Brugerne har ordet Undersøgelse i de socialpsykiatriske beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud i Danmark 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerne har ordet Undersøgelse i de socialpsykiatriske beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud i Danmark 2006"

Transkript

1

2 Brugerne har ordet Undersøgelse i de socialpsykiatriske beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud i Danmark 2006 Kvalitetsafdelingen i Århus Amt på vegne af: Danske Regioner Amterne Københavns Kommune Bornholms Regionskommune December 2006

3 Brugerne har ordet Undersøgelse i de socialpsykiatriske beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud i Danmark 2006 Undersøgelsen er iværksat af Danske Regioner. Undersøgelseskonceptet og rapporten er udarbejdet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt. Henvendelse vedrørende undersøgelsen: Projektleder Ane Feldskov tlf.nr ) Konsulent Hans Jacob Rud Christensen Udover denne landsdækkende rapport, er der for hvert amt, Bornholms Regionskommune og Københavns Kommune udarbejdet en lokal rapport med de lokale resultater fra undersøgelsen i de socialpsykiatriske beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud. Rapporten kan læses på www. sundhed.dk og på Kvalitetsafdelingens hjemmeside på adressen: Rapporten kan rekvireres hos: Danske Regioner på Pris: 20 kr. (ekskl. moms og forsendelse) ISBN-nr Omslagsillustration: Annette Windfeld, Gigraf Tryk: Danske Regioner Kvalitetsafdelingen Uddrag, herunder figurer, tabeller, citater er tilladt mod tydelig kildeangivelse. December 2006

4 Forord Psykiatrien skal som alle andre ydelser i sundhedsvæsenet til stadighed udvikle sig og have højest mulig kvalitet. Det har patienter med sindslidelse samme krav på som andre patienter. Nærværende rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse i 83 socialpsykiatriske dagtilbud, og indgår i en række af undersøgelser, hvor der både indenfor distrikts-, hospitals-, social- samt børne- og ungdomspsykiatrien stilles skarpt på kvaliteten af den psykiatriske indsats, sådan som den opleves af brugere og pårørende. Ordet er dermed givet til de, der møder systemet, og vi mener hermed at præsentere et godt værktøj til at udvikle og forbedre indsatsen overfor sindslidende og deres pårørende. Det er målet, at dette værktøj bruges af de socialpsykiatriske boformer og dagtilbud, ligesom det er ønsket at denne viden indgår som en del af beslutningsgrundlaget politisk både lokalt og centralt. Som en del af konceptet for bruger- og pårørendeundersøgelserne gentages undersøgelserne over tid, således at vi har mulighed for at måle, hvordan tilfredsheden udvikler sig. I medfør af strukturreformen overgår hovedparten af den nuværende amtslige socialpsykiatri til kommunerne. Det er vores håb, at kommunerne vil tage handsken op og videreføre bruger- og pårørendeundersøgelserne i socialpsykiatrien fremover. Jeg håber, at fagpersoner, patient- og pårørendeorganisationer og politikere vil have glæde af den viden og dokumentation, nærværende undersøgelse byder på, og jeg ser frem til kommende undersøgelser. Bent Normann Olsen Formand for Danske Regioners Social- og Psykiatriudvalg

5

6 Indhold Indledning 1. Hovedresultater fra undersøgelsen side 5 2. Organisering side 9 3. Oversigt over de deltagende tilbud side Undersøgelsesmetode side Undersøgelsens datagrundlag side Resultater fra undersøgelsen side 19 Læsevejledning side Kontakten med dagtilbuddet Indholdet i aktiviteterne/arbejdet side Kontakten med personalet side Hjælp til selvhjælp side Atmosfæren side Brugerindflydelse side De fysiske rammer side Åbningstider side Bedring, håb og livsmod side Samlet indtryk og størst betydning side Psykiatrien som helhed Samarbejde i psykiatrien side Psykoedukation side 42 Bilag 1. Signalement af svarpersonerne opdelt lokalt 2. Svarene opdelt lokalt og på undergrupper af brugere 3. Variation i besvarelserne i de enkelte dagtilbud i Danmark 4. Et lille udpluk af brugernes skriftlige kommentarer

7

8 Indledning Baggrund Amtsrådsforeningen nedsatte i november 2003 en arbejdsgruppe med henblik på udarbejdelse af et koncept for landsdækkende psykiatriundersøgelser med afsæt i de erfaringer, der hidtil var gjort i Århus, Ribe og Nordjyllands amter. Opgaven var initieret af flere forhold. Dels indgik spørgeskemaundersøgelser i psykiatrien som ét af punkterne i Sundhedsstyrelsens forslag til handleplan (2002). Dels blev dette fulgt op politisk som en del af den seneste psykiatriaftale for Dels var der som nævnt amter, der allerede var i gang med undersøgelser af nævnte karakter. De første resultater fra de landsdækkende bruger- og pårørendeundersøgelser i psykiatrien blev offentliggjort i efteråret 2005 (distriktspsykiatrien) og i foråret 2006 (sengeafsnittene). Socialpsykiatriske dagtilbud Ingen pårørendeundersøgelse Flere rapporter I Danmark benyttes flere forskellige betegnelser for de socialpsykiatriske beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud. Det, man nogle steder kalder dagtilbud, hedder andre steder arbejdsplads, aktivitetscenter, udviklingscenter, industricenter, café, værksted eller noget helt andet. I landsundersøgelsen anvendes udtrykket dagtilbud som en kortfattet samlebetegnelse. Inden for de psykiatriområder, hvor det er relevant, foretages både bruger- og pårørendeundersøgelse. I forhold til beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbuddene viser Kvalitetsafdelingens tidligere undersøgelser i Århus Amt og kommunerne i amtet, at brugerne ikke ønsker de pårørende inddraget mere, end det er tilfældet på andre arbejdspladser. Det er derfor ikke relevant at foretage pårørendeundersøgelse i disse tilbud. Denne rapport omhandler hovedresultaterne fra brugerundersøgelsen i de socialpsykiatriske dagtilbud. Rapporten præsenterer landsresultater samt resultaterne opdelt på amts-/kommuneniveau. Der er desuden udarbejdet en lokal rapport til hvert amt og de to kommuner med resultaterne fra brugerundersøgelsen, hvor resultaterne præsenteres opdelt på de enkelte dagtilbud i det omfang, de enkelte dagtilbud har tilstrækkelig mange svarpersoner til selvstændig rapportering. Formål Der spørges til de vigtigste områder Formålet med undersøgelsen i dagtilbuddene er, at give viden om brugernes oplevelser og vurdering af psykiatrien, give mulighed for at afdække, hvor der er behov for kvalitetsforbedringer, give mulighed for sammenligninger inden for det enkelte amt og de to kommuner samt på tværs af disse, og give mulighed for systematisk at kunne følge brugertilfredshedens udvikling over tid gennem tilbagevendende undersøgelse hvert tredje år. For at undersøgelserne kan være overkommelige både for brugere og personale, stilles der et begrænset antal spørgsmål, som ikke kan rumme alle aspekter af brugernes kontakt med psykiatrien, men afdækker hvordan de opfatter temaerne: Brugerne har ordet Undersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark, 2006 Side 3

9 Den faglige indsats i aktiviteterne, kontakten m.v. Kommunikation mellem medarbejdere og brugere. Information om formålet med arbejdet/aktiviteterne m.v. Brugerindflydelse og -inddragelse. Koordination og kontinuitet i de forskellige tilbud. De fysiske rammer. Under udarbejdelsen af konceptet har Kvalitetsafdelingen samarbejdet med klinikchef Anne Lindhardt og familiechef Leif Gjørtz Christensen, der har været faglige tovholdere i udarbejdelsen af Fælles værdier i indsatsen for mennesker med en sindslidelse (Socialministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 2005). Ved udarbejdelsen af spørgeskemaerne er der taget højde for anbefalingerne i pjecen De mellemmenneskelige relationer, der i 2003 er udarbejdet i et samarbejde mellem Amtsrådsforeningen, Københavns og Frederiksberg kommuner samt en række centrale aktører i det danske sundhedsvæsen. Det er sikret, at også flere af temaerne i de brugerpolitikker, som en del amter har udarbejdet, er indeholdt i undersøgelserne. Der er også taget hensyn til områder, som tidligere undersøgelser har vist, at brugere, ledelse og personale finder grundlæggende for en god brugeroplevelse. Under udarbejdelsen af koncepter og spørgeskemaer til det socialpsykiatriske område har Videnscenter for Socialpsykiatri været behjælpelig med sparring. Et øjebliksbillede Flere slags kvalitet Rapportens opbygning Undersøgelsen tager temperaturen på brugernes her-og-nu-oplevelse. Svarene er således ikke evigt gyldige, men afhængige af den aktuelle situation og periode, hvori de er afgivet. Undersøgelsesresultaterne kan benyttes som dokumentation for brugernes oplevelser - den brugeroplevede kvalitet. Resultaterne kan indgå i dagtilbuddenes arbejde med at forbedre kvaliteten, men undersøgelsen kan ikke stå alene som kvalitetsmål. Den skal ses i sammenhæng med den faglige og organisatoriske kvalitet. Kapitel 1 indeholder hovedresultaterne fra undersøgelsen i de socialpsykiatriske dagtilbud. I Kapitel 2 oplistes navne på medlemmer af styregruppen, arbejdsgruppen og de lokale koordinatorer. Kapitel 3 giver et overblik over de dagtilbud, der indgår i undersøgelsen. I Kapitel 4 beskrives undersøgelsesmetoden. I Kapitel 5 fremstilles undersøgelsens datagrundlag, herunder svarprocenter, resultater af bortfaldsanalyser, repræsentativitet m.m. Kapitel 6 omhandler resultaterne fra undersøgelsen. Resultaterne fra de enkelte spørgsmål fremstilles i søjlediagrammer, der gør det muligt at sammenligne på amts- /kommuneniveau. Endvidere angives tilfredshedsniveauet i de tre dagtilbud i landet, der har henholdsvis flest og færrest tilfredse brugere. Af det øvrige bilagsmateriale fremgår signalement af svarpersonerne opdelt amtsvis (bilag 1) samt svarene opdelt på undergrupper af svarpersoner (bilag 2). Et lille udpluk af brugernes skriftlige begrundelser for deres stjernetildelinger er indsat i bilag 4. Til sidst, som bilag 5, er indsat spørgeskemaet til brugerne. Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Side 4 December 2006

10 1. Hovedresultater fra undersøgelsen 83 dagtilbud 83 socialpsykiatriske dagtilbud har deltaget i undersøgelsen. Frederiksberg Kommune og Københavns Amt deltog ikke i denne undersøgelse. Undersøgelsens datagrundlag Repræsentativitet Brugernes samlede vurdering Fra den 1. til den 31. maj 2006 fik brugere fra de deltagende socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark udleveret et spørgeskema brugere besvarede skemaet. På landsplan er undersøgelsens svarprocent dermed på 83. Det er meget tilfredsstillende for en undersøgelse af denne karakter. En bortfaldsanalyse blandt svarpersonerne viser, at de er repræsentative for alle brugere, der fik et spørgeskema, hvad angår alder, modersmål og indskrivningsvarighed. Hvad angår køn, er der en svag underrepræsentation af mænd blandt dem, der har besvaret et skema. Brugerne bliver bedt om at give deres samlede indtryk af dagtilbuddet gennem tildeling af 1-5 stjerner. Brugernes skriftlige begrundelser for deres stjernetildeling viser, at 4 og 5 stjerner udtrykker høj grad af tilfredshed. Afgives der 3 stjerner, er der typisk tale om klar utilfredshed med dele af dagtilbuddet, mens 2 eller 1 stjerne er udtryk for en generel og markant utilfredshed. Af figur 1 fremgår resultaterne fra de 12 amter og de to kommuner. 5 og 4 stjerner er slået sammen til én kategori, 3 stjerner udgør en anden kategori, og 2 og 1 stjerne udgør en tredje kategori. I øverste søjle vises svarene fra brugere i hele landet. 84 % af brugerne har givet 5 eller 4 stjerner. Herefter følger de lokale resultater. Tal i parentes viser, hvor mange brugere, der besvarede spørgsmålet. Amterne/kommunerne er alene sorteret efter, hvor stor en procentdel af svarpersonerne, der har givet 5 eller 4 stjerner. Alternativt kunne der sorteres efter, hvor stor procentdel, der har givet 1 eller 2 stjerner, dette vil give en lidt anden rækkefølge. Er der i flere amter/kommuner en lige stor procentdel, der har givet 5 eller 4 stjerner, er rækkefølgen afgjort efter decimaler, der ikke ses i figuren. Brugerne har ordet Undersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark, 2006 Side 5

11 Figur 1. Hvad er dit samlede indtryk af det socialpsykiatriske dagtilbud? Socialpsykiatriske dagtilbud: Landsresultat og lokale resultater, 2006 Hele landet (2140) 84% 15 % 1% Københavns Kommune (232) 88% 12 % 0% Ribe Amt (277) 88% 12 % 0% Roskilde Amt (24) 88% 13 % 0% Storstrøms Amt (108) 87% 10 % 3% Vejle Amt (197) 87% 12 % 1% Fyns Amt (378) 87% 13 % 1% Sønderjyllands Amt (81) 85% 15 % 0% Nordjyllands Amt (47) 85% 13 % 2% Århus Amt (201) 82% 17 % 0% Viborg Amt (283) 82% 17 % 1% Ringkjøbing Amt (104) 81% 16 % 3% Vestsjællands Amt (62) 77% 23% 0% Bornholms Reg.kommune (16) 75% 25% 0% Frederiksborg Amt (130) 73% 25% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 5 stjerner (enestående) og 4 stjerner (godt) 3 stjerner (både godt og dårligt) 2 stjerner (dårligt) og 1 stjerne (uacceptabelt) Der er forholdsvis store variationer i brugertilfredsheden i de enkelte dagtilbud, jf. bilag 3. I de tre dagtilbud i landet, hvor der er relativt flest tilfredse brugere, giver 100 % af brugerne 5 eller 4 stjerner. I de tre dagtilbud i landet, der har den laveste tilfredshed, giver 55 % af brugerne 5 eller 4 stjerner. Brugernes begrundelser for stjernetildelingen Størst betydning De øvrige spørgsmål om brugerens kontakt med dagtilbuddet Brugerne bliver bedt om med egne ord at begrunde deres tildeling af antal stjerner. Det har 61 % af svarpersonerne gjort. Et lille udpluk af kommentarerne kan læses i bilag 4. Brugerne bliver også bedt om at beskrive, hvad der har størst betydning for dem i deres kontakt med dagtilbuddet. Det har 75 % af svarpersonerne gjort. Svarene kan læses i de lokale rapporters bilagsdel. I figur 2 vises resultaterne for 17 af de øvrige spørgsmål, der vedrører brugernes kontakt med dagtilbuddet. Forkortelserne er nødvendige af hensyn til den grafiske fremstilling. Spørgsmålenes fulde ordlyd kan læses i bilag 5, hvor nummereringen af spørgsmål svarer til nummereringen i figuren. De to ja-kategorier og de to nej-kategorier er slået sammen i figur 2. Spørgsmål med højst brugertilfredshed står øverst. Jo længere nede spørgsmålet befinder sig i figuren, jo mindre er andelen af tilfredse brugere. Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Side 6 December 2006

12 Figur tilfredshedsspørgsmål vedrørende brugerens kontakt med dagtilbuddet Socialpsykiatriske dagtilbud: Landsresultat, Tilfredshed med personalekontakt 3. Hensyn og respekt 5. Uforstyrrede samtaler 2. Tryg og godt tilpas 4. Personalets tilgængelighed 7. Støtte til arbejde/aktiviteter 13. Åbningstiderne 10. Atmosfæren på stedet 1. Rette aktiviteter 14. Egen indflydelse 12. Lokalerne 16. Fået det bedre 15. Brugernes indflydelse 11. Kontakt til andre brugere 8. Støtte personligt/socialt 17. Øget håb og livsmod 9. Støtte til at komme i tilbuddet 97% 96% 96% 95% 95% 95% 94% 94% 94% 93% 93% 91% 90% 90% 90% 87% 86% 3% 4% 4% 5% 5% 5% 6% 6% 6% 7% 7% 9% 10% 10% 10% 13% 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% "Ja, i høj grad" og "Ja, i nogen grad" "Nej, kun i mindre grad" og "Nej, slet ikke" Brugernes deltagelse i forskellige aktiviteter/arbejde Brugerne bliver bedt om at afkrydse, hvilke aktiviteter/arbejde de har deltaget i gennem det sidste års tid. Brugerne må gerne sætte flere krydser, hvis de har deltaget i mere end én aktivitet. På landsplan tegner der sig følgende billede af dagtilbuddenes aktiviteter: 65 % af brugerne har arbejde i tilbuddet 14 % har arbejde uden for tilbuddet 21 % har deltaget i kurser o.lign. 28 % har deltaget i kulturelle aktiviteter 25 % har deltaget i idrætsaktiviteter 51 % har deltaget i udflugter 22 % har deltaget i ferieture 56 % har deltaget i socialt samvær 10 % har deltaget i andre aktiviteter Skriftlig plan I hele landet svarer 52 % af brugerne, at der er lavet en skriftlig plan for dem og deres udvikling. 28 % mener ikke, at der er lavet en sådan skriftlig plan. 20 % oplyser, at de ikke ved eller ikke husker, om der er lavet en skriftlig plan. Brugerne har ordet Undersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark, 2006 Side 7

13 Samarbejde i psykiatrien 76 % af brugerne svarer bekræftende på, at de har kontakt med andre steder end dagtilbuddet om deres sygdom. Det kan bl.a. være praktiserende læge, distriktspsykiatri, bostøtte, bosted, psykiatrisk sengeafsnit, privatpraktiserende psykiater/psykolog samt kommunens sagsbehandler. 90 % af disse brugere er i høj grad eller i nogen grad tilfredse med samarbejdet. 11 % af brugerne oplyser, at der ikke er noget samarbejde mellem stederne. Af disse brugere ville 46 % gerne have, at der skulle være et samarbejde, mens 46 % ikke ønsker et sådant samarbejde. 13 % af brugerne oplyser, at de ikke ved, om der er et samarbejde mellem de forskellige steder. Psykoedukation Brugerne bliver spurgt, om psykiatrien har tilbudt dem undervisning om deres sygdom og behandling. 35 % af brugerne svarer bekræftende. Der skal gøres opmærksom på, at psykoedukation/undervisning nogle steder gives som en del af behandlingen, og at nogle brugere derfor kan have svært ved at svare på, om de er blevet tilbudt undervisning. Resultaterne på dette spørgsmål skal derfor tages med nogle forbehold. Imidlertid bliver de 54 % af brugerne, der ikke mener, at de har modtaget undervisning, spurgt, om de har haft brug for det. Det svarer 38 % af disse brugere bekræftende på. Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Side 8 December 2006

14 2. Organisering Styregruppe Frem til december 2004 udgjorde Amtspsykiatrichefkredsen styregruppen for undersøgelserne. Siden da har kredsen været rådgivende i forhold til undersøgelserne. I forbindelse med Den Danske Kvalitetsmodel har de landsdækkende psykiatriundersøgelser siden december 2004 været organiseret sammen med de øvrige nationale kvalitetsprojekter i sundhedssektoren. Styregruppen for de Nationale Kvalitetsprojekter havde pr. 1. juni 2005 følgende sammensætning: Amtssundhedsdirektør Martin Gregersen, Frederiksborg Amt (formand) Amtssundhedsdirektør Karsten Hundborg, Sønderjyllands Amt Amtssundhedsdirektør Jesper Christensen, Nordjyllands Amt Sundhedsfaglig direktør Lone de Neergaard, H:S Direktør Lone Christiansen, Amtsrådsfore. s Sundheds- og Socialafdeling Amtspsykiatridirektør Kirsten Nielsen, Vejle Amt Afdelingschef Vagn Nielsen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Overlæge Michael von Magnus, Sundhedsstyrelsen Formand for Den Almindelige Danske Lægeforening Jesper Poulsen Formand for Sundhedskartellet Connie Kruckow Arbejdsgruppe Psykiatrichefkredsen nedsatte ultimo 2003 en arbejdsgruppe, der har haft til opgave at drøfte den praktiske gennemførelse af undersøgelserne, spørgeskemaer, målgruppeafgrænsning, organiseringen af dataindsamling, databearbejdning, rapportering samt offentliggørelse. Danske Regioner er sekretariat for arbejdsgruppen, som pr. 1. januar 2006 bestod af: Psykiatrichef Claus Graversen (ny formand fra april 2006) Psykiatrichef Gert Pilegaard Christensen, Ringkjøbing Amt (formand indtil april 2006) Sundhedsfaglig vicedirektør Annette Gjerris, Københavns Amt Ledende oversygeplejerske Vibeke Juhl, H:S (Hvidovre Hospital) Fuldmægtig Anne Marie Lysgaard, Københavns Kommune Souschef Ole Ryttov, Storstrøms Amt (indtil august 2006) Social- og psykiatrikonsulent Lena Kongsrud, Frederiksberg Kommune Oversygeplejerske Lisbeth Harder, Fyns Amt Leder Inger Marie Andersen, Kærvang, Viborg Amt Ledende overlæge Jens Buchhave, Århus Amt Lægelig direktør Søren Bredkær, Dansk Psykiatrisk Selskab Chefsygepl. Helle Jørgensen, Faglige sammenslutn. af psykiatriske sygepl. Fuldmægtig Lene Christensen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Fuldmægtig Jakob Tjalve, Styrelsen for Social Service Erik Olsen, Landsforeningen af tidligere psykiatribrugere Formand Frede Budolfsen, Landsforeningen SIND Psykolog Hanne Bøttger, Landsforeningen Bedre Psykiatri Konsulent Sandy Brinck, Danske Regioner (indtil marts 2006) Konsulent Anne-Dorte Sørensen, Danske Regioner (fra marts 2006) Kontorchef Tommy Kjelsgaard, Danske Regioner Afdelingschef Peter Rhode, Kvalitetsafdelingen, Århus Amt Projektleder Ane Feldskov, Kvalitetsafdelingen, Århus Amt Brugerne har ordet Undersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark, 2006 Side 9

15 Lokale koordinatorer Alle amter, Bornholms Regionskommune, Københavns og Frederiksberg kommuner har udpeget én eller flere koordinatorer, der har det overordnede ansvar for den lokale afvikling af undersøgelserne, herunder afholdelse af informationsmøder for personalet, støtte til de lokale tovholdere i de enkelte dagtilbud, udtræk af lokale brugeroplysninger og tilbagemeldinger om svarprocenter m.v. til dagtilbuddene. Koordinatorerne samarbejder tæt med Kvalitetsafdelingens konsulenter. Af skemaet nedenfor fremgår navnene på koordinatorer pr. 1. januar Koordinatorer pr. 1. januar 2006 Bornholms Regionskommune Frederiksberg Kommune Frederiksborg Amt Fyns Amt Københavns Amt Københavns Kommune Nordjyllands Amt Ribe Amt Ringkjøbing Amt Roskilde Amt Storstrøms Amt Sønderjyllands Amt Vejle Amt Vestsjællands Amt Viborg Amt Århus Amt Leder af socialpsykiatrien Bodil Wermelin Handikapkonsulent Kirsten Birk Olsen og socialpsykiatrikonsulent Lena Kongsrud Udviklingskonsulent Monica Wallgren Kontorchef Peter Schøning Konsulent Ida Marianne Sørensen Fuldmægtig Anne Marie Lysgaard og fuldmægtig Tine Østergaard-Nielsen Chefsygeplejerske Helle Jørgensen og kvalitetskoordinator Birte Kloch Frederiksen Ekspeditionssekretær Mona Hansen og kontorchef Bente Westergaard Planlægger Jan Buhl Larsen Socialpsykiatrichef Merete Hansen Udviklingskonsulent Anette Terkildsen og projektmedarbejder Charlotte Rohde Larsen Planlægger Miriam Matlok Planlægger Finn Sørensen Udviklingskonsulent og psykiatrisk sygeplejerske Bente Sørby Rasmussen og centerleder Peter Bringgård Fagkonsulent Elisabeth Westergaard Konsulent Charlotte Maria Jensen Kvalitetsafdelingen Kvalitetsafdelingen i Århus Amt er sekretariat for undersøgelserne og har ansvar for planlægning og koordinering, udvikling af koncepter og spørgeskemaer, databearbejdning og rapportering. Følgende medarbejdere i Kvalitetsafdelingen har været involveret i undersøgelserne: Afdelingschef Peter Rhode Projektleder Ane Feldskov Konsulent Bernhard Hansen Konsulent Hans Jacob Rud Christensen Administrativ sagsbehandler Gitte Abild Jensen Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Side 10 December 2006

16 3. Oversigt over de deltagende dagtilbud Amtslige tilbud De landsdækkende undersøgelser i beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbuddene omfatter de tilbud, som amterne iflg. Servicelovens 87 og 88 er forpligtet til at tilbyde: 87: Amtskommunen sørger for tilbud om beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år, for personer, der inden den 1. juli 1999 er fyldt 60 år, dog 67 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. stk. 2. Amtskommunen kan tilbyde særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb til personer med særlige sociale problemer. Stk. 3. Amtskommunen træffer efter indstilling fra kommunen afgørelse om beskyttet beskæftigelse efter stk. 1, jf. 131 b. 88: Amtskommunen sørger for aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Stk. 2. Amtskommunen træffer efter indstilling fra kommunen afgørelse om aktivitets- og samværstilbud, jf. 131 b. Amtskommunen giver dog tilbud til personer, der især har problemer med at opholde sig i egen bolig. Kortlægning af lokal organisering Oversigtsskema En forudsætning for, at der kunne udarbejdes et detaljeret koncept for de landsdækkende undersøgelser, var, at der bl.a. blev skabt overblik over de lokale organiseringer af socialpsykiatrien samt antallet af dagtilbud og brugere. Kvalitetsafdelingen har i 2005 været i kontakt med koordinatorerne i alle amter og de to kommuner. Koordinatorerne har udfyldt et oplysningsskema med data om de enkelte dagtilbud. Af skemaet på næste side fremgår, hvilke dagtilbud, der deltog i undersøgelsen i Brugerne har ordet Undersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark, 2006 Side 11

17 Sted i landet Bornholms Regionskommune Frederiksborg Amt Fyns Amt Københavns Kommune Nordjyllands Amt Ribe Amt Ringkjøbing Amt Oversigt over de 83 dagtilbud ( 87/88), der deltager i undersøgelsen Aktivitetstilbuddet på Midtpunktet Kulturhuset Aktivitetstilbud, Lindevang Aktivitetshuset Middelfart Aktivitetshuset Odense Aktivitetstilbuddet Rømersvej Aktivitetshuset Svendborg Askovgårdens Voksencenter Fountain House Beskæftigelsestilbuddet på Bocentret Hedelund Idrætshuset for psykisk syge i Københavns Kommune Kildehuset Patriciahuset Værestedet i Varde Kafferisteriet Rosengården Aktivitets-, samværs- og beskæftigelsestilbud JOBBS Helsingør JOBBS Hillerød Drivhuset Det Hvide Hus Huset Montagen Hartmann s Kuffertfabrik Beskæftigelsestilbuddet på Bocentret Lindegården Foreningen Projekt Offside Beskæftigelsestilbuddet på Bostedet Stubberupgård Aktivitetshuset i Ribe Aktivitetshuset Regnbuen Skiftesporet Café Utopia Roskilde Amt Støttecentret, Rønnebærparken Jobcentret Storstrøms Amt Sønderjyllands Amt Vejle Amt Vestsjællands Amt Viborg Amt Århus Amt Værestedet Skomagerens Hus Ritas Corner Bjerggade 4 F-G Holtegården Værestedet, Huset Vækststedet VASAC center 1, Basis, Team 3 VASAC center 4, Elefantgården Daghus Thisted Drivhuset Huset Daghus Syd, Hinge Industriværkstedet Skovkanten AUC Kastanjehuset AUC Katrinebjerg Centerterapien Højen Montagen Værkstedshuset Alsund Altarp Cafe den Hvide Hest og Stalden VASAC center 4, Krydderen VASAC center 5, Granhus Daghus Syd, Kjellerup Daghus Viborg, behandlingsdel Daghus Viborg, socialpsykiatrien AUC Hørning AUC Kragelund AUC Urbakken JOBBS Hørsholm Skibbyhøjs værkstedstilbud Industriværkstedet Middelfart Værkstedet Udsigten og Bådværkstedet Molen Beskæftigelsestilbuddet på Bocentret Sundbygård Beskæftigelsestilbuddet på Bocentret Ringbo Beskæftigelsestilbuddet på Bocentret Thorupgården Aktivhuset i Grindsted Værkstedet i Bramming Gartneriet Garland Økolise Landbruget Grønsalen Værestedet Grøn Café Cafebutikken og Værkstedet CB-Nord VASAC center 5, Vibehus VASAC center 5, Væksthuset Daghus Morsø Nørremarken Søndermarkens værksted AUC Grenå Fontænehuset Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Side 12 December 2006

18 4. Undersøgelsesmetode Kortfattet metodebeskrivelse Undersøgelsestidspunkt og udlevering af spørgeskemaer I dette kapitel gives en forholdsvis kortfattet metodisk orientering. Læsere, der er interesseret i en mere detaljeret beskrivelse af undersøgelsesmetoderne, henvises til Koncept for landsdækkende brugerundersøgelse i de socialpsykiatriske beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud samt de lokale rapporter. Den første undersøgelse fandt sted fra den 1. til 31. maj Personalet i dagtilbuddene udleverede personligt spørgeskemaer og frankerede svarkuverter til brugere, der var indskrevet i dagtilbuddene i den pågældende måned. Alle besvarede spørgeskemaer, der er indkommet til og med den 31. juli 2006, indgår i rapportens resultater. Der kunne opstå situationer, hvor brugeren ikke fik udleveret et spørgeskema, f.eks. hvis brugeren pludseligt og uplanlagt forlod dagtilbuddet. I disse tilfælde skulle spørgeskemaet sendes til brugeren så hurtigt som muligt. Da erfaringen viser, at kun få brugere returnerer spørgeskemaet, hvis de får det tilsendt, burde eftersendelse kun forekomme i ganske særlige situationer. Målgruppe Undersøgelsens målgruppe var brugere, der var indskrevet i dagtilbuddet én eller flere dage i undersøgelsesperioden. Brugere, der blev udskrevet og genindskrevet i samme dagtilbud i undersøgelsesperioden, skulle kun have ét spørgeskema. Brugere, der blev indskrevet i et andet dagtilbud, skulle have spørgeskema begge steder. Ekskluderet var brugere, som personalet ikke havde kontakt med i undersøgelsesperioden, brugere, som var indlagt på somatisk eller psykiatrisk sengeafsnit, brugere, der var svært demente og brugere, der udover deres psykiske sygdom også led af svær mental retardering (kriterierne er nærmere uddybet i koncepthæftet). Personalets registreringer Tilpasning til den lokale virkelighed Afprøvede skemaer Personalet udfyldte et registreringsskema for alle brugere, som var indskrevet i dagtilbuddet. Oplysningerne blev bl.a. brugt til at beregne svarprocenter, foretage bortfaldsanalyse og få kendskab til fordelingen af brugere, der blev ekskluderet eller udelukkede sig selv fra at deltage. Lokale forskelle på organiseringen af dagtilbuddene betød, at spørgeskemaerne blev tilpasset sprogligt og begrebsmæssigt således, at brugerne kunne genkende den lokale virkelighed. Alle spørgeskemaer blev desuden påtrykt navn på det dagtilbud, som de omhandlede. Spørgeskemaerne er pilottestet (valideret) i flere omgange. I alt 117 brugere fra sengeafsnittene, distriktspsykiatrien og socialpsykiatrien har testet spørgeskemaerne. Inden de første undersøgelser blev gennemført i Århus Amt deltog 56 brugere i pilottesten. Da spørgeskemaerne til patienter på sengeafsnittene og i distriktspsykiatrien blev revideret i forbindelse med de landsdækkende undersøgelser, blev der foretaget yderligere 27 pilotinterviews med patienter forskellige steder i landet. Forud for landsundersøgelserne i socialpsykiatrien i 2006 blev 34 brugere fra boformerne, beskæftigelses-, aktivitets-, og samværstilbuddene interviewet om spørgeskemaerne. Brugerne har ordet Undersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark, 2006 Side 13

19 Totalundersøgelse Sammenligninger på tværs af amter Undersøgelsen gennemføres som en totalundersøgelse. Det er derfor ikke påkrævet at overveje, om svarfordelinger og sammenhænge er statistisk signifikante eller ej. Gruppen af brugere, der har modtaget et spørgeskema, kan dog også betragtes som repræsentanter for en bredere gruppe af personer, der kunne få behov for kontakt med psykiatrien. Hvis brugere, der har modtaget et spørgeskema, opfattes som en stikprøve fra en sådan population, kan overvejelser om statistisk signifikans være relevante. Der kan naturligvis være sammenhænge og svarfordelinger, der ikke er/ville være statistisk signifikante, hvis der havde været foretaget en almindelig signifikanstest. Da der er tale om en totalundersøgelse, betyder det ikke, at disse sammenhænge nødvendigvis er uinteressante. Det er også værd at være opmærksom på, at svarene er afgivet i en bestemt tidsperiode. Det kan tænkes, at specielle forhold har gjort sig gældende i undersøgelsesperioden, hvilket kan have påvirket resultaterne. Brugernes forskellige baggrundsforhold, f.eks. køn, alder og indskrivningsvarighed, kan bevirke, at deres oplevelser varierer fra amt til amt. Det er muligt at justere for sådanne forskelle i baggrundsforhold ved standardisering af data. Herved kan undersøgelsesresultaterne rapporteres, som de ville have været, hvis alle amters svarpersoner havde ens sammensætning med hensyn til baggrund (f.eks. samme forhold mellem andelen af mænd og kvinder i alle amter). Dette ville i nogle sammenhænge gøre amterne mere sammenlignelige. Kvalitetsafdelingen har valgt ikke at standardisere data fra landsundersøgelserne i psykiatrien. Et væsentligt formål med undersøgelserne er at vise de variationer, der faktisk er i svarpersonernes oplevelser. Rapporterne er et redskab til kvalitetsarbejde, og i den forbindelse er kritik væsentlig, uanset om den kan forklares ved svarpersonernes baggrundsdata eller ved forhold, der er unikke i det enkelte amt. Hvis formålet havde været at forklare variationen i brugernes tilfredshed kunne standardisering af data eventuelt have været en mulighed. Standardisering i denne type undersøgelser har dog ofte kun en helt marginal effekt på resultaterne. Som et forsøg har Kvalitetsafdelingen foretaget direkte standardisering af data fra patientundersøgelsen i 2005 på de psykiatriske sengeafsnit i Ringkjøbing Amt og H:S. Her er patientsammensætningen ret forskellig, hvad angår diagnose, køn og modersmål. Beregningen er foretaget i forhold til patienternes samlede vurdering af sengeafsnittene i form af afgivne stjerner. Resultatet af forsøget viser, at standardiseringen stort set intet ændrer. Både med og uden standardisering har Ringkjøbing Amt ca. 15 procentpoint flere tilfredse patienter end H:S. Godkendelse fra Datatilsynet De landsdækkende bruger- og pårørendeundersøgelser er anmeldt til Datatilsynet. Anmeldelsen har ikke givet tilsynet anledning til bemærkninger. Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Side 14 December 2006

20 5. Undersøgelsens datagrundlag Udlevering af spørgeskemaer Svarprocenten Som det fremgår af kapitel 4, opfordres personalet til at udlevere spørgeskemaet personligt til brugerne, da erfaringer viser, at det giver den højeste svarprocent. Der er dog mulighed for, at skemaet kan eftersendes, hvis særlige forhold har gjort det umuligt at udlevere det personligt. En høj svarprocent er altid ønskelig i kvantitative undersøgelser, da frafald kan være selektivt. Der kan opstilles følgende retningslinjer til vurdering af svarprocenten: Under 40 %: Ikke tilfredsstillende. Resultaterne kan tolkes med stor forsigtighed %: Betænkelig lav. Resultaterne kan bruges med forsigtighed %: Acceptabel %: Tilfredsstillende. Over 69 %: Meget tilfredsstillende. Af tabel 1 fremgår, at undersøgelsens samlede svarprocent er på 83, hvilket er meget tilfredsstillende i denne type af undersøgelser. Udover svarprocenterne viser tabellen fordelingen af henholdsvis personligt udleverede og udsendte skemaer. I de tre første kolonner med tal er det angivet i parentes, hvor mange procent hver af de to udleveringskategorier udgør af det samlede antal udleverede/udsendte skemaer. Brugere, der nægtede at modtage et spørgeskema, er vist i fjerde kolonne med tal. Denne gruppe er medtaget ved udregning af svarprocenterne, som om de havde fået udleveret et spørgeskema. Hermed får man ikke kunstigt høje svarprocenter. Hvis undersøgelsen havde været postomdelt, kunne man ikke have udelukket disse brugere. Tabel 1. Undersøgelsens svarprocenter Personligt udleverede spørgeskemaer Udsendte spørgeskemaer Brugere, der nægtede at modtage Antal indkomne spørgeskemaer Svarprocent Bornholm 20 (80 %) 0 (0 %) 5 (20 %) % Frederiksborg 157 (85 %) 16 (9 %) 12 (6 %) % Fyn 422 (91 %) 23 (5 %) 17 (4 %) % Københavns Komm. 298 (88 %) 19 (6 %) 21 (6 %) % Nordjylland 63 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %) % Ribe 301 (95 %) 6 (2 %) 10 (3 %) % Ringkjøbing 120 (94 %) 0 (0 %) 8 (6 %) % Roskilde 37 (90 %) 4 (10 %) 0 (0 %) % Storstrøm 133 (94 %) 0 (0 %) 9 (6 %) % Sønderjylland 94 (88 %) 7 (7 %) 6 (6 %) % Vejle 227 (89 %) 2 (1 %) 26 (10 %) % Vestsjælland 73 (90 %) 1 (1 %) 7 (9 %) % Viborg 316 (90 %) 23 (7 %) 11 (3 %) % Århus 240 (90 %) 9 (3 %) 17 (6 %) % Hele landet (91 %) 110 (4 %) 149 (5 %) % Brugerne har ordet Undersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark, 2006 Side 15

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Beboerne og de pårørende har ordet Undersøgelse i de socialpsykiatriske boformer i Danmark 2006

Beboerne og de pårørende har ordet Undersøgelse i de socialpsykiatriske boformer i Danmark 2006 Beboerne og de pårørende har ordet Undersøgelse i de socialpsykiatriske boformer i Danmark 2006 Kvalitetsafdelingen i Århus Amt på vegne af: Danske Regioner Amterne Københavns og Frederiksberg kommuner

Læs mere

Patienterne har ordet Undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark 2005

Patienterne har ordet Undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark 2005 MAJ 2006 Patienterne har ordet Undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark 2005 Kvalitetsafdelingen i Århus Amt på vegne af: Amtsrådsforeningen Amterne Hovedstadens Sygehusfællesskab Bornholms

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Danmark 2005 September 2005 Kvalitetsafdelingen i Århus Amt på vegne af: Amtsrådsforeningen Amterne Hovedstadens Sygehusfællesskab

Læs mere

Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt 2005

Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt 2005 Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt 2005 Kvalitetsafdelingen i Århus Amt på vegne af: Amtsrådsforeningen Amterne Hovedstadens Sygehusfællesskab Bornholms

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Landsrapport Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Danmark 2007-08

Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Danmark 2007-08 Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Danmark 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Børneafdeling A Skejby Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2009 for Region

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Organkirurgisk Afdeling, Viborg Hospitalsenheden Midt 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Børneafdelingen Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel D Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København

Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København Socialforvaltningen NOTAT Æ23-11-2010 Sagsnr. 2010-17388 Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København Forvaltningen vil i dette notat orientere om en ændret organisering af socialpsykiatrien

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på PLASTIKKIRURGISK AFD. Z Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Beboerne og de pårørende har ordet

Beboerne og de pårørende har ordet Beboerne og de pårørende har ordet Landsrapport Undersøgelse i de socialpsykiatriske boformer i Danmark 2009 Juni 2010 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region Hovedstaden Region

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 KVALITETSUDVIKLING I SPECIALLÆGEPRAKSIS PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 Hvordan oplever patienterne din praksis? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DINE PATIENTER Center

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004 Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004 - En undersøgelse af serviceydelsesområdet Oxford Research 9. december 2003 Forfatter:

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Forekomst af og trusler om blandt sygeplejersker i 2012 - Hver tredje sygeplejerske (32 %) har været udsat for trusler om indenfor det seneste år, hvilket svarer til

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 22.799 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 November 2009 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2009

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien

Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien INFORMATIONSINDSATS Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien Første møde med Psykiatrien som behandlingssted kan være en overvældende oplevelse for patienten, men i høj grad også for pårørende.

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Medicinske Senge Holstebro Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse http://www.radikale.dk Det Radikale Venstre 25. februar 4 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.radikale.dk. Der

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Sociale tilbud til sindslidende i Køge Kommune - ønsker og behov. Maj 2000. Claus B. Olsen CASA

Sociale tilbud til sindslidende i Køge Kommune - ønsker og behov. Maj 2000. Claus B. Olsen CASA Sociale tilbud til sindslidende i Køge Kommune - ønsker og behov Maj 2000 Claus B. Olsen CASA Sociale tilbud til sindslidende i Køge Kommune - ønsker og behov CASA, maj 2000 ISBN 87-90751-36-1 Forord Erfaringerne

Læs mere

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. 7 August 3. Kvartal 28 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler fortsætter den stigende tendens på landsplan. Således ligger

Læs mere

Projekt medlemsservice Survey 2015

Projekt medlemsservice Survey 2015 2015 Projekt medlemsservice Survey 2015 Afrapportering af kvantitativ medlemsundersøgelse gennemført i perioden 10.02.2015-03.03.2015 i forbindelse med Projekt Medlemsservice i Dansk Psykolog Forening

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Scharling.dk

Læs mere

Randers Centralsygehus-patienthotellet

Randers Centralsygehus-patienthotellet Randers Centralsygehus-patienthotellet Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg e-mail: amu@ag.aaa.dk Rapporten kan bestilles ved henvendelse til Kvalitetsafdelingen,

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

UDEVA - Set med andre øjne

UDEVA - Set med andre øjne UDEVA - Set med andre øjne Temaeftermiddag på Gentofte Sygehus 17. September 2013 V/ Rikke Sørup, Danmarks Evalueringsinstitut rs@eva.dk www.eva.dk Slagplan Evaluering og tilfredshedsmålinger Hvordan omsættes

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Spørgeskemaundersøgelse 60.655 indlagte og 177.678 ambulante patienter Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Revideret udgave august 2011 2010 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner. September 2002

Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner. September 2002 Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner September 2002 Organiseringen af LO s regionale og lokale niveau set fra lokalafdelingernes perspektiv September 2002 Indhold Side 1. Indledning...1 2.

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 2011 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 02420147206475601792017021720917209170917591705178170517065417059170645170561789172914

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010

UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010 UNI C 2010 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse Af Thomas Larsen og Lone Juul

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

ÅS-Tage Hansens Gade-patienthotellet

ÅS-Tage Hansens Gade-patienthotellet ÅS-Tage Hansens Gade-patienthotellet Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg e-mail: amu@ag.aaa.dk Rapporten kan bestilles ved henvendelse til Kvalitetsafdelingen,

Læs mere