Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. Bilag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. Bilag"

Transkript

1 Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Bilag Anne C. Bech Oktober 2010

2

3 BILAG BILAG 1. METODER OG SPØRGERAMMER.. 5 BILAG 2. RESULTATERNE AF KUNDE- OG FORBRUGERINTERVIEW MAJ BILAG 3. RESUMÉ AF INTERVIEW OPDELT PÅ DE ENKELTE BUTIKKER MAJ BILAG 4. RESULTATER AF DEN TELEFONISKE UNDERSØGELSE SEPTEMBER BILAG 5. RESULTATER FRA WORKSHOP SEPTEMBER BILAG 6. RESULTATER AF POLITIKENS INTERNETUNDERSØGELSE MAJ

4

5 Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Bilag 1 Metoder og spørgerammer Anne C. Bech

6

7 Bilag 1 BILAG 1. METODER OG SPØRGERAMMER Udgangspunktet for de gennemførte undersøgelser, der sigter mod en afdækning behovet for kompetenceudvikling i bager-/konditorbranchen, er en helhedstankegang om at lytte til brugerne og ad den vej afdække såvel udtalte mere umiddelbare behov som uudtalte bagvedliggende behov hos såvel medarbejdere i branchen som deres kunder. Analysens overordnede formål samt delmål kvalificeres via indsamling af såvel kvalitativt som kvantitativt orienterede data/informationer, samt at analysen er funderet på et landsdækkende og repræsentativt grundlag. For at tilgodese kriteriet om repræsentativiteten indgår forskellige typer af virksomheder og medarbejdere med forskellige uddannelseserfaringer fra forskellige steder i Danmark i data- og empirimaterialet. Figur 1.1 viser en oversigt over de tilhørende delundersøgelser, interviewguide og spørgerammer er vist i dette bilag. Interviewguider og spørgerammer er udarbejdet med henblik på at undgå at påvirke de interviewede ved at stille så få spørgsmål som muligt og ved at stille så åbne spørgsmål som muligt. Herefter er der stillet uddybende spørgsmål med henblik på at afdække bagvedliggende behov ved brug af MEC-tankegangen (Means-End-Chain), hvor der stilles spørgsmål af typen, hvorfor er det vigtigt for dig. Målet er at afdække sammenhængen mellem betydningen af de egenskaber der nævnes, hvilke konsekvenser har det og hvordan hænger det sammen personens bagvedliggende grundlæggende livsværdier og behov. Her vil der naturligt være forskelle på i hvilken udstrækning forskellige personer kan sætte ord på, hvorfor det er vigtigt. Noget kan være vigtigt, uanset om der er tænkt over det eller ikke, også uanset om der er sat ord på eller ej det er netop derfor at der er tale om bagvedliggende behov. De stillede spørgsmål påvirker derfor også personen, nogen kommer til at gøre sig overvejelser som de ikke hidtil har gjort. Målet med at stille så få spørgsmål som muligt er delvist til gode set ved at bruge stimuli i stedet for spørgsmål. Primær målgruppe (1) Bagere, konditorer og svende Kvalitativ undersøgelse A: 1A: Dybdeinterview på stedet (15 int. i 13 butikker) Kvantitativ undersøgelse B: 1B: 110 telefoniske interview Sekundær målgruppe (2) Forbrugere og kunder 2A: Korte personlige interview i og udenfor butikken (101 int. i 13 butikker) Kvalitativ undersøgelse C: 1C: Fremadrettet workshop med dialog om udvikling af uddannelsestilbud Figur 1.1 Gennemførte delundersøgelser. Metodisk ligger hovedvægten på et kvalitativt grundlag, hvor målet er at få forståelse for branchens behov for kompetenceudvikling og hvilke krav og ønsker, deres kunder stiller til dem. Det er derfor her i undersøgelsen et spørgsmål om at afdække hvilke behov der eksisterer frem for at belyse, hvilket eller hvilke behov, der har absolut set er de vigtigste. Efterfølgende kan det i forbindelse med udvikling af nye efteruddannelsestilbud være aktuelt kvantitativt at teste hvilke tilbud der har det største potentiale eller er mest aktuelle i forhold til at tilgodese branchens behov. Efterfølgende er der en kort beskrivelse af det metodiske grundlag for de enkelte delundersøgelser. Consumer Insight 7

8 Bilag 1 1A: Dybdeinterview med bagere, konditorer og svende Delformålet er 1) at afdække kompetencebehovet og få en større forståelse for kompetencebehovet i bager- og konditorfaget og for at udvikle nye uddannelsestilbud samt 2) kendskab og brug af nuværende efteruddannelsestilbud herunder erfaringer og motiver til at bruge eller ikke gøre brug af disse tilbud. Interviewguiden indeholder følgende emner: Introduktion tilknytning til faget og butikken; kunder og valgkriterier, sortiment; inspiration; fremtidig udvikling og kompetencebehov (stærke og svage uhjulpet og hjulpet via brug af kort med stikord om fremstilling, sortiment, markedsføring, og anvendelsessituationer); nye efteruddannelsestilbud; brug af efteruddannelse og vurdering af eksisterende tilbud; og afrunding. Der er tale om en interviewguide der er styrende og vejledende, med stikord til spørgsmål, der kan anvendes efter behov. Nye emner der er bragt op af interviewpersonerne er blevet uddybet og brugt i efterfølgende interview, hvis det er skønnet relevant. Det gælder eksempelvis emner som kvalitetsbevidsthed og erfra-grupper for bagere og konditorer. Butikkerne er valgt efter en bruttoliste på 52 butikker fordelt i seks geografiske områder (København, øvrige Sjælland, Fyn, Sønderjylland, Midtjylland og Nordjylland). Bruttolisten er udpeget af repræsentanter fra styregruppen i forhold til at opnå en stor spredning på størrelse, beliggenhed og kædetilhørsforhold. Butikkerne er herefter kontaktet med henblik på at aftale tid for et personligt interview. Alle deltagere er oplyst kort om hovedformål med interview, at de er anonyme og interviewets forventede varighed. Efterfølgende er der sendt enten eller brev med bekræftelse af aftalen og kontaktinformationer, hvis der skulle opstår forhindringer. Alle deltagere modtog et par flasker vin som symbolsk tak for deres hjælp. Figur 1.2 viser en samlet oversigt over deltagerne i undersøgelsen, figur 1.3 viser en mere detaljeret oversigt opdelt på de enkelte butikker og i figur 1.4 vises en geografisk oversigt. I figur 1.3 har hver butik et nummer, som der vil blive henvist til i forbindelse med brug af citater og lignende fra de enkelte butikker. De deltagende butikker kan på den måde få indsigt i resultater vedrørende egen butik ved at få kendskab til dette nummer. Geografisk område Fyn (2) Midtjylland (3) Nordjylland (2) Sjælland (2) Storkøbenhavn (2) Sydjylland (2) Kommuner Mestre/svende Køn Kædetilhørsforhold Svendborg Odense Herning Odder Århus Dronninglund Aalborg Hillerød Næstved København S København Ø Haderslev Åbenrå 8 bager-/konditormestre 13 mænd 7 håndværksbagere uden kædetilhør (HB) 2 ansatte bagermestre 2 kvinder 4 kædebagerier (KB: Bavinchi, Guldbager, Konditor Bager, Lagkagehuset) 1 produktionsleder 2 supermarkedsbagerier (SM: Bilka, Kvickly) 4 bagersvende Figur 1.2. Oversigt over involverede bagerier, bager-/konditormestre og bagersvende. Deltagerne er anonyme i undersøgelsen derfor vil der kun blive henvist til de enkelte butikkers geografiske beliggenhed eller kædetilhørsforhold ikke begge dele, da det på den måde vil blive muligt at identificere nogle af deltagerne. Hver butik har et nummer, som der refereres til ved brug af mere konkrete informationer. Butikkernes numre fremgår af figur 1.3. Der er i alt gennemført 15 dybdeinterview fra af en varighed på ¼ - 2¾ times varighed. På forhånd var det forventet at interviewene vil have omkring 1-1½ times varighed og der var planlagt 16 interview. Der blev indledningsvis gennemført et pilotinterview med en bagermester. Det forløb som planlagt og der blev kun foretaget mindre ændringer af spørgeguide i hovedsagen forenklinger. Derfor indgår interviewet i det samlede materiale på linje med øvrige interview. Længden af pilotinterviewet svarede til det planlagte. I praksis var der meget stor forskel på, hvad der kom frem i de enkelte interview og i hvilket omfang der var basis for at gå i dybden med forskellige aspekter, der Consumer Insight 8

9 Bilag 1 kom frem i løbet af interviewene. Samlet set varede de 15 interview omkring 20 timer, hvilket svarer til det planlagte. To af interviewene er gennemført over telefonen, da det ikke var muligt at træffe de pågældende personer i bageriet som aftalt, ligesom to interview blev aflyst på stedet og der har ikke været muligt at gennemføre telefoniske interview. Hovedparten af interviewene er gennemført som personlige individuelle dybdeinterview, mens to af interviewene er gennemført som duo interview, hvor der har været to interviewpersoner til stede samtidigt. I begge tilfælde var der tale om personer, der havde meget langvarige relationer og ikke dominerede hinanden i forbindelse med interviewet. Enten havde de qua det nære samarbejde samme opfattelser eller også gav de deres forskellige meninger til kende. Interviewene blev gennemført inden for de rammer, der var til stede i de forskellige bagerier. Det være sig i bageriet, i butikkens Café-område, i butikkens baglokale, på kontoret, i butikkens frokost stue, i et møde lokale og det kunne også forekomme at der var forskellige afbrydelser under vejs men herefter fortsatte interviewene som planlagt. Alle interview er gennemført i perioden fra den 3. maj til den 4. juni 2010 i tidsrummet 7:00 15:00. Interviewene er transskriberet for efterfølgende analyse sammen med forskelligt billedmateriale, der indgår i rapporten. I bilag 3 er der et kort resumé for det enkelte bageri efterfulgt af et skema med svarene fra kundeinterviewene for den enkelte butik, se afsnittet nedenfor. 2A: Korte personlige kundeinterview i og udenfor butikken. Delformålet er at undersøge forbrugernes forventninger og krav til bager- og konditorprodukter og butikker, hvor de handler. Finder de, hvad de forventer i butikken og kan denne tilfredsstille deres behov for nyheder og information? Interviewene afdækker samtidig den beslutningsproces, der ligger til grund for brug af butikkerne, samt hvilken værdi det har for forbrugerne at handle i butikkerne. Der er gennemført korte personlige interview med brug af spørgeskema (vedlagt i dette bilag). Der indgår flere åbne spørgsmål og Means end chain (laddering) interviewteknikken, har været anvendt til at afdække hvilken betydning, det har for forbrugerne at handle i bager- og konditorbutikker, dvs. de bagvedliggende købsmotiver. Brug af denne teknik betyder, at der ud fra deltageres svar stilles spørgsmål af typen: Hvorfor er det vigtigt for dig? Den spørgeteknik bruges indtil der ikke gives flere meningsfulde svar på det stillede spørgsmål. Deltagerne er rekrutteret delvist i butikkerne (efter køb) og delvist udenfor butikkerne (ikke i forbindelse med køb). Baggrunden for dette var en hypotese om at der kunne være nogle årsager til at handle i butikken og nogle andre årsager til at vælge netop ikke at handle i den pågældende butik. Det er i udvælgelsen af disse deltagere stræbt efter en spredning i køn og alder samt geografi, der følger butikkernes beliggenhed. Endvidere opnås spredning i forhold til butikkernes karakter, da kundetyperne i en vis udstrækning afspejler butikkens image/identitet. Antallet af interview de forskellige steder varierer og afhænger af tidspunkt, den tid, der har været til rådighed og også faktor som beliggenhed og vejret. Rekruttering af deltagere til interview udenfor butikken er stort set ikke praktisk muligt hvis det er dårligt vejr, hvem vil og har lyst til at blive interviewet i regn og blæst uden for en bagerbutik. Med hensyn til beliggenhed var der flere butikker der har en beliggenhed, hvor der stort set ikke kommer forbigående, kunderne kører typisk dertil i bil, hvilket gør det vanskeligt at gennemføre interview med forbrugere udenfor butikken. I alt er der gennemført 101 interview med kunder og andre forbrugere i og udenfor de 13 butikker. I figur 1.3 er der vist en oversigt over fordelingen af de gennemførte interview og figur 1.4 viser en geografisk oversigt. Consumer Insight 9

10 Bilag 1 Geografisk Butik Status Kunde- / Bemærkninger område nummer forbrugerinterview Nordjylland 7 Interview aflyst på stedet. 3 / 0 Observeret og talt med butikspersonale, enkelte kunder og fotos 12 Interview med bagermester og 2 6 / 6 bagersvende Midtjylland 0 Pilotinterview med ansat bagermester 6 / 6 3 Interview med bagermester og svend 6 / 0 4 Interview aflyst på stedet 2 gange - 6 / ung Heraf 1 ung på 15 år forsøgt erstattet med tlf. interview Sydjylland 5 Interview med bagermester 6 / 0 8 Interview med bagermester 1 / 3 Fyn 1 Interview med bagermester 6 / 0 0/ 6 6 Interview med produktionsleder og svend 6 / 3 Sjælland 2 Interview med bagermester 2 / 0 11 Interview aflyst Telefoninterview med ansat bagermester Storkøbenhavn 9 Interview med bagermester 6 / 6 10 Interview aflyst pga. barns sygdom Kort telefoninterview med bagermester I alt 13 butikker 15 interview: 8 bager-/konditormestre 2 ansatte bagermestre 1 produktionsleder 4 bagersvende Figur 1.3. Status over interview fordelt på de enkelte butikker. 1/3 3/3 101 interview: 58 i butikken 43 udenfor Har flere butikker kundeinterview ved 2 butikker Ikke foto og kunde- /forbrugerinterview Kæde med flere butikker kundeinterview ved 2 butikker Som det fremgår af tabellen er der gennemført 101 forbrugerinterview af typisk 5-10 minutters varighed. Alle forbrugerinterview er gennemført i perioden fra den 3. maj til den 3. juni 2010 i tidsrummet 8:30 18:00. Resultaterne af kundeinterviewene indgår i rapportens afsnit 2 Kunde- og forbrugerkrav, og de vigtigste resultater er vist samlet i bilag 2 og i bilag 3, hvor der er et resumé for de enkelte bagerier efterfulgt af svarene på spørgsmålene om hvad kunderne har købt/plejer at købe, og hvorfor de vælger at handle i den pågældende butik. Figur 1.4. En geografisk oversigt over spredningen af de gennemførte undersøgelser. Consumer Insight 10

11 Bilag 1 1B: 100 telefoniske interview med bagere, konditorer og svende Delformålet er at afdække kendskab og brug af nuværende efteruddannelsestilbud samt idéer og interessetilkendegivelser for fremtidige efteruddannelsestilbud. Deltagerne er rekrutteret tilfældigt ud fra en brutto stikprøve med 715 bagerier, der er medlem af mindst én af de tre foreninger BKD (Bager- og Konditormestre i Danmark), AKBC (Arbejdsgiverforenigen for Konditor, Bagere og Chokolademagere) og BagerGruppen (indkøbsforening). De enkelte bagerier kan være medlem af 1, 2 eller alle tre foreninger, der er renset for dobbeltnumre og at bagerier, der har samme ejer. Der er tale om en repræsentativ undersøgelse, hvad angår private bagerier. Der indgår ikke supermarkedsbagerier i denne delundersøgelse, da de ikke er den primære målgruppe for undersøgelsen. Undersøgelsen er gennemført i perioden fra den 2. september til 14. september Der har deltaget 110 personer, ligeligt fordelt på Bager-/konditormestre og svende. Der har været en deltagelsesprocent på 66 af de kontaktede virksomheder. Interviewene har i gennemsnit varet 5 minutter. Spørgerammen er vedlagt i dette bilag. Resultaterne af kundeinterviewene er samlet i bilag 4 og indgår i rapportens afsnit 3 Kompetencebehov i bager- og konditorbranchen, 4. Status efteruddannelse - brug og oplevelser og 5. Behov for nye efteruddannelsestilbud muligheder og barrierer. 1C: Workshop med dialog om udvikling af uddannelsestilbud Delformålet er her at få dialog med nuværende og kommende brugere af uddannelsestilbud omkring uddannelsernes fremtidige indhold og form. Hvordan vurderer og prioriterer deltagerne de forslag, der er fremkommet, som et resultat af undersøgelserne? Kan idéerne videreudvikles til interessante uddannelsestilbud? Workshoppen er afholdt den 7. september 2010 i Vejle (ønske om centralt sted) med deltagelse af 3 faglærere fra skolerne (Ringsted, Holstebro og Aalborg), 2 deltagerne fra de indledende dybdeinterview og 1 bagersvend. Deltagerne er rekrutteret ved personlig telefonisk kontakt dels til nogle af deltagerne fra dybdeinterviewene og dels til andre bagerier i trekantsområdet. 5 af de rekrutterede deltagere mødte ikke frem, som aftalt. Endvidere deltog en repræsentant fra styregruppen. På workshoppen blev deltagerne præsenteret for resultaterne af undersøgelsen og der var tre gruppesessioner med efterfølgende opsamling om 1) resultaterne, 2) skolernes image og identitet og 3) fremtidige efteruddannelsestilbud. Resultaterne fra workshoppen indgår hovedsageligt i rapportens afsnit 5. Behov for nye efteruddannelsestilbud muligheder og barrierer. Nogle af resultaterne er vist i bilag 5. Consumer Insight 11

12 Bilag 1 BILAG 1. - TILHØRENDE SPØRGERAMMER Analyse af kompetencebehov hos medarbejdere indenfor bager - og konditorområdet 1A: INTERVIEWGUIDE MED BAGERE OG KONDITORER I BUTIKKEN Vi skal tale om bager- og konditorfaget med udgangspunkt i dig og den butik du er tilknyttet. Baggrunden for det er en undersøgelse af behovet for efteruddannelse indenfor faget og målet er at fremme en positiv udvikling i branchen. Det er Efteruddannelsesudvalget for køkken, restaurant, bager, konditor og kødbranchen og Undervisningsministeriet, der sammen med Bager og Konditormestre i Danmark, NNF og Det faglige fællesudvalg, står bag undersøgelsen. I forbindelse med undersøgelse vi vil gerne i så vid udstrækning som muligt involvere dem der har fingeren på pulsen eller rent bogstaveligt fingrene i bolledejen. Det er jer der er tættest på og derfor kan bidrage med erfaring og synspunkter på området. Du er én af flere interviewpersoner, du er anonym i undersøgelsen, og dine synspunkter vil indgå i den samlede undersøgelse og rapport. Jeg vil gerne have lov til at optage interviewet, således at vi kan gengive dine synspunkter bedst muligt og ikke blot ud fra min hukommelse. Som nævnt forventer jeg at interviewet varer omkring 1-1½ time er det ok? 1. Introduktion tilknytning til faget og butikken (ca. 10 min. i alt 0:10) M/K Alder: Indledningsvis vil jeg gerne spørge dig om din tilknytning til butikken, hvad du laver og hvor længe du har været her? (ejer/ansat, funktion, bager/konditor periode, antal ansatte, åbningstider, arbejdstider, beliggenhed, omsætning udvikling i omsætning) Hvor længe har du været bager/konditor? Er butikken en del af en kæde? Hvilken? Hvad betyder det for butikken? Fordele? Eventuelle ulemper? 2. Kunder og valgkriterier (ca. 10 min. i alt 0:20) Hvordan vil du beskrive kunderne i butikken? (Køn, alder, tradition/nyheder, økologi, convenience, skoleelever, pensionister, børnefamilier, håndværkere, kontorfolk, børnefamilier o.l.) Efter din mening, hvad lægger kunderne i butikken vægt på? Consumer Insight 12

13 Bilag 1 (Sortiment, nyheder, service, åbningstider, beliggenhed, friske varer, smag, variation, tilbud, priser) Hvordan oplever du forskellige kunders krav og ønsker? Er der efter din opfattelse sket ændringer i forhold til hvad kunderne lægger vægt på i dag sammenlignet med tidligere? Hvilke ændringer? Hvad mener du dine kunder fremover vil lægge vægt på? Har I mulighed for at efterkomme kundernes krav? Vil det give anledning til omstillinger fra jeres side? I hvilket omfang vurderer du at I er parate til at foretage disse omstillinger? Hvad skal der til? Hvem opfatter du som jeres nærmeste konkurrenter? Hvor langt ligger de herfra? 3. Sortiment (ca. 10 min. i alt 0:30) Sortiment og udvikling af sortiment i butikken Hvad har væsentlig betydning for butikkens indtjening? Uddyb hvorfor er det vigtigt? Hvad har væsentlig betydning for butikkens renommé Uddyb hvorfor er det vigtigt? Er der nogen områder/produkter som du er særlig stolte af og vil fremhæve? Brød? Hvilke? Kager? Hvilke? Der tages fotos af produkter med særlig betydning. Nyheder? Mere traditionelle produkter? Eksperimenterer I med nye produkter? 4. Inspiration (ca. 10 min. i alt 0:40) Hvilke kilder bruger du i dag til inspiration når du udvikler og sammensætter sortimentet? Hvis ikke følgende nævnes (messer (FoodExpo/Europain/andre), fagblade, ugeblade, ansatte, kolleger, leverandører, efteruddannelse og andet) spørges der ind til det. Hvad er den/de vigtigste inspirationskilder? 5. Fremtidig udvikling og kompetencebehov (ca. 25 min. i alt 1:05) Jeg stiller nu nogle spørgsmål, der handler om den fremtidige udvikling. Er der efter din opfattelse nogle ting, som I er særlig gode til her i butikken jeres stærke sider? Hvilke? Er det efter din opfattelse et område, som I med fordel bør styrke jeres kompetencer indenfor for at klare jer på markedet fremover? Er det et område, hvor du kan forestille dig at I har brug for efteruddannelse af dig eller virksomhedens medarbejdere? Tilsvarende er der efter din opfattelse nogle ting, som I er knap så gode til her i butikken jeres mindre stærke sider eller måske svage sider? Hvilke? Consumer Insight 13

14 Er det efter din opfattelse et område, som I med fordel bør styrke jeres kompetencer for at klare jer på markedet fremover? Er det et område, hvor du kan forestille dig at I har brug for efteruddannelse af dig eller virksomhedens medarbejdere? Bilag 1 Jeg har her nogle kort som jeg vil bede dig om at sortere i to bunker efter om det er noget I er gode til her eller måske knap så gode til stærke sider svage sider. Hvilke ting, er I særlig gode til her i butikken jeres stærke sider? Hvilke ting er I efter din opfattelse knap så gode til her i butikken jeres mindre stærke sider eller svage sider? Er der noget, der slet ikke er relevant for dig/jeres butik, kan vi lægge det i en tredje bunke. For hver gruppe af stærke sider og svage sider: Er det efter din opfattelse et eller flere områder, som I med fordel bør styrke jeres kompetencer for at klare jer på markedet fremover? Kort: Produktion (7) Drift af produktion, kvalitetssikring i produktionen, drift af salgsområde, space management, økonomistyring, varebestilling, varemodtagelse, Sortiment (21) Sortimentsplanlægning, sortimentsudvikling, produktudvikling, måltider i butikken, café drift, måltider ud af huset, sandwich, convenience, fast food produkter, dej til hjemmebagning, koldhævning, produktionsformer og teknikker, produktion af allergi- og diætprodukter, grove brødtyper, fuldkornsbrød, rugbrød, moderne brødtyper, krydrede brødtyper, konditorkager, andre kager, desserter Markedsføring og service (23) Markedsføring af butikken, skilte, pjecer, service, story-telling fortælle historien om produktet, vejledning om ernæring, vejledning om deklaration, modtagelse af bestillinger, kommunikation, samarbejde i grupper, leverandørsamarbejde, emballage, deklarering, fuldkornsmærket, økologi-mærket, nøglehulsmærket, Børn 1-6 år, bør 7-12 år, unge år, unge voksne år, voksne år, voksne år, 65+ Årets gang og livsfaser (27) Sæson forår, sommer, efterår, vinter højtider fastelavn, valentinsdag, påske, pinse, halloween, jul mærkedage barnedåb, børnefødselsdag, konfirmation, teenagefester, bryllup, receptioner, runde fødselsdage, begravelser dagen morgen, formiddag, frokost, eftermiddag, aften, sen aften Andet skriv på tomt kort. Consumer Insight 14

15 Bilag 1 6. Nye efteruddannelsestilbud (ca. 10 min. i alt 1:15) Hvad vil du sige til, hvis der fremover vil være mulighed for at komme på efteruddannelse indenfor nogle af disse områder og på den måde styrke jeres kompetencer? (mest interessante kort vises i hver gruppe produktion, sortiment, markedsføring og service, dagens og årets gang/livsfaser) Hvilke områder vurderer du er mest interessante når det gælder om at styrke jeres kompetencer via efteruddannelse? Andre idéer? Har du nogle idéer til, hvordan det kan foregå? (hvad, hvor og hvornår hvilken form og varighed, antal deltagere) Hvis du tænker på forskellige undervisningsformer, hvad er efter din opfattelse den bedste måde at lære på? (holdundervisning, grupper, parvis, teori, praksis, både teori og praksis? Hjemmearbejde?) 7. Brug af efteruddannelse og vurdering af eksisterende tilbud (ca. 10 min. i alt 1:25) Har du været på efteruddannelse? Hvis ja, hvornår? Udbyder? Hvor? (AMU, leverandører, andre steder) - Hvad fik du i store træk ud af det? Udbytte positive negative oplevelser og erfaringer Hvis nej, er der nogen specielle grunde til, at du ikke været på efteruddannelse? Har du kendskab til AMU-uddannelserne på området? (vis liste se bilag 2) Interesse for nogle af de eksisterende tilbud og forslag til nye tilbud (vis liste se bilag 2) 8. Afrunding (ca. 5 min. 1:30) Afrunding idéer og andre forslag til efteruddannelse for bager- og konditorfaget. Tak for hjælpen! Husk vin Kontakt mig husk visitkort Evt. interview en anden dag senere på dagen? Fotos Consumer Insight 15

16 Bilag 1 1.B: TELEFONISK UNDERSØGELSE MED BAGER-/KONDITORMESTRE OG SVENDE. HELPSCREEN "1" Det er Efteruddannelsesudvalget for køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen, der står bag undersøgelsen. De repræsenterer bager- og konditorbranchen på både arbejdsgiver og arbejdstagersiden. Undersøgelsen er støttet af midler fra af undervisningsministeriet. Efteruddannelsestilbuddene betegnes i daglige tale ofte som AMU-kurser. Udvalget er sammensat af følgende organisationer: BKD (Bager og konditormestre i Danmark), Dansk Erhverv, Danske Regioner, DI - organisation for erhvervslivet, FOA (Fag og Arbejde), Fødevareforbundet NNF, Horesta (Hotel og restaurationsbranchens arbejdsgiverforening), Kost og Ernæringsforbundet og 3F (Fælles faglig Forbund) ENDHELP "1" << SPØRGSMÅL 1 >> Goddag, du taler med fra Jysk Analyse. Vi er i gang med en undersøgelse om udvikling af bagerbranchen og efteruddannelsestilbud til bager- og konditorfaget. I den forbindelse er I blevet tilfældigt udvalgt til at deltage, og jeg vil gerne tale med en bagermester, en bagersvend eller en konditor. Det tager kun 4-5 minutter. Må jeg have lov til det? Respondenten vil deltage Respondenten ønsker ikke at deltage << SPØRGSMÅL 2 >> Først vil jeg gerne høre, hvad din funktion i bageriet er? [INT: Læs evt. svarkategorier op] Bager-/konditormester og ejer Ansat bager-/konditormester Ansat bager-/konditorsvend << SPØRGSMÅL 3 >> Hvad arbejder DU mest med? [INT: altså respondenten personligt - læs evt. op] Brød Konditori og bagværk (kager) Både brød og konditori Andet Ved ikke Consumer Insight 16

17 Bilag 1 << SPØRGSMÅL 4 >> Hvornår blev du uddannet som bager/konditor? [INT: Cirka årstal] Noter årstal Ved ikke << SPØRGSMÅL 44 >> Hvad er din alder? Noter alder Ved ikke << SPØRGSMÅL 5 >> De næste spørgsmål handler om efteruddannelsestilbud inden for bager- og konditorfaget. Der udbydes kurser i AMU-regi. Det er typisk kurser, der udbydes af de tekniske skoler i Holstebro, i Ringsted, Kold College i Odense, som er skoler, der også uddanner bagere og konditorer. Kender du til de efteruddannelsestilbud, der findes inden for bager- og konditorfaget i AMU-regi? Ja Nej Ved ikke << SPØRGSMÅL 6 >> Hvor godt kender du til efteruddannelseskurserne i AMU-regi? [INT: Læs evt. svarkategorier op] Har hørt om, men kender ingen Har hørt om og kender nogen af kurserne Følger med i hvilke kurser der udbydes Har et godt kendskab til de fleste kurser Ved ikke << SPØRGSMÅL 1 i BAGERMESTER >> Har du eller dine ansatte gjort brug af efteruddannelse inden for bager- eller konditorfaget i AMU-regi inden for de seneste 3 år? Ja Nej Ved ikke ***Hvis gjort brug af...*** Consumer Insight 17

18 Bilag 1 << SPØRGSMÅL 22 i BAGERMESTER >> Hvilke kurser i AMU-regi har I været på efteruddannelse i inden for de sidste 3 år? Brød og madbrød med fibre og fuldkorn Europæiske brødtyper og produktudvikling Varm brød hele dagen Etage og bryllupskager Desserter inden for bager og konditorbranchen Marcipan og kransekage Chokolade og konfekture Økologisk konditori og finbrød Sæson og temaprodukter i bagerier Fastfood i bagerforretninger Vinduesdekoration for bager og konditorer Andet, noter Ved ikke ***Hvis ikke gjort brug af*** << SPØRGSMÅL 3 i BAGERMESTER >> Hvad er grunden til, at I ikke har gjort brug af efteruddannelse i AMU-regi? [INT: Er der andre årsager?] Ikke kendskab til det Ikke behov Ikke relevant Kurser aflyst Lærerne er ikke dygtige nok Tidspunktet har ikke passet Kan ikke undvære medarbejdere Andet, Noter Ved ikke << SPØRGSMÅL 4 i BAGERMESTER >> Har du eller dine ansatte gjort brug af efteruddannelsestilbud fra leverandører eller andre inden for de seneste 3 år? Ja Nej Ved ikke ***Hvis ja,*** << SPØRGSMÅL 5 i BAGERMESTER >> Hvilke leverandører har du eller dine ansatte brugt i forbindelse med kurser? [INT: Probe: Andre leverandører?] Havnemøllerne Valsemøllen Credin Engelhardt Odense Marcipan Andre, noter Consumer Insight 18

19 Bilag 1 << SPØRGSMÅL 55 i BAGERMESTER >> Hvad er grunden til, at I ikke har gjort brug af efteruddannelse hos leverandører eller andre? Ikke kendskab til det Ikke behov Ikke relevant Kurser aflyst Lærerne er ikke dygtige nok Tidspunktet har ikke passet Kan ikke undvære medarbejdere Ikke tilbudt Kulørt/useriøst Andet, Noter Ved ikke << SPØRGSMÅL 6 i BAGERMESTER >> Hvis der kommer nogle nye aktuelle efteruddannelseskurser inden for bager- og konditorfaget i den nærmeste fremtid, hvor interesseret ville du så være i at blive informeret og høre noget om kurset? [Int: Læs skala op] Slet ikke interesseret Ikke interesseret Måske interesseret Interesseret Meget interesseret Ved ikke << SPØRGSMÅL 7 i BAGERMESTER >> Hvis der kommer nye aktuelle efteruddannelseskurser inden for bager- og konditorfaget i den nærmeste fremtid, der er relevante for dig eller dine ansatte, hvor interesseret ville du så være i enten selv at deltage eller lade dine ansatte deltage? Slet ikke interesseret Ikke interesseret Måske interesseret Interesseret Meget interesseret Ved ikke << SPØRGSMÅL 1 i SVEND >> Har du gjort brug af efteruddannelse inden for bager- eller konditorfaget i AMU-regi inden for de seneste 3 år? Ja Nej Ved ikke Consumer Insight 19

20 Bilag 1 << SPØRGSMÅL 22 i SVEND >> Hvilke kurser i AMU-regi har du været på efteruddannelse i inden for de sidste 3 år? Brød og madbrød med fibre og fuldkorn Europæiske brødtyper og produktudvikling Varm brød hele dagen Etage og bryllupskager Desserter inden for bager og konditorbranchen Marcipan og kransekage Chokolade og konfekture Økologisk konditori og finbrød Sæson og temaprodukter i bagerier Fastfood i bagerforretninger Vinduesdekoration for bager og konditorer Andet, noter Ved ikke ***Hvis ikke gjort brug af*** << SPØRGSMÅL 3 i SVEND >> Hvad er grunden til, at du ikke har gjort brug af efteruddannelse i AMU-regi? [INT: Er der andre årsager?] Ikke kendskab til det Ikke behov Ikke relevant Kurser aflyst Lærerne er ikke dygtige nok Tidspunktet har ikke passet Kan ikke undværes i bageriet Ikke blevet tilbudt/opfordret til det Andet, Noter Ved ikke << SPØRGSMÅL 4 i SVEND >> Har du deltaget i efteruddannelsestilbud fra leverandører eller andre? Ja Nej Ved ikke ***Hvis ja,*** << SPØRGSMÅL 5 i SVEND >> Hvilke leverandører har stået for de kurser du har deltaget i? [INT: Probe: Andre leverandører?] Havnemøllerne Valsemøllen Credin Engelhardt Odense Marcipan Andre, noter Consumer Insight 20

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Anne C. Bech FORORD Denne rapport

Læs mere

Unges madkultur. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Metode... 5 Spørgeskemaundersøgelse... 5 Karakteristik

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

Bilag til analyserapporten:

Bilag til analyserapporten: Projekt nr.: 128 818 Pulje: EUAMUK6480 KHRU udvikling af udd. og lærerudd.2012 Bilag til analyserapporten: Konsekvens af jobglidning og barrierer for efteruddannelse af ikke-faglærte og medarbejdere med

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Januar 2013 Tekst og layout: Tobias Egmose, projektleder, cand.it 3525 7588

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1

EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1 EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1 1 Indhold Evalueringens hovedpointer... 3 Præsentation... 5 Kongevænget som boligområde... 5 Evalueringsmetode: Fire fokusgruppeinterview... 5 Spørgeguide... 5

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse 1 2 Winnie Grønsved Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Gæstebetjening og værtskab

Gæstebetjening og værtskab Gæstebetjening og værtskab - Kompetencebehovet for medarbejdere inden for hotel- og restaurantområdet Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

Mad på arbejde. - Metode, forløb og evaluering af projektet

Mad på arbejde. - Metode, forløb og evaluering af projektet Mad på arbejde - Metode, forløb og evaluering af projektet Mad på arbejde - Metode, forløb og evaluering af projektet Udarbejdet af: Anne Lassen, Danmarks Fødevareforskning (design, kvantitativ evaluering,

Læs mere

Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE

Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE Forord 00 01 Forord Baggrunden for idemappen Børn og unge bruger meget tid uden for hjemmet. Mange bruger meget fritid

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

Man kan forære en tanke væk

Man kan forære en tanke væk Man kan forære en tanke væk EVALUERING Familieklubberne i Danmark Elsebeth Kirk Muff, Andreas Hjorth Frederiksen, & Bernhard Jensen Socialt Udviklingscenter SUS januar 2007 Socialt Udviklingscenter SUS,

Læs mere