Vil du ikke rejse alene?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vil du ikke rejse alene?"

Transkript

1 & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr Vil du ikk rjs aln? Vil du md n tur til Club La Santa på Lanzarot? Har du lyst til at kombinr motion, hygg og socialt samvær md andr aktiv singlr? Kan du rjs august, august, august, august (cykling hvr dag + singlprogram), august, dcmbr (racr for bgyndr + singlug) samt dcmbr (cykl ug md Jørgn Emil Hansn og Tayb Braikia)? r dr singl ugr januar, april, april samt april. Dr kommr også singl ugr snr på årt. Du bstmmr slv, hvor aktiv du vil vær i løbt af ugn. Dr r tilbud til all: dygtig Grn Tam instruktørr, mulighd for at køb sig til massag, afslapning vd pooln, golf. Ja, du kan også dltag i n af udflugtrn, Club La Santa llr singltur.dk arrangrr. Dr vil bliv arrangrt vlkomstmiddag (mod kstra btaling) og 2-3 andr fælls aftnspisningr ntn på stdt llr udnfor komplkst. Hrudovr kan all andr bidrag md god idr og initiativr til fællsskabt båd mht. program i dag- og aftntimrn. Jg bookr tnnis, badminton, bachvolly, paddltnnis- og squashbanr mm., så vi kan spill og hav dt sjovt sammn i løbt af ugn. Jg tilbydr cykltur på mountainbik og racr til forskllig stdr på øn og vandrtur() til vulkanrn, vinområdt La Gria mm. Jg bookr banr til os i n af d olympisk pools. Og n kajak tur og t paddlboard kan du også prøv. Og hvad md at lær at surf i lagunn? Tilbuddn kan varir fra hold til hold. Dr vil bliv sat opslag på n tavl i rcptionn ugn ignnm, så gruppn vd hvad dr forgår og hvor du kan tilmld dig d forskllig aktivittr. S t ksmpl på t ugprogram på dk. Bmærk ugprogrammt kan skift fra ug til ug, mn så

