Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om. Lederes læringsmiljøer"

Transkript

1 Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03

2 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende lederuddannelser...8 Korte kurser i ledelse... Læringsformer mentorordninger, personlig coach og netværk Mentorordninger...15 Personlig coach...17 Netværk...18 Læring på jobbet Hvem lærer ledere ledelse af på jobbet?...24 Rammer og vilkår Om undersøgelsen

3 Forord I foråret 03 har Ledernes Hovedorganisation gennemført en større undersøgelse af lederes læringsmiljøer. Formålet med undersøgelsen har været at finde ud af, hvor og hvordan de bedst lærer ledelse og hvad der i det hele taget gør en forskel, når målet er at blive en bedre leder. Endvidere har det været målet at finde ud af, hvilke tendenser der rører sig i forhold til, hvilke læringsformer ledere i fremtiden vil vælge. For at få belyst dette så bredt som muligt, er der gennemført spørgeskemaundersøgelser med såvel ledere som HR-chefer, samt en gruppe bestående af ledelseskonsulenter og undervisere i ledelse. Virksomhederne har igennem de senere år iværksat mange spændende tiltag for, at ledere skal blive bedre til at skabe gode læringsmiljøer for deres medarbejderne. Med denne rapport ønsker vi at sætte særligt fokus på ledernes egne læringsmiljøer. En leder bliver ikke en god leder alene, men i samspil med chefer, lederkolleger og medarbejdere, via kurser og uddannelser, netværk og personlige coaches. Derfor er det vigtigt for ledere at forholde sig aktivt til det læringsmiljø, de i virksomheden indgår i. Der vil i efteråret 03 således også udkomme et Inspirationshæfte fra Ledernes Hovedorganisation, som vil komme nærmere ind på, hvad ledere og virksomheder kan gøre for at få skabt gode og inspirerende læringsmiljøer blandt lederne. 3

4 Sammenfatning Ledere benytter sig i dag af mange forskellige læringsformer for at lære ledelse. I fremtiden ser det ud til, at viften af tilbud til ledere vil blive bredere. Ledere på alle niveauer ønsker fortsat at deltage i korte kurser i ledelse og lederuddannelser, men peger også på, at deltagelse i netværk med fokus på ledelse, samt det at få en personlig coach, hører til blandt de læringsformer, der i fremtiden vil blive højt prioriteret. HR-chefer, ledelseskonsulenter og undervisere i ledelse peger også på, at ledere i fremtiden vil anvende personlige coaches. Blandt de ledere, der har deltaget i hhv. offentligt anerkendte, kompetencegivende lederuddannelser og korte kurser i ledelse, er der overvejende meget stor enighed om, at de får et godt udbytte. Rigtig mange oplever, at de får nye værktøjer med sig hjem og rigtig mange ledere siger, at den lederuddannelse eller de korte kurser, de har været på, er årsag til, at de i dag er bedre ledere. Endvidere har deltagelsen for mange ledere medvirket til, at lederne i stigende grad har fået lyst til at lære mere om ledelse. Lederne foretrækker generelt de åbne eksterne kurser frem for de virksomhedsinterne kurser. De åbne kurser opleves af lederne som et andet og mere frit læringsrum, hvor man på tværs af brancher og sektorer kan diskutere ledelse. Mentorordninger, personlige coaches og netværk for ledere er læringsformer, der i højere grad involverer den enkelte leder direkte. Igennem de senere år har der været en del fokus på disse læringsformer, men undersøgelsen her viser, at det stadigvæk er et fåtal af lederne, der selv har haft en mentor eller personlig coach. Omvendt viser undersøgelsen, at der er rigtig mange ledere der ønsker sig enten en mentor eller personlig coach. Omkring en trediedel af lederne deltager i dag i netværk på deres arbejdsplads, hvis formål det er at skabe fokus på og dialog om ledelse, og omkring en trediedel deltager i netværk med fokus på ledelse uden for jobbet. Generelt er det erfaringen, at de ledere, der deltager i netværk dels oplever, at netværkene er med til at gøre dem til bedre ledere, dels oplever en tilstrækkelig fortrolighed på netværksmøderne til, at de reelt kan drøfte, hvad de synes der er svært ved at være ledere. Den læring der finder sted på jobbet, kan i mange tilfælde være svær at indkredse og definere, da den ofte foregår ubevidst. Undersøgelsen her søger at skabe større bevidsthed om nogle af de situationer, hvori der enten kan foregå eller foregår læring og udvikling for lederen. Den peger bl.a. på, hvor vigtigt det er aktivt at etablere specifikke fora, hvor målet alene er at diskutere ledelse, lederudvikling og ledelsesstil. Undersøgelsen viser bl.a. en klar effekt af, at mange virksomheder i dag har indført obligatoriske MUS-samtaler, idet op mod halvdelen af lederne benytter disse til at få drøftet egen ledelsesstil med såvel medarbejdere som nærmeste chef. Generelt tegner undersøgelsen et positivt billede af, at der på flere offentlige og private virksomheder ser ud til at være et frugtbart og lærende miljø, hvor der blandt lederne findes en åbenhed for at drøfte de ledelsesmæssige problemer og udfordringer med hinanden. Omvendt peger den også på, at der i nogen virksomheder med fordel kunne sættes større fokus på netop ledernes læringsmiljøer. 4

5 Fremtidens læringsformer For at få et billede af, hvilke læringsformer ledere i fremtiden selv vil vælge, har vi i undersøgelsen bedt såvel ledere, som HR-chefer og konsulenter om at prioritere imellem 9 anførte læringsformer. 1 Tabel 1: Ledernes prioritering af fremtidens læringsformer. 1 = højeste prioritet 2 Total (alle ledere) Topledere Ledere på mellemste niveau Korte kurser i ledelse Netværk/erfagrupper Personlig coach Lederuddannelser Læring på jobbet Mentorordninger Konferencer/seminarer om ledelse Læsning af bøger/ artikler om ledelse Jobrotation for ledere Ledere på første niveau Af undersøgelsen fremgår det, at der blandt ledere på alle niveauer er enighed om hvilke fire læringsformer, der i fremtiden bliver størst efterspørgsel på, blot er prioriteringen af, hvilke der er vigtigst, forskellig alt efter ledelsesniveauet. Ligeledes er der bred enighed om hvilke 5 læringsformer der skal prioriteres lavest, og her er rækkefølgen den samme for ledere på alle niveauer. Det fremgår at også ledere på første niveau anfører, at såvel netværk som personlig coaches hører til de læringsformer, som de i fremtiden vil prioritere højt. Dette tyder på, at der bredt blandt ledere er blevet sat fokus på, at det kan bidrage til deres udvikling som ledere at have en eller flere sparringspartnere. Det tyder også på, at det er ved at være alment anerkendt blandt ledere at udtrykke behov for hjælp til de ledelsesmæssige udfordringer, de står overfor. Variationerne i læringsformerne peger også på, at tilrettelæggelsen af ledernes fremtidige læring i højere grad vil tage udgangspunkt i en kombination af flere forskellige læringsformer, der så målrettet matches den enkelte leders udvikling og jobsituation. 1 Der er tale om gennemsnitsberegninger. Respondenterne har anført et tal mellem 1 og 9, med 1 svarende til den højeste prioritet. Gennemsnitsværdierne bag den anførte rangering i tabel 1 (total) ligger inden for de første fire læringsformer fra 3,43 til 4,60 og for de fem sidste læringsformer fra 4,76 til 6,78. 2 Ved topledere forstås direktører, underdirektører og lign. Ved ledere på mellemste niveau forstås funktionschefer, afdelingsledere og lign., dvs. ledere med ansvar for både ledere og medarbejdere. Ved ledere på første niveau forstås ledere, der alene har ledelsesansvar for medarbejdere. 5

6 Offentlige og private ledere Netværk og erfagrupper, korte kurser i ledelse, lederuddannelse og personlig coach udpeges også som top 4 af de offentlige ledere, mens de private vægter læring på jobbet lidt højere: Tabel 2: Lederes prioritering af fremtidens læringsformer fordelt på sektor. 1=højeste prioritet Offentlige Private Korte kurser i ledelse 1 1 Netværk/erfagrupper 2 2 Personlig coach 3 3 Lederuddannelser 4 5 Læring på jobbet 6 4 Mentorordning 5 6 Konferencer/seminarer om ledelse 7 7 Læsning af bøger/ artikler om ledelse 8 8 Jobrotation for ledere 9 9 HR-chefernes vurdering For at få belyst hvilke læringsformer, der prioriteres højest blandt dem, der i virksomhederne oftest har det formelle ansvar for lederes uddannelse og udvikling, bad vi endvidere gruppen af HR-chefer om at svare på hvilke læringsformer de mener, vil blive fremtidens mest anvendte inden for ledelse. HR-cheferne er blevet bedt om at prioritere individuelt for ledere på de tre ledelsesniveauer. Tabel 3: HR-chefers prioritering af fremtidens læringsformer for ledere. 1=højeste prioritet. Topledere Ledere på Ledere på mellemste første niveau niveau Korte kurser i ledelse Netværk/erfagrupper Personlig coach Lederuddannelser Læring på jobbet Mentorordning Konferencer/seminarer om ledelse Læsning af bøger/ artikler om ledelse Jobrotation for ledere Det er bemærkelsesværdigt, at HR-cheferne også peger på, at en personlig coach vil blive det mest anvendte blandt ledere i fremtiden. Dette tyder på, at virksomhederne i stigende grad har fået blik for, at denne læringsform vil kunne udvikle den enkelte leder på en måde, som lederen ikke får adgang til på fx lederuddannelser og kurser i ledelse. 6

7 Endvidere er det interessant at se, at HR-cheferne vægter læringen på jobbet så højt. Det kunne tyde på, at der i fremtiden vil blive sat øget fokus på netop ledernes læringsmiljøer internt i virksomhederne. Konsulenter og undervisere i ledelse Da gruppen af konsulenter og undervisere i ledelse, via deres erfaringer, har en stor indsigt i, hvilke behov ledere ser ud til at ville få, og da de har indsigt i hvilke læringsformer der virker bedst, er de også blevet bedt om at prioritere imellem de 9 læringsformer, ligeledes i forhold til de respektive ledelsesniveauer. Tabel 4: Konsulenternes prioritering af fremtidens læringsformer for ledere. 1=højeste prioritet Ledere på Ledere på Topledere mellemste niveau første niveau Korte kurser i ledelse Netværk/erfagrupper Personlig coach Lederuddannelser Læring på jobbet Mentorordning Konferencer/seminarer om ledelse Læsning af bøger/ artikler om ledelse Jobrotation for ledere Igen viser der sig et nyt billede, hvilket dels fortæller, at det ikke er lige til at udpege fremtidens læringsformer, dels fortæller, at der fra de tre adspurgte grupper er mange forskellige bud på, hvilke læringsformer der vil kunne understøtte lederes læring i fremtiden. Gruppen af konsulenter peger også meget klart på, at netværk og erfagrupper samt personlige coaches vil komme til at høre til de mest anvendte blandt ledere i fremtiden. Ligeledes mener konsulenterne, at de korte kurser, på nær for toplederne, fortsat vil dominere feltet. Jobrotation, konferencer og selvstudier Af ovenstående figurer fremgår det at ledere, HR-chefer og konsulenter prioriterer læringsformerne jobrotation for ledere, konferencer og seminarer samt læsning af bøger og artikler om ledelse lavest. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at der i fremtiden ikke vil være interesse for disse områder, men blot at de i sammenligning med de øvrige vil blive prioriteret lavere. Generelt har der igennem de senere år således også været en øget interesse for fx konferencer om ledelse og for ledere, ligesom der i stigende grad udgives meget litteratur inden for dette område. Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse Den stigende erkendelse af, at ledelse er et fag, aktualiserer brugen af lederuddannelser og kurser i ledelse. Lederuddannelser og kurser i ledelse er med til at give lederne en værktøjskasse og bidrage til træning i at bruge den. 7

