Internettet i eksportens tjeneste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Internettet i eksportens tjeneste"

Transkript

1

2

3

4 Internettet i eksportens tjeneste Formålet med denne rapport er at angive nogle tendenser til en konceptuel forståelse af, hvorledes små og mellemstore virksomheder (SM-virksomheder) kan anvende Internettet til at styrke virksomhedens internationale aktiviteter. Baggrunden for dette perspektiv er, at SM-virksomheder via Internettet kan opnå større internationale markedsmuligheder ved at markedsføre sig med egen hjemmeside, samt opnå en større global forståelse ved at bruge Internettet som informationsressource. Rapporten tager udgangspunkt i SM-virksomheders internationalisering, hvor SMvirksomheder kan forstås som værende primært handlings-, netværks eller planlægningsorienteret i deres måde at arbejde med internationalisering på. Dette kobles sammen med en forståelse af, at virksomheder kan markedsføre sig via egen hjemmeside på Internettet med det formål at virksomhedens hjemmeside udgør en Brochure, en Håndbog eller en Handelsplads. Disse tanker udfordres i en pilotundersøgelse af nogle udvalgte Nordjyske virksomheders brug af IT og Internet i forbindelse med deres internationaliseringsproces. Undersøgelsen viser, at de udspurgte virksomheder generelt er tilfreds med resultatet af deres internationale markedsføring på Web. Til gengæld er brugen af Internettet til informationssøgning ikke udviklet i samme grad som markedsføringen i de udspurgte virksomheder. Det konstateres derfor, at det kan være relevant at udvikle en konceptuel model, der fokuserer på informationssøgning i SM-virksomheder.

5 1. Indholdsfortegnelse 3.1. INTERNETTET I ET MARKEDSPERSPEKTIV INTERNETTET ÆNDRER BETYDNINGEN AF AFSTANDE TRE FORSTÅELSER AF SM-VIRKSOMHEDERS INTERNATIONALISERING SM-VIRKSOMHEDERS STYRKER OG SVAGHEDER I ØKONOMIENS GLOBALISERING INTERNETTET UDVIDER FORSTÅELSES- OG HANDLINGSRUMMET AUTOMATISERING OG FORMALISERING INTEGRATION EVALUERING RESULTATET AF MARKEDSFØRINGEN PÅ WEB... 24

6 2. Rapportens formål og fundament Formålet med denne rapport er at angive nogle tendenser til en konceptuel forståelse af, hvorledes små og mellemstore virksomheder (SM-virksomheder) kan anvende Internettet til at styrke virksomhedens internationale aktiviteter. Der er ikke udgivet meget materiale om dette emne. Erhvervsfremme Styrelsens "Guide til eksport over Internettet" 1 er indtil videre den eneste danske bog, som har til formål at opbygge en forståelse af Internettet som internationaliseringsredskab. Publikationen bygger på fem virksomheders erfaringer med Internettet som internationaliseringsredskab, hvor disse erfaringer danner baggrund for udarbejdelsen af en checkliste. I år udkom debatbogen "Slip danskerne løs" 2, som indholdt budskaber om dansk brug af Internettet set i et internationalt perspektiv. Bogen havde dog primært et politisk sigte. Denne rapport adskiller sig fra begge publikationer, idet det forsøges at opbygge nogle forståelsesbilleder, der går længere end en simpel checkliste og samtidig er formålet ikke at skabe en politisk debat, men nærmere at opbygge et fælles sprog, der kan danne udgangspunkt for gode diskussioner i virksomheder, der ønsker at opstarte eller forbedre brugen af Internettet, så det tjener til en styrkelse af virksomhedens internationalisering. Fundamentet for denne rapport er dels tidligere skrevne artikler og rapporter og dels en pilot undersøgelse omkring små og mellemstore nordjyske virksomheders brug af IT og Internet i deres internationaliseringsproces. De tidligere skrevne artikler og rapporter er: "International Markedsføring på World Wide Web" 3 og "Informationssøgning på World Wide Web" 4 begge udarbejdet i samarbejde med Kenneth Skræm i 1996 og Mit bidrag til Nordjyllands Eksport profil, 1997: "Små og mellemstore virksomheder som vindere eller tabere i økonomiens globalisering" 5 er også inddraget i denne rapport. Endelig er den endnu ikke publicerede artikel "International markedsføring på Web: Begreber til forståelse og handling" 6, udarbejdet sammen med Niels Jakob Buch, også en vigtig del af fundamentet for udarbejdelsen af denne rapport. I disse tekster kan findes uddybende information, hvis læseren finder det nødvendigt. Det er dog tilstræbt af denne rapport fremstår som en selvstændig tekst. De nævnte tekster inddrager empiri, men en pilotundersøgelse syntes nødvendig for at komme tættere på en forståelse af fænomenet "Internet som et internationaliseringsredskab for SM-virksomheder". Blandt de fire virksomheder, der har medvirket i pilotundersøgelsen, findes både service og industrivirksomheder med såvel høj som lavteknologiske produkter. Alle virksomheder opererer på business-to-

7 business markedet. Der tre virksomheder med hver omkring 10 ansatte, mens den fjerde har ca. 60 ansatte. De tre af virksomhederne har brugt Internettet til informationsindsamling og markedsføring i flere år. Den sidste virksomhed har ringe erfaring med Internettet. Fælles for dem alle er, at de har mange internationale aktiviteter. Yderligere to virksomheder var opfordret til at deltage i undersøgelsen, men takkede nej da de var midt i en revurderingsfase omkring deres markedsføring på Web. Fremgangsmåden for undersøgelsen har været, at hver virksomhed har fået tilsendt et spørgeskema. Dette er i nogle tilfælde blevet udfyldt mødet med virksomheden, således at det udfyldte spørgeskema udgjorde grundlaget for et interview. I andre tilfælde havde virksomheden ikke fået udfyldt spørgeskemaet før interviewet, så derfor fandt besvarelsen sted samtidig med at vi gennemførte interviewet. Besvarelsen på spørgeskemaet såvel som udskrift af interview udgør derfor en del af datagrundlaget for denne rapport. Dette datagrundlag er selvsagt spinkel og på trods af, at denne rapport bygger på de tidligere nævnte tekster, der har et langt mere solidt datagrundlag, repræsenterer denne rapport ingen form for repræsentativitet. Formålet med denne rapport er derfor ikke at være dækkende, men prøver i stedet at angive tendenser, der kan danne baggrund for diskussion og give stof til eftertanke. 3. Internet og International Virksomhedsøkonomi I det følgende vil jeg redegøre for min holdning til, i hvilken sammenhæng Internettet og International virksomhedsøkonomi kan ses i, samt hvilke udfordringer virksomhedernes medarbejdere står over for, når de skal gentænke virksomheden i denne nye sammenhæng Internettet i et markedsperspektiv Mange virksomheder har indtil videre set det som et mål i sig selv at komme på Web, da dette anses som værende imageskabende. Derimod er der ikke mange virksomheder, der har indset, og dermed udnyttet de interaktive muligheder, der ligger i Web. De fleste bruger blot Web til etablering af en elektronisk brochure eller som et alternativ til de gule sider i telefonbogen. Dette er selvsagt en dårlig udnyttelse, da det er dyrt at etablere sig på Web, og ikke mindst dyrt at opdatere og vedligeholde de oplysninger, der ligger på virksomhedens hjemmeside. Omvendt er det også dyrt at udnytte Web fuldt ud, og ofte er tendensen blandt danske

8 virksomheder, at de begrænser investeringerne i Web. 7 Ofte har Web været betragtet som et kommunikationsmedie, men i kraft af, at elektroniske (og sikre) betalingsformer finder indpas, samt at Web bliver mere og mere udbredt, kan Web efterhånden betragtes som værende et marked med sine særlige karakteristika. Dette marked vil per definition være internationalt, da hele verden (i princippet) får mulighed for at få adgang til virksomhedens ydelser. Virksomhedernes begrænsende opfattelse af Web som et medie kan skyldes, at de der formidler ideer og holdninger i samfundet hovedsageligt er journalister. Journalister ser Web som et medie, ingeniører ser det som en teknisk standard, og erhvervsøkonomer ser Web som et marked. Men hvorvidt Web er et marked, er baseret på aktørernes opfattelse, da markedet kan forstås som en social konstruktion, og det er aktørernes opfattelse, der definerer markedet. Således kan markedet bestå af kendte aktører som kunder, leverandører og konkurrenter såvel som af offentlige myndigheder; disse aktører udveksler produkter og tjenester. 8 Disse forhold tyder på, at marketingfunktionen i virksomheden vil ændre sig. Hvis Web bliver en dominerende markedsform, er der behov for nytænkning. 9 Denne nytænkning gælder virksomhedens markedsføring på Web såvel som dens anvendelse af Internettet som informationsressource til anvendelse i markedsanalyser, teknologiskanning og andre informationssøgningsaktiviteter Internettet ændrer betydningen af afstande Forstået udfra en traditionel international virksomhedsøkonomisk opfattelse er der særlige internationale problemer, en virksomhed kan møde, når den internationaliseres. Disse problemer opstår i forbindelse med fysiske, politiskeøkonomiske, ledelsesmæssige og psykiske afstande virksomheden oplever i forbindelse med dens internationalisering. Det er heri ændringen af marketingfunktionen består, da denne traditionelle opfattelse udfordres af en ny forståelse af Web som et marked. Når virksomheden anvender Internettet i form af markedsføring på Web og informationssøgning på Internettet vil de afstande som tid og sted forsvinde eller som minimum ændre karakter. Det er ikke på samme måde som før afgørende, at virksomhedens kunder er fysisk tæt på. Eller som en erhvervsmand fortalte mig: "For os er det ligegyldigt om kunden befinder sig i Skanderborg eller Seattle. Det er de samme klik på musen vi foretager os, når vi kontakter dem".

9 For SM-virksomheder vil tidsfaktoren også have stor betydning, da det via Web er muligt at opretholde en eller anden form for et 24 timers serviceberedskab. Endelig vil det i højere grad være muligt, at indsamle informationer om fjerne markeder ved at bruge Internettet som en informationsressource og det til en meget lav pris., som en stor del af den internationale virksomhedsøkonomi bygger på, vil få mindre betydning i fremtiden, hvis Internetbaserede virksomheder vinder frem. Det interessante er ikke længere det enkelte marked i den enkelte nationalstat. Derimod er det interessante de kunder/segmenter på tværs af landegrænserne, som virksomheden henvender sig til, og hvorvidt disse segmenter har adgang til Internettet, samt hvordan udbredelsen af Internettet er i disse segmenter. Dette vil være virksomhedens potentielle marked. Der er dog mange, der ikke deler denne opfattelse. Som f.eks. da Danmarks tidligere Forskningsminister, Frank Jensen, udtalte sig om fordelene ved, at erhvervslivet bruger Internettet til at styrke konkurrenceevnen, talte han stadig om os og dem - altså Danmark og udlandet. Dette er udfra et nationalpolitisk synspunkt forståeligt men kun på kort sigt. Hvis det politiske fokus fastholdes på danske virksomheders internationale konkurrenceevne, er der en risiko for, at der fokuseres på det forkerte. F.eks. vil en manglende forståelse for det globale perspektiv betyde, at man politisk satser på juridiske reguleringer indenfor nationalstatens grænser. I stedet for at prøve på beskytte landets borgere ved at regulere det anarki Internettet er, vil det være mere hensigtsmæssigt, at det politiske fokus er på at styrke virksomheders og individers muligheder for at forstå og anvende dette anarki. Her tænkes især på uddannelse og erhvervspolitik, som skal være rettet mod at skabe et miljø, hvor udvikling af viden og transformering af denne viden til handlinger gøres nemmere. Nationalstaten spiller dog stadig en rolle i nogle sammenhænge, da mange landes regeringer er meget optaget af muligheden for censur på nettet. Afhængigt af de pågældende lande er censuren primært rettet mod (børne-)pornografi og politiske bevægelser - især frihedsbevægelser. Dette indikerer, at landenes regeringer opfatter Internettet, og dermed den Internetbaserede virksomhed, som reguleret af den pågældende nationalstats lovgivning. Det aspekt er også interessant. Hvor ledelsen af en virksomhed med større fysiske og psykiske afstande til kunden karakteriserer en traditionel international virksomhed, er det med den Internetbaserede virksomhed anderledes. Den ledelsesmæssige opgave er i stedet, at kunden kommer endnu tættere på - i yderste konsekvens er kunden så at sige en del af virksomheden. Det er defor centralt at kunne styre den uformelle kommunikation, der foregår på Internettet. Eller som en erhvervsmand siger:

10 "Det svære er nu, at vi begynder at bryde en helt masse barrierer ned og få en uformel kommunikation. Hvordan styrer virksomheden egentlig den? Tidligere gik man lige omkring ledelsen for at drøfte brevet inden det blev sendt videre, det gør man måske ikke længere." Med hensyn til kan Internettet også have en betydning for opfattelsen af markedet. En erhvervsmand udtrykker det således: "Den måde vi er internationale på, er jo fri for en masse barrierer. Blandt andet har vi ikke oplevet kulturbarrierer. Internettet er jo totalt globaliseret, man forventer hurtigt svar, der er en masse etik omkring det, som ikke varierer fra land til land. Det er en meget personlig kommunikationsform, dvs. det bryder mange led ned, og det vil nok erstatte nogle af de barrierer man tidligere har haft i forhold til afsætning i visse lande Vi er jo ovre i en meget homogen måde at håndtere verden på. Det tror jeg er en fordel, netop fordi vi vel egentlig befinder os godt med den kommunikation. Vi har let ved opbygge kundesupportfunktioner, og i det hele taget håndtere det, at folk svarer og skal have svar dagligt. Det passer meget godt til vores mentalitet." Ikke alle har denne opfattelse, men vil argumentere for at sprog og kulturforskelle stadig er et problem ved internationaliseringen af virksomheden via Internettet. Dette hænger sammen med branchens generelle internationalisering. Således kommer ovenstående citat fra en erhvervsmand i en højteknologisk branche, hvor sproget altid har været engelsk, og hvor ingeniørerne kommunikerer udmærket på tværs af kulturer, sålænge der er tale om faglige emner. Dette afsnit skulle gerne indikere, at virksomheden står overfor en gentænkning af virksomheden, hvis den ønsker at anvende Web som et marked. Desuden illustreres det, at fokus på Internet nødvendiggør et fokus på globalisering. Hvad globaliseringen betyder for SM-virksomheder vil blive uddybet i følgende afsnit. 4. SM-virksomheder i økonomiens globalisering Dette afsnit gengiver hovedbudskaberne fra "Små og mellemstore virksomheder som vindere eller tabere i økonomiens globalisering" 10, der var mit bidrag til Nordjyllands Eksportprofil Disse hovedbudskaber udgør konteksten, som bliver diskuteret i et Internet perspektiv, samtidig med at budskaberne illustreres med iagttagelser fra pilotundersøgelsen af de fire nordjyske organisationers brug af IT og Internet i forbindelse med deres internationaliseringsproces. I denne rapport fra 1997 konkluderes det på baggrund af de sidste 17 års forskning i SM-virksomhedernes internationale udvikling, at der altid har været mange eksporterende SM-virksomheder, men værdimæssigt har de store virksomheder stået for størstedelen af eksporten. Samtidig har mange undersøgelser fundet, at SM-virksomhederne er mere afhængige af og fokuserede på hjemmemarkedet og har haft sporadisk eksport. Dette kan være forklaringen på, at de sidste år har været præget af tilbagegang i SM-virksomheders eksportandel, da de i

11 stedet har valgt at fokusere på det stigende hjemmemarked. Denne rolle kan betyde, at SM-virksomhederne er truet i den globale økonomi, i det omfang forskellen på eksport- og hjemmemarked udviskes. Undersøgelserne har ofte taget et kvantitativt udgangspunkt og har defineret SM-virksomheder ved deres antal af ansatte og omsætningsstørrelse. Ud fra virksomhedens omsætningsandel af de internationale aktiviteter har konklusionen været, at jo større en virksomhed er, desto større internationalt engagement har den. Det blev imødegået af analysen af de SM-virksomheder, der deltager i Internationaliseringsprogrammet for Nordjyllands Amt. Her fandtes ingen sammenhæng mellem virksomhedens alder og størrelse og dens eksportandel. Dette støttes også af den nylig udførte pilotundersøgelse, hvor nogle virksomheder så hele verden som deres marked og andre havde eksport til udvalgte europæiske lande. Der sås heller ikke her nogen umiddelbar sammenhæng mellem virksomhedens størrelse og mængden af internationale aktiviteter. I denne forbindelse er det vigtigt at bemærke betydningen af at opfatte Web som et globalt marked. På dette marked er der ikke på samme måde som tidligere mulighed for at skelne mellem eksport- og hjemmemarked. Dette giver sig bl.a. udtryk ved, at man som den tidligere nævnte virksomhed ikke bekymrer sig om kunden er fra Skanderborg eller Seattle. Det kan dog stadig lade sig gøre at afgrænse sine markedsmuligheder. Således kan virksomheden vælge at opbygge en dansksproget hjemmeside og derved signalere, at den kun er interesseret i danske, norske og svenske kunder. Alternativt kan den udtrykke eksplicit, hvilke markeder virksomheden er i stand til at servicere. I en vis forstand står virksomheden altså i en helt ny situation. Før skulle den beslutte sig for, hvordan den ville komme fra en hjemmemarkedsposition til en global position. Nu skal den beslutte sig til, hvordan den vil komme fra en global position til et afgrænset marked. Hvordan virksomheden vælger at bruge Internettet i dens internationaliseringsproces, afhænger også af den måde, virksomheden har valgt at angribe denne proces. Dette uddybes i følgende afsnit Tre forståelser af SM-virksomheders internationalisering Rapporten "Små og mellemstore virksomheder som vindere eller tabere i økonomiens globalisering" 11 konkluderer, at langt de fleste af de senere års internationaliseringsundersøgelser havde som sit forståelsesbillede af en effektiv

12 international virksomhed "den planlæggende virksomhed". I den planlæggende virksomhed er salgsarbejdet baseret på markedsanalyser, som indsamle information, der igen dannede udgangspunkt for virksomhedens planlægning af fremtidige aktiviteter. Denne virksomhedstype fandtes der ikke mange af - med mindre de blev kategoriseret som store virksomheder. Med andre ord: De fleste undersøgelser beskrev blot, hvad en SM-virksomhed ikke kan. OECD 12 kaldte ligefrem SMvirksomheder for passive, reaktive, kortsynede og usystematiske. Samme undersøgelse fandt dem dog samtidig succesfulde i den globale økonomi, og havde følgelig problemer med at forklare dette resultat. Som forsøg på at afklare dette paradoks anvendtes i "Små og mellemstore virksomheder som vindere eller tabere i økonomiens globalisering" 13 tre alternative forståelser af SM-virksomheder med forskelligt syn på omgivelserne, og dermed også forskellige måder hvorpå der arbejdes med omgivelserne. Kernekoncept og -aktivitet er ligeledes forskelligt, således at essensen af måden hvorpå virksomheden ledes er forskellig, jævnfør figur 1. Hostile comprising anonymous factors and forces Co-operative comprising identifiable actors Opportunities comprising identifiable actors Marketing research and planning Search and interact Act Planning Participating Enacting/Activating Collect information Build long-term relations Search for opportunities Accept and Adapt Relate and create Create/Impose Den virksomhed vil internationalisere sine aktiviteter gennem grundige markedsanalyser efterfulgt af implementeringen af de på baggrund af markedsanalyserne udarbejdede planer og strategier. Det er ledelsens opgave at få analyser foretaget og planer og strategier udarbejdet. Den virksomhed vil internationalisere sine aktiviteter gennem besøg i markedet, kontakt til forhandler, eksperimenter og andre aktiviteter, som giver erfaring med eksport. Det er ledelsens opgave at få øje på disse muligheder og iværksætte udnyttelsen af dem. vil internationalisere sine aktiviteter ved at bruge kontakter i sit nuværende netværk som platform for etablering af kontakter til

13 udenlandske aktører (kunder, leverandører, etc.). Med andre ord netværksvirksomheden starter sin søgning hos sine nuværende netværkspartnere. Netværksvirksomheden er således ikke den rationelle planlægger som den planlæggende virksomhed og den (re)agerer ikke intuitivt som den handlende virksomhed. Dens internationalisering udvikles gradvis som et resultat af den daglige interaktion i netværket. Denne interaktion omfatter såvel faktisk udveksling af varer og tjenester som en udveksling af informationer, herunder hvilke nye muligheder, der findes. Ledelsen i netværksvirksomheden er god til at etablere sociale relationer og den er også god til at positionere virksomheden i netværket, således at den er midt i de mange og åbne informationsstrømme i netværket. 15 Som opsamling på gennemgangen af de forskellige forståelsesbilleder kunne det konstateres, at det er vigtigt, at have forskellige forståelsesbilleder, når undersøgelserne gennemgås. Der blev argumenteret for, at de kvalitative forståelsesbilleder som beskæftiger sig med SM-virksomheders holdninger og adfærd er relevante i forståelsen af SM-virksomheders rolle i en globaliseret økonomi. Ovenstående opdeling blev anset som mere finmasket med henblik på at forstå SM-virksomheders internationalisering. Denne opdeling er senere blevet kritiseret for dens entydighed. Således har der været kritiseret med argumentet, at den samme virksomhed kan være alle tre typer på samme tid. Et andet kritikpunkt er gået videre med argumentet og fremført, at for at en virksomhed kan være i ligevægt bør den indeholde planlægnings-, netværks- og handlingsorienterede elementer. I pilotundersøgelsens søgte vi at spørge ind til disse overvejelser. Nedenstående tabel gengiver svarene på spørgsmålet "I hvilken grad er De enig i følgende påstande om virksomheden?". I det originale spørgeskema, var påstandene ikke grupperet efter synsvinklerne planlægnings-, handlings- og netværksorientering. I stedet for de originale krydser er der indsat et bogstav, således de fire virksomheders svar kan ses.

14 Meget enig Delvis enig Delvis uenig Meget uenig Ved ikke Når vi ønsker mere viden om et marked eller påtænker at forøge vores internationale aktiviteter på et marked, bliver der lavet en markedsanalyse, som vi bruger i planlægningen Indsamling og bearbejdning af information er en kerneaktivitet i vores virksomhed Vi accepterer tingenes tilstand og prøver at tilpasse os så godt som muligt C D A B D BC A A B CD Vi lægger stor vægt på at besøge markedet for at danne os et indtryk af, hvad der foregår Når nye muligheder opstår, forfølger vi dem med det samme og med stort engagement Når vi trænger ind på et nyt marked, er det vigtigste for os at besøge markedet og finde en egnet samarbejdspartner C ABC D ABD ABD C Vi tilstræber først og fremmest at opbygge langvarige personlige relationer til vores omverden Når vi ønsker mere viden om et marked, bruger vi vores kontakter til at hjælpe os Vi prøver altid at knytte os til vigtige personer og udvikle samarbejdet med dem BCD C A ABC D ABD Disse spinkle data kan ikke generaliseres, men undersøgelsen indikerer, at én og samme virksomhed godt kan indeholde alle tre synsvinkler. Samtidig er opdelingen i de tre synsvinkler ikke helt ude af proportioner. Planlægningsorienteringen er meget forskellig i de fire SM-virksomheder. Samlet set er de mere handlingsorienteret og i højere grad netværksorienteret end planlægningsorienteret SM-virksomheders styrker og svagheder i økonomiens globalisering Rapporten "Små og mellemstore virksomheder som vindere eller tabere i økonomiens globalisering" 16 fandt, at de fleste internationaliseringsundersøgelser behandlede ikke SM-virksomheders styrker og muligheder i en international økonomi. Denne mangel hang sandsynligvis sammen med undersøgelsernes fokusering på den planlægningsorienterede virksomhed, da denne virksomhedstype ikke har de samme styrker og muligheder som den netværksorienterede og

15 handlingsorienterede virksomhed har. Derimod viste undersøgelserne stor enighed med hensyn til, at SM-virksomhedernes problemer i en global økonomi vedrører forholdene omkring: kundeorientering, menneskelige ressourcer, international erfaring, informationsniveau, handelsbarrierer og økonomiske ressourcer. Der blev tegnet et billede af en gruppe betingelser som skal opfyldes for, at SM-virksomhederne kan internationaliseres. Langt størstedelen af undersøgelserne beskæftigede sig med at belyse dette på trods af, at der fokuseredes på forskellige undersøgelsesperioder, definitioner af virksomhedsstørrelse og geografiske områder i fokus. Pointen er, at undersøgelserne fandt, at disse betingelser langt fra var opfyldt, og globaliseringen derfor giver virksomhederne store problemer. Følgende gruppering giver et billede af dette sæt af betingelser for en succesfuld internationalisering. 1., dvs. virksomhedens opmærksomhed på kundernes behov, dens villighed til at tilpasse produktet til disse behov og dens opmærksomhed på kvalitet i ordets bredeste betydning , som ledelsesmæssige ressourcer inklusiv tilstrækkelig tid og engagement rettet mod internationaliseringsprocessen og specifikke evner eller viden herunder sprog- og kulturforståelse Lederens og ansattes internationale Adgang til troværdig i rette tid om markeder, muligheder, love og tilgængelig støtte og om processen i at arbejde med fremmede kunder og bureaukratier Fravær eller reducering af og tilstedeværelsen af internationale Tilstedeværelsen af nødvendige som finansieringsmuligheder, lave transport- og produktionsomkostninger. 22 Det er påfaldende, at så mange rapporter fandt de samme betingelser. Dette kunne betyde, at ovenstående betingelser gælder for alle virksomheder af alle størrelser og i alle lande. Det kan også betyde, at undersøgelserne har brugt de samme typer af spørgsmål som udgangspunkt for undersøgelsen. Det kommer sig nok af, at man gerne vil sammenligne med tidligere undersøgelser, og at man baserer sine spørgsmål på de samme teorier. Således kan ovenstående betingelser for virksomhedens globalisering kun ses som et udtryk for, hvad forskere igennem tiden er blevet enige om.

16 I rapporten "Små og mellemstore virksomheder som vindere eller tabere i økonomiens globalisering" 23 gengav jeg Sørensens (1991) overvejelser omkring forskellige typer af SM-virksomheder kan have betydning for internationaliseringsmønstret: Det modificerede internationaliseringsmønster, hvor internationaliseringen forløber hurtigere og mere direkte, gør sig især gældende for højteknologiske virksomheder. Disse virksomheder har et næsten globalt perspektiv fra starten. 24 Derfor kunne det konkluderes, at Danmarks og Nordjyllands SM-virksomheder ikke afviger markant fra andre OECD landes SM-virksomheder. SM-virksomhederne har mange motiver til at arbejde internationalt. De tager et skridt ad gangen, og de passer på ikke at miste egenkapitalen og kontrollen, og de. Outsideren i denne sammenhæng kunne være de højteknologiske virksomheder. Hvis globalisering i stedet opfattes som en lang række påvirkninger og tankeprocesser, der foregår i hovedet på virksomhedens ansatte, er det ikke forundrende, at netop højteknologiske virksomheder ofte har en hurtigere international udvikling. Deres ansatte har altid været tvunget til at kigge ud over landets grænser for at få hjælp og gode ideer til udvikling af deres avancerede produkter og produktionssystemer. Men det at anvende Internettet give også virksomheden en mulighed for et globalt perspektiv. Det kan derfor være interessant at diskutere, hvorvidt Internettet som internationaliseringsredskab biddrager til opfyldelse af ovenstående betingelser for SM-virksomheders internationalisering. Mange af disse betingelser relaterer sig diskussionen i starten af denne rapport omkring, at Internettet ændrer betydningen af afstande Internettet udvider forståelses- og handlingsrummet For at forstå muligheden for det globale perspektiv Internettet giver og som kan anvendes til at opfylde de nævnte betingelser for SM-virksomheders internationalisering, er det nødvendigt at inddrage begreberne og. De faktiske internationale aktiviteter findes i handlingsrummet. Det kan f.eks. være på eksportmarkederne, hvor varetransaktionerne finder sted. Begrebet for en opbygning af en international forståelse kaldes forståelsesrummet. Denne forståelse er en række internationale påvirkninger og tankeprocesser, der foregår i hovedet på virksomhedens ansatte. 25 Disse rum udvides ved brug af Internettet, men Internettet muliggør også, at der er sammenhæng mellem forståelses- og handlingsrummene. I det følgende diskuteres de før nævnte betingelser, hvor det vil

17 fremgå, at pointen er, at disse to rum ikke kan adskilles, og at Internettet kan udvide forståelses- og handlingsrum. Den første af de førnævnte betingelser for en succesfuld internationalisering er, at være Dette er en forståelsesproces, da det forudsættes, at virksomheden kender kundernes behov. Samtidig er kundeorientering en række af handlinger, som f.eks. produkttilpasning og udvikling af kvalitetsprodukter, der fører til en højere grad af kundeorientering. Her kan Internettet øge forståelsen af kundens behov ved at studere nuværende og potentielle kunders hjemmeside. Følgende udtalelse illustrerer dette forhold: Vi kigger, hvis han (nuværende eller potentiel kunde, red.) har en homepage, eller hvis vi er vidende om, at han har fået en homepage. Så ser vi om der sker en udvikling. Det har stor betydning. Er der ingen udvikling, og er der nogle minusser, så forsøger vi at sælge... (vores produkt, red.) til at tage hånd om de potentielle problemer Et andet eksempel er Lasat I i Nibe, der udvikler, får produceret og sælger modems. Lasat har dedikeret en del af deres hjemmeside til kundesupport. Her kan kunden udfylde et skema til beskrivelse af sit problem. Derefter modtager kunden en fra Lasat, hvor løsningen på problemet er angivet. Alle disse forespørgsler kan bruges som udgangspunkt for at tilpasse produktet og udvikle kvalitetsprodukter, således at produktet opfattes som brugervenligt i alle kulturer. er en forudsætning for internationale handlinger. Således kræver det tid og engagement fra ledelsens side at forstå hvilke handlinger, der er nødvendige at forfølge. En af lederen, der deltog i pilotundersøgelsen, udtrykte det således: Desværre forfølger vi ikke alle nye muligheder. Vi vil gerne gøre noget mere ved nye muligheder. Det er tiden der begrænser os Endelig er de specifikke evner som sprog og kulturforståelse en forudsætning for en international forståelse. Det er ikke anderledes, når det drejer sig om internationalisering af virksomheden med Internettet som redskab. Dog må det bemærkes, at mange virksomheders hjemmeside bærer præg af, at ledelsen ikke havde den fornødne tid og engagement. Når virksomhedens medarbejdere bruger Internettet til informationssøgning og/eller arbejder med hjemmesiden, udvikles der sproglige evner samtidig med, at deres forståelse af fremmede kulturer styrkes. En forudsætning for at kundeorientering og de menneskelige ressourcer er tilstede, er tilstrækkeligt med, som også er en forudsætning for hvilke internationale handlinger virksomheden kan forfølge. Det fine ved Internettet, er imidlertid, at det er en relativ billig form for markedsføring og kilde til I Lasat er en af de fire nordjyske virksomheder, der har deltaget i undersøgelsen.

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

International Markedsføring på World Wide Web

International Markedsføring på World Wide Web 1 International Markedsføring på World Wide Web Begreber til forståelse og handling Denne artikel tager udgangspunkt i en gruppe af danske virksomheders anvendelse af World Wide Web (almindeligvis kaldet

Læs mere

Markedsføring med IT som værktøj

Markedsføring med IT som værktøj Markedsføring med IT som værktøj Søren Koed Lars Frandsen Præsentation Hvem er vi? Søren Koed & Lars Frandsen Cand.merc studerende i international virksomhedsøkonomi HA afgangsprojekt indenfor internettets

Læs mere

www.morten-rask.dk oktober 2001

www.morten-rask.dk oktober 2001 Opbygning af e-handelssystemer Implementering er en transformationsproces Agenda! Case: Det er nemt med Jubii Butik! Turban giver overblikket! Pernille Kræmmergaards fokus på ERP! Mortens model (igen)!

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT IKT kompetencekatalog ikt forum har fra april til oktober 2006 gennemført en afdækning af ikt kompetencerne i Norddanmark inden for

Læs mere

1. PROBLEMFORMULERING... 1

1. PROBLEMFORMULERING... 1 1. PROBLEMFORMULERING... 1 1.1 WORLD WIDE WEB KAN BETRAGTES SOM ET INTERNATIONAL MARKED... 1 1.2 INTERNETTET OG WWW... 2 1.2.1 Historisk udvikling... 2 1.2.2 Hvordan Internettet er sammensat... 3 1.2.3

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps.

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Side 1. Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Forandringer i omverden har altid betydet nye udfordringer for

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Parkering Danmark Postboks 301 1502 København V Tlf. 31148908 Mail: info@parkeringdanmark.dk Side 1 af 18 Kontortid: Mandag - Torsdag 14-16 Indhold Tilfredshedsanalyse... 3 Analysens

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

East Export Network Øst Magasinet

East Export Network Øst Magasinet . East-X-Net Videnpark Trekantområdet Vesterballevej 5, 7000 Fredericia tlf.: 26-926554 mail: mail@east-x-net.dk web: www.east-x-net.dk East Export Network Øst Magasinet Udarbejdet af: East-X-Net Odinsgade

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Internet-baseret indkøb

Internet-baseret indkøb Internet-baseret indkøb Et overset emne Agenda Definitoner Nye organisatoriske processer og den nye virkelighed i indkøb Søgning og evaluering af leverandører Operationelle integration af leverandører

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S April 2014 Uddannelse af ledere/ejere Formål: Lederne og virksomhedsejerne skal have en indsigt i, hvordan deres

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2014 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Økonomilinjen - Businessklassen

Økonomilinjen - Businessklassen Økonomilinjen - Businessklassen Økonomilinjen - Businessklassen Virksomhedsøkonomi A Matematik B International økonomi A Du er lidt af en børshaj og interesserer dig for økonomi både i virksomheden og

Læs mere

E-handel anno 2007. Kåre Petersen, partner i EasyFlow kgp@easyflow.dk

E-handel anno 2007. Kåre Petersen, partner i EasyFlow kgp@easyflow.dk E-handel anno 2007 Kåre Petersen, partner i EasyFlow kgp@easyflow.dk Danmark blandt Europas bedste til e- handel I gennemsnit har danskerne brugt for 9.917 kroner på nettet i løbet af seks måneder i 2006

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system 1 Traditionel markedsføring-> et produkt du har på hylden Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system Strategiske alliancer og partnerskaber er ofte nødvendige pga. kompleksiteten

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013 KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013 Og hvorfor skal vi nu have det?? Du skal kunne analysere en problemstilling og udvælge egnede undersøgelsesmetoder til at besvare spørgsmålet.

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A Bilag 58 Virksomhedsøkonomi A 1 Fagets rolle Virksomhedsøkonomi omfatter viden inden for strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. Faget giver viden om virksomhedens muligheder for

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Kan anbefalinger af anbefalere anbefales?

Kan anbefalinger af anbefalere anbefales? Kan anbefalinger af anbefalere anbefales? Gå hjem møde ved center for kommunikation December 2003 Timme Bisgaard Munk Formål Hvad er krydssalg? hvordan og hvorfor virker anbefalinger på Internettet til

Læs mere

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark Sociale medier & B2B Status og trends fra Danmark Agenda Hvad er sociale medier? Sociale medier på B2B? Vores undersøgelse baggrund og resultater Muligheder og konkrete bud Status & trends USA Afrunding

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Fremtidens marked for juridiske ydelser. Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013

Fremtidens marked for juridiske ydelser. Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013 Fremtidens marked for juridiske ydelser Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013 1 Hvorfor arbejde med fremtiden? Forandringer sker hver dag, på alle markeder og virksomheder og brancher

Læs mere

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet:

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet: Evalueringsguide Denne guide er udarbejdet af Region Sjælland, Regional Udvikling, som inspiration til at evaluere og effektmåle projekter gennemført med tilskud fra de regionale udviklingsmidler. Evalueringsguiden

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

7 effektive tips. www.marketingondemand.dk / 1

7 effektive tips. www.marketingondemand.dk / 1 7 effektive tips TIL MARKEDSFØRING AF IT OG TEKNIK / 1 Kære læser Denne e-guide er til dig, der ønsker at optimere din virksomheds markedsføring og sælge (endnu) mere. Omdrejningspunktet er markedsføring

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Temarapport. Danske gartneriers markedsføring 2009. Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S

Temarapport. Danske gartneriers markedsføring 2009. Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S Temarapport Danske gartneriers markedsføring 2009 Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Problemformulering... 1 1.3. Metode... 2 1.4

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Vækst og erhvervsudvikling via folkebibliotekerne. Afsluttende projektrapport for VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 AARHUS C

Vækst og erhvervsudvikling via folkebibliotekerne. Afsluttende projektrapport for VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 AARHUS C VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 AARHUS C 8946 2022 sb@statsbiblioteket.dk www.statsbiblioteket.dk Danske Bank 02164069038514 CVR/SE 1010 0682 EAN 5798000791084 DIREKTE 0000 0000 MOBIL 0000 0000 nkf@statsbiblioteket.dk

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2006

Danske virksomheders brug af it 2006 Bedes indsendt til Danmarks Statistik senest CVR-nr. Danske virksomheders brug af it 2006 Spørgsmålene skal besvares ud fra virksomhedens it-anvendelse i januar 2006, hvis intet andet fremgår. Generel

Læs mere

Marketing for ikke-marketingmedarbejdere

Marketing for ikke-marketingmedarbejdere Begrænset deltagerantal! Deltag på et intensivt seminar om Marketing for ikke-marketingmedarbejdere introduktion til marketingdisciplinen Teknologisk Institut Taastrup 6. og 7. maj 2009 Teknologisk Institut

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns/unges trivsel og til tidlig opsporing FORMÅL Formålet med Trivselsskemaet og den systematisk organiserede brug,

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere