Internettet i eksportens tjeneste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Internettet i eksportens tjeneste"

Transkript

1

2

3

4 Internettet i eksportens tjeneste Formålet med denne rapport er at angive nogle tendenser til en konceptuel forståelse af, hvorledes små og mellemstore virksomheder (SM-virksomheder) kan anvende Internettet til at styrke virksomhedens internationale aktiviteter. Baggrunden for dette perspektiv er, at SM-virksomheder via Internettet kan opnå større internationale markedsmuligheder ved at markedsføre sig med egen hjemmeside, samt opnå en større global forståelse ved at bruge Internettet som informationsressource. Rapporten tager udgangspunkt i SM-virksomheders internationalisering, hvor SMvirksomheder kan forstås som værende primært handlings-, netværks eller planlægningsorienteret i deres måde at arbejde med internationalisering på. Dette kobles sammen med en forståelse af, at virksomheder kan markedsføre sig via egen hjemmeside på Internettet med det formål at virksomhedens hjemmeside udgør en Brochure, en Håndbog eller en Handelsplads. Disse tanker udfordres i en pilotundersøgelse af nogle udvalgte Nordjyske virksomheders brug af IT og Internet i forbindelse med deres internationaliseringsproces. Undersøgelsen viser, at de udspurgte virksomheder generelt er tilfreds med resultatet af deres internationale markedsføring på Web. Til gengæld er brugen af Internettet til informationssøgning ikke udviklet i samme grad som markedsføringen i de udspurgte virksomheder. Det konstateres derfor, at det kan være relevant at udvikle en konceptuel model, der fokuserer på informationssøgning i SM-virksomheder.

5 1. Indholdsfortegnelse 3.1. INTERNETTET I ET MARKEDSPERSPEKTIV INTERNETTET ÆNDRER BETYDNINGEN AF AFSTANDE TRE FORSTÅELSER AF SM-VIRKSOMHEDERS INTERNATIONALISERING SM-VIRKSOMHEDERS STYRKER OG SVAGHEDER I ØKONOMIENS GLOBALISERING INTERNETTET UDVIDER FORSTÅELSES- OG HANDLINGSRUMMET AUTOMATISERING OG FORMALISERING INTEGRATION EVALUERING RESULTATET AF MARKEDSFØRINGEN PÅ WEB... 24

6 2. Rapportens formål og fundament Formålet med denne rapport er at angive nogle tendenser til en konceptuel forståelse af, hvorledes små og mellemstore virksomheder (SM-virksomheder) kan anvende Internettet til at styrke virksomhedens internationale aktiviteter. Der er ikke udgivet meget materiale om dette emne. Erhvervsfremme Styrelsens "Guide til eksport over Internettet" 1 er indtil videre den eneste danske bog, som har til formål at opbygge en forståelse af Internettet som internationaliseringsredskab. Publikationen bygger på fem virksomheders erfaringer med Internettet som internationaliseringsredskab, hvor disse erfaringer danner baggrund for udarbejdelsen af en checkliste. I år udkom debatbogen "Slip danskerne løs" 2, som indholdt budskaber om dansk brug af Internettet set i et internationalt perspektiv. Bogen havde dog primært et politisk sigte. Denne rapport adskiller sig fra begge publikationer, idet det forsøges at opbygge nogle forståelsesbilleder, der går længere end en simpel checkliste og samtidig er formålet ikke at skabe en politisk debat, men nærmere at opbygge et fælles sprog, der kan danne udgangspunkt for gode diskussioner i virksomheder, der ønsker at opstarte eller forbedre brugen af Internettet, så det tjener til en styrkelse af virksomhedens internationalisering. Fundamentet for denne rapport er dels tidligere skrevne artikler og rapporter og dels en pilot undersøgelse omkring små og mellemstore nordjyske virksomheders brug af IT og Internet i deres internationaliseringsproces. De tidligere skrevne artikler og rapporter er: "International Markedsføring på World Wide Web" 3 og "Informationssøgning på World Wide Web" 4 begge udarbejdet i samarbejde med Kenneth Skræm i 1996 og Mit bidrag til Nordjyllands Eksport profil, 1997: "Små og mellemstore virksomheder som vindere eller tabere i økonomiens globalisering" 5 er også inddraget i denne rapport. Endelig er den endnu ikke publicerede artikel "International markedsføring på Web: Begreber til forståelse og handling" 6, udarbejdet sammen med Niels Jakob Buch, også en vigtig del af fundamentet for udarbejdelsen af denne rapport. I disse tekster kan findes uddybende information, hvis læseren finder det nødvendigt. Det er dog tilstræbt af denne rapport fremstår som en selvstændig tekst. De nævnte tekster inddrager empiri, men en pilotundersøgelse syntes nødvendig for at komme tættere på en forståelse af fænomenet "Internet som et internationaliseringsredskab for SM-virksomheder". Blandt de fire virksomheder, der har medvirket i pilotundersøgelsen, findes både service og industrivirksomheder med såvel høj som lavteknologiske produkter. Alle virksomheder opererer på business-to-

7 business markedet. Der tre virksomheder med hver omkring 10 ansatte, mens den fjerde har ca. 60 ansatte. De tre af virksomhederne har brugt Internettet til informationsindsamling og markedsføring i flere år. Den sidste virksomhed har ringe erfaring med Internettet. Fælles for dem alle er, at de har mange internationale aktiviteter. Yderligere to virksomheder var opfordret til at deltage i undersøgelsen, men takkede nej da de var midt i en revurderingsfase omkring deres markedsføring på Web. Fremgangsmåden for undersøgelsen har været, at hver virksomhed har fået tilsendt et spørgeskema. Dette er i nogle tilfælde blevet udfyldt mødet med virksomheden, således at det udfyldte spørgeskema udgjorde grundlaget for et interview. I andre tilfælde havde virksomheden ikke fået udfyldt spørgeskemaet før interviewet, så derfor fandt besvarelsen sted samtidig med at vi gennemførte interviewet. Besvarelsen på spørgeskemaet såvel som udskrift af interview udgør derfor en del af datagrundlaget for denne rapport. Dette datagrundlag er selvsagt spinkel og på trods af, at denne rapport bygger på de tidligere nævnte tekster, der har et langt mere solidt datagrundlag, repræsenterer denne rapport ingen form for repræsentativitet. Formålet med denne rapport er derfor ikke at være dækkende, men prøver i stedet at angive tendenser, der kan danne baggrund for diskussion og give stof til eftertanke. 3. Internet og International Virksomhedsøkonomi I det følgende vil jeg redegøre for min holdning til, i hvilken sammenhæng Internettet og International virksomhedsøkonomi kan ses i, samt hvilke udfordringer virksomhedernes medarbejdere står over for, når de skal gentænke virksomheden i denne nye sammenhæng Internettet i et markedsperspektiv Mange virksomheder har indtil videre set det som et mål i sig selv at komme på Web, da dette anses som værende imageskabende. Derimod er der ikke mange virksomheder, der har indset, og dermed udnyttet de interaktive muligheder, der ligger i Web. De fleste bruger blot Web til etablering af en elektronisk brochure eller som et alternativ til de gule sider i telefonbogen. Dette er selvsagt en dårlig udnyttelse, da det er dyrt at etablere sig på Web, og ikke mindst dyrt at opdatere og vedligeholde de oplysninger, der ligger på virksomhedens hjemmeside. Omvendt er det også dyrt at udnytte Web fuldt ud, og ofte er tendensen blandt danske

8 virksomheder, at de begrænser investeringerne i Web. 7 Ofte har Web været betragtet som et kommunikationsmedie, men i kraft af, at elektroniske (og sikre) betalingsformer finder indpas, samt at Web bliver mere og mere udbredt, kan Web efterhånden betragtes som værende et marked med sine særlige karakteristika. Dette marked vil per definition være internationalt, da hele verden (i princippet) får mulighed for at få adgang til virksomhedens ydelser. Virksomhedernes begrænsende opfattelse af Web som et medie kan skyldes, at de der formidler ideer og holdninger i samfundet hovedsageligt er journalister. Journalister ser Web som et medie, ingeniører ser det som en teknisk standard, og erhvervsøkonomer ser Web som et marked. Men hvorvidt Web er et marked, er baseret på aktørernes opfattelse, da markedet kan forstås som en social konstruktion, og det er aktørernes opfattelse, der definerer markedet. Således kan markedet bestå af kendte aktører som kunder, leverandører og konkurrenter såvel som af offentlige myndigheder; disse aktører udveksler produkter og tjenester. 8 Disse forhold tyder på, at marketingfunktionen i virksomheden vil ændre sig. Hvis Web bliver en dominerende markedsform, er der behov for nytænkning. 9 Denne nytænkning gælder virksomhedens markedsføring på Web såvel som dens anvendelse af Internettet som informationsressource til anvendelse i markedsanalyser, teknologiskanning og andre informationssøgningsaktiviteter Internettet ændrer betydningen af afstande Forstået udfra en traditionel international virksomhedsøkonomisk opfattelse er der særlige internationale problemer, en virksomhed kan møde, når den internationaliseres. Disse problemer opstår i forbindelse med fysiske, politiskeøkonomiske, ledelsesmæssige og psykiske afstande virksomheden oplever i forbindelse med dens internationalisering. Det er heri ændringen af marketingfunktionen består, da denne traditionelle opfattelse udfordres af en ny forståelse af Web som et marked. Når virksomheden anvender Internettet i form af markedsføring på Web og informationssøgning på Internettet vil de afstande som tid og sted forsvinde eller som minimum ændre karakter. Det er ikke på samme måde som før afgørende, at virksomhedens kunder er fysisk tæt på. Eller som en erhvervsmand fortalte mig: "For os er det ligegyldigt om kunden befinder sig i Skanderborg eller Seattle. Det er de samme klik på musen vi foretager os, når vi kontakter dem".

9 For SM-virksomheder vil tidsfaktoren også have stor betydning, da det via Web er muligt at opretholde en eller anden form for et 24 timers serviceberedskab. Endelig vil det i højere grad være muligt, at indsamle informationer om fjerne markeder ved at bruge Internettet som en informationsressource og det til en meget lav pris., som en stor del af den internationale virksomhedsøkonomi bygger på, vil få mindre betydning i fremtiden, hvis Internetbaserede virksomheder vinder frem. Det interessante er ikke længere det enkelte marked i den enkelte nationalstat. Derimod er det interessante de kunder/segmenter på tværs af landegrænserne, som virksomheden henvender sig til, og hvorvidt disse segmenter har adgang til Internettet, samt hvordan udbredelsen af Internettet er i disse segmenter. Dette vil være virksomhedens potentielle marked. Der er dog mange, der ikke deler denne opfattelse. Som f.eks. da Danmarks tidligere Forskningsminister, Frank Jensen, udtalte sig om fordelene ved, at erhvervslivet bruger Internettet til at styrke konkurrenceevnen, talte han stadig om os og dem - altså Danmark og udlandet. Dette er udfra et nationalpolitisk synspunkt forståeligt men kun på kort sigt. Hvis det politiske fokus fastholdes på danske virksomheders internationale konkurrenceevne, er der en risiko for, at der fokuseres på det forkerte. F.eks. vil en manglende forståelse for det globale perspektiv betyde, at man politisk satser på juridiske reguleringer indenfor nationalstatens grænser. I stedet for at prøve på beskytte landets borgere ved at regulere det anarki Internettet er, vil det være mere hensigtsmæssigt, at det politiske fokus er på at styrke virksomheders og individers muligheder for at forstå og anvende dette anarki. Her tænkes især på uddannelse og erhvervspolitik, som skal være rettet mod at skabe et miljø, hvor udvikling af viden og transformering af denne viden til handlinger gøres nemmere. Nationalstaten spiller dog stadig en rolle i nogle sammenhænge, da mange landes regeringer er meget optaget af muligheden for censur på nettet. Afhængigt af de pågældende lande er censuren primært rettet mod (børne-)pornografi og politiske bevægelser - især frihedsbevægelser. Dette indikerer, at landenes regeringer opfatter Internettet, og dermed den Internetbaserede virksomhed, som reguleret af den pågældende nationalstats lovgivning. Det aspekt er også interessant. Hvor ledelsen af en virksomhed med større fysiske og psykiske afstande til kunden karakteriserer en traditionel international virksomhed, er det med den Internetbaserede virksomhed anderledes. Den ledelsesmæssige opgave er i stedet, at kunden kommer endnu tættere på - i yderste konsekvens er kunden så at sige en del af virksomheden. Det er defor centralt at kunne styre den uformelle kommunikation, der foregår på Internettet. Eller som en erhvervsmand siger:

10 "Det svære er nu, at vi begynder at bryde en helt masse barrierer ned og få en uformel kommunikation. Hvordan styrer virksomheden egentlig den? Tidligere gik man lige omkring ledelsen for at drøfte brevet inden det blev sendt videre, det gør man måske ikke længere." Med hensyn til kan Internettet også have en betydning for opfattelsen af markedet. En erhvervsmand udtrykker det således: "Den måde vi er internationale på, er jo fri for en masse barrierer. Blandt andet har vi ikke oplevet kulturbarrierer. Internettet er jo totalt globaliseret, man forventer hurtigt svar, der er en masse etik omkring det, som ikke varierer fra land til land. Det er en meget personlig kommunikationsform, dvs. det bryder mange led ned, og det vil nok erstatte nogle af de barrierer man tidligere har haft i forhold til afsætning i visse lande Vi er jo ovre i en meget homogen måde at håndtere verden på. Det tror jeg er en fordel, netop fordi vi vel egentlig befinder os godt med den kommunikation. Vi har let ved opbygge kundesupportfunktioner, og i det hele taget håndtere det, at folk svarer og skal have svar dagligt. Det passer meget godt til vores mentalitet." Ikke alle har denne opfattelse, men vil argumentere for at sprog og kulturforskelle stadig er et problem ved internationaliseringen af virksomheden via Internettet. Dette hænger sammen med branchens generelle internationalisering. Således kommer ovenstående citat fra en erhvervsmand i en højteknologisk branche, hvor sproget altid har været engelsk, og hvor ingeniørerne kommunikerer udmærket på tværs af kulturer, sålænge der er tale om faglige emner. Dette afsnit skulle gerne indikere, at virksomheden står overfor en gentænkning af virksomheden, hvis den ønsker at anvende Web som et marked. Desuden illustreres det, at fokus på Internet nødvendiggør et fokus på globalisering. Hvad globaliseringen betyder for SM-virksomheder vil blive uddybet i følgende afsnit. 4. SM-virksomheder i økonomiens globalisering Dette afsnit gengiver hovedbudskaberne fra "Små og mellemstore virksomheder som vindere eller tabere i økonomiens globalisering" 10, der var mit bidrag til Nordjyllands Eksportprofil Disse hovedbudskaber udgør konteksten, som bliver diskuteret i et Internet perspektiv, samtidig med at budskaberne illustreres med iagttagelser fra pilotundersøgelsen af de fire nordjyske organisationers brug af IT og Internet i forbindelse med deres internationaliseringsproces. I denne rapport fra 1997 konkluderes det på baggrund af de sidste 17 års forskning i SM-virksomhedernes internationale udvikling, at der altid har været mange eksporterende SM-virksomheder, men værdimæssigt har de store virksomheder stået for størstedelen af eksporten. Samtidig har mange undersøgelser fundet, at SM-virksomhederne er mere afhængige af og fokuserede på hjemmemarkedet og har haft sporadisk eksport. Dette kan være forklaringen på, at de sidste år har været præget af tilbagegang i SM-virksomheders eksportandel, da de i

11 stedet har valgt at fokusere på det stigende hjemmemarked. Denne rolle kan betyde, at SM-virksomhederne er truet i den globale økonomi, i det omfang forskellen på eksport- og hjemmemarked udviskes. Undersøgelserne har ofte taget et kvantitativt udgangspunkt og har defineret SM-virksomheder ved deres antal af ansatte og omsætningsstørrelse. Ud fra virksomhedens omsætningsandel af de internationale aktiviteter har konklusionen været, at jo større en virksomhed er, desto større internationalt engagement har den. Det blev imødegået af analysen af de SM-virksomheder, der deltager i Internationaliseringsprogrammet for Nordjyllands Amt. Her fandtes ingen sammenhæng mellem virksomhedens alder og størrelse og dens eksportandel. Dette støttes også af den nylig udførte pilotundersøgelse, hvor nogle virksomheder så hele verden som deres marked og andre havde eksport til udvalgte europæiske lande. Der sås heller ikke her nogen umiddelbar sammenhæng mellem virksomhedens størrelse og mængden af internationale aktiviteter. I denne forbindelse er det vigtigt at bemærke betydningen af at opfatte Web som et globalt marked. På dette marked er der ikke på samme måde som tidligere mulighed for at skelne mellem eksport- og hjemmemarked. Dette giver sig bl.a. udtryk ved, at man som den tidligere nævnte virksomhed ikke bekymrer sig om kunden er fra Skanderborg eller Seattle. Det kan dog stadig lade sig gøre at afgrænse sine markedsmuligheder. Således kan virksomheden vælge at opbygge en dansksproget hjemmeside og derved signalere, at den kun er interesseret i danske, norske og svenske kunder. Alternativt kan den udtrykke eksplicit, hvilke markeder virksomheden er i stand til at servicere. I en vis forstand står virksomheden altså i en helt ny situation. Før skulle den beslutte sig for, hvordan den ville komme fra en hjemmemarkedsposition til en global position. Nu skal den beslutte sig til, hvordan den vil komme fra en global position til et afgrænset marked. Hvordan virksomheden vælger at bruge Internettet i dens internationaliseringsproces, afhænger også af den måde, virksomheden har valgt at angribe denne proces. Dette uddybes i følgende afsnit Tre forståelser af SM-virksomheders internationalisering Rapporten "Små og mellemstore virksomheder som vindere eller tabere i økonomiens globalisering" 11 konkluderer, at langt de fleste af de senere års internationaliseringsundersøgelser havde som sit forståelsesbillede af en effektiv

12 international virksomhed "den planlæggende virksomhed". I den planlæggende virksomhed er salgsarbejdet baseret på markedsanalyser, som indsamle information, der igen dannede udgangspunkt for virksomhedens planlægning af fremtidige aktiviteter. Denne virksomhedstype fandtes der ikke mange af - med mindre de blev kategoriseret som store virksomheder. Med andre ord: De fleste undersøgelser beskrev blot, hvad en SM-virksomhed ikke kan. OECD 12 kaldte ligefrem SMvirksomheder for passive, reaktive, kortsynede og usystematiske. Samme undersøgelse fandt dem dog samtidig succesfulde i den globale økonomi, og havde følgelig problemer med at forklare dette resultat. Som forsøg på at afklare dette paradoks anvendtes i "Små og mellemstore virksomheder som vindere eller tabere i økonomiens globalisering" 13 tre alternative forståelser af SM-virksomheder med forskelligt syn på omgivelserne, og dermed også forskellige måder hvorpå der arbejdes med omgivelserne. Kernekoncept og -aktivitet er ligeledes forskelligt, således at essensen af måden hvorpå virksomheden ledes er forskellig, jævnfør figur 1. Hostile comprising anonymous factors and forces Co-operative comprising identifiable actors Opportunities comprising identifiable actors Marketing research and planning Search and interact Act Planning Participating Enacting/Activating Collect information Build long-term relations Search for opportunities Accept and Adapt Relate and create Create/Impose Den virksomhed vil internationalisere sine aktiviteter gennem grundige markedsanalyser efterfulgt af implementeringen af de på baggrund af markedsanalyserne udarbejdede planer og strategier. Det er ledelsens opgave at få analyser foretaget og planer og strategier udarbejdet. Den virksomhed vil internationalisere sine aktiviteter gennem besøg i markedet, kontakt til forhandler, eksperimenter og andre aktiviteter, som giver erfaring med eksport. Det er ledelsens opgave at få øje på disse muligheder og iværksætte udnyttelsen af dem. vil internationalisere sine aktiviteter ved at bruge kontakter i sit nuværende netværk som platform for etablering af kontakter til

13 udenlandske aktører (kunder, leverandører, etc.). Med andre ord netværksvirksomheden starter sin søgning hos sine nuværende netværkspartnere. Netværksvirksomheden er således ikke den rationelle planlægger som den planlæggende virksomhed og den (re)agerer ikke intuitivt som den handlende virksomhed. Dens internationalisering udvikles gradvis som et resultat af den daglige interaktion i netværket. Denne interaktion omfatter såvel faktisk udveksling af varer og tjenester som en udveksling af informationer, herunder hvilke nye muligheder, der findes. Ledelsen i netværksvirksomheden er god til at etablere sociale relationer og den er også god til at positionere virksomheden i netværket, således at den er midt i de mange og åbne informationsstrømme i netværket. 15 Som opsamling på gennemgangen af de forskellige forståelsesbilleder kunne det konstateres, at det er vigtigt, at have forskellige forståelsesbilleder, når undersøgelserne gennemgås. Der blev argumenteret for, at de kvalitative forståelsesbilleder som beskæftiger sig med SM-virksomheders holdninger og adfærd er relevante i forståelsen af SM-virksomheders rolle i en globaliseret økonomi. Ovenstående opdeling blev anset som mere finmasket med henblik på at forstå SM-virksomheders internationalisering. Denne opdeling er senere blevet kritiseret for dens entydighed. Således har der været kritiseret med argumentet, at den samme virksomhed kan være alle tre typer på samme tid. Et andet kritikpunkt er gået videre med argumentet og fremført, at for at en virksomhed kan være i ligevægt bør den indeholde planlægnings-, netværks- og handlingsorienterede elementer. I pilotundersøgelsens søgte vi at spørge ind til disse overvejelser. Nedenstående tabel gengiver svarene på spørgsmålet "I hvilken grad er De enig i følgende påstande om virksomheden?". I det originale spørgeskema, var påstandene ikke grupperet efter synsvinklerne planlægnings-, handlings- og netværksorientering. I stedet for de originale krydser er der indsat et bogstav, således de fire virksomheders svar kan ses.

14 Meget enig Delvis enig Delvis uenig Meget uenig Ved ikke Når vi ønsker mere viden om et marked eller påtænker at forøge vores internationale aktiviteter på et marked, bliver der lavet en markedsanalyse, som vi bruger i planlægningen Indsamling og bearbejdning af information er en kerneaktivitet i vores virksomhed Vi accepterer tingenes tilstand og prøver at tilpasse os så godt som muligt C D A B D BC A A B CD Vi lægger stor vægt på at besøge markedet for at danne os et indtryk af, hvad der foregår Når nye muligheder opstår, forfølger vi dem med det samme og med stort engagement Når vi trænger ind på et nyt marked, er det vigtigste for os at besøge markedet og finde en egnet samarbejdspartner C ABC D ABD ABD C Vi tilstræber først og fremmest at opbygge langvarige personlige relationer til vores omverden Når vi ønsker mere viden om et marked, bruger vi vores kontakter til at hjælpe os Vi prøver altid at knytte os til vigtige personer og udvikle samarbejdet med dem BCD C A ABC D ABD Disse spinkle data kan ikke generaliseres, men undersøgelsen indikerer, at én og samme virksomhed godt kan indeholde alle tre synsvinkler. Samtidig er opdelingen i de tre synsvinkler ikke helt ude af proportioner. Planlægningsorienteringen er meget forskellig i de fire SM-virksomheder. Samlet set er de mere handlingsorienteret og i højere grad netværksorienteret end planlægningsorienteret SM-virksomheders styrker og svagheder i økonomiens globalisering Rapporten "Små og mellemstore virksomheder som vindere eller tabere i økonomiens globalisering" 16 fandt, at de fleste internationaliseringsundersøgelser behandlede ikke SM-virksomheders styrker og muligheder i en international økonomi. Denne mangel hang sandsynligvis sammen med undersøgelsernes fokusering på den planlægningsorienterede virksomhed, da denne virksomhedstype ikke har de samme styrker og muligheder som den netværksorienterede og

15 handlingsorienterede virksomhed har. Derimod viste undersøgelserne stor enighed med hensyn til, at SM-virksomhedernes problemer i en global økonomi vedrører forholdene omkring: kundeorientering, menneskelige ressourcer, international erfaring, informationsniveau, handelsbarrierer og økonomiske ressourcer. Der blev tegnet et billede af en gruppe betingelser som skal opfyldes for, at SM-virksomhederne kan internationaliseres. Langt størstedelen af undersøgelserne beskæftigede sig med at belyse dette på trods af, at der fokuseredes på forskellige undersøgelsesperioder, definitioner af virksomhedsstørrelse og geografiske områder i fokus. Pointen er, at undersøgelserne fandt, at disse betingelser langt fra var opfyldt, og globaliseringen derfor giver virksomhederne store problemer. Følgende gruppering giver et billede af dette sæt af betingelser for en succesfuld internationalisering. 1., dvs. virksomhedens opmærksomhed på kundernes behov, dens villighed til at tilpasse produktet til disse behov og dens opmærksomhed på kvalitet i ordets bredeste betydning , som ledelsesmæssige ressourcer inklusiv tilstrækkelig tid og engagement rettet mod internationaliseringsprocessen og specifikke evner eller viden herunder sprog- og kulturforståelse Lederens og ansattes internationale Adgang til troværdig i rette tid om markeder, muligheder, love og tilgængelig støtte og om processen i at arbejde med fremmede kunder og bureaukratier Fravær eller reducering af og tilstedeværelsen af internationale Tilstedeværelsen af nødvendige som finansieringsmuligheder, lave transport- og produktionsomkostninger. 22 Det er påfaldende, at så mange rapporter fandt de samme betingelser. Dette kunne betyde, at ovenstående betingelser gælder for alle virksomheder af alle størrelser og i alle lande. Det kan også betyde, at undersøgelserne har brugt de samme typer af spørgsmål som udgangspunkt for undersøgelsen. Det kommer sig nok af, at man gerne vil sammenligne med tidligere undersøgelser, og at man baserer sine spørgsmål på de samme teorier. Således kan ovenstående betingelser for virksomhedens globalisering kun ses som et udtryk for, hvad forskere igennem tiden er blevet enige om.

16 I rapporten "Små og mellemstore virksomheder som vindere eller tabere i økonomiens globalisering" 23 gengav jeg Sørensens (1991) overvejelser omkring forskellige typer af SM-virksomheder kan have betydning for internationaliseringsmønstret: Det modificerede internationaliseringsmønster, hvor internationaliseringen forløber hurtigere og mere direkte, gør sig især gældende for højteknologiske virksomheder. Disse virksomheder har et næsten globalt perspektiv fra starten. 24 Derfor kunne det konkluderes, at Danmarks og Nordjyllands SM-virksomheder ikke afviger markant fra andre OECD landes SM-virksomheder. SM-virksomhederne har mange motiver til at arbejde internationalt. De tager et skridt ad gangen, og de passer på ikke at miste egenkapitalen og kontrollen, og de. Outsideren i denne sammenhæng kunne være de højteknologiske virksomheder. Hvis globalisering i stedet opfattes som en lang række påvirkninger og tankeprocesser, der foregår i hovedet på virksomhedens ansatte, er det ikke forundrende, at netop højteknologiske virksomheder ofte har en hurtigere international udvikling. Deres ansatte har altid været tvunget til at kigge ud over landets grænser for at få hjælp og gode ideer til udvikling af deres avancerede produkter og produktionssystemer. Men det at anvende Internettet give også virksomheden en mulighed for et globalt perspektiv. Det kan derfor være interessant at diskutere, hvorvidt Internettet som internationaliseringsredskab biddrager til opfyldelse af ovenstående betingelser for SM-virksomheders internationalisering. Mange af disse betingelser relaterer sig diskussionen i starten af denne rapport omkring, at Internettet ændrer betydningen af afstande Internettet udvider forståelses- og handlingsrummet For at forstå muligheden for det globale perspektiv Internettet giver og som kan anvendes til at opfylde de nævnte betingelser for SM-virksomheders internationalisering, er det nødvendigt at inddrage begreberne og. De faktiske internationale aktiviteter findes i handlingsrummet. Det kan f.eks. være på eksportmarkederne, hvor varetransaktionerne finder sted. Begrebet for en opbygning af en international forståelse kaldes forståelsesrummet. Denne forståelse er en række internationale påvirkninger og tankeprocesser, der foregår i hovedet på virksomhedens ansatte. 25 Disse rum udvides ved brug af Internettet, men Internettet muliggør også, at der er sammenhæng mellem forståelses- og handlingsrummene. I det følgende diskuteres de før nævnte betingelser, hvor det vil

17 fremgå, at pointen er, at disse to rum ikke kan adskilles, og at Internettet kan udvide forståelses- og handlingsrum. Den første af de førnævnte betingelser for en succesfuld internationalisering er, at være Dette er en forståelsesproces, da det forudsættes, at virksomheden kender kundernes behov. Samtidig er kundeorientering en række af handlinger, som f.eks. produkttilpasning og udvikling af kvalitetsprodukter, der fører til en højere grad af kundeorientering. Her kan Internettet øge forståelsen af kundens behov ved at studere nuværende og potentielle kunders hjemmeside. Følgende udtalelse illustrerer dette forhold: Vi kigger, hvis han (nuværende eller potentiel kunde, red.) har en homepage, eller hvis vi er vidende om, at han har fået en homepage. Så ser vi om der sker en udvikling. Det har stor betydning. Er der ingen udvikling, og er der nogle minusser, så forsøger vi at sælge... (vores produkt, red.) til at tage hånd om de potentielle problemer Et andet eksempel er Lasat I i Nibe, der udvikler, får produceret og sælger modems. Lasat har dedikeret en del af deres hjemmeside til kundesupport. Her kan kunden udfylde et skema til beskrivelse af sit problem. Derefter modtager kunden en fra Lasat, hvor løsningen på problemet er angivet. Alle disse forespørgsler kan bruges som udgangspunkt for at tilpasse produktet og udvikle kvalitetsprodukter, således at produktet opfattes som brugervenligt i alle kulturer. er en forudsætning for internationale handlinger. Således kræver det tid og engagement fra ledelsens side at forstå hvilke handlinger, der er nødvendige at forfølge. En af lederen, der deltog i pilotundersøgelsen, udtrykte det således: Desværre forfølger vi ikke alle nye muligheder. Vi vil gerne gøre noget mere ved nye muligheder. Det er tiden der begrænser os Endelig er de specifikke evner som sprog og kulturforståelse en forudsætning for en international forståelse. Det er ikke anderledes, når det drejer sig om internationalisering af virksomheden med Internettet som redskab. Dog må det bemærkes, at mange virksomheders hjemmeside bærer præg af, at ledelsen ikke havde den fornødne tid og engagement. Når virksomhedens medarbejdere bruger Internettet til informationssøgning og/eller arbejder med hjemmesiden, udvikles der sproglige evner samtidig med, at deres forståelse af fremmede kulturer styrkes. En forudsætning for at kundeorientering og de menneskelige ressourcer er tilstede, er tilstrækkeligt med, som også er en forudsætning for hvilke internationale handlinger virksomheden kan forfølge. Det fine ved Internettet, er imidlertid, at det er en relativ billig form for markedsføring og kilde til I Lasat er en af de fire nordjyske virksomheder, der har deltaget i undersøgelsen.

9. KONKLUSION... 119

9. KONKLUSION... 119 9. KONKLUSION... 119 9.1 REFLEKSIONER OVER PROJEKTETS FUNDAMENT... 119 9.2 WWW-SØGEVÆRKTØJER... 119 9.3 EGNE ERFARINGER MED MARKEDSFØRING PÅ WWW... 120 9.4 UNDERSØGELSE AF VIRKSOMHEDERNES INTERNATIONALISERING

Læs mere

Global Industriel E-handel i en mindre virksomhed. Centrale problemer og udfordringer. Cand. Merc.Organisation og Strategi 9.

Global Industriel E-handel i en mindre virksomhed. Centrale problemer og udfordringer. Cand. Merc.Organisation og Strategi 9. Global Industriel E-handel i en mindre virksomhed Centrale problemer og udfordringer Cand. Merc.Organisation og Strategi 9. Semester 2003 Morten Rask Adjunkt, Institut for Erhvervsstudier, Aalborg Universitet

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

International Markedsføring på World Wide Web

International Markedsføring på World Wide Web 1 International Markedsføring på World Wide Web Begreber til forståelse og handling Denne artikel tager udgangspunkt i en gruppe af danske virksomheders anvendelse af World Wide Web (almindeligvis kaldet

Læs mere

Nordjyske eksportvirksomheders anvendelse af Internettet

Nordjyske eksportvirksomheders anvendelse af Internettet NEP - Nordjyllands Eksportprofil NEP Publikationer, nr. 10 Nordjyske eksportvirksomheders anvendelse af Internettet Morten Rask Center for Internationale Studier Aalborg Universitet Maj, 1999 NEP - Nordjyllands

Læs mere

Internetbaseret markedsanalyse

Internetbaseret markedsanalyse Internetbaseret markedsanalyse En værktøjskasse af dataindsamlingsteknikker med fokus på at forstå mulige datatyper og hjælpeværktøjer til at finde, forstå og dokumentere Læringsspørgsmål (markedsanalyse)

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

Markedsføring med IT som værktøj

Markedsføring med IT som værktøj Markedsføring med IT som værktøj Søren Koed Lars Frandsen Præsentation Hvem er vi? Søren Koed & Lars Frandsen Cand.merc studerende i international virksomhedsøkonomi HA afgangsprojekt indenfor internettets

Læs mere

Små og mellemstore virksomheder som vindere eller tabere i økonomiens globalisering

Små og mellemstore virksomheder som vindere eller tabere i økonomiens globalisering NEP - Nordjyllands Eksportprofil NEP Publikationer, nr. 2 Små og mellemstore virksomheder som vindere eller tabere i økonomiens globalisering Center for Internationale Studier Aalborg Universitet November,

Læs mere

www.morten-rask.dk oktober 2001

www.morten-rask.dk oktober 2001 Opbygning af e-handelssystemer Implementering er en transformationsproces Agenda! Case: Det er nemt med Jubii Butik! Turban giver overblikket! Pernille Kræmmergaards fokus på ERP! Mortens model (igen)!

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

International Markedsføring på World Wide Web

International Markedsføring på World Wide Web International Markedsføring på World Wide Web begreber til forståelse og handling Resumé Denne artikel tager udgangspunkt i en gruppe af danske virksomheders anvendelse af World Wide Web (almindeligvis

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Checkliste for kommunikationskanaler

Checkliste for kommunikationskanaler Checkliste for skanaler 19.07.06 Her kan I få inspiration, når I over overvejer, hvilke kanaler, der kunne være de bedste at brug til en bestemt type Af Ulrik Herløv, projektleder, Integrationsministeriet

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Internet-baseret indkøb

Internet-baseret indkøb Internet-baseret indkøb Et overset emne Agenda Definitoner Nye organisatoriske processer og den nye virkelighed i indkøb Søgning og evaluering af leverandører Operationelle integration af leverandører

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Virksomhedstilfredshed 2004 Erhvervsskoler

Virksomhedstilfredshed 2004 Erhvervsskoler Virksomhedstilfredshed 04 Erhvervsskoler KVU & MVU - Benchmarkingrapport Rapporten er baseret på besvarelser fra i alt 129 samarbejdende virksomheder Deltagende skoler: Århus Tekniske Skole Odense Tekniske

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Reflekstions artikel

Reflekstions artikel Reflekstions artikel Kommunikation/IT er et fag hvor vi lærer at kommunikere med brugeren på, og hvorledes mit produkt skal forstås af brugeren. Når man laver en opgave i faget, er det brugeren der lægges

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system 1 Traditionel markedsføring-> et produkt du har på hylden Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system Strategiske alliancer og partnerskaber er ofte nødvendige pga. kompleksiteten

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgstrends 2017 Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgsmål 2016 Over 110% 101-110% 100% 7% 16% 24% 47% når salgsbudgettet for 2016. 47% af sælgerne mener, at deres

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Seksualiserede medier

Seksualiserede medier Seksualiserede medier Generelt set giver besvarelserne i undersøgelsen udtryk for en meget homogen gruppe af unge på tværs af alder, geografi og uddannelsestype. Der er ingen af de nævnte faktorer, som

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 10. -24. oktober 2016 afholdt Københavns Stadsarkiv en brugerundersøgelse. Det er første gang i en længere årrække at stadsarkivet afholder en brugerundersøgelse,

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Konjunkturanalyse. Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande

Konjunkturanalyse. Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Konjunkturanalyse Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Marts 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden: 17. 26. marts 2010 Målgruppe: Virksomheder i Herning & Ikast-Brande

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

Forslag til indsatsområde

Forslag til indsatsområde D EN INTERNATIONALE D I MENSION I FOLKESKO L EN Forslag til indsatsområde Netværk om den internationale dimension er et initiativ under Partnerskab om Folkeskolen. Formålet med netværket er at skabe større

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport E-markedspladser et springbræt for dansk eksport Reimer Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen Reimar Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen E-markedspladser et springbræt for dansk eksport 1. udgave

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen INDICIUM Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen Indledning På mødet i Borgerrepræsentationen den 19. juni 2013 blev det besluttet at pålægge

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning På kant med EU Østarbejderne kommer - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 09/10 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Økonomilinjen - Businessklassen

Økonomilinjen - Businessklassen Økonomilinjen - Businessklassen Økonomilinjen - Businessklassen Virksomhedsøkonomi A Matematik B International økonomi A Du er lidt af en børshaj og interesserer dig for økonomi både i virksomheden og

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier SoMe og demokratiet en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier DEL 1: PERSPEKTIVER INDHOLD DEL 1: PERSPEKTIVER DEL 2: RESULTATER SOCIALE MEDIER OG DEMOKRATI...

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen.

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen. Forvaltningsrevision Inden for den offentlige administration i almindelighed og staten i særdeleshed er det et krav, at der som supplement til revisionen af regnskabet, den finansielle revision, foretages

Læs mere

Lobbyismen boomer i Danmark

Lobbyismen boomer i Danmark N O V E M B E R 2 0 0 9 : Lobbyismen boomer i Danmark Holm Kommunikations PA-team: Adm. direktør Morten Holm e-mail: mh@holm.dk tlf.: 40 79 23 33 Partner Martin Barlebo e-mail: mb@holm.dk tlf.: 20 64 11

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Svarprocent: 88% (35 besvarelser ud af 4058 mulige) ESB Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Hvad er fremtiden for internettet?

Hvad er fremtiden for internettet? Hvad er fremtiden for internettet? pcfly.info Den Internettet er blot et par årtier gamle, men i dette korte tidsrum har oplevet væsentlige ændringer. Den voksede ud af et sammensurium af uafhængige netværk

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER Er video vejen frem til at få de studerendes opmærksomhed? Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus, forsknings- og innovationsafdelingen DERFOR VIRKER VIDEO 6 hovedpointer

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender LinkedIn Velkommen Loyalitetsreglen Folk køber fra dem, de kender Grundlaget for succes Opbygning af netværk Løbende optimering, justering & udvikling Ressourcer til planlægning, administration & produktion

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Figur 9.1 De otte forandringstrin.[28]

Figur 9.1 De otte forandringstrin.[28] 9. IMPLEMENTERING 9. IMPLEMENTERING Dette kapitel har til formål, at redegøre for hvordan Temagruppe 10 kan skabe rammerne for succesfuld Benchmarking. I foregående kapitel er der redegjort for hvorledes

Læs mere

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Udgivet af: Styrelsen for Universiteter

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Anna Leclercq Vrang, konsulent anlv@di.dk, 3377 3631 NOVEMBER 2016 Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Danske virksomheders aktiviteter rækker langt ud over Danmarks grænser.

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Etisk kodeks Maj 2016

Etisk kodeks Maj 2016 Idégrundlag hoej.dk A/S er grundlagt i 2005 ud fra en ide om, at dødsfald skal kunne kommunikeres og være tilgængelige på tryk og på internettet for efterladte, venner og bekendte - lokalt og globalt.

Læs mere

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu.

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu. Delaflevering Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk Kenneth Hansen, kenhan@itu.dk 1 Indholdsfortegnelse Problemfelt - Problemformulering... 3 Målgruppe...

Læs mere

Afsætning A hhx, juni 2010

Afsætning A hhx, juni 2010 Bilag 7 Afsætning A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om strategi, købsadfærd, markedsanalyse, markedskommunikation og afsætningsledelse.

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Parkering Danmark Postboks 301 1502 København V Tlf. 31148908 Mail: info@parkeringdanmark.dk Side 1 af 18 Kontortid: Mandag - Torsdag 14-16 Indhold Tilfredshedsanalyse... 3 Analysens

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere