BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015"

Transkript

1 BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING Bdømmlssudvalgts rapport - april

2 INDHOLD 03 INDLEDNING s 04 KONKURRENCEFAKTA s 07 FORSLAG 1 s 11 FORSLAG 2 s 19 FORSLAG 3 s 27 POINTGIVNING s 34 Kort og luftfotos: Hrning Kommun Projkttgningr: Forslagsstillrn Layout: Hrning Kommun Tryk: Trykstun Oplag: 50 stk. Udgivlssdato: 30. april 2015

3 INDLEDNING 05 Hrmd offntliggørs rsultatt af dt bgrænsd udbud, som Hrning Kommun udskrv dn 17. dcmbr 2014 blandt tr prækvalificrd tams. Hvrt tam blv bdt om at komm md forslag til n ombygning af Bangårdspladsn indn for n bløbsramm på 14 mio. kr. kskl. moms samt tgn n ny stationsbygning på ca. 750 m² brutto. Vindrtmat skal stå for omdannls af pladsn og for opførls af stationsbygningn, som Hrning Kommun/DSB ftrfølgnd ønskr at lj for n 20-årig priod md mulighd for forlængls. D tr tams indsndt sammn md forslagn til plads og stationsbygning n ljkontrakt, gældnd for lj af stationsbygningn. Dltagrn havd drudovr mulighd for 1) at disponr ovr d rstrnd kvadratmtr fra 750 m² op til 2000 m² i stationsbygningn, 2) at afgiv bud på opførls af ydrligr byggri på op til 4000 m² i dn vstlig dl af pladsn og 3) at tilbyd kstra parkringspladsr ud ovr dm, dr ifølg programmt skal indpasss i projktt. Hrning Kommun md samarbjdspartnr, Midttrafik og DSB, vil grn takk dltagrn for drs god og konstruktiv bud på n samlt arkitktonisk løsning samt for drs tilbud på udljning af stationsbygningn. Bdømmlssudvalgt har dragt nytt af all tr bud i bdømmlssarbjdt. I dt følgnd gnnmgås projktrn nkltvis ud fra d bdømmlsskritrir, som frmgår af konkurrncprogrammt. Sign. bdømmlssudvalgt, april 2015 Forbdr informationn til passagrrn Forbdr ovrskulighdn af trminalområdt for brugrn af dn kollktiv trafik båd for passagrr dr skiftr mllm bussr llr mllm bussr og andr transportmidlr Forbdr og undrstøtt mulighdn for kombinationsrjsr Forkort afstandn mllm bussrn og togstationn, hvorvd skifttidn rducrs Skab bdr vntfacilittr for passagrrn Skab bdr sammnhæng mllm trminaln og bymidtn gnnm styrkls og tydliggørls af færdslsaralr Etablr n flot og funktionl bangårdsplads md god opholdsaralr og smuk arkitktur Skab n flot og ovrskulig ankomst til byn

4 KONKURRENCEFAKTA Udbudsform nn Projktt udbyds i t bgrænst udbud i hnhold til Udbudsdirktivt blandt følgnd tilbudsgivr: gad dga d Søndrgad Grø Sm Dltagr Sølv Forslag 1. Tam CC Contractor A/S, Hrning md følgnd dltagr: Invstor CC Contractor A/S. Arkitktrådgivr Kjær & Richtr, Århus Landskabsarkitkt Rossl s tgnstu, Ålborg. Ingniørrådgivr NIRAS, Århus. gad Ban gård ning Skitsringsgræns ns splad sbc h sn Bou Fonn Dron sgad Sølvgad Forslag 2. Tam Kaj Ov Madsn A/S, Skiv md følgnd dltagr: Som mdinvstor i konsortium md Kaj Ov Madsn r Gustav H. Christnsn A/S vd Lars Kristnsn. Arkitktrådgivr Arkitc A/S, Hrning. Ingniørrådgivr Grontmij A/S, Århus lva rd Entrprisgræns Godatastyrlsn Konkurrncns afgrænsningr Forslag 3. Tam KPC Hrning A/S md følgnd dltagr: Som mdinvstor i konsortium md KPC r Bangårdspladsn Hrning ApS vd Michal Jacobsn. Arkitktrådgivr Swco Architcts A/S, Århus. Ingniørrådgivr Midtconsult A/S, Hrning Konkurrncn udskrvt 17. dcmbr 2014 Frist for aflvring af tilbud 4. marts 2015 kl

5 09 Bdømmlsspriod Dr r i alt i priodn 6. til 26. marts afholdt tr mødr: ét forbrdnd mød samt to bdømmlssmødr i bdømmlssudvalgt. På mødt dn 26. marts blv konklusionn, at Forslag 1. Tam CC Contractor udpgs som vindr af konkurrncn. Dn skriftlig afrapportringn blv godkndt af bdømmlssudvalgt mdio april, og vindrprojktt blv godkndt i n politisk procs i april. Offntliggørls 30. april 2015 Bdømmlsskritrir Rådgivr for bdømmlssudvalgt Stig Grønning Søbjærg, projktchf Rambøll Lars Ravnmos, projktldr Planafdlingn, Hrning Kommun Claus Pdrsn, rådhusadministrator og byghrrrådgivr, Hrning Kommun Bdømmlssudvalgts skrtær Bnt Kolind, arkitkt MAA, Akadmisk Arkitktforning Vdrlag kr. kskl. moms pr. hold Forslagn blv vurdrt på følgnd fm vægtd bdømmlsskritrir: A. Funktionalitt 35 % B. Æsttik 25 % C. Økonomi tilbudt anlægssum 15 % D. Tidsplan 10 % E. Øvrig 15% (ydrligr bbyggls, tilbudt kstra p-pladsr, tilbudt ljkontrakt, hvr 5%) Bdømmlssudvalg Finn Stngl Ptrsn, byrådsmdlm Hrning Kommun, formand for bdømmlssudvalgt Ulrik Hyldgaard, formand Byplanudvalgt, Hrning Kommun Jns Erik Sørnsn, dirktør Midttrafik Jørgn Rasmussn, rgionschf DSB Eva Kanstrup, dirktør for Tknik og Miljø, Hrning Kommun Tommy Jonassn, afdlingsldr Vj og Trafik, Hrning Kommun Marius Rs, planchf, Hrning Kommun Ptr Dalsgaard, bdømmlsskonsulnt, arkitkt MAA, udpgt af Akadmisk Arkitktforning

6 FORSLAG 1 11 Udarbjdt af Forslag 1. Tam CC Contractor A/S, Hrning md følgnd dltagr: Invstor CC Contractor A/S. Arkitktrådgivr Kjær & Richtr, Århus. Landskabsarkitkt Rossl s tgnstu, Ålborg. Ingniørrådgivr NIRAS, Århus Funktionalitt MARTS Indldning Forslagt udmærkr sig vd t mgt klart hovdgrb, dr kombinrr funktionalitt og æsttik på n umiddlbar og ovrbvisnd måd. Forslagt r mgt bvidst omkring, at vi har at gør md t trafikknudpunkt, t transitrum, hvor mang mnnskr færds dagligt. Dt r t std, dr r prægt af dynamik og bvægls, - t dagligt transitrum, hvor folk har travlt t opsamlingsstd mang kndr stdt, mns dt r hlt nyt for andr t knudpunkt for byn. Dtt krævr, at dt planlagt trafikflow for båd kørnd, gånd og cyklnd r udformt umiddlbart forståligt og tilgængligt, og hr udmærkr forslagt sig md n mgt klar hovdidé, dr i ét grb givr n ovrbvisnd løsning på d flst programpunktr og problmatikkr. Araldisponring af Bangårdspladsn Forslagt introducrr t Byns Tæpp, dr udlæggs i ovrgangn mllm byns rum og dn forudbstmt bustrminal. Byns tæpp blivr t vlkomsttæpp, når man ankommr til Hrning og n ny forbindls til byn. Blægningsmønstrt r inspirrt af byns histori forankrt i tkstilindustri og trikotag og udforms ftr shard spac -koncptt, hvor lav hastighd og kørsl tilgodsr d blød trafikantr. Byns Tæpp fungrr på samm tid som t trafikrgulrnd og dæmpnd tiltag i koblingn mod Sølvgad og d tilstødnd byrum mod nord, og tankn r, at Byns Tæpp og blægningsmønstrt hr i sig slv skal udgør n tydlig forbindls llr ldlinj frm mod trminalbygningn llr fra dnn og frm til byn.

7 13 Logistisk for trafik og gånd Ankomstn til Bangårdspladsn i bil skr fra vst vd ovrgangn til Søndrgad, og forslagt har som dt nst disponrt biltrafikkn som kiss and rid md ind- og udkørsl samm std, udformt som nsrttt trafik omkring skråparkring og md afsætnings- og parkringspladsr i randn. Dtt givr md dn størr vjlængd fin btinglsr for afsætning og opsamling og vntpladsr for taxar foran trminalbygningn, og ikk mindst friholds aralrn omkring trminalbygningn for trafik, så dr skabs idll foraralr og ud-opholdspladsr i forbindls md dnn. Dn vist skråparkring virkr dog umiddlbart lidt undrdimnsionrt, mn bdømmlssudvalgt findr, at dtt kan barbjds vd n dtaljring af vj-, parkrings- og gangbrddr udn at dtt ændrr koncptt. HC-parkringspladsrn bør dsudn ikk udlukknd placrs på østsidn af trminalbygningn. Gånd trafik r logisk disponrt langs tæppts kantr mod trminaln og mod d omkransnd bbygglsr. Dn ovrdækkd cyklparkring md ca. 400 stk. r idlt placrt øst for trminalbygningn md dirkt indgang til dnn, og antallt kan vt. forøgs vd indsnævring af parkringspladsrn mod nord. Vst for trminalbygningn r dr placrt cyklstativr langs d ksistrnd facadr. Disponring af trminalbygningn Trminalbygningn r, på samm måd som pladsn, disponrt md n nklhd og funktionalitt, dr virkr rigtig til stdt og funktionn. All funktionr r disponrt ovr to planr undr n samlnd, lysnd tagskiv. btydning for bvæglsshæmmd passagrr, dr skal disponr md kstra tid for at nå rttidigt frm. Dn stor tagskiv dannr tillig t ovrdækkt vntområd i dt fri og i dirkt kontakt md trminalområdt. Butik og billtsalg r placrt i sammnhæng, sålds at dr dls r mulighd for at dl opholds- og toiltfacilittr, og dls r mulighd for at saml funktionrn undr ét, sålds at bmandingn af butikkrn kan fungr som tryghdsskabnd / opsynsskabnd lmnt i forhold til d vntnd passagrr på tidspunktr, hvor dr ikk r mang i og omkring trminalbygningn. Chaufførfacilittr mm. r placrt md indgang fra ankomsthalln på 1. sal. Placring af srvrrum bag chaufførfacilittrn r uhnsigtsmæssigt i forhold til aflåsning og adgangsforhold. Når man ankommr til ankomsthalln på 1. sal fra banlgmt kunn man ønsk sig størr synlighd af trapp- og lvatorforbindls til pladsn. Dn samld plan for hl områdt i sammnhæng md byn Samlt st vurdrr bdømmlssudvalgt, at forslagt, båd i disponringn af pladsn og dnns sammnhæng md byn og i disponringn af trminalbygningn, bsiddr dn funktionalitt, som r ssntil for dtt trafikknudpunkt. Byns Tæpp udgør n mgt klar og opfattlig zondling af pladsn, og Kiss and Rid trafikløsningn virkr rigtig på stdt, idt man opnår idll afsætningsforhold, samtidig md, at dt nær foraral til trminalbygningn friholds for trafik. Bygningn r udført mgt transparnt mod pladsn, så man allrd udfra får t ovrblik ovr, hvad bygningn rummr, og hvor man skal hn. Hovdtrapp og lvator r placrt dirkt i forlængls af hovdindgangn, og i forhold til tilgænglighd r dt idlt formgivt, sålds at trapp og lvator startr og landr på samm std, og dsudn r dt samm vrtikal forbindls, dr forbindr båd p-kældr, plads og forbindls til banlgmt. Dr r dsudn dirkt adgang til ankomstrummt fra cyklparkringn mod øst. Vntaralt r disponrt som t dobblthøjt, transparnt rum dirkt vd bustrminaln og md visul kontakt til bussrns opmarchbås og orintringsdisplays. Dtt har især

8 15 Plan nivau 1 Dtailplan fortov 10 B A BANEGÅRDSPLADSEN HERNING btonflis ksistrnd trær N cyklban fortov fortov cyklban pullrt/taktil markring SØLVGADE ramp cyklban ovrgang ( shard spac ) ramp cyklban dpotplads ramp fortov ovrgang ( shard spac ) værn vj/prydtrær plint taktil markring prron (btonflis) ind/udkørsl INFO skærm M A R T S ramp grafik asfalt N plint btonflis affaldssystm taktil markring værn INFO skærm kantstn pullrt/taktil markring vj/prydtrær HC parkring (3 pladsr) værn vj/prydtrær ksist. indkørsl plint dpotplads taktil markring prron (btonflis) INFO skærm ksist. kunst Mirag grafik btonflis grafik asfalt taktil markring asfalt værn C INFO skærm cyklparkring (80 pladsr) kantstn prron (btonflis) værn dpotplads INFO skærm ls af vntområ vntaralr mod grafik cyklparkring (80 pladsr) kantstn tablrs chaufførfaci ndls md chauffør toiltfacilittr samt ram btonflis p cy btonflis vj/prydtrær vj/prydtrær p ram pullrt/taktil markring cyklparkring (80 pladsr) ksist. kunst p-kæ nd /gå klr organisring undr drn trafiktrminal, n stor strøm af pas ovrskulig i sit arki - ldr btonflis kiss n rid zon grafik ksist. kunst ramp p-kældr taktil markring parkring (37 pladsr) cyklparkring (80 pladsr) taktil markring ksist. cyklparkring plint btonflis torv/plads (ljlighdrn) vj/prydtrær vntplads taxa ksist. kunst pullrt/taktil markring Plan Nivau 1 1:200 ksist. cyklparkring cyklparkring (50 pladsr) cyklparkring (50 pladsr) cyklparkring (80 pladsr) cyklparkring (50 pladsr) grafik B A

9 17 Æsttik Indldning Forslagt udmærkr sig vd n arkitktur og n æsttik, dr i sit nøgtrn og nkl udtryk afspjlr og undrstøttr d valgt funktionll løsningr. Trminalbygningns frmtoning og arkitktonisk indpasning på Bangårdspladsn Forslagts arkitktonisk udgangspunkt for dn ny trminalbygning r ønskt om at skab n struktur llr n bygning, dr i sin disponring r byggt op omkring t kontinurt og flydnd flow af passagrr fra banlgmt til bustrminaln og dn ny plads og omvndt. Funktionrn samls undr n blyst tagskiv, dr naturligt danns som n forlængls af dn ksistrnd gangforbindls. Tagskivn står som n lysnd ramm, hvorundr passagrrn kan vnt, handl osv. Undr tagt mod øst danns to tung volumnr md salgs- og srvicfunktionr, som omfavns af pladsns blægning. Mod vst og i dirkt forlængls af busbanrn og ankomstaralt placrs t ankomst- og vntaral, som md n dobblthøj glasfacad skabr n transparnt ovrgang mllm pladsn og vntområdt. Byns tæpp/blægning trækks md ind i vnt- og ankomstområdt og flydr ignnm dtt og ud mod dn ovrdækkd cyklparkring. Dtt undrstrgr forslagts koncpt md Byns Tæpp, som omfavnr og dannr plads. Bygningns arkitktur og æsttik r via sit funktionll udspring i stor harmoni md trminaln og pladsn, og formsprogt r også via sit nkl udtryk, skala, matrialholdning, proportionring mv. fint tilpasst dn ksistrnd bbyggls omkring pladsn, samtidig md at dn givr stdt sin gn idntitt. Ovrfladr facadr og blægning Forslagt r kndtgnt vd t nklt og på samm tid raffinrt matrialvalg båd på pladsn og vd trminalbygningn. Byns Tæpp udførs ovr alt som præfabrikrd btonflisr i to farvvariationr md strukturr prægt i ovrfladn og ndlagt i n form for sildbnsmønstr. På trminalaralt anvnds n smiflksibl blægning, så blægningn blivr rsistnt for sporkørsl og stærkt slid. Facadr på trminalbygningn udførs som n kombination af glas og mtalpladr opsat i t horisontalt modul, og i d offntlig zonr fortsætts dn udvndig pladsblægning, sålds at vnt- og ankomstaralr på n måd opfatts som n bskyttt dl af pladsn. Matrialvalgt i forslagt undrstøttr på bdst vis d bærnd idr i projktt. Samlt vurdring af kritrirn Funktionalitt og Æsttik Dt r bdømmlssudvalgts vurdring, at forslagt r konkurrncns bdst, idt dt på bdst vis kombinrr funktionalitt og æsttik, sålds at æsttikkn og dn arkitktonisk løsning undrstøttr funktionalittn og omvndt, og sålds at dn arkitktonisk løsning og æsttikkn i dnn tagr sit afsæt i dn klar funktionll løsning. Økonomi tilbudt anlægssum kr. Tidsplan Ingn bmærkningr Ydrligr bbyggls Forslagsstillrn har ikk bnyttt mulighdn for at forslå t byggri i dn vstlig dl af pladsn. Tilbudt kstra p-pladsr Ingn Tilbudt ljkontrakt Årlig ljforpligtigls inkl. skønnd forbrugsudgiftr, udgiftr til vdlighold, jndomsskattr m.m.: kr.

10 FORSLAG 2 19 Udarbjdt af Forslag 2. Tam Kaj Ov Madsn A/S, Skiv md følgnd dltagr Som mdinvstor i konsortium md Kaj Ov Madsn r Gustav H. Christnsn A/S vd Lars Kristnsn. Arkitktrådgivr Arkitc A/S, Hrning. Ingniørrådgivr Grontmij A/S, Århus Funktionalitt Indldning Forslagts intnsion r at skab n Mnnskns Plads, hvor trafikknudpunktt transformrs fra n fragmntrt plads til t smukt byrum md mnnskt i cntrum md rspkt for d trafikal aktivittr, dr forgår på pladsn. Trminalpladsn llr Mnnskns Plads optags sammn md Sølvgad i byns struktur, hvor sidvjn brugs som limn, dr bindr byns rum sammn. Slv trminaln llr busflagn, som forslagsstillrn kaldr dn, btragts som n mangkantt udsparing cntralt på pladsn i mørk asfalt. Araldisponring af Bangårdspladsn Hl pladsområdt/mnnskns Plads udforms principilt som t shard spac områd ud fra forslagsstillrns intnsion om at skab t hlstøbt pladsrum md fokus på samksistns mllm d nklt trafikgruppr. For at gør trafikkn mr mnnskvnlig og samtidig styrk tryghdsfornmmlsn vd at færds på pladsn, tablrs slv trminaln som n udsparing i mørk asfalt, dr klart dfinrr, hvor bussrn har ovrtagt, og hvor man kan færds mr frit. Forslagt anvndr to indldnd lmntr for at skab sammnhæng mllm pladsn og bymidtn. Dn flydnd blægning, md skallr og fladr af granitblægning, signalrr at pladsn r n dl af bymidtn, og dn markrr indgangn til pladsn, dfinrr shard spac områdrn og markrr forskllig opholdsområdr på pladsn. Rliffrn, dt vrtikal lmnt, signalrr og dfinrr Mnnskns Plads. Kunst r n vigtig dl af Hrnings idntitt, og skærmvæggn/rliffrn placrs forskllig stdr på pladsn som værn mllm prronrn, i opholdslommrn som rumskabnd lmntr og som indldningslmntr til pladsn fra bl.a. Søndrgad.

11 21 Logistisk for trafik og gånd D blød trafikantr krydsr ovr pladsn i forlængls af Søndrgad vd dn markrd ovrgang som fragmntr af granitblægning i asfaltn. Dr tablrs også n markrt ovrgang ovr Sølvgad i forlængls af trminalbygningn, da d flst af d gånd og cyklnd ftr forslagsstillrns mning vil kryds ovr pladsn hr. Dr r gnrlt arbjdt md skift i mønstr og blægningsmatrial for at gør bilistr og bussr opmærksom på, at hr skr dr nogt andt, og på dn måd få dm til naturligt at sænk fartn. Blægningsskiftn skal markr, at hr har d blød trafikantr fortrinsrt, da blægningn tydligt signalrr plads og ikk vj. På pladsn tablrs dr n nsrttt vj til prsonbilr frm til trminalbygningn md skråparkringslommr i bgg sidr og udkørsl til Sølvgad bag om trminalbygningn. Dr tablrs n mindr Kiss and Rid zon nær trminalbygningn, mn gnrlt savns dr ordntlig afsætningsforhold og taxaopmarchbås. Forslagt anvisr 150 cyklparkringspladsr i mindr gruppr sprdt ovr hl pladsn, mns d 400 ovrdækkd pladsr tablrs undr trræn i forbindls md parkringskældrn og md ndgangsramp for ndn af trminalbygningn. Bdømmlssudvalgt r ikk ovrbvist omkring dnn disponring, og frygtr at scnarit vil vær, at folk ftrladr drs cyklr tilfældigt omkring trminalbygningn, da kældrløsningn r for langt væk, utrygt og bsværligt og afstandn fra d flst parkringsgruppr på pladsn til trminalbygningn r for lang. rttidigt frm til bussrn, køb billt llr gå på toilttt tc. Samtidig r adgangsforholdn som nævnt kritisabl, og n findr dt også uhldigt, at rhvrvslokalt r dt først man mødr fra pladsn, og man faktisk skal via dn fælls indgang for at nå frm til trminalbygningn. Dn samld plan for hl områdt i sammnhæng md byn Samlt st findr bdømmlssudvalgt ikk at forslagts funktionalitt r ovrbvisnd løst. Trminalbygningn r, som før nævnt, ikk disponrt ovrbvisnd, og bdømmlssudvalgt følr sig hllr ikk ovrbvist omkring pladsns funktionalitt st i sammnhæng md, at vi har at gør md t trafikknudpunkt, t transitrum, hvor mang mnnskr færds dagligt, hvilkt krævr, at dt planlagt trafikflow for båd kørnd, gånd og cyklnd r udformt umiddlbart forståligt og tilgængligt. Bdømmlssudvalgt findr ikk, at disponringn af pladsn har dn fornødn klarhd md n umiddlbar forstålighd for d nklt trafikgrupprs bvæglssmønstr og i særdlshd bussrns bvæglssmønstr. Disponring af trminalbygningn Trminalbygningn r disponrt som n to tags bygning md rhvrvslokal som butik llr rstaurant på trrænplan og md trminalfunktionrn som ankomsthal, vntsal og kiosk/billtsalg på 1. sal. Ankomst fra pladsn til trminalfunktionrn dlr vindfang md rhvrvslokalt, og dr manglr lvatorforbindls i forbindls md hovdtrappn. Hr skal man tilsynladnd anvnd lvatorn i dn ksistrnd bygning. Bdømmlssudvalgt mnr, at dn ovrordnd disponring af bygningn r uhldig. Vntaralr og trminalfunktionrn gnrlt r for langt væk fra bustrminaln. Dt vil tag for lang tid, og dt vil vær for bsværligt for ældr og bvæglsshæmmd at nå

12 23 Plan Trminalbygning 1. sal Asfalt md tilslag af skifr. Smdgad Situationsplan Eks. Kiosk Eks. Vntområd Skifrblægning, givr sammnhæng til byns blægningr, minskr skala i rummt, markr særlig zonr. n g tst kan vrgan nit Gra kr o r a m til g an dg n In ads pl Trær givr liv, ly, læ, skala. Bus-d agn Mørk asfalt. Indgang til pladsn Trapp / vindfang ca 65m2 Sølvgad Gangbro po Eks. Elvator t Nd cykl-parkring Busprronr Ankomsthal / Vntfacilittr ca 370m2 Prsonalrum suprmarkd ca 100m2 Varindlvring Kiosk /billtsalg ca 245m2 Eks. P Prsonalrum r Ny trminalbygning æ l P-k kørs Nd jlvj Gl. V Caf-aral o ldr dls rbin g fo Rlif-skærmvægg Paraply rum Ovrdækningr af opholdsaralr i.h.t. program Cykl parkring 1.sal 974 m² Eks. Billtsalg ørfacilittr ca 110m2 Ind til Kultur-aral Eks. Banstyrlsn Opholdslomm Nabo-mødt Eksistrnd Bangårdsbygning Kiss and rid rum Forbindls til togprrongr Parkring Situationsplan 1:500 N Eks. Kontor Plan Trminalbygning 1 sal,1:

13 25 Æsttik Indldning Forslagt har god intntionr om at skab t smukt byrum md sin gn idntitt, n Mnnskns Plads, hvor blægningn md d indlagt granitfladr og spor forbindr til byns smukkst rum og stdr. Man ønskr at pladsn skal vær t djligt std at ophold sig md inddragls af kunst og diffrntird opholdsstdr. Trminalbygningns frmtoning og arkitktonisk indpasning på Bangårdspladsn Forslagts arkitktonisk udgangspunkt r, at trminalbygningn blivr t unikt lmnt, dr givr pladsn og stdt sin gn idntitt. Forslagsstillrns ønsk r at skab n modrn og dynamisk bygning md n facad af gyldn lamllr, dr bvægr sig i rund formr og afspjlr t std md bvægls og mgt trafik. Undrtagn frmtrædr lukkt som skull dn hus n forrtning md dagligvarr, mns dr størr vindusaralr og sprdt lamllr på 1. saln vd vntfacilittrn. Dt r svært at adskill funktionalitt og arkitktur, og bdømmlssudvalgt findr også, at d funktionll kritikpunktr, man har til bygningns funktionalitt også afspjlr sig i bygningns arkitktur. Dn lukkd undrtag fortællr ikk dn rjsnd, hvad dr forgår i bygningn, og man kan umiddlbart ikk udfra ovrsku, hvor man købr billt, kommr vidr frm mod banlgmt tc. Dr r ikk nogt ovr bygningns udformning, dr signalrr trminalbygning md dn ovrskulighd, tilgænglighd og funktionalitt, dtt krævr for at håndtr passagr flowt på bdst vis. Ovrfladr facadr og blægning Forslagt arbjdr md blægningr på pladsn, dr visult koblr dnn til byns øvrig pladsr og gadr md fragmntr af granitblægningr, dr samtidig markrr spcill stdr på pladsn, og dr møblrs md blomstr- og plantkummr for at skab opholdsstdr af forskllig karaktr. Dr intgrrs kunst i form af skærmvægg og rliffr. Trminalbygningns gyldn mtallamllr og bygningns svungn formr r tænkt sådan, for at bygningn skal bliv t omdrjningspunkt, dr orintrr sig mod flr stdr. Alt sammn god intntionr, mn bdømmlssudvalgt findr dog ikk, at løsningrn r t ovrbvisnd svar på opgavn. Samlt vurdring af kritrirn Funktionalitt og Æsttik På trods af forslagts god intntionr om at skab n Mnnskns Plads som t nyt smukt byrum i Hrning findr bdømmlssudvalgt ikk forslagt ovrbvisnd løst i forhold til funktionalitt og æsttik/arkitktur. Økonomi tilbudt anlægssum kr. Tidsplan Ingn bmærkningr Ydrligr bbyggls Forslagsstillrn har ikk bnyttt mulighdn for at forslå t byggri i dn vstlig dl af pladsn. Tilbudt kstra p-pladsr Omdisponring og udvidls i p-kældr givr 39 ny p-pladsr. Tilbudt ljkontrakt Årlig ljforpligtigls inkl. skønnd forbrugsudgiftr, udgiftr til vdlighold, jndomsskattr m.m.: kr.

14 FORSLAG 3 27 Udarbjdt af Forslag 3. Tam KPC Hrning A/S md følgnd dltagr: Som mdinvstor i konsortium md KPC r Bangårdspladsn Hrning ApS vd Michal Jacobsn. Arkitktrådgivr Swco Architcts A/S, Århus. Ingniørrådgivr Midtconsult A/S, Hrning Funktionalitt Indldning Forslagt r t mgt gnnmarbjdt og sriøst bud på opgavn og udmærkr sig vd t klart hovdgrb på udformningn af dn ny Bangårdsplads. Forslagt r mgt bvidst omkring d funktionll udfordringr, udformningn af pladsn indbærr, og har tagt profssionl stillingtagn til d flst problmatikkr. Araldisponring af Bangårdspladsn Hovdmotivt bag udformningn af forslagt r dn klassisk italinsk piazza, hvor byrummt spænds ud fra facad til facad og gribr fat i dn omkringliggnd by og infrastruktur. Hr r dtt udtrykt md n granitblægning, dr spændr fra facad til facad i byrummts udstrækning og gribr fat i d tilstødnd gadr. Granitblægningn r t klart signal om, hvor d blød trafikantr bvægr sig, mns bustrminaln og adgangsvjn for bilr r udspard fltr md asfaltblægning. Vd Søndrgad og for ndn af trminalbygningn r dr hævd granitfladr i asfaltblægningn, dr dls indikrr, hvor man krydsr gadn, og samtidig udgør t opmærksomhdsflt for bilr og bussr. Shard spac områdr markrs md n trmoplastmarkring på asfaltn dls fra busprronr til forplads og dls i Sølvgads forløb på pladsn hr måsk mr som n opmærksomhdsmarkring, da bussr og bilr flttr mllm hinandn. På prronrn tablrs mindr pavillonagtig ovrdækningr måsk mr som n trdimnsionl markring/ møblring af prronrn. Markringn af Sølvgads forløb md n trærækk virkr rigtig st, og dt samm gør dt lgant træk md dn trkantd granitbklædt ø md trær, dr sættr dpotpladsrn i systm.

15 29 D markrd ganglinjr, dr mindr om t mtrokort, kunn vær n sjov udsmykning af pladsn, når blot d ikk btragts som ldlinjr, dr førr én unødigt på tværs af vjbanr og parkringsaralr! Logistisk for trafik og gånd Bustrminaln følgr koncptt for anlæggls af dnn, mn dn r tilført lidt afrundd formr og n bvidst markring af Sølvgad i form af trærækkn. Bilr og cyklr kommr frm til trminalbygningn via n nsrttt kørvj i Sølvgads forlængls. Dr tablrs afsætnings- og parkringsaralr på bgg sidr af dnn markrt md dynamisk trmoplastmarkringr i dt svungn forløb. Udkørsl skr langs østsidn af trminalbygningn. at dn llrs vlplacrd hovdtrapp og lvatorn r skjul udfra bag toiltkrnn, så dt ikk r muligt at orintr sig på forhånd. Dn samld plan for hl områdt i sammnhæng md byn Samlt st vurdrr bdømmlssudvalgt, at dr i forhold til funktionalittn r tal om t kvalificrt forslag, dr bsiddr mang kvalittr og fin løsningr måsk mr udtalt md hnsyn til løsningn af pladsn nd md trminalbygningn. Dn ovrdækkd cyklparkring arrangrs dls md størstdln bag trminalbygningn paralllt md udkørslsvjn og dls i dn andn nd af pladsn. Dnn disponring r måsk lidt uhldig, da ovrdækningn bag trminalbygningn nok r tæt på dnn mn også lidt uhldigt placrt i t ingnmandsland mllm udkørsl og opkørsl fra p-kældr. D øvrig ovrdækkd cyklparkringspladsr r placrt langt fra trminalbygningn. Dr savns dsudn n dirkt adgang fra dn ovrdækkd cyklparkring til trminalbygningn. Disponring af trminalbygningn Vd ankomstn af hovdindgangn r dn transparnt facad trukkt tilbag, sålds at ankomstn forgår undr n intgrrt ovrdækning, hvorfra trminalpladsn strækkr sig ind i bygningns ankomstzon og vntaral. Fra indgangn bfindr man sig midt i trminalbygningn, hvor man kan ovrsku all bygningns funktionr. Mod østsidn r placrt n gnnmgånd og rgulær funktionsfløj md kiosk, billtsalg, chaufførfacilittr mv., mns dn på 1. sal rummr rhvrvslokalr. Vntaralt r n dobblthøj, transparnt zon orintrt mod pladsn. Gnrlt virkr bygningn vldisponrt, mn dr r dog viss kritikpunktr. Karussldørn til bygningn r ikk optimal i forhold til tilgænglighd for all, og dt r ikk optimalt, at hovdtrapp og lvator landr så langt fra hinandn på 1. sal. Samtidig virkr dt forkrt,

16 31 Stuplan s tm a rk ri n g s ha nd r d spac g ra v t a ff a d im gan g t rm li n i r fr a o p la s t s fo rp la d tr ib s r d a ti l p rr nn r o v o n m a rk rs iz fo r s dgæ ng dow n u n d li g h ts udh r æng o v rd v n t æ k k t a r a l Sammnhæng mllm pladsn, Sølvgad og bymidtn K io s k b :2 0 m d la 0m2 gr Krydsning afrf Sølvgad lt Dn ny bangårdsplads r nklt og ovrskuligt indrttt. Ankommr man til pladsn gnnm dn ny trminalbygning vil man i dt øjblik man trædr ud af gangforbindlsn fra togt kunn dann sig t ovrblik ovr hl pladsn og dns organisring md ét kig mod byn. Ankommr man til pladsn til fods fra bysidn md rtning mod stationn ngrloopt, ntn via SønV n t a r 00m al drgad og syd om pladsn llr ad Smdgad ogb :1 hnovr trminalforpladsn. Gånd 2 n markrs dt tydligt i blægningn. dsat i n li gan hæ g m u li Bill t b :3 0 s a l g m2 Dn ksistrnd parkringskældr undr pladsn r forstærkt for at kunn klar lastn fra Bag ru m To il b :2 0 t vist på kældrplann i nærværnd mapp. Diss søjlr placrs mllm d ksistrnd m2 Dp parkringspladsr, så diss ikk ødlæggs. ot b sr) :1 0 m udkørsl - bus busbanr 1-6 dpotpladsr ovrdækkt vntaral granit ovrgang ovrdækkt cykl-p i gadnivau pladsr tlmatikog bort af trmoplastprikkr gangflowt markrs i blægningn af t spor i lysr granit - ldlinir intgrrs sdumtag i to nuancr sdumtag i to nuancr cykl-p - 90 pladsr flugtvjstrapp opholdsplads vd ny trminal cykl-p 10 pladsr p la d s nsrttt kørvj, bilr og cyklr parkringsbånd - flow undrstrgs af trmoplaststribr ovrgang kiss n rid & taxi HC-bus pladsdannls ksist. ovnlys cykl-p - 30 pladsr asfalt ialt 37 p-pladsr + 2 HC-pladsr mastlys - lav cykl-p - 20 pladsr bænk granitblægning HC- plads cykl-p - 10 pladsr 2 I rlation til parkringskældrn skal dt sluttligt nævns, at dt på plantgningn r indtgnt n mulighd for udvidls af kældrn. Dnn udvidlssmulighd skal ss i sammnhæng md dn tilkndgivls byghrrn kom md på spørgmødt, hvorftr Hrning Kommun vntult vill vær intrssrt i at rhvrv kstra pladsr, hvis diss kunn rhvrvs til markdspris. Dt r sålds vor vurdring, at diss pladsr vil kunn tablrs og sælgs til Hrning Kommun indn for d bskrvn markdsmæssig rammr. s r HC- asfalt p la d strgr at færds granitflisr opkørsl fra ksist. p-kældr værn - stål kombinrs md lys mastlys - høj 2 rs kl r forplads m opbygning til turistbussr F o ru m m u li g lo ck To il b :2 0 t m ndgravt affaldshåndtring ganglinir fra forplads til prron markrs S acadn n intmstzon i cntrum bygninnd r opkørsl til nyt byrum hævt flad shard spac trmoplast stribr dannr ovrsiz fodgængrflt brd kantstn hængsl rv I kældrn fjrns søjlr fra dn tidligr gangbro og dr r ndvidr skt lukning u m hullt b :1 0 rraf Rn m2 g b :2 0 ø ri ndr i trrændækkt og omdisponring af aralt hrundr, hvorvd tablrs 14 ny parkrm2 g ingspladsr. Diss pladsr skal tjn til brug opfyldlss af parkringsnormn for trminalo ft.t o il Cha tt r urådr ovr bygningn. Dtb :4kan oplyss, at Bangårdspladsn Hrning ApS 0 m 2 supplrnd fr o k ff ø r os tu 4 p tsdtailprojkdisponibl pladsr i kældrn, som kan brings i spil, hvis dr i forbindlsb2md rs :5 0 m. 2 tringn visr sig bhov for nklt kstra pladsr. asfalt m trmoplastmarkring shard spac asfalt r æ ld l p -k l ti r s a r bv ing g n in læ læ t. b i s t. is Lag b :1 6 r( k io s k ) m2 k p k l- r r cy d fo p la d s 30 ovrgang til byn indkørsl - bus k ø rs s 37 almindlig 2.5 x 6 - gh shard spac undrstrgs af trmoplastmarkring sølvgad sølvgads forløb undrstrgs af trærækk indkørsl - bus ks bæn fl sg granit d ny n r) vt lt ng U n d r u cap-p-pladsr til hhv almindlig prsonbil og minibus. r t ls ti p ri cyklsti ad t l ny pac l ti a r d s ø rs o p k m - s h b y ru g h ts und r Plads Parkringsforhold og kældr udh æ o v rd v n t æ k k t a r a l n tr ng rg a ov n y ti l b a s fa dow d in d cyk cyklsti s ræ n op l lo hov s r m a rk g n in i r r læ g li n g a n k il t i b d d s æ rs m d t rå d s n s la g n r fo rp n m d b in d s a m m n. rt y lo o p n a f b tr o k o m r s t n c : r r f skits ring sgræ ns ø rs r) fr a s ud nd g pæ g n in t s m m l fa c a d b læ ru y d ti b n d m l fa c a é n s a d t s m kun s ti l p la d in d k m a ti ksma st 1:500 ad n s io gn til granitblægningrn. I dnn zon skal hård som blød n r t ti l tu ri s tb u s opmærksomhd. Dt forslås dsudn at prikmønstrt brugs til at markr Sølvgad sr som t særligt gadforløb md shard spac. grammt, samt va- OVERSIGTSPLAN g d rg la d s s n in søn fo rp ld s lø ovrdækkt cyklparkring pladsr o p la udkørsl loop lt m t rm smdgad a s fa Ovrsigtsplan k a n ts ri n tå rn 19 æ k k lp a rk t. tr a pp c y k l- p 10 p la d o v rd 6 t c yk k s is g ntralt n sr

17 33 Æsttik Indldning Forslagt r som tidligr nævnt mgt gnnmarbjdt og konskvnt udført md stor sammnhæng mllm d funktionll løsningr og dn arkitktonisk og æsttisk formgivning af diss. Trminalbygningns frmtoning og arkitktonisk indpasning på Bangårdspladsn Trminalbygningn vidrførr i sin arkitktur Bangårdspladsns kurvd forløb, og spillr i sin arkitktur på transparnsn og lagdlingn af facadn, dr dannr ovrdækning ovr hovdindgangn og vntaralt mod nord. Bygningn r sålds i harmoni md pladsns arkitktur, mn måsk r brugn af arkitktonisk virkmidlr og dtaljring ovrdrvt, sålds at trminalbygningn kommr for mgt ud af skala md d omgivnd, stor og monoton bbygglsr. Tidsplan Ingn bmærkningr Ydrligr bbyggls Forslagsstillrn har ikk bnyttt mulighdn for at forslå t byggri i dn vstlig dl af pladsn. Tilbudt kstra p-pladsr Omdisponring i p-kældr givr 14 ny p-pladsr. Drudovr kan dr tablrs ca. 40 p-pladsr, hvis Hrning Kommun r intrssrt i at køb til markdspris. Tilbudt ljkontrakt Årlig ljforpligtigls inkl. skønnd forbrugsudgiftr, udgiftr til vdlighold, jndomsskattr m.m.: kr. Ovrfladr facadr og blægning Pladsns matrialkaraktr og løsningr r prægt af høj kvalitt og dtaljring, dr brigr d funktionll løsningr, og dt samm gældr i princippt for trminalbygningns facadr, dr r prægt af mang arkitktonisk virkmidlr. Mn dtt r måsk også forslagts svaghd, idt dn stor dtaljrigdom kan slør dn funktionll klarhd i forslagt, samtidig md at dn intnsiv brug krævr n høj grad af robusthd i forhold til drift og vdlighold. Samlt vurdring af kritrirn Funktionalitt og Æsttik Samlt st r bdømmlssudvalgts vurdring af forslagt, at dt r fornmt præsntrt, og dt indholdr stor kvalittr båd i forhold til funktionalitt, dtaljrigdom og æsttik. Mn dt r ikk konkurrncns bdst i forhold til dn umiddlbart tilgænglig og forstålig funktionalitt og arkitktur, som r ssntilt for dtt trafikknudpunkt og transitaral. Økonomi tilbudt anlægssum kr.

18 POINTGIVNING 35 Bdømmlsskritri Vægtning CC Kaj Ov Madsn KPC Funktionalitt 35% Æsttik 25% Økonomi, tilbudt anlægssum 15% Tidsplan 10% Udnyttls af option 5% Tilbudt p-pladsr 5% Tilbudt ljkontrakt 5% SUM 8,2 5,75 7,2 Forslagn r tildlt point mllm 0 og 10.

19

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. ligeledes mulighed for at udbygge Campus Bornholm mod nord.

PROJEKTBESKRIVELSE. ligeledes mulighed for at udbygge Campus Bornholm mod nord. CAMPUS BORNHOLM DECEMBER 2010 PROJEKTBESKRIVELSE CAMPUS BORNHOLM Campus Bornholm r n nstånd mulighd for at skab t dynamisk, innova!vt, kra!vt uddannlssmiljø på Bornholm af høj kvalitt. Campus Bornholm

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis.

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis. Forslag til Kommunplan 2009 Rammr D konkrt rammr r sidnummrrt fortløbnd. Lokalsamfundsbskrivlsr r sidnummrrt nkltvis. 01/09/08 Lokalsamfund 1 - Midtbyn 01-06 MDTBYEN Midtbyn bstår af bydln City, Frdriksbjrg,

Læs mere

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV ØRR DURS OMMU TRAFI FLL R U S T R A D, F Æ L L D V O G Æ RV FLLRU STRAD SOMMRHUSOMRÅD rincipskits for trafik mv. ortgrundlag: MS topografisk kort Mål ca. :.7 S STI AV OLM BØSH H LV A TI S nd a str O Z

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01407.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01407.00 Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1950 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n.

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n. 05840.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05840.00 Frdningn vdrørr: Dt Gaml Apotk Domm Taksations kom mission n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-12-1974 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ---- ---

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro Lokalplan 54/2011 Boligområd vd Håndværkrparkn i Hobro Hvad r n lokalplan? En lokalplan fastlæggr bindnd bstmmlsr for udnyttlsn af jndomm indn for planns områd. Bstmmlsrn kan omhandl dn frmtidig anvndls

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Sta Ulstd Kølby Farstrup Stavn Barmr Valstd Sbbrsund

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

BYGGEPROGRAM Udgave 3 28.04.2014

BYGGEPROGRAM Udgave 3 28.04.2014 BOTILBUD I EBBERØDOMRÅDET TILKNYTTEDE FÆLLESLOKALER OG SERVICEAREALER I PIBERØDHUS. Udgav 3 PSYKIATRI OG HANDICAP RUDERSDAL KOMMUNE 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Orintring sid 1.1 1.2 Indldning 3 Byggudvalg

Læs mere

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)?

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)? Skol og Forældr Kvægtorvsgad 1 1710 Købnhavn V Tlf. 3326 1721 Fax 3326 1722 post@skol-foraldr.dk www.skol-foraldr.dk Skolbstyrlsrns bdømmls af trivsl og samarbjd i skoln Skol og Forældr har stillt n rækk

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

ATTRAKTIONER OG POTENTIALER FOR BYLIV

ATTRAKTIONER OG POTENTIALER FOR BYLIV ATTRAKTIONER OG POTENTIALER FOR BYLIV DET GAMLE SYDHAVNEN + Byliv omkring Borgbjrgvj og Mozartsvj - Butiksliv mindr attraktivt for studrnd + Klassisk bystruktur - Gadr og pladsr, mnnsklig skala + Aktiv

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

Å R S S K R I F T 2 0 1 5

Å R S S K R I F T 2 0 1 5 ÅRSSKRIFT 2015 2 Rdaktion: Erik Højrslv og Erik Ernø-Kjølhd. Layout: ThomasKristnsn.com. Foto: VUC Aarhus. Oplag: 800 ks. INDHOLD Vlkommn til Dalgas Avnu 2 4 Dt ny Studicntr 8 Kursistråd, mærksagr og ny

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen Projkt nr. CP12K-071 vdrørnd: Cykling gnnm lg og læring t lærings- og innovationsprojkt i folkskoln 0 Indholdsfortgnls 1. Intro og formål Cykling gnnm lg og læring t innovations- og læringsprojkt i folkskoln

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

tagrender Vejledning til dit valg af tagrender i alle materialer

tagrender Vejledning til dit valg af tagrender i alle materialer tagrndr Vjldning til dit valg af tagrndr i all matrialr OM OS Udgivr Plastmo A/S, Odinsvj 9-11, 4100 Ringstd Produktion Burau 2A Vision og VstbrgKommunikation Vi r n dansk virksomhd, dr blv grundlagt i

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsordn md vdtaglsr Åbn Mødstd Rådssaln Møddato Onsdag dn 24. novmbr 2010 Mødtidspunkt Kl. 16.30 Bmærkningr Mdlmmr Fra forvaltningn Lukkt mød kl. 16.30 i mødlokal 3. Åbnt mød kl. 17.00

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

Plan for klimaforbedring

Plan for klimaforbedring Plan for klimaforbdrin Indhold Forord Forord.................................................... 3 I Danmark har vi i d sidst fir årtir vist, at vi kan ø vækstn udn at ø nriforbrut. Nu r tidn kommt, hvor

Læs mere

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet 03124.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03124.00 Frdningn vdrørr: Postgårdn Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 25-05-1964 Frdningsnævnt 12-10-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård PROJEKTHOLD: Stvns Kommun, Bjørn Søborg Niras v. Grtrud Øllgaard PlanTXT v. Nils Ditlv Planværkstdt v. Dorth Brogård BAGGRUNDEN ARKITEKTURPOLITIK FOR STEVNS KOMMUNE Købstad WAUW Stationsby Havnby Strøby

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN Fra id til færdigt byggri DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN v. Lislott Schou Hansn 1... Dlprojkt 2010 : Miljøn Optimring af procs omkring og godkndls Dltagr i afprøvningn Vstjysk Landboforning Ringkøbing Skjrn

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

t e n v t s m t e e æ e j e r

t e n v t s m t e e æ e j e r QRgui d P r oj kt St yr i ng t bæl l l i L t r i t s m m ad s k. a 1 s r, t n v h Er opm l v bd W : r Al l anduon g d i ds or j F p p J & Ans l ag:261 23 d l j V g r n nsb s l J Ni n j o B n s ns Lar rj

Læs mere

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6 RDAN Kndingstal: 12030 RDan 1/6 rdan MANIFST AT TGN T NYT LAND Nylig studir af madkultur visr, at dt r n af d mst håndgriblig markørr for social ulighd i Danmark. Lavindkomstgruppr r langt mr udsat for

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 2 21 Sid 2 Løn contra udbytt Sid 3 Tid til gnrationsskift? Sid 4 Pas på ovrskriftrn Sid 4 Fidus llr j Sid 5 Dtailrigdom contra ovrblik SIDE 5 Aktiavancbskatning

Læs mere

HOKUS POKUS. - en rejse med FOKUS

HOKUS POKUS. - en rejse med FOKUS HOKUS POKUS - n rjs md FOKUS Indhold Forord Multihus Folkn bag Fru Prang - rjsnd i kunst og kultur Forskl/lighd Et lill kig i frmtidn En famili dukkr op Global storby En visul vlkomst Familialbum Dn grå

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01741.04 Afgørlsr - Rg. nr.: 01741.04 Frdningn vdrørr: Ørslv Kirk Domm Taksations kom miss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 23-10-1951, 09-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015 t Holdningsundrsøgls, Skifrgas - 2015 19308 Grnpac 6. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frkvnsr... 5 4. Kryds

Læs mere

MINI KULTUREL RYGSÆK 2012

MINI KULTUREL RYGSÆK 2012 MINI KULTUREL RYGSÆK 2012 Giv din lvr n hlt særlig kulturoplvls dltag i dn Mini Kulturll Rygsæk! Børnkulturlt Ntværk Svndborg Koun (BKN Svb.) har n vision: at rust all børn d n kulturl bagag i løbt af

Læs mere