Personaleledelse. Resume

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personaleledelse. Resume"

Transkript

1 juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse fra analyseinstituttet A Great Place to Work. Her er hver femte af de 100 bedste europæiske arbejdspladser dansk, hvilket bl.a. tillægges tilliden, der opstår i kraft af ledernes evne til at inddrage medarbejderne, og kommunikere om, hvorfor ledelsen gør, som den gør. Nærværende undersøgelse viser da også, IDAs ledere oplever, at der er stor tilfredshed med deres indsats hos såvel deres chefer som medarbejdere. Dette er særligt udtalt blandt de erfarne ledere. Og for IDAs ledere, som netop har en uformel tilgang til personaleledelse, er dialog og medarbejderinddragelse samt motivation vigtige faktorer for at være succesfulde som personaleledere. Analysen er gennemført i samarbejde mellem professor Anders Drejer, Aalborg Universitet og Ingeniørforeningen, IDA.

2 1. Personalelederen Faglig ledelse og personaleledelse går som oftest hånd i hånd, og det er i langt de fleste tilfælde ikke muligt at skelne mellem, hvornår man som leder optræder som personaleleder, og hvornår man er faglig leder. Det viser sig bl.a. ved, at IDAs ledere fordeler en god del af deres tid nogenlunde ligeligt på hhv. faglig og personaleledelse. Men mens 2/3 oplever, at tiden de bruger på personaleledelse er passende, vil den sidste 1/3 gerne bruge mere tid herpå. Erfaring er en af de vigtigste ting for personalelederen, da det at håndtere mennesker er en erfaringsbaseret proces, hvor tid og dermed erfaring er essentielt. Det ses af tabel 1, at rigtig mange af IDAs ledere har lang erfaring med personaleledelse, og at denne erfaring naturligt nok er længere, jo højere op i hierarkiet man kommer. Mest markant er det naturligvis for direktionsmedlemmer, men tendensen er klar hele vejen igennem. Tabel 1 - Tid med personaleansvar Andet Ledelsesfunktion Adm. Direktør eller Mellemleder Projektleder medlem af direktionen Under 1 år 1% 6% 10% 8% 1-3 år 8% 23% 38% 25% 3-10 år 19% 40% 38% 29% Over 10 år 72% 31% 14% 38% I alt 100% 100% 100% 100% Spørgsmål: Hvor længe har du haft personaleansvar? Og hvilken ledelsesfunktion varetager du? Videnstungt arbejde reducerer antallet af medarbejdere, som refererer til den enkelte leder Et andet aspekt af ledelse er det såkaldte span of control, altså hvor mange medarbejdere, man som leder skal tage sig af. I industrisamfundet kunne dette tal sagtens overstige 20. Vi ser af tabel 2, at de fleste af IDAs ledere i dag har mindre end 10 personer, som refererer direkte til sig. Dette er formodentlig en konsekvens af, at arbejde i dag er stadig mere videnstungt og dermed komplekst. Der er samtidig stadig en stor del af top- og mellemledere, som har mere end 10 i direkte reference noget som enten kan skyldes tradition eller industrielt arbejde, som stadig er en væsentlig del af Danmarks erhvervsliv. Side 2

3 Tabel 2 - Medarbejdere der refererer til lederen Ledelsesfunktion Adm. Direktør eller Mellemleder Projektleder medlem af direktionen Andet I alt Op til tre 14% 16% 60% 64% 31% fire til ni 45% 42% 28% 17% 37% Over 10 41% 43% 12% 19% 33% I alt % Spørgsmål: Hvor mange medarbejdere refererer direkte til dig? Faglig sparring og strategisk ledelse fylder ikke meget af lederens tid Hvad er det så for aktiviteter, som dagens ledere bruger deres tid på? I lyset af det igangværende skifte til vidensamfund og deraf følgende fokus på begreber som selvledende medarbejdere og udvikling, er det interessant og ikke positivt at dagens ledere bruger en stor del af deres tid på personaleledelse og administration og mindre på strategisk ledelse. Kun en tredjedel af IDAs ledere bruger mere end 20 pct. af deres arbejdstid på strategisk ledelse. Dette indikerer et gab mellem fremtidens krav og nutidens praksis. Tabel 3a - Hvad lederens tid bruges på 0-20% 21-40% 41-60% 61-80% % I alt Personaleledelse 52% 41% 6% 1% 0% 100% Faglig ledelse/sparring 41% 45% 12% 2% 0% 100% Administrativledelse 60% 35% 4% 0% 0% 100% Strategisk ledelse 67% 28% 4% 1% 0% 100% Driftsopgaver 44% 33% 17% 5% 1% 100% Spørgsmål: Hvor meget af din tid bruges på? Samlet set bruger IDAs ledere i de små virksomheder mere af deres tid på faglig ledelse/sparring og driftsopgaver end lederne i de større virksomheder gør. Men så bruger lederne i de små virksomheder til gengæld også mindre tid på administration. Side 3

4 Tabel 3a - Hvad lederens tid bruges på i de små virksomheder Op til 19 ansatte 0-20% 21-40% 41-60% 61-80% % Respondenter i alt Personaleledelse 58% 40% 2% 0% 0% 60 Faglig ledelse/sparring 47% 40% 10% 3% 0% 58 Administrativledelse 62% 30% 5% 2% 2% 60 Strategisk ledelse 67% 28% 3% 2% 0% 60 Driftsopgaver 46% 25% 21% 5% 3% 61 Spørgsmål: Hvor meget af din tid bruges på? Og hvor mange ansatte er der på din arbejdsplads X Op til19 ansatte Fortsætter vi denne diskussion, med hvad lederne selv ønsker at bruge mere tid på, så ser vi, at især mellemlederne gerne vil bruge mere tid på personaleledelse de vil altså gerne engagere sig mere i arbejde med mennesker. Tabel 4 - Holdning til indsatsen med personaleledelse Ledelsesfunktion Adm. Direktør eller Mellemleder Projektleder medlem af direktionen Andet I alt Den tid jeg bruger på personale ledelse er passende 67% 48% 53% 74% 53% Jeg ville gerne bruge mere tid på personaleledelse 30% 47% 42% 26% 44% Jeg ville gerne bruge mindre tid på personaleledelse 3% 4% 5% 0% 4% I alt % Spørgsmål: Oplever du den tid, som du bruger på personaleledelse som passende? Side 4

5 2. Ledelsesrummet En del af det, vi kalder for ledelsesrummet, handler om tilfredsheden med og forventninger til lederen fra hhv. oven og neden, og her er der en klar tendens til, at disse går hånd i hånd med anciennitet. Det skal i den forbindelse bemærkes, at disse konklusioner bygger på ledernes egne vurderinger ikke på deres medarbejderes eller chefers. Af tabel 5a ses det at langt størstedelen af IDAs ledere har tilfredse eller meget tilfredse chefer og medarbejdere et meget positivt resultat, som tegner et billede af at antallet af utilfredse medarbejdere og chefer reelt er ret lavt i Danmark i Tabel 5a - Den generelle tilfredshed med lederen Meget tilfredse Tilfredse Mindre tilfredse Ikke tilfredse Ved ikke I alt Min chef/bestyrelse 34% 62% 3% 0% 1% 100% Medarbejdere 23% 70% 5% 0% 1% 100% Spørgsmål: Hvor tilfredse vurderer du, at henholdsvis din foresatte og medarbejdere er med din ledelse? Medarbejderne udviser større tilfredshed med erfarne ledere Måske ikke overraskende mener IDAs ledere, at der blandt deres medarbejdere er større tilfredshed med dem som ledere, jo længere tids personaleledelseserfaring de har. Tabel 5b - Medarbejdernes tilfredshed med lederen År med personaleansvar Under 1 år 1-3 år 3-10 år Over 10 år I alt Meget tilfredse 10% 22% 20% 29% 23% Tilfredse 83% 71% 73% 66% 70% Mindre tilfredse 7% 4% 7% 4% 5% Ikke tilfredse 0% 1% 0% 1% 0% Ved ikke 0% 2% 0% 1% 1% I alt % Spørgsmål: Hvor tilfredse vurderer du, at henholdsvis dine medarbejdere er med din ledelse? Og Hvor længe har du haft personaleansvar? En anden del af ledelsesrummet er de forventninger, som stilles til lederen. I tabel 6a ser vi, at langt de fleste af IDAs ledere kan mærke, at forventningerne til dem i høj eller nogen grad er øget det sidste år udfordringerne i samfund og verden smitter altså af på lederne. Og her er det især lederens egne chefer, der stiller højere krav til dem. Side 5

6 Tabel 6a - Kan du mærke, at der er højere forventninger til dig end for et år siden fra? I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke 100% Min chef/bestyrelse 20% 46% 18% 12% 5% 100% Medarbejdere 9% 49% 25% 13% 5% 100% Spørgsmål: Kan du mærke, at der er højere forventninger til dig end for et år siden fra? Side 6

7 3. Ledelsesprincipper Dansk ledelseskultur præget af langt mindre afstand mellem top og bund, en mindre formel ledelsesstil og en højere grad af tillid, end i flere andre europæiske lande, hvilket er med til at give danske virksomheder topplaceringer i ny undersøgelse fra analyseinstituttet A Great Place to Work, blandt virksomheder i 17 lande. Uformelle samtaler hitter blandt lederne Når personalet skal ledes gør IDAs ledere i høj grad brug af uformelle samtaler, og andre blødere - men dog formelle - ledelsesmetoder, som fx MUS og coaching, hvorimod direkte ansvisninger kun i ringe grad tages i brug. Tabel 7a - Ledernes tilgang til personaleledelse I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke I alt Direkte arbejdsanvisninger og opgavebeskrivelse 9% 39% 43% 9% 0% 100% Analyser, budgetter og måltal 13% 41% 10% 7% 0% 100% MUS og andre formelle samtaler 27% 50% 20% 3% 0% 100% Coaching 26% 47% 24% 3% 0% 100% Uformelle samtaler - management by w alking 53% 40% 6% 0% 0% 100% Observation og "det gode eksempel" 26% 58% 14% 1% 1% 100% Spørgsmål: I hvor høj grad benytter de følgende tilgange til ledelse af dit personale? Topledelsen gør i højere grad brug af formelle tilgange som analyser, budgetter og måltal i deres ledelse end andre ledere. Men deres ledelsesstil matcher resten lederne ved deres brug af uformelle samtaler, ligesom de også i høj grad forsøger at fremstå som det gode eksempel. Side 7

8 Tabel 7b - Topledelsens tilgang til personaleledelse Adm. direktør eller medlem af direktionen I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke Respondenter i alt Direkte arbejdsanvisninger og opgavebeskrivelse 8% 29% 54% 8% 1% 87 Analyser, budgetter og måltal 20% 52% 27% 1% 0% 86 MUS og andre formelle samtaler 17% 52% 29% 2% 0% 87 Coaching 28% 49% 18% 5% 0% 88 Uformelle samtaler - management by w alking around 57% 38% 5% 1% 0% 88 Observation og "det gode eksempel" 33% 59% 8% 0% 0% 87 Spørgsmål: I hvor høj grad benytter de følgende tilgange til ledelse af dit personale? Og hvilken ledelsesfunktion varetager du? De større virksomheder har mere tillid til deres ansatte Derudover er der forskel på, hvordan personaleledelse udøves i hhv. SMV ere og de større virksomheder. Hvor lederne i de store virksomheder har mere tillid til deres ansatte, bruger lederne i de mindre en mere hård tilgang til personaleledelse og gør i højere eller nogen grad brug af direkte arbejdsanvisninger. Tabel 7c - Brugen af direkte arbejdsanvisninger Antal ansatte Op til I alt I høj grad 20% 11% 7% 7% 6% 9% I nogen grad 32% 49% 38% 39% 36% 39% I ringe grad 42% 30% 48% 43% 47% 43% Slet ikke 5% 10% 7% 10% 11% 9% Ved ikke 0% 0% 0% 1% 0% 0% I alt % Spørgsmål: I hvor høj grad benytter de følgende tilgange til ledelse af dit personale? X Direkte arbejdsanvisninger og opgavebeskrivelse Og hvor mange ansatte er der på din arbejdsplads i DK? Side 8

9 4. Ledelsesopgaver Som tidligere nævnt topper danske virksomheder i ny undersøgelse fra A Great Place to Work, hvor hver femte af de 100 bedste europæiske arbejdspladser danske, hvilket bl.a. tilskrives den danske ledelses- og arbejdskultur, hvor medarbejderne inddrages. For når lederne i de danske virksomheder involverer medarbejderne, og kommunikerer om, hvorfor ledelsen gør, som den gør, skaber det tillid. Kommunikation og motivering ligger derfor også højt placeret i lederne prioriteringer for de kommende år. Fremdyrkelsen af et innovativt miljø er ikke så væsentligt som medarbejderinddragelse og motivation En måde at forstå personaleledelse er altså at se på hvilke opgaver, som lederne bruger deres tid på hvordan prioriteres IDAs lederes tid i 2010? Her ser vi, at opgaver som dialog og medarbejderinddragelse og motivation klart fremstår som meget væsentlige dog med det forbehold, at alle opgaver, stort set, ses som væsentlige på tværs af besvarelserne. Det er interessant at ingen opgaver ses som decideret uvæsentlige. Endvidere kan man undre sig over, at opgaven om at fremme et innovativt miljø ikke ses som mere væsentlig i disse år. Tabel 8 - Opgaver der gør personaleledelse succesfuld Meget væsentlige Væsentlige Mindre væsentlige Ikke væsentlige Ved ikke I alt Kontrollere og styre så deadlines og kvalitet 11% 50% 35% 3% 0% 100% Koordinere og organisere arbejdet 19% 55% 24% 2% 0% 100% Konflikthåndtering 20% 47% 30% 3% 1% 100% Dialog og inddrage medarbejderne i beslutningerne 52% 44% 4% 0% 0% 100% Fremme af et innovativt miljø 31% 47% 20% 2% 1% 100% Medarbejdernes kompetenceudvikling 32% 56% 12% 0% 0% 100% Motivere og inspirere medarbejdere 63% 35% 2% 0% 0% 100% Kommunikere retning og sammenhænge 61% 36% 3% 0% 1% 100% Spørgsmål: Hvor væsentligt vurderer du at disse opgaver er for succes med personaleledelse for dig? I det fremadrettede perspektiv er det endvidere interessant at se på, hvad IDAs ledere selv ønsker at bruge mere tid på. Hos toplederne er det især det at kommunikere og motivere, som de ønsker at bruge mere tid på. Der synes at tegne sig et billede af, at toplederne fornemmer, at deres rolle fremover vil blive mere strategisk end administrativ, hvilket alle undersøgelser da også synes at indikere. Og det er tankevækkende, at det samme billede tegner sig ved mellemledernes prioriteringer, mens projektlederne også vil fokusere mere på medarbejdernes kompetenceudvikling. Side 9

10 Tabel 9 - Lederne vil bruge mere tid på Ledelsesfunktion Adm. Direktør eller Mellemleder Projektleder medlem af direktionen Andet I alt Kontrollere og styre så deadlines og kvalitet holder 5% 3% 6% 0% 3% Koordinere og organisere arbejdet 11% 5% 6% 5% 6% Kommunikere retning og sammenhænge 27% 23% 24% 29% 24% Konflikthåndtering 0% 2% 0% 0% 1% Inddrage medarbejderne i beslutningerne 5% 5% 12% 10% 5% Fremme et innovativt miljø 19% 19% 12% 10% 18% Medarbejdernes kompetenceudvikling 6% 11% 24% 5% 10% Motivere og inspirere medarbejdere 29% 34% 18% 43% 33% I alt % Spørgsmål: Hvilken af disse opgaver vil du gerne bruge mere tid på? Og hvilken ledelsesfunktion varetager du? Lederne vil styrke deres kompetencer inden for kommunikation og motivering Igen lyser kommunikation og motivation som kompetencer for IDAs ledere klarest i besvarelserne der synes at være en god sammenhæng mellem ledernes prioritering af fremtidens vigtige opgaver og deres ønsker til egen kompetenceudvikling. Det er en god udfordring til uddannelsesinstitutionerne i de kommende år. Tabel 10 - Hvad lederne vil blive bedre til Ledelsesfunktion Adm. Direktør eller Mellemleder Projektleder medlem af direktionen Andre I alt Kontrollere og styre så deadlines og kvalitet holder 4% 7% 0% 0% 6% Koordinere og organisere arbejdet 5% 6% 0% 0% 6% Kommunikere retning og sammenhænge 21% 19% 11% 36% 20% Konflikthåndtering 11% 14% 17% 23% 14% Inddrage medarbejderne i beslutningerne 2% 6% 11% 0% 6% Fremme et innovativt miljø 21% 17% 22% 14% 18% Medarbejdernes kompetenceudvikling 7% 5% 0% 9% 6% Motivere og inspirere medarbejdere 29% 25% 39% 18% 26% I alt % Spørgsmål: Hvilket af disse områder vil du særligt gerne blive bedre til at løse? Og hvilken ledelsesfunktion varetager du? Side 10

11 5. De aktuelle udfordringer Der er flere og flere indikationer på, at den finansielle krise er ved at være forbi, hvilket bl.a. ses ved stigende produktion. Men krisen sætter stadig sine spor, og skaber problemer for virksomhederne, fx føler flere af IDAs ledere sig pressede, og selvom innovation nødvendigvis burde stå højt på den samfundsmæssige dagsorden her i 2010 og fremover, så mener flere især mellemledere at der er blevet mindre tid til at arbejde med det. Der er imidlertid også nogen, som oplever lyspunkter: Personalegoderne består uændrede for en 1/3, og 25 pct. af lederne mener ikke, at deres chef puster dem yderligere i nakken. Tabel 11a - Hvor krisen stadig sætter sine spor I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Tværtimod Ved ikke I alt Der er mere stress 13% 41% 27% 14% 4% 2% 100% Toppen blander sig i min ledelse 10% 24% 37% 25% 2% 2% 100% Der skæres ned på personalegoder 10% 26% 29% 30% 3% 2% 100% Jeg skal udvise større handlekraft 10% 41% 30% 15% 2% 2% 100% Jeg skal i stigende grad udøve opgavestyring frem forpersonalepleje 12% 34% 31% 20% 2% 2% 100% Der er mindre tid til at arbejde innovativt 15% 37% 25% 15% 4% 3% 100% Jeg presser mine medarbejdere mere 8% 47% 30% 12% 1% 2% 100% Jeg bliver presset til at yde mere 18% 44% 26% 9% 1% 2% 100% Spørgsmål: I forhold til for et år siden er følgende problem blevet større? I modsætning til toplederne mener mellemlederne, at der er blevet mindre tid til at arbejde innovativt. Men jf. tabel 9 og 10 er arbejdet med innovation en af de ting, som toplederne gerne vil bruge mere tid på og blive bedre til at løse. I alle tilfælde mener over halvdelen, at det er et problem med mindre tid til at arbejde innovativt, hvilket er noget foruroligende. Måske sætter krisen sine spor? Side 11

12 Tabel 11b - Det er et problem, at der er mindre tid til at arbejde innovativt Ledelsesfunktion Adm. Direktør eller Mellemleder Projektleder medlem af direktionen Andet I alt I høj grad 8% 17% 6% 10% 15% I nogen grad 28% 38% 47% 43% 37% I ringe grad 32% 24% 29% 24% 25% Slet ikke 23% 14% 6% 14% 15% Tværtimod 7% 4% 6% 10% 4% Ved ikke 2% 3% 6% 0% 3% I alt % Spørgsmål: I forhold til for et år siden er følgende problem blevet større? X Der er mindre tid til at arbejde innovativt. Og hvad er din ledelsesfunktion? Side 12

13 6. Metode IDA lederforum har primo 2007 oprettet et lederpanel af ingeniør- og cand.scientledere. Denne undersøgelse er den femtende i rækken. Ca. 40 pct. af alle ingeniører og cand.scient er beskæftiger sig med ledelse. Det svarer til, at mere end ingeniører og cand.scient er er ledere. Ingeniørforeningens Lederpanel gennemfører fire internetbaserede spørgeskemaundersøgelser om året. Emnerne og dybden i emnerne vil variere fra gang til gang. Det overordnede tema vil dog være ledelse af videnmedarbejdere. Undersøgelsen er foretaget i perioden marts personer har deltaget i undersøgelsen. Ingeniørlederne i denne undersøgelse fordeler sig således: Alder: 9 pct. er under 34 år, 42 pct. er år, 34 pct. er år og 14 pct. er 55 år eller derover. Køn: 79 pct. er mænd og 21 pct. er kvinder. Region: 26 pct. bor i Hovedstaden, 17 pct. bor i Nordsjælland, 13 pct. bor på Sjælland, 6 pct. bor på Fyn, 7 pct. bor i Sønderjylland, 6 pct. bor i Vestjylland, 16 pct. bor i Østjylland og 8 pct. bor i Nordjylland. Branche: 8 pct. arbejder i biotek/medicinalbranchen; 8 pct. arbejder i byggeri- & anlægsvirksomheder; 9 pct. arbejder i elektronisk industri; 11 pct. arbejder med forsyning, tele & transport, 9 pct. arbejder med it; 12 pct. arbejder i maskin-, jern- & metalindustrien; 14 pct. i offentlig sektor og 10 pct. i rådgivende ingeniørvirksomhed. Antal ansatte på arbejdspladsen lokalt: Arbejdspladsens størrelse udtrykt i antal personer ansat: 10 pct. har 1-19 ansatte; 20 pct. har 20-99; 15 pct. har ; 21 pct. har og 34 pct. arbejder på en arbejdsplads, der har over 1000 ansatte. Ledelsesfunktion: 15 pct. af lederne er adm. direktør eller medlem af direktionen, 78 pct. er mellemleder, 3 pct. er projektleder. Yderligere spørgsmål til undersøgelsen kan rettes til chefkonsulent Rasmus Enemark, presserådgiver Karin Borberg, eller studentermedarbejder Andreas Vig Lannov, Side 13

Sociale medier i erhvervslivet Et redskab lederne bruger?

Sociale medier i erhvervslivet Et redskab lederne bruger? marts 20110 Sociale medier i erhvervslivet Et redskab lederne bruger? Resume En del af trafikken på internettet flytter i stigende grad fra de traditionelle medier over til de sociale medier. Og i pressen

Læs mere

Lederpanel runde 10 Ledelse af videnmedarbejdere

Lederpanel runde 10 Ledelse af videnmedarbejdere marts 2009 Lederpanel runde 10 Ledelse af videnmedarbejdere I denne runde af lederpanelet har vi spurgt ind til tre emner: netværk, rammevilkår og udflytning af værdikædeaktiviteter til udlandet. Netværk

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvilke kompetencer privatansatte topledere, mellemledere og linjeledere mener, er de vigtigste i deres

Læs mere

IDAs lederpanel: Klimaudfordringen i erhvervslivet

IDAs lederpanel: Klimaudfordringen i erhvervslivet Januar 2010 IDAs lederpanel: Klimaudfordringen i erhvervslivet Resume I en tid, hvor klimaudfordringen for verden efterhånden er uomtvistelig, og hvor alverdens politikere har mere end svært ved at løse

Læs mere

Kvalitetsreform i den offentlige sektor

Kvalitetsreform i den offentlige sektor Kvalitetsreform i den offentlige sektor - Set i et ledelsesperspektiv Ledernes Hovedorganisation Maj 2007 Indledning Den offentlige sektor står i dag overfor en række udfordringer, såsom højt sygefravær,

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Side 1 af 9 Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Undersøgelse om trend i offentlige karriereveje: Faglige ledere uden personaleansvar Hovedkonklusioner Medlemmerne er overordnet

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I maj, juni og juli måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Lederudvikling Lederne April 2015

Lederudvikling Lederne April 2015 Lederudvikling Lederne April 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Om respondenterne har gennemført en lederuddannelse, og hvilken lederuddannelse, de har gennemført Hvilke lederudviklingsaktiviteter

Læs mere

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5 - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forums e-survey 5 Forum for Offentlig Topledelse 1. udgave, april 2009 Forums bestyrelse: Departementschef

Læs mere

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Lederne og det Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Ledernes Hovedorganisation, december 2005 INDLEDNING Gennem de seneste 10-15 år har begrebet skiftet. I dag lægges der langt mere vægt

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016 Lederens ferie 16 Lederne August 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Erfaring med lokal løn. Undersøgelse blandt IDA og DDL tillidsrepræsentanter på offentlige arbejdspladser om de lokale lønforhandlinger

Erfaring med lokal løn. Undersøgelse blandt IDA og DDL tillidsrepræsentanter på offentlige arbejdspladser om de lokale lønforhandlinger Erfaring med lokal løn Undersøgelse blandt IDA og DDL tillidsrepræsentanter på offentlige arbejdspladser om de lokale lønforhandlinger December 2014 Erfaring med lokal løn Resume IDA har i slutningen af

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015 Lederens ferie 15 Lederne August 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Notat. Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012. Offentliggørelse Team Analyse & Projekter. Til: Fra: 12. marts 2012

Notat. Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012. Offentliggørelse Team Analyse & Projekter. Til: Fra: 12. marts 2012 1 Til: Fra: Offentliggørelse Team Analyse & Projekter Notat 12. marts 2012 Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012 I dette notat sammenlignes tal fra IDAs og DIs lønstatistikker vedrørende

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

Godt psykisk arbejdsmiljø som forebyggelse af stress

Godt psykisk arbejdsmiljø som forebyggelse af stress Godt psykisk arbejdsmiljø som forebyggelse af stress Hvad kan lederen gøre? v. Marie Kingston, autoriseret psykolog og organisationskonsulent Indsats for det psykosociale arbejdsmiljø kan betale sig Hvad

Læs mere

Undersøgelse af Lederkompetencer

Undersøgelse af Lederkompetencer Undersøgelse af Lederkompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvad vi synes kendetegner den gode leder. I alt 401

Læs mere

Fremtidens bestyrelsesarbejde

Fremtidens bestyrelsesarbejde Fremtidens bestyrelsesarbejde Ifølge de adm. direktører i Danmarks 100 største selskaber involverer bestyrelserne sig i stigende grad i strategiarbejdet. Men formalia fylder for meget på bestyrelsesmøderne,

Læs mere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Lederne December 2013 Indledning Undersøgelsen belyser, hvilke lederroller der er de vigtigste for en topchef, hvad der er forudsætningerne

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Distanceledelse Lederne September 2015

Distanceledelse  Lederne September 2015 Distanceledelse Lederne September 15 ndledning Undersøgelsen belyser: Hvor mange ledere der har distanceledelsesansvar Overordnet karakteristik af ledere med distanceledelsesansvar De ledelsesmæssige udfordringer

Læs mere

Samarbejdet i ledergruppen

Samarbejdet i ledergruppen Samarbejdet i ledergruppen Lederne Januar 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvad der kendetegner ledergruppen og samarbejdet i ledergruppen Hyppigheden af uenighed i ledergruppen og årsagerne til uenighed

Læs mere

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1.

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. 82 % af de danske virksomheder bruger penge på deres ansatte og forretningsforbindelser til julegaver

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning fordelt på køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning blandt ledere og medarbejdere...

Læs mere

Fører kommunal ledelse til velfærd?

Fører kommunal ledelse til velfærd? Fører kommunal ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse Den socialretlige konference 23. september 2015 Vilkår, evner og viljer i kommunal ledelse IDA HOECK Det kommunale

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2012 Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Coaching Analysen 2005

Coaching Analysen 2005 Coaching Analysen 2005 Gennemført i samarbejde mellem: Metode og udtræk Metode m.v. E-mail baseret spørgeskema Web-model PID, TCC * og Børsen Antal svar: 1241 (sidste år 1463. Dobbelt antal spørgsmål i

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Økonomiudvalg. Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien

Økonomiudvalg. Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien 2015-2016 Økonomiudvalg Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien Koncernmål (01-01-2015-31-12-2015) Motivation Den nye udviklingsstrategi Sammen om nødvendige forandringer sætter retning på

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Effekt for hvem? Årsmøde Liv og ledelse i myndigheden Fredericia, den 2. juni 2015

Effekt for hvem? Årsmøde Liv og ledelse i myndigheden Fredericia, den 2. juni 2015 Effekt for hvem? Årsmøde Liv og ledelse i myndigheden Fredericia, den 2. juni 2015 Balanceret ledelse i myndigheden? Trivsel og arbejdsglæde Effektivitet i opgaveløsningen Kvalitet i opgaveløsningen Balanceret

Læs mere

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn Procenter er beregnet af antal respondenter Bilag 1 Tabel 1 Nogle virksomheder tilkendegiver at der er behov for at få flere kvinder til at søge

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet...

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet... Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2017 Ref. THP/- 03.01.2017 Om undersøgelsen...1 Hovedresultater...2 Jobtilfredshed...3 Stress...3 Psykisk arbejdsmiljø...6 Motivation og fleksibilitet...7

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

IDA lederpanel Denne analyse omhandler de medlemmer af IDA, der er ledere af ledere eller ledere af medarbejdere

IDA lederpanel Denne analyse omhandler de medlemmer af IDA, der er ledere af ledere eller ledere af medarbejdere IDA lederpanel 2016 Denne analyse omhandler de medlemmer af IDA, der er ledere af ledere eller ledere af medarbejdere November 2016 IDA lederpanel 2016 Resume Denne analyse beskriver mellemlederne i IDA,

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis?

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Oplæg på VEU-konferencen 2011 i workshoppen Uddannelse af ledere 29. november 2011 Ved evalueringskonsulenterne

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Coaching Analysen 2003 The Coaching Company Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin Handelshøjskolen i København Datagrundlaget Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin Civiløkonomerne Ledernes Hovedorganisation HumanConsult

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

4 Godt arbejde er centralt

4 Godt arbejde er centralt 4 Godt arbejde er centralt Medarbejdernes gode arbejde er det, der muliggør udvikling i virksomhederne. Cevea har i gentagende analyser påpeget, at gode virksomheder klarer sig bedre end deres konkurrenter

Læs mere

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund:

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund: Juli 2006 - nr. 3 Baggrund: Resume: Konklusion: Uddannelse og ansættelse 2006 Der vil i stigende grad blive efterspørgsel på it-uddannede de kommende år. Derfor er det højaktuelt, hvorledes it-cheferne

Læs mere

Faktaark: Kvinder i bestyrelser

Faktaark: Kvinder i bestyrelser Marts 2015 Faktaark: Kvinder i bestyrelser DeFacto har analyseret udviklingen af kvinder i bestyrelser. Analysen er foretaget på baggrund af data fra Danmarks Statistiks database over bestyrelser samt

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Sammenfatning 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Rapporten

Læs mere

11 fakta-ark fra Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse

11 fakta-ark fra Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse 11 fakta-ark fra s spørgeskemaundersøgelse Introduktion og læsevejledning På de følgende 11 fakta-ark præsenteres i kortform 11 væsentlige historier fra s spørgeskemaundersøgelse. Historierne er suppleret

Læs mere

Karriereudvikling resultat af undersøgelse

Karriereudvikling resultat af undersøgelse Karriereudvikling resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Ligestilling. Kvinder i Ledelse. Undersøgelse af barrierer for kvinder i ledelse i Region Syddanmark. Udarbejdet af HR Sekretariat, september 2012

Ligestilling. Kvinder i Ledelse. Undersøgelse af barrierer for kvinder i ledelse i Region Syddanmark. Udarbejdet af HR Sekretariat, september 2012 Ligestilling 1 Kvinder i Ledelse Undersøgelse af barrierer for kvinder i ledelse i Region Syddanmark Udarbejdet af HR Sekretariat, september 2012 1 2 Baggrund Politikerne i Region Syddanmark har valgt

Læs mere

Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis. Tabelrapport

Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis. Tabelrapport Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis Tabelrapport Dette bilag til EVA s evaluering af lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt offentlige

Læs mere

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca. 150.000 personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Bilag 2. Faktoranalyser

Bilag 2. Faktoranalyser Bilag 2. Faktoranalyser Indhold 1. Motivation... 2 Mål for indre opgavemotivation... 2 Mål for public service motivation... 4 2. Mål for medarbejderindflydelse... 5 3. Mål for vægtning og tilstedeværelse

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked

Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked Investment Research General Market Conditions 28. april 1 Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked Dansk Jobindex er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer

Læs mere

Antallet af private job er vokset i alle landsdele

Antallet af private job er vokset i alle landsdele Antallet af private job er vokset i alle landsdele Det seneste er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor vokset med godt 33.000 personer. Samtidig er det nu ikke kun hovedstadsområdet, der trækker

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

Holdninger til offentlig-privat samarbejde. En analyse blandt beslutningstagere, offentlige indkøbere og private leverandører

Holdninger til offentlig-privat samarbejde. En analyse blandt beslutningstagere, offentlige indkøbere og private leverandører Holdninger til offentlig-privat samarbejde. En analyse blandt beslutningstagere, offentlige indkøbere og private leverandører Januar 2014 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Metode... 3 3. Resultater af analysen...

Læs mere

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009 Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Kære leder i Region

Læs mere

Analyse af de små og mellemstore virksomheders engagement i den regionale erhvervspolitik

Analyse af de små og mellemstore virksomheders engagement i den regionale erhvervspolitik De små og mellemstore virksomheders engagement i den regionale erhvervspolitik set i lyset Analyse af de små og mellemstore virksomheders engagement i den regionale erhvervspolitik i lyset af strukturreformen

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere