NOTAT: VI HAR IKKE RÅD TIL (EJENDOMSVÆRDI)SKATTESTOPPET.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT: VI HAR IKKE RÅD TIL (EJENDOMSVÆRDI)SKATTESTOPPET."

Transkript

1 1 NOTAT: VI HAR IKKE RÅD TIL (EJENDOMSVÆRDI)SKATTESTOPPET. RESUME: Det Radikale Venstre (DRV)tegner efter alt at dømme til at indgå en reaktionært og for oppositionen højst uheldigt efterlønsforlig med VKO. I forbindelse med 2020 forhandlingerne har DRV imidlertid også stillet et til gengæld yderst fornuftigt krav om ophævelse af stoppet for ejendomsværdiskatten. Resten af oppositionen kunne måske bidrage til at dette krav ikke bare blev en symbolsk gestus og et alibi for de radikale til at sælge ud af efterlønnen ved at støtte op om forslaget. Men under alle omstændigheder og uanset at de radikale ikke synes at ville gøre en seriøs indsats for ophævelse af (ejendomsværdi)skattestoppet, vil dette kunne yde et afgørende bidrag til bedre offentlige finanser og dermed til sikring af velfærden såvel som til en mere lige fordelingspolitik. S+SF har imidlertid selv af valgtaktiske grunde gjort nej til ændringer i boligbeskatningen til en hellig ko. Der er derfor brug for en debat i oppositionen om, hvorvidt det fastholdelse af (ejendomsværdi)skattestoppet er økonomisk politisk hensigtsmæssigt eller om ikke ændringer i boligbeskatningen, herunder ophævelse af ejendomsværdiskattestoppet, ikke vil være hensigtsmæssigt til at sikre mod fremtidige boligbobler og til at sikre finansiering af velfærden? Det er en kendsgerning, at skattestoppet og navnlig stoppet for ejendomsværdiskatten har haft mange skadevirkninger. Skattestoppet har bidraget til statsunderskuddet, det har gennem ejendomsværdiskattestoppet medvirket til overophedning af boligmarkedet og samfundsøkonomien og endelig er det herigennem medansvarlig for forstærkning af krise og ledighed.

2 2 Selve det samlede skattestop har i høj grad bidraget til statsunderskuddet ved at dræne de offentlige finanser for omfattende skatteindtægter. Frem til 2020 vil de offentlige miste herved miste op mod 30 mia. kr herved. Stoppet for ejendomsværdiskatten og regeringens lånereformer bidrog sammen med den lave rente endvidere til boligboblen , som dansk økonomi stadig kæmper med at komme over. Der er altså i høj grad grund til at ophæve skattestoppet, ikke mindst ejendomsværdistoppet. Det er der for det første ikke råd til det med det nuværende statsunderskud. Hvis man allerede fra 2012, genindfører prisreguleringen vil det på langt sigt forbedre den økonomiske holdbarhed med op mod 20 mia. kr. årligt. Hertil kommer, at den gradvise sænkning af den effektive ejendomsværdiskat gennem skattestoppet også er uheldig ud fra en opsparings - og investeringsmæssig synsvinkel, idet skattesystemet herved kommer til at promovere passive investeringer i boligformue i stedet for aktive og produktive erhvervsinvesteringer, som kan være med til at give danskerne noget at leve af i fremtiden. Og i en stadig mere globalisereret verden skærpes den økonomiske konkurrence på tværs af landegrænserne. Hermed bliver beskatning også et konkurrenceparameter, hvilket nok ses tydeligst på virksomheds og selskabsskatteområdet. Her vil det være et centralt element i en langtidssikringen af det økonomiske grundlag for velfærden, hvis beskatningen i Danmark i større udstrækning omlægges til såkaldt immobile skattekilder såsom jord og fast ejendom. Men da boligmarkedet fortsat kæmper med efterveerne efter finanskrisen og boligboblen må en reetablering af ejendomsværdiskatten selvsagt ske gradvist for at undgå nye boligprisfald Boligbeskatningen en hellig ko? Forhandlingerne om 2020 planen raser. Ifølge regeringen skal der skaffes 47 mia. kr. årligt i 2020, hvis Danmark ikke skal havne i en økonomisk afgrund. Soberheden i denne beregning er ganske diskutabel. 1 Men det står fast, at Danmark efter en årrække med komfortable overskud i de nærmeste år vil have et underskud på de offentlige finanser på omkring 50 mia. De Radikale har afvist S og SF s vækstpolitik, men peger til gengæld på efterlønnen samt ophævelse af skattestoppet, herunder ikke mindst for ejendomsværdiskatten. De radikale har også fremført forslag om reduktion af rentefradraget. Disse forslag fortjener modsat efterlønsindgrebet den øvrige oppositions bevågenhed. Imidlertid er det en kendsgerning at oppositionen ligesom regeringen kategorisk vægrer sig mod enhver mistanke om at ville ændre på boligbeskatningen. Boligbeskatningen er ligefrem blevet gjort til en hellig ko i dansk politik som hverken VK eller S+SF tør røre ved. 1) Jf Lund, Henrik Herløv: Regeringens 2020 plan. April Link:

3 3 Grunden er klart og rent en valgtaktisk bekymring for at støde vælgergrupper fra sig, men denne kortsigtede tankegang kolliderer med fornuftige og langsigtede bolig-, skatte- og samfundsøkonomiske hensyn. For det er en kendsgerning, at skattestoppet og navnlig stoppet for ejendomsværdiskatten har haft mange skadevirkninger. Skattestoppet har bidraget til statsunderskuddet, det har gennem ejendomsværdiskattestoppet medvirket til overophedning af boligmarkedet og samfundsøkonomien og endelig er det herigennem medansvarlig for forstærkning af krise og ledighed. Skattestoppets skadevirkninger. Først og fremmest har skattestoppet mv. har betydelig lod og del i de opståede underskud på de offentlige finanser. Det skyldes, at selve skattestoppet - samt i øvrigt en del af de givne skattelettelser - notorisk u eller underfinansierede. Frem til og med 2010 har skattestoppet drænnet statskassen for op mod 60 mia. kr årligt. Tabel: Effekt af regeringens samlede skattepolitik. 2 Fra 2011 begynder indtægterne fra skattereformen gennem afgiftsforhøjelser at stige og dermed reduceres underskuddet. Men til og med 2020 vil skattestoppet, herunder stoppet for ejendomsværdiskatten, stadig tappe statskassen for op mod 30 mia. kr. årligt. 3 2 ) Kilde: Skatteministeriet efter Pedersen, Troels: Skattelettelser på 59,5 mia. kr. til danskerne. Børsen 3/10-09.

4 4 Uden skattestop mv. ville der have været overskud på de offentlig finanser i hele perioden s og dermed ville heller ikke have været nogen EU henstilling om forbedring af de offentlige finanser. Regeringen vil gerne lade udvalgte grupper betale krise og statsunderskud: Dagpengemodtagere, børnefamilier, SU modtagere og senest efterlønnere og førtidspensionister. Heroverfor er det en kendsgerning, at skattestoppet mv. er primært kommet de økonomisk velstillede til gode. Tabel: Fordelingseffekt af regeringens skattestop og skattelettelser. 4 Det er ikke mindst stoppet for ejendomsværdiskatten, som har givet de højere indkomster med de dyre villaer i Nordsjælland og hovedstadsområdet store gevinster. 3) Juul, Jonas Schytz og Martin Madsen: Balance på de offentlige finanser i 2020 uden VKO s skattelettelser. AE rådet april Link: 4) AE rådet: Økonomiske tendenser 2011, kap. 2. Link:

5 5 Figur: Sparet ejendomsværdiskat pr. husstand som følge af stoppet for ejendomsværdiskat. 5 Det vil derfor være fordelingspolitisk og socialt overordentligt rimeligt, ja uomgængeligt, at disse velhavere efter 10 gode år igen bidrager mere til den fælles kasse. At sløjfe skattestoppet og ikke mindst stoppet for ejendomsværdiskatten vil bidrage effektivt hertil. Ejendomsværdiskattestoppets medansvar for boligboble. Skattestoppets kedelige effekter er ikke begrænset hertil. Sammen med regeringens lige så uheldige lånereformer i 2003 bidrog skattestoppet navnlig fra 2004 til til, at der opstod en notorisk boble på det danske boligmarked, hvor boligpriserne tog en veritabel himmelflugt og endte langt over det niveau, der på længere sigt er basis for. Danmark var ikke det eneste land, hvor en sådan boble på 5 ) Jf. Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg: Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan Deres udsving dæmpes? Nationalbanken, Kvartalsstatistik 1. kv del Link:http://www.nationalbanken.dk/C1256BE D3/side/297892ECD653FFECC A4B10/$file/KVO_1_ 2011_1del_web.pdf

6 6 ejendomsmarkedet optrådte, men formentlig det land, hvor boligpriserne i størst udstrækning mistede jordforbindelsen. Figur: Reale boligpriser i Danmark og udlandet. 6 Det, som gjorde boligprisboblen så meget stærkere i Danmark, var det uheldige sammenfald af den internationalt set lave rente og så særlige danske forhold som stoppet for ejendomsværdiskatten fra 2001 og VK regeringens lånereformer med indførelse af afdragsfrie lån fra ) Jf. Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl og Peter Birch Sørensen: Kan udsvingene i boligpriserne dæmpes? Nationalbanken, Kvartalsstatistik 1. kv del Link:http://www.nationalbanken.dk/C1256BE D3/side/088C7BE280D577A0C C3A66/$file/KVO_1_ 2011_2del_web.pdf

7 7 Figur: Udviklingen i reale boligpriser, herunder bidrag fra skattestop og nye låneformer. 7 Da boblen som bobler altid gør bristede, hvilket skete fra 2007 og frem, blev nedturen tilsvarende dramatisk og meget tyder på, at det vil vare år endnu, før den er overvundet. Dette har tilsvarende negative virkninger på den danske samfundsøkonomi. Boligprisernes af skattestop og lånereformer sponsorerede himmelflugt har sat sig nemlig markante samfundsøkonomiske spor, men ikke af de gode. Boligboblen bidrog i høj grad først til en overophedning af dansk økonomi i 2006 og 2007 gennem overgearet gældsstiftelse til forbrug, som har efterladt de danske husholdninger som nogle af verdens mest forgældede. Danmark er tilmed et af de lande, hvor gælden er vokset mest fra 1997 til 2007, mens boligmarkedet boom ede og alle snakkede om friværdier og lånefest. 7) Jf. Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg: Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan Deres udsving dæmpes? Nationalbanken, Kvartalsstatistik 1. kv del Link:http://www.nationalbanken.dk/C1256BE D3/side/297892ECD653FFECC A4B10/$file/KVO_1_ 2011_1del_web.pdf

8 8 Figur: Husholdningernes gæld i forhold til deres disponible årsindkomst. Pct. 8 I dag slås vi så med tømmermændene fra Foghs bolig - og forbrugsfest, fordi boligejerne nu hvor friværdierne falder er tvunget til at spare op og reducere gæld. Denne af boblen fremkaldte forbrugsindskrænkning kom oveni finanskrisen og har dermed bidraget til at gøre krise, arbejdsløshed og statsunderskud betydeligt dybere end det ellers ville være tilfældet. Ikke mindst kom regeringen til at ligge, som den selv havde redt. Da man endelig fik taget sig sammen til at gøre noget mod krisen, blev de massive skattelettelser i 2010 i høj grad gjort virkningsløse, fordi boligejerne i stedet for at forbruge sparede op og navnlig nedbragte den letsindigt stiftede gæld fra bobleårene. Gode virkninger af ophævelse af skattestoppet Der er altså i høj grad grund til at ophæve skattestoppet, ikke mindst ejendomsværdistoppet. Skattestoppet indebærer som bekendt, at skatter og afgifter ikke sættes op, hvad enten de opkræves med en procentsats eller et kronebeløb. Herudover gælder for ejendomsværdiskatten, at ikke bare satsen er fastfrosset, men ydermere er skatten fikseret som kronebeløb. 8) Jf. Skovgaard, Lars Erik: Danske husholdninger er verdens mest gældsatte. 24. februar Kilde: Analyse fra USA s Federal reserve. Link:

9 9 Boks: Skattestoppets grundprincipper. 9 Resultatet heraf er selvfølgelig, at det offentliges indtægter er blevet udhulet og vil blive det endnu mere fremover i forhold til prisudviklingen. Det er der ikke råd til med det nuværende statsunderskud. Hvis man allerede fra 2012, genindfører prisreguleringen vil det på langt sigt forbedre den økonomiske holdbarhed med op mod 20 mia. kr. årligt. Hertil kommer, at det selvfølgelig vil være nærliggende at kigge på at geninddrage nogle af de lempelser på 30 mia. kr, som allerede har været givet gennem skattestoppet og som navnlig personer med høje indkomster og dyre ejerboliger har nydt godt. Det bør naturligvis gradvist over en årrække. Navnlig vil det være væsentligt at ophæve stoppet for ejendomsværdiskatten, fordi det er kernen og hovedelementet i skattestoppet og har et hovedansvar for de uheldige fordelingsvirkninger. Frem til 2020 vil stoppet for ejendomsværdiskatten således koste op mod 30 mia. kr årligt. Hertil kommer, at den gradvise sænkning af den effektive ejendomsværdiskat gennem skattestoppet også er uheldig ud fra en opsparings - og investeringsmæssig synsvinkel, idet skattesystemet herved kommer til at promovere passive investeringer i boligformue i stedet for aktive og produktive erhvervsinvesteringer, som kan være med til at give danskerne noget at leve af i fremtiden. 10 9) Jf. Velfærdskommissionen: Fremtidens velfærd vores valg. Analyserapport, bind II, ja, Kap. 11. Link: 10) Jf: Det økonomisk Råd: Dansk Økonomi Efterår 2008 om Principper i skattepolitikken.

10 10 Hertil kommer, at i en stadig mere globalisereret verden skærpes den økonomiske konkurrence på tværs af landegrænserne. Hermed bliver beskatning også et konkurrenceparameter, hvilket nok ses tydeligst på virksomheds og selskabsskatteområdet. Her vil det være et centralt element i en langtidssikringen af det økonomiske grundlag for velfærden, hvis beskatningen i Danmark i større udstrækning omlægges til såkaldt immobile skattekilder såsom jord og fast ejendom. 11 Men når vi taler genindførelse af ejendomsværdibeskatningen, må vi naturligvis tage højde for, at boligmarkedet fortsat kæmper med efterveerne efter finanskrisen og boligboblen. Derfor må en reetablering af ejendomsværdiskatten givet ske gradvist for at undgå nye boligprisfald. 12 Man bør naturligvis starte med også her at genindføre prisreguleringen, når faldet i boligpriserne på et tidspunkt viser tegn til at være overstået. Og siden hen gradvist forhøje den effektive beskatningsprocent fra i dag effektivt omkring 0,5 procent 13 til de i 2001 gældende 1,2 procent. Det ville givet også styrke både offentlige finanser og samfundsøkonomi, hvis der gennemførtes en yderligere reduktion af rentefradraget for meget store renteudgifter udover kr. For renteudgifter kr. kunne man - som også foreslået af Det Radikale Venstre - fortsætte aftrapningen fra VKO's 25,5 pct. til 21 pct. og for renteudgifter over kr. at forsætte aftrapningen til 15 pct. 14 Renteudgifter på kr. svarer til en samlet gæld i størrelsesordenen 4-5 mio. kr. Det er kun personer med stor indkomst og formue, der har adgang til at låne så mange penge. En sådan ændring af rentefradraget for store renteudgifter ville på sigt kunne give det offentlige et merprovenu på op til 4 mia. kr årligt. Det ville også bidrage til både et sundere boligmarked og en sundere økonomi, hvis VK s afdragsfrie og rentetilpasningslån afvikles. Disse lån har opnået stor udbredelse under og efter boligboblen. 11) Jf: Det økonomisk Råd: Dansk Økonomi Efterår 2008 om Principper i skattepolitikken. 12) Jf. Greve, Bent: Her er prisen for et skattehop. Analyse offentliggjort i Politiken 6. april ) Jf: Det økonomisk Råd: Dansk Økonomi Efterår 2008 om Principper i skattepolitikken, s ) Jf. Det Radikale Venstre: Skat der virker Link:

11 11 Figur: Boligkøbernes lånesammensatning. 15 Men lånene er med til at forringe robustheden på det danske boligmarked, fordi opsparingen til boligkøb reduceres af disse låneformer = gældssætningen vokser samtidig med at danske boligejere bliver mere følsomme overfor rentestigninger. Dermed udgør disse lån også en tikkende bombe under den danske samfundsøkonomi. Danmark er tilmed et af de lande, hvor gældstiftelsen til fast ejendom er vokset mest fra 1997 til 2007, mens boligmarkedet boom ede og alle snakkede om friværdier og lånefest. Igen skal en tilbagerulning af disse låneformer naturligvis først ske, når boligmarkedet vender og herefter gennemføres gradvist over en længere årrække. Efterlønsindgreb eller ophævelse af (ejendomsværdi)skattestoppet? I de pågående 2020 forhandlingerne virker VK s og de Radikales tyrkertro til beskæftigelseseffekten af ophævelse af efterlønnen besynderlig, al den stund der pt. er omkring arbejdsløse og indenfor en 15 Jf. Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg: Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan Deres udsving dæmpes? Nationalbanken, Kvartalsstatistik 1. kv del Link:http://www.nationalbanken.dk/C1256BE D3/side/297892ECD653FFECC A4B10/$file/KVO_1_ 2011_1del_web.pdf

12 12 overskuelig årrække ikke er udsigt til, at der skabes job til at beskæftige yderligere op efterlønnere. 16 Så er der langt mere musik i forslaget fra Det Radikale Venstre om at ophæve skattestoppet, herunder ikke mindst for ejendomsværdiskatten. Dette kan bidrage væsentligt til ikke bare at forbedre saldoen på de offentlige finanser, men også til at etablere et mere robust boligmarked, en sundere samfundsøkonomi, sikre Danmarks samfundsøkonomiske konkurrenceevne og finansiere velfærden i en globaliseret verden. Men spørgsmålet er selvfølgelig om de Radikale selv mener det seriøst og ikke bare har fremført det som en symbolsk gestus og alibi for at forhandle om og indgå et reaktionært efterlønsforlig? Det er der naturligvis betragtelig fare for er tilfældet. Derfor bør man fra resten af oppositionen støtte op om kravet fra Det Radikale Venstre til regeringen om at ophæve stoppet for ejendomsværdiskatten ikke mindst for at fastholde de radikale selv på det. 16) Jf. Lund, Henrik Herløv: Regeringens 2020 plan. Link: Link: Samt jf. Lund, Henrik Herløv: Fakta og fiktion om efterlønnen. Link: Link: Samt jf. Lund, Henrik Herløv: De Radikales Genopbygningsplan asocial og ineffektiv.

NOTAT OM NULVÆKST, VELFÆRD, BESKÆFTIGELSE OG SKAT

NOTAT OM NULVÆKST, VELFÆRD, BESKÆFTIGELSE OG SKAT 2010 For Fagligt Ansvar Økonom, cand. Scient. Adm. Henrik Herløv Lund NOTAT OM NULVÆKST, VELFÆRD, BESKÆFTIGELSE OG SKAT Fagligt Ansvar, Netværk for en bedre fremtid er et tværfagligt netværk af fagforeninger

Læs mere

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqrtyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqrtyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqrtyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd KRITISK ANALYSER fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ

Læs mere

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjkyuipopåasdfghjkyuiop åasdfghjkyuiopåasdfghjkyuiopåasdfg hjkyuiopåas

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjkyuipopåasdfghjkyuiop åasdfghjkyuiopåasdfghjkyuiopåasdfg hjkyuiopåas Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjkyuipopåasdfghjkyuiop åasdfghjkyuiopåasdfghjkyuiopåasdfg hjkyuiopåas KRITISKE ANALYSER DEN ØKONOMISKE KRISE I DANMARK: BAGGRUND,

Læs mere

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmrtio. klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ øzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmrtio. klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ øzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmrtio 1 påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåa sdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj KRITISKE ANALYSER klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ øzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx

Læs mere

Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes?

Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes? 47 Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg, Økonomisk

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui DAGPENGE opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd OG fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Læs mere

SRSF regeringens. 2020 - plan: - Danmark i arbejde. eller i arbejdsløshed?

SRSF regeringens. 2020 - plan: - Danmark i arbejde. eller i arbejdsløshed? Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqrtyuiopå RAPPORT asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd KRITISKE ANALYSER fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ

Læs mere

Effekt på boligmarkedet af politiske, strukturelle reformer af dansk økonomi

Effekt på boligmarkedet af politiske, strukturelle reformer af dansk økonomi Centre for Economic and Business Research Analyserapport Effekt på boligmarkedet af politiske, strukturelle reformer af dansk økonomi Henrik Barslund Fosse Rasmus Højbjerg Jacobsen Johan Moritz Kuhn Centre

Læs mere

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien!

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Realkreditrådet besvarer kritikken af de afdragsfrie lån. Mere end halvdelen af realkreditudlånet til boligejerne er afdragsfrit. Det har udløst en

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2009

Dansk Økonomi Efterår 2009 Dansk Økonomi Efterår 2009 Danish Economy Autumn 2009 English Summary Konjunkturvurdering Sundhed Dansk Økonomi, efterår 2009 Signaturforklaring: $ Oplysning kan ikke foreligge/foreligger ikke Som følge

Læs mere

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm 1 qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm KRITISK RAPPORT qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm Fakta

Læs mere

Uddannelse kan redde fremtidens arbejdsstyrke

Uddannelse kan redde fremtidens arbejdsstyrke Uddannelse kan redde fremtidens arbejdsstyrke Økonomiske Tendenser 211 økonomiske tendenser Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1. sal 1651 København V. Telefon: 33 55 77

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 1. kvartal Del 2 211 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 1 1 1 KVARTALSOVERSIGT, 1. KVARTAL 211, Del 2 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2005

Dansk Økonomi Efterår 2005 Dansk Økonomi Efterår 2005 Konjunkturvurdering Konkurrenceproblemer og konkurrencepolitik Danish Economy Autumn 2005 English summary DET ØKONOMISKE RÅD F O R M A N D S K A B E T Pris 140 kr. inkl. moms

Læs mere

1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser

1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser 1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser Skattereformen skal skabe ny vækst og flere job, og samtidig sikre, at almindelige lønmodtagere får mere ud af at arbejde. Reformen bidrager

Læs mere

Nye reformer skal betale skattelettelser

Nye reformer skal betale skattelettelser Nr. 4 - september 7 Indhold side: # # 3 # 5 # 6 # 7 # 8 15-planen er ikke økonomisk ansvarlig Langsigtet planlægning af den økonomiske politik er et sundt princip, hvis det får politikere til at udvise

Læs mere

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares?

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? 1 Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg, Økonomisk Afdeling

Læs mere

VISMÆNDENE OG DANSK ØKONOMI I 00 ERNE. Af Peter Birch Sørensen 1

VISMÆNDENE OG DANSK ØKONOMI I 00 ERNE. Af Peter Birch Sørensen 1 VISMÆNDENE OG DANSK ØKONOMI I 00 ERNE Af Peter Birch Sørensen 1 Overophedningen af dansk økonomi i årene op til finanskrisen betød, at Danmark blev særligt hårdt ramt af krisen. Det hektiske opsving i

Læs mere

Vækst og velstand gennem uddannelse

Vækst og velstand gennem uddannelse Vækst og velstand gennem uddannelse Økonomiske Tendenser 212 Vækst og velstand gennem uddannelse Økonomiske Tendenser 212 1 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1. sal 1651

Læs mere

Folketingsgruppen januar 2009

Folketingsgruppen januar 2009 Grøn skattereform Folketingsgruppen januar 2009 En grøn radikal skattereform Den enkelte dansker skal ikke betale mere i skat. Men skatten på arbejde skal ned, og skatten på forurening skal op. Så enkel

Læs mere

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN?

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? FONDEN KRAKA / FINANSKRISEKOMMISSIONEN BLIND TILLID Tænketanken Kraka har sat to af de vise mænd, der ikke så den forrige krise komme, til at opdage den næste.

Læs mere

I orkanens øje. Redigeret af: Med bidrag fra: Erfaringer fra og løsninger på den globale finanskrise. Kristian Weise og Malthe Munkøe

I orkanens øje. Redigeret af: Med bidrag fra: Erfaringer fra og løsninger på den globale finanskrise. Kristian Weise og Malthe Munkøe I orkanens øje Erfaringer fra og løsninger på den globale finanskrise Redigeret af: Kristian Weise og Malthe Munkøe Med bidrag fra: Joseph E. Stiglitz Finn Østrup Jan Kæraa og Mia Rasmussen Torben M. Andersen

Læs mere

Dagpenge. Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke

Dagpenge. Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke Dagpenge Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke Den bedste tryghed skabes ved at der er arbejde og uddannelse til alle. Dette opnås bedst gennem en grøn omstilling af økonomien, hvor vækst

Læs mere

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw. KRITISKE ANALYSER klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ. øzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvb

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw. KRITISKE ANALYSER klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ. øzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvb Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw 1 ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqrtyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj KRITISKE ANALYSER klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ

Læs mere

INDHOLD. Fair Løsning 2020

INDHOLD. Fair Løsning 2020 INDHOLD Fair Løsning 2020 INDLEDNING side 6 1 GANG I VÆKSTEN side 11 2 STYR PÅ INDTÆGTERNE side 37 3 EN EFFEKTIV OFFENTLIG SEKTOR side 45 4 ARBEJDE MERE OG UDDANNE OS BEDRE side 59 ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

KRITISKE ANALYSER SOCIALT SKÆV "SU - REFORM" FRA SRSF:

KRITISKE ANALYSER SOCIALT SKÆV SU - REFORM FRA SRSF: 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Minirapport SOCIALT SKÆV "SU - REFORM" FRA SRSF: SU skal forringes

Læs mere

Tvangsauktioner i Danmark

Tvangsauktioner i Danmark Tvangsauktioner i Danmark Rapporten er udarbejdet af Camilla Riise Finansøkonomuddannelsen 4. semester 2012 Hovedopgave Tvangsauktioner i Danmark Rapporten er udarbejdet af: Camilla Riise 4fib0212, Underskrift:

Læs mere

1. Den økonomiske politik

1. Den økonomiske politik 1. Den økonomiske politik Dansk økonomi er landet oven på finanskrisens massive økonomiske tilbageslag. Meget tyder på, at bunden er nået men der er betydelig usikkerhed om, hvorvidt der vil udvikle sig

Læs mere

Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform

Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Februar 29 Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Februar 29 Lavere skat på arbejde Skattekommissionens

Læs mere