Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service"

Transkript

1 Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service 1

2 Formål med kvalitetsstandarden Ifølge bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2006 forpligtes Aarhus Kommune til at udarbejde en kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandarden skal indeholde en samlet information til borgerne om de tilbud og ydelser, som borgeren kan tilbydes, hvis han eller hun ønsker social/medicinsk behandling for stofmisbrug i Aarhus Kommune. Nedenstående er Center for Misbrugsbehandling, Aarhus Kommunes kvalitetsstandard. Indhold i kvalitetsstandarden På baggrund af bekendtgørelsen om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug indeholder kvalitetsstandarden en beskrivelse af følgende punkter: 1. Opgaver som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet 2. Målgruppen for tilbuddene om stofmisbrugsbehandling 3. Overordnede mål for indsatsen, herunder værdier som Center for Misbrugsbehandling bygger på 4. Organisatorisk struktur for behandlingstilbuddene, herunder de konkrete typer af behandlingstilbud 5. Visitationsproceduren ved Center for Misbrugsbehandling 6. Behandlingsgaranti 7. Mulighed for frit valg 8. Handleplaner mål for udarbejdelse, koordinering og opfølgning 9. Brugerinddragelse 10. Regler for betaling for kost og logi mv. 11. Sagsbehandling og klageadgang 12. Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling 13. Monitorering af indsatsen 14. Sikring af opmærksomhed på forholdene for stofmisbrugernes evt. hjemmeboende børn under 18 år 15. Den fremtidige indsats på området 16. Kvalitetskrav mv. til de døgnbehandlingstilbud, som Aarhus Kommune anvender til løsning af opgaver efter Godkendelseskriterier for private døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere i Aarhus Kommune 2

3 1. Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet i Center for Misbrugsbehandling i Aarhus Kommune I Aarhus Kommune varetages stofmisbrugsbehandlingen til personer over 18 år af Center for Misbrugsbehandling, som tilbyder råd og vejledning samt behandling for stofmisbrug og problemer, der er relateret til stofmisbrug: Ambulant behandling for stofmisbrug Visitering og indstilling til substitutionsbehandling Substitutionsbehandling (herunder metadon mv.) Indstilling til døgnbehandling, stoffri døgnbehandling, efterfølgende ophold i Halvvejshuset samt efterbehandling Familiebehandling rettet til stofmisbrugere med børn og gravide stofmisbrugere Social- og sundhedsfaglig behandling Rådgivning om stofmisbrug, samt om HIV, AIDS, Hepatitis C mv. Konsulentbistand i forbindelse med forebyggelse af misbrug blandt unge Samarbejde med myndighedsfunktionen og arbejdskonsulenterne 2. Målgruppen for tilbuddene om stofmisbrugsbehandling Målgruppen er beboere i Aarhus Kommune over 18 år, som har stofmisbrugsproblemer. Udredning af og indsatser til brugere tilrettelægges efter den enkelte brugers misbrugsrelaterede forhold i kategorierne: Behandlingsafdelingen (stoffrihed og socialunderstøttet substitutionsbehandling) Familiebehandling KontaktHuset (substitutionsmedicin samt udvidet psykosocial og sundhedsfaglig støtte) Heroinprojektet Halvvejshuset (stoffrit efterværn) Madam Grøn (stoffri café) 3. Overordnede mål for indsatsen, herunder værdier som Center for Misbrugsbehandling bygger på Social inklusion af borgerne er et centralt begreb i Aarhus Kommunes misbrugsbehandling. Center for Misbrugsbehandling tager desuden udgangspunkt i Aarhus Kommunes tre værdier: Troværdighed, respekt og engagement samt Aarhus Kommunes overordnede målsætninger indenfor arbejdet med særligt socialt udsatte grupper: Socialt udsatte med misbrugsproblemer skal tilbydes og motiveres til at indgå i et behandlingsforløb. Målet er stoffrihed/afvænning, periodevis stoffrihed eller stabilisering og i det hele taget forbedring af livskvaliteten. Personer, der er ude af arbejdsmarkedet i længere tid, evt. vedvarende, og hvor det ikke er muligt at udarbejde en erhvervsplan eller tilbyde et fleksjob, skal tilbydes og motiveres til beskæftigelseslig- 3

4 nende aktiviteter, som kan bidrage til en bedre livskvalitet. Indsatsen skal opleves sammenhængende og helhedsorienteret, og den skal understøtte mulighederne for, at den socialt udsatte og dennes familie kan leve en selvstændig tilværelse. Center for Misbrugsbehandling har derudover formuleret egne målsætninger, der ligeledes er retningsanvisende for det daglige arbejde: Med de forebyggende, støttende og behandlingsmæssige muligheder og tilbud, som Center for Misbrugsbehandling har, er det målet at kunne imødekomme brugernes behov på en faglig kompetent vis, således brugeren oplever centrets afdelinger som en integreret enhed, hvor de enkelte afdelinger sammen og hver for sig, udtrykker en fælles forståelsesramme og samme mål for indsatsen. Indsatsen skal tilrettelægges, så brugeren oplever den som sammenhængende, helhedsorienteret. Den skal dermed understøtte mulighederne for, at stofmisbrugeren og dennes familie kan leve en selvstændig tilværelse på egne præmisser med vægt på livskvalitet. Socialt udsatte med misbrugsproblemer skal tilbydes og motiveres til at indgå i et behandlingsforløb. Målet er stoffrihed, eller når dette ikke er umiddelbart opnåeligt, da en forbedret livskvalitet. De særlige tilbud skal i øvrigt udformes, så der stilles realistiske krav til den enkeltes formåen og med mulighed for, at den enkelte i højere grad kan udvikle og tage ansvaret for eget liv. Døgnbehandlingsforløb tilbydes, såfremt det vurderes, at det ambulante tilbud ikke er tilstrækkeligt. Målet er stoffrihed via en intensiv behandling, aktiviteter og en struktureret dagligdag. Behandlingsindsatsen skal altid følges op af konkret stillingtagen til en efterbehandlingsplan, eksempelvis en kombination af ophold i Halvvejshuset, samtaleforløb og særlig beskæftigelsesmæssig indsats i samarbejde med Jobcentret og Arbejdskonsulenterne i Socialforvaltningen. Der er ikke venteliste til behandling i Center for Misbrugsbehandling. 4

5 4. Organisatorisk struktur for behandlingstilbuddene, herunder de konkrete typer af behandlingstilbud Hvad tilbyder Center for Misbrugsbehandling? Aarhus Kommunes Center for Misbrugsbehandling varetager alle typer af opgaver omkring forebyggelse og behandling af misbrug af rusmidler. Center for Misbrugsbehandlings organisatoriske struktur pr. 1. oktober 2010: Centerleder HR/Udvikling Administrationen Gadeklinikken (treårigt projekt) Sundhedsteamet Rådgivningen Behandlingsafsnit Familiehuset Stoffrit efterværn KontaktHuset Undenrigsafd. Madam Grøn og Halvvejshuset Behandling med lægeordineret heroin Center for Misbrugsbehandling omfatter uddybende følgende behandlingsdele: Rådgivningen Rådgivningen er indgangen til at komme i behandling, hvor borgere kan henvende sig direkte og uvisiteret. Der kan tilbydes to anonyme samtaler, såfremt borgeren ønsker det. Det er også muligt at ringe til Center for Misbrugsbehandling og bestille en tid. Såfremt borgeren tilhører målgruppen i Center for Misbrugsbehandling opstartes derefter et rådgivningsforløb. Der tilbydes desuden generel rådgivning til pårørende og samarbejdspartnere I udredningsarbejdet indgår udarbejdelse af social anamnese samt handleplan for behandlingsindsatsen. Som grundlag for en fyldestgørende og systematisk kortlægning af misbruget foretages en ASI-udredning (Addiction Severity Index). Desuden foretages screening for psykiatriske lidelser med udgangspunkt i WHO s diagnosemanual ICD-10. Det vurderes herudfra, hvorvidt brugere skal indstilles til psykiatrisk udredning samt eventuelt igangsættes i medicinsk behandling. Screening af behov for psykologiske udredninger samt indstilling hertil indgår desuden. På baggrund af udredningsarbejdet afklares, hvorvidt brugere skal modtage behandling, samt hvilket behandlingstilbud der kan tilbydes, herunder indstilling til behandling med substitutionsmedicin. Sundhedsteamet Sundhedsklinikken varetager substitutionsbehandlingen med udlevering af blandt andet metadon, subutex m.m. Behandlingen er forbeholdt brugere/misbrugere, som er afhængige af opioider. Målet med behandlingen er at give brugeren social og medicinsk stabilitet. 5

6 Gadeklinikken Sundhedsklinikken er et tilbud til misbrugere og andre med behov for basal sygepleje samt sundhedsfaglig støtte og vejledning. Klinikken fungerer samtidig som brobygger for brugerne i forhold til det øvrige sundhedssystem. Sundhedsklinikkens tilbud består af både en sundhedsfaglig og en socialfaglig indsats. Sundhedsklinikken er et treårigt projekt finansieret af satspuljemidler, der indtil videre kører til udgangen af Behandlingsafdelingen Behandlingsafdelingen indeholder mange forskellige tilbud, hvor eksempler er listet nedenfor: Forbehandlingen i arresten Hvis en person er indsat i Aarhus Arrest og ønsker at blive stoffri, kan der hentes hjælp i forbehandlingen i arresten. Der er ikke ventetid på at komme i behandling, og målet med behandlingen er stoffrihed og at skabe værktøjer til opretholdelse af stoffriheden. Der er to medarbejdere ansat i Forbehandlingen i arresten. Behandlingen foregår som ambulant forbehandling og afklaring i Aarhus Arrest. Hashgruppe Hvis problemet er et hashmisbrug, som personen ønsker at stoppe eller reducere væsentligt, vil vedkommende blive tilbudt at komme i en hashgruppe. Målet er, at personerne ophører deres hashmisbrug eller reducerer deres misbrug væsentligt. Målet er samtidigt, at der gennem gruppebehandlingen skabes værktøjer til at opretholde rygestoppet efter behandlingen. Forløbet varer 16 uger og er inddelt i faser. Gruppebehandlingen fungerer som en kombination af oplæg og styring fra behandlere samt udveksling af erfaring og viden mellem deltagerne. Gruppebehandlingen kan kombineres med individuelle samtaler med en behandler. Det er også muligt at modtage hashbehandling, som udelukkende består af individuelle samtaler med en behandler. CNS-behandling Hvis problemet er CNS-stoffer, dvs. stoffer som amfetamin, kokain og ecstasy, der påvirker centralnervesystemet, vil personen blive tilbudt at komme i en CNS-gruppe. Målet er, at personerne ophører med deres CNS-misbrug, og at de får værktøjer til at opretholde stoffriheden efter endt behandling. Gruppebehandlingen fungerer som en kombination af oplæg og styring fra behandlere samt udveksling af erfaring og viden mellem deltagerne. Et behandlingsforløb varer 13 uger, hvor gruppen mødes én gang om ugen i to timer. Bazaren Hver tirsdag er to medarbejdere fra Center for Misbrugsbehandling i Bazaren, hvor de giver information om stoffer og behandling. Medarbejderne brobygger også til behandling i Center for Misbrugsbehandling, for de som har et behandlingskrævende misbrug. Hver anden tirsdag er Gadeklinikkens to sygeplejersker også i Bazaren for at brobygge til de pågældendes egne læger. Døgnophold Udover ovenstående behandlingstilbud tilbyder Center for Misbrugsbehandling døgnbehandlingsforløb, der indeholder forskellige dele af ovenstående tilbud samt et døgnophold på en behandlingsinstitution. Døgnbehandlingsforløb tilbydes, såfremt det vurderes, at det ambulante tilbud ikke er tilstrækkeligt. Målet er stoffrihed via en intensiv behandling, aktiviteter og en struktureret dagligdag. Behandlingsindsatsen følges altid op af konkret stillingtagen til en efterbehandlingsplan eksempelvis en kombination af botræning, samtaleforløb og særlig beskæftigelsesmæssig indsats via Arbejdskonsulenterne i Socialforvaltningen. 6

7 Familiehuset Til stofmisbrugere, der har børn eller er gravide, har Aarhus Kommune et specificeret tilbud i Familiehuset. Der tilbydes rådgivning og vejledning til gravide og stofmisbrugere med børn, og der er mulighed for op til to anonyme samtaler. Målet er at hjælpe brugerne og deres familier til en bedre tilværelse og forbedre forholdet til deres barn/børn. Der tilbydes motiverende samtaler med henblik på stoffrihed. Når stoffrihed ikke er en mulighed, hjælper behandlerne til en forbedret livssituation bl.a. gennem substitutionsbehandling. Brugeren bestemmer selv, hvordan behandlingen i Familiehuset skal foregå. Mange vælger et individuelt samtaleforløb med familiebehandler, mens andre vælger at deltage i gruppeforløb sammen med andre brugere. Dette kan f.eks. være forældregrupper, mandegrupper og kvindegrupper. Der tilbydes desuden familiebehandling samt individuelle børnesamtaler eller børnesamtaler i grupper samt samværstilbud. Stoffrit efterværn Under stoffrit efterværn hører Halvvejshuset og Madam Grøn. Halvvejshuset Halvvejshuset er et botilbud til de personer, der har gennemført stoffri døgnbehandling. Der er fast personale tilknyttet i dagstimerne. Målet med opholdet i Halvvejshuset er, at beboerne får opbygget en hverdag og skabt sociale relationer, der kan medvirke til at fastholde stoffrihed. I Halvvejshuset underskriver beboerne en kontrakt, der danner udgangspunkt for opholdet. Opholdet i Halvvejshuset retter sig mod, at beboerne får opbygget en ny tilværelse, der ikke omhandler stoffer. Personalet hjælper til med at styrke kontakten til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet, ligesom det kan hjælpe med at finde bolig, søge offentlige ydelser eller yde støtte i andre administrative procedurer. Madam Grøn Madam Grøn er et stoffrit værested for eksmisbrugere med fokus på sociale aktiviteter og styrkelse af tilknytningen til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet, og brugerne kan komme direkte fra gaden. Målet med tilbuddet er at hjælpe brugerne i at få opbygget en tilværelse, der danner basis for en opretholdelse af stoffriheden. I Madam Grøn er der mulighed for at deltage i sociale aktiviteter. I huset er der mulighed for at spille billard, PlayStation og dart i spilleafdelingen. Der er også mulighed for at fordybe sig i tegne-, male-, sy- og læderarbejde og let mekanik i værkstedet. Der tilbydes IT-kurser, forskellige undervisningsforløb, fælles madlavning og social samvær med andre eksmisbrugere. Desuden arrangeres ture og aktiviteter ud af huset, herunder også udlandsture. Madam Grøn samarbejder med Arbejdskonsulenterne og andre instanser, der har fokus på kontaktmuligheder til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. I tilknytning til Halvvejshuset er Madam Grøn ligeledes et led i efterbehandlingen for beboerne i Halvvejshuset. KontaktHuset I KontaktHuset tilbydes udvidet psykosocial og sundhedsfaglig vejledning og støtte. Der er åbnet hver formiddag, hvor der er mulighed for at møde andre brugere og personale. I KontaktHuset arbejdes der ud fra en case-management tankegang. Formålet er at forbedre muligheden for social inklusion og dermed øget livskvalitet for de dårligst stillede misbrugere i substitutionsbehandling. Der er tale om en helhedsorienteret og koordinerende indsats, der omfatter motivations- og udredningsarbejde samt udarbejdelse af skriftlige handleplaner for den enkelte, vejledning og rådgivning i hverdagen samt en brobygningsindsats i forhold til eksisterende systemer. Heroinprojektet Tilbuddet om lægeordineret heroin er et projekt med substitutionsbehandling med farmakologisk fremstillet heroin, der løber indtil udgangen af Behandlingen foregår ambulant, og brugeren møder op 7

8 to gange dagligt og indtager den lægeordinerede heroin. Der er dog mulighed for at få metadon til natten ved sygdom eller ferie. Tilbuddet om lægeordineret heroin skal være med til at fremme brugerens fysiske og psykiske helbred samt livskvaliteten generelt. Formålet er desuden at fjerne behovet for illegale stoffer. Herudover indeholder tilbuddet: nem adgang til samtaler med kontaktperson morgenmad hver dag, varm mad tre gange om ugen samt et lettere måltid i weekenden sundhedssamtaler og behandling støtte til besøg i sundhedsvæsnet og i kommunens øvrige afdelinger, tilbud og aktiviteter mulighed for samvær, fysisk træning og sociale aktiviteter 5. Visitationsproceduren ved Center for Misbrugsbehandling Alle stofmisbrugere kan uden visitation komme i Rådgivningen ved Center for Misbrugsbehandling. Borgere kan således frit henvende sig med henblik på at få tilbudt rådgivning/vejledning eller behandling for stofmisbrug. Når en borger henvender sig første gang tilbydes en samtale med det samme. Borgerne bliver tilbudt anden samtale inden for fem arbejdsdage. Der er mulighed for, at de første to samtaler er anonyme. Hvis der herefter ønskes behandling, kræves det, at vedkommende bliver indskrevet med navn og cpr-nummer. Selve indskrivningsproceduren indebærer følgende elementer: 1. Udfyldelse af samtykkeerklæring 2. Udfyldelse af ASI-indskrivningsskema 3. Udarbejdelse af handleplan Efter at have talt med en rådgiver er der mulighed for at blive visiteret til et ambulant behandlingstilbud. Visitation til ambulant behandling foregår gennem en rådgivningskonference med deltagelse af rådgivere, behandlere og afdelingsledere. Visitation til døgnbehandling foregår gennem døgnvisitationsudvalget med deltagelse af afdelingslederne, centerlederen og borgeren. Hvis der er behov for ordination af metadon, subutex eller anden medicin, vil borgeren skulle mødes med og afklares af en lægekonsulent. Efter en borgers henvendelse om behandling, skal der foretages en afklaring af behandlingsindsats inden for to gange fem arbejdsdage, herunder udarbejdelse af en personlig handleplan. De to gange fem arbejdsdage regnes fra første personlige henvendelse med ønske om behandling, og gælder kun for de tilbud som Aarhus kommune stiller til rådighed. 6. Behandlingsgaranti Ifølge Servicelovens 101 skal kommunen sørge for tilbud om behandling af stofmisbrugere. Tilbuddet skal iværksættes senest to gange fem arbejdsdage efter henvendelse til kommunen. Fristen kan dog fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller godkendt privat behandlingstilbud, end det kommunen har visiteret til. Garantien omfatter både ambulant- og døgnbehandling. Hvis iværksættelsen af et tilbud ikke sker inden for to gange fem arbejdsdage, kan der klages til Det Sociale Nævn. 7. Muligheden for frit valg Stofmisbrugere, der er visiteret til behandling, har ret til at vælge mellem offentlige behandlingstilbud og godkendte private behandlingstilbud. En person, der er visiteret til behandling, kan således vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller godkendte privat behandlingstilbud af tilsva- 8

9 rende karakter som det, Center for Misbrugsbehandling har visiteret til. Imidlertid kan der ikke ses bort fra, at der kan være forhold, der i enkelte tilfælde gør det nødvendigt at fravige dette udgangspunkt. Efter lovforslagets stk. 5 kan retten til at vælge begrænses, hvis hensynet til vedkommende taler herfor. Der vil derfor ikke være helt frit valg mellem døgn- og dagbehandling, og det vil heller ikke nødvendigvis være alle godkendte behandlingssteder, som er relevante for det planlagte behandlingsforløb. Private dagtilbud er ikke omfattet af kravet om godkendelse i servicelovens 94 a og er således ikke omfattet af retten til frit valg. Er der visiteret til ambulant behandling vil stofmisbrugeren kun kunne vælge at blive behandlet på et andet offentligt ambulant tilbud. Retten til at vælge gælder for alle visiterede stofmisbrugere. Kommunen er behjælpelig med at søge relevant information i tilknytning til frit valg-muligheden. 8. Handleplaner mål for udarbejdelse, koordinering og opfølgning Lov om garanti for social behandling af stofmisbrug sikrer, at der inden for to gange fem arbejdsdage fra første henvendelse skal foreligge et tilbud til brugeren. Udarbejdelsen af tilbuddet foregår i et tæt samarbejde mellem bruger og behandler om udarbejdelse af brugerens personlige handleplan. Målet for udarbejdelsen af handleplanen er, at brugeren opnår størst mulig motivation, egenindsigt og tager ansvar for efterlevelsen af indholdet i planen. Handleplanen koordineres i samarbejde med relevante samarbejdsparter i den konkrete sag. Udarbejdelse af en handleplan skal ske i en kontinuerlig proces, hvor mål og indsats løbende følges og justeres efter behov. Er det ikke muligt at foretage en faglig udredning af sagen indenfor to gange fem arbejdsdage, må dette skrives ind i handleplanen, således at planen indeholder en så realistisk beskrivelse som muligt af rammerne, omfanget, tidshorisonten m.m. for den indsats, der er brug for. Da handleplanen løbende skal revideres og ajourføres efter behov, vil aftaler i forbindelse med udredning og koordination af en sag kunne indskrives i handleplanen. Handleplanen ajourføres mindst hver 6. måned i forbindelse med lovpligtig samtale med klienter i medicinsk behandling. Der er desuden blevet indført et nyt recovery-orienteret handleplanskoncept, hvilket betyder, at der i endnu højere grad tages udgangspunkt i brugerens egne behov, ønsker og ressourcer. 9. Brugerinddragelse Center for Misbrugsbehandling arbejder på at styrke brugerinddragelsen. Dette sker dels ved opmærksomhed på betydningen af at sikre en optimal inddragelse af klienten i udformningen af den personlige handleplan og dels gennem samarbejde med foreningen STRISS (Stofmisbrugeres Rettigheder i Samfundet). Herudover er der mulighed for, at personer omkring brugeren kan inddrages gennem anonyme samtaler og pårørendesamtaler. Brugerne har endelig også selv mulighed for at deltage i visitationskonferencerne til døgnbehandling. 10. Regler for betaling for kost og logi mv. Center for Misbrugsbehandling visiterer personer til døgnbehandling. Reglerne for kost og logi under døgnbehandling varierer ift. den enkelte døgninstitution. Nedenstående links henviser til nogle af de døgnbehandlingsinstitutioner som Center for Misbrugsbehandling benytter: Kongens Ø Sct. Ols Højløkke Springbrættet Opbygningsgaarden 9

10 11. Sagsbehandling og klageadgang Klager vedrørende: 1. Afgørelser, der er truffet efter den sociale lovgivning, kan påklages til Det Sociale Nævn. Herunder hører også klager over manglende iværksættelse af tilbud senest to gange fem arbejdsdage efter henvendelse til kommunen. Center for Misbrugsbehandling er behjælpelig med praktiske oplysninger i forbindelse med en klagesag. 2. Det generelle serviceniveau, f.eks. hvilke tilbud og pladser, der er til rådighed og taksterne for disse, kan påklages til Driftsområdet Forsorg & Misbrug, Aarhus Kommune. 3. Den faktiske gennemførsel af kommunens opgaver efter den specielle lovgivning og de beslutninger, der træffes i forbindelse med denne, kan rettes til Center for Misbrugsbehandling i Aarhus Kommune, som i givet fald vil videresende klagen til rette instans. 4. Personalets optræden kan påklages til Center for Misbrugsbehandling i Aarhus Kommune, som i givet fald vil videresende klagen til rette instans. 5. På magtanvendelsesområdet findes særlige klageregler. Typisk er det sådan, at klager over afgørelser truffet af kommunen kan indbringes for Det Sociale Nævn. 12. Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling ved Center for Misbrugsbehandling I Center for Misbrugsbehandling er der ansat en bred vifte af faggrupper. Hovedparten består af socialfagligt personale som fx socialrådgivere og pædagoger. Hertil kommer sygeplejersker, psykologer, læger mv. Der samarbejdes på tværs af faggrupper afhængigt af den konkrete opgave. Center for Misbrugsbehandling anser opkvalificering af personalets faglige kvalifikationer som en vigtig forudsætning for at tilbyde den bedst mulige behandling. Center for Misbrugsbehandling efterlever således Aarhus Kommunes mål om, at minimum to procent af lønsummen skal anvendes til kompetenceudvikling, blandt andet ved, at: alle behandlere uddannes i kognitiv terapi, og derudover vil alle behandlere i løbet af gennemgå en CARe-uddannelse de enkelte afdelinger i Center for Misbrugsbehandling generelt arbejder med målrettet uddannelse af personalet ift. deres klientgruppe 13. Monitorering af indsatsen Center for Misbrugsbehandling anser opfølgning og evaluering som centrale elementer i bestræbelserne på at sikre den bedst mulige behandling. Som følge heraf prioriterer Center for Misbrugsbehandling, at: indsatsen overfor den enkelte bruger evalueres, og at borgerens handleplan efterleves og justeres der laves opfølgninger på baggrund af Stofmisbrugsdatabasen (dette sker via en halvårlig opfølgning af brugernes handleplanskoncept) Center for Misbrugsbehandling kvalitetssikrer samtidig deres tilbud ved at: skabe overblik over effekten af de forskellige indsatser via et internt elektronisk registreringssystem evaluere løbende på de forskellige behandlingstilbud i centret Center for Misbrugsbehandling indberetter klientoplysninger og oplysninger om behandling af klienter til Stofmisbrugsdatabasen: I Stofmisbrugsdatabasen videregiver oplysninger til DanRIS, som administreres af Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet (www.danris.dk), til Sundhedsstyrelsens register for Stofmisbrugere i Behandling (SIB) (www.sst.dk), og endelig også til Servicestyrelsens VBGS (ventetid for behandlingsgaranti for stofmisbrugere). 10

11 14. Sikring af opmærksomhed på forholdene for stofmisbrugerens evt. hjemmeboende børn under 18 år Familiehuset er Aarhus Kommunes tilbud til gravide stofmisbrugere og stofmisbrugere med børn. Familiehuset varetager familiebehandlingen samtidig med misbrugsbehandling, og der er desuden etableret et samarbejde med regionens familieambulatorium. Opgaven vedrørende den enkelte familie/gravide defineres i samarbejde med myndighedsfunktionen. 15. Den fremtidige indsats på området Center for Misbrugsbehandling arbejder på at styrke dokumentationen af indsatsen. Til dette formål er der i Center for Misbrugsbehandling en udviklingsmedarbejder, der blandt andet arbejder med evaluering af behandlingsforløb samt udvikling af IT-værktøj til effekt- og ydelsesregistrering. Der arbejdes i Aarhus Kommune desuden med målopfølgning. Der er således udarbejdet mål for 2009 for Driftområdet Forsorg & Misbrug samt internt for Center for Misbrugsbehandling samt for de enkelte afdelinger i Center for Misbrugsbehandling (jf. Virksomhedsplan 2009). 16. Kvalitetskrav mm. til de døgnbehandlingstilbud, som Aarhus Kommune anvender til løsning af opgaver efter 101 (her kan der henvises til hjemmesiderne) Center for Misbrugsbehandling fører tilsyn med de døgninstitutioner, der anvendes. Der er med hver enkelt døgninstitution og Center for Misbrugsbehandling lavet en BUM-aftale (samarbejdsaftale). Aftalen følges op på en gang årligt, og det vurderes på årsbasis, hvor mange og hvilke døgninstitutioner centret skal samarbejde med. Dette sker ud fra en helhedsvurdering af de foregående års forløb. 17. Godkendelseskriterier for private døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere i Aarhus Kommune Private opholdssteder og private botilbud skal ifølge Lov om Social Service, 142, stk. 5 og 144, stk.1, godkendes som generelt egnede af den stedlige kommunalbestyrelse. Kommunens godkendelse er efter lovbestemmelserne tæt forbundet af en pligt til at følge op på opholdsstedernes udvikling, ligesom opholdsstederne er omfattet af den generelle tilsynsforpligtelse, som kommunen har, jf. Lov om Retssikkerhed 16 og

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 t KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 30. januar 2017 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet... 3 2.

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service December 2010 Lovgrundlag I medfør af 139 i Lov om social service har Socialministeren i

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen...

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014 Jr. nr. 27.36.04P27-0001 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen 30-06-2011 Indholdsfortegnelse Indledning.... 4 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet....

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Version 5 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indledning Frederikssund Kommunes Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet indeholder en samlet information

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Revideret 2013 Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse nr. 622

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap 25. september 2009 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af D...2015 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Horsens Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard. Horsens Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010001 CHK/SR 13. september

Læs mere

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 Kvalitetsstandard Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 1 Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov Notat Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune 2015 Området Voksne med særlige Behov Acadre 14/14415-18 Lov om socialservice 101 og 101 a om social behandling

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & SUNDHED September 2016 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag Servicelovens 101: Enhver borger

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Udkast til Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 09-02-2010 Dato: 22-01-2010 Sag nr.: KB 35 Sagsbehandler: Jens Damsø Pedersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service VOKSEN OG SUNDHED Center for Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.: 16.13.20 P23

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indsatsens lovgrundlag Lov om Social Service 101 om social behandling for stofmisbrug samt Socialministeriets Vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune.

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Denne samarbejdsaftale dækker områderne Alkoholbehandling og Stofmisbrugsbehandling. Aftalen indgås med udgangspunkt i Region

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune

Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2006. Opgaverne Den sociale behandling for stofmisbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere efter Serviceloven 101. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune September 2011 Organisatorisk struktur. Lovgrundlag Rusmiddelteamet er en del af Afdelingen for Socialpsykiatri og Rusmidler som er forankret

Læs mere

Rusmiddelcenter Middelfart

Rusmiddelcenter Middelfart Rusmiddelcenter Middelfart Et nyt behandlingstilbud fra 1. januar 2008 Stofmisbrugsbehandling Rusmiddelcenter Middelfart (RcM) Den 1. januar 2008 samles rusmiddelbehandlingen på ét center. Centret vil

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & SUNDHED September 2014 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag Servicelovens 101: Enhver borger

Læs mere

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Behandlingen af unge under 18 år gives i

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune jf. 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune jf. 101 i lov om social service. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune jf. 101 i lov om social service. Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse

Læs mere

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE RESSOURCEOPGØRELSE SOCIALFAGLIGT TILSYN Antal steder TIMEFORBRUG TIL SOCIALFAGLIGE TILSYNSBESØG 10 Opgørelse af ressourceforbrug

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Kvalitetsstandard for stofmisbrug

Indholdsfortegnelse til Kvalitetsstandard for stofmisbrug Indholdsfortegnelse til Kvalitetsstandard for stofmisbrug 1. Lovgrundlag: 101...2 2. Målgruppen...2 3. Den overordnede målsætning for indsatsen i Odense Kommune...3 Målsætninger der er retningsanvisende

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

1. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på. 4. Den organisatoriske struktur - hvilke typer behandlingstilbud tilbydes

1. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på. 4. Den organisatoriske struktur - hvilke typer behandlingstilbud tilbydes Følgende kvalitetsstandard er udarbejdet på baggrund af Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Kvalitetsstandarden er politisk behandlet

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Alkoholmisbrugsbehandling

Alkoholmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling 101 og Alkoholmisbrugsbehandling 141 2015 2 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling SEL 101 og alkoholmisbrugsbehandling SL 141 Lovgrundlag Lov om social service 101 om behandling

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Standarden er godkendt af Udvalget for Social og Sundhed

Læs mere

Kvalitetsstandarder for behandling af stof- og alkoholmisbrug 2015. FOR BRYDEHUSET Ballerup Kommunes rusmiddelcenter

Kvalitetsstandarder for behandling af stof- og alkoholmisbrug 2015. FOR BRYDEHUSET Ballerup Kommunes rusmiddelcenter Kvalitetsstandarder for behandling af stof- og alkoholmisbrug 2015 FOR BRYDEHUSET Ballerup Kommunes rusmiddelcenter Opdateret d. 20 oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Kvalitetsstandarder og servicemål...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Formålet med hjælpen Formålet med behandling for stofmisbrug er: - at du mindsker dit misbrug eller kommer helt ud af det. - at mindske de skader,

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lyngby-Taarbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2. OPGAVER PÅ STOFMISBRUGSOMRÅDET...4

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund Frederikssund Kommune ønsker at udgiften til misbrugsbehandling

Læs mere

KABS Takstkatalog 2016

KABS Takstkatalog 2016 KABS Takstkatalog 2016 1 Takster 2016 Social behandling Pris pr. dag (kr.) Udredning 476 Hvidovre/Gentofte basis 100 Hvidovre/Gentofte udvidet 200 Hvidovre/Gentofte intensiv 487 City basis 275 City udvidet

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indledning Kommunalbestyrelsen i Kolding Kommune forpligtet til at fastsætte en kvalitetsstandard for kommunens tilbud om social behandling for stofmisbrug. En kvalitetsstandard for kommunens tilbud om

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Lovgrundlag: 1. De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlings-o mrådet. 101 og 139 i Lov om Social Service. Der tilbydes hjælp til, at klare

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

Tilbud til sårbare børn og unge

Tilbud til sårbare børn og unge Tilbud til sårbare børn og unge Tilbud til sårbare børn og unge 0-6 årige, side 7-17 årige, side 18-22 årige, side Tilbud til familier, side Tilbud til familier Aflastningsophold Børn og familiecentrene;

Læs mere

STOFBEHANDLINGEN HOLSTEBRO

STOFBEHANDLINGEN HOLSTEBRO STOFBEHANDLINGEN HOLSTEBRO TAKSTER 2009 5. udgave, september 2008 \\231fil01\Brugere$\amsocb\Desktop\Samarbejdsaftale\Stoftakster 2009 5 udgave.doc TAKSTER 2009 Beregningsgrundlag Beregninger bygger på

Læs mere