Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. Bilag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. Bilag"

Transkript

1 Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Bilag Anne C. Bech Oktober 2010

2

3 BILAG BILAG 1. METODER OG SPØRGERAMMER.. 5 BILAG 2. RESULTATERNE AF KUNDE- OG FORBRUGERINTERVIEW MAJ BILAG 3. RESUMÉ AF INTERVIEW OPDELT PÅ DE ENKELTE BUTIKKER MAJ BILAG 4. RESULTATER AF DEN TELEFONISKE UNDERSØGELSE SEPTEMBER BILAG 5. RESULTATER FRA WORKSHOP SEPTEMBER BILAG 6. RESULTATER AF POLITIKENS INTERNETUNDERSØGELSE MAJ

4

5 Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Bilag 1 Metoder og spørgerammer Anne C. Bech

6

7 Bilag 1 BILAG 1. METODER OG SPØRGERAMMER Udgangspunktet for de gennemførte undersøgelser, der sigter mod en afdækning behovet for kompetenceudvikling i bager-/konditorbranchen, er en helhedstankegang om at lytte til brugerne og ad den vej afdække såvel udtalte mere umiddelbare behov som uudtalte bagvedliggende behov hos såvel medarbejdere i branchen som deres kunder. Analysens overordnede formål samt delmål kvalificeres via indsamling af såvel kvalitativt som kvantitativt orienterede data/informationer, samt at analysen er funderet på et landsdækkende og repræsentativt grundlag. For at tilgodese kriteriet om repræsentativiteten indgår forskellige typer af virksomheder og medarbejdere med forskellige uddannelseserfaringer fra forskellige steder i Danmark i data- og empirimaterialet. Figur 1.1 viser en oversigt over de tilhørende delundersøgelser, interviewguide og spørgerammer er vist i dette bilag. Interviewguider og spørgerammer er udarbejdet med henblik på at undgå at påvirke de interviewede ved at stille så få spørgsmål som muligt og ved at stille så åbne spørgsmål som muligt. Herefter er der stillet uddybende spørgsmål med henblik på at afdække bagvedliggende behov ved brug af MEC-tankegangen (Means-End-Chain), hvor der stilles spørgsmål af typen, hvorfor er det vigtigt for dig. Målet er at afdække sammenhængen mellem betydningen af de egenskaber der nævnes, hvilke konsekvenser har det og hvordan hænger det sammen personens bagvedliggende grundlæggende livsværdier og behov. Her vil der naturligt være forskelle på i hvilken udstrækning forskellige personer kan sætte ord på, hvorfor det er vigtigt. Noget kan være vigtigt, uanset om der er tænkt over det eller ikke, også uanset om der er sat ord på eller ej det er netop derfor at der er tale om bagvedliggende behov. De stillede spørgsmål påvirker derfor også personen, nogen kommer til at gøre sig overvejelser som de ikke hidtil har gjort. Målet med at stille så få spørgsmål som muligt er delvist til gode set ved at bruge stimuli i stedet for spørgsmål. Primær målgruppe (1) Bagere, konditorer og svende Kvalitativ undersøgelse A: 1A: Dybdeinterview på stedet (15 int. i 13 butikker) Kvantitativ undersøgelse B: 1B: 110 telefoniske interview Sekundær målgruppe (2) Forbrugere og kunder 2A: Korte personlige interview i og udenfor butikken (101 int. i 13 butikker) Kvalitativ undersøgelse C: 1C: Fremadrettet workshop med dialog om udvikling af uddannelsestilbud Figur 1.1 Gennemførte delundersøgelser. Metodisk ligger hovedvægten på et kvalitativt grundlag, hvor målet er at få forståelse for branchens behov for kompetenceudvikling og hvilke krav og ønsker, deres kunder stiller til dem. Det er derfor her i undersøgelsen et spørgsmål om at afdække hvilke behov der eksisterer frem for at belyse, hvilket eller hvilke behov, der har absolut set er de vigtigste. Efterfølgende kan det i forbindelse med udvikling af nye efteruddannelsestilbud være aktuelt kvantitativt at teste hvilke tilbud der har det største potentiale eller er mest aktuelle i forhold til at tilgodese branchens behov. Efterfølgende er der en kort beskrivelse af det metodiske grundlag for de enkelte delundersøgelser. Consumer Insight 7

8 Bilag 1 1A: Dybdeinterview med bagere, konditorer og svende Delformålet er 1) at afdække kompetencebehovet og få en større forståelse for kompetencebehovet i bager- og konditorfaget og for at udvikle nye uddannelsestilbud samt 2) kendskab og brug af nuværende efteruddannelsestilbud herunder erfaringer og motiver til at bruge eller ikke gøre brug af disse tilbud. Interviewguiden indeholder følgende emner: Introduktion tilknytning til faget og butikken; kunder og valgkriterier, sortiment; inspiration; fremtidig udvikling og kompetencebehov (stærke og svage uhjulpet og hjulpet via brug af kort med stikord om fremstilling, sortiment, markedsføring, og anvendelsessituationer); nye efteruddannelsestilbud; brug af efteruddannelse og vurdering af eksisterende tilbud; og afrunding. Der er tale om en interviewguide der er styrende og vejledende, med stikord til spørgsmål, der kan anvendes efter behov. Nye emner der er bragt op af interviewpersonerne er blevet uddybet og brugt i efterfølgende interview, hvis det er skønnet relevant. Det gælder eksempelvis emner som kvalitetsbevidsthed og erfra-grupper for bagere og konditorer. Butikkerne er valgt efter en bruttoliste på 52 butikker fordelt i seks geografiske områder (København, øvrige Sjælland, Fyn, Sønderjylland, Midtjylland og Nordjylland). Bruttolisten er udpeget af repræsentanter fra styregruppen i forhold til at opnå en stor spredning på størrelse, beliggenhed og kædetilhørsforhold. Butikkerne er herefter kontaktet med henblik på at aftale tid for et personligt interview. Alle deltagere er oplyst kort om hovedformål med interview, at de er anonyme og interviewets forventede varighed. Efterfølgende er der sendt enten eller brev med bekræftelse af aftalen og kontaktinformationer, hvis der skulle opstår forhindringer. Alle deltagere modtog et par flasker vin som symbolsk tak for deres hjælp. Figur 1.2 viser en samlet oversigt over deltagerne i undersøgelsen, figur 1.3 viser en mere detaljeret oversigt opdelt på de enkelte butikker og i figur 1.4 vises en geografisk oversigt. I figur 1.3 har hver butik et nummer, som der vil blive henvist til i forbindelse med brug af citater og lignende fra de enkelte butikker. De deltagende butikker kan på den måde få indsigt i resultater vedrørende egen butik ved at få kendskab til dette nummer. Geografisk område Fyn (2) Midtjylland (3) Nordjylland (2) Sjælland (2) Storkøbenhavn (2) Sydjylland (2) Kommuner Mestre/svende Køn Kædetilhørsforhold Svendborg Odense Herning Odder Århus Dronninglund Aalborg Hillerød Næstved København S København Ø Haderslev Åbenrå 8 bager-/konditormestre 13 mænd 7 håndværksbagere uden kædetilhør (HB) 2 ansatte bagermestre 2 kvinder 4 kædebagerier (KB: Bavinchi, Guldbager, Konditor Bager, Lagkagehuset) 1 produktionsleder 2 supermarkedsbagerier (SM: Bilka, Kvickly) 4 bagersvende Figur 1.2. Oversigt over involverede bagerier, bager-/konditormestre og bagersvende. Deltagerne er anonyme i undersøgelsen derfor vil der kun blive henvist til de enkelte butikkers geografiske beliggenhed eller kædetilhørsforhold ikke begge dele, da det på den måde vil blive muligt at identificere nogle af deltagerne. Hver butik har et nummer, som der refereres til ved brug af mere konkrete informationer. Butikkernes numre fremgår af figur 1.3. Der er i alt gennemført 15 dybdeinterview fra af en varighed på ¼ - 2¾ times varighed. På forhånd var det forventet at interviewene vil have omkring 1-1½ times varighed og der var planlagt 16 interview. Der blev indledningsvis gennemført et pilotinterview med en bagermester. Det forløb som planlagt og der blev kun foretaget mindre ændringer af spørgeguide i hovedsagen forenklinger. Derfor indgår interviewet i det samlede materiale på linje med øvrige interview. Længden af pilotinterviewet svarede til det planlagte. I praksis var der meget stor forskel på, hvad der kom frem i de enkelte interview og i hvilket omfang der var basis for at gå i dybden med forskellige aspekter, der Consumer Insight 8

9 Bilag 1 kom frem i løbet af interviewene. Samlet set varede de 15 interview omkring 20 timer, hvilket svarer til det planlagte. To af interviewene er gennemført over telefonen, da det ikke var muligt at træffe de pågældende personer i bageriet som aftalt, ligesom to interview blev aflyst på stedet og der har ikke været muligt at gennemføre telefoniske interview. Hovedparten af interviewene er gennemført som personlige individuelle dybdeinterview, mens to af interviewene er gennemført som duo interview, hvor der har været to interviewpersoner til stede samtidigt. I begge tilfælde var der tale om personer, der havde meget langvarige relationer og ikke dominerede hinanden i forbindelse med interviewet. Enten havde de qua det nære samarbejde samme opfattelser eller også gav de deres forskellige meninger til kende. Interviewene blev gennemført inden for de rammer, der var til stede i de forskellige bagerier. Det være sig i bageriet, i butikkens Café-område, i butikkens baglokale, på kontoret, i butikkens frokost stue, i et møde lokale og det kunne også forekomme at der var forskellige afbrydelser under vejs men herefter fortsatte interviewene som planlagt. Alle interview er gennemført i perioden fra den 3. maj til den 4. juni 2010 i tidsrummet 7:00 15:00. Interviewene er transskriberet for efterfølgende analyse sammen med forskelligt billedmateriale, der indgår i rapporten. I bilag 3 er der et kort resumé for det enkelte bageri efterfulgt af et skema med svarene fra kundeinterviewene for den enkelte butik, se afsnittet nedenfor. 2A: Korte personlige kundeinterview i og udenfor butikken. Delformålet er at undersøge forbrugernes forventninger og krav til bager- og konditorprodukter og butikker, hvor de handler. Finder de, hvad de forventer i butikken og kan denne tilfredsstille deres behov for nyheder og information? Interviewene afdækker samtidig den beslutningsproces, der ligger til grund for brug af butikkerne, samt hvilken værdi det har for forbrugerne at handle i butikkerne. Der er gennemført korte personlige interview med brug af spørgeskema (vedlagt i dette bilag). Der indgår flere åbne spørgsmål og Means end chain (laddering) interviewteknikken, har været anvendt til at afdække hvilken betydning, det har for forbrugerne at handle i bager- og konditorbutikker, dvs. de bagvedliggende købsmotiver. Brug af denne teknik betyder, at der ud fra deltageres svar stilles spørgsmål af typen: Hvorfor er det vigtigt for dig? Den spørgeteknik bruges indtil der ikke gives flere meningsfulde svar på det stillede spørgsmål. Deltagerne er rekrutteret delvist i butikkerne (efter køb) og delvist udenfor butikkerne (ikke i forbindelse med køb). Baggrunden for dette var en hypotese om at der kunne være nogle årsager til at handle i butikken og nogle andre årsager til at vælge netop ikke at handle i den pågældende butik. Det er i udvælgelsen af disse deltagere stræbt efter en spredning i køn og alder samt geografi, der følger butikkernes beliggenhed. Endvidere opnås spredning i forhold til butikkernes karakter, da kundetyperne i en vis udstrækning afspejler butikkens image/identitet. Antallet af interview de forskellige steder varierer og afhænger af tidspunkt, den tid, der har været til rådighed og også faktor som beliggenhed og vejret. Rekruttering af deltagere til interview udenfor butikken er stort set ikke praktisk muligt hvis det er dårligt vejr, hvem vil og har lyst til at blive interviewet i regn og blæst uden for en bagerbutik. Med hensyn til beliggenhed var der flere butikker der har en beliggenhed, hvor der stort set ikke kommer forbigående, kunderne kører typisk dertil i bil, hvilket gør det vanskeligt at gennemføre interview med forbrugere udenfor butikken. I alt er der gennemført 101 interview med kunder og andre forbrugere i og udenfor de 13 butikker. I figur 1.3 er der vist en oversigt over fordelingen af de gennemførte interview og figur 1.4 viser en geografisk oversigt. Consumer Insight 9

10 Bilag 1 Geografisk Butik Status Kunde- / Bemærkninger område nummer forbrugerinterview Nordjylland 7 Interview aflyst på stedet. 3 / 0 Observeret og talt med butikspersonale, enkelte kunder og fotos 12 Interview med bagermester og 2 6 / 6 bagersvende Midtjylland 0 Pilotinterview med ansat bagermester 6 / 6 3 Interview med bagermester og svend 6 / 0 4 Interview aflyst på stedet 2 gange - 6 / ung Heraf 1 ung på 15 år forsøgt erstattet med tlf. interview Sydjylland 5 Interview med bagermester 6 / 0 8 Interview med bagermester 1 / 3 Fyn 1 Interview med bagermester 6 / 0 0/ 6 6 Interview med produktionsleder og svend 6 / 3 Sjælland 2 Interview med bagermester 2 / 0 11 Interview aflyst Telefoninterview med ansat bagermester Storkøbenhavn 9 Interview med bagermester 6 / 6 10 Interview aflyst pga. barns sygdom Kort telefoninterview med bagermester I alt 13 butikker 15 interview: 8 bager-/konditormestre 2 ansatte bagermestre 1 produktionsleder 4 bagersvende Figur 1.3. Status over interview fordelt på de enkelte butikker. 1/3 3/3 101 interview: 58 i butikken 43 udenfor Har flere butikker kundeinterview ved 2 butikker Ikke foto og kunde- /forbrugerinterview Kæde med flere butikker kundeinterview ved 2 butikker Som det fremgår af tabellen er der gennemført 101 forbrugerinterview af typisk 5-10 minutters varighed. Alle forbrugerinterview er gennemført i perioden fra den 3. maj til den 3. juni 2010 i tidsrummet 8:30 18:00. Resultaterne af kundeinterviewene indgår i rapportens afsnit 2 Kunde- og forbrugerkrav, og de vigtigste resultater er vist samlet i bilag 2 og i bilag 3, hvor der er et resumé for de enkelte bagerier efterfulgt af svarene på spørgsmålene om hvad kunderne har købt/plejer at købe, og hvorfor de vælger at handle i den pågældende butik. Figur 1.4. En geografisk oversigt over spredningen af de gennemførte undersøgelser. Consumer Insight 10

11 Bilag 1 1B: 100 telefoniske interview med bagere, konditorer og svende Delformålet er at afdække kendskab og brug af nuværende efteruddannelsestilbud samt idéer og interessetilkendegivelser for fremtidige efteruddannelsestilbud. Deltagerne er rekrutteret tilfældigt ud fra en brutto stikprøve med 715 bagerier, der er medlem af mindst én af de tre foreninger BKD (Bager- og Konditormestre i Danmark), AKBC (Arbejdsgiverforenigen for Konditor, Bagere og Chokolademagere) og BagerGruppen (indkøbsforening). De enkelte bagerier kan være medlem af 1, 2 eller alle tre foreninger, der er renset for dobbeltnumre og at bagerier, der har samme ejer. Der er tale om en repræsentativ undersøgelse, hvad angår private bagerier. Der indgår ikke supermarkedsbagerier i denne delundersøgelse, da de ikke er den primære målgruppe for undersøgelsen. Undersøgelsen er gennemført i perioden fra den 2. september til 14. september Der har deltaget 110 personer, ligeligt fordelt på Bager-/konditormestre og svende. Der har været en deltagelsesprocent på 66 af de kontaktede virksomheder. Interviewene har i gennemsnit varet 5 minutter. Spørgerammen er vedlagt i dette bilag. Resultaterne af kundeinterviewene er samlet i bilag 4 og indgår i rapportens afsnit 3 Kompetencebehov i bager- og konditorbranchen, 4. Status efteruddannelse - brug og oplevelser og 5. Behov for nye efteruddannelsestilbud muligheder og barrierer. 1C: Workshop med dialog om udvikling af uddannelsestilbud Delformålet er her at få dialog med nuværende og kommende brugere af uddannelsestilbud omkring uddannelsernes fremtidige indhold og form. Hvordan vurderer og prioriterer deltagerne de forslag, der er fremkommet, som et resultat af undersøgelserne? Kan idéerne videreudvikles til interessante uddannelsestilbud? Workshoppen er afholdt den 7. september 2010 i Vejle (ønske om centralt sted) med deltagelse af 3 faglærere fra skolerne (Ringsted, Holstebro og Aalborg), 2 deltagerne fra de indledende dybdeinterview og 1 bagersvend. Deltagerne er rekrutteret ved personlig telefonisk kontakt dels til nogle af deltagerne fra dybdeinterviewene og dels til andre bagerier i trekantsområdet. 5 af de rekrutterede deltagere mødte ikke frem, som aftalt. Endvidere deltog en repræsentant fra styregruppen. På workshoppen blev deltagerne præsenteret for resultaterne af undersøgelsen og der var tre gruppesessioner med efterfølgende opsamling om 1) resultaterne, 2) skolernes image og identitet og 3) fremtidige efteruddannelsestilbud. Resultaterne fra workshoppen indgår hovedsageligt i rapportens afsnit 5. Behov for nye efteruddannelsestilbud muligheder og barrierer. Nogle af resultaterne er vist i bilag 5. Consumer Insight 11

12 Bilag 1 BILAG 1. - TILHØRENDE SPØRGERAMMER Analyse af kompetencebehov hos medarbejdere indenfor bager - og konditorområdet 1A: INTERVIEWGUIDE MED BAGERE OG KONDITORER I BUTIKKEN Vi skal tale om bager- og konditorfaget med udgangspunkt i dig og den butik du er tilknyttet. Baggrunden for det er en undersøgelse af behovet for efteruddannelse indenfor faget og målet er at fremme en positiv udvikling i branchen. Det er Efteruddannelsesudvalget for køkken, restaurant, bager, konditor og kødbranchen og Undervisningsministeriet, der sammen med Bager og Konditormestre i Danmark, NNF og Det faglige fællesudvalg, står bag undersøgelsen. I forbindelse med undersøgelse vi vil gerne i så vid udstrækning som muligt involvere dem der har fingeren på pulsen eller rent bogstaveligt fingrene i bolledejen. Det er jer der er tættest på og derfor kan bidrage med erfaring og synspunkter på området. Du er én af flere interviewpersoner, du er anonym i undersøgelsen, og dine synspunkter vil indgå i den samlede undersøgelse og rapport. Jeg vil gerne have lov til at optage interviewet, således at vi kan gengive dine synspunkter bedst muligt og ikke blot ud fra min hukommelse. Som nævnt forventer jeg at interviewet varer omkring 1-1½ time er det ok? 1. Introduktion tilknytning til faget og butikken (ca. 10 min. i alt 0:10) M/K Alder: Indledningsvis vil jeg gerne spørge dig om din tilknytning til butikken, hvad du laver og hvor længe du har været her? (ejer/ansat, funktion, bager/konditor periode, antal ansatte, åbningstider, arbejdstider, beliggenhed, omsætning udvikling i omsætning) Hvor længe har du været bager/konditor? Er butikken en del af en kæde? Hvilken? Hvad betyder det for butikken? Fordele? Eventuelle ulemper? 2. Kunder og valgkriterier (ca. 10 min. i alt 0:20) Hvordan vil du beskrive kunderne i butikken? (Køn, alder, tradition/nyheder, økologi, convenience, skoleelever, pensionister, børnefamilier, håndværkere, kontorfolk, børnefamilier o.l.) Efter din mening, hvad lægger kunderne i butikken vægt på? Consumer Insight 12

13 Bilag 1 (Sortiment, nyheder, service, åbningstider, beliggenhed, friske varer, smag, variation, tilbud, priser) Hvordan oplever du forskellige kunders krav og ønsker? Er der efter din opfattelse sket ændringer i forhold til hvad kunderne lægger vægt på i dag sammenlignet med tidligere? Hvilke ændringer? Hvad mener du dine kunder fremover vil lægge vægt på? Har I mulighed for at efterkomme kundernes krav? Vil det give anledning til omstillinger fra jeres side? I hvilket omfang vurderer du at I er parate til at foretage disse omstillinger? Hvad skal der til? Hvem opfatter du som jeres nærmeste konkurrenter? Hvor langt ligger de herfra? 3. Sortiment (ca. 10 min. i alt 0:30) Sortiment og udvikling af sortiment i butikken Hvad har væsentlig betydning for butikkens indtjening? Uddyb hvorfor er det vigtigt? Hvad har væsentlig betydning for butikkens renommé Uddyb hvorfor er det vigtigt? Er der nogen områder/produkter som du er særlig stolte af og vil fremhæve? Brød? Hvilke? Kager? Hvilke? Der tages fotos af produkter med særlig betydning. Nyheder? Mere traditionelle produkter? Eksperimenterer I med nye produkter? 4. Inspiration (ca. 10 min. i alt 0:40) Hvilke kilder bruger du i dag til inspiration når du udvikler og sammensætter sortimentet? Hvis ikke følgende nævnes (messer (FoodExpo/Europain/andre), fagblade, ugeblade, ansatte, kolleger, leverandører, efteruddannelse og andet) spørges der ind til det. Hvad er den/de vigtigste inspirationskilder? 5. Fremtidig udvikling og kompetencebehov (ca. 25 min. i alt 1:05) Jeg stiller nu nogle spørgsmål, der handler om den fremtidige udvikling. Er der efter din opfattelse nogle ting, som I er særlig gode til her i butikken jeres stærke sider? Hvilke? Er det efter din opfattelse et område, som I med fordel bør styrke jeres kompetencer indenfor for at klare jer på markedet fremover? Er det et område, hvor du kan forestille dig at I har brug for efteruddannelse af dig eller virksomhedens medarbejdere? Tilsvarende er der efter din opfattelse nogle ting, som I er knap så gode til her i butikken jeres mindre stærke sider eller måske svage sider? Hvilke? Consumer Insight 13

14 Er det efter din opfattelse et område, som I med fordel bør styrke jeres kompetencer for at klare jer på markedet fremover? Er det et område, hvor du kan forestille dig at I har brug for efteruddannelse af dig eller virksomhedens medarbejdere? Bilag 1 Jeg har her nogle kort som jeg vil bede dig om at sortere i to bunker efter om det er noget I er gode til her eller måske knap så gode til stærke sider svage sider. Hvilke ting, er I særlig gode til her i butikken jeres stærke sider? Hvilke ting er I efter din opfattelse knap så gode til her i butikken jeres mindre stærke sider eller svage sider? Er der noget, der slet ikke er relevant for dig/jeres butik, kan vi lægge det i en tredje bunke. For hver gruppe af stærke sider og svage sider: Er det efter din opfattelse et eller flere områder, som I med fordel bør styrke jeres kompetencer for at klare jer på markedet fremover? Kort: Produktion (7) Drift af produktion, kvalitetssikring i produktionen, drift af salgsområde, space management, økonomistyring, varebestilling, varemodtagelse, Sortiment (21) Sortimentsplanlægning, sortimentsudvikling, produktudvikling, måltider i butikken, café drift, måltider ud af huset, sandwich, convenience, fast food produkter, dej til hjemmebagning, koldhævning, produktionsformer og teknikker, produktion af allergi- og diætprodukter, grove brødtyper, fuldkornsbrød, rugbrød, moderne brødtyper, krydrede brødtyper, konditorkager, andre kager, desserter Markedsføring og service (23) Markedsføring af butikken, skilte, pjecer, service, story-telling fortælle historien om produktet, vejledning om ernæring, vejledning om deklaration, modtagelse af bestillinger, kommunikation, samarbejde i grupper, leverandørsamarbejde, emballage, deklarering, fuldkornsmærket, økologi-mærket, nøglehulsmærket, Børn 1-6 år, bør 7-12 år, unge år, unge voksne år, voksne år, voksne år, 65+ Årets gang og livsfaser (27) Sæson forår, sommer, efterår, vinter højtider fastelavn, valentinsdag, påske, pinse, halloween, jul mærkedage barnedåb, børnefødselsdag, konfirmation, teenagefester, bryllup, receptioner, runde fødselsdage, begravelser dagen morgen, formiddag, frokost, eftermiddag, aften, sen aften Andet skriv på tomt kort. Consumer Insight 14

15 Bilag 1 6. Nye efteruddannelsestilbud (ca. 10 min. i alt 1:15) Hvad vil du sige til, hvis der fremover vil være mulighed for at komme på efteruddannelse indenfor nogle af disse områder og på den måde styrke jeres kompetencer? (mest interessante kort vises i hver gruppe produktion, sortiment, markedsføring og service, dagens og årets gang/livsfaser) Hvilke områder vurderer du er mest interessante når det gælder om at styrke jeres kompetencer via efteruddannelse? Andre idéer? Har du nogle idéer til, hvordan det kan foregå? (hvad, hvor og hvornår hvilken form og varighed, antal deltagere) Hvis du tænker på forskellige undervisningsformer, hvad er efter din opfattelse den bedste måde at lære på? (holdundervisning, grupper, parvis, teori, praksis, både teori og praksis? Hjemmearbejde?) 7. Brug af efteruddannelse og vurdering af eksisterende tilbud (ca. 10 min. i alt 1:25) Har du været på efteruddannelse? Hvis ja, hvornår? Udbyder? Hvor? (AMU, leverandører, andre steder) - Hvad fik du i store træk ud af det? Udbytte positive negative oplevelser og erfaringer Hvis nej, er der nogen specielle grunde til, at du ikke været på efteruddannelse? Har du kendskab til AMU-uddannelserne på området? (vis liste se bilag 2) Interesse for nogle af de eksisterende tilbud og forslag til nye tilbud (vis liste se bilag 2) 8. Afrunding (ca. 5 min. 1:30) Afrunding idéer og andre forslag til efteruddannelse for bager- og konditorfaget. Tak for hjælpen! Husk vin Kontakt mig husk visitkort Evt. interview en anden dag senere på dagen? Fotos Consumer Insight 15

16 Bilag 1 1.B: TELEFONISK UNDERSØGELSE MED BAGER-/KONDITORMESTRE OG SVENDE. HELPSCREEN "1" Det er Efteruddannelsesudvalget for køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen, der står bag undersøgelsen. De repræsenterer bager- og konditorbranchen på både arbejdsgiver og arbejdstagersiden. Undersøgelsen er støttet af midler fra af undervisningsministeriet. Efteruddannelsestilbuddene betegnes i daglige tale ofte som AMU-kurser. Udvalget er sammensat af følgende organisationer: BKD (Bager og konditormestre i Danmark), Dansk Erhverv, Danske Regioner, DI - organisation for erhvervslivet, FOA (Fag og Arbejde), Fødevareforbundet NNF, Horesta (Hotel og restaurationsbranchens arbejdsgiverforening), Kost og Ernæringsforbundet og 3F (Fælles faglig Forbund) ENDHELP "1" << SPØRGSMÅL 1 >> Goddag, du taler med fra Jysk Analyse. Vi er i gang med en undersøgelse om udvikling af bagerbranchen og efteruddannelsestilbud til bager- og konditorfaget. I den forbindelse er I blevet tilfældigt udvalgt til at deltage, og jeg vil gerne tale med en bagermester, en bagersvend eller en konditor. Det tager kun 4-5 minutter. Må jeg have lov til det? Respondenten vil deltage Respondenten ønsker ikke at deltage << SPØRGSMÅL 2 >> Først vil jeg gerne høre, hvad din funktion i bageriet er? [INT: Læs evt. svarkategorier op] Bager-/konditormester og ejer Ansat bager-/konditormester Ansat bager-/konditorsvend << SPØRGSMÅL 3 >> Hvad arbejder DU mest med? [INT: altså respondenten personligt - læs evt. op] Brød Konditori og bagværk (kager) Både brød og konditori Andet Ved ikke Consumer Insight 16

17 Bilag 1 << SPØRGSMÅL 4 >> Hvornår blev du uddannet som bager/konditor? [INT: Cirka årstal] Noter årstal Ved ikke << SPØRGSMÅL 44 >> Hvad er din alder? Noter alder Ved ikke << SPØRGSMÅL 5 >> De næste spørgsmål handler om efteruddannelsestilbud inden for bager- og konditorfaget. Der udbydes kurser i AMU-regi. Det er typisk kurser, der udbydes af de tekniske skoler i Holstebro, i Ringsted, Kold College i Odense, som er skoler, der også uddanner bagere og konditorer. Kender du til de efteruddannelsestilbud, der findes inden for bager- og konditorfaget i AMU-regi? Ja Nej Ved ikke << SPØRGSMÅL 6 >> Hvor godt kender du til efteruddannelseskurserne i AMU-regi? [INT: Læs evt. svarkategorier op] Har hørt om, men kender ingen Har hørt om og kender nogen af kurserne Følger med i hvilke kurser der udbydes Har et godt kendskab til de fleste kurser Ved ikke << SPØRGSMÅL 1 i BAGERMESTER >> Har du eller dine ansatte gjort brug af efteruddannelse inden for bager- eller konditorfaget i AMU-regi inden for de seneste 3 år? Ja Nej Ved ikke ***Hvis gjort brug af...*** Consumer Insight 17

18 Bilag 1 << SPØRGSMÅL 22 i BAGERMESTER >> Hvilke kurser i AMU-regi har I været på efteruddannelse i inden for de sidste 3 år? Brød og madbrød med fibre og fuldkorn Europæiske brødtyper og produktudvikling Varm brød hele dagen Etage og bryllupskager Desserter inden for bager og konditorbranchen Marcipan og kransekage Chokolade og konfekture Økologisk konditori og finbrød Sæson og temaprodukter i bagerier Fastfood i bagerforretninger Vinduesdekoration for bager og konditorer Andet, noter Ved ikke ***Hvis ikke gjort brug af*** << SPØRGSMÅL 3 i BAGERMESTER >> Hvad er grunden til, at I ikke har gjort brug af efteruddannelse i AMU-regi? [INT: Er der andre årsager?] Ikke kendskab til det Ikke behov Ikke relevant Kurser aflyst Lærerne er ikke dygtige nok Tidspunktet har ikke passet Kan ikke undvære medarbejdere Andet, Noter Ved ikke << SPØRGSMÅL 4 i BAGERMESTER >> Har du eller dine ansatte gjort brug af efteruddannelsestilbud fra leverandører eller andre inden for de seneste 3 år? Ja Nej Ved ikke ***Hvis ja,*** << SPØRGSMÅL 5 i BAGERMESTER >> Hvilke leverandører har du eller dine ansatte brugt i forbindelse med kurser? [INT: Probe: Andre leverandører?] Havnemøllerne Valsemøllen Credin Engelhardt Odense Marcipan Andre, noter Consumer Insight 18

19 Bilag 1 << SPØRGSMÅL 55 i BAGERMESTER >> Hvad er grunden til, at I ikke har gjort brug af efteruddannelse hos leverandører eller andre? Ikke kendskab til det Ikke behov Ikke relevant Kurser aflyst Lærerne er ikke dygtige nok Tidspunktet har ikke passet Kan ikke undvære medarbejdere Ikke tilbudt Kulørt/useriøst Andet, Noter Ved ikke << SPØRGSMÅL 6 i BAGERMESTER >> Hvis der kommer nogle nye aktuelle efteruddannelseskurser inden for bager- og konditorfaget i den nærmeste fremtid, hvor interesseret ville du så være i at blive informeret og høre noget om kurset? [Int: Læs skala op] Slet ikke interesseret Ikke interesseret Måske interesseret Interesseret Meget interesseret Ved ikke << SPØRGSMÅL 7 i BAGERMESTER >> Hvis der kommer nye aktuelle efteruddannelseskurser inden for bager- og konditorfaget i den nærmeste fremtid, der er relevante for dig eller dine ansatte, hvor interesseret ville du så være i enten selv at deltage eller lade dine ansatte deltage? Slet ikke interesseret Ikke interesseret Måske interesseret Interesseret Meget interesseret Ved ikke << SPØRGSMÅL 1 i SVEND >> Har du gjort brug af efteruddannelse inden for bager- eller konditorfaget i AMU-regi inden for de seneste 3 år? Ja Nej Ved ikke Consumer Insight 19

20 Bilag 1 << SPØRGSMÅL 22 i SVEND >> Hvilke kurser i AMU-regi har du været på efteruddannelse i inden for de sidste 3 år? Brød og madbrød med fibre og fuldkorn Europæiske brødtyper og produktudvikling Varm brød hele dagen Etage og bryllupskager Desserter inden for bager og konditorbranchen Marcipan og kransekage Chokolade og konfekture Økologisk konditori og finbrød Sæson og temaprodukter i bagerier Fastfood i bagerforretninger Vinduesdekoration for bager og konditorer Andet, noter Ved ikke ***Hvis ikke gjort brug af*** << SPØRGSMÅL 3 i SVEND >> Hvad er grunden til, at du ikke har gjort brug af efteruddannelse i AMU-regi? [INT: Er der andre årsager?] Ikke kendskab til det Ikke behov Ikke relevant Kurser aflyst Lærerne er ikke dygtige nok Tidspunktet har ikke passet Kan ikke undværes i bageriet Ikke blevet tilbudt/opfordret til det Andet, Noter Ved ikke << SPØRGSMÅL 4 i SVEND >> Har du deltaget i efteruddannelsestilbud fra leverandører eller andre? Ja Nej Ved ikke ***Hvis ja,*** << SPØRGSMÅL 5 i SVEND >> Hvilke leverandører har stået for de kurser du har deltaget i? [INT: Probe: Andre leverandører?] Havnemøllerne Valsemøllen Credin Engelhardt Odense Marcipan Andre, noter Consumer Insight 20

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet - resumé af analysen Februar 2011 Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Hvis

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets

Efteruddannelsesudvalgets Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Anne C. Bech FORORD Denne rapport

Læs mere

Det Faglige Fællesudvalg Bagere og konditorer Vesterbrogade 6D, 4. sal 1780 København V dffu@dffu.dk www.dffu.dk

Det Faglige Fællesudvalg Bagere og konditorer Vesterbrogade 6D, 4. sal 1780 København V dffu@dffu.dk www.dffu.dk Det Faglige Fællesudvalg Bagere og konditorer Vesterbrogade 6D, 4. sal 1780 København V dffu@dffu.dk www.dffu.dk København 2015 Godkendelse eller gengodkendelse for praktiksted til bager- & konditor lærlinge.

Læs mere

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Sammenfatning Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 Introduktion Denne sammenfatning præsenterer de væsentligste fund fra en undersøgelse

Læs mere

Forslag til indarbejdelse af kundeinvolvering i produktudviklingsforløb Dekorationsbrød og produktudvikling

Forslag til indarbejdelse af kundeinvolvering i produktudviklingsforløb Dekorationsbrød og produktudvikling Forslag til indarbejdelse af kundeinvolvering i produktudviklingsforløb Dekorationsbrød og produktudvikling Introduktion På baggrund af projekt ny service, er der udviklet nogle værktøjer til inddragelse

Læs mere

Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå. Kvickly, Øster Allé 16, 8400 Ebeltoft

Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå. Kvickly, Øster Allé 16, 8400 Ebeltoft Midtjylland - Øst Begrundelser Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå Generelt mange økologiske varer. Lavt fedtindhold i kød & pålæg. Lokker ikke med usunde varer man skal nærmest lede efter slik & chokolade.

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening PROJEKTBESKRIVELSE Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening 1. Baggrund Inden for hotel- og restaurantområdet ses god service ved gæstebetjeningen

Læs mere

Det Faglige Fællesudvalg Bagere og konditorer Islands Brygge, 26, 3. sal 3. sal 2300 København S dffu@dffu.dk opdateret 2011

Det Faglige Fællesudvalg Bagere og konditorer Islands Brygge, 26, 3. sal 3. sal 2300 København S dffu@dffu.dk opdateret 2011 Det Faglige Fællesudvalg Bagere og konditorer Islands Brygge, 26, 3. sal 3. sal 2300 København S dffu@dffu.dk opdateret 2011 Vedrørende godkendelse til uddannelse af konditorlærlinge Så er det tid til

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

Det Faglige Fællesudvalg Bagere og konditorer Islands Brygge, 26, 3. sal 3. sal 2300 København S dffu@dffu.dk

Det Faglige Fællesudvalg Bagere og konditorer Islands Brygge, 26, 3. sal 3. sal 2300 København S dffu@dffu.dk Det Faglige Fællesudvalg Bagere og konditorer Islands Brygge, 26, 3. sal 3. sal 2300 København S dffu@dffu.dk København 2013 Ny Godkendelse eller gengodkendelse til praktiksted for konditorlærlinge. I

Læs mere

Memis har en bagerbutik 6. maj, 2013 af Maybritt 00:03 00:07

Memis har en bagerbutik 6. maj, 2013 af Maybritt 00:03 00:07 Memis har en bagerbutik 6. maj, 2013 af Maybritt 00:03 00:07 Det er Memis. Han står i døren til sin bagerbutik. 00: Bagerbutikken hedder Hjørnebageriet, fordi den ligger på et hjørne. Butikken ligger i

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

KOSTPOLITIK I UGLEBO.

KOSTPOLITIK I UGLEBO. KOSTPOLITIK I UGLEBO. Baggrund for udarbejdelse af kostpolitik Det har længe været et fælles ønske fra bestyrelsen og personalegruppen at få revideret kostpolitikken. Derfor arrangerede vi(forældrebestyrelsen)

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Rema 1000, Seestvej, 6000 Kolding. Rema1000, Skolegade 28, 7100 Vejle

Rema 1000, Seestvej, 6000 Kolding. Rema1000, Skolegade 28, 7100 Vejle Sønderjylland Rema 1000, Seestvej, 6000 Kolding Super venlige og smilende personale. god oversigt over forretningen; orden og ren butik; billige gode varer også økologiske Det er en rar forretning at komme

Læs mere

Det åbne bibliotek i Lynge

Det åbne bibliotek i Lynge Allerød Kommune Det åbne bibliotek i Lynge Brugerundersøgelse Tekst og layout af Tine Schrøder Lunøe 1 Om undersøgelsen Antal udfyldte spørgeskemaer: 100 Derved svarer alle tal til %. I tolkningen af rapportens

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016 Markedsanalyse 30. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere kender og køber Fairtrade Highlights: Fairtrade-mærket har en

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

Forbrugerpanelet om køb af fødevarer og sæson

Forbrugerpanelet om køb af fødevarer og sæson Forbrugerpanelet om køb af fødevarer og sæson Forbrugerpanelet har i marts 2015 svaret på spørgsmål om køb af fødevarer og sæson. Resume og konklusioner Resume og konklusioner Køb af fødevarer: Næsten

Læs mere

Forbrugerpanelet om lokale fødevarer

Forbrugerpanelet om lokale fødevarer Forbrugerpanelet om lokale fødevarer Undersøgelsen formål er at afdække danskernes erfaring og oplevelser med lokale fødevarer. I undersøgelsen blev lokale fødevarer defineret som fødevarer produceret

Læs mere

MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER

MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER NATIONALPARK VADEHAVET LOKALOMRÅDET SEPTEMBER 2017 FORMÅL OG METODE Formål Danmarks Nationalparker overvejer at udvikle lokale nationalparkfødevarer

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Brancheanalyse af frisørbranchen

Brancheanalyse af frisørbranchen Brancheanalyse af frisørbranchen For Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg December 2006 Udarbejdet af New Insight A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrunden for analysen... 3 2. Analysens

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår Dette notat fortæller om FOAs arbejdsmiljørepræsentanter deres udfordringer, vilkår og ikke mindst muligheder for at

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport Evaluering af VEU-centre Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt konsulenter og vejledere, der rådgiver virksomheder og kortuddannede

Læs mere

Det Faglige Fællesudvalg Bagere og konditorer Islands Brygge, 26, 3. sal 3. sal 2300 København S dffu@dffu.dk opdateret 2011

Det Faglige Fællesudvalg Bagere og konditorer Islands Brygge, 26, 3. sal 3. sal 2300 København S dffu@dffu.dk opdateret 2011 Det Faglige Fællesudvalg Bagere og konditorer Islands Brygge, 26, 3. sal 3. sal 2300 København S dffu@dffu.dk opdateret 2011 Vedrørende godkendelse til uddannelse af bagerlærlinge Så er det tid til en

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Allerød Kommune Dagtilbud

Allerød Kommune Dagtilbud Udvidede åbningstider Allerød Kommune Dagtilbud 1 Indledning Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af kommissorium om Behov for dagtilbud med udvidede åbningstider. For at inddrage så mange forældre

Læs mere

Lokal kostpolitik for Børnehuset Trehøje

Lokal kostpolitik for Børnehuset Trehøje Lokal kostpolitik for Børnehuset Trehøje Med udgangspunkt i Roskilde Kommunes kostpolitik har bestyrelsen i Børnehuset Trehøje vedtaget følgende lokale kostpolitik: Det vil vi (vores mål med kostpolitikken)

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen

1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen November 2014 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen Side 4 4.1 Alder Side

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

Kostpolitik. Om aftenen er der mulighed for at få et mellemmåltid i form af knækbrød, frisk presset juice, frugt eller lign.

Kostpolitik. Om aftenen er der mulighed for at få et mellemmåltid i form af knækbrød, frisk presset juice, frugt eller lign. Kostpolitik 2017 Indhold Måltiderne... 3 Spis mindre sukker... 3 Medbestemmelse... 4 Egne lejligheder... 4 Fokus på den enkelte... 5 Ikke alle dage er ens... 5 Sociale aktiviteter... 5 Fokus på madspil...

Læs mere

Fokusgrupper. En metode til dialog om udvalgte temaer

Fokusgrupper. En metode til dialog om udvalgte temaer Fokusgrupper En metode til dialog om udvalgte temaer Oktober 009 Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk tlf. + 7 00 Blommevej 0 DK - 890 Randers

Læs mere

BagerNYT nr. 50 SÆRUDGAVE MESSEUDGAVE! Samarbejdspartnere BagerNYT 50:

BagerNYT nr. 50 SÆRUDGAVE MESSEUDGAVE! Samarbejdspartnere BagerNYT 50: BagerGruppen sammen står vi stærkere! BagerNYT nr. 50 24. maj 2013 SÆRUDGAVE MESSEUDGAVE! Denne udgave af BagerNYT er en messeudgave! Det indeholder udelukkende informationer omkring Scandinavian Bakery

Læs mere

Undersøgelsen Voksnes valg af FVU

Undersøgelsen Voksnes valg af FVU Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 40 Offentligt Oktober 2009. Undersøgelsen Voksnes valg af FVU Sammenfatning af resultaterne af FVU-undersøgelsen Om undersøgelsen Lederforeningen for VUC

Læs mere

Få mere ud af det du allerede har. Sammen kan vi blomstre

Få mere ud af det du allerede har. Sammen kan vi blomstre Få mere ud af det du allerede har Sammen kan vi blomstre Vækst vokser indefra I en tid, hvor bankerne er lukkede, selvom de har åbent, og kunderne kigger mere på prisskiltene end på brødene, er det tid

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2016 Madservice Kronjylland

Brugertilfredshedsundersøgelse 2016 Madservice Kronjylland Brugertilfredshedsundersøgelse 2016 Madservice Kronjylland Denne rapport har til formål at undersøge Madservice Kronjyllands kunders tilfredshed. I løbet af oktober-november 2016 er der omdelt spørgeskemaer

Læs mere

Lokal kostpolitik for Børnehuset Trehøje

Lokal kostpolitik for Børnehuset Trehøje Lokal kostpolitik for Børnehuset Trehøje Med udgangspunkt i Roskilde Kommunes kostpolitik har bestyrelsen i Børnehuset Trehøje vedtaget følgende lokale kostpolitik: Det vil vi (vores mål med kostpolitikken)

Læs mere

De økologiske arketyper

De økologiske arketyper De økologiske arketyper 2013 Baggrund I forbindelse med produktudvikling eller markedsføring af økologiske fødevarer er en traditionel segmentering, hvor markedet inddeles efter demografiske data, oftest

Læs mere

Mad hjem til dig- Plejecentre. Madservice Viborg

Mad hjem til dig- Plejecentre. Madservice Viborg Mad hjem til dig- Plejecentre Madservice Viborg Velkommen og velbekomme Vi er glade for at kunne byde dig indenfor i Madservice Viborg. Velkommen til et køkken med gamle dyder, friske råvarer og mange

Læs mere

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen Vores telefonnummer er 43 35 32 35 Vores hjemmeside er www.detgroenneomraade.htk.dk/afdelingerne I denne folder kan

Læs mere

NYHEDSBREV FKB 2632 FKB 2634 FKB 2647

NYHEDSBREV FKB 2632 FKB 2634 FKB 2647 FKB 2632 Industrislagtning og forædling af Kødprodukter 42487 Grunduddannelse inden for industrislagtning oversat til TYSK. Efteruddannelsesudvalgets hjemmeside under materialer til AMUuddannelser 4 487

Læs mere

Kendskab og brug af mærker

Kendskab og brug af mærker Kendskab og brug af mærker Hjulpet kendskab og brug Kohberg Schulstad Pågen Budget X-tra Minimum Änglamark Kohberg Schulstad Pågen Budget X-tra Minimum Änglamark Rugbrød Et mærke jeg ikke har hørt om og

Læs mere

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/ Hvad mener borgerne om behandlingen i Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge 43-44 2016 J. nr. 29.24.00A26 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode og fremgangsmåde... 4 Resume...

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Kost og sundhedspolitik

Kost og sundhedspolitik Kost og sundhedspolitik Ud fra Slagelse kommunes vejledning har Børnehuset ved Noret, i samarbejde med forældrebestyrelsen sammensat følgende principper for kost og sundhedspolitik. Formål Formålet med

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Lillebælt-Fyn. Badminton sælger fynske fødevarer. Mange fynboer oplever fejl på lønsedlen. Bagere og konditorer skal udfordre faggrænser 4/2015

Lillebælt-Fyn. Badminton sælger fynske fødevarer. Mange fynboer oplever fejl på lønsedlen. Bagere og konditorer skal udfordre faggrænser 4/2015 4/2015 Lillebælt-Fyn Badminton sælger fynske fødevarer Mange fynboer oplever fejl på lønsedlen Kold College: Bagere og konditorer skal udfordre faggrænser Pauls leder Husk trivslen! De fleste kender deres

Læs mere

Økonomisk analyse. Mere end en tredjedel af danskerne køber fødevarer på internettet

Økonomisk analyse. Mere end en tredjedel af danskerne køber fødevarer på internettet Økonomisk analyse 14. november 213 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Mere end en tredjedel af danskerne køber fødevarer på internettet En spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

BagerNYT EXTRA November

BagerNYT EXTRA November November 2014 I denne speciel udgave af BagerNYT handler det udelukkende om BagerGruppens Generalforsamling i mandags den 17/11. Der vil forekomme et kort resume af selve forsamlingen og de vedtagelser

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003 Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer Maj 2003 Indhold Side 1. Indledning og sammenfatning af analyseresultater... 1 2. Ferievalget at blive i Danmark eller rejse ud... 4 3. Ferieplanlægning

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

21/08/08 Torsdag. Edgar & David Zakarian HTX Euc Syd Teknologi

21/08/08 Torsdag. Edgar & David Zakarian HTX Euc Syd Teknologi Edgar & David Zakarian For meget mad smides ud Indholdsfortegnelse For meget mad smides ud......2 Forord...... 3 Indledning...... 4 Baggrundsviden...... 6 Udgangspunk & Afgrænsning af madvarer:...... 7

Læs mere

Projektbeskrivelse. Analyse:

Projektbeskrivelse. Analyse: Projekt nr.: 128 818 Pulje: EUAMUK6480 KHRU udvikling af udd. og lærerudd.2012 Projektbeskrivelse Analyse: Konsekvens af jobglidning og barrierer for efteruddannelse af ikke-faglærte og medarbejdere med

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009 Kampagne og analyse 11. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse FOA stillede i november 2009 en række spørgsmål til sine ledermedlemmer om deres lederuddannelse og ledelsesansvar. Undersøgelsen

Læs mere

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår.

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. Bilag G - Sofie 00.00 Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. 00.10 Sofie: Ja, jamen det er, at jeg står

Læs mere

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS Evaluering af kampagnen Rapport Indholdsfortegnelse 1 Konklusioner 8 2 Hovedresultater 16 3 Demografi 58 4 Bilag 64 2 Formål og målsætning Sundhedsstyrelsen har i ugerne 21 og 22, 2016 gennemført kampagnen

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø

Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked udført for Magasinet Arbejdsmiljø 17. februar 2009 Udarbejdet af Lars Wiinblad Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Brugerundersøgelse af biblioteket

Brugerundersøgelse af biblioteket Brugerundersøgelse af biblioteket Baggrund Om undersøgelsen I kontorkontrakten for 006 er Informationsservice ansvarlig for, at der gennemføres en undersøgelse af brugernes tilfredshed med biblioteket.

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

MENINGER OM MAD OG MÅLTIDER

MENINGER OM MAD OG MÅLTIDER MENINGER OM MAD OG MÅLTIDER -EN KVANTITATIV UNDERSØGELSE AF ÆLDRES MÅLTIDER, SOCIALE RAMMER, FUNKTIONSEVNE OG LIVSKVALITET DEBATTEN ER HED! Mad til ældre behøver ikke smage godt. Uartigt. Uanstændigt.

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Undersøgelse af udbredelsen af udeskole i 2014

Undersøgelse af udbredelsen af udeskole i 2014 Undersøgelse af udbredelsen af udeskole i 2014 Niels Ejbye-Ernst, VIAUC & Peter Bentsen, Steno Diabetes Center (2015) Udarbejdet i forbindelse med projekt Udvikling af udeskole Artiklen præsenterer kort

Læs mere

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider.

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Befolkningsundersøgelse: Danskerne og sunde måltider Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Undersøgelsen

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse De følgende spørgsmål handler om social kapital og indgår i projektet Social kapital i (navn på arbejdsplads eller område, hvor der foretages undersøgelse). Social kapital er de ressourcer, der findes

Læs mere

Velkommen til Claus Tingstrøm A/S

Velkommen til Claus Tingstrøm A/S Velkommen til Claus Tingstrøm A/S Er jeres kantineløsning den bedste? Der var en gang, hvor maden i kantinen kom fra frostposer, dåser og halvfabrikata. Sådan er det heldigvis sjældent i dag. Nu forventer

Læs mere

Virksomhedernes brug af og vurderinger af AMU-udbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden Drøftelse af centrale udfordringer

Virksomhedernes brug af og vurderinger af AMU-udbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden Drøftelse af centrale udfordringer Virksomhedernes brug af og vurderinger af AMU-udbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden 2007 - Drøftelse af centrale udfordringer Oplæg på VEU-konferencen tirsdag den 29. november 2011 ved specialkonsulent

Læs mere

Automatisk Guitartuner. Der skal foretages desk research såvel som field research.

Automatisk Guitartuner. Der skal foretages desk research såvel som field research. Markedsundersøgelse Metode Der skal foretages desk research såvel som field research. o Hovedvægten vil blive lagt på desk research til at skaffe alle nødvendige oplysninger. o Det vil blive suppleret

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015 undersøgelse i Aarhus kommune -2015 Den følgende rapport viser en oversigt over tilknyttede kommentarer fra pårørendeundersøgelsen 2015. 1. Kommentarer til tilfredshed med plejeboligen alt i alt? Stor

Læs mere

Spørgeundersøgelse Madordning Hjerm Dagtilbud Spørgeskemaet blev sendt ud til alle forældre i en mail med link den 17/11 2014. 39 besvarelser i alt

Spørgeundersøgelse Madordning Hjerm Dagtilbud Spørgeskemaet blev sendt ud til alle forældre i en mail med link den 17/11 2014. 39 besvarelser i alt Spørgeundersøgelse Madordning Hjerm Dagtilbud Spørgeskemaet blev sendt ud til alle forældre i en mail med link den 17/11 2014. 39 besvarelser i alt Spørgsmål og svar så ud som følger (svar er kopieret

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Vejledende merudgift pr. måned til glutenfri kost gældende fra 2013.

Vejledende merudgift pr. måned til glutenfri kost gældende fra 2013. Vejledende merudgift pr. måned til glutenfri kost gældende fra 2013. Alder og energitrin Børn i førskolealderen 1-5 år 4100-5300 kj Børn i skolealderen 6-9 år 7700 kj Piger Piger Drenge Drenge 10-13 år

Læs mere