Spørgsmål/svar svar ift. tilbud på leverance af beskæftigelsesfremmende tilbud for ledige og sygemeldte borgere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål/svar svar ift. tilbud på leverance af beskæftigelsesfremmende tilbud for ledige og sygemeldte borgere"

Transkript

1 Spørgsmål/svar svar ift. tilbud på leverance af beskæftigelsesfremmende tilbud for ledige og sygemeldte borgere Nummer Spørgsmål Svar 1 Jeg har et par spørgsmål til udbudsmaterialet omkring vejlednings- og jobsøgningsforløb med virksomhedspraktikformidling for forsikrede ledige: Der ønskes en bred kompetenceafklaring blandt andet inden for faglighed og geografisk mobilitet. Der angives på side 6 i udbudsmaterialet, at tilbudsgiver skal levere en Kompetenceprofil til den enkelte kursist. Hvad lægger Syddjurs Kommune i udarbejdelsen af en Kompetenceprofil? Hvilket indhold/omfang forventes den at have? Syddjurs Kommune ønsker dog, at tilbudsgiver kommer med deres bud på, hvorledes man vil løse denne opgave, og hvad kompetenceprofilen vil indeholde. 2 Jeg har et par spørgsmål til udbudsmaterialet omkring vejlednings- og jobsøgningsforløb med virksomhedspraktikformidling for forsikrede ledige: I forbindelse med prisberegning side 7 i udbudsmaterialet står der: Der afregnes kun for gennemførte forløb inklusiv 4 ugers virksomhedspraktik. Undtaget herfra er, såfremt borgeren kommer i ordinært arbejde eller uddannelse. Hvis borgere går i ordinært arbejde eller uddannelse under forløbet, afregnes der for hele perioden (det fulde beløb). Der vil ikke være en særlig bonus. Vil Syddjurs Kommune præcisere hvordan der afregnes, hvis kandidaten går i ordinært job eller uddannelse uden/inden hele forløbet er gennemført? 3 Ad. Afsnit 3. Nøgletal for den opgave, der indhentes tilbud på. Kan det præciseres hvorvidt kontrakternes omfang (volumen) er de tal som er nævnt i kravspecifikationerne pr. delaftale (henholdsvis 20,60,12 borgere)? Delaftale 1: Syddjurs Kommune forventer at henvise 20 borgere pr. måned. Men det garanteres ikke. Side 1 af 12

2 Delaftale 2: Syddjurs Kommune forventer at henvise 60 borgere pr. måned. Men det garanteres ikke. 4 Ad. Afsnit 5. Generelle krav Delaftale 3: Der er tale om 12 helårspladser. Kan det præciseres hvad kvalitetsmålenes definition er, eller hvor de er beskrevet pr. deltilbud? 5 Ad. Afsnit 6.3 Henvisning og genindtræden Der henvises til kravene i afsnit 6. Der er i kravspecifikationerne beskrevet henvisningsproceduren. Kan det præciseres hvad der menes med Genindtræden? Og hvordan udmøntes den? 6 Spørgsmål til: Standard vilkår for kontrakt Hvis der har været afbrydelse i forløbet af længere varighed, vurderer Jobcentret om borgeren skal genhenvises eller genindtræde (fortsætte forløbet). Ad. 11 Opsigelse Hvilke vilkår/omstændigheder skal være til stede for at kontrakten kan opsiges? 7 Spørgsmål til: Standard vilkår for kontrakt Opsigelse kan blandt andet skyldes konjunkturændringer, lovændringer, mislighold m.m. Ad. 17 Misligholdelse Kan ordregiver uddybe, hvor mange gange gentagne gange er? Kan ordregiver præcisere og uddybe, hvor snævert enhver tilsidesættelse tolkes? 8 Spørgsmål til: Kravspecifikation beskæftigelsesfremmende tilbud 1 Gentagne gange er mere end én gang. Det præciseres, at der med enhver tilsidesættelse menes enhver tilsidesættelse. Ad. Afsnit 3.1. Omfang af opgaven, der indhentes tilbud på Kan det præciseres hvor mange forløb der skal afvikles over kontaktens varighed, 17 Der vil blive henvist til et forløb pr. måned. Altså 17 forløb. Side 2 af 12

3 måneder? Ad. Afsnit 6.4. Produkter Det anføres i afsnittet at tilbudsgiver skal i forhold til den enkelte kursist levere: Opdateret ansøgningsmateriale : Kan det præciseres om der menes andet en ansøgning og CV? Tilbudsgiver vurderer, om borgere har brug for andet end det nævnte. Kompetenceprofil : Skal der benyttes Jobcenter Syddjurs kompetenceprofilskabelon, eller kan tilbudsgiver lave egen skabelon? Kan det præciseres om der kan arbejdes videre på allerede eksisterende kompetenceprofil? Tilbudsgiver udarbejder selv skabelon til kompetenceprofillen. Der vil typisk ikke allerede forefinde kompetenceprofil. Tilbudsgiver udfærdiger standardblanketter Kan det præciseres hvorvidt der er tale om andre blanketter end AB131? Der er udelukkende tale om AB131. Ad. Afsnit 6.5. Resultat og effekt. Der står i materialet anført at 100 % er i virksomhedspraktik senest 2 uger efter endt forløb. Er det at betragte som misligholdelse af kontrakten, og hermed afbrydelse af samarbejdet såfremt det ikke lykkes at bringe 100 % i virksomhedspraktik efter 4 ugers indsats? Hvis tilbudsgiver ikke lever op til dette krav, vil Syddjurs Kommune overveje at finde en anden samarbejdspartner. Hvilke kriterier lægges i øvrigt til grund ved overvejelse af succeskriterier? Der ligges vægt på, at der er tale om virksomhedspraktikker, som matcher de ledige, som vil forbedre de lediges jobmuligheder. Ydermere skal de ledige føler sig medinddraget. Side 3 af 12

4 Ad. Afsnit 7.1 Tilsyn Der anføres i udbudsmaterialet at På baggrund af kravspecifikationerne skal Tilbudsgiver iværksætte de fornødne instruktioner og procedurer til sikring og kontrol af levering af de aftalte ydelser. Kan det præciseres om der foreligger mindstekrav, og i så fald hvilke, til sådan fornøden instruktion og procedure omkring sikring og kontrol af ydelsen? Syddjurs Kommune vil blandt andet fører tilsyn ift. - Resultat - Brugertilfredshed - Samarbejde/Kommunikation - Fremmøde Ad. Afsnit 8. Prisberegning. I tilfælde af at ordregiver annullerer virksomhedspraktik eller virksomhedspraktik af anden grund ikke gennemføres (sygdom, hospitalsindlæggelse, dødsfald, fraflytning, brand, force majure, konkurs mv), hvorledes finder afregning sted for forudgående arbejde? 9 Spørgsmål til: Kravspecifikation beskæftigelsesfremmende tilbud 2 Der er fuld afregning, hvis virksomhedspraktikken er etableret og påbegyndt. Ad. Afsnit 4 Beskrivelse af den opgave der indhentes tilbud på Der står i udbudsmaterialet at Der drejer sig om Virksomhedspraktikformidling iht Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap. 11 for forsikrede ledige. Hvem har opfølgningsforpligtelsen af virksomhedspraktikken? Jobcentret har opfølgningsforpligtigelsen, der er udelukkende tale om formidling. Ad. Afsnit 6.2 Løsningsbeskrivelse og aktiviteter Det ønskes præciseret hvorvidt tidsrammen for etablering af virksomhedspraktik på 4 uger, er fra visitationstidspunkt eller fra første samtale med borgeren. Tidsrammen på de 4 uger ift. etablering af en virksomhedspraktik er fra henvisningstidspunktet. Ad. Afsnit 6.4 Produkter. Tilbudsgiver udfærdiger standardblanketter Kan det præciseres hvorvidt der er Der er udelukkende tale om AB131. Side 4 af 12

5 tale om andre blanketter end AB131? Ad. Afsnit 6.5. Resultat og effekt. Der står i materialet anført at 95 % er i virksomhedspraktik indenfor 4 uger. Er det at betragte som misligholdelse af kontrakten, og hvad er konsekvensen såfremt det ikke lykkes at bringe 95 % i virksomhedspraktik efter 4 ugers indsats? Hvis tilbudsgiver ikke lever op til dette krav, vil Syddjurs Kommune overveje at finde en anden samarbejdspartner. Hvilke kriterier lægges i øvrigt til grund ved overvejelse af succeskriterier? Der ligges vægt på, at der er tale om virksomhedspraktikker, som matcher de ledige, som vil forbedre de lediges jobmuligheder. Ydermere skal de ledige føler sig medinddraget. Ad. Afsnit 8. Prisberegning. I tilfælde af at virksomhedspraktik ikke gennemføres evt pga sygdom, hospitalsindlæggelse, dødsfald, fraflytning, brand, force majure, konkurs mv, hvorledes finder afregning sted for forudgående arbejde? 10 Spørgsmål til: Kravspecifikation beskæftigelsesfremmende tilbud 3 Der er fuld afregning, hvis virksomhedspraktikken er etableret og påbegyndt. Ad. Afsnit 4. Beskrivelse af den udbudte opgave Kan det præciseres hvilket produkt til hjælp til afklaring af den videre indsats Jobcenteret ønsker fra tilbudsgiver? Syddjurs Kommune ønsker, at tilbudsgiver fortæller, hvad de agter at gøre for at nå målet. Ad. Afsnit 6.2. Løsningsbeskrivelse og aktiviteter Kan det præciseres hvad der menes med løbende og tæt samarbejde? Her tænkes på en ugentlig/fjorten-dags status mail, kort, hvor tilbudsgiver beskriver ugens aktiviteter og evt. progression/barrierer. Derudover efter behov fællesmøde med borger og tlf. kontakt. Side 5 af 12

6 Ad. Afsnit 6.4. Produkter Kan indhold af statuskoncept udarbejdet af Jobcenteret præciseres? Jobcentret udarbejder en skabelon til statusbeskrivelse for forløbets afslutning. Den skal, når det er relevant, kunne indgå i den forberedende plan ift. rehabiliteringsteamet. Den kan i så fald være omfattende, i modsætning til forløb der afsluttes med raskmelding. Ad. Afsnit 6.5. Resultat og effekt. Der står i materialet anført at 95 % bliver klar til virksomhedspraktik, omplacering i andet job eller revalidering. Er det at betragte som misligholdelse af kontrakten, og hvad er konsekvensen såfremt det ikke lykkes at bringe 95 % klar til virksomhedspraktik, omplacering i andet job eller revalidering? Hvis tilbudsgiver ikke lever op til dette krav, vil Syddjurs Kommune overveje at finde en anden samarbejdspartner. Hvis der er tale om fejlhenvisninger fra Jobcentrets side, får det naturligvis ingen konsekvenser for tilbudsgiver. Ad. Afsnit 7.1. Tilsyn Der anføres i udbudsmaterialet at På baggrund af kravspecifikationerne skal Tilbudsgiver iværksætte de fornødne instruktioner og procedurer til sikring og kontrol af levering af de aftalte ydelser. Kan det præciseres om der foreligger mindstekrav, og i så fald hvilke, til sådan fornøden instruktion og procedure omkring sikring og kontrol af ydelsen? Syddjurs Kommune vil blandt andet fører tilsyn ift. - Resultat - Brugertilfredshed - Samarbejde/Kommunikation - Fremmøde 11 Tillægsspørgsmål til kravspecifikationerne: Deltilbud 2: Afsnit 4. Beskrivelse af den opgave der indhentes tilbud på. Opgaven drejer sig om virksomhedspraktikformidling iht Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats kap 11. for forsikrede ledige. Jobcentret har opfølgningsforpligtigelsen, der er udelukkende tale om formidling. Side 6 af 12

7 Hvem har ansvaret for opfølgningen af praktikperioden, når praktikken er formidlet? Overgives praktikopfølgningen til Jobcenteret, ved virksomhedspraktikkens indgåelse, eller bevares opfølgningen ved tilbudsgiver? 12 Pkt. 10.3, Tilbudsgivers økonomisk og finansiel formåen: Her hedder det i forbindelse med krav om seneste 3 revisorpåtegnede årsrapporter, at revisor skal anføre soliditetstal samt tilbudsgivers omsætning indenfor relevant leveranceområde samt relevant geografisk område. Vil Jobcenter Syddjurs uddybe, hvad der i denne forbindelse anses for at være relevant geografisk område? Normalt dokumenterer årsrapporter omsætning på landsplan, og det vil være forbundet med omkostninger at få udført ekstra arbejde i forbindelse med indhentning af nye tal fra revisor. 13 Bilag 2, Produkter : Refereres der til de i pkt. 6.4 nævnte produkter i de respektive delaftaler, eller hvad menes der hermed? Revisorpåtegning frafaldes ved soliditetstal. Det accepteres at tilbudsgivers økonomisk ansvarlige anfører soliditetstal. Østjylland vurderes som værende relevant geografisk område. Det accepteres at tilbudsgivers økonomisk ansvarlige anfører soliditetstal. Ja, der refereres til de respektive kravspecifikationer. 14 Bilag 1 og 2: Kan der evetuelt lægges nye skabeloner ud, hvori det er muligt at lave afsnitsinddeling, punktopstilling, fremhævelser, figurer m.v. (ikke muligt på nuværende tidspunkt)? 15 Delaftale 3: Hvordan opgøres årspladser er der tale om løbende 12 henviste eller? 16 Pkt (Betingelser for tilbudsindhentning), Økonomisk og finansiel formåen: Der skal vedlægges 3 revisorpåtegnede årsrapporter. Disse udgør for X vedkommende tilsammen et betragteligt antal sider Bilag 1 skal bruges i nuværende form. Det er tilladt at udarbejde en ny skabelon af bilag 2, hvis samme dispositionen følges. Ja, der vil løbende være 12 henviste. Ja, der er tilstrækkeligt at årsrapporterne vedlægges i papirformat én gang. Årsrapporterne skal ligeledes være vedhæftet den elektroniske versi- Side 7 af 12

8 (67 i alt). Er det tilstrækkeligt at vedlægge årsrapporterne én gang og ikke som med de øvrige bilag et sæt per deltilbud? 17 Spørgsmål til deltilbud 3: Vejledningsforløb for Sygedagpengemodtagere kat. 2 on. 1. Forventes det, at borgerne er klar til opstart den 1. august 2013? Eller vil der blive tale om en indledende opstartsfase fra den 1. august og sidenhen opstart af borgerforløb efter eksempelvis 14 dage? Jobcentret forventer, at udbyder kan tage imod de første borgere d. 1. august. Henvisning vil foregå via SikkerMail. 2. Der står, at borgerne henvises elektronisk. Vil dette foregå pr. mail, eller skal man som leverandør kobles op på et bestemt sagsstyringssystem, og i så fald hvilket? 18 I Betingelser for tilbudsindhentning, pkt er angivet, at der både skal indsendes årsrapporter og erklæring om omsætning. Vi indsender de seneste 3 revisorpåtegnede årsrapporter. Disse vedrører X som er den virksomhed, der byder på kontrakten og som har hele sin omsætning inden for det relevante område (aktør og leverandør i beskæftigelsesindsatsen) og ikke andre områder. Ja, erklæring beskrevet i dot 2 skal indsendes uagtet at tilbudsgivers samlede omsætning kun sker i relevant aktivitetsområde. I årsrapporterne angives både soliditetstal og omsætning. Er det derfor nødvendigt også at indsende erklæring som beskrevet i dot nr. 2? 19 Af betingelser for tilbudsindhentning, p. 8 fremgår det, at tilbudsgiver skal fremsende oversigt med kapacitetsskema. Kan JC Syddjurs uddybe dette? Kapacitetsskema skal synliggøre eventuelle ledige pladser. 20 Af betingelser for tilbudsindhentning, p. Side 8 af 12

9 10.3 fremgår det, at: Tilbudsgiver skal fremsende tilbudsgivers omsætning indenfor relevant leveranceområde. Kan leveranceområde præciseres? Områder, som ligner eller er beslægtede med opgaven. Tilbudsgiver skal fremsende tilbudsgivers omsætning indenfor relevant geografisk område. Kan relevant geografisk område præciseres? Østjylland vurderes som relevant geografisk område. Tilbudsgiver skal vedlægge erklæring om tilbudsgivers omsætning indenfor det relevante tjenesteområde. Kan tjenesteområde præciseres Skal ovennævnte erklæring underskrives af revisor? 21 Af betingelser for tilbudsindhentning, p fremgår det, at tilbuddet skal have fremmøde i Syddjurs kommune. Er det - til afvikling af forløb 2 virksomhedspraktikformidling - et krav at der er fremmøde i Syddjurs kommune, eller vil det være ok, hvis forløbet afvikles med fremmøde i Aarhus kommune? 22 Af betingelser for tilbudsindhentning, p fremgår det, at tilbudsgiver skal redegøre for den konkrete fysiske indretning af de lokaler, hvor opgaven skal løses. Hvorledes forholder tilbudsgiver sig, såfremt vi ikke har eksisterende lokaler? 23 Af kravspecifikation 2 virksomhedspraktikformidling, p. 3.1 fremgår det, at der forventes henvist 60 borgere pr. måned. Vil disse blive henvist på én gang eller løbende? Såfremt de bliver henvist løbende, hvilken kadence kan tilbudsgiver da forvente? Revisorpåtegning frafaldes ved soliditetstal. Det accepteres at tilbudsgivers økonomisk ansvarlige anfører soliditetstal indenfor relevant leveranceområde samt relevant geografisk område. Fremmøde skal finde sted i Syddjurs Kommune. I så fald skal tilbudsgiver oplyse, hvor i kommunen man vil etablere sig samt hvorledes. Det forventes, at der vil blive henvist borgere pr. uge. 24 Af kravspecifikation 2 virksomhedsprak- Jobcentret kan ikke specificere Side 9 af 12

10 tikformidling, p. 4 fremgår det, at målgruppen er forsikrede ledige. Kan jobcenteret specificere ift. ledighedsanciennitet? 25 Af kravspecifikation 2 virksomhedspraktikformidling, p. 6.2 fremgår det, at der skal etableres et tilbud inden for en tidsramme på 4 uger. Kan jobcenteret præcisere, om det er inden for 4 uger efter henvisning, eller inden for 4 uger efter 1. personlige kontakt med borgeren? 26 Er det korrekt opfattet, øverst side 6, at det informationsmateriale - herunder brochure, som tilbudsgiver skal udfærdige, ikke skal medsendes tilbuddet, men blot skal foreligge ved kontraktindgåelse? ledighedsanciennitet. Der vil være tale om både nyledige og langstidsledige. Tidsrammen på de 4 uger ift. etablering af en virksomhedspraktik er fra henvisningstidspunktet. Det er korrekt. 27 Skal mindstekravene i pkt. 8 kommenteres i tilbudsmaterialet, eller antages de for accepteret blot ved afgivelse af tilbud? Såfremt vi ønsker at afgive tilbud på 2 delaftaler, skal der så udarbejdes/printes 2 sæt af bilag 1, 2 og 5? Alle tilbud skal afleveres som et selvstændigt tilbud. Er det tilladeligt, at udarbejde en besvarelse af bilag 1 og 2 i et andet format men med nøjagtig samme oplysninger og disposition - end de nuværende skabeloner, der ikke levner megen plads til at opsætte tilbuddet letlæseligt, indsætte figurer mv? Bilag 1 skal bruges i nuværende form. Det er tilladt at udarbejde en ny skabelon af bilag 2, hvis samme dispositionen følges. Hvis dette ikke er tilfældet, er det da tilladeligt, at vedlægge CV og Referencer som selvstændige bilag eller skal de indarbejdes i Bilag 1-skabelonen? CV er og referencer må gerne vedlægges som et selvstændige bilag. 28 Vedr. Vejledningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Side 10 af 12

11 Beskæftigelsesindsats Kap. 10 for Sygedagpengemodtagere kategori 2 Hvad er begrundelsen for, at der ønskes 20 aktivitetstimer pr. uge pr. borger? Er det diskvalificerende at byde ind med et 10- timersforløb, som jo så kan prissættes tilsvarende lavere? Syddjurs Kommune ønsker et 20 timers forløb grundet gode erfaringer med dette timetal. Tilbud under dette, vil ikke komme i betragtning. Er det et krav, at der stilles pc ere til rådighed? Ja, i et vist omfang. Såfremt det er muligt, ønskes en uddybning af målgruppen: er det nysygemeldte, sene sager, borgere primært i beskæftigelse, eller primært ledige? Det er sygemeldte med behov for en skærpet indsats ift. samtaler og coaching. Det kan være ny-sygemeldte, men typisk har de længere varighed. Er det korrekt, at der skal angives 2 ugepriser? Hhv. en ugepris for uge 1-4 og en ugepris for uge Ja, det er korrekt. Er det korrekt forstået, at tilbuddet IKKE skal omfatte udplacering i praktik? Dvs. udplacering varetages af jobcentrets virksomhedskonsulenter? 29 Vedr. Virksomhedspraktikformidling i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats Kap. 11 for forsikrede ledige Tilbudsgiver skal hjælpe med at finde virksomhedspraktikker i samarbejde med Jobcentrets virksomhedskonsulenter. Jobcentret laver etableringen, dokumenter mv. Det ønskes uddybet, hvilken prismodel der benyttes. Ønskes en ugepris, en fastpris pr. borgerforløb eller andet? Der ønskes et fast beløb pr. borger for etablering af virksomhedspraktik. 30 Vil det blive accepteret, at vi kommer med soliditetstal gældende for virksomheden på landsplan, men derimod oplyser omsæt- Det accepteres, at tilbudsgivers økonomiske ansvarlige anfører tilbudsgivers soliditets- Side 11 af 12

12 ning for region østjylland? tal. Inden for relevant leveranceområde, samt relevant geografisk område frafaldes. Der er foretaget rettelse i spørgsmål/svar nr.12 som konsekvens af svar på spørgsmål/svar nr. 30. Side 12 af 12

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb a-dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb a-dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb a-dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står

Læs mere

Kravspecifikation beskæftigelsesfremmende tilbud

Kravspecifikation beskæftigelsesfremmende tilbud Kravspecifikation beskæftigelsesfremmende tilbud 1. Vejlednings- og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap. 10 for forsikrede ledige med virksomhedspraktikformidling i.h.t. Lov

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Kravspecifikation beskæftigelsesfremmende tilbud

Kravspecifikation beskæftigelsesfremmende tilbud Kravspecifikation beskæftigelsesfremmende tilbud 2. Virksomhedspraktikformidling i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats Kap. 11 for forsikrede ledige Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Den nuværende

Læs mere

Beskæftigelsesrettede forløb ved Jobcenter Horsens Opdateret den 21-06-2016

Beskæftigelsesrettede forløb ved Jobcenter Horsens Opdateret den 21-06-2016 Beskæftigelsesrettede forløb ved Jobcenter Horsens Opdateret den 21-06-2016 Nr. 1 Dato for modtagelse af spørgsmål Dato for besvarelse af spørgsmål 07-06-2016 07-06-2016 2 07-06-2016 07-06-2016 Spørgsmål

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i Region Syddanmark 10/14041

Spørgsmål & Svar. Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i Region Syddanmark 10/14041 & Svar 1 & Svar Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i 10/14041 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. ene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor.

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

Kontakt- og aktiveringsforløb for ledige LVUere, MVUere og tidligere ledere

Kontakt- og aktiveringsforløb for ledige LVUere, MVUere og tidligere ledere Kontakt- og aktiveringsforløb for ledige LVUere, MVUere og tidligere ledere Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/32627843.aspx Konkurranse type: Anbudskonkurranse Betalingsbetingelser

Læs mere

Spørgsmål og svar til annoncering af Danskundervisning af udlændinge

Spørgsmål og svar til annoncering af Danskundervisning af udlændinge Spørgsmål og svar til annoncering af Danskundervisning af udlændinge Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar offentliggøres på www.fredericia.dk For

Læs mere

Tidligere pris + ((reguleringsprocent - år/100) x Tidligere pris)

Tidligere pris + ((reguleringsprocent - år/100) x Tidligere pris) Rettelser/tilføjelser samt skriftlige spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Rettelser/tilføjelser til udbudsmaterialet har følgende rettelser/tilføjelser til udbudsmaterialet: Rettelse/tilføjelse 1: Kontrakten

Læs mere

Udbud på levering af brændstoffer Version 7. marts 2014

Udbud på levering af brændstoffer Version 7. marts 2014 Udbud på levering af brændstoffer Version 7. marts 2014 Nr. Dato for modtagelse af spørgsmål Dato for besvarelse af spørgsmål Spørgsmål 1 27-02-2014 07-03-2014 Delaftale 2 kontokortordning til tankstationer

Læs mere

Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015

Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015 Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015 Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmaterialet Besvaret 29. maj 2015 1. Udbudsmaterialet pkt. 2.3: Vil det

Læs mere

Spørgsmål / svar. pr. 5. november 2012. vedr. udbud af Tolkeydelser 1-23-4-101-31-12

Spørgsmål / svar. pr. 5. november 2012. vedr. udbud af Tolkeydelser 1-23-4-101-31-12 Spørgsmål / svar pr. 5. november 2012 vedr. udbud af Tolkeydelser 1-23-4-101-31-12 Spørgsmål 1: Generelt Kan vores materiale brugt til det annullerede udbud anvendes i relation til den nye udbudsforretning,

Læs mere

Spørgsmål - svar. EGF-udbud 4 ugers afklaring

Spørgsmål - svar. EGF-udbud 4 ugers afklaring Spørgsmål - svar EGF-udbud 4 ugers afklaring Spørgsmål 1: Hvornår udbydes de næste forløb til fase 2? Svar 1:Der forventes kontraktindgåelse til dette udbud i uge 13. Det forventes, at evt. udbud til forløb

Læs mere

Samarbejdsaftale om. straksaktivering

Samarbejdsaftale om. straksaktivering Samarbejdsaftale om mellem straksaktivering Drift og Service Rønnevangsalle 5 3400 Hillerød og Jobcenter Hillerød Trollesmindealle 27 3400 Hillerød [1] Indledning: Denne samarbejdsaftale mellem Drift og

Læs mere

Annoncering af kontakt- og aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg. Kravspecifikation

Annoncering af kontakt- og aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg. Kravspecifikation Annoncering af kontakt- og aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Kravspecifikation 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til kravspecifikation... 4 1.1. Formål og overordnede

Læs mere

Jobcenter 29-08-2013. Udbud af beskæftigelsefremmende aktiviteter: Spørgsmål svar - prækvalifikation

Jobcenter 29-08-2013. Udbud af beskæftigelsefremmende aktiviteter: Spørgsmål svar - prækvalifikation NOTAT Jobcenter 29-08-2013 Udbud af beskæftigelsefremmende aktiviteter: Spørgsmål svar - prækvalifikation Spørgs Spørgsmål mål nr. 1 Vedr. pkt. 5 i virksomhedsbeskrivelsen (bilag 1): Hvad er indeholdt

Læs mere

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Sagsnr. 1-23-4-101-25-13 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af laboratorie og husholdnings køleskabe, fryseskabe, køle-/fryseskabe og ultra lav temperatur frysere 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie

Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie Spørgsmål: Spørgsmål 1: Delaftale 1: - Er det korrekt forstået, at der på denne delaftale vil blive valgt 5 leverandører

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelser og opgaver... 4 3. Udbydende myndighed... 5 4. Udbudsmaterialet...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

Spørgsmål og svar. I forbindelse med light-udbud af aktiveringsforløb i henhold til Udbudslovens afsnit III

Spørgsmål og svar. I forbindelse med light-udbud af aktiveringsforløb i henhold til Udbudslovens afsnit III Spørgsmål og svar I forbindelse med light-udbud af aktiveringsforløb i henhold til Udbudslovens afsnit III Version 3, 20. oktober 2017 Spørgsmål og svar Egedal Kommune har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og 3

Brugertilfredshedsundersøgelse Kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og 3 DECEMBER 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse Kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og 3 Svendborg Brugertilfredshedsundersøgelse 2 Brugerundersøgelse Denne rapport indeholder resultatet af den brugerundersøgelse

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 1. Halvår 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 3 Køn... 4 Alder... 4 Tilbud...

Læs mere

UDBUD AF DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE

UDBUD AF DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE UDBUD AF DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Haslev den 26. april 2016 Faxe Kommune har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet. Alle spørgsmål er anonymiseret

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786 3. September 2010 Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel Sagsnr. 10/2786 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser Disposition for tilbud Kravspecifikation Tilbudspriser

Læs mere

Spørgsmål / svar pr. 11. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem

Spørgsmål / svar pr. 11. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem Spørgsmål / svar pr. 11. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem Revideret fra spørgsmål 8 Spørgsmål 1 Administrationsgebyrer: Skal det

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Udbud af Personlig hygiejne og desinfektion 07/12232

Spørgsmål & Svar. Udbud af Personlig hygiejne og desinfektion 07/12232 Spørgsmål & Svar 1 Spørgsmål & Svar 07/12232 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor. Dokumentet

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Sagsnr. 1-23-4-101-11-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af Hardware til digitale skilte, infoskærme, digitale standere og skærme til patientstuer 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

Samlet oversigt af 30.8.2013 over spørgsmål og svar til EU-udbud 2013/S 160-279148 udbud af genbrugshjælpemidler for indkøbssamarbejdet Limfjord Vest

Samlet oversigt af 30.8.2013 over spørgsmål og svar til EU-udbud 2013/S 160-279148 udbud af genbrugshjælpemidler for indkøbssamarbejdet Limfjord Vest Indhold Generelle forhold... 4 Diverse spørgsmål... 4 Referenceliste... 5 Afsnit 2.10 - delaftaler... 6 Afsnit 2.15 udvælgelseskriterier... 7 Afsnit 2.16 tildelingskriterium... 8 Afsnit 2.3 sprog... 9

Læs mere

Spørgsmål og svar. I forbindelse med light-udbud af aktiveringsforløb i henhold til Udbudslovens afsnit III

Spørgsmål og svar. I forbindelse med light-udbud af aktiveringsforløb i henhold til Udbudslovens afsnit III Spørgsmål og svar I forbindelse med light-udbud af aktiveringsforløb i henhold til Udbudslovens afsnit III Version 1, 13. oktober 2017 Spørgsmål og svar Egedal Kommune har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Betingelser for annoncering Indkøb af møbler til Landstingssalen

Betingelser for annoncering Indkøb af møbler til Landstingssalen Indkøb af møbler til Landstingssalen 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Folketinget, Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K Kontaktperson: Kasper Jacoby kasper.jacoby@ft.dk Bemærk at tilbud ikke

Læs mere

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark 10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Pkt.nr. 12. Evaluering af Jobcenter. Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

Pkt.nr. 12. Evaluering af Jobcenter. Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget Pkt.nr. 12 Evaluering af Jobcenter 521067 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at udvalget tager evalueringen til efterretning Politisk beslutning: Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Spørgsmål og svar. I forbindelse med light-udbud af aktiveringsforløb i henhold til Udbudslovens afsnit III

Spørgsmål og svar. I forbindelse med light-udbud af aktiveringsforløb i henhold til Udbudslovens afsnit III Spørgsmål og svar I forbindelse med light-udbud af aktiveringsforløb i henhold til Udbudslovens afsnit III Version 2, 18. oktober 2017 Spørgsmål og svar Egedal Kommune har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet

Læs mere

Der blev svaret bekræftende på dette. På informationsmødet den 21. april 2016.

Der blev svaret bekræftende på dette. På informationsmødet den 21. april 2016. Sagsnr. 2016/S 074-128382 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 1 Udbud af Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Nr. Spørgsmål Svar Modtaget 1 Vedr. ESPD / dokumentation: Der blev stillet spørgsmål til den dokumentation,

Læs mere

Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud Ortopædisk fodtøj ortopædiske indlæg

Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud Ortopædisk fodtøj ortopædiske indlæg Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud af Ortopædisk fodtøj og ortopædiske indlæg 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Udbuddets omfang... 3 4. Udbudsmaterialets dokumenter...

Læs mere

Tilbudsgivers priser skal derfor omfatte tilbudsgivers vederlag for samtlige de af rammeaftalen

Tilbudsgivers priser skal derfor omfatte tilbudsgivers vederlag for samtlige de af rammeaftalen Bilag 3 Priser og afregning Vejledning Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af vedlagte skabelon. Tilbudsgivers priser skal derfor omfatte tilbudsgivers vederlag for samtlige de af rammeaftalen

Læs mere

Odense Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler

Odense Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler Odense Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler EU-Udbud på Lyskilder og el-artikler 201x/S xx-xxxxxx Hermed uploades til orientering spørgsmål med tilhørende svar. Svar på spørgsmål 1-3, der er modtaget

Læs mere

Jeg har nogle spørgsmål ang. materialet, der skal afleveres til prækvalifikationen, Nyt OUH, som jeg håber, du kan hjælpe med:

Jeg har nogle spørgsmål ang. materialet, der skal afleveres til prækvalifikationen, Nyt OUH, som jeg håber, du kan hjælpe med: Område: Sundhedsområdet Afdeling: Nyt OUH Journal nr.: Dato: 5. januar 2010 SPØRGSMÅL OG SVAR TIL UDBUDSBEKENDTGØRELSEN I perioden til og med 4. januar 2010 er nedenstående repræsentative spørgsmål blevet

Læs mere

Instruktion til udfyldelse af tilbudsliste vedrørende udbud af beskæftigelsesrettede forløb ved Jobcenter Horsens

Instruktion til udfyldelse af tilbudsliste vedrørende udbud af beskæftigelsesrettede forløb ved Jobcenter Horsens Instruktion til udfyldelse af tilbudsliste vedrørende udbud af beskæftigelsesrettede forløb ved Jobcenter Horsens Dette faneblad er en instruktion til, hvordan Bilag 2 - Tilbudsliste skal udfyldes. Bilag

Læs mere

EU-Udbud på Arbejdsstationer (bærbare computere, stationære computere og skærme) til Fredericia Kommune

EU-Udbud på Arbejdsstationer (bærbare computere, stationære computere og skærme) til Fredericia Kommune EU-Udbud på Arbejdsstationer (bærbare computere, stationære computere og skærme) til Fredericia Kommune Spørgsmål/svar opdateret d. 06.01.2015 Spørgsmål nr. Spørgsmål Svar 1 Spørgsmål vedrørende skærmstørrelse

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune Udbudsstrategi for Glostrup Kommune 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december 2009 om kommunal udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse jf.

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 4 Tilbud... 4

Læs mere

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 1. Hvad vil Midttrafik gøre såfremt én bestemt Hvis en byder vælger at byde på flere pakker vogn giver det økonomisk mest

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål Ofte stillede spørgsmål Kan man gå med på flere teams som underrådgiver? Da udbudsbetingelserne foreskriver, at et rådgiverteam kun kan tildeles én opgave, er det ikke muligt for en virksomhed at være

Læs mere

Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker

Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker Udbudsbrev annoncering Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Stine Sandermann Justesen 15. juni 2016 Indhold Indledning...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen) 14. februar 2008 K E N D E L S E Jysk Erhvervsbeklædning ApS (advokat Mogens Pahl Christensen,

Læs mere

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015 1 Indhold INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

Generelle vilkår. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Generelle vilkår. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Generelle vilkår Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Indhold 0 Indledning/generelle forhold 0.1 Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service 0.1.1 Simpelt Mini-udbud

Læs mere

Udbud af individuel og intensiv indsats for langtidsledige a-dagpengemodtagere

Udbud af individuel og intensiv indsats for langtidsledige a-dagpengemodtagere Udbud af individuel og intensiv indsats for langtidsledige a-dagpengemodtagere Bilag 3 Skabelon til delaftale Vesthimmerlands Kommune - Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Aftalens parter...3

Læs mere

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Virksomhedsinklusion Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Refusionsomlægningen fordrer styring af virksomehdsindsatsen Med refusionsomlægningen får vi startskuddet på en

Læs mere

Udbud på Vask og Leje af arbejdsbeklædning til Roskilde Kommune.

Udbud på Vask og Leje af arbejdsbeklædning til Roskilde Kommune. Udbud på Vask og Leje af arbejdsbeklædning til Roskilde Kommune. Generell Informasjon Versjon 5 Url http://com.mercell.com/permalink/32303922.aspx Konkurranse type: Anbudskonkurranse Betalingsbetingelser

Læs mere

Spørgsmål og svar vedr. udbud af udviklingsforløb for ledige fleksjobbere. Dato: 14. maj Nr. Spørgsmål Svar

Spørgsmål og svar vedr. udbud af udviklingsforløb for ledige fleksjobbere. Dato: 14. maj Nr. Spørgsmål Svar Spørgsmål og svar vedr. udbud af udviklingsforløb for ledige fleksjobbere Dato: 14. maj 2013 Nr. Spørgsmål Svar 1. Til afsnit 3.3. Hvor deltaljeret ønsker Kolding Kommune i tilbuddet opgjort forventede

Læs mere

EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 32-36

EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 32-36 EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 32-36 Nr. Dato for modtagelse af spørgsmål Dato for besvarelse af spørgsmål Spørgsmål Svar 32 17.2.2015 20.2.2015 Kravspecifikation 4.10 Delaftale 10:

Læs mere

BILAG 1A KRAVSPECIFIKATION. Offentligt udbud af Levering af diabeteshjælpemidler til borgerne i Norddjurs Kommune. J.nr. 13/17122

BILAG 1A KRAVSPECIFIKATION. Offentligt udbud af Levering af diabeteshjælpemidler til borgerne i Norddjurs Kommune. J.nr. 13/17122 J.nr. 13/17122 BILAG 1A KRAVSPECIFIKATION Offentligt udbud af Levering af diabeteshjælpemidler til borgerne i Norddjurs Kommune Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C T +45 72 27 00 00

Læs mere

Tilbudsindhentning. Socialstyrelsen indhenter hermed tilbud vedr.

Tilbudsindhentning. Socialstyrelsen indhenter hermed tilbud vedr. Tilbudsindhentning Socialstyrelsen indhenter hermed tilbud vedr. Udvikling, planlægning, afholdelse samt evaluering af kurser i DUÅ og PMTO med fokus på ADHD. Tilbudsindhentningen sker som et led i udmøntningen

Læs mere

Fra vejledningen Udbud-trin-for-trin. Udvælgelseskriterier

Fra vejledningen Udbud-trin-for-trin. Udvælgelseskriterier Udvælgelseskriterier Den første sortering af tilbuddene sker på baggrund af en række udvælgelseskriterier. Her er der typisk tale om en række mindstekrav, der skal sikre, at leverandøren kan magte opgaven.

Læs mere

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne:

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne: Meddelelse nr. 1/09 3. februar 2009 Arbejdsløshedsforsikringslovens : 62, stk. 1, nr. 1, og 65, stk. 1-4 Bekendtgørelse m.v.: Bekendtgørelse nr. 179 af 19. februar 2007 om rådighed Bekendtgørelse nr. 177

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål til udbudsgrupperne udbud 2013-2.513.b, udbud 2013-2.514.b og udbud 2013-2.515.b (Publiceret den 31.

Besvarelse af spørgsmål til udbudsgrupperne udbud 2013-2.513.b, udbud 2013-2.514.b og udbud 2013-2.515.b (Publiceret den 31. Besvarelse af spørgsmål til udbudsgrupperne udbud 2013-2.513.b, udbud 2013-2.514.b og udbud 2013-2.515.b (Publiceret den 31. august 2012) 1) Kunne det være muligt at få en faglig begrundelse eller en uddybning

Læs mere

Danskundervisning for voksne udlændinge og arbejdsmarkedsrettet danskundervisning

Danskundervisning for voksne udlændinge og arbejdsmarkedsrettet danskundervisning Danskundervisning for voksne udlændinge og arbejdsmarkedsrettet danskundervisning Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/36688190.aspx Tender type Tender Payment condition Cash on delivery

Læs mere

I henhold til den overordnede projektstyring, hvilke forventninger har I til antallet af styregruppemøder og milepæle i løbet af projektet?

I henhold til den overordnede projektstyring, hvilke forventninger har I til antallet af styregruppemøder og milepæle i løbet af projektet? Dato: 27. januar 2014 Sag: OK-13/13976 Sagsbehandler: /SBN/ALE Spørgsmål til udbudsmateriale om konsulentbistand til Rådet for Offentlig-Privat Samarbejdes analyse af annullerede udbud og analyse af kontrolbud

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem LO Silkeborg-Favrskov og Jobcenter Favrskov

Samarbejdsaftale mellem LO Silkeborg-Favrskov og Jobcenter Favrskov Samarbejdsaftale mellem LO Silkeborg-Favrskov og Jobcenter Favrskov Formålet med nærværende aftale er at styrke samarbejdet i forbindelse med: 1) Få de ledige ud på arbejdsmarkedet evt. via uddannelse

Læs mere

Danmark-Albertslund: Arkitektrådgivning 2014/S 077-133627. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Albertslund: Arkitektrådgivning 2014/S 077-133627. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:133627-2014:text:da:html Danmark-Albertslund: Arkitektrådgivning 2014/S 077-133627 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Case: Sygedagpenge. Oplysningsskema

Case: Sygedagpenge. Oplysningsskema Case: Sygedagpenge Case: Sygedagpenge Borger Anders kommer til skade i en fodboldkamp og det viser sig, at han udover trykkede ribben har brækket benet. Han er ansat som chauffør. Han er sygemeldt i mere

Læs mere

EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018

EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018 EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018 Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til LOV nr. 1564 af 15/12/2015 (udbudsloven). 1. Lovgrundlag

Læs mere

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet.

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet. Sagsnr.1-23-4-101-25-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar

Læs mere

Danmark-København: Bærbare datamater 2013/S 174-300328. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Bærbare datamater 2013/S 174-300328. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:300328-2013:text:da:html Danmark-København: Bærbare datamater 2013/S 174-300328 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Aftale mellem Sundhedscentret og Jobcenter Ringkøbing-Skjern

Aftale mellem Sundhedscentret og Jobcenter Ringkøbing-Skjern Aftale mellem Sundhedscentret og Jobcenter Ringkøbing-Skjern om et Motivations- og afklaringsforløb for borgere, som har et problematisk forbrug af rusmidler Aftale om Motivations- og afklaringsforløb

Læs mere

Rammekontraktbilag C Tilbudsbesvarelse

Rammekontraktbilag C Tilbudsbesvarelse Rammekontraktbilag C Tilbudsbesvarelse 1 1 Indledning I nærværende kontraktbilag indføres de udbedte forhold jf. annonceringsmaterielet. Tilbudsgiver skal således indføre besvarelser til de enkelte elementer

Læs mere

SKI's ordbog. Forklaring. Ord

SKI's ordbog. Forklaring. Ord SKI's ordbog En forklaring på begreber, der ofte bruges af SKI ver. 2.5 Ord Forklaring Aftalenummer Et tal, der henviser til en specifik rammeaftale. Hver aftale har et egentligt navn, som beskriver hvad

Læs mere

Udbud af ortopædkirurgiske behandlinger 2010

Udbud af ortopædkirurgiske behandlinger 2010 Udbud af ortopædkirurgiske behandlinger 2010 - Udbudsbetingelser og kravspecifikation Marts 2010 J.nr. 1-23-4-72-2-10 Region Midtjylland Afdeling for sundhedsplanlægning Skottenborg 26, 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Udbud af beskæftigelsesindsatsen

Udbud af beskæftigelsesindsatsen Udbud af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Odense Odense Kommune Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 1 Udbud af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Odense 1. Konkrete erfaringer med udbud af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Ny skole i Aabybro som OPS

Ny skole i Aabybro som OPS PRÆKVALIFIKATIONSBESKRIVELSE Jammerbugt Kommune November 2013 Ny skole i Aabybro som OPS INDLEDNING Dette prækvalifikationsmateriale er udarbejdet som en yderligere belysning af den udbudte opgave og som

Læs mere

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens SYGEMELDT Hvad skal du vide? Horsens Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sygemeldt og aktiv...side 3 Udbetaling af sygedagpenge...side 4 Når vi modtager din sygemelding...side 6 Opfølgning det videre

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser

Prækvalifikationsbetingelser Prækvalifikationsbetingelser Gribvand Spildevand A/S: To selvstændige rammeaftaler vedrørende henholdsvis tømning af bundfældningstanke og tømning af samletanke Forsyning Helsingør A/S: Rammeaftale vedrørende

Læs mere

Ja, det er helt i orden. 9-1-2015 26-01-2015

Ja, det er helt i orden. 9-1-2015 26-01-2015 Sagsnr. 1-23-4-101-34-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Etablering af fælles regional TV platform 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsgiver

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag Tilbudsliste (TBL) Tilbudslisten skal suppleres med besvarelse af bilag 1-8. Tilbudsgiver er bekendt med indholdet af udbudsmaterialet af 1. oktober 2012 samt eventuelt udsendte rettelsesblade og spørgsmål

Læs mere

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Indhold Indledning Vigtig... 1 Entrepriseform... 2 Lovgivning... 2 Forsikringer... 3 Byggesagsbeskrivelsen (NCC standard byggesagsbeskrivelse)...

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32512-2012:text:da:html DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2012/S 20-032512

Læs mere

Prisaftale. mellem. Syddjurs Kommune og optikere. vedrørende. optiske synshjælpemidler omfattende svagsynsoptik. Gældende fra den 19.

Prisaftale. mellem. Syddjurs Kommune og optikere. vedrørende. optiske synshjælpemidler omfattende svagsynsoptik. Gældende fra den 19. Prisaftale mellem Syddjurs Kommune og optikere vedrørende optiske synshjælpemidler omfattende svagsynsoptik Gældende fra den 19. september 2012 Prislisten offentliggøres på Syddjurs Kommunes hjemmeside

Læs mere

Lovgrundlag. Målgruppen. Formål. Indhold

Lovgrundlag. Målgruppen. Formål. Indhold Lovgrundlag Målgruppen Formål Indhold Aktiveringsindsatsen udføres i overensstemmelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1428 med ændringer gjort til d.d. samt gældende

Læs mere

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Spørgsmål 1: Vi vil gerne spørge om vi ikke kan garantere overfor udbyder at følgende er i orden:

Læs mere

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170311-2011:text:da:html DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger 2012/S 161-268522. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger 2012/S 161-268522. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:268522-2012:text:da:html DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger 2012/S 161-268522 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere