BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015"

Transkript

1 BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING Bdømmlssudvalgts rapport - april

2 INDHOLD 03 INDLEDNING s 04 KONKURRENCEFAKTA s 07 FORSLAG 1 s 11 FORSLAG 2 s 19 FORSLAG 3 s 27 POINTGIVNING s 34 Kort og luftfotos: Hrning Kommun Projkttgningr: Forslagsstillrn Layout: Hrning Kommun Tryk: Trykstun Oplag: 50 stk. Udgivlssdato: 30. april 2015

3 INDLEDNING 05 Hrmd offntliggørs rsultatt af dt bgrænsd udbud, som Hrning Kommun udskrv dn 17. dcmbr 2014 blandt tr prækvalificrd tams. Hvrt tam blv bdt om at komm md forslag til n ombygning af Bangårdspladsn indn for n bløbsramm på 14 mio. kr. kskl. moms samt tgn n ny stationsbygning på ca. 750 m² brutto. Vindrtmat skal stå for omdannls af pladsn og for opførls af stationsbygningn, som Hrning Kommun/DSB ftrfølgnd ønskr at lj for n 20-årig priod md mulighd for forlængls. D tr tams indsndt sammn md forslagn til plads og stationsbygning n ljkontrakt, gældnd for lj af stationsbygningn. Dltagrn havd drudovr mulighd for 1) at disponr ovr d rstrnd kvadratmtr fra 750 m² op til 2000 m² i stationsbygningn, 2) at afgiv bud på opførls af ydrligr byggri på op til 4000 m² i dn vstlig dl af pladsn og 3) at tilbyd kstra parkringspladsr ud ovr dm, dr ifølg programmt skal indpasss i projktt. Hrning Kommun md samarbjdspartnr, Midttrafik og DSB, vil grn takk dltagrn for drs god og konstruktiv bud på n samlt arkitktonisk løsning samt for drs tilbud på udljning af stationsbygningn. Bdømmlssudvalgt har dragt nytt af all tr bud i bdømmlssarbjdt. I dt følgnd gnnmgås projktrn nkltvis ud fra d bdømmlsskritrir, som frmgår af konkurrncprogrammt. Sign. bdømmlssudvalgt, april 2015 Forbdr informationn til passagrrn Forbdr ovrskulighdn af trminalområdt for brugrn af dn kollktiv trafik båd for passagrr dr skiftr mllm bussr llr mllm bussr og andr transportmidlr Forbdr og undrstøtt mulighdn for kombinationsrjsr Forkort afstandn mllm bussrn og togstationn, hvorvd skifttidn rducrs Skab bdr vntfacilittr for passagrrn Skab bdr sammnhæng mllm trminaln og bymidtn gnnm styrkls og tydliggørls af færdslsaralr Etablr n flot og funktionl bangårdsplads md god opholdsaralr og smuk arkitktur Skab n flot og ovrskulig ankomst til byn

4 KONKURRENCEFAKTA Udbudsform nn Projktt udbyds i t bgrænst udbud i hnhold til Udbudsdirktivt blandt følgnd tilbudsgivr: gad dga d Søndrgad Grø Sm Dltagr Sølv Forslag 1. Tam CC Contractor A/S, Hrning md følgnd dltagr: Invstor CC Contractor A/S. Arkitktrådgivr Kjær & Richtr, Århus Landskabsarkitkt Rossl s tgnstu, Ålborg. Ingniørrådgivr NIRAS, Århus. gad Ban gård ning Skitsringsgræns ns splad sbc h sn Bou Fonn Dron sgad Sølvgad Forslag 2. Tam Kaj Ov Madsn A/S, Skiv md følgnd dltagr: Som mdinvstor i konsortium md Kaj Ov Madsn r Gustav H. Christnsn A/S vd Lars Kristnsn. Arkitktrådgivr Arkitc A/S, Hrning. Ingniørrådgivr Grontmij A/S, Århus lva rd Entrprisgræns Godatastyrlsn Konkurrncns afgrænsningr Forslag 3. Tam KPC Hrning A/S md følgnd dltagr: Som mdinvstor i konsortium md KPC r Bangårdspladsn Hrning ApS vd Michal Jacobsn. Arkitktrådgivr Swco Architcts A/S, Århus. Ingniørrådgivr Midtconsult A/S, Hrning Konkurrncn udskrvt 17. dcmbr 2014 Frist for aflvring af tilbud 4. marts 2015 kl

5 09 Bdømmlsspriod Dr r i alt i priodn 6. til 26. marts afholdt tr mødr: ét forbrdnd mød samt to bdømmlssmødr i bdømmlssudvalgt. På mødt dn 26. marts blv konklusionn, at Forslag 1. Tam CC Contractor udpgs som vindr af konkurrncn. Dn skriftlig afrapportringn blv godkndt af bdømmlssudvalgt mdio april, og vindrprojktt blv godkndt i n politisk procs i april. Offntliggørls 30. april 2015 Bdømmlsskritrir Rådgivr for bdømmlssudvalgt Stig Grønning Søbjærg, projktchf Rambøll Lars Ravnmos, projktldr Planafdlingn, Hrning Kommun Claus Pdrsn, rådhusadministrator og byghrrrådgivr, Hrning Kommun Bdømmlssudvalgts skrtær Bnt Kolind, arkitkt MAA, Akadmisk Arkitktforning Vdrlag kr. kskl. moms pr. hold Forslagn blv vurdrt på følgnd fm vægtd bdømmlsskritrir: A. Funktionalitt 35 % B. Æsttik 25 % C. Økonomi tilbudt anlægssum 15 % D. Tidsplan 10 % E. Øvrig 15% (ydrligr bbyggls, tilbudt kstra p-pladsr, tilbudt ljkontrakt, hvr 5%) Bdømmlssudvalg Finn Stngl Ptrsn, byrådsmdlm Hrning Kommun, formand for bdømmlssudvalgt Ulrik Hyldgaard, formand Byplanudvalgt, Hrning Kommun Jns Erik Sørnsn, dirktør Midttrafik Jørgn Rasmussn, rgionschf DSB Eva Kanstrup, dirktør for Tknik og Miljø, Hrning Kommun Tommy Jonassn, afdlingsldr Vj og Trafik, Hrning Kommun Marius Rs, planchf, Hrning Kommun Ptr Dalsgaard, bdømmlsskonsulnt, arkitkt MAA, udpgt af Akadmisk Arkitktforning

