FINANSIELLE INSTRUMENTER OG HYBRIDER FINANSIERINGSINSTRUMENTER 2012 CORIT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FINANSIELLE INSTRUMENTER OG HYBRIDER FINANSIERINGSINSTRUMENTER 2012 CORIT"

Transkript

1 FINANSIELLE INSTRUMENTER OG HYBRIDER FINANSIERINGSINSTRUMENTER

2 AGENDA Hybride finansieringsinstrumenter, hvad og hvorfor? Fordringer, gæld og renter Beskatning Kvalifikation Aktier og udbytter Beskatning Kvalifikation Hybride finansieringsinstrumenter - kvalifikation

3 CORPORATE FINANCE - OVERBLIK Gæld og egenkapital flytter ikke indkomst på samme måde. EK /Gæld Beskatning? Investor CO Beskatning? Udbytter Renter Fradrag? Op Co Fradrag?

4 HYBRID FINANSIERING Hvad er hybrid finansiering Ingen entydig terminologi Karakteristik: Finansieringsformer, der indeholder egenskaber fra såvel egenkapital som fremmedkapital Stigende udbredelse Drivers Udvidelse af finansieringspaletten, fleksibilitet, kapitalomkostninger, rating, solvens (hybrid kernekapital), regnskab, finansiering af M&A, skat

5 HYBRID FINANSIERING Typiske elementer, som oftest kombineres i ét instrument Konverteringsret (begge parter), konverteringspligt, tegningsret, uendelig eller lang løbetid (perpetuals/super maturity), overskudsafhængigt afkast, udskydelse af afkast (renter), interest caps, efterstillelse, indfrielse og rentebetaling mv. i aktier, forrang til udbytter og likvidationsprovenu. Se eksempelvis: CEBS: Report in a qualitative analysis of the characteristics of hybrids in the European Economic Area (EEA), 2007 CEBS: Proposal for a common EU definition of Tier 1 Hybrids, 2008

6 DELTAGER ELLER KREDITOR? Forskelle, fordele og ulemper Udlodning på fremmedkapital betragtes som renter eller afdrag Selskabet har fradrag for renter Deltageren er skattepligtig af renteindtægter men ikke afdrag Udlodning på egenkapital betragtes som udbytte uanset om det hidrører fra selskabets forrentning af egenkapital eller nedbringelse heraf Selskabet har ikke fradrag for dispositionerne Deltageren er som udgangspunkt skattepligtig af udbytter Risikovilligkapital grundet indflydelse og overskudsdeling Udvander ejerkredsen

7 DELTAGER ELLER KREDITOR? Hvorvidt der er tale om egenkapital eller fremmedkapital må bero på en konkret vurdering

8 FORDRINGER, GÆLD & RENTER

9 BESKATNING - FORDRING Hovedregel Skattepligt af gevinst og fradrag for tab på fordringer, 3 Undtagelser Ikke fradrag for tab på "koncernfordringer, 4 Ikke fradrag for tab på fordringer, hvor renteindtægter iht. DBO ikke beskattes i Danmark, 5 Periodisering HR: Lagerprincip, jf. KGL 25, stk. 3

10 BESKATNING - GÆLD Hovedregel Skattepligt af gevinst og fradrag for tab på gæld, 6 Undtagelser: Ikke skattepligt af gevinst på koncernforbundne selskaber, 8 Ikke skattepligt af gevinst ved akkord mv., 24 Periodisering HR: Realisation, jf. KGL 25, stk. 1

11 BESKATNING - RENTER Renteindtægter HR: Skattepligtige (SL 4, litra e) Renteudgifter HR: Fradrag (SL 6, litra e) Undtagelser: Morarenter ved skatter og afgifter, LL 17 A, KSL 23, stk. 1 Renter af gæld, som debitor har påtaget sig ved gave/ arveforskud overfor livsarvinger, LL 17. Renter af lån til betaling af ejendomsskatter mv., LL 17 A, stk. 2 og 3 Gældseftergivelse, LL 5, stk. 9 Fordringer købt for lånte midler, LL 5 F Double dip, LL 5 G

12 BESKATNING - RENTER Renteindtægter HR: Skattepligtige (SL 4, litra e) Renteudgifter HR: Fradrag (SL 6, litra e) Undtagelser: Morarenter ved skatter og afgifter, LL 17 A, KSL 23, stk. 1 Renter af gæld, som debitor har påtaget sig ved gave/ arveforskud overfor livsarvinger, LL 17. Renter af lån til betaling af ejendomsskatter mv., LL 17 A, stk. 2 og 3 Gældseftergivelse, LL 5, stk. 9 Fordringer købt for lånte midler, LL 5 F Double dip, LL 5 G

13 RENTE FRADRAGSBEGRÆNSNING Generelle regler Renteloftet SEL 11 B EBIT loftet SEL 11 C Koncern specifikke Tynd kapitalisering SEL 11 Omkvalificering af gæld til egenkapital SEL 2 B

14 RENTE PÅ KONTROLLERET GÆLD Afkast på gæld 1. Renter 2. Kapitalgevinster på fordringer Afkastprocent Normal rente Indlåns renten, LIBOR, CIBOR m.v. Armslænge 0 % rente Kun accepteret, såfremt der er tale om usædvanlig kredit eller insolvens.

15 KVALIFIKATION - GÆLD Sædvanligvis defineres det skatteretlige gældsbegrebs som: a) En retlig forpligtelse, b) Som er reel, c) Som forpligter debitor til at tilbagebetale det overførte beløb, og d) Som indebærer en udveksling af løfter og betaling mellem parterne.

16 KVALIFIKATION - GÆLD Kriterier: Reel tilbagebetalingsforpligtigelse Ekstraordinær lang/ uendelig kredittid Alene fremstår som en teoretisk mulighed Skærpede beviskrav i interessefællesskaber Lån eller gave?

17 KVALIFIKATION - RENTER Det skatteretlige rentebegreb: SL 4, litra e. Til den skattepligtige indkomst, medtages: rente af ( ) alle slags obligationer ( ) og andre indeneller udenlandske pengeeffekter SL 6, litra e. I den skattepligtige indkomst kan foretages fradrag for: renter af ( ) gæld

18 KVALIFIKATION - RENTER Det skatteretlige rentebegreb omfatter ydelser, der: a) Er vederlag for rådigheden over et pengebeløb, b) Beror på en retlig forpligtigelse, c) Beregnes for en given periode som en %-del af det til enhver tid nominelle rådighedsbeløb og d) Erlægges eller modtages løbende (periodisk) Alle betingelserne skal være opfyldt UfR 1941, 563 H Nakskovhus Ikke afgørende om ordet rente indgår Fast og variabel rente Kendes rentens størrelse forud for perioden?

19 KVALIFIKATION - RENTER Kriterier: Er kravet om gæld opfyldt? Hvis lån, så yderligere betinget af, at gældsforholdet var aktuelt på påløbstidspunktet. Kautionist: Kun fradrag for renter der er påløbet efter kautionsforpligtelsen er aktualiseret Ligningspraksis: Selvskyldnerkaution: Når hovedmanden ikke betaler rettidigt Simpel kaution: Når hovedmandens manglende betalingsevne er konstateret af kautionisten

20 KVALIFIKATION - RENTER Afgrænsning: Kursgevinster og tab Se Kursgevinstloven (saml. princippet i SL 5) Afdrag Saml. SL 6e, 2. pkt. Rabat F.eks. prisnedslag ved betaling før forfald Udbytte fra aktier tynd kapitalisering.. SEL 11 begrænser alene fradragsretten Reglerne om rentefradragsbegrænsning, SEL 11A-C

21 AKTIER & UDBYTTER

22 BESKATNING DSA & KSA Datterselskabsaktier, 4 A Koncernselskabsaktier, 4 B Omfatter ikke Konvertible obligationer Næringsaktier Konvertible obligationer Næringsaktier Periodisering Gennemsnitsmetoden Gennemsnitsmetoden Avance Skattefri Skattefri Tab Ingen fradragsret Ingen fradragsret

23 BESKATNING - PA Børsnoterede porteføljeaktier, 9 Unoterede porteføljeaktier, 9 Omfatter ikke Egne aktier Egne aktier Periodisering Lagerprincippet HR: Lagerprincippet * Avance Skattepligt Skattepligt U: Realisationsbeskatning opgjort efter gennemsnitsmetoden** Tab Tab kan fratrækkes i den skattepligtige indkomst og fremføres. Lagerprincippet: Tab kan fratrækkes i den skattepligtige indkomst og fremføres Realisationsbeskatning Tab kan modregnes i gevinster på andre realisationsbeskattede aktier og fremføres. Overgang fra realisation til lagerbeskatning** N/A Ophører selskabet med at anvende realisationsprincippet, kan fremførbare tab modregnes i gevinsten på aktier, der opgøres efter lagerprincippet

24 BESKATNING - UDBYTTER Skattefri: Datterselskabsaktier Koncernselskabsaktier Egne aktier Skattepligtige: Næringsaktier Porteføljeaktier

25 KVALIFIKATION - AKTIER Aktier og anparter i kapitalselskaber: Er formbundne og følger af selskabslovens regler. Definition i LL 16 A (udgangspunkt): Udgangspunktet i stk. 1: Til udbytte henregnes alt, hvad der af selskabet udloddes til aktuelle aktionærer eller andelshavere

26 KVALIFIKATION - UDBYTTER Definition i LL 16 A Likvidationsprovenu (stk. 3) I det kalenderår, hvori selskabet endelig opløses. Medmindre datterselskabs- eller koncernselskabsaktier. Forud for endelig opløsning, hvis fået dispensation Nedsættelse af aktiekapitalen, hvis får tilladelse (kun ved aktivitetsnedgang) Værn mod asymmetri mellem beskatning af udbytter og aktieavancer. Udstedelse af fri aktier/ fondsaktier (stk. 4) Modtagelse er skattefri, da der ej overføres nogen økonomisk fordel. Ved senere afståelse - undergives beskatning efter reglerne i ABL. Anses for erhvervet for 0 kr. (og samtidig med moderaktien.)

27 SÆRLIGT OM TEGNINGSRETTER Er omfattet af reglerne i ABL Kvalifikation: Instrumenter, som berettiger erhververen til at tegne aktier mv. eller konvertible obligationer i det udstedende selskab Tegningsretter til aktier kan blive omfattet af reglerne for datterselskabsaktier (modsat konvertible obligationer og tegningsretter til disse) indgår ikke i opgørelsen af, om aktiebesiddelsen udgør mindst 10%

28 HYBRID FINANCIERING KVALIFIKATION

29 KONVERTIBLE OBLIGATIONER Ved den skatteretlige kvalifikation af en konvertibel obligationer forstås: Et gældsbrev udstedt af et aktie- eller anpartsselskab, som giver långiveren (ejeren) en reel ret til at konvertere sin fordring på selskabet til aktier eller anparter i selskabet. Indehaveren af en konvertibel obligation kan vælge mellem at lade den konvertere til aktier eller anparter eller kræve den indfriet ved kontant betaling. Konvertible obligationer indeholder dermed både en fordring imod selskabet på obligationens pålydende og en ret for kreditor til på et nærmere fastsat tidspunkt at forlange obligationerne ombyttet med aktier. (...) Hvis långiveren ikke har nogen reel ret til at konvertere sin fordring til aktier, behandles den som en fordring, der er omfattet af kursgevinstlovens regler.

30 KONVERTIBLE OBLIGATIONER Konvertible obligationer og tegningsretter til disse: Beskattes altid som porteføljeaktier (ABL 4 A, stk. 4 og ABL 4 B, stk. 3). Periodisering: Gevinst og tab opgøres som udgangspunkt efter lagerprincippet (ABL 23, stk. 5) Realisationsprincippet kan kun anvendes, hvis den konvertible obligation (tegningsretten til konvertible obligationer) og aktien, der kan konverteres til, er unoteret Konvertible obligationer i koncernforhold (ABL 23 A) I koncernforhold (selskabsskattelovens 31 C definition) skal gevinst og tab på konvertible obligationer altid opgøres efter lagerprincippet Nettotab på koncerninterne konvertible obligationer kan ikke fratrækkes.

31 MANDATORY CONVERTIBLE Karakteristika: Almindelig rentebærende obligation med et konverteringselement Typisk en fast rente Indehaveren af fordringen har en konverteringspligt Skatteretlig behandling? Pligt = ret? ABL KGL

32 PERPETUAL AND SUPER MATURITY DEBT INSTRUMEHNTS Karakteristika Gæld med markant egenkapital præg Særligt anvendt som hybrid kernekapital i den finansielle sektor og af enkelte større aktører (DONG, Vattenfall m.fl.)

33 PERPETUAL AND SUPER MATURITY DEBT INSTRUMEHNTS Skatteretlig behandling LL 6 B og KGL 1, stk. 6 sikrer gældsbehandling i finansielle virksomheder (hybrid kernekapital ) Udstedelser uden for anvendelsesområdet? Omdiskuteret; SKM antager at der ikke er tale om gæld, mens Kammeradvokaten og litteraturen er uenige heri.

34 PROFIT PARTICIPATION LOAN Karakteristika Gæld med egenkapital karakteristika (udbyttegivende gældsbreve) Udbytte/overskudsafhængigt afkast Bredt anvendt i virksomhedshandler og andre situationer Kan kombineres med en fast/variabel rente Skatteretlig behandling?

35 PROFIT PARTICIPATION LOAN Opgørelse efter lager og realisationsprincippet O-kupon udstedt til kurs pari (100) År 1: PPL-rente på 3 År 2: PPL-rente på 3 År 3: PPL-rente på 3 og retsgælden indfries (indfrielsessum-anskaffelsessum) x afdrag = Tab Indfrielsessum

36 PRÆFERENCE AKTIER Karakteristika Aktier med gældskarakteristika Uden udbytte? Stor udbredelse med forskellig begrundelse Dansk skatteretlig behandling Alt hvad der selskabsretligt kan konstrueres, skal formentlig anerkendes som aktiekapital i skatteretlig henseende. Bemærkninger til Selskabsloven: meget bredt perspektiv.

37 REDEEMABLE SHARES Karakteristika En aktie, hvor udsteder og/eller indehaver har en indløsningsret Skatteretlig definition?

38 REDEEMABLE PREFERENCE SHARES Karakteristika En præference aktie, som giver indehaveren valgret til på et forud fastsat tidspunkt at vælge mellem at konvertere præference aktierne til almindelige aktier eller lade sig indløse. Fast udbytte? Ofte uden stemmeret Mandatory = ret og pligt til at indløse Skatteretlig definition?

39 PREFERRED EQUITY CERTIFICATE Karakteristika Tilbagestående gæld CPEC (Convertible) Er formentlig en mandatory convertible Skatteretlig definition?

40 CONTINGENT CONVERTIBLES Karakteristika Konvertibelt lån Konverteringspligt, såfremt solvensen i det udstedende selskab kommer under en given grad Skatteretlig definition?

41 KATJA JOO DYPPEL M.SC., PH.D. SENIOR ASSOCIATE, CORIT ADVISORY P/S ASSISTANT PROFESSOR, LAW DEPARTMENT, CBS CORIT ADVISORY P/S LYNGBY HOVEDGADE 17, 2. SAL 2800 KONGENS LYNGBY DENMARK COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL LAW DEPARTMENT SOLBJERG PLADS 3, C FREDERIKSBERG DENMARK E: P: E:

Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering

Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering 2298 Artikler 480 Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering Af lektor, Ph.d. og partner Jakob Bundgaard og Ph.d.-stipendiat Katja Joo Dyppel,

Læs mere

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige

Læs mere

Fradragsbeskæring af selskabers finansieringsudgifter

Fradragsbeskæring af selskabers finansieringsudgifter copenhagen business school handelshøjskolen solbjerg plads 3 dk-2000 frederiksberg danmark www.cbs.dk Fradragsbeskæring af selskabers finansieringsudgifter Fradragsbeskæring af selskabers finansieringsudgifter

Læs mere

Master i skat, 5. februar 2013. Forholdet mellem selskab og selskabsdeltager 2012 CORIT

Master i skat, 5. februar 2013. Forholdet mellem selskab og selskabsdeltager 2012 CORIT Master i skat, 5. februar 2013 Forholdet mellem selskab og selskabsdeltager Agenda Afgrænsning af en selskabsdeltager i skatteretlig henseende Indkomstflytning rette indkomstmodtager Kapitalafkast dobbeltbeskatningsprincippet

Læs mere

Beskatning af aktielån og repo'er

Beskatning af aktielån og repo'er Beskatning af aktielån og repo'er Af Katja Joo Dyppel, Ph.d., adjunkt CBS og senior associate CORIT Advisory 1. Introduktion I denne artikel analyseres udviklingen i administrativ praksis i relation til

Læs mere

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser I krisetider mødes mange selskaber med overvejelser om rekonstruktion. Rekonstruktion kan ske ved at tilføre selskabet midler eller ved at frigøre selskabet

Læs mere

Beskatning af gæld. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet 2007 Kandidatafhandling

Beskatning af gæld. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet 2007 Kandidatafhandling Beskatning af gæld Cand.merc.aud. Aalborg Universitet 2007 Kandidatafhandling Aalborg Universitet Kandidatafhandling Cand.merc.aud. studiet Fibigerstræde 4 9220 Aalborg Øst Beskatning af gæld Inge Steensgaard

Læs mere

Februar 2013 Tjekliste

Februar 2013 Tjekliste Februar 2013 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Årsrapporten bliver til skatteregnskabet tjekliste 4 2.1. Selvangivelsen 4 2.2. Kontrollerede transaktioner transfer pricing 4 2.3. Skatteregnskab 5

Læs mere

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst.

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. 2010 Forord Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. Vi har med denne checkliste forsøgt at omtale de fleste

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 24. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 4. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 4. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 4. udg. Skatteretten er et meget regeltungt område i konstant udvikling, og det er desværre ikke muligt at udgive nye udgaver af kompendiet, så snart der sker ændringer.

Læs mere

Aktuel skatteret 2013

Aktuel skatteret 2013 Aktuel skatteret 2013 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2013 ajourført 21/1 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

VELKOMMEN TIL BRUSH-UP KURSUS I SELSKABSSKAT 04.12.2013 KROMANN REUMERT CVR.NR. 62606711 REG.ADR.: SUNDKROGSGADE 5 DK- 2100 KØBENHAVN Ø

VELKOMMEN TIL BRUSH-UP KURSUS I SELSKABSSKAT 04.12.2013 KROMANN REUMERT CVR.NR. 62606711 REG.ADR.: SUNDKROGSGADE 5 DK- 2100 KØBENHAVN Ø VELKOMMEN TIL BRUSH-UP KURSUS I SELSKABSSKAT 04.12.2013 KROMANN REUMERT CVR.NR. 62606711 REG.ADR.: SUNDKROGSGADE 5 DK- 2100 KØBENHAVN Ø Håndbogen Selskabsskat Aktuel Transfer Pricing 9:00-9:50 Sune Hvelplund

Læs mere

AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013

AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013 AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013 PROGRAM SKATs indsatsplan 2013 Vækstplan DK Nyt om aktieavance og udbytte Nye regler om underskudsbegrænsning Afskrivninger

Læs mere

Rentefradragsbegrænsningsreglerne i selskabsskatteloven 11, 11 B og 11 C

Rentefradragsbegrænsningsreglerne i selskabsskatteloven 11, 11 B og 11 C Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.aud.-studiet Kandidatafhandling Rentefradragsbegrænsningsreglerne i selskabsskatteloven 11, 11 B og 11 C Analyse af fremførselsreglerne i rentefradragsbegrænsningsreglerne

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

CAND.MERC.AUD. Copenhagen Business School 2012 Institut for Regnskab og Revision. Kandidatafhandling. 7. februar 2012.

CAND.MERC.AUD. Copenhagen Business School 2012 Institut for Regnskab og Revision. Kandidatafhandling. 7. februar 2012. CAND.MERC.AUD. Copenhagen Business School 2012 Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling 7. februar 2012 Rekonstruktion Skattemæssige konsekvenser ved rekonstruktion af selskaber Kristine Torma

Læs mere

Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering

Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering Indledning Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering Definition - Virksomhedsoverdragelse: Virksomhedsoverdragelse En transaktion hvorved en funktionel enhed overføres fra én (sælger) til

Læs mere

Sælgers skattemæssige stilling

Sælgers skattemæssige stilling Sælgers skattemæssige stilling Virksomhedsoverdragelse Indledning Hvem er sælger? Aktieoverdragelse => sælger er aktionærerne (kan være en person eller et selskab) Personer beskattes som altovervejende

Læs mere

SKAT FOR ADVOKATER 2013 CORIT

SKAT FOR ADVOKATER 2013 CORIT SKAT FOR ADVOKATER Agenda Indledning Køb og salg af virksomhed Generationsskifte Koncerninterne omstruktureringer Gældseftergivelse Afslutning og spørgsmål Indledning Advokaten som Koncernens rådgiver/transaktionsrådgiver

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Kursgevinstloven. 3. udgave. Med kommentarer af Jan Børjesson Anders Oreby Hansen Henrik Peytz. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Kursgevinstloven. 3. udgave. Med kommentarer af Jan Børjesson Anders Oreby Hansen Henrik Peytz. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kursgevinstloven 3. udgave Med kommentarer af Jan Børjesson Anders Oreby Hansen Henrik Peytz Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kursgevinstloven Jan Børjesson, Anders Oreby Hansen og Henrik Peytz Kursgevinstloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

Artikler. Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering

Artikler. Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering 578 Artikler 104 Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering Af Patrner, Ph.D Jakob Bundgaard, Moalem Weitemeyer Bendtsen, Advokatpartnerselskab, adjungeret professor, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Læs mere

Februar 2013 Vejledning. Selvangivelse for aktieselskaber m.fl. 2012 Vejledning til udfyldelsen

Februar 2013 Vejledning. Selvangivelse for aktieselskaber m.fl. 2012 Vejledning til udfyldelsen Februar 2013 Vejledning Selvangivelse for aktieselskaber m.fl. 2012 Vejledning til udfyldelsen Indholdsfortegnelse 1. Forord 6 1.1. Ændringer siden 2011 6 2. Generelt 8 2.1. Indsendelsesfrist? 8 2.2. Myndighed

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere