Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling"

Transkript

1 Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5 - Topledernes egen kompetenceudvikling

2 Resultater af Forums e-survey 5 Forum for Offentlig Topledelse 1. udgave, april 2009 Forums bestyrelse: Departementschef Christian Kettel Thomsen, Finansministeriet (formand) Adm. direktør Peter Gorm Hansen, KL Kommunaldirektør Jens Christian Birch, Næstved Kommune Administrerende direktør for Danske Regioner Per Okkels Regionsdirektør Helle Ulrichsen, Region Hovedstaden Told- og skattedirektør Ole Kjær, SKAT Erik Lohmann-Davidsen Henvendelse om publikationen kan ske til: Finansministeriet, telefon Danske Regioner, telefon KL, telefon Publikationen kan hentes på Forums hjemmeside: Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5 Topledernes egen kompetenceudvikling 2

3 Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5 om topledernes egen kompetenceudvikling Formål Forum for Offentlig Topledelse gennemførte primo 2009 en e-survey blandt alle offentlige topledere. E-surveyen har til formål at identificere og kortlægge muligheder, barrierer, behov m.v. i relation til topledernes egen kompetenceudvikling. E-surveyen er nr. 5 i en række af surveys, hvor toplederne bl.a. er blevet spurgt om deres egen kompetenceudvikling. 1 Om e-survey 5 E-surveyen er sendt til Forums målgruppe på 202 offentlige topledere. I alt 130 topledere besvarede spørgeskemaet (besvarelsesprocent på 64 %). Af de samlede respondenter udgjorde departementscheferne 8 %, toplederne i statslige styrelser eller institutioner 29 %, ledere fra regionerne 10 % og kommunaldirektører 52 %. Tabel 1 viser besvarelserne fordelt på topledernes ansættelsessted. Tabel 1 Besvarelsesprocenter total og fordelt på ansættelsessted Antal besvarelser Population Besvarelsesprocent Staten - departement % Staten - styrelse eller institution % Region % Kommune % Total % E-surveyen bestod af 15 spørgsmål, der omhandlede topledernes baggrund, samt topledernes erfaringer med, holdninger til og oplevelser af egen kompetenceudvikling. 1 De tidligere e-surveys kan downlades på Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5 Topledernes egen kompetenceudvikling 3

4 Boks 1 De 15 stillede spørgsmål Indledende spørgsmål om baggrund 1. Hvor er du topleder i dag? 2. Alder 3. Køn 4. Anciennitet i nuværende stilling 5. Antal stillinger som øverste topleder i alt incl. nuværende 6. Har du tidligere haft lederstillinger i andre sektorer 7. Uddannelse Kompetenceudvikling 8. Har du indenfor det sidste år brugt tid på kompetenceudvikling i form af kurser, seminarer, udlandsophold m.v.? 9. Har du mål for din kompetenceudvikling? 10. Hvor vigtigt er det i dit nuværende job at prioritere egen kompetenceudvikling? 11. Hvordan identificerer du dit behov for kompetenceudvikling? 12. Er der overensstemmelse mellem dine ønsker til prioritering af din egen kompetenceudvikling og den faktiske tid, du bruger? 13. Hvilke barrierer er der for at arbejde med din egen kompetenceudvikling? 14. Når du arbejder med din egen kompetenceudvikling hvad sætter du så især fokus på? 15. Hvilken type kompetenceudvikling i din topleder-karriere har du oplevet havde størst effekt på din adfærd, rolle og funktion i dagligdagen? Hovedkonklusioner Den typiske topleder Hovedparten af topledere er mænd og mellem år. Toplederne har typisk en lang videregående uddannelse og har været i deres nuværende stilling i 1-5 år (48 %). En stor andel af topledere har haft 2 toplederjob inklusiv deres nuværende stilling (38 %), mens kun få har haft lederstillinger udenfor den offentlige sektor (såsom i forskningsverdenen eller i den private sektor). Kompetenceudvikling anses for at være vigtigt Langt størstedelen af toplederne mener, at det er vigtigt eller meget vigtigt at prioritere egen kompetenceudvikling (85 %). Departementscheferne dog i lidt mindre grad end de andre topledere (70 %). Behovet for kompetenceudvikling identificeres gennem dialog med andre i organisationen og egen vurdering af behov Toplederne identificerer primært deres behov for kompetenceudvikling ved at tage afsæt i den dialog, de har, med politikere, chefer og medarbejdere i organisationen eller ved løbende selv at vurdere deres behov for kompetenceudvikling (henh. 74 Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5 Topledernes egen kompetenceudvikling 4

