Analyse af ordningen vedr. tilskud til personlig assistance til handicappede i erhverv. Økonomistyrelsen, den 14. december 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af ordningen vedr. tilskud til personlig assistance til handicappede i erhverv. Økonomistyrelsen, den 14. december 2004"

Transkript

1 Analyse af ordningen vedr. tilskud til personlig assistance til handicappede i erhverv

2 Indhold 1 Indledning Baggrund Rapportens indhold Sammenfatning Økonomidelen Administrationsdelen Forbrugsudvikling Tilskud til personlig assistance til handicappede i erhverv ( ) Benchmarking af de 14 AF-regioner Tilskud til personlig assistance under efter- og videreuddannelse samt isbryderordning for nyudannede handicappede( ) Vurdering af det nuværende styringsgrundlag Registreringsrammer og systemanvendelse Budgetterings- og prognosticeringsgrundlag Opfølgning og regnskabsaflæggelse Anbefalinger til det fremtidige styringsgrundlag Styringsgrundlag Registreringsramme Økonomisystem (Navision Stat) Fagsystem Systemanvendelse Opfølgning og regnskabsaflæggelse Indrapportering Budgettering og prognosticering Den nuværende kommunikations- og formidlingsindsats Nuværende informationskilder og aktører Opgørelse af den potentielle målgruppe /målgruppen for ordningen Kendskab til ordningen Handicaporganisationerne og DSI s amtsafdelinger Økonomistyrelsens vurdering af kendskabet til ordningen Forslag til fremtidig informationsindsats Administration af ordningen Den nuværende opgavevaretagelse Nuværende administrative retningslinjer mv Kortlægning af et typisk sagsforløb Forslag til den fremtidig administration Rådgivningsfasen Ansøgningsfasen Sagsbehandling Udbetaling og refusion Opfølgning Organisering og tilrettelæggelse Bilagsoversigt... 38

3 1 1 Indledning Hermed følger Økonomistyrelsens afrapportering i forbindelse med analyse af ordningen vedr. tilskud til personlig assistance til handicappede i erhverv. Analysen er efter aftale med opdragsgiver afgrænset til alene at omfatte ordningen om tilskud til personlig assistance til handicappede i erhverv ( ). Endvidere indgår ordningerne om personlig assistance under efter- og videreuddannelse samt isbryderordning for nyuddannede handicappede i opfølgningssammenhæng ( ). Analysen er således ikke dækkende for handicapkonsulenternes samlede opgaveportefølje, hvor der eksempelvis ses bort fra hjælpemiddelområdet. 1.1 Baggrund Forbruget i de lovbundne udgifter til personlig assistance til handicappede i erhverv ( ) har været stigende gennem de seneste tre år. Med henblik på at forklare den historiske udvikling og forbedre det fremtidige budgetteringsgrundlag har Arbejdsmarkedsstyrelsen i 1. kvartal 2004 gennemført en analyse af området med inddragelse af AF-regionerne, der forestår administrationen i forhold til brugerne. Det har vist sig vanskeligt at konkludere noget entydige om årsagerne til udviklingen med udgangspunkt i den gennemførte analyse - bl.a. som følge af store regionale forskelle. På den baggrund har Arbejdsmarkedsstyrelsen bedt Økonomistyrelsen om en bredere og mere detaljeret analyse af området. Økonomistyrelsens analyse har dels fokuseret på de økonomiske aspekter - herunder den historisk forbrugsudvikling og værktøjer til budgettering - og dels ordningens administration, herunder formidlingsindsatsen. Formålet med den økonomiske del af analysen er at forbedre det fremtidige økonomiske styringsgrundlag gennem udarbejdelse af fælles standarder og begrebsdefinitioner samt ved udformning af fælles værktøjer til opfølgning og budgettering. Formålet med den administrative del af analysen er: at afdække hvorvidt ordningen er kendt i den potentielle målgruppe og at vurdere den nuværende kommunikations og formidlingsindsats. Yderligere vil Økonomistyrelsen fremsætte forslag til fremtidige forbedringer. at vurdere om ordningen administreres hensigtsmæssigt og ensartet på tværs af regionerne og endvidere at fremsætte forslag til eventuelle forbedringer. 1.2 Rapportens indhold I kapitel 2 sammenfattes analysens hovedkonklusioner. I kapitel 3 analyseres forbrugsudviklingen i perioden til og der foretages tillige en sammenligning af de 14 AF-regioner. I kapitel 4 foretages en vurdering af det nuværende styringsgrundlag og i kapitel 5 fremsættes forslag til det fremtidige styringsgrundlag.

4 2 I kapitel 6 foretages en vurdering af den nuværende kommunikations og formidlingsindsats og der fremsættes forslag til forbedringer. I kapitel 7 foretages en vurdering af ordningens nuværende administration, og der peges endvidere på tiltag, der kan fremme en ensartet og effektiv administration. 2 Sammenfatning 2.1 Økonomidelen Analysen af forbrugsudviklingen i perioden til viser, at de stigende udgifter i perioden kan tilskrives et stigende antal tilskudsmodtager og et stigende antal støttetimer pr. modtager. Udviklingen i timelønnen til hhv. tegnsprogsassistance og almindelig assistance og øget brug af tegnsprogsassistance frem for almindelig assistance har derimod ikke haft nævneværdig betydning for udgiftsudviklingen. Analysen af det nuværende styringsgrundlag viser helt overordnet, at rammerne og graden af systemunderstøttelse er vidt forskellig på tværs af de 14 AF-regioner. Dette gælder både økonomi- og aktivitetsregistreringerne. Det er Økonomistyrelsens vurdering, at den forskelligartede registreringspraksis, den forskelligartede systemunderstøttelse og den forskelligartede begrebsopfattelse er problematisk. Konsolidering og sammenligning af data for de 14 AF-regioner er endvidere vanskelig som følge af manglen på fælles minimumsstandarder for de aktivitetsmæssige registreringer og fraværet af en konteringsinstruks. Budgettering og prognosticering vedr. det fremtidige forbrug er og har historisk set været en vanskelig opgave for såvel Arbejdsmarkedsstyrelsen som regionerne. Budgetterings- og prognosticeringsopgaven i regionerne varetages meget forskelligartet, og de enkelte regioners evne til at forudsige det fremtidige forbrug varierer også betragteligt. Det er Økonomistyrelsen vurdering, at den nuværende indrapportering er for ressourcekrævende og vanskelig for visse regioner som følge af den manglende systemunderstøttelse. Endvidere er det vurderingen, at de data, der indrapporteres til Arbejdsmarkedsstyrelsen, er af svingende kvalitet. Yderligere viser Økonomistyrelsens analyse, at der i visse regioner er difference mellem økonomioplysningerne i indrapporteringsskemaerne og de regnskabsmæssige registreringer. Den primære årsag til disse afvigelser er, at visse udgifter ikke periodiseres korrekt i regnskabet. Forkert periodisering mellem regnskabsårene bør som udgangspunkt ikke forekomme. Såfremt det ikke er muligt for Arbejdsmarkedsstyrelsen at løse periodiseringsproblemet, er det Økonomistyrelsens anbefaling, at der forud for årsafslutningen foretages en regnskabsmæssige hensættelser svarende til summen af de udestående beløb. Herved bliver årsregnskabet mere retvisende. Økonomistyrelsen vil anbefale, at Arbejdsmarkedsstyrelsen fremover sikrer et fælles styringsgrundlag for det samlede område, der er berørt i denne rapport. Grundlaget herfor er for det første en fælles registreringsramme, som bør understøttes af en konte-

5 3 ringsvejledning og for det andet en fælles systemunderstøttelse, som sikrer en enkel konsolidering af de decentralt registrerede data. 2.2 Administrationsdelen Økonomistyrelsen har med udgangspunkt i SFI s analyse Handicap og beskæftigelse et forhindringsløb? estimeret den potentielle målgruppe for ordningen om personlig assistance til handicappede i erhverv. Det skønnes, at den potentielle målgruppe for ordningen udgør ca personer. Fælles for disse ledige eller beskæftigede personer er for det første, at de har problemer med mobilitet, sanser eller kommunikation, og for det andet har de nedsat arbejdsevne. For det tredje, har disse personer behov for hjælpemidler, foranstaltninger eller støtte i forbindelse med erhvervsarbejde. Det skal bemærkes, at den faktiske målgruppe formentlig er væsentligt lavere, i og med at det ikke har været muligt at korrigere den beregnede målgruppe for støttebehov, der ikke er omfattet af ordningen for personlig assistance - fx behov for særlige fysiske hjælpemidler. Med henblik på at forbedre informationsindsatsen over for denne målgruppe vurderer Økonomistyrelsen, at indsatsen og informationen bør stiles mod de parter, der er i daglig berøring med den potentielle målgruppe. Det vil sige, at det er vigtigt at udbrede kendskabet til ordningen blandt arbejdsmarkedets parter på såvel arbejdsgiver som arbejdstager side. Derudover er kommunerne (især syge-dagpengesagsbehandlerne), a- kasser og fagforeninger vigtige målgrupper. Endelig er praktiserende læger og sygehusene en relevant målgruppe, men samtidig en gruppe handicapkonsulenterne i dag ikke har nogen nævneværdig kontakt til. Økonomistyrelsens analyse af ordningens nuværende administration viser store regionale forskelle i såvel arbejdstilrettelæggelse som systemmæssige understøttelse. Denne variation og forskellighed i administrationen afspejler efter Økonomistyrelsens vurdering, at der ikke foreligger fælles standarder og vejledninger for, hvorledes ordningen skal administreres. Det er Økonomistyrelsens anbefaling, at der udarbejdes en fælles sagsbehandlingshåndbog, der indeholder en nærmere beskrivelse af alle de væsentligste aspekter og problemstillinger, herunder konterings- og budgetteringsinstruks. Det anbefales endvidere, at der udformes fælles ansøgningsskema, fælles bevillingsbrev, fælles refusionsskema og fælles afslagsskrivelse, som skal anvendes i alle regioner. I forhold til de nuværende kontrolprocedurer af lønsedler m.v. kan Arbejdsmarkedsstyrelsen overveje, hvorvidt ressourceindsatsen til kontrol af lønsedler m.v. står i rimeligt forhold til de fejl, der konstateres. Et alternativ til den ressourcekrævende kontrol ville være tro og love erklæringer kombineret med stikprøvekontrol, der som oftest har en præventiv effekt. De forhold der kan indgå i disse overvejelser er dels kontrollens formål (sammenhæng til andre tilsynsopgaver (fx løntilskudsområdet), krav fra Rigsrevisionen mv.) og dels opfølgningens organisering (herunder om der er andre end handicapkonsulenterne, der vil kunne varetage opgaven i den enkelte AF-region).

6 4 Det er Økonomistyrelsens vurdering, at alle de anbefalede tiltag gennemføres i samarbejde mellem Arbejdsmarkedsstyrelsen, AF-regionerne og handicapkonsulenterne. Derved sikres på den ene side den beslutningsmæssig kompetence og lovgivningsmæssige indsigt og på den anden side de konkrete erfaringer og faglig indsigt. Det vil være naturligt, at de centrale projekter blev forankret i Arbejdsmarkedsstyrelsen, men med en aktiv involvering af handicapkonsulenterne. Opgave- og ansvarsfordeling på området både mellem Arbejdsmarkedsstyrelsen og regionerne og internt i de respektive regioner - anbefales beskrevet i den foreslåede sagsbehandlingshåndbog. Hermed lettes indkøringen af nye medarbejdere. 3 Forbrugsudvikling - Forbruget i de lovbundne udgifter til personlig assistance til handicappede i erhverv ( ) har været stigende gennem de seneste tre år. Med henblik på at forklare denne udvikling har Økonomistyrelsen i samarbejde med arbejdsgruppen udformet en dataindsamlingsskabelon, som efterfølgende er udfyldt af de 14 AF-regioner (se bilag 1-14). I forlængelse af dataindsamlingen er datagrundlaget blevet valideret og godkendt af arbejdsgruppen. I indeværende kapitel foretages en kvantitativ analyse af det tilvejebragte datagrundlag. Sammenfattende kan det konkluderes, at de stigende udgifter i perioden - skyldes et stigende antal tilskudsmodtager og et stigende antal støttetimer pr. modtager. Udviklingen i timelønnen til hhv. tegnsprogsassistance og almindelig assistance og øget brug af tegnsprogsassistance frem for almindelig assistance har ingen/minimal betydning for udgiftsudviklingen. 3.1 Tilskud til personlig assistance til handicappede i erhverv ( ) Udgifterne til personlig assistance til handicappede i erhverv ( ) har været kraftigt stigende i perioden -, som det fremgår af tabel 3.1. Tabel 3.1. Samlede udgifter fordelt på hovedudgiftsarter (mio. kr. årets priser) 1 Mio. kr. (årets priser) Almindelig assistance (kr.) 75,6 93,6 116,3 Tegnsprogassistance (kr.) 13,2 19,2 22,8 Rejseudgifter m.v. til assistenter (kr.), jf. BEK. nr ,3 0,4 0,5 Samlede udgifter (mio. kr. - årets priser) 89,1 113,2 139,6 Note: Det skal bemærkes, at AF-Roskilde ikke har kunnet opdele udgifterne i henhold til ovenstående, hvorfor alle AF-Roskilde's udgifter figurer under almindelig assistance. På baggrund af oplysningerne i tabel 3.1 er der foretaget en analyse af, om der har været forskydninger mellem de tre hovedudgiftsarter i perioden. Analysen viser, at det ikke har været tilfældet de tre gruppers procentvise andel af de samlede udgifter er stort set konstant i perioden. 1 Det skal bemærkes, at tallene for det samlede forbrug ikke kan genfindes i statsregnskabet, idet der er differencer mellem det regnskabsførte (Navision) og det fra AF-regionerne indberettede. Der henvises til afsnit 4.3 for yderligere behandling af denne problemstilling.

7 5 De stigende udgifter til personlig assistance kan overordnet forklares med en markant stigning i antallet af tilskudsmodtagere (38 % fra til - se tabel 3.2.) og en stigning i det gennemsnitlige timeforbrug pr. tilskudsmodtager (11% fra til - se tabel 3.3). Økonomistyrelsen har ligeledes foretaget en analyse af, hvor stor en andel af stigningen i de samlede udgifter, der kan forklares af hhv. (1) udviklingen i antallet af tilskudsmodtagere og (2) udviklingen i det gennemsnitlige timeforbrug pr. tilskudsmodtager. Analysen viser, at stigningen i antallet af tilskudsmodtagere forklarer 4/5 af den samlede udgiftsstigning, mens stigningen i det gennemsnitlige timeforbrug forklarer 1/5 2. Tabel 3.2. Samlede antal modtagere af personlig assistance Antal modtagere af personlig assistance (antal personer) Synshandicappede Fysisk handicappede Hørehandicappede Andet handicap Samlede antal modtagere ( ) Fordelt på stillingskategori: Lønmodtagere Selvstændige Skåne-/fleksjob Støttet arbejde i øvrigt Note: Det skal bemærkes, at der i forekommer en difference på 1, når det samlede antal modtagere pr. handicapart sammenlignes med det samlede antal modtagere pr. stillingskategori. Differencen skyldes, at AF-Roskilde ikke har kunnet afstemme de to totaler. På baggrund af oplysningerne i tabel 3.2 er der ligeledes foretaget en analyse af, om der har været forskydninger mellem de fire handicaparter i perioden. Analysen viser, at det ikke har været tilfældet de fire gruppers procentvise andel af det samlede antal tilskudsmodtagere er stort set konstant i perioden. Endvidere er forskydningen mellem de fire stillingskategorier undersøgt. Analysen viser en minimal forskydning mellem skåne-/fleksjob og selvstændige de selvstændiges procentvise andel af det samlede antal tilskudsmodtagere er faldet med 4%, mens skåne-/fleksjob gruppen er vokset med 4% i perioden. Tabel 3.3. Samlet timeforbrug til personlig assistance Time forbrug til personlig assistance Almindelig assistance (timer) Tegnsprogsassistance (timer) Samlede antal timer til personlig assistance pr. år Gennemsnitligt antal timer pr. modtager pr. år Stigningen i det gennemsnitlige antal støtte timer pr. modtager (11% fra til ) er umiddelbart svært at forklare. Lovgrundlaget er blevet ændret i perioden, men ikke på 2 Analysen af bidraget til stigningen i de samlede udgifter fra hhv. faktor (1) og (2) er foretaget ved hjælp af en indeksering med faste vægte. Det vil sige, at bidraget til stigningen fra faktor (1) er beregnet ved at fastholde -niveauet for gennemsnitligt timeforbrug, hvorefter effekten af ændringen i antal modtagere er beregnet (fra til ). Bidraget fra faktor (2) er beregnet ved at fastholde -niveauet for antal modtagere, hvorefter effekten ændringen i det gennemsnitligt timeforbrug er beregnet (fra til ). Efterfølgende er de to faktorers bidrag til stigningen summeret og de respektive andele beregnet.

8 6 en måde, der burde påvirke støttetildelingen til den enkelte modtager. Der kan peges på fire mulige forklaringer på udviklingen: 1) at handicapkonsulenterne, modtagerne og virksomhederne er blevet bedre til at udnytte mulighederne i ordningen 2) at modtagernes gennemsnitlige støttebehov er vokset i perioden 3) at handicapkonsulenterne tolker regelsættet mindre restriktivt 4) at ændringslov 1254 af 20. december 2000 (med ikrafttrædelse 1. januar ), der åbner mulighed for -i særlige tilfælde- at bevillige personlig assistance på fuld tid, først har fået virkning efter en længere indfasningsperiode. Med udgangspunkt i datagrundlaget er det ikke muligt at vurdere, hvilke af disse forklaringer der vejer tungest. På baggrund af Økonomistyrelsens kvalitative undersøgelser vurderes det, at en bedre udnyttelse af mulighederne i ordningen er den væsentligste forklaring på udviklingen. Med henblik på at afdække, hvorvidt stigningen i de samlede udgifter kan tilskrives stigning i udgifterne til den enkelte tilskudsmodtager, er den gennemsnitlige udgift pr. modtager beregnet i tabel 3.4. Tabel 3.4 Gennemsnitlige udgifter pr. modtager Gennemsnitlig udgift pr. modtager (kr. - årets priser) kr kr kr Gennemsnitlig udgift pr. modtager (kr priser) kr kr kr Note:Omregningen til 2004 priser er foretaget på baggrund lønudviklingsindekset, jf. Som det fremgår af tabel 3.4. har der været en mindre stigning i den gennemsnitlige udgifter pr. modtager (7% fra til (2004-priser)). Årsagen til denne stigning er stigningen i det gennemsnitlige antal timer pr. modtager, jf. tabel 3.3. Det er ligeledes undersøgt, hvorvidt stigningen i de gennemsnitlige udgifter pr. tilskudsmodtager kan tilskrives stigende timepriser til assistenter - hhv. almindelige assistenter og tegnsprogsassistenter. Tabel 3.5. viser, at det samlet set ikke er tilfældet. Tabel 3.5 Gennemsnitlige udgifter pr. time assistance Gennemsnitlig udgift pr. time assistance (kr. - årets priser) kr 125 kr 125 kr 129 Gennemsnitlig timeløn - Almindelig assistance (kr. - kr. årets priser) kr 111 kr 107 kr 111 Gennemsnitlig timeløn - Tegnsprogsassistance (kr. - årets priser) kr 495 kr 557 kr 591 Gennemsnitlig udgift pr. time assistance (kr priser) kr 137 kr 131 kr 132 Gennemsnitlig timeløn - Almindelig assistance (kr priser) kr 121 kr 112 kr 114 Gennemsnitlig timeløn - Tegnsprogsassistance (kr priser) kr 540 kr 585 kr 605 Note:Omregningen til 2004 priser er foretaget på baggrund lønudviklingsindekset, jf. Når man ser på den gennemsnitlige udgift pr. time assistance er den faldet med 4% i perioden til (2004-priser). Ser man isoleret på udviklingen i timelønnen 3 for tegnsprogsassistance er der dog tale om en stigning (12% fra til (2004- priser)), men denne stigning influerer ikke på det samlede billede. Den faldende timeløn 3 Det skal bemærkes, at der er tale om en beregnet timeløn (både for assistenter og tegnsprogsassistenter), der vil være forskellig fra den overenskomstmæssige timeløn, idet tallet indeholder flere forskellige faggrupper.

9 7 til almindelig assistance (5% fra til (2004-priser)) virker umiddelbart mærkværdig. Der kan peges på to forhold, som kan forklare denne udvikling. For det første kan faldet være et udtryk for, at AF-regionerne i højere grad anvender assistenter, der aflønnes med den relativt lave studenter timesats (BEK , stk. 1) frem for assistenter der aflønnes med den ordinære sats for det pågældende arbejde (BEK , stk. 2) datagrundlaget giver ikke mulig for at af- eller bekræfte en sådan tendens. For det andet kan udviklingen være et udtryk for, at AF-regionerne er blevet mere restriktive over for virksomhederne i forhold til hvilke typer at assistentrelaterede udgifter, der refunderes (SP-bidrag, pension, anciennitetsstigninger etc.). Datagrundlaget giver ikke mulighed for at af- eller bekræfte dette Benchmarking af de 14 AF-regioner I det følgende foretages en sammenligning af nøgletallene i de 14 AF-regioner. Regionerne er vidt forskellige med hensyn til aktivitetsomfang, som det fremgår af figur 3.6. Når man ser på udviklingen i aktivitetsomfanget i perioden til kan det konstateres, at omfanget har været stigende i hele perioden for 11 af de 14 AF-regioner.

10 8 Figur 3.6 Antal modtagere pr. AF-region I et forsøg på at afdække, hvorvidt praksis for tildeling af støtte er ensartet på tværs af de 14-regioner er det gennemsnitlige antal timer pr. støttemodtager pr. region beregnet i figur Regionskoderne 1-14 referer til følgende regioner: (1)Storkøbenhavn, (2)Frederiksborg, (3)Roskilde, (4)Vestsjælland, (5)Storstrøm, (6)Bornholm, (7)Fyn, (8)Sønderjylland, (9)Ribe, (10)Vejle, (11)Ringkøbing, (12)Århus, (13)Viborg og (14)Nordjylland

11 9 Figur 3.7 Gennemsnitlig antal timer pr. modtager pr. år Ud fra figur 3.7 er det værd at bemærke følgende: o Det høje gennemsnitlige antal timer pr. modtager i region 5 (AF-storstrøm) o Det lave gennemsnitlige antal timer pr. modtager i region 10 (AF-vejle) Som det fremgår figur 3.7 er der betydelige variationen mellem de 14 regioner. Sammenholdt med Økonomistyrelsens erfaringer fra interviewene med handicapkonsulenterne indikerer dette, at handicapkonsulenterne vurderer modtagernes støttebehov forskelligt på tværs af regionerne. Med henblik på at afdække, hvorvidt udgiftsniveauet varierer på tværs af de 14 regioner er de gennemsnitlige udgifter pr. time assistance beregnet i figur 3.8

12 10 Figur 3.8 Gennemsnitlig udgifter pr. time assistance (kr priser) Ud fra figur 3.8 er det værd at bemærke den høje gennemsnitlige udgift pr. time i region 1 (AF-Storkøbenhavn) og 10 (AF-Vejle). Årsagen hertil er en udbredt anvendelse af tegnsprogsassistance, der er væsentlig dyrer end almindelig assistance. Økonomistyrelsen har ligeledes benchmarket den gennemsnitlige timeløn for hhv. tegnsprogsassistance og almindelig assistance i figur 3.9 og 3.10.

13 11 Tabel 3.9 Gennemsnitlig timeløn tegnsprogsassistance (2004-priser) Ud fra figur 3.9 er det værd at bemærke følgende: o Den lave gennemsnitlige timeløn til tegnsprogsassistance i region 5 (AF- Storstrøm) o Stigningen i den gennemsnitlige timeløn til tegnsprogsassistance i perioden til i region 1 (AF-Storkøbenhavn) og region 4 (AF-Vestsjælland)

14 12 Tabel 3.10 Gennemsnitlig timeløn almindelig assistance (2004-priser) Ud fra figur 3.10 er det værd at bemærke den store spredning på tværs af regionerne. På baggrund af de gennemførte interview er det Økonomistyrelsens vurdering, at variationen hovedsagligt skyldes forskellig tolkning af, hvilke udgifter (SP-bidrag, pension, anciennitetsstigninger etc.) der kan/bør refunderes, jf. Bekendtgørelse 545 af 19. juni.

15 Tilskud til personlig assistance under efter- og videreuddannelse samt isbryderordning for nyudannede handicappede( ) Udgifterne til løntilskud i forbindelse med isbryderordning for nyudannede handicappede har været stigende i perioden til, mens udgifterne til personlig assistance under efter- og videreuddannelse har været fluktuerende i perioden, jf. tabel Tabel Samlede udgifter fordelt på hovedudgiftsarter (mio. kr. årets priser) Mio. kr. (årets priser) Udgifter til løntilskud ifm. isbryderordningen (kr.) 0,7 0,9 1,4 Udgifter til assistance ifm. efter- og videreuddannelse (kr.) 1,3 1,8 1,4 Samlede udgifter (mio. kr. - årets priser) 2,0 2,8 2,8 Note: Det skal bemærkes, at AF-Sønderjylland ikke har kunnet tilvejebringe oplysninger vedr. og. Som det fremgår af tabel 3.12 har antallet af støttemodtagere til isbryderordningen været stort set konstant i perioden, mens antallet af personer, der modtog assistance i forbindelse med efter- og videreuddannelse er steget med 15% fra til for derefter at stagnere i. Tabel 3.12 Samlede antal modtagere og gennemsnitlige udgifter pr. type Isbrydere Efter- og videreuddannelse Gennemsnitlig udgift pr. isbryder (kr. - årets priser) kr kr kr Gennemsnitlig udgift pr. efter- og videreuddannelses modtager (kr. - årets priser) kr kr kr Gennemsnitlig udgift pr. isbryder (kr priser) kr kr kr Gennemsnitlig udgift pr. efter- og videreuddannelses modtager (kr priser) kr kr kr Note: Det skal bemærkes, at AF-Sønderjylland ikke har kunnet tilvejebringe oplysninger vedr. og. De gennemsnitlige udgifter pr. isbryder er tilsyneladende steget med 70% i perioden til, jf. tabel Tallene skal dog tages med et stort forbehold, idet der er relativt få observationer i datasættet. Som følge heraf er der ej heller foretaget benchmarking af regionerne i forhold til isbryderordningen og ordningen om personlig assistance under efter- og videreuddannelse.

16 14 4 Vurdering af det nuværende styringsgrundlag Ideelt set bør styringsgrundlaget på området understøtte følgende målgrupper og hensyn: o Arbejdsmarkedsstyrelsen, således at styrelsen kan varetage tilsynsforpligtelsen tilfredsstillende dvs. følge forbrugs- og aktivitetsudviklingen samt vurdere og sammenligne regionernes opgavevaretagelse o Handicapkonsulenterne, således at de har mulighed for at kontrollere refusionsanmodningerne fra virksomhederne og i øvrigt følge udviklingen i udgifter og aktiviteter på området. o De lokale regnskabsafdelinger, således at de i forbindelse med årsafslutningen kan foretage korrekte regnskabsmæssige hensættelser. Det nuværende styringsgrundlag understøtter i overvejende grad disse hensyn. Det er Økonomistyrelsens vurdering, at datagrundlaget er tilstede, men at det er registreret og systemunderstøttet vidt forskelligt på tværs af de 14-AF-regioner. Indeværende kapitel indeholder Økonomistyrelsens vurdering af det nuværende styringsgrundlag. 4.1 Registreringsrammer og systemanvendelse De nuværende registreringsrammer - både for så vidt angår økonomi- og aktivitetsregistreringer - er vidt forskellige på tværs af de 14 AF-regioner. Ligeledes er graden af systemunderstøttelse forskelligartet enkelte regioner anvender fagsystemer(databaser), der muliggør automatiske udtræk, mens andre regioner i overvejende grad registrerer papirbaseret med meget manuel databehandling til følge. Som anført i foranalysen foretages de regnskabsmæssige registreringer efter en fælles kontoplanen, der udelukkende muliggør inddelinger efter regioner og formål. Formålene blev tidligere anvendt til at opdele regnskabsdata efter erhverv, dvs. om den handicappede var ansat i landbrug eller var selvstændig mv. jævnfør Økonomistyrelsens oplysninger anvendes formålsregistreringerne ikke den dag i dag. Typen af handicap registreres ikke regnskabsmæssigt og styring herefter er derfor ikke mulig. De aktivitetsmæssige registreringer (registrering af: stamoplysninger om modtager og virksomhed, bevillingstildeling i timer, handicapart, timepris etc.) foretages decentralt i de 14 AF regioner. Økonomistyrelsens interview med handicapkonsulenterne og gennemgang af de nuværende registreringssystemer viser, at detaljeringsniveauet og begrebsanvendelsen er forskellig på tværs af regionerne. Eksempelvis er der forskelligartet opfattelser af, hvordan antallet af modtagere opgøres nogle regioner tæller antallet af unikke CPR-numre, mens andre tæller antallet af bevillinger. Endvidere kan det på baggrund af den gennemførte dataindsamling konstateres, at visse regioner ikke er i stand til at opfylde kravet om at kunne adskille udgifter til hhv. tegnsprogsassistance og almindelig assistance. Det er Økonomistyrelsens vurdering, at den forskelligartede registreringspraksis, den forskelligartede systemunderstøttelse og den forskelligartede begrebsopfattelse er problematisk. Manglen på fælles minimumsstandarder for de aktivitetsmæssige registreringer og fraværet af en konteringsinstruks bevirker at konsolidering og sammenligning af

17 15 data for de 14 AF-regioner vanskeliggøres. Disse mangler bevirker for det første, at datakvaliteten lader noget tilbage at ønske og for det andet, at det er særdeles ressourcekrævende og vanskeligt for hovedparten af regionerne at afrapportere til Arbejdsmarkedsstyrelsen. 4.2 Budgetterings- og prognosticeringsgrundlag Budgettering og prognosticering vedr. det fremtidige forbrug er og har historisk set været en vanskelig opgave for såvel Arbejdsmarkedsstyrelsen som regionerne. Årsagen hertil er for det første, at ordningens karakter vanskeliggør udarbejdelse af præcise skøn for fremtiden og for det andet fraværet af fælles registreringsrammer og værktøjer til opgaven. For det tredje vanskeliggør den regnskabsmæssige periodisering af udgifterne budgetterings- og prognosticeringsopgaven (mere herom i afsnit 4.3). Basalt set handler budgetterings- og prognosticeringsopgaven om at vurdere de fremtidige ændringer, herunder: 1) Tilgang til ordningen (nye tilskudsmodtagere) 2) Afgang fra ordningen (dødsfald, pension, ophør etc.) 3) Ændring i støttebehov hos modtagerne, særligt ændringer i timetildelingen Budgetterings- og prognosticeringsopgaven varetages primært i regionerne, som en naturlig konsekvens af, at regionerne ligger inde med viden om bevillingstildelingerne for de kommende kvartaler. Arbejdsmarkedsstyrelsen konsoliderer budget- og prognoseskøn til brug for rammeredegørelser, Finanslov m.v. ved indhentning af bidrag fra regionerne. Budgetterings- og prognosticeringsopgaven i regionerne varetages meget forskelligartet, både for så vidt angår metode, systemunderstøttelse og intern arbejdsdeling. Eksempelvis har enkelte regioner valgt at placere opgaven i økonomikontoret, mens handicapkonsulenten egenhændigt varetager opgaven i andre regioner. De enkelte regioners evne til at forudsige det fremtidige forbrug varierer også betragteligt. Det er Økonomistyrelsens vurdering, at de regioner, hvor handicapkonsulenten selv har udarbejdet eller medvirket ved udarbejdelsen af registreringssystemet gør det bedst. Ligeledes er det vurderingen, at de regioner, der hovedsagligt anvender oplysninger om det regnskabsmæssige forbrug til udarbejdelse af prognoser for det fremtidige forbrug gør det dårligst. Det kan ligeledes konstateres, at regionernes systemunderstøttelse af budgetterings- og prognosticeringsopgaven varierer betragteligt. Enkelte regioner anvender databaser, der muliggør automatiske fremskrivning, mens andre regioner i overvejende grad løser opgaven ved hjælp af papirbaserede bevillingsskrivelser og lommeregner. 4.3 Opfølgning og regnskabsaflæggelse I forbindelse med årsafslutningen udsender Arbejdsmarkedsstyrelsen indberetningsskemaer til AF-regionerne. Skemaerne er udarbejdet med henblik på at sikre ensartede indberetninger fra AF regionerne. Indberetningsskemaerne udfyldes af handicapkonsulenterne og i visse tilfælde med inddragelse af økonomi/regnskabsmedarbejder. Enkelte

18 16 regioner anvender regneark til udfyldelse af skemaet, mens andre regioner i overvejende grad løser opgaven ved hjælp af papirbaserede bevillingsskrivelser og lommeregner. Det er Økonomistyrelsen vurdering, at den nuværende indrapportering er for ressourcekrævende og vanskelig for visse regioner, som følge af manglende systemunderstøttelse og manglende fælles registreringsrammer. Endvidere er det vurderingen, at de data, der indrapporteres til Arbejdsmarkedsstyrelsen, er af svingende kvalitet. Eksempelvis viser Økonomistyrelsens analyse differencer -for visse regioner- mellem de aktivitetsoplysninger, der indgår i Årsredegørelse og de oplysninger som er indrapporteret for i forbindelse med indeværende undersøgelse. Yderligere viser Økonomistyrelsens analyse, at der i visse regioner er difference mellem økonomioplysningerne i indrapporteringsskemaerne og de regnskabsmæssige registreringer. Den primære årsag hertil er periodisering (forklaring følger nedenfor), men dele af differencerne kan også forklares med at der ikke foretages løbende afstemning mellem fagsystemerne og Navision i visse regioner. Økonomistyrelsen vurderer, at sidstnævnte skyldes manglende koordinering og kommunikation mellem økonomikontoret og handicapkonsulenten i den enkelte region. Økonomistyrelsens foranalyse har vist, at der er uoverensstemmelser mellem de økonomiske opgørelser i årsredegørelserne og de faktiske bogførte regnskabstal. Årsagen til disse afvigelser er, at visse udgifter ikke periodiseres korrekt i regnskabet. Nogle virksomheder indsender refusionsanmodninger længe efter at de har afholdt udgiften til den personlige assistent. I uheldige tilfælde har dette betydning for periodiseringen mellem to regnskabsår. Hovedproblemet er, hvorvidt AF-regionerne må afvise at udbetale refusion til virksomheder, der ikke indsender refusionsanmodningen inden for den aftalte tidsfrist. Der er tale om et betydeligt dilemma. På den ene side skal der udvises størst mulig fleksibilitet overfor virksomhederne, således at de ikke belastes unødigt. På den anden side bevirker denne fleksibilitet at budgettering og prognosticering vanskeliggøres betydeligt. Forkert periodisering mellem regnskabsårene bør som udgangspunkt ikke forekomme. Såfremt det ikke viser sig muligt at løse periodiseringsproblemet bør der forud for årsafslutningen, foretages regnskabsmæssige hensættelser svarende til summen af de udestående beløb. Herved bliver årsregnskabet mere retvisende. Det skitserede periodiseringsproblem gør sig også gældende mellem årets kvartaler. Dette bevirker bl.a., at udgifterne i 4. kvartal er væsentligt højere end i de resterende kvartaler. Udgifternes karakter tilsiger, at forbruget tilnærmelsesvis burde være ens i årets kvartaler. Årsagen hertil er, at virksomhederne ikke indsender refusionsanmodningerne løbende (ved udgangen af hvert kvartal), men i stedet indsender flere refusionsanmodninger i 4. kvartal.

19 17 5 Anbefalinger til det fremtidige styringsgrundlag Økonomistyrelsen vil anbefale, at Arbejdsmarkedsstyrelsen sikrer et fælles styringsgrundlag for det samlede område, der er berørt i denne rapport. Grundlaget for et fælles styringsgrundlag er: Fælles registreringsramme, som bør understøttes af en konteringsvejledning Fælles systemunderstøttelse, som sikrer en enkel konsolidering af de decentralt registrerede data. Styringsgrundlaget vil blive dannet ud fra de aktivitetsmæssige og økonomiske data, der registreres i forbindelse med sagsbehandlingen og den efterfølgende udbetaling af refusioner. Registreringerne og opfølgningen skal ske på en ensartet måde på tværs af regionerne, således at Arbejdsmarkedsstyrelsen på enkel vis kan konsolidere data for det samlede område. Hermed vil både Arbejdsmarkedsstyrelsen, AF-regionerne og den enkelte handicapkonsulent kunne følge op på flere forskellige niveauer. I denne sammenhæng skal det nævnes, at ingen af de interviewede handicapkonsulenter har givet udtryk for særlige lokale registreringsbehov. Det fremtidige fælles styringsgrundlag vil sikre et ensartet udgangspunkt for: Indrapporteringer om aktiviteterne på området Budgettering af kommende perioders forbrug Indrapporteringerne fra AF-regionerne til Arbejdsmarkedsstyrelsen vil fremover kunne baseres på standardrapporter. Muligheden for simpelt at genere de nødvendige data i en standardrapport vil medføre en væsentlig ressourcemæssig besparelse i forhold til i dag, særligt i de regioner hvor opfølgningsarbejdet primært består i gennemgang af papirsagerne. Økonomistyrelsen opstiller i afsnit 5.4 et forslag til en indrapporteringsskabelon, som er udarbejdet ud fra det foreslåede styringsgrundlag. På samme vis har Økonomistyrelsen også angivet et forslag til en budgetteringsskabelon, se afsnit 5.4 nedenfor. Det er Økonomistyrelsen vurdering, at grundlaget for budgetteringen skal være de bevilligede beløb og ikke de faktisk forbrugte beløb, som i dag anvendes i en del af regionerne. På linie med oven for vurderes det, at anvendelsen af en budgetteringsskabelon vil medføre en mindre ressourceindsats i forbindelse med selve budgetteringen og samtidig vil det ensartede grundlag øge præcisionen i budgetprognoserne sammenlignet med i dag. Det er Økonomistyrelsen vurdering, at registreringsrammerne, der vil blive gennemgået i afsnit 5.2, angiver det tilstrækkelige detaljeringsniveau til at administrere området på fornuftig vis. Dette gælder al styring lige fra den enkelte handicapkonsulents behov for oplysninger om den enkelte sag til Arbejdsmarkedsstyrelsens behov et overordnet billede af, hvem der anvender ordningen, hvor mange penge vil der blive udbetalt fremover mv. Registreringsrammen opfylder således både det interne styringsbehov og kravene til ekstern rapportering.

20 Styringsgrundlag Projektet har afdækket en række informationsbehov i regionerne og i Arbejdsmarkedsstyrelsen, som -hvis de understøttes- vil medføre et forbedret styringsgrundlag i fremtiden. I det følgende vil Økonomistyrelsen gennemgå en mulig opbygning af registreringsrammen og mulig systemanvendelse til understøttelse af administrationen af tilskud til personlig assistance til handicappede i erhverv og isbryderordningen rettet mod nyuddannede og handicappede personer. Det skal bemærkes, at der som udgangspunkt er tale om en simpel systemløsning, der kan indpasses i eksisterende database eller regnearkssystemer. Gennemgang afsluttes med en kort opsummering af de fremtidige muligheder for opfølgning og budgettering på området. 5.2 Registreringsramme Økonomisystem (Navision Stat) Økonomistyrelsen vil anbefale, at registreringsrammen i forhold til de regnskabsmæssige behov bygges op omkring Arbejdsmarkedsstyrelsens ønsker til en fremtidig Navisionkontoplan for området. På baggrund af de drøftelser Arbejdsmarkedsstyrelsen og Økonomistyrelsen har haft, kan kontoplanen skitseres på følgende måde, jf. tabel 5.1 nedenfor. Tabel 5.1: Forslag til kontoplansstruktur Delregnskab Ordning Formålskode Handicapart 511 Handicappede i erhverv 6111 Synshandicap 6112 Hørehandicap 512 Efter- og videreuddannelse Isbryder 6113 Bevægelseshandicap 6114 Andet handicap 6131 Synshandicap 6132 Hørehandicap 6133 Bevægelseshandicap 6134 Andet handicap 6141 Synshandicap 6142 Hørehandicap 6143 Bevægelseshandicap 6144 Andet handicap Denne opbygning af kontoplanen svarer ikke til den nuværende. Til gengæld er den opbygget ud fra bekendtgørelsens tre forskellige ordninger og fire forskellige handicaparter, som således fremover vil blive afspejlet i kontoplanen. Ordningerne er i dag samlet på 2 delregnskaber, hvor delregnskab 511 indeholder personlig assistance til handicappede i erhverv, mens delregnskab 512 indeholder både personlig assistance under efter- og videreuddannelse og isbryderordningen. For hver af de tre ordninger vil de enkelte modtagere af assistance og/eller løntilskud fremover blive fordelt på et formål, der angiver hvilken type af handicap, der ligger til grund for bevillingen af assistance/løntilskud. Hermed skal der oprettes 12 formålskoder for at kunne fordele udgifterne på de to delregnskaber.

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015 Side 26 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Dato for ansøgning 1. november 2011 Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance

Læs mere

Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse

Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse Udgiver: De Samvirkende Invalideorganisationer (fra 1.1.2008: Danske Handicaporganisationer) Redaktør: Charlotte Kirstine

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til departementerne m.fl. Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer... 2 2.1. Afslutning

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen

Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen Memo Til: / Kontor: Fra: / Kontor: Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen Statsautoriseret revisor Poul Erik Nielsen / PricewaterhouseCoopers Dato: 24. oktober 2006 Vedrørende: Status vedrørende

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Forslag om fremtidig personale og økonomistyring. Indhold. Forslag november 2012. Ledernes personale- og økonomistyring Projekt Ny Koncernløsning

Forslag om fremtidig personale og økonomistyring. Indhold. Forslag november 2012. Ledernes personale- og økonomistyring Projekt Ny Koncernløsning Forslag om fremtidig personale og økonomistyring Forslag november 2012 Indhold Indledning... 2 Vedrørende 1. udfordring fælles rapporter... 3 Vedrørende 2. udfordring overblik over refusioner... 4 Vedrørende

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Kreditor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Konteringsvejledning AAU

Konteringsvejledning AAU 1. Kontostreng Konteringsvejledning AAU AAU s kontostreng består af 30 cifre fordelt på 7 segmenter. Segmenterne er karakteriseret ved, at disse indeholder oplysninger, som fungerer uafhængigt af hinanden.

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Vejledning til kommuner Indhold Arbejdsgiverens indberetning i NemRefusion... 2 Anmodningen sådan sendes den til kommunen... 3 Ændring af den

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

De danske huspriser. homes husprisindeks. 180 Realkreditrådet. Home s Danske Husprisindeks. Danmarks Statistik. 80 www.danskebank.

De danske huspriser. homes husprisindeks. 180 Realkreditrådet. Home s Danske Husprisindeks. Danmarks Statistik. 80 www.danskebank. De danske huspriser homes husprisindeks København den 1. sept. 7 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank +5 5 1 5 31, stbo@danskebank.dk Niels H. Carstensen, home +5 15 3 nica@home.dk Den

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I. Retningslinjer

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I. Retningslinjer Københavns Kommune forvaltningen Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I Retningslinjer Indholdsfortegnelse 1 Indledning og formål... 3 2 Generelle regler for bogføring... 5 3 Balancekonti... 5

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information om aktiviteter

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Notat om evaluering af den standardiserede økonomiopfølgning i regionerne

Notat om evaluering af den standardiserede økonomiopfølgning i regionerne Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Notat om evaluering af den standardiserede økonomiopfølgning i regionerne Juni 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Om årsafslutning 2013

Om årsafslutning 2013 Om årsafslutning 2013 Oktober 2013 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4 1.4 Tilknyttede vejledninger

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Kirkeministeriet tilkendegav ultimo juni, overfor projektgruppen, at der var problemer i forhold til visse af de leverede SLS-uddata.

Kirkeministeriet tilkendegav ultimo juni, overfor projektgruppen, at der var problemer i forhold til visse af de leverede SLS-uddata. Bilag 16 - Page 1 of 1 Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal 21 1015 København K Finansministeriet Christiansborg Slotsplads 1 DK-1218 København K Tlf. (+45) 33 92 33 33 Fax (+45) 33 32 80 30 E-post fm@fm.dk

Læs mere

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger N OTAT Konsekvenser af refusionsomlægningen og budgetlægning for 2016 Lovforslag om en refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet forventes fremsat i uge 13. I den forbindelse udsender KL et regneark

Læs mere

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen...

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Fleksjob 3.1 Indledning og sammenfatning... side 71 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side 72 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... side 8 3.4 Løn og arbejdstid

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 1 1. INDLEDNING 3 2. HVEM KAN ANMODE OM DRIFTSLIGNENDE TILSKUD 3 3. KRAV TIL ANMODNINGENS FORM OG INDHOLD 3 4. DET ELEKTRONISKE

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Lønadministration

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Lønadministration Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03 Service Level Agreement (SLA) Lønadministration INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Ansvarlig... 3 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Afslutning af Løn år 2012

Afslutning af Løn år 2012 Afslutning af Løn år 2012 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2012 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Notat Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: 26 69 63 48

Notat Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: 26 69 63 48 Notat Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: 26 69 63 48 Dato 6. juli 2015 Afdækning af økonomi til overgang fra barn til voksenområdet I forbindelse med direktionens arbejde med budgetforslag

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: RANDERS KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Ydelseskatalog - Beskæftigelsesområdet. KMD Aktiv. _ Få fuldt udbytte af KMD Aktiv! _ Vi hjælper jer godt på vej! Side 1 af 17

Ydelseskatalog - Beskæftigelsesområdet. KMD Aktiv. _ Få fuldt udbytte af KMD Aktiv! _ Vi hjælper jer godt på vej! Side 1 af 17 Ydelseskatalog - Beskæftigelsesområdet KMD Aktiv 2013 Få fuldt udbytte af KMD Aktiv! Vi hjælper jer godt på vej! Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Overordnet introduktion til KMD Aktiv kurser... 3 Målgruppe...

Læs mere

Barsel Udligning Rederierhvervet

Barsel Udligning Rederierhvervet En pjece om Barselsudligningsordningen for Rederierhvervet Barsel Udligning Rederierhvervet Få refusion ved barsel (8. udgave 01.01.2014) Indhold: Hvad er barselsudligning 2 Hvem er omfattet af barselsudligning

Læs mere

Bilag 3: Løn- og omkostningsfordeling

Bilag 3: Løn- og omkostningsfordeling Bilag 3: Løn- og omkostningsfordeling August 205 INDLEDNING Potentiale for større gennemsigtighed Gennemsigtighed i økonomien opnås ved, at der er bedre kendskab til de samlede omkostninger ved den faglige

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Modeller til håndtering af regnskab 2012

Modeller til håndtering af regnskab 2012 Modeller til håndtering af regnskab 2012 6. maj 2013 / Af: Jonna Holmgaard Larsen 1. Registrering af ressourcebrug 2012 I rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed er det aftalt i kapitel 8.1 at centralbiblioteket

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune Maj 2013 Dagens Program Indledning og præsentation Kort introduktion til kortlægning og vurderinger De 6 temaer kortlægning og vurdering Afslutning Kortlægningen

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Merudgifter til finansiering af A-dagpenge som følge af opgørelsesmetoden

Merudgifter til finansiering af A-dagpenge som følge af opgørelsesmetoden KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Resultatopfølgning NOTAT Merudgifter til finansiering af A-dagpenge som følge af opgørelsesmetoden i KMD A-refusion Afregning

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. 7 August 3. Kvartal 28 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler fortsætter den stigende tendens på landsplan. Således ligger

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.20.04G01 Sagsidentifikation Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik

Læs mere

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2.

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2. Årstemamøde DataLøn 2012 Spor 2. Program Årsafslutning Genopfriskning (same procedure as last year) Afstemning Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvad er der sket i 2012? Nye tiltag Ændringer Fravær & Refusion Hvad

Læs mere

Informationsmøde om Feriepengeinfo 11. og 12. juni 2014

Informationsmøde om Feriepengeinfo 11. og 12. juni 2014 Informationsmøde om Feriepengeinfo 11. og 12. juni 2014 11-06-2014 Agenda Velkommen Gennemgang af løsningen Løsningsoverblik Status på indberetningsdelen Gennemgang af anmodningsdelen Adgang til anmodningsdata

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC Beskæftigelsesrapport 2004 Indholdsfortegnelse: 1.0 Indledning... 3 Tabel 1.1 Kandidater fordelt på årgang og uddannelsesretning... 3 2.0 Konservatoriets

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2014

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2014 STATISTIK - og udgiftsstatistik 2014 - og udgiftsstatistik 2014 Forord Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2014 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal

Læs mere

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering Side 1 af 32 Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer et barselsforløb i SLS/HR-Løn OBS BEMÆRK I denne vejledning henvises

Læs mere