Tiltrækning og fastholdelse af ledere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tiltrækning og fastholdelse af ledere"

Transkript

1 Tiltrækning og fastholdelse af ledere i Kulturministeriets statsinstitutioner Undersøgelse v/rambøll Management Consulting, på opdrag fra Kulturministeriets styregruppe for tværgående ledelsesudvikling RAPPORT Oktober 2008 Rambøll Management A/S Nørregade 7A DK-1165 København K Telefon

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Rapportens opbygning Definitioner og kategoriseringer i undersøgelsen og rapporten 1.3 Spørgeskemaundersøgelsens metode Resultater og anbefalinger 7 3. Lederne i Kulturministeriets statsinstitutioner De nuværende ledere i Kulturministeriets statsinstitutioner Fastholdelse af de nuværende ledere 4.1 Fastholdelse af ledere ifølge lederne Tilfredshed med lederjobbet Faktorer med indflydelse på ledernes lyst til ledelse Ledelsesopgavernes betydning for lysten til ledelse 4.5 Afdelings-/linjeledernes jobtilfredshed Konklusioner og indsatsområder Fremtidens ledere på kulturområdet Udviklingstendenser og visioner, der influerer på den fremtidige ledelsesopgave Afledte ledelsesbehov Tiltrækning af ledere Lederes vurdering af tiltrækningsudfordringen Interne lederkandidater Faktorer med indflydelse på medarbejdernes lyst til ledelse Nuværende initiativer til at opdage og udvikle ledertalenter Eksterne lederkandidater Konklusioner og indsatsområder Indsatsområder og anbefalinger Metode og data Kvalitativ undersøgelse Spørgeskemaundersøgelse 59 Bilag 1: Uddybning af metode til spørgeskemaundersøgelse I

3 1. Indledning Rambøll Management Consulting præsenterer hermed resultaterne af en analyse af lederrekruttering til Kulturministeriets statsinstitutioner. Analysen er gennemført i perioden maj til oktober 2008 på opdrag fra Kulturministeriets styregruppe for tværgående ledelsesudvikling. Baggrunden for styregruppens opdrag er en tiltagende oplevelse i Kulturministeriets statsinstitutioner af, at det er blevet vanskeligere at rekruttere til lederstillinger i Kulturministeriets statsinstitutioner. Da rekruttering og fastholdelse med fordel fremadrettet kan adresseres samlet, er dette tema også omfattet af undersøgelsen. En øget konkurrence om talenter grundet mindre årgange, en tendens til mindre loyale medarbejdere og de ændrede krav til lederne igennem de sidste ti år (som de blandt andet er formuleret i regi af Forum for offentlig topledelse) er medvirkende til, at der opleves stigende krav til de offentlige ledere. Disse forhold er faktorer, der taler for en yderligere italesættelse og udvikling af ledelse også inden for kulturområdet. Undersøgelsens formål er at belyse omfang af og årsager til eventuelle udfordringer med rekruttering og fastholdelse i Kulturministeriets statsinstitutioner samt at foreslå indsatser, der kan imødegå udfordringen. I den første, den eksplorative fase i undersøgelsen, hvor Rambøll Management Consulting har interviewet videnspersoner 1 i og uden for Kulturministeriets statsinstitutioner, er følgende udtryk for en gennemgående opfattelse hos interviewpersonerne fremkommet: Der er enighed om, at der er behov for et øget fokus på ledelse og italesættelse af ledelse i Kulturministeriets statsinstitutioner - og for en fortsat udvikling af ledelseskompetencer. Der er delte meninger om, hvorvidt rekruttering af ledere er en udfordring det afhænger af institutionstype og ledelsesniveau. Således opleves rekruttering til toplederstillinger ikke som en udfordring, mens det til stabsledelse og linjeledelse i højere grad byder på udfordringer. Udviklingen i de krav, der er til lederne (resultatkontrakter, øget styring og rapportering) betyder, at ledernes fokus til dels har flyttet sig væk fra det faglige område. Disse centrale temaer har udgjort et fælles udgangspunkt for undersøgelsen af tiltrækning og fastholdelse af ledere. Undervejs i undersøgelsen har Rambøll Management Consulting været i dialog med mange interessenter; medarbejdere og ledere i Kulturministeriets statsinstitutioner 1 Se metodeafsnit for oversigt over interviewpersoner. 1

4 samt andre videnpersoner inden for og uden for institutionerne. Fra alle deltagerne har der været stor interesse for temaet og stor villighed til at bidrage til undersøgelsen. Det takker vi for. Det er ligeledes en klar indikation af, at der er et behov for en undersøgelse af denne type og den efterfølgende analyse af undersøgelsens resultater. 1.1 Rapportens opbygning Rapporten er opbygget, så den dels giver et overblik over vigtige resultater af undersøgelsen, dels belyser temaer, der i undersøgelsen har vist sig at være centrale og endelig fremstiller Rambøll Management Consultings anbefalinger til fastholdelse og tiltrækning af ledere i Kulturministeriets statsinstitutioner: I afsnit 2 opsummeres rapportens resultater og anbefalinger. I afsnit 3 gives der en karakteristik af de nuværende leder i Kulturministeriets statsinstitutioner, herunder en uddybende karakteristik af mellemlederfunktionen. I afsnit 4 beskrives nuværende lederes motivation til fortsat ledelse, og der kommer bud på, hvordan der kan sikres en fastholdelse af nuværende ledere. I afsnit 5 rettes fokus mod fremtidens ledere på kulturområdet; der skitseres en række udviklingstendenser og visioner inden for ledelsesområdet for til sidst at liste optimale kompetencer hos fremtidens ledere. I afsnit 6 fokuseres der på tiltrækning af interne og eksterne ledere, og indsatsområder til tiltrækning af ledere skitseres. I afsnit 7 uddybes de tidligere skitserede indsatsområder og løsningsforslag til fastholdelse og tiltrækning af ledere. I afsnit 8 redegøres der for metode og data, som er anvendt i undersøgelsen. 1.2 Definitioner og kategoriseringer i undersøgelsen og rapporten Undersøgelsens definition af ledere Ledere er i spørgeskemaundersøgelsen defineret ud fra, at de har en relation til institutionernes faglige kerneområde (kultur, kunst, design, arkitektur m.v.). Det betyder, at ledere på det teknisk/praktiske område ikke er omfattet (køkkenchefer, ledere af betjente/vagt, driftschef, bygningsforvalter). Derudover er det et kriterium, at lederne har personaleledelsesansvar 2. For at opnå mulighed for at sammenholde resultater på tværs af den kvalitative og kvantitative del af undersøgelsen, er denne definition af ledere gennemgående for undersøgelsen. Undersøgelsens definition af lederkandidater I spørgeskemaundersøgelsen er potentielle, interne lederkandidater defineret på baggrund af definitionen af ledere, der deltager i undersøgelsen. Dvs. at de principielt set skal være kandidater til lederstillingerne, der er omfattet af undersøgelsen (vurderet på baggrund af uddannelse og stilling). Eksterne lederkandidater er defineret som medarbejdere eller ledere, der arbejder inden for kulturområdet men ikke i en af Kulturministeriets statsinstitutioner. Det 2 Se metodeafsnittet (6.2.1) for detaljeret beskrivelse af ledelsesdefinitionen. 2

5 kan både være i private eller offentlige institutioner. Det afgørende er, at man arbejder inden for kulturområdet. Undersøgelsens kategorisering af ledelsesniveauer/-funktioner De lederkategorier, der anvendes i nærværende rapport, er samlebetegnelser for de stillingsbetegnelser, respondenterne har angivet i spørgeskemaet: Ledelseskategorier i spørgeskemaet 1) Direktør, rektor, departementschef, teaterchef (øverste leder) 2) Souschef, vicedirektør, administrationschef m.v. 3) Personale-/HR-chef 4) IT-chef 5) Kommunikations-, informations-, pressechef 6) Budget-, regnskabs, kontrollerchef 7) Økonomichef 8) Afdelingsleder, sektionsleder, inspektør, uddannelsesleder, center-chef, kontorchef, sekretariatschef m.v. (linjeleder) Ledelseskategorier i rapporten Øverste leder Vicedirektør/ souschef/administrationschef Stabsledelse 9) Anden Anden Afdelings-/linjeleder Tabel 1: Stillingsbetegnelser i spørgeskemaundersøgelsen hhv. ledelseskategorier i rapporten. Stabsledelsen er behandlet som en samlet kategori. Det har i undersøgelsens eksplorative fase vist sig, at det i stort omfang er samme forhold og udfordringer, der gælder for denne ledelseskategori; det er ledere, der arbejder med udgangspunkt i et fagligt område, som ikke relaterer sig direkte til det kunst-/kulturfaglige område. Endvidere er det lignende udfordringer i forhold til rekruttering, der gælder for de enkelte ledelsesfunktioner i stabsledelsen. Herunder vises fordelingen af besvarelser fra respondenter med stillingsbetegnelser, der i rapporten samles til stabsledelse. 40 Stabsledelse ,2 22,2 % ,1 7,4 0 Personale-/HRchef IT-chef Kommunikations/ informations/pres sechef Budget/regnskab/ controllerchef Økonomichef Figur 1: Fordeling af stillingsbetegnelser under samlebetegnelsen Stabsledelse 3

6 Undersøgelsens kategorisering af Kulturministeriets statsinstitutioner Der er i undersøgelsen arbejdet med en kategorisering af Kulturministeriets statsinstitutioner. Kategorierne afspejler institutionernes arbejdsområde, ledelsesslag, antal ansatte og størrelse (bl.a. vurderet på baggrund af årsværk og bevilling). Institutionerne er inddelt i følgende kategorier: Departement, styrelser og styrelseslignende institutioner ABM-området (arkiver, biblioteker, museer) Arkiver og biblioteker (små og store institutioner) Museer (små og store institutioner) Uddannelsesinstitutioner (små og store institutioner) Øvrige institutioner (små og store institutioner) 3 Kategoriseringen anvendes i rapporten på den måde, at resultaterne hvor det er relevant vises fordelt på institutionskategorierne. 1.3 Spørgeskemaundersøgelsens metode Spørgeskemaundersøgelsens målgruppe og validitet Målgruppen for undersøgelsen var samtlige ledere og potentielle ledere blandt medarbejdergruppen. Alle ledere blev adspurgt. Enkelte bad, af hensyn til alder, senere at blive trukket ud af målgruppen, men som udgangspunkt er hele populationen af ledere omfattet af spørgeskemaundersøgelsen. Der blev adspurgt 372, hvoraf 290 valgte at svare på undersøgelsen. Det resulterede i en svarprocent på 80 pct. Blandt medarbejdergruppen blev, for at sikre et så validt analysegrundlag som muligt, alle medarbejdere adspurgt i de fleste institutioner. Der blev kun valgt få steder, som f.eks. Det kongelige Teater, at udtage en stikprøve. Den samlede stikprøve blev på 1441, hvoraf 1007 valgte at give deres mening til kende i undersøgelsen via webundersøgelsen. Det resulterede i en svarprocent på 69,9 pct., hvilket må karakteriseres som meget tilfredsstillende. Der blev inden gennemførelse af undersøgelsen informeret om undersøgelsen og opfordret fra de enkelte institutioners ledelse og fra Kulturministeriets styregruppe for tværgående ledelsesudvikling til at deltage i undersøgelsen. Løbende blev der lavet status på deltagelsesprocenten, og såvel ledelsesmæssigt som elektronisk blev der opfordret til dem, der ikke havde svaret på undersøgelsen, om at deltage. Den store opbakning fra ledelse og styregruppe resulterede i et tilfredsstillende antal besvarelser, som danner grundlag for de analyser, der er ønsket som del af undersøgelsen. Resultaterne fra lederundersøgelsen har en lav usikkerhed; de svinger med en usikkerhed på 1-2 på indextallene (forklaring på indextal længere nede) med et konfidensniveau på 95 pct. Det vil sige, at et resultat på eksempelvis index 80 har et bånd på Hvis usikkerheden er høj, skyldes det, at færre har valgt at svare på spørgsmålet. 3 Se bilag 1 for uddybning af institutionskategorierne. 4

7 Resultaterne fra medarbejderundersøgelsen har ligeledes en lav usikkerhed; her svinger usikkerheden fra 1-2 på indextallene, stadigvæk beregnet ud fra et konfidensniveau på 95 pct. Der er større spredning på medarbejdernes besvarelser. I de tilfælde, hvor usikkerheden er på 2, skyldes det, at der blandt medarbejderne har været en større uenighed i vurderingen af udsagnet. Samlet kan der konkluderes, at der er tale om et yderst validt grundlag at udarbejde den efterfølgende analyse på. Læsevejledning til resultater af spørgeskemaundersøgelsen I spørgeskemaet er der generelt brugt en vurderingsskala på 1 til 5 på udsagn, hvor 5 står for det mest positive, den største betydning, den største vægt eller den største tilfredshed f.eks.: 1 betyder slet ikke 2 betyder i mindre grad 3 betyder i nogen grad 4 betyder i høj grad 5 betyder i meget høj grad. Til rapporteringen er brugt en index 100-skala, som vist på nedenstående barometer. Figur 2: Illustration af index, der bruges i rapporteringen - og af de forskellige indextals sammenhæng til undersøgelsens svarmuligheder (1-5 skalaen). Et indextal på eksempelvis 88 ligger på et særdeles højt niveau. 5

8 Vægtede resultater Resultaterne af undersøgelsen er vægtede resultater, hvilket betyder, at når der er angivet en score for besvarelsen af et spørgsmål, er scoren udregnet på baggrund af antal medarbejdere i enhederne (den oprindelige population; f.eks. alle medarbejdere i en bestemt institutionskategori). Det betyder, at de værdier, der er afrapporteret på undersøgelsens resultater, er behandlet, så de kan opfattes som repræsentative for den oprindelige population, f.eks. hele gruppen af medarbejdere, medarbejdere i uddannelsesinstitutioner m.v., ville have svaret. 6

9 2. Resultater og anbefalinger Undersøgelsen af fastholdelse og tiltrækning af ledere til Kulturministeriets statsinstitutioner belyser omfang af og årsager til eventuelle udfordringer med rekruttering og fastholdelse i Kulturministeriets statsinstitutioner samt foreslår indsatser, der kan imødegå udfordringen. Undersøgelsen sætter spot på både nuværende ledere og giver bl.a. på tværs af institutionstyper og størrelser en karakteristik af de nuværende ledere i Kulturministeriets statsinstitutioner - samt undersøger interne og eksterne lederkandidater. Udfordring at fastholde ledere Lederne i Kulturministeriets statsinstitutioner mener, at der til en vis grad ligger en udfordring i at fastholde ledere; 60 pct. af de adspurgte ledere mener, at det i nogen, i høj eller i meget høj grad er en udfordring. Dette har dog ingen sammenhæng med ledernes tilfredshed med lederjobbet; de nuværende ledere er nemlig meget tilfredse med deres lederjob. En del af forklaringen på den generelt høje tilfredshed med lederjobbet kan findes i, at der er en god sammenhæng mellem på den ene side ledernes tidsforbrug på de opgaver, der skal løses som del af lederjobbet og på den anden side deres præferencer for disse arbejdsopgaver. Ledernes fortsatte lyst til ledelse er motiveret af mulighed for indflydelse og eksponering samt det ansvar, der følger med en lederstilling, fleksibilitet i jobbet, muligheden for at udvikle personlige og ledelsesmæssige kompetencer samt muligheden for samarbejde med andre ledere eller en ledergruppe. Sammenlignet med disse motivationsfaktorer er lederstillingens indflydelse på karrieremuligheder fremover til gengæld mindre vigtig for lederne i Kulturministeriets statsinstitutioner. Undersøgelsen viser også, at afdelings- og linjeledere i mindre grad end ledere på øvrige niveauer er tilfredse med lederjobbet. Forklaringen herpå kan findes i den kvalitative undersøgelses resultater, der viser, at mellemlederne ofte føler, de sidder i en ufavorabel jobsituation. Kommende lederes kompetencer Undersøgelsen sætter spot på, hvilke kompetencer ledere på kulturområdet i fremtiden skal have baseret på centrale udviklingstendenser, der udgør rammer for og indikerer krav til fremtidens ledere på kulturområdet. Fremtidens ledere på kulturområdet skal overordnet set særligt have disse kompetencer: Toplederen skal være visionær, dynamisk og kreativ, have stærke personaleledelseskompetencer og strategisk ledelseskompetence til at håndtere udvikling og formidling af kulturprodukter samt indgåelse af strategiske partnerskaber og tværinstitutionelle samarbejder. Toplederen skal også have medietække/kompetence til varetagelse af ekstern kommunikation. Vicedirektøren/souschefen/administrationschefen skal have stærke personaleledelseskompetencer, strategisk ledelseskompetence til at håndtere effektivise- 7

10 ringer og optimeringer samt administrativ ledelseskompetence til at kunne håndtere stigende krav til styring. Stabsledelsen skal have stærke personaleledelseskompetencer, strategisk ledelseskompetence til at håndtere udvikling af ydelser og medarbejdere, kompetence til at lægge en markeds-/brugerorienteret vinkel på institutionens udvikling og administrativ ledelseskompetence til at kunne håndtere stigende krav til styring. Afdelings-/linjelederen skal have stærke personaleledelseskompetencer, strategisk ledelseskompetence til at håndtere udvikling af ydelser, kulturprodukter, kulturformidling (innovation), indgåelse af strategiske partnerskaber og tværinstitutionelle samarbejder. Afdelings-/linjelederen skal også have kompetence til at lægge en markeds-/brugerorienteret vinkel på institutionens udvikling samt varetage fundraising/projektfinansiering og ekstern kommunikation. Udfordring at tiltrække ledere Undersøgelsen af udfordringerne med tiltrækning af ledere til Kulturministeriets statsinstitutioner viser, at institutionerne har en udfordring med at tiltrække ledere. Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen viser, at 65 pct. af lederne mener, det i nogen, høj eller meget høj grad er en udfordring. Den kvalitative undersøgelse peger på, at denne udfordring særligt gælder rekruttering til stabs- og afdelings- /linjelederstillinger. Til gengæld er der også et stort vækstlag af ledere internt i Kulturministeriets statsinstitutioner. Hele 63 pct. af lederne mener, der er potentielle lederkandidater inden for deres ledelsesområde. Også medarbejdernes besvarelser viser, at der er et stort vækstlag til ledelse internt: 23 pct. af medarbejderne har i høj eller meget høj grad lyst til at blive leder, mens 31 pct. i nogen grad har lyst til at blive leder i en af Kulturministeriets statsinstitutioner. Medarbejdernes lyst til at blive leder er motiveret af udviklings- og indflydelsesmuligheder, der følger med stillingen, lederstillingens mulighed for at udøve fagledelse, stillingens muligheder for at vedligeholde professionsfaglige kompetencer samt rammerne for ledelse. Personaleledelse er til gengæld en opgave, der skiller vandene, idet personaleledelsesopgaven virker tiltrækkende på de medarbejdere, der gerne vil være ledere. Derimod er personaleledelse ikke noget, der i særlig grad tiltrækker medarbejdere, der ikke vil være ledere. Et stort internt vækstlag til ledelse burde kunne bidrage til at imødegå udfordringen med at tiltrække ledere til Kulturministeriets statsinstitutioner. Men undersøgelsen viser, at der er rum for forbedring i forhold til at spotte og opdyrke det interne vækstlag til ledelse. Under 15 pct. af medarbejderne kender til initiativer til at tiltrække og opdyrke ledertalenter en forudsætning for at kunne udnytte det interne vækstlag. Eksterne lederkandidater der er inddraget i den kvalitative undersøgelse er ikke som udgangspunkt motiveret til at søge lederstillinger i Kulturministeriets statsinstitutioner på grund af institutionen. De eksterne lederkandidater motiveres alle af dynamikken og eksponeringen på kulturområdet og derudover af forskellige faktorer, afhængig af deres profil. De faglige profiler motiveres af muligheden for at arbejde 8

11 med kulturområdet og i øvrigt meget af samme faktorer som de interne lederkandidater, mens generalisterne motiveres af gode ansættelsesvilkår og udviklingsmuligheder i institutionen. Indsatsområder Der er rum for forbedring angående fastholdelse og tiltrækning af lederkandidater til Kulturministeriets statsinstitutioner. Med baggrund i undersøgelsens resultater anbefaler Rambøll Management Consulting tiltag inden for følgende indsatsområder: Indsatsområde #1: Skab de bedste rammer for ledelse Der er behov for at skabe mere optimale rammer for ledelse, i form af initiativer fra italesættelse af ledelsesrollen til et frit ledelsesrum og etablering af ledelsesgrupper. Indsatsområde #2: Koordineret satsning på lederudvikling Der er grundlag for i højere grad at bruge og udvikle de kompetencer, som lederne i Kulturministeriets statsinstitutioner råder over. Et oplagt middel til at opnå en bedre udnyttelse af ledernes kompetencer er lederuddannelse og udvikling på tværs af kulturinstitutionerne. Indsatsområde # 3: Tænk i lederprofiler på tværs af fagskel Der er overordnet set behov for ledere, der både har den faglige indsigt og mestrer management. Indsatsområde #4: Opret talentprogrammer Ledertalenter i Kulturministeriets statsinstitutioner er i fare for at blive overset. En måde at udnytte den talentmasse, der ligger i det interne vækstlag til ledelse, er at oprette talentprogrammer, der har som formål at opsøge og udvikle ledertalenter - i samarbejde mellem alle eller grupper af kulturinstitutionerne. Indsatsområde # 5: Brand (mellem)lederrollen (Mellem)lederrollen har ikke det bedste omdømme blandt interne, men også eksterne, kandidater. En positiv italesættelse af og gode eksempler på (mellem)lederrollen er en løsningsmulighed, der sammen med gode ledelsesrammer kan medvirke til at skabe større søgning til (mellem)lederstillinger. 9

12 3. Lederne i Kulturministeriets statsinstitutioner I undersøgelsen af lederrekruttering i Kulturministeriets statsinstitutioner er der selvsagt et stærkt fokus på lederne. I dette afsnit vil vi komme nærmere en karakteristik af de nuværende ledere og danne et overblik over deres profiler. 3.1 De nuværende ledere i Kulturministeriets statsinstitutioner Hvem er de nuværende ledere i Kulturministeriets statsinstitutioner? Spørgeskemaundersøgelsen viser et billede af de nuværende ledere, der kan sammenfattes i nedenstående profiler 4 5. Lederne på de enkelte ledelsesniveauer/- funktioners typiske karakteristika er kondenseret til lederprofilerne. Profilerne går på tværs af koncernen; dvs. de er tværgående i forhold til både institutionsstørrelse og kategorier, eftersom der kun er begrænsede forskelle på lederprofilerne i de enkelte institutionskategorier. Det er værd at bemærke, at der naturligvis er tale om en større grad af lagdeling i ledelsen i de større institutioner end i de mindre 6. Det betyder, at ledelsesopgaven i de små institutioner er samlet i færre funktioner; man vil f.eks. ofte se, at toplederens, administrationschefens og stabsledelsens (samt måske også mellem- /linjelederens) opgaver er samlet hos én og samme person; nemlig lederen. 4 Lederkategorien Anden, der dækker over ledere, der ikke har kunnet relatere til de i spørgeskemaet angivne stillingsbetegnelser, er der ikke defineret en profil for. 5 Se metodeafsnittet for beskrivelse af ledelsesniveauerne. 6 Se metodeafsnittet for fordelingen af besvarelserne på institutions- og ledelsesniveau. 10

13 3.1.1 Institutionens øverste leder Den erfarne, udadvendte og strategiske topleder 7 Alder Primært år (gælder for 52 pct. af de adspurgte ledere) 18 pct. Uddannelse Anciennitet Uddannet inden for institutionens fagområde har en lang videregående, humanistisk uddannelse, har lidt lederuddannelse Har været i sin nuværende lederstilling 0-9 år 82 pct. Karrierevej Kommer fra en anden lederstilling i det offentlige (sin nuværende arbejdsplads, en anden institution under Kulturministeriet eller en anden offentlig institution) Personaleledelsesansvar Er leder for flere end 50 medarbejdere Ledelsessamarbejde Indgår i ledelsessamarbejder, ofte i egen institution og af og til uden for egen institution Vil helst bruge tid på Strategisk udvikling af institutionen, personaleledelse og ekstern kommunikation og formidling Bruger reelt tid på Det harmonerer helt med, hvad institutionens øverste leder helst vil bruge sin tid på (bortset fra, at der udføres betydeligt mere administrativ ledelse end ønsket) Tilfredshed Er særdeles tilfreds med at være leder (index 90 8 ) Figur 3: Typiske karakteristika for øverste leder i Kulturministeriets statsinstitutioner 9 pct. af alle deltagende ledere i spørgeskemaundersøgelsen er øverste leder eller topleder - i en af Kulturministeriets statsinstitutioner. Topledernes karakteristika er i overvejende grad ens for de enkelte institutionskategorier og størrelser. 7 Medarbejdernes kønsfordeling er til sammenligning: 44 pct. af de adspurgte er mænd og 56 pct. kvinder. 8 I spørgeskemaet har respondenterne vurderet en række spørgsmål på en skala fra 1 til 5. Man har desuden haft muligheden for at svare ved ikke. For disse spørgsmål er besvarelserne omregnet til én værdi for besvarelsernes fordeling på svarmulighederne; et indextal. Se metodeafsnittet (8.2.3) for uddybet forklaring på indextal. 11

14 3.1.2 Vicedirektør/souschef/administrationschef Second in command den erfarne djøf er Alder år (gælder for 49 pct. af de adspurgte ledere) 43 pct. 57 pct. Uddannelse Anciennitet Karrierevej Lang videregående, samfundsvidenskabelig uddannelse, uden for institutionens fagområde, har lidt lederuddannelse Har været i sin nuværende lederstilling 1-20 år Kommer fra en anden lederstilling i en offentlig institution Personaleledelsesansvar Er leder for flere end 20 medarbejdere Ledelsessamarbejde Indgår i ledelsessamarbejder, meget i egen institution og en del uden for egen institution Vil helst bruge tid på Strategisk udvikling af institutionen, personaleledelse og administrativ ledelse Bruger reelt tid på Det harmonerer helt med, hvad vicedirektøren/souschefen/administrationschefen helst vil bruge sin tid på Tilfredshed Er meget tilfreds med at være leder (index 86) Figur 4: Typiske karakteristika for vicedirektør/souschef/administrationschef i Kulturministeriets statsinstitutioner 12 pct. af alle deltagende ledere i spørgeskemaundersøgelsen er vicedirektør/souschef/administrationschefens i en af Kulturministeriets statsinstitutioner. Vicedirektørens/souschefens/administrationschefens karakteristika er i overvejende grad ens for de enkelte institutionskategorier og størrelser. 12

15 3.1.3 Stabsleder Regnskab/IT/HR-chefen, der er rekrutteret på sin nuværende arbejdsplads Alder år (41 pct. af de adspurgte ledere) 48 pct. Uddannelse Mellemlang eller lang videregående uddannelse inden for samfundsvidenskab eller humaniora uden for institutionens fagområde, har lidt lederuddannelse 52 pct. Anciennitet Karrierevej Har været i sin nuværende lederstilling under 1 år eller over 4 år Kommer fra en medarbejderstilling på sin egen arbejdsplads Personaleledelsesansvar Er leder for 1-10 medarbejdere Ledelsessamarbejde Indgår i ledelsessamarbejder, en del i egen institution og mindre uden for egen institution Vil helst bruge tid på Fagledelse 9, personaleledelse og administrativ ledelse Bruger reelt tid på Det harmonerer helt med, hvad stabslederen helst vil bruge sin tid på Tilfredshed Er godt tilfreds med at være leder (index 80) Figur 5: Typiske karakteristika for ledere i stabsledelsen i Kulturministeriets statsinstitutioner 9 pct. af alle deltagende ledere i spørgeskemaundersøgelsen er en del af stabsledelsen i en af Kulturministeriets statsinstitutioner. Stabsledelsens karakteristika er i overvejende grad ens for de enkelte institutionskategorier og størrelser. 9 I spørgeskemaundersøgelsen defineret som ansvar for et fagligt område, faglig udvikling, forskningsledelse, projektledelse af nøgleprojekter. 13

16 3.1.4 Afdelings-/linjeleder Den faglige og administrative linjeleder, der gerne vil være strateg Alder år (32 pct. af de adspurgte ledere) eller år (35 pct.) 50 pct. Uddannelse Har en lang videregående, humanistisk eller mellemlang uddannelse inden for institutionens fagområde, har lidt lederuddannelse 50 pct. Anciennitet Karrierevej Har været i sin nuværende lederstilling 1-9 år Kommer fra en medarbejderstilling på sin egen arbejdsplads Personaleledelsesansvar Er leder for 6-20 medarbejdere Ledelsessamarbejde Indgår i ledelsessamarbejder, en del i egen institution og mindre uden for egen institution Vil helst bruge tid på Strategisk ledelse, fagledelse og personaleledelse Bruger reelt tid på Administrativ ledelse, fagledelse og personaleledelse Tilfredshed Er fint tilfreds med at være leder (index 74) Figur 6: Typiske karakteristika for afdelings-/linjeledere i Kulturministeriets statsinstitutioner 49 pct. af alle deltagende ledere i spørgeskemaundersøgelsen er afdelings-/linjeleder i en af Kulturministeriets statsinstitutioner. Afdelings-/linjelederens karakteristika er i overvejende grad ens for de enkelte institutionskategorier og størrelser. Afdelings-/linjelederen i Kulturministeriets statsinstitutioner er karakteriseret ovenfor. Det skal bemærkes, at spørgeskemaundersøgelsen opererer med én definition af mellemledere, nemlig afdelings-/linjeleder, jf. Tabel 1. I den kvalitative undersøgelse er der fokuseret lidt bredere; på mellemledere, der defineres som ledere, der i princippet ligger i ledelseslag fra lige under top- og stabsledelsen og ned til og med det nederste ledelsesniveau. På baggrund af de kvalitative interview og fokusgruppeinterview tegner der sig et mere nuanceret billede af mellemlederfunktionen, der som angivet også omfatter afdelings-/linjeledere. Der tale om minimum to ledertyper, hvor den ene er udpræget faglig leder, mens den anden er generalistleder. Den faglige leder har en faglig baggrund inden for det kultur-/kunstfaglige område. Den faglige leder har i høj grad forståelse for udvikling af institutionens fagområder, har faglig uddannelses- og erfaringsmæssig baggrund. Er ikke ambitiøs rent karrieremæssigt, men fagligt. Udfordringen for de faglige ledere er, at de skal være synli- 14

17 ge som ledere og have mere fokus på ledelse og udvikling af institutionen gennem fagområdet og mindre på produktion. Vedkommende er ofte rekrutteret på baggrund af en stor faglighed, anciennitet og i mange tilfælde har institutionen eller institutionens ledelse en tilknytning til ansøger af en eller anden art. Der er ofte tale om en forudgående og usynlig udvælgelsesproces, og der er ikke taget højde for evt. ledererfaring eller uddannelse inden for dette. Den faglige leder frygter ofte at skulle give afkald på faglige ambitioner, faglig produktion som forskning og undervisning til fordel for ledelsesopgaver. Generalistlederen kan have faglig indsigt og engagement, men har rent uddannelsesmæssigt en generalistprofil med en faglig baggrund uden for det kultur- /kunstfaglige område, f.eks. inden for økonomi, jura eller samfundsfag. Vedkommende ser personaleledelse og facilitering af forretningsudvikling i institutionen som det afgørende. Udfordringen for generalistledere er, at de drukner i administration og ikke har lejlighed til at gøre det, de gør bedst og gerne vil: facilitere institutionens udvikling, alliancer, samarbejde og fundraising. Generalistlederen er den mere pragmatiske leder, der er karakteriseret af en åben tilgang til ledelsesfaget og til fagområdet. Vedkommende besidder ofte den rette personlighed og redskaberne for den administrative og strategiske tilgang til hvervet. Generalistprofilen lægger stor vægt på karriere og skal primært kunne se strategiske gevinster ved jobbet. Ligeledes er lønnen en vigtig faktor. Føler det ofte som en udfordring at skulle navigere i det politiske miljø. Fælles for de to profiler er, at der overordnet set er nogenlunde tilfredshed med jobbet som mellemleder, hvor faglederen synes at være en smule mere tilfreds end generalisten. Mange er drevet af at kunne gøre en forskel, se resultater af deres arbejde og opleve anerkendelse fra og samspil med kolleger og medarbejdere. De oplever ofte mellemlederrollen som en lus mellem to negle og oplever, at arbejdet er præget af brandslukning og (til tider) tunge administrative opgaver. For begge profiler gælder desuden, at de både føler sig pressede af medarbejderes og ledelsens krav, men også med et stort frirum til at bestemme og forvalte i lederjobbet. Fremadrettet er der bred enighed om, at der skal vægt på videreuddannelse og kompetenceudvikling, og at ledelse skal være mere legalt og accepteret som en naturlig del af mellemlederrollen. 15

18 4. Fastholdelse af de nuværende ledere Efter ovenstående karakteristik af de nuværende ledere ser vi på, hvordan det forholder sig med fastholdelse af lederne. Synes lederne selv, der er et problem med fastholdelse af ledere? Hvad har indflydelse på, at lederne har lyst til at blive i jobbet? 4.1 Fastholdelse af ledere ifølge lederne Spørger vi lederne selv, om de mener, det er en udfordring at fastholde ledere i Kulturministeriets statsinstitutioner, angiver 27 pct. af de adspurgte ledere, at det i høj eller i meget høj grad er en udfordring, mens 33 pct. angiver, at det i nogen grad er en udfordring (se nedenfor). Figur 7: Ledernes opfattelse af fastholdelsesproblematikken vist i antal og pct.. Spørgsmål: Ligger der en udfordring i at fastholde ledere i din institution? Variation inden for institutionstyperne Det er i overvejende grad det samme billede af ledernes opfattelse af fastholdelsesproblematikkens omfang, der tegner sig for de forskellige typer af institutioner (se nedenfor). 16

19 Figur 8: Ledernes opfattelse af fastholdelsesproblematikken i de enkelte institutionskategorier vist i pct. Spørgsmål: Ligger der en udfordring i at fastholde ledere i din institution? Der er dog enkelte forskelle på opfattes af udfordringen i institutionerne: Ledere i departement og styrelser oplever i noget mindre grad end øvrige, at fastholdelse af ledere er en udfordring (11 pct. angiver i høj eller i meget høj grad, 27 pct. i nogen grad). Til gengæld oplever ledere i øvrige institutioner (det er primært Det Kgl. Teater, der påvirker denne institutionskategoris besvarelse) i langt højere grad end andre, at det er en udfordring at fastholde ledere (42 pct. angiver i høj eller i meget høj grad, mens 39 pct. angiver i nogen grad). Variation inden for ledelseskategorierne Ser man på ledernes opfattelse af fastholdelsesproblematikkens omfang, tegner der sig et relativt homogent billede for de forskellige lederkategorier (se nedenfor). 17

20 Udfordring at fastholde ledere? Index Øverste leder Vicedirektør/souschef/administ... Stabsledelse Afdelings-/linjeleder Anden Figur 9: Ledernes opfattelse af fastholdelsesproblematikken inden for de enkelte lederkategorier vist som index. Spørgsmål: Ligger der en udfordring i at fastholde ledere i din institution? Det fremgår, at der er enkelte forskelle på opfattelsen af fastholdelsesudfordringen hos de enkelte ledelsesfunktioner: Afdelings-/linjeledere oplever i lidt højere grad end andre ledere, at det er en udfordring at fastholde ledere. Souschef/vicedirektør/administrationschef oplever i lidt mindre grad end andre ledere, at det er en udfordring at fastholde ledere. 4.2 Tilfredshed med lederjobbet Ser man på ledernes opfattelse af udfordringen med at fastholde ledere og ledernes egen tilfredshed med deres lederjob, er der ingen sammenhæng; der er en udbredt opfattelse af, at det i nogen grad er en udfordring at fastholde ledere men lederne selv er meget tilfredse med deres job. Til gengæld kan vi, ved at sammenholde ledernes overordnede jobtilfredshed med deres motivation i forhold til jobbet, opnå en fornemmelse af, hvad der skal til for fortsat at fastholde de nuværende ledere. Det uddybes i dette afsnit. Lederne i Kulturministeriets statsinstitutioner er som nævnt generelt meget tilfredse med lederjobbet (se nedenfor). 18

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT

Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT Derfor har DJØF tilmeldt sig Charter for flere kvinder i ledelse DJØF har som organisation løbende engageret sig i spørgsmål om ligestilling mellem mænd

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret 1.389 medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%. Tekniske

Læs mere

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område.

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område. Kan du kende dig selv? FTF har gennemført Lederpejling 2008. Undersøgelsen fokuserer på lederuddannelse, ledernes vilkår og ledernes erfaring med lederevaluering. Formålet har været dels at tilvejebringe

Læs mere

Forskerundersøgelsen. Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2

Forskerundersøgelsen. Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2 Forskerundersøgelsen Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdstid 2. Løn 3. Belastning og stress 4. Forskning og forskningsfinansiering 5. Arbejdspålæg 6. Forskningsfrihed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Lederne og det Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Ledernes Hovedorganisation, december 2005 INDLEDNING Gennem de seneste 10-15 år har begrebet skiftet. I dag lægges der langt mere vægt

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Lederudvikling Lederne April 2015

Lederudvikling Lederne April 2015 Lederudvikling Lederne April 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Om respondenterne har gennemført en lederuddannelse, og hvilken lederuddannelse, de har gennemført Hvilke lederudviklingsaktiviteter

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Rapport - Trivselsundersøgelsen - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Sammenfatning 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Rapporten

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 141 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 75% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt statsansatte. Spørgeskema

Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt statsansatte. Spørgeskema Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt statsansatte Spørgeskema Om dig og dit arbejde 1. Hvor gammel er du? (1) Under 18 år (2) 18-29 år (3) 30-39 år (4) 40-49 år (5) 50-59 år (6) 60 år ældre

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark [0] Dansk KundeIndex 2003 skadesforsikring Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark Hovedresultater Indledning og metode For tredje år i træk gennemføres en samlet kundetilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Automatik og proces 6,9 77, 4, Administration og information Rekruttering af elever 60, 70,6 Skoleperiodernes indhold Motivation

Læs mere

beskæftigelsesområdet

beskæftigelsesområdet Medlemsundersøgelse op til OK18 beskæftigelsesområdet Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der

Læs mere

Sådan tiltrækker virksomheder de mest eftertragtede medarbejdere

Sådan tiltrækker virksomheder de mest eftertragtede medarbejdere Sådan tiltrækker virksomheder de mest eftertragtede medarbejdere en undersøgelse af en high performers præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moment Professionals undersøgelse viser, at udviklingsmuligheder

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. PERSONALEAFDELINGEN har undersøgt danske virksomheders viden om medarbejder tilfredshed 77% af de adspurgte, undersøger medarbejdernes tilfredshed

Læs mere

Trivsel blandt Butiksansatte

Trivsel blandt Butiksansatte Trivsel blandt Butiksansatte Oktober 2001 Disposition Baggrund Samarbejde Datagrundlag Model Resultater Overordnede resultater Detaljerede resultater Baggrund Samarbejde, datagrundlag og model Undersøgelsen

Læs mere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Lederne December 2013 Indledning Undersøgelsen belyser, hvilke lederroller der er de vigtigste for en topchef, hvad der er forudsætningerne

Læs mere

Hjælp til fortolkning af din rapport fra ledelsesevalueringen

Hjælp til fortolkning af din rapport fra ledelsesevalueringen Dato 15-09-2014 Dok.nr. 73601/14 Sagsnr. 12/13192 Ref. KIOL Hjælp til fortolkning af din rapport fra ledelsesevalueringen I forbindelse med Varde Kommunes ledelsesevaluering er datamaterialet fundet gennem

Læs mere

8: Social kapital. Februar 2014

8: Social kapital. Februar 2014 8: Social kapital Februar 2014 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 8: Social kapital Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af den sociale kapital på deres

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud

Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud Survey blandt forstandere, institutionsledere og mellemledere Januar 2013 Lederundersøgelsen Indledning Undersøgelsens målgruppe er ledere ansat

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Skole og Kultur Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. sprogcenterområdet. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. sprogcenterområdet. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 sprogcenterområdet Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE LEDELSESEVALUERING OG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 KOMMENTERET HOVEDRAPPORT

SYDDJURS KOMMUNE LEDELSESEVALUERING OG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 KOMMENTERET HOVEDRAPPORT SYDDJURS KOMMUNE LEDELSESEVALUERING OG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 KOMMENTERET HOVEDRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Hovedresultater 7 Resumé 9 Centrale indikatorer på en række centrale indikatorer. Udvalgte

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 Generelt Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat på en

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

Kodeks for god offentlig topledelse Survey blandt kommunaldirektørerne,

Kodeks for god offentlig topledelse Survey blandt kommunaldirektørerne, Kodeks for god offentlig topledelse Survey blandt kommunaldirektørerne, januar 2007 København, januar 2007 KL s Konsulentvirksomhed Center for Ledelse og Organisation www.kl.dk/kodekssurvey07 Survey blandt

Læs mere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Side 1 af 9 Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Undersøgelse om trend i offentlige karriereveje: Faglige ledere uden personaleansvar Hovedkonklusioner Medlemmerne er overordnet

Læs mere

Tilbud på konsulentbistand ved implementering af ledelsesprojektet: Offentlig Leadership Pipeline i Skoleforvaltningen UDKAST.

Tilbud på konsulentbistand ved implementering af ledelsesprojektet: Offentlig Leadership Pipeline i Skoleforvaltningen UDKAST. Til Kopi til Fra Sagsnr. Forvaltningsledelsen Indtast Kopi til Sekretariat, HR og Udvikling Indtast sagsnr. Sekretariat, HR og Udvikling Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Init.: LBS/KD

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

Sådan tiltrækker virksomheder high performers

Sådan tiltrækker virksomheder high performers Sådan tiltrækker virksomheder high performers en undersøgelse af deres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moment Professionals undersøgelse viser, at udviklingsmuligheder er det absolut vigtigste

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Ligestilling. Kvinder i Ledelse. Undersøgelse af barrierer for kvinder i ledelse i Region Syddanmark. Udarbejdet af HR Sekretariat, september 2012

Ligestilling. Kvinder i Ledelse. Undersøgelse af barrierer for kvinder i ledelse i Region Syddanmark. Udarbejdet af HR Sekretariat, september 2012 Ligestilling 1 Kvinder i Ledelse Undersøgelse af barrierer for kvinder i ledelse i Region Syddanmark Udarbejdet af HR Sekretariat, september 2012 1 2 Baggrund Politikerne i Region Syddanmark har valgt

Læs mere

Food College Aalborg

Food College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 68,2 79,9 56,8 Administration og information Rekruttering af elever 5,0 66,5 Skoleperiodernes indhold Motivation 70,8 Elevens

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

Motivationsundersøgelsen 2006. vejen til en attraktiv arbejdsplads

Motivationsundersøgelsen 2006. vejen til en attraktiv arbejdsplads Motivationsundersøgelsen 2006 Motivationsundersøgelsen 2006 vejen til en attraktiv arbejdsplads Oktober 2006 Personalestyrelsen 1220 København K Tlf. 33 92 40 49 www.perst.dk Oktober 2006 Frederiksholms

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Anbefalinger til at øge ligestilling og mangfoldighed i ledelsen

Anbefalinger til at øge ligestilling og mangfoldighed i ledelsen Anbefalinger til at øge ligestilling og mangfoldighed i ledelsen i Aarhus Kommune Side 1 af 5 Aarhus Kommune vil være en mangfoldig arbejdsplads, der så vidt muligt afspejler befolkningssammensætningen

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 produktionsskoler Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (125 besvarelser ud af 135 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 33 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

11 fakta-ark fra Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse

11 fakta-ark fra Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse 11 fakta-ark fra s spørgeskemaundersøgelse Introduktion og læsevejledning På de følgende 11 fakta-ark præsenteres i kortform 11 væsentlige historier fra s spørgeskemaundersøgelse. Historierne er suppleret

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Datagrundlag... 3 2.1 Deltagernes fordeling... 4 2.2 Usikkerhed... 4 3 BA/KA Besvarelser... 5 3.1 BA/KA kønsfordeling og rette

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

Forskelle mellem Hovedfag

Forskelle mellem Hovedfag Forskelle mellem Hovedfag Der er blevet benyttet forkortelser for Hovedfag for at give plads til tabellerne. Forkortelserne ser således ud: Hum= humaniora Nat = naturvidenskab Samf = samfundsvidenskab

Læs mere

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvilke kompetencer privatansatte topledere, mellemledere og linjeledere mener, er de vigtigste i deres

Læs mere

E-survey 3. God offentlig topledelse - en undersøgelse foretaget blandt offentlige ledere, der refererer til toplederen

E-survey 3. God offentlig topledelse - en undersøgelse foretaget blandt offentlige ledere, der refererer til toplederen E-survey 3 God offentlig topledelse - en undersøgelse foretaget blandt offentlige ledere, der refererer til toplederen August 2004 E-survey 3 Indledning Denne undersøgelse fokuserer på, hvordan ledelsesniveauet

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

VTU. Metal College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse

VTU. Metal College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Industriteknikerudd. Tilfredshed 65,0 Loyalitet 81,6 52,8 Administration og information Rekruttering af elever 54,0 67,8

Læs mere

Dental College Aalborg

Dental College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Tandklinikassistent 57,0 77,0 62,0 Administration og information Rekruttering af elever 68,3 61,5 Skoleperiodernes indhold

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Rengøring April 2008 Udarbejdet af: Personaleservice Økonomi og Analyse Indledning. Baggrund og formål Byrådet besluttede i 2007 at sætte forstærket fokus på trivslen

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet

Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet FORORD Med KU s fælles ledelsesgrundlag God Ledelse på KU er kimen lagt

Læs mere

Region Syddanmark Antal besvarelser: MTU Psykiatrien i Region Syddanmark Total Svarprocent: 80

Region Syddanmark Antal besvarelser: MTU Psykiatrien i Region Syddanmark Total Svarprocent: 80 Region Syddanmark Antal besvarelser: 1.885 MTU 2013 Svarprocent: 80 RESUMÉ Svarprocenten er 80 (76 i 2012). Svarprocent er dermed med på niveau med den samlede svarprocent for Region Syddanmark (ligeledes

Læs mere

Duo-ledelse. Duo-ledelse er som tango Der skal to til og dansen er svær, men fascinerende, når det lykkes

Duo-ledelse. Duo-ledelse er som tango Der skal to til og dansen er svær, men fascinerende, når det lykkes Duo-ledelse Duo-ledelse er som tango Der skal to til og dansen er svær, men fascinerende, når det lykkes Duo-ledelse er som tango - rytme, bevægelse og udstråling skal være synkroniseret I mange organisationer

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 81% ( besvarelser ud af 99 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

VTU. Media College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Grafisk tekniker Digital medie Mediegrafiker

VTU. Media College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Grafisk tekniker Digital medie Mediegrafiker VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 214 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 65,8 76,8 51, Administration og information Rekruttering af elever 6,8 67,6 Skoleperiodernes indhold Motivation 68,5 Elevens

Læs mere

Lemvig Kommunes ligestillingspolitik

Lemvig Kommunes ligestillingspolitik Lemvig Kommune Lemvig Kommunes ligestillingspolitik Revideret december 2014 - j. nr. 81.00.00P22-0030 05-11-2014 Indhold 1. Forord... 2 2. Ligestillingspolitikkens mål og konkrete handlinger... 2 3. Arbejdspladsudvikling...

Læs mere