2 2 har du n fornmmls af, hvordan n singl ug kan s ud. Hrudovr r jg også bgyndt at tilbyd cyklugr, hvor jg ntn har gn instruktør md llr du kan kobl dig på n bik vnt som Club La Santa tilbydr i samm ug, som vi har singl ug. Når du r færdig md dagns cyklprogram, kan du dltag i singlugns program. Dt r vigtigt, du slv har lyst til at bidrag til fællsskabt, da dt ikk r chartr tur, hvor alt r programlagt hjmmfra. Og dt r hllr ingn datingtur, hvor målt r at find dn nst n. Idn md turn r at hav n god ug sammn md massr af fællsoplvlsr. Og hvor dt r hlt lgalt at mld til og fra på d forskllig aktivittr. Dr r ingn forvntningr til, at all skal lav dt samm llr vær sammn hl tidn. Aldrsfordlingn r ca. 30 til 65 år. Dr r typisk dltagr md på turn; i august kan dr vær flr. Minimum dltagrantal for at n tur gnnmførs r 15 mdmindr andt aftals. Tovholdr r Lon Jakobsn, indhavr af ljmulticonsult.dk og singltur.dk. Turn lavs i samarbjd md Club La Santa, som også r tknisk arrangør. (www.clublasanta.dk). Kommntarr fra tidligr tur: Ann 41 år: En fantastisk ug - fuld af sød og positiv mnnskr, massr af grin, lg, god mad... Og så fik jg lig n ny passion md - landvjscykling. Dt var så skønt at cykl rundt på dn smukk ø, at jg har købt n racr og nu drønr rundt hrhjmm md stor bgjstring. Jg glædr mig til næst tur md Lon - så skal øn udforsks ndnu mr på racrn. Frank 37 år: Jg var md på dn andn tur som Lon arrangrd i 2005 og vært md på flr sidn. Jg tog af std udn forvntningr, mn hold op, dt r n af d bdst tur jg nogn sind har vært på. Dn åbnhd blandt dltagrn og spontanitt dr var, kan ikk købs for png. Jg sr stadig folk fra d forskllig tur - dt nst ngativ at sig om Lons koncpt r, at man hurtigt kan bliv afhængig af dt. Mariann 35 år: Tusind tak for n supr fd ug - dt har vært fantastisk! All var fra startn åbn og imødkomn - dt var tydligt, at vi all var dr md samm formål og havd lyst til at bidrag til fællsskabt. Dn afslappnd atmosfær og Lons god humør får dt hl til at kør fra startn. Allrd undr intro mødt blv d først aftalr for ugn lavt på kryds og tværs i gruppn - og dt fortsatt hl ugn, hvad ntn dt gjaldt n cykltur, afslapning vd pooln, fællsspisning llr n tur på diskotk. Club La Santa r t fantastisk std md alt, hvad t sportshjrt bgærr - og Lon krydrr ugn md mulighd for bl.a. vinsmagning, gåtur på vulkan, tapas på lokal rstaurantr mv. Jg har mødt nogl hlt fantastisk mnnskr, som jg r sikkr på, at jg nok skal s ign. Dt var først gang jg var på Club La Santa md singltur.dk, mn dt r hlt sikkrt ikk sidst gang - opsparingn til næst tur r startt. Dort 55 år: Hvad får man for 700 kr. nu om stundr? Dt var jg mr nd spændt på, da jg tog af std. Lad mig md dt samm konkludr: Dt r mgt læng sidn, jg har brugt min png så godt på at btal t dltagrgbyr! Først og vigtigst skaffd dt mig nm kontakt til næstn 50 prsonr, dr grn vill hav n aktiv fri i godt vjr. All dltog i forskllig aktivittr, og dt var mgt sjældnt at jg dukkd op til n aktivitt udn at dr var nogl af min ny vnnr til std. Dt var også vigtigt for mig, at hav nogn at hygg mig md om aftnn, hvor jg llrs godt kan bliv lidt dprimrt ovr at s familirn hygg sig. Lon tilbød 3 rlativt ltt cykltur. Eftr d først 8 km skilt to hold sig ud og kørt vidr: t virkligt hardcor hold til n lang bjrgtur, t andt hold til n lidt mindr strabadsrnd tur - og så os andr som still og roligt rulld nd til La Santa ign. Hr arrangrd Lon lynhurtigt t lill kursus for n af d andr dltagr og mig som havd kørt på citybiks. Dt r absolut ikk smart på dn bjrgrig ø - t racrkursus var sagn. Så st i bakspjlt r dt nok dn oplvls, som vil giv mig dt størst udbytt på længr sigt. Dt var intt mindr nd fdt! Dr var også t nathold. Altså dm som ud ovr fuld powr hl dagn også orkd at fst dt mst af nattn. Hr mått jg dog mld pas! Dt var alt i alt n fantastisk ug. Jg må af std ign! Tak til dig Lon - og all jr andr, som jg lært at knd.

3 3 Nils - 41 år: Dt var bstmt md sommrfugl i mavn, jg mldt mig til turn, mn sommrfugln fik hurtigt vingr at flyv md, all havd dt samm mål md turn, nmlig n aktiv og sjov fri md plads til afslapning og i t tmpo, man slv havd lyst til. Folk kom lynhurtigt i snak md hinandn, og dr blv grint til dn stor guldmdalj. Dt r dn bdst fri, jg har vært på til dato. Lisbth - 37 år: Jg havd bsøgt Club La Santa n dl gang før og vidst, at stdt var nogt for mig, mn hvordan vill dt vær at rjs md så mang frmmd mnnskr? Turn r tilrttlagt, så dr båd r plads til fællsskab og individull ting - du bstmmr slv hvor mgt du vil vær dl af gruppn. Dr r dagligt arrangrt fælls aktivittr, du dltagr, hvis lystn r dr. Dt god vd at rjs i n grupp r, at dr altid r nogn dr vil dt samm du kan altid find n makkr til n tnniskamp, til n cykltur, til at das vd pooln md, llr til at drikk n kold øl md om aftnn. Og så blivr du inspirrt til andr ting nd du pljr. Jg fik prsonligt ovrskrdt n dl grænsr på dnn tur, og dt vill jg ikk havd gjort, hvis jg kun havd vært afstd md t par vnindr. Dt var rart at oplv, hvor åbn folk var og hvordan all vill hinandn trods aldrsforskl, intrssr osv. Dr var n positiv stmning skabt af all dltagrn, mn også af Lon. Lon r n fantastisk arrangør dr r tjk på tingn og hun udstrålr så mgt varm og nrgi. Dt r bstmt ikk sidst gang, at jg har dltagt på n af diss tur jg var høj af bgjstring, da jg kom hjm. Turn r lagrt som n uforglmmlig tur hos mig. Så siddr du lig nu og ovrvjr, så kan jg kun sig mld dig til og få n oplvls du snt vil glmm. Kirstn - 53 år: Jg tog chancn og mldt mig til turn. Jg dlt ljlighd md n kvind på samm aldr, som jg fik dt rigtig godt sammn md. I dt hl tagt var dt n fantastisk grupp af djlig åbn og sjov mnnskr. Allrd dn først aftn var snakkn i gang og dn fortsatt ugn ud. Sportstilbuddn var mang og alsidig, så dr var nogt for nhvr. Dagn ignnm fik jg massr af motion, og om aftnn var dt så lattrmusklrns tur, - aldrig har jg grint så mgt i n hl ug. Dt var n rigtig djlig fri. Lidt facts: Club La Santa r kndt for sin prfkt rammr om n aktiv ug. Dt flott sportscntr fra 1983 r bliggnd på Lanzarot ud for Vstafrikas kyst, og takkt vær Golfstrømmn, liggr tmpraturn på bhaglig gradr årt rundt. Drfor r stdt dn prfkt ramm om n tur for singlr, dr har lyst til at kombinr sol, hygg, motion og socialt samvær. Sportsaktivittrn omfattr bl.a.: tnnis, squash, badminton, mountainbik, landvjscykling, windsurfing, kajak, styrktræning, bodybik, bodycombat, mini tri, svømning, pilats, løb, fitball, stp, boksning, ultimat cor, dp watr aqua, AB-attack og mgt, mgt mr. Diss aktivittr r inkludrt i prisn. Hrudovr r dr t lækkrt wllnss cntr, som kan bnytts mod btaling. Du får adgang til spaområdt til halv pris, når du r på n af min tur. Og skull du bliv fristt i sportshoppn, så får du såmænd også 10 % rabat hr på ikk ndsatt varr. Du får også 10 % rabat på drinks på diskotkt Du har mulighd for at mdbring din gn cykl og golf udstyr mod kstra btaling. All aktivittr lds dygtigt og profssionlt af instruktørr fra Grn Tam. Dr r turnringstilbud du kan dltag i, hvis du har lyst. Tilbuddn gældr for all nivaur, så du kan dltag, også slv om du r bgyndr. Du kan også få gratis undrvisning på all mulig hold og på tr forskllig nivaur, så dr r nok at giv sig til. Dr r n stor swimmingpool, hvor dr r rigligt md solsng. Du kan vælg at svømm i n af d Club La Santas OL pools, du kan udforsk øn på gn hånd llr dltag i CLS udflugtr og af singltur.dk Aftnprogrammt r n blanding af hygg og samvær samt aftnundrholdning på Torvt, udflugt til La Santa by llr du kan bsøg n af d 3 barr llr diskotkt på Club La Santa. Vi har fællsspisning minimum 4 aftnr og husk, du r md i dt omfang, du har tid og lyst til. Vi har bzzrwissr holdmatch n llr flr gang i løbt af ugn md gvinstr naturligvis. Nyt på Club La Santa I slutningn af marts åbnd Club La Santa op for 96 ny hotl-ljlighdr vd lagunn samt for n rækk ny facilittr, i tillæg til d mr nd 30 ksistrnd sportsfacilittr. Dt r blandt andt t stort modrn cyklcntr, ny

4 4 konfrncfacilittr, to ny 50 m. OL pools, ny sportshal md aircondition, ny tnnisban, ny squashhal, nyt dansområd og t flot golf-træningsområd. Santa llr i La Santa by/andr stdr på Lanzarot. Har du lyst til at lav mad slv n aftn, kan du gør dt i ljlighdn llr bstill tak away. Praktisk informationr: All afrjsr forgår frdag morgn fra Billund og Købnhavn. Snst mødtid og hjmkomst tid frmgår af rjsbvist. Udovr prisr til ophold og rjs kommr dr t tillæg på kr for at dltag i singlugn og kr for at dltag i 2 sammnhængnd ugr. Kig prisr på spcill vnts såsom cyklugr mm, da båd pris og indhold adskillr sig fra d almindlig singlugr. Diss findr du på dk undr vnts llr på Følg også grn md på min Facbook sid Club La Santa singltur. Fra kostr dt kr i dltagrgbyr for n almindlig singlug. Bookr du 2 sammnhængnd ugr, r dt kr i tillæg, dvs. du får ug 2 til favørpris. Bløbt btals sammn md dpositum til rjsn til arrangørn og tovholdr, Lon Jakobsn, når du bookr hos Club La Santa. S mr om prisr for rjs og ophold på Club La Santa på d ønskd dator, på undr Book nu. Du r også mgt vlkommn til at ring til Club La Santas salgskontor i Billund på tlf Rjsr du aln kan du vælg at bo aln i n ljlighd llr bo sammn md n andn dltagr på singlugn af samm køn. Hvis du vælgr at bo sammn md n andn, kan du chck prisn vd 2 prsonr på hjmmsidn, mn dt r nødvndigt at ring til Club La Santas salgskontor på tlf for at book. Forpljning: Du kan vælg at bstill dn imponrnd morgnbufft i Club La Santas Bufft rstaurant Alantico. Prisn r kr. 585,- kronr pr. prson pr. ug. Dr pljr at vær n dl dr vælgr dnn løsning. Dr r rsrvrt bord fra og man kommr, når dt passr ind i ns morgnprogram. Du oplysr blot dit nummr på ljlighdn vd indgangn. Du kan også vælg at køb morgnbufft nklt dag dtt btals vd indgangn. Om aftnn har vi mulighd for fællsspisning på Club La Ljlighdr: 2 prsonr dlr n ljlighd, hvor dn n sovr i stun llr bgg i sovværlst. Man kan bo op til 3 prsonr i n ljlighd. Dtt krævr at du slv kndr d to andr og dr skal books indn dadlin 1 månd før afrjs. Du kan også vælg at bo aln. Prisrn afhængr af antal prsonr i ljlighdn. Dt optimal r at vær 2 voksn i ljlighdn, hvis man ikk kndr hinandn llr ikk har vært på Club La Santa tidligr. Husk at oplys, om du ønskr at dl md n llr to andr fra gruppn og vt. navnt/navnn på vdkommnd, når du bookr. Vi håbr, at tallt går op i forhold til ønskr og antal dltagr, mn dt løsr vi når vi kommr så langt. Dltagrn sætts sammn i ljlighdrn i forhold til aldr, så vidt muligt ca. 3 ugr før afrjs. Bookr du snr, sættr jg jr sammn løbnd. Dr r altid n blanding af gngangr og ny dltagr. Gngangrn r god til at tag godt imod d ny og hjælp md at find rundt, giv tips til, hvad dr r sjovt at prøv ja i dt hl tagt hrskr dr n god og uforml stmning på turn. Hvis du har valgt at bo sammn md n andn fra gruppn og ikk kndr vdkommnd, anbfalr jg, at I i fællsskab findr ud af, hvordan I skal bo i ljlighdn: om I bgg skal dl sovværlst llr om n af jr skal sov i stun. Dt r n god start på frin at tag n snak om dtt før dr pakks ud spcilt, hvis I kommr fra hhv. Billund og Kastrup. Nogl vælgr at kontakt hinandn på tlf. llr via mail før afrjs, mn dt r hlt op til d nklt dltagr. Jg sørgr også for at dr altid r n llr flr i hhv. Kastrup og Billund til at saml gruppn før afrjs. I Billund r dt typisk foran Club La Santa kontort og i Kastrup vd Lagkaghust, når I har vært ignnm scurity. Dtt r t tilbud som du kan bnytt dig af, hvis du vil. Jg har rsrvrt sport 1 ljlighdr til grupprn: Club La Santas 2-værlssljlighdr har 2 nkltsng i sov-

5 5 værlst og n sovsofa i stun. Dt funktionll klædskab sikrr plads nok til bagag og sportsudstyr. Stun åbnr op til n privat trrass md bord, stol og tørrsnor. Badværlst r ntn md badkar llr brusr. Køkknt har 2 kogpladr, kølskab, lkdl og mikroovn samt almindligt køkknudstyr. All ljlighdr har tlfon. Safboks, TV og DVDafspillr kan ljs i rcptionn. Håndklædr skifts dagligt og ljlighdn blivr rngjort 5 dag om ugn. Ønskr du n opgradring til comfort 1 ljlighd, kan du gør dt mod kstra btaling. Oplys vnligst dtt vd booking: Diss rnovrd 2-værlssljlighdr har 2 nkltsng i sovværlst og n sovsofa i stun. Dt funktionll klædskab sikrr plads nok til bagag og sportsudstyr. Stun åbnr op til n privat trrass md bord, stol og tørrsnor. Badværlst r md brusr llr badkar. Køkknt har 2 kogpladr, kølskab, lkdl og mikroovn samt almindligt køkknudstyr. All ljlighdr har tlfon og hårtørrr. Safboks, TV og DVD-afspillr kan ljs i rcptionn. Håndklædr skifts dagligt og ljlighdn blivr rngjort 5 dag om ugn. Ønskr du n opgradring til comfort 1 md udsigt, kan dtt gørs mod kstra btaling. Oplys vnligst dtt vd booking: Diss rnovrd 2-værlssljlighdr har 2 nkltsng i sovværlst og n sovsofa i stun. Dt funktionll klædskab sikrr plads nok til bagag og sportsudstyr. Stun åbnr op til n privat trrass, hvor du kan nyd udsigtn ovr dt omkringliggnd områd. Dr r bord, stol og tørrsnor på trrassn. Badværlst r md brusr llr badkar. Køkknt har 2 kogpladr, kølskab, lkdl og mikroovn samt almindligt køkknudstyr. All ljlighdr har tlfon og hårtørrr. Safboks, TV og DVD-afspillr kan ljs i rcptionn. Håndklædr skifts dagligt og ljlighdn blivr rngjort 5 dag om ugn. Udovr d ksistrnd ljlighdr på Club La Santa, r dt også muligt at bo i Club La Santas ny Suits hotl-ljlighdr. Diss r dsignt af dn brømt dansk arkitkt, Hnning Larsn. Suitrn r dsignt md inspiration fra Lanzarots unikk hvid stnhus og kontrastn til sort lava. D lys, modrn Suits i forskllig størrlsr, har udsigt ovr Lanzarots vulkansk bjrg, lagunn og Atlantrhavt. All suitr har tlfon, TV, aircondition og gratis Wi-Fi og pngskab. S mr om d forskllig ljlighdsstørrlsr og prisr på www. clublasanta.dk Dt r ikk muligt at book n dl-suit mdmindr du slv har n, du kan dl md. Du kan kontakt mig og oplys, at du ønskr at dl n suit, hvis dtt r muligt og jg kan ftrlys n roommat. Dtt skal du gør snst n månd før afrjs. Indtil da blivr du bookt i n andn dlljlighd og findr vi n roommat til dig, så ændrr vi bookingn og du btalr diffrncn. Prisrn inkludrr: Flyrjs tur/rtur md Jt tim fra Billund og SAS fra Kastrup Ophold udn forpljning All sportsfacilittr til fri disposition Transfr fra Lanzarots Lufthavn (Arrcif) til Club La Santa Mad ombord på flyt Tovholdrsrvic før og undr rjsn, hrundr tilbud om fælls arrangmntr af sportslig og social karaktr Bidrag til rjsgarantifondn All lufthavnsskatt Prisrn inkludrr ikk: Afbstillingsforsikring (frivillig kr.) Dækkr i tilfæld af dokumntrt sygdom før afrjs Frirjsforsikringr (hør nærmr hos Club La Santa) Evt. tilslutningsbus til lufthavnn i Købnhavn llr Billund Tilmlding og btaling: Dpositum på kr samt administrationsgbyr btals 8 10 dag ftr bstilling af rjsn rstbløbt forfaldr først 60 dag før afrjsn. Tilmldingn r bindnd. Turn gnnmførs vd min. 15 tilmldt prsonr n månd før afrjsdato mdmindr andt aftals. I vil hør fra mig min. 1 månd før afrjs vdr. dltagrantallt. Vd vt. aflysning tilbagbtals din png llr du kan vælg at rjs slv (dog udn at btal tovholdr gbyr). Dr r rsrvrt 15 x 1-ugs pladsr fra hhv. Billund og Kastrup og 6 x 2-ugrs pladsr fra Kastrup og fra Billund. Diss r rsrvrt indtil 2 mdr. før afrjs. Eftr dtt tidspunkt ovrtagr Club La Santa kontort i Billund diss

6 6 pladsr til offntlig salg. Vær opmærksom på at dltagls i singl- og cykl ugrn md singltur.dk og Club La Santa r på gt ansvar. Informationsmød: Dr afholds informationsmød på Club La Santa af for ny dltagr samt n rundvisning ftr ankomst. Dtt står Club La Santa for. Singltur.dk afholdr vlkomstmød typisk kl. 18 om frdagn. Før turn vil jg snd infomails og dltagrlist til dltagrn. Du bstmmr slv om du vil md på n dltagrlist. Du vil modtag praktisk info om turns singl program, udflugtstilbud, om Club La Santa gnrlt og hvad dr r godt at mdbring på turn. Modtagr du ikk n mail fra mig snst 1 mdr. før afrjs, bds du kontakt mig. Og har du bookt og vi ikk har vært i dialog indn, så snd mig lig n mail, så jg r klar ovr at du har bookt n rjs i singltur. Dk rgi. Ydrligr info: Information om turns indhold hos Lon Jakobsn på singltur.dk, mobil llr på Dt r bdst at snd n mail, da jg oft r i udlandt. Information om forsikringr, ljlighdr, booking og brochurr og tilmlding til singl ugn på Club La Santa kontort. Tlfon llr Indn du bstmmr dig, kan du hnt inspiration på og Md vnlig hilsn Club La Santa og Lon Jakobsn L æs m r om Singl tur p å: singl tur. dk Club La Santa Billund Lufthavn Passagrtrminaln Billund Tlf

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

debat kurser foredrag

debat kurser foredrag dbat kursr fordrag akrylmaling bvægls og afspænding vandgymnastik callntics db for bgyndr db for lt øvd fusionstræning guitar harmonikaspil hvordan blandr man farvr intrnt ipad it-ambassadørr it-caf klavrundrvisning

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

Gammel institution får ny energi

Gammel institution får ny energi Tirsdag dn 4. augus 2015 105. årgang nr. 32 Vi dækkr 100% i 5762 Vsr Skrning 5771 Snsrup 5772 Kværndrup sam dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Egbjrghus på Assnsvj 129 r blv solg: Gamml insiuion

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Rfrat Sundhds- og Forbygglssudvalgt's mød Torsdag dn 09-02-2012 Kl. 16:00 Svingt 14, Kantinn Dltagr: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsn, Bo Hansn, Grt Rasmussn, Ulla Larsn Indholdsfortgnls Sag Tkst Sidnr.

Læs mere

ÅBNINGS. Teater på Friskolen RECEPTION. Velkommen til. Fredag d. 10. april. kl. 16-18 VI ER BEGYNDT VI ER BEGYNDT

ÅBNINGS. Teater på Friskolen RECEPTION. Velkommen til. Fredag d. 10. april. kl. 16-18 VI ER BEGYNDT VI ER BEGYNDT 105. ÅRGANG NR. 15 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrnin 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Rin, 5600 Faabor o 5700 Svndbor Tatr på Friskoln Vstr Skrnin Friskol fjrr dn 8. o 9. maj 150 års jubilæum.

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter.

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter. Udl j ni ng S r v i c y d l s r Konf r nc c nt r Pr i s bog201 5 Symbions prislistr r gældnd indtil ny prislist offntliggørs. Prisrn r kskl. moms md mindr andt r angivt. All bløb angivs i dkk. ØkonomiCntr,

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

ROSKILDE SKIKLUB NYHEDSBREV APRIL 2014

ROSKILDE SKIKLUB NYHEDSBREV APRIL 2014 ROSKILDE SKIKLUB NYHEDSBREV APRIL 2014 Dette nyhedsbrev indeholder: Formandens spalte Besøg hos Allbacken En stor tak til Roskilde Skiklub KLUBAFTEN MED SPISNING den 30/4 Vil du være med til at gøre Skiburgeren

Læs mere

Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H

Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H Nr. 2 2013 Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H Information Formandens ord 3 Område Nord 4 Siden sidst 5 Kimberskuet 5 Efterårets aktiviteter Gistrup 8 Storvorde 10 Åbent landbrug

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere