Evalueringsrapport for Projekt om frafald på 3 provinsgymnasier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringsrapport for Projekt om frafald på 3 provinsgymnasier 2009-2012"

Transkript

1 Evalueringsrapport for Projekt om frafald på 3 provinsgymnasier Oplysninger om projektet Projekttitel: Frafald på 3 provinsgymnasier Projektperiode: 1/8-09 til 1/7-12 Tilskudsmodtager: Kalundborg, Slagelse og Næstved Gymnasium Kontaktpersoner: projektejer Lisbeth Randers og projektleder Kathrine Henriksen 2. Projektets formål Projektets formål er gennem en målrettet indsats at mindske frafaldet blandt elever i særligt truede klasser. Bestemte studieretninger er særligt plaget af højt frafald, og vi vil på de deltagende skoler arbejde målrettet med elev- og klassekultur på disse studieretninger. Projektet skal sikre videndeling, opkvalificering og vidensbasering i konkrete elevaktiviteter, og sikre at dels konkret, lokal viden om frafald (fx i skolernes interne registrering og i studievejledningerne), dels ny forskning om frafald gennemsyrer hele projektet. Vi vil med projektet sikre, at vi rammer netop de frafaldstruede elever på de rigtige tidspunkter, fx i sårbare overgangsperioder inden for den gymnasiale uddannelse. Desuden skal der i projektet arbejdes med at målrette særligt sårbare studieretninger eller klasser i forhold til fagligt indhold og arbejdsformer. 3. Projektets indhold Projektet løber over tre år fra svarende til, at de tre udvalgte klasser på de tre gymnasier (én på hvert gymnasium) følges fra 1.g til 3.g. Projektklasserne er udvalgt ud fra erfaringer om studieretninger, hvor der traditionelt er et stort frafald. På Kalundborg og Næstved Gymnasium drejer det sig om studieretninger med musik, mens det på Slagelse Gymnasium handler om en sproglig studieretning. 3.1 Projektår I skoleåret startede et forprojekt, som havde til formål at skabe rammerne for det videre projektforløb. En projektgruppe bestående af 2-3 lærere fra hver gymnasium samt en projektleder deltog i dette forprojekt. Projektgruppen gennemførte følgende opgaver : Udarbejdede en milepælsplan (se bilag) 1

2 Gennemførte observation af de udvalgte klasser Indsamlede viden om elevernes baggrund gennem en spørgeskemaundersøgelse (se bilag) Indsamlede viden om frafaldsårsager gennem udmeldelsessamtaler med studievejleder Afholdt en fælles konference for alle klassernes lærere Udarbejdede et idékatalog for kommende elevaktiviteter (se bilag) I foråret 2010 afholdtes en konference, hvor 3 eksterne oplægsholdere deltog for med hver deres indgangsvinkel at komme med et bud på, hvordan man tackler frafaldstruede elever, samt hvad der skal til for at fastholde dem i uddannelse. Det drejede sig om Ronni Højgaard Larsen fra Psykiatri Fonden med oplægget om Unges sårbarhed og trivsel, Karen Lisbeth Pedersen om Cooperative Learning og Anders Damsager om Frafaldserfaringer på TH. Langs HF og VUC. Endvidere bestod konferencen af work shops, hvor de deltagende lærere udarbejdede ideer til de aktiviteter, der de næste to skoleår skulle iværksættes på de tre gymnasier. Ideerne er samlet i et idekatalog (jf. bilag). 3.2 Projektår I dette skoleår gik selve projektet i gang. Projektets tiltag var, at der på hvert gymnasium blev iværksat 4 aktiviteter fordelt over året i de udvalgte projektklasser. Endvidere blev der fortsat indsamlet data om frafald bl.a. gennem udmeldelsessamtaler med en studievejleder. Oversigt over de afholdte aktiviteter Kalundborg Gymnasium: 1. Dobbeltlærerordning i udvalgte perioder i engelsk og dansk. Igangsat primo september (jf. milepæl 5). 2. Profilering af studieretningen: Herunder afholdelse af musikøveweekend og ud-af-huset aktiviteter (jf milepæl 6) 3. Lektiecafeordning i studiemiljøtimerne med faglærere. Igangsat medio oktober (jf milepæl 7) 4. Mentorordning for alle elever i klassen. Herunder kursus for de udvalgte mentorer. Igangsat primo september. Kursus med Sten Clod Poulsen den Afsluttet primo juli 2011 (jf milepæl 10) Slagelse Gymnasium: 1. Team- og klassebuilding på skolen og ud af huset. Igangsat medio august (jf milepæl 5) 2. Implementering af cooperative learning og i forbindelse hermed lærere på kursus (jf 2

3 milepæl 6) 3. Lektiecafe/skrive- og læsetempel (jf milepæl 7) 4. Dobbeltlærerordning i udvalgte fag i 2. semester (jf milepæl 10) Næstved Gymnasium: 1. Studieretningsprofilering med musikarrangementer bl.a. med foredrag og workshops ved Palle Mikkelsborg. Igangsat medio september (jf milepæl 5) 2. Implementering af cooperativ learning (jf. milepæl 6) 3. Lektiemoduler med faglærere (jf. milepæl 7) 4. Selvstændighedsundervisning bl.a. med inddragelse af innovative læringsprocesser (jf. milepæl 10) Den 3. marts 2011 blev den årlige konference afholdt for alle 3 skoler denne gang på Kalundborg Gymnasium og HF, hvor bl.a Noemi Katznelson holdt foredrag om unge, identitet og uddannelse. Hun fortalte om unges forskellige opfattelser af uddannelse. Lars Ulriksen var ligeledes en af oplægsholderne. Han kom med bud på, hvilke problemer, de gymnasiefremmede har og hvad man kan gøre ved det i undervisningen. Endelig havde Heino Aggedam konkrete bud på, hvordan man kan skabe variation i undervisningen med stationsundervisning. Som en del af konferencen blev de forskellige tiltag på gymnasierne evalueret såvel internt som eksternt mellem gymnasierne. Resultatet er samlet i et evalueringskatalog (jf. bilag). 3.3 Projektår Projektet gik i dette skoleår ind i sin afsluttende fase. Ligesom det forrige skoleår var projektets tiltag at iværksætte 4 elevaktiviteter for den udvalgte klasse på hver skole samt fortsat at indsamle data om frafald bl.a. gennem udmeldelsessamtaler med klassens studievejleder. Oversigt over de udvalgte elevaktiviteter Kalundborg Gymnasium 1. Studieretningsprofilering, herunder afholdelse af musikweekend, ekskursioner, fokus på teambuilding og klasserumskultur (jf. milepæl 11) 2. Dobbeltlærerordning i udvalgte fag (engelsk og biologi) (jf. milepæl 12) 3. Lektiecafé-ordning med fokus på skrivekompetencer (jf. milepæl 13) 4. Mentorordning for alle elever i klassen (jf. milepæl 15) Slagelse Gymnasium 3

4 1. Dobbeltlærerordning i udvalgte fag (jf. milepæl 11) 2. Læsetempelordning (jf. milepæl 12) 3. Afprøve og implementering af smartboard og smartphones (jf. milepæl 13) 4. Studieretningsprofilering herunder fx ud-af-huset-aktiviteter (jf. milepæl 15) Næstved Gymnasium 1. Dobbeltlærerordning (jf. milepæl 11) 2. Lektiecafé med fokus på skriftligt arbejde med faglærere (jf. milepæl 12) 3. Afholdelse af innovationscamp (jf. milepæl 13) 4. Mentorordning for udvalgte elever (jf. milepæl 15) Som de to foregående år blev der den 19. april 2012 afholdt en årlige konference ligeledes for de implicerede lærere fra de 3 gymnasier. Årets foredrag blev holdt af konsulent og debattør Nanna Muusmann og professor og konsulent, Birgitte Simonsen. Nanna Muusmann fortalte om unges forhold til uddannelse og uddannelsesstedernes forhold til de unge, mens Birgitte Simonen gav sit bud på unges forventninger til uddannelsessystemet og overordnede perspektiver på fastholdelse og frafald. Endvidere bestod konferencen af en work shop, hvor gymnasierne evaluerede de iværksatte elevaktiviteter og udvekslede erfaringer og meninger om frafald og projekttiltagene (jf. bilag). 4. Frafald på de 3 gymnasier I løbet af de 3 projektår er der indsamlet data om eleverne fra de udvalgte klasser på de 3 gymnasier. Dette er sket ved en indledende spørgeskemaundersøgelse om eleverne. Her blev der bl.a. spurgt til elevernes køn, etnicitet, uddannelsesbaggrund i hjemmet, afstand til gymnasiet, fritidsarbejde, tidsforbrug på lektier, forventninger til egen uddannelse og trivsel i klassen. Disse data er bl.a. blevet brugt til at karakterisere eleverne i de udvalgte klasser (jf. bilag). Endvidere er der løbende afholdt udmeldelsessamtaler med de elever, der forlod projektklasserne for at opnå viden om tidspunkt på året, udmeldelsesårsag og hvad eleverne bliver udmeldt til. Disse informationer har bidraget til ny lokal viden om frafald på de 3 gymnasier. 4.1 Usikkerhed Der er som ovenfor beskrevet løbende indsamlet data om de elever, som har forladt projektklasserne. Flere af disse elever har foretaget flere omvalg undervejs, hvilket betyder, at gymnasierne ikke har kunnet følge alle disse elevers videre forløb. Som uddannelsesinstitutioner 4

