Generalforsamlingsreferat 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamlingsreferat 2013."

Transkript

1 Generalforsamlingsreferat År 2013, den 8 april kl afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler i krypten, Hulgårdsvej nr 2, 2400 NV. Til stede var Fra Bestyrelsen: Kristian Nygaard, Ewa Jensen, Ydalina Moreno, Chalotte Nielsen og Gitte Nissen, samt suppleant Kristian Anskjær. For Administrator, Dansk Financia A/S, mødte Helle Luther Larsen. Der er 69 lejligheder i alt, (plus 4 kælderrum, der kan lejes/sælges). Ved præsentationsrunde konstateredes det, at der var 15 stemmeberettigede repræsenteret på generalforsamlingen, desuden de 9 usolgte lejligheder repræsenteret med fuldmagt fra ejeren. A. Valg af dirigent. I henhold til foreningens vedtægter behandledes følgende DAGSORDEN Formanden for bestyrelsen, Kristian Nygaard, bød velkommen. Formanden foreslog Helle Luther Larsen fra Dansk Financia valgt som dirigent. Forslaget blev godkendt. Referent: Gitte Nissen. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 10 var rettidigt og lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. B. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år. Formanden for bestyrelsen, Kristian Nygaard meddelte: Bestyrelsen består ligesom sidste år af Charlotte, Ewa, Gitte, Ydalina og undertegnede, samt Kristian A som suppleant. Sidste år blev Jørgen Hansen valgt som suppleant, men han fraflyttede ejendommen kort tid efter generalforsamlingen. Taget: Sidste år blev det på generalforsamlingen besluttet, at vi i løbet af 2012 skulle have foretaget en understrygning af vores tag, som forlængelse af overstrygning fra Men i løbet af 2012 blev vi bekendt med, at situationen havde ændret sig, så vi muligvis kunne få lov til alligevel at låne til et nyt tag. Derfor satte vi understrygningen i bero, så vi dermed kunne undersøge hvilke muligheder der ville være for et nyt tag. Vi er dog kommet frem til i samarbejde med Dansk Financia at det vil blive for stor en omkostning for den enkelte ejer, at skulle få skiftet taget på nuværende tidspunkt (det vurderes, at et nyt tag vil koste ca. 10 mio., og det vil fx for undertegnede i en to vær. lejlighed på 47 m 2 koste ca ,-), så bestyrelsens anbefaling er, at vi her i 2013 og snarest muligt gennemfører en understrygning, og dermed udskyder udskiftningen af selve taget ca. fem år.

2 Dermed vil vi i den mellemliggende periode have mulighed for at spare yderligere op, og formentlig til den tid få nogle mere gunstige lånevilkår, netop fordi vi har et større rådighedsbeløb at gøre godt med til den tid. Bestyrelsen foreslår, at vi hæver grundfonden med yderligere tre procentpoint snarest muligt dvs. en fordobling af den nuværende, månedlige indbetaling. Og for at fjerne evt. usikkerhed: grundfonden er øremærket til nyt tag, og ikke til andre vedligeholdelsesprojekter! En understrygning af taget vil ikke koste den enkelte ejer yderligere, da der er overført nok penge fra vedligeholdelseskontoen for I forbindelse med understrygningen vil det blive påkrævet, at de enkelte loftsrum skal tømmes, og der vil komme opslag op om tidspunkt med god tids varsel. Desuden vil der blive sørget for en ekstra tømning af storskraldscontaineren i perioden op til understrygningen til evt. affald fra loftsrummene. Tiårsplanen skal gennemgås og revideres. I 2009 fik vi udfærdiget en 10 års plan af de rådgivende ingeniører Peter Jahn & Partnere. Denne 10 års plan vil blive gennemgået og ajourført i samarbejde med Peter Jahn & Partnere inden for få uger, hvormed vi bliver opdateret på, hvilke projekter, der kræver hurtig action. Hjemmeside igen en ny er på trapperne. Hjemmeside. Vi arbejder på sagen. Inden for de sidste måneder har vi arbejdet på ny hjemmeside denne forventes på plads inden for kort tid, og det er vores mål, at man her kan finde praktiske oplysninger, referater m.m. Lamper og skilte. Vi arbejder på sagen. Derudover er vi ved at undersøge evt. nye muligheder for lamper i opgangene, som fx LED-lamper. Vi prøver os frem, for at finde en god og langtidsholdbar løsning. I løbet af kort tid, vil der blive opsat permanente skilte ved indkørslen til den Røde Gård dette for forhåbentlig at undgå, at uvedkomne benytter sig af gården, samt affaldscontainere. Fælles arbejdsdage til fælles bedste og med sociale kontakter som sidegevinst. Bestyrelsen foreslår, at der fra og med i år vil indføre tvungne havedage, da vi mener at vi alle har et ansvar for at holde omgivelserne pæne. De vil årligt blive to lørdage at vælge imellem, og dukker man ikke op til den ene af dem, vil man efterfølgende over fællesudgifterne blive opkrævet et beløb. Formålet med disse arbejdsdage er forskønnelse af fællesarealer, oprydning og andre projekter og selvfølgelig også at have nogle hyggelige timer sammen i foreningen. Mange ind- og udflytninger giver øget slid på ejendommen det koster. Desuden foreslår vi, at man fremover bliver opkrævet et beløb ved flytninger. Disse udgifter skal dække udgifter til labels på dørtelefon og postkasser, slitage i opgange, m.m. Der er kommet forespørgsler på farvekoder til farver i opgangene, disse skrives ind i husordenen og vedlægges generalforsamlingen. Præcisering af krav til den enkelte ejer af stuelejligheder med brugsret til privat have. Endelig foreslår vi, at det skal være muligt at pålægge den enkelte ejer med adgang til private haver, at disse haver vedligeholdes, så de og ejendommen som helhed fremstår præsentable. Det drejer sig fx om max højde på hække, trimmede buske og plæner, intet affald og lign. Hvis ikke dette overholdes, kan bestyrelsen pålægge at dette gøres på ejerens regning. Som altid: SKRALD, containere og fællesvaskeri. Regler præciseres. Det skal pointeres, at storskrald skal i containeren og ikke sættes ved siden af pap i pap containeren osv. Det skal dog bemærkes, at der inden for kort tid vil komme yderligere sortering af affald og hvad det

3 præcist går ud på vil fremgå af opslag. Og endelig skal det også pointeres, at man skal sørge for at rydde op efter sig i de fælles vaske- og tørrerum. Afslutningsvis vil jeg gerne rette en stor tak til bestyrelsen og Kristian A. Det er en fornøjelse med en bestyrelse, som er så engageret som I er vi er måske ikke altid enige, men der er ingen tvivl om, at vi alle vil ejendommen og foreningen det bedste! ÅRSBERETNINGEN BLEV GODKENDT C. Bestyrelsens og DF s aflæggelse af årsregnskabet med påtegning af revisor, administrator og bestyrelse til godkendelse. Helle Luther Larsen gennemgik det udsendte regnskab for år 2012 incl. specifikation af afholdte vedligeholdelsesudgifter. Specielt vedr. side 7 (Punktet Resultatopgørelsen vedr. Udgifter, sammenholdt med noterne side 9 og 10:) I 2012 har vi haft underskud på vaskeriet, fordi det igen var nødvendigt med udskiftning af en vaskemaskine. Det var nødvendigt, da der havde været mange reparationer på maskinen. Fremover bør der primært være indtægter på vaskeriet nogle år frem. Elektriciteten er faldet i 2012, men det skyldes at der for en enkelt fælles elmåler forrige år blev afregnet forkert pga. en fejlaflæsning af måleren. De ekstra høje acontobetalinger der er blevet krævet i 2011 er nu blevet reguleret i Forsikringerne og kabeltv er steget uden at vi har kunnet gøre noget. Der har været ekstraforbrug på snerydning mv. pga mange vinterdage i Der har været et væsentlig mindre forbrug på vedligeholdelse, primært fordi den planlagte tagunderstrygning ikke blev foretaget i Pengene overføres til budget 2013, hvor tagunderstrygningen hurtigst muligt vil blive gennemført, jf. formandens beretning. REGNSKABET BLEV GODKENDT D. Forelæggelse af årsbudget for 2014 til godkendelse: (løst ark) Under punktet Indtægter: Der foreslås uændret opkrævning i 2013 til fællesudgifter Eftersom det ikke har været muligt at få et lån til tagudskiftning på tilfredsstillende vilkår er det nødvendigt at foretage tagunderstrygning iår 2013 for at forlænge levetiden på vores 75 år gamle tag nogle år endnu. Men det kan max holde i fem år endnu, og det kan forudses at der vil være reparationsudgifter i disse år også, især efter stærk vind, regn og sne. På den baggrund prøver vi at finde opsparingsmuligheder på så mange felter som muligt så det kommende lån vil have et bedre udgangspunkt når vi forhandler med banker eller kreditforeninger.

4 I tilfælde af at de midler, vi har øremærket til vedligeholdelse ikke bliver brugt overføres de ikkebrugte kr til næste år mhp. det kommende tag. Gebyrer, der opkræves (se behandlingerne under indkomne forslag) vil skulle bruges til at nedbringe udgifterne til vedligeholdelse af opgange, vedligeholdelse af vaskerier, indkøb af haveredskaber mv. og dermed give luft i budgettet til de ovenstående hensættelser. Generalforsamlingen vedtager, at opsparingen til grundfonden stiger fra 3% pr år til 6% i år. Grundfonden er øremærket til tagudskiftningen, mens det almindelige budget jo kan bruges til almindelig vedligeholdelse OG hensættelser mhp. tagudskiftning. Under punktet udgifter: Renovation mv: Regninger og afgifter stiger. Kbh. kommune er ved at indføre større skraldsorteringssystem, så vi vil i løbet af 2013 få ekstra containere til andre typer skrald. Vandforbrug: Afgifterne stiger, og vi har kun mulighed for at nedbringe udgiften ved at regulere vores fælles vandforbrug. Dette kræver en indsats af hver især. De øvrige punkter er fremskrevet med det alm. prisindeks. BUDGETFORSLAGET BLEV GODKENDT. E. Valg af bestyrelsesmedlemmer Dirigenten oplyste, at to poster er på valg i år, nemlig Kristian Nygaard og Ewa Jensen. Begge blev genvalgt. Bestyrelsen har herefter følgende medlemmer: Formand: Kristian Nygaard, Vanløse Alle 9, 2.tv, 2720 Vanløse (valgt 2013) Ewa Jensen, Åløkkevej 34, 2.th, 2720 Vanløse (valgt 2013) Ydalina Moreno, Vanløse Alle 11, 3.sal tv, 2720 Vanløse (valgt 2012) Gitte Nissen, Åløkkevej 29, st th, 2720 Vanløse (valgt 2012) Chalotte Nielsen, Vanløse Alle 15, 3sal, 2720 Vanløse (valgt 2012) Hvervet som bestyrelsesmedlem gælder for to år ad gangen. F. Valg af suppleanter: Kristian Anskjær modtog genvalg som suppleant. Herudover skulle der vælges en suppleant i stedet for Jørgen Hansen, der er fraflyttet. Generalforsamlingen valgte følgende suppleanter: Kristian Anskjær, Åløkkevej 29, 2.tv, 2720 Vanløse (valgt 2013 for ét år) Camilla Stæhr, Åløkkevej 34, st.th, 2720 Vanløse (valgt 2013 for ét år) Hvervet som suppleant gælder for et år ad gangen

5 G. Valg af statsautoriseret revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev enstemmigt genvalgt. Dansk Financia og bestyrelsen vil arbejde på at finde en billigere revisor til næste år. Dette vil dog kræve en vedtægtsændring, da ejerforeningens vedtægter kræver en statsautoriseret revisor. Ifølge Dansk Financias erfaringer er der arbejdsmæssigt og sikkerhedsmæssigt ikke nogen forskel på vores dyre statsautoriserede firmas tilbud og et tilbud fra et registreret revisorfirma, som f.eks. DF selv benytter sig af. Ejerforeningen vil således kunne slippe med billigere udgift i 2014, såfremt vi i løbet af 2013 laver vedtægtsændring så vi i 2014 kan ansætte et andet firma. Dette vil kræve en ekstraordinær generalforsamling i løbet af i år. Bestyrelsen vender tilbage med forslag H. Indkomne forslag : (Arket med forslag blev ved en fejl fra DF ikke udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, men i separat brev en uge før generalforsamlingen og kom derfor stadig rettidigt) Fra Camilla Stæhr kom to forslag: H.1: Fritgående dyr, såsom katte Generalforsamlingen drøftede CS opfordring til at reglerne i husordenen vedrørende katte blev håndhævet strengere. CS har været plaget af at en bestemt kat har brugt hendes have som toilet. Katten er nu væk efter aftale med pågældende lejer og lejlighedens ejer. Men problemet med at både ejendommens katte og katte fra hele nabolaget færdes uhindret på ejerforeningens fællesarealer og ikke mindst i de små haver kan indimellem resultere i sådanne kattetoiletsteder, der bestemt ikke er ønskede. I husordenen og vedtægterne står tydeligt, at bestyrelsen KAN give tilladelse til at der kan holdes kat, såfremt det ikke er til gene for andre. Indekattene på de øvre etager er som regel uden gene for naboerne, men de katte der bor i stuelejligheder bliver tit bare lukket ud. Generalforsamlingen vedtog at der IKKE bliver tilladt kat i fremlejede lejligheder, at bestyrelsen har mandat til kraftigere at håndhæve bestemmelsen om at katte ikke må være til gene for de øvrige beboere, ved f.eks. at kræve at den pågældende kat bliver en inde-kat, hvis der klages. H. 2: Rengøring/oprydning af vaskerum og maskiner CS opfordring til at alle gør en indsats for at holde rent og ryddeligt i vaskerummet kan Generalforsamlingen til fulde gå ind for. Generalforsamlingen præciserer desuden at vaskemaskinerne ikke må overfyldes, da det ødelægger maskinerne. Hvis nogen har brug for undervisning i korrekt betjening af vaskemaskine eller tørretumbler, bedes man spørge bestyrelsen eller måske en nabo. HUSK også at fjerne din hængelås fra reserveret-tavlen når du har brugt din vasketid, og først sætte den på, når du igen vil reservere en tid.. Og så er det åbenbart ikke en selvfølge for alle beboere, at man fjerner sit vasketøj fra rummet. Vi undrer os meget over at der så ofte står sække eller poser med tøj i månedsvis i hhv. vaskerum og tørrerum. Fremover vil tøjet blive fjernet og kasseret efter et kort stykke tid.

6 Fra Bestyrelsen kom nogle forslag med henblik på at få tilpasset og ændret HUSORDENEN. Generalforsamlingen drøftede forslagene og ændrede dem på nedenstående punkter, og godkendte at Husordenen bliver revideret og udsendt sammen med dette generalforsamlingsreferat. H.3: Under punktet Ejendommens udseende blev følgende vedtaget: Påtænker man en gennemgribende ændring af sin haves udseende SKAL bestyrelsen først have forelagt og godkendt planerne, jf. vedtægternes ord om ejendommens udseende i øvrigt. Det er dejligt, at haverne er forskellige, men de er stadig ejendommens fælles ansigt udadtil, hvilket også er vigtigt for den der ønsker at sælge. Den enkelte ejer af lejlighed med brugsret til have er SELV ansvarlig for at vedligeholde træterrasserne og havelågerne. Heri indgår bl.a. farverne. For øjeblikket er der rigtig mange farver i spil og Generalforsamlingen har besluttet at nedbringe de mulige tilladte farvenuancer til tre for træterrasserne og tre for lågerne. Inden udgangen af 2015 skal disse farver være i brug overalt, ellers vil arbejdet blive sat i værk af ejerforeningen med regning til den enkelte havebruger. For TRÆTERRASSERNE kan vælges mellem: Hvid (som vinduerne) Grøn (som opgangsdørene) - Flyggers JægerGRØN (U-598) Brun (som havemøblerne og skur i rød gård) Flyggers CacaoBRUN (U-533) For HAVELÅGERNE kan vælges mellem: Hvid, Sort eller Metalfarve. Den enkelte ejer af lejlighed med brugsret til have er fremover SELV ansvarlig for at klippe hækken, både udvendig og indvendig. Max højde må være 180cm. Det er en forpligtelse at hækken skal klippes to gange hver sommersæson. Generalforsamlingen fritager således Søren Carlsen for hækkeklipning, så han har mulighed for at bruge tiden på andre ting på ejendommen. Haverne skal vedligeholdes, dvs. renholdes for rod og affald og for ukrudt. Flisebelægning må fremadrettet kun udgøre ca. 50% af havernes areal. På baggrund af de senere års skybrud og oversvømmelser kan vi se at det er et spørgsmål om tid før det bliver et kommunalt krav at alle haveejere gør sit til at fremme nedsivning af vand. Dette kan lade sig gøre ved småstensbelægninger, beplantninger, græs og bede, men ikke ved flisebelægning. Det er op til den enkelte ejer af lejlighed med brugsret til have at vælge hvor placeringen af flisebelægningen sker i haven. Især punkterne 1 og 5 er fremkommet på baggrund af senere års oplevelser med at der pludselig var fjernet hæk og ryddet have, derefter lagt fliser over hele haven og sat hæk og en ny hæk skal passes nøje for at kunne vokse sig tæt. H.4: Under punktet Fælles arealer, fælles ansvar blev det vedtaget, at 1. Der indføres faste fælles arbejdsdage i have, gård, kældre mv. Der vil blive noteret, hvilke lejligheder der er repræsenteret. Der opkræves afgift, hvis man ikke deltager i mindst én af de to fælles arbejdsdage. Afgiften i år 2013 fastsættes til 150,00 kr. 2. Deltagelse i arbejdsdagene er også mulig for dem, der ikke magter det fysiske arbejde, idet gode råd, opmuntring og f.eks. praktisk hjælp til forplejningen er meget velkommen. H.5: Under punktet Udlejning af ejerlejlighed blev det vedtaget at tilføje: 1. Indførelse af standardafgift på 250,00kr ved fremleje, idet dette sker oftere og oftere, og de hyppige ind- og udflytninger slider på vores opgange mv. Beløbet dækker desuden ændring af navne på dørtelefon og postkasse.

7 I øvrigt: Har man beskadiget vægge, lofter mv i de fælles opgange, eller ønsker man blot at genopfriske farven på sin hoveddør eller dørkarm, er det rart at kende farvekoderne på de farver, der er brugt. Farver på vægge, lofter, karme, gelændere og døre i opgangen (ved reparation o.l.) Lofter: Lys råhvid 8014 Vægge: S1005-Y8OR Døre: S3005-Y5OR Gelænder: S8000-N Paneler: S2000-N. (Særligt vedr. Vanløse Alle 7) Farvekoderne gælder for DYRUPs farver, idet det var Dyrups farver der blev brugt ved renoveringen af opgangene. ALLE FORSLAG BLEV VEDTAGET I. Eventuelt. Specielt vedrørende navne på postkasser og dørtelefoner: Der skal IKKE være hjemmelavede påklistrede navne på dørtelefoner og postkasser HUSK at kontakte Søren Carlsen pr tlf. eller . Pas på brandfare fjern pynt, krukker mv. fra opgangene! (dog ikke fra vindueskarmene) Generalforsamlingen bliver gjort bekendt med brandvedtægterne. Det er nødvendigt at fjerne krukker, skostativer mv. fra reposerne. I tilfælde af brand skal brandfolkene kunne komme uhindret frem, og beboerne skal kunne komme uhindret ned af en evt. røgfyldt trappe. Brandvæsenet har ret til at give en meget stor bøde hvis de har oplevet hindring undervejs under en slukning. Der sættes officielt opslag op i opgangene, og forklarende artikel medsendes dette referat. Brug af VVS: Det er fortsat et stort problem, når beboerne får lavet vvs-arbejde af håndværkere, der ikke er kendt med ejendommens anlæg. Meget tit skal vi betale ekstra udkørsel til både Søren Carlsen og til ejendommens VVS fordi der efterfølgende er problemer med vandtryk, temperaturer osv. i både brugsvand og varmerørene. Vi kan ikke forlange at ejendommens VVS benyttes, MEN OPFORDRER KRAFTIGT til at man som minimum lader sin håndværker kontakte Søren Carlsen for oplysninger om ejendommens anlæg så vi får minimeret de mange ekstraudgifter på fællesregnskabet. Nedsættelse af vandforbrug: Generalforsamlingen taler om vandmålere i hver lejlighed. Dette vil for lejligheden med et lille vandforbrug være en fordel frem for lejligheder med større vandforbrug, men fordi vores rørføring er som den er, vil der skulle opsættes 3-4 vandmålere i hver lejlighed + røromlægning en meget stor fælles etableringsudgift som vi p.t. ikke har råd til ( ex. moms). Det er en god ide, men i forhold til den besparelse det vil give er det ikke tiden for os nu. Generalforsamlingen opfordrer til at alle generelt prøver at minimere vandforbruget til vores fælles bedste! Småting som at alle husker at lukke for vandet, sætte en kande vand i køleskabet, kortere bade osv. osv. Skrald, storskrald osv. Generalforsamlingen opfordrer endnu engang til at beboerne fylder det rigtige skrald i de rigtige containere. Det koster ekstra, hvis husholdningsskrald fyldes forkert i papir eller pap-containere! Og gulvtæpper, papkasser, kommoder mv. hører ikke hjemme i husholdningscontaineren! Og når vi skal lade Søren bruge ekstra tid på at fylde storskraldscontaineren, fordi tingene stilles ved siden af den, eller fordi tingene står ved den gule blok /eller er i husholdningscontaineren ja, så koster det tid fra hans øvrige opgaver, og bestyrelsen har modtaget ekstra-regninger på hans arbejde, som ikke burde være nødvendige!

8 Renholdelse af vej, fortov og ved yderkant af hække. Efter at Generalforsamlingen har fritaget Søren Carlsen for fremover at klippe hækkene (punkt H.3 3) opfordres han i stedet til at bruge mere tid på renholdelse af vores arealer mod fortovet. Dette friholder dog ikke den enkelte beboer med brugsret til have fra SELV at gøre en indsats for at hæk og have fremtræder pænt, med et minimum af ukrudt og skrald. Der var herefter ikke flere, der ønskede ordet, og generalforsamlingen hævedes kl. 21,00 Som dirigent: Helle Luther Larsen, Dansk Financia. Umiddelbart efter generalforsamlingen afholdt bestyrelsen møde og konstituerede sig med Kristian Nygaard som formand.

Generalforsamlingsreferat 2012.

Generalforsamlingsreferat 2012. 1 Generalforsamlingsreferat 2012. År 2012, den 30 april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Vanløse kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse. Til stede

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2009.

Generalforsamlingsreferat 2009. 1 Generalforsamlingsreferat 2009. År 2009, den 23. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2007.

Generalforsamlingsreferat 2007. 1 Generalforsamlingsreferat 2007. År 2007, den 30. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2010.

Generalforsamlingsreferat 2010. 1 Generalforsamlingsreferat 2010. År 2010, den 1. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Vanløse kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse. Til stede

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2005.

Generalforsamlingsreferat 2005. Generalforsamlingsreferat 2005. År 2004, den 11. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2004.

Generalforsamlingsreferat 2004. Generalforsamlingsreferat 2004. År 2004, den 19. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2006.

Generalforsamlingsreferat 2006. 1 Generalforsamlingsreferat 2006. År 2006, den 3. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.027 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Frederiksberg, 24-04-2013 Kundenr. 108-250 Sagsnr. 12-20493 Dok.nr. 13-63878 Direkte tlf. +45 39 46 64 38 tsh@deas.dk REFERAT E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Mødested: DEAS, Dirch

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

2. Beretning for det senest forløbende regnskabsår samt forelæggelse af administrator udarbejdede årsregnskab for 2014.

2. Beretning for det senest forløbende regnskabsår samt forelæggelse af administrator udarbejdede årsregnskab for 2014. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. juli 2015 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 8.april

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2014, den 29. april

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011

Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011 Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011 Til generalforsamlingen tirsdag d. 17. maj, 2011 har vi følgende tillægsbemærkninger til selve referatet. Ad 5. Budgetforslag 2011. Ved generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36 Side 1 1.1 Foreningens medlemmer er de til enhver

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (Hl Ejendomsadministrationen: Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf.

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19. Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Valg af referent b. Afgørelse om

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

5. Forelæggelse af foreningens regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse.

5. Forelæggelse af foreningens regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse. År 2002, tirsdag, den 29. oktober kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 på Restaurant Toppen, Bymarken 37, 4000 Roskilde. Tilstede på generalforsamlingen var

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE 1 NAVN. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE. Foreningens hjemsted er Sønderborg kommune med adresse for den til enhver tid valgte formand. Foreningens

Læs mere

Ejerforeningen Drejøgade 35

Ejerforeningen Drejøgade 35 Ejerforeningen Drejøgade 35 Onsdag den 23. marts 2011, kl. 18:00, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Drejøgade 35. Generalforsamlingen afholdtes i Drejøgårdens lokaler, Drejøgade 26F,

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE 1 NAVN. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE. Foreningens hjemsted er Sønderborg kommune med adresse for den til enhver tid valgte formand. Foreningens

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Til samtlige beboerer 9. maj 2006 Vedr. Generalforsamlingen den 25. april 2006. Bestyrelsen er blevet opmærksom på en procedurefejl, idet man ikke har offentliggjort de

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Generalforsamling, Ejerforeningen Kantorparken d. 29. september 2016.

Generalforsamling, Ejerforeningen Kantorparken d. 29. september 2016. Referat Generalforsamling, Ejerforeningen Kantorparken 10-16 d. 29. september 2016. Forud for generalforsamlingens start blev bestyrelsens nuværende medlemmer præsenteret. Velkomst ved formanden. Dagsorden:

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2014

Ordinær Generalforsamling 2014 Ordinær Generalforsamling 2014 8. maj 2014 Dagsorden Dagsorden i henhold til vedtægternes 9, stk. 1. 1) Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab. 3)

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Ordinær generalforsamlingsreferat, 30 april. 2014. Ejerforeningen Søvang I og II.

Ordinær generalforsamlingsreferat, 30 april. 2014. Ejerforeningen Søvang I og II. Ordinær generalforsamlingsreferat, 30 april. 2014. Ejerforeningen Søvang I og II. Ad.1. Carl Tiedemann blev valg til dirigent. Ad.2. Ulla Holm blev valgt som referent. Ad.3. Formand for bestyrelsen Carsten

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT I/S ROSENBORGGADE 3 1130 KØBENHAVN K TELEFON +45 3311 6364 TELEFAX +45 3311 9125 E-MAIL: info@bjd-advokater.dk CVR 35309187 Danske Bank reg. 4183 kontonr. 4777181769 Ejd 105 GENERALFORSAMLINGSREFERAT År

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Maltahus IV. Afholdt d.26. november Tilstede: 16 andelshavere og 4 fuldmagter.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Maltahus IV. Afholdt d.26. november Tilstede: 16 andelshavere og 4 fuldmagter. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Maltahus IV Afholdt d.26. november 2015 Tilstede: 16 andelshavere og 4 fuldmagter Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Overskudes

Læs mere

Dette giver et fremmøde på 3110/13.034 pr. fordelingstal svarende til 23,86

Dette giver et fremmøde på 3110/13.034 pr. fordelingstal svarende til 23,86 År 2004, torsdag den 28. oktober, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 hos Strandberg, Skomagergade 11, 4000 Roskilde. Tilstede på generalforsamlingen var ejerne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

V/ FORMAND MARTIN MEILANDT NIELSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76, ST., 2500 VALBY - TLF Valby, den 6. maj 2009

V/ FORMAND MARTIN MEILANDT NIELSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76, ST., 2500 VALBY - TLF Valby, den 6. maj 2009 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND MARTIN MEILANDT NIELSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76, ST., 2500 VALBY - TLF. 86 18 06 87 Valby, den 6. maj 2009 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

Dette giver et fremmøde på 6.770/ per fordelingstal svarende til 51,94%

Dette giver et fremmøde på 6.770/ per fordelingstal svarende til 51,94% År 2001, tirsdag den 30. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 på Restaurant Toppen, Bymarken 37, 4000 Roskilde. Tilstede på generalforsamlingen var ejerne

Læs mere

Referat af generalforsamling 2015

Referat af generalforsamling 2015 Tidspunkt: 24.03.2015 Sted: Odinsvej 1A, 2. sal. Referat af generalforsamling 2015 Til Ejerkredsen Odinsvej 1, 1A & 1B 8230 Åbyhøj Tilstedeværende: 1A st. Maria 1A 1. sal Bodil & Keld 1A 2.sal Dieter &

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2008, torsdag den 23. oktober, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 hos Strandberg, Skomagergade 11, 4000 Roskilde. Tilstede

Læs mere

Der foretoges følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Der foretoges følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 50. trods var År 2015 den 15. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen - Frederiksvej 48 Generafforsamlingen afholdtes på administrators kontor, Nørregade 7A, 2. tv., 1165 København

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Referat beboermøde 2015 Beboerrepræsentation Lyngby Søpark Onsdag den 18. marts 2015, kl. 18.30

Referat beboermøde 2015 Beboerrepræsentation Lyngby Søpark Onsdag den 18. marts 2015, kl. 18.30 Referat beboermøde 2015 Beboerrepræsentation Lyngby Søpark Onsdag den 18. marts 2015, kl. 18.30 Tilstede: til beboermødet var der repræsenteret 12 stemmeberettigede lejemål Referent: Charlotte Siig Niclasen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling i E/F Rentemestergården afholdt den 20. marts 2012 kl. 19:00 i Kulturhuset, Tomsgårdsvej 35, 2400 København NV. Der var fremmødt repræsentanter eller afgivet fuldmagt

Læs mere

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT J.nr. 200139 GENERALFORSAMLINGS-REFERAT Onsdag 23. februar 2015 kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i EJERFORENINGEN BISTRUP PARK i festsalen, Bistrupskolen, Nordvanggårdsvej 17, 3460

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Vort j.nr. 81/320 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Mandag den 26. november 2007 kl. 17,00 afholdt ejerforening ordinær generalforsamling

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab og revisors påtegning. 4. Overskuddets

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Hans Jørn (bilag1).

Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Hans Jørn (bilag1). SIDE 1/8 GENERALFORSAMLING AB MARINAEN III DATO 2014.04.03 REFERENT Mark DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning, samt godkendelse af

Læs mere

Dan har indhentet en række tilbud på renoveringsarbejder omfattende følgende:

Dan har indhentet en række tilbud på renoveringsarbejder omfattende følgende: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen Odinsvej 1,1A og 1B. Generalforsamlingen afholdes enten søndag den 7. december

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Generalforsamling 2003

Generalforsamling 2003 Generalforsamling 2003 Formandens Beretning Allerførst vil jeg gerne byde de nye ejere velkommen i foreningen. Jeg håber, at I ligesom os andre, bliver glade for at bo her. Det har været et godt år for

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag d. 5. april kl. 19.00 hos Christian 2.th.

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag d. 5. april kl. 19.00 hos Christian 2.th. 22. marts 2005 Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag d. 5. april kl. 19.00 hos Christian 2.th. Dagsorden 1. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år og forelæggelse

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Til Ejerkredsen Odinsvej 1, 1A & 1B 8230 Åbyhøj Referat af Generalforsamling 2014 Tidspunkt: 05.05.2014 Sted: Odinsvej 1A, st. Tilstedeværende: Alle lejligheder repræsenteret på nær Odinsvej 1 (Holger)

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2005, onsdag den 26. oktober, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 på Restaurant Toppen, Bymarken 37, 4000 Roskilde.. Tilstede

Læs mere

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt:

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt: REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I AB AMTSVEJ 12-14 / FRITZ HANSENS VEJ 17-19 ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2011 KL. 19.00 VASKEKÆLDEREN AMTSVEJ 14, 3450 ALLERØD. Følgende personer var til stede eller

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Ejerforeningen Arnbjerg Allé. Referat fra Ordinær Generalforsamling 2010

Ejerforeningen Arnbjerg Allé. Referat fra Ordinær Generalforsamling 2010 Ejerforeningen Arnbjerg Allé Referat fra Ordinær Generalforsamling 2010 Dato: Onsdag den 28. April 2010 Tidspunkt: Kl. 19:00 Sted: Hotel Arnbjerg - Arnbjerg Allé 2 6800 Varde Fremmødte: 16 af 17 mulige,

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat År 2016, tirsdag den 3. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Annebergparken 10. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter for følgende

Læs mere