Analyse af ordningen vedr. tilskud til personlig assistance til handicappede i erhverv. Økonomistyrelsen, den 14. december 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af ordningen vedr. tilskud til personlig assistance til handicappede i erhverv. Økonomistyrelsen, den 14. december 2004"

Transkript

1 Analyse af ordningen vedr. tilskud til personlig assistance til handicappede i erhverv

2 Indhold 1 Indledning Baggrund Rapportens indhold Sammenfatning Økonomidelen Administrationsdelen Forbrugsudvikling Tilskud til personlig assistance til handicappede i erhverv ( ) Benchmarking af de 14 AF-regioner Tilskud til personlig assistance under efter- og videreuddannelse samt isbryderordning for nyudannede handicappede( ) Vurdering af det nuværende styringsgrundlag Registreringsrammer og systemanvendelse Budgetterings- og prognosticeringsgrundlag Opfølgning og regnskabsaflæggelse Anbefalinger til det fremtidige styringsgrundlag Styringsgrundlag Registreringsramme Økonomisystem (Navision Stat) Fagsystem Systemanvendelse Opfølgning og regnskabsaflæggelse Indrapportering Budgettering og prognosticering Den nuværende kommunikations- og formidlingsindsats Nuværende informationskilder og aktører Opgørelse af den potentielle målgruppe /målgruppen for ordningen Kendskab til ordningen Handicaporganisationerne og DSI s amtsafdelinger Økonomistyrelsens vurdering af kendskabet til ordningen Forslag til fremtidig informationsindsats Administration af ordningen Den nuværende opgavevaretagelse Nuværende administrative retningslinjer mv Kortlægning af et typisk sagsforløb Forslag til den fremtidig administration Rådgivningsfasen Ansøgningsfasen Sagsbehandling Udbetaling og refusion Opfølgning Organisering og tilrettelæggelse Bilagsoversigt... 38

3 1 1 Indledning Hermed følger Økonomistyrelsens afrapportering i forbindelse med analyse af ordningen vedr. tilskud til personlig assistance til handicappede i erhverv. Analysen er efter aftale med opdragsgiver afgrænset til alene at omfatte ordningen om tilskud til personlig assistance til handicappede i erhverv ( ). Endvidere indgår ordningerne om personlig assistance under efter- og videreuddannelse samt isbryderordning for nyuddannede handicappede i opfølgningssammenhæng ( ). Analysen er således ikke dækkende for handicapkonsulenternes samlede opgaveportefølje, hvor der eksempelvis ses bort fra hjælpemiddelområdet. 1.1 Baggrund Forbruget i de lovbundne udgifter til personlig assistance til handicappede i erhverv ( ) har været stigende gennem de seneste tre år. Med henblik på at forklare den historiske udvikling og forbedre det fremtidige budgetteringsgrundlag har Arbejdsmarkedsstyrelsen i 1. kvartal 2004 gennemført en analyse af området med inddragelse af AF-regionerne, der forestår administrationen i forhold til brugerne. Det har vist sig vanskeligt at konkludere noget entydige om årsagerne til udviklingen med udgangspunkt i den gennemførte analyse - bl.a. som følge af store regionale forskelle. På den baggrund har Arbejdsmarkedsstyrelsen bedt Økonomistyrelsen om en bredere og mere detaljeret analyse af området. Økonomistyrelsens analyse har dels fokuseret på de økonomiske aspekter - herunder den historisk forbrugsudvikling og værktøjer til budgettering - og dels ordningens administration, herunder formidlingsindsatsen. Formålet med den økonomiske del af analysen er at forbedre det fremtidige økonomiske styringsgrundlag gennem udarbejdelse af fælles standarder og begrebsdefinitioner samt ved udformning af fælles værktøjer til opfølgning og budgettering. Formålet med den administrative del af analysen er: at afdække hvorvidt ordningen er kendt i den potentielle målgruppe og at vurdere den nuværende kommunikations og formidlingsindsats. Yderligere vil Økonomistyrelsen fremsætte forslag til fremtidige forbedringer. at vurdere om ordningen administreres hensigtsmæssigt og ensartet på tværs af regionerne og endvidere at fremsætte forslag til eventuelle forbedringer. 1.2 Rapportens indhold I kapitel 2 sammenfattes analysens hovedkonklusioner. I kapitel 3 analyseres forbrugsudviklingen i perioden til og der foretages tillige en sammenligning af de 14 AF-regioner. I kapitel 4 foretages en vurdering af det nuværende styringsgrundlag og i kapitel 5 fremsættes forslag til det fremtidige styringsgrundlag.

4 2 I kapitel 6 foretages en vurdering af den nuværende kommunikations og formidlingsindsats og der fremsættes forslag til forbedringer. I kapitel 7 foretages en vurdering af ordningens nuværende administration, og der peges endvidere på tiltag, der kan fremme en ensartet og effektiv administration. 2 Sammenfatning 2.1 Økonomidelen Analysen af forbrugsudviklingen i perioden til viser, at de stigende udgifter i perioden kan tilskrives et stigende antal tilskudsmodtager og et stigende antal støttetimer pr. modtager. Udviklingen i timelønnen til hhv. tegnsprogsassistance og almindelig assistance og øget brug af tegnsprogsassistance frem for almindelig assistance har derimod ikke haft nævneværdig betydning for udgiftsudviklingen. Analysen af det nuværende styringsgrundlag viser helt overordnet, at rammerne og graden af systemunderstøttelse er vidt forskellig på tværs af de 14 AF-regioner. Dette gælder både økonomi- og aktivitetsregistreringerne. Det er Økonomistyrelsens vurdering, at den forskelligartede registreringspraksis, den forskelligartede systemunderstøttelse og den forskelligartede begrebsopfattelse er problematisk. Konsolidering og sammenligning af data for de 14 AF-regioner er endvidere vanskelig som følge af manglen på fælles minimumsstandarder for de aktivitetsmæssige registreringer og fraværet af en konteringsinstruks. Budgettering og prognosticering vedr. det fremtidige forbrug er og har historisk set været en vanskelig opgave for såvel Arbejdsmarkedsstyrelsen som regionerne. Budgetterings- og prognosticeringsopgaven i regionerne varetages meget forskelligartet, og de enkelte regioners evne til at forudsige det fremtidige forbrug varierer også betragteligt. Det er Økonomistyrelsen vurdering, at den nuværende indrapportering er for ressourcekrævende og vanskelig for visse regioner som følge af den manglende systemunderstøttelse. Endvidere er det vurderingen, at de data, der indrapporteres til Arbejdsmarkedsstyrelsen, er af svingende kvalitet. Yderligere viser Økonomistyrelsens analyse, at der i visse regioner er difference mellem økonomioplysningerne i indrapporteringsskemaerne og de regnskabsmæssige registreringer. Den primære årsag til disse afvigelser er, at visse udgifter ikke periodiseres korrekt i regnskabet. Forkert periodisering mellem regnskabsårene bør som udgangspunkt ikke forekomme. Såfremt det ikke er muligt for Arbejdsmarkedsstyrelsen at løse periodiseringsproblemet, er det Økonomistyrelsens anbefaling, at der forud for årsafslutningen foretages en regnskabsmæssige hensættelser svarende til summen af de udestående beløb. Herved bliver årsregnskabet mere retvisende. Økonomistyrelsen vil anbefale, at Arbejdsmarkedsstyrelsen fremover sikrer et fælles styringsgrundlag for det samlede område, der er berørt i denne rapport. Grundlaget herfor er for det første en fælles registreringsramme, som bør understøttes af en konte-

5 3 ringsvejledning og for det andet en fælles systemunderstøttelse, som sikrer en enkel konsolidering af de decentralt registrerede data. 2.2 Administrationsdelen Økonomistyrelsen har med udgangspunkt i SFI s analyse Handicap og beskæftigelse et forhindringsløb? estimeret den potentielle målgruppe for ordningen om personlig assistance til handicappede i erhverv. Det skønnes, at den potentielle målgruppe for ordningen udgør ca personer. Fælles for disse ledige eller beskæftigede personer er for det første, at de har problemer med mobilitet, sanser eller kommunikation, og for det andet har de nedsat arbejdsevne. For det tredje, har disse personer behov for hjælpemidler, foranstaltninger eller støtte i forbindelse med erhvervsarbejde. Det skal bemærkes, at den faktiske målgruppe formentlig er væsentligt lavere, i og med at det ikke har været muligt at korrigere den beregnede målgruppe for støttebehov, der ikke er omfattet af ordningen for personlig assistance - fx behov for særlige fysiske hjælpemidler. Med henblik på at forbedre informationsindsatsen over for denne målgruppe vurderer Økonomistyrelsen, at indsatsen og informationen bør stiles mod de parter, der er i daglig berøring med den potentielle målgruppe. Det vil sige, at det er vigtigt at udbrede kendskabet til ordningen blandt arbejdsmarkedets parter på såvel arbejdsgiver som arbejdstager side. Derudover er kommunerne (især syge-dagpengesagsbehandlerne), a- kasser og fagforeninger vigtige målgrupper. Endelig er praktiserende læger og sygehusene en relevant målgruppe, men samtidig en gruppe handicapkonsulenterne i dag ikke har nogen nævneværdig kontakt til. Økonomistyrelsens analyse af ordningens nuværende administration viser store regionale forskelle i såvel arbejdstilrettelæggelse som systemmæssige understøttelse. Denne variation og forskellighed i administrationen afspejler efter Økonomistyrelsens vurdering, at der ikke foreligger fælles standarder og vejledninger for, hvorledes ordningen skal administreres. Det er Økonomistyrelsens anbefaling, at der udarbejdes en fælles sagsbehandlingshåndbog, der indeholder en nærmere beskrivelse af alle de væsentligste aspekter og problemstillinger, herunder konterings- og budgetteringsinstruks. Det anbefales endvidere, at der udformes fælles ansøgningsskema, fælles bevillingsbrev, fælles refusionsskema og fælles afslagsskrivelse, som skal anvendes i alle regioner. I forhold til de nuværende kontrolprocedurer af lønsedler m.v. kan Arbejdsmarkedsstyrelsen overveje, hvorvidt ressourceindsatsen til kontrol af lønsedler m.v. står i rimeligt forhold til de fejl, der konstateres. Et alternativ til den ressourcekrævende kontrol ville være tro og love erklæringer kombineret med stikprøvekontrol, der som oftest har en præventiv effekt. De forhold der kan indgå i disse overvejelser er dels kontrollens formål (sammenhæng til andre tilsynsopgaver (fx løntilskudsområdet), krav fra Rigsrevisionen mv.) og dels opfølgningens organisering (herunder om der er andre end handicapkonsulenterne, der vil kunne varetage opgaven i den enkelte AF-region).

6 4 Det er Økonomistyrelsens vurdering, at alle de anbefalede tiltag gennemføres i samarbejde mellem Arbejdsmarkedsstyrelsen, AF-regionerne og handicapkonsulenterne. Derved sikres på den ene side den beslutningsmæssig kompetence og lovgivningsmæssige indsigt og på den anden side de konkrete erfaringer og faglig indsigt. Det vil være naturligt, at de centrale projekter blev forankret i Arbejdsmarkedsstyrelsen, men med en aktiv involvering af handicapkonsulenterne. Opgave- og ansvarsfordeling på området både mellem Arbejdsmarkedsstyrelsen og regionerne og internt i de respektive regioner - anbefales beskrevet i den foreslåede sagsbehandlingshåndbog. Hermed lettes indkøringen af nye medarbejdere. 3 Forbrugsudvikling - Forbruget i de lovbundne udgifter til personlig assistance til handicappede i erhverv ( ) har været stigende gennem de seneste tre år. Med henblik på at forklare denne udvikling har Økonomistyrelsen i samarbejde med arbejdsgruppen udformet en dataindsamlingsskabelon, som efterfølgende er udfyldt af de 14 AF-regioner (se bilag 1-14). I forlængelse af dataindsamlingen er datagrundlaget blevet valideret og godkendt af arbejdsgruppen. I indeværende kapitel foretages en kvantitativ analyse af det tilvejebragte datagrundlag. Sammenfattende kan det konkluderes, at de stigende udgifter i perioden - skyldes et stigende antal tilskudsmodtager og et stigende antal støttetimer pr. modtager. Udviklingen i timelønnen til hhv. tegnsprogsassistance og almindelig assistance og øget brug af tegnsprogsassistance frem for almindelig assistance har ingen/minimal betydning for udgiftsudviklingen. 3.1 Tilskud til personlig assistance til handicappede i erhverv ( ) Udgifterne til personlig assistance til handicappede i erhverv ( ) har været kraftigt stigende i perioden -, som det fremgår af tabel 3.1. Tabel 3.1. Samlede udgifter fordelt på hovedudgiftsarter (mio. kr. årets priser) 1 Mio. kr. (årets priser) Almindelig assistance (kr.) 75,6 93,6 116,3 Tegnsprogassistance (kr.) 13,2 19,2 22,8 Rejseudgifter m.v. til assistenter (kr.), jf. BEK. nr ,3 0,4 0,5 Samlede udgifter (mio. kr. - årets priser) 89,1 113,2 139,6 Note: Det skal bemærkes, at AF-Roskilde ikke har kunnet opdele udgifterne i henhold til ovenstående, hvorfor alle AF-Roskilde's udgifter figurer under almindelig assistance. På baggrund af oplysningerne i tabel 3.1 er der foretaget en analyse af, om der har været forskydninger mellem de tre hovedudgiftsarter i perioden. Analysen viser, at det ikke har været tilfældet de tre gruppers procentvise andel af de samlede udgifter er stort set konstant i perioden. 1 Det skal bemærkes, at tallene for det samlede forbrug ikke kan genfindes i statsregnskabet, idet der er differencer mellem det regnskabsførte (Navision) og det fra AF-regionerne indberettede. Der henvises til afsnit 4.3 for yderligere behandling af denne problemstilling.

7 5 De stigende udgifter til personlig assistance kan overordnet forklares med en markant stigning i antallet af tilskudsmodtagere (38 % fra til - se tabel 3.2.) og en stigning i det gennemsnitlige timeforbrug pr. tilskudsmodtager (11% fra til - se tabel 3.3). Økonomistyrelsen har ligeledes foretaget en analyse af, hvor stor en andel af stigningen i de samlede udgifter, der kan forklares af hhv. (1) udviklingen i antallet af tilskudsmodtagere og (2) udviklingen i det gennemsnitlige timeforbrug pr. tilskudsmodtager. Analysen viser, at stigningen i antallet af tilskudsmodtagere forklarer 4/5 af den samlede udgiftsstigning, mens stigningen i det gennemsnitlige timeforbrug forklarer 1/5 2. Tabel 3.2. Samlede antal modtagere af personlig assistance Antal modtagere af personlig assistance (antal personer) Synshandicappede Fysisk handicappede Hørehandicappede Andet handicap Samlede antal modtagere ( ) Fordelt på stillingskategori: Lønmodtagere Selvstændige Skåne-/fleksjob Støttet arbejde i øvrigt Note: Det skal bemærkes, at der i forekommer en difference på 1, når det samlede antal modtagere pr. handicapart sammenlignes med det samlede antal modtagere pr. stillingskategori. Differencen skyldes, at AF-Roskilde ikke har kunnet afstemme de to totaler. På baggrund af oplysningerne i tabel 3.2 er der ligeledes foretaget en analyse af, om der har været forskydninger mellem de fire handicaparter i perioden. Analysen viser, at det ikke har været tilfældet de fire gruppers procentvise andel af det samlede antal tilskudsmodtagere er stort set konstant i perioden. Endvidere er forskydningen mellem de fire stillingskategorier undersøgt. Analysen viser en minimal forskydning mellem skåne-/fleksjob og selvstændige de selvstændiges procentvise andel af det samlede antal tilskudsmodtagere er faldet med 4%, mens skåne-/fleksjob gruppen er vokset med 4% i perioden. Tabel 3.3. Samlet timeforbrug til personlig assistance Time forbrug til personlig assistance Almindelig assistance (timer) Tegnsprogsassistance (timer) Samlede antal timer til personlig assistance pr. år Gennemsnitligt antal timer pr. modtager pr. år Stigningen i det gennemsnitlige antal støtte timer pr. modtager (11% fra til ) er umiddelbart svært at forklare. Lovgrundlaget er blevet ændret i perioden, men ikke på 2 Analysen af bidraget til stigningen i de samlede udgifter fra hhv. faktor (1) og (2) er foretaget ved hjælp af en indeksering med faste vægte. Det vil sige, at bidraget til stigningen fra faktor (1) er beregnet ved at fastholde -niveauet for gennemsnitligt timeforbrug, hvorefter effekten af ændringen i antal modtagere er beregnet (fra til ). Bidraget fra faktor (2) er beregnet ved at fastholde -niveauet for antal modtagere, hvorefter effekten ændringen i det gennemsnitligt timeforbrug er beregnet (fra til ). Efterfølgende er de to faktorers bidrag til stigningen summeret og de respektive andele beregnet.

8 6 en måde, der burde påvirke støttetildelingen til den enkelte modtager. Der kan peges på fire mulige forklaringer på udviklingen: 1) at handicapkonsulenterne, modtagerne og virksomhederne er blevet bedre til at udnytte mulighederne i ordningen 2) at modtagernes gennemsnitlige støttebehov er vokset i perioden 3) at handicapkonsulenterne tolker regelsættet mindre restriktivt 4) at ændringslov 1254 af 20. december 2000 (med ikrafttrædelse 1. januar ), der åbner mulighed for -i særlige tilfælde- at bevillige personlig assistance på fuld tid, først har fået virkning efter en længere indfasningsperiode. Med udgangspunkt i datagrundlaget er det ikke muligt at vurdere, hvilke af disse forklaringer der vejer tungest. På baggrund af Økonomistyrelsens kvalitative undersøgelser vurderes det, at en bedre udnyttelse af mulighederne i ordningen er den væsentligste forklaring på udviklingen. Med henblik på at afdække, hvorvidt stigningen i de samlede udgifter kan tilskrives stigning i udgifterne til den enkelte tilskudsmodtager, er den gennemsnitlige udgift pr. modtager beregnet i tabel 3.4. Tabel 3.4 Gennemsnitlige udgifter pr. modtager Gennemsnitlig udgift pr. modtager (kr. - årets priser) kr kr kr Gennemsnitlig udgift pr. modtager (kr priser) kr kr kr Note:Omregningen til 2004 priser er foretaget på baggrund lønudviklingsindekset, jf. Som det fremgår af tabel 3.4. har der været en mindre stigning i den gennemsnitlige udgifter pr. modtager (7% fra til (2004-priser)). Årsagen til denne stigning er stigningen i det gennemsnitlige antal timer pr. modtager, jf. tabel 3.3. Det er ligeledes undersøgt, hvorvidt stigningen i de gennemsnitlige udgifter pr. tilskudsmodtager kan tilskrives stigende timepriser til assistenter - hhv. almindelige assistenter og tegnsprogsassistenter. Tabel 3.5. viser, at det samlet set ikke er tilfældet. Tabel 3.5 Gennemsnitlige udgifter pr. time assistance Gennemsnitlig udgift pr. time assistance (kr. - årets priser) kr 125 kr 125 kr 129 Gennemsnitlig timeløn - Almindelig assistance (kr. - kr. årets priser) kr 111 kr 107 kr 111 Gennemsnitlig timeløn - Tegnsprogsassistance (kr. - årets priser) kr 495 kr 557 kr 591 Gennemsnitlig udgift pr. time assistance (kr priser) kr 137 kr 131 kr 132 Gennemsnitlig timeløn - Almindelig assistance (kr priser) kr 121 kr 112 kr 114 Gennemsnitlig timeløn - Tegnsprogsassistance (kr priser) kr 540 kr 585 kr 605 Note:Omregningen til 2004 priser er foretaget på baggrund lønudviklingsindekset, jf. Når man ser på den gennemsnitlige udgift pr. time assistance er den faldet med 4% i perioden til (2004-priser). Ser man isoleret på udviklingen i timelønnen 3 for tegnsprogsassistance er der dog tale om en stigning (12% fra til (2004- priser)), men denne stigning influerer ikke på det samlede billede. Den faldende timeløn 3 Det skal bemærkes, at der er tale om en beregnet timeløn (både for assistenter og tegnsprogsassistenter), der vil være forskellig fra den overenskomstmæssige timeløn, idet tallet indeholder flere forskellige faggrupper.

9 7 til almindelig assistance (5% fra til (2004-priser)) virker umiddelbart mærkværdig. Der kan peges på to forhold, som kan forklare denne udvikling. For det første kan faldet være et udtryk for, at AF-regionerne i højere grad anvender assistenter, der aflønnes med den relativt lave studenter timesats (BEK , stk. 1) frem for assistenter der aflønnes med den ordinære sats for det pågældende arbejde (BEK , stk. 2) datagrundlaget giver ikke mulig for at af- eller bekræfte en sådan tendens. For det andet kan udviklingen være et udtryk for, at AF-regionerne er blevet mere restriktive over for virksomhederne i forhold til hvilke typer at assistentrelaterede udgifter, der refunderes (SP-bidrag, pension, anciennitetsstigninger etc.). Datagrundlaget giver ikke mulighed for at af- eller bekræfte dette Benchmarking af de 14 AF-regioner I det følgende foretages en sammenligning af nøgletallene i de 14 AF-regioner. Regionerne er vidt forskellige med hensyn til aktivitetsomfang, som det fremgår af figur 3.6. Når man ser på udviklingen i aktivitetsomfanget i perioden til kan det konstateres, at omfanget har været stigende i hele perioden for 11 af de 14 AF-regioner.

10 8 Figur 3.6 Antal modtagere pr. AF-region I et forsøg på at afdække, hvorvidt praksis for tildeling af støtte er ensartet på tværs af de 14-regioner er det gennemsnitlige antal timer pr. støttemodtager pr. region beregnet i figur Regionskoderne 1-14 referer til følgende regioner: (1)Storkøbenhavn, (2)Frederiksborg, (3)Roskilde, (4)Vestsjælland, (5)Storstrøm, (6)Bornholm, (7)Fyn, (8)Sønderjylland, (9)Ribe, (10)Vejle, (11)Ringkøbing, (12)Århus, (13)Viborg og (14)Nordjylland

11 9 Figur 3.7 Gennemsnitlig antal timer pr. modtager pr. år Ud fra figur 3.7 er det værd at bemærke følgende: o Det høje gennemsnitlige antal timer pr. modtager i region 5 (AF-storstrøm) o Det lave gennemsnitlige antal timer pr. modtager i region 10 (AF-vejle) Som det fremgår figur 3.7 er der betydelige variationen mellem de 14 regioner. Sammenholdt med Økonomistyrelsens erfaringer fra interviewene med handicapkonsulenterne indikerer dette, at handicapkonsulenterne vurderer modtagernes støttebehov forskelligt på tværs af regionerne. Med henblik på at afdække, hvorvidt udgiftsniveauet varierer på tværs af de 14 regioner er de gennemsnitlige udgifter pr. time assistance beregnet i figur 3.8

12 10 Figur 3.8 Gennemsnitlig udgifter pr. time assistance (kr priser) Ud fra figur 3.8 er det værd at bemærke den høje gennemsnitlige udgift pr. time i region 1 (AF-Storkøbenhavn) og 10 (AF-Vejle). Årsagen hertil er en udbredt anvendelse af tegnsprogsassistance, der er væsentlig dyrer end almindelig assistance. Økonomistyrelsen har ligeledes benchmarket den gennemsnitlige timeløn for hhv. tegnsprogsassistance og almindelig assistance i figur 3.9 og 3.10.

13 11 Tabel 3.9 Gennemsnitlig timeløn tegnsprogsassistance (2004-priser) Ud fra figur 3.9 er det værd at bemærke følgende: o Den lave gennemsnitlige timeløn til tegnsprogsassistance i region 5 (AF- Storstrøm) o Stigningen i den gennemsnitlige timeløn til tegnsprogsassistance i perioden til i region 1 (AF-Storkøbenhavn) og region 4 (AF-Vestsjælland)

14 12 Tabel 3.10 Gennemsnitlig timeløn almindelig assistance (2004-priser) Ud fra figur 3.10 er det værd at bemærke den store spredning på tværs af regionerne. På baggrund af de gennemførte interview er det Økonomistyrelsens vurdering, at variationen hovedsagligt skyldes forskellig tolkning af, hvilke udgifter (SP-bidrag, pension, anciennitetsstigninger etc.) der kan/bør refunderes, jf. Bekendtgørelse 545 af 19. juni.

15 Tilskud til personlig assistance under efter- og videreuddannelse samt isbryderordning for nyudannede handicappede( ) Udgifterne til løntilskud i forbindelse med isbryderordning for nyudannede handicappede har været stigende i perioden til, mens udgifterne til personlig assistance under efter- og videreuddannelse har været fluktuerende i perioden, jf. tabel Tabel Samlede udgifter fordelt på hovedudgiftsarter (mio. kr. årets priser) Mio. kr. (årets priser) Udgifter til løntilskud ifm. isbryderordningen (kr.) 0,7 0,9 1,4 Udgifter til assistance ifm. efter- og videreuddannelse (kr.) 1,3 1,8 1,4 Samlede udgifter (mio. kr. - årets priser) 2,0 2,8 2,8 Note: Det skal bemærkes, at AF-Sønderjylland ikke har kunnet tilvejebringe oplysninger vedr. og. Som det fremgår af tabel 3.12 har antallet af støttemodtagere til isbryderordningen været stort set konstant i perioden, mens antallet af personer, der modtog assistance i forbindelse med efter- og videreuddannelse er steget med 15% fra til for derefter at stagnere i. Tabel 3.12 Samlede antal modtagere og gennemsnitlige udgifter pr. type Isbrydere Efter- og videreuddannelse Gennemsnitlig udgift pr. isbryder (kr. - årets priser) kr kr kr Gennemsnitlig udgift pr. efter- og videreuddannelses modtager (kr. - årets priser) kr kr kr Gennemsnitlig udgift pr. isbryder (kr priser) kr kr kr Gennemsnitlig udgift pr. efter- og videreuddannelses modtager (kr priser) kr kr kr Note: Det skal bemærkes, at AF-Sønderjylland ikke har kunnet tilvejebringe oplysninger vedr. og. De gennemsnitlige udgifter pr. isbryder er tilsyneladende steget med 70% i perioden til, jf. tabel Tallene skal dog tages med et stort forbehold, idet der er relativt få observationer i datasættet. Som følge heraf er der ej heller foretaget benchmarking af regionerne i forhold til isbryderordningen og ordningen om personlig assistance under efter- og videreuddannelse.

16 14 4 Vurdering af det nuværende styringsgrundlag Ideelt set bør styringsgrundlaget på området understøtte følgende målgrupper og hensyn: o Arbejdsmarkedsstyrelsen, således at styrelsen kan varetage tilsynsforpligtelsen tilfredsstillende dvs. følge forbrugs- og aktivitetsudviklingen samt vurdere og sammenligne regionernes opgavevaretagelse o Handicapkonsulenterne, således at de har mulighed for at kontrollere refusionsanmodningerne fra virksomhederne og i øvrigt følge udviklingen i udgifter og aktiviteter på området. o De lokale regnskabsafdelinger, således at de i forbindelse med årsafslutningen kan foretage korrekte regnskabsmæssige hensættelser. Det nuværende styringsgrundlag understøtter i overvejende grad disse hensyn. Det er Økonomistyrelsens vurdering, at datagrundlaget er tilstede, men at det er registreret og systemunderstøttet vidt forskelligt på tværs af de 14-AF-regioner. Indeværende kapitel indeholder Økonomistyrelsens vurdering af det nuværende styringsgrundlag. 4.1 Registreringsrammer og systemanvendelse De nuværende registreringsrammer - både for så vidt angår økonomi- og aktivitetsregistreringer - er vidt forskellige på tværs af de 14 AF-regioner. Ligeledes er graden af systemunderstøttelse forskelligartet enkelte regioner anvender fagsystemer(databaser), der muliggør automatiske udtræk, mens andre regioner i overvejende grad registrerer papirbaseret med meget manuel databehandling til følge. Som anført i foranalysen foretages de regnskabsmæssige registreringer efter en fælles kontoplanen, der udelukkende muliggør inddelinger efter regioner og formål. Formålene blev tidligere anvendt til at opdele regnskabsdata efter erhverv, dvs. om den handicappede var ansat i landbrug eller var selvstændig mv. jævnfør Økonomistyrelsens oplysninger anvendes formålsregistreringerne ikke den dag i dag. Typen af handicap registreres ikke regnskabsmæssigt og styring herefter er derfor ikke mulig. De aktivitetsmæssige registreringer (registrering af: stamoplysninger om modtager og virksomhed, bevillingstildeling i timer, handicapart, timepris etc.) foretages decentralt i de 14 AF regioner. Økonomistyrelsens interview med handicapkonsulenterne og gennemgang af de nuværende registreringssystemer viser, at detaljeringsniveauet og begrebsanvendelsen er forskellig på tværs af regionerne. Eksempelvis er der forskelligartet opfattelser af, hvordan antallet af modtagere opgøres nogle regioner tæller antallet af unikke CPR-numre, mens andre tæller antallet af bevillinger. Endvidere kan det på baggrund af den gennemførte dataindsamling konstateres, at visse regioner ikke er i stand til at opfylde kravet om at kunne adskille udgifter til hhv. tegnsprogsassistance og almindelig assistance. Det er Økonomistyrelsens vurdering, at den forskelligartede registreringspraksis, den forskelligartede systemunderstøttelse og den forskelligartede begrebsopfattelse er problematisk. Manglen på fælles minimumsstandarder for de aktivitetsmæssige registreringer og fraværet af en konteringsinstruks bevirker at konsolidering og sammenligning af

17 15 data for de 14 AF-regioner vanskeliggøres. Disse mangler bevirker for det første, at datakvaliteten lader noget tilbage at ønske og for det andet, at det er særdeles ressourcekrævende og vanskeligt for hovedparten af regionerne at afrapportere til Arbejdsmarkedsstyrelsen. 4.2 Budgetterings- og prognosticeringsgrundlag Budgettering og prognosticering vedr. det fremtidige forbrug er og har historisk set været en vanskelig opgave for såvel Arbejdsmarkedsstyrelsen som regionerne. Årsagen hertil er for det første, at ordningens karakter vanskeliggør udarbejdelse af præcise skøn for fremtiden og for det andet fraværet af fælles registreringsrammer og værktøjer til opgaven. For det tredje vanskeliggør den regnskabsmæssige periodisering af udgifterne budgetterings- og prognosticeringsopgaven (mere herom i afsnit 4.3). Basalt set handler budgetterings- og prognosticeringsopgaven om at vurdere de fremtidige ændringer, herunder: 1) Tilgang til ordningen (nye tilskudsmodtagere) 2) Afgang fra ordningen (dødsfald, pension, ophør etc.) 3) Ændring i støttebehov hos modtagerne, særligt ændringer i timetildelingen Budgetterings- og prognosticeringsopgaven varetages primært i regionerne, som en naturlig konsekvens af, at regionerne ligger inde med viden om bevillingstildelingerne for de kommende kvartaler. Arbejdsmarkedsstyrelsen konsoliderer budget- og prognoseskøn til brug for rammeredegørelser, Finanslov m.v. ved indhentning af bidrag fra regionerne. Budgetterings- og prognosticeringsopgaven i regionerne varetages meget forskelligartet, både for så vidt angår metode, systemunderstøttelse og intern arbejdsdeling. Eksempelvis har enkelte regioner valgt at placere opgaven i økonomikontoret, mens handicapkonsulenten egenhændigt varetager opgaven i andre regioner. De enkelte regioners evne til at forudsige det fremtidige forbrug varierer også betragteligt. Det er Økonomistyrelsens vurdering, at de regioner, hvor handicapkonsulenten selv har udarbejdet eller medvirket ved udarbejdelsen af registreringssystemet gør det bedst. Ligeledes er det vurderingen, at de regioner, der hovedsagligt anvender oplysninger om det regnskabsmæssige forbrug til udarbejdelse af prognoser for det fremtidige forbrug gør det dårligst. Det kan ligeledes konstateres, at regionernes systemunderstøttelse af budgetterings- og prognosticeringsopgaven varierer betragteligt. Enkelte regioner anvender databaser, der muliggør automatiske fremskrivning, mens andre regioner i overvejende grad løser opgaven ved hjælp af papirbaserede bevillingsskrivelser og lommeregner. 4.3 Opfølgning og regnskabsaflæggelse I forbindelse med årsafslutningen udsender Arbejdsmarkedsstyrelsen indberetningsskemaer til AF-regionerne. Skemaerne er udarbejdet med henblik på at sikre ensartede indberetninger fra AF regionerne. Indberetningsskemaerne udfyldes af handicapkonsulenterne og i visse tilfælde med inddragelse af økonomi/regnskabsmedarbejder. Enkelte

18 16 regioner anvender regneark til udfyldelse af skemaet, mens andre regioner i overvejende grad løser opgaven ved hjælp af papirbaserede bevillingsskrivelser og lommeregner. Det er Økonomistyrelsen vurdering, at den nuværende indrapportering er for ressourcekrævende og vanskelig for visse regioner, som følge af manglende systemunderstøttelse og manglende fælles registreringsrammer. Endvidere er det vurderingen, at de data, der indrapporteres til Arbejdsmarkedsstyrelsen, er af svingende kvalitet. Eksempelvis viser Økonomistyrelsens analyse differencer -for visse regioner- mellem de aktivitetsoplysninger, der indgår i Årsredegørelse og de oplysninger som er indrapporteret for i forbindelse med indeværende undersøgelse. Yderligere viser Økonomistyrelsens analyse, at der i visse regioner er difference mellem økonomioplysningerne i indrapporteringsskemaerne og de regnskabsmæssige registreringer. Den primære årsag hertil er periodisering (forklaring følger nedenfor), men dele af differencerne kan også forklares med at der ikke foretages løbende afstemning mellem fagsystemerne og Navision i visse regioner. Økonomistyrelsen vurderer, at sidstnævnte skyldes manglende koordinering og kommunikation mellem økonomikontoret og handicapkonsulenten i den enkelte region. Økonomistyrelsens foranalyse har vist, at der er uoverensstemmelser mellem de økonomiske opgørelser i årsredegørelserne og de faktiske bogførte regnskabstal. Årsagen til disse afvigelser er, at visse udgifter ikke periodiseres korrekt i regnskabet. Nogle virksomheder indsender refusionsanmodninger længe efter at de har afholdt udgiften til den personlige assistent. I uheldige tilfælde har dette betydning for periodiseringen mellem to regnskabsår. Hovedproblemet er, hvorvidt AF-regionerne må afvise at udbetale refusion til virksomheder, der ikke indsender refusionsanmodningen inden for den aftalte tidsfrist. Der er tale om et betydeligt dilemma. På den ene side skal der udvises størst mulig fleksibilitet overfor virksomhederne, således at de ikke belastes unødigt. På den anden side bevirker denne fleksibilitet at budgettering og prognosticering vanskeliggøres betydeligt. Forkert periodisering mellem regnskabsårene bør som udgangspunkt ikke forekomme. Såfremt det ikke viser sig muligt at løse periodiseringsproblemet bør der forud for årsafslutningen, foretages regnskabsmæssige hensættelser svarende til summen af de udestående beløb. Herved bliver årsregnskabet mere retvisende. Det skitserede periodiseringsproblem gør sig også gældende mellem årets kvartaler. Dette bevirker bl.a., at udgifterne i 4. kvartal er væsentligt højere end i de resterende kvartaler. Udgifternes karakter tilsiger, at forbruget tilnærmelsesvis burde være ens i årets kvartaler. Årsagen hertil er, at virksomhederne ikke indsender refusionsanmodningerne løbende (ved udgangen af hvert kvartal), men i stedet indsender flere refusionsanmodninger i 4. kvartal.

19 17 5 Anbefalinger til det fremtidige styringsgrundlag Økonomistyrelsen vil anbefale, at Arbejdsmarkedsstyrelsen sikrer et fælles styringsgrundlag for det samlede område, der er berørt i denne rapport. Grundlaget for et fælles styringsgrundlag er: Fælles registreringsramme, som bør understøttes af en konteringsvejledning Fælles systemunderstøttelse, som sikrer en enkel konsolidering af de decentralt registrerede data. Styringsgrundlaget vil blive dannet ud fra de aktivitetsmæssige og økonomiske data, der registreres i forbindelse med sagsbehandlingen og den efterfølgende udbetaling af refusioner. Registreringerne og opfølgningen skal ske på en ensartet måde på tværs af regionerne, således at Arbejdsmarkedsstyrelsen på enkel vis kan konsolidere data for det samlede område. Hermed vil både Arbejdsmarkedsstyrelsen, AF-regionerne og den enkelte handicapkonsulent kunne følge op på flere forskellige niveauer. I denne sammenhæng skal det nævnes, at ingen af de interviewede handicapkonsulenter har givet udtryk for særlige lokale registreringsbehov. Det fremtidige fælles styringsgrundlag vil sikre et ensartet udgangspunkt for: Indrapporteringer om aktiviteterne på området Budgettering af kommende perioders forbrug Indrapporteringerne fra AF-regionerne til Arbejdsmarkedsstyrelsen vil fremover kunne baseres på standardrapporter. Muligheden for simpelt at genere de nødvendige data i en standardrapport vil medføre en væsentlig ressourcemæssig besparelse i forhold til i dag, særligt i de regioner hvor opfølgningsarbejdet primært består i gennemgang af papirsagerne. Økonomistyrelsen opstiller i afsnit 5.4 et forslag til en indrapporteringsskabelon, som er udarbejdet ud fra det foreslåede styringsgrundlag. På samme vis har Økonomistyrelsen også angivet et forslag til en budgetteringsskabelon, se afsnit 5.4 nedenfor. Det er Økonomistyrelsen vurdering, at grundlaget for budgetteringen skal være de bevilligede beløb og ikke de faktisk forbrugte beløb, som i dag anvendes i en del af regionerne. På linie med oven for vurderes det, at anvendelsen af en budgetteringsskabelon vil medføre en mindre ressourceindsats i forbindelse med selve budgetteringen og samtidig vil det ensartede grundlag øge præcisionen i budgetprognoserne sammenlignet med i dag. Det er Økonomistyrelsen vurdering, at registreringsrammerne, der vil blive gennemgået i afsnit 5.2, angiver det tilstrækkelige detaljeringsniveau til at administrere området på fornuftig vis. Dette gælder al styring lige fra den enkelte handicapkonsulents behov for oplysninger om den enkelte sag til Arbejdsmarkedsstyrelsens behov et overordnet billede af, hvem der anvender ordningen, hvor mange penge vil der blive udbetalt fremover mv. Registreringsrammen opfylder således både det interne styringsbehov og kravene til ekstern rapportering.

20 Styringsgrundlag Projektet har afdækket en række informationsbehov i regionerne og i Arbejdsmarkedsstyrelsen, som -hvis de understøttes- vil medføre et forbedret styringsgrundlag i fremtiden. I det følgende vil Økonomistyrelsen gennemgå en mulig opbygning af registreringsrammen og mulig systemanvendelse til understøttelse af administrationen af tilskud til personlig assistance til handicappede i erhverv og isbryderordningen rettet mod nyuddannede og handicappede personer. Det skal bemærkes, at der som udgangspunkt er tale om en simpel systemløsning, der kan indpasses i eksisterende database eller regnearkssystemer. Gennemgang afsluttes med en kort opsummering af de fremtidige muligheder for opfølgning og budgettering på området. 5.2 Registreringsramme Økonomisystem (Navision Stat) Økonomistyrelsen vil anbefale, at registreringsrammen i forhold til de regnskabsmæssige behov bygges op omkring Arbejdsmarkedsstyrelsens ønsker til en fremtidig Navisionkontoplan for området. På baggrund af de drøftelser Arbejdsmarkedsstyrelsen og Økonomistyrelsen har haft, kan kontoplanen skitseres på følgende måde, jf. tabel 5.1 nedenfor. Tabel 5.1: Forslag til kontoplansstruktur Delregnskab Ordning Formålskode Handicapart 511 Handicappede i erhverv 6111 Synshandicap 6112 Hørehandicap 512 Efter- og videreuddannelse Isbryder 6113 Bevægelseshandicap 6114 Andet handicap 6131 Synshandicap 6132 Hørehandicap 6133 Bevægelseshandicap 6134 Andet handicap 6141 Synshandicap 6142 Hørehandicap 6143 Bevægelseshandicap 6144 Andet handicap Denne opbygning af kontoplanen svarer ikke til den nuværende. Til gengæld er den opbygget ud fra bekendtgørelsens tre forskellige ordninger og fire forskellige handicaparter, som således fremover vil blive afspejlet i kontoplanen. Ordningerne er i dag samlet på 2 delregnskaber, hvor delregnskab 511 indeholder personlig assistance til handicappede i erhverv, mens delregnskab 512 indeholder både personlig assistance under efter- og videreuddannelse og isbryderordningen. For hver af de tre ordninger vil de enkelte modtagere af assistance og/eller løntilskud fremover blive fordelt på et formål, der angiver hvilken type af handicap, der ligger til grund for bevillingen af assistance/løntilskud. Hermed skal der oprettes 12 formålskoder for at kunne fordele udgifterne på de to delregnskaber.

Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion. August 2013

Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion. August 2013 Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion August 2013 FAXE KOMMUNES ADMINISTRATION AF ORDNINGER MED STATSREFUSION 2012 1 Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion 2012

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Januar 2016 Indhold 0 Indledning... 1 0.1 Baggrund... 1 0.2 Formål... 1 0.3 Målgruppe... 1 0.4 Opbygningen af vejledningen... 1 0.5 Datagrundlag... 1 0.6 Systemunderstøttelse...

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET ARBEJDSGRUPPEN OM FRIKOMMUNEFORSØGET Sags nr.: 1100508 Dok. Nr.: 502890 Dato: 14. april 2011 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

Læs mere

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015 Side 26 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Dato for ansøgning 1. november 2011 Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Svineafgiftsfonden 5. januar 2015 Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Når der modtages støtte fra Svineafgiftsfonden vil de særlige krav, der gælder

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten. Januar 2017

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten. Januar 2017 Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Januar 2017 Indhold 0 Indledning... 3 0.1 Baggrund... 3 0.2 Formål... 3 0.3 Målgruppe... 3 0.4 Opbygningen af vejledningen... 3 0.5 Datagrundlag... 4 0.6 Systemunderstøttelse...

Læs mere

Side 1 af 16. Vedligehold decentrale stamdata i SKS

Side 1 af 16. Vedligehold decentrale stamdata i SKS Side 1 af 16 Vedligehold decentrale stamdata i SKS Indholdsfortegnelse Side 2 af 16 1. Indledning... 3 2. Generelt om stamdata i SKS og vedligeholdelse af disse... 3 2.1. CENTRALE STAMDATA... 4 2.2. DECENTRALE

Læs mere

Beskæftigelsesregion Nordjylland. Handicapkonference

Beskæftigelsesregion Nordjylland. Handicapkonference Beskæftigelsesregion Nordjylland Handicapkonference 1. Oktober 2009 Leif Scherrebeck Hanan A. Wallentin 1 El Kaouchi Årsberetning 2008 Den landsdækkende indsats for beskæftigelse af personer med handicap

Læs mere

Vejledning om budgettering. regnskabsopfølgning. November 2015 - 1 -

Vejledning om budgettering. regnskabsopfølgning. November 2015 - 1 - Vejledning om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning November 2015 20 16-1 - Indhold 1 Indledning 3 1.1 Ændringer i cirkulære og vejledning 3 1.2 Formålet med kravene til økonomistyring i staten

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

RAPPORT OM RIGSREVISIONENS GENNEMGANG AF FREDENSBORG KOMMUNES ADMINISTRATION AF ORDNINGER MED STATSREFUSION. November 2009

RAPPORT OM RIGSREVISIONENS GENNEMGANG AF FREDENSBORG KOMMUNES ADMINISTRATION AF ORDNINGER MED STATSREFUSION. November 2009 RAPPORT OM RIGSREVISIONENS GENNEMGANG AF FREDENSBORG KOMMUNES ADMINISTRATION AF ORDNINGER MED STATSREFUSION November 2009 RAPPORT OM RIGSREVISIONENS GENNEMGANG AF FRE- DENSBORG KOMMUNES ADMINISTRATION

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere

Tilskudsadministration

Tilskudsadministration Af Camilla Mørk Rösler 1.marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Tilskudsadministration INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Eksempel 1 - Benchmarking mellem sygehusafdelinger

Eksempel 1 - Benchmarking mellem sygehusafdelinger Sygehuse Sygehusvæsenet er amternes absolut tungeste udgiftspost og derfor også et område, der konstant underlægges kritisk analyse. Typiske analyseområder er sammenhængen mellem økonomi og kvalitet, samspil

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning

Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning Resume Deloitte har foretaget en afstemning mellem de officielle historiske CO 2 -rapporteringer og det nutidige energiforbrug registreret

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

ABCD. Køb og salg. Københavns Kommune. Juni n005 JEAN HKH doc. Telefon Telefax

ABCD. Køb og salg. Københavns Kommune. Juni n005 JEAN HKH doc. Telefon Telefax KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Køb og salg Juni 2009 Juni 2009 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: RANDERS KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K 18 november 2015 MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Hermed fremsender jeg

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015 9 Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 8. juli 2009. Nr. 730. Bekendtgørelse om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v. I medfør af 3, stk. 2, 7, stk. 5, 11, 14 a, stk. 5, 16 a, stk.

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser

Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser 2. Revisionsbemærkninger til årsregnskabet 2.1 Generelle bemærkninger Revisionen har ikke givet anledning til generelle

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Nyhedsbrev 2. årgang juni 2009

Nyhedsbrev 2. årgang juni 2009 2. årgang juni 2009 nr. 7 Indhold: Lovstof Årsberetning 2008 Konklusion fra Årsberetning 3 idéer God sommer 1 3 6 7 8 1. Kort nyt: Vidste du at: Førtidspensionsområdet er overført til Beskæftigelsesmisteriet.

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: ESBJERG KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB 1 23. Miljøministeriet ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB Miljøministeriets regnskab er rigtigt. ANDRE VÆSENTLIGE REVISIONSBEMÆRKNINGER Rigsrevisionen tog forbehold for Naturstyrelsens regnskab for

Læs mere

Administrationsgrundlag for pulje til fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse

Administrationsgrundlag for pulje til fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Notat 16. marts 2009 Revideret december, 2010 Administrationsgrundlag for pulje til fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse 1. Bevillingen og bevillingsforudsætninger Som led i trepartsaftalerne

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

- løntilskud til nyuddannede med handicap Isbryderordningen

- løntilskud til nyuddannede med handicap Isbryderordningen - løntilskud til nyuddannede med handicap Isbryderordningen Erhvervserfaring til nyuddannede Nye muligheder - nyuddannede medarbejdere Isbryderordningen har til formål at give nyuddannede med et handicap

Læs mere

Nyhedsbrev 2. årgang marts 2009

Nyhedsbrev 2. årgang marts 2009 Nyhedsbrev 2. årgang marts 2009 Nyhedsbrev nr. 5 Indhold: DVD om kompenserende ordninger Aktivitetsplan 2009 Kurser for Andre Aktører Nyt om FUA Blanketter på hjemmesiden Lovstof 1 2 2 3 4 4-7 S å e r

Læs mere

1 Gennemgang af timeprisberegning

1 Gennemgang af timeprisberegning 1 Gennemgang af timeprisberegning På baggrund af henvendelse fra Bornholms Regionskommune er BDO blevet bedt om at foretage en kvalitetssikring af kommunens prisberegninger på fritvalgsområdet, idet prisberegningen

Læs mere

FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om løntilskudsordningen (beretning nr. 12/04) 3. august 2007 RN A103/07 1. I mit notat af 28. juni 2005 tilkendegav jeg, at jeg fortsat ville følge

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2009

Regnskabsafslutning for finansår 2009 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2009 17. november 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 4 2.2.

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen

Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen Memo Til: / Kontor: Fra: / Kontor: Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen Statsautoriseret revisor Poul Erik Nielsen / PricewaterhouseCoopers Dato: 24. oktober 2006 Vedrørende: Status vedrørende

Læs mere

Vejledning til korrektioner og tilføjelser i medarbejder- og deltagerregister

Vejledning til korrektioner og tilføjelser i medarbejder- og deltagerregister Vejledning til korrektioner og tilføjelser i medarbejder- og deltagerregister Sådan håndteres korrektioner og tilføjelser til tidligere regnskaber i medarbejder- og deltagerregisteret og i regnskabsskemaets

Læs mere

Benchmarking. Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne. 1. udgave af 23. oktober 2006

Benchmarking. Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne. 1. udgave af 23. oktober 2006 Benchmarking Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne 1. udgave af 23. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 Side 1.1 BAGGRUND... 2 1.1.1 Benchmarking og

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Ballerup Kommune CVR-nr. 58 27 17 13 Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Indholdsfortegnelse 1. Temarevision 2014 virksomhedspraktik og løntilskud 2 1.1 Omfang og indhold 2 1.2 Grundlag og resultater

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Konteringsvejledning AAU

Konteringsvejledning AAU 1. Kontostreng Konteringsvejledning AAU AAU s kontostreng består af 30 cifre fordelt på 7 segmenter. Segmenterne er karakteriseret ved, at disse indeholder oplysninger, som fungerer uafhængigt af hinanden.

Læs mere

Fonden for økologisk landbrug

Fonden for økologisk landbrug Fonden for økologisk landbrug April 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Fonden for økologisk landbrug Når der modtages støtte fra Fonden for økologisk landbrug vil de særlige krav,

Læs mere

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information om aktiviteter

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til departementerne m.fl. Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer... 2 2.1. Afslutning

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

SEL 41 og 42 Merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste Det specialiserede børn- og ungeområde

SEL 41 og 42 Merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste Det specialiserede børn- og ungeområde Langeland Kommune Fredensvej 1 Rådhuset 5900 Rudkøbing Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Langeland Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 16. september

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Bilag 8 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Forudsætninger for budget 2014 KL og Finansministeriet aftalte i juni 2013 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget:

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Revision af årsregnskabet har givet anledning til bemærkninger: 2.2.1 Overførsel af tilskudsmidler mellem årene Vi har konstateret,

Læs mere

Vejledning til centralbibliotekernes årsregnskab og resultatrapport 2015

Vejledning til centralbibliotekernes årsregnskab og resultatrapport 2015 Vejledning til centralbibliotekernes årsregnskab og resultatrapport 2015 1. Grundlag Slots- og Kulturstyrelsen har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER-

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- REGISTRERINGSSKEMA 2014-2020 Vejledning til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter og beregning af støtteberettigede lønudgifter efter støtteberettigelsesregler

Læs mere

Vejledning til korrektioner i medarbejderog deltagerregister

Vejledning til korrektioner i medarbejderog deltagerregister Vejledning til korrektioner i medarbejderog deltagerregister Korrektioner i forbindelse med tidligere indrapporterede lønudgifter i strukturfondsprojekter herunder håndteringen i medarbejder- og deltagerregister

Læs mere

Notat. Styrket økonomistyring. Den Aarhus Kommune

Notat. Styrket økonomistyring. Den Aarhus Kommune Notat Den 18-10-2012 Aarhus Kommunes deltagelse i Økonomistyringsprojekt tilrettelagt af KL, Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet. Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Som led i økonomiaftalen

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 22. september 2011 Notat om aflyste operationer Sundhedsudvalget blev på møde den 30. august præsenteret for en statistik over

Læs mere

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere

Læs mere

Erhvervsudvalget L 14 - Bilag 4 Offentlig

Erhvervsudvalget L 14 - Bilag 4 Offentlig Erhvervsudvalget L 14 - Bilag 4 Offentlig Erhvervs- og Selskabs-styrelsen November 2004 Ref Udg. Dato Godk. Kontrol Udarb. N/A Tlf: Indholdsfortegnelse 1. Resume 1 2. Undersøgelsens resultater 3 2.1 Baggrund

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden December 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Kartoffelafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Kartoffelafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

Løninformation nr. 2 af 23. januar 2014 (LG 02/14, 2.)

Løninformation nr. 2 af 23. januar 2014 (LG 02/14, 2.) Løninformation nr. 2 af 23. januar 2014 (LG 02/14, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 02/14, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. januar 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Næstved Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, hjælp til enkeltudgifter. Maj 2015

Næstved Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, hjælp til enkeltudgifter. Maj 2015 Næstved Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, hjælp til enkeltudgifter og hjælp til flytning Maj 2015 RAPPORT OM REVISIONEN VED NÆSTVED KOMMUNE 1 Næstved kommunes administration af ordninger

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Rigsrevisionens notat om beretning om voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Juni 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 13/2015 om voksenuddannelsescentrenes

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen for at få sygemeldte tilbage

Læs mere

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne Januar 2011 Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne KL har udviklet et værktøj til selvanalyse af visitationsprocessen på børnefamilieområdet

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2017

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2017 Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 1. Kvartal 2017 Formål og indhold Formålet med at gennemføre ledelsestilsyn er, at: Sikre en lovmedholdelig og god kvalitet i sagsbehandlingen. Skabe grundlag

Læs mere

De administrative stordriftsgevinster er ikke høstet i de nye kommuner - endnu

De administrative stordriftsgevinster er ikke høstet i de nye kommuner - endnu De administrative stordriftsgevinster er ikke høstet i de nye kommuner - endnu Baggrund KREVI har gennemført to undersøgelser af kommunernes økonomi efter kommunalreformen med udgangspunkt i de kommunale

Læs mere

Status på skadesudbetalingen fra TRYG i forlængelse af skybruddet i sommeren 2011

Status på skadesudbetalingen fra TRYG i forlængelse af skybruddet i sommeren 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Til ØU skadesudbetalingen fra TRYG i forlængelse af skybruddet i sommeren 2011 ØU besluttede i juni, at KS skulle udarbejde en status på fremdriften

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Tabelrapport til sammenligningskommuner

Tabelrapport til sammenligningskommuner INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Benchmarkanalyse på ældreområdet udført for Hillerød Kommune Tabelrapport til sammenligningskommuner WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 1.1 Indledende

Læs mere