5 har vi desværre ikke mulighed for at indhente personfølsomme data, og derfor er der er vis usikkerhed i nedenstående statistik over frafald. Det drejer sig om 3 elever, som vi ikke har kunnet indhente informationer om. Disse elever er derfor placerede i kategorier ud fra de informationer, eleverne selv har givet samt gymnasiernes formodning om hvor i uddannelsessystemet, eleverne befinder sig. 4.2 Definition Projektet har arbejdet med følgende definition af frafald: ( ) elever, som afbryder en påbegyndt ungdomsuddannelse, og som ikke inden for 15 måneder er fortsat på samme uddannelse på samme institution eller anden institution, er frafaldet. Definitionen er hentet fra undervisningsministeriets rapport om frafald på de gymnasiale uddannelser fra 2009 (jf. referencer). Til denne definition kan det indvendes, at den måske nok er en smule snæver, idet mange unge har flere omvalg eller fejlvalg, inden de afslutter en ungdomsuddannelse. Andre definitioner arbejder med bredere definition af frafald, men i denne projektsammenhæng er vi nødt til at arbejde med en kortere tidsfaktor pga. projektets tidsbegrænsning. Der skal således skelnes mellem frafald og omvalg. Hvor frafald betegner, at eleven helt falder ud af ungdomsuddannelsessystemet, kendetegnes omvalg ved, at eleven påbegynder en anden ungdomsuddannelse og derved bliver i uddannelsessystemet (jf. frafaldsrapport fra rektorforeningen Veje og omveje i gymnasiet fra 2010). Umiddelbart regnes omvalg i denne projektsammenhæng for uproblematisk, mens frafald er problematisk. Dog kan for mange omvalg have andre konsekvenser f.eks. et øget ressourceforbrug for såvel eleven som organisationen. 4.3 Udgangspunkt Nedenstående data for projektets udgangspunkt stammer fra projektansøgningen. Disse tal bygger ikke på ovenstående definition af frafald, hvilket vi blev bekendt med undervejs i projektet. Med andre ord er vi er i løbet af projektet blevet klogere på definitionen af frafald og hvornår, det drejer sig om reelt frafald og ikke blot, at elever forlader en påbegyndt klasse. Nedenstående data har dermed ikke gennemgået samme behandling og kategorisering, som de efterfølgende data genereret i løbet af dette projektforløb. Det løst definerede frafald, som er angivet i projektansøgningen for årgang 2008 (gennemsnitstal 5

6 for stx og hf) ser således ud: Næstved Gymnasium og HF Slagelse Gymnasium og HF Kalundborg Gymnasium og HF Frafald 24,75% Frafald 37,4% 23,5 % Meget tyder på, at ovenstående tal er den samlede sum af elever, der har forladt klasserne frem for den mere snævre definition, som er beskrevet ovenfor. Det er desværre ikke muligt fremskaffe de reelle data baseret på projektets definition af frafald, som burde ligge til grund for udgangspunktet. Dette besværliggør uheldigvis en præcis sammenligning af frafaldstallene før og efter projektstart. Vi har måttet konstatere, at der desværre er en manglende konsensus i opgørelsen frafald samt definitionen af frafald ikke blot på vores 3 gymnasier men også generelt, hvilket generelt gør det svært at sammenligne. 4.4 Frafald i de 3 projektklasser I løbet af de forgangne 3 år har 24 af de i alt 90 elever fra de 3 projektklasser af forskellige årsager forladt klasserne. Der er dog langt fra tale om frafald i alle tilfældene. Grundene til, at eleverne forsvinder fra klassen, kan opdeles i 4 kategorier: 1. Studieretningsskift 2. Udmeldelse til en anden ungdomsuddannelse 3. Overflytning til et andet gymnasium 4. Frafald 6

7 Nedenstående figur viser en oversigt den procentuelle fordeling i de 4 kategorier.!"#$%&'()%*+,#()-&*,()./)#,#"#$0)!"# $"# ()*+#,-./01) # %%"# 678#9):;:7/# '&"# &"# <*/#=+/1+#.+2/>?3.//:++1731# 2C?+:30.?# ()8#671A1-#0#47:331+# Studieretningsskift 4% af de elever, som har forladt klasserne, foretager et studieretningsskift dvs. de bliver i uddannelsessystemet, men skifter blot studieretning. Der er i dette tilfælde tale om omvalg og ikke frafald. Tidspunktet for studieretningsskiftet sker entydigt i januar i 1.g. Årsagerne er som oftest fejlvalg af studieretning, men i enkelte tilfælde er der også tale om forhøjet fravær eller mistrivsel i klassen Udmeldelse til anden ungdomsuddannelse I alt er 11 % af eleverne blevet udmeldt til en anden ungdomsuddannelse. I langt de fleste tilfælde udmeldes eleverne til HF. Tidspunktet er typisk umiddelbart før jul i 1.g og i slutningen af 1.g. Igen er der tale om omvalg og ikke frafald, da eleverne forbliver i uddannelsessystemet. Årsagerne er typisk fejlvalg, men skyldes også mistrivsel i klassen, forhøjet fravær og personlige problemer Overflytning til andet gymnasium 3 % af elverne forlader klassen, idet de overflyttes til et andet gymnasium. Dette sker på alle tidspunkter af året og skyldes oftest, at familien flytter, forhøjet fravær eller mistrivsel i klassen. 7

8 Ligeledes drejer det sig her om omvalg og ikke frafald, eftersom eleverne forbliver i uddannelsessystemet Frafald 9 % af eleverne betegnes her som frafaldne. Tidspunkterne for frafaldet er ikke entydige, men dog er der en tendens til følgende. I 1.g melder disse elever sig ud i omkring juletid og i slutningen af 1.g. I 2.g er udmeldelsestidspunktet i starten af 2.g. I 3.g melder eleverne sig ud omkring juletid og i slutningen af 3.g. Årsagen er oftest mistrivsel i klassen, stort fravær og personlige problemer. Vi har dog en forventning om, at flere af de elever, som her er havnet i frafaldskategorien, senere afslutter en ungdomsuddannelse. Dette formodes ud fra de informationer, eleverne har givet i udmeldelsessamtalerne samt at flere elever har forladt klasserne i år og således kan nå at påbegynde en ny ungdomsuddannelse indenfor de næste 15 måneder, hvorved de reelt ikke er frafaldne i forhold til vores definition. Projektet afsluttes imidlertid med udgangen af juni 2012, og derfor vil disse elever måske lidt uretfærdigt i denne sammenhæng havne i frafaldskategorien. Det har endvidere vist sig, at køn og etnicitet lader ikke til at have bemærkelsesværdig indflydelse på frafaldet. 50% af de frafaldne elever er drenge dvs. at et lige antal drenge og piger falder fra. Dette er dog en lille overrepræsentation af drenge i frafaldet, når man sammenligner med den generelle fordeling på 56% piger og 43% drenge blandt de 90 elever. Ligeledes er det kun 13 % af de frafaldne elever, som er af anden etnisk herkomst, hvilket svarer fint til den generelle fordeling på 14% ud af de 90 elever (jf. spørgeskemaundersøgelsen). Vi har i løbet af projektperioden observeret, at langt de fleste elever forlader klasserne i løbet af 1.g. Faktisk skete det for 71 % af de i alt 24 elever, som forlod klasserne, at de meldte sig ud i løbet af 1.g I den forbindelse er det vigtigt at pointere, at der i dette projekt ikke blev igangsat egentlige tiltag det første år. Det første projektår bestod primært af en planlægning af det forsatte forløb samt design af elevaktiviteterne. Vi havde brug for dette forprojekt for at planlægge forløbet, men samtidig forestiller vi os, at det en anden gang vil være en god ide, at tiltagene iværksættes meget tidligere, gerne allerede straks efter projektstart eller i dette tilfælde umiddelbart efter gymnasiestart for at forebygge og forhindre frafald så tidligt som muligt. Dette projekt havde et succeskriterium på at nedbringe frafaldet i de 3 udvalgte studieretningsklasser med 10%. Men da det har vist sig, at de tal, projektet har haft som 8

9 udgangspunkt ikke har været underlagt den samme definition og kategorisering, som vi undervejs i projektet har udarbejdet, kan disse tal desværre ikke sammenlignes. Til gengæld kan tallene, som er udarbejdet i denne rapport, sammenlignes med landsgennemsnittet for frafald, som ligger på 6% (jf. rapporten Veje og omveje i gymnasiet ), idet den bygger på samme definition som dette projekt. Det betyder, at de 3 klasser i dette projekt har haft en højere frafaldsprocent end landsgennemsnittet (9% ifht. 6%), men i dette projekt har vi arbejdet med klasser, hvor frafaldet traditionelt ligger højt, og dermed er det ikke uventet at frafaldsprocenten her ligger højere end landsgennemsnittet. En forskel på 3% er dog ikke voldsomt stor og kan således, lidt optimistisk, tolkes som en ikke signifikant forskel. Et andet formål med projektet var at indsamle data om frafald, således at gymnasierne kunne opnå ny organisatorisk viden om frafald. De indsamlede data om frafald fra dette projekt har i høj grad bidraget med ny lokal viden på alle 3 gymnasier. 5. Projektets videreførelse og fremadrettede tiltag Gymnasierne har qua dette projekt opnået brugbare informationer om årsager til og tidspunkter for frafald. Gymnasierne vil kunne udnytte disse data til at forebygge unødigt frafald fremover. Dette projekt har ikke som sådan arbejdet med sammenhængen mellem fravær og frafald. Vi kan dog se en tendens til, at de elever, som har forladt klasserne ofte angiver forhøjet eller tilmed stort fravær som en af udmeldelsesårsagerne. Især i kategorien om frafald angives stort fravær ofte som årsag. Ud fra elevernes udsagn kunne det altså tyde på, at et stort fravær hænger sammen med frafald. Det understreges ligeledes af flere andre studier om frafald, at fravær og frafald ofte hænger uløseligt sammen, og at et stort fravær ofte kan være en markør af et forestående frafald. For eksempel skrives det i en opsamlende rapport fra videnscenter om fastholdelse og frafald, VOFF, 10 gode råd om fastholdelse (jf. reference), at et forhøjet fravær kan være indikator på mange andre problemer, som ikke nødvendigvis er skolerelaterede. Det fører i mange tilfælde til, at eleverne ender med at falde fra, da de kan ende med at blive så uengageret i skolen, at de til sidst stopper. Projektet har endvidere bud på, hvilke fremtidige tiltag, gymnasierne kunne iværksætte uden at tilføje omfattende ekstraressourcer. Forslagene er udarbejdede af de implicerede lærere i projektet under konferencen den 19. april

10 1. Dobbeltlærerordning Periodevis sammenlæsning af klasser Brug af ældre elever, f.eks. 3g ere til hjælp af yngre elever Udføre mere niveaudifferentiering i den almindelige undervisning 2. Studieretningsprofilering Aktivitetsdage a la Gerlev med fokus på det sociale og trivsel Ældre elever arrangerer aktiviteter for yngre elever inden for studieretningen Bruge eksterne tilbud fx besøg af universitetsstuderende Udnytte at det er musikklasser. Giv dem fælles opgaver fx på morgensamling hver 3. Uge Musikopgaver ud-af-huset Traditioner Musikøveweekend Udbygge 1g-introdagene på skolen og opfølge senere Billige telt-/vandreture Faste arbejdsgruppe men frie pladser Arbejde med web. 2 Klare teamstrategier Smart board-variation 3. Lektiecaféordning Tid til lektieværksted hver uge så der er kontinuitet Fokus på støtte til almindelig hjemmeforberedelse fx hvordan læser jeg en tekst. Skal starte tidligt. Sørge for klare skel mellem læsetempel og læsefængsel 4. Innovationscamp I mindre målestok kan elever og teamlærere eller de enkelte faglærere udvikle spændende måder at gribe fag an på. Dette forpligter både lærere og elever til aktiv deltagelse 5. Mentorordning Mentorer skal være en fast del af alle aktiviteter Større samarbejde med teamet 6. Konklusion Næstved, Slagelse og Kalundborg Gymnasium har de sidste 3 år samarbejdet i et projektforløb med det formål at mindske frafaldet i 3 udvalgte klasser på studieretninger med særligt stort frafald. Projektets tiltag har primært været at iværksatte specialdesignede elevaktiviteter, som skulle forebygge frafald. Disse tiltag blev imidlertid først sat i gang i det andet projektår, hvor vi desværre 10

11 havde oplevet, at flere elever allerede havde forladt klasserne. En vigtig erkendelse og erfaring er således, at sådanne tiltag skal sættes i værk så hurtigt som muligt og gerne allerede efter gymnasiestart, hvis man vil forhindre eller forebygge frafald. Ligeledes tyder elevernes udsagn på, at et stort fravær ofte hænger sammen med øget risiko for frafald, hvorved et forsat fremtidigt fokus på fraværsproblematikken skønnes at være nyttig. I løbet af hele projektforløbet er der blevet indsamlet data om de elever, der forlod projektklasserne. Det har bidraget med ny lokal viden til de 3 gymnasier. Vi ved nu mere om tidspunkter for og årsager til frafald samt destinationer for de elever, som forlader klasserne. Eleverne foretager en række omvalg i løbet af deres uddannelse, uden at disse altid er eller fører til frafald. Vi fandt endvidere, at køn og etnicitet ikke spiller en væsentlig rolle i frafaldet, om end der er en lille overrepræsentation af drenge i frafaldet. Sammenfattende for projektet har vi observeret en positiv organisatorisk holdningsændring til frafald, især qua de årlige konferencer, hvor frafaldsproblematikken er blevet belyst fra mange forskellige vinkler lige fra konkrete pædagogiske til overordnede organisatoriske. Samtidig har det givet et fælles erfaringsgrundlag for de 3 gymnasier, at vi netop var 3 gymnasier, der kunne bekræfte de tendenser, vi observerede i løbet af projektperioden. Der har været stor genkendelighed til frafaldsproblematikken mellem gymnasierne, hvilket har givet en øget faglighed i den pædagogiske praksis på de 3 gymnasier. 7. Referencer Rapport om frafald på de gymnasiale uddannelser, 2009 : uddannelser_del_3.ashx Rapport Veje og omveje i gymnasiet, 2010 : 10 gode råd til fastholdelse : VOFF_10_gode_raad_A5_2011.pdf 11

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Statistik for skoleåret 2012-13

Statistik for skoleåret 2012-13 Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland Statistik for skoleåret 2012-13 Indholdsfortegnelse Skoleåret 2012/13 statistik kort fortalt... 2 Sammenholdt med de sidste tre års statistik...

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

Resultatlønsaftale 2010-11

Resultatlønsaftale 2010-11 Resultatlønsaftale 2010-11 Obligatoriske indsatsområder 1) Fælles skoleprojekt mere fleksibel anvendelse af kompetencerne på skolen. Det store generationsskifte i personalegruppen samt flere store udefra

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx Opfølgningsplan Baggrund: Uddannelse spiller en helt central rolle i den politiske debat om indretningen af fremtidens velfærdssamfund. Der er i disse år et meget stort fokus på uddannelsessystemet og

Læs mere

Uddannelsesvejledning

Uddannelsesvejledning Baggrund: De demografiske problemer Danmark i øjeblikket er på vej imod, med en voldsom stigning i antallet af ældre ikke erhvervsaktive i forhold til de erhvervsaktive aldersgrupper, fører i disse år

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit på stx 2015 Baggrund: Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF har efter drøftelser med to af Undervisningsministeriets læringskonsulenter gennemført

Læs mere

Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole

Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole Tiltag i 2013-14 Det sociale miljø Resonans For at få det største udbytte af undervisning er det vigtigt, at man trives. Det er vigtigt for læring,

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland

Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland Ungdomsuddannelsernes Psykoliske Center Nordvestsjælland Statistik for skoleåret 2008-2009 Indholdsfortegnelse Skoleårets statistik kort fortalt 3 Henvisninger 4 Samlede antal henvisninger 4 Fordeling

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Johan Christian Damsgaard (JC) Teamleder for klassen Dansk og musik 1z i dansk 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle har

Læs mere

Baggrund og formål for projektet

Baggrund og formål for projektet Baggrund og formål for projektet Løfteevnen på Høje-Taastrup Gymnasium er generelt god, men skolen har nogle udfordringer i forhold til løfteevnen i eksamenskaraktererne i de udtrukne skriftlige fag. Udfordringerne

Læs mere

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium Rusmiddelkultur blandt unge Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium 2008 Undersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen forløb i efteråret 2008 og foregik ved at spørgeskemaerne blev sendt med

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU)

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2010 2011 Nøgleområde 1/10 11: Strategi proces Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Nøgleområde 3/10 11: Klasseteam

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Gribskov Gymnasium 1-3i 2012-14 Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Studieretninger i fokus Musik-engelsk

Læs mere

Uddrag af antropologiske frafaldsog fastholdelsesundersøgelser

Uddrag af antropologiske frafaldsog fastholdelsesundersøgelser Uddrag af antropologiske frafaldsog fastholdelsesundersøgelser Set fra elever og studerendes perspektiv Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium februar 2014 2 Uddrag af antropologiske frafalds- og

Læs mere

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC.

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Nordvestsjællands HF og VUC er i den samme situation som en række andre uddannelsesinstitutioner, nemlig at tilmeldingstallene ser

Læs mere

Årsrapport for Viby Gymnasium

Årsrapport for Viby Gymnasium Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2013 2014 Som en del af skolens kvalitetspolitik skal ledelsen efter hvert skoleår give bestyrelsen en kort status over, hvordan skolen i det forgangne skoleår har

Læs mere

Anvendelse af antropologiske metode og analyse til undersøgelse af frafald og fastholdelse

Anvendelse af antropologiske metode og analyse til undersøgelse af frafald og fastholdelse Anvendelse af antropologiske metode og analyse til undersøgelse af frafald og fastholdelse Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium marts 2015 2 Introduktion til antropologisk frafalds- og fastholdelsesundersøgelser

Læs mere

Resultatløn 2012/2013 en afrapportering i forhold til resultatmålene

Resultatløn 2012/2013 en afrapportering i forhold til resultatmålene Resultatløn 2012/2013 en afrapportering i forhold til resultatmålene Basisrammen: 2: Studieparathed. a) Antal elever, der gennemfører adgangsgivende eksamen inden for normal tid. Mål: minimum samme niveau

Læs mere

Oplæg om lektier. Data og overvejelser

Oplæg om lektier. Data og overvejelser Oplæg om lektier Data og overvejelser Definition af lektier Lektier er en hvilken som helst form for arbejde i forbindelse med skolen, som er placere udenfor skoletiden og for hvilket den lærende har det

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11 EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN 11.03.2015 2 FORSKELLIGE FORMER FOR EVALUERINGER Intern evaluering Skolerne gennemfører evaluering skolens projekt (fx af elevernes udbytte el. lign).

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Hvordan fastholder vi flere unge på de gymnasiale uddannelser i Region Nordjylland?

Hvordan fastholder vi flere unge på de gymnasiale uddannelser i Region Nordjylland? Hvordan fastholder vi flere unge på de gymnasiale uddannelser i Region Nordjylland? Inspirationskatalog for arbejdet med fastholdelsesindsatsen Torben Pilegaard Jensen Helle Bendix Kleif Peter Ejbye-Ernst

Læs mere

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakten er udarbejdet efter Retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF. 1. Indledning. Projektnavn: Klasserumskultur og klasseledelse. Projektnr: 129602. Projektansvarlig: Mette Abildgaard

Vordingborg Gymnasium & HF. 1. Indledning. Projektnavn: Klasserumskultur og klasseledelse. Projektnr: 129602. Projektansvarlig: Mette Abildgaard Vordingborg Gymnasium & HF Projektnavn: Klasserumskultur og klasseledelse Projektnr: 129602 Projektansvarlig: Mette Abildgaard 1. Indledning Vordingborg Gymnasium er et provinsgymnasium og har et meget

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

Indsats mod fravær og frafald

Indsats mod fravær og frafald Indsats mod fravær og frafald A: Baggrunden: 1. Påskeforliget 2009, hvor forligskredsen bag Gymnasiereformen fulgte op på Rambøll rapporten om fravær og samtidig bebudede en skærpet indsats mod (stigende)

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013 Bestyrelsesmøde den 4. december 2012 Dagsordenens pkt. 4, bilag 3 27. september 2012 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2012 2013 1. Formål med og gyldighedsperiode for

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Jeg lærer mere, hvis der er en god stemning i klassen Ni ud af ti elever i folkeskolens udskoling er enige i, at de lærer mere, hvis

Læs mere

Udgangspunktet er Søren Harnows model over samarbejdsformer:

Udgangspunktet er Søren Harnows model over samarbejdsformer: Resultatlønskontrakt for rektor ved Varde Gymnasium gældende for skoleåret 2014-15 1. Formål med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål:

Læs mere

Derfor vil vi undersøge:

Derfor vil vi undersøge: Ansøgning fra Ungdomsskoleforeningen (USF) 1. Titel: Hvad er titlen på projektet/ opgaven? 2. Ansøger: Hvem er ansøger, herunder tovholder/ansvarlig, samt eventuelle samarbejdspartnere? 3. Formål og problemformulering:

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

Guide til evalueringsdesign med forsøgs og kontrolklasser til evalueringer af uddannelseseksperimenter eller andet forsøgs- og udviklingsarbejde

Guide til evalueringsdesign med forsøgs og kontrolklasser til evalueringer af uddannelseseksperimenter eller andet forsøgs- og udviklingsarbejde Guide til evalueringsdesign med forsøgs og kontrolklasser til evalueringer af uddannelseseksperimenter eller andet forsøgs- og udviklingsarbejde Trinmodel målrettet involverede undervisere og eksperimentansvarlige

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Konferencen Mentorer og uddannelse, 29. august 2007 Peter Rosendal Frederiksen 1 LXP Consulting Peter Rosendal Frederiksen Cand.mag. i

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015 Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres særligt i rektors

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

Roskilde Ny Nordisk Skole

Roskilde Ny Nordisk Skole Roskilde Ny Nordisk Skole Lynghøjskolens overbygning ansøger Ny Nordisk Skole sammen med privatskolen Skt. Josefs Skoles overbygning og Himmelev Gymnasium. Lynghøjskolen Lynghøjskolen ligger i landsbyen

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Resultatvurdering af. Kvalitetsplan 2010. Høng Gymnasium og HF

Resultatvurdering af. Kvalitetsplan 2010. Høng Gymnasium og HF Resultatvurdering af Kvalitetsplan 2010 Høng Gymnasium og HF Efterår 2011 Resultatvurdering af kvalitetsplan fra 2010 Skolens ledelse har nedsat et kvalitetsudvalg, som blandt andet har fået til opgave

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Samlet evalueringsrapport

Samlet evalueringsrapport Den 12.12.2013 Samlet evalueringsrapport I relation til nøgleområder 2010-2013 Nøgleområderne er udpeget for en treårig periode. Hvert år udpeges områder med særlig høj prioritet, og disse beskrives i

Læs mere

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Bemærk, at I kan ansøge, selvom I endnu ikke har fundet jeres netværkspartnere. 1. Grundoplysninger om ansøger A. Ansøger: Kategori (afkrydsning sæt kryds

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Manual for team og klasseforum

Manual for team og klasseforum Manual for team og klasseforum Målsætning, sammensætning, opgaver og kvalitet Roskilde Katedralskole 1. Målsætning for samarbejdet i team og klasseforum Overordnet mål: Vi vil sikre vores elever den bedst

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Hvidovre Gymnasium & HF

Hvidovre Gymnasium & HF Hvidovre Gymnasium & HF Hvad har vi gjort? Afholdt tre forløb for i alt 26 elever og kursister 1 for stx-elever (2.g) 1 for HF-kursister (2. HF) 1 blandet hold med deltagere fra 1.g og 2. g og 1. HF Hvert

Læs mere

Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015

Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015 Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015 Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (uddrag)

Læs mere

VEJE TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER VIL SKABE BEDRE BROBYGNING OG VEJLEDNING

VEJE TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER VIL SKABE BEDRE BROBYGNING OG VEJLEDNING VEJE TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER VIL SKABE BEDRE BROBYGNING OG VEJLEDNING Veje til videregående uddannelser tager udgangspunkt i den del af DUR-programmet, der beskæftiger sig med de senere etaper i drengenes

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Page 1 of 11 Brøndby Gymnasium 2011/12 Bruger: KN Forside Hovedmenu Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Excel Oversigt Excel Alle Svar Excel Matrix

Læs mere

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 Skoleprofil Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 1. Et godt studie- og arbejdsmiljø Det primære formål er at give eleverne en god uddannelse. En væsentlig forudsætning herfor er et godt studie-

Læs mere

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Elever og lærere er enige: Tusindvis af unge optages på erhvervsuddannelserne med meget lille udsigt til at kunne gennemføre. Synspunktet understøttes

Læs mere

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning.

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning. Dansk Byggeri og 3F Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg Kvantitativ belysning April 2013 Seniorkonsulent Kim Madsen Side 1 Analyse af unge med uddannelsesaftale,

Læs mere

mellem den 1. og den 5. i hver måned

mellem den 1. og den 5. i hver måned Til hver klasse på skolen er knyttet et lærerteam i 1g og 2g to lærere og i 3g én lærer. Teamets overordnede ansvar er at kvalificere, koordinere og udvikle den undervisning, som foregår i klassen. Teamets

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC

Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC Grundlag Det formelle, lovmæssige grundlag for skolens kvalitetssikringssystem findes her: 1) Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de

Læs mere

Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014

Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014 1 Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014 1. Destination 2016: Arbejdet med og implementering af skolens strategiske fokusområder frem mod 2016 1.1. Professionalisering af organisationen

Læs mere

Forår. Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2014-15 Inklusiv Handleplaner

Forår. Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2014-15 Inklusiv Handleplaner Forår 15 Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2014-15 Inklusiv Handleplaner Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2014 2015 Som en del af skolens kvalitetspolitik skal ledelsen efter hvert skoleår

Læs mere

Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu.

Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu. Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu.dk Børne- og Ungeafdelingen PsykiatriFondens Børne- og Ungeafdeling

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrige team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 2 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

Internationalisering og sprog

Internationalisering og sprog Internationalisering og sprog En international studieretning - hvor sprogfagene indgår i samspil med andre fag og en international virksomhed hvor casepædagogik anvendes som didaktisk værktøj Program Hvad

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at varetage to opgaver: at arbejde for at igangsætte

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen Temadag for studivejledere på VUC er, professionshøjskoler, erhvervsakademier og Studievalg. Temadag for faglærere fra VUC er, professionshøj skoeler og erhvervsakade mier. Etablering af netværk mellem

Læs mere

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni)

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni) Historien Regionalt FOU-projekt omkring samarbejde med produktionsskoler ( SOSU, HS,TS,SPH - Harzen-gruppen 2008) Lokalt FOU-projekt omkring grundforløbspakke- ProErhverv (SOSU, HS, TS, SPH, UU, VUC) Silkeborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014

17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014 17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014 Folkeskolens udskoling v/ Skoleleder Lene Hasling Peder Syv Skolen PEDER SYV SKOLEN UDSKOLINGENS ORGANISERING Hvad er meningen? Lars Goldschmidt, DI Vi lever af at skabe

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725 Resultater Spørgeskema 46725 Antal observationer i forespørgslen: Antal observationer i dette spørgeskema: Procent af i det samlede resultat: 6939 6939 100.00% page 1 / 94 page 2 / 94 Nøgletal for 0001

Læs mere

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Før skolestart Aktivitet: Der afholdes møde med kommende elever og deres forældre. Formål: At introducere programmet for 1.

Læs mere

a) Borger- og medarbejdernære hverdagsteknologier b) Stedfortræderteknologier c) Synkrone online læringsmiljøer

a) Borger- og medarbejdernære hverdagsteknologier b) Stedfortræderteknologier c) Synkrone online læringsmiljøer LUG: Læring Uden Grænser - nye koblinger mellem velfærdsuddannelser, virksomheder, borgere og myndigheder i Region Sjælland (LUG-projektet i daglig tale) Generelt om projektet: Projektet er et partnerskab

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere