Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser"

Transkript

1 212 Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

2 Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat i Hjørring jan 8 mar 8 maj 8 jul 8 sep 8 nov 8 jan 9 mar 9 maj 9 jul 9 sep 9 nov 9 jan 1 mar 1 maj 1 jul 1 sep 1 nov 1 jan 11 mar 11 maj 11 jul 11 sep 11 nov Anm: DREAM og egne beregninger. Beskæftigelsen i Hjørring er faldet med næsten 3. siden 28 beskæftigelsen er nu mere stabil Beskæftigelsen blandt lønmodtagere bosat i Hjørring er faldet fra i december 28 til i december 211. Det svarer til et fald på ca. 9 pct. I samme periode er beskæftigelsen i hele faldet med ca. 8 pct. Hjørring Kommune har således været lidt hårdere ramt af nedgangen i beskæftigelsen Beskæftigelsesregion forventer i sin prognose en uændret beskæftigelse i regionen i Udviklingen i antallet af lønmodtagere bosat i Hjørring fordelt efter branche Antal Udvikling Antal Branche december I alt (8 11) december 211 Landbrug 982 2% 4% 4% 2% 96 Industri % % % 1% 3.69 Byggeri % 1% 1% 16% Handel/transport % % 2% 9%.8 Øvrig privat service.79 7% 6% 1% 2% Offentlige brancher % % % 9% I alt ,7% 1,7% 2,8% 9,% Anm: DREAM og egne beregninger Stadigt fald i beskæftigelsen i de fleste brancher Industri, byggeri, handel og transport samt de offentlige brancher er blevet hårdt ramt af krisen i Hjørring. De fire brancher har oplevet et fald i beskæftigelsen på mellem 9 og 16 pct. fra slutningen af 28 og frem til nu. Det største fald har været i industrien og byggeriet, hvor faldet har været på 1 og 16 pct. Der er sket et skifte på arbejdsmarkedet i 211 faldet på det private arbejdsmarked er mindre, mens de offentlige brancher stadig oplever et relativt højt fald i beskæftigelsen ( pct.) Byggeriet har været hårdt ramt af krisen i Hjørring med et samlet fald på 16 pct. fra Udviklingen i beskæftigelsen i 21 og 211 tyder på, at branchen nu er mere stabil. Det kan bl.a. skyldes de store anlægsinvesteringer der igangsættes på landsplan.

3 3. Udvikling i arbejdsstyrken og beskæftigelsen i Hjørring Arbejdsstyrken 1997 Beskæftigelsen Tilbagetrækningsreform Anm: Danmarks Statistik, beskæftigelsesregionens egen prognose og egne beregninger. Arbejdsstyrken i Hjørring falder fortsat og tilbagetrækningsreformen løser ikke alene udfordringen Arbejdsstyrken i Hjørring er faldet i de seneste 2 år, og det forventes at faldet vil fortsætte frem mod 23 På trods af tilbagetrækningsreformen vil arbejdsstyrken blive ved med at falde i Hjørring. Reformen betyder, at faldet bliver mindre stejlt Hjørring kan hurtigt komme til at mangle arbejdskraft, hvis der kommer ny vækst og dermed en stigning i beskæftigelsen. Beskæftigelsen og arbejdsstyrken forventes at ligge tæt på hinanden allerede i Kompetencer der forlader arbejdsstyrken i Hjørring i de kommende år?(andelen af beskæftigede i Hjørring, hvor de ansatte er over år fordelt på uddannelse) , 21,9 19, , Grundskole n= ,6 3 7 Gymnasiale n=1824 Erhvervsudd. n=12399 KVU n=177 MVU n= år 6 64 år 6+ år , LVU n=111 Mange kompetencer vil forlade arbejdsmarkedet i de kommende år afgørende at de erstattes med nye 34 pct. af alle beskæftigede med en lang videregående uddannelse er over år og 18 pct. er over 6 Ca. 23 pct. af alle beskæftigede med en mellemlang videregående uddannelse er over år og det sammen gør sig gældende for ca. 19 pct. af de beskæftigede med en kort videregående uddannelse og ca. 22 pct. af de beskæftigede med en erhvervsuddannelse. I de kommende år vil der derfor være mange ældre med uddannelse, specialiserede kompetencer og relevant erhvervserfaring, der vil trække sig fra arbejdsmarkedet i Hjørring. Hjørring kan få en udfordring med at skaffe tilstrækkelig med uddannet arbejdskraft i lyset af den aldersbetingede afgang.

4 . De årige i Hjørring fordelt på uddannelse og socioøkonomisk status Ufaglærte Faglærte n=1668 n=1867 Tilbage trækning fra arbejdsstyrken Arbejdsløse KVU n= MVU LVU n=638 n=1196 Midlertidigt uden for arbejdsstyrken Beskæftiget Anm: Danmarks Statistik og egne beregninger Tilbagetrækning fra arbejdsstyrken = efterløn, alderspension og førtidspension Midlertidigt uden for arbejdsstyrken = uddannelsessøgende, kontanthjælpsmodtagere og andre uden for arbejdsstyrken og personer i aktivering. De årige med en kort, mellemlang eller længerevarende uddannelse har størst beskæftigelsesgrad 8 88 pct. af de årige med en kort, mellemlang eller længerevarende uddannelse er i beskæftigelse. 7 pct. af de ufaglærte og 79 pct. af de faglærte mellem årige er i beskæftigelse 26 pct. af de ufaglærte årige, har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet eller er på førtidspension 1 pct. af de ufaglærte årige er midlertidigt uden for arbejdsstyrken. En del af disse vil være i uddannelse.

5 Ledige og langtidsledige 6. Udviklingen i bruttoledigheden i Hjørring fra januar 211 til januar Hjørring Anm: Jobindsats.dk og egne beregning. Beregnet på fuldtidsperson. Mange ledige i Hjørring, men et pænt fald i ledigheden i løbet af 211 I januar 212 var der bruttoledige i Hjørring, heraf var forsikrede ledige og 348 var jobklare kontanthjælpsmodtagere I 211 er ledigheden i Hjørring faldet med 2 pct., hvilket er mindre end faldet i regionen (8 pct.) Ledigheden for mænd faldt med 7 pct. i 211, mens ledigheden for kvinder er steget med pct. Det skal ses i sammenhæng med, at det går bedre i de typiske mandefag, mens der er et fald i beskæftigelsen i det offentlige. I regionen faldt ledigheden med 17 pct. for mænd og steg med 6 pct. for kvinder i 211. Det er i seniorerne og de 3 49 årige, der har oplevet et fald i ledigheden, mens ledigheden for de unge er uændret 7. Udviklingen i antallet af langtidsledige i Hjørring jan 7 apr 7 jul 7 okt 7 jan 8 apr 8 jul 8 okt 8 jan 9 apr 9 jul 9 okt 9 jan 1 apr 1 jul 1 okt 1 jan 11 apr 11 jul 11 okt 11 jan 12 I alt Kvinder Mænd Langtidsledigheden har været markant stigende i Hjørring men der er tegn på forbedring Langtidsledigheden i Hjørring steg fra 19 i januar 29 til næsten 7 i januar 211, hvilket svarer til næsten en firedobling af langtidsledige i perioden. Langtidsledigheden var stigende for både mænd og kvinder frem til januar 211. Stigningen var størst for mændene da de traditionelle mande fag blev ramt hårdest krisen. Langtidsledigheden er faldet lidt i løbet af 211. I januar 212 er der lidt under 6 langtidsledige.

6 8. Langtidsledigheden blandt alders og uddannelsesgrupper i Hjørring Antal langtidsledige ,8% Langtidsledighedsprocent 3,7% 3,1% 2,4% 1,9% 2,2% 1,3% 4% 3% 2% 1% % Ufaglærte unge Uddannede unge Ufaglærte voksne Faglærte voksne Voksne videreg.udd. Seniorer Ufaglærte unge Uddannede unge Ufaglærte voksne Faglærte voksne Voksne videreg.udd. Seniorer Anm: DREAM og egne beregninger. Langtidsledigheden varierer blandt grupperne på arbejdsmarkedet Antalsmæssigt dominerer tre grupper: De ufaglærte voksne, de faglærte voksne og seniorerne. Der er få unge blandt de langtidsledige Den højeste langtidsledighedsprocent findes i tre grupper: De ufaglærte voksne, seniorerne og de uddannede unge De unge ufaglærte er ikke så hårdt ramt af langtidsledighed (,8 pct.). Det kan skyldes at mange går i uddannelse. 9. Den aktive indsats for kort og langtidsledige i Hjørring Korttidsledige Ufaglærte unge Uddannede unge Ufaglærte voksne Faglærte voksne Vidr.udd voksne Seniorer Ufaglærte unge Uddannede unge Ufaglærte voksne Faglærte voksne Vidr.udd voksne Seniorer Løntilskud privat Løntilskud offentligt Virksomhedspraktik Vejl./afklar./opkval. Anm: DREAM og egne beregninger Langtidsledige De langtidsledige aktiveres meget og en god del af indsatsen foregår ude på virksomhederne I gennemsnit aktiveres de langtidsledige i Hjørring lidt under halvdelen af tiden (47 pct.), mens de korttidsledige aktiveres i knap en tredjedel af tiden (32 pct.) Løntilskud og virksomhedspraktik fylder meget i indsatsen for både korttids og langtidsledige. De unge langtidsledige aktiveres mere end de øvrige grupper af langtidsledige. Vejledning, afklaring og opkvalificering bruges især til de langtidsledige, men også til korttidsledige ufaglærte unge

7 De offentligt forsørgede unge 1. Udviklingen i antallet af offentligt forsørgede unge i Hjørring jan 7 maj 7 sep 7 jan 8 maj 8 sep 8 jan 9 maj 9 sep 9 jan 1 maj 1 sep 1 jan 11 maj 11 sep 11 jan 12 Førtidspension Øvrige ydelser Sygedagpenge Kontanhjælp mv. Dagpenge Antallet af unge på offentlig forsørgelse i Hjørring er steget siden 28 I januar 212 var der ca. 1.4 unge der modtog en offentlig forsørgelsesydelse i Hjørring. Det svarer til, at 18 pct. af alle unge årige i Hjørring er på offentlig forsørgelse. Det er en højere andel end i regionen (1 pct.). Det er særligt antallet af unge dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, der er steget siden krisen satte ind i Udviklingen i antallet af unge kontanthjælpsmodtagere under 3 år i Hjørring jan 6 apr 6 jul 6 okt 6 jan 7 apr 7 jul 7 okt 7 jan 8 apr 8 jul 8 okt 8 jan 9 apr 9 jul 9 okt 9 jan 1 apr 1 jul 1 okt 1 jan 11 apr 11 jul 11 okt 11 jan 12 Midlertidigt passiv Indsatsklar Jobklar Gruppen af indsatsklare unge på kontanthjælp er steget markant Siden 28 er antallet af unge kontanthjælpsmodtagere i Hjørring steget fra ca. 4 til 6 personer. I januar 212 var der 211 jobklare, 36 indsatsklare og 24 midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere. Det er særlig antallet af indsatsklare der er steget. Det betyder, at der er kommet betydelig flere unge i kommunen, der har personlige eller sociale problemer.

8 12. De unge dagpenge og kontanthjælpsmodtagere i Hjørring fordelt efter uddannelse og uddannelsesegnethed (baseret på match og egne beregninger) Ej.udd.egnede 2 29 år % Ej.udd.egnede år % Uddannede unge 27 27% Udd.egnede år 236 Udd.egnede 2 29 år 23% % Anm: Jobindsats.dk, DREAM og egne beregninger. De uddannelsesegnede unge jobklare unge kontanthjælpsmodtagere. De ikke uddannelsesegnede er indsatsklare og midlertidigt passive. Der er en stor gruppe af unge, der ikke er egnet til uddannelse i Hjørring De 1.7 unge under 3 år på kontanthjælp og dagpenge i Hjørring fordeler sig på følgende måde: 27 pct. af de unge under 3 år har allerede gennemført en kompetencegivende uddannelse. 37 pct. af de unge under 3 år vurderes at være egnet til at påbegynde og gennemføre en uddannelse på ordinære vilkår. 36 pct. af de unge under 3 år vurderes ikke at være egnet til en uddannelse umiddelbart. Der er typisk tale om at de unge har en kombination af psykiske, fysiske, misbrugs, social og adfærdsmæssige problemer 13. Andelen af de ufaglærte unge, der fik dagpenge eller kontanthjælp i 21, som aktuelt er i uddannelse eller job Dagpenge n=272 Hjørring Kth match 1 n= Kth match 2&3 n=478 Anm: DREA og egne beregninger Job n= Dagpenge n=222 Uddannelse 2 37 Kth match 1 n= Kth match 2&3 n=4289 n=1384 Gode resultater af indsatsen for de stærke unge i Hjørring 63 pct. af de unge under 3 år, der modtog dagpenge i Hjørring i 21, er aktuelt i job eller uddannelse. Det er lidt mere end regionen som helhed, hvor 9 pct. er i job eller uddannelse. Det kan i forhold til et uddannelsesperspektiv være bekymrende, at langt hovedparten af de ufaglærte unge er i job, mens andelen i uddannelse er lav (11 pct.). 7 pct. af de unge der modtog kontanthjælp i Hjørring i 21 er aktuelt i job eller uddannelse. Det er højere end niveauet for regionen og det er positivt at mange er i uddannelse. Resultaterne for de svage unge (match 2 3) er betydelige lavere. 1 pct. af gruppen fra 21 er i dag i uddannelse og pct. i job. Det svarer til niveauet i hele regionen

