Dansk Økonomi Efterår 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Økonomi Efterår 2014"

Transkript

1 Dansk Økonomi Efterår 2014 Danish Economy Autumn 2014 English Summary Konjunkturvurdering Dagpengesystemet Formandskabet

2 Dansk Økonomi, efterår 2014 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger ikke Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls-Schultz Distribution Herstedvang Albertslund Tlf.: Fax: Hjemmeside: Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: De Økonomiske Råds Sekretariat Amaliegade København K Tlf.: Hjemmeside: Tryk: Rosendahls-Schultz Grafisk Pris: 175 kr. inkl. moms Oplag: ISBN: ISSN: Publikationen kan elektronisk hentes på De Økonomiske Råds hjemmeside:

3 INDHOLD Resume 1 Kapitel I Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik 17 I.1 Indledning 17 I.2 Dansk økonomi 23 I.3 Udviklingen i arbejdsstyrken 48 I.4 Finansielle forhold 73 I.5 International økonomi 95 I.6 Offentlige finanser 108 I.7 Aspekter af budgetloven 134 I.8 Aktuel økonomisk politik 149 Kapitel II Dagpengesystemet 159 II.1 Indledning 159 II.2 Principper for ledighedsforsikring 161 II.3 Dagpengesystemet 167 II.4 Dagpengereformen 192 II.5 En ændret dagpengeprofil 212 II.6 Et lempeligere beskæftigelseskrav 235 II.7 Et konjunkturafhængigt dagpengesystem 249 II.8 Sammenfatning og anbefalinger 261 Litteraturliste 273 Skriftlige indlæg fra Det Økonomiske Råds medlemmer 277 English Summary 327

4 RESUME Efterårsrapporten fra Det Økonomiske Råds formandskab indeholder i denne omgang to kapitler: Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik Dagpengesystemet Rapporten er udarbejdet af De Økonomiske Råds formandskab til mødet i Det Økonomiske Råd den 7. oktober 2014, hvor rapporten blev diskuteret. Vurderinger og anbefalinger i rapporten er alene formandskabets. I slutningen af rapporten er rådsmedlemmernes skriftlige kommentarer til det oprindelige diskussionsoplæg optrykt. I forhold til diskussionsoplægget er der kun foretaget korrekturrettelser og andre mindre justeringer af teksten. Konjunkturvurdering Markant nedjustering af vækstudsigterne for men ikke nedjustering af vækst i privat produktion Derfor udsigt til vækst over det strukturelle niveau allerede fra 2015 Væksten har stort set været fraværende i dansk økonomi de seneste tre til fire år. I foråret var der flere tegn, som tydede på, at væksten var ved at få fodfæste, men en svag udvikling i andet kvartal kombineret med usikkerhed omkring den internationale situation har ført til en markant nedjustering af vækstbilledet for Forventningen til BNP-væksten i år er på den baggrund nedjusteret fra knap 1½ pct. i foråret til ½ pct. nu. Konjunktursituationen er dog ikke forværret i det omfang, som nedjusteringen af BNP-væksten umiddelbart giver indtryk af. Ses på værditilvæksten i de private byerhverv, der står for langt størstedelen af den private beskæftigelse, har udviklingen i første halvår været mere positiv, og nedjusteringen af den forventede vækstrate er her ubetydelig. Den afdæmpede vækst i BNP forudsættes at være relativt kortvarig. I 2015 ventes en vækst i omegnen af 1½ pct., og i 2016 skønnes væksten at øges til godt 2½ pct. Fremgangen ventes især at blive trukket af fremgang i det private forbrug og investeringer, der har ligget på et meget lavt niveau i Resumeet er færdigredigeret den 22. september. 1

5 Resume. Dansk Økonomi, efterår 2014 adskillige år. I de følgende år ventes væksten at forblive over den strukturelle vækstrate. Aktuelt vurderes produktionen at ligge omkring 4½ pct. under det normale niveau, og den forskel vurderes gradvist at blive lukket frem imod Prognosens hovedtal fremgår af tabel I.1 og tabel I.2 i kapitel I. Fremgang i beskæftigelsen Forventet underskud over 3 pct.- grænsen i 2015, men strukturel saldo på den rigtige side af ½ pct.-grænsen Fremgangen i efterspørgsel og produktion ventes at kunne bidrage til en fortsat stigning i beskæftigelsen. Alene den forventede normalisering af konjunktursituationen anslås at øge beskæftigelsen med omkring personer frem mod Erfaringen viser, at såvel beskæftigelse som arbejdsstyrke er følsom overfor konjunktursituationen, og en væsentlig del af beskæftigelsesfremgangen ventes derfor at komme som følge af en konjunkturbetinget stigning i arbejdsstyrken. Den præcise størrelsesorden af den konjunkturbetingede stigning i beskæftigelse er forbundet med betydelig usikkerhed. Usikkerheden knytter sig i høj grad til fastlæggelsen af de strukturelle niveauer for arbejdsstyrken, jf. blandt andet afsnit I.3. Den svage konjunktursituation bidrager til, at der er udsigt til et offentligt underskud på godt 3½ pct. af BNP i I de efterfølgende år skønnes en gradvis forbedring af saldoen, mens der for 2016 ventes et underskud på ca. 2¾ pct. af BNP, hvilket fortsat er tæt på EU s underskudsgrænse. Det store underskud på de offentlige finanser kan primært tilskrives den dårlige konjunktursituation. Den strukturelle saldo, hvor den faktiske saldo søges korrigeret for konjunkturpåvirkningen og andre midlertidige faktorer, vurderes i 2015 at udvise et underskud på lidt under ½ pct. af BNP, og frem mod 2020 er der udsigt til en forbedring af såvel den faktiske som den strukturelle saldo. Finanspolitisk vagthund Formandskabet skal qua sin rolle som finanspolitisk vagthund vurdere målopfyldelse for en række af de finanspolitiske målsætninger, herunder overholdelsen af budgetloven samt fastlæggelse og overholdelse af udgiftslofter. 2

6 Resume Væsentligste opmærksomhedspunkt er den faktiske saldo i 2015 og 2016 Regeringens fortolkning af budgetloven bør gøres klar Hovedkonklusionen er, at de væsentligste opmærksomhedspunkter vedrører udviklingen i den faktiske saldo i 2015 og i mindre grad 2016 samt niveauet for den strukturelle saldo i Herudover bemærkes det, at det vurderes, at der ikke er plads til at udnytte de vedtagne udgiftslofter for fuldt ud. Sammenfatningen af disse vurderinger fremgår af tabel A. Budgetloven og udgiftslofterne har virkning fra Der bliver derfor løbende offentliggjort materiale om justeringer af udgiftslofter og fortolkningen af budgetloven mv. Ansvaret for offentliggørelser mv. ligger i Finansministeriet. På en række områder kunne regeringens fortolkning af loven blive mere klar. Det gælder blandt andet i forhold til retningslinjerne for at gennemføre tiltag med effekt på den strukturelle saldo, efter finanslovforslaget er fremlagt. Samtidig bør håndteringen af skatteudgifter i forhold til justeringer af udgiftslofter blive mere klar, jf. diskussionen i afsnit I.7. Finanspolitiske vurderinger og anbefalinger Betydelig overskridelse af 3 pct.-grænsen forventes i 2015 Mest sandsynligt at Danmark ikke får en ny EUhenstilling På baggrund af nærværende vurdering er der som nævnt udsigt til et underskud på mere end 3½ pct. af BNP i En sådan overskridelse af underskudsgrænsen i Stabilitetsog Vækstpagten på 3 pct. af BNP er betydelig, men den vurderes ikke at være varig, da underskuddet i 2016 forventes at ligge under (men tæt på) 3 pct. af BNP. Den forventede udvikling på mellemlang sigt understøtter vurderingen af, at overskridelsen er midlertidig. Idet det lægges til grund, at EU-Kommissionen vil have lignende forventninger, vurderes det at være mest sandsynligt, at Danmark ikke på ny vil blive underlagt proceduren for uforholdsmæssigt store underskud, og at Danmark derfor ikke vil få en henstilling. En henstilling kan indeholde konkrete anvisninger om finanspolitiske stramninger og om, hvornår underskuddet skal være bragt varigt under 3 pct. af BNP. Muligheden for en henstilling kan dog ikke udelukkes. Sker det alligevel, bør Danmark følge henstillingen. 3

7 Resume. Dansk Økonomi, efterår 2014 Tabel A Vurdering af finanspolitikske målsætninger Målsætning Holdbarhed Vurdering Finanspolitikken er grundlæggende holdbar, jf. Dansk Økonomi, forår 2014 Mellemfristet udvikling i offentlig saldo Strukturel saldo Underskud på 0,4 pct. af BNP i og på 0,5 pct. af BNP i 2016 Underskud mindre end 0,4 pct. af BNP i Faktisk saldo -3,6 pct. af BNP i ,7 pct. af BNP i 2016 Fra 2017 til 2020 gradvis forbedring til et overskud på 0,3 pct. i 2020 Udgiftslofter afstemt med finanspolitiske målsætninger Ikke plads til at udnytte lofterne i indenfor grænsen for den strukturelle saldo Lofterne for 2018 fastsat i overensstemmelse med målsætningerne for de offentlige finanser Udgiftslofter overholdt i planlægningsfasen Udgiftslofter overholdt i regnskabet Økonomiaftaler med regioner og kommuner samt finanslovforslag for 2015 ligger indenfor regeringens forslag til udgiftslofter Vurderes, når regnskabet for 2014 foreligger Anm.: Overholdelsen af de finanspolitiske målsætninger vurderes ud fra farvekoderne: Rød: Formel grænse eller målsætning vurderes ikke at blive overholdt. Gul: Formel grænse eller målsætning vurderes tæt på ikke at blive overholdt, og der er risiko for manglende overholdelse. Grøn: Formel grænse eller målsætning vurderes at blive overholdt. 4

8 Resume Behov for finanspolitisk stramning i 2015 Planlagt stramning på 0,3 pct. af BNP netop tilstrækkelig Stramning udover det planlagte kan blive relevant i 2016 Selv om det vurderes mest sandsynligt, at Danmark ikke vil blive sendt i procedure, taler det forventede store underskud på den faktiske saldo i 2015 og de forventede strukturelle underskud tæt på budgetlovens ½ pct.-grænse i perioden for, at der er behov for at gennemføre finanspolitiske opstramninger. Regeringens finanslovforslag indebærer (målt ved de direkte provenuer i finanseffektberegningen) en stramning i forhold til en neutral finanspolitik på 0,3 pct. af BNP i Denne stramning er lagt til grund for nærværende prognose, herunder for den beskrevne forventning til udviklingen i de offentlige saldi. Det præcise stramningsbehov må fastlægges på basis af en afvejning mellem hensynene til konjunktursituationen på den ene side og udviklingen i de offentlige finanser på den anden. Det vurderes, at den planlagte stramning på 0,3 pct. af BNP er forsvarlig, men den må samtidig betragtes som en mindstegrænse for en anbefalelsesværdig opstramning i Finanspolitikken for 2016 skal først fastlægges i 2015 og skal naturligvis indrettes efter udviklingen i konjunkturer og offentlige finanser frem til da. Der kan imidlertid være grund til allerede nu at pege på, at der kan blive behov for en stramning i 2016, som er større end den stramning på 0,1 pct. af BNP, der ligger til grund for nærværende fremskrivning. For det første forventes i prognosen en ganske betydelig lukning af output gap på mere end 1 pct. af BNP fra 2015 til Dette kan i sig selv begrunde en mærkbar neddrosling af den finanspolitiske stimulans. For det andet forventes der i 2016 et strukturelt underskud på ½ pct. af BNP, hvilket er helt på kanten af budgetlovens grænse. Tilsynsdiamant og lånegrænser for boliglån Tilsynsdiamant for realkreditinstitutioner Finanstilsynet fremlagde i september et forslag til en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter. Forslaget består af en række pejlemærker, som vedrører institutternes udlånsportefølje og kapitalforhold, og som afspejler deres risici. Tilsynsdiamanten er, ligesom refinansieringsloven, der blev vedtaget i foråret, et fornuftigt tiltag, der styrker den finansielle stabilitet. Tiltagene ændrer imidlertid ikke ved, at der fortsat vil være mange husstande med variabelt forrentede lån, som er meget udsat ved en stor rentestigning. 5

9 Resume. Dansk Økonomi, efterår 2014 Boliglån med variabel rente giver risiko for makroøkonomisk ustabilitet Tilsynsdiamant regulerer på institutniveau Hensigtsmæssigt med regulering på husholdningsniveau Afvejning af gevinster og omkostninger En kraftig stigning i renten og dermed ydelsen, eksempelvis udløst af en valutakrise, vil, uanset de nævnte tiltag, kunne udløse et fald i det private forbrug af en størrelsesorden, der kan lede til en stigning i ledigheden og fald i beskæftigelsen. Dermed bæres risikoen ved rentetilpasningslånene ikke alene af dem, der optager lånene for at opnå en lavere rente, men af bredere dele af samfundet. Denne afsmittende virkning kan begrunde en strammere regulering af boliglån med variabel rente. Tilsynsdiamanten og refinansieringsloven regulerer på institutniveau. Det betyder, at den enkelte boligejer som udgangspunkt kan have mulighed for at belåne hele ejendomsværdien med variabelt forrentede bank- eller realkreditlån. Regulering på institutniveau forhindrer ikke, at personer med et stort ønske om at udnytte lånegrænsen fuldt ud kan gøre dette. Det taler for, at tilsynsdiamantens regulering på institutniveau understøttes af en begrænsning af muligheden for at optage variabelt forrentede lån i den enkelte ejerbolig. En sådan begrænsning kunne bestå i en grænse for, hvor stor en del af ejendomsværdien, som kan sættes i pant for ikkefastforrentede lån. Grænsen bør gælde for summen af lån, og ikke specifikt for realkreditlån. Dette betyder, at en grænse på eksempelvis 80 pct., selv om den er sammenfaldende med den eksisterende grænse for realkreditbelåning, vil indebære en reel begrænsning og eliminere de allerhøjeste belåningsgrader med variabelt forrentede lån. De resterende 20 pct. af ejendomsværdien kan belånes med fastforrentede lån. Gevinsten ved at begrænse muligheden for at optage variabelt forrentede lån med pant i fast ejendom bør afvejes overfor omkostningerne. Gevinsten ved at begrænse mulighederne for at optage variabelt forrentede lån består i en mindsket makroøkonomisk risiko ved ekstreme rentestigninger. Denne gevinst skal vejes op imod, at muligheden for at få gavn af en konjunkturstabiliserende pengepolitik fra ECB svækkes, og at den enkelte boligejer får mindre fleksibilitet til at tilrettelægge privatøkonomien efter eget ønske. 6

10 Resume taler for at begrænse muligheden for boliglån med variabel rente Størrelsen af gevinster og omkostninger ved en begrænsning af muligheden for at optage variabelt forrentede lån afhænger af udgangspunktet. Givet dette udgangspunkt, hvor lånegrænsen for variabelt forrentede lån og i øvrigt også for afdragsfri lån udgør 100 pct. af ejendomsværdien, må det formodes, at gevinsten ved en vis reduktion af lånemulighederne vil være relativt stor, mens omkostningerne må formodes at være relativt små. Disse forhold taler sammenlagt for, at muligheden for at optage lån med variabel rente i den enkelte ejerbolig bør reduceres. Dagpengesystemet Afvejning mellem forsikring og incitamenter i et dagpengesystem Vigtigt at skelne mellem forsikrings- og indkomstmæssig fordeling Dagpengesystemets hovedfunktion er at forsikre mod ledighed Dagpengesystemet giver forsikrede ledige en kompensation for indkomsttabet ved ledighed og gør det muligt for lønmodtagere og selvstændige at gardere sig delvist mod udsving i forbrugsmulighederne. Forsikringen betyder imidlertid samtidig, at lediges og beskæftigedes incitamenter til at søge og fastholde job reduceres. Derfor indebærer indretningen af dagpengesystemet, at der skal foretages en afvejning mellem forsikringsfunktionen på den ene side og beskæftigelsesincitamenterne på den anden side. Det er væsentligt at skelne mellem systemets funktion som forsikring og dets indkomstomfordelende virkninger. Ændringer i dagpengesystemet skal derfor både vurderes ud fra, hvordan de påvirker den forsikringsmæssige lighed, dvs. forskellige gruppers forventede nettogevinst ved forsikringen, og ud fra hvordan de påvirker den generelle indkomstfordeling. 1 Ofte vil der være en modsætning mellem ændringer, der øger den forsikringsmæssige lighed, og ændringer, der øger indkomstligheden i samfundet. Det primære formål med dagpengesystemet er dog forsikring mod ledighed, og derfor bør ændringer af systemet især sigte på forsikringselementet, mens det primære formål med kontanthjælpssystemet og 1) Den forsikringstekniske betegnelse for nettogevinsten ved forsikringsordningen, eller den forsikringsmæssige lighed, er graden af aktuarisk fairness. Dette afspejler, hvor meget den enkelte forsikringstager kan forvente at modtage i udbetaling fra forsikringen set i forhold til forsikringspræmien. 7

11 Resume. Dansk Økonomi, efterår 2014 andre dele af skatte- og overførselsindkomstsystemet er at varetage forsørgelses- og fordelingshensyn. Dagpengereformen Med dagpengereformen fra 2010 blev den maksimale dagpengeperiode forkortet, og genoptjeningskravet blev forøget for ledige, der har opbrugt dagpengeretten. Formålet var at reducere ledigheden, øge beskæftigelsen og skabe en varig forbedring af de offentlige finanser. Dagpengereformen vurderes at styrke den strukturelle beskæftigelse En analyse af reformens effekt på overgangen fra ledighed til beskæftigelse i afsnit II.4 tyder på, at reformen, når den er fuldt indfaset, vil reducere den strukturelle ledighed med omkring ½ pct.point. Dette svarer til en forøgelse af beskæftigelsen med omkring personer i en neutral konjunktursituation. Som følge af overgangsordninger, der betyder, at reformen endnu ikke er fuldt indfaset, knytter der sig dog betydelig usikkerhed til den præcise størrelsesorden. Analysen underbygger, at ledige reagerer på ændringer i de økonomiske incitamenter. Ændringer i dagpengesystemet Mindre generøsitet svækker forsikringen, men styrker incitamenter Dagpengekommission skal se på systemet Ændringerne i dagpengesystemet som følge af dagpengereformen har sammen med et generelt, mangeårigt fald i dagpengenes gennemsnitlige kompensationsgrad mindsket dagpengesystemet generøsitet og forsikringsfunktion, men samtidig bidraget til at incitamentet til at fastholde eller komme i beskæftigelse er styrket. Den svagere forsikringsdækning kan imidlertid føre til, at flere beskæftigede fravælger dagpengesystemet, hvilket kan have implikationer for risikovilligheden og mobiliteten på arbejdsmarkedet. Regeringen nedsatte i juni 2014 en dagpengekommission, der blandt andet skal undersøge, hvordan det kan sikres, at dagpengesystemet forbliver en attraktiv forsikringsordning mod arbejdsløshed. Det er annonceret, at kommissionen senest i september 2015 skal præsentere sine anbefalinger til et nyt dagpengesystem. 8

12 Resume De her betragtede ændringer af dagpengesystemet Der er i den forbindelse en lang række mulige ændringer, som kan overvejes. I kapitel II er fokus på at belyse konsekvenser af en række ændringer af dagpengesystemet, der styrker forskellige aspekter af dagpengesystemets funktion som forsikring. Ændringerne påvirker imidlertid også den traditionelle indkomstfordeling på forskellig vis, og derfor kan der ikke peges på entydige forbedringer på et rent fagøkonomisk grundlag. De centrale beregninger og diskussioner af ændringer i dagpengesystemet, der er præsenteret i kapitlet, er: Højere dagpengesatser i starten af ledighedsperioden Permanent arbejdsmarkedsydelse Lempelse af genoptjeningskravet Konjunkturafhængigt dagpengesystem Valget af instrument afhænger af, hvilke hensyn man ønsker at tilgodese med ændringen. Ændringer med fokus på forsikring og efficiens Fokus er at forbedre forsikringselementet Aftagende dagpengeprofil skærper incitamenter Ud fra en præmis om, at dagpengesystemets hovedformål er at forsikre mod indkomsttab ved ledighed, og at fordelingshensyn bør varetages af forsørgelsessystemet og skattepolitikken, er det muligt at pege på forskellige forandringer, der kan styrke dagpengesystemets forsikringselement. En dagpengesats, der er højere i starten, men senere aftager, styrker forsikringsfunktionen for ledige med sjældne og korte ledighedsforløb og dermed for de, der bidrager mest til systemet. En aftagende dagpengesats vil samtidig skærpe incitamenterne til at søge beskæftigelse for personer i lange ledighedsforløb. 9

13 Resume. Dansk Økonomi, efterår 2014 Højere dagpenge for nyledige kan sænke strukturledighed men det afhænger af finansieringen Fordelingseffekt afhænger også af finansieringen Højere dagpenge kan betinges på forudgående beskæftigelse Udgiften kan reduceres til en fjerdedel En aftagende dagpengeprofil kan fremkomme som et resultat af, at en højere dagpengesats for alle nyledige i eksempelvis et kvartal finansieres ved at sænke dagpengesatsen for de efterfølgende kvartaler af dagpengeperioden. Beregninger viser, at en forhøjelse af dagpengesatsen med 25 pct. for alle nyledige i ét kvartal vil kunne reducere strukturledigheden med godt personer, hvis den finansieres ved en reduktion på 10 pct. af dagpengesatsen de efterfølgende kvartaler. Herved stilles alle med en samlet ledighed på mindre end 10½ mdr. bedre. Finansieres forhøjelsen i stedet via højere skatter, vil effekten på strukturledigheden derimod være en lille forøgelse. Fordelingseffekten af en højere dagpengesats for nyledige afhænger også af finansieringen. Finansieres en højere dagpengesats i starten af en lavere sats ved længere forløb, vil det være til fordel for højindkomstgrupperne, mens det samlet set vil være til fordel for lavindkomstgrupper, hvis det finansieres ved en forhøjelse af skatten. Omkostningen ved at hæve dagpengesatsen i det første kvartal for alle nyledige vurderes at være godt 830 mio. kr., når der tages højde for skattebetalinger, men ikke afledte adfærdsvirkninger. En måde at begrænse omkostningerne på vil være at betinge den højere dagpengesats på en stærk beskæftigelseshistorik. En sådan betinget forhøjelse af dagpengesatsen vil yderligere fokusere på en gruppe, der i udgangspunktet bidrager relativt meget til dagpengesystemet. Tankegangen kan sammenlignes med en elitebillist - ordning, hvor personer, der kun trækker lidt på forsikringen, får bedre vilkår end andre. I det omfang de forsikrede via deres adfærd selv kan påvirke sandsynligheden for at blive ledige og forblive ledige, kan dette opfattes som et skridt i en mere fair retning. Betinges løftet på 25 pct. på, at den nyledige i den forudgående 3-års periode har haft 2 år og 9 måneders beskæftigelse, vil omkostninger efter skat, men uden at tage højde for afledte adfærdseffekter blive reduceret til knap 200 mio. kr. eller knap en fjerdedel af omkostningen, hvis den højere dagpengesats kommer alle nyledige til gode. En sådan model vurderes at indebære en reduktion af strukturledigheden 10

14 Resume på knap personer, hvis finansieringen sker ved at sænke dagpengesatsen for andre ledige og senere i dagpengeperioden, med 2 pct. Der er dermed tale om en relativt billig model, der skaber markant bedre forsikring for det store flertal, som sjældent og kortvarigt rammes af ledighed. Fokus på konsekvenser af tabt dagpengeret I forbindelse med dagpengereformen har der været meget fokus på de personer, der mister retten til dagpenge. Hvis forsikringsfunktionen ønskes styrket for den gruppe, der er meget ledige, er der forskellige muligheder. Modregning gør, at mange ikke kan få kontanthjælp Et-årig arbejdsmarkedsydelse kan gøres permanent men det vil øge den strukturelle ledighed Lempeligere genoptjeningskrav En betydelig del af de ledige, der opbruger dagpengeretten, og som ikke finder beskæftigelse eller har adgang til anden offentlig forsørgelse, vil være henvist til kontanthjælpssystemet. I kontanthjælpssystemet sker der modregning for familieindkomst og formue. Det vurderes, at ca. 70 pct. af de ledige, der opbruger dagpengeretten, ikke vil være berettiget til kontanthjælp som følge af modregning via familieindkomst og formue. Den gruppe, der ikke kan få kontanthjælp, er i dag hjulpet af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, som er på niveau med de højeste kontanthjælpssatser, men hvor der ikke sker modregning for husstandsindkomst og -formue. En mulighed for at hjælpe personer med lang ledighed er at indføre en permanent et-årig arbejdsmarkedsydelse. Dette svarer i praksis til at forlænge dagpengeperioden og kombinere det med en aftagende dagpengesats. En permanent arbejdsmarkedsydelse vil svække incitamentet til at søge og acceptere beskæftigelse for den gruppe af ledige, der ellers ville have mistet deres forsørgelsesgrundlag ved udløb af dagpengeperioden, og det trækker derfor i retning af en højere strukturel ledighed. Indførelsen af en permanent arbejdsmarkedsydelse vil primært komme lavindkomstgrupperne til gode. En anden mulighed for at hjælpe de ledige, der er ved at tabe dagpengeretten, eller som allerede har tabt den, er at lempe genoptjeningskravet. En lempelse af genoptjeningskravet vil betyde, at færre ledige opbruger dagpengeretten, 11

15 Resume. Dansk Økonomi, efterår 2014 og at ledige, der mister retten til dagpenge, får lettere ved at generhverve den. Tidligere: Et generelt krav på 52 uger og en særregel på 26 uger Genoptjeningskrav på 26 uger vil øge ledigheden Positivt at særregel blev afskaffet Det generelle beskæftigelseskrav er på 52 uger, hvilket også var tilfældet inden dagpengereformen. Indtil da eksisterede der imidlertid en særregel, som indebar, at ledige stod overfor et lempeligere genoptjeningskrav på 26 ugers beskæftigelse, når de havde opbrugt deres dagpengeret. En lempelse af genoptjeningskravet kan gøres generelt ved at lempe for alle, eller blot for de der har tabt dagpengeretten. Sidstnævnte svarer til at genindføre en særregel, der gjaldt frem til dagpengereformens ikrafttrædelse. Beregninger viser, at en genindførelse af særreglen, således at ledige, der har tabt dagpengeretten, står overfor et lempeligere genoptjeningskrav på et halvt år, vurderes at øge strukturledigheden med omkring personer, mens en lempelse af det generelle genoptjeningskrav til et halvt år anslås at forøge strukturledigheden med omkring personer. De umiddelbare omkostninger (eksklusive adfærdsvirkninger) ved at genindføre særreglen vurderes at udgøre omkring 400 mio. kr. Særreglen betød, at ledige ikke havde så stor en tilskyndelse til at søge job, når de havde opfyldt det lempelige genoptjeningskrav, da de allerede var sikret en forlængelse med endnu en dagpengeperiode. Dette indebar en favorisering af nogle ledige frem for andre, hvilket fordelingsmæssig er vanskelig at forsvare og giver skæve beskæftigelsesincitamenter. Derfor er det hensigtsmæssigt, at særreglen blev afskaffet med den seneste dagpengereform. Et ønske om at hjælpe de ledige, der opbruger deres dagpengeret, bør enten forfølges via en lempelse af det generelle beskæftigelseskravkrav eller eksempelvis via en permanent 1-årig arbejdsmarkedsydelse. 12

16 Resume Konjunkturafhængigt dagpengesystem Omskiftelige konjunkturer kan føre til forskelsbehandling af ledige Et konjunkturafhængigt dagpengesystem Konjunkturafhængighed bør være regelbaseret Arbejdsmarkedskommissionen har foreslået en model Justeringer, der bør overvejes: Personer, der mister jobbet under en lavkonjunktur, har udsigt til en længere ledighedsperiode, end personer, der mister jobbet i en højkonjunktur. Derfor har de også større risiko for at opbruge dagpengeretten. Det tager det nuværende dagpengesystem ikke højde for, hvilket reelt indebærer en ulige behandling af personer afhængig af, hvornår de bliver ledige. Formandskabet har tidligere anbefalet et regelbaseret konjunkturafhængigt dagpengesystem. Nyere økonomisk forskning tyder på, at et konjunkturvarierende system vil være velfærdsforbedrende og resultere i en højere strukturel beskæftigelse. I forbindelse med indfasningen af dagpengereformen er der gennemført en række tiltag, der diskretionært og midlertidigt har lempet dagpengereglerne under den aktuelle lavkonjunktur. Hvis præmissen er, at der er politisk ønske om at ændre på systemerne, når konjunktursituationen tilsiger det, bør ændringerne baseres på regler fremfor diskretionære tiltag. En regelbaseret konjunkturafhængighed i dagpengesystemet vil indebære en større grad af forudsigelighed og skabe en bedre incitamentsstruktur, end hvis alternativet er uforudsigelige diskretionære ændringer. Arbejdsmarkedskommissionen har tidligere foreslået et system, hvor den maksimale dagpengeperiode øges i perioder med høj ledighed. Arbejdsmarkedskommissionens forslag indebærer, at forlængelsen af dagpengeperioden sker, når bruttoledigheden stiger over et vist niveau, og at forlængelsen kun gælder de ledige, der er ved at have opbrugt deres dagpenge. Arbejdsmarkedskommissionens model vurderes at være et godt udgangspunkt for indførelsen af et konjunkturafhængigt dagpengesystem. Der er dog en række justeringer, der bør overvejes. 13

17 Resume. Dansk Økonomi, efterår ) Antal ledige stillinger kan inddrages 2) Konkrete grænser bør ændres 3) Minimumsperiode skal være kortere, hvis gennemsnitlig periode skal være 2 år 4) Forlængelse kan være på en lavere sats Det bør overvejes, om antallet af ledige stillinger bør inddrages som supplerende indikator; antallet af ledige stillinger indeholder sandsynligvis relevant ekstra information om sandsynligheden for at finde job. De konkrete grænser for, hvornår dagpengeperioden forlænges, bør justeres i lyset af udviklingen i den strukturelle ledighed og de nyere erfaringer, der har været om ledighedens svingninger. I Arbejdsmarkedskommissionens forslag blev dagpengeperioden forlænget fra 2 til 2½ år, hvis bruttoledigheden oversteg 7 pct. Hvis det er en betingelse, at den gennemsnitlige dagpengeperiode skal være uændret i forhold til den gældende 2-årige dagpengeperiode, må den minimale dagpengeperiode nødvendigvis være kortere end 2 år. Det skyldes, at den betragtede model kun opererer med forlængelser. Den minimale dagpengeperiode er den, der vil være gældende i perioder med lav ledighed op til det niveau, hvor den første forlængelse iværksættes. Det kan overvejes, om dagpengeniveauet i de konjunkturbetingede forlængelser skal være på samme niveau som i den første del af dagpengeperioden. Eksempelvis kunne forlængelserne give ret til en ydelse svarende til den eksisterende, midlertidige arbejdsmarkedsydelse, dvs. på kontanthjælpsniveau, men uden modregning i familieindkomst og formue. Konklusion omkring dagpenge Dagpengesystemets indretning er et politisk valg Valget af indretning af dagpengesystemet indebærer en afvejning mellem forskellige hensyn: Systemets forsikringsfunktion, effekten på ledighed og beskæftigelse samt konsekvenser for indkomstfordelingen. Sådanne afvejninger er i sidste ende et politisk spørgsmål, og det er derfor umuligt at komme med klare anbefalinger på et rent fagøkonomisk grundlag. 14

18 Resume Dog visse klare konklusioner: Regelbaseret konjunkturafhængighed er god idé Hvis fokus på forsikringsmæssig fairness: Højere dagpenge i starten til kernetropperne Hvis fokus på indkomstsikring: Arbejdsmarkedsydelse eller lempeligere beskæftigelseskrav På baggrund af de foretagne analyser og diskussioner af mulige ændringer dagspengesystemet er der dog enkelte relativt klare konklusioner, der kan drages: Et regelbaseret konjunkturafhængigt dagpengesystem vil kunne forbedre forsikringselementet ved at stille personer, der bliver ledige i forskellige konjunktursituationer, mere lige. Samtidig vil det sandsynligvis bidrage til at øge den strukturelle beskæftigelse. En regelbaseret konjunkturafhængighed bør foretrækkes frem for diskretionære ændringer Et højere dagpengemaksimum i starten af ledighedsforløbet betinget på en stærk beskæftigelseshistorik kan skabe en markant forbedring i forsikringsdækningen for arbejdsmarkedets kernetropper, der i dag er nettobidragsydere til dagpengesystemet på en måde, så omkostningerne for statskassen vil være begrænsede. Tiltaget vil kunne bidrage til at sikre et fleksibelt arbejdsmarked En permanent et-årig arbejdsmarkedsydelse på kontanthjælpsniveau vil sikre ledige, der falder ud af dagpengesystemet, en indkomst, der er uafhængig af husstandsformue og -indkomst. Dette vil bidrage til en mere lige indkomstfordeling, men vil samtidig have en negativ virkning på den strukturelle beskæftigelse. En lempelse af det generelle genoptjeningskrav kan øge incitamentet til at finde beskæftigelse af kortere varighed. Det vil reducere antallet af ledige, der falder ud af dagpengesystemet og gøre det lettere at generhverve dagpengeretten. 15

19 Resume. Dansk Økonomi, efterår

20 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Forringede vækstudsigter i euroområdet og Danmark Dansk og europæisk økonomi har stået stille de seneste fire år, jf. figur I.1. Udviklingen i begyndelsen af 2014 har været svagere end ventet i Dansk Økonomi, forår 2014, og vækstskønnene for såvel Danmark som euroområdet er nedjusteret. I Danmark ventes BNP kun at stige svagt med ca. ½ pct. i år, hvilket er knap 1 pct.point lavere end skønnet i foråret. Nedjusteringen skyldes dels en fortsat svag efterspørgselsudvikling, dels et negativt bidrag fra energi- og tjenestehandel. I euroområdet dæmpes vækstudsigterne bl.a. som følge af usikkerhed omkring situationen i Ukraine, og der ventes kun svag vækst på godt ¾ pct. i Figur I.1 BNP 2007 = Danmark USA 105 Euroområdet Anm.: Seneste observation er 2. kvartal Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og EcoWin. Kapitlet er færdigredigeret den 22. september

RESUME. Efterårsrapporten fra Det Økonomiske Råds formandskab indeholder i denne omgang to kapitler:

RESUME. Efterårsrapporten fra Det Økonomiske Råds formandskab indeholder i denne omgang to kapitler: RESUME Efterårsrapporten fra Det Økonomiske Råds formandskab indeholder i denne omgang to kapitler: Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik Dagpengesystemet Rapporten er udarbejdet af De Økonomiske

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Efterårets vismandsrapport har to kapitler: Kapitel I indeholder en konjunkturvurdering, en vurdering af overholdelsen af

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Forringede vækstudsigter i euroområdet og Danmark Dansk og europæisk økonomi har stået stille de seneste fire år, jf. figur I.1.

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Fremgang i dansk økonomi og forventet vækst omkring 2 pct. i 2015-16 Gennem det seneste halvandet år har der været en jævn fremgang

Læs mere

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017.

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017. d. 15.2.217 Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 217. 1 Indledning Notatet beskriver ændringerne af strukturelle niveauer

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet Pressemeddelelse Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet Materialet er klausuleret til torsdag den 1. november 2012 kl. 12 Vismændenes oplæg

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Pressemeddelelse Klausuleret til tirsdag den 28. maj 2013 kl. 12 Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Vismændenes oplæg til mødet i Det Økonomiske Råd

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: EU-note F Udvalgenes medlemmer 16. april 2015 Det Europæiske

Læs mere

Notat. Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013. 28. maj 2013

Notat. Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013. 28. maj 2013 Notat 28. maj 2013 Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013 De Økonomiske Råds vurdering af konjunkturudsigterne er stort set på linje med ministeriernes. Både ministerierne og DØR forventer, at væksten

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Konjunkturvurdering og Offentlige finanser

Konjunkturvurdering og Offentlige finanser Konjunkturvurdering og Offentlige finanser En prognoseopdatering 10. februar 2016 Formandskabet PROGNOSEOPDATERING, FEB. 2016 Forord Det Økonomiske Råds formandskab præsenterer to årlige rapporter. Det

Læs mere

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009.

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009. Pressemeddelelse 19. maj 2010 Økonomisk Redegørelse, maj 2010 - Prognosen Der er igen vækst i dansk økonomi efter det kraftige tilbageslag frem til sommeren 2009 som fulgte efter den internationale finanskrise.

Læs mere

Konjunkturvurdering og offentlige finanser

Konjunkturvurdering og offentlige finanser Konjunkturvurdering og offentlige finanser En prognoseopdatering 7. februar 2017 Formandskabet PROGNOSEOPDATERING, FEB. 2017 1. Resume Opsving fortsætter i dansk økonomi Revision af nationalregnskab ændrer

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres Formandskabet PRESSEMEDDELELSE Forårets rapport fra Det Økonomiske Råd formandskab indeholder følgende emner: Kapitel I indeholder en fremskrivning af dansk økonomi til 2025 samt kommentarer til forskellige

Læs mere

Pressemeddelelse. Økonomisk Redegørelse, december Prognosen. 11. december 2009

Pressemeddelelse. Økonomisk Redegørelse, december Prognosen. 11. december 2009 Pressemeddelelse 11. december 2009 Økonomisk Redegørelse, december 2009 - Prognosen De fremadrettede konjunkturudsigter for Danmark vurderes at være styrket siden august navnlig i lyset af udviklingen

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, efterår 2010

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, efterår 2010 Finansudvalget 2010-11 FIU alm. del 8 Bilag 2 Offentligt Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, efterår 2010 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 26. oktober 2010 Konjunkturvurdering samt anbefalinger

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 28. maj 2009 Konjunktursituationen og aktuel økonomisk politik Udsigt til produktionsfald både i Danmark og internationalt

Læs mere

Konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, efterår 2014

Konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 22.09.14 Konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet dokumenterer konjunkturprognosen i Dansk Økonomi, efterår 2014. Indledningsvist gengives hovedtrækkene i konjunkturvurderingen, og der

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 d. 02.10.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Fremgangen i dansk økonomi er fortsat i begyndelsen af 2015 Risiko for vækstopbremsning i international økonomi Dansk økonomi fortsatte

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

DØR efterårsrapport 2015

DØR efterårsrapport 2015 DØR efterårsrapport 2015 7. oktober 2015 Finansministeriets skriftlige indlæg Kapitel I Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik Finanspolitik Finansministeriet deler DØR s overordnede vurdering

Læs mere

Analyse 3. oktober 2012

Analyse 3. oktober 2012 3. oktober 2012. Økonomiske konsekvenser af at lempe kravet til at genoptjene dagpenge Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 2013 afkortet fra 4 til 2 år. Samtidig blev kravet til hvor meget beskæftigelse,

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2011

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2011 Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2011 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 31. maj 2011 Konjunkturvurdering og anbefalinger for det korte sigt, Finanspolitisk holdbarhed og anbefalinger

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK

KAPITEL I KONJUNKURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK KAPITEL I KONJUNKURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Stabilitet i euroområdet tegner godt for dansk økonomi Europæisk og dansk økonomi har mere eller mindre stået stille de seneste år,

Læs mere

Finanspolitikken til grænsen

Finanspolitikken til grænsen Finanspolitikken til grænsen John Smidt Direktør, Det Økonomiske Råds sekretariat www.dors.dk DJØF debat 3. marts 2015 Agenda Kort om de finanspolitiske rammer Baggrunden -EU og i Danmark Vurdering af

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. MAJ 2015 KLOKKEN 12.00

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. MAJ 2015 KLOKKEN 12.00 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. MAJ 2015 KLOKKEN 12.00 Vismandsrapport indeholder denne gang fire kapitler: Kapitel I indeholder en konjunkturvurdering samt anbefalinger vedrørende

Læs mere

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Af Chefanalytiker Anders Borup Christensen Direkte telefon 9767 9. februar 1 FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Finansministeriet er i gang med et grundigt kasseeftersyn og offentliggør

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Danish Economy Spring 2015 English Summary Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet Dansk Økonomi, forår 2015 Signaturforklaring:

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 d. 06.10.2016 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Skøn over løn- og prisudviklingen

Skøn over løn- og prisudviklingen 7.12.2006 Notat 14571 poul Skøn over løn- og prisudviklingen Det Økonomiske Råds formandskab - Vismændene - har udsendt deres halvårlige rapport den 5. december 2006. Den 6. december 2006 offentliggjorde

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Notat. Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i 2020

Notat. Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i 2020 Notat Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i Den danske stats forventede indtægter fra aktiviteter i Nordsøen påvirkes i høj grad af olieprisudviklingen. Når olieprisen falder, rammer

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017.

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017. d. 06.02.2017 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017. Indhold

Læs mere

AE s kommentarer til Vismandsrapport oktober 2014

AE s kommentarer til Vismandsrapport oktober 2014 AE s kommentarer til Vismandsrapport oktober 2014 Notatet kommenterer vismændenes (DØR s) diskussionsoplæg til mødet i Det Økonomiske Råd den 7. oktober 2014. 1 Kontakt Professor og formand for AE Direktør

Læs mere

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Nyt kapitel Det har fra dag 1 været en hovedprioritet

Læs mere

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 28. november 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 Både BNP og beskæftigelsen steg kraftigt i 3. kvartal 2007. Alt tyder på, at vi i 2007 får den

Læs mere

Behov for en stram finanslov

Behov for en stram finanslov EØK ANALYSE november 15 Behov for en stram finanslov Regeringen har lagt op til at stramme finanspolitikken i 16 og indlægge en sikkerhedsmargin til budgetlovens grænse. DI bakker op om at stramme finanspolitikken

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 193 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 193 Offentligt Finansudvalget 256 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 93 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 3. juni 26 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 93 (Alm. del) af. marts 26 stillet efter

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

Konsekvenser af skattelettelser finansieret af lavere vækst i offentligt forbrug

Konsekvenser af skattelettelser finansieret af lavere vækst i offentligt forbrug VERSION: d. 3.9. David Tønners og Jesper Linaa Konsekvenser af skattelettelser finansieret af lavere vækst i offentligt forbrug Dette notat dokumenterer beregningerne af at lempe indkomstskatterne og finansiere

Læs mere

Diskussionsoplæg. Udarbejdet af formandskabet for De Økonomiske Råd til. Møde i Det Økonomiske Råd onsdag den 7. oktober 2015

Diskussionsoplæg. Udarbejdet af formandskabet for De Økonomiske Råd til. Møde i Det Økonomiske Råd onsdag den 7. oktober 2015 Diskussionsoplæg Udarbejdet af formandskabet for De Økonomiske Råd til Møde i Det Økonomiske Råd onsdag den 7. oktober 2015 Klausuleret indtil onsdag den 7. oktober 2015 kl. 12.00 Konjunkturvurdering Offentlige

Læs mere

Grønt lys til det aktuelle opsving

Grønt lys til det aktuelle opsving November 2017 Grønt lys til det aktuelle opsving Opsvinget i dansk økonomi er taget til i styrke, og der ventes en vækst på og lidt over 2 pct. de næste år. Der er også udsigt til, at beskæftigelse fortsætter

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E

Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E Prognosen Den meget kraftige opgang i den internationale økonomi i de senere år er nu afløst af vigende vækst, navnlig i USA. Den internationale udvikling, der er præget af den finansielle uro, stigende

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Resumé af Økonomisk Redegørelse

Resumé af Økonomisk Redegørelse Resumé af Økonomisk Redegørelse 8. december 2008 Prognosen Navnlig som resultat af den finansielle krise, svag vækst i udlandet og vigende byggeaktivitet skønnes et lille realt fald i BNP på ¼ pct. i 2009

Læs mere

KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER

KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER II.1 Indledning Nye finanspolitiske rammer fra 2014 Formel rolle som finanspolitisk vagthund fra 2014 Udsigt til underskud på godt 3 pct. af BNP i 2015 og 2016 Vigtigt med

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

Bilag til konjunkturvurdering, og Offentlige finanser en prognoseopdatering, februar

Bilag til konjunkturvurdering, og Offentlige finanser en prognoseopdatering, februar Bilag til konjunkturvurdering, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser en prognoseopdatering, februar 216 Notatet præsenterer hovedtrækkene af konjunkturprognosen i Konjunkturvurdering og Offentlige

Læs mere

Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv

Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv Kopi: KONJ 23.5.2013 Dorte Grinderslev Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv Dokumentationsnotat til Dansk Økonomi, forår 2013 kapitel I Til konjunkturvurderingen i Dansk Økonomi, forår 2013

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012 BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet 100 USA 95 90 85 80 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Disposition 1. Den europæiske statsgældskrise

Læs mere

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen 21 23 79 52 og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 23. juni 2014 GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Dette notat belyser gevinsten ved at taget et

Læs mere

Skriftligt indlæg til DØRs rapport Dansk økonomi Efterår 2013

Skriftligt indlæg til DØRs rapport Dansk økonomi Efterår 2013 Notat 8. oktober 2013 Skriftligt indlæg til DØRs rapport Dansk økonomi Efterår 2013 De Økonomiske Råds vurdering af vækstudsigterne for 2013 og 2014 er overordnet set på linje med ministeriernes. Der skønnes

Læs mere

KONJUNKTUR- VURDERING OG OFFENTLIGE FINANSER

KONJUNKTUR- VURDERING OG OFFENTLIGE FINANSER KONJUNKTUR- VURDERING OG OFFENTLIGE FINANSER Prognoseopdatering, februar 2018 KONJUNKTURVURDERING OG OFFENTLIGE FINANSER PROGNOSEOPDATERING, FEBRUAR 2018 I det følgende præsenteres en opdatering af prognosen

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Konjunkturnotat, Dansk Økonomi efterår 2013

Konjunkturnotat, Dansk Økonomi efterår 2013 7.1.213 Konjunkturnotat, Dansk Økonomi efterår 213 Notatet beskriver baggrunden for konjunkturprognosen i Dansk Økonomi, efterår 213. INDHOLD 1. International økonomi... 4 1.1. Hovedtræk i international

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Væksten i 2016 påvirket af svagt andet halvår i 2015 Beskæftigelsen er steget markant Udsigt til fortsat fremgang i beskæftigelse

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet De Økonomiske Råd Sekretariatet Amaliegade 44 1256 København K Tlf.: 33 44 58 00 E-post:

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Nye prognoser: Regeringen og Vismændene forventer langsom økonomisk genopretning i 13 og 1 Ugens Analyse Mindre stigning i ledigheden i april 13 Tendens

Læs mere

Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014

Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014 Notat 27. maj 2014 Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014 Der er udsigt til gradvist tiltagende vækst og stigende beskæftigelse i dansk økonomi, og Det Økonomiske Råds (DØRs) konkrete

Læs mere

Finanspolitisk vagthund i Danmark

Finanspolitisk vagthund i Danmark Finanspolitisk vagthund i Danmark Finanspolitiska rådet 23. Januar 2015 Morten Holm, kontorchef, Det Økonomiske Råds Sekretariat Dagsorden I. Baggrunden for rollen II. Rollen som vagthund III. Seneste

Læs mere

3.2 Generelle konjunkturskøn

3.2 Generelle konjunkturskøn 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 Budgetforslag 2015-18 3.2 Generelle konjunkturskøn Den generelle samfundsøkonomi har betydning for Egedal Kommunes

Læs mere

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Rammerne for den økonomiske politik - Hvad er der råd til? Ved Chefanalytiker Frederik I. Pedersen fip@ae.dk www. ae.dk Arbejderbevægelsens Erhvervsråd økonomisk-politisk tænketank og samfundsøkonomisk

Læs mere

Kommentar til lovforslag om udgiftslofter

Kommentar til lovforslag om udgiftslofter d. 22.10.2014 Kommentar til lovforslag om udgiftslofter Formandsskabets bemærkninger til lovforslagene indgår i Dansk Økonomi, efterår 2014. Dette notat opsummerer disse bemærkninger. Finansministeren

Læs mere

Regering misbruger EU-henstilling som undskyldning for hestekur i 2011

Regering misbruger EU-henstilling som undskyldning for hestekur i 2011 Regering misbruger EU-henstilling som undskyldning for hestekur i 211 er EU's absolutte duks, når det kommer til holdbare offentlige finanser og mulighederne for at klare fremtidens udfordringer. Men samtidig

Læs mere

Notat. Strukturelt provenu fra øvrig selskabsskat. Juni 2014

Notat. Strukturelt provenu fra øvrig selskabsskat. Juni 2014 Notat Juni 2014 Strukturelt provenu fra øvrig selskabsskat Det strukturelle provenu fra øvrig selskabsskat 1 blev genberegnet i forbindelse med Økonomisk Redegørelse, maj 2014, hvilket gav anledning til

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

Analyse 12. april 2013

Analyse 12. april 2013 12. april 2013. 2015-planen fra 2007 ramte plet på beskæftigelsen i 2011, trods finanskrisen I fremskrivningen bag 2015-planen fra 2007 ventede man et kraftigt fald i beskæftigelsen på 70.000 personer

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen Pejlemærker for dansk økonomi, december 2016 - Positive takter, og på vej ud af krisen Det ventes, at verdensøkonomien og dansk økonomi vil fortsætte de positive takter i de kommende år og, at vi nu er

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 3 31. august. september 1 Danmark Svag fremgang i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i juli Højeste lønstigninger i kommuner og regioner i. kvartal Huspriserne faldt i juni let

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 26. september 2013 1. Indledning Følgende notat beskriver resultaterne af marginaleksperimenter til DREAM-modellen,

Læs mere

Bilagstabeller Nyt kapitel

Bilagstabeller Nyt kapitel Nyt kapitel Bilagstabel B.1 Befolkning og arbejdsmarked (mellemfristet sigt) 1.000 personer 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Samlet befolkning 5.592 5.612 5.631 5.648 5.665 5.681 5.698 5.716

Læs mere

Analyse 19. september 2013

Analyse 19. september 2013 1. september 1 Dagpengereformen virker - status efter et halvt år Der har været meget fokus på de personer, der er faldet ud af dagpengesystemet som følge af forkortelsen af dagpengeperioden. Det er en

Læs mere

Spilleregler for finanspolitikken - kommentar v/ Lars H. Pedersen. 6. marts 2013

Spilleregler for finanspolitikken - kommentar v/ Lars H. Pedersen. 6. marts 2013 - kommentar v/ Lars H. Pedersen 6. marts 213 Budgetloven og Lov om De Økonomiske Råd Budgetlovens 4 Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om metoden for opgørelsen af den strukturelle saldo Lov

Læs mere

13. december Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 3, december 2010

13. december Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 3, december 2010 13. december 1 Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 3, december 1 Dansk økonomi er på vej ud af krisen Dansk økonomi har udviklet sig bedre end ventet, og ledigheden er steget mindre end frygtet Udviklingen

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

Analyser og anbefalinger i

Analyser og anbefalinger i Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2010 Claus Thustrup Kreiner Nationaløkonomisk Forening Juni 2010 Disposition 1) Kort sigt: Konjunktursituationen og finanspolitikken 2) Mellemlangt sigt:

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Ugens tendens Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Regeringen forventer økonomisk fremgang i de kommende år Stort overskud på handelsbalancen

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2014

Dansk Økonomi Forår 2014 Dansk Økonomi Forår 2014 Danish Economy Spring 2014 English Summary Konjunkturvurdering Holdbarhed og generationer Ungdomsuddannelser Formandskabet INDHOLD Resume 1 Kapitel I Konjunkturvurdering og aktuel

Læs mere

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Eurosystemets stab har på grundlag af de informationer, der var tilgængelige pr. 17. maj 2004, udarbejdet fremskrivninger

Læs mere

ECB Månedsoversigt Marts 2009

ECB Månedsoversigt Marts 2009 LEDER På baggrund af den regelmæssige økonomiske og monetære analyse besluttede Styrelsesrådet på mødet den 5. marts 2009 at nedsætte s officielle renter med yderligere 50 basispoint. Renten ved eurosystemets

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. December 2015

Økonomisk Redegørelse. December 2015 Økonomisk Redegørelse December 15 Økonomisk Redegørelse December 15 Økonomisk Redegørelse December 15 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere