Fraværende med anmeldt forfald: Leif Hansen og Gunver B. Nielsen (sygemeldt) Mødet sluttede kl Godkendt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fraværende med anmeldt forfald: Leif Hansen og Gunver B. Nielsen (sygemeldt) Mødet sluttede kl Godkendt."

Transkript

1 Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 11. oktober Kl. kl ,00 Mødested: Tyvelse Præstegård Fraværende med anmeldt forfald: Leif Hansen og Gunver B. Nielsen (sygemeldt) Mødet sluttede kl Mødepunkt 1 Endelig godkendelse af referat fra sidste møde Beslutning Godkendt. 2 Karrebæk, Ansøgning5% midler vedr. feriepenge fratrådt graver Sag: Karrebæk, ansøgn. 5% midler (1571) - Karrebæk Sogn Karrebæk, Ansøgning5% midler vedr. feriepenge fratrådt graver Provstiudvalget godkendte, at der af 5% midler bevilges kr til dækning af feriepenge for fratrådt medarbejder. Provstiudvalget gør opmærksom på, at der i 2018 vil være en mindre lønudgift for menighedsrådet, i det en nyansat ikke skal have udbetalt løn når der afholdes ferie. Karrebæk, Bilag til 5% ansøgning, lønseddel 3 SV: Opgørelse af tillægsarbejder pr , tagrenovering af Fodby Kirke Sag: Fodby, nyt tegltag på kirken (2173) - Fodby Sogn Af 5% midlerne bevilges kr i henhold til opgørelse af tillægsarbejder ifm. tagrenovering på Fodby Kirke. Beløbet kan udbetales efter modtagelse af endeligt regnskab for anlægsprojektet. SV: Opgørelse af tillægsarbejder pr , tagrenovering af Fodby Kirke 4 Vallensved, Indvendig istandsættelse af Vallensved Kirke: rådgiveraftale, budget og mødereferat Sag: Vallensved Kirke, Myndighedsprojekt. Indvendig renovering (2428) - Vallensved Sogn Til menighedsrådet anmodning om lån til lovede midler er indkommen kan tilføjes, at der udbetales kr til Ankons honorar fra kalkningspuljen. Vallensved, Indvendig istandsættelse af Vallensved Kirke: rådgiveraftale, budget og mødereferat Provstiudvalget har tidligere fremsendt en lignende rådgiveraftale vedr. Herlufsholm MR og Ankon til gennemsyn i Roskilde Stift. Den vejledning fra stiftet som blev givet til Herlufsholm Menighedsråd indeholder følgende punkter som bør tilføjes til rådgiveraftalen mellem Vallensved Menighedsråd og Ankon. Punkt 7 udvides med følgende: Den økonomiske ramme kan ikke overskrides uden menighedsrådets skriftlige accept, betinget af provstiudvalgets godkendelse. Ekstraarbejder må ikke iværksættes uden menighedsrådets skriftlige accept, samt den godkendende myndigheds forudgående tilladelse. Punkt 12 udvides med følgende: Referat, Side: 1

2 Mødepunkt Restaurering af Vallensved kirke - a`contobeløb Beslutning Rådgiver forpligtiger sig til at opretholde forsikringsdækningen i 5 år fra byggeriets aflevering og til at underrette klienten uden ugrundet ophold om forhold, der kan få væsentlig indflydelse på klientens risiko for ikke at få fuld dækning for en ansvarsskade. Det bemærkes, at punkt 10 har 2 underpunkter med nummer Det bør rettes ved samme lejlighed. Vedr. spørgsmål om likviditet. Der er i uge 41 overført kr fra kalkningspuljen. Hvis menighedsrådet har brug for yderligere likviditet kan der bevilges et midlertidigt lån af provstiets 5% midler. Lånet kan højest løbe op til 1 år. Provstiudvalget vil af regnskabstekniske hensyn anbefale, at lånet først effektueres efter 1. januar Men det kan selvfølgelig lade sig gøre før, hvis der er behov for det. 5 Ting Jellinge Kirke, proj. svampeangreb Ting Jellinge Kirke Sag: Ting Jellinge Kirke - angreb af ægte hussvamp (2568) - Ting Jellinge Sogn Afventer opklarende besked fra MR. Ting Jellinge Kirke, proj. svampeangreb Ting Jellinge Kirke Provstiudvalgsmedlem Mogens Kessel kunne meddele, at menighedrådets rådgiver Per Stenbøg har oplyst, at projektbeskrivelse med budget er fremsendt til provstiudvalget. Provstiudvalget har ikke modtaget dette hverken pr. brev eller pr. mail. Provstiudvalget imødeser ansøgning til 5% puljen. Når projektbeskrivelsen modtages, kan den videresendes til godkendelse i Roskilde Stift. Det blev bemyndiget provst Vagn Birk Jensen, at godkende en 5% ansøgning op til kr inkl. moms. 6 Ansøgning om godkendelse af igangsætning af renovering af Kvislemark Sognegård med revideret budget pr Sag: Fremtidig præstebolig og sognelokaler (2163) - Kvislemark Sogn Provstiudvalget har på PU møde d. 14. juni 2017 besluttet, at der kan anvendes kr inkl. moms og alt inklusiv. Beslutningen fra PU mødet er vedhæftet som bilag. Genfremsendes. Ansøgning om godkendelse af igangsætning af renovering af Kvislemark Sognegård med revideret budget pr Kvi-Fyr-Før, PU svar vedr. omdann. af præstegård til sognegård Menighedsrådets ansøgning om igangsættelse af renovering af Kvislemark Sognegård blev ikke godkendt, idet det fremsendte projekt på kr ,75 er overskredet med kr ,00, og dermed ikke opfylder provstiudvalgets betingelser besluttet ved provstiudvalgsmøde d. 14. juni Her blev det besluttet, at der kan anvendes kr inkl. moms og alt inklusiv til udførelse af renovering og omdannelse af præstegården til sognegård. Provstiudvalget bad i den forbindelse om dokumentation for, at præsteembedet har de fornødne midler til renoveringsprojektet. Denne dokumentation er endnu ikke modtaget. Derudover fremgår det af menighedsrådets referat af den 29. august 2017, at man på nuværende tidspunkt ikke har sikret finansiel dækning til etablering af optimale adgangsforhold for handicappede. Sidstnævnte er iflg. provstiudvalget ikke acceptabelt at nedprioritere og udskyde i forbindelse med en så gennemgribende renovering og modernisering. Endvidere gør provstiudvalget opmærksom på, at posten til uforudsete Referat, Side: 2

3 Mødepunkt Beslutning omkostninger er underbudgetteret og at indkøb af inventar også hører med under den bevilgede ramme. Provstiudvalget mener i øvrigt at foldedørene, selv om de her og nu er sparet væk, vil være nødvendige at etablere på et senere tidspunkt for et ikke ubetydeligt beløb. 7 Rapport om besparelser på miljø og sikkerhed Sag: Fensmark, Rapport om besparelser på miljø og sikkerhed (2586) - Fensmark Sogn Rapport om besparelser på miljø og sikkerhed Provsten blev bemyndiget at kontakte formanden for Fensmark Menighedsråd og meddele følgende: Provstiudvalget vil ikke anbefale, at der udarbejdes lignende rapporter for andre menighedsråd i provstiet. 8 5% ansøgn. understrygning af tage Sag: 5% ansøgn. understrygning kirketage (2624) - Toksværd Sogn 5% ansøgn. understrygning af tage 9 Holme Olstrup, 5% ansøgning kirkegårdskonsulents vurdering af træer Sag: Træer på Holme Olstrup Kirkegård (2592) - Holme Olstrup Sogn Der blev af 5% midlerne bevilget kr inkl. moms til understrygning af tag på Toksværd Kirke og kr inkl. moms til understrygning af tag på Holme Olstrup Kirke. Beløbet kan udbetales efter fremsendelse af dokumentation for udgiften og oplysning om bank reg og konto nr. Provstiudvalget bemyndigede provst Vagn Birk Jensen til at godkende 5% bevilling på op til kr til dækning af kirkegårdskonsulentens vurdering af træer på Holme Olstrup Kirkegård. Holme Olstrup, 5% ansøgning kirkegårdskonsulents vurdering af træer 10 VS: Faktura vedr. kildebakken 1, 4733 Tappernøje Sag: Everdrup Præstegård, Kildebakken 1, 4733 Tappernøje (2593) - Everdrup Sogn Anmodning om 5% bevilling til dækning af udgift til rapport. Det blev besluttet, at PUK kassen kan dække udgiften til udarbejdelse af fugtrapport i Everdrup Præstegård. VS: Faktura vedr. kildebakken 1, 4733 Tappernøje 11 Revisionsprotokollat PUK d Sag: Regnskab PUK 2017 (2538) Revisionsprotokollat PUK d Til revisionsprotokollatet bemærkning vedr. regnskabsføring meddeles at Sandby Menighedsråd indtræder i et fællesmenighedsråd sammen med pastoratets øvrige sogne pr. 1. januar Hermed overføres regnskabsføringen til anden regnskabsfører. Bemærkning vedr. likvide midler og indestående i bank tages til efterretning. Referat, Side: 3

4 Mødepunkt 12 VS: Regnskabsrapport Hammer 2. kvt Sag: Kvartalsrapport 2017 (2534) VS: Regnskabsrapport Hammer 2. kvt Beslutning PU afventer Hammer-Vester Egesborgs bemærkninger til kvartalsrapporten for 3. kvt Det er aftalt med regnskabskontoret at den fremlægges for menighedsrådet snarest. VS: Sct Mortens sogn referat MR godkendelse af kvartalsrapport 2 kvartal Menighedsrådsvalg i fremtiden - betænkning 1567 Sag: Høring - Menighedsrådsvalg i fremtiden - betænkning 1567 (2615) Menighedsrådsvalg i fremtiden - betænkning VS: provstikontor, forslag fra Leo Andersen og Benny Karlsson Sag: Placering af provstikontor (2432) VS: provstikontor, forslag fra Leo Andersen og Benny Karlsson Provstiudvalget har godkendt forslag til provstikontor og nyt mødelokale i kælderen i administrationsbygningen på Østre Kirkegård. Forslaget der kan godkendes med få ændringer er fremsendt af bestyrelsesformand Leo Andersen. De få ændringer vedr. kun placering af døråbninger og en enkelt væg der ikke er nødvendig, når det nuværende forlokale/gang ikke skal anvendes til kontorer, men blot til trappenedgang. Provstiudvalget har forhåndsgodkendt, at der af 5% midlerne kan anvendes op til 1,5 mio. kr. til ombygningen. Samtidig har provstiudvalget godkendt, at Næstved Kirkegårde kan konvertere opsparede anlægsmidler kr til fjernelse af krematorieovnen. Provstiudvalget anbefaler, at provst, provstisekretær, bestyrelsesformand og kirkegårdsleder sætter sig sammen med arkitekten og får udarbejdet de endelige tegninger. Det er provstiudvalgets håb, at kontorerne kan stå færdige allerede pr. 1. februar VS: Godkendelse af samarbejdsaftale med Kalundborg Kirkegårde Sag: Udlicitering af graverfunktion (2209) - Kvislemark Sogn VS: Godkendelse af samarbejdsaftale med Kalundborg Kirkegårde VS: Kvislemark-Fyrendal-Førslev vil lave Provstiudvalget beder menighedsrådet om, at fremsende deres forretningsorden omgående, idet det af fremsendte referat fra menighedsrådsmøde d. 25. september 2017 ser ud til, at der er stemmelighed og at beslutningen om indgåelse af en samarbejdsaftale med Kalundborg Kirkegård derfor ikke er godkendt af menighedsrådet. Når provstiudvalget har modtaget forretningsordenen, og det kan afgøres at der er en flertalsafgørelse, fremsendes samarbejdsaftalen til Referat, Side: 4

5 Mødepunkt aftale med Kalundborg Beslutning Roskilde Stift til offentliggørelse. VS: opsigelse af samarbejdsaftale med Næstved Kirkegårde VS: opsigelse af samarbejdsaftale med Næstved Kirkegårde 16 Genberegning af kirkegårdstakster 2017 Sag: Kirkegårdstakstberegning 2017 (2623) Genberegning af kirkegårdstakster 2017 Provstiudvalgets kirkegårdsudvalg arbejder videre med beregning af taksterne. Indtil genberegningerne er gennemgået fastholdes de nuværende takster. 17 Takstregulering af ydelser i GIAS Sag: Kirkegårdstakster (1393) Takstregulering af ydelser i GIAS 18 Provstebolig, Lindeparken Sag: Provstebolig (2626) - Sankt Mortens Sogn Provstebolig, Lindeparken SV: VS: Vedr. Lindeparken 4 SV: VS: Vedr. Elmeparken 18 Der er foreslået taksregulering med 1,5% svarende til den procentvise stigning i forbrugerprisindekset fra august 2016 til august Provstiudvalget har besluttet, under henvisning til de foreløbige genberegninger af provstiets takster, at der ikke skal ske takstregulering af ydelserne i GIAS pr. 1. januar Provstiudvalget har forhåndsgodkendt købsaftale af boligen Lindeparken 4. Boligen kommer til at tilhøre præsteembedet i Sct. Mortens Sogn. Hermed kan menighedsrådet underskrive købsaftalen. Købsprisen er aftalt til kr Der bevilges af 5% midlerne op til kr til køb og istandsættelse. Desuden bevilges kr som lån af 5% midlerne. Lånet er betinget af, at tjenesteboligen i Ågade sættes til salg og at provenuet fra salget skal indbetales som afdrag på lånet. SV: VS: Vedr. Elmeparken Karrebæk, Bethesda Sag: Bethesda, istandsættelse (2359) - Karrebæk Sogn Karrebæk, Bethesda Ansøgning om midler til Dispositions forslag til ombygning og udvidelse af Karrebæk Sognegård Provstiudvalget afviser bevilling af kr inkl. moms til udarbejdelse af dispositions forslag for ombygning og udvidelse af Bethesda Sognegård i Karrebæk. Provstiudvalget anmoder om, at der indkaldes til et fælles møde hvor menighedsrådets fremtidige ønsker og planer drøftes. Inden mødet afholdes skal der udarbejdes en dagsorden. Menighedsråd og provstiudvalg udarbejder i samarbejde denne dagsorden. Referat, Side: 5

6 Mødepunkt Beslutning 20 Glumsø Præstegård - myndighedsprojekt til Provstiet Sag: Glumsø, istandsættelse af præstegården inden ny præst (2406) - Glumsø Sogn Glumsø Præstegård - myndighedsprojekt til Provstiet Myndighedsprojekt videresendes til Roskilde Stifts godkendelse. Projektet indeholder ikke et budget eller et overslag. Derfor har provstiudvalget ikke har taget stilling til finansiering. 21 [Dok.nr.:111057/17] Herlufmagle Sogn - vejledende udtalelse vedr. rådgiveraftale med arkitekt Sag: Herlufmagle Kirke, indv. renovering (2610) - Herlufmagle Sogn Provstiudvalget henstiller til, at menighedsrådet får indføjet Roskilde Stifts tilføjelser i rådgiveraftalen. [Dok.nr.:111057/17] Herlufmagle Sogn - vejledende udtalelse vedr. rådgiveraftale med arkitekt 22 Aversi Kirke, indvendig kalkning - Myndighedsprojekt Sag: Aversi Kirke, indvendig kalkning (2633) - Aversi Sogn Aversi Kirke, indvendig kalkning - Myndighedsprojekt Provstiudvalget videresender myndighedsprojektet til Roskilde Stift med anbefaling. Menighedsrådet har besluttet, at det indv. inventar i kirken ikke skal renoveres i denne omgang. Menighedsrådet anmoder om, at der inden projektet iværksættes, træffes aftale med varme, energi og klimakonsulent Poul Klenz Larsen for en gemmengang af klimaforholdene i kirken. Der er ikke taget stilling til finansiering af den indv. kalkning. 23 Fuglebjerg Kirke, indvendig kalkning - Myndighedsprojekt Sag: Fuglebjerg Kirke, indvendig kalkning (2632) - Fuglebjerg Sogn Fuglebjerg Kirke, indvendig kalkning - Myndighedsprojekt Myndighedsprojektet videresendes til Roskilde Stift med anbefaling. Menighedsrådet har ved tidligere lejligheder meddelt, at man gerne ser at orglet i Fuglebjerg Kirke udskiftes. Hvis en orgeludskiftning er nært forestående, vil provstiudvalget anbefale at indv. kalkning af kirken udsættes. Der er ikke taget stilling til finansiering af projektet. Referat, Side: 6

7 Orientering 24 [Sag:14/6213] - Kvislemark - terrænregulering på kirkegården Sag: Kvislemark, renovering af mur (1975) - Kvislemark Sogn [Sag:14/6213] - Kvislemark - terrænregulering på kirkegården Kvislemark Kirkegårdsmur - opsparede midler til projektet VS: Fwd: VS: [Sag:14/6213] - Kvislemark - terrænregulering på kirkegården Fortolkning af udtalelse fra Charlotte Skibsted i forbindelse med myndigheds godkendelsen. SV: 14/6213, Kvislemark - terrænregulering, Roskilde Stiftkontor, dokument nr /17 SV: Igangsætning af renovering af Kvislemark Kirkegårdsmur og terræn regulering på kirkegården. 25 [Sag:16/3251] - Førslev Kirke - revideret projekt til nyt varmeanlæg Sag: Renovering i Førslev Kirke (2183) - Førslev Sogn [Sag:16/3251] - Førslev Kirke - revideret projekt til nyt varmeanlæg 26 Registrering af skader i forbindelse med brand i graverbygning. mm. Førslev Kirke. Sag: Graverbygning Førslev (2621) - Førslev Sogn Registrering af skader i forbindelse med brand i graverbygning. mm. Førslev Kirke. 27 VS: Referat ag mødet den 24. august - Herlufsholm Kirkerenovering Sag: Herlufsholm Kirke, renovering (2049) - Herlufsholm Sogn VS: Referat ag mødet den 24. august - Herlufsholm Kirkerenovering Referat, Side: 7

8 Orientering VS: Vedr. indvendig istandsættelse af Herlufsholm kirke 28 Fwd: Budgetopfølgning , tagudskiftning Rønnebæk kirke. Sag: Rønnebæk, udskiftning af kirkens tegltag (2107) - Rønnebæk Sogn Fwd: Budgetopfølgning , tagudskiftning Rønnebæk kirke. Bilag - Rønnebæk, budgetopfølgning tag Rønnebæk, Budgetopfølgning - bilag fra excel Genfremsendes Budgetopfølgning. Renovering af tag, Rønnebæk Kirke 29 Rønnebæk, VS: Ansøgning til Provstiets energipulje Sag: Rønnebæk, Ansøgning til Provstiets energipulje (2618) - Rønnebæk Sogn MR har efterfølgende meddelt, at de kan dække udgiften af driftsmidler. Ansøgningen skal derfor ikke behandles. Rønnebæk, VS: Ansøgning til Provstiets energipulje SV: Ansøgning til Provstiets energipulje VS: Ansøgning til Provstiets energipulje, svar fra Rønnebæk MR 30 [Dok.nr.:107859/17]Herlufmagle Kirkegård - murstykke Sag: Herlufmagle Kirkegårdsmure (2407) - Herlufmagle Sogn [Dok.nr.:107859/17]Herlufmagle Kirkegård - murstykke 31 [Sag:17/2699] - Skt. Jørgens Kirke - udvidelse af parkeringsplads Referat, Side: 8

9 Orientering Sag: Skt. Jørgens, Ny parkeringsplads (2465) - Sankt Jørgens Sogn [Sag:17/2699] - Skt. Jørgens Kirke - udvidelse af parkeringsplads 32 [Sag:17/587] - Mogenstrup Kirke - ændring af bænk ved døbefont Sag: Mogenstrup Kirke, ændring af bænk ved døbefont (2479) - Mogenstrup Sogn [Sag:17/587] - Mogenstrup Kirke - ændring af bænk ved døbefont 33 SV: [Sag:17/4508] - tjenestebolig er klar til ny præst pr. 1/ Sag: Fensmark Præstegård (2573) - Fensmark Sogn SV: [Sag:17/4508] - tjenestebolig er klar til ny præst pr. 1/ Tekstilkunst Sag: Skt. Jørgens, Tekstilkunst (2625) - Sankt Jørgens Sogn Sagen giver anledning til, at bevillinger til kunst drøftes på et kommende visionsmøde. Tekstilkunst 35 Rislev, anmodn. om udb. af 5% midler til tegl på kirkens tag Sag: Rislev, 5% ansøgning tegl (2387) - Rislev Sogn Rislev, anmodn. om udb. af 5% midler til tegl på kirkens tag 36 Ansøgning om sammenlægning af Sandby Menighedsråd og Tyvelse-Vrangstrup- Aversi-og Tybjerg Menighedsråd til et samlet råd med virkning fra 1. januar 2018 Sag: Sammenlægning af Sandby Menighedsråd ogtyvelse-vrangstrup-aversiog Tybjerg Menighedsråd til et samlet råd med virkning fra 1. januar 2018 (2631) - Tyvelse Sogn Referat, Side: 9

10 Orientering Ansøgning om sammenlægning af Sandby Menighedsråd og Tyvelse-Vrangstrup-Aversiog Tybjerg Menighedsråd til et samlet råd med virkning fra 1. januar års eftersynsprotokol, udvendig kalkning af Karrebæk kirke og kirkegårdsmure, Sag: Kalkningssamarbejde i Næstved Provsti 2017 (2485) 1. års eftersynsprotokol, udvendig kalkning af Karrebæk kirke og kirkegårdsmure, [Sag:17/3777] - Vedtaget lokalplaner og kommuneplantillæg Sag: Lokalplanforslag nr. 078 og 079, samt kommuneplantillæg nr. 15, Næstved Kommune (2582) [Sag:17/3777] - Vedtaget lokalplaner og kommuneplantillæg 39 SV: Dokumentation - 3 mdr. fuld ansættelse Bente Vistisen 2017 Sag: KNiPS, Kirke-skolesamarbejde (1432) SV: Dokumentation - 3 mdr. fuld ansættelse Bente Vistisen Nye muligheder på provsti.dk Sag: Provsti.dk (2628) Provstiudvalget ønsker at møder fremover skal indtastes i kalenderen. Nye muligheder på provsti.dk Sv: Nye muligheder på provsti.dk 41 Parkeringsordning, Stationsvej, Glumsø Sag: Provstikontor, Stationvej 4 (1709) Parkeringsordning, Stationsvej, Glumsø 42 Evt. Intet. Referat, Side: 10

11 Orientering Referat, Side: 11

12 Underskrifter vedr. møde d Gunver Birgitte Nielsen Jørgen Larsen Leif von Gersdorff Mogens Kessel Poul Ernst Sandberg Poul Leif Hansen Ulla Gerd Jensen Vagn Birk Jensen Referat, Side: 12

Referat Næstved Provsti Møder

Referat Næstved Provsti Møder Referat Næstved Provsti Møder PU møde d. 5. september 2018 kl. 10 d. 05-09-2018, 10:00, Deltagere: Næstved Provstiudvalg, Næstved Provsti Kommentarer: 1 - Endelig godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

PU møde 9. september Kl. 13 og 10. september 2014 kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

PU møde 9. september Kl. 13 og 10. september 2014 kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 9. september. Kl. 13 og 10. september kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Gunver Birgitte Nielsen deltager ikke d. 10. september.

Læs mere

Fraværende med anmeldt forfald: Gunver B. Nielsen (syg), Leif von Gersdorff Mødet sluttede kl Godkendt. Godkendt. Godkendt.

Fraværende med anmeldt forfald: Gunver B. Nielsen (syg), Leif von Gersdorff Mødet sluttede kl Godkendt. Godkendt. Godkendt. Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 16. august 2017. Kl. 13 Mødested: Provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Gunver B. Nielsen (syg), Leif von Gersdorff Mødet sluttede kl. 18.00 Del 1 Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 7. oktober Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø. Del 2 / fortsættelse af sag

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 7. oktober Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø. Del 2 / fortsættelse af sag Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2015. Kl. 13.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Del 2 / fortsættelse af sag 2200... Mødepunkt 1 Kirkely i Tybjerg, projektmateriale Sag: Kirkely, Tybjerg

Læs mere

Referat Næstved Provsti Møder

Referat Næstved Provsti Møder Referat Næstved Provsti Møder PU møde d. 13. juni 2018 kl. 12.30 d. 13-06-2018, 12:30, Deltagere: Næstved Provsti, Næstved Provstiudvalg Kommentarer: Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Punkt 11 behandles

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 12. december Kl. 13 Mødested: Tyvelse Præstegård

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 12. december Kl. 13 Mødested: Tyvelse Præstegård Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 12. december 2017. Kl. 13 Mødested: Tyvelse Præstegård Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Mødet sluttede kl. 17 Mødepunkt 1 Endelig godkendelse af referat

Læs mere

1 Provstikonsulent orienterer Kort orientering om tidsforbrug i Næstved Provsti.

1 Provstikonsulent orienterer Kort orientering om tidsforbrug i Næstved Provsti. Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 8. juni 2016. Kl. 14.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Leif Hansen. Mødet sluttede kl. 18.30 Mødepunkt 1 Provstikonsulent orienterer

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 14. marts Kl. 11 Mødested: Fuglebjerg Sognehus

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 14. marts Kl. 11 Mødested: Fuglebjerg Sognehus Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 14. marts 2018. Kl. 11 Mødested: Fuglebjerg ehus Fraværende med anmeldt forfald: Ingen Mødet sluttede kl. 16.30 Mødepunkt 1 Fuglebjerg, PU besøg om fremtidig

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 12. august 2015. Kl. 13.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 12. august 2015. Kl. 13.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 12. august 2015. Kl. 13.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen Mødet sluttede kl. 16.45 Mødepunkt 1 Endelig godkendelse af referat

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 20. januar Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 20. januar Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 20. januar 2016. Kl. 13.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Gunvor B. Nielsen. Mødet sluttede kl. 17.00 I referatet er indarbejdet

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 7. oktober Kl Mødested: Stationsvej 4

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 7. oktober Kl Mødested: Stationsvej 4 Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2015. Kl. 13.00 Mødested: Stationsvej 4 Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Mødet sluttede kl. 18.45 Mødepunkt 1 Endelig godkendelse af referat

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 1. marts Kl. 13 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 1. marts Kl. 13 Mødested: Provstikontoret Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 1. marts 2017. Kl. 13 Mødested: Provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Ulla Jensen Mødet sluttede kl. 16.45 Referent: Connie B. Beier Mødepunkt 1 Endelig

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 11. april Kl. 13 Mødested: Provstikontoret, Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 11. april Kl. 13 Mødested: Provstikontoret, Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 11. april 2018. Kl. 13 Mødested: Provstikontoret, Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen Mødet sluttede kl. 17 Mødepunkt 1 Orientering ved

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 11. april 2012. Kl. 14.00 Mødested: Sct. Mortens sognegård

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 11. april 2012. Kl. 14.00 Mødested: Sct. Mortens sognegård Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 11. april 2012. Kl. 14.00 Mødested: Sct. Mortens sognegård Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Mødepunkt 1 Provstikonsulent Steen Otterstrøm orienterer Connie

Læs mere

PU møde 8. november Kl. 13 Mødested: Provstikontoret, Stationsvej 4 kld, 4171 Glumsø

PU møde 8. november Kl. 13 Mødested: Provstikontoret, Stationsvej 4 kld, 4171 Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 8. november 2017. Kl. 13 Mødested: Provstikontoret, Stationsvej 4 kld, 4171 Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Mødet sluttede kl. 18.30 Mødepunkt 1

Læs mere

Referat Næstved Provsti Møder

Referat Næstved Provsti Møder Referat Næstved Provsti Møder PU d. 13. marts 2019 - d. 13-03-2019 kl. 13:00 til 17:00 Deltagere: Anna Helleberg Kluge, Mogens Kessel, Poul Ernst Sandberg, Poul Leif Hansen, Ingrid Sofie Rosengren, Birgit

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 9. december Kl Mødested: Vejlø Sognegård

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 9. december Kl Mødested: Vejlø Sognegård Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 9. december 2015. Kl. 13.00 Mødested: Vejlø Sognegård Fraværende med anmeldt forfald: Leif Hansen. Gunver B. Nielsen forlod mødet kl. 16.30. Dagsordenen består

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 17. januar Kl. kl. 11 Mødested: Provstikontoret, Stationsvej 4. Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 17. januar Kl. kl. 11 Mødested: Provstikontoret, Stationsvej 4. Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 17. januar 2018. Kl. kl. 11 Mødested: Provstikontoret, Stationsvej 4. Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Jan Kinnberg. Til dagsordenen blev tilføjet 2 punkter:

Læs mere

Referat Næstved Provsti Møder

Referat Næstved Provsti Møder Referat Næstved Provsti Møder PU d. 30. april 2019 - d. 30-04-2019 kl. 13:00 til 18:00 Deltagere: Anna Helleberg Kluge, Mogens Kessel, Poul Ernst Sandberg, Jan Kure Kinnberg, Poul Leif Hansen, Holger Eilkær

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 19. juni 2012. Kl. 14.00 Mødested: Skt. Jørgens Sognegård

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 19. juni 2012. Kl. 14.00 Mødested: Skt. Jørgens Sognegård Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 19. juni 2012. Kl. 14.00 Mødested: Skt. Jørgens Sognegård Fraværende med anmeldt forfald: Ingen Tillægsdagsorden er indarbejdet i referatet. PU møde slut kl.

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 4. februar Kl Mødested:

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 4. februar Kl Mødested: Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 4. februar 2015. Kl. 13.00 Mødested: Fraværende med anmeldt forfald: Mogens Kessel. Mødet blev afsluttet kl. 18.00 Mødepunkt 1 Førslev Kirke, anmodn. om handlingsplan

Læs mere

Referat Næstved Provsti Møder

Referat Næstved Provsti Møder Referat Næstved Provsti Møder PU møde d. 6. juni 2018 kl. 13 d. 06-06-2018, 13:00, Deltagere: Næstved Provstiudvalg, Næstved Provsti Kommentarer: Inden mødet gik i gang blev det besluttet at punkt 38 bliver

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2011. Kl. 13.00-18.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2011. Kl. 13.00-18.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2011. Kl. 13.00-18.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Mødepunkt 1 Snesere, istandsættelse af Snesere Kirke

Læs mere

1 Orientering provstikonsulent Punktet udsættes til næste PU møde.

1 Orientering provstikonsulent Punktet udsættes til næste PU møde. Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 21. februar 2018. Kl. 12 Mødested: Bethesda, Karrebæk Fraværende med anmeldt forfald: Ingen Mødet sluttede kl. 17.15 Mødepunkt 1 Orientering provstikonsulent

Læs mere

Referat Næstved Provsti Møder

Referat Næstved Provsti Møder Referat Næstved Provsti Møder PU møde d. 15. august 2018 - (referat) d. 15-08-2018, 11:00, Deltagere: Kommentarer: Fraværende med anmeldt forfald: Leif Hansen. Mødet sluttede kl. 17.00 Orienteringspunkter

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 3. november 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 3. november 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 3. november 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Tillægsdagsorden er indarbejdet i referatet. Mødepunkt 1 Årligt

Læs mere

Godkendt. Fuglebjerg: Køb af truck - ansøgning om brug af midler. Ansøgning sendes til stiftet med anbefaling.

Godkendt. Fuglebjerg: Køb af truck - ansøgning om brug af midler. Ansøgning sendes til stiftet med anbefaling. Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 29. oktober. Kl. 14.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen Tillægsdagsorden er indarbejdet i dagsorden og referat. Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 23. maj Kl Mødested: Stationvej, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 23. maj Kl Mødested: Stationvej, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 23. maj 2012. Kl. 14.00 Mødested: Stationvej, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Jørn Dysted. Tillægsdagsorden er indarbejdet i referatet. Mødepunkt 1 Provstikonsulent

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 5. februar Kl Mødested: Kvislemark Præstegård

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 5. februar Kl Mødested: Kvislemark Præstegård Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 5. februar 2014. Kl. 14.00 Mødested: Kvislemark Præstegård Fraværende med anmeldt forfald: Gunver Birgitte Nielsen I referatet er indarbejdet punkter fra tillægsdagsorden:

Læs mere

Referat Næstved Provsti Møder

Referat Næstved Provsti Møder Referat Næstved Provsti Møder PU møde d. 14. november 2018 kl. 13 behandlingspunkter - d. 14-11-2018 kl. 13:00 til 18:00 Deltagere: Næstved Provsti, Næstved Provstiudvalg Afbud: Mogens Kessel, Holger Eilkær

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt med ændring af ordlyd

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 14. januar Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 14. januar Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 14. januar 2015. Kl. 13.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Leif von Gersdorff Mødet blev afsluttet kl. 17 I referatet er indarbejdet

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 20. maj 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud:

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 20. maj 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud: Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 20. maj 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 PUK budget 2015 Godkendt med rettelser. Foreløbigt

Læs mere

VEDTÆGT FOR SAMARBEJDE OM KALKNING AF KIRKER I NÆSTVED PROVSTI. Aftalens parter og aftalens grundlag

VEDTÆGT FOR SAMARBEJDE OM KALKNING AF KIRKER I NÆSTVED PROVSTI. Aftalens parter og aftalens grundlag VEDTÆGT FOR SAMARBEJDE OM KALKNING AF KIRKER I NÆSTVED PROVSTI 1. Aftalens parter og aftalens grundlag Denne aftale indgås mellem Næstved Provstiudvalg, Næstved Kommunes ligningsområde bestående af følgende

Læs mere

Referat Næstved Provsti Møder

Referat Næstved Provsti Møder Referat Næstved Provsti Møder PU møde 28. maj 2019 vers. 3 - d. 28-05-2019 kl. 13:00 til 18:00 Deltagere: Anna Helleberg Kluge, Mogens Kessel, Poul Ernst Sandberg, Holger Eilkær Hansen, Jan Kure Kinnberg,

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 11. februar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 11. februar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 11. februar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 Propil ERFA-gruppen Beslutning Godkendt. Provsts

Læs mere

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg. PU møde 10. maj Kl Mødested: Chr. X's Alle 118

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg. PU møde 10. maj Kl Mødested: Chr. X's Alle 118 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 10. maj 2017. Kl. 15.00-17.00 Mødested: Chr. X's Alle 118 Til stede: John Bagger-Petersen, Julie Rebel, Vibeke Lentz, Hans-Christian Jørgensen, Ulla Jeppesen,

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg. PU møde 8. december Kl Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg. PU møde 8. december Kl Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 8. december 2016. Kl. 12.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Indkommet 1 ekstra punkt - indsat under punkt 7 diverse sager til afgørelse Mødepunkt 1 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 26. april 2012. Kl. ca. 20.00 Mødested: Tinghuset, Hammel eller provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 26. april 2012. Kl. ca. 20.00 Mødested: Tinghuset, Hammel eller provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 26. april 2012. Kl. ca. 20.00 Mødested: Tinghuset, Hammel eller provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet 2

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 6. november Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 6. november Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 6. november 2013. Kl. 14.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Mødet startede kl. 13 og sluttede kl. 19.00 Mødepunkt 1 Orientering

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. december 2012. Kl. 14.00 Mødested: Provstikontoret, Lyngå præstegård

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. december 2012. Kl. 14.00 Mødested: Provstikontoret, Lyngå præstegård Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. december 2012. Kl. 14.00 Mødested: Provstikontoret, Lyngå præstegård Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt. 2 Tilføjelse til dagsorden

Læs mere

Punkt 4: fra Store Heddinge MR deltagoghelene Drejer og kirkegårdslederen ved Store Heddinge kirkegård.

Punkt 4: fra Store Heddinge MR deltagoghelene Drejer og kirkegårdslederen ved Store Heddinge kirkegård. Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 24. marts 2015. Kl. 15.00 Mødested: Haslev kirkehus, Kirketorvet, Haslev Punkt 4: fra Store Heddinge MR deltagoghelene Drejer og kirkegårdslederen ved Store

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 1500 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 1500 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 1500 Mødested: Provstikontoret Punkt 7: formanden fra Lyderslev-Frøslev deltog. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Punkt til dagsordenen tilføjet: Punkt 9: Sogneindsamling Ansøgning om dækning af annonceudgifter.

1 Godkendelse af dagsorden Punkt til dagsordenen tilføjet: Punkt 9: Sogneindsamling Ansøgning om dækning af annonceudgifter. Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 25. januar 2017. Kl. 15.00-17.00 Mødested: Chr. X's Alle 118 Til stede: John Bagger-Pedersen, Julie Rebel, Hans-Christian Jørgensen, Ulla Jeppesen, provst

Læs mere

D. 29. AUGUST I S K T. J Ø R G E N S S O G N E G Å R D

D. 29. AUGUST I S K T. J Ø R G E N S S O G N E G Å R D BUDGETSAMRÅD D. 29. AUGUST 2018 I S K T. J Ø R G E N S S O G N E G Å R D Dagsorden til endeligt budgetsamråd d. 29. august 2018 i Skt. Jørgens Sognegård 1. Information om kortsigtede planer i Næstved Provsti

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Tillægsdagsorden er indarbejdet i referatet. Mødepunkt 1 Endelig

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 18. november 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 18. november 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 18. november 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Nye Gias takster fra den 1. december

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Beslutning Endelig godkendelse af dagsorden 2

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 28. maj 2013. Kl. 16.00! BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 28. maj 2013. Kl. 16.00! BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 28. maj 2013. Kl. 16.00! BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Afbud fra: Tove Bundgaard Bjarne Østergaard Rasmussen Morten Vive og Lise Østergaard forlod

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 9. juni 2010. Kl. 15.00 Mødested: Holsted Sognegård

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 9. juni 2010. Kl. 15.00 Mødested: Holsted Sognegård Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 9. juni. Kl. 15.00 Mødested: Holsted egård Fraværende med anmeldt forfald: Jørn Dysted Tillægsdagsorden er indarbejdet i referatet. Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 1. maj Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 1. maj Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 1. maj 2013. Kl. 14.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Mødet blev afsluttet kl. 19.00 Mødepunkt 1 Orientering ved provstikonsulent

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg Budgetrammeudmelding kl PU møde 12. september Kl Mødested: Benløse gl.

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg Budgetrammeudmelding kl PU møde 12. september Kl Mødested: Benløse gl. Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg Budgetrammeudmelding kl. 16.00 PU møde 12. september 2017. Kl. 14.00 Mødested: Benløse gl. Skole Afbud med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen og Marianne Lekven Agerholm

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 22. oktober 2014. Kl. 16.30 Mødested: Frederiks Kirkecenter

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 22. oktober 2014. Kl. 16.30 Mødested: Frederiks Kirkecenter Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 22. oktober 2014. Kl. 16.30 Mødested: Frederiks Kirkecenter Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen - Fraværende

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg. PU møde 18. maj Kl Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg. PU møde 18. maj Kl Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. maj 2017. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Afbud med anmeldt forfald: Knud Birk Iversen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Bent Peetz Peter Søndergaard Mødepunkt 1 Kasseeftersyn 2014

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 26. november 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Gerda Enevoldsen

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 26. november 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Gerda Enevoldsen Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 26. november 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Gerda Enevoldsen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Under punkt

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april 2013. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april 2013. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april 2013. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Godkendelse og underskrift af referat Godkendt

Læs mere

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg. PU møde 17. august Kl Mødested: Chr. X'a Alle 118

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg. PU møde 17. august Kl Mødested: Chr. X'a Alle 118 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 17. august 2016. Kl. 15.00-17.00 Mødested: Chr. X'a Alle 118 Deltagere: John Bagger-Petersen, Julie Rebel, Vibeke Lentz, Hans Christian Jørgensen, Ulla

Læs mere

Referat Næstved Provsti Møder

Referat Næstved Provsti Møder Referat Næstved Provsti Møder PU møde d. 10. oktober 2018 kl. 13 - d. 10-10-2018 kl. 13:00 til 17:30 Deltagere: Næstved Provstiudvalg, Næstved Provsti Mødet sluttede kl. 17.15 Mødepunkt Referat 1 - Orientering

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 20. januar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen. Fraværende med afbud:

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 20. januar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen. Fraværende med afbud: Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 20. januar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 Revisors udtalelse til Lovgrundlag vedr. frie

Læs mere

Referat for: Vejle Provstiudvalg. PU møde 13. november Kl Mødested: Haraldsgade 10, 7100 Vejle

Referat for: Vejle Provstiudvalg. PU møde 13. november Kl Mødested: Haraldsgade 10, 7100 Vejle Referat for: Vejle Provstiudvalg PU møde 13. november 2017. Kl. 14.00 Mødested: Haraldsgade 10, 7100 Vejle Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Budgetudvalg nedsættes under punkt 3. Dagsorden godkendt.

Læs mere

Referat Ringsted-Sorø Provsti Møder

Referat Ringsted-Sorø Provsti Møder Referat Ringsted-Sorø Provsti Møder Provstiudvalgsmøde 6. marts 2019 - d. 06-03-2019 kl. 13:00 til 15:30 Deltagere: Dorte Nørgaard, Flemming Hartmann Greve, Henrik Charles Vester, Inger Glerup, Janne Meibom,

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret. Provstiudvalget var fuldtalligt.

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret. Provstiudvalget var fuldtalligt. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden, inkl. evt. tilkomne punkter

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg. PU møde 15. januar Kl Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg. PU møde 15. januar Kl Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 15. januar 2015. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Afbud med anmeldt forfald: Knud Iversen. Indkommet 2 nye sager indsat under pkt. 10 og 12 Orienteringssag

Læs mere

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 6. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 6. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 6. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Til stede: Else Wismar, Grethe Monrad, Bente Kaysen, Keld B. Hansen, Kjeld Bruun og Stig

Læs mere

Referat Næstved Provsti Møder

Referat Næstved Provsti Møder Referat Næstved Provsti Møder PU møde d. 12. december 2018 kl. 13 - behandlingspunkter - d. 12-12-2018 kl. 13:00 til 17:30 Deltagere: Næstved Provsti, Næstved Provstiudvalg Mødepunkt Referat 1 - Endelig

Læs mere

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra PU mødet 19.2.2014 Referat godkendt

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 26. maj 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud:

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 26. maj 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud: Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 26. maj 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 PUK budget 2016 Foreløbigt PUK budget fremlægges.

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg. PU møde 22. oktober Kl Mødested: Mødelokalet på 1. sal i Hundige Kirke. Afbud fra Arne Nielsen

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg. PU møde 22. oktober Kl Mødested: Mødelokalet på 1. sal i Hundige Kirke. Afbud fra Arne Nielsen Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 22. oktober 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet på 1. sal i Hundige Kirke Afbud fra Arne Nielsen Mødepunkt 1 PUK - Årsregnskab Sag: PUK - Årsregnskab (734)

Læs mere

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg. PU møde 16. marts Kl Mødested: Christian X's Alle 118

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg. PU møde 16. marts Kl Mødested: Christian X's Alle 118 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 16. marts 2016. Kl. 15.00-17.00 Mødested: Christian X's Alle 118 Deltagere: John Bagger-Petersen, Julie Rebel, Vibeke Lentz, Hans-Christian Jørgensen,

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg. PU møde 25. oktober Kl Mødested: 1. sal i Hundige Kirke. Afbud fra Arne Nielsen.

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg. PU møde 25. oktober Kl Mødested: 1. sal i Hundige Kirke. Afbud fra Arne Nielsen. Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 25. oktober 2017. Kl. 17.00 Mødested: 1. sal i Hundige Kirke Afbud fra Arne Nielsen. 1 Ansøgning fra Karlstrup MR om 5%-midler 2 Ansøgning om igangsætning

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 7. marts 2008. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 7. marts 2008. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 7. marts 2008. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen og Dorte Nørgaard. Indsat nyt pkt. 11 under behandlingssager,

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg. PU møde 16. marts Kl Mødested: Den gl. Skole i Benløse. Afbud med anmeldt forfald: Inger Glerup

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg. PU møde 16. marts Kl Mødested: Den gl. Skole i Benløse. Afbud med anmeldt forfald: Inger Glerup Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 16. marts 2017. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Afbud med anmeldt forfald: Inger Glerup Indkommet 4 behandlingssager indsat under punkt 13,

Læs mere

Referat,14-05-2013 Side: 2

Referat,14-05-2013 Side: 2 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 14. maj 2013. Kl. 18.30 Mødested: Chr. X's Alle 118 Til stede: Søren Ødum Nielsen, Philip Marcussen, Inger Christensen, Beate Andreassen og Eigil Saxe.

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 20. februar 2012. Kl. 17,00 Mødested: Næstmark 19

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 20. februar 2012. Kl. 17,00 Mødested: Næstmark 19 Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 20. februar 2012. Kl. 17,00 Mødested: Næstmark 19 Afbud fra Birgit Hougaard Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde 3 Genner

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 22. april 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 22. april 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 22. april 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Ansøgning om tilladelse til at overskride

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg. PU møde 19. januar Kl Mødested: Den gl. Skole i Benløse. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt.

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg. PU møde 19. januar Kl Mødested: Den gl. Skole i Benløse. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 19. januar 2016. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Anlægsbevillinger 2015 Tersløse-Skellebjerg-

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 29. november Kl Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud:

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 29. november Kl Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud: Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 29. november 2016. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Birgit Sommer Ejvind Hartmund Mødepunkt 1 Budget 2017 -

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 15. december 2009. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4, kld., 4171 Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 15. december 2009. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4, kld., 4171 Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 15. december 2009. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4, kld., 4171 Glumsø Fravær med anmeldt forfald: Leif Hansen Tillægsdagsorden er indarbejdet i referatet. Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg. PU møde 26. oktober Kl Mødested: Chr. X's Alle 118

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg. PU møde 26. oktober Kl Mødested: Chr. X's Alle 118 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 26. oktober 2016. Kl. 15.00-17.00 Mødested: Chr. X's Alle 118 Mødedeltagere: John Bagger-Petersen, Julie Rebel, Vibeke Lentz, Hans-Christian Jørgensen,

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg. PU møde 30. september 2014. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud: Helga Wulf

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg. PU møde 30. september 2014. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud: Helga Wulf Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. september 2014. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret Afbud: Helga Wulf Punkt 4: Formand Finn Fabricius - Havnelev og arkitekt Henning Johansen deltager

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg. PU møde 7. december Kl Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg. PU møde 7. december Kl Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 7. december 2017. Kl. 12.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt og underskrevet. 2 Ny Kirkegårdsvedtægt Sag:

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsorden 3

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. oktober 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. oktober 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. oktober 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: Referat PU møde

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 Kregme MR - Forslag til møde med PU vedr. Kregme

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 18. juni Kl Mødested: Provstikontoret i Lyngå

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 18. juni Kl Mødested: Provstikontoret i Lyngå Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 18. juni 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret i Lyngå Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet. 2 Tilføjelser til dagsordenen

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 18. april 2013. Kl. 13.00 Mødested: Favrskov provstikontor

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 18. april 2013. Kl. 13.00 Mødested: Favrskov provstikontor Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 18. april 2013. Kl. 13.00 Mødested: Favrskov provstikontor Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelse til dagsordenen Intet 3 Provstiet

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 10. april Kl Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 10. april Kl Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 10. april 2013. Kl. 13.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Afbud med anmeldt forfald: Grethe Larsen Vedrørende punkt 12: Projektleder Tom Olsen, Fælleskrematoriet

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 25. august Kl Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 25. august Kl Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 25. august 2015. Kl. 9.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Indkommet 5 nye sager - 4 indsat under åbent møde punkt 13,14,15 og 16. 1 sag indsat

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 23. maj 2012. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 23. maj 2012. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 23. maj 2012. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet. Underskrives 2 Tilføjelser til

Læs mere

2 Postlisten PUK drift Kr. 1.155.079 Udviklingspuljen Kr. 650.823 5% Kr. 3.090.254

2 Postlisten PUK drift Kr. 1.155.079 Udviklingspuljen Kr. 650.823 5% Kr. 3.090.254 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 21. maj 2014. Kl. 18.00 Mødested: Chr. X's Alle 118 Deltagere: John Bagger-Petersen, Julie Rebel, Vibeke Lentz, Hans-Christian Jørgensen, Ulla Jeppesen,

Læs mere

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg. PU møde 27. november 2014. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret, Messevej 2, 9600 Aars

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg. PU møde 27. november 2014. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret, Messevej 2, 9600 Aars Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 27. november 2014. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret, Messevej 2, 9600 Aars Mødedeltagere: Hanne Petersen, Axel H. Pedersen, Mogens Brinck, Poul T.

Læs mere

Referat for: Fredensborg Provstiudvalg. PU møde 18. februar Kl Mødested: Arken, Rungsted Kirke

Referat for: Fredensborg Provstiudvalg. PU møde 18. februar Kl Mødested: Arken, Rungsted Kirke Referat for: Fredensborg Provstiudvalg PU møde 18. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Arken, Rungsted Kirke Mødedeltagere: Hans-Henrik Nissen, Birgit Veng, Peter Hansen, Birgitte Mouritzen, Edel Søndergaard,

Læs mere

Referat Ringsted-Sorø Provsti Møder

Referat Ringsted-Sorø Provsti Møder Referat Ringsted-Sorø Provsti Møder Provstiudvalgsmøde 7. maj 2019 - d. 07-05-2019 kl. 15:00 til 17:20 Deltagere: Dorte Nørgaard, Flemming Hartmann Greve, Henrik Charles Vester, Inger Glerup, Janne Meibom,

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Referat Ringsted-Sorø Provsti Møder

Referat Ringsted-Sorø Provsti Møder Referat Ringsted-Sorø Provsti Møder Provstiudvalgsmøde 15. august 2018 d. 15-08-2018, 09:00, Deltagere: Kommentarer: Indkommet 2 sager yderligere - indsat under pkt. 17 og 18 1 - Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2015. Kl. 16:00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2015. Kl. 16:00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2015. Kl. 16:00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 PUK regnskab revisionsprotokollat,

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg. PU møde 23. november Kl Mødested: Mødelokalet på 1. sal i Hundige Kirke

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg. PU møde 23. november Kl Mødested: Mødelokalet på 1. sal i Hundige Kirke Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 23. november 2016. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet på 1. sal i Hundige Kirke Afbud fra Marianne Hauge. Kjeld-Ole Munk mødt kl. 17.10 Mødepunkt 1 PUK - årsregnskab

Læs mere

VEDTÆGT FOR SAMARBEJDE OM KALKNING AF KIRKER OG KIRKEGÅRDSMURE I NÆSTVED PROVSTI. Aftalens parter og aftalens grundlag

VEDTÆGT FOR SAMARBEJDE OM KALKNING AF KIRKER OG KIRKEGÅRDSMURE I NÆSTVED PROVSTI. Aftalens parter og aftalens grundlag VEDTÆGT FOR SAMARBEJDE OM KALKNING AF KIRKER OG KIRKEGÅRDSMURE I NÆSTVED PROVSTI 1. Aftalens parter og aftalens grundlag Denne aftale indgås mellem Næstved Provstiudvalg, Næstved Kommunes ligningsområde

Læs mere