9 14. Hvilken status har de unge, der modtog kontanthjælp som 18 årige i 2 eller 26? Startede på kontanthjælp Hjørring n=223 n=174 Startede ikke på kontanthjælp Hjørring n=117 n= Selvforsørgelse Uddannelse Dagpenge Kontanthjælp Førtidspension Andet Anm: DREAM og egne beregninger Fokus på unge, der debuterer tidligt i kontanthjælpssystemet Hvert år debuterer ca. 13 pct. af alle 18 årige i Hjørring i kontanthjælpssystemet. Det svarer til, at ca. 22 unge 18 årige hvert år henvender sig og får kontanthjælp. De unge, der starter på kontanthjælp, som 18 årige, klarer sig markant dårligere på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet end andre unge. Eksempelvis modtager 4 pct. af de unge debutanter fra 2 26 aktuelt offentlig forsørgelse. Til sammenligning modtager kun 11 pct. af de unge, der ikke var debutanter i 2 26, offentlig forsørgelse. Andelen af kontanthjælpsdebuttanterne, der er under uddannelse er noget mindre end blandt andre unge

10 De udsatte grupper 1. Udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere i Hjørring jan 6 apr 6 jul 6 okt 6 jan 7 apr 7 jul 7 okt 7 jan 8 apr 8 jul 8 okt 8 jan 9 apr 9 jul 9 okt 9 jan 1 apr 1 jul 1 okt 1 jan 11 apr 11 jul 11 okt 11 jan 12 Midlertidigt passiv Indsatsklar Jobklar De indsatsklare og midlertidige passive kontanthjælpsmodtagere kan på sigt give et pres på førtidspension Siden 28 er antallet af kontanthjælpsmodtagere i Hjørring steget fra ca. 93 til ca personer. Det er særlig antallet af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, der er steget siden 28. I januar 212 var der 372 jobklare, 786 indsatsklare og 72 midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere. I 211 er antallet af indsatsklare steget med 13 pct. 16. Den aktive beskæftigelsesindsats for kontanthjælpsmodtagere i match 2 (aktiveringsgrad) i 4. kvartal år Hjørring år Over år Gennemsnit år år Over år Off. løntilskud privat løntilskud Virksomhedspraktik Vejledning/opkvalificering Anm: Jobinsats.dk og egne beregninger Hjørring aktiverer de indsatsklare mindre end de øvrige kommuner Hjørring aktiverer alle aldersgrupper af indsatsklare mindre end resten af regionen. De indsatsklare kontanthjælpsmodtagere i Hjørring er i gennemsnit i aktivering i 23 pct. af tiden, mens det tilsvarende tal for hele regionen er 3 pct.. I Hjørring aktiveres de unge indsatsklare mere end gruppen af voksne (3 år). Denne tendens gælder også i regionen som helhed, hvor niveauet dog er højere. De indsatsklare i Hjørring aktiveres i virksomhedspraktik og vejledning/opkvalificering. Gennemsnit

11 17. Andelen af personer i match 2 eller 3 i 1. kvartal 28 som i de efterfølgende 3 år har haft job eller været i uddannelse Hjørring Kontanthjælpmatch 2 i 1. kvartal 28 Anm: DREAM og egne beregninger Kontanthjælp match 3 i 1. kvartal 28 Hjørring Uddannelse Job Job&uddannelse Effekterne for de udsatte grupper er på niveau med effekten i andre kommuner 39 pct. af de indsatsklare har siden 28 været i job eller uddannelse. Det er lidt over niveauet i regionen. Langt hovedparten af de indsatsklare har været i job (26 pct.). Kun 13 pct. har været i uddannelse. 12 pct. af de midlertidige passive siden 28 været i job eller uddannelse. Det er en lidt lavere andel end i regionen som helhed Udviklingen i antallet af personer på sygedagpenge dec 7 mar 8 jun 8 sep 8 dec 8 mar 9 jun 9 sep 9 dec 9 mar 1 jun 1 sep 1 dec 1 mar 11 jun 11 sep 11 dec 11 Fuldtidspersoner i alt Over 26 uger Over 2 uger Antallet af personer med lange sygedagpengesager er konstant: I december 211 havde Hjørring ca. 1.2 personer på sygedagpenge. Antallet af lange forløb har siden 29 været let faldende. I december 211 var 3 pct. af sygedagpenge forløbene på over 26 uger og 12 pct. var på over 2 uger.

12 Førtidspension 19. Andelen af befolkningen der modtager permanente forsørgelsesydelser i januar ,7 13, ,4 9,6 1,2 1,2 1,4 1, 1,7 2 9, ,2 7, Rebild Aalborg Læsø Brønderslev Hjørring Jammerbugt Frederikshavn Vesthimmerland Mariagerfjord Thisted Førtidspension Ledighedsydelse Fleksjob Hver tiende er på permanente forsørgelsesydelser i Hjørring 1,2pct. af alle årige i Hjørring modtager en permanent offentlig forsørgelsesydelse. Det vil sige enten førtidspension, fleksjob eller ledighedsydelse Niveauet ligger over gennemsnittet for regionen (9,4 pct.). I januar 212 er der 3.88 personer på førtidspension i Hjørring, 842 i fleksjob og 39 på ledighedsydelse 7,4 pct. af alle årige i Hjørring modtager førtidspension. Det er også højere end gennemsnittet for regionen på 7,1 pct. Morsø 2. Tilgang til og afgang til førtidspension i Hjørring Tilgang Afgang Afgangen er beregnet som forskelle mellem udviklingen i bestanden og tilgangen. I de seneste år har tilgangen til førtidspension i Hjørring været større end afgangen I 211 var der 17 nye personer i Hjørring der fik tilkendt en førtidspension. Der var en afgang på 167 fra førtidspension i 211. Afgangen skyldes hovedsageligt afgang til folkepension. I de seneste fire år har tilgangen til førtidspension været større end afgangen.

13 21. Tilgangen til førtidspension i 211 i Hjørring fordelt efter alder Under 3 år 3 4 år 4 år Over år pct. af de nye personer på førtidspension er unge under 4 år 3 pct. af de nye personer på førtidspension er under 4 år. Det drejer sig om 3 personer i 211. Ud af de 243 nye førtidspensionsforløb i 211 blev 43 pct. eller 76 forløb tilkendt til personer over år. Hvis regeringens nye udspil til førtidspensionsreform allerede var implementeret, skulle en del af de 3 personer under 4 år i stedet have haft et årigt ressourceforløb 22. Andel af befolkningen (16 64 år) der modtager førtidspension og andelen af befolkningen der er tilgået førtidspension i 211 Bestand i pct. af årige Højere tilgang og mindre bestand Rebild Lavere tilgang og mindre bestand Mariagerfjord Morsø Thisted Brønderslev Vesthimmerland Læsø Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Hele landet Aalborg Højere tilgang og større bestand Lavere tilgang og større bestand 4,2,3,4,,6,7 Tilgang i pct. af årige Hjørring har lidt lavere tilgang til førtidspension end gnst. for regionen, men højere end landsplan I Hjørring er 7,2 pct. af alle årige på førtidspension. Det er lidt højere end gennemsnittet for regionen og hele landet. Hjørring har en tilgang til førtidspension i 211 på,42 pct. af alle årige. Det er en højere tilgang end landsgennemsnittet men lavere end regionsgennemsnittet. Opgørelsen viser, at det stadig kræver en reduktion af tilgangen, hvis man skal ned på niveau med resten af landet.

14 Virksomhedsindsatsen 23. Antallet af arbejdssteder i Hjørring fordelt efter antallet af beskæftigedei 29 Antal Antal Anm: Danmarks Statistik og egne beregninger Virksomhedsstrukturen er domineret af mange små virksomheder med under ansatte Der er virksomheder med mere end 2 ansatte i kommunen. 49 pct. af disse (1.9) har 2 4 ansatte Der er få store virksomheder. Kun 86 arbejdssteder eller 3,9 pct. har over ansatte. Det begrænsede antal betyder, at der er behov for en høj samarbejdsgrad med de store virksomheder. Der kan være et uudnyttet potentiale for samarbejde med de mange små virksomheder. Det må forventes at kræve en særlig strategi og en stor indsats at udløse dette potentiale. 24. Hvor stor en andel af arbejdsstederne samarbejder med jobcentret om aktiveringsindsatsen i 211? 6 Hjørring Landbrug mv Industri Byggeri Handel/transport Privat service Offentlig service Dagpenge 11 Landbrug mv Industri Byggeri Kontanthjælp Handel/transport Øvrig privat service Samarbejdet med de offentlige virksomheder er størst De offentlige arbejdspladser leverer mange aktiveringspladser. Lidt over halvdelen af de offentlige arbejdssteder aktiverer forsikrede ledige og en fjerdedel aktiverer kontanthjælpsmodtagere. Det er lidt over niveauet på regionsplan. 27 pct. af alle virksomhederne i Hjørring leverer aktiveringspladser til de forsikrede ledige, mens 14 pct. leverer pladser til kontanthjælpsmodtagerne. Jobcentret samarbejder med godt en fjerdedel af virksomhederne i industrien, byggeri og handel og transport sektoren om aktivering af forsikrede ledige. Offentlig service

15 2. Udviklingen i antallet af personer der deltager i virksomhedsrettede tilbud i Hjørring jan 7 jan 8 jan 9 jan 1 jan 11 jan 12 Løntilskud privat Løntilskud offentligt Virksomhedspraktik privat Virksomhedspraktik offentligt 1.2 Antallet af personer i virksomhedsrettet aktivering har været stærkt stigende I januar 28 inden krisen deltog 499 personer i virksomhedsrettet aktivering i Hjørring. I januar 211 deltog 1.44 personer i virksomhedsrettet aktivering. Antallet af virksomhedsrettede tilbud steg især i Der er særligt sket en stigning i antallet af private virksomhedspraktikker og offentlig løntilskud Andelen af jobcenterets ydelsesgrupper, der deltager i virksomhedsrettede tilbud (aktiveringsgrad) i 4. kvartal Hjørring Dagpenge Kth match 1 Kth match 2 Sygedagpenge Øvrige ydelser Virksomhedspraktik offentligt Løntilskud offentligt Dagpenge Kth match 1 Kth match 2 Sygedagpenge Øvrige ydelser Virksomhedspraktik privat Løntilskud privat De stærkeste grupper af ledige deltager mest i virksomhedsrettede forløb Dagpengemodtagerne var aktiveret i et virksomhedsrettet tilbud i 23 pct. af tiden i 211. Flest deltog i offentligt løntilskud (17 pct.). De jobklare kontanthjælpsmodtagere deltog i et virksomhedsrettet tilbud i 18 pct. af tiden. Flest deltog i privat virksomhedspraktik (1 pct.). De indsatsklare kontanthjælpsmodtagere var i virksomhedsrettet aktivering 1 pct. af tiden. Heraf foregik langt hovedparten som virksomhedspraktik i en privat virksomhed. Andelen af alle ledige i virksomhedsrettede tilbud (1 pct.) svarer til andelen i hele regionen (14 pct.) 2 1 1

16 Målgrupper i beskæftigelsesindsatsen antal og andel feb 12 Dagpenge Heraf langtidsledige Andel af befolkning Antal Andel Antal Andel Hjørring Kvinder 64 37% 241 4% 3% 3% Mænd % 36 6% % 4% Unge u. 3 år 31 17% 71 12% 3% 3% 3 49 år 883 1% % % 4% Seniorer + år 4 31% % 3% 3% Dansk % 47 9% 4% 3% Vestlig 3 3% 19 3% 6% 4% Ikke vestlig 81 % 18 % 6% 4% I alt % 66 1% 4% 3% feb 12 Jobklar kontanthjælp Heraf langtidsledige Andel af befolkning Antal Andel Antal Andel Hjørring Kvinder 14 42% 31 48% 1% 1% Mænd 217 8% 33 2% 1% 1% Unge u. 3 år 199 4% 12 19% 2% 2% 3 49 år % 37 8% 1% 1% Seniorer + år 37 1% 14 22% % % Dansk 333 9% 7 89% 1% 1% Vestlig 21 6% 3 % 2% 2% Ikke vestlig 18 % 4 6% 1% 2% I alt 371 1% 64 1% 1% 1% Match 2 Match 3 Samlet andel af befolkning Antal Andel Antal Andel Hjørring Kvinder 388 3% 4 8% 2% 2% Mænd % 39 42% 2% 2% Unge u. 3 år % 27 29% 3% 4% 3 49 år 31 48% 1 % 2% 3% Seniorer + år 68 9% 16 17% 1% 4% Dansk % 7 7% 2% 1% Vestlig 3 % 4 4% 4% 2% Ikke vestlig 7 8% 19 2% 6% 6% I alt 734 1% 93 1% 2% 2% Revalidering Forrevalidering Samlet andel af befolkning Antal Andel Antal Andel Hjørring Kvinder 98 6% 2 4%,6%,6% Mænd 66 4% 3 %,4%,4% Unge u. 3 år 3 21% 2 9%,9%,7% 3 49 år % 3 %,7%,7% Seniorer + år 19 12% %,1%,9% Dansk 19 97% 1 93%,%,% Vestlig 3 2% 2 4%,%,3% Ikke vestlig 3 2% 2 4%,4%,% I alt 164 1% 1%,%,%

17 Sygedagpenge Andel af befolkning Antal Andel Hjørring Kvinder 643 % 3% 3% Mænd 32 4% 2% 2% Unge u. 3 år % 1% 1% 3 49 år 88 % 3% 3% Seniorer + år 47 39% 3% 6% Dansk % 3% 3% Vestlig 41 3% 4% 3% Ikke vestlig 7 % 4% 3% I alt 117 1% 3% 3% Ledighedsydelse Andel af befolkning Antal Andel Hjørring Kvinder %,9%,7% Mænd 94 33%,4%,3% Unge u. 3 år 9 3%,1%,1% 3 49 år 14 1%,8%,6% Seniorer + år %,8% 1,4% Dansk %,7%,% Vestlig 4 1%,4%,3% Ikke vestlig 8 3%,6%,4% I alt 28 1%,7%,% Fleksjob Tilgang til flexjob og ledighedsydelse Andel af befolkning Antal Andel Antal Andel Hjørring Kvinder 1 9% 64 6% 2% 2% Mænd % 42 4% 2% 1% Unge u. 3 år 28 3% 8 8% % % 3 49 år 36 43% 4 1% 2% 2% Seniorer + år 42 3% 44 42% 3% % Dansk 81 96% 1 99% 2% 2% Vestlig 16 2% % 2% 1% Ikke vestlig 19 2% 1 1% 1% 1% I alt 84 1% 16 1% 2% 2% Førtidspension Tilgang til førtidspension Andel af befolkning Antal Andel Antal Andel Hjørring Kvinder 1667 % 64 6% 8% 8% Mænd % 42 4% 6% 6% Unge u. 3 år 148 % 8 8% 2% 1% 3 49 år 162 3% 4 1% 6% % Seniorer + år 184 6% 44 42% 12% 19% Dansk % 1 99% 7% 7% Vestlig 91 3% % 9% 6% Ikke vestlig 14 % 1 1% 12% 9% I alt 3 1% 16 1% 7% 7%

Fakta ark: Thisted Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Thisted Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Fakta ark: Thisted Kommune 212 Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat

Læs mere

Fakta ark: Morsø Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Morsø Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Fakta ark: Morsø Kommune 212 Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Fakta-ark: Mariagerfjord Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta-ark: Mariagerfjord Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta-ark: Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat i 21.

Læs mere

Fakta ark: Nordjylland. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Nordjylland. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Fakta ark: 1 Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat i 8. 8. 7. 7.......

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune - Udgivet februar 214 - Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer og

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

1 of 11. Kommunenotat. Syddjurs Kommune

1 of 11. Kommunenotat. Syddjurs Kommune 1 of 11 Kommunenotat Kommune 215 2 of 11 Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord. 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune

Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune 212 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR IKAST-BRANDE... 3 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I IKAST-BRANDE... 4 BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Faktaark for Jammerbugt Kommune

Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Faktaark for Jammerbugt Kommune 213 Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 214 Faktaark for Jammerbugt Kommune Faktaark om de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesregion Nordjylland har fået udarbejdet

Læs mere

Kommunenotat Rebild 2015

Kommunenotat Rebild 2015 Kommunenotat Rebild 215 Befolkning og arbejdsmarked Rebild Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden steg.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Hedensted Kommune

Arbejdsmarkedet i Hedensted Kommune 212 Arbejdsmarkedet i Hedensted Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR HEDENSTED... 3 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I HEDENSTED... 4 BESKÆFTIGELSEN I HEDENSTED

Læs mere

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014 Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i Konjunkturerne på arbejdsmarkedet -2016 Prognose for hele landet 3 gange om året udarbejder Økonomi- og Indenrigsministeriet en prognose for udviklingen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune

Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune 212 Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR AARHUS... 3 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I AARHUS... 4 BESKÆFTIGELSEN I AARHUS STABILISERES...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2014. Faktaark for Rebild Kommune

Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2014. Faktaark for Rebild Kommune 213 Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 214 Faktaark for Kommune Faktaark om de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune Beskæftigelsesregion har fået udarbejdet vedhæftede faktaark med henblik

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Syddjurs Kommune

Arbejdsmarkedet i Syddjurs Kommune 212 Arbejdsmarkedet i Syddjurs Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 2 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR SYDDJURS... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I SYDDJURS... 5 BESKÆFTIGELSEN I SYDDJURS STABILISERES...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Lemvig Kommune

Arbejdsmarkedet i Lemvig Kommune 12 Arbejdsmarkedet i Lemvig Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR LEMVIG... 3 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I LEMVIG... 4 BESKÆFTIGELSEN I LEMVIG STABILISERES...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Herning Kommune

Arbejdsmarkedet i Herning Kommune 212 Arbejdsmarkedet i Herning Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR HERNING... 3 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I HERNING... 4 BESKÆFTIGELSEN I HERNING STABILISERES...

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.juli Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.juli Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 31.juli 217 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

CENTER FOR ARBEJDSMARKED. Dato: 4. april Notat

CENTER FOR ARBEJDSMARKED. Dato: 4. april Notat CENTER FOR ARBEJDSMARKED Dato: 4. april 218 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden for

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 24. januar Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 24. januar Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 24. januar 218 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.januar Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.januar Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 31.januar 17 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Kommunenotat. Aalborg

Kommunenotat. Aalborg Kommunenotat Aalborg 215 Befolkning og arbejdsmarked Aalborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 Denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Notat. I august 2016 var ledigheden i Ballerup Kommune: 3,7 pct. (jf. faktaside 4). BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 1.

Notat. I august 2016 var ledigheden i Ballerup Kommune: 3,7 pct. (jf. faktaside 4). BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 1. BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 1.november 16 Tlf. dir.: 4178 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Holtoug Bjældager (jakb) Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Silkeborg Kommune

Arbejdsmarkedet i Silkeborg Kommune 212 Arbejdsmarkedet i Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR SILKEBORG... 3 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I SILKEBORG... 4 BESKÆFTIGELSEN I SILKEBORG

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende:

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Struer Kommune

Arbejdsmarkedet i Struer Kommune 212 Arbejdsmarkedet i Struer Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 2 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR STRUER... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I STRUER... 5 BESKÆFTIGELSEN I STRUER STABILISERES...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Notat. I maj 2016 var ledigheden i Ballerup Kommune: 4,1 pct. (jf. faktaside 4). BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 10.

Notat. I maj 2016 var ledigheden i Ballerup Kommune: 4,1 pct. (jf. faktaside 4). BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 10. BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 1. august 216 Tlf. dir.: 4178 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Holtoug Bjældager (jakb) Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Marts 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Kommunenotat Rebild Kommune 2015

Kommunenotat Rebild Kommune 2015 Kommunenotat Rebild Kommune 215 Befolkning og arbejdsmarked Rebild Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring Maj 213 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 21.marts Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 21.marts Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 21.marts 217 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Kommunenotat. Brønderslev

Kommunenotat. Brønderslev Kommunenotat Brønderslev 215 Befolkning og arbejdsmarked Brønderslev Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til politisk udvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til politisk udvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til politisk udvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning november 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder en

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Kommunenotat. Horsens Kommune

Kommunenotat. Horsens Kommune Kommunenotat Kommune 215 Kommunenotat - Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord. 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere