KOMBITs tilbagemelding på kommunereview af KSD kravspecifikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMBITs tilbagemelding på kommunereview af KSD kravspecifikation"

Transkript

1 KOMBITs tilbagemelding på kommunereview af KSD kravspecifikation Øverst i kolonnen kommunekommentar står en kommunes kommentarer og under dette KOMBITs tilbagemelding skrevet med fed. Bilag 1, kapitel 1 Krav 1.1 Kravspecifikationens indhold Kommunekommentar Generelt, ses det ikke at der er taget stilling til Søfarende under DIS (SA 91). KOMBIT: Søfarende vil altid falde ud til manuel sagsbehandling. nyansatte med arbejdsskade indenfor de første 8 uger, KOMBIT: Når sygemeldte i selvbetjeningsløsningen inddaterer, at sygemeldingen er en arbejdsskade, vil UDP/OPL altid falde ud til manuel sagsbehandling. samt grænsegængendes mulighed for at få digital postkasse og NemId. KOMBIT: Disse vil blive håndteret ved manuel sagsbehandling. 1

2 Bilag 1, kapitel 2 Krav Kommunekommentar 2.1 Baggrund Ved flytning og der udbetales refusion skal der kunnes sendes refusionsanmodning både til fraflytnings- og tilflytterkommune, hvis refusionsperioden deles. Refusionsanmodning sendes til bopælskommune, det kræver at arbejdsgiver kender flyttedatoen. for at indberette det i NemRefusion, hvis anmodningen skal deles mellem tidligere og nuværende bopælskommune. MEN det ville være smart, hvis KSD kunne håndtere det? KOMBIT: Reglerne er sådan, at selvom man flytter midt i en uge, så er det fraflytningskommunen, der betaler indtil udløbet af flytteugen. I Breve I har klagemulig - vær obs på at egen Kommunen som arbejdsgiver kan ikke klage over dagpengekontorets afgørelse. KOMBIT: Bliver allerede håndteret i KSD. vedr. arbejdstider, hvor arbejdsgiver oplyser varierede arbejdstid - hvordan fordeles de? - sættes de på en arbejdsuge fra mandag til fredag kan der være problemer hvis borgeren også arbejder i weekenden. Turnus skal hele turnusperioden kunne oplyses. KOMBIT: Vi har taget højde for beregning af sygedagpenge, når der er søndag-helligdage. Når der har været lovændringer, skal standardbrev straks ændres -ikke flere måneder efter at loven er trådt i kraft. Bliver allerede håndteret i KSD. At kommunen har mulighed for at tilbagekalde en dagpengeudbetaling, hvis vi får en raskmelding med tilbagevirkende kraft. (vi ved at det er let at bruge de for meget udbetalte sygedagpenge - men de kan være svære at få tilbagebetalt) At de bliver en mellemregningskonto til regueringsbeløb. KOMBIT: Bliver allerede håndteret i KSD. At der bliver oprettet en såkaldt "gul lap" så Kommunen kan lave egne notater der vises i dagpengesystemet når sagen åbnes. eks. at Kommunen har pålagt en selvstændig at anmelde sygdom på første sygefraværsdag. Eller der skal indhentes lægeerklæringen inden dagpengesagen oprettes. KOMBIT: "Gule lapper" på cpr er ikke lovligt. I stedet vil vi arbejde mod at få flere filtre ind i VAS, så vi på denne måde kan fange de "kreative" sygemeldinger. Ved søn-og helligdage bruges hele ugefradraget i skatteberegningen. KOMBIT: Vi har taget højde for beregning af sygedagpenge, når der er søndag-helligdage. 16 Der mangler information om snitfladerne. KOMBIT: Snitfladebeskrivelser er i Bilag 2 kap Vision og mål For at opfylde visionen om hurtigere og nemmere sagsbehandling kræver det, at alle eksterne systemer fungerer bedre end de gør i dag. Vi oplever ofte, at eindkomst er utilgængelig og oplysningerne er ikke tilstrækkelige, der mangler ofte angivelse af arbejdstimerne, der står f.eks. 0 eller 999,999,999. VAS angiver ofte, at der ikke er oplysninger på grund af en 2

3 teknisk fejl. Dette skal også forbedres. DFDG-indberetningerne med f.eks. angivelse af sidste sygedag, er ofte fejlbehæftede, da pgl. ikke er raskmeldt alligevel. Vi oplever, at fejlene opstår, når Jobcentret har indberettet på JobNet, ikke nødvendigvis en raskmelding, men en anden oplysning. Det vil sige, at vi er nødt til at tjekke hver gang, om raskmeldingen er korrekt. Arbejdsgiverne laver generelt en del fejl ved indberetningen på virk.dk. F.eks. indberetter de sidste sygedag, når lønudbetalingen ophører, selv om pgl. ikke er rask. Ved delvis raskmelding indberetter arbejdsgiverne sommetider forkert antal timer, da de indberetter den daglige arbejdstid i stedet for den ugentlige. Fejlmulighederne bør minimeres. Indberetning af delvis genoptaget arbejdstid i forbindelse med fleksjob og 56-aftaler kan ikke foretages korrekt i det nuværende edagpenge-system. En løsning på dette er påkrævet. KOMBIT: Vi vil arbejde mod, at der i KSD er så korrekt data som muligt, men dette afhænger af de eksterne leverandører, vi anvender. I forløbet frem til lanceringen vil vi kigge nærmere både på VAS (indsætte flere filtre heri), forbedring af eindkomst og DFDG samt kommunikationen mellem JobCenter og KSD. En del af dette er som bekendt uden for KOMBITs råderum, hvorfor det forudsætter samarbejde med en række aktører. 2.3 Succeskriterier F. 80 % af alle sager afgøres 1½ år efter lanceringen det vil kræve en voldsom og langt hurtigere opdatering af eindkomst og Jobcenterløsningerne. Det vil kunne lade sig gøre, hvis timeberegningen forsvinder, og det udelukkende er lønnen dagpengene beregnes af. Ligeledes vil det kunne lade sandsynligvis lade sig gøre, hvis A-kasserne får en arbejdsgiverperiode på 14 dage. FAGCHEF: Succeskriterium Xl. Usikkert om 50 % af afgørelser kan træffes fuldautomatisk 1 ½ år efter lancering. KOMBIT: Tak for input. 2.4 Målgrupper S. 17 Bopælskommune eller opholdskommune? Sidste afsnit før 2.41 KOMBIT: Altid bopælskommune. Bilag 1, kapitel 3 Krav Kommunekommentar 3.1 Arbejdsgange Har behov for at få overblik over hvilken type af sager vi har med at gøre f.eks. som vi i dag har opdelt på sagsarter. KOMBIT: Opgavetyper, hændelser og typer vil være navngivet således at det fremgår tydeligt, hvad der udestår og hvilke "sygemeldte type", der er tale om. Korrekte brev straks ved lovændringer og mere forståelige breve til borger/arbejdsgivere. KOMBIT: Brevændringer vil blive rettet straks i KSD, endvidere vil der blive dannet en "brevgruppe", som vil se nærmere på de nuværende breve - herunder forbedring af disse. 3

4 Bedre system for at foretage straksberegninger også med henblik på bedre system til afstemninger af konti også hen over årsskiftet. Hvis vi har sager hvor udbetalingerne skal tilbagekaldes - dette ske hurtigere og bedre måde. KOMBIT: Vil blive håndteret i KSD, dog har vi ikke råderum inden for KMD udbetaling, men vi vil gøre vores for, at KSD bliver så godt som muligt. Breve med oplysninger om fremadrettede datoer(f.eks. orientering om varighedsbegrænsning) korrekte første gang så vi ikke slev skal foretage beregninger af dette. KOMBIT: Håndteres i KSD og vil blive sendt til sygemeldte via selvbetjeningskomponenten. I forhold til det skærpede beskæftigelseskrav vil det være vigtigt, at systemet ikke kun går 18 måneder tilbage i forhold til varighed af sygedagpenges. Der vil være brug for en længere periode sammenligning i forhold til kontrol af beskæftigelse og tidligere varighedsbegrænsning. Der kunne i disse tilfælde være brug for en sagsbehandlergodkendelse inden udbetaling. KOMBIT: Skærpede beskæftigelseskrav vil blive håndteret i KSD og er analyseret og beskrevet nærmere i Underbilag Regler Hvordan sikres det, at hvis der er oplyst 56 aftale fim. sygemeldingen, at sygdommen borgeren er sygemeldt med også stemmer overens med 56 aftalen? KOMBIT: Her er der ikke andet at gøre end at spørge den sygemeldte lige som vi i dag gør på UDP en. Hvis de siger, at det er det, de er sygemeldte for, kan vi ikke gøre mere. Bedre kontrol så anmeldelserne bliver mere korrekte når arbejdsgiver/selvstændig anmelder via NemRefusion. Vi får for mange sager der går igennem i dag hvor arbejdsgiver f.eks. kan udfylde feltet andre årsager så der kan søges refusion fra 1. sygedag uden reelt at være berettiget til dette. KOMBIT: Håndteres i NemRefusion. S20 Figuren mangler udp brev i fjerde boks før Træf afgørelse KOMBIT: Er håndteret. 3.3 Beslutningsmodeller s. 21 lovligt ophold skal kontrolleres. KOMBIT: Denne regel arbejdes der på at få fjernet. 4

5 Bilag 1, kapitel 4 Krav Kommunekommentar 4.2 Brugeraktører Sagsbehandler uden for ydelsescenter. Korrekt hvad der står, men det gælder jo også sagsbehandler inden for ydelsescenter, der skal have samme rettigheder. KOMBIT: Håndteres ved at sagsbehandler inden og udenfor ydelsescenter får de rettigheder, som er relevant for vedkommende. Vi mangler at Jobcenteret er nævnt og skal de være under Sagsbehandler uden for ydelse. eller under Informationssøgende medarbejder? KOMBIT: Det er meningen, at jobcentrets personale enten får den ene eller den af ovenstående rettigheder - dette er op til de enkelte kommuner. For lige netop de to grupper er vi også i tvivl om antal hvis vi ser på Aalborg Kommune og ganger op, er tallet for lille. KOMBIT: Vi mener, at de skrevne tal vil være retvisende, idet der er stor forskel på kommunestørrelser. Tallene er fremkommet i samarbejde med KL. Sammenholder vi med figur 11, side 38, ser det ud til, at Informationssøgende medarbejder skal kan skrive journal- det står der ikke i på side 27? KOMBIT: Korrektur er foretaget. S 27 Hvorfor er det kun lokaladministrator der skal have adgang til log LLP. Vi skal sikre os at sagsbehandleren har adgang til alle relevante sagsdata og hvis disse kun ligger i loggen, så skal sagsbehandlerne kunne se dem. KOMBIT: Loggen indeholder både de manuelle og automatiske hændelser og vil medvirke til store mængder data. Sagsbehandler vil til gengæld få alle relevante information via journalen - også nogle af de automatiske hændelser. S27 Synes at jobcentrene mangler (profiler) i Sagsbehandler uden for Ydelsescenter. KOMBIT: Det er meningen, at jobcentrets personale enten får den ene eller den af ovenstående rettigheder - dette er op til de enkelte kommuner. Hvad med at indlægge standard-kontoplan, således at alle kommunerne ikke skal gøre dette hver for sig. KOMBIT: KSD vil indeholde den autoriserede kontoplan som standard. Derudover kan kommunerne selv oprette supplerende konti efter behov. Lokal administrator-rollen bør opdeles, således at dette ikke er lokal adm., der både står for sikkerhed, breve, kontoplan m.m., men at opgaverne kan uddelegeres uden at man så får rettigheder til alt. Altså en rolle midt i mellem Superbruger og Lokaladministrator. KOMBIT: Vi er i dialog med projektets arbejdsgruppe og referencegruppe fremkommet med de beskrevne aktører og rettigheder. Vi mener derfor, at de vil være dækkende, og den vil derfor ikke blive ændret. 5

6 Krav #4.3-1 Systemaktører som understøttes af løsningen. Netforvaltning Sundhed. Der indhentes lægelige oplysninger via Netforvaltning Sundhed for at vurdere uarbejdsdygtig, jf. 7. Dette lægger ikke i Jobcenter, da vi ikke kan starte en ydelse op uden at vurdere uarbejdsdygtighed. KOMBIT: Idet denne løsningen på nuværende tidspunkt ikke er helt udbredt hos alle kommuner, vil denne snitflade ikke blive oprettet. Derimod vil snitfladen bestemt være en mulighed i version Use case diagrammer Tillæg-fradrag ses ikke medtaget. KOMBIT: Korrekt, men funktionaliteten vil foregå i KSD. Figur 10 der mangler en Afgør sag, samt journalnotat under sagsbehandler. KOMBIT: Sagsbehandler vil i KSD ikke "træffe afgørelse", men inddatere oplysninger i løsningen, så output i aktiviteten "træf afgørelse" kan træffe korrekt afgørelse. fig 13: Lovgivning i brevene bør altid opdateres centralt for at sikre at brevene og grundlaget er korrekt. Det skal være muligt for medarbejdere i ydelsescenter at kunne redigere i brevet lige før det sendes, men selve brevskabelonen bør som udgangspunkt være vedligeholdt fra centralt hold. KOMBIT: Lovændringer til brevene vil blive foretaget fra centralt hold. En medarbejder kan kun redigere i de kommunespecifikke breve, idet sagsbehandler i KSD ikke ser standardbrevene, da disse afsendes automatisk til sygemeldte via selvbetjeningskomponenten. S29 Her bør der nok stå jobcenterløsning, eftersom flere kommuner går i udbud, og vi jo ikke kender den fremtidige løsning/leverandør, i stedet for at skrive KMD Opera, Schultz, MediaLogic m.m.s31 Kommunernes organisationssystem mangler (LOS og KK org), også her burde blot stå jobcenterløsning jf. s. 29.S32 Uddata på hvad der sendes til økonomisystemet fra løsningen.s34 Uddata på hvad der sendes til KMD Udbetaling fra løsningen KOMBIT: For at sikre, at de bydende leverandører har noget at forholde sig til, er vi nødt til at navngive de løsninger, som forefindes i dag. Det er først i forbindelse med implementering af KSD, at det bliver relevant at se nærmere på, hvilken jobcenterløsning de pågældende kommuner har. Figur 13. Use Cases: Administration: Det fremgår, at lokal administrator skal vedligeholde kommunens brevskabeloner og tilpasse standardbreve. Herudover skal lokal administrator vel også vedligeholde kontoplan!? KOMBIT: Korrekt observeret - rettelse vil blive foretaget i kravspecifikationen. 6

7 Bilag 1, kapitel 5 Krav 5.1 Overordnede funktionelle krav Kommunekommentar Der refereres til, at sagsbehandler kun arbejder i E-dagpenge og at KMD Dagpenge kun er beregningssystemet. Der arbejdes i dag også i KMD Dagpenge eks.vis, når der annulleres sager (N521), når der indberettes 56-aftaler (N563) og når der flyttes sager (N563). KOMBIT: Denne del tilrettes. EIndkomst. Sygetimer kan ikke altid ses på eindkomst, da det afhænger af, hvilken kode arbejdsgivere indberetter timerne på. Det giver ofte et forkert billede af indkomsten for borgeren. Det er meget vigtigt, at vi er kritiske med de oplysninger, som kommer fra eindkomst, hvis vi skal kunne bruge det i vores arbejde. Det helt store ønske ville være, at vi kunne foretage opslag på lønsedler, dvs. at de ligger digitalt. KOMBIT: Afvises - KSD vil tage udgangspunkt i eindkomst, og findes oplysningerne ikke der, bliver arbejdsgiver bedt om at inddatere i NemRefusion. Kommer de heller ikke derfra, fremkommer der en opgave på opgavelisten til sagsbehandler. Punkt 5.1.3Varighed på pensionister skal ligeledes tjekkes - 26 ugers sygedagpenge i de 12 forudgående kalendermåneder jf. lovens 25. KOMBIT: Denne del tilrettes. EIndkomst ved nyansatte. Her er der enten ingen løn eller måske kun en halv månedsløn. Hvordan vil i styre det? KOMBIT: Afvises - såfremt der ikke i eindkomst fremkommer indkomst, vil sagen fremkomme på opgavelisten til manuel sagsbehandling Bevillingsbrevene vil de stadig være tilgængelig i Doc2archive. KOMBIT: Afvises - alt bliver gemt i KSD, der vil ikke længere være behov for Doc2archive. Af nuværende erfaring viser det sig, at arbejdsgiverne stadig har manglende kendskab til hvor bevillingsskrivelser ligger / bliver fremsendt til deres NemRefusion. Kursus i NemRefusion kunne for arbejdsgiver kunne måske være givtigt (evt. e-learning) og vise dem de muligheder der er i NemRefusion. KOMBIT: Afvises - der ligger en demoløsning samt vejledning til arbejdsgiverne i forbindelse med NemRefusion. Automatisk journalskrivning - stemplinger - er et stort ønske, det fungerer ikke optimalt i dag. Dette af hensyn til revision også. KOMBIT: Der sker automatisk journalisering af en lang række hændelser i KSD, så dette er dækket. Der er beskrevet en fuldautomatisering af udbetaling af sygedagpenge til borger, ved ansøgning. Der må gerne være en "stopklods" / opgave til sagsbehandler der giver mulighed for at tjekke sagen inden udbetaling. KOMBIT: Afvises - "Stopklodsen" forventes imødekommet af evt. option eller krav. Varighedsbegrænsningsdatoen må gerne være synlig og kunne tage højde 7

8 for automatisk beregning af ex. indberettet ferie, søn- og helligdage der giver mulighed for forlængelse. KOMBIT: Afvises - Varighedsbegrænsingsdatoen er imødekommet. til = når systemet nu foreslår afgørelse og tydeliggøre hvor der mgl info, kan man så som sagsbehandler "lukke øjnene" for resten og regne med, at alle andre oplysninger er ok? KOMBIT: Ja = Hvad når så eindkomst ikke har tilstrækkelige info? fejlinfo fra arbejdsgiver omkring bla. timetal mm, fordi man ikke vil gøre dette lovpligtigt for arbejdsgiver at indberette? Så er eindkomst TIT svær at "stole på". KOMBIT: Afvist - der skal ikke bruges eindkomst til timer = hvorfor beregnes automatisk til udbetaling 1 gang om måneden? kan man ikke tage fra hvad arbejdsgiver indberetter til sagen, at pgl normalt er lønnet? det andet er da spild af tid at skulle rette hvis borger beder om det. KOMBIT: Afvises - alt der kommer før, er typisk at betragte som generel vejledning. Hvis en borger skal have sygedagpenge, oprettes sagen manuelt, og i den forbindelse kan der oprettes journalnotat = Hvad med alle henvendelse der sker FØR der er en sygefraværssag? oprette journaler manuelt som efterfølgende kan kædes sammen med en evt. indkommen sag? KOMBIT: Denne undersøges nærmere = Er problematikken omkring det skærpede beskæf.krav ( 26) tænkt ind her? forstået sådan at hvad hvis en person HAR opbrugt de 52 uger, men ikke indenfor de senest 18 mdr., men har været lukket pga. reva eller lignende, vedkommende sygemeldes igen UDEN at have været arb.dygtig i mellemtiden i 13 uger - ryger disse sager så ikke bare direkte til udbetaling? KOMBIT: Afvises - Skærpede beskæftigelseskrav indarbejdes i regeldokumentation = Når en arbejdsgiver så anmoder om ref. for sent (mere end 3 mdr. siden sidst) og den automatisk afskriver den periode der ligger mere end 3 mdr. tilbage, udsender den så også afgørelses brev automatisk om dette inkl. klagevejledning? KOMBIT: Denne undersøges nærmere. Bemærkning vedrørende at 70 % af sagerne kan fuldautomatiseres. Der er intet system, der kan vurdere uarbejdsdygtighed. Dette er en af de grundlæggende betingelser for at få sygedagpenge på lige fod med fx. Beskæftigelseskrav. KOMBIT: Afvises - en vurdering af uarbejdsdygtighed vil foregår i en manuel sagsbehandling. 8

9 A-kassen kan være en af aktørerne, f.eks. mht. om borger er fuldtidsforsikret, dagpengesats, om borger har ret til dagpenge osv. KOMBIT: Afvist - håndteres i løsningen. Punkt Ydelseskontoret skal også have den på opgavelisten ifht. Vurdering af det skærpede beskæftigelseskrav, hvis en person er syg og der tidligere er brugt 52 uger i en sammenhængende periode. KOMBIT: Tilrettes, således at kravet skærpes. Automatisering: Mulighed for digital tovejskommunikation er vigtig. Det skal være muligt for borgeren at svare på en henvendelse fra kommunen. KOMBIT: Forbindelsen mellem KSD og digital dokumentboks analyseres nærmere. Automatisk sms besked til borgeren med udbetalingsmeddelelser ønskes. KOMBIT: Afvises - det er muligt at tilmelde sig SMS i dokumentboks i dag. Generelt er det også et funktionelt krav, at skærmbillederne er logisk opbygget, at der kan gives et samlet overblik over sagen på et billede, ligesom det skal være muligt for virksomhed, boger og sagsbehandler, i så høj grad som muligt, at tilgå de samme skærmbilleder. KOMBIT: Afvist - helt korrekt, sagsbehandler skal vide, hvordan både NemRefusion og selvbetjening fungerer. Vi finder det også vigtigt, at en kommende leverandør sætter sig i borgerens/sagsbehandlerens stol og ikke i teknikerens, når løsningen skal konstrueres. KOMBIT: Affvist helt enig, dette er der sat krav om. Sagens automatiske oplysning: kan sundhedsoplysninger trækkes ind / automatisk integreres? KOMBIT: Afvises - der er konsistens i disse oplysninger. Kan den enkelte kommune få indflydelse på drop down menu vedr. sygdommens art? Vi ønsker, det bliver muligt at tilføje/ændre i teksten og udseendet på de automatiske breve? KOMBIT: Afvises - kommuner kan komme med input, men der kan ikke være individuel tilpasning. Er det muligt systemet kan gemme en tidlig indberetning fra NemRefusion og så give besked til sagsbeh/ selv indberette, når tid er. F.eks. en (for) tidlig indberetning af sygefravær eller en fremtidig raskmelding. KOMBIT: Afvises - dette er standard. S35 og s43 Min side/selvbetjening/borger mangler, også her Jobcenterløsning i stedet for de forskellige løsninger. KOMBIT: Indarbejdes Borgeren skal også have besked via Min Side/borger.dk. KOMBIT: Dette får de, idet det sendes til dokumentboks. S44 Selvstændige og a-kasser har ikke refusionssager under KOMBIT: Tilrettes. 9

10 5.2 Løsningens funktionelle krav Udbetalingen bør kunne komme med det interval, som arbejdsgiver oplyser i NemRefusion og ikke automatisk én gang om måneden for alle. KOMBIT: Afvises arbejdsgiver skal ikke længere oplyse dette, da vi henter de andre oplysninger i eindkomst. Når borgeren indberetter f.eks. delvis genoptaget arbejdstid, vil dette så blive valideret i forhold til de timer, som arbejdsgiveren udbetaler for, så hvis borgeren f.eks. indberetter 10 t i delvis genoptaget arbejdstid for en uge, men i virkeligheden har arbejdet 15 t. Vil dette blive "fanget" af systemet/eindkomst. Eller skal vi vente med at udbetale sygedagpenge, indtil vi kan se, hvor mange timer arbejdsgiveren udbetaler for. KOMBIT: Analyseres nærmere. Vil vi kunne se udbetalingen pr. uge fra arbejdsgiveren i eindkomst eller bliver det svært at sammenligne timerne for de forskellige uger. KOMBIT: Nej, det kan man ikke. Det skal være muligt at tjekke, om borgeren er sygemeldt min. 4 t pr. uge. KOMBIT: Dette er med. Kan/skal arbejdsgivernes lønsystemer kunne håndtere ugevis indberetning til eindkomst? selv om lønudbetaling sker f.eks. månedsvis. KOMBIT: Dette er uden for scope. Krav Udbetalingsfrekvenser. Giver løsningen ikke mulighed for at få et bilag på beløbet, uden at det direkte bliver overført til borgeren? Vil der ikke være behov for dette fremover??? KOMBIT: Dette bliver ikke muligt, da udbetalingsspecifikationen dannes automatisk og sendes til sygemeldte automatisk. Krav Sagsbehandler kan annullere automatisk afskrivning. I selve beskrivelsen står: "Det kan for eksempel være i tilfælde af, at der indgås en tilbagebetalingsaftale med virksomhed eller sygemeldt". I kravet står: "Løsningen skal give sagsbehandleren mulighed for at annullere den automatiske afskrivning af et beløb på en sygedagpenge- eller refusionssag", MEN hvis der skal ske en automatisk afskrivning af et beløb på en refusionssag på grund af fristen for anmodning om refusion er overskredet, vil der slet ikke have været en udbetaling til arbejdsgiver og derfor intet krav eller en tilbagebetalingsaftale. Derudover kan det godt være, at der er sket en fejl med hensyn til at arbejdsgiver har søgt refusionen men denne ikke er blevet kendt i KSD og derfor skal arbejdsgiver alligevel have refusion. I disse tilfælde skal sagsbehandleren have mulighed for at annullere den automatiske afskrivning. KOMBIT: Det bliver muligt at foretage en annullering af automatisk afskrivning. Genoptagelse af sager. Vi mener, at enkeltsagsprincippet sættes over styr specielt i klagesager, da det der klages over og afgørelsen fra Ankestyrelsen vedrørende samme sag er en og samme sag. Man bør kunne sætte et flueben/markering, så sagen ikke lukkes 10

11 automatisk. KOMBIT: En sag, hvor arbejdsgiver eller sygemeldte klager, bliver afsluttet og lukket som alle andre, men er opmærket som klagesag, så man kan finde den og enten kopiere, idet der skal foretages genberegning, eller blot lægge afgørelsen på såfremt kommunen har fået medhold. Der kunne dannes et advis, hvis sag ikke er lukket efter 1 år, så sagsbehandler bliver gjort opmærksom herpå. KOMBIT: Ovenstående tre kommentarer afvises - der er taget en beslutning om sagsprincippet, som gør, at en klagesag er en kopi af den oprindelige. Sats-register Hvor er sats ved årsskifte fra A-kasser? KOMBIT: De er indarbejdet i materialet. Under begreber mangler vi en der hedder Opsagt/fratræder vi mener ikke, den skal gå ind under lønstop. Se ligeledes under side 78. KOMBIT: Helt korrekt, vil blive indskrevet i kravspecifikationen. Begreb "Lukket sag" beskrives som sag der ikke er redigerbare. Hvordan efterreguleres? Der findes situationer hvor lønafdeling først meget sent bliver bekendt med (korrekt antal) delvist genoptaget arbejdstimer. Der findes situationer hvor sygemeldt har fået udbetalt forkert dagpengesats - fx oplyst af a-kassen og først opdaget længe efter sagsophør. KOMBIT: En sygefraværssag bliver afsluttet, efter man har raskmeldt eller af anden årsag afsluttet sagen. Herefter går der 62 dage, før sagen bliver lukket, og i denne periode er det muligt at foretage redigering. Skulle tilfældet være, at det er senere, man bliver gjort opmærksom på fejludbetalinger, så kopieres sagen og der foretages en genberegning. Begreb "Sats-register" Kontanthjælpssats anvendes ikke til beregning af sygedagpenge? KOMBIT: Ordliste tilrettes. Under genoptage sag s.45: det er ikke tydeligt hvordan NemRefusion og refusionskrav hænger sammen med at vi kun kan genoptage en sag ved at lave en ny. Som det er i dag vil refusion fortsat komme ind på "gammel" sag. Herudover er der behov for at arbejdsgiver fortsat kan søge refusion ud over sidste beregning, hvis de har anket afgørelsen. På denne måde overholder de fristen for anmodningen. KOMBIT: Analyseres og indarbejdes. Lønstop: det bør være muligt for arbejdsgiveren også at kunne registrere at lønstoppet sker på baggrund af opsigelse. Da stopper lønmodtagers tilknytning til arbejdsgiveren og det har stor betydning for opfølgningssagsbehandlers mulighed for korrekt vejledning ved eventuel raskmelding. KOMBIT: Dette kan også gøres i dag. Ingen ændring. Sagsoversigt: Det skal være muligt at søge frem på cpr- nr. (både enkeltvis 11

12 og i grupper) da dette vil følge kommunens praksis. KOMBIT: Dette er der taget højde for. S45 Afsluttet sag. Besked fra Jobcentret om afsluttet sag KOMBIT: Tilrettes. S45 Kommenterede vi ikke også at overblikket mistes, hvis der er en borger med mange start stop, og derved mange sager i løsningen til samme fraværsårsag (sygdom). KOMBIT: Undersøges nærmere. S47 Offentlighedsloven mangler KOMBIT: Tilrettes Lov og politik S47 Offentlighedsloven mangler KOMBIT: Tilrettes Opgaver Bør kunne indsættes "advarselstrekant" fx hvis man har pålagt en selvstændig at anmelde sygefravær på første sygedag eller en forsikret arbejdsgiverat vedlægge kopi af attest. Dette kan gøre jf. gældende lovgivning, men vi skal også kunne holde med det på en enkelt måde. Det vil sige, at der skal kunne ske en opkobling til både cvr. nr. og cpr. nr. KOMBIT: Denne problematik undersøges nærmere. Det er sårbart hvis KSD automatisk sender partshøring. Nogle gange aftaler vi f.eks. med borger at afleverer det dagen efter hvis de f.eks. ikke er i stand til at aflevere til at aflevere skemaerne på grund af fysiske eller psykiske problemer. KOMBIT: Drøftes med referencegruppen. Use Case 62 Opret opgave automatisk I det nye system kan det f.eks. også være at borgerens computer går ned, har tabt nem-id, osv. Ved udsendelse af partshøring kunne det være en god ide hvis sagsbehandler får en hændelse om manglende returnering og det er sagsbehandlerens ansvar at sende partshøring. Borgeren har så mulighed for at ringe og tale med sagsbehandler og forklare sit problem. Sagsbehandler kan lav et notat om forsinkelsen og aftaler evt. en ny dag. KOMBIT: Afvises - sagen kan altid genåbnes, hvis borgeren retter henvendelse. Konsekvensen af forslaget vil være at samtlige borgere, der ikke svarer, skal kontaktes. Krav : "mindst" skal erstattes af "højst". KOMBIT: Tilrettes. Det skal være muligt for de enkelte kommuner at kunne til/fravælge den automatiske sagsbehandling ved nye sygefraværssager, hvor der ikke er en sidste sygedag for at Ydelseskontoret kan afklare uarbejdsdygtighed. KOMBIT: Denne håndteres (enten option eller krav om individuel automatisering). Sygemeldinger på grænsegænger/udenlandske borgere skal fremgå af opgaveliste ifht. Afklaring om de har ret til ydelser fra deres hjemland. KOMBIT: Analyseres nærmere (Thorkild). Nr opgavetittel: dokumentation for ansættelsens ophør. Tilføj fx: og eventuelt dokumentation for dagpengeret og fuldtidsforsikring i a-kasse hvis sygemeldte ikke var ansat på fuld tid. 12

13 Nr.: 50 - Hændelse: Sygemeldte udvandret. Sådan behandles hændelsen: KSD stopper ydelse/refusion og optælling af varighed, Automatisk. - Men der er sygemeldte vi fortsat skal udbetale sygedagpenge til/vedrørende iht. Nordisk konvention og EU forordning KOMBIT: Analyseres nærmere - kommune er kontaktet. Der skal være mulighed for at slå automatikken fra. KOMBIT: Håndteres - ved option eller krav. Der kan være enkelte sager, hvor en forsikret ledig med korte mellemrum svitser mellem udbetaling fra a-kassen og udbetaling af sygedagpenge. Og der kan være enkelte sager, hvor der en afgørelse om, at borgeren ikke har ret til sygedagpenge i dette job han har nu, hvis borgeren igen bliver syg af samme sygdom, f.eks. en dårlig ryg. KOMBIT: Afvises. Håndteres af VAS. Disse sager skal ikke gennemføres automatisk af løsningen, men i stedet skal der dannes en opgave eller en hændelse. Der skal være mulighed for at slå automatikken fra. KOMBIT: Håndteres - ved option eller krav. Der kan være enkelte sager, hvor en forsikret ledig med korte mellemrum svitser mellem udbetaling fra a-kassen og udbetaling af sygedagpenge. Og der kan være enkelte sager, hvor der en afgørelse om, at borgeren ikke har ret til sygedagpenge i dette job han har nu, hvis borgeren igen bliver syg af samme sygdom, f.eks. en dårlig ryg. KOMBIT: Afvises. Håndteres af VAS. Krav # Sager fra seneste måned til udtræk Krav # Entydig titel på stikprøvekontrolopgave Krav # Ændre afgørelse på sag ifm stikprøvekontrol Disse sager skal ikke gennemføres automatisk af løsningen, men i stedet skal der dannes en opgave eller en hændelse. KOMBIT: Analyseres nærmere. Krav : "mindst" skal erstattes af "højst". KOMBIT: Tilrettes. Hvordan opfyldes kravet om 10 stikprøver om måneden hvis vi ikke kan opnå kontakt med borger - kan vi frit udvælge en anden borger? KOMBIT: Afvises - kommunen må følge op, hvorfor borger ikke svarer. Hvordan afsluttes opgaven hvis det ikke har været muligt at opnå kontakt? KOMBIT: Afvises - det er kommunens opgave at finde ud af, hvorfor borger ikke svarer. Der nævnes, at Løsningen mdl. Skal udtrække 10 indberetninger til stikprøvekontrol. Det kunne være ønskeligt, at løsningen automatisk foretog stikprøvekontrollen på de 10 sager pr. måned, ved udsendelse af breve, registrering, journalisering m.m., samt at borgeren kunne svare/udfylde og returnere stikrøvekontrollen via selvbetjening. En opgave kunne sendes til SB, hvis stikprøvekontrollen ikke er modtaget retur rettidigt. KOMBIT: Ønsket analyseret nærmere. 13

14 Use case 15 Anvend opgaveliste Krav # Sortering af opgaveliste Krav # Udsøgning af opgaver Krav # Én sagsbehandler pr. igangværende opgave Krav # Returnering af opgaver til opgaveliste Use case 37 Udfør opgave Use case 14 Opret opgave manuelt Krav # Ændring af deadline for en opgave Use case 101 Hent indberetning fra NemRefusion Vi mener, at Sagsbehandler skal være mere præcis ift. at det er sagsbehandler i ydelse og ikke f.eks. en informationssøgende sagsbehandler det hele taget skal materialet gennemgås ift. om det er en sagsbehandler i Ydelse, eller f.eks. en sagsbehandler i Borgerservice. KOMBIT: Tilrettes - således at når vi skriver "sagsbehandler" - mener vi sagsbehandler i ydelse. Hvis vi med "sagsbehandler" mener andre sagsbehandlere end ydelse, skal dette skrives eksplicit. Det skal være muligt at sortere opgavelisten efter cpr. KOMBIT: Afvist - kravet er i kravspecifikationen, Der bør kunne sorteres på cpr-nummer også. KOMBIT: Afvist - kravet er i kravspecifikationen. Søge på fødselsdato interval. KOMBIT: Indarbejdes (søgefunktion på opgaver og sager bør sammenholdes). Der bør kunne udsøges efter cpr-nr.-interval også. KOMBIT: Indarbejdes (søgefunktion på opgaver og sager bør sammenholdes). S51 Hvem har låst sagen (det skal fremgå) for tilgang (a la Excel, hvis flere åbner det samme ark). Altså hvem er inde eller hvem har glemt at gå ud. KOMBIT: Nyt krav indarbejdes. Ikke hensigtsmæssigt idet opgaver ikke altid kan løses samme dag. Bør kunne lægges tilbage på opgavelisten med status i gang - og oplysning om hvilken sagsbehandler der er i gang med at behandle opgaven. KOMBIT: Analyseres nærmere (indarbejdes). Vi har behov for en liste over, hvilken status en opgave kan have. S52 Færdiggjorte opgaver skal kunne udsøges KOMBIT: Analyseres - hvis vi indarbejder dette ønske skal følgende besluttes: er det kun åbne sager eller også lukkede og afsluttede sager? Vær obs på at der skal kunne oprettes manuelle opgaver UDEN der er en åben sygefraværssag. KOMBIT: Denne problemstilling undersøges nærmere. Og:- færdiggjort af færdiggjorte opgaver bør kunne fremsøges - men de står måske i journalen? KOMBIT: Færdiggjorte opgaver vil være mulige at søge i. Krav tilrettes. Der skal naturligvis skrives journalnotat ifm. færdiggørelse af en opgave. S55 Skal skrive mere forståeligt KOMBIT: Gennemgås yderligere. Gælder det alle typer af opgaver? KOMBIT: Dette drøftes yderligere. Hvis der anmodes om refusion med et fravær på mindre end 4 timer pr. uge, skal det ikke kunne være muligt at foretage indberetningen. Der skal gives en meddelelse til arbejdsgiver om, at der ikke kan udbetales refusion, hvis det ugentlige fravær er under 4 timer. KOMBIT: Afvises NemRefusion er ikke en myndighed og må ikke træffe afgørelser. En borger som har 2 arb.givere er syg over 30 dage - den 1 arbejdsgiver indberetter som denne skal, inden 5 uger fra første sygedag. Der oprettes 14

15 Krav # Frekvens for afhentning af indberetninger i NemRefusion Use case 60 Opret sygefraværssag automatisk Use case 104 Stil information til rådighed for Selvbetjening derfor en sygefraværssag og en refusionssag. Når der så oprettes yderligere en refusionssag på sygefraværssagen fra arbejdsgiver nr. 2 for SENT, kan KSD så finde ud af det? altså at give delvis afslag til arbejdsgiver nr. 2 selvom nr. 1 har anmeldt rettidigt? KOMBIT: Afvises, idet KSD kan håndtere dette. I teksten nedenunder mangler ny sygemeldte på første ledighedsdag, som en del af de 2 %. KOMBIT: Fodnote på side 57 skal suppleres med ledige, der bliver syge på første ledighedsdag. I tilbagemelding til NemRefusion oplyses at indberetningen er afvist af kommunen - men ikke hvorfor den er afvist af kommunen. KOMBIT: Afvist - der er en begrundelse i materialet. S 56 Afsnit 1 under Sagsoprettelse. Skulle afsnittet efter ansættelsesforhold. ikke påføres med sygeløn. KOMBIT: Afvist - nej. Sluttilstand: tilbagemeldingen til NemRefusion og indberetteren (arbejdsgiver, den selvstændig eller a-kassen) bør oplyse om årsagen til afvisningen i kommunen (ex. mgl. signering el lignede). KOMBIT: Afvist - afvisningsbegrundelse er inkluderet. En gang i time? I dag kommer tingene hurtigere i eboks, end vi kan se tingene. Vi har borgere der ringer og kan se dokumenter i eboks, og vi kan ikke se det i dagpengesystemet. I fremtiden vil vi gerne have at opdateringsfrekvensen bliver den samme eller gerne at vi har tingene før borgerne. KOMBIT: Krav revideres. Hvis der indberettes en sag med et fravær på mindre end 4 timer pr. uge, skal det ikke kunne være muligt at foretage indberetningen. Der skal gives en meddelelse om, at der ikke kan udbetales sygedagpenge, da det ugentlige fravær er under 4 timer. KOMBIT: Afvises - NemRefusion er ikke en myndighed og må ikke træffe afgørelser. Køres fuldautomatisk så sagsbehandler vil ikke opdage den. S59 eksempler på hvornår der skal gives supplerede oplysninger fra den borgerrettede selvbetjening. KOMBIT: Afvises - bullets er kun som eksempler. 15

16 Krav # Stil Information til rådighed for Selvbetjening Use case 107 Modtag information fra Selvbetjening Krav # Modtag Information fra Selvbetjening Use case 112 Hent oplysning S61. Der er opremset et antal punkter, som skal være tilgængelig for selvbetjening. Måske der også skal angives et punkt med andre breve (eksempelvis endelige afgørelser). KOMBIT: Denne undersøges nærmere. Og:- afgørelse. KOMBIT: Tilrettes. Når borgeren indberetter f.eks. delvis genoptaget arbejdstid, vil dette så blive valideret i forhold til de timer, som arbejdsgiveren udbetaler for, så hvis borgeren f.eks. indberetter 10 t i delvis genoptaget arbejdstid for en uge, men i virkeligheden har arbejdet 15 t. Vil dette blive "fanget" af systemet/eindkomst. Eller skal vi vente med at udbetale sygedagpenge, indtil vi kan se, hvor mange timer arbejdsgiveren udbetaler for. Vil vi kunne se udbetalingen pr. uge fra arbejdsgiveren i eindkomst eller bliver det svært at sammenligne timerne for de forskellige uger. Det skal være muligt at tjekke, om borgeren er sygemeldt min. 4 t pr. uge. Kan/skal arbejdsgivernes lønsystemer kunne håndtere ugevis indberetning til eindkomst? selv om lønudbetaling sker f.eks. månedsvis. KOMBIT: Der kigges nærmere på denne, samt henvises til afsnit 5.2. Hvad med grav.gener? stoppes disse sager automatisk inden indsending til kommunen? henvises borger til at kontakte sin arbejdsgiver? eller os? KOMBIT: Afvises. Ledige i Jobtræning Sygemelder sig via JobNet - mange A-kasser indberetter næsten øjeblikkelig via NemRefusion til kommunen. Ledige indsender også supplerende oplysninger og oplyningsskema. Der udbetales på baggrund af dette. Senere kommer refusionskrav fra arbejdsgiver. Så skal kommunerne til at sende regning til den ledige og udbetale refusion til arbejdsgiver. KOMBIT: Afvises - fremad vil A-kasserne skulle håndtere sygemeldtes første 14 dage. Dette burde løse ovenstående. Mangler at borgeren selv på selvbetjeningsløsningen kan oplyse, at der er ønske om f.eks. 14-dages løn lige uger så fald skal use case 47 bortfalde. KOMBIT: Afvises - sygemeldtes normale udbetalingsfrekvens hentes fra NemRefusion, og ellers er KSD obligatorisk sat til månedsvis udbetaling. S61 eller hvis de er uenige i arbejdsgivers oplysninger (Use Case 107). KOMBIT: Tilrettes. Mangler der ikke et Modtage oplysningsskema? KOMBIT: Der foretages tilretning. Og:- supplerende oplysning- oplysningsskema måske også rettelse til arbejdsgivers oplysning. KOMBIT: Der foretages tilretning. Det er DFDG der sender oplysninger til os, og ikke som der står i 16

17 om sygemeldt ledig i Det Fælles Datagrundlag Use case 112 Send UUID til Det Fælles Datagrundlag Use case 114 Hent oplysninger fra CPR. Krav # Hent oplysninger fra Det Centrale Personregister (CPR) Use case 117 Send oplysninger til Jobcentersystem beskrivelsen, at vi ved oprettelse skal forespørge DFDG. Der findes 2 Use Case 112 er det korrekt? KOMBIT: Afvises - læsning af snitfladebeskrivelsen er blevet misforstået. Der findes 2 Use Case 112 er det korrekt? KOMBIT: Helt korrekt og tilrettes, tak for opmærksomheden. Er det via serviceplatformen. KOMBIT: Ja. S64 Sikre at adr. er korrekte (Krav # ). Hvad gør systemet med personer i ukendt adresse eller som står som forsvundet? samt evt. grænsegængere, hvor det danske CPR ikke opdateres. KOMBIT: Grænsegænger - arbejdsgiver indtaster adresse i NR (ligesom i dag). Forsvundet - sagen lukkes. Ukendt adresse - sender til digitalpost - obs analyseres. Hvis sagen overgives automatisk til Jobcentret, hvordan fanger vi så de sager, hvor der ikke foretages en udbetaling, f.eks. hvis en tidligere sag er lukket af Jobcentret og ikke umiddelbart må åbnes igen ved en ny sygemelding. KOMBIT: Analyseres i forbindelse med VAS. Vi er lidt usikre på, om der vil nå at komme en udbetaling til pgl., inden Jobcentret når at tage stilling til sagen. Vil vi få mulighed for at tage sagerne med på et møde med Jobcentret, inden de kører automatisk igennem systemet og starter en udbetaling. KOMBIT: Dette ønske vil kunne imødekommes, såfremt man eventuelt kan fravælge automatisering. Hvis samtlige sager som er fortsat syge ved oprettelse af sygefraværssagen og aflevering af oplysningsskemaet sendes til Jobcenter, så drukner jobcenter!! kunne kan sætte en stopper i systemet sådan, at hvis en borger på oplysningsskemaet angiver fraværsperioden til at være under eksempelvis 3 uger - så startes der opgave i Ydelsesdelen - over 3 uger - til JC?? KOMBIT: Analyseres nærmere. Jobcenter skal have en besked fra KSD om hvilke ferieperiode arbejdsgiver har indberettet. Kommunen har oplevet at datoerne stemmer ikke overens med oplysningerne fra Jobcenter (borgerens oplysninger) og arbejdsgiverens. KOMBIT: Afvises - denne er dækket via snitflader. I beskrivelsen bruges udtrykket længerevarende sygefravær hvis det skal bruges kræver længerevarende en beskrivelse. Vi vil hellere at man i stedet bruger udtrykket åbent sygefravær KOMBIT: Præciseres - i afsnitstekst. Vi vil gerne have slettet teksten eksempelvis hvis varighed er ved at udløbe hvis det ikke står der, signalere vi at der vil være meget kommunikation med JC. Varighed er jo kun i en ganske lille procentdel af sagerne. KOMBIT: Afvises. Leverandøren er bekendt med sagsmængde 17

18 fordelt på varighed. Krav # Send oplysninger til Jobcentersystem Krav # Send forespørgsel om varighed til Jocentersystem Use case 128 Løsning kontrollerer SE-nummer hos SKAT Sager der automatisk kører igennem systemet som en åben sygefraværssag, sender besked JC det vil kunne udløse en del flere sager til JC end i dag, hvor vi tilbageholder indberetningen, fordi der forventes en hurtig raskmelding. F.eks. ondt i halsen, feber mv. Eller bliver der en slags venteregister inden JC får sagen? KOMBIT: Det vil ikke være denne type sager, der bliver videresendt automatisk. Løsningen skal også sende fraværsårsagen til Jobcentret, da det er en del af visitatorens opgave at fordele sagen til den korrekte opfølgningsgruppe (efter lidelsens type). KOMBIT: Der foretages tilretning. Vi vil gerne have at der i minimumskravene står om det er selvstændig, lønmodtager mv. KOMBIT: Analyseres - afhænger af nuværende snitflade. Hvordan sikres at ydelsessagsbehandler får videresendt løbende sager til jobcenter i så fald at man ikke får lavet snitflader med jobcenterløsningen?? KOMBIT: Afvises - Den eksisterende snitflade genbruges. Hvis jobcenter ikke ønsker at kommunikere med KSD, er der manuel sagsoverdragelse. S66 Fortrydelsesretten ved manglende medvirken. KOMBIT: Indarbejdes. Hvad med udsendelse af varighedsbreve til de sygemeldte? KOMBIT: Afvises - Det er en jobcenteropgave - besluttet i referencegruppen. Hvad når en virksomhed skifter SEnr? kan systemet håndtere det? kan arbejdsgiver selv rette det? KOMBIT: Disse spørgsmål bevirker en tilretning i kravspecifikationen. Hvor er p-numre skal de ikke tænkes ind i løsningen? Et ønske fra vores side, således at CVR nr. ikke udelukkende er styrende, og det vil også kunne bruges til automatisk bogføring ud i f.eks. børnehaven Mariehønen. KOMBIT: Afvises - dette har intet med P-numre at gøre. S68 p-nr. tilføjes under Krav # generelt skrives der hele tiden SE-nr., medens digital post til arbejdsgiver styres af CVR- og P- nr. KOMBIT: Afvises - dette har intet med P-numre at gøre. Der er mange store arbejdsgivere der får refusion udbetalt til det overordnede cvr-nummer. Det vil kunne give store udfordringer, hvis disse fremadrettet skal udbetale til mindre enheders se-nr. KOMBIT: Afvises. Virksomhed vælger selv i NR om udbetaling skal ske til CVR eller SE nummer (som i dag). 18

19 Use case 80 Tilknyt refusionsanmodning til eksisterende refusionssag Use case 68 Igangsæt partshøring Use case 1 Opret sygefraværssag manuelt Krav # Besked til sygemeldte i dokumentboks Vi forstår use case nr. 80 således, Refusionssag = dp anmeldelserefusionsanmodning = dp 202Alternativt: hvis startbetingelser ikke er opfyldt, så vil løsningen oprette en refusionssag. Betyder det, at hvis der anmodes om refusion på en sag som ikke findes, så opretter Løsningen selv en sag? KOMBIT: Afvises - misforstået - (refusionssag oprettes når der modtages en anmeldelse, hvor der søges om refusion, eller når man modtager en refusionsanmodning, hvor ikke har været anmodet om refusion på anmeldelsen). Det er i orden, at den danner partshøringsbrevet, men der må gerne gives en opgave inden afsendelse, så sagsbehandler kan godkende om brevet skal sendes, eller kontrollere om der er noget i sagen man har "glemt" at anføre. KOMBIT: Afvises, idet opsætningen i KSD samt breve vil være således, at denne del foregår automatisk. Det skal sikres, at der ikke partshøres, hvis oplysningsskemaet er modtaget. Hvis behandling af oplysningsskemaer skal ske manuelt, risikerer man at der partshøres ved en fejl, hvis man er bagud med behandling af oplysningsskemaerne. Hvis systemet automatisk behandler oplysningsskemaerne som modtaget, er det ok at der også automatisk partshøres. KOMBIT: Afvises - der vil ikke blive fremsendt partshøring, såfremt der er modtaget oplysningsskema. Sørger man for at ansøgningen om SDP (200a og 200B) kun kan "udfyldes" og afleveres sammen med oplysningsskemaet og aldrig hver for sig? KOMBIT: Afvises - det vil være én samlet indgang, så sygemeldte kan kun sende det hele, og det er ikke længere muligt med "halve" input. 21 og 22 blandes sammen. KOMBIT: Denne undersøges nærmere. Eventuelle dokumenter genere os der vil altid være dokumenter i manuel sag! KOMBIT: Afvises. Teksten skal forstås sådan, at hvis der er dokumenter, tilknyttes disse. S71 Under hændelse selvstændige er ikke omfattede 38 stk. 4, men af 43, og Ny ledige kan ikke søge via Nem, men skal benytte papirskema. KOMBIT: Afvises, idet det vil være KOMBITs beslutning, hvor der henvises til lovgivning. Der står refusionssag der skulle have stået sygefraværssagen. KOMBIT: Tilrettes. I feltet beskrivelse: Der skal stå "sygefraværssag" i stedet for refusionssag. KOMBIT: Tilrettes. 19

20 Use case 50 Opret refusionssag manuelt Use case 81 Afgør sag automatisk Krav # Indhold af arbejdsgivers udbetalingsspecifikation Krav # Indhold af partshøring og kopi af partshøring Krav # Afgrænsning af søgning Kommunen skal ikke taste for arbejdsgiverne, med mindre at de har sendt en anmeldelse ind, som ikke er slået igennem, og de sidder med en signeret kvittering. Alle SKAL bruge NemRefusion. Det har været obligatorisk i over 2 år, og vi må fastholde, at det kun er muligt at anmelde et fravær digitalt. Selvfølgelig er der de nuværende undtagelser. Selvstændige uden cvr.nr., udenlandske virksomheder, hvor det ikke er muligt at få en signatur. KOMBIT: Afvises - kravet om manuel oprettelse er for en sikkerheds skyld, så sagsbehandler KAN oprette. Eventuelle dokumenter genere os der vil altid være dokumenter i manuel sag! KOMBIT: Afvises. Teksten skal forstås sådan, at hvis der er dokumenter, tilknyttes disse. Under formål - i anden linje mangler der et og, så der kommer til at stå og/eller KOMBIT: Tilrettes i kravspecifikationen. S73 Beskrivelsen er mangelfuld, det fremgår ikke at borgeren har valgmuligheder. KOMBIT: Undersøges nærmere. Husk at modregnede beløb/afskrivningsbeløb i minus også skal fremgå af specificeringen. KOMBIT: Tilrettes i kravspecifikationen. Klagevejledning. Der skal ikke være klagevejledning i afgørelser til arbejdsgiver, hvis det er egen kommune, jf. principafgørelse. KOMBIT: Tilrettes i kravspecifikationen. Der mangler "navn på sygemeldte". KOMBIT: Tilrettes i kravspecifikationen. Skal partshøringsbrevene ikke som standard være ens over hele landet? Som udgangspunkt skal vi behandle borgere/arbejdsgivere ens uanset kommune. Der vil jo jf. tidligere være mulighed for at lave egne bemærkninger i standardbrevene, når vi bestiller / danner dem. Det er genialt, da et meget standardiseret brev ikke altid passer i alle situationer. Vi mangler tit at kunne komme med en bemærkning i brevene. KOMBIT: Afvises - i standardbreve, som sendes automatisk i KSD, vil det ikke være muligt at indsætte kommentarer. Standardbreve er ens for alle kommuner; det er kommunens egne breve, der muliggør varianter. Der skal også kunne søges på adressen. KOMBIT: Afvises - det vil være muligt at søge på cpr og hændelse, ikke adresse. S76 Skal kunne søge på enten SE-nr., p-nr. eller CVR nr. KOMBIT: Kravspecifikation tilrettes. 20

REVIEW AF KRAVMATERIALE

REVIEW AF KRAVMATERIALE REVIEW AF KRAVMATERIALE Feedback til kommunerne, 10. og 11. december 2013 Kommunernes Sygedagpengesystem Indledning Ide-camps: Hvad kunne vi godt tænke os? Nov. 2012 Netværksmøde og kick-off på høring

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION

INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION 1 Agenda Velkomst v. KOMBIT Baggrunden for NemRefusion Hvor er vi nu? Hvad byder fremtiden Hvad betyder NemRefusion for os som arbejdsgivere? 2 Hvem er KOMBIT som kunde?

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

refusion af sygedagpenge

refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM... refusion af sygedagpenge SIDE 1 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskravet over for kommunen 3 2.2 Kommunens opfølgning, herunder oplysningsskema

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Status: Gældende Principafgørelse sygedagpenge - for sen anmeldelse af sygefravær - selvstændig

Læs mere

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne 1 Hvad er et Underretningsbrev UDP? 2 Medarbejderen er flyttet, hvilken kommune får indberetningen. Hver gang en indberetning (anmeldelse, sygefraværssamtale eller ny refusionsanmodning) signeres, udsendes

Læs mere

Indberetning af fravær

Indberetning af fravær Indberetning af fravær Sygefravær, graviditetsgener, barsel, seniordage mm. Personale og HR afdelingen Sygefravær... 2 Indberetning af sygefravær...2 Indberetning af delvis syg...3 Indberetning af nedsat

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 INDHOLD Arbejdsgiverperioden 1 Satser og beregning 2 Jobafklaring 2 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet

Læs mere

Kommunernes Sygedagpengesystem

Kommunernes Sygedagpengesystem Kommunernes Sygedagpengesystem Regelkortlægning Forkortelser YC Ydelsescenter/kontor i kommunen JC Jobcenter SDP Sygedagpenge VAS Validering af atypisk sygefravær UDP Underretningsbrev OPL Oplysningsskema

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Vejledning til kommuner Indhold Arbejdsgiverens indberetning i NemRefusion... 2 Anmodningen sådan sendes den til kommunen... 3 Ændring af den

Læs mere

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi N O TAT NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi NemRefusion er en løsning, som ikke bare giver besparelser for kommunens ydelseskontor, der sagsbehandler indberetningerne.

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1? B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Let i gang med NemRefusion

Let i gang med NemRefusion Let i gang med NemRefusion Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Plan for dagen 1. Hvorfor laver vi ændringer i EfterUddannelse.dk? 2. Den nye type ansøgning Hvordan opretter jeg en ansøgning (et ansøgningsgrundlag)?

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Lønudbetaling og korrektioner Tiltrædelse Stillingsbesættelse ns eget ansvar Udarbejdelse af stillingsopslag

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse NemRefusion den intelligente, digitale postkasse I 2010 lancerer KOMBIT A/S i samarbejde med KL og Arbejdsmarkedsstyrelsen den nye syge- og barseldagpengeløsning, NemRefusion. Den nye løsning er en moderniseret

Læs mere

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Vejledning Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Indhold Sådan foregår udbetalingen... 1 Funktionalitet i løsningen... 2 Ferieår... 2 Avanceret søgning... 2 Download oversigt... 2 Sortering

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk

Læs mere

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation.

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. SKS Applikation Service ApS Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. Redigeret 4. februar 2014 SKS Applikation Service ApS Åstrupvej 10 9800 Hjørring T: 22

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Vejledning til virksomheder Denne guide giver dig en introduktion til hvordan, du anmoder om refusion for løntilskud og fleksjob i NemRefusion.

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

SYGEDAGPENGEUDBETALING FØRMÅLING PÅ TIDSFORBRUG

SYGEDAGPENGEUDBETALING FØRMÅLING PÅ TIDSFORBRUG SYGEDAGPENGEUDBETALING FØRMÅLING PÅ TIDSFORBRUG København den 21. sep 2013 - Final 1 Indhold 1 Baggrund for analyse... 34 2 Hovedresultat betydeligt effektiviseringspotentiale... 34 3 Effektivisering på

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

Brugerguide. A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 0. Kom i gang 5 1. Ansøgninger 7 2. Afsluttede ansøgninger 13 3. Vis kursisternes

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 REGEL- OG BESLUTNINGSMODELLER... 5 3.1 BEREGN TIMETAL... 8 3.2 BEREGN YDELSE...

Læs mere

TAST. på mit 3F DAGPENGE

TAST. på mit 3F DAGPENGE TAST på mit 3F DAGPENGE 2 Faglig Fælles Akasse Med www.mit3f.dk kan du udfylde dagpengekortet på nettet. Det kræver, at du har en kode til at logge ind. Du kan læse mere om koder på hjemmesiden. Gå ind

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse. Trin 4 : Hvordan kan du anmelde din Ufrivillige Arbejdsløshed:

Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse. Trin 4 : Hvordan kan du anmelde din Ufrivillige Arbejdsløshed: Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse Trin 1: Kontrollér policen og betingelserne: Lifestyle Protection Kirkebierg Alle 86 b 2605 Brøndy Danmark Tel: +45 43 25 53 00 Fax: +45

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk. Brugervejledning til Virksomhedsdialog Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Version 2.0-09.03.2011 Indhold Dokument og versionsoversigt... 3 1 Introduktion

Læs mere

Refusion af sygedagpenge for funktionærer

Refusion af sygedagpenge for funktionærer Gode råd om Refusion af sygedagpenge for funktionærer Hvis du håndterer refusionsreglerne på sygedagpengeområdet korrekt, kan din virksomhed spare mange penge! Udgivet af Dansk Handel & Service Refusion

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Ansøgning om støtte til køb af invalidebil Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf. Dato: Sagsgang: Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Borger

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning. August 2011 Steen Larsen, UNI C

EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning. August 2011 Steen Larsen, UNI C EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning August 2011 Steen Larsen, UNI C Dagsorden Lovændring og nye regler Nye processer og ny rollefordeling Virksomhedsinput fra fokusgruppemøder Brugerflade

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Årstemamøde Dataløn 2013 Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2014 Generelt SKAT Statistik Afstemning Hvad kan Bluegarden

Læs mere

Oversigter over fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær maj 2015 Ikke Vagtplanbrugere OBS ændringer er noteret med rødt

Oversigter over fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær maj 2015 Ikke Vagtplanbrugere OBS ændringer er noteret med rødt Fravær vedr. barn Alvorligt sygt barn/barns Hospitalsindlæggelse Anvendes ved pasning af alvorligt syge børn under 18 år, hvor f.eks. serviceloven giver frihed eller barselslovens 26. Anvendes ikke ved

Læs mere

TAST. på www.mit3f.dk DAGPENGE

TAST. på www.mit3f.dk DAGPENGE TAST på www.mit3f.dk DAGPENGE 2 Faglig Fælles Akasse Med www.mit3f.dk kan du udfylde dagpengekortet på nettet. Det kræver, at du har NemID. Har du ikke NemID, kan det bestilles online via dette link eller

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Marts 2014 Ref. nr.: 3-2014 Indhold Boligstøtte... 2 Anvendelse af oplysninger fra huslejeregistret ændring af Din Boligstøtte...

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år

Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år Denne vejledning er primært for dig, som er fyldt 30 år, ikke medlem af en a-kasse og som ønsker at søge om kontanthjælp. Vejledningen gælder dog

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Sygdom i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Sygdom i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Sygdom i malerfaget 2 Sygdom i malerfaget Af Heinrich Søndengaard Nielsen, 2011. Danske Malermestre 2011 Teksterne må kun kopieres og eftergøres af medlemmer af Danske

Læs mere

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Denne vejledning er for dig, som er medlem af en a-kasse og vil søge om dagpenge. Vær opmærksom på, at du tidligst kan få dagpenge fra den dag, hvor du er meldt ledig.

Læs mere

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering Side 1 af 32 Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer et barselsforløb i SLS/HR-Løn OBS BEMÆRK I denne vejledning henvises

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Digital løsning til udbetaling af fleksrefusion

Digital løsning til udbetaling af fleksrefusion #BREVFLET# Aalborg Kommune, Økonomiafsnittet Sønderbro 12, 9000 Aalborg Til arbejdsgiveren 28. august 2015 Digital løsning til udbetaling af fleksrefusion For at lette arbejdsgangen både for dig som arbejdsgiver

Læs mere

TAST på mit 3F DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING

TAST på mit 3F DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING TAST på mit 3F DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING 2 Faglig Fælles Akasse Med www.mit3f.dk kan du udfylde dagpengekortet på nettet. Det kræver, at du har en kode til at logge ind. Du kan læse mere om

Læs mere

Dette er startsiden til artikler om efterregulering i Videnløsningen.

Dette er startsiden til artikler om efterregulering i Videnløsningen. 1910 Efterregulering: Hvad er efterregulering (startside) Dette er startsiden til artikler om efterregulering i Videnløsningen. Her får du først en introduktion til, hvad efterregulering er. Hvad er efterregulering?

Læs mere

Sådan bruger du Business Danmarks NetKasse. Søg om dagpenge

Sådan bruger du Business Danmarks NetKasse. Søg om dagpenge Sådan bruger du Business Danmarks NetKasse Søg om dagpenge Her får du en gennemgang af hvordan du søger dagpenge Hvad skal jeg gøre for at få udbetalt dagpenge For at få udbetalt dagpenge skal du først

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Kreditor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse

Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse Denne vejledning er for dig, som er ønsker at stå tilmeldt som jobsøgende i jobcentret. Det kan f.eks. være fordi, du har ansøgt om udbetaling fra Lønmodtagernes

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

Værd at vide om VAS juni 2014. - En vejledning til kommunale sagsbehandlere om Validering af Atypisk Sygefravær

Værd at vide om VAS juni 2014. - En vejledning til kommunale sagsbehandlere om Validering af Atypisk Sygefravær S t y r e l s e n f o r A r b e j d s m a r k e d o g R e k r u t t e r i n g Værd at vide om VAS juni 2014 - En vejledning til kommunale sagsbehandlere om Validering af Atypisk Sygefravær S t y r e l

Læs mere

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2.

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2. Årstemamøde DataLøn 2012 Spor 2. Program Årsafslutning Genopfriskning (same procedure as last year) Afstemning Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvad er der sket i 2012? Nye tiltag Ændringer Fravær & Refusion Hvad

Læs mere