Praktikpladsopsøgende arbejde over for store virksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikpladsopsøgende arbejde over for store virksomheder"

Transkript

1 Praktikpladsopsøgende arbejde over for store virksomheder Resultat af UNI Cs spørgeskemaundersøgelse, oktober 2013

2 Praktikpladsopsøgende arbejde over for store virksomheder Resultat af UNI Cs spørgeskemaundersøgelse, oktober Forfatter: Anne Birch UNI C Publikationen foreligger kun elektronisk. UNI C

3 1 Indledning Baggrund for undersøgelsen Datagrundlag Rapportens opbygning Resultat af undersøgelsen Respondenternes arbejdsområde Respondenternes timetal til det opsøgende arbejde Erhvervsskolens evt. strategi for det opsøgende arbejde Det opsøgende arbejde over for store virksomheder Er der særlige udfordringer i det opsøgende arbejde over for store virksomheder? Konklusion Generelt om respondenterne Det opsøgende arbejde over for store virksomheder Er der særlige udfordringer i det opsøgende arbejde over for store virksomheder? Bilag 1: Øvrige udfordringer i det opsøgende arbejde over for store virksomheder Bilag 2: Spørgeskemaundersøgelsen til respondenterne Spørgsmålene i undersøgelsen UNI C

4

5 1 1.1 Siden 2009 har Undervisningsministeriet drevet en praktikpladskampagne, som er udlagt til UNI C. Følgegruppen bag praktikpladskampagnen (DA, LO, Håndværksrådet, Danske Erhvervsskoler, Danske Regioner, KL, Danske Landbrugsskoler, SOSU-lederforeningen og UVM) har ønsket at få belyst skolernes praksis og erfaringer med det praktikpladsopsøgende arbejde over for store virksomheder. Dette ønske er blandt andet udsprunget af, at der er usikkerhed om, hvorvidt der er særlige udfordringer forbundet med det opsøgende arbejde over for store virksomheder. Ønsket skal også ses i lyset af, at en ATP-rapport fra 2012, Fakta om AER, præmie- og bonusordningen viste, at virksomheder med mere end 100 ansatte i 2010 og 2011 er den gruppe af virksomheder, der har færrest elever pr. ansat. Det kan derfor være muligt, at der eksisterer et potentiale for endnu flere praktikpladser i denne gruppe af virksomheder. For at indsamle viden om de opsøgende medarbejderes praksis og erfaringer med praktikpladsopsøgende arbejde over for store virksomheder med mere end 100 ansatte blev UNI Cs analyseafdeling derfor involveret med henblik på elektronisk udformning og udsendelse af en spørgeskemaundersøgelse til erhvervsskolernes praktikkonsulenter. 1.2 Undersøgelsen blev sendt via til alle aktive Praktik+ brugere, dog undtaget brugere fra faglige udvalg. Beslutningen om at vælge de aktive Praktik+ brugere som målgruppe for undersøgelsen skyldes, at næsten alle erhvervsskoler anvender Praktik+ i forbindelse med det praktikpladsopsøgende arbejde, og at praktikkonsulenternes adresser er registreret i Praktik+. Undersøgelsen blev sendt ud til 550 personer, og der kom 292 svar tilbage svarende til en svarprocent på 53 %. De 292 respondenter er ansat på 61 forskellige erhvervsskoler. På 18 af disse er der kun afgivet 1 svar. Praktik+ brugerne blev blandt andet spurgt om, hvilken erhvervsfaglig indgang de arbejder indenfor, hvor mange ugentlige timer de har til rådighed til det opsøgende arbejde, skolens evt. strategi for opsøgende arbejde over for store virksomheder, hvor stor en UNI C

6 1 Indledning procentdel af deres opsøgende arbejde, der retter sig mod store virksomheder, og om de oplever særlige udfordringer i dette arbejde. 1.3 Resultatet af og konklusionen på spørgeskemaundersøgelsen præsenteres i afsnit 2 og 3. Bilag 1 indeholder de fritekstsvar, der blev givet mulighed for supplerende at notere i forbindelse med spørgsmålene om, hvorvidt der opleves særlige udfordringer i forbindelse med det opsøgende arbejde over for store virksomheder. Selve spørgsmålene og den ledsagende præsenteres i bilag 2. Undersøgelsen indeholdt herudover som et selvstændigt punkt muligheden for at komme med forslag og idéer til Undervisningsministeriets og UNI Cs igangværende praktikpladskampagne herunder forslag til nyt indhold på siderne for de opsøgende medarbejdere på emu.dk. Forslagene, der er givet som svar på disse supplerende spørgsmål, vil efterfølgende blive drøftet med følgegruppen bag praktikpladskampagnen, og de vil derfor ikke blive offentliggjort i denne rapport. 6 UNI C

7 2.1 Respondenternes arbejdsområde I undersøgelsens første spørgsmål har respondenterne svaret på, hvilke(n) erhvervsfaglig(e) indgang(e) de arbejdede opsøgende indenfor. Der var mulighed for at vælge flere indgange, hvilket afspejles i summen af procentsatserne: 1. Hvilken/hvilke indgange udfører du opsøgende arbejde inden for? Antal Procent Bil, fly og andre transportmidler 46 16% Bygge og anlæg 87 30% Bygnings- og brugerservice 24 8% Dyr, planter og natur 34 12% Krop og stil 20 7% Mad til mennesker 32 11% Medieproduktion 19 7% Merkantil 54 18% Produktion og udvikling 53 18% Strøm, styring og it 54 18% Sundhed, omsorg og pædagogik 20 7% Transport og logistik 32 11% I alt % Tabel 1. For entydigt at kunne bearbejde svarene fra de respondenter, der har valgt mere end en indgang, er resultatet i tabel 1 blevet efterbearbejdet, så respondenterne er grupperet i et af følgende hovedområder: 1A. Hvilket hovedområde udfører du opsøgende arbejde indenfor? (Spm. 1 bearbejdet) Antal Procent Teknik % Merkantil 38 13% Sundhed 11 4% Landbrug 24 8% Flere hovedområder 22 8% I alt % Tabel 2. UNI C 7

8 2 Resultat af undersøgelsen Gruppen Teknik dækker følgende 9 af de 12 indgange: Bil, fly og andre transportmidler, Bygge og anlæg, Bygnings- og brugerservice, Krop og stil, Mad til mennesker, Medieproduktion, Produktion og udvikling, Strøm, styring og it samt Transport og logistik. Gruppen Merkantil dækker den merkantile indgang. Gruppen Landbrug dækker indgangen Dyr, planter og natur, og gruppen Sundhed dækker indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik. Gruppen Flere hovedområder dækker respondenter, der har opsøgende arbejde inden for flere af grupperne Teknik, Merkantil, Sundhed og/eller Landbrug. 2.2 Respondenterne har et meget forskelligt timetal til rådighed til det opsøgende arbejde: 2. Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt til opgaver i forbindelse med det opsøgende arbejde? Antal Procent Under 10 timer % 10-19,9 timer 69 24% 20-29,9 timer 31 11% 30 timer eller mere 57 20% I alt % Tabel 3. Næsten halvdelen har under 10 ugentlige timer til rådighed og må derfor formodes at have en anden primær funktion på skolen. Hver femte har over 30 ugentlige timer til rådighed og må formodes at være fuldtidsansat til konsulentopgaver i forbindelse med det praktikpladsopsøgende og formidlende arbejde. 8 UNI C

9 2.2 Respondenternes timetal til det opsøgende arbejde Hvis man sammenholder rådighedstiden til det opsøgende arbejde med det hovedområde, respondenterne arbejder indenfor, viser der sig store forskelle: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hovedområde kombineret med ugentligt timetal til det opsøgende arbejde 23% 11% 24% 42% 42% 8% 9% 13% 9% 4% 8% 4% 18% 37% 64% 84% 32% 9% 18% 20% 11% 24% 41% 46% Under 10 timer Procent 10-19,9 timer Procent 20-29,9 timer Procent 30 timer eller mere Procent Figur 1. De områder, hvor den enkelte konsulent har flest ugentlige timer til rådighed for det praktikpladsopsøgende arbejde, er Flere hovedområder, Teknik og til dels Merkantil. Det merkantile område har ganske vist ikke så mange konsulenter med mere end 30 timer eller med 20,0 29,9 timer men har ganske mange med mellem 10,0 og 19,9 ugentlige timer til rådighed. Dette hænger sandsynligvis sammen med, at rigtig mange af de merkantile konsulenter også har administrative opgaver og bl.a. registrerer godkendelser og uddannelsesaftaler i EASY-P, erhvervsskolernes administrative system vedrørende praktik. Landbrug og Sundhed skiller sig klart ud som de områder, hvor der er færrest timer pr. konsulent til det opsøgende arbejde. Næsten halvdelen af respondenterne på Sundhed er ansatte på en SOSU-skole, hvor praktikpladserne er dimensionerede, og hvor der derfor kun i meget begrænset grad finder praktikpladsopsøgende arbejde sted. Landbrug (indgangen Dyr, planter og natur) dækker over meget forskellige uddannelser med stor forskel på, hvor let eller svært det er at skaffe praktikplads. UNI C 9

10 2 Resultat af undersøgelsen 2.3 Inden undersøgelsens spørgsmål om respondenternes erfaringer med det opsøgende arbejde over for store virksomheder, blev der spurgt om, hvorvidt erhvervsskolen har en defineret og nedskrevet strategi for det praktikpladsopsøgende arbejde. Hvis respondenterne svarede Ja, blev de yderligere spurgt om, hvorvidt skolen har en særlig strategi for den opsøgende indsats over for store virksomheder, og om der er en strategi for hvor mange store virksomheder, der bør opsøges, i forhold til små og mellemstore virksomheder: 3. Har din erhvervsskole en defineret og nedskrevet strategi for det praktikpladsopsøgende arbejde? Antal Procent Ja % Nej 54 18% Ved ikke 79 27% I alt % Tabel 4. 3a. Hvis ja til spm. 3. Har erhvervsskolen en særlig strategi for den opsøgende indsats over for store virksomheder? Antal Procent Ja 27 17% Nej 94 59% Ved ikke 38 24% I alt % Tabel 5. 3b. Hvis ja til spm. 3. Har erhvervsskolen en strategi for, hvor mange store virksomheder, der bør opsøges i forhold til små og mellemstore virksomheder? Antal Procent Ja 16 10% Nej % Ved ikke 41 26% I alt % Tabel 6. Over halvdelen af respondenterne svarer bekræftende på, at skolen har en defineret og nedskrevet strategi for det praktikpladsopsøgende arbejde. Mere end hver fjerde svarer Ved ikke til spørgsmålet om strategi. I forhold til svarene på spørgsmål 3a og 3b må det konkluderes, at det er relativt få af respondenterne, der svarer bekræftende på, at skolen har en særlig strategi for arbejdet med store virksomheder. 10 UNI C

11 2.4 Det opsøgende arbejde over for store virksomheder ud af 10 i respondentgruppen arbejder opsøgende over for store virksomheder med mere end 100 ansatte: 4. Er en del af din arbejdstid rettet mod opsøgende arbejde i store virksomheder? Antal Procent Ja % Nej % I alt % Tabel 7. De respondenter, der svarer Ja, har i gennemsnit 21 % af deres opsøgende arbejde rettet mod store virksomheder, som dermed er den virksomhedstype, der kontaktes mindst i forbindelse med det praktikpladsopsøgende arbejde: 4a. Hvis ja i spm. 4. Hvor mange procent af dit opsøgende arbejde retter sig mod: Procent Små virksomheder (1-9 ansatte) 39% Mellemstore virksomheder (10-99 ansatte) 42% Store virksomheder (100 ansatte eller flere) 21% SUM 100% Tabel 8. Vi formoder, at der har været størst interesse for at besvare undersøgelsen, hvis man faktisk har erfaring med opsøgende arbejde over for store virksomheder. Telefonopkald og mails til Anne Birch har vist, at en del af modtagerne af undersøgelsen var i tvivl om, hvorvidt de skulle besvare den, hvis der ikke fandtes så store virksomheder inden for deres brancheområde eller i deres lokalområde. De er blevet opfordret til alligevel at svare på undersøgelsen for at få belyst, om givne uddannelser/indgange tendentielt medfører, at man enten ikke eller kun sjældent opsøger virksomheder med mere end 100 ansatte. Vi formoder også, at der findes en del, der har undladt at besvare undersøgelsen, netop fordi de ikke har så store virksomheder inden deres branche- eller uddannelsesområde. Vi tillader os derfor at antage, at der i respondentgruppen er en vis overrepræsentation af opsøgende medarbejdere, som faktisk har erfaring med opsøgende arbejde over for store virksomheder med mere end 100 ansatte. UNI C 11

12 2 Resultat af undersøgelsen Hvis man sammenholder svarene fra de respondenter, som har erfaringer med opsøgende arbejde over for store virksomheder, med det hovedområde, de arbejder indenfor, viser det sig, at konsulenter, der dækker flere hovedområder, sammen med grupperne Merkantil og Teknik har relativt størst erfaring med opsøgende aktivitet over for store virksomheder: 100% 80% 60% 40% 20% 0% Hovedområde kombineret med erfaring med opsøgende arbejde over for store virksomheder 59% 58% 41% 42% 91% 9% 79% 21% 36% 64% 60% 40% Ja Procent Nej Procent Fig. 2. Grupperne Sundhed og Landbrug har kun i meget begrænset omfang opsøgende aktivitet over for store virksomheder. For at få et mere nuanceret billede, har vi isoleret de respondenter, der kun har anført én indgang, og foretaget samme kombination: 12 UNI C

13 2.4 Det opsøgende arbejde over for store virksomheder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Indgang kombineret med erfaring med opsøgende arbejde over for store virksomheder Kun respondenter, der arbejder med én indgang 63% 67% 37% 33% 40% 60% 79% 21% 100% 64% 36% 36% 64% 58% 42% 50% 50% 65% 35% 91% 9% 54% 46% 64% 36% Ja Procent Nej Procent Fig. 3 1 Her viser det sig tydeligt, at indgangene Medieproduktion, Bygnings- og brugerservice, Produktion og udvikling samt Transport og logistik har den relativt største erfaring med opsøgende arbejde over for store virksomheder 2. Dette må formodes at hænge sammen med, at uddannelserne inden for disse indgange bl.a. retter sig mod virksomhedstyper, hvor der traditionelt er mange ansatte aviser og dagblade, radio/tv, boligselskaber, facility management, produktionsvirksomheder, busselskaber o. lign. De indgange, der har den relativt mindste erfaring med opsøgende arbejde over for store virksomheder, er Krop og stil, Sundhed, omsorg og pædagogik samt Dyr planter og natur. For Krop og stil samt Dyr, planter og naturs vedkommende kan det naturligvis hænge sammen med, at der i de brancher, som uddannelserne i disse indgange dækker, kun findes et meget begrænset antal af store virksomheder. På sundhed, omsorg og pædagogik retter bl.a. SOSU-uddannelserne sig mod store virksomheder, men dette område er dimensioneret, og der foregår derfor ikke opsøgende arbejde over for regioner og kommuner, som er de helt store aktører på SOSUuddannelserne. 1 Forkortelserne læst fra venstre står for: Bil, fly og andre transportmidler, Bygge og anlæg, Bygnings- og brugerservice, Dyr, planter og natur, Krop og stil, Mad til mennesker, Medieproduktion, Merkantil, Produktion og udvikling, Strøm, styring og it, Sundhed, omsorg og pædagogik, samt Transport og logistik. 2 Antallet af respondenter på indgangene Bygnings- og brugerservice samt Krop og stil er under 10, og grafen skal for disse søjlers vedkommende derfor tages med et vist statistisk forbehold. UNI C 13

14 2 Resultat af undersøgelsen Figur 2 på side 12 sammenholdt med figur 1 på side 9 viser i øvrigt, at der er en samvariation mellem det ugentlige timetal til det opsøgende arbejde og det opsøgende arbejde over for store virksomheder. Jo flere timer, jo større sandsynlighed er der for, at det opsøgende arbejde også retter sig mod store virksomheder. Denne hypotese understøttes af følgende graf, hvor hovedområderne Sundhed og landbrug som selvstændige hovedområder dog er sorteret fra pga. det relativt lave antal af respondenter i disse grupper med erfaring med opsøgende aktivitet over for store virksomheder: 100% 80% 60% Hovedområde kombineret med ugentligt timetal til det opsøgende arbejde og erfaring (ja/nej) med opsøgende aktivitet over for store virksomheder 39% 12% 19% 36% 25% 34% 10% 40% 20% 0% 68% 56% 63% 63% 21% 29% 22% 6% Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Teknik Merkantil Flere hovedområder I alt Under 10 timer Procent 10-19,9 timer Procent 20-29,9 timer Procent 30 timer eller mere Procent Fig. 4 Hvis man kun kigger på respondenter med hhv. 30 timer eller mere pr. uge (lilla) og respondenter med under 10 timer pr. uge (blå) til det opsøgende arbejde, tegner der sig et tydeligt billede af, at den lilla farve/blok generelt er større i Ja-søjlerne end i Nejsøjlerne, og tilsvarende er den blå farve/blok mindre i Ja-søjlerne end i Nej-søjlerne. 14 UNI C

15 2.5 Er der særlige udfordringer i det opsøgende arbejde over for store virksomheder? 2.5 Over halvdelen af respondenterne, der har erfaring med opsøgende arbejde rettet mod de store virksomheder, oplever ingen særlige udfordringer i forbindelse med dette arbejde. Mere end hver fjerde har dog registreret særlige udfordringer: 4b. Hvis ja i spm. 4. Har du registreret særlige udfordringer i det opsøgende arbejde over for store virksomheder? Antal Procent Ja 48 41% Nej 61 53% Ved ikke 7 6% I alt % Tabel 9. Der tegnes således ikke noget entydigt billede. Ved et kryds af spørgsmål 4b med det hovedområde, som respondenterne arbejder indenfor, viser følgende sig: Hovedområde kombineret med "Særlige udfordringer" 100% 80% 60% 40% 4% 51% 69% 100% 20% 14% 6% 43% 53% 60% 20% 0% 45% 31% 20% 43% 41% Ja Procent Nej Procent Ved ikke Procent Fig. 5. Hovedområderne Teknik, Flere hovedområder og til dels Merkantil skiller sig ud som de områder, hvor der er flest respondenter, som har registreret særlige udfordringer med det opsøgende arbejde over for store virksomheder. UNI C 15

16 2 Resultat af undersøgelsen Ved en sammenligning på indgang for de respondenter, der kun har anført én indgang, fordeler svarene sig således: Indgang kombineret med "Særlige udfordringer" Kun respondenter, der arbejder med én indgang 100% 80% 60% 40% 20% 0% 14% 11% 86% 61% 28% 100% 20% 13% 40% 43% 69% 60% 63% 60% 20% 60% 57% 31% 40% 25% 100% 17% 83% 7% 56% 37% Ja Procent Nej Procent Ved ikke Procent Fig. 6. Da det absolutte antal af respondenter, der ligger bag fig. 6, er relativt lille 3, skal man være meget forsigtig med at tillægge tallene for stor betydning. Der er dog en tendens til, at de samme indgange, som har størst erfaring med det opsøgende arbejde over for store virksomheder (fig. 3), også er de indgange, hvor det opleves forbundet med særlige udfordringer. Det drejer sig om Bygnings- og brugerservice, Medieproduktion, Produktion og udvikling samt Transport og logistik. Hertil kommer også Mad til mennesker, som dog ligger helt gennemsnitligt på spørgsmålet om, hvorvidt det opsøgende arbejde også retter sig mod store virksomheder. Uddannelserne på denne indgang retter sig mod både små, mellemstore og store virksomheder. I undersøgelsen blev der givet mulighed for både at erklære sig mere eller mindre enig i en række på forhånd definerede udsagn om det opsøgende arbejde i store virksomheder og selv at skrive fritekst. 3 Respondentgruppen bag fig. 6 består af 86 personer i alt. Kun på indgangene Bygge og anlæg, Merkantil samt Produktion og udvikling er der mere end 10 respondenter i alt. 16 UNI C

17 2.5 Er der særlige udfordringer i det opsøgende arbejde over for store virksomheder? Dette spørgsmål er besvaret af de i alt 48 respondenter, der har svaret Ja til spørgsmål 4b. Spm. 4c. Hvis ja til spm. 4b. I hvor høj grad føler du, at følgende udfordringer gør sig gældende i store virksomheder? Ja, i høj Ja, i nogen grad Nej, slet I alt grad ikke Procent Procent Procent Procent Antal Det er svært at finde ud af, hvem der har beslutningskompetence vedrørende 27% 54% 19% 100% 48 elever Det er vanskeligt at få indgået en aftale om besøg 29% 46% 25% 100% 48 Der er lang "ekspeditionstid", inden en aftale er på plads 46% 44% 10% 100% 48 Virksomhedens uddannelsesansvarlige har ikke kendskab til den konkrete uddannelse, som jeg repræsenterer 29% 48% 23% 100% 48 Virksomhedens uddannelsesansvarlige forventer, at jeg er generalist og kan hjælpe med EUD generelt 29% 40% 31% 100% 48 og dermed flere forskellige uddannelser Andet 17% 35% 48% 100% 48 Tabel 10. Den største udfordring opleves som den, at der er lang ekspeditionstid, inden en aftale er på plads. Denne udfordring gør sig gældende i høj grad for 46 % og i nogen grad for 44 %. Kun 10 % ser ikke dette som en udfordring. De tre udfordringer Det er svært at finde ud af, hvem der har beslutningskompetence vedrørende elever og Det er vanskeligt at få indgået en aftale om besøg samt Virksomhedens uddannelsesansvarlige har ikke kendskab til den konkrete uddannelse, som jeg repræsenterer vægter også relativt højt. Det er blot hhv. 19 %, 23 % og 25 %, der slet ikke ser dette som en udfordring. Respondenterne havde i et fritekstfelt muligheden for at supplere med øvrige udfordringer. Alle de udfordringer, som er nævnt af respondenterne, fremgår af Bilag 1. Her følger et repræsentativt og generaliseret uddrag: Virksomhederne kender generelt ikke til refusionsordninger, papirgange, m.m. Ved mange store virksomheder er man enten for eller imod elever. De er svære at omvende, hvis de har haft en dårlig oplevelse. Der er langt fra HR til drift. Jeg har ofte kun indirekte eller meget fjern kontakt til den egentlige beslutningstager i de store virksomheder. UNI C 17

18 De store virksomheder vil gerne have én person de kan henvende sig til. Udsagnene indikerer tendentielt, at der i visse af de store virksomheder ikke er så stor tradition for ansættelse af erhvervsuddannelseselever, og at der er en vis afstand til beslutningstagerne vedrørende elevansættelse. 13 af de respondenter, der oplever særlige udfordringer i forbindelse med det opsøgende arbejde over for store virksomheder, nævner, at det er forbundet med specifikke uddannelser. Følgende uddannelser nævnes: VVS Bygningsmaler Tømrer Struktør Serviceassistent og rengøringstekniker Ejendomsservicetekniker Multimedieanimator Digital media Eventkoordinator Kontor EL Godschauffør Lager og logistikoperatør 18 UNI C

19 3.1 Generelt om respondenterne 3 Undersøgelsen har haft som overordnet formål at belyse den praksis og de erfaringer, som erhvervsskolernes praktikpladskonsulenter har i forbindelse med det opsøgende arbejde over for store virksomheder med mere end 100 ansatte. Undersøgelsen skulle blandt andet belyse, om der er særlige udfordringer forbundet med dette arbejde. 3.1 Undersøgelsen blev besvaret af 53 % af de adspurgte, og vi må på baggrund af s og telefonopkald formode, at svarprocenten kunne være blevet endnu højere, hvis vi udtrykkeligt havde gjort opmærksom på, at vi også ønskede undersøgelsen besvaret af medarbejdere uden erfaring med opsøgende aktivitet over for de store virksomheder. Vi formoder derfor også, at der blandt respondenterne er en overrepræsentation af medarbejdere, som faktisk har erfaring med opsøgende arbejde over for store virksomheder. Næsten halvdelen af respondenterne har under 10 ugentlige timer til rådighed til det opsøgende arbejde og må derfor formodes at have en anden primær funktion på skolen. Hver femte har over 30 ugentlige timer til rådighed og må formodes at være fuldtidsansat til det opsøgende arbejde og øvrige konsulentopgaver. Der er en tendens til, at det er konsulenterne på de tekniske indgange, der har flest timer til rådighed pr. konsulent ud af 10 af respondenterne har erfaring med opsøgende arbejde over for store virksomheder, som er den virksomhedstype, der gennemsnitligt bruges mindst tid på, sammenlignet med de små og mellemstore virksomheder. Det er medarbejdere inden for indgangene Bygnings- og brugerservice, Medieproduktion, Produktion og udvikling samt Transport og logistik, der har relativt mest opsøgende aktivitet over for de store virksomheder. På indgangene Krop og stil, Dyr, planter og natur samt Sundhed, omsorg og pædagogik finder der stort set ikke opsøgende arbejde sted over for de store virksomheder, hvilket primært må forklares ift. den typiske størrelse på virksomhederne inden for de brancher, som indgangenes uddannelser retter sig mod. Der er en tendentiel sammenhæng mellem det opsøgende arbejde over for store virksomheder og det ugentlige timetal til det opsøgende arbejde. Jo flere timer, jo større sandsynlighed er der for, at det opsøgende arbejde også retter sig mod store virksomheder. Der er dog tale om en samvariation og ikke nødvendigvis en årsagssammenhæng. UNI C 19

20 3.3 Spørgsmålet om, hvorvidt der er særlige udfordringer forbundet med det opsøgende arbejde over for store virksomheder, kan ikke besvares entydigt. Over halvdelen af respondenterne, der har erfaring med de store virksomheder, svarer Nej, mens 4 ud af 10 svarer Ja. De medarbejdere, der oplever de største udfordringer, arbejder inden for de indgange, hvor der er relativt størst erfaring med opsøgende aktivitet over for store virksomheder, nemlig indgangene Bygnings- og brugerservice, Medieproduktion, Produktion og udvikling samt Transport og logistik. Hertil kommer indgangen Mad til mennesker. De udfordringer, der opleves som de største er, at der er lang ekspeditionstid, inden en aftale er på plads. Det opleves også i en vis grad som en udfordring, at det er svært at finde ud af, hvem der har beslutningskompetence vedrørende elever, og at det er vanskeligt at få indgået en aftale om besøg. Alle 3 udsagn har det til fælles, at det kræver tid og vedholdenhed at overvinde dem. Hvis skolerne skal systematisere det opsøgende arbejde og herunder også intensivere det over for store virksomheder, der hvor de findes inden for branchen og det lokalgeografiske område, må der derfor være fokus på dette vilkår. 20 UNI C

21 Bilag 1: Øvrige udfordringer i det opsøgende arbejde over for store virksomheder De udfordringer, som respondenterne har nævnt i fritekstfeltet efter spørgsmål 4c, er her oplistet med respondentens erhvervsfaglige fællesindgang(e) i parentes. Virksomhederne kender generelt ikke til refusionsordninger, papirgange, m.m. (B, F og T, B og B, M til M). Velvilje og positive intentioner matcher ikke altid en travl hverdag ift. lærlingeoprettelse; eksempelvis indenfor Bygge- og Anlæg. + begrænset prioritering af elevoprettelse i byggestartsfase (B og A, B og B, S, S og it). Ved mange store virksomheder er man enten for eller imod elever. De er svære at omvende hvis de har haft en dårlig oplevelse (B, F og T, B og B, M til M). Ved almene boligselskaber, som uddannelsen ejendomsservicetekniker, særligt retter sig mod, er der en helt speciel beslutningsproces via afdelingsbestyrelser, selskabsbestyrelser og beboerdemokrati (B og B, S, S og it). Trods et stort budget, endda skattekroner, er de store offentlige og halvoffentlige virksomheder meget tilbøjelige til at sige de ikke har råd (T og L). Større virksomheder mener ofte, at de ikke kan tilbyde elevuddannelse, da det er helt specifikke faglige kompetencer, de efterspørger i hverdagen. Det er for tids- og ressourcekrævende med elever (Medie). Større virksomheder benytter sig i stigende grad, af WEB-baseret ansøgning og sløjfer ofte muligheden for at komme i kontakt med de enkelte afdelinger som har "hands on" på elever og praktikanter lige netop indenfor et specielt område (P og U). Skoleophold, Tidspunkter, service (T og L). Mange virksomheder har ikke det fulde overblik over egne godkendelser (P og U). Mange store virksomheder tager en vis andel lærlinge, ofte kun 3-4 % af de faglærte inden for området. Og selvom de har byggepladser uden lærlinge i det pågældende fag, tager de ikke flere lærlinge end de plejer. Det er en meget tung struktur at ændre (B, F og T, B og A, B og B, K og S, P og U, S, S og it). Langt fra HR til drift. Mange p. numre og problemer m. Elevplan og div. Adgangskoder, der oftest flg. cvr (B og B). Lang responstid og som oftest flere led til beslutningstager (B og A, T og L). Jeg har ofte kun indirekte eller meget fjern kontakt til den egentlige beslutningstager (T og L). Især i større virksomheder er proces et vigtigt element (T og L). I større virksomheder er det ofte et problem, at der skal følge tilskud med for at de vil arbejde med elever (M til M). Hjælpe elever med ny læreplads ved eks. lukning af virksomheder. m.m. (M til M). Det kan være svært at finde frem til rette vedkommende (S, S og it). Det er sådan i byggebranchen, at så snart virksomhederne har svende inden for faget, der arbejder på akkord, så er det meget svært for virksomheden at få svendene til at tage lærlinge med i akkorderne (B og A). UNI C 21

22 Bilag 1: Øvrige udfordringer i det opsøgende arbejde over for store virksomheder Det er for tidskrævende at få og have elever i forhold til udbytte. De store virksomheder kigger mere på deres udbytte og profit end at tage et socialt ansvar. Det skal være nemmere og mere enkelt at få/have elever. Eleverne lever ikke op til forventninger (Merkantil). Der er mange der vil bestemme, men ikke tage ansvar, for der er høj- og lavkonjunkturer, som har stor påvirkning af firmaets behov for lærlinge, for at kunne opretholde en god uddannelse (P og U). De vil gerne have én person de kan henvende sig til, lige meget hvilken uddannelse (Medie). De klarer tit deres rekruttering selv (B og A). De kender ikke uddannelsen, da de ikke definerer sig som grafisk virksomhed, hvilket de også sjældent er, men de har flere ansatte inden for området (Medie). Deres selvforståelse af hvad de laver, er et andet sted. De glemmer, at de har andre grene end deres primære indtjeningskilde. Og derfor måske kan have et langt bredere udbud af elevpladser (Medie). 22 UNI C

23 Bilag 2: Spørgeskemaundersøgelsen - Undersøgelsen blev sendt ud via mandag den 30. september Et link i mailen gav adgang til undersøgelsen. På baggrund af oplysningerne i Praktik+, som har leveret adresserne, kendes respondenternes skole automatisk. ens tekst: Kære XXX I forbindelse med Undervisningsministeriets og UNI Cs igangværende praktikpladskampagne vil vi bede dig om at bruge 5 minutter på at svare på nogle få spørgsmål om dit opsøgende arbejde over for store virksomheder. Følgegruppen bag praktikpladskampagnen ønsker nemlig belyst, om der er særlige udfordringer i forbindelse med det opsøgende arbejde over for store virksomheder (virksomheder med mere end 100 ansatte). Klik her for at komme til spørgeskemaet. Sidste frist for besvarelse er mandag den 7. oktober kl Der vil blive trukket lod om 6 flasker vin blandt de praktikkonsulenter, der har besvaret skemaet. Vinderen kontaktes direkte. Resultatet af undersøgelsen offentliggøres på den kommende konference om det praktikpladsopsøgende arbejde, onsdag den 27. november i Torvehallerne i Vejle. Spørgsmål til undersøgelsen kan rettes til specialkonsulent Anne Birch, tlf. nr På forhånd tak. Med venlig hilsen Anne Birch Specialkonsulent Kontor for administrative systemer Tlf.: Direkte: Mobil: UNI C 23

Undervisningstimer på erhvervsuddannelsernes grundforløb

Undervisningstimer på erhvervsuddannelsernes grundforløb Undervisningstimer på erhvervsuddannelsernes grundforløb Om denne undersøgelse UNI-C har i samarbejde med Undervisningsministeriets Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser gennemført en undersøgelse

Læs mere

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet

Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet Bilag 2 Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet De følgende figurer viser en fordeling af elever efter deres første prioriterede søgeønske (indgang) med tilgang til søgekøen 2008-2013

Læs mere

Tabelrapport for SIP 1. Evaluering af kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne

Tabelrapport for SIP 1. Evaluering af kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne Tabelrapport for SIP 1 Evaluering af kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne Indledning Denne tabelrapport er udarbejdet i forbindelse med Danmarks Evalueringsinstituts evaluering

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Få sjællandske virksomheder er med til at løfte ansvaret for praktikpladser

Få sjællandske virksomheder er med til at løfte ansvaret for praktikpladser Få sjællandske virksomheder er med til at løfte ansvaret for praktikpladser Selvom manglen på praktikpladser fortsat er massiv, og mere end 5. elever hver måned står uden praktikplads, er det under hver

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Vedtagelse af udtalelse om uddannelsesinstitutionernes udbud af fællesindgange til erhvervsfaglige uddannelser i 2008

Bilag. Region Midtjylland. Vedtagelse af udtalelse om uddannelsesinstitutionernes udbud af fællesindgange til erhvervsfaglige uddannelser i 2008 Region Midtjylland Vedtagelse af udtalelse om uddannelsesinstitutionernes udbud af fællesindgange til erhvervsfaglige uddannelser i 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 14. november 2007 Punkt nr. 32

Læs mere

Bilag. Metodenotat til undersøgelse gennemført i forbindelse med hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne

Bilag. Metodenotat til undersøgelse gennemført i forbindelse med hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne Bilag Metodenotat til undersøgelse gennemført i forbindelse med hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne Dette er et bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne.

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

Krisen har gjort det dobbelt så svært at finde praktikplads

Krisen har gjort det dobbelt så svært at finde praktikplads 2 år med rekordmangel på praktikpladser Krisen har gjort det dobbelt så svært at finde praktikplads Manglen på praktikpladser er fortsat rekordhøj. I mere end 2 år har manglen på praktikpladser ligget

Læs mere

Siden oplyser om: Praktikpladssituationen lige nu, sådan som konsulenterne fra Københavns Tekniske Skoles Virksomhedssekretariat ser det.

Siden oplyser om: Praktikpladssituationen lige nu, sådan som konsulenterne fra Københavns Tekniske Skoles Virksomhedssekretariat ser det. Virksomhedssekretariatet 19.januar 2010 Siden oplyser om: Praktikpladssituationen lige nu, sådan som konsulenterne fra Københavns Tekniske Skoles Virksomhedssekretariat ser det. fag/uddannelser indenfor

Læs mere

Gennemgang af søgekøen

Gennemgang af søgekøen Gennemgang af søgekøen Af Kontor for Analyse og Administration Som en del af udmøntningen af vækstpakken 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang af søgekøen, hvor erhvervsskolerne

Læs mere

Notat vedrørende. EUD-grundforløbet. Mad til mennesker. i Grenaa. Region Midtjylland Regional Udvikling. Skottenborg 26, 8800 Viborg Uddannelsesteamet

Notat vedrørende. EUD-grundforløbet. Mad til mennesker. i Grenaa. Region Midtjylland Regional Udvikling. Skottenborg 26, 8800 Viborg Uddannelsesteamet Notat vedrørende EUD-grundforløbet Mad til mennesker i Grenaa Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg Uddannelsesteamet Grundforløbet Mad til mennesker i Grenaa Notat, November

Læs mere

Elevernes evaluering af introduktionskurserne forår 2010.

Elevernes evaluering af introduktionskurserne forår 2010. 8. klasserne i Tønder Kommune, der vejledes af UU Tønder har været på introduktionskursus i perioden mellem uge 9 og uge 18 i foråret 2010. Eleverne har kunnet vælge mellem følgende fire pakker i deres

Læs mere

Erhvervsskoler interesserer sig ikke for bonusordning

Erhvervsskoler interesserer sig ikke for bonusordning 9. oktober 2015 ANALYSE Af Maria Bille Høeg Erhvervsskoler interesserer sig ikke for bonusordning Hver fjerde erhvervsskole tillægger det lille betydning at få udbetalt en praktikpladsbonus, når de skal

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER INDLEDNING Den politiske målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, udfordres af manglen på lære- og elevpladser

Læs mere

PRAKTIKPLADSUDFORDRINGEN EFTERSPØRGSEL OG UDBUD AF PRAKTIKPLADSER

PRAKTIKPLADSUDFORDRINGEN EFTERSPØRGSEL OG UDBUD AF PRAKTIKPLADSER PRAKTIKPLADSUDFORDRINGEN EFTERSPØRGSEL OG UDBUD AF PRAKTIKPLADSER Redaktion: Karina Fredenslund Ramsløv, konsulent, DEA og Morten Anthonsen, projektassistent, DEA Udgiver: DEA Tryk: Best-Buy-Broker A/S

Læs mere

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Udarbejdet for Skanderborg Kommune December David Mortensen Karsten Drejer Indhold Resume... 3 Sammenfatning/anbefaling...

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

Fra ufaglært til faglært

Fra ufaglært til faglært Fra ufaglært til faglært VEU Konferencen 2013 Torsdag den 12. december 2013 ved Specialkonsulent Michael Andersen Voksen- og efteruddannelsesenheden på EVA Disposition Hvorfor der er brug for at flere

Læs mere

Inspiration til erhvervsuddannelserne

Inspiration til erhvervsuddannelserne emu.dk/erhverv Inspiration til erhvervsuddannelserne Til undervisere, praktikpladsopsøgere og ledere Velkommen til emu.dk/erhverv På Danmarks undervisningsportal emu.dk har erhvervsuddannelserne deres

Læs mere

Statistik og dokumentation

Statistik og dokumentation Statistik og dokumentation Konference om Erhvervsuddannelsesreformen i praksis, Odense 2. marts 2015 Laura Girotti Program : Orientering om foreløbige planer med DVH for erhvervsuddannelserne Statistik

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne

Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne Dette notat præsenterer de første resultater fra en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt elever på fire forskellige af erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8 Alle 9'ere Hele UU Faxe Næstved Vordingborg 10. skoleår 44,7 48,3 36,8 55,7 EUD 10,6 11,5 11,7 7,8 Gymnasiale 39,9 35,9 46,4 31,6 STU/EGU 0,4 0,2 0,3 0,6 Andet 4,5 4,1 4,8 4,4 Alle 10'ere 10./11. skoleår

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

Forstærket indsats i forhold til Aalborg Handelsskoles elevers og praktiksteders brug af Praktikpladsen.dk

Forstærket indsats i forhold til Aalborg Handelsskoles elevers og praktiksteders brug af Praktikpladsen.dk FoU projekt 116838: Forstærket indsats i forhold til Aalborg Handelsskoles elevers og praktiksteders brug af Praktikpladsen.dk Anne Birch Aalborg Handelsskole, januar 2008 Indholdsfortegnelse: 1: Baggrund

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport 2013 Studenter i erhvervsuddannelserne 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

Effekten af praktikpladspræmien

Effekten af praktikpladspræmien Effekten af praktikpladspræmien Introduktion... 1 1 Praktikpladspræmiens betydning... 2 Næsten 40 pct. indgår kortere uddannelsesaftaler...3 Årsager til at indgå en kort aftale eller delaftale...4 Bygge-

Læs mere

Orientering - Rapport om praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne

Orientering - Rapport om praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Punkt 5. Orientering - Rapport om praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne 2015-011700 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering rapport

Læs mere

EUX-elektrikeruddannelsen en attraktiv uddannelse

EUX-elektrikeruddannelsen en attraktiv uddannelse EUX-elektrikeruddannelsen en attraktiv uddannelse EUX-elektrikeruddannelsen er en forholdsvis ny uddannelse, der havde sit første optag i august 2011. Dansk El-Forbund og TEKNIQ har med en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Konklusioner. desto flere sender julehilsner og tilsvarende er det især ledere, som sender julehilsner.

Konklusioner. desto flere sender julehilsner og tilsvarende er det især ledere, som sender julehilsner. Indhold Konklusioner 3 Om modtagelse af julehilsner 5 Om at sende julehilsner 20 Det følelsesmæssige valg 30 Signalværdi 41 Om undersøgelsen 52 Kontakt 55 2012 Side 3 Konklusioner Om modtagelse af julehilsner

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden FOA, Analysesektionen 11. oktober 2007 FOAs medlemmer i Medlemspulsen er blevet stillet en række spørgsmål om arbejdstid, bl.a. hvor mange timer de er ansat til

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

Grundforløbet Sundhed, Omsorg og Pædagogik Grundforløbet SOP er en uddannelse som eleverne kan starte på efter 9. eller 10. klasse.

Grundforløbet Sundhed, Omsorg og Pædagogik Grundforløbet SOP er en uddannelse som eleverne kan starte på efter 9. eller 10. klasse. Baggrund for ansøgning om etablering af grundforløb Sundhed, Omsorg og Pædagogik (SOP) i Haslev. SOSU Sjælland har indsendt en ansøgning for at oprette SOP, Grundforløb Sundhed Omsorg og Pædagogik i Haslev.

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Minianalyse: Hvad påvirker de unges uddannelsesvalg?

Minianalyse: Hvad påvirker de unges uddannelsesvalg? Minianalyse: Hvad påvirker de unges svalg? har i samarbejde med Epinion og Pluss Leadership udarbejdet en analyse af faktorer, der påvirker de unge svalg. Analysen fokuserer særligt på, hvor afstandsfølsomme

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

VTU. Media College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Grafisk tekniker Digital medie Mediegrafiker

VTU. Media College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Grafisk tekniker Digital medie Mediegrafiker VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 214 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 65,8 76,8 51, Administration og information Rekruttering af elever 6,8 67,6 Skoleperiodernes indhold Motivation 68,5 Elevens

Læs mere

11.000 unge mangler en praktikplads i en virksomhed

11.000 unge mangler en praktikplads i en virksomhed 11.000 unge mangler en praktikplads i en virksomhed Næsten 11.000 elever på erhvervsuddannelserne i Danmark mangler en praktikplads. En del af dem har dog en skolepraktikplads, men næsten 6.000 har heller

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

VTU. Metal College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse

VTU. Metal College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Industriteknikerudd. Tilfredshed 65,0 Loyalitet 81,6 52,8 Administration og information Rekruttering af elever 54,0 67,8

Læs mere

Media College Aalborg

Media College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 55,9 Administration og information 64,5 47,7 Rekruttering af elever 63,2 63,8 Skoleperiodernes indhold Motivation 69, 77,7

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (913 besvarelser ud af 111 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af

Læs mere

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau 10. juni 2008 Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau Vikarbureauer. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland anvendte vikarbureauer til kortvarige og afgrænsede opgaver i 2007.

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse over 2013

Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Spørgeskema VEU-center Østjyllands tilfredshedsanalyse har til formål at afdække tilfredsheden med kvaliteten af konsulenternes rådgivning og vejledning. 104 virksomheder

Læs mere

Praktikpladsobservatorium Tal der taler

Praktikpladsobservatorium Tal der taler Praktikpladsobservatorium 2013 Tal der taler 1 INDLEDNING Region Nordjylland og Nordjyske Erhvervsskoler har i samarbejde udviklet Praktikpladsobservatoriet. Formålet med observatoriet er, at Regionsrådet

Læs mere

Construction College

Construction College VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaunsøgelse Uddannelser: Vindmølleoperatør 72,9 57,9 Administration og information Rekruttering af elever 63,6 Skoleperiones indhold Motivation 67,6

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg Svarprocent: 38% (31 besvarelser ud af 786 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Syddansk Erhvervsskole Svarprocent: % (217 besvarelser ud af 272 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

Brugerundersøgelse af vejledningen blandt elever på grundforløbet på erhvervsuddannelser, maj 2010

Brugerundersøgelse af vejledningen blandt elever på grundforløbet på erhvervsuddannelser, maj 2010 Brugerundersøgelse af vejledningen blandt elever på grundforløbet på erhvervsuddannelser, maj 2010 UNI C 2010 Brugerundersøgelse af vejledningen blandt elever på grundforløbet på erhvervsuddannelser. UNI

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

Tech College Aalborg

Tech College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Tech College Aalborg Colleger: College College College College College College College Style & Wellness College College Style & Wellness

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Kommenterede bilagstabeller

Kommenterede bilagstabeller Kommenterede bilagstabeller Dokumentation til Der går ikke nogen lige vej. En kvalitativ og kvantitativ analyse af omfang og mekanismer i elevernes omvalg på erhvervsuddannelserne TrendEduc og Kubix Aps

Læs mere

Auto College Aalborg

Auto College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 22 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Administration og information 67,4 55,7 Rekruttering af elever 55,9 7,3 Skoleperiodernes indhold Motivation 7, 7,9 Elevens

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om elev- og uddannelsesplanen Fra 8. klasse indeholder elev- og uddannelsesplanen

Læs mere

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport Evaluering af VEU-centre Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt konsulenter og vejledere, der rådgiver virksomheder og kortuddannede

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Landmænds viden om den ny enkeltbetalingsordning

Landmænds viden om den ny enkeltbetalingsordning Erhvervs- & Selskabsstyrelsen Direktoratet for FødevareErhverv Landmænds viden om den ny enkeltbetalingsordning Spørgeskemaundersøgelse blandt udvalgte landmænd og konsulenter September 2004 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011 Trafik og bil BD272 Business Danmark juli 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Afstand til forankørende...

Læs mere

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt 10.000 unge mangler en praktikplads omkostningerne er betydelige Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt Næsten 10.000 unge står nu uden en praktikplads i en virksomhed. Hovedparten har

Læs mere

Style og Wellness College

Style og Wellness College VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 201 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 72,6 6,9 Administration og information Rekruttering af elever 67,5 Skoleperiodernes indhold Motivation 73,6 76,6 Elevens kompetencer

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Svarprocent: % (59 besvarelser ud af 2842 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

EUD - Erhvervsuddannelser

EUD - Erhvervsuddannelser EUD - Erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelser En typisk erhvervsuddannelse varer mellem 2 og 5 år (de fleste varer 4 år) består af grundforløb og hovedforløb skifter mellem praktik og skoleophold Forløbet

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (8 besvarelser ud af 1 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning

Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning ANALYSENOTAT 30. april 2014 Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning Danmarks Lærerforening har i april gennemført en undersøgelse, der skulle afdække

Læs mere

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat.

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat. AN AL YS E NO T AT 15. maj 2012 Evaluering af inklusionsprojektet Knæk Kurven i Herning Danmarks Lærerforening har i samarbejde med Herningegnens Lærerforening gennemført en evaluering af inklusionsprojektet

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i dagtilbud

Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i dagtilbud Emne Til Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i ÅFO Side 1 af 10 Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i Formålet med undersøgelsen har været at belyse bemandingen i to udvalgte : Mårslet Dagtilbud

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2013

Forældremøde Rønde Efterskole November 2013 Forældremøde Rønde Efterskole November 2013 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (1994 besvarelser ud af 2318 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10)

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10) Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10) Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: UU-vejleder: Til eleven Efter 9. eller 10. klasse skal du vælge ungdomsuddannelse.

Læs mere

Dental College Aalborg

Dental College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Tandklinikassistent 57,0 77,0 62,0 Administration og information Rekruttering af elever 68,3 61,5 Skoleperiodernes indhold

Læs mere