6 FORSLAG 1 11 Udarbjdt af Forslag 1. Tam CC Contractor A/S, Hrning md følgnd dltagr: Invstor CC Contractor A/S. Arkitktrådgivr Kjær & Richtr, Århus. Landskabsarkitkt Rossl s tgnstu, Ålborg. Ingniørrådgivr NIRAS, Århus Funktionalitt MARTS Indldning Forslagt udmærkr sig vd t mgt klart hovdgrb, dr kombinrr funktionalitt og æsttik på n umiddlbar og ovrbvisnd måd. Forslagt r mgt bvidst omkring, at vi har at gør md t trafikknudpunkt, t transitrum, hvor mang mnnskr færds dagligt. Dt r t std, dr r prægt af dynamik og bvægls, - t dagligt transitrum, hvor folk har travlt t opsamlingsstd mang kndr stdt, mns dt r hlt nyt for andr t knudpunkt for byn. Dtt krævr, at dt planlagt trafikflow for båd kørnd, gånd og cyklnd r udformt umiddlbart forståligt og tilgængligt, og hr udmærkr forslagt sig md n mgt klar hovdidé, dr i ét grb givr n ovrbvisnd løsning på d flst programpunktr og problmatikkr. Araldisponring af Bangårdspladsn Forslagt introducrr t Byns Tæpp, dr udlæggs i ovrgangn mllm byns rum og dn forudbstmt bustrminal. Byns tæpp blivr t vlkomsttæpp, når man ankommr til Hrning og n ny forbindls til byn. Blægningsmønstrt r inspirrt af byns histori forankrt i tkstilindustri og trikotag og udforms ftr shard spac -koncptt, hvor lav hastighd og kørsl tilgodsr d blød trafikantr. Byns Tæpp fungrr på samm tid som t trafikrgulrnd og dæmpnd tiltag i koblingn mod Sølvgad og d tilstødnd byrum mod nord, og tankn r, at Byns Tæpp og blægningsmønstrt hr i sig slv skal udgør n tydlig forbindls llr ldlinj frm mod trminalbygningn llr fra dnn og frm til byn.

7 13 Logistisk for trafik og gånd Ankomstn til Bangårdspladsn i bil skr fra vst vd ovrgangn til Søndrgad, og forslagt har som dt nst disponrt biltrafikkn som kiss and rid md ind- og udkørsl samm std, udformt som nsrttt trafik omkring skråparkring og md afsætnings- og parkringspladsr i randn. Dtt givr md dn størr vjlængd fin btinglsr for afsætning og opsamling og vntpladsr for taxar foran trminalbygningn, og ikk mindst friholds aralrn omkring trminalbygningn for trafik, så dr skabs idll foraralr og ud-opholdspladsr i forbindls md dnn. Dn vist skråparkring virkr dog umiddlbart lidt undrdimnsionrt, mn bdømmlssudvalgt findr, at dtt kan barbjds vd n dtaljring af vj-, parkrings- og gangbrddr udn at dtt ændrr koncptt. HC-parkringspladsrn bør dsudn ikk udlukknd placrs på østsidn af trminalbygningn. Gånd trafik r logisk disponrt langs tæppts kantr mod trminaln og mod d omkransnd bbygglsr. Dn ovrdækkd cyklparkring md ca. 400 stk. r idlt placrt øst for trminalbygningn md dirkt indgang til dnn, og antallt kan vt. forøgs vd indsnævring af parkringspladsrn mod nord. Vst for trminalbygningn r dr placrt cyklstativr langs d ksistrnd facadr. Disponring af trminalbygningn Trminalbygningn r, på samm måd som pladsn, disponrt md n nklhd og funktionalitt, dr virkr rigtig til stdt og funktionn. All funktionr r disponrt ovr to planr undr n samlnd, lysnd tagskiv. btydning for bvæglsshæmmd passagrr, dr skal disponr md kstra tid for at nå rttidigt frm. Dn stor tagskiv dannr tillig t ovrdækkt vntområd i dt fri og i dirkt kontakt md trminalområdt. Butik og billtsalg r placrt i sammnhæng, sålds at dr dls r mulighd for at dl opholds- og toiltfacilittr, og dls r mulighd for at saml funktionrn undr ét, sålds at bmandingn af butikkrn kan fungr som tryghdsskabnd / opsynsskabnd lmnt i forhold til d vntnd passagrr på tidspunktr, hvor dr ikk r mang i og omkring trminalbygningn. Chaufførfacilittr mm. r placrt md indgang fra ankomsthalln på 1. sal. Placring af srvrrum bag chaufførfacilittrn r uhnsigtsmæssigt i forhold til aflåsning og adgangsforhold. Når man ankommr til ankomsthalln på 1. sal fra banlgmt kunn man ønsk sig størr synlighd af trapp- og lvatorforbindls til pladsn. Dn samld plan for hl områdt i sammnhæng md byn Samlt st vurdrr bdømmlssudvalgt, at forslagt, båd i disponringn af pladsn og dnns sammnhæng md byn og i disponringn af trminalbygningn, bsiddr dn funktionalitt, som r ssntil for dtt trafikknudpunkt. Byns Tæpp udgør n mgt klar og opfattlig zondling af pladsn, og Kiss and Rid trafikløsningn virkr rigtig på stdt, idt man opnår idll afsætningsforhold, samtidig md, at dt nær foraral til trminalbygningn friholds for trafik. Bygningn r udført mgt transparnt mod pladsn, så man allrd udfra får t ovrblik ovr, hvad bygningn rummr, og hvor man skal hn. Hovdtrapp og lvator r placrt dirkt i forlængls af hovdindgangn, og i forhold til tilgænglighd r dt idlt formgivt, sålds at trapp og lvator startr og landr på samm std, og dsudn r dt samm vrtikal forbindls, dr forbindr båd p-kældr, plads og forbindls til banlgmt. Dr r dsudn dirkt adgang til ankomstrummt fra cyklparkringn mod øst. Vntaralt r disponrt som t dobblthøjt, transparnt rum dirkt vd bustrminaln og md visul kontakt til bussrns opmarchbås og orintringsdisplays. Dtt har især

8 15 Plan nivau 1 Dtailplan fortov 10 B A BANEGÅRDSPLADSEN HERNING btonflis ksistrnd trær N cyklban fortov fortov cyklban pullrt/taktil markring SØLVGADE ramp cyklban ovrgang ( shard spac ) ramp cyklban dpotplads ramp fortov ovrgang ( shard spac ) værn vj/prydtrær plint taktil markring prron (btonflis) ind/udkørsl INFO skærm M A R T S ramp grafik asfalt N plint btonflis affaldssystm taktil markring værn INFO skærm kantstn pullrt/taktil markring vj/prydtrær HC parkring (3 pladsr) værn vj/prydtrær ksist. indkørsl plint dpotplads taktil markring prron (btonflis) INFO skærm ksist. kunst Mirag grafik btonflis grafik asfalt taktil markring asfalt værn C INFO skærm cyklparkring (80 pladsr) kantstn prron (btonflis) værn dpotplads INFO skærm ls af vntområ vntaralr mod grafik cyklparkring (80 pladsr) kantstn tablrs chaufførfaci ndls md chauffør toiltfacilittr samt ram btonflis p cy btonflis vj/prydtrær vj/prydtrær p ram pullrt/taktil markring cyklparkring (80 pladsr) ksist. kunst p-kæ nd /gå klr organisring undr drn trafiktrminal, n stor strøm af pas ovrskulig i sit arki - ldr btonflis kiss n rid zon grafik ksist. kunst ramp p-kældr taktil markring parkring (37 pladsr) cyklparkring (80 pladsr) taktil markring ksist. cyklparkring plint btonflis torv/plads (ljlighdrn) vj/prydtrær vntplads taxa ksist. kunst pullrt/taktil markring Plan Nivau 1 1:200 ksist. cyklparkring cyklparkring (50 pladsr) cyklparkring (50 pladsr) cyklparkring (80 pladsr) cyklparkring (50 pladsr) grafik B A

9 17 Æsttik Indldning Forslagt udmærkr sig vd n arkitktur og n æsttik, dr i sit nøgtrn og nkl udtryk afspjlr og undrstøttr d valgt funktionll løsningr. Trminalbygningns frmtoning og arkitktonisk indpasning på Bangårdspladsn Forslagts arkitktonisk udgangspunkt for dn ny trminalbygning r ønskt om at skab n struktur llr n bygning, dr i sin disponring r byggt op omkring t kontinurt og flydnd flow af passagrr fra banlgmt til bustrminaln og dn ny plads og omvndt. Funktionrn samls undr n blyst tagskiv, dr naturligt danns som n forlængls af dn ksistrnd gangforbindls. Tagskivn står som n lysnd ramm, hvorundr passagrrn kan vnt, handl osv. Undr tagt mod øst danns to tung volumnr md salgs- og srvicfunktionr, som omfavns af pladsns blægning. Mod vst og i dirkt forlængls af busbanrn og ankomstaralt placrs t ankomst- og vntaral, som md n dobblthøj glasfacad skabr n transparnt ovrgang mllm pladsn og vntområdt. Byns tæpp/blægning trækks md ind i vnt- og ankomstområdt og flydr ignnm dtt og ud mod dn ovrdækkd cyklparkring. Dtt undrstrgr forslagts koncpt md Byns Tæpp, som omfavnr og dannr plads. Bygningns arkitktur og æsttik r via sit funktionll udspring i stor harmoni md trminaln og pladsn, og formsprogt r også via sit nkl udtryk, skala, matrialholdning, proportionring mv. fint tilpasst dn ksistrnd bbyggls omkring pladsn, samtidig md at dn givr stdt sin gn idntitt. Ovrfladr facadr og blægning Forslagt r kndtgnt vd t nklt og på samm tid raffinrt matrialvalg båd på pladsn og vd trminalbygningn. Byns Tæpp udførs ovr alt som præfabrikrd btonflisr i to farvvariationr md strukturr prægt i ovrfladn og ndlagt i n form for sildbnsmønstr. På trminalaralt anvnds n smiflksibl blægning, så blægningn blivr rsistnt for sporkørsl og stærkt slid. Facadr på trminalbygningn udførs som n kombination af glas og mtalpladr opsat i t horisontalt modul, og i d offntlig zonr fortsætts dn udvndig pladsblægning, sålds at vnt- og ankomstaralr på n måd opfatts som n bskyttt dl af pladsn. Matrialvalgt i forslagt undrstøttr på bdst vis d bærnd idr i projktt. Samlt vurdring af kritrirn Funktionalitt og Æsttik Dt r bdømmlssudvalgts vurdring, at forslagt r konkurrncns bdst, idt dt på bdst vis kombinrr funktionalitt og æsttik, sålds at æsttikkn og dn arkitktonisk løsning undrstøttr funktionalittn og omvndt, og sålds at dn arkitktonisk løsning og æsttikkn i dnn tagr sit afsæt i dn klar funktionll løsning. Økonomi tilbudt anlægssum kr. Tidsplan Ingn bmærkningr Ydrligr bbyggls Forslagsstillrn har ikk bnyttt mulighdn for at forslå t byggri i dn vstlig dl af pladsn. Tilbudt kstra p-pladsr Ingn Tilbudt ljkontrakt Årlig ljforpligtigls inkl. skønnd forbrugsudgiftr, udgiftr til vdlighold, jndomsskattr m.m.: kr.

10 FORSLAG 2 19 Udarbjdt af Forslag 2. Tam Kaj Ov Madsn A/S, Skiv md følgnd dltagr Som mdinvstor i konsortium md Kaj Ov Madsn r Gustav H. Christnsn A/S vd Lars Kristnsn. Arkitktrådgivr Arkitc A/S, Hrning. Ingniørrådgivr Grontmij A/S, Århus Funktionalitt Indldning Forslagts intnsion r at skab n Mnnskns Plads, hvor trafikknudpunktt transformrs fra n fragmntrt plads til t smukt byrum md mnnskt i cntrum md rspkt for d trafikal aktivittr, dr forgår på pladsn. Trminalpladsn llr Mnnskns Plads optags sammn md Sølvgad i byns struktur, hvor sidvjn brugs som limn, dr bindr byns rum sammn. Slv trminaln llr busflagn, som forslagsstillrn kaldr dn, btragts som n mangkantt udsparing cntralt på pladsn i mørk asfalt. Araldisponring af Bangårdspladsn Hl pladsområdt/mnnskns Plads udforms principilt som t shard spac områd ud fra forslagsstillrns intnsion om at skab t hlstøbt pladsrum md fokus på samksistns mllm d nklt trafikgruppr. For at gør trafikkn mr mnnskvnlig og samtidig styrk tryghdsfornmmlsn vd at færds på pladsn, tablrs slv trminaln som n udsparing i mørk asfalt, dr klart dfinrr, hvor bussrn har ovrtagt, og hvor man kan færds mr frit. Forslagt anvndr to indldnd lmntr for at skab sammnhæng mllm pladsn og bymidtn. Dn flydnd blægning, md skallr og fladr af granitblægning, signalrr at pladsn r n dl af bymidtn, og dn markrr indgangn til pladsn, dfinrr shard spac områdrn og markrr forskllig opholdsområdr på pladsn. Rliffrn, dt vrtikal lmnt, signalrr og dfinrr Mnnskns Plads. Kunst r n vigtig dl af Hrnings idntitt, og skærmvæggn/rliffrn placrs forskllig stdr på pladsn som værn mllm prronrn, i opholdslommrn som rumskabnd lmntr og som indldningslmntr til pladsn fra bl.a. Søndrgad.

11 21 Logistisk for trafik og gånd D blød trafikantr krydsr ovr pladsn i forlængls af Søndrgad vd dn markrd ovrgang som fragmntr af granitblægning i asfaltn. Dr tablrs også n markrt ovrgang ovr Sølvgad i forlængls af trminalbygningn, da d flst af d gånd og cyklnd ftr forslagsstillrns mning vil kryds ovr pladsn hr. Dr r gnrlt arbjdt md skift i mønstr og blægningsmatrial for at gør bilistr og bussr opmærksom på, at hr skr dr nogt andt, og på dn måd få dm til naturligt at sænk fartn. Blægningsskiftn skal markr, at hr har d blød trafikantr fortrinsrt, da blægningn tydligt signalrr plads og ikk vj. På pladsn tablrs dr n nsrttt vj til prsonbilr frm til trminalbygningn md skråparkringslommr i bgg sidr og udkørsl til Sølvgad bag om trminalbygningn. Dr tablrs n mindr Kiss and Rid zon nær trminalbygningn, mn gnrlt savns dr ordntlig afsætningsforhold og taxaopmarchbås. Forslagt anvisr 150 cyklparkringspladsr i mindr gruppr sprdt ovr hl pladsn, mns d 400 ovrdækkd pladsr tablrs undr trræn i forbindls md parkringskældrn og md ndgangsramp for ndn af trminalbygningn. Bdømmlssudvalgt r ikk ovrbvist omkring dnn disponring, og frygtr at scnarit vil vær, at folk ftrladr drs cyklr tilfældigt omkring trminalbygningn, da kældrløsningn r for langt væk, utrygt og bsværligt og afstandn fra d flst parkringsgruppr på pladsn til trminalbygningn r for lang. rttidigt frm til bussrn, køb billt llr gå på toilttt tc. Samtidig r adgangsforholdn som nævnt kritisabl, og n findr dt også uhldigt, at rhvrvslokalt r dt først man mødr fra pladsn, og man faktisk skal via dn fælls indgang for at nå frm til trminalbygningn. Dn samld plan for hl områdt i sammnhæng md byn Samlt st findr bdømmlssudvalgt ikk at forslagts funktionalitt r ovrbvisnd løst. Trminalbygningn r, som før nævnt, ikk disponrt ovrbvisnd, og bdømmlssudvalgt følr sig hllr ikk ovrbvist omkring pladsns funktionalitt st i sammnhæng md, at vi har at gør md t trafikknudpunkt, t transitrum, hvor mang mnnskr færds dagligt, hvilkt krævr, at dt planlagt trafikflow for båd kørnd, gånd og cyklnd r udformt umiddlbart forståligt og tilgængligt. Bdømmlssudvalgt findr ikk, at disponringn af pladsn har dn fornødn klarhd md n umiddlbar forstålighd for d nklt trafikgrupprs bvæglssmønstr og i særdlshd bussrns bvæglssmønstr. Disponring af trminalbygningn Trminalbygningn r disponrt som n to tags bygning md rhvrvslokal som butik llr rstaurant på trrænplan og md trminalfunktionrn som ankomsthal, vntsal og kiosk/billtsalg på 1. sal. Ankomst fra pladsn til trminalfunktionrn dlr vindfang md rhvrvslokalt, og dr manglr lvatorforbindls i forbindls md hovdtrappn. Hr skal man tilsynladnd anvnd lvatorn i dn ksistrnd bygning. Bdømmlssudvalgt mnr, at dn ovrordnd disponring af bygningn r uhldig. Vntaralr og trminalfunktionrn gnrlt r for langt væk fra bustrminaln. Dt vil tag for lang tid, og dt vil vær for bsværligt for ældr og bvæglsshæmmd at nå

12 23 Plan Trminalbygning 1. sal Asfalt md tilslag af skifr. Smdgad Situationsplan Eks. Kiosk Eks. Vntområd Skifrblægning, givr sammnhæng til byns blægningr, minskr skala i rummt, markr særlig zonr. n g tst kan vrgan nit Gra kr o r a m til g an dg n In ads pl Trær givr liv, ly, læ, skala. Bus-d agn Mørk asfalt. Indgang til pladsn Trapp / vindfang ca 65m2 Sølvgad Gangbro po Eks. Elvator t Nd cykl-parkring Busprronr Ankomsthal / Vntfacilittr ca 370m2 Prsonalrum suprmarkd ca 100m2 Varindlvring Kiosk /billtsalg ca 245m2 Eks. P Prsonalrum r Ny trminalbygning æ l P-k kørs Nd jlvj Gl. V Caf-aral o ldr dls rbin g fo Rlif-skærmvægg Paraply rum Ovrdækningr af opholdsaralr i.h.t. program Cykl parkring 1.sal 974 m² Eks. Billtsalg ørfacilittr ca 110m2 Ind til Kultur-aral Eks. Banstyrlsn Opholdslomm Nabo-mødt Eksistrnd Bangårdsbygning Kiss and rid rum Forbindls til togprrongr Parkring Situationsplan 1:500 N Eks. Kontor Plan Trminalbygning 1 sal,1:

13 25 Æsttik Indldning Forslagt har god intntionr om at skab t smukt byrum md sin gn idntitt, n Mnnskns Plads, hvor blægningn md d indlagt granitfladr og spor forbindr til byns smukkst rum og stdr. Man ønskr at pladsn skal vær t djligt std at ophold sig md inddragls af kunst og diffrntird opholdsstdr. Trminalbygningns frmtoning og arkitktonisk indpasning på Bangårdspladsn Forslagts arkitktonisk udgangspunkt r, at trminalbygningn blivr t unikt lmnt, dr givr pladsn og stdt sin gn idntitt. Forslagsstillrns ønsk r at skab n modrn og dynamisk bygning md n facad af gyldn lamllr, dr bvægr sig i rund formr og afspjlr t std md bvægls og mgt trafik. Undrtagn frmtrædr lukkt som skull dn hus n forrtning md dagligvarr, mns dr størr vindusaralr og sprdt lamllr på 1. saln vd vntfacilittrn. Dt r svært at adskill funktionalitt og arkitktur, og bdømmlssudvalgt findr også, at d funktionll kritikpunktr, man har til bygningns funktionalitt også afspjlr sig i bygningns arkitktur. Dn lukkd undrtag fortællr ikk dn rjsnd, hvad dr forgår i bygningn, og man kan umiddlbart ikk udfra ovrsku, hvor man købr billt, kommr vidr frm mod banlgmt tc. Dr r ikk nogt ovr bygningns udformning, dr signalrr trminalbygning md dn ovrskulighd, tilgænglighd og funktionalitt, dtt krævr for at håndtr passagr flowt på bdst vis. Ovrfladr facadr og blægning Forslagt arbjdr md blægningr på pladsn, dr visult koblr dnn til byns øvrig pladsr og gadr md fragmntr af granitblægningr, dr samtidig markrr spcill stdr på pladsn, og dr møblrs md blomstr- og plantkummr for at skab opholdsstdr af forskllig karaktr. Dr intgrrs kunst i form af skærmvægg og rliffr. Trminalbygningns gyldn mtallamllr og bygningns svungn formr r tænkt sådan, for at bygningn skal bliv t omdrjningspunkt, dr orintrr sig mod flr stdr. Alt sammn god intntionr, mn bdømmlssudvalgt findr dog ikk, at løsningrn r t ovrbvisnd svar på opgavn. Samlt vurdring af kritrirn Funktionalitt og Æsttik På trods af forslagts god intntionr om at skab n Mnnskns Plads som t nyt smukt byrum i Hrning findr bdømmlssudvalgt ikk forslagt ovrbvisnd løst i forhold til funktionalitt og æsttik/arkitktur. Økonomi tilbudt anlægssum kr. Tidsplan Ingn bmærkningr Ydrligr bbyggls Forslagsstillrn har ikk bnyttt mulighdn for at forslå t byggri i dn vstlig dl af pladsn. Tilbudt kstra p-pladsr Omdisponring og udvidls i p-kældr givr 39 ny p-pladsr. Tilbudt ljkontrakt Årlig ljforpligtigls inkl. skønnd forbrugsudgiftr, udgiftr til vdlighold, jndomsskattr m.m.: kr.

