Personaleledelse. Resume

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personaleledelse. Resume"

Transkript

1 juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse fra analyseinstituttet A Great Place to Work. Her er hver femte af de 100 bedste europæiske arbejdspladser dansk, hvilket bl.a. tillægges tilliden, der opstår i kraft af ledernes evne til at inddrage medarbejderne, og kommunikere om, hvorfor ledelsen gør, som den gør. Nærværende undersøgelse viser da også, IDAs ledere oplever, at der er stor tilfredshed med deres indsats hos såvel deres chefer som medarbejdere. Dette er særligt udtalt blandt de erfarne ledere. Og for IDAs ledere, som netop har en uformel tilgang til personaleledelse, er dialog og medarbejderinddragelse samt motivation vigtige faktorer for at være succesfulde som personaleledere. Analysen er gennemført i samarbejde mellem professor Anders Drejer, Aalborg Universitet og Ingeniørforeningen, IDA.

2 1. Personalelederen Faglig ledelse og personaleledelse går som oftest hånd i hånd, og det er i langt de fleste tilfælde ikke muligt at skelne mellem, hvornår man som leder optræder som personaleleder, og hvornår man er faglig leder. Det viser sig bl.a. ved, at IDAs ledere fordeler en god del af deres tid nogenlunde ligeligt på hhv. faglig og personaleledelse. Men mens 2/3 oplever, at tiden de bruger på personaleledelse er passende, vil den sidste 1/3 gerne bruge mere tid herpå. Erfaring er en af de vigtigste ting for personalelederen, da det at håndtere mennesker er en erfaringsbaseret proces, hvor tid og dermed erfaring er essentielt. Det ses af tabel 1, at rigtig mange af IDAs ledere har lang erfaring med personaleledelse, og at denne erfaring naturligt nok er længere, jo højere op i hierarkiet man kommer. Mest markant er det naturligvis for direktionsmedlemmer, men tendensen er klar hele vejen igennem. Tabel 1 - Tid med personaleansvar Andet Ledelsesfunktion Adm. Direktør eller Mellemleder Projektleder medlem af direktionen Under 1 år 1% 6% 10% 8% 1-3 år 8% 23% 38% 25% 3-10 år 19% 40% 38% 29% Over 10 år 72% 31% 14% 38% I alt 100% 100% 100% 100% Spørgsmål: Hvor længe har du haft personaleansvar? Og hvilken ledelsesfunktion varetager du? Videnstungt arbejde reducerer antallet af medarbejdere, som refererer til den enkelte leder Et andet aspekt af ledelse er det såkaldte span of control, altså hvor mange medarbejdere, man som leder skal tage sig af. I industrisamfundet kunne dette tal sagtens overstige 20. Vi ser af tabel 2, at de fleste af IDAs ledere i dag har mindre end 10 personer, som refererer direkte til sig. Dette er formodentlig en konsekvens af, at arbejde i dag er stadig mere videnstungt og dermed komplekst. Der er samtidig stadig en stor del af top- og mellemledere, som har mere end 10 i direkte reference noget som enten kan skyldes tradition eller industrielt arbejde, som stadig er en væsentlig del af Danmarks erhvervsliv. Side 2

3 Tabel 2 - Medarbejdere der refererer til lederen Ledelsesfunktion Adm. Direktør eller Mellemleder Projektleder medlem af direktionen Andet I alt Op til tre 14% 16% 60% 64% 31% fire til ni 45% 42% 28% 17% 37% Over 10 41% 43% 12% 19% 33% I alt % Spørgsmål: Hvor mange medarbejdere refererer direkte til dig? Faglig sparring og strategisk ledelse fylder ikke meget af lederens tid Hvad er det så for aktiviteter, som dagens ledere bruger deres tid på? I lyset af det igangværende skifte til vidensamfund og deraf følgende fokus på begreber som selvledende medarbejdere og udvikling, er det interessant og ikke positivt at dagens ledere bruger en stor del af deres tid på personaleledelse og administration og mindre på strategisk ledelse. Kun en tredjedel af IDAs ledere bruger mere end 20 pct. af deres arbejdstid på strategisk ledelse. Dette indikerer et gab mellem fremtidens krav og nutidens praksis. Tabel 3a - Hvad lederens tid bruges på 0-20% 21-40% 41-60% 61-80% % I alt Personaleledelse 52% 41% 6% 1% 0% 100% Faglig ledelse/sparring 41% 45% 12% 2% 0% 100% Administrativledelse 60% 35% 4% 0% 0% 100% Strategisk ledelse 67% 28% 4% 1% 0% 100% Driftsopgaver 44% 33% 17% 5% 1% 100% Spørgsmål: Hvor meget af din tid bruges på? Samlet set bruger IDAs ledere i de små virksomheder mere af deres tid på faglig ledelse/sparring og driftsopgaver end lederne i de større virksomheder gør. Men så bruger lederne i de små virksomheder til gengæld også mindre tid på administration. Side 3

4 Tabel 3a - Hvad lederens tid bruges på i de små virksomheder Op til 19 ansatte 0-20% 21-40% 41-60% 61-80% % Respondenter i alt Personaleledelse 58% 40% 2% 0% 0% 60 Faglig ledelse/sparring 47% 40% 10% 3% 0% 58 Administrativledelse 62% 30% 5% 2% 2% 60 Strategisk ledelse 67% 28% 3% 2% 0% 60 Driftsopgaver 46% 25% 21% 5% 3% 61 Spørgsmål: Hvor meget af din tid bruges på? Og hvor mange ansatte er der på din arbejdsplads X Op til19 ansatte Fortsætter vi denne diskussion, med hvad lederne selv ønsker at bruge mere tid på, så ser vi, at især mellemlederne gerne vil bruge mere tid på personaleledelse de vil altså gerne engagere sig mere i arbejde med mennesker. Tabel 4 - Holdning til indsatsen med personaleledelse Ledelsesfunktion Adm. Direktør eller Mellemleder Projektleder medlem af direktionen Andet I alt Den tid jeg bruger på personale ledelse er passende 67% 48% 53% 74% 53% Jeg ville gerne bruge mere tid på personaleledelse 30% 47% 42% 26% 44% Jeg ville gerne bruge mindre tid på personaleledelse 3% 4% 5% 0% 4% I alt % Spørgsmål: Oplever du den tid, som du bruger på personaleledelse som passende? Side 4

5 2. Ledelsesrummet En del af det, vi kalder for ledelsesrummet, handler om tilfredsheden med og forventninger til lederen fra hhv. oven og neden, og her er der en klar tendens til, at disse går hånd i hånd med anciennitet. Det skal i den forbindelse bemærkes, at disse konklusioner bygger på ledernes egne vurderinger ikke på deres medarbejderes eller chefers. Af tabel 5a ses det at langt størstedelen af IDAs ledere har tilfredse eller meget tilfredse chefer og medarbejdere et meget positivt resultat, som tegner et billede af at antallet af utilfredse medarbejdere og chefer reelt er ret lavt i Danmark i Tabel 5a - Den generelle tilfredshed med lederen Meget tilfredse Tilfredse Mindre tilfredse Ikke tilfredse Ved ikke I alt Min chef/bestyrelse 34% 62% 3% 0% 1% 100% Medarbejdere 23% 70% 5% 0% 1% 100% Spørgsmål: Hvor tilfredse vurderer du, at henholdsvis din foresatte og medarbejdere er med din ledelse? Medarbejderne udviser større tilfredshed med erfarne ledere Måske ikke overraskende mener IDAs ledere, at der blandt deres medarbejdere er større tilfredshed med dem som ledere, jo længere tids personaleledelseserfaring de har. Tabel 5b - Medarbejdernes tilfredshed med lederen År med personaleansvar Under 1 år 1-3 år 3-10 år Over 10 år I alt Meget tilfredse 10% 22% 20% 29% 23% Tilfredse 83% 71% 73% 66% 70% Mindre tilfredse 7% 4% 7% 4% 5% Ikke tilfredse 0% 1% 0% 1% 0% Ved ikke 0% 2% 0% 1% 1% I alt % Spørgsmål: Hvor tilfredse vurderer du, at henholdsvis dine medarbejdere er med din ledelse? Og Hvor længe har du haft personaleansvar? En anden del af ledelsesrummet er de forventninger, som stilles til lederen. I tabel 6a ser vi, at langt de fleste af IDAs ledere kan mærke, at forventningerne til dem i høj eller nogen grad er øget det sidste år udfordringerne i samfund og verden smitter altså af på lederne. Og her er det især lederens egne chefer, der stiller højere krav til dem. Side 5

6 Tabel 6a - Kan du mærke, at der er højere forventninger til dig end for et år siden fra? I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke 100% Min chef/bestyrelse 20% 46% 18% 12% 5% 100% Medarbejdere 9% 49% 25% 13% 5% 100% Spørgsmål: Kan du mærke, at der er højere forventninger til dig end for et år siden fra? Side 6

7 3. Ledelsesprincipper Dansk ledelseskultur præget af langt mindre afstand mellem top og bund, en mindre formel ledelsesstil og en højere grad af tillid, end i flere andre europæiske lande, hvilket er med til at give danske virksomheder topplaceringer i ny undersøgelse fra analyseinstituttet A Great Place to Work, blandt virksomheder i 17 lande. Uformelle samtaler hitter blandt lederne Når personalet skal ledes gør IDAs ledere i høj grad brug af uformelle samtaler, og andre blødere - men dog formelle - ledelsesmetoder, som fx MUS og coaching, hvorimod direkte ansvisninger kun i ringe grad tages i brug. Tabel 7a - Ledernes tilgang til personaleledelse I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke I alt Direkte arbejdsanvisninger og opgavebeskrivelse 9% 39% 43% 9% 0% 100% Analyser, budgetter og måltal 13% 41% 10% 7% 0% 100% MUS og andre formelle samtaler 27% 50% 20% 3% 0% 100% Coaching 26% 47% 24% 3% 0% 100% Uformelle samtaler - management by w alking 53% 40% 6% 0% 0% 100% Observation og "det gode eksempel" 26% 58% 14% 1% 1% 100% Spørgsmål: I hvor høj grad benytter de følgende tilgange til ledelse af dit personale? Topledelsen gør i højere grad brug af formelle tilgange som analyser, budgetter og måltal i deres ledelse end andre ledere. Men deres ledelsesstil matcher resten lederne ved deres brug af uformelle samtaler, ligesom de også i høj grad forsøger at fremstå som det gode eksempel. Side 7

8 Tabel 7b - Topledelsens tilgang til personaleledelse Adm. direktør eller medlem af direktionen I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke Respondenter i alt Direkte arbejdsanvisninger og opgavebeskrivelse 8% 29% 54% 8% 1% 87 Analyser, budgetter og måltal 20% 52% 27% 1% 0% 86 MUS og andre formelle samtaler 17% 52% 29% 2% 0% 87 Coaching 28% 49% 18% 5% 0% 88 Uformelle samtaler - management by w alking around 57% 38% 5% 1% 0% 88 Observation og "det gode eksempel" 33% 59% 8% 0% 0% 87 Spørgsmål: I hvor høj grad benytter de følgende tilgange til ledelse af dit personale? Og hvilken ledelsesfunktion varetager du? De større virksomheder har mere tillid til deres ansatte Derudover er der forskel på, hvordan personaleledelse udøves i hhv. SMV ere og de større virksomheder. Hvor lederne i de store virksomheder har mere tillid til deres ansatte, bruger lederne i de mindre en mere hård tilgang til personaleledelse og gør i højere eller nogen grad brug af direkte arbejdsanvisninger. Tabel 7c - Brugen af direkte arbejdsanvisninger Antal ansatte Op til I alt I høj grad 20% 11% 7% 7% 6% 9% I nogen grad 32% 49% 38% 39% 36% 39% I ringe grad 42% 30% 48% 43% 47% 43% Slet ikke 5% 10% 7% 10% 11% 9% Ved ikke 0% 0% 0% 1% 0% 0% I alt % Spørgsmål: I hvor høj grad benytter de følgende tilgange til ledelse af dit personale? X Direkte arbejdsanvisninger og opgavebeskrivelse Og hvor mange ansatte er der på din arbejdsplads i DK? Side 8

9 4. Ledelsesopgaver Som tidligere nævnt topper danske virksomheder i ny undersøgelse fra A Great Place to Work, hvor hver femte af de 100 bedste europæiske arbejdspladser danske, hvilket bl.a. tilskrives den danske ledelses- og arbejdskultur, hvor medarbejderne inddrages. For når lederne i de danske virksomheder involverer medarbejderne, og kommunikerer om, hvorfor ledelsen gør, som den gør, skaber det tillid. Kommunikation og motivering ligger derfor også højt placeret i lederne prioriteringer for de kommende år. Fremdyrkelsen af et innovativt miljø er ikke så væsentligt som medarbejderinddragelse og motivation En måde at forstå personaleledelse er altså at se på hvilke opgaver, som lederne bruger deres tid på hvordan prioriteres IDAs lederes tid i 2010? Her ser vi, at opgaver som dialog og medarbejderinddragelse og motivation klart fremstår som meget væsentlige dog med det forbehold, at alle opgaver, stort set, ses som væsentlige på tværs af besvarelserne. Det er interessant at ingen opgaver ses som decideret uvæsentlige. Endvidere kan man undre sig over, at opgaven om at fremme et innovativt miljø ikke ses som mere væsentlig i disse år. Tabel 8 - Opgaver der gør personaleledelse succesfuld Meget væsentlige Væsentlige Mindre væsentlige Ikke væsentlige Ved ikke I alt Kontrollere og styre så deadlines og kvalitet 11% 50% 35% 3% 0% 100% Koordinere og organisere arbejdet 19% 55% 24% 2% 0% 100% Konflikthåndtering 20% 47% 30% 3% 1% 100% Dialog og inddrage medarbejderne i beslutningerne 52% 44% 4% 0% 0% 100% Fremme af et innovativt miljø 31% 47% 20% 2% 1% 100% Medarbejdernes kompetenceudvikling 32% 56% 12% 0% 0% 100% Motivere og inspirere medarbejdere 63% 35% 2% 0% 0% 100% Kommunikere retning og sammenhænge 61% 36% 3% 0% 1% 100% Spørgsmål: Hvor væsentligt vurderer du at disse opgaver er for succes med personaleledelse for dig? I det fremadrettede perspektiv er det endvidere interessant at se på, hvad IDAs ledere selv ønsker at bruge mere tid på. Hos toplederne er det især det at kommunikere og motivere, som de ønsker at bruge mere tid på. Der synes at tegne sig et billede af, at toplederne fornemmer, at deres rolle fremover vil blive mere strategisk end administrativ, hvilket alle undersøgelser da også synes at indikere. Og det er tankevækkende, at det samme billede tegner sig ved mellemledernes prioriteringer, mens projektlederne også vil fokusere mere på medarbejdernes kompetenceudvikling. Side 9

10 Tabel 9 - Lederne vil bruge mere tid på Ledelsesfunktion Adm. Direktør eller Mellemleder Projektleder medlem af direktionen Andet I alt Kontrollere og styre så deadlines og kvalitet holder 5% 3% 6% 0% 3% Koordinere og organisere arbejdet 11% 5% 6% 5% 6% Kommunikere retning og sammenhænge 27% 23% 24% 29% 24% Konflikthåndtering 0% 2% 0% 0% 1% Inddrage medarbejderne i beslutningerne 5% 5% 12% 10% 5% Fremme et innovativt miljø 19% 19% 12% 10% 18% Medarbejdernes kompetenceudvikling 6% 11% 24% 5% 10% Motivere og inspirere medarbejdere 29% 34% 18% 43% 33% I alt % Spørgsmål: Hvilken af disse opgaver vil du gerne bruge mere tid på? Og hvilken ledelsesfunktion varetager du? Lederne vil styrke deres kompetencer inden for kommunikation og motivering Igen lyser kommunikation og motivation som kompetencer for IDAs ledere klarest i besvarelserne der synes at være en god sammenhæng mellem ledernes prioritering af fremtidens vigtige opgaver og deres ønsker til egen kompetenceudvikling. Det er en god udfordring til uddannelsesinstitutionerne i de kommende år. Tabel 10 - Hvad lederne vil blive bedre til Ledelsesfunktion Adm. Direktør eller Mellemleder Projektleder medlem af direktionen Andre I alt Kontrollere og styre så deadlines og kvalitet holder 4% 7% 0% 0% 6% Koordinere og organisere arbejdet 5% 6% 0% 0% 6% Kommunikere retning og sammenhænge 21% 19% 11% 36% 20% Konflikthåndtering 11% 14% 17% 23% 14% Inddrage medarbejderne i beslutningerne 2% 6% 11% 0% 6% Fremme et innovativt miljø 21% 17% 22% 14% 18% Medarbejdernes kompetenceudvikling 7% 5% 0% 9% 6% Motivere og inspirere medarbejdere 29% 25% 39% 18% 26% I alt % Spørgsmål: Hvilket af disse områder vil du særligt gerne blive bedre til at løse? Og hvilken ledelsesfunktion varetager du? Side 10

11 5. De aktuelle udfordringer Der er flere og flere indikationer på, at den finansielle krise er ved at være forbi, hvilket bl.a. ses ved stigende produktion. Men krisen sætter stadig sine spor, og skaber problemer for virksomhederne, fx føler flere af IDAs ledere sig pressede, og selvom innovation nødvendigvis burde stå højt på den samfundsmæssige dagsorden her i 2010 og fremover, så mener flere især mellemledere at der er blevet mindre tid til at arbejde med det. Der er imidlertid også nogen, som oplever lyspunkter: Personalegoderne består uændrede for en 1/3, og 25 pct. af lederne mener ikke, at deres chef puster dem yderligere i nakken. Tabel 11a - Hvor krisen stadig sætter sine spor I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Tværtimod Ved ikke I alt Der er mere stress 13% 41% 27% 14% 4% 2% 100% Toppen blander sig i min ledelse 10% 24% 37% 25% 2% 2% 100% Der skæres ned på personalegoder 10% 26% 29% 30% 3% 2% 100% Jeg skal udvise større handlekraft 10% 41% 30% 15% 2% 2% 100% Jeg skal i stigende grad udøve opgavestyring frem forpersonalepleje 12% 34% 31% 20% 2% 2% 100% Der er mindre tid til at arbejde innovativt 15% 37% 25% 15% 4% 3% 100% Jeg presser mine medarbejdere mere 8% 47% 30% 12% 1% 2% 100% Jeg bliver presset til at yde mere 18% 44% 26% 9% 1% 2% 100% Spørgsmål: I forhold til for et år siden er følgende problem blevet større? I modsætning til toplederne mener mellemlederne, at der er blevet mindre tid til at arbejde innovativt. Men jf. tabel 9 og 10 er arbejdet med innovation en af de ting, som toplederne gerne vil bruge mere tid på og blive bedre til at løse. I alle tilfælde mener over halvdelen, at det er et problem med mindre tid til at arbejde innovativt, hvilket er noget foruroligende. Måske sætter krisen sine spor? Side 11

12 Tabel 11b - Det er et problem, at der er mindre tid til at arbejde innovativt Ledelsesfunktion Adm. Direktør eller Mellemleder Projektleder medlem af direktionen Andet I alt I høj grad 8% 17% 6% 10% 15% I nogen grad 28% 38% 47% 43% 37% I ringe grad 32% 24% 29% 24% 25% Slet ikke 23% 14% 6% 14% 15% Tværtimod 7% 4% 6% 10% 4% Ved ikke 2% 3% 6% 0% 3% I alt % Spørgsmål: I forhold til for et år siden er følgende problem blevet større? X Der er mindre tid til at arbejde innovativt. Og hvad er din ledelsesfunktion? Side 12

13 6. Metode IDA lederforum har primo 2007 oprettet et lederpanel af ingeniør- og cand.scientledere. Denne undersøgelse er den femtende i rækken. Ca. 40 pct. af alle ingeniører og cand.scient er beskæftiger sig med ledelse. Det svarer til, at mere end ingeniører og cand.scient er er ledere. Ingeniørforeningens Lederpanel gennemfører fire internetbaserede spørgeskemaundersøgelser om året. Emnerne og dybden i emnerne vil variere fra gang til gang. Det overordnede tema vil dog være ledelse af videnmedarbejdere. Undersøgelsen er foretaget i perioden marts personer har deltaget i undersøgelsen. Ingeniørlederne i denne undersøgelse fordeler sig således: Alder: 9 pct. er under 34 år, 42 pct. er år, 34 pct. er år og 14 pct. er 55 år eller derover. Køn: 79 pct. er mænd og 21 pct. er kvinder. Region: 26 pct. bor i Hovedstaden, 17 pct. bor i Nordsjælland, 13 pct. bor på Sjælland, 6 pct. bor på Fyn, 7 pct. bor i Sønderjylland, 6 pct. bor i Vestjylland, 16 pct. bor i Østjylland og 8 pct. bor i Nordjylland. Branche: 8 pct. arbejder i biotek/medicinalbranchen; 8 pct. arbejder i byggeri- & anlægsvirksomheder; 9 pct. arbejder i elektronisk industri; 11 pct. arbejder med forsyning, tele & transport, 9 pct. arbejder med it; 12 pct. arbejder i maskin-, jern- & metalindustrien; 14 pct. i offentlig sektor og 10 pct. i rådgivende ingeniørvirksomhed. Antal ansatte på arbejdspladsen lokalt: Arbejdspladsens størrelse udtrykt i antal personer ansat: 10 pct. har 1-19 ansatte; 20 pct. har 20-99; 15 pct. har ; 21 pct. har og 34 pct. arbejder på en arbejdsplads, der har over 1000 ansatte. Ledelsesfunktion: 15 pct. af lederne er adm. direktør eller medlem af direktionen, 78 pct. er mellemleder, 3 pct. er projektleder. Yderligere spørgsmål til undersøgelsen kan rettes til chefkonsulent Rasmus Enemark, presserådgiver Karin Borberg, eller studentermedarbejder Andreas Vig Lannov, Side 13

Sociale medier i erhvervslivet Et redskab lederne bruger?

Sociale medier i erhvervslivet Et redskab lederne bruger? marts 20110 Sociale medier i erhvervslivet Et redskab lederne bruger? Resume En del af trafikken på internettet flytter i stigende grad fra de traditionelle medier over til de sociale medier. Og i pressen

Læs mere

Lederpanel runde 10 Ledelse af videnmedarbejdere

Lederpanel runde 10 Ledelse af videnmedarbejdere marts 2009 Lederpanel runde 10 Ledelse af videnmedarbejdere I denne runde af lederpanelet har vi spurgt ind til tre emner: netværk, rammevilkår og udflytning af værdikædeaktiviteter til udlandet. Netværk

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I maj, juni og juli måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn Procenter er beregnet af antal respondenter Bilag 1 Tabel 1 Nogle virksomheder tilkendegiver at der er behov for at få flere kvinder til at søge

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

NR. 7-2009 Lederpanelundersøgelse

NR. 7-2009 Lederpanelundersøgelse NR. 7-2009 Lederpanelundersøgelse FTF og Væksthus for ledelse om ledernes oplevelse af anerkendelse, erfaring med manglen på arbejdskraft, oplevelse af eget ledelsesrum og oplevelse af politisk opbakning

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Strategisk Netværk Side 1 Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Analyse af holdninger og synspunkter --- Denne analyse er et led i et projekt, som Arbejdsdirektoratet (ADIR) er ved at gennemføre med henblik

Læs mere

Rekruttering og evaluering af ledere

Rekruttering og evaluering af ledere Rekruttering og evaluering af ledere Ledernes Hovedorganisation August 2005 Rekruttering af ledere Lederne har en nøglerolle på virksomhederne, og er helt afgørende for resultatet og den videre eksistens.

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Barrierer for selvstændige og iværksættere

Barrierer for selvstændige og iværksættere juni 2009 Barrierer for selvstændige og iværksættere Vi befinder os midt i en økonomisk krise, og det er derfor interessant at måle temperaturen på de selvstændige ingeniørvirksomheder og iværksættere.

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis?

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Oplæg på VEU-konferencen 2011 i workshoppen Uddannelse af ledere 29. november 2011 Ved evalueringskonsulenterne

Læs mere

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009 Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Kære leder i Region

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

Antallet af private job er vokset i alle landsdele

Antallet af private job er vokset i alle landsdele Antallet af private job er vokset i alle landsdele Det seneste er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor vokset med godt 33.000 personer. Samtidig er det nu ikke kun hovedstadsområdet, der trækker

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Sammenfatning 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Rapporten

Læs mere

LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling

LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling Analyse for Ergoterapeutforeningen Marts 2003 Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010

Læs mere

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007 Bestilt af minister for ligestilling Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Jens Krarup, Konstruktørforeningen Projekter er gennemført i tæt samarbejde med Simon

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Ref: Kasper Tolstrup Andersen September 2012 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2012... 3 1.2. En bred Jobpatrulje... 3 2. Resultater fra Jobpatruljen...

Læs mere

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område.

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område. Kan du kende dig selv? FTF har gennemført Lederpejling 2008. Undersøgelsen fokuserer på lederuddannelse, ledernes vilkår og ledernes erfaring med lederevaluering. Formålet har været dels at tilvejebringe

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø en vej til god ledelse Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade 65 2300 København S Telefon 3283 3283 Telefax 3283 3284 e-mail lh@lederne.dk www.lederne.dk Trykt oktober 2003 Centraltrykkeriet

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Ref. Kasper Tolstrup Andersen August 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Mål for Jobpatruljen 2013... 3 1.2. Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg... 3 2.

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny centerchef til Center for

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1 Modul 12 Ledelsesopgaven Ergoterapeutiske ydelser den samfundsmæssige ramme Placering og organisering af ergoterapeutiske ydelser og arbejdsopgaver Muliggørelse udviklingstankegang i CMCE (evt.) Gennemgående

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Når arbejdspladsen udfordres resultat af undersøgelse

Når arbejdspladsen udfordres resultat af undersøgelse Når arbejdspladsen udfordres resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvordan ledelse og medarbejdere oplever,

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR.

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR. Job- og personprofil Fagchef Sekretariat, IT og HR Baggrund Tønder Kommune gennemfører i øjeblikket en organisationsændring i forbindelse med at fagchefen for IT går på pension. Ændringen betyder at Sekretariat,

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 92 00 - Fax 11 1 Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 Et stort flertal af de

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca. 150.000 personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver

Læs mere

LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling

LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling Analyse for Danske Fysioterapeuter Marts 2003 Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010

Læs mere

FM2010 Survey: Aktiviteter og forventninger

FM2010 Survey: Aktiviteter og forventninger FM2010 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management går op i gear i 2010 Flere aktiviteter med færre ressourcer Endnu mere service til kernevirksomheden fra FM FM bliver yderligere professionaliseret

Læs mere

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvordan virksomheder

Læs mere

Coaching Analysen 2005

Coaching Analysen 2005 Coaching Analysen 2005 Gennemført i samarbejde mellem: Metode og udtræk Metode m.v. E-mail baseret spørgeskema Web-model PID, TCC * og Børsen Antal svar: 1241 (sidste år 1463. Dobbelt antal spørgsmål i

Læs mere

DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer

DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer Nye kilder til stress? Foreløbig afrapportering fra resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen i DJØFs stress-projekt. Marts 2004 Resumé Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde den 3. september 2003

Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde den 3. september 2003 Kvalitet i MUS Titel: Opsamling på 2. netværksmøde Til: Deltagerne i Kvalitet i MUS Frederiksberggade 24, 2. DK-1459 København K Tel.: +45 33 18 69 69 Fax: +45 33 18 69 79 E-mail: sckk@sckk.dk Fra: Vedrørende:

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Ergoterapeutforeningen Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Velkommen ORIENTERING MANGEL PÅ FOKUS I LEDELSESKVALITETEN. om ledelse I DETTE NUMMER

Velkommen ORIENTERING MANGEL PÅ FOKUS I LEDELSESKVALITETEN. om ledelse I DETTE NUMMER ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Mangel på fokus i ledelseskvaliteten 1 - Hvad betyder ledelsesstilen? 3 - Det stof topchefen er gjort af 4 - Fokus på virksomhedens kultur og værdier 6 2014-2. MANGEL

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Prisen afgør om vi køber bæredygtigt

Prisen afgør om vi køber bæredygtigt Prisen afgør om vi køber bæredygtigt En ny befolkningsundersøgelse viser, at prisen er afgørende for, om vi køber økologimærkede, miljøvenlige eller etisk mærkede dagligvarer. Pris er den allervigtigste

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en række Håndværker-

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN JOB- OG KRAVPROFIL Jens Jacobsen Hellerup, den 6. februar 2014 Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse I opløbet til Folkemødet på Bornholm kan politikerne glæde sig over, at mange danskere har let ved at tage stilling til politiske spørgsmål

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder os til pauser på arbejdspladsen.

Læs mere

august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed

august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed august 2010 Køn, løn og ledelse Resumé Uanset krise eller opsving så er Danmarks styrke en fleksibel og højt uddannett arbejdskraft. Denne analyse ser på barrierer og muligheder for at alle, uanset køn,

Læs mere

IFKA. Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater 2003. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater 2003. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater 2003 Institut for Konjunktur-Analyse Aabenraa 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70 Fax 33 93 03 67 E-mail info@ifka.dk

Læs mere

Brobyggerne. Erfaringer fra 10 projekter om ledelse af fremtidens velfærd. Maj 2014

Brobyggerne. Erfaringer fra 10 projekter om ledelse af fremtidens velfærd. Maj 2014 Brobyggerne Erfaringer fra 10 projekter om ledelse af fremtidens velfærd Maj 2014 De ti projekter 1. Ledelse i akutmodtagelser: Seks hospitaler i fire regioner 2. Klyngeledelse med øre til fremtiden: Dagtilbud

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Ledelse i Egedal Kommune

Ledelse i Egedal Kommune Ledelse i 1 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler... 4 2 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede ledelseskæde bestående af direktører, centerchefer, rammeansvarlige

Læs mere