Karriere og coaching - buzz eller behov?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Karriere og coaching - buzz eller behov?"

Transkript

1 Karriere og coaching - buzz eller behov? Ledernes Hovedorganisation Juni 2007

2 Indledning For blot et par år siden var en karriere forbeholdt de få, der allerede var avanceret opad eller godt på vej i den retning. I dag er karrierebegrebet langt mere komplekst og under stadig forandring. Alle har nu en karriere, lyder det enstemmigt fra flere ledelseseksperter. Det gælder uanset uddannelse, fag, branche, livsfase, stillingsniveau mv. En dynamisk karriere er heller ikke længere kun retningsbestemt opefter, men kan også indeholde udvikling inden for nuværende job, til siden eller måske nedefter i hierarkiet. Fokus er flyttet til, om du arbejder med netop det, som interesser dig, og derigennem skaber sammenhæng mellem interesser og karrieremuligheder. Det gælder for både generalister og specialister og for personer med eller uden personaleansvar. En sådan udvikling giver betydelig variation med hensyn til karriereindhold og -form. Sammenligninger af karrierer viser ofte ingen eller blot få fællestræk, selv om CV- ejerne både deler titel, branche, type af virksomhed, stillingsniveau, vilkår og andet. Generelle råd og guidelines om, hvordan man bedst planlægger og maksimerer sine chancer for en bestemt karriere, er derfor typisk utilstrækkelige. At kopiere andres forløb er en usikker karrierevej at forfølge i en tid, hvor mange veje kan føre til samme mål. Umiddelbart taler det for udbredelse af supplerende og mere individuelle valg af værktøjer og guidelines i et karriereforløb. Karriereplanlægning og coaching er begreber, der aktuelt dominerer avisernes erhvervs- og karrieresektioner, tidsskrifter, ledelseslitteratur, på sites/portaler, og i kursus- og uddannelsestilbud. Men det er så vidt vides ikke tilsvarende belyst, hvor mange der vurderer, at de selv har behov for, eller måske allerede de facto bruger coaches, mentorer, netværk mv. Derfor har Ledernes Hovedorganisation taget initiativ til en undersøgelse, der kortlægger den faktiske udbredelse af nye ledelsesværktøjer som coaching, mentoring og rådgivning. Analysen er blot den første i en række, hvor vi undersøger danske lederes overvejelser og tilrettelæggelse af karriere. Fokus i nærværende er karriereplanlægning og struktureret omkring en række nøglespørgsmål. Hvad er afgørende for, om ledere aktivt søger jobs? Hvor søges inspiration og hjælp til at varetage nuværende og/eller kommende jobs? Hvilke veje har ført frem til, hvor ledere er lige nu? Hvordan forventer ledere at komme videre derfra? Hvilke værktøjer og virkemidler er der behov for? Hvilke er de foretrukne til at løfte ledelsesmæssige udfordringer? Og virker de? Undersøgelsen er spørgeskemabaseret, hvor danske ledere udgør datagrundlaget. Der er sikret repræsentativitet mht. brancher, ledelsesniveauer og geografisk placering mv. Sammenfatning Undersøgelsen dokumenterer, at danske ledere udviser en relativ høj grad af mobilitet på arbejdsmarkedet. Fire ud af 10 ledere svarer, at de enten overvejer eller er aktivt jobsøgende. Og deres holdninger viser sig i faktisk handling. En tilsvarende andel har sendt en eller flere ansøgninger inden for det seneste år. Lyst til nye udfordringer, utilfredshed med egen leder/ledelse og forventninger om at finde bedre work-life balance et andet sted er hovedbegrundelser for at søge videre. Dårlig ledelse angives af meget stor eller stor af helt op mod 6 ud 10 jobsøgende. 2

3 I gruppen af ikke-søgere er der 6 ud af 10, der forventer nye udfordringer som led i en intern rekruttering på deres nuværende arbejdspladser. Et interessant resultat er, at der er sammenfald mellem mænd og kvinders ønsker. Begge køn søger nyt job med henblik på at opnå velfungerende karriere- og familieliv. Undersøgelsen sender dermed signaler om, hvor der med fordel kan sættes ind med initiativer til fastholdelse. For ledere søger ikke radikale ændringer af deres arbejdsliv. Kun få er interesserede i jobs uden ledelsesansvar. Halvdelen af ledere angiver, at karrieren tidligt blev målrettet lederudfordringer. Men den er blevet justeret undervejs, idet tilfældigheder også spiller ind på, hvor ledere netop er i dag. I ledernes karriereveje bruges både traditionelle og nyere kanaler. Hver 5. leder er blevet tilbudt et job gennem enten faglige eller private netværk. Tilsvarende har hver 4. angivet, at deres karriere blev bestemt af jobtilbud, som de fik qua deres netværk. Inspiration til karriereudvikling hentes i betydelig grad på selve jobbet, men både netværk og coaching har allerede vundet indpas. Således svarer 6 ud af 10 ledere, at netværk/erfagrupper i høj grad eller i nogen grad har virket befordrende. Det tilsvarende tal for brug af coach/mentor eller rådgiver er 3 ud af 10. Ledere er også åbne over for professionel rådgivning om ledelse og karriere halvdelen svarer, at de har brug for en sådan ydelse. Behovet findes især inden for personlig udvikling, egen karriere, ledelsesrådgivning, strategisk rådgivning og stresshåndtering. Hver 5. leder har allerede prøvet coaching inden for de seneste 2 år. Tilsvarende har hver 5 været tilknyttet en formel mentor og hver 3. en uformel. Resultaterne vidner om, at nyere ledelsesværktøjer tages i brug og afprøves som supplement eller erstatning for de mere traditionelle. Erfaringerne er gode, mener over halvdelen, der er blevet bedre ledere i deres egen opfattelse. Betalingsviljen er til stede i forhold til coaching og anden rådgivning. Men markedet opleves som uoverskueligt. Der hersker stor rådvild og usikkerhed om ydelsernes kvalitet og indhold inden for bl.a. coaching. Mange får derfor ikke omsat deres overvejelser til handling. Det gælder for 4 ud af 10. Mønster i jobsøgning Mangel på kvalificeret arbejdskraft udgør en af de største barrierer for fortsat vækst i Danmark. Det rejser naturligt spørgsmålet om, hvordan det påvirker lederes adfærd på jobmarkedet. Med en ledighed for ledere, der er stort set ikke-eksisterende på bare 2 pct., er mulighederne generelt gunstige, hvis du ønsker et jobskifte. Og det gør 4 ud af 10 ledere, idet de enten overvejer eller er aktive jobsøgende. 3

4 Overvejer et jobskifte Ja, jeg er aktivt jobsøgende 11% Ja, jeg overvejer at skifte 27% Nej, jeg ønsker ikke at skifte job i øjeblikket 57% Ved ikke 5% I alt 100% Andelen er ikke overraskende høj. En ny europæisk undersøgelse viser, at 6 ud af 10 danskere svarede, at de helt sikkert vil søge et nyt job i løbet af Men traditionelt er ledere relativt mere loyale end arbejdsstyrken som helhed. At 4 ud af 10 ledere er orienteret mod andre jobmuligheder skaber imidlertid store udfordringer for deres respektive arbejdsgivere. Der er derfor grund til at se nærmere på, hvad der afgør, om ledere er jobsøgende eller ikke. Styrken i deres udsagn vedr. et muligt jobskifte afsløres ved at spørge ind til deres faktiske adfærd. Det ses her, at 4 ud af 10 allerede har sendt en (eller flere) ansøgninger inden for det sidste halve år. Der er dermed fin overensstemmelse mellem, hvor stor en andel, der overvejer eller er aktivt jobsøgende, og den andel, der rent faktisk har sendt en ansøgning inden for det seneste halve år. I begge tilfælde 4 ud af 10. Det bemærkes dog, at der ikke nødvendigvis er tale om personsammenfald. Hvornår har du sidst sendt en jobansøgning? Inden for de seneste tre måneder 17% 3-6 måneder 8% 6-12 måneder 10% 1-2 år 12% 2-5 år 16% Mere end 5 år 26% Har aldrig sendt en jobansøgning 9% Ved ikke 2% I alt 100% For den enkelte virksomhed er ledernes mobilitet på den ene side positivt. De giver dem et rekrutteringsgrundlag af en vis, idet ledere er fleksible og åbne over for at søge videre i karrieren. På den anden side, er det dyrt at miste erfarne medarbejdere, som tager deres produktionsapparat med sig i form af specialistviden og human kapital. Afhængig af niveauer tager det tid, før en ny medarbejder er indskolet på tilsvarende niveau. Netop derfor er mulighederne for fastholdelse og gode vilkår for ledere også noget, der optager HR-chefer og - medarbejdere m.fl. i dag. Hvorfor søger du? Som begrundelse for at være jobsøgende angiver de fleste ønske om nye udfordringer og mere ansvar, utilfredshed med chef/ledelse og dårlige udviklingsmuligheder på nuværende arbejdsplads. Hele 8 ud af 10 jobsøgende angiver, at de orienterer sig mod nye udfordringer i karrieren. Konklusionen er klar. Ledere vil løbende lære nyt, og finder ingen tilfredsstillelse i blot at holde chefsæder varme. Selve jobindholdet og relationen til ledelsen er vigtige, og er det ikke godt nok, søger de aktivt andre og mere attraktive udfordringer. 1 Jobportalen Stepstones sites 4

5 Begrundelser for at være jobsøgende Meget stor Stor Kun lidt Slet ingen Jeg ønsker nye udfordringer 43% 45% 11% 1% 100% Jeg er utilfreds med min chef/ledelse 33% 31% 21% 15% 100% Udviklingsmulighederne på min nuværende arbejdsplads er for dårlige 28% 41% 19% 11% 100% Jeg ønsker en mere krævende stilling med mere ansvar 14% 32% 39% 15% 100% Mulighederne for at få et andet attraktivt job er gode i øjeblikket 13% 45% 29% 13% 100% Jeg ønsker højere løn 13% 32% 47% 7% 100% Jeg arbejder for mange timer om ugen 11% 24% 38% 27% 100% Jeg ønsker mere tid til min familie 11% 32% 38% 19% 100% Jeg ønsker et job tættere på min bopæl 10% 18% 34% 38% 100% Virksomheden står overfor omstruktureringer 10% 13% 24% 53% 100% Samarbejdet med kollegerne fungerer dårligt 10% 26% 26% 38% 100% Virksomheden står overfor nedskæringer 7% 8% 21% 64% 100% Jeg frygter at miste mit nuværende job 5% 9% 23% 63% 100% Jeg har planer om at blive selvstændig 4% 9% 17% 71% 100% Jeg ønsker en mindre krævende stilling med mindre ansvar 1% 8% 32% 59% 100% Jeg ønsker ikke at være leder mere 1% 5% 21% 74% 100% Tilfredshed med jobbet er forbundet med dygtig ledelse. Utilfredshed med egen leder/ledelse er udslagsgivende for, at 6 ud af 10 jobsøgende ledere aktivt søger væk. Konklusionen understreger, at ledere vil vælge egne chefer med omhu, og er kritiske i forhold til den ledelse, som de p.t. er underlagt og måske tilmed selv en del af. Undersøgelsen identificerer dermed et betydeligt forbedringspotentiale af arbejdsklimaet, hvis målet er at fastholde dele af ledergruppen. Som forventet har hele 6 ud af 10 ledere blik for, at tidspunktet for en karrierebevægelse er gunstigt pt. som følge af økonomiske opsving og tendenser på arbejdsmarkedet. I en tid med flaskehalse er der gode muligheder for lønstigninger, som 4 ud af 10 vurderer af meget stor eller stor for deres jobsøgning. En bedre balance mellem karriere og familieliv er afgørende for lederes jobsøgning. Således angiver 4 ud 10 jobsøgende, at de ønsker mere tid til familien i et nyt og andet job. Tilsvarende angiver 4 ud 10 jobsøgende, at de arbejder for mange timer om ugen. Ledere ønsker både velfungerende karrierer og familieliv. Samfundets generelle fokus på work-life balance, hvor begge sfærer gives prioritet, afspejler sig således i undersøgelsen. Det bemærkes, at ledere både ønsker mere ansvar i jobindhold og mere tid til familien på én og samme tid. I den sammenhæng er det bemærkelsesværdigt, at ledere ikke søger markante ændringer af deres respektive stillingsniveauer. Kun 6 pct. vil søge et ikke-leder job og 9 pct. et mindre I alt 5

6 krævende job. Resultatet indikerer, at hovedparten trives godt med at være ledere, og ikke vil miste ansvaret med dets opgaver, indflydelse, privilegier mv. Det taler for, at det er de eksisterende rammer og vilkår for ledere, som ikke vurderes optimale. Hvorfor søger du ikke? I gruppen af ikke-søgende angiver næsten 100 pct., at det skyldes tilfredshed med deres nuværende job. Før omtalte balance mellem arbejds- og familieliv er en vigtig årsag for 85 pct. Men det er ikke udtryk for mangel på lyst til nye udfordringer. Nogle ledere forventer blot at finde dem, hvor de er i dag. Her ønsker 6 ud af 10 ikke-jobsøgende at gøre karriere som led i intern rekruttering. Begrundelser for ikke at være jobsøgende Meget stor Jeg er tilfreds med mit nuværende arbejde På min nuværende arbejdsplads kan jeg have en god balance mellem arbejde og familieliv Jeg er meget loyal overfor min nuværende arbejdsplads Jeg forventer at gøre karriere på min nuværende arbejdsplads Jeg har været relativ kort tid på min nuværende arbejdsplads, og ønsker ikke at fremstå som en, der skifter job hele tiden Der er meget få jobopslag til den type job jeg ønsker Jeg trækker mig snart tilbage fra arbejdsmarkedet Stor Kun lidt Slet ingen I alt 58% 39% 2% 1% 100% 37% 48% 12% 3% 100% 30% 50% 17% 3% 100% 24% 41% 24% 12% 100% 11% 21% 29% 40% 100% 7% 22% 38% 33% 100% 5% 8% 16% 70% 100% I min alder er det svært at finde andet 5% 12% 28% 55% 100% Jeg tror, jeg vil have svært ved at få mit lønkrav igennem på en anden arbejdsplads 5% 21% 42% 32% 100% Min holdning er: "Man ved hvad man har, men ikke hvad man får" 3% 15% 45% 37% 100% Jeg orker ikke at skulle begynde i et nyt job 3% 12% 38% 47% 100% Jeg har allerede søgt en del andre job, men får altid afslag 1% 3% 15% 80% 100% Hyppige jobskifte er dårlig CV-pleje, vurderer omkring 30 pct. af ikke-jobsøgere. Status som job-zapper er ikke eftertragtet, og mange undlader at søge, fordi de har været relativ kort tid i nuværende jobs. Vi kan konstatere, at hver 3. leder udviser tålmodighed og besindighed i deres karriereplanlægning, selvom tiderne for et jobskifte generelt er gode. At flere ikke udnytter mulighederne lige nu, kan skyldes, at nogle primært orienterer sig mod den lange bane, hvor de først samler tilstrækkelige erfaringer og skaber resultater til at kunne bestride det næste job med succes. 6

7 Planlægning af karriere Forudgående har analysen fokuseret på, hvorfor eller hvorfor ikke ledere søger jobs. Nu drejer det sig om, hvordan de hidtil har planlagt deres karriere. Her har hver 3. søgt en opslået stilling efter en annonce i avis/internet eller fagblad. Tilsvarende traditionelt har hver 4. fået det tilbudt gennem en virksomhed, hvor de allerede var ansat. Veje til et lederjob Søgte det efter at have set annonce i avis/internet/fagblad 33% Fik tilbudt et job på den virksomhed, hvor jeg allerede var ansat 25% Blev headhuntet ved direkte henvendelse fra en anden virksomhed 13% Fik det tilbudt gennem privat netværk 10% Fik det tilbudt gennem fagligt netværk 8% Søgte uopfordret 6% Blev headhunted gennem et rekrutteringsfirma 6% Andet 5% I alt 100% Headhunting er ikke ualmindeligt og slet ikke blandt lederstaben. Det bekræfter undersøgelsen, hvor hver 5. er blevet headhuntet ved enten direkte henvendelse fra anden virksomhed eller gennem rekrutteringsbureau. Tilsvarende benyttes nye, utraditionelle karriereveje. Det understøttes af, at næsten hver 5. blev tilbudt et job gennem enten faglige eller private netværk. Lederes rekrutteringsmønstre bestemmes derfor i en vis grad af deres adgang til og den prioritet, som de giver netværk. Der er derfor indbyggede incitamenter til at opdyrke og pleje netværk i en karriereledelse. Konkrete jobtilbud har allerede vist sig som en sidegevinst for hver 5. netværksbruger. Supplerende har hver 4. angivet, at deres karriere blev bestemt af jobtilbud, som de fik gennem deres netværk. Tilstrækkeligt er ikke kun rene faglige forudsætninger, men også om du har adgang til netværk, hvor du kan møde de rigtige personer på det rigtige tidspunkt i din karriere. Hertil kommer, at ledere kan få kontaktflader til potentielle ansøgere, som de selv ønsker at rekruttere. Kontante belønninger, dusører og anden anerkendelse for at skaffe den rette tilførsel af kompetencer bruges som motivation af flere virksomheder, der oplever problemer med at skaffe nøglemedarbejdere på mere traditionel vis i dag. Karriereplanlægning Ja Nej I alt Det har ofte været tilfældigheder der har afgjort, hvilken vej karrieren er gået 65% 35% 100% Min arbejdsgiver har taget initiativ til min(e) forfremmelse(r) 52% 48% 100% Jeg har fra et tidligt tidspunkt gået målrettet efter et lederjob 49% 51% 100% Min karriere har været bestemt af jobtilbud, jeg har fået gennem mine netværk eller andre kontakter 41% 59% 100% Jeg har planlagt min karriere, og den planlægning har for det meste holdt 27% 73% 100% Jeg har planlagt min karriere, men jeg har ofte været nødt til at justere planen 24% 76% 100% 7

8 Halvdelen af ledere angiver, at de tidligt er gået målrettet efter et lederjob. Men undersøgelsen viser, at der selvfølgelig er grænser for, hvor præcist de selv kan planlægge og styre karrieren. Over halvdelen svarer positivt, at tilfældigheder i stedet har været afgørende. Og 3 ud af 4 har været nødt til at ændre planen undervejs. Dog ikke særlig ofte kun hver 4. oplever behov for hyppige justeringer af karriereplaner. Disse resultater kunne indikere, at mange ledere formår at sætte nogle overordnede mål og ambitioner op, som er realistiske, og derfor ofte nås. Men deres valg af effektive værktøjer må ofte revurderes undervejs. Det har ligget uden for undersøgelsens rammer at præcisere, om den enkelte leder har forsøgt at minimere omfanget af tilfældigheder i karrieren. Alt andet lige vil en løbende personlig og faglig udvikling f.eks. reducere en af såkaldte tilfældigheder, så man holder sig ajour og er kompetenceklar den dag, hvor en åbning viser sig. Værktøjer til lederudvikling Ledere henter i betydelig grad inspiration i deres praktiske hverdag. Over 90 pct. angiver læring på jobbet som den vigtigste kilde. Praktiske erfaringer på arbejdspladsen er af stor for lederes udvikling. Både medarbejdere og lederkolleger bidrager også med nyttig inspiration. Her er det interessant, at de vurderes som relativt mere givende inspirationskanaler end lederens chef (er). Det understøtter konklusionen om, at ledere selv efterspørger bedre ledere/ledelse. Efter- og videreuddannelse og faglitteratur scorer højt. Det er dog mindre overraskende, da disse læringsformer traditionelt er blevet brugt og vurderet som effektive. Hvor henter du i dag din inspiration til din udvikling som leder? I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Total Læring på jobbet 46% 45% 6% 2% 100% Mine medarbejdere 19% 50% 23% 8% 100% Netværk/erfagrupper 17% 42% 24% 18% 100% Efter- og videreuddannelse 16% 40% 30% 14% 100% Lederkolleger 14% 53% 23% 9% 100% Bøger og tidsskrifter om ledelse 13% 47% 32% 8% 100% Min(e) chef(er) 12% 38% 30% 19% 100% Familie/venner 9% 41% 33% 16% 100% Min coach, mentor eller rådgiver 8% 23% 19% 51% 100% Internettet 4% 31% 37% 29% 100% Sport/fritidsaktiviteter 4% 25% 28% 43% 100% Konferencer 4% 34% 37% 25% 100% Konsulenter (interne og eksterne) 4% 22% 32% 42% 100% Virksomhedens HR afdeling 3% 13% 30% 54% 100% Ledernes Hovedorganisations hjemmeside 2% 26% 42% 29% 100% 8

9 Nyere udviklingsværktøjer som netværk/erfagrupper synes at vinde indpas blandt ledere. 6 ud af 10 mener, at de i høj grad eller nogen grad virker befordrende for deres udvikling. Tilsvarende har 3 ud 10 fundet inspiration ved at bruge en coach, mentor eller rådgiver. Udbredelsen forekommer relativ høj i lyset af, at både netværk og coaches er nyere, moderne tilgange til ledelsesudvikling. Der kan dokumenteres en interesse for brug af alternative værktøjer. Mulige årsager kan findes i lederjobbets karakter. Nogle savner måske kvalificeret modspil i de sammenhænge, hvor ledere selv må træffe mange afgørende beslutninger. Et lederjob er forbundet med stor selvstændighed og selvledelse, og kan opleves ensomt. At ledere søger og afprøver sparringspartnere og netværk kan skyldes stor selvstændighed og autonomi i deres respektive stillinger, hvorfor de kan have særlige behov. Rådgivning Godt halvdelen af lederne vurderer, at de har behov for rådgivning om ledelse og karriere. Har du brug for rådgivning om ledelse og karriere? Ja 57% Nej 43% I alt 100% Undersøgelsen viser, at det især er inden for personlig-, karriere- og ledelsesudvikling, hvor der er efterspørgsel. Hele 9 ud af 10 med behov for rådgivning vurderer, at de i høj grad eller i nogen grad har brug for rådgivning om deres personlige udvikling. Igen ses, at ledere ikke uddanner sig snævert inden for deres oprindelige fag, men søger en helhedsorienteret udvikling, som både kan dække over noget fagligt og personligt. Resultatet viser, at selv om ledere ofte rekrutteres p.g.a. solide specialistkompetencer, vil de senere udvide deres profiler. På hvilke områder har du brug for rådgivning? I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke I alt Personlig udvikling 42% 48% 9% 2% 100% Egen karriereudvikling 41% 44% 13% 3% 100% Ledelsesudvikling 36% 54% 8% 2% 100% Strategisk ledelse 28% 46% 19% 7% 100% Organisationsudvikling 22% 46% 23% 8% 100% Stresshåndtering 20% 38% 27% 14% 100% Sparring omkring medarbejderudvikling 17% 55% 20% 8% 100% Personaleledelse 17% 53% 24% 7% 100% Balance mellem familie og arbejdsliv 14% 32% 33% 21% 100% Ledelse af andre ledere 13% 36% 29% 22% 100% Problemer med egen chef 13% 27% 32% 29% 100% Håndtering af medarbejdernes sygefravær 8% 22% 38% 32% 100% Interessant er også, at rådgivning inden for strategisk ledelse er efterspurgt. Udviklingen går i retning af, at flere ledere inddrages i topledelsens strategiske og organisatoriske overvejelser, 9

10 men det efterlader tilsyneladende nogle med et ledelsesrum, som de ønsker rådgivning til at udfylde. Behov for rådgivning om stresshåndtering er en anden central tendens, som afspejler sig i undersøgelsen. Det kan både gælde for den enkelte leder og, hvordan stress kan forebygges og håndteres blandt hans/hendes medarbejdere. Den megen fokus på stress og de betydelige konsekvenser for den enkelte og virksomhedernes bundlinje rejser nye krav til den moderne leder. Coach og coaching Coaching er blevet hvermandseje, hvis man skal tro mediernes fokus. Men spørgsmålet er, om coaching er forankret i en praktisk virkelighed. Her er svaret, at hver 5. leder allerede har haft en coach inden for de seneste 2 år. Tilsvarende har hver 5. haft en formel mentor, og hver 3. en uformel mentor. Ledere har dermed i nogen grad afprøvet nye alternative ledelsesværktøjer som f.eks. coaching. Lederes brug af coach og mentor Har du en personlig coach/rådgiver, der giver dig sparring i forhold til dit job? Har du en formel mentor, der hjælper dig, med at løse konkrete spørgsmål i forhold til dit job? (fx en nuværende leder) Har du en uformel mentor, der hjælper dig med at løse konkrete spørgsmål i forhold til dit job? (fx venner/familie) Har aldrig haft Har haft for mere end to år siden Har haft indenfor de seneste to år I alt 71% 9% 20% 100% 76% 6% 19% 100% 63% 6% 31% 100% I de perioder, hvor ledere har været tilknyttet en coach/mentor/rådgiver, har det typisk været tale om 1-10 møder i perioden. Mere præcist har 3 ud af 10 ledere haft 3-5 kontakter med den valgte rådgiver. Kun hver 10. leder har haft behov for helt op mod kontakter i forløbet. Resultatet understreger, at coaching typisk ikke er nogen stor tidsrøver for den enkelte leder. Herudover er lederne blevet spurgt om, hvilke områder de er blevet coachet inden for. Personlig udvikling, egen karriereudvikling og ledelsesudvikling er igen blandt de mest efterspurgte emner, som det var tilfældet med rådgivning. 10

11 På hvilke områder har du fået rådgivning fra coach/mentor/rådgiver? I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke I alt Personlig udvikling 34% 43% 14% 9% 100% Egen karriereudvikling 27% 38% 19% 16% 100% Ledelsesudvikling 22% 45% 18% 14% 100% Konflikthåndtering 22% 47% 15% 16% 100% Personaleledelse 21% 49% 16% 15% 100% Problemer med egen chef 14% 26% 20% 40% 100% Sparring omkring medarbejderudvikling 13% 37% 25% 25% 100% Balance mellem familie og arbejdsliv 11% 24% 24% 41% 100% Stresshåndtering 10% 29% 24% 37% 100% Strategisk ledelse 10% 31% 26% 33% 100% Organisationsudvikling 10% 32% 26% 32% 100% Ledelse af andre ledere 7% 21% 22% 50% 100% Håndtering af medarbejdernes sygefravær 4% 17% 23% 56% 100% Hvor ofte har du fået coaching/rådgivning i de perioder, hvor du har haft en mentor/coach/rådgiver? Der har typisk været tale om et eller to møder 25% 3-5 gange 29% 5-10 gange 20% gange 9% Flere end 20 gange 8% Ved ikke 9% Total 100% Men virker det? Ja, endog i meget høj grad eller i høj grad mener over flertallet af de ledere, der har afprøvet konceptet. I deres selvopfattelse er de blevet bedre ledere af at have haft en mentor/coach eller rådgiver. Konklusionen er derfor, at disse værktøjer har vist sig effektive for hovedparten. Ledere kan formentligt høste et dobbelt udbytte ud af et coaching-forløb. Dels kan det være effektivt i deres egen karriereudvikling, dels lærer de grundlæggende teknikker og metoder, som kan bruges til personaleledelse. God coaching og kommunikation må vurderes som vigtige ledelseskompetencer i dag, hvor navnlig yngre medarbejdere forventer at blive behandlet individuelt og personligt. 11

12 Synes du, at du er blevet en bedre leder af at have haft en mentor/coach/rådgiver? I meget høj grad 18% I høj grad 38% I nogen grad 37% I ringe grad 6% Slet ikke 2% Total 100% Omkring halvdelen har selv taget initiativ til at få en mentor/coach/rådgiver. Ledere tager således selv ansvar for egen udvikling og afsøger nye og anderledes værktøjer. Kun hver 10. leder er blevet opfordret af arbejdsgiveren til en sådan aktivitet. De nye ledelsesværktøjer er ofte integreret i udviklingsforløb for ledere. Det gælder for hver 5. leder i undersøgelsen. Men det kan ikke afvises, at ledere selv har valgt en bestemt uddannelsespakke, fordi det netop indeholdt tilbud om coaching. Hvem opfordrede dig til at få en mentor/coach/rådgiver? Eget initiativ 52% Det var en del af et ledelsesuddannelsesforløb 18% Arbejdsgiver (din chef) 13% Familie/venner 7% Fagligt netværk 5% Arbejdsgiver (HR afdelingen) 4% Kolleger 2% Total 100% Opbakningen hos arbejdsgivere er relativ høj, idet hver 4. leder har fået finansieret deres brug af mentor/coach/rådgiver. Kun hver 10. har selv betalt. For over halvdelen har forløbet slet ikke været forbundet med udgifter. Hvem betaler/betalte for eventuelle udgifter til mentor/coach/rådgiver? Arbejdsgiver 41% Det gør jeg selv 8% Andre 0% Der har ikke været udgifter 51% Total 100% Undersøgelsen viser, at penge udgør et mindre problem. Tid og et uoverskueligt marked er derimod problematiske. Således angiver over halvdelen, at de har overvejet at få en mentor/coach/rådgiver uden, at det blev til noget. Travlhed og markedets uigennemskuelighed er typiske årsager til, at overvejelserne ikke blev omsat til handling. Har du tidligere overvejet at få en mentor/coach/rådgiver uden at det blev til noget? Ja 45% Nej 55% I alt 100% Der er stor rådvildhed og usikkerhed om ydelsernes indhold og kvalitet. For den enkelte opleves det svært at navigere sikkert rundt i junglen af coaches og andre ydelser. Som landet lig- 12

13 ger lige nu, er der kun udviklet få kvalitetsstandarder og certificeringer, der kan guide interesserede frem til den rette coach/mentor/rådgiver. Hvorfor blev det ikke til noget? Jeg havde for travlt 24% Jeg vidste ikke, hvor jeg skulle henvende mig 38% Jeg synes markedet er uoverskueligt 19% Det er for dyrt 20% 13

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Vil ledere være selvstændige? En analyse af danske lederes motiver og ønsker om at gå selvstændig

Vil ledere være selvstændige? En analyse af danske lederes motiver og ønsker om at gå selvstændig Vil ledere være e? En analyse af danske lederes motiver og ønsker om at gå Ledernes Hovedorganisation September 2007 Indledning I august 2007 lancerede regeringen programmet Mod nye mål Danmark 2015. Det

Læs mere

Karriereudvikling resultat af undersøgelse

Karriereudvikling resultat af undersøgelse Karriereudvikling resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af

Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af Jobmål Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af styringen. Sådan er det også med jobsøgning. AS3 3 Jobmål

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst?

Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst? Fastholdelse Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst? Svar: Bliv en bedre leder! Rekruttering og fastholdelse af dygtige nøglemedarbejdere er ifølge danske ledere den

Læs mere

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 Agenda Forberedelse Hvilken type af job drømmer du om træd 3 skridt tilbage Dine kompetencer - EFU-modellen Vær forberedt og på forkant Kontekst og spørgsmål

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. - en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. - en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø - en vej til god ledelse 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. På vej til nye læringsformer... 4 2. Statistisk set... 5 3. Forudsætninger for et godt læringsmiljø... 6 3.1 Organisering...

Læs mere

A: De mest centrale elementer i de enkelte livsfaser. Februar 2007. mjb/ Medlemsundersøgelse om livsfaser

A: De mest centrale elementer i de enkelte livsfaser. Februar 2007. mjb/ Medlemsundersøgelse om livsfaser Februar 2007 mjb/ Medlemsundersøgelse om livsfaser DJØF har foretaget en undersøgelse af livsfaser og i den forbindelse spurgt medlemmerne om, hvad de anser for at være de centrale omdrejningspunkter i

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område.

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område. Kan du kende dig selv? FTF har gennemført Lederpejling 2008. Undersøgelsen fokuserer på lederuddannelse, ledernes vilkår og ledernes erfaring med lederevaluering. Formålet har været dels at tilvejebringe

Læs mere

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvordan virksomheder

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord Jobsøgning - set fra en headhunters skrivebord Hvad er vigtigst for jobsucces? Kapabiliteter: Kapabiliteter: Færdigheder Intelligens Personlighed Motivation 1. Intelligens 2. Personlighed 3. Motivation

Læs mere

Det er med jobsøgning som med salg. Jo bedre du kender dit marked og dets behov, desto mere målrettet kan du henvende dig til dine kunder, og jo mere

Det er med jobsøgning som med salg. Jo bedre du kender dit marked og dets behov, desto mere målrettet kan du henvende dig til dine kunder, og jo mere Jobmarkedet Det er med jobsøgning som med salg. Jo bedre du kender dit marked og dets behov, desto mere målrettet kan du henvende dig til dine kunder, og jo mere sandsynligt er det, at du får solgt dit

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

Rekrutteringsanalyse 2013/14

Rekrutteringsanalyse 2013/14 e s y l a n a s g n i r Rekrutte 2013/14 Indhold Baggrund Side 3 Resumé Side 4 Fire vigtige rekrutteringstendenser for jobsøgeren Side 5 Øvrige rekrutteringstendenser Side 17 Highlights fra rekrutteringsanalyserne

Læs mere

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Indhold Oversigt over forskellige typer af fagligt indhold du kan vælge mellem ved en samtale i A-kassen...

Læs mere

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU)

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Oplæg på VEU Konferencen 2010 i workshoppen Lederuddannelse målrettet kortuddannede mandag den 6. december 2010 ved evalueringskonsulent

Læs mere

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver IT-kompetenceudvikling - Faktaark Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver Juni 15 Indhold 1. IT kompetenceudvikling... 3 Resume... 3 1. Deltagerne i undersøgelsen...

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til afdelingen Forsikrede ledige. Jobsøgende ledige og virksomheder skal opleve et Jobcenter Horsens,

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Ligestilling. Kvinder i Ledelse. Undersøgelse af barrierer for kvinder i ledelse i Region Syddanmark. Udarbejdet af HR Sekretariat, september 2012

Ligestilling. Kvinder i Ledelse. Undersøgelse af barrierer for kvinder i ledelse i Region Syddanmark. Udarbejdet af HR Sekretariat, september 2012 Ligestilling 1 Kvinder i Ledelse Undersøgelse af barrierer for kvinder i ledelse i Region Syddanmark Udarbejdet af HR Sekretariat, september 2012 1 2 Baggrund Politikerne i Region Syddanmark har valgt

Læs mere

Midtvejsevaluering Flere Virksomheder i Vækst

Midtvejsevaluering Flere Virksomheder i Vækst Midtvejsevaluering Flere Virksomheder i Vækst 2010 EXECUTIVE SUMMARY VERSION 1.0 16. SEPTEMBER 2010 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 3 2.1 Projektets forløb... 3 2.2 Resultater

Læs mere

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

GLOBIZ 1 FRA LEDIG TIL JOB GLOBIZ 1

GLOBIZ 1 FRA LEDIG TIL JOB GLOBIZ 1 FRA LEDIG TIL JOB Dette hæfte beskriver de tolv indsatsfelter, som udgør vores Outplacement program. Indsatsfelterne inddrages alt efter dit behov. Fokus i programmet er, at bringe dig videre til et nyt

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Rekruttering og evaluering af ledere

Rekruttering og evaluering af ledere Rekruttering og evaluering af ledere Ledernes Hovedorganisation August 2005 Rekruttering af ledere Lederne har en nøglerolle på virksomhederne, og er helt afgørende for resultatet og den videre eksistens.

Læs mere

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund:

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund: Juli 2006 - nr. 3 Baggrund: Resume: Konklusion: Uddannelse og ansættelse 2006 Der vil i stigende grad blive efterspørgsel på it-uddannede de kommende år. Derfor er det højaktuelt, hvorledes it-cheferne

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003

Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003 Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003 Kvinder som ledere Indhold: Kvinder som ledere...1 Sammenfatning...2 Kvindelige lederes placering på arbejdsmarkedet...3 Evnen til at lede...5

Læs mere

KOMPETENCER I CENTRUM

KOMPETENCER I CENTRUM KOMPETENCER I CENTRUM VIRKSOMHEDS- OG KOMPETENCECENTERET Forside HAR I BRUG FOR NYE MEDARBEJDERE? SKAL I UDVIKLE JERES MEDARBEJDERE? VIL I HJÆLPE EN OPSAGT MEDARBEJDER GODT VIDERE? HK Hovedstaden tilbyder

Læs mere

KOMPETENCER I CENTRUM

KOMPETENCER I CENTRUM KOMPETENCER I CENTRUM VIRKSOMHEDS- OG KOMPETENCECENTERET Forside / HAR I BRUG FOR NYE MEDARBEJDERE? / SKAL I UDVIKLE JERES MEDARBEJDERE? / VIL I HJÆLPE EN OPSAGT MEDARBEJDER GODT VIDERE? HK Hovedstaden

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fælles rammer - Overordnede målsætninger Fødevareministeriets mission er at skabe rammer for bæredygtig og sikker fødevareproduktion og et udviklingsorienteret

Læs mere

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten---

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Bestilt af Akademikernes Centralorganisation og Personalestyrelsen Finansieret af ELU Udarbejdet af Rambøll Management Struktur for dagens præsentation

Læs mere

Hartmanns Research: Offentliggørelse af undersøgelse af jobmarkedet og de sociale medier

Hartmanns Research: Offentliggørelse af undersøgelse af jobmarkedet og de sociale medier Offentliggjort 13.11.2013 Hartmanns Research: Offentliggørelse af undersøgelse af jobmarkedet og de sociale medier Ny rundspørge foretaget af konsulenthuset Hartmanns viser, at ni ud af ti danske medarbejdere

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn Nyt job god løn SNYD IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER Nyt job til den rigtige løn Danske Fysioterapeuter har valgt at sætte fokus på de muligheder og faldgruber der er, når man skal have løn og vilkår

Læs mere

Coaching Analysen 2005

Coaching Analysen 2005 Coaching Analysen 2005 Gennemført i samarbejde mellem: Metode og udtræk Metode m.v. E-mail baseret spørgeskema Web-model PID, TCC * og Børsen Antal svar: 1241 (sidste år 1463. Dobbelt antal spørgsmål i

Læs mere

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere

Læs mere

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen ønskes: overblik, praktiske værktøjer og konkrete eksempler sammenfatning af brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø 2006 Operates brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø viser,

Læs mere

Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere

Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere 1. Overordnet målsætning Med en bevidst rekrutteringsstrategi ønsker vi at fastholde og tiltrække medarbejdere, der kan medvirke til, at Gentofte

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø en vej til god ledelse Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade 65 2300 København S Telefon 3283 3283 Telefax 3283 3284 e-mail lh@lederne.dk www.lederne.dk Trykt oktober 2003 Centraltrykkeriet

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32 HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER?? 15.06.2009 1/32 3 studier Social kapital (NFA m.fl.) 2008 Rapporten Forandring og forankring (NFA og Kubix) 2009 Litteraturstudier (Udenlandske og danske) 2005-2008 15.06.2009

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

Rekrutteringsanalysen 2014

Rekrutteringsanalysen 2014 Rekrutteringsanalysen 2014 www.ballisager.com Indhold BAGGRUND Side 3 RESUMÉ Side 4 KAPITEL 1 - VIRKSOMHEDERNES REKRUTTERINGSKANALER Side 5 KAPITEL 2 - SÅDAN VIRKER UOPFORDRET JOBSØGNING Side 12 KAPITEL

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Sammenfatning 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Rapporten

Læs mere

Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling

Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til nyoprettet integrationsafdeling. Integration af flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Min historie og baggrund for at være her i dag! Bibliotekar i 14 år Forlagsredaktør og chef i 8 år FYRET og 51

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Sådan øger du chancen for et job

Sådan øger du chancen for et job Sådan øger du chancen for et job Her får du to trin-for-trin guider, der hjælper dig med, hvordan du som jobsøgende kommer i job. Begge guider har en masse konkrete og håndgribelige råd. Nogle af rådene

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtale i Landsskatteretten

Medarbejderudviklingssamtale i Landsskatteretten Medarbejderudviklingssamtale i Landsskatteretten Introduktion basisemner og tilvalg Medarbejderudviklingssamtalen kan tage udgangspunkt i 4 basisemner: tilbageblik på det seneste år se fremad det kommende

Læs mere

Konference om karriere- og talentudvikling, maj 2010

Konference om karriere- og talentudvikling, maj 2010 Konference om karriere- og talentudvikling, maj 2010 Sessionsprogram Baggrund, aftaleindhold, præsentation af inspirationsmateriale til karrieresamtalen v. Rita Jensen, Personalestyrelsen Refleksionsrunde

Læs mere

Hvorfor har ledernes arbejdsmiljø betydning?

Hvorfor har ledernes arbejdsmiljø betydning? Velkommen til workshoppen Hvorfor har ledernes arbejdsmiljø betydning? AM:2010, den 8. november v/ Signe Tønnesen Bergmann, arbejdsmiljøkonsulent, Lederne Trine Dilèng, Ledelsesrådgiver, Lederne Indhold

Læs mere

Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser

Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser Livsfasepolitik I Region Midtjyllands livsfasepolitik defineres det, at vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads for alle medarbejdere, uanset hvilken

Læs mere

VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS INCL. SPØRGSMÅL TIL LEDERE OG VIP

VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS INCL. SPØRGSMÅL TIL LEDERE OG VIP VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS INCL. SPØRGSMÅL TIL LEDERE OG VIP Indledning En god medarbejderudviklingssamtale (MUS) starter med en god forberedelse. Forud for samtalen læses vejledningen til MUS igennem

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Motivationsundersøgelsen 2006. vejen til en attraktiv arbejdsplads

Motivationsundersøgelsen 2006. vejen til en attraktiv arbejdsplads Motivationsundersøgelsen 2006 Motivationsundersøgelsen 2006 vejen til en attraktiv arbejdsplads Oktober 2006 Personalestyrelsen 1220 København K Tlf. 33 92 40 49 www.perst.dk Oktober 2006 Frederiksholms

Læs mere

Undersøgelse af Lederkompetencer

Undersøgelse af Lederkompetencer Undersøgelse af Lederkompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvad vi synes kendetegner den gode leder. I alt 401

Læs mere

Hvor er du? Hvem er du? Hvad vil du? Hvordan gør du?

Hvor er du? Hvem er du? Hvad vil du? Hvordan gør du? 1 I Curia Management har vi gennem årene hjulpet flere hundrede opsagte medarbejdere videre i nyt job. Denne bog er udarbejdet af Curias konsulenter og bygger på vores solide erfaringer inden for rekruttering

Læs mere

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland.

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. Baggrund og formål NORDJYSKE Medier ønsker at samle en række større nordjyske virksomheder til et seminar om, for herigennem at inspirere

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

Work-Life Balance. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005

Work-Life Balance. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Work-Life Balance Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Ledernes Hovedorganisation, april 2006 INDLEDNING Denne specialanalyse af Det Danske Ledelsesbarometer 2005 påviser, at hver fjerde

Læs mere

Tiltrækning og fastholdelse af high performere i en foranderlig verden

Tiltrækning og fastholdelse af high performere i en foranderlig verden Tiltrækning og fastholdelse af high performere i en foranderlig verden - en undersøgelse af high performeres præferencer og forventninger til job og karriere Baggrund Rapporten bygger på en undersøgelse

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Side 1 af 9 Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Undersøgelse om trend i offentlige karriereveje: Faglige ledere uden personaleansvar Hovedkonklusioner Medlemmerne er overordnet

Læs mere

Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008. Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang

Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008. Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008 Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang Vi mangler dagplejere her og nu - lad os lave en kampagne KØR! Vi

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere