Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg"

Transkript

1 Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april- maj Transporterhvervets Uddannelser Maj 2011

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Fakta om undersøgelsen... 3 Resultat af undersøgelsen... 4 Om respondenterne... 4 Om udvalgene... 4 Fordeling af opgaver i udvalgene... 5 Udvalgenes arbejdsområder... 5 Udvalgene og skolen... 6 Introduktion af nye medlemmer... 8 Informationsniveauet Udvalgene og TUR Side 2 af 12

3 Indledning Dette notat har til formål at præsentere og beskrive resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse, der har været udsendt til de partsudpegede medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område i april og maj måned Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført som en del af Projekt LUU - TURs særlige indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg med henblik på at styrke udvalgenes indsats og indflydelse i forhold til deres arbejdsopgaver. Formålet med undersøgelsen er at give et billede af, hvordan de lokale uddannelsesudvalg arbejder, hvad deres prioriteringer og informationsbehov er, samt at afdække tilfredshedsniveauet i udvalgene. Fakta om undersøgelsen Spørgeskemaet har været udsendt til alle registrerede adresser for partsudpegede LUU-medlemmer i TURs database. Spørgeskemaet blev første gang udsendt den 14. april Første påmindelse blev udsendt 14 dage efter (den 27. april) og den 4. maj blev tredje og sidste påmindelse sendt ud til de, der endnu ikke havde gennemført spørgeskemaet. I alt blev spørgeskemaet sendt ud til 171 respondenter, hvoraf det blev konstateret, at fem af de adspurgte var uden for målgruppen. Derudover var der 18 s, der ikke kunne leveres, hvilket betyder, at populationen for undersøgelsen reelt har bestået af 148 personer. Af de 148 har 69 af de adspurgte gennemført spørgeskemaet, mens 9 har påbegyndt spørgeskemaet, uden at færdiggøre det. 12 har ikke ønsket at deltage. Dette giver en responsprocent på 61 % og en gennemførselsprocent på i alt 47 %. Side 3 af 12

4 Resultat af undersøgelsen Om respondenterne (spørgsmål 1 5) Resultatet viser, at hovedparten af de udvalgsmedlemmer, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, er medlemmer, som har siddet i et lokalt uddannelsesudvalg i en længere årrække. 46 % af respondenterne har været medlem af et LUU i mere end fire år, mens kun 13 % har været medlem i mindre end et år. Ingen af de, der har gennemført spørgeskemaet, har været medlem i mindre end seks måneder, hvorfor det kan konstateres, at undersøgelsen ikke rummer besvarelser fra nyudpegede medlemmer. Undersøgelsen indikerer endvidere, at de medlemmer, der har besvaret spørgeskemaet, ser ud til at repræsentere en meget aktiv gruppe af udvalgsmedlemmer. 82 % af de adspurgte har deltaget på tre eller fire ud af de sidste fire udvalgsmøder, mens kun 7 % har deltaget på ét eller ingen. Endvidere er en relativ stor procentdel af respondenterne (26 %) medlem af et brancheudvalg i TUR, herunder primært inden for områderne vejgodstransport, personbefordring, lager- og terminal og lufthavn. Det skal således tages med i betragtning, at denne gruppe givetvis ofte føler sig godt informeret via deres medlemskab af deres brancheudvalg, og derfor ikke nødvendigvis udgør profilen på det typiske LUUmedlem. Kun et lille antal er medlem af skolebestyrelsen på samme skole, hvor de også repræsenterer det lokale uddannelsesudvalg (7 %). Om udvalgene (spørgsmål 6 8) I alt er der kommet besvarelser fra 22 ud af 23 skoler. TEC Landtransport, AMU Syd, AMU Nordjylland, Erhvervsskolen Nordsjælland og UC Holstebro er de skoler, der er repræsenteret med flest respondenter (5-10 udvalgsmedlemmer). AMU Vest, EUC Lillebælt, EUC Sjælland og Århus Tech er alle repræsenteret med fire medlemmer, mens de resterende 13 udvalg er repræsenteret med 1 3 respondenter. Side 4 af 12

5 Hovedparten af udvalgene varetager både EUD og AMU (57 %). 19 % af udvalgsmedlemmerne har udelukkende med AMU at gøre og det samme tal er gældende for EUD. Endvidere viser undersøgelsen, at udvalgene primært er beskæftiget inden for godstransport, lager og personbefordring. Enkelte af respondenterne er beskæftiget inden for områderne redder, havn og lufthavn, mens et enkelt medlem har svaret erhvervsfiskeri som uddannelsesområde. Fordeling af opgaver i udvalgene (spørgsmål 9 10) I forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen er der blevet spurgt ind til fordelingen af opgaverne i udvalgene. Besvarelserne viser, at det primært er en lederrepræsentant, eller en sekretær fra skolen, der står for at udarbejde dagsorden (55 %). 35 % svarer, at det er formandskabet, der er ansvarlig for denne opgave. I de fleste tilfælde er det formandskabet for udvalget, der er ordstyrer ved møderne (65 %), mens det for 22 % af besvarelserne er en leder fra skolen, der påtager sig denne opgave. Undersøgelsen viser endvidere, at det primært er skolen, der står for udarbejdelse af referat (84 %). Dog er det kun 30 %, der svarer, at formandskabet i udvalget godkender referatet inden det sendes ud (36 % har angivet ved ikke ). De ovenfor anførte data understreger, at der fortsat kan være god grund til at styrke formandskabernes rolle i mange udvalg. Udvalgenes arbejdsområder (spørgsmål 11 12) Spørgeskemaundersøgelsen har ønsket at afdække, hvilke opgaver, udvalgene har været beskæftiget med inden for det seneste års tid og hvilke områder, der for det enkelte medlem prioriteres højest. De tre områder, som hovedparten af medlemmerne har været beskæftiget med er udvikling af undervisningsplan (59 %), markedsføring af uddannelser (58 %) samt afdækning af lokale kompetencebehov (54 %). Dernæst er det arbejdsopgaver som be- Side 5 af 12

6 handling af elevklager (30 %), udvikling af svendeprøver (29 %), kvalitetssikring af skolepraktik (28 %), samt behandling af klager og uoverensstemmelser mellem skole og praktikvirksomhed (28 %), som medlemmerne er beskæftiget med. 23 % af respondenterne har svaret, at de i deres udvalg har været beskæftiget med arrangering af branchefaglige aktiviteter, som f.eks. temadag. Kun 22 % har svaret, at de i deres udvalg har været beskæftiget med tilfredshedsmålinger med henblik på at sikre kvaliteten af de uddannelser, udvalget er tilknyttet. Det kan undre, at kun 22 % angiver dette, da medlemmerne senere i undersøgelsen angiver, at de prioriterer arbejdet med kvalitetssikring af uddannelse meget højt. Herudover viser besvarelserne, at kun 17 % har været beskæftiget med ansøgninger om AER /FOU, hvilket antyder, at det kun er i sjældne tilfælde, at udvalgene inddrages i arbejdet med disse ansøgninger fra skolerne. Dette er ikke blot kritisabelt, men direkte i modstrid med intentionerne med AER-projekterne. Til sidst er det værd at bemærke, at 14 % af de adspurgte har svaret, at de i løbet af det sidste års tid ingen aktiviteter har haft. Dette tyder på, at der findes udvalg, som fungerer mindre ideelt. Eller at der er udvalg, som reelt ikke fungerer. Hvordan medlemmerne selv prioriterer opgaver i forbindelse med deres udvalgsarbejde har været behandlet i spørgsmål 12. Resultatet viser, at alle de adspurgte prioriterer de nævnte områder relativt højt. Især skal udvikling af de faglige indhold i uddannelserne fremhæves, som i 90 % af besvarelserne tilegnes høj prioritet. Udvalgene og skolen (spørgsmål 13 15) I spørgsmål 13 har der været spurgt ind til, i hvor høj grad medlemmerne mener, at deres udvalg har indflydelse på skolens beslutninger. 33 % har svaret, at de mener, at deres arbejde i høj grad har indflydelse, mens 52 % har svaret i nogen grad. 12 % mener at have slet ingen eller ringe indflydelse på skolens beslutninger. Noget tyder således på, at mange LUU medlemmer oplever en manglende mulighed for indflydelse på skolens beslutninger. Omvendt viser besvarelsen også, at 33 % tilsyneladende Side 6 af 12

7 har fundet veje til at sætte deres synspunkter igennem. Der kan dog ikke konkluderes entydigt på dette punkt. I spørgsmålet om, hvorvidt medlemmerne er tilfredse med samarbejdet med skolen, viser resultatet, at medlemmerne overvejende er meget tilfredse (42 %). 38 % har svaret, at de er tilfredse. 14 % er hverken tilfredse eller utilfredse, mens 5 % er mindre tilfredse eller direkte utilfredse. Følgende udsagn blev givet, da der i spørgsmål 15 blev opfordret til at tilføje kommentarer til samarbejdet mellem udvalget og skolen: Nr. 15: Hvis du har yderligere kommentarer til samarbejdet mellem dit LUU og skolen, angiv dem venligst nedenfor: Et meget aktivt LUU med stor gensidig respekt og lydhørhed. / Det er en fornøjelse at deltage i arbejdet. Der er ikke nogen fornyelse, det er den samme ledelse der har været på skolen i mange år. Jeg syntes det er et godt udgangspunkt, at det er arbejdsgiver og arbejdstager repræsentanter, som er med til at påvirke skolerne i retning af nogle gode ungdomsuddannelser / voksenuddannelser. Selv med de bedste intentioner er det svært at få tingene til at virke. Der er ingen repræsentant fra Transport & Logistik-området i skolens bestyrelse, og det er jeg ikke tilfreds med. Introduktion Kunne ønske til hvervet mere fokus på kvalitetssikringen af uddannelsens udvikling ved at have et meget tættere samspil med praktikken. Der kunne med fordel være fokus på fordelen ved, at vi har med en vekseluddannelse at gøre, hvor skole og praktikdelene i højere grad udvikler sig sammen. Jeg føler ikke der er kobling imellem LUU og skolens bestyrelse andet end når der tales om besparelser. Side 7 af 12

8 Introduktion af nye medlemmer (Spørgsmål 16 18) I spørgsmål har spørgeskemaet spurgt ind til introduktionen af nye medlemmer. Resultaterne peger i retning af, at introduktionen til hvervet som udvalgsmedlem foregår meget forskelligt. 49 % af medlemmerne er blevet introduceret af deres egen organisation, mens det i 29 % af tilfældene har været skolen, der har stået for introduktionen. 17 % har svaret, at de er blevet introduceret af andre udvalgsmedlemmer. 13 % har svaret, at de slet ikke har fået nogen introduktion. Der synes således at være en manglende systematik i arbejdet med introduktion af nye medlemmer byggende på hvem gør hvad, hvordan og hvornår? Størstedelen af medlemmerne har været tilfredse (52 %) eller meget tilfredse (14 %) med den introduktion de har fået. Dog har en tredjedel af medlemmerne svaret, at de ikke er direkte tilfredse med den introduktion, de har fået: 20 % er hverken tilfredse eller utilfredse, mens 13 % er mindre tilfredse eller ikke tilfredse. Side 8 af 12

9 Følgende udsagn blev givet, da de adspurgte blev opfordret til at komme med forlag til, hvad der kan gøres, for at give nyudpegede medlemmer en bedre introduktion til udvalgsarbejdet: Nr. 18: Har du forslag til, hvad der kan gøres for at give nye medlemmer en bedre introduktion til LUU? I region nord er det min opfattelse, at andre 3F afdelinger prioriterer LUU inden for transport meget lavt, og næsten aldrig kommer til møderne. / Jeg har inden for det sidste års tid siddet alene fra B siden en tre gange. Afholdelse af kurser for nye medlemmer. Man kunne godt lave en eller anden form for undervisning til LUU arbejdet. At der afholdes et seminar for nyvalgte, så de kender opgaverne og er med til at tage ansvar for disse. / Der er mange opgaver som man skal forholde sig til, så det er vigtigt at være godt rustet inden man indtræder i LUU Invitere dem ud på skolen før første møde hvor formandskabet og skolelederen introdocerer LLU, samt viser rundt. Nej, ikke umiddelbart. Men jeg syntes at det er vigtigt, at der løbende afholdes kurser for nye LUU medlemmer. Kursusdage i emnet. Fast procedure for introduktion af nye medlemmer. Der kunne f.eks. laves en skriftlig og ensartet introduktion for alle nye medlemmer af et LUU. Det skal være et krav, at man får "kursus" i hvad det vil sige at være medlem af LUU. Side 9 af 12

10 Informationsniveauet (spørgsmål 19-20) I spørgsmål 19 viser besvarelserne, at medlemmerne er rimelige tilfredse med informationsniveauet fra deres organisation. 71 % er tilfredse eller meget tilfredse. 17 % er hverken tilfredse eller utilfredse, mens 10 % udtrykker direkte utilfredshed med informationsniveauet. I spørgsmål 20 er medlemmerne blevet bedt om at svare på en række udsagn om informationsniveauet i deres udvalg. Besvarelserne viser, at medlemmerne i overvejende grad mener, at de får nok information til at træffe beslutninger, og at hovedparten kender deres uddannelser i et rimeligt omfang. Endvidere mener det store flertal, at udvalgets arbejde skaber handlinger og resultater (72 %). Dog bør det bemærkes, at der er en gruppe af udvalgsmedlemmer, som ikke er helt enige i denne påstand. I alt er der 28 %, som har svaret negativt på dette udsagn, hvilket indikerer, at ikke alle udvalg fungerer lige godt. Ved påstanden om, at medlemmerne har et godt kendskab til uddannelsessystemet, har de adspurgte meldt tilbage, at 76 % er meget enige eller enige i dette udsagn, hvorimod 24 % har angivet mindre enige, ikke enige eller ved ikke. Der findes derfor tydeligvis et behov for mere information af systemoplysende karakter. Hvorvidt medlemmerne mener at være bekendte med deres udvalgs kompetenceområder er tendensen den samme. 68 % svarer, at de mener at være bekendte med deres kompetencer i udvalget, mens 28 % angiver, at de ikke er helt enige i dette postulat. Side 10 af 12

11 Udvalgene og TUR (Spørgsmål 21 26) Spørgeskemaet har spurgt ind til medlemmernes tilfredshed med informationsniveauet fra TUR, og om hvorvidt de er opsøgende i forhold til nyheder og anden information på TURs hjemmeside. I denne forbindelse gøres der opmærksom på det faktum, at 26 % af de adspurgte er medlemmer af et brancheudvalg i TUR (jf. spørgsmål 3), hvilket kan formodes at have en vis indflydelse på resultatet på dette område. Undersøgelsen viser, at respondenterne er meget tilfredse eller tilfredse med informationsniveauet fra TUR (i alt 53 %), mens 30 % har angivet hverken tilfreds eller utilfreds og 12 % ikke tilfreds. Af de adspurgte medlemmer er der kun 9 %, som besøger TURs hjemmeside på ugentlig basis. 41 % besøger siden jævnligt (ca. hver måned), mens der er en stor gruppe på i alt 51 %, der sjældent (ca. hvert halve år) eller aldrig besøger TURs hjemmeside. Kun 33 % er tilmeldt TURs nyhedsbrev og 13 % TUR Forlags nyhedsbrev. Resultatet af undersøgelsen peger på, at der er en gruppe af udvalgsmedlemmer, der enten ikke er bekendte med TURs hjemmeside og nyhedsbrev, eller at de ikke betragter TURs online informationer som et brugbart værktøj i deres udvalgsarbejde. Besvarelserne kan også tyde på, at der skal gøres en bedre indsats for, at TURs hjemmeside og nyhedsbreve er målrettede og attraktive for medlemmer af LUU, f.eks. ved opbygning af et særligt rum for medlemmer af LUU. I spørgsmål 25 er der blevet spurgt ind til, hvorvidt medlemmerne kunne tænke sig, at TUR informerede dem om en række specifikke emner. Resultatet viser entydigt, at der er et informationsbehov på rigtig mange områder. Ca. halvdelen ønsker mere information om nye bekendtgørelser, nye uddannelsesordninger og nye uddannelsesmål. Mange har endvidere svaret, at de ønsker information om regler og rammer for uddannelsesudvikling (eksempelvis bonusordninger og ændret brugerbetaling på AMU), om nye FKB er, samt om generelle nyheder fra TUR. Kun 15 % har svaret, at de ikke føler de har behov for mere information. Der findes givetvis en udfordring for TUR i form af en mere direkte kommunikation fra de enkelte brancheudvalg ud til medlemmerne af LUU. Side 11 af 12

12 Afslutningsvist er medlemmerne blevet opfordret til at kommentere eller give forslag til, hvordan arbejdet i deres LUU kan forbedres, herunder hvordan samarbejdet mellem LUU og TUR kan styrkes. Følgende udsagn blev givet: Nr. 26: Har du kommentarer eller forslag til, hvordan arbejdet i dit LUU kan forbedres, herunder hvordan samarbejdet mellem LUU og TUR kan styrkes? Evt. besøg (måske en gang årligt) af en fra TUR, ligesom før hen. / Vedkommende behøver ikke deltage i samtlige møder, men lige engang imellem, / Dette vil gøre at TUR kommer tættere på. Jeg kunne godt tænke mig, at der blev udarbejdet en tjekliste til det konkrete arbejde i udvalget. / / Det undrer mig at skolerne ikke for besked fra TUR, om de sager som bliver behandlet på centrale mæglingsmøder. Her tænkes på eventuel le tilbagekaldelser af godkendelser. Der er for få møder til at det kan få væsentlig betydning. Side 12 af 12

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Lærlinge og elevers psykiske arbejdsmiljø

Lærlinge og elevers psykiske arbejdsmiljø Undervisningsministeriet Lærlinge og elevers psykiske arbejdsmiljø Rapport Februar 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Undervisningsministeriet

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER Frivilligrådet Juni 2011 Copyright Frivilligrådet 2011 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner. September 2002

Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner. September 2002 Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner September 2002 Organiseringen af LO s regionale og lokale niveau set fra lokalafdelingernes perspektiv September 2002 Indhold Side 1. Indledning...1 2.

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder

Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder UNI C Juni 2005 Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk Spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Ergoterapeutforeningen Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr. 13087b

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr. 13087b 150 150 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet Kvantitativ undersøgelse Udarbejdet for Kunststyrelsen Januar 2006 Job nr. 13087b Side 2 Indhold FORMÅL OG METODE...3 BAGGRUND OG FORMÅL...3 METODE...3

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform 2011 Roskilde Universitet. UniPæd. Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND

RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND MICHAEL FESTER Titel Rideklubber i Danmark En undersøgelse af foreningerne i Dansk Ride Forbund Forfatter Michael Fester Øvrige

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE. Kendskab og holdning

FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE. Kendskab og holdning FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE Kendskab og holdning En undersøgelse foretaget af Frivilligrådet på Frivillig Fredag 2012 Copyright Frivilligrådet Udarbejdet af Sofie Billekop, udviklingskonsulent

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TILBUD OM RYGE- AFVÆNNING TIL GRAVIDE PÅ DANSKE JORDEMODERCENTRE/FØDESTEDER

UNDERSØGELSE AF TILBUD OM RYGE- AFVÆNNING TIL GRAVIDE PÅ DANSKE JORDEMODERCENTRE/FØDESTEDER UNDERSØGELSE AF TILBUD OM RYGE- AFVÆNNING TIL GRAVIDE PÅ DANSKE JORDEMODERCENTRE/FØDESTEDER 2 Undersøgelse af tilbud om rygeafvænning til gravide på danske jordemodercentre/fødesteder Center for Forebyggelse

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere