Jobcenter Udbud af beskæftigelsefremmende aktiviteter: Spørgsmål svar - prækvalifikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jobcenter 29-08-2013. Udbud af beskæftigelsefremmende aktiviteter: Spørgsmål svar - prækvalifikation"

Transkript

1 NOTAT Jobcenter Udbud af beskæftigelsefremmende aktiviteter: Spørgsmål svar - prækvalifikation Spørgs Spørgsmål mål nr. 1 Vedr. pkt. 5 i virksomhedsbeskrivelsen (bilag 1): Hvad er indeholdt i jeres definition af virksomhedstilbud? Her står det os fx uklart, om dette kan inkludere arbejdsprøvninger i virksomheder. 2 Hvad er indeholdt i jeres definition af virksomhedsplacering 3 I ønsker antalt virksomhedstilbud etableret i Må her medtælles borgere, der er påbegyndt forløb i 2012 og afslutter forløb i 2013? 4 Kan Høje-Taastrup Kommune oplyse, hvad den forventede volumen er for den samlede opgave, og i så fald hvordan fordelingen forventes at være inden for de tre funktioner, dvs. hhv. Jobkonsulentfunktionen, underviser/vejleder og mentorfunktion 5 6 I materialet fremgår det, at leverandøren skal tilbyde alle 3 funktioner eller alternativt jobkonsulentfunktion samt underviser/vejleder mentorfunktionen Skal det fremgå af anmodningen om prækvalificering, om man ønsker prækvalificering på alle 3 områder eller en af ovenstående kombinationer? Såfremt det skal tydeliggøres hvilke områder der anmodes om prækvalificering på, skal der så indsendes én samlet anmodning eller skal der indsendes en anmodning for hver af de funktioner (3) eller kombinationer (2), der anmodes om prækvalifikation på? Svar Indholdet i virksomhedstilbud er beskrevet i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 11 og 12. Formålet med virksomhedsplaceringer er ikke afgørende for, hvorvidt det kan tælles med. Med virksomhedsplacering, menes virksomhedstilbud som beskrevet i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 11 og 12. Der kan medtælles virksomhedstilbud, der er påbegyndt i Det vil ikke være muligt at angive et forventet antal borgere, der vil blive visiteret til de forskellige funktioner. Jobcentret har brug for fleksible tilbud, der kan justere sin volumen efter af behov. Leverandørerne skal angive, hvilke funktioner, de ønsker at byde ind på. Dette skal ske på forsiden af virksomhedsbeskrivelsen. Der skal indsendes en samlet anmodning. 7 I referenceskemaet i bilag 1, skal tilbudsgiver beskrive de seneste 2 3 opgaver som har relevans for udbuddet. Er det 2 3 op- Der ønskes referencer på 2-3 opgaver i alt. Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas /13 12/17065

2 gaver pr. funktion eller er det 2 3 opgaver i alt? 8 9 Hvor mange tilbudsgivere prækvalificeres der? og prækvalificeres der samlet eller på hver af de 2 kombinationer af funktioner? Tilbudsgiver skal i bilag 1 (organisering af IT) beskrive en plan for oplæring af nye medarbejdere i forhold til IT anvendelse. Er det i forhold til KMD Opera eller er det også i forhold til tilbudsgivers egne IT systemer? Der forventes at o. 9 leverandører prækvalificeres. Såfremt der er mange leverandører, der kun ønsker at byde på mentorfunktionen kan antallet af leverandører der prækvalificeres blive højere Planen skal dække de IT-redskaber, medarbejderen skal anvende for at løse opgaven. 10 Er det korrekt forstået, at anmodningen om prækvalificering ikke kan fremsendes pr. ? Kan anmodningen om prækvalificering afleveres personligt (til samme adresse og kontaktperson), eller skal anmodningen fremsendes pr. post? Skal kuverten mærkes i forhold til posthåndteringen, eller er det tilstrækkeligt alene at anføre jobcentrets adresse? Anmodning om prækvalifikation kan sendes pr. post eller afleveres personligt. Tilbudsmaterialet fremsendes i 5 fysiske eksemplarer, samt en elektronisk kopi af materialet på en USB nøgle. Den elektroniske udgave skal kunne læses og redigeres i Microsoft Office 2007 eller Adobe Reader version Materialet sendes eller afleveres til: Jobcenter Høje-Taastrup Erik Husfeldts vej 2 A 2630 Taastrup Att.: Udviklingskonsulent Louise Rasmussen 11 Tilbudsgiver skal i bilag 1 (virksomhedens fleksibilitet) angive antallet af afdelinger. Må tilbudsgiver tilføje flere afdelinger ud over de 3, som allerede fremgår af skemaet? Er det tilstrækkeligt at angive den fulde adresse og antallet af medarbejdere, eller ønskes der andre oplysninger om de enkelte afdelinger eller de ansatte? Kuverten markeres: Tilbudsmateriale vedr. udbud af beskæftigelsesfremmende tilbud i Jobcenter Høje-Taastrup - Må ikke åbnes af poståbningen. Leverandørerne er velkomne til at skrive flere afdelinger på. Her kan også anføres hvilke opgaver (eksempelvis i henhold til LAB), de enkelte afdelinger løser. 12 Såfremt det skal tydeliggøres hvilke områder der anmodes om prækvalificering på, skal der så indsendes én samlet anmodning eller skal der indsendes en anmodning for hver af de funktioner (3) eller kombinationer (2), der anmodes om prækvalifikation Der skal indsendes en samlet anmodning. 2

3 på? Det står i udbudsmaterialet, at man som allerede mentorleverandør er sikret fortsat samarbejde til udløb af den nuværende rammeaftale vedr. mentorforløb, selvom man vælger ikke at byde på opgaven i det netop publicerede udbud. Der står imidlertid ingenting om, hvorvidt det samme gør sig gældende, hvis man vælger at byde på opgaven men ikke bliver valgt som leverandør i den nye rammeaftale. Spørgsmålet lyder derfor: Kan man som aktuel mentorleverandør risikere at stå dårligere end nu ved at byde ind på deres opgaver? Sammenligner man jeres målgruppebeskrivelse i udbudsmaterialet med den borgertype, der aktuelt visiteres til anden aktør i medfør af den aktuelle rammeaftale vedr. mentorforløb, ser det ud som om, at der i udbuddet er tale om en anden og mere ressourcestærk borgergruppe. Er det korrekt forstået? Eller er målgruppen i udbuddet så bred, at borgertypen i den nuværende rammeaftale vedr. mentorforløb kan indeholdes i en ny rammeaftale? Er der i jeres prismodel taget højde for differentiering af målgrupper? Vores erfaring viser, at der er markant forskel på succesraten for fx matchgruppe 1 borgere sammenlignet med de mindst ressourcestærke matchgruppe 2 borgere? Hvis man som tilbudsgiver vurderer, at indgåelse af partnerskab, fx ved brug af underleverandør eller etablering af et konsortium, er den mest hensigtsmæssige måde at byde ind på jeres opgaver på, hvordan forholder man sig til det i prækvalifikationen? Skal det her meddeles eksplicit, hvem man indgår partnerskab med, og skal en skriftlig aftale allerede foreligge? Skal en evt. underleverandør eller virksomhed, med hvem man etablerer et konsortium, ligeledes være prækvalificeret for at kunne deltage i den egentlige tilbudsrunde? Kontrakten med de aktuelle mentorleverandører vil blive fastholdt, med mindre leverandøren byder, og udvælges i forbindelse med nærværende udbud. Leverandørerne af mentorydelser vil således ikke stå dårligere end nu, men har mulighed for at forbedre og udvide aftalen med Jobcenter Høje-Taastrup. Målgruppen i nærværende udbud rummer de fleste af Jobcentrets målgrupper. Mentorforløb vil kun være relevant for den del af målgruppen, der er mindre ressourcestærk. De borgere, der tilbydes mentorforløb vil have samme karakteristika, som de borgere, der visiteres aktuelt til leverandører af mentorforløb. Prismodellen er udarbejdet med udgangspunkt i en gennemsnitlig betragtning. Der vil således blive visiteret borgere, der kræver en større indsats, men også borgere, der er mere selvhjulpne i vejen til job. Det er den leverandør, der byder ind, som har ansvaret for kontrakten, og leverandøren hæfter således for alle forpligtelser, også for de opgaver som underleverandøren udfører. Underleverandører skal ikke aflevere noget materiale, da det er den leverandør, der byder ind, der har den fulde forpligtelse. Det er dermed også kun ansvarshavende leverandørs oplysninger, der kan lægges til grund for en vurdering af prækvalifikation og kontrakttildeling. Dette fordi underleverandøren indgår i et aftaleforhold med hovedleverandøren, og ikke med Jobcentret direkte. 17 Er man garanteret en vis volumen af opgaver, hvis man bliver valgt som leverandør? Her tænker vi på den relative store risiko, Det vil ikke være muligt at angive et forventet antal borgere, der vil blive visiteret til de forskellige funktioner. Jobcentret har brug 3

4 man påfører sig ved etablering af større filial på Vestegnen, hvis man ikke er garanteret nogen visitationer Hvornår skal filialen på Vestegnen være etableret ift. tidsperspektivet i tilbudsprocessen? Er det korrekt forstået at tilbuddet skal afleveres fysisk på adressen Erik Husfelts Vej 2A og kan derfor ikke fremsendes elektronisk? Er der formalia i forbindelse med tilbudsafgivelsen? Skal afleveres i x antal eksemplarer, på USB-stik, mm.? for fleksible tilbud, der kan justere sin volumen efter af behov. Der gives ikke garanti for volumen. Der skal være etableret en afdeling inden for 2 zoners radius, når kontrakten er gældende. Der kan eventuelt dispenseres fra denne frist, hvis leverandøren eksempelvis skal foretage fysiske justeringer i et lejemål der er indgået. Muligheden for dispensation afhænger dog af konkrete vurderinger. Ja, det er korrekt forstået. Det kan afleveres personligt eller fremsendes pr. post. Anmodning om prækvalifikation kan sendes pr. post eller afleveres personligt. Tilbudsmaterialet fremsendes i 5 fysiske eksemplarer, samt en elektronisk kopi af materialet på en USB nøgle. Den elektroniske udgave skal kunne læses og redigeres i Microsoft Office 2007 eller Adobe Reader version Materialet sendes eller afleveres til: Jobcenter Høje-Taastrup Erik Husfeldts vej 2 A 2630 Taastrup Att.: Udviklingskonsulent Louise Rasmussen Hvor mange borgere/forløb forventer I at udlicitere til eksterne leverandører hvert år i udbudsperioden? I Bilag 1 Virksomhedsbeskrivelse i referenceskema punkt 4 skal vi angive Antal borgere i alt pr. 1. september Er det antal borgere indskrevet hos os præcist 1. september 2013 eller er det f.eks. i perioden fra 1. januar til 1. september 2013? I Bilag 1 Virksomhedsbeskrivelse under punkt 5, skal vi angive samlet antal henviste borgere og hvor mange af de henviste borgere, som er fortsat i virksomhedsplacering. Skal vi også angive borgere, hvor jobcentret har bedt os om at løse en anden opgave end virksomhedsplacering f.eks. Kuverten markeres: Tilbudsmateriale vedr. udbud af beskæftigelsesfremmende tilbud i Jobcenter Høje-Taastrup - Må ikke åbnes af poståbningen Det vil ikke være muligt at angive et forventet antal borgere, der vil blive visiteret til de forskellige funktioner. Jobcentret har brug for fleksible tilbud, der kan justere sin volumen efter af behov. Her angives antal visiterede borgere pr. 1 september Der skal angives et øjebliksbillede af antallet af visiterede borgere. Der skal angives samtlige antal henviste borgere. Her inkluderes også borgere, hvis umiddelbare mål ikke er ordinær beskæftigelses, men eksempelvis ordinær uddannelse. 4

5 uddannelsesafklaring? Jf. ovenstående spørgsmål er det samlet antal henviste borgere i perioden til , som vi skal angive? Der er illustreret en model hvor Funktionerne er delt i 3 funktioner. For funktionen Vejlederfunktionen hvor der kan iværksættes aktiviteter til opkvalificering og iværksættelse af virksomhedsrettede tilbud, er vi lidt i tvivl om metoden i beregningen. Gælder denne prismodel for alle de nævnte målgrupper på side 4 øverst? Hvis ja: Skal det forstås således, at hvis vi tager et eksempel på en aktivitetsparat borger der har været ude for arbejdsmarkedet i en årrække, at borgeren kan blive henvist til et opkvalificeringsforløb på 4 uger hvor der ikke i direkte tilknytning til forløbet er en virksomhedsrettede aktivitet, så bliver der alene afregnet med de 10 %? Og det vil så også gælde for sygemeldte der ikke i forvejen har en arbejdsgiver de kan vende direkte tilbage til? Eller vil de typisk være sådan at der vil blive tilkøbt parallel øvrige funktioner som jobkonsulent og/eller mentor? Forventes det, at man som leverandør kan varetage indsatsen for alle de anførte målgrupper, eller vil man eksempelvis alene kunne byde på indsatsen for jobklare ledige? Der skal under punkt 5 angives det samlede antal borgere henvist i hele aftalens løbetid frem til dato. Det er korrekt, at prismodellen gælder for alle målgrupper. Det er korrekt,at borgere, der ikke fortsætter i virksomhedsrettet aktivitet, ordinært job eller uddannelse, kun honoreres med 10 procent af prisen, uanset borgerens forudsætninger. Prismodellen er udarbejdet med udgangspunkt i en gennemsnitlig betragtning. Der vil således blive visiteret borgere, der kræver en større indsats, men også borgere, der er mere selvhjulpne i vejen til job. Der kan blive tale om tilkøb af mentor, men det forventes at leverandøren har en jobkonsulentfunktion, der arbejder med borgerne imens de er i LAB 32 tilbud. Opgaven rummer alle målgrupper. Der kan således ikke bydes på enkelte målgrupper. 27 I punkt 4 i referenceskemaet skal vi angive: Antal borgere i alt pr. 1. september Er det antal borgere der er henvist pr. denne dato eller er det antal borgere, der i alt har været henvist på forløbet frem til denne dato? Her ønskes angivet hvor mange borgere, der er tilknyttet tilbuddet den 1. september. Der ønskes således et øjebliksbillede af, hvor mange borgere, der er visiteret. 28 Vi vil gerne høre, om vi selv skal sørge for at indhente svar fra vores referencer på de seks spørgsmål omkring vores soliditet, kontinuitet og kvalitet i opgaveløsningen (s. 9 i Prækvalifikationsmaterialet)? Referencer indhentes af Jobcentret. 29 Vi har kigget på den oplyste hjemmeside Grundet lancering af ny hjemmeside, har ma- 5

6 men vi har ikke kunnet finde hverken selve prækvalifikationsmaterialet eller spørgsmål/svar derinde. Kan du være behjælpelig med et link? 30 Kan Jobcenter Høje-Taastrup oplyse en cirka volumen på de tre forløb: Jobkonsulentfunktion til virksomhedsplacering Underviser/vejlederfunktion til vejlednings og opkvalificeringsforløb Mentorfunktion terialet ikke været tilgængeligt på HTK.dk/udbud. Jobcentret beklager fejlen, der dog er rettet nu. Materiale samt spørgsmål og svar kan også findes på udbud.dk. Det vil ikke være muligt at angive et forventet antal borgere, der vil blive visiteret til de forskellige funktioner. Jobcentret har brug for fleksible tilbud, der kan justere sin volumen efter af behov. 31 I forhold til punkt 5 i bilag 1, hvor der ønskes referencer/eksempler på etablerede virksomhedstilbud, er vi i tvivl om, hvilke tal Jobcenter Høje-Taastrup ønsker opgjort. Hvis vi eksempelvis har et forløb som er startet i 2011 og stadig er aktivt. Skal vi så opgive tallene for hele forløbet fra 2011 og frem i kolonnen Samlet antal henviste borgere og vil vi i givet fald så skulle opgive samtlige etablerede virksomhedsrettede tilbud siden 2011 i kolonnen Hvor mange af de henviste borgere fortsatte i virksomhedsplacering for så at opgive tallene for 2013 i den sidste kolonne Antal virksomhedstilbud etableret i Eller ønsker Jobcenter Høje-Taastrup kun tallene for 2013 (hvilket taleksemplerne tyder på)? 32 I forhold til pkt. 4 og 5 i bilag 1, hvor Jobcenter Høje-Taastrup skriver I skemaet bedes leverandøren beskrive opgaven ønsker jobcentret da kun (som i eksemplerne) en henvisning til LAB loven eller en mere udførlig beskrivelse af de enkelte forløbs indhold, tilrettelæggelse og målsætning? 33 Vi har senest i dag været inde på som der henvises til i prækvalifikationsmaterialet i forhold til at holde sig opdateret om spørgsmål og svar. Når vi ikke finder noget på siden, er det så Det samlede antal henviste borgere, dækker antallet af borgere henvist i hele aftalens forløb. Hernæst angives, hvor mange virksomhedstilbud, der er etableret i hele aftaleperioden. Taleksemplet skal fungere som en vejledning i, hvordan felterne skal udfyldes. En henvisning til LAB loven er tilstrækkeligt. Grundet lancering af ny hjemmeside, har materialet ikke været tilgængeligt på HTK.dk/udbud. Jobcentret beklager fejlen, der dog er rettet nu. Materiale samt spørgsmål og svar kan også findes på udbud.dk. 6

7 34 fordi, der endnu ikke er offentliggjort noget, eller er der tale om en fejl? Vi er i tvivl vedrørende dokumentationskravet i forbindelse med etablering af private virksomhedspraktikker og løntilskudsjob. Hvorledes forholder de tre sidste kolonner sig til hinanden? Tallene i de sidste to kolonner er sammenlagt større end det samlede antal henviste. Er virksomhedsplacering og virksomhedstilbud i denne forbindelse det samme? Det samlede antal henviste borgere, dækker antallet af borgere henvist i hele aftalens forløb. Hernæst angives, hvor mange virksomhedstilbud, der er etableret i hele aftaleperioden. Taleksemplet skal fungere som en vejledning i, hvordan felterne skal udfyldes Når vi kigger den anviste webadresse: - kan vi ikke se prækvalifikation eller eventuelle spørgsmål. Er det os, der ikke kan finde ud af det? Ift. bilag 1, pkt. 5: Her skal vi angive, hvor mange af de henviste borgere fortsatte i virksomhedsplacering. Menes der her alene tilbud iht. kap. 11 og 12 eller også etablerede jobs? Grundet lancering af ny hjemmeside, har materialet ikke været tilgængeligt på HTK.dk/udbud. Jobcentret beklager fejlen, der dog er rettet nu. Materiale samt spørgsmål og svar kan også findes på udbud.dk. Med virksomhedsplacering, menes virksomhedstilbud som beskrevet i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 11 og I prækvalifikationsmaterialet står der Leverandørerne skal enten tilbyde alle funktioner eller jobkonsulentfunktion i kombination med Underviser/vejlederfunktion eller mentorfunktion separat. Skal det forstås således, at der kan bydes på alle tre områder, jobkonsulentfunktion + underviser/vejlederfunktion samlet og mentorfunktion separat / alene, eller skal jobkonsulentfunktion eller underviser/vejlederfunktion kombineres med mentorfunktion. 38 Under formkrav til tilbud (3.3) står der, at tilbudsmaterialet skal fremsendes i fem fysiske eksemplarer, samt en elektronisk kopi på USB-nøgle. Gælder dette også prækvalifikationen (virksomhedsbeskrivelsen), eller kan man aflevere denne elektronisk og i hvilket format? 39 Hvordan sikrer vi rettidig aflevering af prækvalifikationstilbud mandag den 9/9 ved personlig aflevering eller fremsendelse pr. post, når Jobcentret først åbner kl. 10:00, dvs. samtidig med at tilbuddet skal være Der kan bydes alene på mentorfunktion. Der kan ligeledes bydes alene på jobkonsulentfunktion i kombination med underviser/vejlederfunktion. Herudover kan der bydes samlet på alle tre funktioner. Virksomhedsbeskrivelsen skal afleveres i 5 fysiske eksemplarer samt en elektronisk kopi på USB-nøgle. Det vil være muligt at aflevere materialet kl , når Jobcentret åbner. 7

8 jer i hænde? 40 Vil kursuslokaler beliggende i zone 43 opfylde Jeres krav om maksimalt at være to takstzoner fra Høje-Taastrup(Zone 66) 41 I skriver i spørgsmål svar at tilbuddet skal afleveres senest den 9.9 kl. 10, det fremgår at Jobcentret den 9.9 åbner kl. 10. Vil tilbuddet blive betragtet som rettidigt afleveret hvis det sker samtidig med at Jobcentret åbner kl. 10:00, eller skal det afleveres I Jeres postkasse inden kl.10? 42 Hvis man anmoder om prækvalifikation på alle tre funktioner, kan man da blive prækvalificeret blot til en eller to af funktionerne? Eller prækvalificeres man samlet for alle de funktioner, man byder ind på, således at man enten prækvalificeres til alt eller intet? Der skal maximalt være 2 zoner til tilbudsstedet. En placering i zone 43 vil indebære en afstand på 3 zoner, hvilket ikke er acceptabelt. Det er muligt at aflevere tilbuddet rettidigt kl. 10. mandag morgen. Leverandører kan blive prækvalificeret til alle eller nogle af de funktioner de har ønsket at byde ind på. 8

Jobcenter Udbud af beskæftigelsefremmende aktiviteter: Spørgsmål svar - prækvalifikation

Jobcenter Udbud af beskæftigelsefremmende aktiviteter: Spørgsmål svar - prækvalifikation NOTAT Jobcenter 29-08-2013 Udbud af beskæftigelsefremmende aktiviteter: Spørgsmål svar - prækvalifikation Spørgs Spørgsmål mål nr. 1 Vedr. pkt. 5 i virksomhedsbeskrivelsen (bilag 1): Hvad er indeholdt

Læs mere

Beskæftigelsesrettede forløb ved Jobcenter Horsens Opdateret den 21-06-2016

Beskæftigelsesrettede forløb ved Jobcenter Horsens Opdateret den 21-06-2016 Beskæftigelsesrettede forløb ved Jobcenter Horsens Opdateret den 21-06-2016 Nr. 1 Dato for modtagelse af spørgsmål Dato for besvarelse af spørgsmål 07-06-2016 07-06-2016 2 07-06-2016 07-06-2016 Spørgsmål

Læs mere

Spørgsmål - svar. EGF-udbud 4 ugers afklaring

Spørgsmål - svar. EGF-udbud 4 ugers afklaring Spørgsmål - svar EGF-udbud 4 ugers afklaring Spørgsmål 1: Hvornår udbydes de næste forløb til fase 2? Svar 1:Der forventes kontraktindgåelse til dette udbud i uge 13. Det forventes, at evt. udbud til forløb

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb a-dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb a-dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb a-dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står

Læs mere

Spørgsmål/svar svar ift. tilbud på leverance af beskæftigelsesfremmende tilbud for ledige og sygemeldte borgere

Spørgsmål/svar svar ift. tilbud på leverance af beskæftigelsesfremmende tilbud for ledige og sygemeldte borgere Spørgsmål/svar svar ift. tilbud på leverance af beskæftigelsesfremmende tilbud for ledige og sygemeldte borgere Nummer Spørgsmål Svar 1 Jeg har et par spørgsmål til udbudsmaterialet omkring vejlednings-

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Prækvalifikationsvejledning

Prækvalifikationsvejledning Vejledning prækvalifikation Prækvalifikationsvejledning For udbud af rammeaftale hårde hvidevarer til husholdningsbrug Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Side 1 af 6 1 Prækvalifikationsvejledning Nærværende

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

PRÆKVALIFIKATION UDBUD AF RAMMEAFTALER PÅ HÅNDVÆRKERYDELSER

PRÆKVALIFIKATION UDBUD AF RAMMEAFTALER PÅ HÅNDVÆRKERYDELSER PRÆKVALIFIKATION UDBUD AF RAMMEAFTALER PÅ HÅNDVÆRKERYDELSER I henhold til lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, opfordrer Hillerød Kommune hermed interesserede

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016

Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016 Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016 28-01-2016 UDKAST TIL BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SIDE 2 af 7 1. ALMENT Bestemmelser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i Region Syddanmark 10/14041

Spørgsmål & Svar. Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i Region Syddanmark 10/14041 & Svar 1 & Svar Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i 10/14041 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. ene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor.

Læs mere

Kontakt- og aktiveringsforløb for ledige LVUere, MVUere og tidligere ledere

Kontakt- og aktiveringsforløb for ledige LVUere, MVUere og tidligere ledere Kontakt- og aktiveringsforløb for ledige LVUere, MVUere og tidligere ledere Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/32627843.aspx Konkurranse type: Anbudskonkurranse Betalingsbetingelser

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Retsgrundlaget... 3 Tilbudsfasen... 3 Randers Kommunes kontrolbud... 4 Tilbudsafgivelsen...

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag Tilbudsliste (TBL) Tilbudslisten skal suppleres med besvarelse af bilag 1-8. Tilbudsgiver er bekendt med indholdet af udbudsmaterialet af 1. oktober 2012 samt eventuelt udsendte rettelsesblade og spørgsmål

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

Frederiksberg Kommune har følgende rettelser/tilføjelser til udbudsmaterialet:

Frederiksberg Kommune har følgende rettelser/tilføjelser til udbudsmaterialet: NOTAT Diabetes produkter - Rettelser/tilføjelser samt skriftlige spørgsmål og svar til udbudsmaterialet 21. maj 2015 Sagsbehandler: anlu05 Dok.nr.: 2015/0011374-1 Udbud og Indkøb Rettelser/tilføjelser

Læs mere

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelser og opgaver... 4 3. Udbydende myndighed... 5 4. Udbudsmaterialet...

Læs mere

Spørgsmål 1: Det fremgår af udbudsmaterialet, at der prækvalificeres 3 virksomheder. Hvor mange virksomheder indgås der kontrakt med?

Spørgsmål 1: Det fremgår af udbudsmaterialet, at der prækvalificeres 3 virksomheder. Hvor mange virksomheder indgås der kontrakt med? Spørgsmål/svar vedr. annoncering af udbud af ekstraordinært beskæftigelsesforløb for afskedigede medarbejdere fra Lindø Værftetfra omstilling til jobmatch 21. februar 2012 Spørgsmål 1: Det fremgår af udbudsmaterialet,

Læs mere

"Udbudsproceduren kan forventes at følge nedenstående tidsplan:

Udbudsproceduren kan forventes at følge nedenstående tidsplan: Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 Den erhvervsdrivende Fond - Udviklingscenter for Møbler og Træ 29. juni 2012 Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand - Cradle to Cradle

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser

Prækvalifikationsbetingelser Prækvalifikationsbetingelser Gribvand Spildevand A/S: To selvstændige rammeaftaler vedrørende henholdsvis tømning af bundfældningstanke og tømning af samletanke Forsyning Helsingør A/S: Rammeaftale vedrørende

Læs mere

Samarbejdsaftale om. straksaktivering

Samarbejdsaftale om. straksaktivering Samarbejdsaftale om mellem straksaktivering Drift og Service Rønnevangsalle 5 3400 Hillerød og Jobcenter Hillerød Trollesmindealle 27 3400 Hillerød [1] Indledning: Denne samarbejdsaftale mellem Drift og

Læs mere

- ret og pligt. At skabe sammenhæng mellem mennesker og job

- ret og pligt. At skabe sammenhæng mellem mennesker og job Fleksjob - ret og pligt At skabe sammenhæng mellem mennesker og job I Fleksjobteamet samarbejder vi målrettet med dig om at komme ud på arbejdsmarkedet igen Vi forventer af dig, og det er lovpligtig, at:

Læs mere

Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF

Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF Indslusning af flygtninge/indvandrere på det danske arbejdsmarked Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF Dok ID: 68376 Kort fortalt Der er i dag en række indslusningsordninger

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER VEDRØRENDE ANNONCERING AF VASKERIUDSTYR INKL. LEVERING OG INSTALLATION TIL FÆLLESVASKERIERNE I AAB AFDELING 51

UDBUDSBETINGELSER VEDRØRENDE ANNONCERING AF VASKERIUDSTYR INKL. LEVERING OG INSTALLATION TIL FÆLLESVASKERIERNE I AAB AFDELING 51 UDBUDSBETINGELSER VEDRØRENDE ANNONCERING AF VASKERIUDSTYR INKL. LEVERING OG INSTALLATION TIL FÆLLESVASKERIERNE I AAB AFDELING 51 VS. 2 Nielsen & Thomsen Advokatpartnerselskab Østbanegade 55 2100 København

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Annoncering. Nationalt udbud - etablering af intranet i dagsinstitutionerne

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Annoncering. Nationalt udbud - etablering af intranet i dagsinstitutionerne LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Annoncering Nationalt udbud - etablering af intranet i dagsinstitutionerne 1. Baggrund Der har fra daginstitutionerne været stigende efterspørgsel på et kommunikationsredskab i hverdagen.

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 9 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere

Udbud af markedsføringsindsats for Grøn Boligkontrakt

Udbud af markedsføringsindsats for Grøn Boligkontrakt Udbud af markedsføringsindsats for Grøn Boligkontrakt Besvarelse af spørgsmål til udbudsbekendtgørelse 2013/S 220-383535 Energistyrelsen har modtaget en række spørgsmål til udbud af markedsføringsindsats

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018

EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018 EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018 Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til LOV nr. 1564 af 15/12/2015 (udbudsloven). 1. Lovgrundlag

Læs mere

Løsningsbeskrivelse for Brobygning til uddannelse 2017

Løsningsbeskrivelse for Brobygning til uddannelse 2017 Udkast i høring Bilag D6 Løsningsbeskrivelse for Brobygning til uddannelse 2017 Udbudsområdet 6 Brobygning til erhvervskompetencegivende uddannelse via daghøjskole. 1 1. Oplysninger om Tilbudsgiver Tilbudsgivers

Læs mere

Ny skole i Aabybro som OPS

Ny skole i Aabybro som OPS PRÆKVALIFIKATIONSBESKRIVELSE Jammerbugt Kommune November 2013 Ny skole i Aabybro som OPS INDLEDNING Dette prækvalifikationsmateriale er udarbejdet som en yderligere belysning af den udbudte opgave og som

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer NOTAT Dato: 10. august 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3537 Sagsbeh.: EDA Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer 1. Den ordregivende myndighed

Læs mere

Såfremt tilbudsgiver ikke har elektronisk underskrift kan original dokumentet i stedet scannes ind.

Såfremt tilbudsgiver ikke har elektronisk underskrift kan original dokumentet i stedet scannes ind. Sagsnr. 1-23-4-101-14-13 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 6 Udbud af Pacemakere, ICD er, Loop recorder og elektroder 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-10 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere

Generelle vilkår. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Generelle vilkår. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Generelle vilkår Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Indhold 0 Indledning/generelle forhold 0.1 Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service 0.1.1 Simpelt Mini-udbud

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Målgruppen Ikke en klar definition /

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens 2010k3 2010k4 2011k1 2011k2 2011k3 2011k4 2012k1 2012k2 2012k3 2012k4 2013k1 2013k2 2013k3 2013k4* Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S

Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S 125-255498 Dato for offentliggørelse: 10.07.2017 Nummer Spørgsmål Svar 1 I materialet står der, at man godt må tilbyde

Læs mere

3) Hvilke virksomhedssamarbejdspartnere henviser jobcenteret i Farvergade de ledige til? Hvad består samarbejdet konkret i?

3) Hvilke virksomhedssamarbejdspartnere henviser jobcenteret i Farvergade de ledige til? Hvad består samarbejdet konkret i? Neil Stenbæk Bloem Dalslandsgade 8d 2300 København S. Dato: 14-10-2010 Sagsnr.: 2010-149753 Dok.nr.: 2010-707361 Kære Neil Stenbæk Bloem Tak for din mail af den 11. oktober 2010, hvor du stiller følgende

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Notat. Nyttejob i Hørsholm Kommune. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Notat. Nyttejob i Hørsholm Kommune. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Notat Til: Vedrørende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Nyttejob i Hørsholm Kommune Nyttejob i Hørsholm Kommune På baggrund af mødet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 19. marts 2013 har administrationen

Læs mere

Titel: Delvis kontering af projektmedarbejderes løn fra konto 6 til konto 5

Titel: Delvis kontering af projektmedarbejderes løn fra konto 6 til konto 5 Råderumsforslag Politikområde 70 Tema: Delvis kontering af projektmedarbejderes løn fra konto 6 Politikområde: 70 til konto 5 Titel: Delvis kontering af projektmedarbejderes løn fra konto 6 til konto 5

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S. post@biofos.dk www.biofos.dk

UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S. post@biofos.dk www.biofos.dk BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S Indhold

Læs mere

Januar 2016. Fjernvarme Fyn. Halmudbud til Fynsværkets blok 8. Udbudsbetingelser. S i d e 1 6

Januar 2016. Fjernvarme Fyn. Halmudbud til Fynsværkets blok 8. Udbudsbetingelser. S i d e 1 6 Januar 2016 Fjernvarme Fyn Halmudbud til Fynsværkets blok 8 Udbudsbetingelser S i d e 1 6 1. Indledning... 3 2. Generelle oplysninger... 3 2.1 Køber... 3 2.2 Udbudsform... 4 2.3 Kontraktform... 4 2.4 Tidsplan...

Læs mere

Aftale mellem Sundhedscentret og Jobcenter Ringkøbing-Skjern

Aftale mellem Sundhedscentret og Jobcenter Ringkøbing-Skjern Aftale mellem Sundhedscentret og Jobcenter Ringkøbing-Skjern om et Motivations- og afklaringsforløb for borgere, som har et problematisk forbrug af rusmidler Aftale om Motivations- og afklaringsforløb

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning. Udbudsbetingelser. Juli 2015

Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning. Udbudsbetingelser. Juli 2015 f Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning Udbudsbetingelser Juli 2015 2 Udbudsbetingelser Indhold Indhold 1 Generelt 3 1.1 Ordregivende myndighed 3 1.2 Baggrund for udbuddet 3

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Løsningsbeskrivelse for Brobygning til uddannelse 2017

Løsningsbeskrivelse for Brobygning til uddannelse 2017 Bilag D7 Løsningsbeskrivelse for Brobygning til uddannelse 2017 Udbudsområdet 7 HF enkeltfag for unge med diagnose inden for autismespektret eller med tilsvarende støttebehov på uddannelsesinstitution,

Læs mere

Løsningsbeskrivelse for Brobygning til uddannelse 2017

Løsningsbeskrivelse for Brobygning til uddannelse 2017 Bilag D1 Løsningsbeskrivelse for Brobygning til uddannelse 2017 Udbudsområde 1 Brobygning til hovedindgangen Kontor, handel og forretningsservice på erhvervsuddannelsesinstitution, der udbyder grundforløb

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

i Aarhus 12 16 november 2012

i Aarhus 12 16 november 2012 21. juni 2012 i Aarhus 12 16 november 2012 Annonceringsudbud af hotelovernatning 1. Indledning Om KRUt: 23 kommuner/partners fra Danmark, Norge og Sverige er samlet i EU-projektet Interreg IV A KRUt. Projektejer:

Læs mere

Spørgsmål og svar. I forbindelse med light-udbud af aktiveringsforløb i henhold til Udbudslovens afsnit III

Spørgsmål og svar. I forbindelse med light-udbud af aktiveringsforløb i henhold til Udbudslovens afsnit III Spørgsmål og svar I forbindelse med light-udbud af aktiveringsforløb i henhold til Udbudslovens afsnit III Version 2, 18. oktober 2017 Spørgsmål og svar Egedal Kommune har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet

Læs mere

26.06.2014. Tilbudsgrundlag. Offentligt udbud af salg af Administrationsbygninger og bibliotek i Støvring. Hobrovej 88 90 Bavnebakken 9.

26.06.2014. Tilbudsgrundlag. Offentligt udbud af salg af Administrationsbygninger og bibliotek i Støvring. Hobrovej 88 90 Bavnebakken 9. 26.06.2014 Tilbudsgrundlag Offentligt udbud af salg af Administrationsbygninger og bibliotek i Støvring Hobrovej 88 90 Bavnebakken 9 Side 1 af 5 Indhold: 1) Orientering a) Udbuddet b) Sælgeren c) Tilbudsgrundlag

Læs mere

Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kanoer på Storåen.

Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kanoer på Storåen. Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kanoer på Storåen. Tidsplan 01.04 2016 Annoncering af koncessionsaftalen 15.04.2016 Frist for afgivelse af spørgsmål 22.04.2016 kl. 12 Frist for afgivelse

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af korte mestringsforløb for ny-sygemeldte på sygedagpengeområdet

Konkurrenceudsættelse af korte mestringsforløb for ny-sygemeldte på sygedagpengeområdet Konkurrenceudsættelse af korte mestringsforløb for ny-sygemeldte på sygedagpengeområdet Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune annoncerer hermed en 1 årig kontrakt vedr. korte mestringsforløb for ny-sygemeldte

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Spørgsmål og svar. I forbindelse med light-udbud af aktiveringsforløb i henhold til Udbudslovens afsnit III

Spørgsmål og svar. I forbindelse med light-udbud af aktiveringsforløb i henhold til Udbudslovens afsnit III Spørgsmål og svar I forbindelse med light-udbud af aktiveringsforløb i henhold til Udbudslovens afsnit III Version 3, 20. oktober 2017 Spørgsmål og svar Egedal Kommune har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet

Læs mere

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune,

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Kommune er som offentlig arbejdsgiver forpligtet til at deltage aktivt i de arbejdsmarkedsordninger og reguleringer som vedtages.

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

7. Udbud. Spørgsmål og svar offentliggjort 21.11.2012

7. Udbud. Spørgsmål og svar offentliggjort 21.11.2012 7. Udbud Spørgsmål og svar offentliggjort 21.11.2012 Der mangler svar på nogle af spørgsmålene. Disse vil blive besvaret senere dog senest d. 30.11.2012. Nr. Spørgsmål Svar 1 Pakke 772 Sydtrafik anmodes

Læs mere

Denne skrivelse har til formål at give et overblik over, hvordan nytteindsats kan bruges i beskæftigelsesindsatsen.

Denne skrivelse har til formål at give et overblik over, hvordan nytteindsats kan bruges i beskæftigelsesindsatsen. Orienteringsskrivelse 17. december 2013 Nytteindsats Denne skrivelse har til formål at give et overblik over, hvordan nytteindsats kan bruges i beskæftigelsesindsatsen. 1. Kort og godt om nytteindsats

Læs mere

Annoncering af evalueringsopgave angående botilbud for unge kvinder og botilbud for unge par

Annoncering af evalueringsopgave angående botilbud for unge kvinder og botilbud for unge par Annoncering af evalueringsopgave angående botilbud for unge kvinder og botilbud for unge par Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration annoncerer hermed følgende opgave: Evaluering af Rehabiliteringscentret

Læs mere

Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje for Aarhus Kommune

Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje for Aarhus Kommune Annonce Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje for Aarhus Kommune Aarhus Kommune, Natur og Miljø udbyder herved udførelse af grøn pleje i Natur og Miljøs distrikt Syd. Udbuddet gennemføres som et begrænset

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Folketinget Beskæftigelsesudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 25. marts 2015 Kontor:

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen UDBUDSBETINGELSER for Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Telefon

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Generelle vilkår for Tilbudsafgivelse. Touchskærme til 72 arbejdsenheder i Sundhed og Omsorg

Generelle vilkår for Tilbudsafgivelse. Touchskærme til 72 arbejdsenheder i Sundhed og Omsorg Sundhed og Socialservice Generelle vilkår for Tilbudsafgivelse Touchskærme til 72 arbejdsenheder i Sundhed og Omsorg Udbud på touchskærme og pocket pc er til 72 arbejdsenheder i Sundhed og Omsorg Side

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport September 2015 Indhold 1 Vejledningens formål... 3 1.1 Hvilke projekter kan der gives støtte til?...

Læs mere

Eksempel på uddannelsesplan 1

Eksempel på uddannelsesplan 1 Eksempel på uddannelsesplan 1 Uddannelsesplan Brobygning til uddannelse For unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse. Uddannelsesplanen har til formål at understøtte uddannelsessigtet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Instruktion til udfyldelse af tilbudsliste vedrørende udbud af beskæftigelsesrettede forløb ved Jobcenter Horsens

Instruktion til udfyldelse af tilbudsliste vedrørende udbud af beskæftigelsesrettede forløb ved Jobcenter Horsens Instruktion til udfyldelse af tilbudsliste vedrørende udbud af beskæftigelsesrettede forløb ved Jobcenter Horsens Dette faneblad er en instruktion til, hvordan Bilag 2 - Tilbudsliste skal udfyldes. Bilag

Læs mere

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats.

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats. 2. Budgetmål i 2016 Afsnittet er en samlet beskrivelse af målsætningerne for beskæftigelsesområdet og dækker derfor også indsatsområder under bevillingsområde 3.2 og 3.3. Randers kommunes beskæftigelsesmål

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Spørgsmål og svar til annoncering af Danskundervisning af udlændinge

Spørgsmål og svar til annoncering af Danskundervisning af udlændinge Spørgsmål og svar til annoncering af Danskundervisning af udlændinge Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar offentliggøres på www.fredericia.dk For

Læs mere

BLANKET TIL PRÆKVALIFIKATION

BLANKET TIL PRÆKVALIFIKATION BLANKET TIL PRÆKVALIFIKATION Ansøgerne anmodes om at indsætte alle dokumenter til prækvalifikationen i en mappe med følgende indholdsfortegnelse og indhold: Dokumentationskrav Økonomiske nøgletal Udvælgelseskriterier

Læs mere

UDBUD AF DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE

UDBUD AF DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE UDBUD AF DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Haslev den 26. april 2016 Faxe Kommune har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet. Alle spørgsmål er anonymiseret

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015 1 Indhold INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER ALBERTSHØJ ETAPE 3

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER ALBERTSHØJ ETAPE 3 7.3.2018 01 PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER ALBERTSHØJ ETAPE 3 1. INDLEDNING På bygherrens vegne skal vi med henvisning til den offentliggjorte udbudsbekendtgørelse opfordre Dem til at søge om prækvalifikation

Læs mere

Administrationsgrundlag - Sociale klausuler Indhold

Administrationsgrundlag - Sociale klausuler Indhold Administrationsgrundlag - Sociale klausuler Indhold Indledning... 2 Jura... 2 Udbudsformer... 4 Tærskelværdier og egnethedsvurdering... 5 Egnethed... 6 Kædeansvar i kontrakter... 7 Idekatalog over sociale

Læs mere

Spørgsmål og svar. I forbindelse med light-udbud af aktiveringsforløb i henhold til Udbudslovens afsnit III

Spørgsmål og svar. I forbindelse med light-udbud af aktiveringsforløb i henhold til Udbudslovens afsnit III Spørgsmål og svar I forbindelse med light-udbud af aktiveringsforløb i henhold til Udbudslovens afsnit III Version 1, 13. oktober 2017 Spørgsmål og svar Egedal Kommune har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Annonceringsbetingelser 1 Indhold 1. Indledning til Annonceringsbetingelser... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Geografisk afgrænsning... 3 2. Annonceringsmaterialets bestanddele...

Læs mere