14 FORSLAG 3 27 Udarbjdt af Forslag 3. Tam KPC Hrning A/S md følgnd dltagr: Som mdinvstor i konsortium md KPC r Bangårdspladsn Hrning ApS vd Michal Jacobsn. Arkitktrådgivr Swco Architcts A/S, Århus. Ingniørrådgivr Midtconsult A/S, Hrning Funktionalitt Indldning Forslagt r t mgt gnnmarbjdt og sriøst bud på opgavn og udmærkr sig vd t klart hovdgrb på udformningn af dn ny Bangårdsplads. Forslagt r mgt bvidst omkring d funktionll udfordringr, udformningn af pladsn indbærr, og har tagt profssionl stillingtagn til d flst problmatikkr. Araldisponring af Bangårdspladsn Hovdmotivt bag udformningn af forslagt r dn klassisk italinsk piazza, hvor byrummt spænds ud fra facad til facad og gribr fat i dn omkringliggnd by og infrastruktur. Hr r dtt udtrykt md n granitblægning, dr spændr fra facad til facad i byrummts udstrækning og gribr fat i d tilstødnd gadr. Granitblægningn r t klart signal om, hvor d blød trafikantr bvægr sig, mns bustrminaln og adgangsvjn for bilr r udspard fltr md asfaltblægning. Vd Søndrgad og for ndn af trminalbygningn r dr hævd granitfladr i asfaltblægningn, dr dls indikrr, hvor man krydsr gadn, og samtidig udgør t opmærksomhdsflt for bilr og bussr. Shard spac områdr markrs md n trmoplastmarkring på asfaltn dls fra busprronr til forplads og dls i Sølvgads forløb på pladsn hr måsk mr som n opmærksomhdsmarkring, da bussr og bilr flttr mllm hinandn. På prronrn tablrs mindr pavillonagtig ovrdækningr måsk mr som n trdimnsionl markring/ møblring af prronrn. Markringn af Sølvgads forløb md n trærækk virkr rigtig st, og dt samm gør dt lgant træk md dn trkantd granitbklædt ø md trær, dr sættr dpotpladsrn i systm.

15 29 D markrd ganglinjr, dr mindr om t mtrokort, kunn vær n sjov udsmykning af pladsn, når blot d ikk btragts som ldlinjr, dr førr én unødigt på tværs af vjbanr og parkringsaralr! Logistisk for trafik og gånd Bustrminaln følgr koncptt for anlæggls af dnn, mn dn r tilført lidt afrundd formr og n bvidst markring af Sølvgad i form af trærækkn. Bilr og cyklr kommr frm til trminalbygningn via n nsrttt kørvj i Sølvgads forlængls. Dr tablrs afsætnings- og parkringsaralr på bgg sidr af dnn markrt md dynamisk trmoplastmarkringr i dt svungn forløb. Udkørsl skr langs østsidn af trminalbygningn. at dn llrs vlplacrd hovdtrapp og lvatorn r skjul udfra bag toiltkrnn, så dt ikk r muligt at orintr sig på forhånd. Dn samld plan for hl områdt i sammnhæng md byn Samlt st vurdrr bdømmlssudvalgt, at dr i forhold til funktionalittn r tal om t kvalificrt forslag, dr bsiddr mang kvalittr og fin løsningr måsk mr udtalt md hnsyn til løsningn af pladsn nd md trminalbygningn. Dn ovrdækkd cyklparkring arrangrs dls md størstdln bag trminalbygningn paralllt md udkørslsvjn og dls i dn andn nd af pladsn. Dnn disponring r måsk lidt uhldig, da ovrdækningn bag trminalbygningn nok r tæt på dnn mn også lidt uhldigt placrt i t ingnmandsland mllm udkørsl og opkørsl fra p-kældr. D øvrig ovrdækkd cyklparkringspladsr r placrt langt fra trminalbygningn. Dr savns dsudn n dirkt adgang fra dn ovrdækkd cyklparkring til trminalbygningn. Disponring af trminalbygningn Vd ankomstn af hovdindgangn r dn transparnt facad trukkt tilbag, sålds at ankomstn forgår undr n intgrrt ovrdækning, hvorfra trminalpladsn strækkr sig ind i bygningns ankomstzon og vntaral. Fra indgangn bfindr man sig midt i trminalbygningn, hvor man kan ovrsku all bygningns funktionr. Mod østsidn r placrt n gnnmgånd og rgulær funktionsfløj md kiosk, billtsalg, chaufførfacilittr mv., mns dn på 1. sal rummr rhvrvslokalr. Vntaralt r n dobblthøj, transparnt zon orintrt mod pladsn. Gnrlt virkr bygningn vldisponrt, mn dr r dog viss kritikpunktr. Karussldørn til bygningn r ikk optimal i forhold til tilgænglighd for all, og dt r ikk optimalt, at hovdtrapp og lvator landr så langt fra hinandn på 1. sal. Samtidig virkr dt forkrt,

16 31 Stuplan s tm a rk ri n g s ha nd r d spac g ra v t a ff a d im gan g t rm li n i r fr a o p la s t s fo rp la d tr ib s r d a ti l p rr nn r o v o n m a rk rs iz fo r s dgæ ng dow n u n d li g h ts udh r æng o v rd v n t æ k k t a r a l Sammnhæng mllm pladsn, Sølvgad og bymidtn K io s k b :2 0 m d la 0m2 gr Krydsning afrf Sølvgad lt Dn ny bangårdsplads r nklt og ovrskuligt indrttt. Ankommr man til pladsn gnnm dn ny trminalbygning vil man i dt øjblik man trædr ud af gangforbindlsn fra togt kunn dann sig t ovrblik ovr hl pladsn og dns organisring md ét kig mod byn. Ankommr man til pladsn til fods fra bysidn md rtning mod stationn ngrloopt, ntn via SønV n t a r 00m al drgad og syd om pladsn llr ad Smdgad ogb :1 hnovr trminalforpladsn. Gånd 2 n markrs dt tydligt i blægningn. dsat i n li gan hæ g m u li Bill t b :3 0 s a l g m2 Dn ksistrnd parkringskældr undr pladsn r forstærkt for at kunn klar lastn fra Bag ru m To il b :2 0 t vist på kældrplann i nærværnd mapp. Diss søjlr placrs mllm d ksistrnd m2 Dp parkringspladsr, så diss ikk ødlæggs. ot b sr) :1 0 m udkørsl - bus busbanr 1-6 dpotpladsr ovrdækkt vntaral granit ovrgang ovrdækkt cykl-p i gadnivau pladsr tlmatikog bort af trmoplastprikkr gangflowt markrs i blægningn af t spor i lysr granit - ldlinir intgrrs sdumtag i to nuancr sdumtag i to nuancr cykl-p - 90 pladsr flugtvjstrapp opholdsplads vd ny trminal cykl-p 10 pladsr p la d s nsrttt kørvj, bilr og cyklr parkringsbånd - flow undrstrgs af trmoplaststribr ovrgang kiss n rid & taxi HC-bus pladsdannls ksist. ovnlys cykl-p - 30 pladsr asfalt ialt 37 p-pladsr + 2 HC-pladsr mastlys - lav cykl-p - 20 pladsr bænk granitblægning HC- plads cykl-p - 10 pladsr 2 I rlation til parkringskældrn skal dt sluttligt nævns, at dt på plantgningn r indtgnt n mulighd for udvidls af kældrn. Dnn udvidlssmulighd skal ss i sammnhæng md dn tilkndgivls byghrrn kom md på spørgmødt, hvorftr Hrning Kommun vntult vill vær intrssrt i at rhvrv kstra pladsr, hvis diss kunn rhvrvs til markdspris. Dt r sålds vor vurdring, at diss pladsr vil kunn tablrs og sælgs til Hrning Kommun indn for d bskrvn markdsmæssig rammr. s r HC- asfalt p la d strgr at færds granitflisr opkørsl fra ksist. p-kældr værn - stål kombinrs md lys mastlys - høj 2 rs kl r forplads m opbygning til turistbussr F o ru m m u li g lo ck To il b :2 0 t m ndgravt affaldshåndtring ganglinir fra forplads til prron markrs S acadn n intmstzon i cntrum bygninnd r opkørsl til nyt byrum hævt flad shard spac trmoplast stribr dannr ovrsiz fodgængrflt brd kantstn hængsl rv I kældrn fjrns søjlr fra dn tidligr gangbro og dr r ndvidr skt lukning u m hullt b :1 0 rraf Rn m2 g b :2 0 ø ri ndr i trrændækkt og omdisponring af aralt hrundr, hvorvd tablrs 14 ny parkrm2 g ingspladsr. Diss pladsr skal tjn til brug opfyldlss af parkringsnormn for trminalo ft.t o il Cha tt r urådr ovr bygningn. Dtb :4kan oplyss, at Bangårdspladsn Hrning ApS 0 m 2 supplrnd fr o k ff ø r os tu 4 p tsdtailprojkdisponibl pladsr i kældrn, som kan brings i spil, hvis dr i forbindlsb2md rs :5 0 m. 2 tringn visr sig bhov for nklt kstra pladsr. asfalt m trmoplastmarkring shard spac asfalt r æ ld l p -k l ti r s a r bv ing g n in læ læ t. b i s t. is Lag b :1 6 r( k io s k ) m2 k p k l- r r cy d fo p la d s 30 ovrgang til byn indkørsl - bus k ø rs s 37 almindlig 2.5 x 6 - gh shard spac undrstrgs af trmoplastmarkring sølvgad sølvgads forløb undrstrgs af trærækk indkørsl - bus ks bæn fl sg granit d ny n r) vt lt ng U n d r u cap-p-pladsr til hhv almindlig prsonbil og minibus. r t ls ti p ri cyklsti ad t l ny pac l ti a r d s ø rs o p k m - s h b y ru g h ts und r Plads Parkringsforhold og kældr udh æ o v rd v n t æ k k t a r a l n tr ng rg a ov n y ti l b a s fa dow d in d cyk cyklsti s ræ n op l lo hov s r m a rk g n in i r r læ g li n g a n k il t i b d d s æ rs m d t rå d s n s la g n r fo rp n m d b in d s a m m n. rt y lo o p n a f b tr o k o m r s t n c : r r f skits ring sgræ ns ø rs r) fr a s ud nd g pæ g n in t s m m l fa c a d b læ ru y d ti b n d m l fa c a é n s a d t s m kun s ti l p la d in d k m a ti ksma st 1:500 ad n s io gn til granitblægningrn. I dnn zon skal hård som blød n r t ti l tu ri s tb u s opmærksomhd. Dt forslås dsudn at prikmønstrt brugs til at markr Sølvgad sr som t særligt gadforløb md shard spac. grammt, samt va- OVERSIGTSPLAN g d rg la d s s n in søn fo rp ld s lø ovrdækkt cyklparkring pladsr o p la udkørsl loop lt m t rm smdgad a s fa Ovrsigtsplan k a n ts ri n tå rn 19 æ k k lp a rk t. tr a pp c y k l- p 10 p la d o v rd 6 t c yk k s is g ntralt n sr

17 33 Æsttik Indldning Forslagt r som tidligr nævnt mgt gnnmarbjdt og konskvnt udført md stor sammnhæng mllm d funktionll løsningr og dn arkitktonisk og æsttisk formgivning af diss. Trminalbygningns frmtoning og arkitktonisk indpasning på Bangårdspladsn Trminalbygningn vidrførr i sin arkitktur Bangårdspladsns kurvd forløb, og spillr i sin arkitktur på transparnsn og lagdlingn af facadn, dr dannr ovrdækning ovr hovdindgangn og vntaralt mod nord. Bygningn r sålds i harmoni md pladsns arkitktur, mn måsk r brugn af arkitktonisk virkmidlr og dtaljring ovrdrvt, sålds at trminalbygningn kommr for mgt ud af skala md d omgivnd, stor og monoton bbygglsr. Tidsplan Ingn bmærkningr Ydrligr bbyggls Forslagsstillrn har ikk bnyttt mulighdn for at forslå t byggri i dn vstlig dl af pladsn. Tilbudt kstra p-pladsr Omdisponring i p-kældr givr 14 ny p-pladsr. Drudovr kan dr tablrs ca. 40 p-pladsr, hvis Hrning Kommun r intrssrt i at køb til markdspris. Tilbudt ljkontrakt Årlig ljforpligtigls inkl. skønnd forbrugsudgiftr, udgiftr til vdlighold, jndomsskattr m.m.: kr. Ovrfladr facadr og blægning Pladsns matrialkaraktr og løsningr r prægt af høj kvalitt og dtaljring, dr brigr d funktionll løsningr, og dt samm gældr i princippt for trminalbygningns facadr, dr r prægt af mang arkitktonisk virkmidlr. Mn dtt r måsk også forslagts svaghd, idt dn stor dtaljrigdom kan slør dn funktionll klarhd i forslagt, samtidig md at dn intnsiv brug krævr n høj grad af robusthd i forhold til drift og vdlighold. Samlt vurdring af kritrirn Funktionalitt og Æsttik Samlt st r bdømmlssudvalgts vurdring af forslagt, at dt r fornmt præsntrt, og dt indholdr stor kvalittr båd i forhold til funktionalitt, dtaljrigdom og æsttik. Mn dt r ikk konkurrncns bdst i forhold til dn umiddlbart tilgænglig og forstålig funktionalitt og arkitktur, som r ssntilt for dtt trafikknudpunkt og transitaral. Økonomi tilbudt anlægssum kr.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS.

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS. Danmarks Optikrforning Marts 2012 Nr. 2 S bdr. Oplv mr også på arbjdspladsn md dn ny skærmglas kollktion fra ZEISS. D ny skærmglas finds i tr forskllig pris- og dsignnivaur og i all indks. Lig fra dn nkl-

Læs mere

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage 24. novmbr 1994 2. årgang nr. 20 BRYGGEBLADET Havnparkn undr forvandling I sidst ug bgyndt t nyt ka pitl i Haunparkns histori. Graumaskinrn undt tilba g ftr 10 års paus. Dngang for at lægg muldjord ounpå

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Rfrat Sundhds- og Forbygglssudvalgt's mød Torsdag dn 09-02-2012 Kl. 16:00 Svingt 14, Kantinn Dltagr: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsn, Bo Hansn, Grt Rasmussn, Ulla Larsn Indholdsfortgnls Sag Tkst Sidnr.

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles DjHPUNKT Dn jydsk Haandværkrskol AUGUST 2013 Rdaktion: Hnrik Ølund (ansvarlig) Ann Hansn Aamand Layout: Ann Hansn Aamand Input: aha@djhhadstn.dk Indhold Sidn sidst 2 En ministril sommrhistori 2 Glimt -

Læs mere

ndnu en god grund til at besøge køge!

ndnu en god grund til at besøge køge! Køg Grv 2014 www.køgliv.dk ndnu n god grund til at bsøg køg! Bryghust Braunstin r Køgs lokal mikrobryggri I vors flott lokalr på Køgs hygglig havn håndbryggr vi md rspkt for traditionrn og d god råvarr

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick SVENDBORG EGEBJERG GUDME ONSDAG DEN 19. JANUAR 2011.NR. 3. Læs i dnn ug Rasmus inygrill Sid 17 Passat til Pytlick Sid 21 50 år md Kvickly fjrs isvndborg Sid 26 Nilsn s r klar til årts konfirmandr Sid 28

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

:~.-.-..-... "~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :...

:~.-.-..-... ~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :... 1997B RYG G E B LA D ET 27. 5. årgang novmbr nr.20 Sådan stmt Bryggn Rsultatt af kommunalvalgt i Købnhavn i sidst ug r blvt btgnt som grumst. Mn man kunn også vælg at s dt som farvrigt: I skrivnd stund

Læs mere

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER tirsdag dn 18. novmbr 2014 104. årgang nr. 47 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Villa Flora hjalp julstmningn på vj! Julns

Læs mere

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror.

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror. faxbugtn NR. 15 - TIRSDAG DEN 7. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk 32.000 Mr nd 32.000 følgr md i Mill Jørgnsns liv md hnds hst. Dt skr via

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere