Svanemærkning af Primærbatterier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svanemærkning af Primærbatterier"

Transkript

1 Svanemærkning af Primærbatterier Version juni juni 2016 Nordisk Mijømærkning

2 Indhod Hvad er et Svanemærket Primærbatteri? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes? 3 Hvordan søger man? 4 Hvad kræves der for at bive Svanemærket? 5 1 Mijøkrav 5 2 Embaage og information 6 3 Arbejdsforhod 8 4 Effektivitet/kvaitet 8 5 Kvaitets- og myndighedskrav 10 Anayseaboratorium/testinstitut 12 Markedsføring 12 Svanemærkets udformning 12 Efterkontro 13 Hvor ænge gæder icensen 13 Nye kriterier 13 Biag 1 Biag 2 Biag 3 Biag 4 Markedsføring af Svanemærkede primærbatterier Erkæring fra ansøger om primær og sekundær embaage og transport Erkæring fra ansøger om overhodese af ove og forordninger Eksempe på beskrivese af batteriets opbygning og sammensætning Primærbatterier 001, version 4.2, 19. marts 2014 Adresser Nordisk Ministerråd besuttede i 1989 at indføre en friviig officie mijømærkning, Svanemærket. Nedenstående organisationer/virksomheder anvender Svanemærkningen efter opgave fra det respektive ands regering. For yderigere opysninger se hjemmesiderne: Danmark Mijømærkning Danmark Fonden Dansk Standard Koegievej 6 DK-2920 Charottenund Teefon Fax E-post: Sverige Mijömärkning Sverige AB SE Stockhom Teefon Fax E-post: Norge Mijømerking Henrik Ibsens gate 20 NO-0255 Oso Teefon Fax E-post: Finand Mijömärkning Finand Box 489 FIN Hesingfors Teefon Fax E-post: Isand Norræn Umhverfismerking á Ísandi Umhverfisstofnun Suðurandsbraut 24 IS-108 Reykjavik Teefon Fax E-post: Dette dokument må kun kopieres i sin hehed og uden nogen form for ændring. Citater fra dokumentet kan benyttes hvis kiden, Nordisk Mijømærkning, opyses.

3 Hvad er et Svanemærket Primærbatteri? I et Svanemærket primærbatteri er kvaiteten (drifttiden) af batteriet bandt de bedste på markedet, hviket er meget vigtigt for batteriernes mijøprofi. Jo ængere difttid, des færre batterier ska der bruges og dermed produceres. Kravene ti information om korrekt brug er skrappe. Begge dee ska sikre, at behovet for at udskifte batteriet biver sjædnere og dermed spare mijøet for fere batterier. Indhodet af by, cadmium og kviksøv er avere, end hvad myndighederne kræver. Et Svanemærket batteri er produceret af virksomheder med fokus på Code of Conduct. Hvorfor væge Svanemærkning? Primærbatterier kan anvende varemærket Svanen i sin markedsføring. Svanemærket nyder meget stor anerkendese og troværdighed inden for Norden. Svanemærket er en omkostningseffektiv og enke måde at kommunikere mijøarbejde og mijøengagement ti kunder og everandører. En mere mijøtipasset virksomhed giver ofte muigheder for reducerede omkostninger ved f.eks. at sænke forbruget af energi og reducere mængden af embaage og affad. En mere mijøtipasset drift forbereder primærbatteriet på fremtidige mijøkrav. Mijøspørgsmå er kompekse, og det kan tage ang tid at sætte sig ind i specifikke spørgsmå. Svanemærkningen kan ses som en guide ti dette arbejde. Svanemærkningen indehoder ikke kun mijø- og hesekrav, men også kvaitetskrav eftersom mijø og kvaitet ofte går hånd i hånd. Det betyder, at en Svaneicens også kan ses som et kvaitetsstempe. Hvad kan Svanemærkes? Bærbare primærbatterier iføge definitionen givet i EU s batteridirektiv 2006/66/EF af september 2006 kan få icens ti Svanen. I henhod ti EU s batteridirektiv 2006/66/EF af 6. september 2006 betegnes et primærbatteri som: Enhver eektrisk energikide som dannes ved direkte omdannese af kemisk energi, og som består af en eer fere primære battericeer, der ikke kan genopades. Bærbare batterier begrænses ti: Ethvert batteri eer knapceebatteri eer enhver batteripakke eer akkumuator, der er forseget, kan være håndhodt, og ikke er et industribatteri eer en industriakkumuator eer et bibatteri eer en biakkumuator. Svanemærkning af Primærbatterier (13)

4 Kriterierne omfatter ikke batterier, som er indbygget i eer er en fast de af eektroniske produkter, hvor det ikke er muigt at skifte batterierne ud. Kriterierne omfatter ikke genopadeige batterier, for hvike der findes særskite kriterier. Hvordan søger man? Hvert krav er obigatorisk og markeret med bokbogstavet O samt et nummer. Ae krav ska opfydes, for at en icens kan opnås. Kravdeen kan også anvendes som en checkiste, hvor hvert krav føges af afkrydsningsfeter, og, om kravene opfydes. Symboer i teksten For hvert krav er det beskrevet, hvordan kravet ska dokumenteres. Der findes også forskeige symboer, der anvendes for at ette arbejdet. Symboerne er: ( Send med Kravet kontroeres på produktions stedet Hvis kravet kræver en forkaring (f.eks. fodnoter), skrives den direkte efter kravet, med kursiv tekst (forkarende tekst). Ansøgning Ansøgningen sendes ti Nordisk Mijømærkning i det and, primærbatterierne ska sæges/virksomheden drives, se adressen på side 2. Ansøgningen består af en ansøgningsbanket og dokumentation som viser, at kravene opfydes (er specificeret i kravene). Der kan findes yderigere opysninger og hjæp vedrørende ansøgningen. Gå ind på det pågædende ands hjemmeside for at få opysninger. Sag i det øvrige Norden Hvis icensen registreres i et andet nordisk and, får man muighed for at anvende Svanemærket på et større marked. Føgende ska da indsendes ti Nordisk Mijømærkning i det and, man søger i: Nordisk ansøgningsskema udfydt for ae nordiske ande. Kopi af icensbevis. Erkæring om markedsføring i det aktuee and, biag 1 i kriteriedokumentet. Dokumentation, som viser, hviket system for genvinding af embaage som primærbatteriproducenten menes at skue overhode. Registreringen er omkostningsfri, men der ska betaes årsafgifter i henhod ti det respektive nordiske ands afgiftsreger. Svanemærkning af Primærbatterier (13)

5 Kontro på stedet (for kriterier som normat foretages) Inden der beviiges icens, kontroerer Nordisk Mijømærkning normat på produktionsstedet, at kravene opfydes. Ved kontroen ska man gennemgå produktionen og kunne fremvise materiae for beregninger, origina ti indsendt attest, måeprotoko, indkøbsstatistik og ignende, som støtter kravene. Omkostninger Der beregnes en ansøgningsafgift i forbindese med, at virksomheden søger icens. Ud over dette beregnes der en årsafgift baseret på det Svanemærkede batteris omsætning. Spørgsmå Ved spørgsmå kontaktes Nordisk Mijømærkning, se adresse på side 2. Hvad kræves der for at bive Svanemærket? For at få en Svaneicens, ska ae krav opfydes. 1 Mijøkrav O1 Sammensætning Ansøger ska: a) Beskrive batteriets opbygning (se eksempe på beskrivese af opbygning i biag 4). b) Beskrive hviket materiae yderbehoderen er avet af og yderbehoderens vægtande af det samede batteris vægt. c) Fremsende en opgørese over batteriets sammensætning af stoffer (metaer, andre faste stoffer og fydende kemiske stoffer), der indgår i batteriet. Opgøresen over sammensætningen ska indehode kemisk navn, koncentration (i ppm eer vægt-%) og beskrivese af stoffets formå (se eksempe på recept i biag 4). d) Fremsende sikkerhedsdatabad for hver råvare der indgår i batteriet. Med indgå menes ae stoffer inde i batteriet, inkusive additiver i råvarerne, uanset mængde. Derimod regnes forureninger ikke med. Forureninger er rester fra råvareproduktionen, som indgår i produktet i koncentrationer under 100 ppm i det færdige batteri, og som ikke aktivt tisættes en råvare eer seve batteriet med et formå/funktion. For metaerne Hg, Cd og Pb er der stiet yderigere specifikke krav i K2. ( For hvert batteri der ansøges om ska fremsendes: 1. Beskrivese af batteriets opbygning. 2. Beskrivese af hviket materiae yderbehoderen er avet af og yderbehoderens vægtande af det samede batteris vægt. 3. Opgørese over batteriets sammensætning, indehodende ae stoffer inde i batteriet i henhod ti kravets specifikationer. 4. Sikkerhedsdatabad for indhodsstoffer i batteriet. Kravet opfydes? Svanemærkning af Primærbatterier (13)

6 O2 Metaindhod i batterier Batteriets metaindhod må ikke overstige føgende grænseværdier: Meta Kviksøv Cadmium By Indhod 0,1 ppm 1,0 ppm 10 ppm Bemærk EU s batteridirektiv 2006/66/EF krav ti cadmium er max. 20 ppm og kviksøv er max. 5 ppm. At teste batterier for kviksøvindhod < 0,1 ppm kan kræve speciaudstyr hos testaboratoriet. Der ska testes på mindst fire batterier per type sammensætning, og ae fire ska kare kravet. Metaindhodet anayseres i henhod ti Battery Industry Standard Anaythica Method. For the determination of Mercury, Cadmium and Lead in Akaine Manganese Ces Using AAS, ICP-AES and Cod Vapour. European Portabe Battery Association (EPBA), Battery Association of pan (BAJ) Nationa Eectrica Manufactures Association (NEMA; USA). Apri Lignende testmetoder kan godkendes, hvis den af en uafhængig tredjepart, er vurderet og bedømt som igeværdig med den her anbefaede metode. ( Rapport fra anayseinstitut som viser metaindhodet i batterierne. ( Erkæring som viser, at anayseinstituttet er upartisk og opfyder amene krav ti testaboratorier, beskrevet i Krav ti anayseaboratorium/testinstitut herunder. 2 Embaage og information O3 Embaage, koreret past PVC eer anden koreret past må ikke anvendes ti embaage. ( Beskrivese af typer af embaage, både primær og sekundær. Erkæring om at PVC eer andre korerede paster ikke anvendes i embaagen (Se biag 2). Primærembaage er den pakning som et eer fere enketbatterier præsenteres i i butikken. Sekundær embaage er den forpakning som batterierne i primærembaagen transporteres i f.eks. ud ti butikken. Kravet opfydes? O4 Primær embaage, ande genanvendt Den samede ande af post konsumer genanvendt materiae i den primære embaage ti batterierne ska være minimum 80 vægt-%. Post consumer genanvendt materiae defineres i henhod ti ISO 14021(2001): Materia generated by househodes or by commercia, industria and institutiona faciities in their roe as end-users of the product which can no onger be used for its intended purpose. This incudes return of materia from the distribution chain. ( Dokumentation fra everandører af embaage som viser, hvor høj ande post konsumer recirkueret materiae, der er i deres produkt. ( Opgørese der viser, at den samede ande af post konsumer genanvendt materiae i primærembaagen er over 80 vægt-%. Svanemærkning af Primærbatterier (13)

7 O5 Affadssortering i produktionen En affadspan for kidesortering i produktionen ska fremsendes. Affadspanen ska som minimum indehode føgende: Oversigt over ae affadsfraktioner som findes i produktionen. (Kasserede batterier og havfærdigt fabrikerede kasserede batterier ska være angivet i affadspanen). Beskrivese af hvordan affadet håndteres i produktionen og efter afevering (deponi, forbrænding, oprensning, materiaegenanvendese ). Navn og adresse på den/de virksomheder/organisationer/myndigheder som afhenter/modtager affadet. Kasserede batterier og havfærdigt fabrikerede kasserede batterier ska indsames og sendes ti genanvendese. Dokumentation for dette i form af erkæring fra afhenter/modtager, at disse sendes ti materiaegenvinding. ( Affadspan i henhod ti kravets beskrivese. ( Erkæring fra afhenter/modtager af kasserede batterier og havfærdigt fabrikerede kasserede batterier, at disse sendes ti materiaegenvinding. O6 Litium batterier, sikkerhed Hvis de ansøgte batterier indehoder itium ska icenshaver/producent redegøre for, hvordan sikkerheden for, at batteriet ikke ekspoderer under brug er varetaget i batteriet. ( Hvis batteriet ikke indehoder itium: En erkæring på, at der ikke er itium i batteriet. ( Hvis batteriet indehoder itium: En beskrivese af/redegørese for, hvordan sikkerhed for at batteriet ikke ekspoderer under brug er varetaget i batteriet. O7 Information ti forbruger På primærembaagen ska det tydeigt fremgå, hvike typer energikrævende apparater pakkens batterier anbefaes at bruges ti, for at få optimat brug af batteriet. Denne information ska indehode: 1. Information om batterierne er egnet ti apparater med høj, medium eer av energidræning. 2. Mindst to pictogrammer med eksemper på typer af energiforbrugende apparater, som batterierne er egnet ti. Eksempe på apparat med høj energidræning: Kamera bitz, video kamera, fjernstyret egetøj. Eksempe på apparat med medium energidræning: Trådøs mus, bærbar spiekonso, trådøse teefoner, GPS anordninger. Eksempe på apparat med av energidræning: Fjernbetjening, vægur, røgaarmer. Ovennævnte eksemper er forsag. Andre piktogrammer for apparater er tiadt, mod forkaring ti Nordisk Mijømærkning. ( Eksempe på embaagen hvor det fremgår, at kravet overhodes. Hvis ansøger bruger andre piktogrammer end de i kravet nævnte eksemper, vedægges en forkaring på vaget af piktogrammer for de enkete energidræninger. Svanemærkning af Primærbatterier (13)

8 3 Arbejdsforhod O8 Arbejdsforhod Licensansøger ska have en Code of Conduct som føger de ti principper i FN:s Goba Compact. Licenshaveren ska sikre sig, at deres Code of Conduct er kommunikeret videre ti ae deres undereverandører, med et ønske om at disse også overhoder en Code of Conduct, som føger de ti principper i FN:s Goba Compact. FN s Goba Compact tager band andet føgende emner op: Menneskerettigheder, arbejdernes rettigheder, mijøbeskyttese og korruption. Læs mere på ( Kopi af icensansøgers Code of Conduct. Beskrivese af hvordan ae undereverandører og producenter får kendskab ti icensansøgers Code of Conduct, og icenshavers ønske om at en Code of Conduct, som føger de ti principper i FN s Goba Compact, biver overhodt af undereverandører. Kravet opfydes? 4 Effektivitet/kvaitet Kravet opfydes? O9 Drifttid Kravet omfatter test af drifttid for forskeige appikationer afhængig af type batteri, se tabe 1 og 2. I tabeen angives betegneserne i henhod ti Internationa Eectrotechnica Commissions standard IEC Batterierne ska testes i overensstemmese med den på ansøgningstidspunktet gædende version af standarden IEC med hensyn ti prøvebetingeser. Hver test inkuderer mindst 9 batterier per størrese og brand mode, og ae 9 ska kare kravene. Batterierne ska kare den mindste tiadte drifttid, som angives i tabe 1. For LR6 og LR03 ska batterierne kare begge de angivne test i tabe 1, for at bive godkendt. For at bive godkendt, ska LR6/ZR6/FR6/LR03 batterier, der markedsføres specifikt som fotobatterier, kare de angivne test i tabe 2. Hvis disse størreser batterier markedsføres både som fotobatteri og ti brug i andre appicationer ska kravene for gædende størrese både i tabe 1 og 2 opfydes. For knapceebatterier, og ae andre typer batterier som ikke har dimensioner der passer med de i tabe 1 og 2 angivne, herunder også specie designede batterier, gæder føgende: Hvis typen af batteri er at finde i standarden IEC , ska batteriet testes i henhod ti den på ansøgningstidspunktet gædende version af standarden IEC og testresutatet ska vise at batteriet er 60% bedre en den i standarden angivne tid (MAD). For batterier af typer eer størreser som ikke findes i standarden IEC : Ved ønske om at Svanemærke sådanne batterier bedes producenten tage kontakt ti Nordisk Mijømærkning. Nordisk Mijømærkning vi foretage en intern vurdering om hviket drifttidskrav der kan sties ti et sådan batteri. For batterier med anden kemisk sammensætning end akaisk, men samme størrese som de i tabe 1 og/eer 2 angivne batterier, ska kravene i tabe 1 og/eer 2, for den reevante størrese, eftereves. Svanemærkning af Primærbatterier (13)

9 Tabe 1 Hushodningsbatterier Appikation Beastning Periode (timer/dag = h/dag) Batteridimension Sutspænding (V) Mindste tiadte drifttid LR20 Bærbar stereo 600 ma 2h/dag 0,9 17,5 h LR14 Bærbar stereo 400 ma 2h/dag 0,9 13 h LR6 Radio 43 ohm 4 h/dag 0,9 95 h LR6 LR03 Legetøj med motor Bærbar beysning 3,9 ohm 1 h/dag 0,8 7,5 h 5,1 ohm 4 m/h, 8 h/dag 0,9 4 h LR03 Radio 75 ohm 4h 0,9 70 h 6LR61/6LF22 Legetøj 270 ohm 1 h/dag 5,4 21,0 h Tabe 2 Fotobatterier Appikation Beastning Periode (timer/dag = h/dag) LR6/ZR6/FR6 Foto fash 1000 ma 10 sek/min, 1 h/dag LR6/ZR6/FR6 Digita kamera 1,5/0,65 W 2 sek/28sek, 5 min/h, 24 h/dag LR03 Foto fash 600 ma 10 s/min, 1 h/dag ( Resutat fra afadningsprøve udført af upartisk testinstitut. Batteridimension Sutspænding (V) Mindste tiadte drifttid 0,9 500 puser 1, puser 0,9 400 Puser ( For batterier af anden dimension, end dem som findes i tabe 1 og 2, ska det upartiske testinstitut som udfører testen erkære, at resutatet er mindst 60 % bedre end kravet i den på ansøgningstidspunktet gædende version af standarden IEC ( Erkæring fra testinstitut som viser, at batterierne er testet i overensstemmese med den ved ansøgningstidspunktet gædende version af IEC angående prøvebetingeser og den ved ansøgningstidspunktet gædende version af IEC iføge tabe 1 eer 2 ovenfor. ( Erkæring som viser, at testintituttet er upartisk og opfyder amene krav for testinstitutter i henhod ti afsnittet Anayseaboratorium/testinstitut herunder. Svanemærkning af Primærbatterier (13)

10 5 Kvaitets- og myndighedskrav Kravet opfydes? For at sikre, at Svanekravene opfydes ska føgende rutiner være impementeret. Hvis primærbatteriproducenten har et certificeret mijøedesessystem i henhod ti ISO eer EMAS, hvor føgende rutiner er impementeret, er det tistrækkeigt at den akkrediterede revisor bekræfter, at kravene impementeres. O10 Ansvarig for Svanen Der ska findes en person på virksomheden, der er ansvarig for, at Svanens krav opfydes samt en kontaktperson, der har forbindese ti Nordisk Mijømærkning. ( Organisationsstruktur som viser de ansvarige for ovenstående. O11 Dokumentation Licenshaveren ska kunne fremvise en kopi af ansøgningen samt fakta- og beregningsmateriae (inkusive testrapporter, dokumenter fra undereverandører og ignende) for den dokumentation, som sendes ind i forbindese med ansøgningen. Kontroeres på stedet. O12 Primærbatteriets kvaitet Licenshaveren ska garantere, at kvaiteten på de Svanemærkede primærbatterier ikke forringes i øbet af icensens gydighedstid. ( Rutiner der sikrer, at sammensætning og kvaitet af batterierne ti enhver tid opfyder Svanes krav. ( Rutiner for at udarbejde og ved behov varetage rekamationer/kager angående kvaiteten på de Svanemærkede primærbatterier. O13 Panagte ændringer Panagte ændringer, der påvirker Svanekravene, ska skriftigt meddees Nordisk Mijømærkning. ( Rutiner der viser, hvordan panagte ændringer håndteres. O14 Uforudsete afvigeser Uforudsete afvigeser, der påvirker Svanekravene ska rapporteres skriftigt ti Nordisk Mijømærkning samt journaiseres. ( Rutiner der viser, hvordan uforudsete afvigeser håndteres. O15 Sporbarhed Licenshaveren ska kunne spore det Svanemærkede primærbatteri i produktionen. ( Beskrivese/rutiner for hvordan kravet opfydes. Svanemærkning af Primærbatterier (13)

11 O16 Retursystem for embaage Reevante nationae reger, ove og/eer brancheaftaer angående retursystem for embaage ska opfydes i de nordiske ande, hvor de mijømærkede produkter markedsføres. Føgende systemer findes i 2010: Norge: Sverige: Finand: Danmark: Isand: Ingen Ingen ( Dokumentation fra ansøgeren om tisutning ti eksisterende aftae om genvinding/behanding. O17 Love og forordninger Licenshaveren ska sikre, at gædende bestemmeser for sikkerhed, arbejdsmijø, mijøovgivning og anægsspecifikke betingeser/koncessioner føges på samtige produktionssteder for det Svanemærkede produkt. Hvis kravet ikke opfydes, kan Nordisk Mijømærkning inddrage icensen. ( Biag 3 udfydes og fremsendes ti Nordisk Mijømærkning. O18 Markedsføring Markedsføring af Svanemærkede primærbatterier ska ske i henhod ti Reger for nordisk mijømærkning af produkter af 22. juni 2011 eer senere versioner. ( Udfydt biag 1. Svanemærkning af Primærbatterier (13)

12 Anayseaboratorium/testinstitut Anayseaboratoriet/testinstituttet ska være upartisk og kompetent. Anayseaboratoriet/testinstituttet ska opfyde de amene krav i henhod ti standarden EN 45001/DS/EN/ISO/IEC eer være et officiet GLPgodkendt anayseaboratorium. Markedsføring Mijømærket Svanen er et varemærke, der nyder meget stor anerkendese og troværdighed i Norden. Det Svanemærkede produkt/tjeneste må markedsføres med Svanemærket, så ænge icensen er gydig. Mærket ska paceres på en sådan måde, at der ikke opstår tviv om, hvad der menes med mærkningen og sådan, at det fremgår, at primærbatteriet er mijømærket. Man kan æse mere om markedsføring i Reger for nordisk mijømærkning af produkter 22. juni 2011 eer senere versioner. Svanemærkets udformning Svanemærket er udformet på føgende måde: NORDISK MILJØMÆRKNING icensnummer Hver icens får et unikt icensnummer, der ska anvendes sammen med mærket. Der kan æses mere om mærkets udformning i Reger for nordisk mijømærkning af produkter 22. juni 2011 eer senere versioner. Svanemærkning af Primærbatterier (13)

13 Efterkontro Nordisk Mijømærkning kan kontroere, at primærbatterierne opfyder Svanens krav, også efter at der beviiges en icens. Det kan for eksempe ske ved besøg på stedet eer stikprøvekontro. Hvis det viser sig, at primærbatterierne ikke opfyder kravene, kan icensen trækkes tibage. Der kan også tages stikprøver i handen, og disse kan anayseres af et upartisk aboratorium. Hvis kravene ikke opfydes, kan Nordisk Mijømærkning kræve, at icenshaveren betaer anayseomkostningerne. Hvor ænge gæder icensen Nordisk Mijømærkning fastsatte kriterierne for primærbatterier den 22. juni 2011, og de gæder ti og med 30. juni På Sekretariatsedermøde den 15. maj 2013 besuttede Nordisk Mijømærkning at forænge kriterierne ti 31. marts Den nye version hedder 4.1. På Nordisk Mijømærkningsnævns møde den 19.marts 2014 bev det besuttet at forænge kriterierne ti 30. juni Den nye version hedder 4.2. Mijømærkningsicensen gæder, så ænge kriterierne opfydes og indti disse kriterier hoder op med at gæde. Kriterierne kan forænges eer justeres, i sådanne tifæde forænges icensen automatisk og icenshaveren får meddeese. Senest 1 år inden kriterierne hoder op med at gæde, ska det meddees hvike kriterier, der ska gæde efter kriteriernes sidst gydighedsdato. Licenshaveren tibydes så muighed for at forny icensen. Nye kriterier Nordisk Mijømærkning vi i kommende revision se på føgende punkter: Muigheden for at stramme kravene ti indhodsstoffer i batterierne Muigheden for at sætte krav ti energiforbrug i produktionen af batterierne Svanemærkning af Primærbatterier (13)

14 Biag 1 Markedsføring af Svanemærkede primærbatterier Vi bekræfter hermed, at vi kender ti regerne for anvendese af det nordiske mijø mærke Svanen i henhod ti Reger for nordisk mijømærkning af produkter 22. juni 2011 eer senere versioner og vi forsikrer, at markedsføringen af den/det Svanemærkede primærbatteri ska gennemføres i henhod ti disse reger. Vi bekræfter også, at vi har viden om indhodet i kriterierne for Svanemærkning af primærbatterier. Vi forsikrer, at de personer inden for vores virksomhed, der markedsfører de Svanemærkede primærbatterier, ska informeres om kriterierne for Svanemærkning af primærbatterier samt Reger for nordisk mijømærkning af produkter 22. juni 2011 eer senere versioner. Sted og dato Virksomhed Kontaktperson Teefon Markedsføringsansvarig Teefon Ved personaeændringer ska der sendes en ny attest ti Nordisk Mijømærkning. Svanemærkning af Primærbatterier 4.2

15 Biag 2 Erkæring fra ansøger om primær og sekundær embaage og transport Hermed erkæres at primær og sekundær embaag ikke indehoder PVC eer andre korerede pastprodukter. Dato Virksomhedens navn (icensansøger) Ansvarig Teefon Svanemærkning af Primærbatterier 4.2

16 Biag 3 Erkæring fra ansøger om overhodese af ove og forordninger Jeg erkærer hermed at gædende bestemmeser for sikkerhed, arbejdsmijø, mijøovgivning og anægsspecifikke betingeser/koncessioner føges på produktionsstedet for det Svanemærkede primærbatteri. Føgende myndigheder har ansvar for tisyn med produktionsstedet: For arbejdsmijø (navn, adresse, teefonnummer): For mijøovgivning (navn, adresse, teefonnummer): For anægsspecifikke betingeser/koncessioner (navn, adresse, teefonnummer): Dato Virksomhedens navn (icensansøger) Ansvarig Teefon Svanemærkning af Primærbatterier 4.2

17 Biag 4 Eksempe på beskrivese af batteriets opbygning og sammensætning Eksempe på beskrivese af batteriets opbygning Eksempe på opbygning af opgørese over sammensætning: Stof og casnr Leverandør Koncentration Funktion Zink (Cas nr ) virksomhedsnavn A/S 25 (vægt)% Anode xxxx Natrium hydroxid (Cas nr ) virksomhedsnavn A/S 5 (vægt)% xxxx Kobber (Cas nr ) virksomhedsnavn A/S 0,05 (vægt)% xxxx Arsen (Cas nr ) virksomhedsnavn A/S 0,02 (vægt)% Forurening i zink Svanemærkning af Primærbatterier 4.2

Svanemærkning af Gulvplejemidler

Svanemærkning af Gulvplejemidler Svanemærkning af Guvpejemider Version 4.1 15. juni 2012 31. december 2015 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et Svanemærket guvpejemidde? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes? 3 Hvordan

Læs mere

Svanemærkning af Kosmetiske produkter

Svanemærkning af Kosmetiske produkter Svanemærkning af Kosmetiske produkter Version 2.6 12. oktober 2010 31. december 2014 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er Svanemærkede kosmetiske produkter? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvike kosmetiske

Læs mere

Svanemærkning af Tekstilvaskemidler og pletfjernere

Svanemærkning af Tekstilvaskemidler og pletfjernere Svanemærkning af Tekstivaskemider og petfjernere Version 7.5 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er Svanemærket tekstivaskemidde eer petfjerner? 3 Hvorfor væge Svanemærket?

Læs mere

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter Version 5.8 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et svanemærket trykkeri/tryksag? 3

Læs mere

Svanemærkning af Rengøringstjenester

Svanemærkning af Rengøringstjenester Svanemærkning af Rengøringstjenester Version 2.3 17. marts 2009 30. juni 2016 Nordisk Miljømærkning Indhold Hvad er en Svanemærket rengøringstjeneste? 3 Hvorfor vælge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes?

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT... Indhodsfortegnese INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT.... 7 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET...

Læs mere

Laboratorier og procesindustri Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø

Laboratorier og procesindustri Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø Laboratorier og procesindustri Vejedning om gode øsninger om ergonomi, beysning, uykker og psykisk arbejdsmijø Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

fundament for udvikling og værdiskabelse

fundament for udvikling og værdiskabelse AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Fødevareskning i Danmark fundament udviking værdiskabese Fødevareskning i Danmark fundament udviking værdiskabese Akademiets må er på et fagigt grundag at fremme den

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Udgivet af Sociastyresen,

Læs mere

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER INTRODUKTION TIL er en virksomhed, som består af garvede fok fra Teebranchen, der ae har en stor erfaring inden for tee- og datakommunikationsindustrien.

Læs mere

ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG

ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG B A T KARTELLET Indhodsfortegnese 1. Resumé... 4 2. Formå og indedning... 5 3. Metode... 7 4. BAT s undersøgese af prisen på arbejdsuykker i bygge- og anægssektoren i 2011...

Læs mere

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Mindre nedbrud Vejedning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri

Læs mere

Netguide for journalister

Netguide for journalister Netguide for journaister 2 NETRESEARCH: Den computente journaist 4 GENEREL SØGNING: Menneskeig sortering eer rå maskinkraft 7 SØGEMASKINER: 286.349 hits og fem minutter ti deadine 12 KOMMENTAR: Nettet

Læs mere

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre...

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre... Vinduer med kobede rammer Vinduer med kitfas Vinduer med buer Runde vinduer Skoddeeementer Speciaeementer Facadedøre i speciaudførese Fodedøre Hæveskydedøre Hæveskydedøre i træ/au Eementer i træ/au Eementer

Læs mere

Svanemærkning af Trykkerier og tryksager 1. april 2011 - Høringsudkast til version 5.0

Svanemærkning af Trykkerier og tryksager 1. april 2011 - Høringsudkast til version 5.0 Svanemærkning af 1. april 2011 - Høringsudkast til version 5.0 Nordisk Miljømærkning Nordisk Ministerråd besluttede i 1989 at indføre en frivillig officiel miljømærkning, Svanemærket. Nedenstående organisationer/virksomheder

Læs mere

Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt.

Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt. VEJLEDNING VERIFONE.DK VX Terminaer. Terminaer ti ethvert behov 2014 Verifone, Inc. Ae rettigheder er forbehodt. VERIFONE.DK Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Verifone. Din termina er designet

Læs mere

PC-teknik I 1. udgave, 1. oplag 2002

PC-teknik I 1. udgave, 1. oplag 2002 PC-teknik I 1. udgave, 1. opag 2002 Origina Engish anguage edition pubished by The Coriois Group, LLC, 14455 N. Hayden Drive, Suite 220, Scottsdae, Arizona 85260, teephone (480) 483-0192, fax (480) 483-0193.

Læs mere

Vejledning Banksys terminaler

Vejledning Banksys terminaler Vejedning Banksys terminaer POINT TRANSACTION SYSTEMS A/S www.point.dk Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Point. Din termina er designet med henbik på nem betjening og stabi drift. I denne

Læs mere

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA 2 Hvad gør en god astvogn virkeig god? De feste mennesker vie sige, at det hander om effektivitet. Det yder godt, men hvad betyder det i praksis? For

Læs mere

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2015 1. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER INDHOLD Side Tiykke 3 Før du starter 6 Tjekisten

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i praksis

Hverdagsrehabilitering i praksis fagig Hverdagsrehabiitering i praksis Erfaringer fra Fredericia 2008-2010 Abstract Fredericia Kommune, Danmark, har gode erfaringer med Hverdagsrehabiitering. Her samarbejder ergoterapeuter og fysioterapeuter

Læs mere

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse Nr. 1 feb. 2011 TEMA: Tid og penge Derfor skue vi spare Efter 22 november Hvordan bruger vi tiden bedst Tæt på ønaftae Studerende vi øge indfydese Hvordan ser en metropoit ud? Fire programmer styrker fokus

Læs mere

Krav Referencer/Kommentarer Henvisning Opfyldt kontrol

Krav Referencer/Kommentarer Henvisning Opfyldt kontrol Projekt nr. Licens nr. Ansøger (inkl. adr. og tlf.) Kontaktperson Handelsnavne Forhandlere Årlig omsætning af Svanemærkede huse Ansøgningsdato Ansøger som (producent/importør) Ansøgningsgebyr betalt Projektleder

Læs mere

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik 26. marts 997 5. årgang nr. 6 BRYGGEBLADET Brygge bo evakueret i sidste øjebik Som en af de sidste danske re i Abanien, ykkedes det for nyig bryggeboeren Vivi an Kruse at undsippe kam pene meem de regering

Læs mere

Misfarvning ved direkte tørring med naturgas

Misfarvning ved direkte tørring med naturgas Misfarvning ved direkte tørring med naturgas Projektrapport Oktober 1996 Dansk Gasteknisk Center a/s D r. Neergaards Vej SB 2970 Hørshom Tf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk Misfarvning ved

Læs mere

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv 2025852 PC.qxd 17-04-2002 13:07 Side 1 Moduet Personae ( ) i Navision Axapta gør personaeadministration meget enkere, samtidig med at det kan forbedre kommunikationen meem dig, dine medarbejdere og din

Læs mere

Baggrundsdokument. for Svanemærkning af Tømidler

Baggrundsdokument. for Svanemærkning af Tømidler Baggrundsdokument for Svanemærkning af Tømidler Baggrundsdokument til version 2.0 til kriteriedokument 18. marts 2009 Baggrunden for en fælles nordisk miljømærkning Nordisk Ministerråd besluttede i 1989

Læs mere

Vejledning til elektronisk ansøgning

Vejledning til elektronisk ansøgning Vejledning til elektronisk ansøgning Miljømærkning Danmark er gået over til elektronisk arkivering, og derfor ønsker vi fremover at modtage materiale elektronisk både når det gælder, nye ansøgninger, fornyelser,

Læs mere

Om Svanemærkede Levende lys

Om Svanemærkede Levende lys Om Svanemærkede Levende lys Version 2.0 Baggrund til miljømærkning 20. november 2014 Høringsforslag, version 2, 2014-11-20 til 2015-01-23 Nordisk Miljømærkning Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 4 2 Introduktion

Læs mere

Farveløsninger til produktivearbejdsgrupper. Lexmark X548 farvelaser MFP serien

Farveløsninger til produktivearbejdsgrupper. Lexmark X548 farvelaser MFP serien Lexmark X548 farveaser MFP serien Farveøsninger ti produktivearbejdsgrupper. Lexmark X548-serien Lexmark X548-serien forsyner meemstore arbejdsgrupper med fremragende udskrivningsfunktioner, produktivitetsøsninger,

Læs mere