Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur"

Transkript

1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur MBBL-REF: Version: Status: Udkast Oprettet: 27. februar 2014 Fil:GD1 BBR - Løsningsarkitektur ver docx

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer Grundskabelon oprettet med dertil hørende afsnit. S&D KH Struktureret til BBR med første udkast til beskrivelser S&D KH Klargjort til første review internt i BBR-gruppen. S&D KH Tilrettet efter intern gennemgang i MBBL og klargjort til styregruppebehandling. S&D KH Udbygget med revideret BBR sag begreb. S&D KH Tilrettet med kommentarer fra reviewmøde S&D KH Tilrettet til version 1.0 KSK MBBL Tilrettet efter eksternt/internt review KSK MBBL Tilrettet efter konsulent review KSK MBBL Ændring vedr. inddataboks side 19 KSK MBBL Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING DOKUMENTETS FORMÅL DOKUMENTETS SAMMENHÆNG TIL ØVRIGE DOKUMENTER LÆSEVEJLEDNING ARKITEKTURRAMMER BBR I DAG UDVIDET SAGSBEGREB I BBR ARKITEKTURMODEL Overblik ARKITEKTURPRINCIPPER Ejendomsdataprogrammets principper BBR GRUNDDATAREGISTER OVERBLIK SERVICELAG Services Batch FORRETNINGSLOGIK Bygninger og boliger Metadata Inddataboks Hændelsesstyring Masseopdatering Forretningsregler Kvalitetskontroller Sagsstyring af 21 - MBBL-REF:

3 3.4 INTEGRATIONER Udtræk & rapporter Service agenter Data access ADMINISTRATION Systemadministration Brugeradministration Sikkerhed BBR REGISTRE Bygnings- og boligdata Metadata Inddataboks Konfigurering Sikkerhed, brugere m.m BBR BRUGERFLADER OVERBLIK BBR KLIENT INDDATABOKS ADMINISTRATORKLIENT EKSTERNE SYSTEMER OVERBLIK KOMMUNALE SYSTEMER ØVRIGE SYSTEMER ØVRIGE VILKÅR GRUNDDATAPROGRAMMETS RAMMER LØST KOBLET ARKITEKTUR af 21 - MBBL-REF:

4 1. Indledning 1.1 Dokumentets formål Dokumentet tjener to hovedformål: For at sikre at ejendomsdataprogrammet forretningsmæssigt og arkitekturmæssigt hænger sammen på løsningsniveau inden større udviklingsprojekter igangsættes udarbejdes der ift. de tre grunddataregistre Matrikel, BBR og Ejerfortegnelse en løsningsarkitektur, som kvalitetssikres i sammenhæng. Dokumentet her beskriver BBR løsningsarkitektur til brug for denne tværgående kvalitetssikring. Derudover danner løsningsarkitekturen rammerne for kravspecificering og videreudvikling af BBR i henhold til Ejendomsdataprogrammet. 1.2 Dokumentets sammenhæng til øvrige dokumenter Figur 1. Løsningsarkitekturens sammenhæng til andre dokumenter. Løsningsarkitekturen er opbygget af et hoveddokument og tre underbilag. Dokumentet her udgør hoveddokumentet. Rammerne omkring løsningsarkitekturen kommer primært fra fire kilder: Grunddataprogrammet, som har udstukket rammerne for den overordnede løsningsarkitektur herunder krav om udstilling af grunddata via Datafordeleren. Grunddataprogrammet har også udstukket rammer ift. en fællesoffentlig datamodel og dertil hørende standarder. Ejendomsdataprogrammet, som gennem en målarkitektur og tilhørende bilag har udstukket rammerne for bygnings- og boligdata som grunddata. BBR eksisterende dokumentation primært Systembeskrivelse version 10 - som på en række områder har udstukket rammerne for løsningsarkitekturens udformning. Løsningsarkitekturen er etableret som en videreudbygning af den eksisterende BBR løsning. BBR lovgivning, cirkulærer m.m., som opsætter regler for BBR løsningen og anvendelsen af denne. Ifb. Ejendomsdataprogrammet vil der være behov for at justere lidt på disse regler. Beskrivelsen heraf er uden for scope af dokumentet her. - 4 af 21 - MBBL-REF:

5 1.3 Læsevejledning Udover dette indledende kapitel indeholder dokumentet følgende kapitler: Kapitel 2 Arkitekturrammer Indeholder en beskrivelse af løsningens overordnede arkitekturmæssige sammenhænge og strukturer samt andre arkitekturmæssige rammer, som er styrende for et efterfølgende design af løsningen. Kapitel 3 BBR grunddataregister Indeholder en mere uddybende beskrivelse af det konceptuelle indhold i BBR grunddataregistret. Kapitel 4 BBR brugerflader Indeholder en mere uddybende beskrivelse af det konceptuelle indhold i BBR brugerfladerne. Kapitel 5 Eksterne systemer Indeholder en mere uddybende beskrivelse af det konceptuelle indhold ift. opdateringer af bygnings- og boligdata fra eksterne systemer. Kapitel 6 Øvrige vilkår Indeholder en beskrivelse af øvrige vilkår for løsningen, som ikke er fastlagt i arkitekturprincipper eller i eksisterende eller planlagte elementer. I tilknytning til løsningsarkitekturdokumentet er der tre bilag: Bilag A: Servicebeskrivelser og integrationer Indeholder en beskrivelse af de forskellige services og serviceoperationer, som BBR udstiller, samt af de ikke servicebaserede integrationer, som er relevante for løsningen. Omfatter både services til brug for ajourføring af BBR og services til at udstille oplysninger om bygninger og boliger via Datafordeleren. Bilag B: Informationsmodel Indeholder en beskrivelse af informationsmodel i relation til BBR. Der er tale om én fælles model, som anvendes både ift. lagring i BBR og ift. udstilling af bygnings- og boligdata via Datafordeleren. Bilag C: Processer (set indefra) Indeholder en beskrivelse af de til løsningsarkitekturen hørende processer. Der er her tale om en detaljering af målarkitekturens processer udefra med interne processer ift. BBR processer set indefra. Sidst i bilaget er der en oversigt over de til processerne hørende use cases med angivelse af hvilke services, de enkelte use case forventes at skulle benytte. - 5 af 21 - MBBL-REF:

6 2. Arkitekturrammer 2.1 BBR i dag Det nuværende BBR udgør en infrastruktur, der helt overordnet er illustreret på nedenstående figur set ift. den generiske grunddataproces: Figur 2. BBR overordnet i dag set ift. den generiske grunddataproces. På figuren er detaljer som værktøjer i MBBL til sikring af datakvalitet, den særlige løsning til ajourføring af energidata eller bbr.dk ikke vist. Der er fokus på hovedforløbet. BBR-klienten understøtter de kommunale ajourføringer gennem indtastninger foretaget af en kommunal medarbejder samt i enkelte tilfælde visse eksterne som eksempelvis skorstensfejere. Der er ingen nævneværdig systemintegration til de forskellige kommunale sagsbehandlingsløsninger eksempelvis byggesagsbehandling - der håndterer processen forud for selve registreringen i BBR. BBR-klienten er således i dag den primære anvendte løsning til kommunal ajourføring både for bygnings- og boligdata og for adressedata. Distributionen af både bygnings- og boligdata samt adressedata foregår fortrinsvis via OIS. Andre integrationer såsom integration til Statens Arkiver foregår direkte fra BBR. Det nuværende BBR er udviklet med en moderne lagdelt it-arkitektur med forretningslogik og data-access. Der er på ejendomsområdet integration mod ESR og ift. adresser til CPR-Vej. BBR bygger i dag på ESR s ejendomsbegreb og er tæt integreret hermed. Ifb. Ejendomsdataprogrammet nedlægges ESR anvendelsen og erstattes af det nye ejendomsbegreb Bestemt Fast Ejendom implementeret i Matriklen. Der findes SOA services til opdatering og læsning, men designet er ikke gennemført fuldt ud, da BBR-klienten ikke benytter disse. I den oprindelige kravspecifikation var BBR 1.0 specificeret uden disse uhensigtsmæssigheder, men pga. forskellige omstændigheder var det ikke muligt at efterleve specifikationen fuldt ud på daværende tidspunkt. - 6 af 21 - MBBL-REF:

7 De væsentligste uhensigtsmæssigheder i den nuværende arkitektur er set ud fra grunddataprogrammet følgende forhold: BBR anvender ESR s ejendomsbegreb og er tæt integreret hermed. Ifb. ejendomsdataprogrammet skal der her ske et skift til Matriklens ejendomsbegreb (Bestemt Fast Ejendom). BBR indeholder både data om bygninger og boliger og data om adresser. Ifb. Grunddataprogrammet skal adresser overgå til et selvstændigt grunddataregister. BBR understøtter ikke grunddataprogrammets krav til udstilling af historik (de såkaldte bitemporale egenskaber ). BBR indeholder og udstiller ikke metadata ift. Grunddataprogrammets krav herom. Den tætte kobling mellem BBR-klient og BBR-register. BBR klient anvender ikke de udstillede services, og en del forretningsregler er kun implementeret i BBR klienten. Al ajourføring foregår i praksis gennem BBR-klienten frem for gennem løsninger til itunderstøttelse af selve sagsbehandlingen med direkte opdatering af grunddata. Digitaliseringsstrategiens krav og ønsker om en effektiv og fleksibel it-understøttelse af arbejdsgange fordrer, at BBR som grunddataregister støtter op om udviklingen af nye løsninger til understøttelse af de kommunale arbejdsgange med automatiseret ajourføring af BBR grunddataregistret. Den øgede fokus på grunddata fordrer at BBR 2.0 videreudvikles som grunddatasystem med klart afgrænset forretningslogik og datalagring med udbygget historik samt opdateret datamodel og understøttelse af metadata. Samspillet med andre grunddatasystemer (synkronisering og konsistens) bliver endnu mere vitalt. SKAT og kommunerne er store brugere af de fremtidige grunddataregistre, derfor skal data i de autoritative registre kunne servicere SKAT og kommunerne, således at disse kan gennemføre deres myndighedsopgaver i relation til at gennemføre vurdering og opkræve ejendomsskat og bidrag. 2.2 Udvidet sagsbegreb i BBR 2.0 BBR 2.0 udvides til at kunne håndtere flere sagstyper jf. illustrationen nedenfor. - 7 af 21 - MBBL-REF:

8 Figur 3 Revideret sagsbegreb i BBR (LSP er forkortelse for Landinspektør) I dag registreres byggesager i BBR og udstilles sammen med de objekter, som byggesagen vedrører. I BBR 2.0 udvides sagsbegrebet således dette omfatter: Byggesager (anmeldelsessager og tilladelsessager). Sagsbehandlingen i BBR ændres ikke væsentligt i forhold til i dag, men sagen lagres og udstilles i sit eget begreb. Indrapporteringer og ændringer fra Landinspektør. Landinspektøren indberetter objekter til BBR eksempelvis en Brugsenhed ifb. en ejerlejlighedsudstykning. Denne indberetning skal godkendes af kommunen, hvilket sker gennem oprettelse af en BBR sag hertil. Landinspektøren indberetter også andre ændringer eksempelvis nye koordinater til en Bygning. I de tilfælde hvor koordinaterne skal godkendes af kommunen, oprettes der en sag hertil. Ændringer indrapporteret af ejer. På en række områder har ejeren pligt til at indberette ændringer, såfremt det der er registreret i BBR er mangelfuldt eller fejlbehæftet. Også denne slags ændringer går via en kommunal godkendelse, og der oprettes en sag herpå. Ændringer fra andre/tredjepart. Ændringsforslag kan også komme fra andre end ejer eller landinspektører eksempelvis en nabo eller en kommunal medarbejder uden opdateringsret ift. BBR. Disse ændringsforslag filtreres ift. relevans for BBR, og hvis dette er tilfældet, oprettes de også som BBR sager. Håndtering af hændelser. Ifb. Grunddataprogrammet åbnes der op for elektronisk abonnement på forskellige former for forretningshændelser i de forskellige registre. De hændelser som der i BBR regi er tegnet abonnement på, skal håndteres som andre ændringsforslag og oprettes derfor som sager. Behandlingen af de enkelte sager kan ske manuelt eller automatisk afhængig af hvad den enkelte kommune har valgt af opsætning. Ændringer der er opsat til manuel behandling (godkendelse), præsenteres for BBR registerføreren i Inddataboksen. Når ændringen godkendes, overføres sagens ændringsdata automatisk til de pågældende BBR objekter. Derudover vil der som i dag stadig være muligt at rette informationer om bygninger og boliger direkte gennem BBR klienten. Alle sager if. ovenstående illustration gemmes i BBR sag, således det til enhver tid vil være muligt at præsentere de sager, der har været i relation til et givet objekt i BBR. En BBR-sag kan knyttes til og omfatte alle elementer i BBR. - 8 af 21 - MBBL-REF:

9 2.3 Arkitekturmodel Overblik Projektets tekniske løsning omfatter etablering af bygnings- og boligregister baseret på Matriklens registrering af Bestemt Fast Ejendom identificeret ved BFE-nummer samt services for udstilling af bygnings- og boligdata via Datafordeleren. Løsningen vil blive etableret som en udbygning af det nuværende BBR med i det omfang dette er muligt ift. ovenstående mangler og uhensigtsmæssigheder - genanvendelse af eksisterende komponenter og infrastruktur herfra. Figur 4. Arkitekturmodel for BBR version 2.0 Arkitekturmodelen til BBR vil bestå af fire hoveddele: 1. BBR grunddataregister, som udover de forskellige registre til lagring af informationer om bygninger og boliger, indeholder et servicelag til udstilling af BBR services, et forretningslag indeholdende forretningslogik, forretningsregler, sagsstyring m.m., et integrationslag som håndterer både den eksterne integration og integrationen til BBR s fysiske tabeller samt et administrationslag til brug for konfigurering og administration af hhv. system og brugere. BBR grunddataregistret beskrives nærmere i kapitel BBR brugerflader, som anvendes til ajourføring af bygnings- og boligdata, som indbakke til BBR registerfører og andre ift. de hændelser og indberetninger disse skal tage stilling til samt til administration og konfigurering af BBR-grunddataregistret. BBR brugerflader beskrives nærmere i kapitel Eksterne systemer med mulighed for helt eller delvis ajourføring af informationer i BBR. Beskrives nærmere i kapitel Udstilling af fællesoffentlige grunddata vedrørende bygninger og boliger via den fællesoffentlige datafordeler. Bygninger og boliger vedligeholdes gennem de af BBR udstillede ajourføringsservices, som sikrer overholdelsen af de til en hver tid gældende forretningsregler for bygninger og boliger. - 9 af 21 - MBBL-REF:

10 I det omfang BBR s ajourføringsservices anvender andre grunddata, tilgås disse udelukkende gennem datafordelerens udstillingsservices. Bygninger og boliger skal kunne vedligeholdes i forbindelse med den kommunale sagsbehandling. Løsningsarkitekturen understøtter dette, ved at de kommunale sagssystemer gennem BBR s ajourføringsservices har adgang til vedligeholdelse af bygninger og boliger. Dette kan f.eks. ske fra det nye fælleskommunale Byg og Miljø BOM. Der vil gå et stykke tid, før al funktionalitet fra den nuværende BBR-klient er indbygget i de sagsunderstøttende løsninger. Løsningsarkitekturen omfatter derfor en fortsættelse af en BBRklient, som er målrettet vedligeholdelse af bolig- og bygningsdata i BBR. BBR klienten vil udover ajourføring af data i BBR grunddataregistret og anvendelse af grunddata fra den fællesoffentlige datafordeler skulle kunne oprette bygninger eller tekniske anlæg på fremmed grund som Bestemt Fast Ejendom i Matriklen.. BBR sikrer at fællesoffentlige grunddata vedrørende bygninger og boliger opdateres og udstilles via den fællesoffentlige datafordeler. De udstillede services og tilhørende informationsmodel er beskrevet i bilag A og B. 2.4 Arkitekturprincipper Ejendomsdataprogrammets principper I ejendomsdataprogrammets målarkitektur (Bilag D) er opstillet en række principper til understøttelse af de forretningsmæssige mål med ejendomsdataprogrammet. Disse principper har til formål at styre udviklingen af it-løsninger i den retning, som ejendomsdataprogrammet ønsker. Der er tale om en følg eller forklar model, dvs. at principperne skal følges ifb. BBR med mindre man i det konkrete tilfælde har væsentlige argumenter for at bryde disse. Principperne er defineret som hhv. forretningsprincipper og it-principper, hvor it-principperne primært har deres udgangspunkt i forretningsprincipperne. Forretningsprincipper: BBR 2.0 efterlever fuldt ud de 10 opstillede forretningsprincipper. Registreringer af bygnings- og boligdata anvender Matriklens registreringer af Bestemt fast ejendom identificeret ved et BFE-nummer. Alle objekter i BBR tildeles en entydig og uforanderlig nøgle (UUID), som både internt i BBR og eksternt fra andre systemer anvendes til identifikation. Alle objekter i BBR tildeles en livscyklusstatus, således det bliver muligt at registrere BBR-elementer allerede på projekteringsstadiet. BBR abonnerer på ændring i livscyklus på en Bestemt fast ejendom, og notificerer andre om ændringer i bygnings- og boligdata. Landinspektøren kan gennem BBR ajourføringsservice beskrive en ejendoms bestanddele i forhold til BBR med entydig identifikation af alle registrerede BBR-elementer, som er relevante for den behandlede ejendom. I den forbindelse kan landinspektøren også have behov for at kunne oprette visse typer enheder. It-principper: BBR 2.0 efterlever fuldt ud de 12 opstillede it-principper. Hvorledes er nedenfor indsat under hvert enkelt princip: - 10 af 21 - MBBL-REF:

11 IP1 IP2 IP3 IP4 IP5 IP6 IP7 IP8 IP9 IP10 IP11 Data opdateres kun ét sted. BBR anvender grunddata og opdaterer ikke i egne kopiregistre.. Data i autoritative grundregistre skal respekteres. BBR respekterer de autoritative grunddata. Data skal være tilgængelige, når der er behov herfor. BBR udstiller grunddata om bygninger og boliger via Datafordeleren og de dertil knyttede regler for hvorledes grunddata skal behandles og udstilles. Ejendoms- og bygningsdata skal kunne sammenstilles på tværs af grundregistre. BBR baseres på entydige nøgler herunder BFE-nummer hvorfor sammenstilling af grunddata vil være muligt gennem anvendelse af disse nøgler. Datakvalitet og aktualitet skal være kendt. BBR efterlever de fra Grunddataprogrammet opstillede krav til metadata. Dataansvar skal være klart og gennemskueligt. Ansvaret for data ligger overodnet hos MBBL. Ansvaret i forhold til ejer, kommune, landinspektører mfl. vil blive endeligt fastlagt i 1. halvår af Data skal være standardiseret og i et fælles sprog. BBR etableres inden for rammerne af ejendomsdataprogrammets begrebsmodel hhv. den fællesoffentlige datamodel. Dataindsamling og produktion skal foregå digitalt. Bygnings- og boligdata udstilles digitalt via datafordeleren og dertil definerede rammer. BBR ajourføringsservices gør det muligt at opdatere bygnings- og boligdata digitalt direkte fra forskellige fagsystemer m.m. Data skal udstilles i en fælles infrastruktur. Bygnings- og boligdata udstilles digitalt via datafordeleren og dertil definerede rammer. Grunddata tilknyttes en entydig og stabil identifikation. BBR anvender UUID som teknisk nøgle på alle grunddata. Grunddata skal håndtere historik. BBR vil - jf. de af Grunddataprogrammet opstillede rammer herfor indeholde historiske oplysninger fra idriftsættelsestidspunkt. BBR s nuværende historik fra 2009, bør kunne honorere kravene fra Grunddataprogrammet. Dette afklares endeligt i forbindelse med kravspecificeringen. IP12 Ændring af status/livscyklus notificeres til andre systemer. BBR udstiller forretningsmæssige hændelser herunder skift i livscyklus af 21 - MBBL-REF:

12 3. BBR grunddataregister 3.1 Overblik Den fremtidige kerne omkring bygnings- og boligdata BBR grunddataregister er på konceptuelt niveau illustreret nedenfor: Figur 5. BBR grunddataregister Grunddataregistret er opdelt i fem hovedområder, som beskrives nedenfor. 3.2 Servicelag Services Fra BBR grunddataregister udstilles veldefinerede servicesnitflader til brug for BBR brugerflader samt eksterne brugerflader og system-til-system løsninger, som har behov for at ajourføre bygnings- og boligdata. Bygninger og boliger vedligeholdes udelukkende gennem disse ajourføringsservices, som sikrer overholdelsen af de til en hver tid gældende forretningsregler for bygninger og boliger. Der er her tale om en videreudvikling af de SOA services, der findes i den nuværende version af 21 - MBBL-REF:

13 De enkelte services udbygges med sikkerhed i henhold til de fællesoffentlige standarder herfor sandsynligvis identitetsbaserede webservices ( OIO IDWS ) med anvendelse af security tokens og dertil hørende certifikater, roller m.m. I forhold til ajourførensservices anvendt fra BBR brugerfladerne kan disse evt. anvende den lidt mere simple model, eksempelvis OWSA Model T, såfremt disse gennem et certifikat identificerer sig over for BBR grunddatasystemets ajourføringsservices. Navngivning af såvel udstillings- som ajourføringsservices følger de regler, som opstilles af datamodelprojektet under Grunddataprogrammets delprogram Batch Udover de udstillede services skal det være muligt at afvikle programmer, som ikke anvender de udstillede services, men som stadig skal anvende grunddataregistrets forretningslogik m.m. - eksempelvis ifb. afvikling af daglige batchprogrammer. Det er et krav til batch programmet, at det anvender den samme funktionalitet som services, således at en given forretningsregel kun skal vedligeholdes et sted i koden. 3.3 Forretningslogik Bygninger og boliger Indeholder funktionalitet til visning og ajourføring af bygnings- og boligdata dvs. funktionalitet i relation til forretningsbegreberne Grund, Bygning, Enhed, Etage, Rum, Brugsenhed, Teknisk Anlæg, Fordelingsareal, Energiforbrug og BBR sag. Heraf er Fordelingsareal og BBR sag nye begreber og Enhed dækker over det nuværende Bolig-/Erhvervs enhed, jf. Informationsmodellen i Bilag B. Forretningslogikken her udbygges til at understøtte de nye krav fra Grunddataprogrammet herunder tilpasning til den justerede informationsmodel, anvendelse af Matriklens ejendomsbegreb og implementering af fuld historik Metadata BBR skal opfylde Grunddataprogrammets minimumskrav til udstilling af metadata herunder krav identificeret med udgangspunkt i INSPIRE. Komponenten her indeholder funktionalitet til visning og ajourføring af metadata i relation til bygnings- og boligdata. Der kan formentlig tages udgangspunkt i de nuværende BBR metadata ( Fysisk felt og Logisk felt ), men der vil være behov for at udbygge denne model, for at BBR grunddataregistret kan leve op til Grunddataprogrammets krav. Metadata udstilles via Datafordelerens metadatakatalog i selvstændige operationer, hvilket gør det muligt at hente metadata uden samtidig at hente forretningsdata. Derudover udstilles metadata gennem BBR services, således det er muligt at anvende disse i BBR brugerfladerne Inddataboks Med gennemførelse af autoritative grunddata øges presset på validiteten af disse grunddata. Anvendere kan ikke længere blot rette fejlen i eget register, men er afhængig af at grunddata i en smidig og hurtig proces bliver rettet op. Der er med andre ord behov for en fejlmel af 21 - MBBL-REF:

14 dingsløsning, som dels kan kommunikere fejlmeldinger til den registeransvarlige, dels kommunikere behandlingen af fejlmeldingen tilbage til anmelder af den pågældende fejl. BBR grunddataregister indeholder en Inddataboks, som anvendes til at modtage og behandle forslag/ønsker til ændring af bygnings- og boligdata. Der kan her være tale om forslag til ændring af en enkelt oplysning (eksempelvis opvarmningsforhold ift. en udsendt BBRmeddelelse), eller om behandling af bygnings- og boligdata opdateret i BBR (med status Projekteret ) af en ekstern aktør. Eksempelvis giver landinspektøren gennem BBR ajourføringsservices et forslag til BBR elementers koordinater ved udstykning af Samlet Fast Ejendom. Kommunerne godkender gennem Inddataboksen landinspektørernes forslag. Reglerne for hvorvidt denne type ajourføringer skal godkendes af kommunen via Inddataboksen, hhv. om dette skal ske automatisk uden kommunens godkendelse, kan gennem konfigurationsstyringen opsættes individuelt i den enkelte kommune Hændelsesstyring Når begivenheder af forretningsmæssig karakter indtræffer ved afviklingen af en service, har denne service ikke ansvaret for, og dermed ikke til opgave, at udføre evt. afledte handlinger. I stedet signaleres begivenheden ved at udløse en forretningshændelse, og ansvaret for den videre udførelse af forretningsmæssigt afledte opgaver delegeres til et centralt hændelsesmodul. Reglerne for hvordan de forskellige hændelser skal håndteres (automatisk opdatering, udstilling via Inddataboksen, afvisning/irrelevant) opsættes gennem konfigurationsstyringen globalt og individuelt i den enkelte kommune. BBR grunddataregister forventes at kunne anvende datafordelerens infrastruktur til udstilling af hændelser fra BBR grunddataregistret hhv. modtagelse af ændringer fra andre registre. Hændelserne udstilles og fremskaffes gennem integrationslaget ( Service agenter ) Masseopdatering Udover at opdatering kan foregå via de udstillede ajourføringsservices, kan der være behov for at kunne foretage masseopdatering af landsdækkende data fra eksterne kilder eksempelvis ifb. den årlige ajourføring af energidata i form af tilført fjernvarme, fyringsolie etc. Fra BBR stilles passende opdateringsmekanismer til rådighed. Her vil den nuværende FIE løsning med fordel kunne videreudvikles til brug for forskellige former for masseopdateringer. Dette vil evt. kræve en udvidelse af den logiske datamodel, hvilket systemet skal kunne understøtte. FIE er en særlig type masseopdatering der understøtter forsyningsselskabernes direkte masseopdatering af forsyningsoplysninger Forretningsregler Indeholder de forskellige forretningsregler, som skal anvendes i relation til hhv. sammenstilling af ejendomsdata og ajourføring af bygnings- og boligdata. En del af disse forretningsregler er de regler, som lovgivning og/eller bekendtgørelser stiller af krav til, hvad der kan og skal registreres i BBR. Alle forretningsregler implementeres i forretningslogik laget, således disse kan udstilles gennem services til alle anvendere. Det skal ifb. kravspecificeringen af BBR 2.0 besluttes, hvad der skal ske med eksisterende forretningsregler direkte implementeret i BBR klienten. Hvis arkitekturen skal være ren, og sy af 21 - MBBL-REF:

15 stemet være robust og fremtidssikret ift. Nye klienter og opdateringsmuligheder, skal alle forretningsregler rykkes ned i forretningslaget. Kodelister oa. Leveres via services Kvalitetskontroller Ifb. Grunddataprogrammet er samspillet med andre grunddatasystemer synkronisering og sikring af konsistens på tværs - af vital betydning. Der er derfor behov for kontroller, som kan validere konsistensregler mellem BBR og tilhørende grunddataregistre Matriklen, Ejerfortegnelsen og Adresseregistret. For at MBBL kan varetage dataansvar og tilsyn med BBR som grunddataregister, vil der som i dag være behov for funktionalitet, som kan kontrollere konsistens og validitet af indholdet i BBR grunddataregistret. Dette omfatter logiske kontroller, sandsynlighedskontroller, overholdelse af forretningsregler m.m Sagsstyring Styring af BBR sager primært BBR delen af byggesagsbehandling. Sagsstyringen skal sikre, at oplysninger om ændringer i bygnings- og boligbestanden, som opstår gennem kommunens byggesagsbehandling, ajourføres i BBR grunddataregistret. 3.4 Integrationer Udtræk & rapporter Indeholder de udtræk som BBR grunddataregistrer leveret til omverden arkivering gennem Statens Arkiver, levering af print til eboks skattemappen m.m. Derudover en række BBR rapporter bygningslister, enhedslister, sammenlagte boligenheder, nedlagte boligenheder etc. Der i dag genereres igennem Report Builder Service agenter Indpakker den udadgående kommunikationen med eksterne systemer, så det er transparent for forretningslaget at tilgå disse. Datafordelerens services tilgås gennem disse service agenter. Det er også service agenter, der hhv. modtager og afsender hændelser til/fra datafordelerens hændelseskomponent Data access Indeholder den logik, der skal til for at tilgå data i de BBR. 3.5 Administration Systemadministration Administration af systemet ift. kommunale oplysninger, anvendelse af kommunale felter, opsætning af tidsfrister etc. Konfigurering af systemet både globalt og individuelt i den enkelte kommune af 21 - MBBL-REF:

16 3.5.2 Brugeradministration Indeholder oprettelse, ændring og sletning af brugere og dertil knyttede informationer eksempelvis certifikater Sikkerhed Ejendomsgrunddata indeholder en række ejendomsoplysninger, som er forbundet med fortrolighed, og som derfor kun må udleveres til anvendere med rettigheder hertil. Det er derfor vigtigt, at ikke kun grunddataregistrene men også de udstillede services i Datafordeleren er baseret på et tillidsfuldt sikkerhedskoncept, som kan sikre data mod uautoriseret adgang. Det er et krav, at der omkring fremtidige udstilling af data via Datafordeleren anvendes samme sikkerhedsniveau, som i de tilhørende grunddataregistre. Det skal ikke være muligt gennem Datafordeleren at få adgang til data, som man ikke har rettigheder til at se i BBR registret. Sikkerhedsløsningen skal kunne godkendes af Datatilsynet. I dag er der et omfattende sikkerhedssystem omkring BBR med sikkerhedsniveauer dækkende helt ned til de enkelte felter i den fysiske datamodel. Brugere registreres i BBR registret og kan ud fra denne registrering logge ind på BBR klienten. De autentificeres her enten gennem anvendelse af et brugernavn med tilknyttet password eller gennem brug af et medarbejdercertifikat ( MOCES ). Ift. de udstillede ajourføringsservices anvendes certifikater i henhold til OWSA model T standarden. Sikkerhedskonceptet fastlægges af Grunddataprogrammet og forventes baseret på fællesoffentlige anbefalinger og standarder - herunder OIOSAML og identitetsbaserede webservices (IDWS). Når sikkerhedsmodellen er endeligt fastlagt af Grunddataprogrammet, kan det komme på tale at ændre dele af den nuværende sikkerhedsmodel i BBR. Om konceptet med brugernavn og password kan forsættes er i den sammenhæng tvivlsomt. Det er vigtigt med en sammenhængende sikkerhedskoncept på tværs af de enkelte grunddataregistre og Datafordeleren. Eksempelvis vil en kommunal medarbejde logge på BBR klienten og derfra tilgå ajourføringsservices i BBR grunddataregistret, ajourføringsservices i Matriklen samt udstillingsservices fra Datafordeleren. For at dette skal kunne fungere i praksis skal autentifikationen ifb. log-in på BBR klienten også kunne anvendes overfor både Datafordeleren og Matriklen. Sikkerheden omfatter også logning af brugernes anvendelse af systemet. 3.6 BBR registre Bygnings- og boligdata Indeholder implementeringen af forretningsbegreberne Grund, Bygning, Enhed, Etage, Rum, Brugsenhed, Teknisk Anlæg, Fordelingsareal, Energiforbrug og BBR sag Metadata Indeholder metadata ift. bygnings- og boligdata af 21 - MBBL-REF:

17 3.6.3 Inddataboks Indeholder forslag/ønsker til ændring af bygnings- og boligdata samt hændelser der skal tages stilling til af en kommunal medarbejder. Inddataboksen rummer mulighed for at kommunikere med en evt. anmelder af en fejl/ændring Konfigurering Indeholder en række forskellige systemopsætninger og konfigureringer herunder konfigurering af de kommunale forskelligheder Sikkerhed, brugere m.m. Indeholder informationer til sikring af adgang til BBR-registret og BBR-brugerflader herunder certifikater og de enkelte brugeres rettigheder (roller) af 21 - MBBL-REF:

18 4. BBR brugerflader 4.1 Overblik BBR brugerfladerne består konceptuelt af nedenstående tre brugerflader: Figur 6. BBR brugerflader. De tre konceptuelle brugerflader kan implementeres i én brugerflade (som i BBR klienten i dag) eller de kan opdeles i flere fysiske implementeringer. Rent teknisk er den nuværende BBR klients præsentationsdel opbygget efter WebClient Software Factory modellen (WCSF). WCSF tilbyder en generisk arkitektur med et design, som understøtter modularitet og udvidelse. WCSF forventes anvendt ift. løsningsarkitekturen her. 4.2 BBR klient Den nuværende BBR-klient udbygges til at understøtte de nye krav fra Grunddataprogrammet herunder tilpasning til den justerede informationsmodel og anvendelse af Matriklens ejendomsbegreb. BBR klienten vil udover ajourføring af data i BBR grunddataregistret og anvendelse af grunddata fra den fællesoffentlige datafordeler skulle kunne oprette bygninger eller tekniske anlæg på fremmed grund som Bestemt Fast Ejendom i Matriklen. Derudover vil klienten have brug for at kunne oprette Adresser til enheder via service udstillet af Adresseregistret. Ifb. kravspecificeringen skal det aftales nærmere, hvordan den nuværende BBR klient kan videreudvikles baseret på de kommunale brugerkrav og kravene om en renere snitflade til BBR Grunddataregister, Datafordeler m.fl. 4.3 Inddataboks Klient til præsentation og behandling af de indberetninger m.m., som en kommunal medarbejder skal tage stilling til. Klienten skal understøtte tre hovedområder: Indberetninger af fejl/ændringsforslag fra forskellige indberettere I dette tilfælde er der ikke foretaget nogen opdatering i BBR grunddataregistret. Først når den kommunale medarbejder accepterer rettelsen, foretages denne fysisk i BBR grunddataregi af 21 - MBBL-REF:

19 stret. Data registreres fx som foreløbigt i registret indtil BBR-sagsbehandleren godkender ændringen. I forbindelse med udarbejdelse af kravspecifikationen afklares det endeligt, hvilken status data skal have inden godkendelse. Indberetninger af oplysninger ift. projekteringer eksempelvis en landinspektørs indberetning af Brugsenhed ift. ejerlejlighedsudstykning. I dette tilfælde vil BBR grunddataregistret være opdateret af indberetter med forekomster i status Projekteret. Den kommunale medarbejder tager så via Inddataboksen stilling til om dette kan godkendes. Udstilling og behandling af hændelser både hændelser internt i BBR og hændelser modtaget fra andre grunddataregistre. 4.4 Administratorklient Administrationsdelen i den nuværende BBR klient udbygges til at kunne håndtere de nye krav til systemopsætning og konfigurering af BBR-grunddataregistret. Det er også gennem denne klient, at de udvidede krav til metadata ajourføres af 21 - MBBL-REF:

20 5. Eksterne systemer 5.1 Overblik I forbindelse med KL og kommunernes ønske om effektiv og fleksibel it-understøttelse af arbejdsgange er det vigtigt, at BBR som grunddataregister støtter op om udviklingen af nye løsninger til understøttelse af de kommunale arbejdsgange med automatiseret ajourføring af BBR grunddataregistret og i sammenhæng hermed opbygningen af den tilhørende fælleskommunale rammearkitektur i KL/KOMBIT regi. 5.2 Kommunale systemer Figur 7. Eksterne ajourføringssystemer ift. BBR Det skal være muligt at vedligeholde bygninger og boliger i forbindelse med den kommunale sagsbehandling. Løsningsarkitekturen understøtter dette ved at de kommunale fagsystemer gennem BBR ajourføringsservices har adgang til vedligeholdelse af bygninger og boliger. Dette kan f.eks. ske fra det fælleskommunale Byg og Miljø BOM. I den forbindelse kan der anvendes et lag af registreringsservices, defineret i den fælleskommunale rammearkitektur, som kombinerer data fra andre kilder med bolig- og bygningsdata fra BBR. 5.3 Øvrige systemer Udover de kommunale systemer skal der også være mulighed for at bygninger og boliger skal kunne vedligeholdes fra andre systemer eksempelvis af ejeren via borger.dk eller virk.dk, af statslige aktører fra deres egne systemer eller af landinspektører fra deres klient til Matriklen. Brugeren vil kun indirekte opleve at opdatere grunddata i det eksterne BBR grunddatasystem, idet det sker integreret i den aktuelle arbejdsgang. Der opnås frihed til at bygge løsninger, inklusive borger- og virksomhedsvendte løsninger, der fleksibelt og behovsdrevet understøtter arbejdsgangene af 21 - MBBL-REF:

21 6. Øvrige vilkår 6.1 Grunddataprogrammets rammer Fra Grunddataprogrammets side er der udstukket en række rammer ift. opbygning af grunddatasystemer og ikke mindst ift. udstilling af disse grunddata via den fællesoffentlige datafordeler. Ikke alle rammer er endeligt fastlagt p.t., så der vil komme justeringer hertil også efter at denne løsningsarkitektur for BBR er blevet godkendt. Væsentlige elementer herfra, som der skal holdes fokus på i den udarbejdede løsning, er: Krav ift. de udstillede data og services. Informationsmodellen skal være i overensstemmelse med den fællesoffentlige model, og begreber skal etableres med fuld historik ( bitemporale egenskaber ). BBR informationsmodel (bilag B) er i overensstemmelse med den fællesoffentlige model. Ift. historik så etableres dette fremadrettet, når BBR 2.0 implementeres. Historik inden dette tidspunkt implementeres kun i det omfang, at det nuværende BBR kan levere grundlaget herfor 1. Krav ift. hændelser og hændelsesformater. I den fælles infrastruktur etableres en hændelsesfordeler ifb. Datafordeleren. Detaljeret struktur og krav til hændelsesformater er ikke endeligt fastlagt p.t. BBR s hændelser vil skulle tilpasses disse fællesoffentlige krav, når disse foreligger i endelig form. 6.2 Løst koblet arkitektur BBR 2.0 vil blive implementeret med de arkitekturprincipper, som gælder (eller burde gælde 2 ) for det nuværende BBR. Der skal i den forbindelse iagttages følgende: BBR 2.0 baseres på en service-orienteret arkitektur med et design-princip om, at den funktionalitet, der udgør de forretningsmæssige elementer i løsningen, udvikles som services, og stilles til rådighed for andre elementer i løsningen. Den nuværende tætte kobling mellem BBR klient og BBR register løses op, således BBR klienten i BBR 2.0 anvender de udstillede ajourføringsservices. BBR 2.0 bygges med en fleksibel serviceorienteret arkitektur, som støtter op om udviklingen af nye løsninger til understøttelse af de kommunale arbejdsgange med automatiseret ajourføring af BBR grunddataregistret. 1 Det forventes at der med udgangspunkt i det nuværende BBR kan etableres historik gældende fra Den oprindelige kravspecifikation til BBR 1.0 indeholder krav til en løst koblet arkitektur bl.a. med en løs kobling mellem BBR-klient og BBR-grunddatasystemet. Pga. forskellige omstændigheder var det ikke muligt at efterleve specifikationen fuldt ud på dette tidspunkt. Situationen er imidlertid ændret, så det nu er muligt at rette op på disse forhold af 21 - MBBL-REF:

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Adresseregister Løsningsarkitektur

Adresseregister Løsningsarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Bilag A - Milepælsplan for GD1

Bilag A - Milepælsplan for GD1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Bilag A - Milepælsplan for GD1 Dette bilag indeholder

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag D - Arkitekturrammer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag D - Arkitekturrammer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Løsningsarkitektur Ejerfortegnelsen

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Cover til Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 - kravbilag til brug for GD1-GD2 s kravspecificering Version:

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for ny ejendomsvurdering

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 05-09-2016 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. BBRregistrering

Læs mere

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Gevinster ved grunddataforbedringer på Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser Publiceret 19. august 2011 2 Grunddataprogrammets

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 19. okt. 2012 Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sag: /pll-mbbl Baggrund Som en del af den fællesoffentlige

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi

Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF:

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata v/ Peter Lindbo Larsen 15-02-2016 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser

Læs mere

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen BBR-programmet - til understøttelse af ejendomsvurderingen BBR-programmet Version 0.2 28. oktober 2015 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. IDENTIFICEREDE

Læs mere

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Peter Lindbo Larsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Grunddataprogrammets delprogrammer Grunddatamodellen GD1 -Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 4. april 2014 SRS Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

2. Systemarkitektur... 2

2. Systemarkitektur... 2 Indholdsfortegnelse 2. Systemarkitektur... 2 2.1 Præsentationsserverarkitektur... 3 2.2 Applikationsserverarkitektur... 7 Version 7.0 Side 1 af 7 5. Systemarkitektur Arkitekturen for Nyt BBR bygger på

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet.

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ GD1, Ejendomsdataprogrammet Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ en er inddelt i fire dele: først spørgsmål/svar om række generelle emner,

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C:

Læs mere

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog.

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. MBBL 26. august 2013 Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets

Læs mere

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 1 og 2 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Version: 0.8 Status: udkast Oprettet: 10.3.2014 Dato: 16. juni 2014 Dokument historie

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

DAGI Løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser og integrationer

DAGI Løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser og integrationer Bilag 9 Fælles arkitekturramme for GD1GD2GD7 Grunddataprogrammets delaftale 2 om effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne DAGI Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Den fælleskommunale Rammearkitektur. - en arkitektur for den kommunale digitalisering

Den fælleskommunale Rammearkitektur. - en arkitektur for den kommunale digitalisering Den fælleskommunale Rammearkitektur - en arkitektur for den kommunale digitalisering Fundament Vision & Strategi Logik Rammearkitektur Fysik Udvikling/Implementering 2 13.10.2014 Fælles it-arkitekturstyring

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Axapoint Reviewkommentar til MOX-specifikation Version 0.76 - udarbejdet af It-arkitekturrådets arbejdsgruppe

Axapoint Reviewkommentar til MOX-specifikation Version 0.76 - udarbejdet af It-arkitekturrådets arbejdsgruppe Axapoint ApS Brunhøjvej 8, st. tv DK-8680 Ry Tel. +45 23 10 83 44 CVR nr. 32 15 37 98 info@axapoint.com www.axapoint.com Bank: Danske Bank. www.axapoint.com MOX-review Axapoint Reviewkommentar til MOX-specifikation

Læs mere

DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR

DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR FDA2017 DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR - FRA VISION TIL PRAKSIS FDA 2017 Agenda Digitaliseringsstrategien og kommunernes udfordringer Rammearkitekturen som et fælles

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 NOTAT Anvenderkrav til Støttesystemet Klassifikation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Referencearkitektur for håndtering af hændelser - "Event-Driven Architecture"

Referencearkitektur for håndtering af hændelser - Event-Driven Architecture Bilag 3 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Referencearkitektur for håndtering af hændelser - "Event-Driven Architecture" Denne version af referencearkitekturen er målrettet Grunddataprogrammet Version:

Læs mere

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring 23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående

Læs mere

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Projektet i KOMBIT Udfasning af EjendomsStamRegistret (ESR) Anskaffelse af en ny fælleskommunal it-løsning

Læs mere

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen,

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet EJENDOMSDATAPROGRAMMET Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 23-05-2016 1 Ejendomsdataprogrammet vil gøre det

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Ejendomsdataprogrammet (GD1) Ejendomsdataprogrammet (GD1) skaber sammenhæng på tværs af siloerne Peter Lindbo Larsen chefkonsulent, MBBL Ejendomsdataprogrammets centrale udfordringer TINGBOG Ident Adkomst Byrder Pant 4a NN - NoCredit

Læs mere

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Notat 21. februar 2017 Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Dette notat giver en overordnet konceptuel fremstilling af, hvordan erhvervsområdet forventes håndteret samlet

Læs mere

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur Grunddataprogrammet Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur deng@nanoq.gl Overordnede mål og perspektiver Strategiske mål for programmet: Grunddataprogrammet skal sikre korrekte grunddata, der

Læs mere

Faktaark for Byg og Miljø

Faktaark for Byg og Miljø 14. juni 2016 Faktaark for Byg og Miljø Overordnet beskrivelse og baggrund for Byg og Miljø Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 Byg og Miljø består af tre dele... 3 Byg og

Læs mere

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 33 Folketinget 2016-17 33 Finansministeriet. København, den 29. november 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes,

Læs mere

Jysk-Fynsk GIS konference 2013

Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Ejendomsdataprogrammet Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens

Læs mere

GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser

GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 11 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser Udbudsoption vedrørende supplerende forretningsbeskrivelser.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 3 Forretningslogik

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 3 Forretningslogik Indholdsfortegnelse 3. Forretningslogik... 2 3.1 Domænemodel... 2 3.1.1 BBR-domænemodel... 2 3.1.1.1 er i BBR-domænemodel... 3 3.1.2 Modtageboks-domænemodel... 8 3.1.2.1 er i modtageboks-domænemodel...

Læs mere

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Grunddataprogrammet Side 1 af 11 Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Side 1 af 11 11. oktober 2013 SAR Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Formål Formålet med aftalen er at sikre

Læs mere

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF: 2012-3566 Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppen

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Version:

Læs mere

Maj konferencen 2013

Maj konferencen 2013 Ejendomsdataprogrammet Maj konferencen 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens udvidelse

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Socialanalyse Øget datadeling på socialområdet

Socialanalyse Øget datadeling på socialområdet Socialanalyse Øget datadeling på socialområdet Præsentation af foreløbige resultater til Arkitekturrådet 29. april 2015 v/projektleder Michal Ingvald Sørensen, Arbejdsgange & It-arkitektur, KL Baggrund

Læs mere

Generelt om støttesystemerne

Generelt om støttesystemerne Generelt om støttesystemerne Dette afsnit giver et overblik over de enkelte støttesystemer der indgår i Rammearkitekturen. For yderligere information henvises til de udarbejdede kravspecifikationer. Støttesystemerne

Læs mere

SNITFLADER TIL INDEKSER. Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser

SNITFLADER TIL INDEKSER. Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser SNITFLADER TIL INDEKSER Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser Introduktion Fokus At give et overblik over: Integration til indekserne Forudsætninger for integration

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag A - Arbejdspakker

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag A - Arbejdspakker Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Bilag 14: Anvenderkrav til Støttesystemet Organisation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) kombit@kombit.dk CVR

Læs mere

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks 23. maj 2013 HHK/KMJ NOTAT Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase Indholdsfortegnelse 5. Administrationsdatabase... 2 5.1 Metadata... 2 5.2 Administrationsdata... 3 5.2.1 Indstillingsmuligheder... 3 5.2.2 Webside... 4 5.2.3 Klikafgift (Udgået)... 4 5.2.4 Modtageboks...

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Fremtidens ejendomsregistrering begreber. Det fungerer, men

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

IT-arkitekturstyring i Syddjurs Kommune

IT-arkitekturstyring i Syddjurs Kommune IT-arkitekturstyring i Syddjurs Kommune Arkitekturprincipper 1. Skab sammenhængende digitale oplevelser for borgere og virksomheder 2. Forretningens behov skal drive og definere løsningerne 3. Understøt

Læs mere

Notat om metadata om grunddata

Notat om metadata om grunddata Bilag 16 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Notat om metadata om grunddata 6. december 2013 SAR & PLACE Indledning Metadata data om data betegner ikke en entydig klasse af data. Anvendelsen af betegnelsen

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013 Projektinitieringsdokument (PID) for GD1 6. december 2013 [Projektinitieringsdokument] Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Stamdata... 3 2. Den forretningsmæssige begrundelse for projektet... 3 3. Projektets

Læs mere

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 4. september 2014 Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 1. KOMBIT bød velkommen og gennemgik dagens agenda. Agenda blev fremlagt som vist: Kl. 13.00 Velkomst v. Simon Mark Pedersen, KOMBIT Kl. 13.10

Læs mere

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 2 om effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Effektivt genbrug af

Læs mere

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan Anvendersystemer afsender og/eller modtager objekter til/fra

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur - Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur - Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 3. Begrebsmodel 3.1 Begrebsmodel Fast ejendom Nedenstående begrebsmodel illustrerer de væsentligste begreber inden for scope af Fast ejendom med de vigtigste relationer mellem disse begreber: Brugsenhed

Læs mere

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 OIO Serviceprincipper Version: 1.1 Status: i høring i PF for GD1 og GD2 Oprettet: 4. juni 2014 Dato: 4. juni 2014 Dokument historie Version Dato Beskrivelse

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem INFORMATIONSMØDE 2.DEC Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem Dagsorden Velkommen Ved Leverandørchef Jesper Bo Seidler Intro til projekt Ejendomsskat og Ejendomsbidrag Ved Projektleder Sanne Mi Poulsen

Læs mere

Grunddata på Datafordeleren

Grunddata på Datafordeleren Grunddata på Datafordeleren Fællesoffentlig datadistribution Morten Lindegaard 7. september, 2017 Grunddata på Datafordeleren Distribution af kopi af data Data skabes og vedligeholdes i grunddataregistre

Læs mere

UNDGÅ DÅRLIGE IT-LØSNINGER

UNDGÅ DÅRLIGE IT-LØSNINGER UNDGÅ DÅRLIGE IT-LØSNINGER ARKITEKTURPRINCIPPER 1. Skab sammenhængende digitale oplevelser for borgere og virksomheder 2. Forretningens behov skal drive og definere løsningerne 3. Understøt digitalt samarbejde

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring Version 1.0 Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående monopolbrud konkurrenceudsætter KOMBIT

Læs mere

Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013

Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013 Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013 Kommunerne ønsker en fælleskommunal rammearkitektur, der kan understøtte digitaliseringen og åbne for konkurrence på det kommunale it-marked. Rammearkitekturen

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 5 - Processer ift. ejendomsvurdering

Læs mere

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014 Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel Marts 2014 1 Indledning Denne præsentation beskriver, på et overordnet plan, følgende områder i forhold til en fremtidig fordelingsmekanisme,

Læs mere

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013 Implementeringsplan produktflows 25. April 2013 Produktflow - Fællesprodukter # 1.1 Afklar GD2 projekters aflevering af geometri til FOT # 1.2 Afklar placering af bygningsnavne # 1.3 Afklar løsning for

Læs mere