5 % og 70 % angiver disse svarmuligheder som enten 1., 2. eller 3. prioritet). Kun få topledere identificerer deres behov for kompetenceudvikling systematisk gennem fx selvevaluering (14 % af toplederne), ledermålinger og dialog med coach (18 %). Mange topledere uden mål for kompetenceudvikling 42 % af toplederne har fastlagt mål for deres egen kompetenceudvikling. Kun meget få har imidlertid mål, der er ekspliciteret i en form for skriftlig aftale som fx direktørkontrakter eller åremålskontrakter. Samlet set angiver lidt over halvdelen af toplederne, at de ikke har mål for deres egen kompetenceudvikling. Halvdelen af toplederne vil gerne bruge mere tid på kompetenceudvikling Lidt over halvdelen af toplederne angiver, at der ikke er overensstemmelse mellem deres ønsker til prioritering af egen kompetenceudvikling og den faktiske tid, de bruger herpå, og at de gerne vil bruge mere tid på kompetenceudvikling. Blandt samtlige topledere oplever 43 %, at der er overensstemmelse. Ingen topledere vil reducere den tid, de bruger på kompetenceudvikling. Særligt toplederne fra regioner og departementer samt de kvindelige topledere angiver, at de gerne vil bruge mere tid på kompetenceudvikling. Manglende tid er den største barriere for kompetenceudvikling Samlet set oplever flest topledere, at manglende tid udgør en barriere for egen kompetenceudvikling (68 %). Derudover angiver mange af toplederne, at de selv udgør en barriere for at arbejde med egen kompetenceudvikling (32 %). Økonomi, udbud af kompetenceudviklingsaktiviteter samt kulturen i topledernes egen organisation opleves kun af få topledere som en barriere for topledernes kompetenceudvikling. En relativt stor andel af toplederne mener ikke, at der er nogen barrierer for arbejdet med egen kompetenceudvikling (27 %). Blandt de topledere, der gerne vil bruge mere tid på kompetenceudvikling, angiver flest, at manglende tid og dernæst de selv er en barriere. Toplederne går til konferencer, seminarer og møder i netværk De topledere, der indenfor det sidste år har brugt tid på kompetenceudvikling, har fortrinsvist deltaget i konferencer, seminarer (90 %), samt møder i netværk (82 %). Kun få topledere har brugt tid på kompetenceudvikling i form af uddannelsesforløb (8 %). På trods af at flest topledere har brugt tid på konferencer og seminarer, mener kun få topledere, at denne form for kompetenceudvikling har størst effekt. (jf. nedenfor) Fokus på egen ledelse af organisationen Når toplederne arbejder med deres egen kompetenceudvikling fokuserer hovedparten særligt på deres egen ledelse af organisationen (84 %). Halvdelen af tople- Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5 Topledernes egen kompetenceudvikling 5

6 derne fokuserer også på ledelse generelt, når de arbejder med deres egen kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling i dagligdagen giver størst effekt Samlet ser angiver over halvdelen af toplederne, at kompetenceudvikling i dagligdagen i egen organisation er den type kompetenceudvikling, der har størst effekt (54 %). Toplederne i statslige styrelser og institutioner samt toplederne fra regionerne angiver imidlertid oftest, at andre former for kompetenceudvikling har størst effekt. Mens toplederne i statslige styrelser og institutioner oftest angiver, at møder i netværk har størst effekt (59 %), angiver over halvdelen af de regionale topledere, at udlandsophold giver størst effekt (54 %). Der synes ikke at være en klar sammenhæng mellem hvilke typer kompetence - udvikling, toplederne har deltaget i, og den oplevede effekt heraf. Blandt samtlige topledere angiver relativt få (21 %), at konferencer og seminarer giver størst effekt, på trods af, at konferencer og seminarer er en af de typer kompetenceudvikling, som flest topledere har brugt tid på. Uanset hvilken form for kompetenceudvikling, de har brugt tid på, angiver toplederne oftest, at den største effekt opnås gennem kompetenceudvikling i dagligdagen i egen organisation. 2 Blandt de topledere, der har brugt tid på konferencer og seminarer, angiver kun 8 %, at denne type kompetenceudvikling giver størst effekt. Nedenfor gennemgås de samlede resultater er E-surveyen. I bilaget bagerst i rapporten er baggrundsoplysninger om toplederne gengivet. 2 Bortset fra de topledere, der har brugt tid på uddannelsesforløb. Disse oplever oftest, at den største effekt opnås ved jobskifte Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5 Topledernes egen kompetenceudvikling 6

7 Resultater fra E-surveyen Prioritering af kompetenceudvikling er vigtigt Langt hovedparten af toplederne angiver, at det er vigtigt eller meget vigtigt at prioritere egen kompetenceudvikling (85 %). Dette gælder dog kun for 70 % af departementscheferne. Tabel 2 Hvor vigtigt er det i dit nuværende job at prioritere kompetenceudvikling? Ikke vigtigt Mindre vigtigt Hverken eller Vigtigt Meget vigtigt Total Staten - departement % 0% 20% 50% 20% 100% Staten - styrelse eller institution 0% 0% 13% 76% 11% 100% Region Kommune Total % 15% 0% 77% 8% 100% % 4% 10% 56% 29% 100% % 4% 11% 64% 21% 100% Særligt unge topledere mener, at kompetenceudvikling er vigtigt Mellem 79 og 100 % af toplederne angiver uanset deres alder - at prioritering af kompetenceudvikling er vigtigt eller meget vigtigt. Der er dog en svag tendens til, at unge topledere i højere grad end ældre topledere anser prioritering af kompetenceudvikling for at være vigtigt eller meget vigtigt. I tråd med dette er der en svag tendens til, at topledere med lav anciennitet i deres nuværende stilling oftere anser kompetenceudvikling for at være vigtigt eller meget vigtigt end topledere med høj anciennitet. Behovet for kompetenceudvikling identificeres med afsæt i dialog med andre i organisationen Toplederne identificerer primært deres behov for kompetenceudvikling ved, at de tager afsæt i den dialog, de har med politikere, chefer og medarbejdere i organisationen (74 % angiver denne svarmulighed som enten 1., 2. eller 3. prioritet). En næsten tilsvarende del af toplederne angiver, at de løbende vurderer behovet for at kunne bestride deres funktion endnu bedre (70 % markerer denne svarmulighed som enten 1., 2., eller 3. prioritet). Denne svarmulighed er desuden den hyppigst angivne 1. prioritet (40 %). Få topledere angiver, at de identificerer deres behov for kompetenceudvikling gennem systematisk selvevaluering (14 %) og gennem dialog med coach (18 %). Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5 Topledernes egen kompetenceudvikling 7

8 Figur 1 Hvordan identificerer du dit behov for kompetenceudvikling? Jeg ser på de tilbud, jeg modtager og vurderer, om det er interessant Jeg afklarer mit behov gennem dialog med coach Jeg bruger resultaterne fra min topledermåling Jeg vurderer løbende behovet for at kunne bestride min funktion endnu bedre Jeg laver systematisk selvevaluering Jeg lytter til erfaringerne fra mine kollegaer i andre organisationer Jeg tager afsæt i den dialog, jeg har med politikere, chefer og medarbejdere i organisationen Andet (uddyb i feltet nedenfor) Antal markeringer 1. prioritet 2. prioritet 3. prioritet Mange topledere uden mål for egen kompetenceudvikling Samlet set svarer 42 % af toplederne, at de selv har fastlagt mål for deres kompetenceudvikling. 55 % angiver, at de ikke har mål for deres egen kompetenceudvikling. Få vælger de svarmuligheder, hvor målene er nedfældet i en skriftlig aftale såsom ja, de fremgår af min direktørkontrakt/resultatkontrakt eller Ja, de fremgår af min åremålskontrakt. Tabel 3 Har du mål for din kompetenceudvikling? Staten - Staten - styrelse eller departement institution Region Kommune Total Nej % 53% 46% 57% 55% Ja, de fremgår af min direktør kontrakt / resultatkontrakt 0% 8% 0% 1% 3% Ja, de fremgår af min åremålskontrakt 0% 0% 0% 0% 0% Ja, jeg har lavet en skriftlig aftale med den politiske ledelse 0% 0% 0% 3% 2% om min kompetenceudvikling Ja, jeg har selv fastlagt mål for min kompetenceudvikling 50% 45% 46% 39% 42% Andet % 3% 15% 6% 5% Totalt antal markerede svar Totalt antal respondenter Note: Toplederne har haft mulighed for at markere flere svar. Tabellens tal angiver det samlede antal markeringer, som toplederne har sat. Tabellens procentsatser angiver andelen af toplederne, som har markeret den pågældende svarmulighed. Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5 Topledernes egen kompetenceudvikling 8

9 Toplederne uden mål for kompetenceudvikling anser samtidig kompetenceudvikling for at være mindre vigtigt Blandt de topledere, der selv har fastlagt mål for deres kompetenceudvikling, anser 94 % prioritering af kompetenceudvikling for at være vigtigt eller meget vigtigt. En mindre andel af de topledere, der ikke har mål for deres kompetenceudvikling, mener, at prioritering af kompetenceudvikling er vigtigt eller meget vigtigt. Figur 2 Har du mål for - og hvor vigtigt er - kompetenceudvikling? Nej Ja, de fremgår af min direktørkontrakt/resultatkontrakt Ja, de fremgår af min åremålskontrakt Ja, jeg har lavet en skriftlig aftale med den politiske ledelse Ja, jeg har selv fastlagt mål for min kompetenceudvikling Andet 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ikke vigtigt Mindre vigtigt Hverken eller Vigtigt Meget vigtigt Over halvdelen af toplederne ønsker mere tid til kompetenceudvikling ingen vil bruge mindre 56 % af toplederne oplever, at der ikke er overensstemmelse mellem deres ønsker til prioritering af deres egen kompetenceudvikling og den faktiske tid, de bruger på kompetenceudvikling, og at de gerne vil bruge mere tid. 43 % oplever, at der er overensstemmelse mellem deres ønsker og den faktiske tid, de bruger på kompetenceudvikling. Regionale topledere og departementschefer angiver i særlig høj grad, at de gerne vil bruge mere tid på kompetenceudvikling (henholdsvis 85 % og 70 %). Det er især kommunaldirektører og topledere fra statslige styrelser og institutioner (henholdsvis 50 % og 45 %), der oplever, at der er overensstemmelse mellem deres ønsker og den faktiske tid, de bruger, på kompetenceudvikling. Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5 Topledernes egen kompetenceudvikling 9

10 Tabel 4 Er der overensstemmelse mellem dine ønsker til prioritering af din egen kompetenceudvikling og den faktiske tid, du bruger? Ja Nej - jeg vil gerne bruge mere tid Staten - Staten - styrelse eller departement institution Region Kommune Total % 45% 15% 50% 43% % 53% 85% 50% 56% Nej - jeg har gennem en periode brugt meget tid på min egen kompetenceudvikling, omfanget 0% 0% 0% 0% 0% skal reduceres i den kommende tid Ja, jeg har lavet en skriftlig aftale med den politiske ledelse om min kompetenceudvikling % 3% 0% 0% 1% Ja, jeg har selv fastlagt mål for min kompetenceudvikling 100% 100% 100% 100% 100% Særligt kvindelige topledere og unge topledere vil gerne bruge mere tid på kompetenceudvikling Flere kvindelige end mandlige topledere angiver, at der ikke er overensstemmelse mellem deres ønsker til prioritering af deres egen kompetenceudvikling og den faktiske tid, de bruger. Mens 46 % af de mandlige topledere oplever, at der er overensstemmelse, er dette oplevelsen blandt 29 % af de kvindelige topledere. I tråd hermed ønsker flere kvindelige end mandlige topledere (henholdsvis 71 % og 53 %) at bruge mere tid på kompetenceudvikling. Der er ligeledes en svag tendens til, at flere unge end ældre topledere oplever, at der ikke er overensstemmelse mellem deres ønsker til prioritering af deres egen kompetenceudvikling og den faktiske tid, de bruger. Manglende tid, dernæst mig selv er de største barrierer for kompetenceudvikling Toplederne oplever, at manglende tid er den største barriere (68 %) for at arbejde med egen kompetenceudvikling. Derudover oplever toplederne, at især de selv (32 %) udgør en barriere for arbejdet med egen kompetenceudvikling. Økonomi, udbud af kompetenceudviklingsaktiviteter samt kulturen i topledernes egen organisation opleves kun af få topledere som en barriere for topledernes kompetenceudvikling. Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5 Topledernes egen kompetenceudvikling 10

11 En relativ stor andel af toplederne (27 %) angiver, at der ikke er nogen barrierer for at arbejde med egen kompetenceudvikling. Det gælder særligt de kommunale topledere (34 %). Kommunaldirektørerne angiver samtidig mindre hyppigt end de andre topledere, at manglende tid er en barriere for kompetenceudvikling (55 %). Tabel 5 Hvilke barrierer er der for at arbejde med din egen kompetenceudvikling? Ingen Mig selv Manglende tid Manglende økonomi Staten - Staten - styrelse eller departement institution Region Kommune Total % 21% 15% 34% 27% % 32% 31% 33% 32% % 79% 85% 55% 68% % 18% 0% 12% 12% Det er ikke kutyme, at toplederen er 'væk' fra organisationen 22% 18% 8% 12% 14% Det ligger latent, at toplederen er 'færdiguddannet' 0% 11% 15% 7% 9% Det vil blive oplevet som 'svigt' i forhold til at varetage rollen som rådgiver for den politiske ledelse % 0% 8% 7% 6% Det kan være vanskeligt at italesætte det overfor den politiske ledelse 0% 0% 8% 7% 5% Manglende muligheder/tilbud % 8% 15% 4% 6% Manglende egen afklaring af behov og fokus 11% 18% 15% 10% 13% Andet % 5% 0% 1% 2% Totalt antal markerede svar Totalt antal respondenter Note: Toplederne har haft mulighed for at markere flere svar. Tabellens tal angiver det samlede antal markeringer, som toplederne har sat. Tabellens procentsatser angiver andelen af toplederne, som har markeret den pågældende svarmulighed. Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5 Topledernes egen kompetenceudvikling 11

12 De topledere, der vil bruge mere tid på kompetenceudvikling, mangler tid Der er en sammenhæng mellem topledernes ønsker om mere kompetenceudvikling og deres oplevelse af barrierer for kompetenceudvikling. De topledere, der oplever en overensstemmelse mellem deres ønsker og den faktiske den tid, de bruger, på kompetenceudvikling, angiver oftest (37 %), at der ikke er nogen barrierer. Derimod oplever den gruppe topledere, som gerne vil bruge mere tid på kompetenceudvikling, oftest (42 %), at manglende tid er en barriere. Dernæst angiver de sig selv som en barriere for at arbejde med egen kompetenceudvikling (16 %). Tabel 6 Hvilke barrierer er der for at arbejde med din egen kompetenceudvikling? Ingen Mig selv Manglende tid Er der overensstemmelse mellem dine ønsker til prioritering af din egen kompetenceudvikling og den faktiske tid, du bruger? Ja Nej Nej - jeg har gennem Andet Total - jeg vil gerne en periode brugt meget bruge mere tid tid på min egen kompetenceudvikling, omfanget skal reduceres i den kommende tid % 2% - 0% 14% % 16% - 0% 17% % 42% - 33% 35% Manglende økonomi % 6% - 33% 6% Det er ikke kutyme, at toplederen er 'væk' fra organisationen 2% 9% - 33% 7% Det ligger latent, at toplederen er 'færdiguddannet' 5% 4% - 0% 4% Det vil blive oplevet som 'svigt' i forhold til at varetage rollen som 1% 4% - 0% 3% rådgiver for den politiske ledelse Det kan være vanskeligt at italesætte det overfor den 0% 4% - 0% 2% politiske ledelse Manglende muligheder/tilbud % 3% - 0% 3% Manglende egen afklaring af behov og fokus 5% 8% - 0% 7% Andet Total % 1% - 0% 1% % 100% 100% 100% 100% Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5 Topledernes egen kompetenceudvikling 12

13 Toplederne går til konferencer, seminarer og møder i netværk Indenfor det sidste år har toplederne fortrinsvist brugt tid på kompetenceudvikling i form af konferencer, seminarer (90 % af toplederne) og møder i netværk (82 %). Det gælder alle topledere, uanset om de er ansat i stat, regioner eller kommuner. Den form for kompetenceudvikling, som toplederne mest sjældent har brugt tid på, er uddannelsesforløb (8 %). Blandt alle topledere har 31 % - dog særligt departementscheferne (63 %) - brugt tid på topledermåling. I forhold til de andre topledere har de kommunale topledere i højere grad brugt tid på udlandsophold (53 %), mens departementscheferne i mindre grad har brugt tid på en coach (13 %). Figur 3 Har du indenfor det sidste år brugt tid på kompetenceudvikling i form af kurser, seminarer, mv.? 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Kursus Konferencer, seminarer Udlandsophold Uddannelsesforløb Topledermåling Møder i netværk Coach Prioritering af tid til at læse bøger, deltage i kulturelle arrangementer Andet Staten - departement Staten - styrelse eller institution Region Kommune Total En betydelig del af toplederne, har valgt at skrive en kommentar ud for svar muligheden Andet. Topledernes kommentarer er gengivet i boks 2 nedenfor. Boks 2 Har du indenfor det sidste år brugt tid på kompetenceudvikling i form af kurser, seminarer, udlandsophold, m.v.? "Mentor" - måske nærmest samtalemakker med anden erfaren topleder Arrangementer i forbindelse med MPA alumner Censorvirksomhed som faglig kompetenceudvikling Insead topleder program Masteruddannelse (MPM) Toplederforumrelaterede aktiviteter Jeg er eksamineret coach Projektarbejde Studieture Tilvalgt projektarbejde Været mentor Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5 Topledernes egen kompetenceudvikling 13

14 Fokus på egen ledelse af organisationen Når toplederne arbejder med deres egen kompetenceudvikling fokuserer de særligt på deres egen ledelse af organisationen (84 %). Det gælder især departementscheferne (100 %). Dernæst markerer 50 % af toplederne, at ledelse generelt er det emne, som de især sætter fokus på. Dette gælder i særlig høj grad for de kommunale topledere (58 %). Kun få topledere sætter fokus på færdigheder, når de arbejder med egen kompetenceudvikling (10 %). Departementscheferne markerer desuden markant sjældnere end de andre topledere, at de sætter fokus på rammebetingelserne for deres job (11 % af departementscheferne). Tabel 7 Når du arbejder med din egen kompetenceudvikling - hvad sætter du så især fokus på? Staten - Staten - styrelse eller departement institution Region Kommune Total Min egen ledelse af organisationen (min ledelsesadfærd, min ledelsesstil, min ledelse af 100% 92% 92% 76% 84% organisationen, min ledelse af chefgruppen/direktionen) Ledelse generelt (tendenser, teori om ledelse) 44% 45% 31% 58% 50% Færdigheder (sprog, jura, økonomi, kommunikation, strategier og metoder, forhandlingsteknik, 11% 13% 0% 10% 10% konflikthåndtering, IKT m.v.) Rammebetingelserne for mit job (de samfundsmæssige og forskningsmæssige tendenser 11% 47% 54% 45% 44% og udfordringer) Andet % 0% 0% 0% 0% Totalt antal markerede svar Totalt antal respondenter Note: Toplederne har haft mulighed for at markere flere svar. Tabellens tal angiver det samlede antal markeringer, som toplederne har sat. Tabellens procentsatser angiver andelen af toplederne, som har markeret den pågældende svarmulighed. Kompetenceudvikling i dagligdagen i egen organisation giver størst effekt Samlet set angiver toplederne oftest, at kompetenceudvikling i dagligdagen i egen organisation er den type kompetenceudvikling, som har størst effekt (54 %). Toplederne i statslige styrelser og institutioner samt toplederne fra regionerne angiver imidlertid oftest, at andre former for kompetenceudvikling har størst effekt. Mens Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5 Topledernes egen kompetenceudvikling 14

15 toplederne i statslige styrelser og institutioner oftest angiver, at møder i netværk har størst effekt (59 %), angiver over halvdelen af de regionale topledere, at udlandsophold giver størst effekt (54 %). I forhold til de andre topledere, oplever de regionale topledere oftere, at brug af coach har størst effekt (38 % af de regionale topledere). Departementscheferne oplever oftere end de andre topledere, at topledermålinger har størst effekt (44 %). Tabel 8 Hvilken type kompetenceudvikling i din topleder-karriere har du oplevet havde størst effekt på din adfærd, rolle og funktion i dagligdagen? Staten - Staten - styrelse eller departement institution Region Kommune Total Kurser Konferencer, seminarer Udlandsophold Uddannelsesforløb Topledermålinger Møder i netværk Coach % 8% 8% 9% 8% % 24% 15% 19% 21% % 24% 54% 24% 28% % 14% 8% 31% 21% % 24% 31% 6% 17% % 59% 38% 42% 45% % 16% 38% 15% 17% Jobskift % 41% 23% 46% 40% Prioritering af tid til at læse bøger, deltage i kulturelle arrangementer m.v. 11% 5% 8% 3% 5% Kompetenceudvikling i dagligdagen i egen organisation (håndteringen af de daglige ledelsesopgaver, større 56% 49% 46% 58% 54% forandringsprocesser mm.) Uformel dialog med ressourcepersoner, fx andre topledere og % 30% 23% 24% 25% andre uden for egen organisation Andet % 3% 0% 4% 4% Totalt antal markerede svar Totalt antal respondenter Note: Toplederne har haft mulighed for at markere flere svar. Tabellens tal angiver det samlede antal markeringer, som toplederne har sat. Tabellens procentsatser angiver andelen af toplederne, som har markeret den pågældende svarmulighed. Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5 Topledernes egen kompetenceudvikling 15

16 Der er ikke en klar sammenhæng mellem hvilke typer kompetenceudvikling, toplederne har deltaget i, og den oplevede effekt heraf. Uanset hvilken form for kompetenceudvikling, de har brugt tid på 3, angiver toplederne oftest, at den største effekt opnås gennem kompetenceudvikling i dagligdagen i egen organisation. Blandt samtlige topledere angiver relativt få (21 %), at konferencer og seminarer giver størst effekt, på trods af, at konferencer og seminarer er en af de typer kompetenceudvikling, som flest topledere har brugt tid på. Blandt de topledere, der har brugt tid på konferencer og seminarer, angiver kun 8 %, at denne type kompetenceudvikling giver størst effekt. 3 Bortset fra de topledere, der har brugt tid på uddannelsesforløb. Disse oplever oftest, at den største effekt opnås ved jobskifte. Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5 Topledernes egen kompetenceudvikling 16

17 Bilag Formål Forum for Offentlig Topledelse gennemførte primo 2009 en e-survey blandt alle offentlige topledere (departementchefer, statslige direktører for styrelser og institutioner, kommunaldirektører og direktører i regioner). E-surveyen havde til formål at identificere og kortlægge muligheder, barrierer, behov m.v. i relation til topledernes egen kompetenceudvikling. Om e-survey 5 E-surveyen blev udsendt den 17. februar 2009 med svarfrist fredag den 27. februar For at sikre en høj besvarelsesprocent blev svarfristen udvidet til fredag den 6. marts Svarprocenten er 64 %. Det elektroniske spørgeskema var opsat således, at det var muligt ikke at svare alle spørgsmålene. Antallet af respondenter på de enkelte spørgsmål varierer følgelig en smule ( respondenter) i de forskellige tabeller. Baggrundsoplysninger Flest kommunale topledere Blandt 202 topledere besvarede 130 topledere undersøgelsen. Af de samlede respondenter udgør de kommunale topledere den største andel (52 %), dernæst de statslige chefer fra styrelser og institutioner (29 %). Af de samlede respondenter udgjorde departementscheferne 8 %, toplederne i statslige styrelser eller institutioner 29 %, ledere fra regionerne 10 % og kommunaldirektører 52 %. Tabel 9 Hvor er du topleder i dag? Antal besvarelser Population Besvarelsesprocent Staten - departement % Staten - styrelse eller institution % Region % Kommune % Total % Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5 Topledernes egen kompetenceudvikling 17

18 Topledere mellem 50 og 59 år Samlet set er toplederne hovedsageligt mellem år (51 %). Blandt departementscheferne er den største andel af topledere derimod mellem 40 og 49 år (45 %). Der er kun meget få topledere under 40 år. Tabel 10 Alder Under 40 år år år år Total Staten - Staten - styrelse eller departement institution Region Kommune Total % 8% 8% 0% 3% % 21% 23% 31% 28% % 39% 54% 59% 51% % 32% 15% 10% 18% % 100% 100% 100% 100% Toplederne er mænd Langt størstedelen af den samlede gruppe af topledere er mænd. De kvindelige topledere udgør 16 % af samtlige topledere. Tabel 11 Køn Mand Kvinde Total Staten - Staten - styrelse eller departement institution Region Kommune Total % 74% 77% 91% 84% % 26% 23% 9% 16% % 100% 100% 100% 100% Toplederne har en vis mobilitet De fleste topledere har været i deres nuværende stilling i 1-5 år (48 %). Dernæst har toplederne oftest 6-10 års anciennitet (19 %) i nuværende stilling. 18 % af top lederne har været i deres nuværende stilling i år eller i mere end 15 år. Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5 Topledernes egen kompetenceudvikling 18

19 Tabel 12 Anciennitet i nuværende stilling Under et år 1-5 år 6-10 år år Over 15 år Total Staten - Staten - styrelse eller departement institution Region Kommune Total % 21% 23% 9% 14% % 39% 69% 49% 48% % 24% 0% 22% 19% % 11% 8% 7% 8% % 5% 0% 13% 10% % 100% 100% 100% 100% Topledere med tidligere topleder-erfaringer Toplederne har oftest haft 2 toplederjob inklusiv deres nuværende stilling (38 %). Denne tendens gælder for toplederne på tværs stat, region og kommuner. Tabel 13 Antal stillinger som øverste topleder i alt incl. nuværende Dette er mit første toplederjob Jeg har haft 2 toplederjob Jeg har haft 3 toplederjob Staten - Staten - styrelse eller departement institution Region Kommune Total % 26% 8% 12% 16% % 45% 46% 31% 38% % 16% 15% 29% 24% Jeg har haft flere end 3 toplederjob 9% 13% 31% 28% 22% Total Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5 Topledernes egen kompetenceudvikling 19

20 Stor mobilitet indenfor den offentlige sektor men ikke fra andre sektorer Hovedparten af toplederne har haft andre lederstillinger i den offentlige sektor Kun få har tidligere haft lederstillinger i organisationsverden (8 %, i forskningsverdenen (5 %), i den private sektor (13 %), eller i udlandet (1%). Lang videregående uddannelse Hovedparten af topledere har en lang videregående uddannelse. Samlet set har 11 % af toplederne en kort eller mellemlang uddannelse, det gælder primært kommunaldirektørerne. Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5 Topledernes egen kompetenceudvikling 20

Man skal kunne tåle at lade sig gennemlyse

Man skal kunne tåle at lade sig gennemlyse Side 1 af 5 Man skal kunne tåle at lade sig gennemlyse Af Tom Ekeroth (tek@kl.dk) Det er ikke nødvendigvis let, men det er naturligt, at offentlige topledere lader sig måle. KL s administrerende direktør

Læs mere

Resultater af Forums e-survey 4

Resultater af Forums e-survey 4 Resultater af Forums e-survey 4 Resultater af Forums e-survey 4 Forum for Offentlig Topledelse 1. udgave, april 2006 Forums bestyrelse: Departementschef Christian Kettel Thomsen, Finansministeriet (formand)

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis. Tabelrapport

Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis. Tabelrapport Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis Tabelrapport Dette bilag til EVA s evaluering af lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt offentlige

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler

Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler DJØF Danske Sælgere IDA, Ingeniørforeningen i Danmark Kommunikation og Sprog Ledernes Hovedorganisation Dansk

Læs mere

Kodeks for god offentlig topledelse Survey blandt kommunaldirektørerne,

Kodeks for god offentlig topledelse Survey blandt kommunaldirektørerne, Kodeks for god offentlig topledelse Survey blandt kommunaldirektørerne, januar 2007 København, januar 2007 KL s Konsulentvirksomhed Center for Ledelse og Organisation www.kl.dk/kodekssurvey07 Survey blandt

Læs mere

Lederudvikling Lederne April 2015

Lederudvikling Lederne April 2015 Lederudvikling Lederne April 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Om respondenterne har gennemført en lederuddannelse, og hvilken lederuddannelse, de har gennemført Hvilke lederudviklingsaktiviteter

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

Kommunernes interne kommunikation

Kommunernes interne kommunikation A N A LYSEKONCEPT Kommunernes interne kommunikation KL har i samarbejde med en gruppe af kommunale kommunikationschefer udviklet en række koncepter, som kan bruges ved måling og analyse af den interne

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

E-survey 2: Offentlige toplederes syn på rådgivning, ledelse og kompetencer

E-survey 2: Offentlige toplederes syn på rådgivning, ledelse og kompetencer E-survey 2: Offentlige toplederes syn på rådgivning, ledelse og kompetencer E-survey af Departementschefer, styrelsesdirektører, amtsdirektører og kommunaldirektører gennemført Februar 2004 Sammenfatning

Læs mere

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016 Lederens ferie 16 Lederne August 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud

Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud Survey blandt forstandere, institutionsledere og mellemledere Januar 2013 Lederundersøgelsen Indledning Undersøgelsens målgruppe er ledere ansat

Læs mere

Samarbejdet i ledergruppen

Samarbejdet i ledergruppen Samarbejdet i ledergruppen Lederne Januar 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvad der kendetegner ledergruppen og samarbejdet i ledergruppen Hyppigheden af uenighed i ledergruppen og årsagerne til uenighed

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt...

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt... 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt bibliotekarer... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport Evaluering af VEU-centre Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt konsulenter og vejledere, der rådgiver virksomheder og kortuddannede

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem.

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem. 8. juni 2015 Ludomani 7 procent af FOAs medlemmer har oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem inden for de seneste 5 år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt medlemmerne

Læs mere

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Coaching Analysen 2003 The Coaching Company Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin Handelshøjskolen i København Datagrundlaget Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin Civiløkonomerne Ledernes Hovedorganisation HumanConsult

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Gymnasielærernes efteruddannelse 2016

Gymnasielærernes efteruddannelse 2016 www.gl.org Gymnasielærernes efteruddannelse 2016 Efteruddannelsen bidrager til kvaliteten på skolen. Men der er stor forskel på, hvor meget forskellige lærergrupper deltager i efteruddannelse, og ledelsesstøtten

Læs mere

E-survey 3. God offentlig topledelse - en undersøgelse foretaget blandt offentlige ledere, der refererer til toplederen

E-survey 3. God offentlig topledelse - en undersøgelse foretaget blandt offentlige ledere, der refererer til toplederen E-survey 3 God offentlig topledelse - en undersøgelse foretaget blandt offentlige ledere, der refererer til toplederen August 2004 E-survey 3 Indledning Denne undersøgelse fokuserer på, hvordan ledelsesniveauet

Læs mere

Distanceledelse Lederne September 2015

Distanceledelse  Lederne September 2015 Distanceledelse Lederne September 15 ndledning Undersøgelsen belyser: Hvor mange ledere der har distanceledelsesansvar Overordnet karakteristik af ledere med distanceledelsesansvar De ledelsesmæssige udfordringer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde Center for Social og Sundhed Furesø Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde - 2014. Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Undersøgelsens overordnede resultater... 3 Indsatser...

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Executive rapport. Samlede data Lederevaluering Juni 2010

Executive rapport. Samlede data Lederevaluering Juni 2010 Executive rapport Samlede data Lederevaluering 2010 Juni 2010 ÅRHUS Aarhusvej 1 DK-8382 Hinnerup Tel. (+45) 8698 6322 KØBENHAVN Frederiksberggade 28., 3.th DK-1850 Frederiksberg Tel. (+45) 3314 6322 OSLO

Læs mere

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I maj, juni og juli måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Side 1/9 Talent for ledelse i fremtidens folkeskole 2011 Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse udsendt

Læs mere

Undersøgelse om seksuel chikane blandt 3F ere inden for Privat Service, Restauration og Hotel. Udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015

Undersøgelse om seksuel chikane blandt 3F ere inden for Privat Service, Restauration og Hotel. Udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 Undersøgelse om seksuel chikane blandt 3F ere inden for Privat Service, Restauration og Hotel Udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 Dataindsamling & Metode Datagrundlaget for undersøgelsen er baseret

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015

NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Resultaterne viser, at ledernes psykiske arbejdsmiljø opleves forskelligt afhængig af hvilket ledelsesniveau, anciennitetskategori

Læs mere

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvordan virksomheder

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere.

Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere. 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere. Spørgeskemaundersøgelsen havde et todelt formål. Den skulle først

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats...

Læs mere

BORGERPANEL. Det gode liv handler om balance. Februar 2013

BORGERPANEL. Det gode liv handler om balance. Februar 2013 BORGERPANEL Februar 2013 Det gode liv handler om balance Familie eller karriere mange penge eller meget tid. Det gode liv handler om at kunne vælge og skabe balance mellem fx familie og arbejde. Februar

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Kompetenceundersøgelsen 2004

Kompetenceundersøgelsen 2004 Kompetenceundersøgelsen 2004 Indhold 1 Indledning & resumé 2 2 Status over kompetenceudvikling i staten 6 2.1 Generel kompetenceudvikling 6 2.2 Kompetenceudviklingsaktiviteter 9 2.3 Barrierer for kompetenceudvikling

Læs mere

Coaching Analysen 2005

Coaching Analysen 2005 Coaching Analysen 2005 Gennemført i samarbejde mellem: Metode og udtræk Metode m.v. E-mail baseret spørgeskema Web-model PID, TCC * og Børsen Antal svar: 1241 (sidste år 1463. Dobbelt antal spørgsmål i

Læs mere

Hvordan anvendes Kodeks for God Offentlig Topledelse egentlig?

Hvordan anvendes Kodeks for God Offentlig Topledelse egentlig? Hvordan anvendes Kodeks for God Offentlig Topledelse egentlig? Er Kodeks for God Offentlig Topledelse ikke blot ni fine (ufarlige og symbolske) idealer om god ledelse i den offentlige sektor? Og kan den

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

A: De mest centrale elementer i de enkelte livsfaser. Februar 2007. mjb/ Medlemsundersøgelse om livsfaser

A: De mest centrale elementer i de enkelte livsfaser. Februar 2007. mjb/ Medlemsundersøgelse om livsfaser Februar 2007 mjb/ Medlemsundersøgelse om livsfaser DJØF har foretaget en undersøgelse af livsfaser og i den forbindelse spurgt medlemmerne om, hvad de anser for at være de centrale omdrejningspunkter i

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Brugerundersøgelse på handicapområdet, januar-februar 2010 Pilotprojekt for sammenlignelige brugerundersøgelser Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Rapport. Evaluering af Kompetencepakken OK 02

Rapport. Evaluering af Kompetencepakken OK 02 Rapport Evaluering af Kompetencepakken OK 02 Personalestyrelsen & CFU, juli 2004 Indhold 1. INDLEDNING...3 Sådan læses rapporten...3 Figurerne...4 2. HOVEDRESULTATER...5 3. KENDSKAB TIL KOMPETENCEPAKKEN

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

Karriereudvikling resultat af undersøgelse

Karriereudvikling resultat af undersøgelse Karriereudvikling resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Side 1 af 9 Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Undersøgelse om trend i offentlige karriereveje: Faglige ledere uden personaleansvar Hovedkonklusioner Medlemmerne er overordnet

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. - en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. - en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø - en vej til god ledelse 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. På vej til nye læringsformer... 4 2. Statistisk set... 5 3. Forudsætninger for et godt læringsmiljø... 6 3.1 Organisering...

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016)

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Tabelrapport Indhold Forord... 2 Del 1 April 2016... 3 Del 2 Maj 2016... 9 Del 1 og del 2... 12 Undersøgelsens deltagere... 13 1 Forord Denne tabelrapport viser

Læs mere

Spørgeskemaer for Forums tre E-surveys

Spørgeskemaer for Forums tre E-surveys Spørgeskemaer for Forums tre E-surveys E-survey 1 Dit køn? Mand Kvinde Din alder? Din uddannelsesbaggrund? Kort eller mellemlang uddannelse (< 5 år) Lang videregående uddannelse (ca. 5 år) Ph.D. M.A.,

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Opsumeringsrapport. Oplist alle spørgsmål i undersøgelsen og vis opsummering med graf for hvert spørgsmål. Fritekst svar er ikke inkluderet.

Opsumeringsrapport. Oplist alle spørgsmål i undersøgelsen og vis opsummering med graf for hvert spørgsmål. Fritekst svar er ikke inkluderet. Opsumeringsrapport Oplist alle spørgsmål i undersøgelsen og vis opsummering med graf for hvert spørgsmål. Fritekst svar er ikke inkluderet. Indholdsfortegnelse Rapport info...1 Spørgsmål 1Spørgsmål 1 Køn...2

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Medlemsundersøgelse i Dansk Orienterings-Forbund 2009

Medlemsundersøgelse i Dansk Orienterings-Forbund 2009 Medlemsundersøgelse i Dansk Orienterings-Forbund 2009 Denne rapport er udarbejdet på baggrund af det spørgeskema, som har været tilgængeligt blandt medlemmer af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) i april

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

December i ungdomsboliger

December i ungdomsboliger December 2013 i ungdomsboliger Himmerland Boligforening har undersøgt benyttelsen af fællesarealerne i udvalgte ungdomsboliger. Undersøgelsen er lavet, da der de senere har været ekstra fokus på at udvikle

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets departement det tidligere FVM s departement

Miljø- og Fødevareministeriets departement det tidligere FVM s departement Miljø- og Fødevareministeriets departement det tidligere FVM s departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

Offentlig Økonomistyring

Offentlig Økonomistyring Offentlig Økonomistyring Artikel trykt i Offentlig Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere