Praktikpladsopsøgende arbejde over for store virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikpladsopsøgende arbejde over for store virksomheder"

Transkript

1 Praktikpladsopsøgende arbejde over for store virksomheder Resultat af UNI Cs spørgeskemaundersøgelse, oktober 2013

2 Praktikpladsopsøgende arbejde over for store virksomheder Resultat af UNI Cs spørgeskemaundersøgelse, oktober Forfatter: Anne Birch UNI C Publikationen foreligger kun elektronisk. UNI C

3 1 Indledning Baggrund for undersøgelsen Datagrundlag Rapportens opbygning Resultat af undersøgelsen Respondenternes arbejdsområde Respondenternes timetal til det opsøgende arbejde Erhvervsskolens evt. strategi for det opsøgende arbejde Det opsøgende arbejde over for store virksomheder Er der særlige udfordringer i det opsøgende arbejde over for store virksomheder? Konklusion Generelt om respondenterne Det opsøgende arbejde over for store virksomheder Er der særlige udfordringer i det opsøgende arbejde over for store virksomheder? Bilag 1: Øvrige udfordringer i det opsøgende arbejde over for store virksomheder Bilag 2: Spørgeskemaundersøgelsen til respondenterne Spørgsmålene i undersøgelsen UNI C

4

5 1 1.1 Siden 2009 har Undervisningsministeriet drevet en praktikpladskampagne, som er udlagt til UNI C. Følgegruppen bag praktikpladskampagnen (DA, LO, Håndværksrådet, Danske Erhvervsskoler, Danske Regioner, KL, Danske Landbrugsskoler, SOSU-lederforeningen og UVM) har ønsket at få belyst skolernes praksis og erfaringer med det praktikpladsopsøgende arbejde over for store virksomheder. Dette ønske er blandt andet udsprunget af, at der er usikkerhed om, hvorvidt der er særlige udfordringer forbundet med det opsøgende arbejde over for store virksomheder. Ønsket skal også ses i lyset af, at en ATP-rapport fra 2012, Fakta om AER, præmie- og bonusordningen viste, at virksomheder med mere end 100 ansatte i 2010 og 2011 er den gruppe af virksomheder, der har færrest elever pr. ansat. Det kan derfor være muligt, at der eksisterer et potentiale for endnu flere praktikpladser i denne gruppe af virksomheder. For at indsamle viden om de opsøgende medarbejderes praksis og erfaringer med praktikpladsopsøgende arbejde over for store virksomheder med mere end 100 ansatte blev UNI Cs analyseafdeling derfor involveret med henblik på elektronisk udformning og udsendelse af en spørgeskemaundersøgelse til erhvervsskolernes praktikkonsulenter. 1.2 Undersøgelsen blev sendt via til alle aktive Praktik+ brugere, dog undtaget brugere fra faglige udvalg. Beslutningen om at vælge de aktive Praktik+ brugere som målgruppe for undersøgelsen skyldes, at næsten alle erhvervsskoler anvender Praktik+ i forbindelse med det praktikpladsopsøgende arbejde, og at praktikkonsulenternes adresser er registreret i Praktik+. Undersøgelsen blev sendt ud til 550 personer, og der kom 292 svar tilbage svarende til en svarprocent på 53 %. De 292 respondenter er ansat på 61 forskellige erhvervsskoler. På 18 af disse er der kun afgivet 1 svar. Praktik+ brugerne blev blandt andet spurgt om, hvilken erhvervsfaglig indgang de arbejder indenfor, hvor mange ugentlige timer de har til rådighed til det opsøgende arbejde, skolens evt. strategi for opsøgende arbejde over for store virksomheder, hvor stor en UNI C

6 1 Indledning procentdel af deres opsøgende arbejde, der retter sig mod store virksomheder, og om de oplever særlige udfordringer i dette arbejde. 1.3 Resultatet af og konklusionen på spørgeskemaundersøgelsen præsenteres i afsnit 2 og 3. Bilag 1 indeholder de fritekstsvar, der blev givet mulighed for supplerende at notere i forbindelse med spørgsmålene om, hvorvidt der opleves særlige udfordringer i forbindelse med det opsøgende arbejde over for store virksomheder. Selve spørgsmålene og den ledsagende præsenteres i bilag 2. Undersøgelsen indeholdt herudover som et selvstændigt punkt muligheden for at komme med forslag og idéer til Undervisningsministeriets og UNI Cs igangværende praktikpladskampagne herunder forslag til nyt indhold på siderne for de opsøgende medarbejdere på emu.dk. Forslagene, der er givet som svar på disse supplerende spørgsmål, vil efterfølgende blive drøftet med følgegruppen bag praktikpladskampagnen, og de vil derfor ikke blive offentliggjort i denne rapport. 6 UNI C

7 2.1 Respondenternes arbejdsområde I undersøgelsens første spørgsmål har respondenterne svaret på, hvilke(n) erhvervsfaglig(e) indgang(e) de arbejdede opsøgende indenfor. Der var mulighed for at vælge flere indgange, hvilket afspejles i summen af procentsatserne: 1. Hvilken/hvilke indgange udfører du opsøgende arbejde inden for? Antal Procent Bil, fly og andre transportmidler 46 16% Bygge og anlæg 87 30% Bygnings- og brugerservice 24 8% Dyr, planter og natur 34 12% Krop og stil 20 7% Mad til mennesker 32 11% Medieproduktion 19 7% Merkantil 54 18% Produktion og udvikling 53 18% Strøm, styring og it 54 18% Sundhed, omsorg og pædagogik 20 7% Transport og logistik 32 11% I alt % Tabel 1. For entydigt at kunne bearbejde svarene fra de respondenter, der har valgt mere end en indgang, er resultatet i tabel 1 blevet efterbearbejdet, så respondenterne er grupperet i et af følgende hovedområder: 1A. Hvilket hovedområde udfører du opsøgende arbejde indenfor? (Spm. 1 bearbejdet) Antal Procent Teknik % Merkantil 38 13% Sundhed 11 4% Landbrug 24 8% Flere hovedområder 22 8% I alt % Tabel 2. UNI C 7

8 2 Resultat af undersøgelsen Gruppen Teknik dækker følgende 9 af de 12 indgange: Bil, fly og andre transportmidler, Bygge og anlæg, Bygnings- og brugerservice, Krop og stil, Mad til mennesker, Medieproduktion, Produktion og udvikling, Strøm, styring og it samt Transport og logistik. Gruppen Merkantil dækker den merkantile indgang. Gruppen Landbrug dækker indgangen Dyr, planter og natur, og gruppen Sundhed dækker indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik. Gruppen Flere hovedområder dækker respondenter, der har opsøgende arbejde inden for flere af grupperne Teknik, Merkantil, Sundhed og/eller Landbrug. 2.2 Respondenterne har et meget forskelligt timetal til rådighed til det opsøgende arbejde: 2. Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt til opgaver i forbindelse med det opsøgende arbejde? Antal Procent Under 10 timer % 10-19,9 timer 69 24% 20-29,9 timer 31 11% 30 timer eller mere 57 20% I alt % Tabel 3. Næsten halvdelen har under 10 ugentlige timer til rådighed og må derfor formodes at have en anden primær funktion på skolen. Hver femte har over 30 ugentlige timer til rådighed og må formodes at være fuldtidsansat til konsulentopgaver i forbindelse med det praktikpladsopsøgende og formidlende arbejde. 8 UNI C

9 2.2 Respondenternes timetal til det opsøgende arbejde Hvis man sammenholder rådighedstiden til det opsøgende arbejde med det hovedområde, respondenterne arbejder indenfor, viser der sig store forskelle: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hovedområde kombineret med ugentligt timetal til det opsøgende arbejde 23% 11% 24% 42% 42% 8% 9% 13% 9% 4% 8% 4% 18% 37% 64% 84% 32% 9% 18% 20% 11% 24% 41% 46% Under 10 timer Procent 10-19,9 timer Procent 20-29,9 timer Procent 30 timer eller mere Procent Figur 1. De områder, hvor den enkelte konsulent har flest ugentlige timer til rådighed for det praktikpladsopsøgende arbejde, er Flere hovedområder, Teknik og til dels Merkantil. Det merkantile område har ganske vist ikke så mange konsulenter med mere end 30 timer eller med 20,0 29,9 timer men har ganske mange med mellem 10,0 og 19,9 ugentlige timer til rådighed. Dette hænger sandsynligvis sammen med, at rigtig mange af de merkantile konsulenter også har administrative opgaver og bl.a. registrerer godkendelser og uddannelsesaftaler i EASY-P, erhvervsskolernes administrative system vedrørende praktik. Landbrug og Sundhed skiller sig klart ud som de områder, hvor der er færrest timer pr. konsulent til det opsøgende arbejde. Næsten halvdelen af respondenterne på Sundhed er ansatte på en SOSU-skole, hvor praktikpladserne er dimensionerede, og hvor der derfor kun i meget begrænset grad finder praktikpladsopsøgende arbejde sted. Landbrug (indgangen Dyr, planter og natur) dækker over meget forskellige uddannelser med stor forskel på, hvor let eller svært det er at skaffe praktikplads. UNI C 9

10 2 Resultat af undersøgelsen 2.3 Inden undersøgelsens spørgsmål om respondenternes erfaringer med det opsøgende arbejde over for store virksomheder, blev der spurgt om, hvorvidt erhvervsskolen har en defineret og nedskrevet strategi for det praktikpladsopsøgende arbejde. Hvis respondenterne svarede Ja, blev de yderligere spurgt om, hvorvidt skolen har en særlig strategi for den opsøgende indsats over for store virksomheder, og om der er en strategi for hvor mange store virksomheder, der bør opsøges, i forhold til små og mellemstore virksomheder: 3. Har din erhvervsskole en defineret og nedskrevet strategi for det praktikpladsopsøgende arbejde? Antal Procent Ja % Nej 54 18% Ved ikke 79 27% I alt % Tabel 4. 3a. Hvis ja til spm. 3. Har erhvervsskolen en særlig strategi for den opsøgende indsats over for store virksomheder? Antal Procent Ja 27 17% Nej 94 59% Ved ikke 38 24% I alt % Tabel 5. 3b. Hvis ja til spm. 3. Har erhvervsskolen en strategi for, hvor mange store virksomheder, der bør opsøges i forhold til små og mellemstore virksomheder? Antal Procent Ja 16 10% Nej % Ved ikke 41 26% I alt % Tabel 6. Over halvdelen af respondenterne svarer bekræftende på, at skolen har en defineret og nedskrevet strategi for det praktikpladsopsøgende arbejde. Mere end hver fjerde svarer Ved ikke til spørgsmålet om strategi. I forhold til svarene på spørgsmål 3a og 3b må det konkluderes, at det er relativt få af respondenterne, der svarer bekræftende på, at skolen har en særlig strategi for arbejdet med store virksomheder. 10 UNI C

11 2.4 Det opsøgende arbejde over for store virksomheder ud af 10 i respondentgruppen arbejder opsøgende over for store virksomheder med mere end 100 ansatte: 4. Er en del af din arbejdstid rettet mod opsøgende arbejde i store virksomheder? Antal Procent Ja % Nej % I alt % Tabel 7. De respondenter, der svarer Ja, har i gennemsnit 21 % af deres opsøgende arbejde rettet mod store virksomheder, som dermed er den virksomhedstype, der kontaktes mindst i forbindelse med det praktikpladsopsøgende arbejde: 4a. Hvis ja i spm. 4. Hvor mange procent af dit opsøgende arbejde retter sig mod: Procent Små virksomheder (1-9 ansatte) 39% Mellemstore virksomheder (10-99 ansatte) 42% Store virksomheder (100 ansatte eller flere) 21% SUM 100% Tabel 8. Vi formoder, at der har været størst interesse for at besvare undersøgelsen, hvis man faktisk har erfaring med opsøgende arbejde over for store virksomheder. Telefonopkald og mails til Anne Birch har vist, at en del af modtagerne af undersøgelsen var i tvivl om, hvorvidt de skulle besvare den, hvis der ikke fandtes så store virksomheder inden for deres brancheområde eller i deres lokalområde. De er blevet opfordret til alligevel at svare på undersøgelsen for at få belyst, om givne uddannelser/indgange tendentielt medfører, at man enten ikke eller kun sjældent opsøger virksomheder med mere end 100 ansatte. Vi formoder også, at der findes en del, der har undladt at besvare undersøgelsen, netop fordi de ikke har så store virksomheder inden deres branche- eller uddannelsesområde. Vi tillader os derfor at antage, at der i respondentgruppen er en vis overrepræsentation af opsøgende medarbejdere, som faktisk har erfaring med opsøgende arbejde over for store virksomheder med mere end 100 ansatte. UNI C 11

12 2 Resultat af undersøgelsen Hvis man sammenholder svarene fra de respondenter, som har erfaringer med opsøgende arbejde over for store virksomheder, med det hovedområde, de arbejder indenfor, viser det sig, at konsulenter, der dækker flere hovedområder, sammen med grupperne Merkantil og Teknik har relativt størst erfaring med opsøgende aktivitet over for store virksomheder: 100% 80% 60% 40% 20% 0% Hovedområde kombineret med erfaring med opsøgende arbejde over for store virksomheder 59% 58% 41% 42% 91% 9% 79% 21% 36% 64% 60% 40% Ja Procent Nej Procent Fig. 2. Grupperne Sundhed og Landbrug har kun i meget begrænset omfang opsøgende aktivitet over for store virksomheder. For at få et mere nuanceret billede, har vi isoleret de respondenter, der kun har anført én indgang, og foretaget samme kombination: 12 UNI C

13 2.4 Det opsøgende arbejde over for store virksomheder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Indgang kombineret med erfaring med opsøgende arbejde over for store virksomheder Kun respondenter, der arbejder med én indgang 63% 67% 37% 33% 40% 60% 79% 21% 100% 64% 36% 36% 64% 58% 42% 50% 50% 65% 35% 91% 9% 54% 46% 64% 36% Ja Procent Nej Procent Fig. 3 1 Her viser det sig tydeligt, at indgangene Medieproduktion, Bygnings- og brugerservice, Produktion og udvikling samt Transport og logistik har den relativt største erfaring med opsøgende arbejde over for store virksomheder 2. Dette må formodes at hænge sammen med, at uddannelserne inden for disse indgange bl.a. retter sig mod virksomhedstyper, hvor der traditionelt er mange ansatte aviser og dagblade, radio/tv, boligselskaber, facility management, produktionsvirksomheder, busselskaber o. lign. De indgange, der har den relativt mindste erfaring med opsøgende arbejde over for store virksomheder, er Krop og stil, Sundhed, omsorg og pædagogik samt Dyr planter og natur. For Krop og stil samt Dyr, planter og naturs vedkommende kan det naturligvis hænge sammen med, at der i de brancher, som uddannelserne i disse indgange dækker, kun findes et meget begrænset antal af store virksomheder. På sundhed, omsorg og pædagogik retter bl.a. SOSU-uddannelserne sig mod store virksomheder, men dette område er dimensioneret, og der foregår derfor ikke opsøgende arbejde over for regioner og kommuner, som er de helt store aktører på SOSUuddannelserne. 1 Forkortelserne læst fra venstre står for: Bil, fly og andre transportmidler, Bygge og anlæg, Bygnings- og brugerservice, Dyr, planter og natur, Krop og stil, Mad til mennesker, Medieproduktion, Merkantil, Produktion og udvikling, Strøm, styring og it, Sundhed, omsorg og pædagogik, samt Transport og logistik. 2 Antallet af respondenter på indgangene Bygnings- og brugerservice samt Krop og stil er under 10, og grafen skal for disse søjlers vedkommende derfor tages med et vist statistisk forbehold. UNI C 13

14 2 Resultat af undersøgelsen Figur 2 på side 12 sammenholdt med figur 1 på side 9 viser i øvrigt, at der er en samvariation mellem det ugentlige timetal til det opsøgende arbejde og det opsøgende arbejde over for store virksomheder. Jo flere timer, jo større sandsynlighed er der for, at det opsøgende arbejde også retter sig mod store virksomheder. Denne hypotese understøttes af følgende graf, hvor hovedområderne Sundhed og landbrug som selvstændige hovedområder dog er sorteret fra pga. det relativt lave antal af respondenter i disse grupper med erfaring med opsøgende aktivitet over for store virksomheder: 100% 80% 60% Hovedområde kombineret med ugentligt timetal til det opsøgende arbejde og erfaring (ja/nej) med opsøgende aktivitet over for store virksomheder 39% 12% 19% 36% 25% 34% 10% 40% 20% 0% 68% 56% 63% 63% 21% 29% 22% 6% Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Teknik Merkantil Flere hovedområder I alt Under 10 timer Procent 10-19,9 timer Procent 20-29,9 timer Procent 30 timer eller mere Procent Fig. 4 Hvis man kun kigger på respondenter med hhv. 30 timer eller mere pr. uge (lilla) og respondenter med under 10 timer pr. uge (blå) til det opsøgende arbejde, tegner der sig et tydeligt billede af, at den lilla farve/blok generelt er større i Ja-søjlerne end i Nejsøjlerne, og tilsvarende er den blå farve/blok mindre i Ja-søjlerne end i Nej-søjlerne. 14 UNI C

15 2.5 Er der særlige udfordringer i det opsøgende arbejde over for store virksomheder? 2.5 Over halvdelen af respondenterne, der har erfaring med opsøgende arbejde rettet mod de store virksomheder, oplever ingen særlige udfordringer i forbindelse med dette arbejde. Mere end hver fjerde har dog registreret særlige udfordringer: 4b. Hvis ja i spm. 4. Har du registreret særlige udfordringer i det opsøgende arbejde over for store virksomheder? Antal Procent Ja 48 41% Nej 61 53% Ved ikke 7 6% I alt % Tabel 9. Der tegnes således ikke noget entydigt billede. Ved et kryds af spørgsmål 4b med det hovedområde, som respondenterne arbejder indenfor, viser følgende sig: Hovedområde kombineret med "Særlige udfordringer" 100% 80% 60% 40% 4% 51% 69% 100% 20% 14% 6% 43% 53% 60% 20% 0% 45% 31% 20% 43% 41% Ja Procent Nej Procent Ved ikke Procent Fig. 5. Hovedområderne Teknik, Flere hovedområder og til dels Merkantil skiller sig ud som de områder, hvor der er flest respondenter, som har registreret særlige udfordringer med det opsøgende arbejde over for store virksomheder. UNI C 15

16 2 Resultat af undersøgelsen Ved en sammenligning på indgang for de respondenter, der kun har anført én indgang, fordeler svarene sig således: Indgang kombineret med "Særlige udfordringer" Kun respondenter, der arbejder med én indgang 100% 80% 60% 40% 20% 0% 14% 11% 86% 61% 28% 100% 20% 13% 40% 43% 69% 60% 63% 60% 20% 60% 57% 31% 40% 25% 100% 17% 83% 7% 56% 37% Ja Procent Nej Procent Ved ikke Procent Fig. 6. Da det absolutte antal af respondenter, der ligger bag fig. 6, er relativt lille 3, skal man være meget forsigtig med at tillægge tallene for stor betydning. Der er dog en tendens til, at de samme indgange, som har størst erfaring med det opsøgende arbejde over for store virksomheder (fig. 3), også er de indgange, hvor det opleves forbundet med særlige udfordringer. Det drejer sig om Bygnings- og brugerservice, Medieproduktion, Produktion og udvikling samt Transport og logistik. Hertil kommer også Mad til mennesker, som dog ligger helt gennemsnitligt på spørgsmålet om, hvorvidt det opsøgende arbejde også retter sig mod store virksomheder. Uddannelserne på denne indgang retter sig mod både små, mellemstore og store virksomheder. I undersøgelsen blev der givet mulighed for både at erklære sig mere eller mindre enig i en række på forhånd definerede udsagn om det opsøgende arbejde i store virksomheder og selv at skrive fritekst. 3 Respondentgruppen bag fig. 6 består af 86 personer i alt. Kun på indgangene Bygge og anlæg, Merkantil samt Produktion og udvikling er der mere end 10 respondenter i alt. 16 UNI C

17 2.5 Er der særlige udfordringer i det opsøgende arbejde over for store virksomheder? Dette spørgsmål er besvaret af de i alt 48 respondenter, der har svaret Ja til spørgsmål 4b. Spm. 4c. Hvis ja til spm. 4b. I hvor høj grad føler du, at følgende udfordringer gør sig gældende i store virksomheder? Ja, i høj Ja, i nogen grad Nej, slet I alt grad ikke Procent Procent Procent Procent Antal Det er svært at finde ud af, hvem der har beslutningskompetence vedrørende 27% 54% 19% 100% 48 elever Det er vanskeligt at få indgået en aftale om besøg 29% 46% 25% 100% 48 Der er lang "ekspeditionstid", inden en aftale er på plads 46% 44% 10% 100% 48 Virksomhedens uddannelsesansvarlige har ikke kendskab til den konkrete uddannelse, som jeg repræsenterer 29% 48% 23% 100% 48 Virksomhedens uddannelsesansvarlige forventer, at jeg er generalist og kan hjælpe med EUD generelt 29% 40% 31% 100% 48 og dermed flere forskellige uddannelser Andet 17% 35% 48% 100% 48 Tabel 10. Den største udfordring opleves som den, at der er lang ekspeditionstid, inden en aftale er på plads. Denne udfordring gør sig gældende i høj grad for 46 % og i nogen grad for 44 %. Kun 10 % ser ikke dette som en udfordring. De tre udfordringer Det er svært at finde ud af, hvem der har beslutningskompetence vedrørende elever og Det er vanskeligt at få indgået en aftale om besøg samt Virksomhedens uddannelsesansvarlige har ikke kendskab til den konkrete uddannelse, som jeg repræsenterer vægter også relativt højt. Det er blot hhv. 19 %, 23 % og 25 %, der slet ikke ser dette som en udfordring. Respondenterne havde i et fritekstfelt muligheden for at supplere med øvrige udfordringer. Alle de udfordringer, som er nævnt af respondenterne, fremgår af Bilag 1. Her følger et repræsentativt og generaliseret uddrag: Virksomhederne kender generelt ikke til refusionsordninger, papirgange, m.m. Ved mange store virksomheder er man enten for eller imod elever. De er svære at omvende, hvis de har haft en dårlig oplevelse. Der er langt fra HR til drift. Jeg har ofte kun indirekte eller meget fjern kontakt til den egentlige beslutningstager i de store virksomheder. UNI C 17

18 De store virksomheder vil gerne have én person de kan henvende sig til. Udsagnene indikerer tendentielt, at der i visse af de store virksomheder ikke er så stor tradition for ansættelse af erhvervsuddannelseselever, og at der er en vis afstand til beslutningstagerne vedrørende elevansættelse. 13 af de respondenter, der oplever særlige udfordringer i forbindelse med det opsøgende arbejde over for store virksomheder, nævner, at det er forbundet med specifikke uddannelser. Følgende uddannelser nævnes: VVS Bygningsmaler Tømrer Struktør Serviceassistent og rengøringstekniker Ejendomsservicetekniker Multimedieanimator Digital media Eventkoordinator Kontor EL Godschauffør Lager og logistikoperatør 18 UNI C

19 3.1 Generelt om respondenterne 3 Undersøgelsen har haft som overordnet formål at belyse den praksis og de erfaringer, som erhvervsskolernes praktikpladskonsulenter har i forbindelse med det opsøgende arbejde over for store virksomheder med mere end 100 ansatte. Undersøgelsen skulle blandt andet belyse, om der er særlige udfordringer forbundet med dette arbejde. 3.1 Undersøgelsen blev besvaret af 53 % af de adspurgte, og vi må på baggrund af s og telefonopkald formode, at svarprocenten kunne være blevet endnu højere, hvis vi udtrykkeligt havde gjort opmærksom på, at vi også ønskede undersøgelsen besvaret af medarbejdere uden erfaring med opsøgende aktivitet over for de store virksomheder. Vi formoder derfor også, at der blandt respondenterne er en overrepræsentation af medarbejdere, som faktisk har erfaring med opsøgende arbejde over for store virksomheder. Næsten halvdelen af respondenterne har under 10 ugentlige timer til rådighed til det opsøgende arbejde og må derfor formodes at have en anden primær funktion på skolen. Hver femte har over 30 ugentlige timer til rådighed og må formodes at være fuldtidsansat til det opsøgende arbejde og øvrige konsulentopgaver. Der er en tendens til, at det er konsulenterne på de tekniske indgange, der har flest timer til rådighed pr. konsulent ud af 10 af respondenterne har erfaring med opsøgende arbejde over for store virksomheder, som er den virksomhedstype, der gennemsnitligt bruges mindst tid på, sammenlignet med de små og mellemstore virksomheder. Det er medarbejdere inden for indgangene Bygnings- og brugerservice, Medieproduktion, Produktion og udvikling samt Transport og logistik, der har relativt mest opsøgende aktivitet over for de store virksomheder. På indgangene Krop og stil, Dyr, planter og natur samt Sundhed, omsorg og pædagogik finder der stort set ikke opsøgende arbejde sted over for de store virksomheder, hvilket primært må forklares ift. den typiske størrelse på virksomhederne inden for de brancher, som indgangenes uddannelser retter sig mod. Der er en tendentiel sammenhæng mellem det opsøgende arbejde over for store virksomheder og det ugentlige timetal til det opsøgende arbejde. Jo flere timer, jo større sandsynlighed er der for, at det opsøgende arbejde også retter sig mod store virksomheder. Der er dog tale om en samvariation og ikke nødvendigvis en årsagssammenhæng. UNI C 19

20 3.3 Spørgsmålet om, hvorvidt der er særlige udfordringer forbundet med det opsøgende arbejde over for store virksomheder, kan ikke besvares entydigt. Over halvdelen af respondenterne, der har erfaring med de store virksomheder, svarer Nej, mens 4 ud af 10 svarer Ja. De medarbejdere, der oplever de største udfordringer, arbejder inden for de indgange, hvor der er relativt størst erfaring med opsøgende aktivitet over for store virksomheder, nemlig indgangene Bygnings- og brugerservice, Medieproduktion, Produktion og udvikling samt Transport og logistik. Hertil kommer indgangen Mad til mennesker. De udfordringer, der opleves som de største er, at der er lang ekspeditionstid, inden en aftale er på plads. Det opleves også i en vis grad som en udfordring, at det er svært at finde ud af, hvem der har beslutningskompetence vedrørende elever, og at det er vanskeligt at få indgået en aftale om besøg. Alle 3 udsagn har det til fælles, at det kræver tid og vedholdenhed at overvinde dem. Hvis skolerne skal systematisere det opsøgende arbejde og herunder også intensivere det over for store virksomheder, der hvor de findes inden for branchen og det lokalgeografiske område, må der derfor være fokus på dette vilkår. 20 UNI C

21 Bilag 1: Øvrige udfordringer i det opsøgende arbejde over for store virksomheder De udfordringer, som respondenterne har nævnt i fritekstfeltet efter spørgsmål 4c, er her oplistet med respondentens erhvervsfaglige fællesindgang(e) i parentes. Virksomhederne kender generelt ikke til refusionsordninger, papirgange, m.m. (B, F og T, B og B, M til M). Velvilje og positive intentioner matcher ikke altid en travl hverdag ift. lærlingeoprettelse; eksempelvis indenfor Bygge- og Anlæg. + begrænset prioritering af elevoprettelse i byggestartsfase (B og A, B og B, S, S og it). Ved mange store virksomheder er man enten for eller imod elever. De er svære at omvende hvis de har haft en dårlig oplevelse (B, F og T, B og B, M til M). Ved almene boligselskaber, som uddannelsen ejendomsservicetekniker, særligt retter sig mod, er der en helt speciel beslutningsproces via afdelingsbestyrelser, selskabsbestyrelser og beboerdemokrati (B og B, S, S og it). Trods et stort budget, endda skattekroner, er de store offentlige og halvoffentlige virksomheder meget tilbøjelige til at sige de ikke har råd (T og L). Større virksomheder mener ofte, at de ikke kan tilbyde elevuddannelse, da det er helt specifikke faglige kompetencer, de efterspørger i hverdagen. Det er for tids- og ressourcekrævende med elever (Medie). Større virksomheder benytter sig i stigende grad, af WEB-baseret ansøgning og sløjfer ofte muligheden for at komme i kontakt med de enkelte afdelinger som har "hands on" på elever og praktikanter lige netop indenfor et specielt område (P og U). Skoleophold, Tidspunkter, service (T og L). Mange virksomheder har ikke det fulde overblik over egne godkendelser (P og U). Mange store virksomheder tager en vis andel lærlinge, ofte kun 3-4 % af de faglærte inden for området. Og selvom de har byggepladser uden lærlinge i det pågældende fag, tager de ikke flere lærlinge end de plejer. Det er en meget tung struktur at ændre (B, F og T, B og A, B og B, K og S, P og U, S, S og it). Langt fra HR til drift. Mange p. numre og problemer m. Elevplan og div. Adgangskoder, der oftest flg. cvr (B og B). Lang responstid og som oftest flere led til beslutningstager (B og A, T og L). Jeg har ofte kun indirekte eller meget fjern kontakt til den egentlige beslutningstager (T og L). Især i større virksomheder er proces et vigtigt element (T og L). I større virksomheder er det ofte et problem, at der skal følge tilskud med for at de vil arbejde med elever (M til M). Hjælpe elever med ny læreplads ved eks. lukning af virksomheder. m.m. (M til M). Det kan være svært at finde frem til rette vedkommende (S, S og it). Det er sådan i byggebranchen, at så snart virksomhederne har svende inden for faget, der arbejder på akkord, så er det meget svært for virksomheden at få svendene til at tage lærlinge med i akkorderne (B og A). UNI C 21

22 Bilag 1: Øvrige udfordringer i det opsøgende arbejde over for store virksomheder Det er for tidskrævende at få og have elever i forhold til udbytte. De store virksomheder kigger mere på deres udbytte og profit end at tage et socialt ansvar. Det skal være nemmere og mere enkelt at få/have elever. Eleverne lever ikke op til forventninger (Merkantil). Der er mange der vil bestemme, men ikke tage ansvar, for der er høj- og lavkonjunkturer, som har stor påvirkning af firmaets behov for lærlinge, for at kunne opretholde en god uddannelse (P og U). De vil gerne have én person de kan henvende sig til, lige meget hvilken uddannelse (Medie). De klarer tit deres rekruttering selv (B og A). De kender ikke uddannelsen, da de ikke definerer sig som grafisk virksomhed, hvilket de også sjældent er, men de har flere ansatte inden for området (Medie). Deres selvforståelse af hvad de laver, er et andet sted. De glemmer, at de har andre grene end deres primære indtjeningskilde. Og derfor måske kan have et langt bredere udbud af elevpladser (Medie). 22 UNI C

23 Bilag 2: Spørgeskemaundersøgelsen - Undersøgelsen blev sendt ud via mandag den 30. september Et link i mailen gav adgang til undersøgelsen. På baggrund af oplysningerne i Praktik+, som har leveret adresserne, kendes respondenternes skole automatisk. ens tekst: Kære XXX I forbindelse med Undervisningsministeriets og UNI Cs igangværende praktikpladskampagne vil vi bede dig om at bruge 5 minutter på at svare på nogle få spørgsmål om dit opsøgende arbejde over for store virksomheder. Følgegruppen bag praktikpladskampagnen ønsker nemlig belyst, om der er særlige udfordringer i forbindelse med det opsøgende arbejde over for store virksomheder (virksomheder med mere end 100 ansatte). Klik her for at komme til spørgeskemaet. Sidste frist for besvarelse er mandag den 7. oktober kl Der vil blive trukket lod om 6 flasker vin blandt de praktikkonsulenter, der har besvaret skemaet. Vinderen kontaktes direkte. Resultatet af undersøgelsen offentliggøres på den kommende konference om det praktikpladsopsøgende arbejde, onsdag den 27. november i Torvehallerne i Vejle. Spørgsmål til undersøgelsen kan rettes til specialkonsulent Anne Birch, tlf. nr På forhånd tak. Med venlig hilsen Anne Birch Specialkonsulent Kontor for administrative systemer Tlf.: Direkte: Mobil: UNI C 23

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

PRAKTIKPLADSUDFORDRINGEN EFTERSPØRGSEL OG UDBUD AF PRAKTIKPLADSER

PRAKTIKPLADSUDFORDRINGEN EFTERSPØRGSEL OG UDBUD AF PRAKTIKPLADSER PRAKTIKPLADSUDFORDRINGEN EFTERSPØRGSEL OG UDBUD AF PRAKTIKPLADSER Redaktion: Karina Fredenslund Ramsløv, konsulent, DEA og Morten Anthonsen, projektassistent, DEA Udgiver: DEA Tryk: Best-Buy-Broker A/S

Læs mere

Fra ufaglært til faglært

Fra ufaglært til faglært Fra ufaglært til faglært VEU Konferencen 2013 Torsdag den 12. december 2013 ved Specialkonsulent Michael Andersen Voksen- og efteruddannelsesenheden på EVA Disposition Hvorfor der er brug for at flere

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8 Alle 9'ere Hele UU Faxe Næstved Vordingborg 10. skoleår 44,7 48,3 36,8 55,7 EUD 10,6 11,5 11,7 7,8 Gymnasiale 39,9 35,9 46,4 31,6 STU/EGU 0,4 0,2 0,3 0,6 Andet 4,5 4,1 4,8 4,4 Alle 10'ere 10./11. skoleår

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER INDLEDNING Den politiske målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, udfordres af manglen på lære- og elevpladser

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Tech College Aalborg

Tech College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Tech College Aalborg Colleger: College College College College College College College Style & Wellness College College Style & Wellness

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt 10.000 unge mangler en praktikplads omkostningerne er betydelige Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt Næsten 10.000 unge står nu uden en praktikplads i en virksomhed. Hovedparten har

Læs mere

Construction College

Construction College VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaunsøgelse Uddannelser: Vindmølleoperatør 72,9 57,9 Administration og information Rekruttering af elever 63,6 Skoleperiones indhold Motivation 67,6

Læs mere

Auto College Aalborg

Auto College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 22 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Administration og information 67,4 55,7 Rekruttering af elever 55,9 7,3 Skoleperiodernes indhold Motivation 7, 7,9 Elevens

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

Den særlige efteruddannelsesindsats for lærere på erhvervsfaglige

Den særlige efteruddannelsesindsats for lærere på erhvervsfaglige Bilag Den særlige efteruddannelsesindsats for lærere på erhvervsfaglige uddannelser Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere på erhvervsfagligeuddannelser vedr. efteruddannelse Bilag Den særlige efteruddannelsesindsats

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER METODENOTAT

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER METODENOTAT UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER METODENOTAT INDLEDNING OG OPERATIONALISERING Undersøgelsen er gennemført som en telefonisk spørgeskemaundersøgelse af Epinion i december 2013. Undersøgelsen

Læs mere

Højtuddannede i SMV er

Højtuddannede i SMV er Højtuddannede i SMV er Håndværksrådets konjunkturundersøgelse for 4. kvartal 2011 er baseret på et spørgeskema udsendt til knap 1600 respondenter, hvoraf 708 små og mellemstore virksomheder (SMV er) har

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Automatik og proces 6,9 77, 4, Administration og information Rekruttering af elever 60, 70,6 Skoleperiodernes indhold Motivation

Læs mere

UNGE OG VIRKSOMHEDERS UDDANNELSESENGAGEMENT

UNGE OG VIRKSOMHEDERS UDDANNELSESENGAGEMENT Region Hovedstaden UNGE OG VIRKSOMHEDERS UDDANNELSESENGAGEMENT Jobs med uddannelsesperspektiv UNGE OG VIRKSOMHEDERS UDDANNELSESENGAGEMENT Jobs med uddannelsesperspektiv Region Hovedstaden, november 2012

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole (2014-15), samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb.

Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole (2014-15), samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb. Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole (2014-15), samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb. Ansøgning til Ungdomsuddannelserne Personlige oplysninger

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

1. År 2011 blev et flot praktikplads år

1. År 2011 blev et flot praktikplads år Marts 2012 Nyt om uddannelse 1. År 2011 blev et flot praktikplads år Indgåede uddannelsesaftaler 2011 2010 2011 Procent (i hele tal) Bil, fly og andre transportmidler 2.173 2.135-2 % Bygge og anlæg 5.156

Læs mere

Krisen påvirker praktikpladssituationen

Krisen påvirker praktikpladssituationen 22. marts 2010 Krisen påvirker praktikpladssituationen Praktikpladssituationen. Mulighederne for at finde beskæftigelse i regionen til lærlinge og elever er påvirket negativt af finanskrisen. 34 procent

Læs mere

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 9.45-10.00 Velkomst 10.00-10.45 Status og regler v. UVM 11.00-12.30 Workshop 1. 12.30-13.15 Frokost 13.15-14.50 Workshop 2 14.50-15.30 Skolepraktik resultater og udviklingsmuligheder

Læs mere

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende.

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende. Til de lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer for elektrikeruddannelsen August 2009 Debatoplæg Flere praktikpladser i elbranchen Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

It i folkeskolens undervisning

It i folkeskolens undervisning AN AL YS E NO T AT 7. maj 2012 It i folkeskolens undervisning Dansk Erhverv og Danmarks Lærerforening sætter fokus på brug af it i folkeskolens undervisning og har i den forbindelse fået gennemført tre

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder

Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder UNI C Juni 2005 Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk Spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1 EUD-reform - med fokus på kvalitet Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet Side 1 Den smeltende isflage Faldende søgning fra 9./10. kl.: Fra 29 pct. i 2006 til 19 pct. i 2012 Højt frafald:

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,3 % i forhold til 93,2 %

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juni 2014 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Undersøgelsens baggrund og formål... 3 1.2 Afgrænsning... 3 2

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredsundersøgelse peger tydeligt i retning af, at eleverne på erhvervsskolerne ikke får

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune UU s ledelsesinformation. Placeringsstatistikker: 15 17årige: Antallet af unge i gang med uddannelse og unge i forberedende aktiviteter ligger samlet på 98,2%.

Læs mere

Eux - behov for justeringer. Erfaringer og vurderinger af eux blandt medlemmer

Eux - behov for justeringer. Erfaringer og vurderinger af eux blandt medlemmer Eux - behov for justeringer Erfaringer og vurderinger af eux blandt medlemmer af IDA og GL September 2015 Indhold Eux - behov for justeringer... 3 Søgningen til eux er stærkt stigende... 4 Bekymring for

Læs mere

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse Om uddannelsesmuligheder og vejledning 10. klasse Aug 2013 Program Uddannelsessystemet et overblik Erhvervsuddannelserne EUX 2 uddannelser i én De gymnasiale uddannelser Adgangskrav Uddannelsesparathed

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

LEDELSE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN -analyse af behovet for ledelse i byggebranchen.

LEDELSE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN -analyse af behovet for ledelse i byggebranchen. LEDELSE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN -analyse af behovet for ledelse i byggebranchen. LEDELSE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Undersøgelse af behovet for ledelseselementer og hvilke typer i bygge- og anlægsbranchen.

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

TEST AF RUBRIKANNONCER I IBYEN

TEST AF RUBRIKANNONCER I IBYEN TEST AF RUBRIKANNONCER I IBYEN Formål Måle hvor mange der kigger på siderne med rubrikannoncer Måle hvor længe de kigger på siderne Måle om de på siderne finder information de ikke ser andre steder Måle

Læs mere

8. klasse - UEA Opgaver til www.ug.dk

8. klasse - UEA Opgaver til www.ug.dk 8. klasse - UEA Opgaver til www.ug.dk Arbejdsark 1 Opgave 1 Jacob leder efter en erhvervsuddannelse. Han vil gerne arbejde med dyr og planter og vil gerne se på mulighederne. 1. Hvor mange erhvervsuddannelser

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever UNI C UNI C, 03.02.2011 Indhold 1 Kom godt i gang... 5 1.1 Start

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Byggeriet uddanner også til andre brancher

Byggeriet uddanner også til andre brancher Byggeriet uddanner også til andre brancher En fjerdedel af alle lærlinge på erhvervsuddannelserne uddannes inden for bygge og anlægsområdet det svarer til, at 17. lærlinge i øjeblikket er i gang med at

Læs mere

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning.

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning. Dansk Byggeri og 3F Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg Kvantitativ belysning April 2013 Seniorkonsulent Kim Madsen Side 1 Analyse af unge med uddannelsesaftale,

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

En temperaturmåling på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune. Virksomhedsbarometer

En temperaturmåling på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune. Virksomhedsbarometer En temperaturmåling på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune Virksomhedsbarometer for perioden 1. juli - 31. december 2014 2 Indledning Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser blandt kommunens

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt Tal på vejen 2008 UUV Greve Kommune Tal på vejen 2008 De unge i 9. og 0. klasse ved, hvad de skal efter grundskolen. 99 % af de unge har med deres uddannelsesvalg

Læs mere

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 SIDE 1/8 Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 Formålet med ovennævnte seminar var at sikre de nordjyske SMVers bevågenhed i forhold til udviklingen af digitalisering og e-handel indenfor markederne

Læs mere

Praktikmål i Danmark

Praktikmål i Danmark Praktikmål i Danmark Hvad, hvorfor & hvordan Arena for kvalitet i fagopplæringen Tromsø, 11. sept. 2014 Regina Lamscheck-Nielsen 11-09-2014 1 Agenda 1. Hvad: Udformning & anvendelse af praktikmål 2. Hvorfor:

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Side 1 af 9 10/10/2013 infonyt Tømreruddannelsen Efterår 2013 På tømreruddannelsen vil vi gerne knytte tættere kontakt til branchen, derfor udsender vi et nyhedsbrev op til fire gange om året. Nyhedsbrevet

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015

Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015 VER. 2 (bemærk: væsentlige ændringer angivet med rødt) Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015 I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 (ÆFL15) er der indarbejdet en

Læs mere

DEL. Resultater fra alle spørgsmålene Resultater fra tømrervirksomheder Resultater fra auto-virksomheder Resultater fra Elektrikervirksomheder

DEL. Resultater fra alle spørgsmålene Resultater fra tømrervirksomheder Resultater fra auto-virksomheder Resultater fra Elektrikervirksomheder Undersøgelse: 9LUNVRPKHGHUVRSUHWWHOVHDI SUDNWLNSODGVHU LQGHQIRUXGGDQQHOVHU 7U IDJHQHV%\JJHXGGDQQHOVH±7 PUHU $XWRPHNDQLNHU (OHNWULNHU 2OH.DUPDUN 0RUWHQ3LLO+DQVHQ 'DQPDUNV(UKYHUYVS GDJRJLVNH/ UHUXGGDQQHOVH

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder

Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder Indledning ASE har spurgt knap 2600 universitetsstuderende om forskellige aspekter vedrørende start af egen virksomhed. Herunder hvor mange, der viser

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere