Annoncering af kontakt- og aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg. Kravspecifikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Annoncering af kontakt- og aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg. Kravspecifikation"

Transkript

1 Annoncering af kontakt- og aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Kravspecifikation 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til kravspecifikation Formål og overordnede rammer for annonceringen Rammerne for annonceringen Indsatsen hos andre aktører Beskrivelse af målgruppen Hvilke ledige er omfattet af annonceringen? Skønnet omfang af målgrupperne Målgruppekarakteristika Opgaven Aktiv jobsøgning, jobrettet aktivering og rådighed De formelle rammer for kontakt- og aktiveringsforløb CV Jobsamtale »Min Plan« Aktive tilbud Jobrotation, opkvalificering ved ansættelse, mentor, hjælpemidler og befordringsgodtgørelse Vilkår rammeaftale, delaftaler, henvisninger, betalingsmodel mv Aftalegrundlag Henvisning Tidspunkt for henvisning Forløbslængde Genindtræden i et aftalt forløb Samarbejde Betalingsmodel Driftsbetaling Opgørelse af de bonusudløsende aktiviteter: Bonusbetaling Bonuskriteriet for ordinær beskæftigelse Afregning Perioder med sygdom, ferie og barsel mv

3 5. Opfølgning Andre aktørers underretningspligt mv Sagsbehandling i relation til Forvaltningsloven mv Krav til de fysiske rammer for indsatsen, lokalisering mv Lokalefaciliteter Informationsmateriale mv Information til de ledige Andre aktørers registrering og indberetning Registreringspligt Registrering af kontakter Registrering af jobplaner

4 1. Indledning til kravspecifikation 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen I øjeblikket er der ikke noget lovgivningsmæssigt krav om, at offentlige myndigheder skal gennemføre en annoncering eller et udbud, når der indkøbes ydelser af den type, der her er tale om. På nuværende tidspunkt gælder således udelukkende de almindelige forvaltningsretslige principper om, at en offentlig myndighed skal handle sagligt og økonomisk forsvarligt. Det afgørende for gennemførelse af en lovlig indkøbsproces er helt overordnet, at der ikke efterfølgende kan rejses tvivl om sagligheden ved ordregiverens dispositioner. Der er således i modsætning til ved indkøb omfattet af udbudslovgivningen ikke egentlige formkrav til gennemførelsen af indkøbsprocessen. Ordregiveren har udelukkende en forpligtelse til at forvisse sig om, at den virksomhed, som får kontrakten, kan levere på den bedste og billigste måde. Jobcenter Aalborg har valgt at gennemføre en annoncering via udbud.dk, da det er jobcentrets vurdering, at denne form for indkøb er den mest velegnede til at sikre, at jobcentret får adgang til aktørydelser via en proces, der medfører, at jobcentret foretager de bedste og billigste indkøb og således overholder de almindelige forvaltningsretslige principper. Annonceringen omfatter ledige, der modtager arbejdsløshedsdagpenge jf. Lov om arbejdsløshedsforsikring mv. 55 nr. 832 af 7. juli 2015 med mere end 50 ugers ledighed. Formålet med annonceringen er, at ledige dagpengemodtagere med over 50 ugers ledighed hurtigst muligt kommer i job. Det betyder, at anden aktørs indsats skal give de ledige et klart jobfokus og sikre, at de ledige er aktivt jobsøgende, herunder understøtte en faglig og geografisk mobilitet. Af Lovbekendtgørelse nr. 807 af 1. juli 2015 om en aktiv beskæftigelsesindsats 16 a stk. 3 fremgår det, at senest når en dagpengemodtager har været ledig i sammenlagt 16 måneder, skal der afholdes en jobsamtale ud over de jobsamtaler, der sædvanligvis indgår i kontaktforløbet, hvor jobcenteret skal tilbyde personen en intensiveret indsats. Det er denne indsats, Jobcenter Aalborg vil tilbyde efter 12 måneder samt lægge en del af målgruppen herfor ud til andre aktører. Den ekstra samtale efter senest 16 måneders ledighed afholdes derfor som udgangspunkt umiddelbart efter henvisning til anden aktør. Den lediges a- kasse medvirker som udgangspunkt i denne samtale, med mindre den ledige ikke ønsker dette. Indsatsen kan eksempelvis bestå af en personlig jobformidler, som hjælper personen i alle led af jobsøgningen. Jobformidleren kan i samarbejde med personen aktivt opsøge relevante virksomheder med henblik på at finde konkret beskæftigelse, som personen kan varetage, herunder vikariater, voksenlærlingepladser og løntilskudsjob. Jobformidleren kan endvidere hjælpe personen med kompetenceafklaring, at brede sin jobsøgning ud, at søge uopfordret, etablere netværk, jobsamtaletræning mv Rammerne for annonceringen. Jobcenter Aalborg annoncerer opgaven, idet kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om dette i henhold til 4b i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats nr. 807 af 1. juli Det betyder, at 4

5 Jobcenter Aalborg kan overlade det til andre aktører at udføre opgaver og træffe afgørelse efter denne lov. Andre aktører har ansvar for hele indsatsen for de ledige. Det betyder, at andre aktører skal gennemføre individuelle kontakt- og aktiveringsforløb samt tilrettelægge og finansiere alle aktiviteter i indsatsen også jobsamtaler og aktive tilbud. Dog finansierer andre aktører ikke tilskud til ansættelse med løntilskud, køb af kurser og uddannelse, mentorer og særlige hjælpemidler. I annonceringen har Jobcenter Aalborg valgt en resultatafhængig betalingsmodel. Det betyder, at 20 % af aflønningen udgøres af driftsbetaling, mens de resterende 80 % er resultatafhængig betaling. Sigtet er at opnå gennemsigtighed på markedet og sikre fokus på resultaterne af indsatsen. Betalingsmodellen skal skabe grundlag for, at de aktiviteter, som andre aktører sætter i gang, altid er relevante i forhold til at bringe den ledige hurtigst muligt i beskæftigelse. Herudover er rammerne for annonceringen den til enhver tid gældende lovgivning, herunder i øjeblikket Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats nr. 807 af 1. juli 2015 med senere ændringer og med tilhørende bekendtgørelser, herunder Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats nr af 30. august 2015, Bekendtgørelse om andre aktører m.fl. nr af 23. december 2014 samt Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område nr af 8. september 2015 med senere ændringer Indsatsen hos andre aktører Det er afgørende, at alle tiltag, der kan understøtte og opkvalificere de ledige til at komme i job, tages i brug i indsatsen. Andre aktører skal derfor tilrettelægge en jobrettet indsats, der omfatter både kontaktforløb og aktiveringsindsats. Indsatsen skal være tilpasset målgruppen, og andre aktører skal sikre, at forløbet tilpasses til den enkelte lediges baggrund og behov. Andre aktører skal endvidere sikre, at der er progression i indsatsen, samt er der er fokus på brugen af jobrotation. Andre aktører vurderer selv i samarbejde med de ledige, hvilket indhold der er relevant for at få den ledige i job. Aktive tilbud skal så vidt muligt være rettet mod beskæftigelse inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft. Kravene til indsatsen hos andre aktører, herunder aktiveringskravet, gennemgås nærmere i pkt Beskrivelse af målgruppen 2.1. Hvilke ledige er omfattet af annonceringen? Annonceringen omfatter ledige, der modtager arbejdsløshedsdagpenge jf. Lov nr. 832 af 7. juli 2015 om arbejdsløshedsforsikring mv. 55 med mere end 50 ugers ledighed Skønnet omfang af målgrupperne Der henvises til Bilagsgruppe C Målgruppekarakteristika I følgende afsnit vil der være en kort gennemgang af de typiske karakteristika ved målgruppen ledige med over 50 ugers ledighed. 5

6 Målgruppen dækker personer med eller uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. Der er således tale om en bred gruppe af ledige, der kan have forskellige ledighedsproblemer afhængig af bl.a. uddannelsesbaggrund, forudgående beskæftigelsesanciennitet og alder. Følgende punkter beskriver de typiske problemstillinger for målgruppen: Manglende erhvervserfaring Forældet uddannelse Forældede kvalifikationer Nichepræget uddannelse Manglende uddannelse Indsatsen hos anden aktør skal tage udgangspunkt i den enkeltes problemstilling(er) for at sikre, at den ledige hurtigst muligt kommer i job. 6

7 3. Opgaven Formålet med indsatsen er, at ledige dagpengemodtagere med over 50 ugers ledighed hurtigst muligt kommer i job. Indsatsen skal være tilpasset den enkelte lediges baggrund og behov og kan eksempelvis bestå af et intensiveret kontaktforløb samt en personlig jobformidler, som hjælper personen i alle led af jobsøgningen. Jobformidleren kan i samarbejde med personen aktivt opsøge relevante virksomheder med henblik på at finde konkret beskæftigelse, som personen kan varetage, herunder vikariater, voksenlærlingepladser og løntilskudsjob. Jobformidleren kan endvidere hjælpe personen med kompetenceafklaring, at brede sin jobsøgning ud, at søge uopfordret, etablere netværk, jobsamtaletræning mv Aktiv jobsøgning, jobrettet aktivering og rådighed. Som tidligere nævnt henviser jobcentret ledige i målgrupperne til andre aktører, hvorved andre aktører overtager hele beskæftigelsesindsatsen for de henviste personer og det administrative arbejde, der er forbundet med at gennemføre indsatsen. Alle tiltag, inden for beskæftigelseslovgivningens rammer, som kan understøtte og/eller kvalificere den ledige til at komme i job, kan tages i brug i indsatsen. Andre aktører skal derfor tilrettelægge en jobrettet indsats, der omfatter både kontaktforløb og egentlig aktiveringsindsats, hvor formålet er, at den ledige hurtigst muligt kommer i job. Andre aktører skal sikre aktiv jobsøgning, det vil sige sikre; at den ledige altid er aktivt jobsøgende med en faglig og geografisk mobilitet at den ledige søger konkrete job via relevante kanaler som f.eks. Jobnet.dk og andre relevante kanaler for jobformidling (aviser, jobdatabaser etc.) at den ledige er motiveret til aktiv og bred jobsøgning tæt opfølgning, når den ledige har søgt eller været henvist til konkrete job Andre aktører skal sikre individuel jobrettet aktivering, det vil sige: sikre, at al aktivering er relevant i forhold til at bringe den ledige i job, og at aktiveringen indeholder virksomhedsrettede aktiviteter planlægge og igangsætte aktivering med et opkvalificerende og jobrettet sigte Andre aktører skal have fokus på den lediges fremmøde til jobsamtaler, jobsøgning og deltagelse i aktiveringstilbud, og andre aktører skal, på samme måde som jobcentret, underrette den lediges a-kasse, hvis den ledige ikke overholder sin rådighedsforpligtelse, mens vedkommende er ved anden aktør, jf. pkt De formelle rammer for kontakt- og aktiveringsforløb Andre aktører gennemfører indsatsen for de ledige inden for de gældende lovgivningsmæssige rammer. De formelle rammer for varetagelse af kontakt- og aktiveringsforløb er fastsat i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med tilhørende bekendtgørelser. Nedenfor beskrives de overordnede lovgivningsmæssige rammer for CV, jobsamtale, jobplan, aktive tilbud samt ret og pligt. Endvidere nævnes det under beskrivelsen af de aktive tilbud, at anden aktør som et led i varetagelsen af beskæftigelsesindsatsen skal godkende de relevante blanketter om løntilskud og virksomhedspraktik. 7

8 CV Ledige, der henvises til andre aktører, har udarbejdet et CV, som findes på Jobnet. Det er herefter anden aktørs forpligtelse at medvirke til en løbende revision af CV et i samarbejde med den ledige. Det er et krav, at personens CV bliver revideret i takt med, at personen får nye beskæftigelsesmål, nye kompetencer eller andet, som er relevant i forhold til at kunne opnå ordinær beskæftigelse. Om de nærmere regler vedrørende den lediges CV henvises til kapitel 6 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Jobsamtale Andre aktører skal tilrettelægge og gennemføre det individuelle kontaktforløb. Det indebærer bl.a., at andre aktører skal holde en løbende og tæt kontakt med de ledige og afholde det antal jobsamtaler, anden aktør skønner formålstjenligt, dog som minimum hver 3. måned i henhold til gældende lovgivning. Den ekstra samtale efter senest 16 måneders ledighed afholdes som udgangspunkt umiddelbart efter henvisning til anden aktør. Den lediges a-kasse medvirker som udgangspunkt i denne samtale, med mindre den ledige ikke ønsker dette. Jobsamtalerne skal gennemføres, også selv om den ledige deltager i et aktivt tilbud. Der skal løbende gennem hele forløbet i dialog med den ledige foretages en helhedsvurdering af den lediges beskæftigelsespotentiale. Oplysningerne skal indgå som en del af den statusrapport, anden aktør skal udarbejde for den enkelte ledige ved forløbsafslutning. Om de nærmere regler vedrørende det individuelle kontaktforløb henvises til kapitel 7 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats »Min Plan«Forud for afgivelse af et aktivt tilbud skal den lediges»min Plan«udarbejdes eller revideres. I»Min Plan«beskrives den lediges beskæftigelsesmål, som så vidt muligt skal være rettet mod beskæftigelse inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft. 1 Herudover beskrives den eller de aktiviteter, der iværksættes med henblik på at opnå beskæftigelsesmålet. Eventuelle udgifter til et givent tilbud kan ikke tillægges betydning i anden aktørs vurdering af, hvilket tilbud den ledige skal have. Om de nærmere regler vedrørende»min Plan«henvises til kapitel 9 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Aktive tilbud De aktive tilbud kan være: ansættelse med løntilskud i en privat eller offentlig virksomhed virksomhedspraktik i en privat eller offentlig virksomhed vejledning og opkvalificering 1 I vurderingen af beskæftigelsesmulighederne skal STARs regionale arbejdsmarkedskontorers oversigt over beskæftigelsesmuligheder på det regionale arbejdsmarked (arbejdsmarkedsbalancen) benyttes. Det betyder, at tilbud så vidt muligt skal være rettet mod områder med gode jobmuligheder, eller områder hvor der er mangel på arbejdskraft. Arbejdsmarkedsbalancen udarbejdes af de regionale arbejdsmarkedskontorer hvert halve år. Den viser forholdet mellem udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft fordelt på stillingsbetegnelse. 8

9 Om de nærmere regler vedrørende tilbud mv. henvises til kapitel 8, 10, 11 og 12 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Ansættelse med løntilskud Tilbud om ansættelse med løntilskud gives med henblik på oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer. Ledige kan få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere. Der kan gives tilskud til den lediges løn i op til 6 måneder hos private arbejdsgivere og op til 4 måneder hos offentlige arbejdsgivere. Andre aktører skal i hvert enkelt tilfælde vurdere tilbuddets varighed ud fra den lediges mulighed for at komme i ordinær beskæftigelse. Det er andre aktører, der godkender de relevante løntilskudsblanketter og bevilger løntilskuddet. Jobcentret foretager løbende kontrol med de godkendte løntilskudsblanketter. Det er jobcentret, der betaler løntilskuddet Virksomhedspraktik Virksomhedspraktik som aktivt tilbud kan for ledige modtagere af arbejdsløshedsdagpenge højst have en varighed på op til 4 uger. Dog kan der gives virksomhedspraktik til ledige dimittender i op til 8 uger, såfremt personerne som minimum har gennemført en kort videregående uddannelse og ikke har været i ordinær beskæftigelse efter endt uddannelse. Det er andre aktører, der godkender blanketten om virksomhedspraktik. Jobcentret foretager løbende kontrol med de godkendte virksomhedspraktikblanketter Vejledning og opkvalificering Vejledning og opkvalificering er et fællesbegreb, som dækker over: Ordinære uddannelsesforløb Ikke-ordinære uddannelser og kurser, samt særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik under uddannelsesforløbet, danskundervisning og korte vejlednings- og afklaringsforløb. Ansøgning om vejledning og opkvalificering vurderes af andre aktører ud fra gældende regler. Vurderer andre aktører, at det pågældende tilbud skal bevilges, indstilles dette til jobcentret, der har den endelige myndighed til at bevilge tilbuddet. Ovenstående gælder ligeledes for bevilling af vejledning og opkvalificering efter pulje til uddannelsesløft og den regionale uddannelsespulje. Det bemærkes endvidere, at der i bekendtgørelse nr af 30. august 2015 om en aktiv beskæftigelsesindsats 51 er fastsat følgende bestemmelser vedrørende antallet af jobsøgningskurser: dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere kan kun få tilbud om vejledning og opkvalificering i form af et jobsøgningskursus, hvis de ikke har gennemført et sådant tilbud inden for de seneste 2 kalenderår, eller de selv anmoder herom. Ved tilbud om vejledning og opkvalificering kan selvstudie, fjernundervisning eller lignende ikke tælle med som aktivering. 9

10 Ret og pligt til tilbud Dagpengemodtagere har pligt til at tage imod tilbud i hele ledighedsperioden. Når personen har indgået aftale med jobcenteret om tilbud, har personen pligt til at påbegynde og deltage i tilbuddet Jobrotation, opkvalificering ved ansættelse, mentor, hjælpemidler og befordringsgodtgørelse Den ledige kan få ansættelse som jobrotationsvikar efter kapitel 18 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, såfremt vedkommende opfylder de lovgivningsmæssige krav til dette, og den pågældende virksomhed vælger at ansætte vedkommende. Jobcentret varetager al administration vedr. jobrotation. Jobcentret kan yde tilskud til opkvalificering i forbindelse med ansættelse af en person uden løntilskud. Tilskuddet bevilges efter 99 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Jobcentret kan yde tilskud til hjælpemidler i forbindelse med, at en ledig får et tilbud efter kapitel i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Tilskuddet bevilges efter kapitel 14 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Herudover kan jobcentret yde tilskud til hjælpemidler i forbindelse med, at en ledig opnår ordinær ansættelse. Tilskuddet bevilges efter kapitel 14 og 18 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Tilskud til hjælpemidler gives som tilskud til undervisningsmaterialer, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretninger. Støtte til mentor kan gives ud fra kapitel 9 b i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med henblik på at fremme, at personer kan opnå eller fastholde aktive tilbud mv. eller ordinære job. Det er jobcentret, der skal tage stilling til en eventuel ansøgning om tilskud til opkvalificering ved ansættelse, hjælpemidler og mentor, og det er jobcentret, der bevilger og finansierer tilskuddet. Andre aktører har ansvaret for, at de relevante blanketter er udfyldt korrekt. Andre aktører sender herefter blanketterne til jobcentret. Ledige modtagere af arbejdsløshedsdagpenge kan søge befordringsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i et aktivt tilbud. Reglerne om befordringsgodtgørelse fremgår af kapitel 15 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det er den lediges arbejdsløshedskasse, der træffer afgørelse om befordringsgodtgørelse. Den ledige kan ikke søge om befordringsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i samtaler og andet fremmøde, der indgår i kontaktforløbet. 4. Vilkår rammeaftale, delaftaler, henvisninger, betalingsmodel mv Aftalegrundlag Der skal under rammeaftalen mellem de andre aktører og Jobcenter Aalborg indgås delaftaler med de andre aktører. 10

11 I delaftalen fastsættes det forventede antal deltagere, og Jobcenter Aalborg har herefter ret, men ikke pligt til at henvise ledige inden for den målgruppe, der er indgået aftale om, til anden aktør. Det indebærer bl.a., at jobcentret ikke har pligt til at henvise et givent antal ledige. Jobcenter Aalborg vælger de tilbudsgivere, der under hensyntagen til samlet vurdering af den tilbudte pris, jf. Bilag B1, og kvalitet, jf. Bilag B2, vurderes at have den bedste løsning af den konkrete opgave. Jobcenter Aalborg skal under de enkelte delaftaler henvise de ledige til den anden aktør, jobcentret har indgået delaftale med. Såfremt jobcentret har indgået delaftaler med flere end én anden aktør, skal jobcentret henvise ledige til den anden aktør, der under hensyntagen til en samlet vurdering af pris, jf. Bilag B1, og kvalitet, jf. Bilag B2, samt de løbende resultater, der rapporteres til Jobcenter Aalborg, vurderes at have den bedste løsning i forhold til at bringe den ledige i beskæftigelse Henvisning Det er Jobcenter Aalborg, der henviser ledige i målgruppen til andre aktører. Henvisningen sker løbende. Ledige dagpengemodtagere, der har ordinær beskæftigelse i 20 timer om ugen eller mere, vil ikke blive henvist til andre aktører. Det er Jobcenter Aalborg, der beslutter hvilken anden aktør, den ledige skal henvises til, jf. pkt Hvis jobcentret ud fra de i pkt. 4 anførte objektive kriterier skønner, at flere andre aktører er næsten lige effektive i forhold til at bringe en ledig i ordinær beskæftigelse eller ordinær uddannelse, skal den ledige kunne vælge mellem disse andre aktører. I forbindelse med henvisningen videregiver jobcentret oplysninger til andre aktører om den lediges forhold, som er af betydning for den anden aktørs gennemførelse af det aftalte forløb Tidspunkt for henvisning Ledige i målgruppen henvises til andre aktører efter tidligst 50 og senest 54 ugers ledighed Forløbslængde Ledige i målgruppen lægges ud til andre aktører med en forløbslængde på 39 uger. Perioden hos andre aktører afgrænses ud fra forløbsstart og afslutning, som er den tidsramme, hvor andre aktører har opgaven med at gennemføre beskæftigelsesindsatsen for den ledige. Forløbslængden kan kun afbrydes, hvis; den ledige flytter til en anden kommune den ledige skifter til anden offentlig forsørgelse f.eks. fra dagpenge til kontanthjælp den ledige er sygemeldt i mere end 8 uger, og jobcentret går i gang med at fastlægge et opfølgningsforløb iht. Lov om sygedagpenge jobcentret i forbindelse med behandling af en klagesag har afgjort, at den ledige skal have et bestemt uddannelses- eller kursustilbud. Såfremt en person opnår beskæftigelse i mere end 20 timer om ugen under deltagelse i forløbet hos anden aktør, fortsætter personen i forløbet, hvis personen fortsat modtager dagpenge Genindtræden i et aftalt forløb Andre aktører varetager beskæftigelsesindsatsen for den enkelte ledige i en fast forløbsperiode på 39 uger. Inden for forløbsperioden skal den ledige genhenvises til den samme anden aktør, hvis for eksempel personen igen bliver ledig inden for de 39 uger efter at have opnået ordinær beskæftigelse i en del af perioden. 11

12 Udlægningsperioden på 39 uger kan ikke forlænges Samarbejde Andre aktører skal være indstillet på at indgå samarbejdsrelationer med Jobcenter Aalborg samt de lokale A-kasser Betalingsmodel I denne annoncering anvender Jobcenter Aalborg en betalingsmodel, der består af et driftstilskud på 20 % af prisen og en bonusandel på 80 % af prisen. Der udløses bonus, hvis den ledige opnår; ordinær beskæftigelse på mindst 20 timer pr. uge i sammenlagt 13 uger. Afregningen af driftstilskud og bonus for de enkelte forløb, som andre aktører afvikler, sker via indsendelse af faktura til jobcentret. Jobcentret foretager løbende stikprøvekontrol af de indsendte fakturaer Driftsbetaling Jobcenter Aalborg opererer med følgende principper for afregning af driftsbetaling. Der afregnes en fast driftsbetaling pr. påbegyndte forløb. Der udløses ikke endnu en omgang driftsbetaling ved genhenvisning inden for henvisningsperioden Opgørelse af de bonusudløsende aktiviteter: Jobcenter Aalborg opererer med følgende principper for beregning af bonus. 1. Bonus udløses, når den ledige har opnået 13 ugers sammenlagt ordinær beskæftigelse. 2. Den ordinære beskæftigelse skal være påbegyndt inden for henvisningsperioden, for at denne kan tælle med i opgørelsen over bonusudløsende aktiviteter. 3. Den ordinære beskæftigelse kan bestå af flere afgrænsede perioder, der til sammen giver mindst 13 uger. 4. Der kan udelukkende udløses én bonus inden for de 39 uger hos anden aktør. 5. Såfremt den ledige skifter mellem flere andre aktører eller mellem en anden aktør og en uddannelsesleverandør, der aflønnes efter betalingsmodellen, udbetales bonus til den anden aktør eller uddannelsesleverandør, som den ledige er i forløb hos på det tidspunkt, hvor bonuskriteriet på de 13 uger er opfyldt Bonusbetaling Jobcenter Aalborg opererer med følgende principper for bonusbetaling. Bonusbetaling afregnes pr. måned. Det er en betingelse for, at der kan udløses bonus, at anden aktør har afholdt en jobsamtale forud for den bonusudløsende aktivitet. Der udbetales bonus pr. ledig, når effektkriteriet er opfyldt. Bonusandelen pr. ledig udgør 80 % af den samlede tilbudspris pr. ledig, som den anden aktør har afgivet tilbud på, og som er fastsat i delaftalen mellem Jobcenter Aalborg og den anden aktør. 12

13 Bonuskriteriet for ordinær beskæftigelse Ordinær beskæftigelse betragtes som beskæftigelse af en varighed på minimum 20 timer ugentligt. Dermed belønnes andre aktører også for at formidle personer til deltidsbeskæftigelse (med mindst 20 timer/uge). Ansættelse som jobrotationsvikar regnes i denne forbindelse som værende ordinær beskæftigelse Afregning Perioden hos anden aktør afgrænses ud fra forløbsstart hos anden aktør (den første dato anden aktør har ansvaret for indsatsen over for den ledige) og forløbsafslutning (den sidste dato anden aktør har ansvaret for indsatsen over for den ledige). Afregningsprincippet er i øvrigt beskrevet i skabelonen til delaftalen, Bilag D Perioder med sygdom, ferie og barsel mv. Ved opgørelse af ledighed og beskæftigelse tæller feriedagpenge som ledighed, hvis feriedagpenge er udbetalt i forlængelse af ledighed og feriedagpenge tæller som beskæftigelse, hvis feriedagpenge udbetales i forlængelse af en uge, hvor personen i ugen forinden ikke har timer på hverken ledighed eller aktivering. Uger, hvor den ledige modtager syge- eller barselsdagpenge, betragtes som uger med ikke-effekt i forhold til opgørelse af effektmålet. 5. Opfølgning Det er andre aktørers ansvar at levere den kvalitet og det indhold i indsatsen, som andre aktører har forpligtet sig til via tilbuddet. Jobcentret følger løbende op på, om det faktisk sker. Jobcentret følger løbende op på andre aktørers effekt. Når et jobcenter lægger opgaver ud til andre aktører, er de underlagt det kommunale tilsyn, jf. 16 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Andre aktører er forpligtet til at medvirke i gennemførelse af deltagerevalueringer - f.eks. via defgo.net - i det omfang, jobcentret beslutter, at det skal indgå i opfølgningen på andre aktørers indsats. I opfølgningen vil Jobcenter Aalborg også vurdere, om der er progression i indsatsen hos anden aktør jf. afsnit 1.2. Jobcenter Aalborg vil bl.a. anvende følgende tilsynsredskaber; fællesmøder, anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg, stikprøvekontrol, gennemgang af aftalegrundlaget med henblik på at tilse andre aktørers ageren i forhold hertil, interview af ledige, som er i forløb hos andre aktører, spørgeskemaundersøgelser samt løbende effektmålinger. Jobcenter Aalborg forbeholder sig retten til at iværksætte tilsynsaktiviteter, når det af Jobcenter Aalborg vurderes passende. Anden aktør er forpligtet til at medvirke i tilsynet. Endvidere forbeholder Jobcenter Aalborg sig retten til at udvide antallet af ovenstående tilsynsaktiviteter, hvis det skønnes nødvendigt. 13

14 6. Andre aktørers underretningspligt mv. Ledige dagpengemodtagere skal være aktivt jobsøgende og stå til rådighed for henvist arbejde, også når de deltager i et aktivt tilbud. Andre aktører skal sikre rådighed, det vil blandt andet sige: underrette den lediges a-kasse, når en forsikret ledig henvises til arbejde, påbegynder tilbud, udebliver fra jobsamtaler, tilbud eller andre aktiviteter mv. Underrette den lediges a-kasse, når en forsikret ledig; ikke vil afgive beskæftigelsesrelevante oplysninger ikke vil gøre sit CV i Jobnet tilgængeligt for søgning ikke løbende ajourfører formidlingsrelevante oplysninger i Jobnet Andre aktører skal sende kopi til jobcentret af de underretninger, som sendes til a-kassen. Der henvises i øvrigt til bekendtgørelse om andre aktører, kap. 3. Når anden aktør indkalder den ledige til samtale mv., skal den ledige samtidig oplyses skriftligt om, at der ved udeblivelse, manglende medvirken til udarbejdelse af eller afslag på en jobplan vil ske underretning til den lediges a-kasse, og at dette kan få konsekvenser for den lediges ret til dagpenge. Der henvises i øvrigt til bekendtgørelse om andre aktører, kap. 4. Jobcentret kan i særlige tilfælde og efter ansøgning fra den ledige fravige kravet om at stå til rådighed under deltagelse i et aktivt tilbud. Hvis en person ansøger om fritagelse for at stå til rådighed under deltagelse i et aktivt tilbud, er det jobcentret, der skal træffe afgørelse i sagen. 7. Sagsbehandling i relation til Forvaltningsloven mv. Andre aktører, der gennemfører forløb for ledige, kan i forbindelse med varetagelse af opgaven træffe afgørelser efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Når andre aktører gennemfører forløb for jobcentret, er andre aktører omfattet af reglerne i Forvaltningsloven og Offentlighedsloven i forhold til den opgave, der udføres. Forvaltningsloven og Offentlighedsloven indeholder en række generelle bestemmelser, som sikrer borgernes retssikkerhed i forhold til den offentlige sagsbehandling. Derfor er det en betingelse, at andre aktører overholder Offentlighedsloven og Forvaltningsloven, herunder bestemmelserne om: Afgørelse og begrundelse: Når andre aktører træffer en afgørelse, skal den meddeles skriftligt og være ledsaget af en begrundelse for afgørelsen med henvisning til de regler, der ligger til grund for afgørelsen. Det betyder også, at andre aktører skal træffe afgørelse inden for rimelig tid og skrive en klagevejledning til afgørelsen. Notatpligt: Andre aktører skal notere relevante oplysninger, som andre aktører modtager mundtligt eller på anden måde bliver gjort bekendt med som led i behandlingen af sager, hvor der træffes afgørelse. 14

15 Bistand og vejledning: Andre aktører skal give vejledning og bistand til ledige og virksomheder både i forhold til det forløb, andre aktører gennemfører, og om muligheden for at få vejledning og bistand af jobcentret og/eller a-kassen. Det betyder også, at andre aktører skal vejlede om, at den ledige og virksomheden kan lade sig bistå af andre, og at andre aktører har pligt til at stille tolkebistand til rådighed. Klagevejledning: Andre aktører skal give den ledige vejledning om, hvordan den ledige kan klage til jobcentret over anden aktørs afgørelser. Aktindsigt: Andre aktører er omfattet af reglerne om aktindsigt. Tavshedspligt: Andre aktører har ubetinget tavshedspligt i forhold til oplysninger, som andre aktører får kendskab til i forbindelse med gennemførelsen af forløbene. Herudover skal andre aktører overholde bestemmelserne om partshøring og inhabilitet, og andre aktører skal følge de almindelige forvaltningsretslige principper, herunder principperne om saglighed, lighed og proportionalitet. Hvis jobcentret anmoder om det, skal andre aktører straks videregive enhver oplysning, som andre aktører har fået kendskab til i forbindelse med gennemførelse af forløbet. Andre aktører er direkte omfattet af Persondataloven. Det betyder bl.a., at andre aktører alene må indsamle oplysninger til udtrykkeligt angivne og saglige formål, at oplysningerne skal være relevante, og at de ikke omfatter mere end nødvendigt. Der henvises til kap. 4 i Persondataloven. Endelig har andre aktører pligt til straks at orientere den ledige om, hvorvidt der er registreret oplysninger om vedkommende og i givet fald; hvilke oplysninger, der er registreret. til hvilket formål og hvorfra oplysningerne stammer. Andre aktører må ikke udtale sig til andre herunder pressen om konkrete personer eller afgive personidentificerbare oplysninger. Der henvises i øvrigt til: Forvaltningsloven Offentlighedsloven Persondataloven Sikkerhedsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om andre aktører m.fl. 8. Krav til de fysiske rammer for indsatsen, lokalisering mv Lokalefaciliteter Andre aktører skal stille egnede kontorer, mødelokaler og undervisningslokaler til rådighed senest 6 uger efter, at der er indgået en delaftale med et jobcenter om køb af kontakt- og aktiveringsforløb. De lokalefaciliteter, som andre aktører stiller til rådighed, skal overholde de lovgivningsmæssige krav jf. bygningsreglementets bestemmelser om tilgængelighed for alle, herunder person med handicap, og der skal være adgang til toilet og passende spiseforhold. Lokaler og indretning skal i øvrigt leve op til fastlagte 15

16 myndighedskrav. Andre aktører skal kunne igangsætte forløb senest 2 uger efter, at jobcentret har udmeldt et behov. Der skal være adgang til et tilstrækkeligt antal computere. Kursisterne skal have adgang til en opdateret internetadgang, hvor kursisterne kan logge på fra egen computer samt have adgang til opslagsværker og andet relevant materiale. Desuden skal der være den nødvendige adgang til kopimaskine, telefon og andre hjælpemidler i den udstrækning, det er relevant for aktiviteten. Jobcentret skal have mulighed for at påse, at faciliteterne findes tilstrækkelige til at kunne gennemføre aktiviteten. Andre aktører skal placere sig i nærheden af offentlige transportmidler. Andre aktører skal sikre, at de ledige, der henvises til andre aktører, kan komme i personlig kontakt med anden aktør på hverdage inden for normal åbningstid, hvor en mindre del af tiden dog kan være i form af telefonkontakt Informationsmateriale mv. I det omfang, der indgår skriftligt materiale til brug for de ledige i forløbet hos andre aktører, skal dette være ajourført og aktuelt i forhold til udviklingen på arbejdsmarkedet. Det skriftlige materiale skal desuden være tilrettelagt på en sådan måde, at indholdet er tilgængeligt for alle, der deltager i forløbet. Mundtlig vejledning, information og rådgivning skal være relevant for den enkelte ledige og være tilpasset på en måde, som gør det forståeligt for den enkelte Information til de ledige Andre aktører skal udarbejde en hjemmeside, som jobcentret kan oplyse de ledige om i forbindelse med henvisningen. Hjemmesiden skal indeholde en kort præsentation af anden aktør og en kort beskrivelse af indsatsernes indhold. 9. Andre aktørers registrering og indberetning 9.1. Registreringspligt Andre aktører er forpligtet til at dokumentere sin indsats i samme omfang, som jobcentrets egen dokumentation af en tilsvarende indsats. Andre aktører er forpligtet til at overholde den til enhver tid gældende lovgivning omkring behandlingen af persondata, herunder sikkerhedsbekendtgørelsen. Andre aktører er forpligtet til at sikre, at data opsamlet under arbejdet for jobcenteret arkivvurderes samt arkiveres, såfremt de findes bevaringsværdige af stadsarkivaren i Aalborg. Andre aktører er endvidere forpligtet til at besvare og stille dokumentation til rådighed for jobcentret så længe, dokumenterne har retslig eller administrativ betydning. Anden aktør skal senest ved en persons forløbsafslutning overdrage alle relevante oplysninger til Jobcenter Aalborg, herunder originale blanketter, jobplaner m.m. Eventuelle kopier af personfølsomt materiale skal destrueres i forbindelse forløbsafslutning hos anden aktør. 16

17 9.2. Registrering af kontakter Andre aktører skal registrere alle kontakter, herunder jobsamtalerne. Ved kontakter registreres følgende: Samtaletype Kontaktdato Kontaktform Kontakten og registreringen skal desuden følge: Bekendtgørelse nr af 30. august 2015 om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet Bekendtgørelse nr af 30. august 2015 om en aktiv beskæftigelsesindsats 9.3. Registrering af jobplaner Andre aktører skal registrere jobplaner i Jobcenter Aalborgs sagsbehandlingssystem. Der skal registreres: Beskæftigelsesmål i form af en stillingsbetegnelse Aktivitetstypen Aktivitetens start- og slutdato Virksomhedsoplysninger ved løntilskudsansættelse og virksomhedspraktik Oplysninger om uddannelsesudbyder og kursus ved uddannelses-, vejlednings- og afklaringstilbud. 17

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. Vejledning nr. xx af yy. 2009 Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I vejledning nr. 15 af 19. februar 2007 om en a-kasses pligt til at vejlede mv. som senest ændret

Læs mere

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne:

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne: Meddelelse nr. 1/09 3. februar 2009 Arbejdsløshedsforsikringslovens : 62, stk. 1, nr. 1, og 65, stk. 1-4 Bekendtgørelse m.v.: Bekendtgørelse nr. 179 af 19. februar 2007 om rådighed Bekendtgørelse nr. 177

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats I medfør af 4, 4 a, stk. 1 og 3, 8, 10 a, 10 b, stk. 1 og 3, 10 c, stk. 1, 11, stk. 5, 21, 21 b, stk. 9, 25, stk. 1, 26, stk. 1, 31, stk. 1, 1. pkt., 31

Læs mere

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats BEK nr 1003 af 30/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/08202 Senere

Læs mere

Spørgsmål/svar svar ift. tilbud på leverance af beskæftigelsesfremmende tilbud for ledige og sygemeldte borgere

Spørgsmål/svar svar ift. tilbud på leverance af beskæftigelsesfremmende tilbud for ledige og sygemeldte borgere Spørgsmål/svar svar ift. tilbud på leverance af beskæftigelsesfremmende tilbud for ledige og sygemeldte borgere Nummer Spørgsmål Svar 1 Jeg har et par spørgsmål til udbudsmaterialet omkring vejlednings-

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Bekendtgørelse om andre aktører

Bekendtgørelse om andre aktører BEK nr 1128 af 04/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0016993 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Der kan kun udbetales dagpenge til et ledigt medlem af en a-kasse, hvis medlemmet står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Der kan kun udbetales dagpenge til et ledigt medlem af en a-kasse, hvis medlemmet står til rådighed for arbejdsmarkedet. A-kassernes afholdelse af CV-, vejlednings- og rådighedssamtaler, mens medlemmet er omfattet af en mindre intensiv indsats, deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, deltager i selvvalgt

Læs mere

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 1 I foråret 2010 gennemførte HK en undersøgelse blandt 5000 ledige medlemmer. Formålet var at tage temperaturen på, om dagpengesystemet fungerer, som det skal

Læs mere

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler.

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Information til jobcentre: Varslingssager Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Ansvaret for indsatsen er delt mellem landets jobcentre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 58 A Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. december 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb a-dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb a-dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb a-dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står

Læs mere

Udkast (ny bekendtgørelse)

Udkast (ny bekendtgørelse) Udkast (ny bekendtgørelse) Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager kontantydelse, herunder under ophold i et andet EU/EØS-land I medfør af 10, stk. 7, i lov om kontantydelse

Læs mere

Ændringer vedrørende krav til den lediges CV og til CV-samtalen

Ændringer vedrørende krav til den lediges CV og til CV-samtalen Rundskrivelse nr. 26/2007 19. juni 2007 Ændringer vedrørende krav til den lediges CV og til CV-samtalen Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Om at være ledigt medlem af en a-kasse

Om at være ledigt medlem af en a-kasse Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være ledigt medlem af en a-kasse INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. NÅR DU BLIVER LEDIG...3 3. INDEN FOR DEN 1. MÅNED...4 4. MENS DU ER LEDIG...4 5. A-KASSEN...5 6. JOBCENTERET...5

Læs mere

Aktivering & anden aktør

Aktivering & anden aktør 1 Aktivering & anden aktør 2 3 Indhold 05 Aktivering 08 Jobplanen 11 Aktiveringsmuligheder 17 Anden aktør 4 5 Alle undersøgelser tyder på, at den mest virkningsfulde aktivering er den, hvor den ledige

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Min plan Gnanasekar Hierzmann

Min plan Gnanasekar Hierzmann Min plan Gnanasekar Hierzmann Denne plan er oprettet fredag den 3. juni 2016 PDF er dannet fredag den 3. juni 2016 Din sagsbehandlers kommentarer til dig Trin 3: Søg ind på uddannelse(r) Det næste skridt

Læs mere

LOV nr 483 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016. (Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.)

LOV nr 483 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016. (Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.) LOV nr 483 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0007287 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 8. juli 2009. Nr. 730. Bekendtgørelse om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v. I medfør af 3, stk. 2, 7, stk. 5, 11, 14 a, stk. 5, 16 a, stk.

Læs mere

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt anden

Læs mere

Udbud af kontakt- og aktiveringsforløb for alle arbejdsmarkedsparate ledige. Kravsspecifikation

Udbud af kontakt- og aktiveringsforløb for alle arbejdsmarkedsparate ledige. Kravsspecifikation Udbud af kontakt- og aktiveringsforløb for alle arbejdsmarkedsparate ledige 2009 Kravsspecifikation 1 1. Indledning 1.1 Rammerne for brugen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen Rammerne for udbuddet

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge FORORD Denne pjece er din guide, mens du modtager dagpenge. Den handler om, hvilke overordnede krav der bliver stillet til dig, hvilke

Læs mere

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager.

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. april 2005 sag nr. 05-207-91 Til AF-regionerne Intern instruks til AF om administration af løntilskudsordningen i forhold til forsikrede ledige 1. Baggrund Private og offentlige

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet BEK nr 1241 af 25/11/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-2014-003139

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13 Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for

Læs mere

Udbud af kontakt- og aktiveringsforløb for alle arbejdsmarkedsparate ledige

Udbud af kontakt- og aktiveringsforløb for alle arbejdsmarkedsparate ledige Beskæftigelsesregionerne Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark og Hovedstaden & Sjælland Udbud af kontakt- og aktiveringsforløb for alle arbejdsmarkedsparate ledige 2011 Kravspecifikation 1. februar 2011

Læs mere

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015 MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN HVAD VIL VI FORTÆLLE JER SIDE: 2 / Hvilke betingelser skal der til for at få dagpenge og hvor længe. / Hvad må jeg mens jeg får dagpenge.

Læs mere

Jobcenter Esbjerg: Annoncering vedr. kontakt- og aktiveringsforløb for ledige LVU ere 2012 Betingelser side 2 af 16

Jobcenter Esbjerg: Annoncering vedr. kontakt- og aktiveringsforløb for ledige LVU ere 2012 Betingelser side 2 af 16 Jobcenter Esbjerg Annoncering Opgave vedrørende kontakt- og aktiveringsforløb for ledige LVU ere 2012 Betingelser og kravspecifikation Betingelser side 2 af 16 Betingelser 1. Indledning Jobcenter Esbjerg

Læs mere

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats - Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats 9. december 213 JBP Dok ID: 2893 Danmark har et af Europas

Læs mere

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune,

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Kommune er som offentlig arbejdsgiver forpligtet til at deltage aktivt i de arbejdsmarkedsordninger og reguleringer som vedtages.

Læs mere

Ansøgning om kontanthjælp

Ansøgning om kontanthjælp Case: Kontanthjælp Case: Kontanthjælp Morten er 32 år og bor i Haderslev Kommune. Morten er student og er ikke kommet i gang med en uddannelse. Han har haft forskellige ufaglærte jobs og de sidste 4 år

Læs mere

May 29, 2015. Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015

May 29, 2015. Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015 Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015 De politiske mål med uddannelse At ledige opnår varig beskæftigelse At ledige kan få reelt uddannelsesløft, hvis de har behov for det At uddannelsesindsatsen målrettes

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

Nyt LVU-udbud 2011 Kontakt- og aktiveringsforløb for ledige med lange videregående uddannelser

Nyt LVU-udbud 2011 Kontakt- og aktiveringsforløb for ledige med lange videregående uddannelser Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nyt LVU-udbud 2011 Kontakt- og aktiveringsforløb for ledige med lange videregående uddannelser Nyt LVU-udbud 2011 LVU-udbuddet er et landsdækkende, obligatorisk

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Kontakt- og aktiveringsforløb for ledige LVUere, MVUere og tidligere ledere

Kontakt- og aktiveringsforløb for ledige LVUere, MVUere og tidligere ledere Kontakt- og aktiveringsforløb for ledige LVUere, MVUere og tidligere ledere Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/32627843.aspx Konkurranse type: Anbudskonkurranse Betalingsbetingelser

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Sendes pr. e-mail til star@star.dk, kfm@star.dk, asc@star.dk, mou@star.dk og sfn@star.dk. Deres ref. 2015-00002998 Den 21. april

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Overordnet aftale om basisydelser

Overordnet aftale om basisydelser Del II: Overordnet aftale om basisydelser Mellem Mariagerfjord Kommune og LO Mariagerfjords fagforeninger og a-kasser (I det følgende benævnt LO A-kasserne) 1 Grundlag for aftalen Nærværende aftale er

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Januar 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til

Læs mere

Samarbejdsaftale om. straksaktivering

Samarbejdsaftale om. straksaktivering Samarbejdsaftale om mellem straksaktivering Drift og Service Rønnevangsalle 5 3400 Hillerød og Jobcenter Hillerød Trollesmindealle 27 3400 Hillerød [1] Indledning: Denne samarbejdsaftale mellem Drift og

Læs mere

Annoncering af kontakt- og aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg

Annoncering af kontakt- og aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Annoncering af kontakt- og aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Skabelon for delaftale Dato: Delaftale ident nr: Rammeaftalens ident nr: Delaftalen indgås i henhold til indgået

Læs mere

Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen

Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen 4. maj

Læs mere

Aftale om udmøntning af partnerskabsaftalen

Aftale om udmøntning af partnerskabsaftalen Mariagerfjord Del I Aftale om udmøntning af partnerskabsaftalen 1 Indledning Mariagerfjord Kommune og LO Mariagerfjords fagforeninger og a-kasser (i det følgende benævnt LO A-kasserne) har indgået en partnerskabsaftale

Læs mere

Danske Bank 9402 4800 1976 86

Danske Bank 9402 4800 1976 86 ANSØGNINGSSKEMA Pilotprojektet - Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed Ansøgningen må maksimalt fylde 6 sider i alt. Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune:

Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune: Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune: 1. Indledning: I stedet for at benytte et kommunalt eller et privat dagtilbud, kan forældre i Horsens Kommune

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

Vejledning om anvendelse af. bevillingsrammer og aktiveringspuljer

Vejledning om anvendelse af. bevillingsrammer og aktiveringspuljer Vejledning om anvendelse af bevillingsrammer og aktiveringspuljer Version: 1.0 Den 8. januar 2016 Baggrund Når sagsbehandleren skal oprette en aktivitet for en borger i Min Plan, skal sagsbehandleren angive

Læs mere

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM EN AKTIV BESKÆFTIGELSESINDSATS. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence U: Udbetaler 1.

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM EN AKTIV BESKÆFTIGELSESINDSATS. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence U: Udbetaler 1. 15. marts 2012/ ssekretariatet Kapitel 3 Jobcenterets bistand til at finde arbejde og arbejdskraft 5 istå arbejdssøgende med at finde arbejde og bistå arbejdsgivere med at finde arbejdskraft 7 Tilbyde

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem LO Silkeborg-Favrskov og Jobcenter Favrskov

Samarbejdsaftale mellem LO Silkeborg-Favrskov og Jobcenter Favrskov Samarbejdsaftale mellem LO Silkeborg-Favrskov og Jobcenter Favrskov Formålet med nærværende aftale er at styrke samarbejdet i forbindelse med: 1) Få de ledige ud på arbejdsmarkedet evt. via uddannelse

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven Udkast af 19. oktober 2005 Fremsat den {FREMSAT} af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration

Læs mere

Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen

Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen forenkling af en Aftale forenkling af en Samtaler og kontakt 1 Afskaffelse af a-kassens rådighedsvurdering ved sygd 2 Forenklede sanktioner ved udeblivelse

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I medfør af 62, stk. 7, 63, stk. 5, 65, stk. 6, og 65 a, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2015,

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Jobrotation Mulighed for Efteruddannelse til medarbejderne uden produktivtetstab

fremtiden starter her... Gode råd om... Jobrotation Mulighed for Efteruddannelse til medarbejderne uden produktivtetstab fremtiden starter her... Gode råd om... Jobrotation Mulighed for Efteruddannelse til medarbejderne uden produktivtetstab INDHOLD Indledning 3 Sådan kommer du i gang 3 Blanketter 4 Praktiske oplysninger

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed BEK nr 62 af 25/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0010745 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning i udfyldelse af mit CV på jobnet.dk og Min plan for jobsøgning på mithk.dk

Vejledning i udfyldelse af mit CV på jobnet.dk og Min plan for jobsøgning på mithk.dk Vejledning i udfyldelse af mit CV på jobnet.dk og Min plan for jobsøgning på mithk.dk Når du udfylder dit CV på jobnet.dk, er der nogle af felterne, du skal være ekstra opmærksom på. De skal nemlig udfyldes

Læs mere

Dagpenge-kompas. Din guide til dagpengesystemet

Dagpenge-kompas. Din guide til dagpengesystemet Dagpenge-kompas Din guide til dagpengesystemet 2 Min A-Kasse Prose Dagpengeregler Dagpengeregler Prosa Min A-Kasse 3 Indhold Min A-kasse Min A-kasse er en a-kasse for lønmodtagere og selvstændige. Vi sætter

Læs mere

Samtaler i a-kassen og jobcenteret

Samtaler i a-kassen og jobcenteret Samtaler i a-kassen og jobcenteret 1 A-kassen Indhold Samtaler når du bliver ledig... 3 CV samtalen i a-kassen... 3 Jobsamtaler i Jobcentret... 4 Personlige samtaler i a-kassen... 4 1. Samtale om Uddannelsesmuligheder...

Læs mere

I. Ang. L 74: Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret.

I. Ang. L 74: Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. Til jobcentrene, a-kasserne m.fl. Skrivelse med orientering om vedtagelse af L 74: Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret og L 75: Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1193 Fremsat den 1.

Læs mere

- ret og pligt. At skabe sammenhæng mellem mennesker og job

- ret og pligt. At skabe sammenhæng mellem mennesker og job Fleksjob - ret og pligt At skabe sammenhæng mellem mennesker og job I Fleksjobteamet samarbejder vi målrettet med dig om at komme ud på arbejdsmarkedet igen Vi forventer af dig, og det er lovpligtig, at:

Læs mere

Spørgsmål - svar. EGF-udbud 4 ugers afklaring

Spørgsmål - svar. EGF-udbud 4 ugers afklaring Spørgsmål - svar EGF-udbud 4 ugers afklaring Spørgsmål 1: Hvornår udbydes de næste forløb til fase 2? Svar 1:Der forventes kontraktindgåelse til dette udbud i uge 13. Det forventes, at evt. udbud til forløb

Læs mere

3) Hvilke virksomhedssamarbejdspartnere henviser jobcenteret i Farvergade de ledige til? Hvad består samarbejdet konkret i?

3) Hvilke virksomhedssamarbejdspartnere henviser jobcenteret i Farvergade de ledige til? Hvad består samarbejdet konkret i? Neil Stenbæk Bloem Dalslandsgade 8d 2300 København S. Dato: 14-10-2010 Sagsnr.: 2010-149753 Dok.nr.: 2010-707361 Kære Neil Stenbæk Bloem Tak for din mail af den 11. oktober 2010, hvor du stiller følgende

Læs mere

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer.

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer. Maj 2014 Forretningsorden for Danmarks Vækstråd I medfør af 7, stk. 6 i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret senest ved lov nr. 313

Læs mere

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl.

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barselorlov Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barseldagpenge Barselloven giver dig mulighed for at stykke din orlov sammen på mange forskellige måder. Da reglerne om barseldagpenge

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF

DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF Integration af flygtninge DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF Dok ID: 71561 Kort fortalt DA har 67 markante anbefalinger til ændring af integrationsindsatsen, som regeringen

Læs mere

VÆRD. at vide. Når du skal på dagpenge

VÆRD. at vide. Når du skal på dagpenge VÆRD at vide Når du skal på dagpenge Alt, hvad du skal vide, gøre og forholde dig til som ledig Det er aldrig sjovt at blive ledig, men du har heldigvis forberedt dig på situationen ved at blive medlem

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Hvornår får jeg svar? - på ansøgninger til Ydelseskontor og Jobcenter Indledning Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Ydelseskontor og Jobcenter i Hjørring Kommune på en ansøgning om en bestemt

Læs mere

Marts 2009 AKTIVERING

Marts 2009 AKTIVERING Marts 2009 AKTIVERING for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har mindst 2 års

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

AKTIVERING for dig under 30

AKTIVERING for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen Punkt 3. Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen 2014-33589 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenindstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender At kontaktforløbet afvikles i henhold til

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstiden gælder fra sagen er fuldt oplyst, til du modtager en afgørelse på sagen. Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Når Jammerbugt

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig September 2011 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

KORT OG GODT OM LØN VED ANSÆTTELSE AF EN FLYGTNING

KORT OG GODT OM LØN VED ANSÆTTELSE AF EN FLYGTNING KORT OG GODT OM LØN VED ANSÆTTELSE AF EN FLYGTNING LÆS MERE PÅ REGNSKABSSPECIALISTEN.DK ELLER FACEBOOK.COM/REGNSKABSSPECIALISTEN Indhold Gratis råd og vejledning til den administrative håndtering af ansættelsen...

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM AKADEMIKERINDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

TEMADRØFTELSE OM AKADEMIKERINDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET TEMADRØFTELSE OM AKADEMIKERINDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET TEMADRØFTELSE OM AKADEMIKERINDSATSEN DISPOSITION FOR PRÆSENTATIONEN 1. Udfordringer for akademikerne 2. Den nuværende akademikerindsats

Læs mere