8 Både uddannelsesinstitutioner, virksomheder og private konsulent- og kursusvirksomheder benytter sig af betegnelsen lederuddannelse. I denne undersøgelse har vi, i forhold til lederuddannelser, udelukkende spurgt lederne om deres erfaringer med offentligt anerkendte, kompetencegivende lederuddannelser, dvs. dem der er godkendt af Undervisningsministeriet. Det er aktualiseret af, at Undervisningsministeriet fra 03 har godkendt offentlige lederuddannelser på fire uddannelsesniveauer for ledere i den private og offentlige sektor. Vi kalder det ledelseslinien i det offentlige uddannelsessystem for voksne. Ledelseslinien består af Den Grundlæggende Lederuddannelse, Akademiuddannelsen i ledelse, Diplomuddannelsen i ledelse og Masteruddannelser. Uddannelserne gennemføres typisk som deltidsstudier og er modulopbygget over en periode fra ½ til 3 år. 3 Endvidere er ledernes erfaringer med korte kurser i ledelse blevet undersøgt. Korte kurser dækker bredt over viften af de kurser, der findes på markedet, lige fra 1-3 dags kurser til modulopbyggede kurser. I det første afsnit redegøres der for ledernes erfaringer med og udbytte af de kompetencegivende lederuddannelser. Dernæst kommer et afsnit om deres erfaringer med de korte kurser i ledelse. Kompetencegivende lederuddannelser % af lederne i undersøgelsen har inden for de sidste 2 år deltaget på en kompetencegivende lederuddannelse. Mellem 80% og 95% af denne gruppe ledere mener, at de har opnået et stort ledelsesfagligt og personligt udbytte gennem uddannelsen. Figur 1: Lederens udbytte af at deltage på lederuddannelse 0% 90% 80% 70% Uenig/helt uenig Neutral Enig 60% 50% Helt enig 40% 35 30% % % 0% Uddannelsen har gjort mig til en bedre menneskekender Uddannelsen har gjort mig mere fortrolig med lederrollen Uddannelsen er årsag til at jeg i dag er en bedre leder Uddannelsen har givet mig lyst til at lære mere om ledelse Uddannelsen har givet mig nye værktøjer som leder 3 Før 03 fandtes der kun Den Grundlæggende Lederuddannelse, Erhvervsdiplomuddannelsen i ledelse, relevante moduler på merkonom- og teknonomuddannelserne samt få relevante masteruddannelser. 8

9 Som det fremgår af figuren er mere end 90% af de ledere, der har deltaget på en lederuddannelse enten helt enige eller enige i, at de har fået nye værktøjer som leder i forbindelse med uddannelsen og tilsammen 81% svarer, at uddannelsen er årsag til, at de i dag er en bedre leder. Sammenligner man ledelsesniveauerne viser det sig, at toplederne i lidt højere grad mener at lederuddannelsen er årsag til, at de i dag er bedre ledere, end lederne på mellemste og første niveau. Lederne får lyst til at lære mere I alt siger 82% af lederne, at de er helt enige eller enige i, at deltagelse i lederuddannelsen har givet dem lyst til at lære mere om ledelse. For mange vil en længerevarende lederuddannelse være første gang, der reelt er tid til fordybelse og refleksion over lederrollen og faget ledelse, hvilket måske især er tilfældet for lederne på første niveau. I forhold til ledelsesniveauerne, er der lidt flere ledere på mellemste og første niveau, der udtrykker, at lederuddannelsen har givet dem lyst til, at lære mere om ledelse, end der er topledere der gør det. Flere private ledere får større udbytte af lederuddannelser Undersøgelsen viser, at der er forholdsmæssigt flere af de offentlige ledere end af de private, der har deltaget på en lederuddannelse inden for de sidste 2 år. Af nedenstående figur fremgår det, at private og offentlige ledere er enige om, at uddannelsen først og fremmest har givet dem nye værktøjer som leder. Figur 2: Ledernes udbytte af at deltage på lederuddannelse fordelt på sektor (Helt enig + enig) Uddannelsen har givet mig nye værktøjer som leder Uddannelsen har givet mig lyst til at lære mere om ledelse Uddannelsen er årsag til at jeg i dag er en bedre leder Uddannelsen har gjort mig mere fortrolig med lederrollen Uddannelsen har gjort mig til en bedre menneskekender procent Privat Offentlig Udfra de fire øvrige udsagn i figur 2 viser der sig derudover en forskel i, hvor stort et udbytte henholdsvis private og offentlige ledere mener, at de får af at deltage på en lederuddannelse. 9

10 I undersøgelsen er lederene endvidere blevet spurgt i hvor høj grad har du erfaring for, at du også ½ år efter endt lederuddannelse/-kursus fortsat bruger det du lærte Her svarer i alt 75%, at de i meget høj grad, i høj grad eller i nogen grad fortsat bruger det, de har lært. Dette gælder både for offentlige (76%) og for private (75%) ledere. Tilrettelæggelse af lederuddannelsen og netværk Hele 60% ønsker i meget høj grad eller i høj grad, at de på lederuddannelser følger det samme hold hele uddannelsen igennem, mens kun % ikke anser det er vigtigt. Det betyder noget, at det er det samme hold gennem hele uddannelsesforløbet. Det er med til at give et trygt læringsmiljø, hvor deltagerne tør åbne sig om deres lederrolle og de problemer, de har som leder. Det giver også et grundlag for dannelse af netværk. 54% af de ledere der siger, at de deltager i netværk uden for arbejdspladsen oplyser, at de deltager i netværk med ledere, de tidligere har været på lederuddannelser eller -kurser med. Korte kurser i ledelse Der findes som bekendt mange forskellige kurser af kortere varighed for ledere. Kursusmarkedet rummer et hav af tilbud, der drejer sig om meget forskellige områder af lederjobbet. Formål har været at få indsigt i hvilke generelle erfaringer ledere har med at deltage på kortere kurser i ledelse og hvad denne læringsform kan og ikke kan. Undersøgelsen viser, at 57% af alle ledere inden for de sidste 2 år har deltaget i korte kurser i ledelse. Af nedenstående figur fremgår det, hvor mange dage lederne i gennemsnit har været af sted. Figur 3: Hvor mange dage har du inden for de sidste 2 år deltaget på lederkurser? 15% 22% 24% 1-3 dage 4-7 dage 8-14 dage Over 15 dage 39% Figur 4 nedenfor viser, at 72% af lederne enten er helt eller delvist enige i, at et eller flere af de kurser, de har deltaget på, er årsag til, at de i dag er blevet en bedre leder. I lighed med de offentligt anerkendte lederuddannelser, er lederne endvidere blevet spurgt lederne om, hvilket udbytte de har fået af kurserne i ledelse.

11 Figur 4: Lederens udbytte af at deltage på korte kurser i ledelse % 12 90% % 70% 46 Uenig/helt uenig Neutral Enig Helt enig 60% 50% % % 34 % % 0% Kurset/kurserne har gjort mig til en bedre menneskekender Kurset/kurserne har gjort mig mere fortrolig med lederrollen Kurset/kurserne er årsag til at jeg i dag er en bedre leder Kurset/kurserne har givet mig lyst til at lære mere om ledelse Kurset/kurserne har givet mig nye værktøjer som leder Som det fremgår af figuren, mener lederne selv, at de generelt set får meget med sig hjem fra denne form for kurser, og at kurserne både giver dem nye ledelsesværktøjer og lyst til at lære mere om ledelse. De korte kurser i ledelse fungerer således som en god inspiration og en saltvandsindsprøjtning i forhold til deres daglige virke. Ikke sådan at forstå, at denne form for kurser er deres eneste inspirationskilde, men selve det at lederne kommer væk fra virksomheden i et par dage, får et fagligt input inden for et specifikt område og møder andre ledere fra helt andre brancher gør, at det er muligt at få flyttet lidt på nogle af de selvfølgeligheder, som det daglige virke producerer. Ser man på forskelle mellem offentlige og private ledere findes der ikke store udsving i svarene. Figur 5: Udbytte af korte kurser i ledelse - sektor Kurset/kurserne har givet mig nye værktøjer som leder Kurset/kurserne har givet mig lyst til at lære mere om ledelse Kurset/kurserne er årsag til at jeg i dag er en bedre leder Kurset/kurserne har gjort mig mere fortrolig med lederrollen Offentlig Privat Kurset/kurserne har gjort mig til en bedre menneskekender

12 Åbne eksterne kurser eller virksomhedsinterne kurser I undersøgelsen er lederne også blevet spurgt om, hvor de selv mener at de bedst og mest effektivt lærer ledelse. 62% af lederne peger på de åbne eksterne kurser frem for de virksomhedsinterne kurser, mens 19% ikke ved hvad de synes der er bedst. Figur 6: Hvor mener du selv, at du bedst og mest effektivt lærer ledelse? 19% 19% Interne kurser med mine lederkolleger Åbne eksterne kurser med ledere fra andre virksomheder Ved ikke 62% Denne fordeling ændrer sig lidt, hvis vi ser på svarene i forhold til sektor idet 69% af de offentlige ledere foretrækker de åbne eksterne kurser, mens der er 58% af de privatansatte ledere, der foretrækker disse. Forskydningen skyldes især, at flere private ledere svarer 'ved ikke' på spørgsmålet, hvilket kan være med til at indikere, at det kan være vanskeligt entydigt at pege på den ene læringsform som primær i forhold til den anden, da kurserne mange steder vil udfylde forskellige behov for lederne og virksomheden. Figur 7: Hvor mener du selv, at du er bedst og mest effektivt lærer ledelse (sektor)? Interne kurser med mine lederkolleger Åbne eksterne kurser med ledere fra andre virksomheder 0 Ved ikke Offentlig Privat 12

13 Den samme problemstilling går igen, hvis man ser på, hvordan hhv. topledere, ledere på mellemste og første niveau har svaret på dette spørgsmål. Her er der en tendens til, at jo højere i ledelseshierarkiet man befinder sig, jo bedre mener man, at de åbne eksterne kurser er til at lære én ledelse. Omvendt er der igen tilsvarende flere ledere på mellemste og første niveau, der svarer 'ved ikke' på spørgsmålet. Figur 8: Hvor mener du selv, at du bedst og mest effektivt lærer ledelse (ledelsesniveau)? Interne kurser med mine lederkolleger Åbne eksterne kurser med ledere fra andre virksomheder Ved ikke Topledere Ledere på mellemste niveau Ledere på første niveau HR-cheferne er ligeledes blevet spurgt om, hvor de mener, at ledere bedst og mest effektivt lærer ledelse. HR-cheferne er overvejende enige med flertallet af lederne, dog således at 48% anser de åbne eksterne kurser for at være de bedste, mens 36% foretrækker de virksomhedsinterne kurser. Undersøgelsen peger således på, at lederne på de åbne eksterne kurser, oplever et andet og mere frit læringsrum, der giver dem mulighed for at drøfte ledelsesmæssige problemstillinger fra egen virksomhed med ledere, der ikke er involveret i eller kender til lederens organisation. HR-chefernes tilfredshed med udbyttet af lederuddannelser og korte kurser i ledelse Som det fremgår af nedenstående figur, har HR-cheferne og virksomhederne overvejende positive erfaringer med såvel de offentlige kompetencegivende uddannelser som de kortere kurser i ledelse. 13

14 Figur 9: HR-chefernes tilfredshed med lederuddannelser og korte kurser i ledelse Helt enig Delvist enig 9 35 Hverken enig eller uenig 2 1 Delvist uenig 4 Helt uenig Vi oplever, at lederne bliver bedre ledere, når de har færdiggjort en kompetencegivende lederuddannelse Vi oplever en mærkbar forandring, når en leder vender tilbage efter et kort kursus i ledelse Dog viser det sig ved en sammenligning, at HR-cheferne mener, at de i virksomheden får større udbytte af de offentlige kompetencegivende lederuddannelser end af de korte kurser. Dette kan der være flere årsager til, men en af forklaringerne skal formodentlig findes i, at lederuddannelser typisk løber over en længere periode (½-3 år), hvorfor læringen når at blive dybere. 4 Hvordan søger ledere viden om kvaliteten Ledernes primære kilder i forhold til at søge viden om kvaliteten af en lederuddannelse eller et kursus i ledelse er først og fremmest kursuskataloger og egne kolleger. Nogle ledere ringer også til udbyder, og andre laver research på den konkrete underviser eller konsulent, der skal varetage lederuddannelsen/kurset. Kun få ledere læser tidligere kursisters evalueringer. Som Tabel 5 viser, er der ikke forskel på, hvordan ledere søger informationer om lederuddannelser og korte kurser i ledelse. Tabel 5: Hvordan søger lederne oftest viden om kvaliteten af hhv. lederuddannelser og kurser i ledelse? (Det har været muligt at krydse flere muligheder af) Lederuddannelser Korte kurser i ledelse Spørge kolleger der har deltaget 58% 56% Læser præsentation i kursuskatalog 68% 68% Ringer til udbyder 22% % Læser tidligere kursisters evalueringer 12% 12% Laver research på den konkrete undervisers/konsulents ry i branchen 19% 19% Lader min HR-/personaleafdeling eller min chef stå for at undersøge kvaliteten 19% 17% Jeg foretager ikke nærmere undersøgelse 12% 12% 4 De to spørgsmål er dog ikke stillet helt ens, hvorfor en sammenligning kan være vanskelig. 14

15 Læringsformer mentorordninger, personlig coach og netværk Udover lederuddannelser og korte kurser i ledelse er lederne blevet spurgt om, hvilke erfaringer de har med hhv. mentorordninger, personlige coaches og netværk for ledere. Generelt er det vurderingen af dette er læringsformer, der i stigende grad vil vinde fodfæste i fremtiden, da det som tidligere nævnt er læringsformer som mange ledere ønsker eller allerede benytter sig af. Det er ikke vurderingen, at disse læringsformer vil erstatte hverken lederuddannelser eller de korte kurser i ledelse, men at der i fremtiden i højere grad vil være tale om en bredere vifte af tilbud, der kan understøtte de behov, som lederne selv udtrykker. Mentorordninger Betegnelsen mentor har igennem de sidste år i stigende grad vundet fodfæste. I denne undersøgelsen defineres en mentor som en aktiv rådgiver, der hjælper med konkrete ledelsesproblemer og udfordringer. En mentor er således en mere erfaren leder, evt. tidligere leder, der via egne erfaringer kan rådgive lederen i konkrete situationer. Undersøgelsen viser, at 8% af lederne har haft en mentor via en formel mentorordning og 25% en uformel mentor via eget netværk, men at der er langt flere der i fremtiden ønsker at få en mentor. 60% af de ledere, der har haft en mentor mener, at mentoren er årsag til, at hun/han i dag er en bedre leder, 37% forholder sig neutrale til spørgsmålet, mens 3% er uenige. Flere vil have en mentor i fremtiden Blandt de ledere, der ikke har haft en mentor, vil 59% gerne have en mentor i fremtiden. Der er således en bemærkelsesværdig stor interesse for mentorordninger. Figur : Kunne du tænke dig en mentor, der kunne give dig konkret rådgivning i dit job som leder? Ledere på første niveau Ledere på mellemste niveau Ja Nej Topleder % % 40% 60% 80% 0% 15

16 Interessen for en fremtidig mentorordning er størst blandt ledere på første og mellemste niveau og lidt mindre blandt topledere. Ønsket om at få en mentor er lige stor blandt offentlige og private ledere, mens der i forhold til alder er en overvægt af yngre ledere, der efterspørger mentorordninger i fremtiden. Hvad bruger lederne mentoren til? Blandt de 33% af lederne, der enten har haft en formel eller en uformel mentor bruger 63% deres mentor til ledelsesmæssige opgaver/problemer, 27% til personlig udvikling og % til karriereudvikling-/planlægning. Figur 11: Hvad fik du primært hjælp til fra mentoren? 27% Personlig udvikling 63% % Karriereudvikling/- planlægning Ledelsesmæssige opgaver/problemer Lederne får først og fremmest hjælp fra mentoren til ledelsesmæssige opgaver og problemer, men lederne bruger også mentoren i sin personlige udvikling. Kun en mindre del af lederne får primært hjælp fra mentoren til karriereudvikling. Undersøges forskellene i forhold til ledelsesniveau ser fordelingen således ud: 16

17 Figur 12: Hvad fik du primært hjælp til fra mentoren - opdelt på ledelsesniveau? Topledere Ledere på mellemste niveau Ledere på første niveau 0 Personlig udvikling Karriereudvikling/- planlægning Ledelsesmæssige opgaver/problemer Figuren viser at toplederne i lidt større grad primært søger hjælp til karriereudvikling, mens ledere på første niveau i højere grad søger hjælp om de daglige ledelsesopgaver og -problemer. Det passer meget godt med, at lederne på første niveau netop har flere driftsopgaver, mens topledere generelt er mere fokuseret på den strategiske ledelse og personlige gennemslagskraft. Selvom mentorordninger ikke prioriteres højt af lederne jf. tidligere afsnit om fremtidens læringsformer er der alligevel 6 ud af ledere, der ønsker en mentor. Ligeledes er størsteparten, dvs. 7 ud af af ledelseskonsulenter og undervisere i ledelse enige, i at lederne har stor gavn af en mentorordning og at flere virksomheder burde indføre mentorordninger. Personlig coach Begrebet coach kan anvendes og bliver anvendt på forskellige måder. I det følgende anvendes begrebet coaching som en metode til at hjælpe ledere til at lære, frem for direkte at undervise dem. I undersøgelsen har vi således defineret en personlig coach som en neutral sparringspartner, der stiller spørgsmål, udfordrer og hjælper til refleksion. Undersøgelsen viser, at det i dag kun er 15% af lederne, der har haft en formel personlig coach. Af disse er 66% enten helt enig eller enige i, at den personlige coach er årsag til, at de i dag er en bedre leder, mens 27% forholder sig neutralt og 7% enten er uenige eller helt uenige i, at det er den personlige coach, der er årsag til deres udvikling. 17

18 Ledere ønsker en personlig coach Som nævnt ovenfor, er der blandt ledere en stor interesse for mentorordninger. Ligeledes viser undersøgelsen at hele 75% af alle ledere godt kunne tænke sig en personlig coach, der kunne give dem sparring og få dem til at reflektere over deres ledelse via spørgsmål. Dette ønske gør sig i lige høj grad gældende for såvel topledere (74%), ledere på mellemste niveau (76%) og ledere på første niveau (76%). Ligeledes gælder det for såvel offentligt ansatte ledere (76%) som privatansatte (74%). Ser vi på forskelle i forhold til alder tegner følgende billede sig. Figur 13: Kunne du tænke dig en coach, der kunne give dig sparring og få dig til at reflektere over din ledelse via spørgsmål til dig? Under 40 år år Over 50 år Alder Som det fremgår af figuren, er ønsket om at få en personlig coach heller ikke i særlig høj grad betinget af alder, idet 8 ud af ledere under 50 år ønsker det, og 2 ud af 3 ledere over 50 år ønsker at anvende denne læringsform. Blandt HR-cheferne er der som nævnt stor enighed om, at personlige coaches i fremtiden får en central rolle i forhold til ledernes læring. Dette kan tyde på, at der i virksomhederne i stigende grad vil ske en positiv udvikling på dette område, så at flere ledere vil få erfaring med og glæde af personlige coaches. Resultatet her viser igen meget tydeligt, at der blandt ledere i begge sektorer og på alle ledelsesniveauer er et behov for, at viften af tilbud til dem bredes yderligere ud. Netværk Deltagelse i formelle og uformelle netværk hører blandt de læringsformer, som ledere og virksomheder i nyere tid har sat øget fokus på. I undersøgelsen er der derfor søgt viden om, i hvor høj grad ledere deltager i netværk, hvilken status netværket har og om der er tale om netværk på deres arbejdsplads eller netværk udenfor jobbet. Da undersøgelsen drejer sig om, hvordan ledere lærer ledelse, er der kun spurgt til netværk, der handler om ledelse. 18

19 Netværk på jobbet Af nedenstående figur fremgår det, at der på 37% af ledernes arbejdspladser findes netværk, hvis formål det er at skabe fokus på og dialog om ledelse. Af disse deltager 87% af lederne selv i netværket. 59% svarer, at netværket har en formel status, mens 41% siger at netværket er uformelt. Figur 14: Findes der netværk på din arbejdsplads, hvis formål det er at skabe fokus på og dialog om ledelse? Figur 15: Deltager du i netværket (på jobbet)? 13% 37% Ja Nej Ja Nej 63% 87% Blandt de ledere, der deltager i netværk på jobbet oplever de fleste (73%) en tilstrækkelig fortrolighed på møderne til, at de kan drøfte hvad de synes, der er svært ved at være leder. 4 ud af ledere oplever netværksmøder på jobbet som udviklende i forhold til egen læring som leder (i meget høj grad + i høj grad), mens 60% i mindre grad mener at dette er tilfældet. Figur 16: I hvor høj grad oplever du netværksmøderne som udviklende i forhold til din egen læring som leder? I meget høj grad I høj grad I nogen grad Lidt Slet ikke 19

20 Netværk uden for jobbet Undersøgelsen viser, at 31% af lederne deltager i netværk uden for egen arbejdsplads. Igen har vi specifikt spurgt om netværk, der har særligt fokus på ledelse, da der i Danmark findes mange netværk for ledere, hvor fokus ikke nødvendigvis drejer sig om ledelsesudfordringen. Figur 17: Deltager du i et netværk med fokus på ledelse uden for din arbejdsplads? 31% 69% Ja Nej Den generelle erfaring vedrørende denne type netværk er ligeledes, at størsteparten (85%) af de ledere der deltager i eksterne netværk, oplever tilstrækkelig fortrolighed på møderne til, at de reelt kan drøfte hvad de synes, der er svært ved at være leder. Dette betyder dels, at netværkene spiller en vigtig rolle som et trygt og åbent diskussionsforum for lederne, dels at netværksdeltagerne har et sted at gå hen med de problemstillinger, som de internt i virksomhederne kan finde det vanskeligt at drøfte. Omvendt viser undersøgelsen, at der findes et stort potentiale hvad læring angår i såvel interne som eksterne netværk, hvilket flere ledere og virksomheder i fremtiden kunne få stor gavn af. Som nævnt indledningsvis hører netværk og erfagrupper også til blandt de fire højest prioriterede læringsformer, som ledere selv vil vælge i fremtiden. Netværk med forskellige ledelsesniveauer I undersøgelsen er der også sat fokus på, om ledere oplever størst læring i de eksterne netværk, når der er forskellige ledelsesniveauer repræsenteret eller når de er sammen med ledere på samme niveau som dem selv. 58% foretrækker forskellige ledelsesniveauer, mens 42% af lederne foretrækker netværk med ledere på eget niveau. Dog ændrer denne fordeling sig noget, hvis man undersøger forskellene i forhold til hhv. sektor og ledelsesniveau.

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø en vej til god ledelse Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade 65 2300 København S Telefon 3283 3283 Telefax 3283 3284 e-mail lh@lederne.dk www.lederne.dk Trykt oktober 2003 Centraltrykkeriet

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. - en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. - en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø - en vej til god ledelse 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. På vej til nye læringsformer... 4 2. Statistisk set... 5 3. Forudsætninger for et godt læringsmiljø... 6 3.1 Organisering...

Læs mere

Lederudvikling Lederne April 2015

Lederudvikling Lederne April 2015 Lederudvikling Lederne April 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Om respondenterne har gennemført en lederuddannelse, og hvilken lederuddannelse, de har gennemført Hvilke lederudviklingsaktiviteter

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Sammenfatning 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Rapporten

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

Undersøgelsen blev offentliggjort i forbindelse med KL s Ledertræf den 17. september 2008.

Undersøgelsen blev offentliggjort i forbindelse med KL s Ledertræf den 17. september 2008. Ledelsessurvey I forbindelse med delprojektet Ledelse med ambitioner under Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt har KL foretaget en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om kommunernes lederudviklingsaktiviteter.

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område.

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område. Kan du kende dig selv? FTF har gennemført Lederpejling 2008. Undersøgelsen fokuserer på lederuddannelse, ledernes vilkår og ledernes erfaring med lederevaluering. Formålet har været dels at tilvejebringe

Læs mere

På hvilket område er du leder? Procent Antal Børne området 28% 212 Skole området (inkl. SFO, Klub, Ungdomsområdet)

På hvilket område er du leder? Procent Antal Børne området 28% 212 Skole området (inkl. SFO, Klub, Ungdomsområdet) Tabel 1 Hvor mange år har du i alt været leder (medregnende både dit nuværende og alle dine tidligere lederjobs inkl. lederjobs i andre kommuner/og/eller sektorer)? Mindre end ét år 2% 16 1-5 år 14% 110

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU)

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Oplæg på VEU Konferencen 2010 i workshoppen Lederuddannelse målrettet kortuddannede mandag den 6. december 2010 ved evalueringskonsulent

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

Anvendelse af ny viden i de fem kommuner

Anvendelse af ny viden i de fem kommuner Anvendelse af ny viden i de fem kommuner Af Peter Sørensen Lektor, mag.art og ph.d.-studerende University College Lillebælt & Aalborg Universitet Der er generelt gode forudsætninger for at bringe ny viden

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Coaching Analysen 2005

Coaching Analysen 2005 Coaching Analysen 2005 Gennemført i samarbejde mellem: Metode og udtræk Metode m.v. E-mail baseret spørgeskema Web-model PID, TCC * og Børsen Antal svar: 1241 (sidste år 1463. Dobbelt antal spørgsmål i

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5 - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forums e-survey 5 Forum for Offentlig Topledelse 1. udgave, april 2009 Forums bestyrelse: Departementschef

Læs mere

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I maj, juni og juli måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Rapportspecifikationer. Aabenraa Kommunes Lederevaluering 2013. Resultater for: René Svendsen

Rapportspecifikationer. Aabenraa Kommunes Lederevaluering 2013. Resultater for: René Svendsen Aabenraa Kommunes Lederevaluering 2013 Resultater for: René Svendsen Rapportspecifikationer Svarprocent Inviterede Gennemførte 100% 1 1 92% 12 11 100% 1 1-0 0 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Kodeks for god offentlig topledelse Survey blandt kommunaldirektørerne,

Kodeks for god offentlig topledelse Survey blandt kommunaldirektørerne, Kodeks for god offentlig topledelse Survey blandt kommunaldirektørerne, januar 2007 København, januar 2007 KL s Konsulentvirksomhed Center for Ledelse og Organisation www.kl.dk/kodekssurvey07 Survey blandt

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Lederne og det Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Ledernes Hovedorganisation, december 2005 INDLEDNING Gennem de seneste 10-15 år har begrebet skiftet. I dag lægges der langt mere vægt

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Samarbejdet i ledergruppen

Samarbejdet i ledergruppen Samarbejdet i ledergruppen Lederne Januar 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvad der kendetegner ledergruppen og samarbejdet i ledergruppen Hyppigheden af uenighed i ledergruppen og årsagerne til uenighed

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Side 1/9 Talent for ledelse i fremtidens folkeskole 2011 Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse udsendt

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver IT-kompetenceudvikling - Faktaark Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver Juni 15 Indhold 1. IT kompetenceudvikling... 3 Resume... 3 1. Deltagerne i undersøgelsen...

Læs mere

Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis. Tabelrapport

Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis. Tabelrapport Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis Tabelrapport Dette bilag til EVA s evaluering af lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt offentlige

Læs mere

Notat. Evaluering af DCUM: resume

Notat. Evaluering af DCUM: resume Notat Til Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Evaluering af DCUM: resume Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) fejrede i april 2012 10-års jubilæum. DCUM

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

Hindringer for god ledelse

Hindringer for god ledelse Hindringer for god ledelse Lederne Februar 16 Indledning Undersøgelsen belyser hvilke forhold der ifølge respondenterne begrænser deres muligheder for at udøve god ledelse forskelle i vurderingen blandt

Læs mere

BRK 2014. Sådan læses rapporten

BRK 2014. Sådan læses rapporten BRK 2014 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Respondenter: 3203 Nogen svar: 29 Gennemført: 2500 Procent:

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Netværksanalyse i Odense Kommune

Netværksanalyse i Odense Kommune 28. november 2012 Netværksanalyse i Odense Kommune Indledning Vedhæftede er et sammendrag af netværksanalyse der er gennemført i Odense Kommune i perioden 21. september 2. oktober 2012 i forbindelse med

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvilke kompetencer privatansatte topledere, mellemledere og linjeledere mener, er de vigtigste i deres

Læs mere

Forskning: Sådan møder praksis de nye lærere.

Forskning: Sådan møder praksis de nye lærere. Forskning: Sådan møder praksis de nye lærere. Af Lisbeth Lunde Frederiksen. Ph.d. Forsknings-og udviklingsleder VIA Profession og uddannelse Det er ikke uden betydning, hvordan praksis møder de nye lærere,

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Fra PUSH til PULL. Efterspørgselsdrevet uddannelsesplanlægning

Fra PUSH til PULL. Efterspørgselsdrevet uddannelsesplanlægning Fra PUSH til PULL Artiklen handler om, hvordan mellemledere og deres organisationer kan få et større udbytte af deres lederuddannelser. En vej til dette er, at uddannelserne i højere grad tager afsæt i

Læs mere

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger Vejledning til lederne om ledervurderinger Indhold Hvorfor ledervurderinger?... 1 Processen... 1 Baggrund... 2 Spørgeskemaundersøgelser... 2 Dialogmøde... 3 Udviklingssamtalen... 4 Uddannelsesforløb...

Læs mere

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig

Læs mere

Kvalitetsreform i den offentlige sektor

Kvalitetsreform i den offentlige sektor Kvalitetsreform i den offentlige sektor - Set i et ledelsesperspektiv Ledernes Hovedorganisation Maj 2007 Indledning Den offentlige sektor står i dag overfor en række udfordringer, såsom højt sygefravær,

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009 Kampagne og analyse 11. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse FOA stillede i november 2009 en række spørgsmål til sine ledermedlemmer om deres lederuddannelse og ledelsesansvar. Undersøgelsen

Læs mere

Fase 5 Fase 5. Eksempel fra rengøringsfirmaet REN A/S. Brug af forskellige læringsformer

Fase 5 Fase 5. Eksempel fra rengøringsfirmaet REN A/S. Brug af forskellige læringsformer Fase 5 Fase 5 Eksempel fra rengøringsfirmaet REN A/S Læringsformer i virksomheden Læringsform Anvendelse Beskrivelse Opgaveløsning under overvågning af overordnede Hjælp fra overordnet Arbejdsgrupper Hygiejnekurser

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU også 6 ugers jobrettet uddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 13 dage (jobrettet

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef. Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten

Bliv en stærkere personalechef. Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens uddannelsesog udviklingsforløb

Læs mere

VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS INCL. SPØRGSMÅL TIL LEDERE OG VIP

VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS INCL. SPØRGSMÅL TIL LEDERE OG VIP VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS INCL. SPØRGSMÅL TIL LEDERE OG VIP Indledning En god medarbejderudviklingssamtale (MUS) starter med en god forberedelse. Forud for samtalen læses vejledningen til MUS igennem

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. PERSONALEAFDELINGEN har undersøgt danske virksomheders viden om medarbejder tilfredshed 77% af de adspurgte, undersøger medarbejdernes tilfredshed

Læs mere

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis?

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Oplæg på VEU-konferencen 2011 i workshoppen Uddannelse af ledere 29. november 2011 Ved evalueringskonsulenterne

Læs mere

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE GRUNDUDDANNELSE AMUi LEDELSE KursusCentrets Grunduddannelse I Ledelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 16 dage fordelt over et halvt år og baseret på AMU. Vi bestræber os på løbende at matche

Læs mere

VDVL Danmarks eneste afklarende førleder-forløb for kvinder

VDVL Danmarks eneste afklarende førleder-forløb for kvinder VDVL Danmarks eneste afklarende førleder-forløb for kvinder VDVL Vil Du Være Leder? Der findes masser af førleder-forløb. Kurser, som du kan deltage på, når du HAR sagt ja til dit første lederjob, eller

Læs mere

Nyhedsbrev for oktober 2009

Nyhedsbrev for oktober 2009 Nyhedsbrev for oktober 2009 Indhold i denne udgave Kunsten at netværke 1 Kunsten at lede 1 Team Boyatzis 2 At lære er at gøre 3 Led ved ledelse 4 Kompetente bestyrelser 5 Kunsten at netværke På AOM konferencen

Læs mere

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016 Lederens ferie 16 Lederne August 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Hjælp til fortolkning af din rapport fra ledelsesevalueringen

Hjælp til fortolkning af din rapport fra ledelsesevalueringen Dato 15-09-2014 Dok.nr. 73601/14 Sagsnr. 12/13192 Ref. KIOL Hjælp til fortolkning af din rapport fra ledelsesevalueringen I forbindelse med Varde Kommunes ledelsesevaluering er datamaterialet fundet gennem

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Rammer og vilkår for god ledelse. Rapport fra en lederpanelundersøgelse FTF 2007

Rammer og vilkår for god ledelse. Rapport fra en lederpanelundersøgelse FTF 2007 Rammer og vilkår for god ledelse Rapport fra en lederpanelundersøgelse FTF 2007 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvem er de offentlige ledere? 4 Ledelse og arbejdsmiljø 8 Hvem tager initiativ til innovation?

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Ny teknologi og nye kompetencer

Ny teknologi og nye kompetencer NOTAT 17-0150 - MAER - 27.04.2017 KONTAKT: Mads Eriksen - MAER@FTF.DK - TLF: 33 36 8820 Ny teknologi og nye kompetencer Ny teknologi giver muligheder, men kræver kompetencer Vi står midt i en udvikling,

Læs mere

Bueskyttens læring til lederne

Bueskyttens læring til lederne 1 Bueskyttens læring til lederne Vi sad 3500 ledere nede i konferencesalen, da han pludselig dukkede op på scenen foran os med en stor konkurrencebue. Han lagde en pil på, trak linen og pilen baglæns alt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse Holbæk Regionens Erhvervsråd Tilfredshedsundersøgelse September 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30. august 9. september 2010 Målgruppe: 413 virksomheder

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Professionelle netværk, der skaber udvikling, resultater og relationer. Bedre netværk. Bedre resultater. Netværk

Professionelle netværk, der skaber udvikling, resultater og relationer. Bedre netværk. Bedre resultater. Netværk Professionelle netværk, der skaber udvikling, resultater og relationer. Bedre netværk. Bedre resultater. Netværk Kære kommende netværksdeltager Hvad enten du arbejder som leder, topchef eller med HR, starter

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef

Bliv en stærkere personalechef INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens udviklingsforløb for personalechefer

Læs mere

IFKA. Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater 2003. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater 2003. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater 2003 Institut for Konjunktur-Analyse Aabenraa 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70 Fax 33 93 03 67 E-mail info@ifka.dk

Læs mere

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET Marts 2012 Indledning Vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen i december 2011 får stor betydning for fremtidens arbejdsmarked. Reformen betyder, at flere vil blive tilskyndet

Læs mere

Politik for lederuddannelse i Varde Kommune

Politik for lederuddannelse i Varde Kommune Politik for lederuddannelse i Varde Kommune Godkendt i Direktionen den 26. juni 2014 Indledning I Varde Kommune har vi veluddannede ledere og forventer, at kommunens ledere fortsat uddanner sig. Politik

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere