Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 25. september Emne: Gennemgang af afrapportering af kvalitetsstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 25. september 2008. Emne: Gennemgang af afrapportering af kvalitetsstrategi"

Transkript

1 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- g scialmrådets møde den 25. september 2008 Sag nr. 1 Emne: Gennemgang af afrapprtering af kvalitetsstrategi 2 bilag

2 Kncern Plan g Udvikling Enhed fr Udvikling g Kvalitet Kngens Vænge Hillerød Opgang Blk B Telefn Direkte Web Dat: 2. september 2008 Delkmmissrium fr underudvalg vedrørende psykiatri g scialmrådet Underudvalget gennemgår afrapprteringen af Regin Hvedstadens kvalitetsstrategi (behandlet i FU g RR i august 2008) med særlig vægt på psykiatri g scialmrådet. Underudvalget afrapprterer inden udgangen af 2008, således at de drøftede emner kan vurderes i frhld til fkusmråder i en kmmende kvalitetsstrategi fr reginen. Underudvalget kan f.eks. drøfte Brugerevaluering med særlig vægt på psykiatrien

3 Kvalitetsstrategi Afrapprtering til Reginsrådet fr 2007 Afrapprtering af kvalitetsstrategi Kncern Plan g Udvikling August 2008

4 Indhld Sammenfatning 1. Indledning 1 2. Frberedelse til akkreditering 3 3. Dkumentstyring 7 4. Patientsikkerhed 9 5. Sygdmsspecifik kvalitet Patientplevet kvalitet Kvalitetsudvikling i praksissektren Medicin Frløbsstyring g tværsektriel udvikling 10. Kvalitetsudvikling på det sciale mråde Bilag 1. Etablering af kvalitetsrganisatinen 2. Fkusmråder i Kvalitetsråd, Sundhedsfaglige Råd g Kmitéer 3. Eksempel på en reginal vejledning 4. Status fr rapprtering af utilsigtede hændelser i regin Hvedstaden Resumeer af kerneårsagsanalyser 6. Oversigt ver publikatiner

5 Sammenfatning Allerede krt efter reginsdannelsen, i februar 2007, tiltrådte Reginsrådet en ambitiøs kvalitetsstrategi fr reginen. Strategien fastlægger de mål, principper g indsatsmråder, sm gælder fr kvalitetsarbejdet i reginen. Kvalitetsudvikling g styring mfatter alle de aktiviteter g metder med hvilke man søger at sikre høj kvalitet af virksmhedernes ydelser til brgerne g at kvaliteten løbende frbedres. Patientsikkerhed er en bærende værdi, g risikstyring er en integreret del af indsatsen. Kvalitetsrganisatinen i Regin Hvedstaden er fælles fr det reginale niveau g virksmhedsniveauet, g består af fra, hvr relevante beslutnings- g ledelsesniveauer, faggrupper, specialister g almen praksis er repræsenteret. Øverste instans er Kvalitetsrådet, med reginsdirektøren sm frmand g repræsentanter fr virksmhedernes direktiner sm medlemmer. Under Kvalitetsrådet er nedsat en række tværgående sundhedsfaglige kmiteer, Udvalget fr kvalitetsdkumenter, krdinatinsgruppen fr kvalitet samt en række netværk. De sundhedsfaglige råd er en del af kvalitetsrganisatinen, men er gså tilknyttet hspitalsplanlægningen. Frberedelse til akkreditering ved Jint Cmmissin Internatinal fr de tidligere H:S hspitaler g ved Den Danske Kvalitetsmdel er et mdrejningspunkt i Kvalitetsstrategien. Reginsrådet skal i august 2008 tage stilling til en strategi vedrørende akkreditering, men virksmhederne g den reginale kvalitetsrganisatin har iværksat frberedelser, sm generelt er nødvendige. Det drejer sig m blandt andet m videreførelse g -udvikling af mulighederne fr fælles dkumentstyring mellem reginens virksmheder, herunder harmnisering af tværgående reginale vejledninger. Patientsikkerhedsrganisatinerne fra de tidligere reginsparter er videreført i en ny samlet rganisatin, sm dækker det reginale niveau, virksmhedsniveauet g afdelingerne. Enhed fr Patientsikkerhed har udgivet en handlingsplan gdkendt af Kvalitetsrådet i nvember sm er grundlaget fr patientsikkerhedsarbejdet frem til 2010.

6 Dkumentatin af den sygdmsspecifikke kvalitet er samlet mkring Enhed fr Klinisk Kvalitet, sm støtter hspitalernes deltagelse i de landsdækkende g reginale kvalitetsdatabaser. En hvedindsats vedrører Analyseprtalen samt udbredelsen af reginale databaser til alle virksmheder i reginen. Alle virksmheder rapprterer til de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser, herunder til Det natinale Indikatrprjekt. Enhed fr Brugerundersøgelser samarbejder med virksmhederne m at indsamle g frmidle data m patienters plevelser af patientfrløbet. Undersøgelserne er natinale, reginale g lkale på virksmheds- eller afdelingsniveau. Almen praksis er integreret i kvalitetsrganisatinen på alle niveauer, g Kncern Plan g Udvikling deltager de rganer, sm har til frmål at udvikle kvaliteten i praksissektren. Kvalitets- g Efteruddannelsesudvalget fr almen praksis har vedtaget en plan frem til midten af Fkus er harmnisering g samtænkning af eksisterende aktiviteter vedrørende kvalitetsudvikling, utilsigtede hændelser g krnisk sygdm. I Kncern Plan g Udvikling er etableret en medicinfunktin, sm skal styrke praksissektren i retning af ratinel medicinanvendelse. Medicinfunktinen deltager endvidere i Lægemiddelkmiteen g søger dermed at sikre højst mulig afstemning mellem patienters medicinbrug på hspitalet, i ambulante frløb g efter udskrivning. Arbejdet med frløbsstyring g tværsektriel udvikling har i 2007 fkuseret på udarbejdelsen af frløbsprgrammer fr krniske sygdmme. Desuden er der udarbejdet en strategi fr krnisk sygdm g en bruger-pårørendeplitik, begge vedtaget i begyndelsen af Det sciale mråde er mfattet af Kvalitetsstrategien. Kvalitetsarbejdet er rganiseret i regi af Handicap g Psykiatri. Sm den del af kvalitetsrganisatinen har de t virksmheder etableret et fælles Kvalitetsfrum (kvalitetsråd), sm udarbejder g implementerer fælles standarder g indikatrer. Kncern Plan g Udvikling g Psykiatri har endvidere deltaget et udviklingsarbejde m en landsdækkende scial kvalitetsmdel. Erfaringer herfra kan anvendes reginalt.

7 1. Indledning I kvalitetsstrategien hedder det bl.a.: Det er målet, at Reginens virksmheder er blandt de bedste g kan måle sig internatinalt. Kvalitetsarbejdet skal understøtte dette ud fra fælles kvalitetsmål, sm går på tværs af det smatiske g psykiatriske mråde. Kvalitetsarbejdet skal understøtte, at patient- g brugerfrløbet bliver sammenhængende g af høj faglig kvalitet. I februar 2007 tiltrådte Reginsrådet en kvalitetsstrategi, sm fastlægger mål, principper g indsatsmråder fr kvalitetsarbejdet i reginen. Kvalitetsstrategien indehlder seks verrdnede indsatsmråder fr de kmmende 3 år: Frløbsstyring g tværsektriel udvikling Frberedelse til akkreditering g pnåelse af akkrediteringsstatus Styrket patientsikkerhed Styrket dkumentatin g udvikling af den sygdmsspecifikke kvalitet Øget fkus på den patient- g brugerplevede kvalitet Kvalitetsudvikling på det sciale mråde Denne rapprt er en afrapprtering til Reginsrådet på første leveår af Kvalitetsstrategien var begyndelsen på en pbygningsfase ikke blt fr reginen g dens virksmheder, men i høj grad fr den kvalitetsrganisatin, sm skal virkeliggøre Reginsrådets hensigtserklæring. Opbygning af en velfungerende rganisatin på de enkelte mråder af kvalitetsstrategien er derfr et væsentligt prdukt af arbejdet med kvalitetsstrategien i Kvalitetsrganisatinen har vist sig at fungere, selvm der har været g frtsat vil være drøftelser m pgaver g snitflader, kmpetencer g referencefrhld mellem de frskellige niveauer g grupper. Det er endnu fr tidligt at vurdere m kvalitetsrganisatinen er den rigtige, g m den består af de nødvendige g tilstrækkelige fra. Dette skal evalueres indenfr kvalitetsstrategiens levetid. Afrapprteringen giver en beskrivelse af status fr kvalitetsstrategiens indsatsmråder. Afrapprteringens afsæt i kvalitetsstrategien medfører et reginalt perspektiv på kvalitetsarbejdet. Det daglige arbejde med kvalitetsudvikling, sm fregår i alle dele af rganisatinen, mtales ikke detaljeret i rapprten. 1

8 Det er tilstræbt, at afrapprteringen kan læses uafhængig af strategien. Derfr indledes hvert kapital med et lille afsnit, der beskriver frmålet med de rapprterede dele af kvalitetsrganisatinen. Derefter redegøres fr rganiseringen af indsatsen g resultater af indsatsen beskrives. Organiseringen af kvalitetsmrådet har været den væsentligste aktivitet i Rapprten giver et verblik ver status på de igangsatte indsatsmråder. Der gives undervejs eksempler på de prdukter eller aktiviteter, sm er resultater af kvalitetsstrategien. 2

9 2. Frberedelse til akkreditering 2.1 Frmål Akkreditering betyder gdkendelse g er - når det gælder sundhedsvæsenet - en prces, hvr et uafhængigt rgan vurderer, m sundhedsvæsenets institutiner g persner er kmpetente til at udføre deres pgaver. T akkrediteringsrganer er aktive i Regin Hvedstaden: Den Danske Kvalitetsmdel g Jint Cmmissin Internatinal. 2.2 Den Danske Kvalitetsmdel Sm følge af aftaler mellem regeringen g reginerne skal samtlige hspitaler akkrediteres efter Den Danske Kvalitetsmdel (DDKM) i efter et sæt af natinale standarder (kvalitetskrav). Standarderne udgives i regi af det natinale Institut fr Kvalitet g Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS), sm ejes fifty-fifty af reginerne g regeringen. Reginen har bidraget meget intensivt til arbejdet med at pbygge det danske sæt af standarder g de støtteredskaber, der skal understøtte implementering heraf. Arbejdet har derudver bestået i repræsentatin g rådgivning i en række frskellige fra, udveksling af metde- g andre redskaber mv. I fråret 2008 er der gennemført en ny høringsprces før det endelige standardsæt kan udsendes til reginerne mkring smmerferien. Herlev Hspital har deltaget i pilttesten af standarderne. Med øknmiaftalen mellem Regeringen g Danske Reginer fr 2009 er der truffet beslutning m at udsætte udsendelsen af standarderne til august 2009 g akkreditering påbegyndes derfr først ultim Jint Cmmissin Internatinal Hspitalerne i det tidligere H:S blev første gang akkrediteret af Jint Cmmissin Internatinal (JCI) i 2002 g fr tredje gang i fråret Derved fasthlder hspitalerne den tidligere pnåede akkrediteringsstatus. Hspitalerne i det tidligere Frederiksbrg Amt fik i 2005 en internatinal feedback på amtets egne standarder fra Jint Cmmissin Internatinal i

10 Der er str verensstemmelse mellem indhldet g fkusmråderne i Den Danske Kvalitetsmdel g de internatinale standarder fra Jint Cmmissin Internatinal, m end den internatinale mdel er mere mfattende. Et indsatsmråde i Regin Hvedstadens kvalitetsstrategi er derfr at arbejde hen imd fælles kvalitetsmål g metder. Det indebærer at: der skabes et fælles grundlag fr reginens virksmheder med henblik på frberedelse til akkreditering, de danske standarder verpfyldes fr at sikre frtsat fremdrift g mmentum i kvalitetsarbejdet på hspitalerne g i psykiatrivirksmheden. Fr at understøtte denne indsats gennemførte de tidligere H:S hspitaler i 2007 en såkaldt mck survey, mens de øvrige hspitaler gennemførte en såkaldt franalyse med Jint Cmmissin. Mck survey i august-september 2007 var en generalprøve på den akkreditering, sm de tidligere H:S hspitaler gennemgik i fråret Ved mck survey anvendtes det nye sæt af standarder fra Jint Cmmissin, sm gælder fra 1. januar Franalysen Franalysen i ktber-nvember 2007 var et knsulentbesøg, hvr Jint Cmmissin rådgav hspitalsdirektinerne på de tidligere amtshspitaler g psykiatriledelsen m kvalitetsniveauet fr hspitalets prcesser g strukturer, sm blev vurderet på grundlag af standarderne. Der var ikke tale en generalprøve, hvrfr hspitalerne g psykiatrien ikke skulle ikke frberede sig, men i praksis iværksatte hspitalerne frskellige frberedende aktiviteter. Eksempelvis blev der rganiseret parhspitaler således at et akkrediteret hspital g et ikke akkrediteret arbejdede sammen m frberedelserne. Besøgene var generelt en str succes g frbundet med såvel faglig sm rganisatrisk læring. Persnalet fik både viden m indhldet i standarderne g så, hvrledes et akkrediteringsbesøg afvikles. I det tidligere Københavns Amt g Frederiksbrg Amt har man i en årrække arbejdet med at implementere egne standarder g var derfr på en række mråder langt med at standardisere en række arbejdsprcesser på tværs af afdelinger. Evalueringen af virksmhedernes pfyldelse af de internatinale standarder viste str ensartethed på tværs g afdækkede følgende generelle indsatsmråder g behv Organisatriske prcesser fr visitatin af patienter Kntinuitet i sundhedsinfrmatiner i patientjurnalen, på tværs af afdelinger 4

11 Dkumentatin fr pfyldelse af patientrettigheder, herunder dkumentatin af infrmeret samtykke Jurnalføring indhld i vurderinger, principper, tilgængelighed, skemaer g mere generelt Indhldet i sygeplejevurdering g planer fr den enkelte patient Prcesser fr sikker medicinhåndtering Brug af kliniske retningslinjer fr mere ensartet patientbehandling Beredskab fr g sikkerhed i kritiske frsyningssystemer (ilt, vand, EL, varme) g frhld Beredskab mkring katastrfer g mkring brandsikkerhed Smerte- g ernæringsvurdering af patienter Jurnalføring af patientinfrmatiner Patientsikkerhed i relatin til 6 internatinale patientsikkerhedsmål Mandat g pgaver fr kvalitetsrganisatinen brug af kvalitetsdata sm grundlag fr pfølgning g handlingsplaner Prcesser fr kntrl, dkumentatin g evaluering af persnalets kmpetencer. Indsamling af kvalitetsdata fr tværgående prcesser. Der blev ved besøgene givet megen rs til samarbejdet mellem de sundhedsfaglige grupper til gavn fr patienter, til frskellige redskaber fr kmpetenceudvikling fr persnalet g til det generelle lægelige niveau fr jurnalføring, der angiveligt hører til blandt det internatinalt bedste, hvad angår indhld. Endvidere blev det påpeget, at der under besøgene var afdækket mange velfungerende systemer i enkelte afdelinger, sm burde løftes p g udbredes i rganisatinen. 2.5 Akkreditering ved JCI I periden 28. februar til 30. april gennemgik de tidligere H:S hspitaler deres tredje akkrediteringssurvey ved Jint Cmmisin på baggrund af det reviderede sæt af internatinale standarder. Surveyet var en succes, g viste, at der ved akkrediteringen frtsat påpeges nye mråder fr kvalitetsudvikling. Alle hspitaler er indstillet til akkreditering, men fficiel bekræftelse fra Jint Cmmissin afventes. Hspitalerne skal udfærdige en skriftlig psamlingsrapprt til Jint Cmmissin 60 dage efter mdtagelsen af den fficielle rapprt på mråder, hvr der er samme fund sm tidligere eller hvr Jint Cmmissin vurderer at sikkerheden kan frbedres. Der er følgende ligheder i de påpegede frbedringsmråder mellem hspitalerne: indhld g rettidighed i vurderinger frskellige principper mkring jurnalføring dagligt lægeligt tilsyn af akutte patienter dkumentatin af anæstesilgisk revurdering af patienter umiddelbart før invasive indgreb g anæstesi pfølgning på smertevurdering g behandling 5

12 Infektinsvervågning bør være løbende g ikke prævalensbaseret samt dække alle relevante specialer kntrl - verificering af medicinrdinatiner kntrl af krrekt pbevaring af lægemidler brandsikkerhed- brandmure g brandøvelser kvalifikatinsevaluering af fastansatte læger på individniveau Der var str rs generelt til registre, EPM, systemer fr bygningsvedligehldelse, samarbejdet mellem almen praksis g hspitaler samt mellem faggrupper internt på hspitalerne. Samarbejdet g krdinatin mellem smatikken g psykiatrien på kvalitetsmrådet gav ikke anledning til vanskeligheder det fungerede strt set tilfredsstillende, men på enkelte mråder er der behv fr et tættere samarbejde i frbindelse med implementering af fælles aktiviteter g vervågning heraf. De ved akkrediteringen påpegede frbedringsmråder danner udgangspunkt fr det videre arbejde med kvalitetsudvikling. 6

13 3. Dkumentstyring 3.1 Frmål Kvalitetskrav, herunder akkrediteringsstandarder, implementeres sm hvedregel i frm af skriftlige plitikker, vejledninger, instrukser g andre kvalitetsdkumenter (fx videsekvenser). Dkumentstyring skal sikre, at sådanne vejledninger udfrmes, gdkendes, frmidles g revideres i henhld til en fastlagt prces. Frmidling af gældende vejledninger fr ledere g medarbejdere sker elektrnisk i reginen. De tre væsentligste initiativer, der knytter sig til dkumentstyring, er at: der anvendes systemer, sm sikrer alle medarbejdere elektrnisk adgang til gældende kvalitetsdkumenter der er fastlagt regler fr tværgående kvalitetsdkumenter i reginen der pågyndes en harmnisering af de kvalitetsdkumenter, sm stammer fra de tidligere amter, H:S g Brnhlms reginskmmune. 3.2 Elektrnisk adgang til kvalitetsdkumenter Der findes aktuelt 5 frskellige elektrniske systemer til frmiling af gdkendte g aktuelle kvalitetsdkumenter. Det betyder, at nye reginale dkumenter skal udgives g vedligehldes i 5 frskellige systemer, hvraf psykiatrien skal kunne betjene g benytte dem alle. Brnhlms hspital har endnu intet system. Der blev i 2007 etableret en læseadgang, således at alle hspitaler kan rientere sig i de øvrige hspitalers dkumenter på tværs af de tidligere amtsgrænser. Der blev i 2007 udarbejdet en beskrivelse af vilkår, indhld g funktinaliteter i et fælles reginalt system. Herefter skal der tages stilling til, m der skal anskaffes et helt nyt dkumentstyringssystem, eller m et af de eksisterende kan tilpasses. Kncern IT er en væsentlig samarbejdspartner i dette arbejde. 3.3 Regler fr tværgående kvalitetsdkumenter I marts 2007 blev det første tværgående kvalitetsdkument vedtaget. Vejledning i dkumentstyring beskriver, hvrledes dkumentstyring er rganiseret i Regin Hvedstaden, hvrledes vejledninger skal dispneres g udfrmes samt hvrledes vejledningerne sendes i høring g gdkendes. Denne vejledning er således grundlaget fr den mfattende prces med at harmnisere de tidligere amtslige g H:S vejledninger g instrukser på kvalitetsmrådet. I 2007 blev i alt 4 tværgående reginale vejledninger vedtaget. 7

14 3.4 Harmnisering af tværgående vejledning Der er gennemført en krtlægning af antallet af tværgående vejledninger g instrukser i de tidligere amter g H:S. Der er tale m ca Derudver findes der mange ikke-tværgående dkumenter, dvs. dkumenter, sm gælder fr et enkelt hspital, g mange tusinde dkumenter, der gælder fr det enkelte speciale eller en enkelt afdeling. Opgaven med at harmnisere disse vejledninger er mfattende g vil stå på i en årrække, mest intensivt i Af hensyn til akkrediteringen g hspitalsplanen har første fase fkus på de tværgående dkumenter. Denne pgave invlverer hele kvalitetsrganisatinen: De 41 Sundhedsfaglige Råd blev i 2007 anmdet m at priritere mindst t kliniske mråder, hvr der er behv fr fælles tværgående vejledninger. Dette arbejde blev igangsat ved et temamøde med rådenes frmandskaber. De tværgående kmiteer gik i gang med at analysere g harmnisere vejledninger, der adresserer kmitéens virksmhedsmråde. Frskellige faste udvalg, fx i regi af persnale- g kvalitetschefer, analyserer g harmniserer vejledninger, sm ligger uden fr det sundhedsfaglige råd g tværgående kmiteers ressrt, Ikke alene kvalitetsrganisatinen, men gså reginsadministratinens frskellige stabe, udfrmer regler g vejledninger. Der arbejdes på en aftale m, hvrledes administratinens vejledninger i relevant mfang indgår i dkumentstyringsprcessen. Frmålet er at sikre knsistens, frmidling g vedligehldelse af relevante dkumenter, udgivet herfra. 8

15 4. Patientsikkerhed 4.1 Frmål Hvr mange mennesker arbejder sammen med kmplicerede pgaver sker fejl. Samtidig frhindres fejl, frdi mennesker arbejder sammen, hjælper hinanden g er frudseende. Sikkerhedssystemet sørger fr, at fejlkilder fregribes blandt andet ved at lære af tidligere fejl. Sikkerhed fr patienter g brugere er en bærende værdi i kvalitetsarbejdet. 4.2 Organisering af patientsikkerhedsarbejdet: Patientsikkerhedsrganisatinen eksisterer på reginalt niveau g på virksmhedsniveau. Den reginale enhed fr Patientsikkerhed varetager pgaver vedrørende patientsikkerhed fr reginen sm helhed g krdinerer aktiviteten mellem virksmhedernes patientsikkerhedsrganisatiner. Hver virksmhed råder ver 1-2 risikmanagere, sm sikrer indsamling g behandling af rapprter utilsigtede hændelser fra virksmheden samt krdinerer analyser af utilsigtede hændelser på den enkelte afdeling eller på tværs af afdelinger. Afdelingerne råder ver patientsikkerhedskrdinatrer, sm udver deres kliniske arbejde, har særlig kmpetence indenfr patientsikkerhed g rådgiver afdelingsledelsen. Det lkale patientsikkerhedsarbejde i virksmhederne fregår i samarbejde mellem den lkale risikmanager, afdelings- g klinikledelser g patientsikkerhedskrdinatrerne. I 2007 etableredes netværk fr de i alt 20 risikmanagere fra reginens virksmheder, psykiatrien g almen praksis. Netværket mødes ca. én gang m måneden til halvdagsmøder m aktuelle patientsikkerhedspgaver g faglige diskussiner. I juni måned afhldtes et t dages seminar, hvr man primært arbejdede med den nye handlingsplan fr patientsikkerhed. Enhed fr Patientsikkerhed har afhldt ét kursus fr nye risikmanagere g ét kursus fr patientsikkerhedskrdinatrer i løbet af I første halvdel af 2008 blev risikmanagernetværket suppleret med en repræsentant fr Kncern IT. Enhed fr Patientsikkerhed har afhldt følgende kurser i første halvår 2008: Wrkshp m kerneårsagsanalysemetden fr risikmanagere; kursus i patientsikkerhed fr drift, it g indkøb; kursus i sikker mundtlig kmmunikatin; 2 kurser i patientsikkerhed fr patientsikkerhedskrdinatrer. I efteråret 2008 er der planlagt indtil videre i alt 7 kurser m frskellige emner g fr frskellige målgrupper. 9

16 Eksempel på aktiviteter i Enhed fr Patientsikkerhed Enhed fr Patientsikkerheds medarbejdere har været flittigt benyttet sm fredragshldere g undervisere både i Danmark g i udlandet. Enheden har ligeledes deltaget i flere internatinale knferencer med i alt 5 pstere g fredrag i løbet af Enheden har bistået med jurnalaudit på afdøde patienter efter metden, sm er beskrevet af Institute fr Healthcare Imprvement, på Hvidvre, Amager g Brnhlms hspitaler g sm ekstern knsulent på Næstved Sygehus. 4.3 Handlingsplanen Grundlaget fr Regin Hvedstadens patientsikkerhedsarbejde frem til år 2010 er beskrevet i Patientsikkerhed i Regin Hvedstaden, Handlingsplan , sm blev gdkendt af Kvalitetsrådet i nvember Ud ver at beskrive rganisering g knslidering af det eksisterende patientsikkerhedsarbejde, beskriver handlingsplanen nye arbejdsmråder: inddragelse af patienter g pårørende i analyser af utilsigtede hændelser, udbredelse af patientsikkerhedsrunder i hele reginen g øget brug af frebyggende analyser sm fx fejlkildeanalyser, der beskriver risikmråder i rganisatinen før, der er sket utilsigtede hændelser med henblik på at undgå fremtidige patientskader. 4.4 Rapprteringssystem Ved reginsdannelsen benyttedes flere frskellige rapprteringssystemer g sagsbehandlingsrutiner til utilsigtede hændelser i Regin Hvedstaden. Reginen har en målsætning m enstrenget rapprtering g sagsbehandling med hurtig advisering af relevante persner. Fr at leve p til denne målsætning, blev det besluttet, at hele Regin Hvedstaden i løbet af 2008 skal vergå til rapprtering g sagsbehandling af utilsigtede hændelser via Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD). 4.5 Status g resultater I 2007 blev der rapprteret i alt utilsigtede hændelser. I hele landet, inklusiv Regin Hvedstaden, blev der rapprteret i alt hændelser. Andelen af annyme rapprter er 6 %, hvilket svarer til landsgennemsnittet g må siges at udtrykke str tillid til systemet. Virksmhederne imellem varierer andelen af annyme rapprter dg fra mkring 2 % til 15 %. I bilag 4 findes en versigt ver rapprtering af utilsigtede hændelser i Regin Hvedstaden

17 I 2007 blev der i alt gennemført 87 kerneårsagsanalyser. I bilag 5 findes t eksempler i frm af kerneårsagsresumeer. Der er udgivet fem temarapprter: Brand g ildspåsættelse beskriver med udgangspunkt i 43 rapprterede hændelser, fem kerneårsagsanalyser samt én aggregeret kerneårsagsanalyse af brande g ildspåsættelser på smatiske g psykiatriske afdelinger prblemer med brandfrebyggelse, -bekæmpelse, -alarmering g evakuering. Temarapprten giver knkrete anbefalinger til afhjælpning af de beskrevne prblemer g er frelagt g diskuteret med virksmhedernes ansvarlige på mrådet. Utilsigtede hændelser ved hjertestp beskriver med udgangspunkt i 152 rapprterede hændelser typiske prblemer, der pstår i frbindelse med hjertestp hs indlagte patienter. Det drejer sig m prblemer i frbindelse med alarmering, adgangsfrhld, defekt g frkert samlet genplivningsudstyr g adgang til akutmedicin. Temarapprten er videregivet til de lkale hjertestpudvalg til lkal drøftelse g stillingtagen til udarbejdelse af handlingsplaner på mrådet. Utilsigtede hændelser inden fr gynæklgi g bstetrik blev udarbejdet på baggrund af et knstateret misfrhld mellem et meget lavt antal rapprterede hændelser fra de gynæklgiske g bstetriske afdelinger g fund fra patientsikkerhedskulturundersøgelsen fra 2006, hvr en str del af persnalet på disse afdelinger påpegede patientsikkerhedsprblemer. Temarapprten giver en række eksempler på typiske utilsigtede hændelser g er blevet sendt til sundhedsfagligt råd fr gynæklgi g bstetrik mhp. frmidling til g diskussin med afdelingerne. Utilsigtede hændelser ved patientbefrdring til, fra g mellem hspitaler viser, på baggrund af 125 rapprterede hændelser, et gennemgående prblem med kmmunikatin. I en lang række af hændelserne har den nødvendige viden m patienten g særlige frhld mkring denne været til stede ét sted i rganisatinen, men har ikke været udbredt til eller anvendt i andre relevante dele af rganisatinen. Temarapprten lægger p til, at det videre arbejde med at øge patientsikkerheden på dette mråde frankres lkalt, da der kræves et detaljeret kendskab til lkale frhld g arbejdsgange. Det freslås gså, at patientsikkerhed på reginalt niveau indarbejdes i aftalegrundlaget med kørselsentreprenørerne. 11

18 Iltbehandling er udarbejdet på baggrund af mere end 60 hændelser, der vedrører behandling med ilt/atmsfærisk luft. Identificerede prblemmråder er frveksling mellem ilt g luft, dseringsfejl, frsyningssvigt, fejl i samling g håndtering af udstyr. I rapprten peges på en række løsningsfrslag indenfr mråderne fysiske frhld g barrierer, kntrlsystemer g uddannelse g kmpetence. 4.6 Operatin Life Sm et særligt indsatsmråde, sm pfølgning på analyser af utilsigtede hændelser samt tiltag i frhld til erkendte risikmråder, er den natinale kampagne Operatin Life iværksat april Målet med kampagnen er at reducere antallet af frebyggelige dødsfald på landsplan. I Regin Hvedstaden deltager alle hspitaler g psykiatrien i Operatin Life. De freløbige resultater af Operatin Life viser, at i periden april 2007 til marts 2008 er der sket 700 færre dødsfald på danske hspitaler end frventet i frhld til Kampagnens varighed er frlænget til april HSMR I frbindelse med Operatin Life har hspitalerne i Regin Hvedstaden fået beregnet deres hspitalsstandardiserede mrtalitetsrater (HSMR) kvartalsvis siden HSMR angiver frhldet mellem antallet af dødsfald g antallet af frventede dødsfald inden fr 30 dage efter indlæggelse. Samlet set ligger Regin Hvedstaden pænt i frhld til landsgennemsnittet dvs. HSMR er mindre end indeks 100, hvilket betyder, at der dør færre patienter på reginens hspitaler, end man skulle frvente ud fra landgennemsnittet fr patienter med samme diagnser, alder, køn g frdeling mellem akut indlæggelse g elektiv indlæggelse. 12

19 Hspitalsstandardiseret mrtalitetsrati i Regin Hvedstaden Antal Nedre sik- Øvre sik- indlæg- Frventet Observeret kerheds- kerheds- År Kvartal gelser antal døde antal døde HSMR grænse grænse Tabellen skal aflæses således: I 1. kvartal 2008 var der på Regin Hvedstadens hspitaler indlæggelser. Ud fra patienternes sammensætning på køn, alder, sygdm g dødelighed skulle man frvente, at ville dø. Imidlertid døde kun patienter, hvilket giver en hspitalstandardiseret mrtalitets (døds-) rati på 93. Figuren skal aflæses således: De vandrette streger angiver HSMR fr Regin Hvedstaden sm helhed. De ldrette streger angiver den statistiske sikkerhedsmargin. Eftersm de ldrette streger verlapper hinanden i højden, kan man ikke med statistisk sikkerhed sige, at der er frskel på HSMR i de frskellige kvartaler. Den stiplede linie er gennemsnittet fr landet sm helhed (HSMR=100) Eftersm ingen af stregerne rammer den stiplede linie, kan man med sikkerhed sige, at HSMR i Regin Hvedstaden i alle kvartaler er lavere end landsgennemsnittet. 13

20 5. Sygdmsspecifik kvalitet 5.1 Frmål En frudsætning fr kvalitetsudvikling af de sundhedsfaglige g scialfaglige ydelser er, at det eksisterende kvalitetsniveau g variatiner heri kendes. Ved hjælp af kliniske kvalitetsdatabaser er det muligt at vervåge kvaliteten af de ydelser, der gives til brgere g patienter g løbende give feed back herm til de prfessinelle udøvere g til ledelserne. 5.2 Organisering af vervågningen af den sygdmsspecifikke kvalitet Arbejdet med dkumentatin g udvikling af den sygdmsspecifikke kvalitet varetages i et samarbejde mellem virksmhederne g enheder i Kncern Plan g Udvikling. Samarbejdet krdineres verrdnet i Krdinatinsgruppen fr Kvalitet, medens erfaringsudveksling g udvikling af frslag til fælles metder g tiltag varetages af Netværk fr Klinisk Kvalitet. Her deltager repræsentanter fr Enhed fr Udvikling g Kvalitet, Enhed fr Klinisk Kvalitet g de dele af virksmhedernes kvalitetsrganisatiner, sm arbejder med sygdmsspecifik kvalitet. Netværket har taget initiativ til udvikling af fælles retningslinjer fr anvendelse af data vedrørende den sygdmsspecifikke kvalitet. Kncern IT indgår sm en væsentlig samarbejdspartner i aktiviteterne på mrådet. Enhed fr Klinisk Kvalitet har sammen med Frskningscentret fr Frebyggelse g Sundhed dannet Kmpetencecenter Øst i Kncern Plan g Udvikling. Kmpetencecenter Øst er et af tre natinale centre, sm varetager it-funktinen fr databaserne g yder statistisk g epidemilgisk rådgivning. 5.3 Landsdækkende g reginale kliniske kvalitetsdatabaser I Regin Hvedstaden anvendes dels landsdækkende, dels reginale kliniske kvalitetsdatabaser. De landsdækkende databaser udgøres af 45 databaser, sm er tilknyttet de tre natinale kmpetencecentre. 22 af disse databaser er tilknyttet Kmpetencecenter Øst. De landsdækkende databaser finansieres af reginerne i fællesskab. Databaserne er gdkendt af Sundhedsstyrelsen g pfylder Danske Reginers basiskrav. 14

21 De reginale kliniske kvalitetsdatabaser udgøres af 29 databaser, sm anvendtes i det tidligere H:S. 18 af databaserne er baseret på data registreret til patientadministrative frmål. Disse databaser er i 2008 udbredt til hele reginen. I frbindelse med reginsdannelsen er databaserne mlagt til at hente data fra Landspatientregisteret, idet det så er muligt at anvende samme datakilde i hele reginen. Der er iværksat en nærmere vurdering af de 11 databaser baseret på specifikt indtastede data, men der er endnu ikke taget stilling til, hvilke af databaserne det er hensigtsmæssigt at videreføre i reginen. Flere af databaserne anvendes kun i meget begrænset mfang. Kun en enkelt af databaserne er gdkendt af Sundhedsstyrelsen. Regin Hvedstaden har desuden indledt et samarbejde med Sundhedsstyrelsen med henblik på at udnytte reginens rapprteringssystem, Analyseprtalen (se nedenfr), til landsdækkende mnitrering af de pakkefrløb fr kræftpatienter, sm indføres i 2008/9. Der er endnu ikke iværksat særlig mnitrering af kvaliteten af højt specialiserede funktiner, idet Sundhedsstyrelsen endnu ikke har defineret kravene hertil. Udarbejdelse af relevante, evidensbaserede, målbare scialfaglige indikatrer er ganske kmpliceret, g knkrete planer fr en scialfaglig kvalitetsdatabase vil først kunne lægges senere i strategiperiden. 5.4 Rapprtering til de kliniske kvalitetsdatabaser Data vedrørende den sygdmsspecifikke kvalitet stammer primært fra de kliniske kvalitetsdatabaser. Data i databaserne er hidtil vervejede blevet indtastet af virksmhederne i et webbaseret indtastningssystem, Klinisk Målesystem. Der er i 2008 påbegyndt en systematisk gennemgang af disse databaser med henblik på i videst muligt mfang gså fr disse databasers vedkmmende at anvende Landspatientregisteret sm datakilde. Ved at anvende Landspatientregisteret pnås en større sikkerhed fr, at alle patienter indgår i databaserne. Desuden reduceres afdelingernes indtastningsbyrde betydeligt, da dbbeltindtastning undgås. Det er planen, at nye kliniske kvalitetsdatabaser så vidt muligt udelukkende skal baseres på data fra Landspatientregisteret. En del af de data, sm indgår i de kliniske databaser findes i frvejen i elektrniske patientjurnaler g andre kliniske systemer. Fr gså at undgå dbbeltindtastning af disse data, er der udviklet en webservice, sm gør det muligt autmatisk at verføre data fra sådanne systemer til de kliniske databaser. 15

22 5.5 Frmidling af viden fra de kliniske kvalitetsdatabaser Data fra de reginale kliniske kvalitetsdatabaser g de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser, sm Kmpetencecenter øst er vært fr, præsenteres fr klinikere g ledere i det webbaserede rapprteringssystem, Analyseprtalen. I 2006 indgik H:S aftale med leverandøren af Analyseprtalen m mlægning til en ny platfrm g udvikling af et datavarehus. Denne udvikling skulle være afsluttet i fråret 2007, men frskellige frhld, ikke mindst en række akutte prblemer med Klinisk Målesystem g det sikkerhedssystem, sm styrer brugernes adgang til reginens net, har lagt beslag på de ressurcer, sm skulle anvendes til mlægningen. Selve mlægningen er først afsluttet i Udviklingen af datavarehuset frventes først afsluttet i 2009 bl.a. sm følge af nødvendige tilpasninger til kræftpakkemnitreringen. 5.6 Analyseprtalen Analyseprtalen er et it-prgram, sm på en brugervenlig måde kan udfrme tabeller g figurer på grundlag af data fra de kliniske kvalitetsdatabaser. Data kan præsenteres i frm af standardrapprter, men Analyseprtalen giver gså adgang til at brugerne selv kan fretage analyser g definere de rapprter, de måtte have behv fr. Standardrapprterne mfatter dels kntrlkrt g sammenligningsdiagrammer fr hver enkelt indikatr, dels tabeller sm belyser datakvaliteten g sm hjælper brugeren med at identificere fejlagtige data, sm skal rettes. Kntrlkrt giver fr hver indikatr en grafisk fremstilling af den enkelte afdelings kvalitet ver tid, hvilket gør det muligt at udføre prfessinel statistisk prceskntrl gså fr brugere uden statistisk baggrund. Hvis kvaliteten afviger statistisk signifikant fra det acceptable, kan brugeren med et enkelt museklik fremkalde en liste ver de patienter, hvis data er årsag til afvigelsen. Afdelingen kan så ved gennemgang af de pågældende patienters jurnaler identificere eventuelle kvalitetsprblemer. 16

23 Eksempel på kntrlkrt: Anlæggelse af reginal bedøvelse Linien frbinder målepunkter, der viser andelen af vanskelige reginale bedøvelser i frhld til alle reginale bedøvelser på afdelingen. En reginal bedøvelse er fx en rygmarvsbedøvelse. En reginal bedøvelse er vanskelig, hvis lægen skal bruge mere end t frsøg, hvis bedøvelsen verlades til den superviserende læge, eller hvis man pgiver reginal bedøvelse (g giver fuldbedøvelse i stedet fr). Målepunkterne svinger mkring gennemsnittet (centerlinien) g indenfr kntrlmrådet (den øvre g nedre grænse), hvilket betyder at afdelingen ikke har flere vanskelige reginale bedøvelser end tilfældig variatin kan frklare. Sammenligningsdiagrammerne giver fr hver indikatr en afdeling mulighed fr at sammenligne sin egen kvalitet med kvaliteten på andre afdelinger både i reginen g i hele landet. Måleværdierne præsenteres grafisk g er frsynet med sikkerhedsgrænser, således at en bruger uden statistisk baggrund let kan se m afdelingens kvalitet afviger statistisk signifikant fra gennemsnittet fr øvrige afdelinger eller fra kvaliteten på bestemte afdelinger, sm man ønsker at sammenligne sig med. Fr at lette verblikket ver de mange indikatrer, er der versigter, sm fr de enkelte sygdmsmråder med en simpel farvekde indikerer hvilke indikatrer, sm ved den seneste måling afviger statistisk signifikant fra det frventede. Til brug fr hspitalsdirektiner g kvalitetsrganisatiner er der fr hvert hspital en versigt ver samtlige sygdmsmråder på hspitalet med link til versigterne fr de enkelte sygdmsmråder. Det er ikke alle rapprter, sm endnu er udviklet fr alle databaser. 17

24 5.7 Det natinale Indikatrprjekt Otte af de landdækkende kliniske kvalitetsdatabaser drives i regi af Det natinale Indikatrprjekt. Følgende sygdmsmråder er mfattet: Akut kirurgi (mavesår) Appleksi Diabetes Hjerteinsufficiens Hftenære frakturer Krnisk Obstruktiv Lungesygdm (KOL) Lungecancer Skizfreni Indenfr hvert sygdmsmråde er pstillet en række indikatrer, sm tilsammen beskriver patientfrløbet g behandlingsresultatet. Desuden er der til hver indikatr sat en standard fr det ønskede kvalitetsniveau. Standarderne indgår i Den Danske Kvalitetsmdel. Det natinale Indikatrprjekt adskiller sig fra de øvrige landsdækkende kvalitetsdatabaser ved at indgå i et kvalitetsudviklingsprjekt, sm mfatter en årlig natinal g reginal audit. Audit et en vurdering, hvr de deltagende læger g sygeplejersker tager stilling til m den rapprterede behandling g pleje pfylder det kvalitetsniveau, sm er udtrykt i standarderne. Bksen giver et eksempel på standarder g indikatrer indenfr et sygdmsmråde. Eksempel: Hftenære frakturer i Det natinale Indikatrprjekt Nr. Indikatr Standard 1 Er patientens ernæringstilstand vurderet 90% 2 Er patientens funktinsevne før hftebruddet vurderet 90% 3 Er patientens funktinsevne vurderet før udskrivning 90% 4 Er patientens smerteniveau vurderet 90% 5 Er der taget stilling til hvrdan nyt hftebrud frebygges 90% 6 Er der udarbejdet en genptræningsplan inden udskrivelse 90% 7 Hvr str prcentdel af patienterne dør inden 30 dage efter Højst 10% Indlæggelse 8 Hvr str prcentdel af patienter, der har fået sat hftebrug sammen med skruer g skinner, har behv fr ny Højst 15% peratin indenfr 2 år 9 Hvr str prcentdel af patienter, der har fået indsat kunstig hfte eller hfteled, har behv fr ny peratin Højst 10% 10 Hvr str prcentdel skal repereres indenfr 2 år på grund af Sårinfektin Højst 2% Frklaring: Under indikatr 1 spørges, m patienten er blevet vurderet i henhld til gældende retningslinier fra Sundhedsstyrelsen. Standarden siger, at mindst 90% af patienterne skal være vurderet senest på 2 indlæggelsesdøgn 18

25 6. Patientplevet kvalitet 6.1 Frmål Kendskab til brugernes præferencer g plevelser i kntakten med sundhedsvæsenet er en frudsætning fr, at kvalitetsindsatsen udvikler sig i den retning, sm tilgdeser patienternes g de øvrige brugeres behv. 6.2 Organisering Undersøgelser af patienters plevelser på hspitalet g i psykiatrien vurderes dels ved reginale undersøgelser, dels ved lkale undersøgelser på virksmheds- eller afdelingsniveau. Enheden fr Brugerundersøgelser i Regin Hvedstaden har til pgave at gennemføre reginale undersøgelser samt støtte afdelingerne i at gennemføre egne undersøgelser, sm er mere specifikt rettet md lkale temaer. Enheden fr Brugerundersøgelser har endvidere funktinen sm sekretariat fr de landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelser, sm gennemføres fr reginerne (tidligere amterne g H:S) g regeringen. På reginalt niveau måles patienters plevelser gennem reginale undersøgelser g gennem de svar, der indsamles m reginens virksmheder i landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelser ved hjælp af spørgeskemaer eller telefninterviews. Undersøgelserne er hidtil blevet gennemført hvert år, skiftevis i frm af landsdækkende g reginale undersøgelser. På virksmhedsniveau måles patienters plevelser ved hjælp af spørgeskemaer eller fkusgruppeinterviews. Disse undersøgelser gennemføres fte af afdelingerne i samarbejde med Enheden fr Brugerundersøgelser. Enheden fr Brugerundersøgelser har etableret et vidensnetværk på tværs af Reginen, Netværk fr patientplevet kvalitet. I netværket udveksles viden g erfaringer m patientplevet kvalitet, g der er påbegyndt drøftelser vedrørende metder til inddragelse af patientperspektivet i sundhedsvæsenets kvalitetsudviklingsarbejde. Desuden har netværket arbejdet med den reginale patienttilfredshedsundersøgelser. Der afhldes møder ca. hvert kvartal i netværket. 6.3 Reginale undersøgelser. Enheden fr Brugerundersøgelser udgav i 2007 undersøgelsen m Patienters plevelser på landets sygehuse med data indsamlet i de tidligere amter g HS i 2006, men pdelt i de nye reginer. 19

26 Enheden gennemførte i efteråret 2007 en tværreginal undersøgelse blandt patienter, sm var indlagt på hspital eller i psykiatrien. Temaerne i spørgsmålene er De kliniske ydelser g patientsikkerhed Patientens plevelse af kntinuitet med hensyn til persnale Patientens medinddragelse i beslutninger m behandlingen g kmmunikatin med patienten Infrmatin til patienten Oplevelse af behandlingsfrløbet Situatinen i frbindelse med udskrivelse fra hspital Overgange mellem hspital g kmmunal sundhedssektr Oplevelse af ventetid Undersøgelsen er ajurført således, at den giver svar, der er relevante fr frberedelserne til Den Danske Kvalitetsmdel. Undersøgelsen blev ffentliggjrt i fråret Undersøgelsens resultater viser, at knap 90 % af de smatiske patienter har et gdt eller virkelig gdt samlet indtryk af deres indlæggelse. Indenfr mrådet kliniske ydelser har 95 % af patienterne svaret, at de har høj grad eller ngen grad af tillid til lægers g plejepersnalets faglige dygtighed, g 90 % af patienterne plever et velfungerende samarbejde m deres pleje g behandling. 87 % af patienterne plever gd infrmatin g 85 % plever at planerne fr deres behandling bliver verhldt. Primære indsatsmråder fr de smatiske hspitaler er indenfr mråderne persnalekntinuitet, ventetid g patientplevede fejl. 45 % af patienterne har mdtaget infrmatin m hvr de skal henvende sig med spørgsmål m deres behandling under indlæggelsen. 63 % plever, at der er en læge eller plejepersnale, med særlig ansvar fr deres frløb. En tredjedel af patienterne plever ventetid på undersøgelser g behandlinger under deres indlæggelse g ca. en fjerdedel har plevet fejl i frbindelse med indlæggelsesfrløbet. 76 % af de psykiatriske patienter har et gdt samlet indtryk af deres indlæggelse. I lighed med resultaterne fr smatikken er der tilfredshed med de kliniske ydelser, idet fire ud af fem patienter udtrykker høj grad af tillid til lægers g plejepersnalets faglige dygtighed. 79 % plever et velfungerende samarbejde m behandling g pleje. Primære indsatsmråder fr psykiatrien er indenfr mråderne patientplevede fejl, medinddragelse g ventetid. 41 % af patienterne har plevet fejl under indlæggelsen g mkring en tredjedel af patienterne plever, at de inddrages fr lidt i beslutninger vedrørende deres behandling. Ligeledes mkring en tredjedel af patienterne plever ventetid på fx undersøgelser, sm frlænger deres frløb. 20

27 Undersøgelsen viser stre frskelle i resultaterne såvel mellem de frskellige specialer sm mellem de enkelte afdelinger indenfr samme speciale. Undersøgelsens resultater danner grundlag fr kvalitetsrådets g hspitalernes identifikatin af indsatsmråder g frmulering af handleplaner fr det fremadrettede kvalitetsarbejde. Undersøgelser på reginsniveau fra Enheden fr Brugerundersøgelser Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientplevelser (LUP) 2006 Tværreginal Undersøgelse af Patienters plevelser 2007 i Regin Hvedstaden g Regin Sjælland (TUP). Medarbejdernes vurdering af patientsikkerhedskulturen 2006 spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere på hspitaler g i psykiatrivirksmheden i Regin Hvedstaden Patientplevet kvalitet på rtpædkirurgiske afdelinger i Regin Hvedstaden (fem kvartalsvise målinger) 6.4 Undersøgelser på virksmhedsniveau Enheden fr Brugerundersøgelser gennemfører undersøgelser på afdelingsniveau eller støtter afdelingerne i at gennemføre egne undersøgelser. Undersøgelser på virksmheds- g afdelingsniveau fra Enheden fr Brugerundersøgelser Patientplevet Kvalitet - Løbende målinger på Herlev Hspital Undersøgelser på afdelingsniveau: Pwernapping på Urlgisk afdeling, Herlev Hspital Fødselskntrakt i stedet fr Kejsersnit, Herlev Hspital Patienters plevelser af maden på Gentfte Hspital Spørgeskemaundersøgelse blandt 502 patienter Patienters plevelser af maden på Bispebjerg Hspital Spørgeskemaundersøgelse blandt 742 patienter Persnalets plevelser af travlhed g frstyrrelser på Amager Hspital Løbende målinger af patientplevelser på Medicinsk afdeling F, Gentfte Hspital Patientplevelser g -tilfredshed på Radilgisk afdeling Glstrup Hspital Løbende målinger af patientplevelser på Urlgisk afdeling, Herlev Hspital Spørgeskemaundersøgelser vedrørende patientplevelser i urlgisk sygeplejeklinik, Urlgiske afdelinger Amager Hspital, Gentfte Hspital, Glstrup Hspital g Herlev Hspital Evaluering af TC-prjekt, Neurcenteret, Rigshspitalet Oplevelser g tilfredshed blandt dnrer i Bldbanken, gentfte Hspital g Glstrup Hspital. 6.5 Patientsikkerhedskulturundersøgelsen En velfungerende sikkerhedskultur er kendetegnet ved, at der fregår en systematisk læring ud fra fejl g utilsigtede hændelser. Sikkerhedskulturen skal blandt andet udvikles g understøttes ved at undersøge de ansattes vurdering af sikkerhedskulturen på deres arbejdsplads. Af den grund gennemførte Enheden fr Brugerundersøgelser g Enhed fr Patientsikkerhed patientsikkerhedsundersøgelsen. 21

28 Undersøgelsen giver samlet set et psitivt indtryk af sikkerhedskulturen. Den viser, at der generelt set er en åben, lærende g ikkesanktinerende kultur, g en psitiv vurdering af ledelsens invlvering g engagement. De mest psitivt vurderede spørgsmål vedrører tillid, støtte, åbenhed g internt samarbejde. Undersøgelsen viser imidlertid gså, at der er et frbedringsptentiale. Resultaterne peger på, at især det tværgående samarbejde bør have et særligt fkus i det videre arbejde. Tilsvarende bør ledelsen vurdere pririteringen af ressurcerne i afdelingen. Frsknings/udviklingsprjekter fra Enheden fr Brugerundersøgelser Brgernes plevelser ved deltagelse i flkeundersøgelse fr tarmkræft Patienters plevelser i Overgange mellem Primær g Sekundær sektr (POPS) Krniske syges plevelser i mødet med sundhedsvæsenet Etniske minriteters plevelser i mødet med det danske sygehus Pårørendes frventninger g behv fr medinddragelse i patienters indlæggelsesfrløb Patientvenlige medicinlister (prjekt til udvikling af edb-systemet Elektrnisk Patient Medicinering (EPM)) 22

29 7. Kvalitetsudvikling i praksissektren 7.1 Frmål Kvalitetsudvikling i almen praksis skal udvikle almen praksis samt samarbejdet med de øvrige aktører i sundhedsvæsenet. Almen praksis skal på sigt akkrediteres efter Den Danske Kvalitetsmdel. 7.2 Organisering af kvalitetsudvikling i almen praksis På natinalt niveau arbejdes med fkus på tværsektrielle frløb, itudvikling g udvikling g implementering af kvalitetsindikatrer. Der sikres krdinering med arbejdet med Den Danske Kvalitetsmdel gennem Den Almenmedicinske Kvalitetsenhed (DAK-E), sm har til pgave at krdinere kvalitetsudviklingsarbejdet i reginerne g implementere g videreudvikle natinale initiativer. På reginalt niveau fkuseres på sammenhæng i kvalitetsarbejdet i begge sektrer. Almen praksis er repræsenteret i kvalitetsrådet g i de sundhedsfaglige råd. Derudver arbejdes specifikt med kvalitetsudvikling g efteruddannelse i relatin til almen praksis g de enkelte praktiserende læger. I henhld til verenskmsten er der nedsat et reginalt kvalitets g efteruddannelsesudvalg (KVEU), med 4 medlemmer udpeget af reginen g 4 medlemmer udpeget af Praksisudvalget. Udvalget har til pgave at fremme det reginale arbejde med kvalitetsudvikling g efteruddannelse i almen praksis g gennem samarbejde med DAK-E, at sikre krdinering med landsdækkende initiativer Kvalitets g Efteruddannelsesudvalget har vedtaget en plan fr udvalgets arbejde, gældende frem til udgangen af Der er i planen fkus på harmnisering g sammentænkning af de eksisterende aktiviteter, praksisudvikling, utilsigtede hændelser g krniske sygdmme samt på efteruddannelse. 7.3 Status g resultater Der er etableret et Center fr Kvalitetsudvikling g Efteruddannelse i almen praksis (KvEAP), finansieret af midler fra KVEU g fra reginen. KvEAP har til pgave at fremme kvalitetsudviklings- g efteruddannelsesarbejdet i reginen, herunder sikre, at initiativerne når ud til de enkelte praksis, fungere sm videnscenter fr kvalitetsarbejdet, herunder faglig sagsbehandling af ansøgninger til KVEU, frmidle g frestå samarbejde mellem alle knsulentfunktiner vedr. almen praksis i reginen, herunder etablere fagligt mødested fr aktive på kvalitets- g efteruddannelsesmrådet, prjektstyregrupper, faglige interessegrupper mm., samt sikre sammenhængen mellem kvalitetsarbejdet i almen praksis g det øvrige sundhedsvæsen. Der er ansat en leder g fire kvalitets- g efteruddannelsesknsulenter i centeret, der alle er praktiserende læger i reginen. Hertil kmmer sekretær g 2 AC-medarbejdere. 7.4 Praksis Matrix 23

30 Sm frberedelse til indførelsen af Den Danske Kvalitetsmdel i almen praksis er praksisudvikling et fkusmråde såvel på natinalt plan i regi af DAK-E sm på reginalt plan. Et igangværende prjekt med afprøvning af en udviklingsmetde til almen praksis, Praksis Matrix, afsluttes medi Der er fretaget en midtvejsevaluering af prjektet, sm viste psitive resultater, g stillingtagen til etablering af metden sm et permanent tilbud til almen praksis afventer den endelige evaluering. 7.6 Utilsigtede hændelser En ændring af sundhedslven, sm vil medføre, at der skal rapprteres m utilsigtede hændelser i almen praksis frventes vedtaget i Piltprjekter med indberetning af utilsigtede hændelser i sektrskiftet har været afhldt i de tidligere Københavns g Frederiksbrg amter samt i HS. I Københavns Amt blev gså hændelser i almen praksis rapprteret. Prjekterne er afsluttede g evalueret. De høstede erfaringer på mrådet vil indgå i etableringen af en permanent rdning fr indrapprtering af utilsigtede hændelser fra almen praksis. Indtil en reginal rdning er etableret varetages behandlingen af indrapprterede hændelser af en praksisrisikmanager. 7.7 Krnisk sygdm I verenskmsten er indført en frløbsydelse, sm hnrerer den praktiserende læge fr den samlede behandling g kntrl af patienter med krniske sygdmme. Frløbsydelsen indehlder indberetning g tilbagemelding på en række kvalitetsdata ud fra vedtagne indikatrer g kvalitetsmål. Frløbsydelsen er i første mgang begrænset til patienter med diabetes 2, men metden frventes udbredt til andre krniske sygdmme. Der er afhldt en række kurser fr de praktiserende læger i reginen, hvr der er blevet undervist i frløbsydelsen g det tilhørende datafangstmdul. 24

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes 01.02.2017 Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe indenfr Type 2 diabetes Titel Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Type 2 diabetes Dat g versin D. 4. ktber 2017 versin 0.1 Gdkendelse Sekretariat Gdkendt

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4 1. Intrduktin til sikkerhedsrundering... 4 1.1 Frmål g mål... 4 1.2 Den samlede prces... 4 2. Patientsikkerhedsrundering g Den Danske Kvalitetsmdel... 5 3. Ledelse g sikkerhedsrundering... 5 Eksempler

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme Det sektrielle Frum fr Iskæmiske Hjerte-Kar sygdmme Baggrund Regin g kmmuner i Nrdjylland har aftalt en verrdnet rganisering af indsatsen fr mennesker med krniske lidelser, Krnikermdellen se bilag. Mdellen

Læs mere

Indledning Handlingsplan 2013-2014

Indledning Handlingsplan 2013-2014 Side 2 Indledning På reginsrådets møde den 31. januar 2012 blev Plitik fr Sundhedsfrskning 2020 endeligt vedtaget med henblik på efterfølgende implementering, sm gik straks i gang med aktiviteter i 2012.

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Aftale om sundheds-it

Aftale om sundheds-it Regeringen Danske Reginer Aftale m sundheds-it 12. juni 2010 Regeringen g Danske Reginer er enige m en klarere g mere frpligtende kurs fr sundheds-it udviklingen de kmmende år. Fkus skal være på at understøtte

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Mdul 13 Valgmdulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kmmune Uddannelsesenhed/klinisk undervisningssted: 2 Lkalcentre i Århus Kmmune (navn på lkalcenter følger snarest)

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år.

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år. NOTAT Dat: 21. nvember 2014 Udfrdringer i behandlingen af kræftpatienter Reginsrådet har med Visin g handleplan 2014-17 afstukket retningen fr Regin Sjællands arbejde i de kmmende år. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Til Indenrigs- g Sundhedsministeriet Revideret ansøgning m øknmisk tilskud fra Indenrigs- g Sundhedsministeriets pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade i periden

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK Generel Studieplan Klinisk undervisning mdul 6 VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK 020615 / D.C. 1 Indhldsfrtegnelse 1. Præsentatin af afdelingen 3 1.1 Organisering af sygeplejen 3 2. Præsentatin af afsnittet

Læs mere

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark Oversigt ver Odense Kmmunes sundhedsaftaler med Regin Syddanmark Sundhedsaftale m samarbejdsstruktur på sundhedsmrådet i Regin Syddanmark Sundhedsaftale m dkumentatin af aktivitet Sundhedsaftale m indsatsen

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser Frederikshavn Kmmune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Kmmunernes Landsfrening Center fr Scial g Sundhed Att.: Lise Hlten Tel.: +45 98 45 50 00 pst@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Evaluering af de faglige koordinationsfora

Evaluering af de faglige koordinationsfora 21. december 2006 CSB j.nr. 20-067/2006 Evaluering af de faglige krdinatinsfra 2006 1. Resumé I 2004 blev der nedsat seks faglige krdinatinsfra fr at styrke netværk, krdinatin g videns- g erfaringsudveksling

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2014 (LUP Fødende)

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2014 (LUP Fødende) Ntat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientplevelser blandt Fødende 204 (LUP Fødende) Sundhedsplanlægning, Patientdialg g Kvalitet Kvalitet Niels Bhrs Vej 0 9220 Aalbrg

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Daghspitalet Skive Kmpagnigade 11B 7800 Skive Daghspitalet er en del af Regin Midtjyllands samlede behandlingstilbud til mennesker

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Dagsorden og referat. Kommunalt-Lægeligt Udvalg d. 15. december 2014 kl. 16-18. Mødelokale 1, Maribo Sundhedscenter

Dagsorden og referat. Kommunalt-Lægeligt Udvalg d. 15. december 2014 kl. 16-18. Mødelokale 1, Maribo Sundhedscenter Dagsrden g referat Kmmunalt-Lægeligt Udvalg d. 15. december 2014 kl. 16-18 Mødelkale 1, Marib Sundhedscenter Sag 298958/3568910 Deltagere: Birgitte Meyer, læge (Frmand Lægelauget) Jhannes Larsen, læge

Læs mere

Oversigt over kræftinitiativer siden 2001

Oversigt over kræftinitiativer siden 2001 [Finansministeriet] [Indenrigs- g Sundhedsministeriet] Oversigt ver kræftinitiativer siden 2001 2002 Regeringens sundhedsplan Sund hele livet. Denne plan har blandt andet sm målsætning at reducere antallet

Læs mere

Projektskitse Verdensarv Vadehavet

Projektskitse Verdensarv Vadehavet Prjektskitse Verdensarv Vadehavet Baggrunden. Den danske del af Vadehavet er udpeget sm verdensarv g verdensarven bliver det fremtidige fkus fr det frpligtende samarbejde med Tyskland g Hlland m Vadehavet

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Opdateringsuddannelse Varighed 180 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktins uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsrganisatiner: Samarbejdsrganisatiner: Uddannelsesplan

Læs mere

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik Udkast til Indkøbsplitik fr Regin Nrdjylland Indkøbsplitik 1 INDLEDNING 2 2 FORMÅL 2 3 OMFANG AF REGION NORDJYLLANDS INDKØBSPOLITIK 3 4 INDKØBSFUNKTION 3 5 INDKØBSPROCESSEN 5 6 INDKØBSSYSTEM 5 7 INDKØB

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Hvalsø ældrecenter

Tilsynsrapport 2009 Hvalsø ældrecenter J. nr.: 5-17-59/4 P nr.: Tilsynsrapprt 2009 Hvalsø ældrecenter Kmmune: Adresse: Leder: Lejre Rskildevej 11, 4330 Hvalsø Susanne Marcussen Dat fr tilsynet: 23.09.2009 Telefn: 46464740 eller lederen 46464745

Læs mere

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose.

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose. Side 1 Bilag 5: Medicinsk behandlingsprgram fr diskusprlaps, islerede lændesmerter g spinalstense. 01.09.2013 Bilag til kntrakt mellem Danske Reginer g leverandører der udfører behandlinger under udvidet

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING

ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING 2010 Årspgørelse 2009 I 2003 etableredes rdningen vedrørende eksperimentel behandling, g Sundhedsstyrelsen nedsatte samtidigt et rådgivende panel. Det rådgivende

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel Oplæg til at skabe et budget i balance på ældremrådet via mlægning af afregningsmdel Frskellige faktrer har gennem de seneste år presset øknmien på ældremrådet på såvel myndighedsmrådet sm mrådecentrenes

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Organisering og forankring af VIAs kvalitetsarbejde

Organisering og forankring af VIAs kvalitetsarbejde VIA University Cllege Dat: 6. juli 2015 Jurnalnummer: U0027-4-5-15 Ref.: JRJ Organisering g frankring af VIAs kvalitetsarbejde VIAs kvalitetsarbejde tager udgangspunkt i, at arbejdet med kvalitetssikring

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr.

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innvatin Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mi. kr. 1. Resume Der

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Data vedr. Fødeplanen i Region Syddanmark

Data vedr. Fødeplanen i Region Syddanmark Område: Sundhedsmrådet Udarbejdet af: Anne Uller Afdeling: Sundhedssamarbejde g Kvalitet E-mail: anne.uller@reginsyddanmark.dk Jurnal nr.: 12/838 Telefn: 7663 1318/ 2920 1318 Dat: 29. maj 2012 Ntat Data

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Dansk Hjemmepleje Service Ryttergårdsvej 3 Farum Tilsynet er udført den 15. september 2009 kl. 8.00-16.30

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Lergravsvej 53, 2300 København S Tilsynet er udført den 14. september 2009, kl. 8.00-15.30 af specialknsulenter

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017 Kvalitetsledelseskrav Frundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske g miljømæssige undersøgelser Maj 2017 Side 2 af 8 KVALITETSLEDELSESKRAV TIL RÅDGIVERYDELSER 1 Indledning Frmålet med bilag Kvalitetsledelseskrav

Læs mere

Referat. Afbud Preben Vittrup

Referat. Afbud Preben Vittrup HR g Kvalitet Niels Andersens vej 65 2900 Hellerup Referat Møde i: SFR Plastikkirurgi Dat: Fredag den 12. april 2013 Kl.: 14.00-15.15 mødelkale 4 på Direktinsgangen. Sted: Gentfte Hspital Deltagere: Lars

Læs mere

Ansøgning sendes, elektronisk eller pr. post, med personlig underskrift til: Bornholms Regionskommune Ullasvej 23 3700 Rønne

Ansøgning sendes, elektronisk eller pr. post, med personlig underskrift til: Bornholms Regionskommune Ullasvej 23 3700 Rønne Ansøgningsskema fr kmmunal gdkendelse af private alkhlbehandlingssteder g indberetning til tilbudsprtalen af private g kmmunale alkhlbehandlingssteder. Ansøgning sendes, elektrnisk eller pr. pst, med persnlig

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012 Virksmhedsplan 2011-2012 Bilag 1: Indsatsmråder 2012 IT-strategi STU-uddannelserne SpecialUndervisningsNetværket: Praktik Mødet med frældre, pårørende g samarbejdspartnere, STU ungdmsuddannelserne fr unge

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere