Der er ingen indvendinger mod dette fra forsamlingen. Snorre Näsman vælges som referent med applaus. Dirigenten finder en stemmetæller pr. bord.

2 2. Godkendelse af bestyrelsens beretning Formanden Ilan Scheftelowitz fremlægger bestyrelsens beretning: Bestyrelsens arbejde i 2012/13 Økonomi(aftalen) Bestyrelsens arbejde i løbet af det seneste år, har i meget høj grad været præget af vores økonomiske udfordringer og hvad det har ført med sig. Det har kostet stort set alle vores resurser, og der er derfor mange sager, der er blevet skubbet, til stor utilfredshed for både de andelshavere, der har været berørt, os i bestyrelsen og for vores ansatte, der alle har ønsket, at det kunne have været anderledes. Den finansielle helhedsplan vi vedtog i marts måned, og som vi var meget glade for fik den store opbakning fra alle, har dannet rammerne for det forløb der har været siden hen. Det har været et meget vanskeligt forløb, og mere besværlig end vi havde forudset, hvor de 4 parter der udover os selv, er Finansiel Stabilitet, vores realkreditinstitut BRF og investeringsvirksomheden Halkin, alle har skulle stilles tilfredse. For os har det i forhandlingerne været helt centralt, at den endelige aftale, holder sig indenfor den overordnet økonomiske ramme altså inden for den husleje stigning -, som vi i denne forsamling vedtog i marts måned. BRF og Finansiel Stabilitet har, naturlig nok, haft stort behov for at sikre sig, at vores fremlagte økonomi budgetter, likviditet mv., var gennemskuelige og troværdige, og den udfordring har ikke altid været lige nem. Samtidig kom de også med nye krav undervejs i forløbet, og i takt med tiden så gik, forandrede forholdene sig også, hvilke medførte at aftalen også løbende skulle justeres Efter denne bestyrelsesberetning vil vores daglige leder Lars Jensen, mere detaljeret gennemgå årets regnskab og det kommende budget. Men det er selvfølgelig ikke rart, at skulle aflevere et regnskab med stort underskud. Det der bl.a. præger årets resultat er, de udgifter der har været i forbindelse med at komme i mål med helhedsplanen. Men alternativet, havde meget sandsynlig, været en konkurs og dermed en uoverskuelig meget være situation Der har i forbindelse med helhedsplanen været mange forhold, der skulle afklares, før en endelig aftale, kan underskrives og udføres af alle parter. Der er bl.a. blevet brugt en hel del tid på, at gennemgå hvert enkelt af alle de gældsbreve, som Halkin har købt af vores Finansierings Institut. Forhandlinger om hvilke af vores lån, der skal nedbringes med det provenu, vi fremover vil få, fra salget af de lejligheder vi ejer. Forhandlinger om hvilke pantebreve der skal stå før andre og vilkår for indfrielse af renteswap og meget meget mere. Status omkring helhedsplanen er nu, at der er meget få udeståender tilbage. Alle bevillinger - låneaftaler og gældsgarantier -, er faldet på plads, så helhedsplanen nu bliver gennemført. Vi har solgt vores to ejendomme i Hedehusene og Tåstrup, vi har indgået en aftale med et eksternt administrationsselskab og Halkin har overtaget alle gældsbrevene, der var i vores Finansierings Institut. Pengene de

3 har betalt, er dog stadig ikke frigivet, men står på en deponeringskonto i Finansiel Stabilitet, indtil de sidste tinglysninger falder på plads. Men faktisk er det vores forventning, at i løbet af et par dage, så er det hele på plads og vores penge, der står på deponeringskontoen i Finansiel Stabilitet, frigives og vores nye låneaftaler bliver udløst. Og dermed ryger vi også ud af Finansiel Stabilitet og vores solidariske hæftelse bortfalder Det er sku da meget godt Og så har vi også en klar forventning om, at med gennemførelsen af helhedsplanen, så vil bankerne igen åbne op for, at finansiere lejligheder i A/B Jæger, hvilke vil betyde, at omsætteligheden af foreningens lejligheder, øges betydeligt (Det er altså stort). Det har selvfølgelig, i sig selv, været en meget stor opgave, at finde det rigtige eksterne administrationsselskab, og forhandle en kontrakt på plads med dem. I den proces har vi været i dialog med, og indhentet detaljerede tilbud fra, 5 administrationsselskaber. Vi er endt op med, at lave en aftale om at administrere AB- Jæger, med det administrationsselskab der hedder Administrationshuset. Dem har vi valgt på baggrund af deres professionelle og realistiske tilgang til opgaven. De overtager administrationen af AB- Jæger den 1. september 2013, men er allerede nu gået i gang med, at forberede overtagelsen. Rasmus Juul- Nyholm, som er medejer af Administrationshuset, er til stede her i dag, og vil kort præsentere vores nye administrationsselskab lidt senere på dette møde. Vi har valgt en model, hvor bogholderiet bliver varetaget af Administrationshuset og den daglige og længerevarende vedligeholdelse, fortsat sker ved egne ansatte i gaden. Det betyder, at Steffen, Jørn og Nicolai derved fortsætter som ansatte i AB Jæger. Vores nuværende daglige leder Lars Jensen, samt Carsten Jacobsen og Lise Hansen fra kontoret, er opsagt. Om Lise og Carsten, forsætter som ansatte i Administrationshuset, er ved at blive afklaret, men ikke noget, der nu ligger i vores hænder. Bestyrelsen vil gerne benytte denne lejlighed til at sige tak til hele personalet i AB- Jæger, og også til vores advokat og administrator John Lademann, hvis aftale med AB-Jæger også nu er opsagt. I har i den grad været med til at præge gaden med jeres store engagement. Og i den seneste tid, har I deltaget aktivt i processen omkring helhedsplanen; kommet med input, der har kunnet styrke bestyrelsens beslutninger, også selv om jeres egne jobs har været i spil. Stor tak for det og vi ønsker jer alt muligt held og lykke fremover. VEDLIGEHOLDELSE Vi har, som bekendt, tidligere haft enorme problemer med at få leveret data til varme/vand regnskaber. Sidste år kom der lidt hul på bylden og vi fik udsendt de endelige regnskaber for 2009, 10 og 11. Der har dog fortsat været problemer, men vi har nu indgået en aftale med et selskab, som kan opgradere vores målersystemer i lejlighederne, således at de kommer til at virker efter hensigten. Vand- og varmeregnskabet for 2012 forventes, at blive sendt ud lige efter sommerferien. Og fremadrettet, er det vores klare forventning, at vi kan leverer vand- og varmeregnskaber til tiden

4 På sidste års ordinære generalforsamling sagde vi, at det endelig var lykkes, at få fugtsikringsprojektet klart til at blive realiseret. Og første fase skulle havet være startet sidste efterår. Grunden til at det ikke er gået sådan, er ikke, at Københavns kommune der jo fuld finansiere hele projektet til over 30 mio. kr., har tilbagetrukket deres bevilling, grunden er, at vores helhedsaftale endnu ikke, er kommet endeligt på plads. Det er nemlig BRF og Finansiel Stabilitet der sammen leverer byggekreditten, så fugtsikringsprojektet kan gennemføres, og de to besluttede, at de først ville stille kreditten til rådighed, når helhedsaftalen er helt plads. Så nu er fugtsikringsprojektet planlagt til, at påbegynde umiddelbart efter sommerferien. Vi vil forsøge at holder beboere og erhvervslejere orienteret, i god tid, i løbet af hele projektforløbet. Vi må også konstatere at vi ikke kom i gang med renovere kviste og kvistvinduer, som ellers var vores ambition. Og af andre trængende istandsættelser kunne man nævne; baghus og baggård på Nordre Fasanvej, for- og bagtrapper, og bedre cykelparkering, bare for at nævne noget. Og at vi ikke er gået i gang med det, handler selvfølgelig om vores økonomiske situation og hvad det har ført med sig af arbejdskrævende opgaver. Og vi må nok acceptere, at vores forening vil være presset i nogle år endnu. Men med helhedsplanen på plads Finansierings Instituttet afviklet, eksterne ejendomme frasolgt, solidarisk hæftelse væk, gennemsigtig administration og økonomi, så kan vi nu endelig begynde at kigge fremad og bruge vores tid og energi på førnævnte istandsættelser og tiltag, samt mange andre sager, der øger herlighedsværdien og glæden ved at bo i vores forening. Det har vi i bestyrelsen set frem til i lang tid. ERHVERS- OG GADERUMSUDVIKLING Foreningens mange erhvervslejemål gadens erhvervsliv - udvikler sig fortsat. Jægersborggade er stadig en enestående gade med sin helt egen identitet, og mange erhvervsvirksomheder, og beboere, der gerne vil bo her. Men samtidig med, at vi er meget glade for den udvikling der har været og er i gaden, så er vi stadig meget opmærksomme på støjudfordringerne. Vi indskærper overfor erhvervslejerne, når det er påkrævet, at reglerne for udeservering skal overholdes og at gældende støjregler respekteres. Ellers får det konsekvenser for dem. Det er en svær balancegang, og bestyrelse prøver at finde en farbar vej for alle. Vores erhvervslejemål giver årligt ca. 3 mio. kr. i indtægter til foreningen, hvilket er med til at styrke foreningens økonomi. Og vores strategi med at klargøre endnu flere m2 til erhvervsudlejning, vil vi fortsætte med, i det omfang, det er muligt. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER Afslutningsvis vil vi gerne takke alle de, der udenfor bestyrelsen har ydet en frivillig indsats. Rune Sø, som laver en masse arbejde for vores forening, udover hans faste- frivillige arbejde med vores netværk og hjemmeside, så har Rune i de sidste

5 mange måneder, også leveret en kæmpe indsats, i den arbejdsgruppe der har stået for, at finde og få en aftale på plads, med vores nye administrationsselskab. Tak også til Jonas Stennstrup- Madsen, for hans indsats i Erhvervsudvalget, Sarah Hasfeldt Pedersen for at få det fedeste gadeloppemarked op at stå, og alle butiksindehaverne, som bl.a. med supercool gadearrangementer, er med til at skabe liv og glæde i vores gade I den umiddelbare fremtid, med skiftet til en hel ny administrationsmodel, forventer vi, at vi i bestyrelsen kommer til at varetage en del af de opgaver, der tidligere blev klaret af vores interne administration. Vi tænker også, at vi i den forbindelse vil lave en række mindre udvalg og håber, at der er mange af jer, der vil være med til at løse disse opgaver. Vi andelshavere, bliver alle nødt til at tage ansvar for vores egen andelsforening, der er ingen andre der gør det for os. Så stil op til bestyrelsen, til udvalg, arbejdsgrupper og arbejdsdage. Det er kun os der er til stede lige her, der udgør AB- Jæger. Og det er sku da heller ikke så ringe.:- ) Debat Ingen melder sig. Godkendelse Beretningen blev godkendt med applaus. 3. Forelæggelse af årsregnskab og evt revisorberetning samt godkendelse af årsregnskab og andelsværdi Daglig leder Lars Jensen gennemgår årsregnskabet 2012, der er langt fra tilfredsstillende. Indtægter Indtægter er steget hovedsageligt grundet stigningen i boligafgift. Øvrige indtægter dog faldet grundet færre solgte lejligheder. Udgifter Den største udgift er de under Hensættelser Økonomisk helhedsplan. Den dækker bl.a. : 17,5 mio kr. i kurstab tab ved salg af vores gældsbrevsbeholdning i finansieringsselskabet. 3 mio. kr. på indfrielse af renteswap 3 mio. kr. i kurstab i forbindelse med omlægning af BRF lån 2.45 mio. kr. i mistet rente vedr. deponeringskonto i Finansiel Stabilitet udgift på kr. til nyt tillægslån på 52 mio hos BRF udgift på kr. til advokatomkostninger og finansiel rådgiver tab på kr. til likvidering af Finansieringsselskabet.

6 Vedligeholdelsesudgifter Vedligeholdelsesudgifterne er væsentligt højere end Dette skyldes ekstraudgifter til nødvendige repationer af tage, skorstene og varmecentraler. Øvrige driftsudgifter En tabt retssag til to tidligere andelshavere har kostet 2,35 mio. Udgifter i alt I alt er udgifterne steget med 31 mio. Finansielle poster Der har været færre indtægter fra Finansieringsinsselskabet grundet faldende udlånsportefølje, samt mindre indfrielsesgebyrer grundet færre solgte andele. Renteudgifterne er faldet med 1 mio. Det burde have været mere, men Vestjysk Bank har skruet op for renten, så selv om vores engagement hos dem er faldet, har udgiften været større. Finansiel Stabilitet har holdt fast i de meget høje renter. Årets resultat I alt et underskud på Anlægsaktiver Ejendommene i Taastrup/Hedejhusene er bogført til den værdi, de er blevet solgt til ( ). 16 andelslejligheder er udlejede på tidsbegrænsede kontrakter. De bliver solgt i takt med, at lejeaftalerne udløber. Passiver Kassekreditten består af gæld til Vestjysk bank på 12 mio kr. De resterende 192 mio er i Finansiel Stabilitet. Kommentarer til noter: Note 8: Øvrige driftsudgifter på kr. I dette beløb er indeholdt en hensættelse til tab på debitorer, samt låntagere i finansieringsselskabet på kr., og kr., som skyldes en tabt retssag. Note 17: kr. (i forhold til 0 i 2011) under Periodiserede debitorer. Er tilgodehavende boligafgift mv. Som skyldes at boligafgiften for januar 2013 er indeholdt i regnskabet. Det var ikke tilfældet i Fastsættelsen af andelsværdi. Bestyrelsen foreslår den maksimale værdi på Lars Jensen anfører, at der er kommet nye skærpede regler grundet en højesteretsdom, der giver bestyrelsen større ansvar i forhold til salg. Rasmus Juul- Nyholm fra Administrationshuset får ordet for at forklare: Tidligere på året kom en højesteretsdom, der gør, at man nu som forening skal foretage kontrolberegning af andelskronen., hvis der efterfølgende sker noget særligt, som vil påvirke foreningens formue og hermed andelskronen, så er er man som bestyrelse forpligtet til at korrigere for det i andelskronen. I ABJs

7 tilfælde er der sket voldsomme ændringer i 2013, som berører foreningens økonomi. Man har forsøgt at regne ud, hvad den samlede udgift på helhedsplanen bliver, men det er ikke sikkert, man har regnet 100% rigtigt. Når det hele er afsluttet til efteråret, vil man have konkret overblik over disse forhold. Som følge af dommen og disse ubekendte i regnskabet kan det være, at vi som forening bliver nødt til at korrigere andelskronen (altså maksimal- prisen) ved salg af andelslejligheder. Vi må ikke vente med at korrigere til næste år det skal gøres, når en lejlighed handles. Rasmus vurderer, at det ikke får den store betydning for os, da lejlighederne sjældent sælges tæt på maksimalprisen. Næste år er vi mere sikre på andelskronen og kan formodentlig fastsætte den mere præcist. Debat Jannik Sørensen Jbg nr. 12 spørger til den verserende retssag mod Karl Poulsen A/S beskrevet på s. 4. Der står, at foreningen ikke regner med at tabe penge på sagen hvorfor? Lars Jensen svarer: Sagen var i voldgiftsretten i foråret, hvor Karl Poulsen tabte. Han har stævnet os i byretten nu. Det er en vanskelig sag at forklare kort. Vi mener, sagen er forældet, fordi Karl Poulsens selskab, der har sendt os fakturaerne, ikke er det selskab, der har stævnet os. Der er foretaget syn og skøn i sagen, og Karl Poulsen har fået en større udbetaling fra os, end han burde. Fremadrettet kigger Administrationshuset også på sagen, men vores nuværende advokat i sagen vurderer, at vi ikke taber sagen. Helene Boesgaard Jbg nr. 30 spørger, om der skal indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling, hvis andelskronen skal ændres. Rasmus Juul-Nyholm fra Administrationshuset svarer, at man kan lave en administrativ korrektion, hvis nogen pludselig vil købe en lejlighed. Men hvis der dukker noget nyt op i den næste periode, vil vi holde en ekstraordinær generalforsamling og fastsætte en ny andelskrone. Lars Jbg nr. 34 spørger til de solgte ejendomme i Taastrup/Hedehusene. Lars Jensen svarer, at de to ejendomme er bogført til , hvilket er det beløb, de er blevet solgt for. Det tab, vi har haft på ejendommene, er altså med i regnskabet. Lejen på lejlighederne i Taastrup/Hedehusene er ikke den samme som i Jægersborggade. Det er rene lejelejligheder i Taastrup/Hedehusene., hvor man derfor betaler husleje. I jægersborggade betaler vi boligafgift, fordi det er andelslejligheder. Thomas Sørensen Jbg nr. 20 spørger, hvordan poster, der har at gøre med en helhedsplan, der blev vedtaget i 2013, kan figurere i regnskabet for Lars Jensen forklarer, at det er almindelig praksis, at man tager de væsentlige ændringer, man på nuværende tidspunkt ved, er sket, eller vil ske i 2013, med i regnskabet for at vise et så retvisende billede af den økonomiske situation, som muligt. Lars Jbg nr. 34 spørger til ledelseberetningen. Er det 30 mio eller 26 mio, vi regner med at tabe på helhedsplanen?

8 Lars Jensen svarer, at de under hensættelser er tabet på helhedsplanen. Øvrige tab er bl.a. den tabte retssag, der kostede , samt en hensættelse til tab på debitorer mv. på kr. Mia Spangenberg NdrF nr. 138b beder om en uddybende forklaring til note 8 hensættelse af tab på lejere Lars Jensen forklarer, at det drejer sig om retssagen mod to tidligere andelshavere, som tidligere er omtalt. Beslutning Årsregnskabet blev sat til afstemning og godkendt med overvældende flertal. En stemte imod. Andelsværdien på kr. blev enstemmigt vedtaget. 4. Forelæggelse af drifts og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om evt ændring af boligafgiften Lars Jensen præsenterer budgettet for de næste 10 år. Budgettet er lidt anderledes end det, der tidligere blev præsenteret på de to ekstraordinære generalforsamlinger. BRF har strammet kravene, hvilket gør, at budgettet ikke er så robust som det tidligere. Budgettet kan dog lige holde boligafgiften på samme niveau som i det tidligere budget. Indtægter Indtægterne fra boligafgift er steget med ca. 3 mio. kr., som følge af at boligafgiften er steget. Lejeindtægterne er faldet grundet salg af Taastrup/Hedehusene. Udgifter Vedligeholdelse er bl.a. vores to ansatte håndværkere. I alt bruger vi ca 2 mio til vedligehold. Da vi har egne folk ansat får vi rigtig meget for de penge. Administrationen er ekstra dyr i 2013, da vores ansatte får løn i hele opsigelsesperioden, hvilket giver et overlap, da Administrationshuset tager over pr Renter og afdrag Engagementet i Vestjysk Bank og Finansiel Stabilitet bliver indfriet i løbet af et par uger, og forsvinder derfor i Tallene er ikke endelige, da de sidste lån ikke er indtaget. Lars Jensen vurderer dog, at det ikke vil give voldsomme ændringer Boligafgiften skal stige løbende i de kommende år, som det blev forelagt på de ekstraordinære generalforsamlinger i foråret. Vi skal nu vedtage en stigning på 50 kr. kr. pr. m2 pr. år, og som træder i kraft den 1/ Lars Jensen slutter med at sige, at det er rigtigt, som fomanden sagde tidligere, at den solidariske hæftelse forsvinder. BRF har dog i forbindelse med, at der skal optages en ny kassekredit på 5 mio. kr. krævet en pro rate hæftelse af

9 andelshaverne. Pro rate hæftelse er ikke det samme som en solidarisk hæftelse. Pro rate hæftelse betyder, at hver enkelt andelshaver hæfter i forhold til antal m2 eller sit andelsindskud, om man vil. Det betyder, at hvis foreningen går konkurs, og ikke kan betale enhver sit, så hæfter andelshaverne pro rate for kassekkreditten på 5 mio. kr. i BRF. Hvis vi alle havde samme størrelse lejlighed, ville alle hæfte med ca kr. Dette sker som sagt kun, hvis AB Jæger går konkurs, og vores aktiver ikke kan indfri gælden. Lars Jensen oplyser, det er nødvendigt at acceptere dette krav. Hvis vi siger nej, kan helhedsplanen ikke gennemføres. Helhedsplanen betyder bl.a., at vi siger farvel til en personlig og solidarisk hæftelse på 195,5 mio. Kr. I stedet må vi nu acceptere en pro rate hæftelse på 5 mio. Kr. Debat Lars Jbg nr. 34 spørger, hvorfor BRF har strammet skruen. Hvorfor har de ment, det var nødvendigt at ændre de vilkår, vi havde sagt ja til? Lars Jensen svarer, at det primært er fordi, BRF i begyndelsen havde stillet i udsigt at salg af vores lejligheder (budgetteret til 10 mio) skulle bruges til at afdrage lånet på de 52 mio. Dette droppede de sidenhen, og sagde, at vi skulle afdrage på 3%- lånet, der var afdragsfrit. Lars Jensen vurderer, at det er, fordi BRF s direktion er forsigtig i disse tider., specielt når her er tale om meget store engagementer. Christina Jbg nr. 16 spørger, hvorfor skatter og afgifter falder i Hvorfor er der stadig udgifter til Finansiel Stabilitet de næste 5 år, når vores engagement forsvinder? Lars Jensen forklarer, at vi ikke skal betale skatter og afgifter på de solgte ejendomme i Taastrup/Hedehusene. Finansiel Stabilitet stiller garanti for BRF- lånet, hvilket koster ½% de første 3 år, for derefter at stige til 2,5%. Senest i 2019 forventer vi, at vores lån er omlagt, og derfor ender posten her på 0. Beslutning Der stemmes om optagelse af kassekredit på 5 mio. Kr. hos BRF med pro rate hæftelse. Det vedtages med overvældende flertal. Fire stemmer blankt, ingen stemmer imod. Budgettet samt boligafgift sættes til afstemning. Det vedtages med overvældende flertal. En stemmer blankt, ingen stemmer imod.

10 5. Indkomne forslag Dirigenten forklarer, at Pt er trukket af forslagsstillerne. Pt 5.1 John Lademann præsenterer de midlertidge vedtægtsændringer. Vedtægtsændringerne blev i sin tid besluttet pga krisen og de problemer omkring salg af lejligheder, der fulgte af denne. Bestyrelsen mener stadig, det kan være svært at sælge sin lejlighed uden tab, og anbefaler derfor en tre- årig forlængelse de midlertidige vedtægtsændringer. Vedtægtsændringerne lyder som følger: Der gives dispensation fra vedtægternes bestemmelser i 3 år for følgende forhold: a. Alle, der er andelshavere pr , har lov til at fremleje deres lejlighed til og med den Fremleje må dog kun aftales som tidsbegrænset lejemål for højst 2 år til samme lejer. Der tages ikke hensyn til om andelshaver allerede er flyttet, og der tages heller ikke hensyn til om lejligheden tidligere har været fremlejet. b. Andelshavere, der på nuværende tidspunkt ( ) har to lejligheder, idet de har købt internt og ikke kan overdrage den tidligere lejlighed, kan beholde den tidligere lejlighed og udleje den jfr. punkt a). Andelshaveren kan dog ikke gøre brug af flere stemmer på en generalforsamling. Har man to lejligheder, skal den ene af dem være afviklet inden for 3 år fra d.d. c. A/B Jæger har ret til at købe lejligheder ved eventuel tvangsauktion eller ved frivillig overdragelse. Lejlighederne skal udlejes tidsbegrænset jvf. punkt a), hvorefter de skal forsøges solgt igen, forudsat at bestyrelsen skønner det er muligt og økonomisk fordelagtigt for foreningen. Udlejede lejligheder, der fraflyttes, kan genudlejes. d. Som andelshaver accepteres ligeledes "forældrekøb", dvs. køb af lejlighed til søskende, børn, børnebørn, forældre eller svigerforældre. Ved fraflytning skal lejligheden dog sælges igen. Denne dispensation gælder i 3 år fra den e. Købere, der efter d.d. erhverver lejligheder udelukkende med henblik på udlejning, kan ikke godkendes, dog kan bestyrelsen dispensere for 2- årsfristen for egen beboelse af en nykøbt lejlighed inden eventuel fremleje. f. Fremlejeafgiften udsættes, således at den ikke opkræves frem til Til gengæld skal der for godkendelse af en fremlejeaftale betales kr. 1875,- til foreningen. Er en fremleje ikke meddelt til foreningen, forbliver vedtægternes almindelige regler om eksklusion gældende.

11 Debat Anne Jbg nr. 7 spørger, hvornår fremlejeafgiften træder i kræft. Er det dags dato eller først, når de nuværende vedtægtsændringer træder ud af kraft d ? Dirigenten gør opmærksom på, at det, da det er en vedtægtsændring, kræver to generalforsamlinger for at træde i kraft, da vi er for få fremmødte. De nye vedtægtsændringer træder derfor først i kraft, når de er endeligt vedtaget ved den kommende ekstraordinære generalforsamling. Godkendelse Forslaget blev vedtaget med overvældende flertal. Tre stemte blankt, ingen stemte imod. 6. Valg af ny administrator Dirigenten forklarer, at der i vedtægterne står, at genralforsamlingen skal godkende en ny administrator. Bestyrelsen anbefaler Administrationshuset. Rasmus Juul-Nyholm præsenterer Administrationshuset: At overgå til ekstern administration betyder ikke, at man er sat i administration. Der er i forhold til tidligere tale om en normalisering af foreningen. AB Jægers drift og økonomi skal ligne alle andre andelsforeninger i København, så folk tør købe andele, og så bankerne tør at udlåne penge til køb. Rasmus Juul-Nyholm håber også, der kan komme andre gevinster. Aftalen er en helt gængs administraiotnsaftale, der er underlagt brancheforeningens krav og forsikret i henhold til gældende regler. Aftalen omhandler grundadministration; opkrævning af husleje, rykkerprocedure, køb/salg, bogholderi. Administrationsomkostningerne i ABJ falder nu, da mange opgaver forsvinder i forbindelse med afvikling af Finansieringsinsselskabet. Derudover har den nuværende administration brugt meget tid på andre opgaver, der forsvinder i forbindelse med helhedsplanen. Af andre væsentlige ændringer, nævner Rasmus Juul-Nyholm, at den nye administration ikke bor i gaden, men i Valby. De fleste henvendelser ang. boligafgift m.v. kommer dog pr mail eller tlf. Men man er selvfølgelig altid velkommen i Valby. Vicevært mv bliver dog siddende i gaden. Strukturelt er der ingen ændringer: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Leverandøraftalen med administratoren kan når som helst opsiges. Administrationshuset arbejder for ABJ og bestyrelsen. Administrationshuset er ikke placeret af BRF og skal ikke holde øje med, om vi gør tingene ordentligt. De skal hjælpe os.

12 Tidsrammen Grundadministration overtages 1. september Frem til da er det den nuværende administration, der styrer tingene. Når Administrationshuset træder til, kan den gamle administration rydde op i gamle sager m.v. De første boligafgiftsopkrævninger udsendes via pbs, og kan tilmeldes Betalingsservice. De første måneder slapper Administrationshuset af med rykkere, men senere er det vigtigt at holde foreningens restance nede. Rasmus Juul-Nyholm vurderer, det vil tage op til et år at få det fulde overblik og få styr på det hele. I efteråret vil Administrationshuset tage på besøg hos diverse banker for at få dem til at ændre syn på foreningen. Debat: Jannik Sørensen Jbg nr. 12 spørger til pris- og ydelseforholdet hos Administrationshuset vs den nuværende administration. Er det en fast pakke, vi køber, eller er det elementer? Ilan Scheftelowitz svarer, at det er lidt svært at gennemskue, om det er dyrere eller billigere. Den nuværende administration har haft mange forskellige opgaver og funktioner. Vores oprindelige budget til ny administration var sat til 2 mio. Nu har vi budgeteret, at vi vil bruge 1,4 mio fremover, hvilket er lidt under, hvad den nuværende administration koster. Der er en fastprisaftale på særlige ydelser, og der er afsat ekstra i budgettet til disse. Rasmus Juul-Nyholm anfører, at foreningen tidligere også har haft indtægter forbundet med den interne administration (bl.a. i forbindelse med salg af lejligheder). Thomas Jbg nr. 20 spørger om, AB Jæger har været attraktiv for eksterne administratorer. Astrid Starck forklarer, at der har været en administrator, der ikke har turdet, da vi er en meget stor forening. Der har også været billigere alternativer, men Astrid Starck mener, Administrationshuset kan give en langt bedre ydelse, da de har en række kompetencer (bl.a. juridiske), vi har behov for. Rasmus Juul-Nyholm fortæller, at Administrationshuset er den ottende største administrationsselskab i Danmark. Organistation har ca. 35 medarbejdere, og har en årlig omsætning på ca. 9 mia kr. Størstedelen af ejendommene er andelsforeninger, men der er også ejerboligforeninger og erhvervsejendomme. Godkendelse Administrationshuset bliver enstemmigt valgt som ny administrator. 7. Valg af formand til bestyrelsen Ilan Scheftelowitz fortæller, at han genopstiller. Han vil gerne medvirke til, at andelsforeningen fortsat kan udvikle sig positivt trods de mange udfordringer. Den nye epoke, vi er på vej ind i, vil give en helt ny åbenhed og gennemsigtighed. Ilan håber, det vil være med til at få flere andelshavere til at deltage aktivt i og tage et større medansvar for foreningen. Af opgaver nævnes kommunikation, cykelparkering, fugtsikring, arbejdsdage, loppemarked, grønne projekter m.v. Foreningen kan og skal ikke trækkes af en

13

FORSLAG. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling. 2. april 2009

FORSLAG. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling. 2. april 2009 FORSLAG Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling 2. april 2009 A. Bekræftelse af midlertidige vedtægtændringer B. Parknet Individuel eller kollektiv aftale C. Beslutningsforslag vedr. begrænsning

Læs mere

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i AIB Jæger. Dato: 9. november 2011 kl. 18:00 Sted: Dirigent: Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger Under henvisning til A/B Jægers vedtægter 26 indkaldes hermed på vegne af bestyrelsen til ordinær generalforsamling, som afholdes: mandag den 15. juni

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6 Side 1 af 6 af ekstraordinær generalforsamling i A/B Frederik Torsdag, klokken 19.30 Der afholdtes på græsplænen i Gården - A/B Frederik 2000 Frederiksberg Debat / beslutninger på mødet er skrevet med

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes i andelsboligforeningens fælles lokale Guldbergsgade 4, mandag den 25. maj

Læs mere

INDLEDNING Bestyrelsens arbejde i løbet af det seneste år har igen været meget præget af vores økonomiske og organisatoriske udfordringer.

INDLEDNING Bestyrelsens arbejde i løbet af det seneste år har igen været meget præget af vores økonomiske og organisatoriske udfordringer. ORDINÆR GENERELFORSAMLING 2014, BESTYRELSENS BERETNING BESTYRELSENS ARBEJDE I 2013/14 INDLEDNING Bestyrelsens arbejde i løbet af det seneste år har igen været meget præget af vores økonomiske og organisatoriske

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Fremmødte andelshavere: nr. 5, 8, 13, 16, 18, 32, 36, 41, 45, 52, 53, 63, 68, 70, 71, 74, 86, 89, 90, 91,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl. Onsdag d. 18. november 2015, kl , Valby Kulturhus, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl. Onsdag d. 18. november 2015, kl , Valby Kulturhus, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl Onsdag d. 18. november 2015, kl. 18.30, Valby Kulturhus, 2500 Valby 0 Dagsorden/indholdsfortegnelse Tilstede... 2 1. Valg af dirigent og referent....

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr»

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr» PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 «Beb_opkræv_navn_1» «Beb_opkræv_navn_2» «Beb_opkræv_adresse_1» «Beb_opkræv_adresse_2»

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 Dagsorden iflg. Vedtægter: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Bestyrelsens beretning. Referat af ordinær generalforsamling A/B Westend 28-30 Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 3) Forelæggelse af årsregnskab

Læs mere

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B J æg er. Dato: Sted: Dirigent: Referent: Til stede: Dagsorden: 24. januar 2012 kl. 18:30 Nørrebrohallen,

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

A/B Jæger Generalforsamlingsmateriale 2008. Hæfte med praktisk information og. Forslag. til generalforsamlingen 2008 i A/B Jæger

A/B Jæger Generalforsamlingsmateriale 2008. Hæfte med praktisk information og. Forslag. til generalforsamlingen 2008 i A/B Jæger Hæfte med praktisk information og Forslag til generalforsamlingen 2008 i A/B Jæger Nørrebrohallen Mandag d. 30. juni, kl. 19:00 (18:30) Registrering og uddeling af stemmesedler fra kl. 18:30 Generalforsamlingen

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling 2014 i A/B Blidahlund/Esperancegården Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

REFERAT. 60 medlemmer (svarende til 36%) af 165 var repræsenteret heraf 26 ved fuldmagt.

REFERAT. 60 medlemmer (svarende til 36%) af 165 var repræsenteret heraf 26 ved fuldmagt. REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Gunløg tirsdag den 29. april 2014, kl. 20.00 i Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 60 medlemmer (svarende til 36%) af 165 var repræsenteret

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 8. okt. 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af foreningens opdaterede vedtægter. 1. Valg af dirigent Berit Troest Aggerholm blev

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

BLÅMEJSEN Blåmejsevej 8382 Hinnerup

BLÅMEJSEN Blåmejsevej 8382 Hinnerup Vedtægter for Grundejerforeningen Blåmejsen 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningen hedder Grundejerforeningen Blåmejsen. 1.2 Foreningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Århus. FORENINGENS

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Maltagade 15-19 m.fl. Ejd.nr.: 448 Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 10. maj 2011, kl. 19.00, afholdtes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling 15. april 2008

Referat af generalforsamling 15. april 2008 Referat af generalforsamling 15. april 2008 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af protokol. 3. Formandens beretning 4. Årsregnskab v/ revisionsfirmaet Chr. Mortensen godkendelse af regnskab

Læs mere

Forslag samt dagsorden

Forslag samt dagsorden Frederiksberg, fredag d. 17. maj 2013 Forslag samt dagsorden Til ekstraordinær generalforsamling - d. 29. maj 2013 - kl.19.00 Sted: I gården, Godthåbsvej 64 Dagsorden i henhold til vedtægter: 1. Valg af

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

A/B Ingolf Ekstraordinær generalforsamling den 30. august 2003 Beslutningsreferat

A/B Ingolf Ekstraordinær generalforsamling den 30. august 2003 Beslutningsreferat Referat A/B Ingolf Ekstraordinær generalforsamling den 30. august 2003 Beslutningsreferat År 2003, lørdag den 30. august kl. 13.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i gården til AB Ingolf Dagsorden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Blidahlund & Esperancegården. afholdt den 22 april 2015 kl

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Blidahlund & Esperancegården. afholdt den 22 april 2015 kl Referat af ordinær generalforsamling i A/B Blidahlund & Esperancegården afholdt den 22 april 2015 kl. 18.00 Lokalisation: Gentofte Bibliotekerne, Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup Med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2016 Advokat Henrik Qwist hq@qbadv.dk 28. september 2016 J.nr. 10076 QWIST & BRÆMER ADVOKATPARTNERSELSKAB Rådhuspladsen

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab,

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov

Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov Hans Egedes Vej: 34,36,38,42,50,52,54,56,60,62,64,66,68 Fridtjof Nansens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse - - ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Nr.: 12154 Peblinge Dossering 30 2200 København N Dato: 09 MAJ 2012 (Bedes anført ved henvendelser) REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23 apr 2012

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2016 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling AB-Nymindegaard 21. juni 2016 Andelsboligforeningen NYMINDEGAARD ekstraordinær generalforsamling 21. juni 2016 Nymindegaard den 10. juni 2016 Indkaldelse

Læs mere

År 2012, onsdag den 25. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2012, onsdag den 25. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2012, onsdag den 25. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. Dagsordenen er som følgende jf. vedtægternes 22: 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Referat af ekstraordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 17. april 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling År 2013, den 16. april 2013,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt.

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. J.nr. 00196 mg/ih Referat af ordinær generalforsamling Den 28. april 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Terslev Skovpark. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret

Læs mere

A n d e l s b o l i g - fra A til Z

A n d e l s b o l i g - fra A til Z A n d e l s b o l i g - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug

Læs mere

1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Besfvrelsens beretning.

1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Besfvrelsens beretning. Ar 2013 den 3 1. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Halgreen i fælleslokalet Ha1 greensgade 9, st., 2300 København S. Formanden Lars Pedersen bød velkommen. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

b) Valg af bestyrelsesmedlemmer 1 år Henrik Hoy Andersen, fortsætter (valgt for 2 år i 2013) Alex Emil Petersen, fortsætter (valgt for 2 år i 2013)

b) Valg af bestyrelsesmedlemmer 1 år Henrik Hoy Andersen, fortsætter (valgt for 2 år i 2013) Alex Emil Petersen, fortsætter (valgt for 2 år i 2013) Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. oktober 2014 DAGSORDEN 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Bestyrelsens beretning. 4) Regnskab a) Årsregnskab 12/13, jf. vedtægtsændringer

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården Referat af ordinær generalforsamling i A/B Humlegården Afholdt den 14.1.2015 kl. 19.00 i forsamlingshuset på Onkel Danny s Plads Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Tirsdag d. 29. marts 2016 kl 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Krypten i Kildevældskirken og med følgende dagsorden: Velkomst

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Hans Jørn (bilag1).

Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Hans Jørn (bilag1). SIDE 1/8 GENERALFORSAMLING AB MARINAEN III DATO 2014.04.03 REFERENT Mark DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning, samt godkendelse af

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5.

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5. Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Åparken 6 torsdag den 2. april 2009 kl. 18.30 i Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C. Tilstede var repræsentanter fra følgende

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

Generalforsamling ABFKH søndag den 28. oktober 2012 kl. 13.00 Dagsorden:

Generalforsamling ABFKH søndag den 28. oktober 2012 kl. 13.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Generalforsamling ABFKH søndag den 28. oktober 2012 kl. 13.00 Dagsorden: 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt) 4. Godkendelse af årsregnskab og andelsværdi, herunder

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

A/B SANKT JØRGENS GAARD

A/B SANKT JØRGENS GAARD A/B SANKT JØRGENS GAARD År 2015, torsdag den 26. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard hos CEJ Ejendomsadministration, Meldahlsgade 5, 1613

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Til medlemmer af Den 6. oktober 2009 A/B Ringertoften

Til medlemmer af Den 6. oktober 2009 A/B Ringertoften Til medlemmer af Den 6. oktober 2009 A/B Ringertoften INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RINGERTOFTEN Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i A/B Ringertoften, der afholdes

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referent: Jørn Kjær Nielsen Til stede: 28 andele var repræsenteret. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere