Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer"

Transkript

1 Jens Kristiansen Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Om rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene 1) Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013

2 F o ro rd In tro d u k tio n Det danske arbejdsm arked og EU System skifte eller justering al'aftalem odellen Bogens problem stilling, m etode og m a te ria le System atik og in d h o ld Del 1. A ftalem o d ellen og den eu ro p æ isk e in te g ratio n sp ro c es K ap itel 1. D et kollektive o v eren sk o m stsy stem In d le d n in g D et selvregulerende overen sk o m stsy stem Den processuelle lo v ra m m e M æ gling og lovindgreb i arb e jd sk o n flik ter D et sam fundsøkonom iske a n s v a r De forhandlede lø n -o g a rb e jd sv ilk å r Den kollektive fo rhandlingskultur De kollektive overenskom sters lø n sy ste m e r L ønm odtagerrettigheder og m obilt arb e jd sm a rk e d Fleksible o p sig e lse sv ilk å r U denforstående arbejdsgivere og lønm odtagere O verenskom stdæ kningen på det danske arbejdsm arked D en udenforstående arbejdsgivers stilling Den udenforstående lø n m o d tag e r Det fagretlige konfliktløsningssystem O rganisationernes egen k o n flik tlø sn in g De fagretlige o r g a n e r K ap itel 2. S tate n s rolle på a r b e jd s m a r k e d e t I. In d led n in g

3 2. Løn- og arbejdsvilkår i an sæ tte lse sfo rh o ld e t F unktionæ rloven og andre love for specifikke lø n m o d tag erg ru p p er Spredt lovgivning for alle lø n m o d ta g e re S ystem atisk lovgivning om arbejdsm iljøet på arbejdspladsen D agpengesystem et ved le d ig h e d Indkom stsikring ved ledighed D agpengeret og ansæ ttelsestryghed A ktivering og jobm obilitet Det sociale try g h e d ssy ste m Den brede vifte a f sociale y d e ls e r Den skattefinansierede sociale tryghed O verenskom stparternes stigende sociale a n s v a r K a p itel 3. A ftalem o d ellen og e u ro p æ isk in te g ra tio n In d le d n in g R ollefordelingen i aftalem odellen Lovgivningsm agten og overenskom stparterne L ovgivningsm agten og dom stolene O verenskom stparterne og dom stolene E U s politiske integrationsproces D et generelle grundlag for E U s reg u lerin g sk o m p eten ce E U s kom petence på arbejdsm arkedet A rbejdskraftens fri bevæ gelighed Forbedring a f le v e -o g a rb e jd sv ilk å r K oordinering a f de nationale beskæ ftigelsespolitikker D en danske stats ansvar for lø n -o g arbejdsvilkår E U s retlige in te g ratio n sp ro c es E U -D om stolens rolle Fortolkning a f E U s re tsg ru n d la g a) D et generelle fortolkningsparadigm e b) U dvikling a f generelle E U -retlige p rin c ip p e r K ontrol a f national r e t a) T raktatbrudsproceduren b) Den præ judicielle p ro c e d u re D anske dom stoles rolle i EU -relaterede sager Det retlige grundlag for dom stolenes brug a f EUr e tte n D om stolenes rolle i EU -arbejdsretlige sager

4 1 Indholdsfortegnelse Del 2. F ri bevæ gelighed fo r a rb e jd s k ra ft K ap itel 4. V a n d re n d e a rb e jd sta g e re In d le d n in g A rbejdstagernes frie b ev æ g elig h ed R etsgrundlaget D om stolens p r a k s is D om stolens generelle r o lle D om stolens fortolkningsstil D om stolens kontrol a f national r e t A rbejdstagerstatus og lig e b eh andlin g D et EU -retlige arbejdstagerbegreb Beskæ ftigelsens art og om fang O phold med andet hovedsigte end arbejde Status efter arbejdsophør Forbud m od fo rsk elsb eh an d lin g Løn- og arb e jd sv ilk å r Sociale fordele a) G enerelt om retten til sociale fordele b) Sæ rligt om arbejdstagere med bopæl i hjem landet R etten til at søge arbejde i andre la n d e R etten til at søge arbejde i andre E U -la n d e Retten til sociale y d e ls e r O pholdsdirektivet D om stolens p ra k s is K ap itel 5. U d sta tio n e re d e lø n m o d tag e re In d le d n in g V andrende arbejdstager contra udstationeret lø n m o d tag e r T ra k ta tg ru n d lag e t U dstationeringsdirektivet D om stolens praksis om udstationeringsdirektivet Forholdet m ellem traktaten og udstationeringsdirektivet U dstationeringsdirektivets indhold og ræ k k e v id d e K redsen a f lø n -o g a rb e jd sv ilk å r Kontrol m ed arb ejd sfo rh o ld en e B eskyttelse a f faglige g ru n d re ttig h e d er Faglige rettigheders status i E U -re tte n D om stolens afgørelse i Laval-sagen K om m issionens forslag til nye r e g le r

5 4. 1. Forslag til en konfliktforordning F orslag til et håndhæ velsesdirektiv U dstationerede og sociale ydelser Den udenlandske serviceyders position Den udstationerede lønm odtagers position K a p itel 6. D en frie bev æ g elig h ed og a fta le m o d e lle n In d le d n in g Den frie adgang til det danske arbejdsm arked D et udlæ ndingeretlige u d g a n g s p u n k t E U -borgeres ret til fri indrejse i D a n m a rk Ø get udbud a f arbejdskraft Løn- og arbejdsvilkår ved arbejde i D a n m a rk L ønm odtagere ansat a f danske v irk so m h e d e r Den arbejdsretlige lovgivning Det kollektive o v ere n sk o m stsy stem L ønm odtagere udstationeret a f udenlandske virk so m hed er U dstationeringsloven a) Løn- og a rb e jd sv ilk å r b) Kontrol m ed løn- og arbejdsvilkårene (R U T ) O verenskom ster m ed udenlandske serviceydere a) K onfliktret over for udenlandske serviceydere b) O verenskom stpligter i forhold til underleverandører c) O verenskom ster m ed udenlandske v irk so m h e d e r U denlandske lønm odtageres adgang til soeiale y d e ls e r G enerelt om adgangen til sociale y d e ls e r K redsen a f vandrende a rb e jd sta g e re Eksport a f sociale ydelser til h je m la n d e t A rbejdsm arkedsrelaterede ydelser til arbejdssøgende D en udstationerede lønm odtagers adgang til sociale y delser Del 3. F o rb e d rin g a f leve- og a rb e jd sv ilk å re n e K ap itel 7. E U -h a rm o n ise rin g a f d e t a rb e jd s re tlig e o m r å d e In d le d n in g M edlem sstaternes traktatm æ ssige fo rp lig telser T raktatens lig e lø n sre g e l F æ llesskabspagten om lønm odtagernes grundlæ ggende rettigheder

6 2.3. C hartret om borgernes grundlæ ggende rettig h ed e r E U -harm onisering a f løn- og a rb e jd sv ilk å r E U s k o m p e te n c e Den fælles lovgiv n in g sp ro ced u re K redsen a f vedtagne d ire k tiv e r Forankringen i fæ llesskabspagten og c h a rtre t H ensynet til nationale forskelle G enerelt om hensyntagen til nationale fo rsk e lle A rbejdstidens tilrettelæ ggelse Forskelsbehandling på grund a f a l d e r Fleksible ansæ ttelsesform er O rganisationernes rolle i regel processen O rganisationernes rolle i arbejdsm arkedspolitikken O rganisationernes forhandlings- og aftaleret Iværksættelse a f a f ta le r D irektivbaserede a fta le r Selvstæ ndige a fta le r Den danske im plem enteringsm odel D et statslige ansvar for im p lem enterin g en D et forandrede retskildebillede Den kollektive forhandlingskultur Im plem enteringslovens subsidiæ re k a ra k te r Tvisteløsning i det fagretlige processystem K ap itel 8. E U -D om stolens rolle i a rb e jd sre tlig e sa g er In d le d n in g D om stolens generelle rolle Fortolkning a f E U -re g le r D et generelle fortolkningskoncept G rundlæ ggende principper contra nationale fo rs k e lle A ldersdiskrim ination a). A lm ent EU -retligt princip om ald ersd isk rim in atio n b) Legitim forskelsbehandling på grund a f a ld e r A rb e jd stid a) Retten til 4 ugers årlig betalt ferie b). Retten til en m aksim al ugentlig arbejdstid på 48 tim e r Fortolkning a f aftalebaserede d ire k tiv e r O rganisationernes indflydelse på fortolkningen

7 D om stolens fortolkning a f forhandlede d ire k tiv e r K ontrol a f nationale regler K ontrol a f national ret via præ judicielle s a g e r G enerelle udviklingslinjer i D om stolens praksis Stillingtagen til national ret A bstrakt contra konkret stillingtagen E U -ret til hinder for national r e t M edlem sstatens position i den præ judicielle procedure K rav til de nationale d o m s to le D irekte anvendelse a f EU -regler E U -konform fortolkning a f nationale regler K ap itel 9. D an sk e d o m sto les p ra k sis i E U -a rb e jd sre tlig c sa g e r In d le d n in g Præ judicielle forelæ ggelser for EU -D om stolen P ræ judiciel forelæ ggelse som tvistepunkt m ellem parterne D om stolenes kriterier for o m der skal forelæ gges spørgsm ål E U -reglens relevans for sagens afgørelse K lar eller uklar E U -retstilstand Fortolkning contra anvendelse De forelagte sager for E U -D o m sto le n A ntallet a f danske forelæ ggelser De involverede parter De forelæ ggende d o m s to le De forelagte spørgsm åls k a r a k te r R egeringens position i s a g e r n e D om stolenes anvendelse a f E U -arbejdsretlige regler Form odning for E U -konform im plem entering Im plem enteringslove a) Lovforarbejders dalende b e ty d n in g b) Form ålets stigende betydning Im plem enteringsoverenskom ster K orrektion a f EU -stridige lovregler D om stolenes adgang til at korrigere E U -stridige lo v re g le r K orrektion a f diskrim inerende lo v re g le r a) K ønsdiskrim inerende graviditetsløn (funktionæ rlovens 7 ) b) A ldersdiskrim inerende fratræ delsesgodtgørelse (funktionæ rlovens 2 a, stk. 3)

8 K orrektion a f andre E U -stridige lovregler (ferielovens 13) K orrektion a f EU -stridige o v erensk o m streg ler K orrektion ved de alm indelige d o m s to le K orrektion ved de fagretlige organer a) K ønsdiskrim inerende re g le r b) Forskelsbehandling a f deltidsansatte og tidsbegræ nset ansatte D el 4. K o o rd in e rin g a f de n a tio n a le b esk æ ftig elsesp o litik k er K ap itel 10. K o o rd in e rin g a f de n atio n ale b esk æ ftig elsesp o litik k er In d le d n in g E U -fokus på arbejdsm arkedsreform er Den koordinerede beskæ ftigelsesstrategi Den generelle reform strategi B indende EU -regler om arbejdsm arkedsreform er E U s kom petence til at vedtage bindende re g le r R eform understøttende arbejdsretlige d ire k tiv e r R eform er a f E U s arbejdsretlige re g e ls æ t K oordinering a f m edlem slandenes b eskæ ftigelsespolitikker K oordinering a f beskæ ftigelsespolitikkerne Sam spillet m ed de økonom iske p o litik k e r L andespecifikke henstillinger om arb ejd sm ark edsrefo rm er Proceduren ved landespecifikke h en stillin g er Indholdet a f landespecifikke henstillinger H enstillinger og grundlæ ggende re ttig h e d e r R eform er a f den danske arbejdsm arkedsm odel R ollefordelingen i det danske refo rm a rb e jd e D anske refo rm in itia tiv e r Produktivitetsorienterede lø n sy ste m e r Fleksibel opsigelsesbeskyttelse Ø konom isk holdbare p en sio n ssy stem er S a m m e n fa tte n d e v u r d e r i n g D en danske aftalem odels karakteristika Den europæ iske integrationsproces E U s arbejdsm arkedspolitik E U -D om stolens rolle på arbejdsm arkedet D om stolens retsudviklende r o lle

9 D om stolens rettighedskontrollerende rolle L ovgivningsm agtens ansvar for løn- og a rb e jd sv ilk å r D en m oderate ju sterin g a f aftalem odellen A rbejdskraftens fri b e v æ g e lig h e d D et arbejdsretlige system D et sociale tryghedssystem F orbedring a f le v e -o g arb e jd sv ilk å re n e K oordinering a f de nationale b esk æ ftig elsesp o litik k er D om stolenes æ ndrede rolle på a rb e jd sm a rk e d e t D om stolenes retsskabende og rettighedskontrollcrende rolle D om stolenes sam arbejde m ed E U -D om stolen D om stolenes anvendelse a f E U -retten E U -konform retsudvikling EU -retlig kontrol a f lo v -o g o v ere n sk o m streg ler 447 a) K orrektion a f lo v e g le r b) K orrektion a f o v e re n sk o m stre g le r B ilag A - S ø g n in g a f d o m m e via E U -D o m sto len s h je m m e sid e B ilag B - E U -d o m m e m ed stillin g tag en til n a tio n a l r e t i d o m sk o n k lu sio n e n B ilag C - D an sk e d o m sto les a fv isn in g a f a t fo relæ g g e p ræ ju d ic ie lle sp ø rg sm å l fo r E U -D o m sto len B ilag D - D an sk e d o m sto les p ræ ju d ic ie lle fo re læ g g e lse r fo r EU - D o m sto len F o r k o r te l s e r O v e rsig t o v e r b o g en s t a b e l l e r L itte r a tu r lis te A fg ø re lse src g iste r S tik o r d s r e g is te r

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v.

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v. Register I. Udsendelser Tjenestedokumenter. R e g le m e n t I, n o t e r t i l... 15 R e g le m e n t X I I... 4 5 V e jle d n in g v e d k o n tro lle r in g a f b r e v b æ r e r d is t r i k t e r...

Læs mere

l e tte ls e r til tje n e s te d o k u m e n te r. Reglem ent I... 41. 159. 229. 315. O s t g ^ g ^...

l e tte ls e r til tje n e s te d o k u m e n te r. Reglem ent I... 41. 159. 229. 315. O s t g ^ g ^... Register I. U dsendelser T je n e s te d o k u m e n te r. Reglem ent IX B. M ateriel. F o rte g n e lse over teknisk m ateriel... Vejledning for b rev sam lere ved b re v sam lin g ssted er u den om deling

Læs mere

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI DAGGRY udkommer om Gud vil i Begyndelsen af hver Maaned eller hveranden. Det udgives af nogle Brødre i København og bæres økonomisk af gamle Sandheds-Venner.

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Stk. 5. Som strejke eller lockout betragtes det, hvis værksteder eller arbejdspladser system atisk affolkes eller efterhånden lukkes.

Stk. 5. Som strejke eller lockout betragtes det, hvis værksteder eller arbejdspladser system atisk affolkes eller efterhånden lukkes. "! # $%& ' ()!*+ -,. /(10. 2 (43 (1#! #657.28 (9!*2*/ /# :! # Da det er ønskeligt, at spørgsm ål om løn og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskom ster, eventuelt under hovedorganisationernes

Læs mere

Forældretræning i familier med ADHD - Evaluering af ADHD-foreningens forældretræningsprogrammer Novem ber 2011 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palm es Allé 15 8200 Århus N Forældretræning i familier

Læs mere

CSR-KRAV VED OFFENTLIGE UDBUD ER UNØDVENDIGT BYR- DEFULDE OG BEGRÆNSER KONKURRENCEN

CSR-KRAV VED OFFENTLIGE UDBUD ER UNØDVENDIGT BYR- DEFULDE OG BEGRÆNSER KONKURRENCEN Af erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen Direkte telefon 33 45 60 33/28 89 21 33 18. august 2011 CSR-KRAV VED OFFENTLIGE UDBUD ER UNØDVENDIGT BYR- DEFULDE OG BEGRÆNSER KONKURRENCEN Igennem

Læs mere

Viborg Kommune Prinsens Alle 5 Postboks 10 8800 Viborg. Salg af navneretten til Viborg Stadion i Viborg Kommune

Viborg Kommune Prinsens Alle 5 Postboks 10 8800 Viborg. Salg af navneretten til Viborg Stadion i Viborg Kommune Viborg Kommune Prinsens Alle 5 Postboks 10 8800 Viborg 28-03- 2 0 1 4 Salg af navneretten til Viborg Stadion i Viborg Kommune TV/MIDTVEST bragte den 18. oktober 2011 en udsendelse om støtte til Viborg

Læs mere

BRAND A/S DELÅRSRAPPORT

BRAND A/S DELÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT M I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Oversigter

Læs mere

Eftertryk kun med D.S.K. s Tilladelse

Eftertryk kun med D.S.K. s Tilladelse D. S. K. Aarbog 1954 Udgivet af: Foreningen af dansksindede sønderjydske K rigsdeltagere 1914 IS ved Johs. Clausen A. P. Møller J. Andersen H. Hunger Eftertryk kun med D.S.K. s Tilladelse ' ' V Peter Chr.

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE ARBEJDSRET

GRUNDLÆGGENDE ARBEJDSRET Jens Kristiansen GRUNDLÆGGENDE ARBEJDSRET 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Grundlæggende arbejdsret Jens Kristiansen Grundlæggende arbejdsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Jens Kristiansen

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Redegørelse til Folketingets Europaudvalg og Arbejdsmarkedsudvalg om EF-domstolens afgørelse i Laval-sagen og Viking Line-sagen

Redegørelse til Folketingets Europaudvalg og Arbejdsmarkedsudvalg om EF-domstolens afgørelse i Laval-sagen og Viking Line-sagen Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 9 Offentligt N O T A T Redegørelse til Folketingets Europaudvalg og Arbejdsmarkedsudvalg om EF-domstolens afgørelse i Laval-sagen og Viking

Læs mere

ALM. BRAND A/S. Alm. sund fornuft DELÅRSRAPPORT BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 ALM.SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S. Alm. sund fornuft DELÅRSRAPPORT BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 ALM.SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 Midtermolen 7, 2100 København Ø, CVR-nr. 77 33 35 17 Alm. sund fornuft WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT M I n d h o l d s f o r

Læs mere

A la s k a... 206 A. O. F.s brevskole... 242 A rbejdsdag igen... 195 A utom atisering (Ron Smith)... 50 A vis eller lotteriseddel...

A la s k a... 206 A. O. F.s brevskole... 242 A rbejdsdag igen... 195 A utom atisering (Ron Smith)... 50 A vis eller lotteriseddel... Side A k k o rd e lle r tim e lø n... 234 A la s k a... 206 A. O. F.s brevskole... 242 A rbejdsdag igen... 195 A utom atisering (Ron Smith)... 50 A vis eller lotteriseddel... 264 B elgiens arbejdsforhold

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET. Medlemmerne af Folketingets Europaudvaig og deres stedfortrdere 400.C.2-0 EUK. 30. januar 2008

UDENRIGSMINISTERIET. Medlemmerne af Folketingets Europaudvaig og deres stedfortrdere 400.C.2-0 EUK. 30. januar 2008 UDENRIGSMINISTERIET Medlemmerne af Folketingets Europaudvaig og deres stedfortrdere Asiatisk Plads 2 DK-1448 København 1K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk http:/ /www.um.dk

Læs mere

Europa og den nordiske aftalemodel. Det komplicerede samspil mellem nordisk og europæisk arbejdsret

Europa og den nordiske aftalemodel. Det komplicerede samspil mellem nordisk og europæisk arbejdsret Europa og den nordiske aftalemodel Det komplicerede samspil mellem nordisk og europæisk arbejdsret Europa og den nordiske aftalemodel Det komplicerede samspil mellem nordisk og europæisk arbejdsret

Læs mere

Konkurrenceevne er mere end produktivitet

Konkurrenceevne er mere end produktivitet Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 6 32 17. september 212 Konkurrenceevne er mere end produktivitet World Economic Forum (WEF) offentliggjorde. september 212 The Global Competitiveness

Læs mere

Få alle fordelene allerede i år med Pension For Selvstændige

Få alle fordelene allerede i år med Pension For Selvstændige Ny bog: "Foss" skriver erhvervshistorien om > 6 7 Prikker til produktivitet Får medarbejrne resultatløn, øges produktiviteten, viser ny DI-unrsøgelse > si 3 MMV'ere un miljøkrav MMV-virksomher stiller

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

CBS Law Studies. EU Udvidelsen og det Danske Arbejdsmarked. Lynn Roseberry. Copenhagen Business School Law Department www.cbs.

CBS Law Studies. EU Udvidelsen og det Danske Arbejdsmarked. Lynn Roseberry. Copenhagen Business School Law Department www.cbs. CBS Law Studies WP 2006-03 EU Udvidelsen og det Danske Arbejdsmarked by Lynn Roseberry Copenhagen Business School Law Department www.cbs.dk/law ISBN 87-91759-04-8 EAN 9788791759048 Abstract On May 1 2004,

Læs mere

Udarbej det for LO. St øt tet af EU s Socialfond

Udarbej det for LO. St øt tet af EU s Socialfond 2YHUEOLNRYHUY WLOGLDORJRPE UNW MHU UHG\J WLJKHG Udarbej det for LO St øt tet af EU s Socialfond 3HU%UXKQ %LUJLW+MHUPRY.XEL[ 0DM Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København K Tlf. 3332 3352 kubix@kubix.dk

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

DEN DANSKE MODEL EN UNIK MODEL, VI SKAL VÆRNE OM

DEN DANSKE MODEL EN UNIK MODEL, VI SKAL VÆRNE OM DEN DANSKE MODEL EN UNIK MODEL, VI SKAL VÆRNE OM DEN DANSKE MODEL I Danmark er det op til lønmodtagerne og arbejdsgiverne selv at blive enige om, hvordan vilkårene på arbejdsmarkedet skal være. Den måde

Læs mere

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3263 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 3. oktober 2013 J.nr. 2013-6458

Læs mere

ATP-beskæftigelsestal 3. kvartal 2009 Krisen har bidt sig godt fast i IT -branchen D en økonom iske krise har gjort endnu et solidt indhug i IT-branchens beskæ ftigelse. Branchen har nu i de tre første

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Statsforvaltningens brev til en journalist 19-1 1-2014 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt T i l s y n e t Struer Dagblad har den 26. marts 2014 meddelt Struer Kommune, at kommunens afgørelse af

Læs mere