Evalueringsrapport for Projekt om frafald på 3 provinsgymnasier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringsrapport for Projekt om frafald på 3 provinsgymnasier 2009-2012"

Transkript

1 Evalueringsrapport for Projekt om frafald på 3 provinsgymnasier Oplysninger om projektet Projekttitel: Frafald på 3 provinsgymnasier Projektperiode: 1/8-09 til 1/7-12 Tilskudsmodtager: Kalundborg, Slagelse og Næstved Gymnasium Kontaktpersoner: projektejer Lisbeth Randers og projektleder Kathrine Henriksen 2. Projektets formål Projektets formål er gennem en målrettet indsats at mindske frafaldet blandt elever i særligt truede klasser. Bestemte studieretninger er særligt plaget af højt frafald, og vi vil på de deltagende skoler arbejde målrettet med elev- og klassekultur på disse studieretninger. Projektet skal sikre videndeling, opkvalificering og vidensbasering i konkrete elevaktiviteter, og sikre at dels konkret, lokal viden om frafald (fx i skolernes interne registrering og i studievejledningerne), dels ny forskning om frafald gennemsyrer hele projektet. Vi vil med projektet sikre, at vi rammer netop de frafaldstruede elever på de rigtige tidspunkter, fx i sårbare overgangsperioder inden for den gymnasiale uddannelse. Desuden skal der i projektet arbejdes med at målrette særligt sårbare studieretninger eller klasser i forhold til fagligt indhold og arbejdsformer. 3. Projektets indhold Projektet løber over tre år fra svarende til, at de tre udvalgte klasser på de tre gymnasier (én på hvert gymnasium) følges fra 1.g til 3.g. Projektklasserne er udvalgt ud fra erfaringer om studieretninger, hvor der traditionelt er et stort frafald. På Kalundborg og Næstved Gymnasium drejer det sig om studieretninger med musik, mens det på Slagelse Gymnasium handler om en sproglig studieretning. 3.1 Projektår I skoleåret startede et forprojekt, som havde til formål at skabe rammerne for det videre projektforløb. En projektgruppe bestående af 2-3 lærere fra hver gymnasium samt en projektleder deltog i dette forprojekt. Projektgruppen gennemførte følgende opgaver : Udarbejdede en milepælsplan (se bilag) 1

2 Gennemførte observation af de udvalgte klasser Indsamlede viden om elevernes baggrund gennem en spørgeskemaundersøgelse (se bilag) Indsamlede viden om frafaldsårsager gennem udmeldelsessamtaler med studievejleder Afholdt en fælles konference for alle klassernes lærere Udarbejdede et idékatalog for kommende elevaktiviteter (se bilag) I foråret 2010 afholdtes en konference, hvor 3 eksterne oplægsholdere deltog for med hver deres indgangsvinkel at komme med et bud på, hvordan man tackler frafaldstruede elever, samt hvad der skal til for at fastholde dem i uddannelse. Det drejede sig om Ronni Højgaard Larsen fra Psykiatri Fonden med oplægget om Unges sårbarhed og trivsel, Karen Lisbeth Pedersen om Cooperative Learning og Anders Damsager om Frafaldserfaringer på TH. Langs HF og VUC. Endvidere bestod konferencen af work shops, hvor de deltagende lærere udarbejdede ideer til de aktiviteter, der de næste to skoleår skulle iværksættes på de tre gymnasier. Ideerne er samlet i et idekatalog (jf. bilag). 3.2 Projektår I dette skoleår gik selve projektet i gang. Projektets tiltag var, at der på hvert gymnasium blev iværksat 4 aktiviteter fordelt over året i de udvalgte projektklasser. Endvidere blev der fortsat indsamlet data om frafald bl.a. gennem udmeldelsessamtaler med en studievejleder. Oversigt over de afholdte aktiviteter Kalundborg Gymnasium: 1. Dobbeltlærerordning i udvalgte perioder i engelsk og dansk. Igangsat primo september (jf. milepæl 5). 2. Profilering af studieretningen: Herunder afholdelse af musikøveweekend og ud-af-huset aktiviteter (jf milepæl 6) 3. Lektiecafeordning i studiemiljøtimerne med faglærere. Igangsat medio oktober (jf milepæl 7) 4. Mentorordning for alle elever i klassen. Herunder kursus for de udvalgte mentorer. Igangsat primo september. Kursus med Sten Clod Poulsen den Afsluttet primo juli 2011 (jf milepæl 10) Slagelse Gymnasium: 1. Team- og klassebuilding på skolen og ud af huset. Igangsat medio august (jf milepæl 5) 2. Implementering af cooperative learning og i forbindelse hermed lærere på kursus (jf 2

3 milepæl 6) 3. Lektiecafe/skrive- og læsetempel (jf milepæl 7) 4. Dobbeltlærerordning i udvalgte fag i 2. semester (jf milepæl 10) Næstved Gymnasium: 1. Studieretningsprofilering med musikarrangementer bl.a. med foredrag og workshops ved Palle Mikkelsborg. Igangsat medio september (jf milepæl 5) 2. Implementering af cooperativ learning (jf. milepæl 6) 3. Lektiemoduler med faglærere (jf. milepæl 7) 4. Selvstændighedsundervisning bl.a. med inddragelse af innovative læringsprocesser (jf. milepæl 10) Den 3. marts 2011 blev den årlige konference afholdt for alle 3 skoler denne gang på Kalundborg Gymnasium og HF, hvor bl.a Noemi Katznelson holdt foredrag om unge, identitet og uddannelse. Hun fortalte om unges forskellige opfattelser af uddannelse. Lars Ulriksen var ligeledes en af oplægsholderne. Han kom med bud på, hvilke problemer, de gymnasiefremmede har og hvad man kan gøre ved det i undervisningen. Endelig havde Heino Aggedam konkrete bud på, hvordan man kan skabe variation i undervisningen med stationsundervisning. Som en del af konferencen blev de forskellige tiltag på gymnasierne evalueret såvel internt som eksternt mellem gymnasierne. Resultatet er samlet i et evalueringskatalog (jf. bilag). 3.3 Projektår Projektet gik i dette skoleår ind i sin afsluttende fase. Ligesom det forrige skoleår var projektets tiltag at iværksætte 4 elevaktiviteter for den udvalgte klasse på hver skole samt fortsat at indsamle data om frafald bl.a. gennem udmeldelsessamtaler med klassens studievejleder. Oversigt over de udvalgte elevaktiviteter Kalundborg Gymnasium 1. Studieretningsprofilering, herunder afholdelse af musikweekend, ekskursioner, fokus på teambuilding og klasserumskultur (jf. milepæl 11) 2. Dobbeltlærerordning i udvalgte fag (engelsk og biologi) (jf. milepæl 12) 3. Lektiecafé-ordning med fokus på skrivekompetencer (jf. milepæl 13) 4. Mentorordning for alle elever i klassen (jf. milepæl 15) Slagelse Gymnasium 3

4 1. Dobbeltlærerordning i udvalgte fag (jf. milepæl 11) 2. Læsetempelordning (jf. milepæl 12) 3. Afprøve og implementering af smartboard og smartphones (jf. milepæl 13) 4. Studieretningsprofilering herunder fx ud-af-huset-aktiviteter (jf. milepæl 15) Næstved Gymnasium 1. Dobbeltlærerordning (jf. milepæl 11) 2. Lektiecafé med fokus på skriftligt arbejde med faglærere (jf. milepæl 12) 3. Afholdelse af innovationscamp (jf. milepæl 13) 4. Mentorordning for udvalgte elever (jf. milepæl 15) Som de to foregående år blev der den 19. april 2012 afholdt en årlige konference ligeledes for de implicerede lærere fra de 3 gymnasier. Årets foredrag blev holdt af konsulent og debattør Nanna Muusmann og professor og konsulent, Birgitte Simonsen. Nanna Muusmann fortalte om unges forhold til uddannelse og uddannelsesstedernes forhold til de unge, mens Birgitte Simonen gav sit bud på unges forventninger til uddannelsessystemet og overordnede perspektiver på fastholdelse og frafald. Endvidere bestod konferencen af en work shop, hvor gymnasierne evaluerede de iværksatte elevaktiviteter og udvekslede erfaringer og meninger om frafald og projekttiltagene (jf. bilag). 4. Frafald på de 3 gymnasier I løbet af de 3 projektår er der indsamlet data om eleverne fra de udvalgte klasser på de 3 gymnasier. Dette er sket ved en indledende spørgeskemaundersøgelse om eleverne. Her blev der bl.a. spurgt til elevernes køn, etnicitet, uddannelsesbaggrund i hjemmet, afstand til gymnasiet, fritidsarbejde, tidsforbrug på lektier, forventninger til egen uddannelse og trivsel i klassen. Disse data er bl.a. blevet brugt til at karakterisere eleverne i de udvalgte klasser (jf. bilag). Endvidere er der løbende afholdt udmeldelsessamtaler med de elever, der forlod projektklasserne for at opnå viden om tidspunkt på året, udmeldelsesårsag og hvad eleverne bliver udmeldt til. Disse informationer har bidraget til ny lokal viden om frafald på de 3 gymnasier. 4.1 Usikkerhed Der er som ovenfor beskrevet løbende indsamlet data om de elever, som har forladt projektklasserne. Flere af disse elever har foretaget flere omvalg undervejs, hvilket betyder, at gymnasierne ikke har kunnet følge alle disse elevers videre forløb. Som uddannelsesinstitutioner 4

5 har vi desværre ikke mulighed for at indhente personfølsomme data, og derfor er der er vis usikkerhed i nedenstående statistik over frafald. Det drejer sig om 3 elever, som vi ikke har kunnet indhente informationer om. Disse elever er derfor placerede i kategorier ud fra de informationer, eleverne selv har givet samt gymnasiernes formodning om hvor i uddannelsessystemet, eleverne befinder sig. 4.2 Definition Projektet har arbejdet med følgende definition af frafald: ( ) elever, som afbryder en påbegyndt ungdomsuddannelse, og som ikke inden for 15 måneder er fortsat på samme uddannelse på samme institution eller anden institution, er frafaldet. Definitionen er hentet fra undervisningsministeriets rapport om frafald på de gymnasiale uddannelser fra 2009 (jf. referencer). Til denne definition kan det indvendes, at den måske nok er en smule snæver, idet mange unge har flere omvalg eller fejlvalg, inden de afslutter en ungdomsuddannelse. Andre definitioner arbejder med bredere definition af frafald, men i denne projektsammenhæng er vi nødt til at arbejde med en kortere tidsfaktor pga. projektets tidsbegrænsning. Der skal således skelnes mellem frafald og omvalg. Hvor frafald betegner, at eleven helt falder ud af ungdomsuddannelsessystemet, kendetegnes omvalg ved, at eleven påbegynder en anden ungdomsuddannelse og derved bliver i uddannelsessystemet (jf. frafaldsrapport fra rektorforeningen Veje og omveje i gymnasiet fra 2010). Umiddelbart regnes omvalg i denne projektsammenhæng for uproblematisk, mens frafald er problematisk. Dog kan for mange omvalg have andre konsekvenser f.eks. et øget ressourceforbrug for såvel eleven som organisationen. 4.3 Udgangspunkt Nedenstående data for projektets udgangspunkt stammer fra projektansøgningen. Disse tal bygger ikke på ovenstående definition af frafald, hvilket vi blev bekendt med undervejs i projektet. Med andre ord er vi er i løbet af projektet blevet klogere på definitionen af frafald og hvornår, det drejer sig om reelt frafald og ikke blot, at elever forlader en påbegyndt klasse. Nedenstående data har dermed ikke gennemgået samme behandling og kategorisering, som de efterfølgende data genereret i løbet af dette projektforløb. Det løst definerede frafald, som er angivet i projektansøgningen for årgang 2008 (gennemsnitstal 5

6 for stx og hf) ser således ud: Næstved Gymnasium og HF Slagelse Gymnasium og HF Kalundborg Gymnasium og HF Frafald 24,75% Frafald 37,4% 23,5 % Meget tyder på, at ovenstående tal er den samlede sum af elever, der har forladt klasserne frem for den mere snævre definition, som er beskrevet ovenfor. Det er desværre ikke muligt fremskaffe de reelle data baseret på projektets definition af frafald, som burde ligge til grund for udgangspunktet. Dette besværliggør uheldigvis en præcis sammenligning af frafaldstallene før og efter projektstart. Vi har måttet konstatere, at der desværre er en manglende konsensus i opgørelsen frafald samt definitionen af frafald ikke blot på vores 3 gymnasier men også generelt, hvilket generelt gør det svært at sammenligne. 4.4 Frafald i de 3 projektklasser I løbet af de forgangne 3 år har 24 af de i alt 90 elever fra de 3 projektklasser af forskellige årsager forladt klasserne. Der er dog langt fra tale om frafald i alle tilfældene. Grundene til, at eleverne forsvinder fra klassen, kan opdeles i 4 kategorier: 1. Studieretningsskift 2. Udmeldelse til en anden ungdomsuddannelse 3. Overflytning til et andet gymnasium 4. Frafald 6

7 Nedenstående figur viser en oversigt den procentuelle fordeling i de 4 kategorier.!"#$%&'()%*+,#()-&*,()./)#,#"#$0)!"# $"# ()*+#,-./01) # %%"# 678#9):;:7/# '&"# &"# <*/#=+/1+#.+2/>?3.//:++1731# 2C?+:30.?# ()8#671A1-#0#47:331+# Studieretningsskift 4% af de elever, som har forladt klasserne, foretager et studieretningsskift dvs. de bliver i uddannelsessystemet, men skifter blot studieretning. Der er i dette tilfælde tale om omvalg og ikke frafald. Tidspunktet for studieretningsskiftet sker entydigt i januar i 1.g. Årsagerne er som oftest fejlvalg af studieretning, men i enkelte tilfælde er der også tale om forhøjet fravær eller mistrivsel i klassen Udmeldelse til anden ungdomsuddannelse I alt er 11 % af eleverne blevet udmeldt til en anden ungdomsuddannelse. I langt de fleste tilfælde udmeldes eleverne til HF. Tidspunktet er typisk umiddelbart før jul i 1.g og i slutningen af 1.g. Igen er der tale om omvalg og ikke frafald, da eleverne forbliver i uddannelsessystemet. Årsagerne er typisk fejlvalg, men skyldes også mistrivsel i klassen, forhøjet fravær og personlige problemer Overflytning til andet gymnasium 3 % af elverne forlader klassen, idet de overflyttes til et andet gymnasium. Dette sker på alle tidspunkter af året og skyldes oftest, at familien flytter, forhøjet fravær eller mistrivsel i klassen. 7

8 Ligeledes drejer det sig her om omvalg og ikke frafald, eftersom eleverne forbliver i uddannelsessystemet Frafald 9 % af eleverne betegnes her som frafaldne. Tidspunkterne for frafaldet er ikke entydige, men dog er der en tendens til følgende. I 1.g melder disse elever sig ud i omkring juletid og i slutningen af 1.g. I 2.g er udmeldelsestidspunktet i starten af 2.g. I 3.g melder eleverne sig ud omkring juletid og i slutningen af 3.g. Årsagen er oftest mistrivsel i klassen, stort fravær og personlige problemer. Vi har dog en forventning om, at flere af de elever, som her er havnet i frafaldskategorien, senere afslutter en ungdomsuddannelse. Dette formodes ud fra de informationer, eleverne har givet i udmeldelsessamtalerne samt at flere elever har forladt klasserne i år og således kan nå at påbegynde en ny ungdomsuddannelse indenfor de næste 15 måneder, hvorved de reelt ikke er frafaldne i forhold til vores definition. Projektet afsluttes imidlertid med udgangen af juni 2012, og derfor vil disse elever måske lidt uretfærdigt i denne sammenhæng havne i frafaldskategorien. Det har endvidere vist sig, at køn og etnicitet lader ikke til at have bemærkelsesværdig indflydelse på frafaldet. 50% af de frafaldne elever er drenge dvs. at et lige antal drenge og piger falder fra. Dette er dog en lille overrepræsentation af drenge i frafaldet, når man sammenligner med den generelle fordeling på 56% piger og 43% drenge blandt de 90 elever. Ligeledes er det kun 13 % af de frafaldne elever, som er af anden etnisk herkomst, hvilket svarer fint til den generelle fordeling på 14% ud af de 90 elever (jf. spørgeskemaundersøgelsen). Vi har i løbet af projektperioden observeret, at langt de fleste elever forlader klasserne i løbet af 1.g. Faktisk skete det for 71 % af de i alt 24 elever, som forlod klasserne, at de meldte sig ud i løbet af 1.g I den forbindelse er det vigtigt at pointere, at der i dette projekt ikke blev igangsat egentlige tiltag det første år. Det første projektår bestod primært af en planlægning af det forsatte forløb samt design af elevaktiviteterne. Vi havde brug for dette forprojekt for at planlægge forløbet, men samtidig forestiller vi os, at det en anden gang vil være en god ide, at tiltagene iværksættes meget tidligere, gerne allerede straks efter projektstart eller i dette tilfælde umiddelbart efter gymnasiestart for at forebygge og forhindre frafald så tidligt som muligt. Dette projekt havde et succeskriterium på at nedbringe frafaldet i de 3 udvalgte studieretningsklasser med 10%. Men da det har vist sig, at de tal, projektet har haft som 8

9 udgangspunkt ikke har været underlagt den samme definition og kategorisering, som vi undervejs i projektet har udarbejdet, kan disse tal desværre ikke sammenlignes. Til gengæld kan tallene, som er udarbejdet i denne rapport, sammenlignes med landsgennemsnittet for frafald, som ligger på 6% (jf. rapporten Veje og omveje i gymnasiet ), idet den bygger på samme definition som dette projekt. Det betyder, at de 3 klasser i dette projekt har haft en højere frafaldsprocent end landsgennemsnittet (9% ifht. 6%), men i dette projekt har vi arbejdet med klasser, hvor frafaldet traditionelt ligger højt, og dermed er det ikke uventet at frafaldsprocenten her ligger højere end landsgennemsnittet. En forskel på 3% er dog ikke voldsomt stor og kan således, lidt optimistisk, tolkes som en ikke signifikant forskel. Et andet formål med projektet var at indsamle data om frafald, således at gymnasierne kunne opnå ny organisatorisk viden om frafald. De indsamlede data om frafald fra dette projekt har i høj grad bidraget med ny lokal viden på alle 3 gymnasier. 5. Projektets videreførelse og fremadrettede tiltag Gymnasierne har qua dette projekt opnået brugbare informationer om årsager til og tidspunkter for frafald. Gymnasierne vil kunne udnytte disse data til at forebygge unødigt frafald fremover. Dette projekt har ikke som sådan arbejdet med sammenhængen mellem fravær og frafald. Vi kan dog se en tendens til, at de elever, som har forladt klasserne ofte angiver forhøjet eller tilmed stort fravær som en af udmeldelsesårsagerne. Især i kategorien om frafald angives stort fravær ofte som årsag. Ud fra elevernes udsagn kunne det altså tyde på, at et stort fravær hænger sammen med frafald. Det understreges ligeledes af flere andre studier om frafald, at fravær og frafald ofte hænger uløseligt sammen, og at et stort fravær ofte kan være en markør af et forestående frafald. For eksempel skrives det i en opsamlende rapport fra videnscenter om fastholdelse og frafald, VOFF, 10 gode råd om fastholdelse (jf. reference), at et forhøjet fravær kan være indikator på mange andre problemer, som ikke nødvendigvis er skolerelaterede. Det fører i mange tilfælde til, at eleverne ender med at falde fra, da de kan ende med at blive så uengageret i skolen, at de til sidst stopper. Projektet har endvidere bud på, hvilke fremtidige tiltag, gymnasierne kunne iværksætte uden at tilføje omfattende ekstraressourcer. Forslagene er udarbejdede af de implicerede lærere i projektet under konferencen den 19. april

10 1. Dobbeltlærerordning Periodevis sammenlæsning af klasser Brug af ældre elever, f.eks. 3g ere til hjælp af yngre elever Udføre mere niveaudifferentiering i den almindelige undervisning 2. Studieretningsprofilering Aktivitetsdage a la Gerlev med fokus på det sociale og trivsel Ældre elever arrangerer aktiviteter for yngre elever inden for studieretningen Bruge eksterne tilbud fx besøg af universitetsstuderende Udnytte at det er musikklasser. Giv dem fælles opgaver fx på morgensamling hver 3. Uge Musikopgaver ud-af-huset Traditioner Musikøveweekend Udbygge 1g-introdagene på skolen og opfølge senere Billige telt-/vandreture Faste arbejdsgruppe men frie pladser Arbejde med web. 2 Klare teamstrategier Smart board-variation 3. Lektiecaféordning Tid til lektieværksted hver uge så der er kontinuitet Fokus på støtte til almindelig hjemmeforberedelse fx hvordan læser jeg en tekst. Skal starte tidligt. Sørge for klare skel mellem læsetempel og læsefængsel 4. Innovationscamp I mindre målestok kan elever og teamlærere eller de enkelte faglærere udvikle spændende måder at gribe fag an på. Dette forpligter både lærere og elever til aktiv deltagelse 5. Mentorordning Mentorer skal være en fast del af alle aktiviteter Større samarbejde med teamet 6. Konklusion Næstved, Slagelse og Kalundborg Gymnasium har de sidste 3 år samarbejdet i et projektforløb med det formål at mindske frafaldet i 3 udvalgte klasser på studieretninger med særligt stort frafald. Projektets tiltag har primært været at iværksatte specialdesignede elevaktiviteter, som skulle forebygge frafald. Disse tiltag blev imidlertid først sat i gang i det andet projektår, hvor vi desværre 10

11 havde oplevet, at flere elever allerede havde forladt klasserne. En vigtig erkendelse og erfaring er således, at sådanne tiltag skal sættes i værk så hurtigt som muligt og gerne allerede efter gymnasiestart, hvis man vil forhindre eller forebygge frafald. Ligeledes tyder elevernes udsagn på, at et stort fravær ofte hænger sammen med øget risiko for frafald, hvorved et forsat fremtidigt fokus på fraværsproblematikken skønnes at være nyttig. I løbet af hele projektforløbet er der blevet indsamlet data om de elever, der forlod projektklasserne. Det har bidraget med ny lokal viden til de 3 gymnasier. Vi ved nu mere om tidspunkter for og årsager til frafald samt destinationer for de elever, som forlader klasserne. Eleverne foretager en række omvalg i løbet af deres uddannelse, uden at disse altid er eller fører til frafald. Vi fandt endvidere, at køn og etnicitet ikke spiller en væsentlig rolle i frafaldet, om end der er en lille overrepræsentation af drenge i frafaldet. Sammenfattende for projektet har vi observeret en positiv organisatorisk holdningsændring til frafald, især qua de årlige konferencer, hvor frafaldsproblematikken er blevet belyst fra mange forskellige vinkler lige fra konkrete pædagogiske til overordnede organisatoriske. Samtidig har det givet et fælles erfaringsgrundlag for de 3 gymnasier, at vi netop var 3 gymnasier, der kunne bekræfte de tendenser, vi observerede i løbet af projektperioden. Der har været stor genkendelighed til frafaldsproblematikken mellem gymnasierne, hvilket har givet en øget faglighed i den pædagogiske praksis på de 3 gymnasier. 7. Referencer Rapport om frafald på de gymnasiale uddannelser, 2009 : uddannelser_del_3.ashx Rapport Veje og omveje i gymnasiet, 2010 : 10 gode råd til fastholdelse : VOFF_10_gode_raad_A5_2011.pdf 11

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 214 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 214 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Cooperative Learning i voksenundervisningen

Cooperative Learning i voksenundervisningen Cooperative Learning i voksenundervisningen Opfølgende evaluering af VUC-projektet Det samarbejdende klasserum Bjarne Wahlgren og Tinne Geiger København, november 2011 Indhold Indhold...2 Indledning...3

Læs mere

Kvalitetsplan 2010 Høng Gymnasium og HF

Kvalitetsplan 2010 Høng Gymnasium og HF Kvalitetsplan 2010 Høng Gymnasium og HF Denne kvalitetsplan er udarbejdet i foråret 2010 og træder i kraft pr. 1. august 2010. Indsatsområder: At udvikle kvaliteten af skolens arbejde er selvfølgelig vigtigt

Læs mere

Teamlærer på ÅSG. Arbejde omkring klasser team studievejleder uddannelsesleder

Teamlærer på ÅSG. Arbejde omkring klasser team studievejleder uddannelsesleder Teamlærer på ÅSG Arbejde omkring klasser team studievejleder uddannelsesleder For eleven opleves klassen som rammen om tiden i gymnasiet. En god og velfungerende klasse kan være med til at udfolde den

Læs mere

Resultatlønsaftale 2010-11

Resultatlønsaftale 2010-11 Resultatlønsaftale 2010-11 Obligatoriske indsatsområder 1) Fælles skoleprojekt mere fleksibel anvendelse af kompetencerne på skolen. Det store generationsskifte i personalegruppen samt flere store udefra

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Hjørring Gymnasium og HF kursus. Efteråret 2015. 1 Generelt I efteråret 2015 har Hjørring Gymnasium og HF-kursus gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Statistik for skoleåret 2012-13

Statistik for skoleåret 2012-13 Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland Statistik for skoleåret 2012-13 Indholdsfortegnelse Skoleåret 2012/13 statistik kort fortalt... 2 Sammenholdt med de sidste tre års statistik...

Læs mere

Resultatmål 2015/ 16

Resultatmål 2015/ 16 Resultatmål 2015/ 16 Basisrammen Indikator 1: Studenternes resultater. Der foretages en sammenligning af eksamensgennemsnittet generelt, gennemsnittet for de skriftlige eksaminer, for studieretningsprojektet

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Værktøj 1 Projektbeskrivelse

Værktøj 1 Projektbeskrivelse Værktøj 1 Projektbeskrivelse En projektbeskrivelse er oftest knyttet til bibliotekets mission og vision. Projektbeskrivelsen er et dynamisk dokument, som tjener flere formål, alt efter hvilken af projektets

Læs mere

Hvad ved vi - inden projektet går i gang

Hvad ved vi - inden projektet går i gang Hvad ved vi - inden projektet går i gang Dokumentation og viden før projektstart Titel: Knæk koden og del den Ansvarlig skole: Faaborg Gymnasium Metoder Hvilket kendskab har skolen på forhånd til de metoder,

Læs mere

Tillæg til LEKS-Longitudinal

Tillæg til LEKS-Longitudinal 1 Tillæg til LEKS-Longitudinal En undersøgelse af uddannelsesforløb for unge, der i 2007 gik ud af 9. klasse i de københavnske folkeskoler Vibeke Hetmar, Peter Allerup og André Torre Institut for Uddannelse

Læs mere

Opfølgningsplan. [hhx]

Opfølgningsplan. [hhx] Opfølgningsplan [hhx] [ På Handelsgymnasiet i Ballerup, ligger elevernes frafald på hhx, et år efter de har påbegyndt deres uddannelse, blandt de højeste 10 pct. på landsplan målt som et gennemsnit i perioden

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

1. Høringssvar fra VUC Skive-Viborg. Hører til journalnummer: Udskrevet den

1. Høringssvar fra VUC Skive-Viborg. Hører til journalnummer: Udskrevet den 1. Høringssvar fra VUC Skive-Viborg Hører til journalnummer: 1-10-76-2-07 1 2. Høringssvar fra Viborg Gymnasium og HF Hører til journalnummer: 1-10-76-2-07 Regionsrådet for Region Midt Regionshuset Viborg

Læs mere

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Bilag 3 Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2015-2016 Indikatorer og målopfyldelse De enkelte resultatmål i kontrakten måles ved hjælp af indikatorer,

Læs mere

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt eleverne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 12-13 I efteråret 2012 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA en undersøgelse

Læs mere

Statistik for skoleåret 2009-10

Statistik for skoleåret 2009-10 Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland Statistik for skoleåret 2009-10 Indholdsfortegnelse Skoleåret 2009/10 statistik kort fortalt... 2 Sammenholdt med sidste års statistik... 3 Skoleåret

Læs mere

Skriftlighed i studieretningerne

Skriftlighed i studieretningerne Skriftlighed i studieretningerne Indholdsfortegnelse 1. Projektets formål 2. Projektets organisering 3. Projektets proces og produkter 4. Evaluering af projektet 5. Hovedresultater og erfaringer ift. projektet

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering Handelsgymnasiet 2010-13 side 1 Mission Vision Indsatsområder Handelsgymnasiet Undervisningen Innovative arbejdsformer: - Helhedsundervisning (f.eks. Cooperative Learning) at give unge mulighed for at

Læs mere

Rektors Resultatlønskontrakt 2015

Rektors Resultatlønskontrakt 2015 Rektors Resultatlønskontrakt 2015 I henhold til bemyndigelsesbrev fra Undervisningsministeriet af 27. juni 2013 indgås nedenstående resultatlønskontrakt med rektor Mogens Hansen. Samtidig bemyndiges rektor

Læs mere

Uddannelsesvejledning

Uddannelsesvejledning Baggrund: De demografiske problemer Danmark i øjeblikket er på vej imod, med en voldsom stigning i antallet af ældre ikke erhvervsaktive i forhold til de erhvervsaktive aldersgrupper, fører i disse år

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland

Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland Ungdomsuddannelsernes Psykoliske Center Nordvestsjælland Statistik for skoleåret 2008-2009 Indholdsfortegnelse Skoleårets statistik kort fortalt 3 Henvisninger 4 Samlede antal henvisninger 4 Fordeling

Læs mere

Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse

Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 2014 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet

Læs mere

Oplæg om lektier. Data og overvejelser

Oplæg om lektier. Data og overvejelser Oplæg om lektier Data og overvejelser Definition af lektier Lektier er en hvilken som helst form for arbejde i forbindelse med skolen, som er placere udenfor skoletiden og for hvilket den lærende har det

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Indstilling I henhold til Undervisningsministeriets brev af 10. juni 2010 (bilag 3.3.1) bemyndiges bestyrelsen til at indgå en resultatlønskontrakt

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse for vejledningen på Aalborg Katedralskole

Arbejdsbeskrivelse for vejledningen på Aalborg Katedralskole Arbejdsbeskrivelse for vejledningen på Aalborg Katedralskole Formål: Formålet med vejledningsindsatsen er: At hjælpe eleverne med at gennemføre deres uddannelse med det bedst mulige resultat. At bidrage

Læs mere

Uddannelsesberetning Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

Uddannelsesberetning Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Uddannelsesberetning 2015 Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Indhold 1. Manglende målopfyldese... 3 1.1 Uddannelsernes attraktivitet (1.1.1)... 3 1.2 Frafald efter 2. semester (2.3.1)... 3 2. Prioritering

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Rektors resultatlønskontrakt for 2011/12 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed på Svendborg Gymnasium & HF (SG) samt understøtte rektors indsats

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17

Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17 Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17 Fokuspunkter: Fælles for grundskole og gymnasium 1) Helhedsskolen Målet er fortsat at manifestere IJG som en helhedsskole og en økonomisk

Læs mere

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium Rusmiddelkultur blandt unge Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium 2008 Undersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen forløb i efteråret 2008 og foregik ved at spørgeskemaerne blev sendt med

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning

Resultatkontrakt/opfølgning Resultatkontrakt/opfølgning 03.2011 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010-28.02.2013 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 0 Institutionens navn: Vejen Handelsskole Institutionsnummer: 57540 Dato: 3. februar 0 Underskrift: Peter Skov Madsen bestyrelsesformand Link

Læs mere

Profilmodel 2011 Unges forventede tidsforbrug på vej mod en erhvervskompetencegivende uddannelse

Profilmodel 2011 Unges forventede tidsforbrug på vej mod en erhvervskompetencegivende uddannelse Profilmodel 0 Unges forventede tidsforbrug på vej mod en erhvervskompetencegivende uddannelse Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 0 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang forventes at uddanne

Læs mere

Resultatmål 2011-12Tårnby Gymnasium & HF. I. Gennemgående obligatoriske indsatsområder:

Resultatmål 2011-12Tårnby Gymnasium & HF. I. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: Resultatmål 2011-12Tårnby Gymnasium & HF I. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer inden for gældende overenskomster med henblik på kompetenceudvikling

Læs mere

Projekt god start. Intro i 1.g på AG 2011 - nu med (endnu mere) fokus på klassekultur. Tutorerne får en udvidet rolle:

Projekt god start. Intro i 1.g på AG 2011 - nu med (endnu mere) fokus på klassekultur. Tutorerne får en udvidet rolle: Projekt god start Intro i 1.g på AG 2011 - nu med (endnu mere) fokus på klassekultur Tutorerne får en udvidet rolle: De deltager i planlægningen af makkerpar, laver en bordplan for første dag. De får et

Læs mere

Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher. Søg

Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher. Søg Side 1 af 8 Gå til hovedindhold Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher Søg Søg Job Markedsplads Annonceinfo Om Drenge og piger er stort set ens I hvert fald når det handler

Læs mere

Ansøgning om udviklingsprojekt i de gymnasiale uddannelser 2010

Ansøgning om udviklingsprojekt i de gymnasiale uddannelser 2010 Dato: 02-DEC-10 Side 1 af 6 sider Ansøgning om udviklingsprojekt i de gymnasiale uddannelser 2010 1. Skolens navn, 2. postadresse og 3. telefonnummer/ web/ e-mail 575012 Vejen Gymnasium og HF Petersmindevej

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Fleksibel tilrettelæggelse og studiefællesskaber

Fleksibel tilrettelæggelse og studiefællesskaber Til de gymnasiale institutioner Undervisningsministeriet indbyder til konference om Fleksibel tilrettelæggelse og studiefællesskaber Slutkonference for ministeriets rammeforsøg 2012-15 Som led i Udviklingsplanen

Læs mere

Rapport om rektors resultatlønskontrakt,

Rapport om rektors resultatlønskontrakt, Rapport om rektors resultatlønskontrakt, 2013-2014 Ved kontraktens udløb udarbejder rektor en rapport, der beskriver realiseringen af de angivne mål i kontrakten. På baggrund af rapporten og efter bestyrelsesformandens

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Af Susanne Irvang Nielsen og Simon Reusch 1. Indledning Fra den 15. februar til den 15. marts 2007 er der blevet indsamlet data for oprettede

Læs mere

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx Opfølgningsplan Baggrund: Uddannelse spiller en helt central rolle i den politiske debat om indretningen af fremtidens velfærdssamfund. Der er i disse år et meget stort fokus på uddannelsessystemet og

Læs mere

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Gribskov Gymnasium 1-3i 2012-14 Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Studieretninger i fokus Musik-engelsk

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2015-2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssikring og evaluering for KUU Køge-Roskilde-Greve Formålet med kvalitetssikringssystemet for KUU Køge-Roskilde-Greve er at sikre, at uddannelsen i vores

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser på 2009 1 Institutionens navn: Institutionsnummer: 183407 Uddannelsescenter København Vest Dato: 28/2-2009 Underskrift: Underskrevet: Ole Bundgaard

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 2015 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en 9. klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 2015 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt eleverne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 14-15 I efteråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA en undersøgelse

Læs mere

Projekttitel: Klasserumsnære undervisnings- og arbejdsformer med særligt fokus på at motivere og fastholde drenge i uddannelse.

Projekttitel: Klasserumsnære undervisnings- og arbejdsformer med særligt fokus på at motivere og fastholde drenge i uddannelse. Projektplan for pilotprojekt Roskilde Katedralskole Projekttitel: Klasserumsnære undervisnings- og arbejdsformer med særligt fokus på at motivere og fastholde drenge i uddannelse. Pilotprojekttitel: Bedre

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning

Resultatkontrakt/opfølgning Resultatkontrakt/opfølgning 03.2013 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010-28.02.2013 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Vejlederkonference, Nyborg Strand 6/5 2010, Lis Boysen UCC 11-05-2010

Vejlederkonference, Nyborg Strand 6/5 2010, Lis Boysen UCC 11-05-2010 Workshoppen vil med afsæt i den herskende fastholdelsesdiskurs arbejde med, hvorledes vejledningsfagligheden fastholdes i ungdomsuddannelsernes strategiovervejelser. Hvordan gribes vejledningsopgaven an,

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 BØRN, UNGE & SORG Program Præsentation Børn, Unge & Sorg Projekt Unfair De frivillige fortæller deres historie Evaluering og implementering af Unfair Diskussion MÅLGRUPPEN

Læs mere

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit på stx 2015 Baggrund: Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF har efter drøftelser med to af Undervisningsministeriets læringskonsulenter gennemført

Læs mere

Statistik for skoleåret 2010-11

Statistik for skoleåret 2010-11 Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland Statistik for skoleåret 2010-11 Indholdsfortegnelse Skoleåret 2010/11 statistik kort fortalt... 2 Sammenholdt med de sidste to års statistik...

Læs mere

Strategi 2010-2013 Opfølgningsrapport 1 (marts 2011)

Strategi 2010-2013 Opfølgningsrapport 1 (marts 2011) Strategi 2010-2013 Opfølgningsrapport 1 (marts 2011) Uddannelsesområde: Ansvarlig chef/leder: Undervisningen Innovative arbejdsformer: - Helhedsundervisning - E-læring m.v. Handlingsplaner Succeskriterier

Læs mere

Find metoden knæk IØ-koden

Find metoden knæk IØ-koden Find metoden knæk IØ-koden Gymnasiefremmede elever runde 3, 2012/2013 FOU projekt nr. 128986 Torben Jensen, ZBC Vordingborg Hanne V. Madsen, ZBC Næstved Baggrund Iflg. bekendtgørelsen, skal hhx-uddannelsen

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013 Bestyrelsesmøde den 4. december 2012 Dagsordenens pkt. 4, bilag 3 27. september 2012 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2012 2013 1. Formål med og gyldighedsperiode for

Læs mere

Hvad kan der gøres anderledes, så flere unge vil gennemføre en ungdomsuddannelse?

Hvad kan der gøres anderledes, så flere unge vil gennemføre en ungdomsuddannelse? LBR Prisen 2011: Hvad kan der gøres anderledes, så flere unge vil gennemføre en ungdomsuddannelse? Bidrag fra klasse 2c hhx Rådmands Boulevard Analyse blandt unge i Randers Holdninger til uddannelse HHX

Læs mere

Bilag 8b Status på rektors resultatkontrakt for skoleåret 2011-12

Bilag 8b Status på rektors resultatkontrakt for skoleåret 2011-12 Bilag 8b Status på rektors resultatkontrakt for skoleåret 2011-12 Hovedemner Kategori Emner Talent a. Måling a. Mindst 20 elever deltager i skoleåret i talentakademi eller i et andet talentudviklingsprojekt.

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Johan Christian Damsgaard (JC) Teamleder for klassen Dansk og musik 1z i dansk 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle har

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Michael Ross Sinclair (MS) Teamleder for klassen Har klassen i Dansk A & Idræt C 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2011 2012. Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2011 2012. Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2011 2012 Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær Nøgleområde 2/11 12: Klasseteam og faggrupper Nøgleområde 3/11 12: Bygninger

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS AALBORG TELEFON TELEFAX

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS AALBORG TELEFON TELEFAX AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9813 5766 TELEFAX 9813 0877 Bestyrelsesmøde onsdag d. 15. juni 2011 kl. 16.30 19.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Britta

Læs mere

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Af Katja Behrens I skoleåret 2009/10 startede knap 85 pct. af eleverne rettidigt i børnehaveklasse, dvs. de inden udgangen af 2009 fylder 6 år. Kun få elever starter

Læs mere

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne?

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Ny viden om praksis Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Her kan du læse resultatet af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført som del

Læs mere

Indsatsområder 2014/15. Vedtaget på bestyrelsesmøde den 3. juni 2014

Indsatsområder 2014/15. Vedtaget på bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 Indsatsområder 2014/15 Vedtaget på bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 Formålet med indsatsområderne er at - styrke elevernes udbytte af undervisningen - og derigennem blandt andet at sikre høj gennemførelse

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Hvordan kan man måle og dokumentere de initiativer, som afprøves i de enkelte projekter?

Hvordan kan man måle og dokumentere de initiativer, som afprøves i de enkelte projekter? Hvordan kan man måle og dokumentere de initiativer, som afprøves i de enkelte projekter? Lars Ulriksen, Christine Holm, Aase B. Ebbensgaard Hvordan vi skal måle, dokumentere og evaluere de forskellige

Læs mere

Profilmodel 2013 Videregående uddannelser

Profilmodel 2013 Videregående uddannelser Profilmodel 213 Videregående uddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få en videregående uddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan

Læs mere

mellem den 1. og den 5. i hver måned

mellem den 1. og den 5. i hver måned Til hver klasse på skolen er knyttet et lærerteam i 1g og 2g to lærere og i 3g én lærer. Teamets overordnede ansvar er at kvalificere, koordinere og udvikle den undervisning, som foregår i klassen. Teamets

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret Rektor Tønder den 11. august 2016 Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2016 2017 Formål med resultatlønskontrakten (ifølge Undervisningsministeriet) De primære formål med resultatlønskontrakten for

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2016/2017

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2016/2017 Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2016/2017 Elevtallene for børnehaveklasse i grundskolen for skoleåret 2016/17 viser, at: I skoleåret 2016/2017 startede ca. 66.300 elever i børnehaveklasse i grundskolen.

Læs mere

Baggrund og formål for projektet

Baggrund og formål for projektet Baggrund og formål for projektet Løfteevnen på Høje-Taastrup Gymnasium er generelt god, men skolen har nogle udfordringer i forhold til løfteevnen i eksamenskaraktererne i de udtrukne skriftlige fag. Udfordringerne

Læs mere

Rektors Resultatlønskontrakt 2016

Rektors Resultatlønskontrakt 2016 Rektors Resultatlønskontrakt 2016 I henhold til bemyndigelsesbrev fra Undervisningsministeriet af 27. juni 2013 indgås nedenstående resultatlønskontrakt med rektor Mogens Hansen. Samtidig bemyndiges rektor

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Sagsnr.: 06.E.5 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 00 Institutionens navn: Vejen Handelsskole Institutionsnummer: 57540 Dato:. februar 00 Underskrift: Peter Skov Madsen bestyrelsesformand

Læs mere

Afrapportering resultatlønskontrakt for direktøren 2012-13

Afrapportering resultatlønskontrakt for direktøren 2012-13 Afrapportering resultatlønskontrakt for direktøren 202- I vurderingen af opfyldning af resultatlønskontrakten vil der ske en afvejning mellem udviklingen i de direkte målbare indikatorer over for de initiativer,

Læs mere

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1 Forside Nationale test information til forældre Januar 2017 Titel 1 Nationale test information til forældre Tekst: Fokus Kommunikation og Undervisningsministeriet Produktion: Fokus Kommunikation Grafisk

Læs mere

Praksissamarbejde læreruddannelsen 2016/2017

Praksissamarbejde læreruddannelsen 2016/2017 Praksissamarbejde læreruddannelsen 2016/2017 Praksissamarbejde I dette hæfte beskrives, hvordan praksissamarbejde tænkes i læreruddannelsen på Metropol, og hvordan samarbejdet med praktikskolerne rammesættes.

Læs mere

Afslutningsrapport vedr. skolenetværk vedr. formativ evaluering og udvikling af skriftlighed

Afslutningsrapport vedr. skolenetværk vedr. formativ evaluering og udvikling af skriftlighed Afslutningsrapport vedr. skolenetværk vedr. formativ evaluering og udvikling af skriftlighed Projektnummer: 135866 Projektets titel: Skolenetværk formativ evaluering og udvikling af skriftlighed Projektansvarlig:

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk Velkommen til Nordfyns Gymnasium Gymnasiet STX Aftenens program 19.00 20.00 20.30 20.30 21.00 Velkomst, generel orientering 1. orientering om studieretninger 2. orientering om studieretninger Fagbasar

Læs mere

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2011-2012 Studieparathed. Indikatorer for dette resultatmål er gennemførselsprocenter og karakterer som indberettes til UVM. Da Odder Gymnasium

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Hjørring Gymnasium og HF kursus. Efteråret 2017. 1 Generelt I efteråret 2017 har Hjørring Gymnasium og HF-kursus gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Ledelse af højtuddannede i gymnasieuddannelserne. Rektor Ib Brøkner Christiansen Vicerektor Mette Abildgaard Vordingborg Gymnasium & HF

Ledelse af højtuddannede i gymnasieuddannelserne. Rektor Ib Brøkner Christiansen Vicerektor Mette Abildgaard Vordingborg Gymnasium & HF Ledelse af højtuddannede i gymnasieuddannelserne Rektor Ib Brøkner Christiansen Vicerektor Mette Abildgaard Vordingborg Gymnasium & HF Ledelsesprojekt Relevans: Nye tider i forbindelse med OK13 Vurdering

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Analyse 11. september 2013

Analyse 11. september 2013 11. september 2013 Karakterkrav på erhvervsskoler reducerer kun frafald marginalt Af Kristian Thor Jakobsen I den senere tid er indførelsen af adgangskrav på landets erhvervsskoler blevet diskuteret. DA

Læs mere