ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN KØBENHAVN Ø CVR-NR ALM. BRAND A/S KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2007"

Transkript

1 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN KØBENHAVN Ø CVR-NR ALM. BRAND A/S KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL ALM.SUND FORNUFT

2 M INDHOLD Alm. Brand A/ S - 3. k v art al SELSKABSOPLYSNINGER 3 S e l s k a b s o p l y s n i n g e r 3 K o n c e r n o v e r s i g t LED ELSENS BERET NING 4 H o v e d - o g n ø g l e t a l 5 A l m. B r a n d A / S K o n c e r n e n 8 S k a d e f o r s i k r i n g 1 1 B a n k v i r k s o m h e d 1 5 L i v s f o r s i k r i n g 1 8 Ø v r i g e a k t i v i t e t e r PÅ T EGNINGER 1 9 L e d e l s e s p å t e g n i n g KV ART ALSREGNSKAB Koncern 2 0 A n v e n d t r e g n s k a b s p r a k s i s 2 1 B a l a n c e 2 2 R e s u l t a t o p g ø r e l s e 2 3 E g e n k a p i t a l f o r k l a r i n g 2 3 K a p i t a l m o d e l 2 4 P e n g e s t r ø m s o p g ø r e l s e 2 5 S e g m e n t r a p p o r t e r i n g 2 6 N o t e r od ers el s k a b 2 7 A n v e n d t r e g n s k a b s p r a k s i s 2 8 B a l a n c e 2 9 R e s u l t a t o p g ø r e l s e 30 E g e n k a p i t a l f o r k l a r i n g 31 N o t e r S i de 2 af 31

3 N N N SELSKABSOPLYSNINGER Alm. Brand A/ S - 3. k v art al B E S T Y RE L S E C h r i s t i a n N. B. U l r i c h, Fo r m a n d J ø r g e n H. M i k k e l s e n, Næ st f o r m a n d L o n e C l a u s e n H e n n i n g K a f f k a B o r i s N. K j e l d s e n N i e l s K o f o e d J ø r g e n S. L a r s e n S u s a n n e L a r s e n H e n r i k S t e n b j e r r e K T I O S ø r e n B o e M o r t e n s e n, m r d d t ø r H e n r i k N o r d a m, V d m r d d t ø r DI RE Ad in ist er en e ir ek ic ea in ist er en e ir ek KONCERNOVERSIGT RE V I S I O D el o it t e, S t a t sa u t o r iser et Rev isio n sa k t iesel sk a b I N T E RN RE V I S I O P o u l -Er ik W in t h er Niel sen, Rev isio n sc h ef G I S T N G m B r a n d S C V r RE RE RI Al. A/ R-n. ADRE S S E Al m. B r a n d H u set M id t er m o l en 7, K ø b en h a v n Ø T el ef o n T el ef a x I n t er n et : w w w.a l m b r a n d.d k E-m a il : a l m b r a n a l m b r a n d.d k Selskaber uden aktivitet eller under afvikling er ikke anført Al m. B r a n d A/ S K o n c er n en er en d a n sk f in a n siel k o n c er n b est å en d e a f et b ø r sn o t er et h o l d in g - sel sk a b, h v o r u n d er d er er en r æ k k e d a t t er - sel sk a b er, d er d r iv er v ir k so m h ed in d en f o r sk a d e- f o r sik r in g, b a n k v ir k so m h ed sa m t l iv s- o g p en sio n sf o r sik r in g, l ig eso m d er d r iv es in v est er in g sv ir k so m h ed so m et n a t u r l ig t l ed i d en p r im æ r e d r if t sa k t iv it et. S i de 3 af 31

4 HOVED- OG NØGLETAL Å r e M i o I n d g r B h L K j ø b R I m v. S a m l e d e i n d g r R e s u l e m i n o r i i n r e s s e r B h L K j ø b R Ø v R e s u l f ø r s R e s u l e f r s R e s u l n c e r n R e s u l f ø r s n c e r n R e s u l f ø r s n c e r n A ø b l t H t t t E H m A t E. m p. E. m p. R l t p R l t p u, I v æ p B ø u l t B ø I v æ A u l t ( ) G l ( ) A t b b t t ( ) G t b b t U t * U t b b * 3. kvt. 3. kvt kvt kvt. t.kr tæ te Skadeforsikring ankv irksom ed iv sforsikring enh av nske e nv est ering tæ te ta t, ks kl. te ts te Skadeforsikring ankv irksom ed iv sforsikring enh av nske e rige akt iv it et er ta t ka t Skat ta t te ka t ta t ko ta t ka t, ko Skat ta t ka t, ko fl sresu at ensæ el ser il forsikringskont rakt er genkap it al eraf inorit et sint eresser kt iv er i al genkap it al forrent ning fø r skat ekskl inorit et sint eresser a. 18% 25% 20% 22% 22% genkap it al forrent ning eft er skat ekskl inorit et sint eresser a. 14% 20% 14% 17% 17% esu at r. akt ie, kr esu at r. akt ie dv andet kr ndre rdi r. akt ie, kr rsku rs im o rsku rs/ ndre rdi 1, 29 1, 37 1, 29 1, 37 1, 71 nt al akt ier im o st k ennem snit igt ant al akt ier st k nt al akt ier il agekø frem il 29/ st k ennem snit sku rs il agekø e akt ier, kr dl odningsp roc ent i al 7% 4% 6% dl odningsp roc ent rest erende il agekø sp rogram 4% 3% 0% *) Målt på markedsværdien ved udgangen af perioden for tilbagekøb S i de 4 af 3 1

5 m m o Alm. Brand A/S Koncernen Alm. B rand A/ S er en b ø rsno teret dansk f inansiel ko nc ern m ed f o ku s på det danske m arked. K o nc ernen h ar aktiv iteter inden f o r skadef o rsikring, liv sf o rsikring o g pensio n sam t b ank, h eru nder b ilf inansiering, leasing sam t b ø rsm æ g - lerv irkso m h ed, o g h ar en å rlig o m sæ tning på g o dt 7 m ia.kr. Alm. B rands v isio n er Vi skal tag e h å nd o m v o res ku nder, o g v isio nen er en ledetrå d f o r den o plev else, Alm. B rand ø nsker, at ku nderne skal h av e, nå r de er i ko ntakt m ed Alm. B rand. Alm. B rand læ g g er v æ g t på at v æ re lo kalt f o rankret, o g m ere end h alv delen af ko nc ernens o v er m edarb ejdere arb ejder tæ t på ku nden på f o rsikring sko nto rer o g b ankf ilialer o v er h ele landet. K o nc ernens f o rsikring s-, b ank- o g pensio nspro du kter dæ kker så v el priv ato m rå det so m landb ru g sam t m indre o g m ellem sto re erh v erv s- v irkso m h eder. Alm. B rand er landets f jerde stø rste u db y der af skadef o rsikring s-pro du kter. B anken er lig eledes landsdæ kkende o g b landt D anm arks stø rre b anker. K o nc ernen u db y der pensio nso rdning er v ia liv - o g pensio nsselskab et, m ens arkedso rdning erne u db y des v ia b anken. Resultat Alm. B rand A/ S K o nc ernens resu ltat f o r tredje kv artal b lev et o v ersku d på m io.kr. f ø r skat o g eksklu siv e m ino riteter m o d et o v ersku d i sam m e perio de i på m io.kr. R esu ltatet ef ter skat o g eksklu siv e m ino riteter b lev på 1 76 m io.kr. Å r til dato b lev resu ltatet f ø r skat 73 2 m io.kr. m o d 766 m io.kr. i den tilsv arende perio de R esu ltat ef ter skat u dg jo rde 51 8 m io.kr. R esu ltatet er tilf redsstillende. Alle ko nc ernens f o rretning so m rå der h ar b idrag et til det po sitiv e resu ltat sam tidig m ed, at v æ ksten på sam tlig e o m rå der h ar v ist et m eg et tilf redsstillende f o rlø b. R esu ltatet f o r tredje kv artal sv arer til en f o rrentning af eg enkapitalen f ø r skat o g eksklu siv e m ino riteter på 1 8 % p.a. m o d 2 5 % i sam m e perio de E f ter skat b lev eg enkapitalf o rrentning en tilsv arende på 1 4 % p.a. K o nc ernens sam lede o m sæ tning i tredje kv artal b lev på 1,9 m ia.kr. Å r til dato b lev o m sæ tning en 5,6 m ia.kr. R esu ltatet pr. aktie å r til dato b lev 2 5 kr. U ltim tredje kv artal v ar indre v æ rdi pr. aktie 2 54 kr. K o nc ernens eg enkapital u dg jo rde 5,6 m ia.kr. u ltim o tredje kv artal m o d 5,4 m ia.kr. u ltim o Forretningsdrift R esu ltatet af skadef o rsikring saktiv iteterne f o r å rets tredje kv artal b lev et o v ersku d på m io.kr. B ru tto præ m ieindtæ g terne f ra ko nc ernens skadef o rsikring saktiv iteter f o r tredje kv artal u dg jo rde m io.kr., h v ilket er en stig ning på 5,9 % i f o rh o ld til sam m e perio de Å r til dato er v æ ksten 7,5 %. U dv ikling en i v æ ksten er eg et tilf redsstillende. Fo r h ele f o rv entes en v æ kst på m ellem 6 % o g 7 %, h v ilket er en o pju stering af f o rv entning erne til v æ ksten på 1 pro c entpo int. C o m b ined R atio u dg jo rde 9 4,5 i tredje kv artal m o d 8 5,9 i sam m e perio de Skadef o rlø b et i kv artalet er neg ativ t på v irket af h ø jere u dg if ter til sto rskader o g v ejrlig sskader sam t æ ndrede priser o g po sitiv t på v irket af af lø b sg ev inster o g et g o dt f o rlø b på arb ejdsskade. U dv ikling en på no rm alskadef o rlø b et f o r h ele å ret er sto rt set u æ ndret, h v ilket v iser, at v æ ksten ikke f o rring er ku ndepo rtef ø ljens kv alitet. R esu ltatet af b ankaktiv iteterne eksklu siv e m ino riteter b lev et o v ersku d på 68 m io.kr. f o r tredje kv artal 2 007, h v ilket er en stig ning på 2 2 % i f o rh o ld til sam m e perio de R esu ltatet er po sitiv t på v irket af h ø jere renteindtæ g ter so m f ø lg e af et stø rre u dlå n o g en sto rt set u æ ndret rentem arg inal, af f lere g eb y rindtæ g ter sam t en b ety delig t ø g et f o rretning saktiv itet. H eru nder er u dlå net steg et m ed 3 0 %. Sam tidig m ed at v æ ksten i f o rretning so m f ang et f o rtsæ tter, er v æ ksten i o m ko stning erne f aldet. Så ledes er indtjening en pr. o m ko stning skro ne å r til dato steg et f ra 1,4 7 i til 1,53 i sam m e perio de i å r, m ens den i kv artalet separat v ar 1,59. R esu ltatet af liv sf o rsikring saktiv iteterne f o r tredje kv artal b lev et o v ersku d på 3 9 m io.kr. B landt S i de 5 af 3 1

6 andet so m f ø lg e af det po sitiv e inv estering s- resu ltat i tredje kv artal h ar det v æ ret m u lig t at tag e den f u lde risiko f o rrentning f o r alle å rets tre kv artaler. Præ m ieu dv ikling en f o r kv artalet v ar m eg et po sitiv m ed en v æ kst på 2 1 % i f o rh o ld til sam m e perio de U ltim o tredje kv artal u dg jo rde ko llektiv t b o nu spo tentiale i liv selskab et 4,2 % af de f o rsikring sm æ ssig e h ensæ ttelser sv arende til et f ald på 4 4 m io.kr. i f o rh o ld til u ltim o Faldet er en f ø lg e af det stig ende renteniv eau. R esu ltatet af ø v rig e aktiv iteter b lev et u ndersku d på 1 m io.kr. f o rdelt m ed et o v ersku d i K jø b enh av nske R e på 1 5 m io.kr. o g h o lding - o m ko stning er på 1 6 m io.kr. S a m l ede om k ostninger K o nc ernens sam lede erh v erv elses- o g adm inistratio nso m ko stning er u dg jo rde 3 65 m io.kr. i tredje kv artal m o d m io.kr. i sam m e perio de å ret f ø r. Stig ning en i f o rh o ld til af spejler de planlag te inv estering er i v æ kst på alle ko nc ernens f o rretning so m rå der. I nv esteringsresu l ta t K o nc ernens rente- o g g eb y rindtæ g ter b lev 705 m io.kr. i tredje kv artal m o d en indtæ g t på 8 68 m io.kr. i sam m e perio de å ret f ø r. I af kastet indg å r ku rsg ev inster på m io.kr. m o d m io.kr. i sam m e perio de Lang t h o v edparten af inv estering saktiv erne er plac eret i renteb æ rende papirer. I skadef o rsikring er v arig h eden c a. 3 å r, h v ilket no g enlu nde sv arer til v arig h eden på passiv siden. Varig h eden i liv o g pensio n er c a. ni å r, h v ilket er lidt læ ng ere end v arig h eden på passiv siden. Alm. B rand er h v erken direkte eller indirekte ekspo neret på su b prim e m arkedet. nta nsa tte I 007 ar der ennem snitlig t ret ansat.8 53 d.64 i 006. V æ sentli g e b eg i v enh ed er A k tietil b a gek ø b K o nc ernens aktietilb ag ekø b spro g ram b lev i f o rb indelse m ed o f f entlig g ø relsen af h alv å rsreg nskab et o pju steret til 700 m io.kr. U ltim o o kto b er h av de ko nc ernen tilb ag ekø b t f o r m io.kr. eg ne aktier sv arende til 64 % af det sam lede f o rv entede b elø b. M ed u dg ang spu nkt i Alm. B rands m arkedsv æ rdi den 2 9. o kto b er sv arer det f o rv entede, sam lede tilb ag ekø b på 700 m io.kr. til en u dlo dning spro c ent på 1 1. U dlo dning spro c enten f o r det resterende tilb ag ekø b spro g ram er på 4 sv arende til et y derlig ere tilb ag ekø b på 2 54 m io.kr. f rem til u ltim o janu ar På ko nc ernens h jem m eside f rem g å r retning s- linierne f o r ko nc ernens tilb ag ekø b spro g ram. E k stra ordinæ r genera l forsa m l ing So m f ø lg e af ko nc ernens o pju sterede tilb ag ekø b spro g ram b lev det på en ekstrao rdinæ r g eneral-f o rsam ling den 2 0. no v em b er b eslu ttet at nedsæ tte aktiekapitalen i Alm. B rand A/ S m ed 9 6 m io.kr. til kr. sv arende til stk. aktier. Aktienedsæ ttelsen v il ske v ed annu llering af tilb ag ekø b te aktier. D ob b el tk u ndeu dv ik l ing Antallet af do b b eltku nder ø g es f o rtsat o g v idner o m, at ko nc eptet er attraktiv t f o r m ang e af ko nc ernens ku nder. Sam tidig v iser analy ser, at af g ang en af do b b eltku nder er m eg et lav o g b ety delig t lav ere end f o r ku nder, so m ikke b eny tter sig af ko nc eptet. K o nc ernen v il f o rtsæ tte m ed at inf o rm ere ku nderne o m f o rdelene v ed at v æ re do b b eltku nde i Alm. B rand. F o rv entni ng er Fo rv entning erne til ko nc ernens å rsresu ltat f o r b lev o pju steret i f o rb indelse m ed o f f entlig g ø relsen af h alv å rsresu ltatet. H eref ter f o rv entes der et sam ko nc ernen på m io.kr. let resu ltat f o r h ele Fo r skadef o rsikring saktiv iteterne f o rv entes et resu ltat på 600 m io.kr. På b ank- o g liv sf o rsikring s- aktiv iteterne f o rv entes et resu ltat på h enh o ldsv is m io.kr. o g 1 00 m io.kr. R esu ltatet f o r ø v rig e aktiv iteter f o rv entes at lig g e på 4 0 m io.kr. Fo rv entning erne til C o m b ined R atio i skadef o rsikring f o r er f o rtsat på niv eau et 9 2. K o nc ernens sam lede o m sæ tning f o rv entes i h ele at b liv e i niv eau et 7,4 m ia.kr. S i de 6 af 3 1

7 Disclaimer P ro g no s e n e r b as e re t p å re nt e ni v e au e t me di o no v e mb e r Alle f o rv e nt ni ng e r v e drø re nde f re mt i de n e r ale ne b as e re t p å de n i nf o rmat i o n, de r v ar k e ndt p å o f f e nt li g g ø re ls e s t i ds p u nk t e t. Bå de f o r k o nce rne n s o m h e lh e d s o m f o r de e nk e lt e f o rre t ni ng s o mrå de r k an re s u lt at e t b li v e p å v i rk e t af s t ø rre æ ndri ng e r i e n ræ k k e f o rh o ld. S o m e k s e mp e l p å s å danne p å v i rk ni ng e r k an næ v ne s æ ndri ng e r i k o nj u nk t u rf o rh o lde ne p å de f i nans i e lle mark e de r, i lo v g i v ni ng e n, i k o nk u rre nce s i t u at i o ne n, p å g e nf o rs i k ri ng s mark e de t o g p å e j e ndo ms mark e de t, u v e nt e de b e g i v e nh e de r s o m v o lds o mt v e j rli g e lle r t e rro rb e g i v e nh e de r, t ab p å de b i t o re r, s t ø rre æ ndri ng e r af s k ade f o rlø b e t, u v e nt e de re s u lt at e r af re t s s ag e r mv. D e o v e nf o r næ v nt e ri s i k o f ak t o re r e r i k k e u dt ø mme nde. I nv e s t o re r o g andre, de r t ag e r b e s lu t ni ng e r p å g ru ndlag af i nf o rmat i o ne n i de nne rap p o rt, b ø r s e lv o v e rv e j e h v i lk e u s i k k e rh e de r, de r k an h av e b e t y dni ng. D e lå rs rap p o rt e n e r o v e rs at t i l e ng e ls k. S å f re mt de r må t t e v æ dans k e v e rs i o n g æ lde nde. re f o rs k e lle me lle m de n dans k e o g de n e ng e ls k e v e rs i o n, e r de n S i de 7 af 3 1

8 BERETNING SKADEFORSIKRING Å r e M i o B t t m æ F B t t F æ R l t F o r s i i n g s i s r e s u l R u y t t m v. K u l - A m h F æ h t t I n s r i n g s a f s e f r f o r s i i n g s i s r e n 2 9 A æ R e s u l f ø r s R e s u l e f r s 4 5 A ø b l t F æ h t t F E A t B t t B t t N t - C b R O p R E p. E p. 3. kvt. 3. kvt kvt kvt. t.kr ru op ræ ieindt gt er orsikringst eknisk rent e ru oerst at ningsu dgift er orsikringsm ssige drift som kost ninger esu at af genforsikring kr te kn k ta t ent er og db er rsregu eringer dm inist rat ionsom kost ninger i forb indel se ed inv est eringsv irksom ed orrent ning af forsikringsm ssige ensæ el ser ve te ka t te kr te kn k te ndre indt gt er og om kost ninger ta t ka t Skat ta t te ka t fl sresu at orsikringsm ssige ensæ el ser orsikringsakt iv er genkap it al kt iv er i al ru oerst at ningsp roc ent 75, 0% 64, 2% 69, 6% 64, 6% 63, 9% ru oom kost ningsp roc ent 20, 3% 18, 4% 20, 6% 20, 4% 20, 5% et ogenforsikringsp roc ent 0, 9% 3, 2% 2, 3% 3, 6% 3, 7% om ined at io 94, 5% 85, 9% 92, 5% 88, 6% 88, 1% erat ing at io 92, 2% 84, 2% 90, 2% 86, 8% 86, 3% genkap it al forrent ning fø r skat a. 22% 37% 29% 38% 37% genkap it al forrent ning eft er skat a. 16% 27% 20% 29% 28% R o 2 b o v f ø m h v R m 2 b o v m Resultat esu ltatet af ko nc ernens skadef rsikring s- aktiv iteter i tredje kv artal 007 lev et ersku d r skat på io.kr., ilket er tilf redsstillende. esu ltatet i sam e perio de 006 lev et ersku d på io.kr. Å r til dato u dg jo rde resu ltatet et o v ersku d på 4 52 m io.kr. m o d 53 8 m io.kr. i sam m e perio de R esu ltatet f o r tredje kv artal sv arer til en f o rrentning af eg enkapitalen f ø r skat på 2 2 % p.a. m o d 3 7 % i sam m e perio de R esu ltatet å r til dato sv arer til en f o rrentning af eg enkapitalen f ø r skat på 2 9 % p.a. m o d 3 8 % p.a. i sam m e perio de sidste å r. P ræ m ier B ru tto præ m ieindtæ g terne i tredje kv artal u dg jo rde m io.kr., h v ilket er 5,9 % h ø jere end sam m e perio de sidste å r. Å u b m 3 m m o 3 m m 2 h v f o o m 2 r til dato dg jo rde ru tto præ ierne.4 01 io.kr. d.1 65 io.kr. i sam e perio de 006, ilket er en stig ning på 7,5 % i rh ld til sam e perio de 006. D en f lo tte v æ kst i skadef o rsikring saktiv iteterne f o rtsæ tter så ledes o g f ø lg er ko nc ernens am b itiø se S i de 8 af 3 1

9 m strateg i. Væ ku ndeseg m ksten ses på alle ko nc ernens enter. Væ ksten f o r h ele f o rv entes at b liv e på m ellem 6 % o g 7 %, h v ilket er en o pju stering på 1 pro c entpo int i f o rh o ld til tidlig ere o f f entlig g jo rte f o rv entning er til å rets præ m iev æ kst. a ø b Å u c m o m 2 o g v v b h ø m 2 h v h v c m 4 c Sk deforl r til dato dg jo rde erstatning spro enten 69,6 d 64,6 i sam e perio de 006. Sto rskader ejrlig skader ar ety delig t jere end i sam e perio de 006, ilket relativ t ar på irket erstatning spro enten neg ativ t ed,2 pro entpo int. U dv ikling en på no rm alskadef o rlø b et eksklu siv v ejrlig skader o g sto rskader f o r h ele å ret er sto rt set u æ ndret, h v ilket v iser, at den b ety delig e v æ kst, ko nc ernen er inde i, ikke f o rring er ku ndepo rtef ø ljens kv alitet. E rstatning spro c enten f o r tredje kv artal b lev på 75,0 m o d 64,2 i sam m e perio de Ses på kv artalet separat er skadepro c enten neg ativ t på v irket af, at sto rskader o g v ejrlig sskader er h ø jere end no rm alt. D ette på v irker skadepro c enten neg ativ t m ed 3,3 pro c entpo int i f o rh o ld til tredje kv artal H eru do v er h ar den ny e, lav ere au to tarif so m f o rv entet b ety det en stig ende skadepro c ent på au to f o rsikring. Lig eledes er f o rlø b et på f am ilie- o g h u sf o rsikring då rlig ere end i sam m e perio de sidste å r - prim æ rt so m f ø lg e af stig ende reparatio nsu dg if ter. R esu ltatet er po sitiv t på v irket af et g o dt f o rlø b på arb ejdsskade sam t af en af lø b sg ev inst f ra et indg å et f o rlig m ed en reassu randø r. D ette er o g så h o v edå rsag en til den b ety delig e af lø b sg ev inst på 8 0 m io.kr. I sam m e perio de i v ar af lø b s- g ev insten på 2 1 m io.kr. N ettogenforsik ringsp roc ent R esu ltatet af g enf o rsikring i tredje kv artal b lev en netto indtæ g t på 0,9 % af præ m ieindtæ g - ten m o d en netto u dg if t på 3,2 % i sam m e perio de Å rsag en til det po sitiv e resu ltat er et indg å et f o rlig m ed en reassu randø r. Å r til dato u dg jo rde netto g enf o rsikring spro c enten 2,3 m o d 3,6 i sam m e perio de O m k ostninger O m ko stning spro c enten b lev 2 0,3 i tredje kv artal m o d 1 8,4 i sam m e perio de 2 006, m ens o m ko stning erne å r til dato u dg jo rde 2 0,6 % af b ru tto præ m ierne m o d 2 0,4 % sidste å r, h v ilket sv arer til f o rv entning erne o g af spejler den v alg te strateg i. O m ko stning spro c enten f o rv entes at lig g e i niv eau et 2 0 f o r h ele C om b ined R a tio R esu ltatet f o r tredje kv artal m edf ø rte en C o m b ined R atio på 9 4,5 m o d 8 5,9 i sam m e perio de Å r til dato u dg jo rde C o m b ined R atio 9 2,5 m o d 8 8,6 i sam m e perio de sidste å r. I nv esteringsresu l ta t Inv estering sresu ltatet af skadef o rsikring s- aktiv iteterne i tredje kv artal f ø r o v erf ø rsel til f o rsikring steknisk resu ltat u dg jo rde 9 9 m io.kr. m o d 62 m io.kr. i sam m e perio de R esu ltatet f o r kv artalet er b edre end f o rv entet. Å rsag en h ertil er dels den stig ende ko rte disko n- tering srente på passiv erne, h v ilket m edf ø rer lav ere h ensæ ttelser, o g dels den f aldende rente på ko rte statso b lig atio ner, so m aktiv erne er plac eret i, h v ilket m edf ø rer ku rsg ev inster. Fo r å rets f ø rste tre kv artaler u dg jo rde inv estering sresu ltatet m io.kr. m o d 2 73 m io.kr. i den tilsv arende perio de i Å r til dato er renten på ko rte statso b lig atio ner steg et, h v ilket h ar m edf ø rt ku rstab. D ette er do g ere end o pv ejet af, at den stig ende disko ntering srente h ar m edf ø rt f aldende h ensæ ttelser. D er h ar så ledes v æ ret en m erindtæ g t so m f ø lg e af, at v arig h eden af aktiv erne ikke f u ldt u d h ar m atc h et v arig h eden af passiv erne i h ele Siden u ltim o au g u st h ar v arig h eden på aktiv erne sto rt set m atc h et v arig h eden på passiv erne. B alanc e U ltim o tredje kv artal u dg jo rde den eg enkapital, so m er allo keret til skadef o rsikring, 2,2 m ia.kr. So lv ensdæ kning en i Alm. B rand Fo rsikring A/ S u dg jo rde 3,9 u ltim o tredje kv artal m o d 3,0 u ltim o V æ g b i v O m a u m o m h å u o 2 f o b o M h sentli e eg enh ed er tegning til ny tota rif So talt i alv rsrappo rten lanc erede ko nc ernen ltim april 007 et ny t, rdelag tig t ilf rsikring spro du kt. ang e ku nder ar allerede S i de 9 af 3 1

10 m o m teg net til det ny pro du kt. Fo r at sikre at alle ku nder er o rienterede o m pro du ktet tilskriv es de ku nder, so m endnu ikke h ar o m teg net til den ny e f o rsikring. K o m m u nikatio nen er b lev et m eg et po sitiv t m o dtag et. K u ndek om m u nik a tion om R ej seforsik ring I f o rb indelse m ed indskræ nkning en af den o f f entlig e R ejsesy g ef o rsikring er Alm. B rands rejsef o rsikring sku nder b lev et o rienteret o m de ny e reg ler. Fo r de af ko nc ernens ku nder, der allerede h ar en rejsef o rsikring i Alm. B rand, v il indskræ nkning en af den o f f entlig e sy g esikring ing en b ety dning f å, da Alm. B rand f rem o v er v il dæ kke der, h v o r det o f f entlig e ikke dæ kker f rem o v er. D v o B f o g ø v o m o g o m b o v f o o h 1 2 eru do er rienterer Alm. rand i rb indelse ed den enerelle ku ndeko ntakt alle rig e ku nder de ny e reg ler eh et r en rejsef rsikring til dæ kning af jem transpo rt ef ter. janu ar 008. Forl ig i v ol dgiftssa g I tredje kv artal er der indg å et f o rlig i en v o ldg if tssag m ed en reassu randø r, h v ilket h ar på v irket resu ltatet i tredje kv artal po sitiv t m ed c a. 50 m io.kr. S k y b a J u o g g u h v æ g h y o g v o m m y g m m æ v b B h m o c 8 g v h v b f f o h v o g g u c 1 2 m ru dssk der ni, ju li au st ar ret præ et af ppig e ldso e reg nb er, so i ang e tilf lde ar eg entlig e sky ru d. Alm. rand ar i perio den dtag et a skadeanm eldelser på ru nd af ejrlig skader, ilket er ety delig t lere end no rm alt r perio den. Så ledes ar ejrlig skaderne i ju ni, ju li au st ko stet a. 5 io.kr. Sam let å r til dato h ar v ejrlig skader ko stet ko nc ernen m io.kr. F o rv entni ng er Fo rv entning erne f o r h ele f asth o ldes på tro ds af de b ety delig e v ejrlig su dg if ter på 600 m io.kr. Fo rv entning erne til C o m b ined R atio f asth o ldes lig eledes på niv eau 9 2. S i de 1 0 af 3 1

11 M BERETNING BANKVIRKSOMHED P R O R A T A K O N C E R N T A L Mio.kr. R E S U L T A T O P G Ø R E L S E 3. kv t kv t kv t kv t Å re t kv t kv t kv t kv t Renteindtægter Renteu dgif ter N e t t o re n t e in d t æ g t e r G eb y rer o g p ro v is io ns indtægter ( netto ) s a m t u db y tte m v N e t t o re n t e - og g e b y rin d t æ g t e r K u rs regu l eringer A ndre drif ts indtægter R e s u l t a t f ø r om kos t n in g e r O m k o s tninger o g a f s k riv ninger N eds k riv ninger p å u dl å n o g til go deh a v ender m v Res u l ta t a f k a p ita l a ndel e R e s u l t a t f ø r s ka t S k a t P e riod e n s re s u l t a t H era f m ino ritets interes s ers a ndel R e s u l t a t e f t e s t e u s e m e t e r ka ks kl iv in orit r u l f ø s k a s k l u s m 5 Res ta t r t ek iv e ino riteter B A L A N C E U dl å n I ndl å n E genk a p ita l H era f m ino ritets interes s er A kt iv e r i a l t Rentem a rgina l p. a , 7% 2, 0% 1, 8% 2, 0% 2, 0% I ndtj ening p r. o m k o s tnings k ro ne 1, 5 9 1, 5 3 1, 5 3 1, 4 7 1, 4 1 1, 73 2, 04 1, 5 9 1, 4 6 1, 4 9 N eds k riv nings p ro c ent 0, 0% 0, 0% -0, 1% -0, 1% -0, 1% 0, 0% 0, 0% -0, 2% -0, 2% -0, 2% S o l v ens p ro c ent , 2% 10, 6% 12, 2% 10, 6% 12% E genk a p ita l f o rrentning f ø r s k a t p. a. 21% 19% 19% 16% 15 % 21% 19% 19% 16% 15 % E genk a p ita l f o rrentning ef ter s k a t p. a. 18% 15 % 14 % 12% 11% 18% 15 % 14 % 12% 11% f k a s f o o l k u b p. a. 4 %,, 5 % 5 % 4 %,, 5 % 5 % era t i rh d til inds ds ev is renten 16, 15 8% 14 13, 2% 11, 16, 15 8% 14 13, 2% 11, Å re t F o r at ø g e g e nne ms k u e li g h e de n af re g ns k ab e t f o r Alm. Brand Bank o f f e nt li g g ø r b ank e n p ro rat ak o ns o li de re de k o nce rnt al ( dv s. e k s k lu s i v e de n de l af re s u lt at e t f ra dat t e rs e ls k ab e r, de r i k k e e j e s af Alm Brand). T alle ne f re mg å r af H o v e d- o g nø g le t al, o g me dmi ndre ande t f re mg å r, e r de t p ro rat at alle ne, de r e r k o mme nt e re t i t e k s t e n. T al v e drø re nde b ank k o nce rne n ( i k k e -p ro rat a) e r ale ne k o mme nt e re t, h v o r de t e r f u nde t re le v ant. S i de 1 1 af 3 1

12 m Resultat B ankens resu ltat f o r tredje kv artal u dg jo rde 68 m io.kr. f ø r skat m o d 56 m io.kr. i sam m e kv artal sidste å r. Å r til dato u dg jo rde resu ltatet f ø r skat 1 78 m io.kr. m o d m io.kr. i sam m e perio de sidste å r. R esu ltatet å r til dato sv arer til en f o rrentning af eg enkapitalen f ø r skat på 1 9 % p.a. m o d 1 6 % p.a. sam m e perio de R esu ltatet er tilf redsstillende. N y N o g g y g u m m o m 2 etto rente- og geb rindtæ gter etto rente- eb rindtæ terne dg jo rde io.kr. d io.kr. i tredje kv artal 006. R g b m f ø ø g u m g u æ enteindtæ terne er steg et ety delig t so lg e af det ede dlå n sam tidig ed, at rentem ar- inalen sto rt set er ndret. Lig eledes h ar der v æ ret en h ø j v æ kst i g eb y r- indtæ g terne sv arende til 3 0 %. Å rsag en h ertil er h o v edsag elig t, at aktiv itetsniv eau et i ko nc ernens b ø rso m rå de er steg et b ety delig t, h v ilket h ar ere end o pv ejet den lav ere aktiv itet på det priv ate b o lig m arked. Å r til dato u dg jo rde netto rente- o g g eb y rindtæ g - terne m io.kr. m o d 3 67 m io.kr. i sam m e perio de K u l B u u g 4 m m o g 4 3 m m 2 g u m 2 m K u u u å g m m o g 4 m m å rsregu eringer ankens ku rsreg lering er dg jo rde i tredje kv artal en ev inst på 0 io.kr. d en ev inst på io.kr. i sam e perio de 006. Af den sam lede ev inst dg jo rde realiserede ku rsg ev inster i indre likv ide aktier 5 io.kr. rsreg lering erne dg jo rde r til dato en ev inst på 65 io.kr. d en ev inst på 0 io.kr. i sam e perio de sidste r. B u u 2 g m m o g 9 2 m m å ankko nc ernens ku rsreg lering er dg jo rde i tredje kv artal 007 en ev inst på 53 io.kr. d en ev inst på io.kr. i sam e perio de sidste r. B ankens b eh o ldning af aktier i Alm. B rand Fo rm u e risiko af dæ kkes i v idest m u lig t o m f ang. Af dæ kning en f o retag es på b ag g ru nd af Alm. B rand Fo rm u es b eh o ldning af aktier o g o b lig atio ner. Af dæ kning en f o retag es i O M X - f u tu res, der ikke f u ldstæ ndig t m o dsv arer aktiv erne i Alm. B rand Fo rm u e, h v o rf o r der kan o pstå så v el g ev inster so m tab på af dæ kning en. O m k ostninger I tredje kv artal u dg jo rde b ankens sam lede o m ko stning er m io.kr. m o d m io.kr. i sam m e perio de sidste å r, m ens o m ko stning erne å r til dato u dg jo rde 3 74 m io.kr. m o d m io.kr. i sam m e perio de sidste å r. D e stig ende o m ko stning er sky ldes ø g et aktiv itet i alle b ankens f o rretning so m rå der o g skal ses på b ag g ru nd af, at u dlå net er steg et m ed 3 0 %. Sam tidig m ed, at v æ ksten i f o rretning so m f ang et f o rtsæ tter, er v æ ksten i o m ko stning erne f aldet. Så ledes er indtjening en pr. o m ko stning skro ne å r til dato steg et f ra 1,4 7 i til 1,53 i sam m e perio de i å r, m ens den i kv artalet separat v ar 1,59. N p å u å m v. Å u ø u o g g 4 2 m m o g 2 m m å edsk riv ninger dl n r til dato dg jo rde de sam lede drif tsf rte nedskriv ning er på dlå n arantier en indtæ på io.kr. d en indtæ t på 5 io.kr. i sam e perio de sidste r. B anken h ar i å rets tre f ø rste kv artaler ko nstateret lav ere tab end f o rv entet. Sæ rlig t å rets to f ø rste kv artaler m edf ø rte sto re enkeltstå ende tilb ag e- f ø rsler af nedskriv ning er, m ens u dv ikling en i å rets tredje kv artal h ar v æ ret so m f o rv entet. Alm. B rand B ank er h v erken direkte eller indirekte ekspo neret på su b prim e m arkedet. B ankens akku m u lerede nedskriv ning er/ h ensæ ttelser på u dlå n o g g arantier u dg jo rde m io.kr. u ltim o tredje kv artal D et sv arer til en akku m u leret nedskriv ning s- pro c ent på 0,5 m o d 0,8 u ltim o tredje kv artal B alanc e U d- og indl å n sa m t ga ra ntier U dlå nspo rtef ø ljen ø g es f o rtsat, b landt andet so m f ø lg e af den f o rtsatte su c c es m ed u dlå n til pro jektf inansiering, inv estering sku nder o g landb ru g sku nder. B anken h ar i intro du c eret eg entlig drif ts- o g anlæ g sf inansiering af m indre o g m ellem sto re erh v erv sv irkso m h eder o g h ar etab leret en ræ kke ny e eng ag em enter til dette ku ndeseg m ent. B ankens u dlå n u dg jo rde 1 7,0 m ia.kr. u ltim o tredje kv artal 2 007, h v ilket er en stig ning på 4,0 m ia.kr. eller 3 0 % i f o rh o ld til u ltim o tredje kv artal Væ ksten i b ankens u dlå n er tilf redsstillende o g skal ses på b ag g ru nd af b ankens strateg i o m at f o ku sere på u dv alg te seg m enter o g sam tidig h av e en kendt o g m o derat risiko. g t S i de 1 2 af 3 1

13 m B ankens indlå n u dg jo rde 1 0,5 m ia.kr. u ltim o tredje kv artal 2 007, h v ilket er en stig ning på 0,4 m ia.kr. i f o rh o ld til u ltim o tredje kv artal B ankko nc ernens u dlå n - det v il sig e inklu siv e m ino riteter - u dg jo rde 1 6,2 m ia.kr. u ltim o tredje kv artal, h v ilket er en stig ning på 3,9 m ia.kr. i f o rh o ld til u ltim o tredje kv artal G æ l k m ø g u b g æ ø g f m u o 2 m u o 2 d til reditinstitu tter So et resu ltat af den ede dlå nsaktiv itet er ankens ld til kreditinstitu tter et ra 6,4 ia.kr. ltim tredje kv artal 006 til 7,9 ia.kr. ltim tredje kv artal 007. K a p ita l B ankens eg enkapital u dg jo rde 1,4 m ia.kr. u ltim o tredje kv artal D en sam lede b asiskapital u dg jo rde 1,8 m ia.kr., m ens b ankens so lv enspro c ent u dg jo rde 1 0,4. K ernekapitalpro c enten u dg jo rde 7,5. T ilsv arende u dg jo rde b ankko nc ernens eg enkapital 2,0 m ia.kr. u ltim o tredje kv artal 2 007, m ens b asiskapitalen u dg jo rde 2,3 m ia.kr. So lv enspro c enten v ar 1 2,2, m ens kernekapitalpro c enten v ar 9,6. V æ sentli g e b eg i v enh ed er L ik v iditet D er h ar i tredje kv artal v æ ret en b ety delig u ro på de f inansielle m arkeder. D et h ar m edf ø rt, at no g le c entralb anker h ar tilf ø rt m arkederne ekstra likv iditet. D et h ar ikke v æ ret tilf æ ldet i D anm ark. I planlæ g ning en af Alm. B rand B anks likv iditet o g f inansiering sg ru ndlag indg å r risiko en f o r f inansiel u ro. D erf o r o preth o lder b anken b å de en b u f f er af likv ide o g u ltralikv ide aktiv er sam tidig m ed, at f o rf ald af eg ne lå n spredes. Så ledes redu c eres risic iene v ed g enf inansiering b ety delig t. B anken u dny ttede f o rå rets lav e lå nerenter til at ref inansiere en eksisterende f ac ilitet o g ø g e så v el likv iditets- so m kapitalg ru ndlag et. I å rets f ø rste seks m å neder g ennem f ø rte Alm. B rand B ank en f o rh ø jelse af et eksisterende o b lig atio nslå n, u dstedte et ny t ansv arlig t lå n sam t o pto g et stø rre lå n v ia en internatio nal sy ndikering. U nder 1 0 % af b ankens eksisterende lå n f o rf alder inden f o r de næ ste 1 2 m å neder, o g ku n knap 2 5 % af lå nene skal ref inansieres indenf o r de næ ste 2 4 m å neder. So m f ø lg e af stig ning en i interb ankrenterne f o rv entes renteu dg if terne i f jerde kv artal at stig e. D et sky ldes, at alle b ankens lå nef ac iliteter h ar tre m å neders C ib o r so m b asisrente - enten direkte eller v ia sw aps. D a en del u dlå n er b aseret på indsku dsb ev isrenten, kan de f o rv entede ø g ede renteu dg if ter ikke u m iddelb art v ideref ø res til ku nderne. D e ø g ede renteu dg if ter i f jerde kv artal er derf o r å rsag til, at der f o rv entes en relativ lav indtjening i f jerde kv artal. B h m ø D h v æ m v æ b o g v f o m u anken ar i tredje kv artal arkedsf rt en attraktiv indlå nsrente. ette ar ret edv irkende til ksten i ankens indlå n iser, at det rtsat er lig t at tiltræ kke likv iditet på det priv ate indlå nsm arked. P a nteb rev e Alm. B rand B ank er en af de stø rre m arkedsdeltag ere på panteb rev sm arkedet m ed m ere end 2 0 å rs erf aring. B ankens aktiv iteter o m f atter b å de h andel m ed panteb rev e o g inv estering i panteb rev e f o r eg en reg ning. U ltim o tredje kv artal u dg jo rde b ankens eg enb eh o ldning af panteb rev e 1,0 m ia.kr. D ertil ko m m er en ekspo nering på 0,3 m ia.kr. v ia b ankens 1 6 % s ejerandel af Alm. B rand Panteb rev e A/ S. B ankens sam lede eg enekspo nering er så ledes 1,3 m ia.kr. sv arende til g o dt 7 % af b ankens sam lede u dlå nspo rtef ø lje. B ankens panteb rev saf deling f o retag er en g ru ndig kreditv u rdering af panteb rev e, der o m sæ ttes eller erh v erv es af b anken o g eg enb eh o ldning en b estå r prim æ rt af panteb rev e m ed pant i alm indelig e priv atb o lig er m ed en g o d sikkerh edsm æ ssig plac ering. Så ledes er g o dt 60 % af po rtef ø ljen plac eret indenf o r 8 0 % af ejendo m sv æ rdien o g indre end 1 % af po rtef ø ljen b estå r af panteb rev e m ed pantm æ ssig plac ering u d o v er ejendo m m ens h andelsv æ rdi. Sidstnæ v nte er ty pisk panteb rev slå n y det so m tillæ g sb elå ning til priv atku nder m ed skø nnet g o d tilb ag eb etaling s- ev ne. B anken b esidder ikke erh v erv spanteb rev e m ed en pantm æ ssig sikkerh ed u d o v er v æ rdien af pantet i f ri h andel. So m den ø v rig e ko nc ern er b anken h v erken direkte eller indirekte ekspo neret på det am erikanske su b prim e m arked. V æ k st i A l m. B ra nd H enton Alm. B rand K o nc ernens b ø rsm æ g lerf u nktio n - Alm. B rand H ento n - h ar i perio den o plev et en so lid v æ kst i h andelsaktiv iteterne, so m h ar b idrag et po sitiv t til v æ ksten i b ankens g eb y r- indtæ g ter. Væ ksten i indtjening en sky ldes dels et g enerelt h ø jt aktiv itetsniv eau på m arkedet dels, at b ankens b ø rsm æ g lerf u nktio n nu ig en er f u ldt o peratio nsdy g tig ef ter g eno pb y g ning en, der b lev indledt i S i de 1 3 af 3 1

14 M m B a sel I I ed h enb lik på at sty rke risiko - o g kapitalsty ring en inv esterer b anken b ety delig e resso u rc er i at b liv e g o dkendt so m IR B Fo u ndatio n-institu t f ra Pro jektet f o rlø b er tilf redsstillende. Fra u ltim o f o rv enter Alm. B rand B ank at anv ende de ny e kreditrisiko - m o deller til b eh andling af o m kring 65 % af u dlå nspo rtef ø ljen. I lø b et af f o rv entes o v er 9 5 % af u dlå nspo rtef ø ljen at b liv e b eh andlet i o dellerne. D et er b ankens f o rv entning, at pro jektet v il g iv e b ety delig e lang sig tede g ev inster o g så u d o v er kapitalb esparelser. C om p l ia nc e B anken h ar etab leret en u af h æ ng ig c o m plianc ef u nktio n, der skal m edv irke til at sty rke b ankens ko ntro l af m eto der o g pro c edu rer. B eslu tning en o m at etab lere en eg entlig c o m plianc ef u nktio n skal ses i ly set af im plem entering en af M ifid sam t et g enerelt ø nske o m at sty rke sikkerh eds- o g ko ntro lniv eau et i b anken. V æ k st i l ea singa k tiv iteterne B ankens datterselskab Alm. B rand Finans A/ S h ar i perio den o plev et en so lid v æ kst i selskab ets leasing aktiv iteter. D en ø g ede aktiv itet på leasing g iv er et h ø jere af kast end selskab ets rene f inansiering slø sning er, h v ilket er m ed til at u nderstø tte indtjening en tro ds et f aldende ny salg. Selskab ets nedskriv ning er på u dlå n o g tilg o deh av ender u dg jo rde å r til dato en indtæ g t på 2 4 m io.kr. m o d en indtæ g t på 9 m io.kr. i sam m e perio de Stig ning en sky ldes en po sitiv u dv ikling i b o niteten i selskab ets u dlå nspo rtef ø lje. F o rv entni ng er B anken f o rv enter f o rtsat et resu ltat f o r h ele f ø r skat i niv eau et m io.kr. D e ø g ede renteo m ko stning er i f jerde kv artal er indreg net i b ankens f o rv entning er til å rets resu ltat. M å let f o r b ankens u dlå nsv æ kst er sat o p f ra 1 6,5 m ia.kr. til 2 1,5 m ia.kr. i D ette sv arer sto rt set til en v æ kst på 1 00 % f ra strateg iens o pstart i S i de 1 4 af 3 1

15 BERETNING LIVSFORSIKRING Å r e M i o P m F I - - F æ t R l t - Æ l t t - - Æ l t b F o r s i i n g s i s r e s u l E R e s u l f ø r s R e s u l e f r s R e s u l s a m m e n s æ i n g R l t - R l t y y m v. - - Æ l t b R l t R l t - R e s u l f ø r s R e s u l e f r s H t t t E A t E p. E p. B 3. kvt. 3. kvt kvt kvt. t.kr ræ ier orsikringsy del ser nv est eringsafkast eft er rent efordel ing orsikringsm ssige drift som kost ninger, i al esu at af genforsikring ndring i iv sforsikringsh ensæ el ser ndring i kol ekt iv onu sp ot ent ial e kr te kn k ta t 30 1 genkap it al ens inv est eringsafkast ta t ka t Skat ta t te ka t 30 8 ta te ts tn esu at af om kost ninger esu at af inv est ering St rkel se af del sesgarant i ndring af kol ekt iv onu sp ot ent ial e isikoresu at esu at af genforsikring ta t ka t Skat ta t te ka t 30 8 ensæ el ser il forsikringskont rakt er genkap it al kt iv er i al genkap it al forrent ning fø r skat a. 18% 14% 11% 7% 7% genkap it al forrent ning eft er skat a. 14% 10% 7% 6% 6% onu sgrad 4, 2% 3, 8% 4, 2% 3, 8% 4, 7% I n ve s te r i n g s a f ka s t a f ku n d e m i d l e r i l i vs f o r s i kr i n g kvt P e r i o d e n s A f ka s t M i o.kr. a f ka s t i p c t. R ent eb æ rende akt iv er , 3% K ap it al andel e 55 7, 1% G ru nde og b y gninger 75 5, 4% O m kost ninger v ed inv est eringsv irksom h ed - 16 I a l t , 1% Resultat R esu ltatet f ø r skat u dg jo rde 3 9 m io.kr. i tredje kv artal sv arende til resu ltatet f o r sam m e perio de Fo r å rets f ø rste tre kv artaler u dg jo rde resu ltatet f ø r skat 73 m io.kr. m o d 64 m io.kr. i R esu ltatet er tilf redsstillende. Princ ipperne f o r eg enkapitalf o rrentning er æ ndret m ed v irkning f o r å ret 2 007, så ledes at eg enkapitalen kan f o rrentes m ed S i de 1 5 af 3 1

16 m inv estering saf kastet på eg enkapitalens aktiv er tillag t et risiko tillæ g på 0,5 % af de g ennem snitlig e liv sf o rsikring sh ensæ ttelser inklu siv ko llektiv t b o nu spo tentiale, sam t det f u lde o m ko stning sresu ltat f o r eg en reg ning o g 2 5 % af risiko resu ltatet f o r eg en reg ning. R esu ltatet f o r tredje kv artal b ety der, at det sam let f o r å rets f ø rste tre kv artaler h ar v æ ret m u lig t at tag e det f u lde risiko tillæ g. B ag g ru nden h erf o r er b landt andet det po sitiv e inv estering sresu ltat i tredje kv artal so m f ø lg e af et f ald i renten siden h alv å ret. Sky g g eko nto en, der v ed h alv å ret u dg jo rde 1 0 m io.kr., er så ledes ig en nedb rag t til nu l. R esu ltatet i tredje kv artal sv arer til en f o rrentning af eg enkapitalen f ø r skat på 1 8 % p.a. m o d en f o rrentning på 1 4 % p.a. i sam m e perio de i Fo r å rets f ø rste tre kv artaler sv arer resu ltatet til en f o rrentning f ø r skat på 1 1 % p.a. m o d en f o rrentning på 7 % p.a. i sam m e perio de P ræ m ier B ru tto præ m ierne u dg jo rde m io.kr. i tredje kv artal m o d m io.kr. i sam m e perio de 2 006, sv arende til en stig ning på 2 1 %. Fo r å rets f ø rste tre kv artaler u dg jo rde b ru tto præ m ierne m io.kr. m o d 4 61 m io.kr. i sam m e perio de 2 006, sv arende til en stig ning på 6 %. E n del af å rets stig ning kan h enf ø res til eng ang sindb etaling er, so m f o r å rets f ø rste tre kv artaler u dg ø r i alt 52 m io.kr. m o d 3 7 m io.kr. i sam m e perio de Præ m ieu dv ikling en i ko nc ernens liv sf o rsikring sselskab sv arer til f o rv entning erne o g af spejler ko nc ernens strateg i, h v o r en stadig stø rre del af pensio nso psparing en skal ske i Alm. B rand s Inv estering so rdning, so m etab leres i Alm. B rand B ank. D e sam lede indb etaling er til pensio ner inklu siv e inv estering so rdning er i b anken o g præ m ieindtæ g ter i liv sf o rsikring sselskab et u dg jo rde 2 01 io.kr. i tredje kv artal Fo r å rets f ø rste tre kv artaler u dg jo rde indb etaling erne 62 9 m io.kr. m o d 565 m io.kr. i sam m e perio de 2 006, sv arende til en stig ning på 1 1 %. I nv esteringsa fk a st Fo r å rets f ø rste tre kv artaler b lev af kastet - f ø r pensio nsaf kastskat m en ef ter f inanso m ko stning er - af inv estering saktiv er tilh ø rende ku nderne neg ativ t m ed 1 0 m io.kr., sv arende til et af kast på -0,1 % ( -0,1 % p.a.). I sam m e perio de b lev af kastet neg ativ t m ed 3 m io.kr. D et ab so lu tte af kast er neg ativ t på v irket af den stig ende rente, m ens ku rsreg u lering erne i v æ sentlig t o m f ang m o dsv ares af et lav ere h ensæ ttelseskrav. I f o rh o ld til det o pstillede sam m enlig ning sg ru ndlag er af kastet tilf redsstillende. Af kastet af inv estering saktiv erne tilh ø rende eg enkapitalen u dg jo rde f o r å rets f ø rste tre kv artaler 2 2 m io.kr., sv arende til et af kast på 2,0 % ( 2,6 % p.a.) m o d et af kast på 1 7 m io.kr. i sam m e perio de Forsik ringsu db eta l inger Fo rsikring su db etaling erne i tredje kv artal u dg jo rde 2 02 m io.kr. m o d 1 56 m io.kr. i Stig ning en kan h enf ø res til et ø g et o m f ang af tilb ag ekø b. Fo r å rets f ø rste tre kv artaler u dg jo rde f o rsikring su db etaling erne 661 m io.kr. m o d 53 8 m io.kr. i sam m e perio de L iv sforsik ringsh ensæ ttel ser O pg ø relsen af liv sf o rsikring sh ensæ ttelserne sker ef ter et m arkedsv æ rdiprinc ip m ed b eny ttelse af et f o rv entet c ash f lo w disko nteret m ed den af Finanstilsy net o f f entlig g jo rte renteku rv e. I tidlig ere å r er 1 0-å rs-pu nktet på renteku rv en b eny ttet. So m f ø lg e af stig ende renter er de sam lede h ensæ ttelser f o r å rets f ø rste tre kv artaler f aldet m ed m io.kr., h v o raf 3 9 m io.kr. kan h enf ø res til o v erg ang en til renteku rv e. K ol l ek tiv t b onu sp otentia l e Fo r å rets f ø rste tre kv artaler er det ko llektiv e b o nu spo tentiale redu c eret m ed 4 4 m io.kr. til i alt m io.kr., sv arende til en b o nu sg rad på 4,2 %. Faldet kan h enf ø res til stig ning en i renten. O m k ostninger O m ko stning erne til erh v erv else o g adm inistratio n u dg jo rde 1 8 m io.kr. i tredje kv artal m o d 1 8 m io.kr. i sam m e perio de Fo r å rets f ø rste tre kv artaler u dg jo rde o m ko stning erne 60 m io.kr. m o d 58 m io.kr. i sam m e perio de D e sam lede o m ko stning er i lig g er på niv eau m ed det f o rv entede. Stig ning en i f o rh o ld til kan h enf ø res til ø g ede erh v erv elseso m ko stning er, m ens adm inistratio nso m ko stning erne er f aldet. O m k ostnings- og risik oresu l ta t O m ko stning sresu ltatet, so m er f o rskellen m ellem o pkræ v ede o m ko stning sb idrag o g f aktiske o m ko stning er, b lev neg ativ t m ed 1 m io.kr. f o r å rets f ø rste tre kv artaler D et er m å let, at der skal v æ re b alanc e i o m ko stning sresu ltatet. R isiko resu ltatet, so m er f o rskellen m ellem o pkræ v ede præ m ier til risiko dæ kning o g de S i de 1 6 af 3 1

17 f u b m m 3 8 m D aktiske dg if ter til erstatning er, lev i sam e perio de po sitiv t ed io.kr. et er tilf redsstillende. B alanc e E g enkapitalen i Liv ko nc ernen u dg jo rde 8 79 m io.kr. v ed u dg ang en af tredje kv artal So lv ensdæ kning en u dg jo rde v ed u dg ang en af tredje kv artal i alt %. V æ sentli g e b eg i v enh ed er E E m 2 m o m f f o D o m m g D o o g f g g m u h f o f o o E U E v f o F-dom F-do sto len af sag de i janu ar 007 do i sag en de danske radrag sreg ler r pensio nsindb etaling er. en ik anm ark im d, astslo, at der skal iv es lig ed r skattef radrag r rdning er etab leret i pensio nsinstitu tter i andre -lande. t lo rslag til æ ndring af pensio nsaf kastb eskatning slo v en o g pensio nsb eskatning slo v en b lev f rem sat i b eg y ndelsen af o kto b er m å ned i å r. D et er f o rtsat v u rdering en, at æ ndring erne i lo v g iv ning en v il b ety de v æ sentlig e inv estering er f o r at tilpasse IT - sy stem er m.v. D et er derim o d ikke f o rv entning en, at det v il f å v æ sentlig indf ly delse på ko nku rrenc e- situ atio nen. F o rv entni ng er D f o u æ 1 m f o h 2 er rv entes ndret et resu ltat på 00 io.kr. r ele 007. R esu ltatet af h æ ng er i b ety delig g rad af u dv ikling en i renteniv eau et, u dv ikling en på ejendo m sm arkedet o g u dv ikling en på aktiem arkederne. S i de 1 7 af 3 1

18 W BERETNING ØVRIGE AKTIVITETER K j ø b enh av nsk e Re R esu ltatet f o r tredje kv artal b lev et o v ersku d f ø r skat på 1 5 m io.kr. m o d 1 4 m io.kr. i sam m e perio de å ret f ø r. Å r til dato b lev resu ltatet f o r et o v ersku d f ø r skat på 54 m io.kr. m o d 4 6 m io.kr. i sam m e perio de å ret f ø r. D f o æ h f o u 1 m u o 2 e rsikring sm ssig e ensæ ttelser r eg en reg ning dg jo rde,1 ia.kr. ltim tredje kv artal 007. D er er f o rtsat sto r u sikkerh ed o m o pg ø relsen af en ræ kke indtru f ne b eg iv enh eder, h eru nder o rld T rade C enter skaden. R isic iene er nø jere b eskrev et i ko nc ernens å rsrappo rt f o r E g enkapitalen i K jø b enh av nske R e, sv arende til den b o g f ø rte v æ rdi af inv estering en i Alm. B rand A/ S, u dg jo rde 2 50 m io.kr. v ed u dg ang en af tredje kv artal Fo rv entning erne til å rets resu ltat f asth o ldes til et o v ersku d på 70 m io.kr. A nd et Andre ø v rig e aktiv iteter b estå r af ko nc ernu dg if ter, reg u lering af eg ne aktier m v. ø v b m u f ø 1 m m o o v 2 m 2 Å b u 2 m m o u 1 9 m m 2 R m f o Andre rig e aktiv iteter i ko nc ernen idrag er ed et ndersku d r skat 6 io.kr. d ersku d på io.kr. i 006. r til dato lev resu ltatet et ndersku d på 5 io.kr. d et ndersku d på io.kr. i sam e perio de 006. esu ltatet er so rv entet. Fo rv entning erne til å rets resu ltat f ø r skat f asth o ldes til et u ndersku d på 3 0 m io.kr. F o rv entni ng er Fo rv entning erne resu ltatet af de sam lede ø v rig e aktiv iteter f asth o ldes m ed et o v ersku d på 4 0 m io.kr. S i de 1 8 af 3 1

19 m LEDELSESPÅTEGNING B esty relse o g direktio n h ar dag s dato b eh andlet o g g o dkendt kv artalsrappo rten f o r Alm. B rand A/ S f o r perio den 1. janu ar til 3 0. septem b er K o nc ernreg nskab et af læ g g es i o v erensstem m else m ed IAS 3 4 Præ sentatio n af delå rsrappo rter so m er g o dkendt af E U, o g kv artalsreg nskab et f o r m o derselskab et af læ g g es i o v erensstem m else m ed Lo v o m Finansiel Virkso m h ed sam t danske reg nskab sv ejledning er. K v artalsrappo rten er h eru do v er u darb ejdet i o v erensstem m else m ed y derlig ere danske o ply sning skrav f o r b ø rsno terede f inansielle selskab er. Vi anser den v alg te reg nskab spraksis f o r h ensig tsm æ ssig, så ledes at kv artalsrappo rten g iv er et retv isende b illede af ko nc ernens o g o derselskab ets aktiv er, passiv er o g f inansielle stilling pr septem b er sam t af resu ltatet af ko nc ernens o g m o derselskab ets aktiv iteter o g ko nc ernens peng estrø m m e f o r perio den 1. janu ar til 3 0. septem b er D i rek ti o n K ø b enh av n, den 2 0. no v em b er S ø ren B o e M o rtensen H enri k N o rd am Admi ni s t re re nde di re k t ø r V i ce admi ni s t re re nde di re k t ø r B esty relse K ø b enh av n, den 2 0. no v em b er C h ri sti an N. B. U lri c h J ø rg en H. M i k k elsen B o ri s N. K j eld sen F o rmand N æ s t f o rmand N i els K o f o ed J ø rg en S. L arsen H enri k S tenb j erre S usanne L arsen L o ne C lausen H enni ng K af f k a S i de 1 9 af 3 1

20 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS KONCERNEN K o nc ernreg nskab et af læ g g es i o v erensstem m else m ed IAS 3 4 Præ sentatio n af delå rsrappo rter sam t de krav so m, Lo v o m Finansiel Virkso m h ed o g K ø b enh av ns Fo ndsb ø rs stiller til delå rsrappo rter f o r b ø rsno terede f inansielle selskab er. Anv endelsen af IAS 3 4 m edf ø rer, at rappo rten er m ere b eg ræ nset end af læ g g else af en f u ldstæ ndig å rsrappo rt. K v artalsrappo rten f o r m o derselskab et af læ g g es i o v erensstem m else m ed Lo v o m Finansiel Virkso m h ed, h eru nder b ekendtg ø relse o m f inansielle rappo rter f o r f o rsikring sselskab er o g tv æ rg å ende pensio nskasser sam t danske reg nskab sv ejledning er. Anv endt reg nskab spraksis f o r ko nc ernreg nskab et er u æ ndret i f o rh o ld til å rsrappo rten f o r Anv endt reg nskab spraksis f o r m o derselskab et i ø v rig t er b eskrev et i tilkny tning til m o derselskab ets kv artalsrappo rt, jæ v nf ø r sæ rskilt af snit i næ rv æ rende rappo rt. K v artalsrappo rten f o r tredje kv artal er ikke rev ideret. S i de 2 0 af 3 1

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - I nv e s t o re r Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e Alm.

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 5 - I nv e s t o re r Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e Alm.

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året 1970-71 KJPFpn Beretning om Skagen kommunale skolevasen for 1970-71 v ed stadsskoleinspektør Svend Biskjær Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekom

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Side 3 af 23 A l m. B r a n d A / S D e l å r s r a p p o r t f o r f ø r s t e k v a r t a l 2 0 0 5 Side 4 af 23 Hoved- og nøgletal Å M i o 2 0 0 5 2 0 0 4 2 0 0 4 1. kvartal 1. kvartal re t. kr. HOVEDTAL

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - P re s s e Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e De fem mål

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

I n v e s t e r i n g s f o r e n i n g e n A l m. B r a n d I n v e s t F o r e n k l e t f æ l l e s p r o s p e k t p r. 1. j a n u a r 2 0 0 7 f o r a f d e l i n g e r n e S t o c k P i c k i n g

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e

Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e Alm. Brand A/S 1. h alv å r 2 0 0 5 - I nv e s t o r Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e Alm. Brand

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

ALM. BRAND A/S. Alm. sund fornuft DELÅRSRAPPORT BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 ALM.SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S. Alm. sund fornuft DELÅRSRAPPORT BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 ALM.SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 Midtermolen 7, 2100 København Ø, CVR-nr. 77 33 35 17 Alm. sund fornuft WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT M I n d h o l d s f o r

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

M Investeringsforeningen A l m. B ra nd Invest M id term ol en 5 2 1 0 0 K ø b enh a vn Ø Telefon 3 5 4 7 6 8 3 0 Telefa x 3 5 4 7 7 0 4 0 w w w. a lm b r a nd -i nv es t. d k K ø b e n h a v n s F o n

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen P o l it ik f o r k v a l it e t i u n d e r v is n in g e n Hvordan udvikler vi vores skole, så den bliver endnu bedre? Vedtaget af Hovedbestyrelsen 9/5-2015 Indholdsfortegnelse 2 Politik for kvalitet

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN V E D stadsskoleinspektør S v e n d B iskjæ r ~],a og b p ig e r i d e n n ye g y m n a s tik s a l Skagen skol ekommission: (d.

Læs mere

Register. I. Forholdet til kunderne

Register. I. Forholdet til kunderne Register I. Forholdet til kunderne B efo rd rin g a f d a g b la d e, re g le m e n t V, a fs n it 3.1.5... 225 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t.... 113, 143, 195 B re v p o s tta k s t, re tte

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget 22. september 2005 Side 1 af 7 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Plan og Miljøudvalget torsdag den 22. september 2005 kl. 14.00 i mødelokale udvalgsværelset Mødedeltagere: F inn V

Læs mere

Aktieavancebeskatningsloven 19. december 2005 V E D T A G N E L O V E A k t i ea v a n c eb es k a t n i n g s l o v en L 7 8 v ed t a g et a f F T d en 1 6. d ec em b er 2 0 0 5 F olket inget har nu v

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 9. maj 2001 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Onsdag den 9. maj kl. 18.30 i mødelokale 3 Mødedeltagere: Grethe Olsen, D ann Eland, K urt Jensen, K

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Landinspektørens M ed d ele ls e s b la d Den danske Landinspektø rforening Lindevangs A llé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 Hjemmeside: w w w.ddl.org e-m ail:ddl@ ddl.org Fax: 38 86 02 52 R edaktion

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e da ktion og a n n o nce ekspedition samme sted. R e d a k tio n : la n

Læs mere

Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsf o rsi kri ng N r 5 1 5 3 5153 S æ l g e r a n s v a r S id e 2 I nd h o ld sf o rt egnelse S id e 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 H vem er dæ k k et 4 2

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystturismen Information om rapportens -7.300 datagrundlag km. potentiale Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystovernatninger i Danmark Kystturisterne i Danmark vælger primært feriehuset og camping

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings Center har registreret

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

BRAND A/S DELÅRSRAPPORT

BRAND A/S DELÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT M I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Oversigter

Læs mere

Alvorlig konflikt med skole

Alvorlig konflikt med skole Alvorlig konflikt med skole Om samarbejdsproblemer S p ø r g s m å l : He j Je g ha r e t s æt tvilling e r på 8 å r, s o m g å r i 1. kla s s e på e n fo lke s ko le. De t he dde r s ig, a t s ko le n

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen B E R E T N IN G for 1972-73 v ed s k o le d ire k tø r S v e n d B isk jæ r Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen fra 1. juni 1970 V a lg t a f b y rå

Læs mere

Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference november 2009

Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference november 2009 Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference 2009 Emma Gad gider lederne! Oplæg ved Jan Nielsen Production Manager Leif Christiansen Miljø- og Kvalitetschef Daglig arbejdsmiljøleder Emma Gad gider lederne!

Læs mere

UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012

UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012 UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012 Limforsyningsenheder - Membranpumper - Stempelpumper - Trykfødebeholder - Styringer - Limfordeler, slanger og tilbehør Koldlimspistoler til stribe,

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Ribe VVS Service A/S Gyldigt til og med: 16. november 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2013) Skala: Tidsfrister

Læs mere

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL,

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL, 4. Rabudgt vd. indkøb ti bødfabikkn. Budgtt vd. tabing dift af fabikkn Høvdtnvj 47-49. Di f EL, t vd. bygningvdighod, va, afgift foiking. 575.550. O by - V - E - V - S B ø gning: ntiati jvf. bygningkav

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: VIDA BYG A/S Gyldigt til og med: 8. august 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2012) Skala: Tidsfrister Mangler

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Jens Kristiansen Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Om rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene 1) Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 F o ro rd... 13 In

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å LANDINSPEKTØRENS M EDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n ce e k sp e d itio n samme sted. R e d a k tio

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85.

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 04-10- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. A har den 15. marts 2011 rettet henvendelse til

Læs mere

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER R E G IS TR A TU R OVER KIRKEBØGER BIND 11 S O G N E -N U M R E N E 6 2 7-6 5 8 LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER K O R R E K T U R -U D S K R IF T L A N D S A R K IV E T

Læs mere

Betingelser Husforsikring Husforsikring N y v æ rd iforsikring for 1 og 2 fa m il ie h us N r 5 3 0 1 I nd h ol d sfort e gne l se S i d e 2 1 Fæ l l es est em m el ser 1 S ikrede 3 2 R isiko f o randring

Læs mere

DE 1 PCT. RIGESTE BETALER 8,6 PCT. AF ALLE SKATTER OG AFGIFTER SVARENDE TIL 60 MIA. KR. EN STIGNING FRA 7,4 PCT. I 2001

DE 1 PCT. RIGESTE BETALER 8,6 PCT. AF ALLE SKATTER OG AFGIFTER SVARENDE TIL 60 MIA. KR. EN STIGNING FRA 7,4 PCT. I 2001 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg 22. august 2016 DE 1 PCT. RIGESTE BETALER 8,6 PCT. AF ALLE SKATTER OG AFGIFTER SVARENDE TIL 60 MIA. KR. EN STIGNING

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Indholdsfortegnelse g g u S k E l e k t r i s k s i k k e r h e d S i k k e r h e d v e d i n s t a l l a t i o n e n S i k k e r h e d v e d r e n g ø r i n g e n S æ b L C D k æ E l l l P l a c e r i

Læs mere

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SO RØ BEKLÆDNINGSOPLAG 1ste Kl.s Skrædderi. A lt i Herreekvipering. Uniform er til Sorø Akademi altid bedst og billigst. J. M. POHL's Eftf. Telf.

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND RI3EGADE 13 0 79 SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND 45. AARGANG 1960 NUMMER 9. NOVEMBER D en gam le Hovslag, råb og piskesmæld, knirkende kareter, liv og fart fra gry til kvæld gennem mange

Læs mere

Hjælp til min datter med dyspraksi

Hjælp til min datter med dyspraksi Hjælp til min datter med dyspraksi Om støtte til elev med dyspraksi S p ø r g s m å l : Je g hå be r virke lig, a t I ka n g ive m ig e t g o dt rå d ve dr. m in da tte rs s ko le g a ng, da je g e r s

Læs mere

Landsbykommissionen delbetænkning 2. befolkning og offentlig service

Landsbykommissionen delbetænkning 2. befolkning og offentlig service Landsbykommissionen delbetænkning 2 befolkning og offentlig service Betænkning nr. 927 Maj 1981 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1980 890 B ørneteater og opsøgende teater 891 Redegørelse om R

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r Rester I. Udsendelser T j e n e s te d o k u m e n te r side B r e v p o s tt a k s t... 13, 63, 197 Checkvejledning... 125, 217 D SB K øreplan...... 103, 183 Erindringsliste for p o stk o n to re r...

Læs mere

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND ADR HR W E D E G E RIBEGADE 18 0 79 SO R A 1V ER B IA D ET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 39. AARGANG 1954 NUMMER 7. JULI Bogen for Dem! SVEND HANSEN BANKKREDITTENS GRUNDLAG En samlet og bearbejdet

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 6. juni 2000 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Tirsdag den 6. juni 2000 kl. 16.30 i mødelokale nr. 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

TRÆFFEREN. 1. maj. Fyraftensmøde. Arbejdsmiljø i kroner og ører. Generalforsamling i 3F Esbjerg

TRÆFFEREN. 1. maj. Fyraftensmøde. Arbejdsmiljø i kroner og ører. Generalforsamling i 3F Esbjerg Nr. 01 2016 TRÆFFEREN 1. maj Fyraftensmøde Arbejdsmiljø i kroner og ører Generalforsamling i 3F Esbjerg Overenskomst lyttemøde med gruppeformand Industrigruppen Mads Andersen 03 05 06 11 12 3F til Vestkystløbet

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør landinspektøren s meddelelsesblad sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør adresse Bredgade 45 B, 1260 København K. indhold Overenskomst mellem

Læs mere

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o... 235 B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t... 1 7 9 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t...

Læs mere

APV - skolepraktikelever maj/juni 2015 (d.26/5)

APV - skolepraktikelever maj/juni 2015 (d.26/5) APV - skolepraktikelever maj/juni 2015 (d.26/5) Publiceret af Hanne Bonne Brusgaard 01 september 2015 klokken 16:09 Powered by Enaly zer Side 1 Svar status Ikke sv aret Af v ist Uf uldstændig Gennemf ørt

Læs mere

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft Frank Hvam på spanden i tv-serien K lovn (framegrab). Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn A f Julie Hornbek Toft F r a n k H v a m s æ tte r s i g p å h u g o v e

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Notat. Udviklingen i hjemmeplejen.

Notat. Udviklingen i hjemmeplejen. SOCIAL OG SUNDHED Dato: 2. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 3495 Fax. dir.: 4477 2711 E-mail: Pension@balk.dk Kontakt: Pernille Hvilsted Udviklingen i hjemmeplejen. Notat Hjemmeplejen gennemførte 1. februar

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5.

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. RIBEGADE 18 0 7 9 SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. M A J dette er vort og værd at værne om B O G T R Y K K E R I E T S E L A N D I A. F Æ L L

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

Faktureret elsalg (GWh)

Faktureret elsalg (GWh) Notat Elprisstatistik første halvår 217 I nærværende notat gives en kort beskrivelse af Energistyrelsens elprisstatistik for erhvervskunder for første halvår 217. Denne statistik er baseret på indberetninger

Læs mere

LEGOLAND Billund Resort i samarbejde med LEGOLAND Billund Resort

LEGOLAND Billund Resort i samarbejde med LEGOLAND Billund Resort af: LEGOLAND Billund Resort i samarbede med LEGOLAND Billund Resort Forestil dig en verden bygget af 60 millioner LEGO klodser. Oplev Skandinaviens største indendørs vandland. Sig he til 40 brølende løver.

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 24/2007

Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 24/2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 24/2007 Silkeborg, den 16. august 2007 Rapport for 1. halvår 2007 Resumé ITH Industri Invest A/S (ITH) har

Læs mere

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØBENHA V NS UNIV ERSITET V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T NØ R R E G AD E 10 1165 K B H. K F akultet Vejledning s enhed K ontaktpers

Læs mere

Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet

Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet Formål At løfte Danmarks to nationale cykelruter Vestkystruten (Rudbøl-Skagen) og Berlin-København (den danske del)

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

Generalforsamlingerne 1987

Generalforsamlingerne 1987 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Oen danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n c e e k sp e d itio

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere