Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. Bilag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. Bilag"

Transkript

1 Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Bilag Anne C. Bech Oktober 2010

2

3 BILAG BILAG 1. METODER OG SPØRGERAMMER.. 5 BILAG 2. RESULTATERNE AF KUNDE- OG FORBRUGERINTERVIEW MAJ BILAG 3. RESUMÉ AF INTERVIEW OPDELT PÅ DE ENKELTE BUTIKKER MAJ BILAG 4. RESULTATER AF DEN TELEFONISKE UNDERSØGELSE SEPTEMBER BILAG 5. RESULTATER FRA WORKSHOP SEPTEMBER BILAG 6. RESULTATER AF POLITIKENS INTERNETUNDERSØGELSE MAJ

4

5 Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Bilag 1 Metoder og spørgerammer Anne C. Bech

6

7 Bilag 1 BILAG 1. METODER OG SPØRGERAMMER Udgangspunktet for de gennemførte undersøgelser, der sigter mod en afdækning behovet for kompetenceudvikling i bager-/konditorbranchen, er en helhedstankegang om at lytte til brugerne og ad den vej afdække såvel udtalte mere umiddelbare behov som uudtalte bagvedliggende behov hos såvel medarbejdere i branchen som deres kunder. Analysens overordnede formål samt delmål kvalificeres via indsamling af såvel kvalitativt som kvantitativt orienterede data/informationer, samt at analysen er funderet på et landsdækkende og repræsentativt grundlag. For at tilgodese kriteriet om repræsentativiteten indgår forskellige typer af virksomheder og medarbejdere med forskellige uddannelseserfaringer fra forskellige steder i Danmark i data- og empirimaterialet. Figur 1.1 viser en oversigt over de tilhørende delundersøgelser, interviewguide og spørgerammer er vist i dette bilag. Interviewguider og spørgerammer er udarbejdet med henblik på at undgå at påvirke de interviewede ved at stille så få spørgsmål som muligt og ved at stille så åbne spørgsmål som muligt. Herefter er der stillet uddybende spørgsmål med henblik på at afdække bagvedliggende behov ved brug af MEC-tankegangen (Means-End-Chain), hvor der stilles spørgsmål af typen, hvorfor er det vigtigt for dig. Målet er at afdække sammenhængen mellem betydningen af de egenskaber der nævnes, hvilke konsekvenser har det og hvordan hænger det sammen personens bagvedliggende grundlæggende livsværdier og behov. Her vil der naturligt være forskelle på i hvilken udstrækning forskellige personer kan sætte ord på, hvorfor det er vigtigt. Noget kan være vigtigt, uanset om der er tænkt over det eller ikke, også uanset om der er sat ord på eller ej det er netop derfor at der er tale om bagvedliggende behov. De stillede spørgsmål påvirker derfor også personen, nogen kommer til at gøre sig overvejelser som de ikke hidtil har gjort. Målet med at stille så få spørgsmål som muligt er delvist til gode set ved at bruge stimuli i stedet for spørgsmål. Primær målgruppe (1) Bagere, konditorer og svende Kvalitativ undersøgelse A: 1A: Dybdeinterview på stedet (15 int. i 13 butikker) Kvantitativ undersøgelse B: 1B: 110 telefoniske interview Sekundær målgruppe (2) Forbrugere og kunder 2A: Korte personlige interview i og udenfor butikken (101 int. i 13 butikker) Kvalitativ undersøgelse C: 1C: Fremadrettet workshop med dialog om udvikling af uddannelsestilbud Figur 1.1 Gennemførte delundersøgelser. Metodisk ligger hovedvægten på et kvalitativt grundlag, hvor målet er at få forståelse for branchens behov for kompetenceudvikling og hvilke krav og ønsker, deres kunder stiller til dem. Det er derfor her i undersøgelsen et spørgsmål om at afdække hvilke behov der eksisterer frem for at belyse, hvilket eller hvilke behov, der har absolut set er de vigtigste. Efterfølgende kan det i forbindelse med udvikling af nye efteruddannelsestilbud være aktuelt kvantitativt at teste hvilke tilbud der har det største potentiale eller er mest aktuelle i forhold til at tilgodese branchens behov. Efterfølgende er der en kort beskrivelse af det metodiske grundlag for de enkelte delundersøgelser. Consumer Insight 7

8 Bilag 1 1A: Dybdeinterview med bagere, konditorer og svende Delformålet er 1) at afdække kompetencebehovet og få en større forståelse for kompetencebehovet i bager- og konditorfaget og for at udvikle nye uddannelsestilbud samt 2) kendskab og brug af nuværende efteruddannelsestilbud herunder erfaringer og motiver til at bruge eller ikke gøre brug af disse tilbud. Interviewguiden indeholder følgende emner: Introduktion tilknytning til faget og butikken; kunder og valgkriterier, sortiment; inspiration; fremtidig udvikling og kompetencebehov (stærke og svage uhjulpet og hjulpet via brug af kort med stikord om fremstilling, sortiment, markedsføring, og anvendelsessituationer); nye efteruddannelsestilbud; brug af efteruddannelse og vurdering af eksisterende tilbud; og afrunding. Der er tale om en interviewguide der er styrende og vejledende, med stikord til spørgsmål, der kan anvendes efter behov. Nye emner der er bragt op af interviewpersonerne er blevet uddybet og brugt i efterfølgende interview, hvis det er skønnet relevant. Det gælder eksempelvis emner som kvalitetsbevidsthed og erfra-grupper for bagere og konditorer. Butikkerne er valgt efter en bruttoliste på 52 butikker fordelt i seks geografiske områder (København, øvrige Sjælland, Fyn, Sønderjylland, Midtjylland og Nordjylland). Bruttolisten er udpeget af repræsentanter fra styregruppen i forhold til at opnå en stor spredning på størrelse, beliggenhed og kædetilhørsforhold. Butikkerne er herefter kontaktet med henblik på at aftale tid for et personligt interview. Alle deltagere er oplyst kort om hovedformål med interview, at de er anonyme og interviewets forventede varighed. Efterfølgende er der sendt enten eller brev med bekræftelse af aftalen og kontaktinformationer, hvis der skulle opstår forhindringer. Alle deltagere modtog et par flasker vin som symbolsk tak for deres hjælp. Figur 1.2 viser en samlet oversigt over deltagerne i undersøgelsen, figur 1.3 viser en mere detaljeret oversigt opdelt på de enkelte butikker og i figur 1.4 vises en geografisk oversigt. I figur 1.3 har hver butik et nummer, som der vil blive henvist til i forbindelse med brug af citater og lignende fra de enkelte butikker. De deltagende butikker kan på den måde få indsigt i resultater vedrørende egen butik ved at få kendskab til dette nummer. Geografisk område Fyn (2) Midtjylland (3) Nordjylland (2) Sjælland (2) Storkøbenhavn (2) Sydjylland (2) Kommuner Mestre/svende Køn Kædetilhørsforhold Svendborg Odense Herning Odder Århus Dronninglund Aalborg Hillerød Næstved København S København Ø Haderslev Åbenrå 8 bager-/konditormestre 13 mænd 7 håndværksbagere uden kædetilhør (HB) 2 ansatte bagermestre 2 kvinder 4 kædebagerier (KB: Bavinchi, Guldbager, Konditor Bager, Lagkagehuset) 1 produktionsleder 2 supermarkedsbagerier (SM: Bilka, Kvickly) 4 bagersvende Figur 1.2. Oversigt over involverede bagerier, bager-/konditormestre og bagersvende. Deltagerne er anonyme i undersøgelsen derfor vil der kun blive henvist til de enkelte butikkers geografiske beliggenhed eller kædetilhørsforhold ikke begge dele, da det på den måde vil blive muligt at identificere nogle af deltagerne. Hver butik har et nummer, som der refereres til ved brug af mere konkrete informationer. Butikkernes numre fremgår af figur 1.3. Der er i alt gennemført 15 dybdeinterview fra af en varighed på ¼ - 2¾ times varighed. På forhånd var det forventet at interviewene vil have omkring 1-1½ times varighed og der var planlagt 16 interview. Der blev indledningsvis gennemført et pilotinterview med en bagermester. Det forløb som planlagt og der blev kun foretaget mindre ændringer af spørgeguide i hovedsagen forenklinger. Derfor indgår interviewet i det samlede materiale på linje med øvrige interview. Længden af pilotinterviewet svarede til det planlagte. I praksis var der meget stor forskel på, hvad der kom frem i de enkelte interview og i hvilket omfang der var basis for at gå i dybden med forskellige aspekter, der Consumer Insight 8

9 Bilag 1 kom frem i løbet af interviewene. Samlet set varede de 15 interview omkring 20 timer, hvilket svarer til det planlagte. To af interviewene er gennemført over telefonen, da det ikke var muligt at træffe de pågældende personer i bageriet som aftalt, ligesom to interview blev aflyst på stedet og der har ikke været muligt at gennemføre telefoniske interview. Hovedparten af interviewene er gennemført som personlige individuelle dybdeinterview, mens to af interviewene er gennemført som duo interview, hvor der har været to interviewpersoner til stede samtidigt. I begge tilfælde var der tale om personer, der havde meget langvarige relationer og ikke dominerede hinanden i forbindelse med interviewet. Enten havde de qua det nære samarbejde samme opfattelser eller også gav de deres forskellige meninger til kende. Interviewene blev gennemført inden for de rammer, der var til stede i de forskellige bagerier. Det være sig i bageriet, i butikkens Café-område, i butikkens baglokale, på kontoret, i butikkens frokost stue, i et møde lokale og det kunne også forekomme at der var forskellige afbrydelser under vejs men herefter fortsatte interviewene som planlagt. Alle interview er gennemført i perioden fra den 3. maj til den 4. juni 2010 i tidsrummet 7:00 15:00. Interviewene er transskriberet for efterfølgende analyse sammen med forskelligt billedmateriale, der indgår i rapporten. I bilag 3 er der et kort resumé for det enkelte bageri efterfulgt af et skema med svarene fra kundeinterviewene for den enkelte butik, se afsnittet nedenfor. 2A: Korte personlige kundeinterview i og udenfor butikken. Delformålet er at undersøge forbrugernes forventninger og krav til bager- og konditorprodukter og butikker, hvor de handler. Finder de, hvad de forventer i butikken og kan denne tilfredsstille deres behov for nyheder og information? Interviewene afdækker samtidig den beslutningsproces, der ligger til grund for brug af butikkerne, samt hvilken værdi det har for forbrugerne at handle i butikkerne. Der er gennemført korte personlige interview med brug af spørgeskema (vedlagt i dette bilag). Der indgår flere åbne spørgsmål og Means end chain (laddering) interviewteknikken, har været anvendt til at afdække hvilken betydning, det har for forbrugerne at handle i bager- og konditorbutikker, dvs. de bagvedliggende købsmotiver. Brug af denne teknik betyder, at der ud fra deltageres svar stilles spørgsmål af typen: Hvorfor er det vigtigt for dig? Den spørgeteknik bruges indtil der ikke gives flere meningsfulde svar på det stillede spørgsmål. Deltagerne er rekrutteret delvist i butikkerne (efter køb) og delvist udenfor butikkerne (ikke i forbindelse med køb). Baggrunden for dette var en hypotese om at der kunne være nogle årsager til at handle i butikken og nogle andre årsager til at vælge netop ikke at handle i den pågældende butik. Det er i udvælgelsen af disse deltagere stræbt efter en spredning i køn og alder samt geografi, der følger butikkernes beliggenhed. Endvidere opnås spredning i forhold til butikkernes karakter, da kundetyperne i en vis udstrækning afspejler butikkens image/identitet. Antallet af interview de forskellige steder varierer og afhænger af tidspunkt, den tid, der har været til rådighed og også faktor som beliggenhed og vejret. Rekruttering af deltagere til interview udenfor butikken er stort set ikke praktisk muligt hvis det er dårligt vejr, hvem vil og har lyst til at blive interviewet i regn og blæst uden for en bagerbutik. Med hensyn til beliggenhed var der flere butikker der har en beliggenhed, hvor der stort set ikke kommer forbigående, kunderne kører typisk dertil i bil, hvilket gør det vanskeligt at gennemføre interview med forbrugere udenfor butikken. I alt er der gennemført 101 interview med kunder og andre forbrugere i og udenfor de 13 butikker. I figur 1.3 er der vist en oversigt over fordelingen af de gennemførte interview og figur 1.4 viser en geografisk oversigt. Consumer Insight 9

10 Bilag 1 Geografisk Butik Status Kunde- / Bemærkninger område nummer forbrugerinterview Nordjylland 7 Interview aflyst på stedet. 3 / 0 Observeret og talt med butikspersonale, enkelte kunder og fotos 12 Interview med bagermester og 2 6 / 6 bagersvende Midtjylland 0 Pilotinterview med ansat bagermester 6 / 6 3 Interview med bagermester og svend 6 / 0 4 Interview aflyst på stedet 2 gange - 6 / ung Heraf 1 ung på 15 år forsøgt erstattet med tlf. interview Sydjylland 5 Interview med bagermester 6 / 0 8 Interview med bagermester 1 / 3 Fyn 1 Interview med bagermester 6 / 0 0/ 6 6 Interview med produktionsleder og svend 6 / 3 Sjælland 2 Interview med bagermester 2 / 0 11 Interview aflyst Telefoninterview med ansat bagermester Storkøbenhavn 9 Interview med bagermester 6 / 6 10 Interview aflyst pga. barns sygdom Kort telefoninterview med bagermester I alt 13 butikker 15 interview: 8 bager-/konditormestre 2 ansatte bagermestre 1 produktionsleder 4 bagersvende Figur 1.3. Status over interview fordelt på de enkelte butikker. 1/3 3/3 101 interview: 58 i butikken 43 udenfor Har flere butikker kundeinterview ved 2 butikker Ikke foto og kunde- /forbrugerinterview Kæde med flere butikker kundeinterview ved 2 butikker Som det fremgår af tabellen er der gennemført 101 forbrugerinterview af typisk 5-10 minutters varighed. Alle forbrugerinterview er gennemført i perioden fra den 3. maj til den 3. juni 2010 i tidsrummet 8:30 18:00. Resultaterne af kundeinterviewene indgår i rapportens afsnit 2 Kunde- og forbrugerkrav, og de vigtigste resultater er vist samlet i bilag 2 og i bilag 3, hvor der er et resumé for de enkelte bagerier efterfulgt af svarene på spørgsmålene om hvad kunderne har købt/plejer at købe, og hvorfor de vælger at handle i den pågældende butik. Figur 1.4. En geografisk oversigt over spredningen af de gennemførte undersøgelser. Consumer Insight 10

11 Bilag 1 1B: 100 telefoniske interview med bagere, konditorer og svende Delformålet er at afdække kendskab og brug af nuværende efteruddannelsestilbud samt idéer og interessetilkendegivelser for fremtidige efteruddannelsestilbud. Deltagerne er rekrutteret tilfældigt ud fra en brutto stikprøve med 715 bagerier, der er medlem af mindst én af de tre foreninger BKD (Bager- og Konditormestre i Danmark), AKBC (Arbejdsgiverforenigen for Konditor, Bagere og Chokolademagere) og BagerGruppen (indkøbsforening). De enkelte bagerier kan være medlem af 1, 2 eller alle tre foreninger, der er renset for dobbeltnumre og at bagerier, der har samme ejer. Der er tale om en repræsentativ undersøgelse, hvad angår private bagerier. Der indgår ikke supermarkedsbagerier i denne delundersøgelse, da de ikke er den primære målgruppe for undersøgelsen. Undersøgelsen er gennemført i perioden fra den 2. september til 14. september Der har deltaget 110 personer, ligeligt fordelt på Bager-/konditormestre og svende. Der har været en deltagelsesprocent på 66 af de kontaktede virksomheder. Interviewene har i gennemsnit varet 5 minutter. Spørgerammen er vedlagt i dette bilag. Resultaterne af kundeinterviewene er samlet i bilag 4 og indgår i rapportens afsnit 3 Kompetencebehov i bager- og konditorbranchen, 4. Status efteruddannelse - brug og oplevelser og 5. Behov for nye efteruddannelsestilbud muligheder og barrierer. 1C: Workshop med dialog om udvikling af uddannelsestilbud Delformålet er her at få dialog med nuværende og kommende brugere af uddannelsestilbud omkring uddannelsernes fremtidige indhold og form. Hvordan vurderer og prioriterer deltagerne de forslag, der er fremkommet, som et resultat af undersøgelserne? Kan idéerne videreudvikles til interessante uddannelsestilbud? Workshoppen er afholdt den 7. september 2010 i Vejle (ønske om centralt sted) med deltagelse af 3 faglærere fra skolerne (Ringsted, Holstebro og Aalborg), 2 deltagerne fra de indledende dybdeinterview og 1 bagersvend. Deltagerne er rekrutteret ved personlig telefonisk kontakt dels til nogle af deltagerne fra dybdeinterviewene og dels til andre bagerier i trekantsområdet. 5 af de rekrutterede deltagere mødte ikke frem, som aftalt. Endvidere deltog en repræsentant fra styregruppen. På workshoppen blev deltagerne præsenteret for resultaterne af undersøgelsen og der var tre gruppesessioner med efterfølgende opsamling om 1) resultaterne, 2) skolernes image og identitet og 3) fremtidige efteruddannelsestilbud. Resultaterne fra workshoppen indgår hovedsageligt i rapportens afsnit 5. Behov for nye efteruddannelsestilbud muligheder og barrierer. Nogle af resultaterne er vist i bilag 5. Consumer Insight 11

12 Bilag 1 BILAG 1. - TILHØRENDE SPØRGERAMMER Analyse af kompetencebehov hos medarbejdere indenfor bager - og konditorområdet 1A: INTERVIEWGUIDE MED BAGERE OG KONDITORER I BUTIKKEN Vi skal tale om bager- og konditorfaget med udgangspunkt i dig og den butik du er tilknyttet. Baggrunden for det er en undersøgelse af behovet for efteruddannelse indenfor faget og målet er at fremme en positiv udvikling i branchen. Det er Efteruddannelsesudvalget for køkken, restaurant, bager, konditor og kødbranchen og Undervisningsministeriet, der sammen med Bager og Konditormestre i Danmark, NNF og Det faglige fællesudvalg, står bag undersøgelsen. I forbindelse med undersøgelse vi vil gerne i så vid udstrækning som muligt involvere dem der har fingeren på pulsen eller rent bogstaveligt fingrene i bolledejen. Det er jer der er tættest på og derfor kan bidrage med erfaring og synspunkter på området. Du er én af flere interviewpersoner, du er anonym i undersøgelsen, og dine synspunkter vil indgå i den samlede undersøgelse og rapport. Jeg vil gerne have lov til at optage interviewet, således at vi kan gengive dine synspunkter bedst muligt og ikke blot ud fra min hukommelse. Som nævnt forventer jeg at interviewet varer omkring 1-1½ time er det ok? 1. Introduktion tilknytning til faget og butikken (ca. 10 min. i alt 0:10) M/K Alder: Indledningsvis vil jeg gerne spørge dig om din tilknytning til butikken, hvad du laver og hvor længe du har været her? (ejer/ansat, funktion, bager/konditor periode, antal ansatte, åbningstider, arbejdstider, beliggenhed, omsætning udvikling i omsætning) Hvor længe har du været bager/konditor? Er butikken en del af en kæde? Hvilken? Hvad betyder det for butikken? Fordele? Eventuelle ulemper? 2. Kunder og valgkriterier (ca. 10 min. i alt 0:20) Hvordan vil du beskrive kunderne i butikken? (Køn, alder, tradition/nyheder, økologi, convenience, skoleelever, pensionister, børnefamilier, håndværkere, kontorfolk, børnefamilier o.l.) Efter din mening, hvad lægger kunderne i butikken vægt på? Consumer Insight 12

13 Bilag 1 (Sortiment, nyheder, service, åbningstider, beliggenhed, friske varer, smag, variation, tilbud, priser) Hvordan oplever du forskellige kunders krav og ønsker? Er der efter din opfattelse sket ændringer i forhold til hvad kunderne lægger vægt på i dag sammenlignet med tidligere? Hvilke ændringer? Hvad mener du dine kunder fremover vil lægge vægt på? Har I mulighed for at efterkomme kundernes krav? Vil det give anledning til omstillinger fra jeres side? I hvilket omfang vurderer du at I er parate til at foretage disse omstillinger? Hvad skal der til? Hvem opfatter du som jeres nærmeste konkurrenter? Hvor langt ligger de herfra? 3. Sortiment (ca. 10 min. i alt 0:30) Sortiment og udvikling af sortiment i butikken Hvad har væsentlig betydning for butikkens indtjening? Uddyb hvorfor er det vigtigt? Hvad har væsentlig betydning for butikkens renommé Uddyb hvorfor er det vigtigt? Er der nogen områder/produkter som du er særlig stolte af og vil fremhæve? Brød? Hvilke? Kager? Hvilke? Der tages fotos af produkter med særlig betydning. Nyheder? Mere traditionelle produkter? Eksperimenterer I med nye produkter? 4. Inspiration (ca. 10 min. i alt 0:40) Hvilke kilder bruger du i dag til inspiration når du udvikler og sammensætter sortimentet? Hvis ikke følgende nævnes (messer (FoodExpo/Europain/andre), fagblade, ugeblade, ansatte, kolleger, leverandører, efteruddannelse og andet) spørges der ind til det. Hvad er den/de vigtigste inspirationskilder? 5. Fremtidig udvikling og kompetencebehov (ca. 25 min. i alt 1:05) Jeg stiller nu nogle spørgsmål, der handler om den fremtidige udvikling. Er der efter din opfattelse nogle ting, som I er særlig gode til her i butikken jeres stærke sider? Hvilke? Er det efter din opfattelse et område, som I med fordel bør styrke jeres kompetencer indenfor for at klare jer på markedet fremover? Er det et område, hvor du kan forestille dig at I har brug for efteruddannelse af dig eller virksomhedens medarbejdere? Tilsvarende er der efter din opfattelse nogle ting, som I er knap så gode til her i butikken jeres mindre stærke sider eller måske svage sider? Hvilke? Consumer Insight 13

14 Er det efter din opfattelse et område, som I med fordel bør styrke jeres kompetencer for at klare jer på markedet fremover? Er det et område, hvor du kan forestille dig at I har brug for efteruddannelse af dig eller virksomhedens medarbejdere? Bilag 1 Jeg har her nogle kort som jeg vil bede dig om at sortere i to bunker efter om det er noget I er gode til her eller måske knap så gode til stærke sider svage sider. Hvilke ting, er I særlig gode til her i butikken jeres stærke sider? Hvilke ting er I efter din opfattelse knap så gode til her i butikken jeres mindre stærke sider eller svage sider? Er der noget, der slet ikke er relevant for dig/jeres butik, kan vi lægge det i en tredje bunke. For hver gruppe af stærke sider og svage sider: Er det efter din opfattelse et eller flere områder, som I med fordel bør styrke jeres kompetencer for at klare jer på markedet fremover? Kort: Produktion (7) Drift af produktion, kvalitetssikring i produktionen, drift af salgsområde, space management, økonomistyring, varebestilling, varemodtagelse, Sortiment (21) Sortimentsplanlægning, sortimentsudvikling, produktudvikling, måltider i butikken, café drift, måltider ud af huset, sandwich, convenience, fast food produkter, dej til hjemmebagning, koldhævning, produktionsformer og teknikker, produktion af allergi- og diætprodukter, grove brødtyper, fuldkornsbrød, rugbrød, moderne brødtyper, krydrede brødtyper, konditorkager, andre kager, desserter Markedsføring og service (23) Markedsføring af butikken, skilte, pjecer, service, story-telling fortælle historien om produktet, vejledning om ernæring, vejledning om deklaration, modtagelse af bestillinger, kommunikation, samarbejde i grupper, leverandørsamarbejde, emballage, deklarering, fuldkornsmærket, økologi-mærket, nøglehulsmærket, Børn 1-6 år, bør 7-12 år, unge år, unge voksne år, voksne år, voksne år, 65+ Årets gang og livsfaser (27) Sæson forår, sommer, efterår, vinter højtider fastelavn, valentinsdag, påske, pinse, halloween, jul mærkedage barnedåb, børnefødselsdag, konfirmation, teenagefester, bryllup, receptioner, runde fødselsdage, begravelser dagen morgen, formiddag, frokost, eftermiddag, aften, sen aften Andet skriv på tomt kort. Consumer Insight 14

15 Bilag 1 6. Nye efteruddannelsestilbud (ca. 10 min. i alt 1:15) Hvad vil du sige til, hvis der fremover vil være mulighed for at komme på efteruddannelse indenfor nogle af disse områder og på den måde styrke jeres kompetencer? (mest interessante kort vises i hver gruppe produktion, sortiment, markedsføring og service, dagens og årets gang/livsfaser) Hvilke områder vurderer du er mest interessante når det gælder om at styrke jeres kompetencer via efteruddannelse? Andre idéer? Har du nogle idéer til, hvordan det kan foregå? (hvad, hvor og hvornår hvilken form og varighed, antal deltagere) Hvis du tænker på forskellige undervisningsformer, hvad er efter din opfattelse den bedste måde at lære på? (holdundervisning, grupper, parvis, teori, praksis, både teori og praksis? Hjemmearbejde?) 7. Brug af efteruddannelse og vurdering af eksisterende tilbud (ca. 10 min. i alt 1:25) Har du været på efteruddannelse? Hvis ja, hvornår? Udbyder? Hvor? (AMU, leverandører, andre steder) - Hvad fik du i store træk ud af det? Udbytte positive negative oplevelser og erfaringer Hvis nej, er der nogen specielle grunde til, at du ikke været på efteruddannelse? Har du kendskab til AMU-uddannelserne på området? (vis liste se bilag 2) Interesse for nogle af de eksisterende tilbud og forslag til nye tilbud (vis liste se bilag 2) 8. Afrunding (ca. 5 min. 1:30) Afrunding idéer og andre forslag til efteruddannelse for bager- og konditorfaget. Tak for hjælpen! Husk vin Kontakt mig husk visitkort Evt. interview en anden dag senere på dagen? Fotos Consumer Insight 15

16 Bilag 1 1.B: TELEFONISK UNDERSØGELSE MED BAGER-/KONDITORMESTRE OG SVENDE. HELPSCREEN "1" Det er Efteruddannelsesudvalget for køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen, der står bag undersøgelsen. De repræsenterer bager- og konditorbranchen på både arbejdsgiver og arbejdstagersiden. Undersøgelsen er støttet af midler fra af undervisningsministeriet. Efteruddannelsestilbuddene betegnes i daglige tale ofte som AMU-kurser. Udvalget er sammensat af følgende organisationer: BKD (Bager og konditormestre i Danmark), Dansk Erhverv, Danske Regioner, DI - organisation for erhvervslivet, FOA (Fag og Arbejde), Fødevareforbundet NNF, Horesta (Hotel og restaurationsbranchens arbejdsgiverforening), Kost og Ernæringsforbundet og 3F (Fælles faglig Forbund) ENDHELP "1" << SPØRGSMÅL 1 >> Goddag, du taler med fra Jysk Analyse. Vi er i gang med en undersøgelse om udvikling af bagerbranchen og efteruddannelsestilbud til bager- og konditorfaget. I den forbindelse er I blevet tilfældigt udvalgt til at deltage, og jeg vil gerne tale med en bagermester, en bagersvend eller en konditor. Det tager kun 4-5 minutter. Må jeg have lov til det? Respondenten vil deltage Respondenten ønsker ikke at deltage << SPØRGSMÅL 2 >> Først vil jeg gerne høre, hvad din funktion i bageriet er? [INT: Læs evt. svarkategorier op] Bager-/konditormester og ejer Ansat bager-/konditormester Ansat bager-/konditorsvend << SPØRGSMÅL 3 >> Hvad arbejder DU mest med? [INT: altså respondenten personligt - læs evt. op] Brød Konditori og bagværk (kager) Både brød og konditori Andet Ved ikke Consumer Insight 16

17 Bilag 1 << SPØRGSMÅL 4 >> Hvornår blev du uddannet som bager/konditor? [INT: Cirka årstal] Noter årstal Ved ikke << SPØRGSMÅL 44 >> Hvad er din alder? Noter alder Ved ikke << SPØRGSMÅL 5 >> De næste spørgsmål handler om efteruddannelsestilbud inden for bager- og konditorfaget. Der udbydes kurser i AMU-regi. Det er typisk kurser, der udbydes af de tekniske skoler i Holstebro, i Ringsted, Kold College i Odense, som er skoler, der også uddanner bagere og konditorer. Kender du til de efteruddannelsestilbud, der findes inden for bager- og konditorfaget i AMU-regi? Ja Nej Ved ikke << SPØRGSMÅL 6 >> Hvor godt kender du til efteruddannelseskurserne i AMU-regi? [INT: Læs evt. svarkategorier op] Har hørt om, men kender ingen Har hørt om og kender nogen af kurserne Følger med i hvilke kurser der udbydes Har et godt kendskab til de fleste kurser Ved ikke << SPØRGSMÅL 1 i BAGERMESTER >> Har du eller dine ansatte gjort brug af efteruddannelse inden for bager- eller konditorfaget i AMU-regi inden for de seneste 3 år? Ja Nej Ved ikke ***Hvis gjort brug af...*** Consumer Insight 17

18 Bilag 1 << SPØRGSMÅL 22 i BAGERMESTER >> Hvilke kurser i AMU-regi har I været på efteruddannelse i inden for de sidste 3 år? Brød og madbrød med fibre og fuldkorn Europæiske brødtyper og produktudvikling Varm brød hele dagen Etage og bryllupskager Desserter inden for bager og konditorbranchen Marcipan og kransekage Chokolade og konfekture Økologisk konditori og finbrød Sæson og temaprodukter i bagerier Fastfood i bagerforretninger Vinduesdekoration for bager og konditorer Andet, noter Ved ikke ***Hvis ikke gjort brug af*** << SPØRGSMÅL 3 i BAGERMESTER >> Hvad er grunden til, at I ikke har gjort brug af efteruddannelse i AMU-regi? [INT: Er der andre årsager?] Ikke kendskab til det Ikke behov Ikke relevant Kurser aflyst Lærerne er ikke dygtige nok Tidspunktet har ikke passet Kan ikke undvære medarbejdere Andet, Noter Ved ikke << SPØRGSMÅL 4 i BAGERMESTER >> Har du eller dine ansatte gjort brug af efteruddannelsestilbud fra leverandører eller andre inden for de seneste 3 år? Ja Nej Ved ikke ***Hvis ja,*** << SPØRGSMÅL 5 i BAGERMESTER >> Hvilke leverandører har du eller dine ansatte brugt i forbindelse med kurser? [INT: Probe: Andre leverandører?] Havnemøllerne Valsemøllen Credin Engelhardt Odense Marcipan Andre, noter Consumer Insight 18

19 Bilag 1 << SPØRGSMÅL 55 i BAGERMESTER >> Hvad er grunden til, at I ikke har gjort brug af efteruddannelse hos leverandører eller andre? Ikke kendskab til det Ikke behov Ikke relevant Kurser aflyst Lærerne er ikke dygtige nok Tidspunktet har ikke passet Kan ikke undvære medarbejdere Ikke tilbudt Kulørt/useriøst Andet, Noter Ved ikke << SPØRGSMÅL 6 i BAGERMESTER >> Hvis der kommer nogle nye aktuelle efteruddannelseskurser inden for bager- og konditorfaget i den nærmeste fremtid, hvor interesseret ville du så være i at blive informeret og høre noget om kurset? [Int: Læs skala op] Slet ikke interesseret Ikke interesseret Måske interesseret Interesseret Meget interesseret Ved ikke << SPØRGSMÅL 7 i BAGERMESTER >> Hvis der kommer nye aktuelle efteruddannelseskurser inden for bager- og konditorfaget i den nærmeste fremtid, der er relevante for dig eller dine ansatte, hvor interesseret ville du så være i enten selv at deltage eller lade dine ansatte deltage? Slet ikke interesseret Ikke interesseret Måske interesseret Interesseret Meget interesseret Ved ikke << SPØRGSMÅL 1 i SVEND >> Har du gjort brug af efteruddannelse inden for bager- eller konditorfaget i AMU-regi inden for de seneste 3 år? Ja Nej Ved ikke Consumer Insight 19

20 Bilag 1 << SPØRGSMÅL 22 i SVEND >> Hvilke kurser i AMU-regi har du været på efteruddannelse i inden for de sidste 3 år? Brød og madbrød med fibre og fuldkorn Europæiske brødtyper og produktudvikling Varm brød hele dagen Etage og bryllupskager Desserter inden for bager og konditorbranchen Marcipan og kransekage Chokolade og konfekture Økologisk konditori og finbrød Sæson og temaprodukter i bagerier Fastfood i bagerforretninger Vinduesdekoration for bager og konditorer Andet, noter Ved ikke ***Hvis ikke gjort brug af*** << SPØRGSMÅL 3 i SVEND >> Hvad er grunden til, at du ikke har gjort brug af efteruddannelse i AMU-regi? [INT: Er der andre årsager?] Ikke kendskab til det Ikke behov Ikke relevant Kurser aflyst Lærerne er ikke dygtige nok Tidspunktet har ikke passet Kan ikke undværes i bageriet Ikke blevet tilbudt/opfordret til det Andet, Noter Ved ikke << SPØRGSMÅL 4 i SVEND >> Har du deltaget i efteruddannelsestilbud fra leverandører eller andre? Ja Nej Ved ikke ***Hvis ja,*** << SPØRGSMÅL 5 i SVEND >> Hvilke leverandører har stået for de kurser du har deltaget i? [INT: Probe: Andre leverandører?] Havnemøllerne Valsemøllen Credin Engelhardt Odense Marcipan Andre, noter Consumer Insight 20

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet - resumé af analysen Februar 2011 Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Hvis

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets

Efteruddannelsesudvalgets Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Anne C. Bech FORORD Denne rapport

Læs mere

Det Faglige Fællesudvalg Bagere og konditorer Islands Brygge, 26, 3. sal 3. sal 2300 København S dffu@dffu.dk opdateret 2011

Det Faglige Fællesudvalg Bagere og konditorer Islands Brygge, 26, 3. sal 3. sal 2300 København S dffu@dffu.dk opdateret 2011 Det Faglige Fællesudvalg Bagere og konditorer Islands Brygge, 26, 3. sal 3. sal 2300 København S dffu@dffu.dk opdateret 2011 Vedrørende godkendelse til uddannelse af bagerlærlinge Så er det tid til en

Læs mere

De økologiske arketyper

De økologiske arketyper De økologiske arketyper 2013 Baggrund I forbindelse med produktudvikling eller markedsføring af økologiske fødevarer er en traditionel segmentering, hvor markedet inddeles efter demografiske data, oftest

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

Rema 1000, Seestvej, 6000 Kolding. Rema1000, Skolegade 28, 7100 Vejle

Rema 1000, Seestvej, 6000 Kolding. Rema1000, Skolegade 28, 7100 Vejle Sønderjylland Rema 1000, Seestvej, 6000 Kolding Super venlige og smilende personale. god oversigt over forretningen; orden og ren butik; billige gode varer også økologiske Det er en rar forretning at komme

Læs mere

Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå. Kvickly, Øster Allé 16, 8400 Ebeltoft

Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå. Kvickly, Øster Allé 16, 8400 Ebeltoft Midtjylland - Øst Begrundelser Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå Generelt mange økologiske varer. Lavt fedtindhold i kød & pålæg. Lokker ikke med usunde varer man skal nærmest lede efter slik & chokolade.

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen.

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen. Kostpolitik I Dr. Alexandrines børnehave vægter vi kosten højt, hvorfor vi har ansat en økonoma, der med sin faglige baggrund har en dybere indsigt i produktionen af mad. Vi har fuldkostordning, hvilket

Læs mere

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen MOGENS

Læs mere

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007 Bestilt af minister for ligestilling Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Kostpolitik i Dagmargården

Kostpolitik i Dagmargården Kostpolitik i Dagmargården Dagmargårdens kostpolitik er baseret på de 8 kostråd. De 8 kostråd De 8 kostråd er hverdagens huskeråd til en sund balance mellem mad og fysisk aktivitet. Lever du efter kostrådene,

Læs mere

Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø

Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked udført for Magasinet Arbejdsmiljø 17. februar 2009 Udarbejdet af Lars Wiinblad Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Inspirationsfolder til Kibæk Skoles frugt, snack- og frokostordning. Sund mad = Glade børn

Inspirationsfolder til Kibæk Skoles frugt, snack- og frokostordning. Sund mad = Glade børn Inspirationsfolder til Kibæk Skoles frugt, snack- og frokostordning 6. udgave 2014 Hvad går ordningen ud på? Kibæk Skole har siden september 2009 haft en frugt- og frokostordning, som nu fra skoleåret

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse http://www.radikale.dk Det Radikale Venstre 25. februar 4 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.radikale.dk. Der

Læs mere

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat Metodenotat Capacent Epinion Indhold 1. Baggrund 1 2. Metode 2 2.1 Fremgangsmåde ved stikprøveudvælgelse 2 2.2 Spørgeskemaudvikling og pilottest 5 3. Dataindsamlingens forløb 6 3.1 Indhentelse af kontaktoplysninger

Læs mere

Københavns Madhus Økologi, Mad og Måltider i Københavns Kommune

Københavns Madhus Økologi, Mad og Måltider i Københavns Kommune Københavns Madhus Økologi, Mad og Måltider i Københavns Kommune Københavns Madhus Januar 2013 Copenhagen House of Food www.kbhmadhus.dk Around 40 people staff yearly budget app. 4,5 mill EURO Indhold:

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 11 Nummer: 2267 Titel: Brød-, kage-, dessert- og konfekturefremstilling Kort titel: Brød & kager Status: GOD Godkendelsesperiode: 06-03-2013 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition

Læs mere

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn Procenter er beregnet af antal respondenter Bilag 1 Tabel 1 Nogle virksomheder tilkendegiver at der er behov for at få flere kvinder til at søge

Læs mere

Få mere ud af det du allerede har. Sammen kan vi blomstre

Få mere ud af det du allerede har. Sammen kan vi blomstre Få mere ud af det du allerede har Sammen kan vi blomstre Vækst vokser indefra I en tid, hvor bankerne er lukkede, selvom de har åbent, og kunderne kigger mere på prisskiltene end på brødene, er det tid

Læs mere

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik!

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Vi har arbejdet med følgende fire grupper: 1. Elev (18 besvarelser) 2. Elev/forældre (12 besvarelser) 3. Forældre (2 besvarelser) 4. Medarbejdere

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Vil have uddannelse ændret

Vil have uddannelse ændret Lokale nyheder fra Fødevareforbundet NNF lillebælt-fyn Lillebælt- Fyn Næstformand i Fødevareforbundet NNF Lillebælt-Fyn, Frank Knudsen, og faglærer Peter Rolaj, Kold College, er enige om, at der skal laves

Læs mere

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner 4. MØDEGANG Mad Introduktion Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner At diskutere hvad det betyder at spise sundt At kende og forstå Fødevarestyrelsens

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service.

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. KE Service 1 2004 11 23 Sådan gør vi. Konceptet. Vores koncept bygger på høj kvalitet af madvarer

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Skoleelevers spisevaner

Skoleelevers spisevaner Københavns Universitet Pro Children Institut for Folkesundhedsvidenskab Oktober 2003 Skoleelevers spisevaner Spørgeskema til elever Oktober 2003 Kære skoleelev Vi beder dig hjælpe os med en undersøgelse

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Oddense Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Oddense Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Indretning -svar i alt 122. Service og Miljø -svar i alt 114

Indretning -svar i alt 122. Service og Miljø -svar i alt 114 Indretning -svar i alt 122 Fuld tilfredshed 29. Tilfreds 48 Hverken tilfreds/utilfreds 27 Utilfreds 16 Meget utilfreds 2 Service og Miljø -svar i alt 114 Fuld tilfredshed 22 Tilfreds 43 Hverken tilfreds/utilfreds

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Frokost tilbud for alle børn i Kernehuset, SpilLoppen og Vidensgruppen fra august 2014.

Frokost tilbud for alle børn i Kernehuset, SpilLoppen og Vidensgruppen fra august 2014. Frokost tilbud for alle børn i Kernehuset, SpilLoppen og Vidensgruppen fra august 2014. Kære forældre. Frokost tilbuddet kan i Skive Kommune tilbydes i 2 former. Kommunalt arrangeret frokost mad ordning

Læs mere

Mad politik for plejecentret Fortegården.

Mad politik for plejecentret Fortegården. Mad politik for plejecentret Fortegården. Mål Fortegårdens mad politik har som formål at sikre den enkelte beboer det bedst mulige tilbud om mad service i forhold til den enkeltes behov og ønsker. Mad

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Forord I Hornsyld Idrætsbørnehus sætter vi fokus på sund kost. Derfor har vi fundet det relevant at udvikle en kostpolitik, idet vi anser barnets

Læs mere

Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011. Vuggestuen

Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011. Vuggestuen - Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011 Vuggestuen Indledning Denne pjece er en informationsfolder til dig som forældre. Den fortæller om målene for mad og måltider i

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården For at fremme sunde kost- og motionsvaner og undgå overvægt allerede i børnealderen har forældre og personale udarbejdet følgende mad- og måltidspolitik,

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

Forbrugerne vil ét men gør noget andet hvorfor?

Forbrugerne vil ét men gør noget andet hvorfor? Fair snak om fødevarer, sundhed, sandhed og sanselighed den 21. maj 2015 Forbrugerne vil ét men gør noget andet hvorfor? Fair-snak hele vejen rundt? Anne Dahl Lassen, Seniorforsker, Afdeling for risikovurdering

Læs mere

Unipension Ansvarlige investeringer

Unipension Ansvarlige investeringer Unipension Ansvarlige investeringer Medlemsundersøgelse december 2012 Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer

Læs mere

Der ryger fuldkorn over disken som aldrig før

Der ryger fuldkorn over disken som aldrig før PRESSEMEDDELELSE oktober 2010 Der ryger fuldkorn over disken som aldrig før Salget af fuldkornsprodukter med det genkendelige orange logo oplever en massiv vækst hos danskerne, som i stigende grad vælger

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning.

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning. INDHOLD: 1) Hvorfor have en kostpolitik 2) De 10 kostråd 3) Måltids sammensætning 4) Råvarer 5) Indkøb 6) Spisemiljø 7) Køkkenets åbningstider 8) Køkkenets service 9) Elever med i køkkenet 10) Regler for

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Kold College Mad & Måltidspolitik

Kold College Mad & Måltidspolitik Kold College Mad & Måltidspolitik Stine Henriksen > Aut. Klinisk Diætist > Sundhedskonsulent Kold College Sund Skole Kantinen: > Hvor er vi? > Hvor skal vi hen? > Hvordan? Først: I har en virkelig skøn

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 2005 Indhold Appendiks 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød Fredensborg kommune vil være en sund kommune. Vi vil skabe gode rammer for at gøre sunde valg til det nemme valg. Sådan lyder forordene til Fredensborg Kommunes kostpolitik der er udarbejdet i foråret

Læs mere

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Ref. Kasper Tolstrup Andersen August 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Mål for Jobpatruljen 2013... 3 1.2. Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg... 3 2.

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Frokostkompagniet s koncept. Hvad lægger vi vægt på? I Frokostkompagniets køkken laves maden fra bunden og vores ansatte har faglig stolthed.

Frokostkompagniet s koncept. Hvad lægger vi vægt på? I Frokostkompagniets køkken laves maden fra bunden og vores ansatte har faglig stolthed. 1 Frokostkompagniet s koncept Hvad lægger vi vægt på? I Frokostkompagniets køkken laves maden fra bunden og vores ansatte har faglig stolthed. Vi bruger årstidens råvarer. Vores mad skal præsentere sig

Læs mere

Selvevaluering og undervisningsvurdering 2015 Vejstrup Efterskole

Selvevaluering og undervisningsvurdering 2015 Vejstrup Efterskole Vejstrup maj 2015 Selvevaluering og undervisningsvurdering 2015 Vejstrup Efterskole Fokus på tilgang af drenge elever i forhold til værdigrundlagets fællesskab som det bærende element Indledning Selvevalueringen

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

IFKA. Danskernes holdninger til kvinder som ledere August 2003. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Danskernes holdninger til kvinder som ledere August 2003. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Danskernes holdninger til kvinder som ledere August 2003 Institut for Konjunktur-Analyse Aabenraa 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70 Fax 33 93 03 67 E-mail info@ifka.dk

Læs mere

Adecco A/S 7.-14. marts 2006

Adecco A/S 7.-14. marts 2006 Adecco A/S Rekruttering - Danmark Jobnr. DK2005-1104 7.-14. marts 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Management Summary Grafer Tabeller Spørgeskema 2006 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København

Læs mere

Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner

Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner Hvem skal bruge anbefalingerne? Anbefalingerne for sund frokost i vuggestuer og børnehaver er udviklet til dig, der tilbereder mad i daginstitutionen. Kommuner

Læs mere

Evaluering af frokostordningen. Rødding Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Rødding Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Rødding Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Rødding Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK

SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK FORORD Uden mad og drikke duer helten ikke, siger et gammelt ordsprog. Det skal faktisk tages helt bogstaveligt. Selv den dyreste bil kan ikke køre uden benzin og smøring

Læs mere

Lederuddannelse i folkeoplysningen

Lederuddannelse i folkeoplysningen Lederuddannelse i folkeoplysningen Projektrapport Lene Buerup Andersen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets

Læs mere

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik.

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. Langhøj Dagtilbud og SFO Bækvej 6,Asp 7600 Struer Tlf: 96848940 Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. I forbindelse med den stigende interesse og fokus på sundhed og trivsel, skabes indsatser for at

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

Bilag 6. Brug af skriftsprog i hverdagen

Bilag 6. Brug af skriftsprog i hverdagen Bilag 6 Brug af skriftsprog i hverdagen Udviklet til FVU af Elisabeth Arnbak og Ina Borstrøm Undervisningsministeriet 2001 Brug af skriftsprog i hverdagen Et materiale til brug for afdækning af FVU-deltageres

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

1. Hvor mange penge bruger jeres husstand på dagligvareindkøb pr. måned?

1. Hvor mange penge bruger jeres husstand på dagligvareindkøb pr. måned? Vi har brug for din hjælp. Hvad synes du at der skal være på hylderne hos Torvekøbmanden i Bonderup? Er der eksempelvis interesse for at få mad fra Skovsgård Hotel? Hvad synes du om ideen om fællesspisning?

Læs mere

Mad- og Måltidspolitik

Mad- og Måltidspolitik Mad- og Måltidspolitik 2014 Idræts og naturbørnehuset Tingvej 3 6535 Branderup J 13-01-2014 2 Mad- og Måltidspolitik 1. Derfor er det vigtigt at vi har en mad- og måltidspolitik. Hvad og hvorfor: - Idræts-

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Kære Jacob. Tak for din henvendelse.

Kære Jacob. Tak for din henvendelse. Kære Jacob Tak for din henvendelse. Hvordan forklarer I, at de ældre og handicappede, som er nødsaget til at benytte den kommunale dagligvarelevering, skal betale overpriser ift. almindelige kunder? Det

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen. Mine udfordringer er. Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig. Jeg spiser foran fjernsynet

Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen. Mine udfordringer er. Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig. Jeg spiser foran fjernsynet MIne spisevaner opgavekort Mine udfordringer er Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen 1 Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig Jeg spiser foran fjernsynet 2 3 MIne spisevaner Jeg taber

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

ALLE PÅ KURSUS I FIRE UGER. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

ALLE PÅ KURSUS I FIRE UGER. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Troels Larsen (tv) er en af de første, som har været på kursus. Her sammen med tillidsrepræsentant Claus Skytte. FRA DIN LOKALAFDELING Konceptet

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Erhvervscase: Fur Bryghus

Erhvervscase: Fur Bryghus Erhvervscase: Fur Bryghus Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstillinger... 3 Problemstilling 1: For upræcis målgruppe... 3 Løsning... 4 Konsekvensen.... 4 Problemstilling

Læs mere

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner 1 Anbefalinger for det sunde frokostmåltid til børn i daginstitutionen Det fælles frokostmåltid anbefalinger og inspiration

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere