Borgertilfredshedsundersøgelse Greve Kommune. 5. oktober 2012

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgertilfredshedsundersøgelse Greve Kommune. 5. oktober 2012"

Transkript

1 Borgertilfredshedsundersøgelse Greve Kommune 5. oktober 2012

2 Indhold Overordnet tilfredshed 4 Borgerbetjeningen 12 Den digitale kommune 15 Mulighederne for at udføre frivilligt arbejde 21 Skoler, dagtilbud og fritidstilbud til større børn og unge 25 Jobcentret 30 Tilbud til ældre 33 Kultur- fritids- og idrætsaktiviteter 39 Trafik 43 Vedligehold og renhold 46 Det offentlige rum 49 Affaldshåndteringen 52 Borgernes syn på Greve Kommune som arbejdsgiver og arbejdsplads 55

3 Indledning og læsevejledning Indledning og læsevejledning I denne rapport præsenteres resultaterne af Greve Kommunes borgertilfredshedsundersøgelse Rapporten er udarbejdet på baggrund af gennemførte interview med repræsentativt udvalgte borgere i Greve Kommune. Undersøgelsen er gennemført ved hjælp af telefoninterview. Interviewene er gennemført i perioden 13. august til 10. september Rapporten viser undersøgelsens resultater i form af søjlediagrammer. Diagrammerne viser resultaterne som procenttal, dvs. andele i befolkningen eller de respektive undergrupper af befolkningen i Greve Kommune. I nogle tilfælde vil antallet af respondenter være lavere end de 1.003, der har gennemført interviewet, hvilket skyldes, at nogle af spørgsmålene er filtreret til kun at inkludere brugernes svar på det pågældende spørgsmål. Hvert afsnit indledes med en kort opsummering af afsnittets hovedresultater. Der, hvor det er fundet relevant, er der foretaget signifikanstest. Beregningen er foretaget på baggrund af Pearson Chi-Square. Når signifikansniveauet er under 0,05 er beregningen signifikant. Det er centralt at bemærke, at der på flere af spørgsmålene er en stor andel, der svarer ved ikke og hverken eller. En signifikant forskel i tilfredshedsniveauet, er dermed ikke nødvendigvis udtryk for, en forskel i utilfredshedsniveauet, men derimod en forskel i hvor stor en andel, der svarer ved ikke. Store andele i ved ikke besvarelsen påvirker naturligvis også, hvor stor andelen af tilfredse borgere er, hvorfor der i sammenligningen af tilfredshedsandele skal tages højde for forskelle i ved ikke andelene i de pågældende spørgsmål. I det følgende skelnes mellem betegnelserne borgere og brugere. Borgere dækker over alle borgere i Greve / alle deltagere i undersøgelsen. Betegnelsen brugere anvendes i de spørgsmål, hvor resultatet kun viser de respondenter, som rent faktisk bruger et givent serviceområde, eksempelvis har børn i folkeskolen, har været i kontakt med jobcentret, modtager ydelser til ældre eller tilsvarende. I de grafer, som viser resultater udelukkende for brugere, vil antallet af svar (n) være lavere end de i alt gennemførte interview i undersøgelsen. 3

4 Overordnet tilfredshed 4

5 Overordnet tilfredshed Overordnet tilfredshed Størstedelen af borgerne er tilfredse med at bo i Greve 89% er alt i alt tilfreds med at bo i Greve Kommune, mens 68% alt i alt er tilfreds med serviceniveauet i Greve Kommune i forhold til kommuneskatten 18% er hverken tilfredse eller utilfredse og 8% er utilfredse. Overordnet set er der stor tilfredshed med de forskellige serviceområder i Greve Kommune. Størst tilfredshed opnår affaldssorteringen, hvor 92% af borgerne er tilfredse. Lavest tilfredshed opnår Greve Kommunes jobcenter, hvor relativt beskedne 23% er tilfredse. Resultaterne skal dog ses i lyset af, at der er stor forskel på antallet af borgere, der har svaret ved ikke på de enkelte spørgsmål. Senere i rapporten præsenteres resultaterne for brugernes tilfredshed på de store serviceområder. Det gælder generelt at tilfredsheden med de enkelte tilbud ofte er større blandt brugere end blandt borgere. 5

6 Overordnet tilfredshed Overordnet tilfredshed Tilfredshed med at bo i kommunen og med det generelle serviceniveau Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med at bo i Greve Kommune? 89% 8% 3% Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Ved ikke Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med serviceniveauet i Greve Kommune set i forhold til den kommuneskat, du betaler? 68% 18% 8% 7% (N=1003) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6

7 Overordnet tilfredshed Overordnet tilfredshed Overordnet tilfredshed med serviceområder (I) Den betjening, du får, når du henvender dig til Greve Kommune? 75% 11% 9% 6% Kulturtilbud i Greve alt i alt 73% 14% 4% 10% Tilfreds Idræts- og fritidstilbud i Greve alt i alt 76% 8% 2% 14% Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Ved ikke Trafiksikkerheden generelt 79% 10% 11% Affaldsordningen som helhed 92% 4% 3% 1% (N=1003) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 7

8 Overordnet tilfredshed Overordnet tilfredshed Overordnet tilfredshed med serviceområder (II) Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med folkeskolerne i Greve Kommune? 50% 18% 10% 22% Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med Greve Kommunes fritidstilbud til større børn og unge? 36% 14% 7% 42% Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med dagtilbuddene i Greve Kommune? 48% 13% 6% 33% Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med Greve Kommunes jobcenter? 23% 14% 12% 51% Ved ikke Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med tilbud og pleje til ældre fra Greve Kommune? 42% 17% 8% 32% (N=1003) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 8

9 Overordnet tilfredshed Borgernes tryghed Greves borgere er generelt meget trygge Langt størstedelen af borgerne i Greve er trygge ved at bo og færdes i Greve Kommune. 82% er i høj eller nogen grad tryg ved at bo og færdes i Greve Kommune. 8% er kun i mindre grad eller slet ikke trygge. På dette spørgsmål ses endvidere en tendens til en lidt lavere tryghed i Hundige sammenlignet med de øvrige bydele: Borgerne i Karlslunde bydel er mest trygge, 88% af borgerne i Karlslunde føler sig i høj grad tryg ved at bo og færdes i Greve Kommune. Borgerne i Hundige bydel er mindst trygge, 76% af borgerne i Hundige føler sig i høj grad tryg ved at bo og færdes i Greve Kommune. Der er ingen (signifikant) forskel på trygheden blandt forskellige aldersgrupper i Greve Kommune. Det er altså ikke sådan, at de ældre er mindre trygge end de unge (eller omvendt). 9

10 Overordnet tilfredshed Borgernes syn på trygheden i Greve Kommune I hvilken grad føler du dig tryg ved at bo og færdes i Greve Kommune? (N=1003) 82% 9% 8% I høj grad Hverken i høj eller lav grad I lav grad Ved ikke 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 10

11 Overordnet tilfredshed Borgernes syn på trygheden i de enkelte bydele I hvilken grad føler du dig tryg ved at bo og færdes i Greve Kommune? Fordelt på bydel (N=1003) Det Åbne Land 86% 10% 4% 0% Greve bydel 86% 8% 6% 1% I høj grad Hundige bydel 76% 10% 15% 0% Hverken i høj eller lav grad I lav grad Ved ikke Karlslunde bydel 88% 8% 4% 0% Tune bydel 86% 9% 5% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 11

12 Borgerbetjeningen 12

13 Borgerbetjeningen Borgerbetjeningen Gennemgående er få borgere utilfredse med borgerbetjeningen Overordnet set er der stor tilfredshed med borgerbetjeningen i Greve Kommune. 75% af borgerne er tilfredse med den betjening, de får, når de henvender sig til Greve Kommune. Personalets dygtighed opnår den laveste tilfredshed, idet 63% af borgerne er tilfredse med personalets dygtighed. Dette resultat skal dog først og fremmest ses i lyset af, at en relativt større andel af borgerne svarer henholdsvis hverken tilfreds eller utilfreds (16%) eller ved ikke (16%) på dette spørgsmål, hvilket er en noget højere andel end i de øvrige spørgsmål om borgerbetjeningen. I alle spørgsmål om borgerbetjeningen ses således en relativt lav og stabil andel af utilfredse borgere på mellem 6% og 9%. 13

14 Borgerbetjeningen Borgernes tilfredshed med borgerbetjeningen Hvor tilfreds eller utilfreds er du med? Den betjening, du får, når du henvender dig til Greve Kommune? 75% 11% 9% 6% Den samlede behandling af din henvendelse? 73% 11% 8% 8% Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Personalets imødekommenhed? 73% 11% 6% 9% Ved ikke Personalets dygtighed? 63% 15% 6% 16% (N=1003) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 14

15 Den digitale kommune 15

16 Den digitale kommune Den digitale kommune Overordnede konklusioner om den digitale kommune 53% af borgerne er tilfredse med Greve Kommunes selvbetjeningsløsninger. 28% er tilfredse med mulighederne for at få hjælp til at benytte Greve Kommunes selvbetjeningsløsninger. 70% af borgerne har været inde på Greve Kommunes hjemmeside. 32% af borgerne har benyttet selvbetjeningsløsningerne på Greve Kommunes hjemmeside inden for det sidste år. 55% af borgerne har aldrig benyttet Greve Kommunes selvbetjeningsløsninger. 58% af borgerne foretrækker at søge og få informationer fra Greve Kommune på kommunens hjemmeside, mens 41% foretrækker at søge og få informationer fra Greve Kommune i lokalavisen, Sydkysten. Bemærk, at flere spørgsmål i dette afsnit har relativt høje andele af svar i ved ikke. 16

17 Den digitale kommune Tilfredshed med den digitale kommune Hvor tilfreds eller utilfreds er du med? Greve Kommunes selvbetjeningsløsninger, f.eks. muligheden for at foretage lægeskift, bestille EUsygesikringskort eller melde flytning på greve.dk.? 53% 10% 7% 31% Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Ved ikke Muligheden for at få hjælp til at lære at benytte Greve kommunes selvbetjeningsløsninger? 28% 12% 5% 54% (N=1003) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 17

18 Den digitale kommune Greve kommunes hjemmeside (I) Tilfredshed med informationen på hjemmesiden Fandt du det, du søgte, sidste gang du var på Greve Kommunes hjemmeside? (N=700, kun stillet til personer, som har været på hjemmesiden) Ja 85% Nej 10% Ved ikke 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 18

19 Den digitale kommune Greve kommunes hjemmeside (II) Tilfredshed med informationen på hjemmesiden Hvor tilfreds eller utilfreds er du med indholdet på Greve Kommunes hjemmeside? (N=700, kun stillet til personer, som har været på hjemmesiden) 74% 15% 6% 5% Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Ved ikke 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hvor tilfreds eller utilfreds er du med Greve Kommunes information om kommunens tilbud og services til borgerne via hjemmesiden? (N=700, kun personer, som har besøgt hjemmesiden) 58% 18% 4% 21% Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Ved ikke 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 19

20 Den digitale kommune Informationskanaler Hvor finder borgerne information? Hvor foretrækker du at søge og få informationer fra Greve Kommune? (N=1003) På kommunens hjemmeside 58% I lokalavisen Sydkysten 41% Andet 13% Ved ikke 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 20

21 Mulighederne for at udføre frivilligt arbejde 21

22 Mulighederne for at udføre frivilligt arbejde Mulighederne for at udføre frivilligt arbejde Der er potentiale for flere frivillige 20% af borgerne udfører frivilligt arbejde. 83% er af de borgere, der udfører frivilligt arbejde, er tilfredse med mulighederne for at udføre frivilligt arbejde 44% af de borgere, der ikke udfører frivilligt arbejde, er tilfredse med mulighederne for at udføre frivilligt arbejde. 27% af de borgere, der ikke udfører frivilligt arbejde, kunne i høj grad tænke sig at udføre frivilligt arbejde. 22

23 Mulighederne for at udføre frivilligt arbejde Omfang af frivilligt arbejde Udfører du selv frivilligt arbejde? (N=1003) Ja 20% Nej 79% Ved ikke 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 23

24 Mulighederne for at udføre frivilligt arbejde Tilfredshed med mulighederne for at udføre frivilligt arbejde De frivillige er tilfredse med mulighederne for at udføre frivilligt arbejde Tilfredsheden med mulighederne for at deltage i frivilligt arbejde i Greve Kommune, f.eks. være besøgsven, arbejde i en forening eller lignende fordelt på hvorvidt borgerne selv udfører frivilligt arbejde (N=1003) Har selv udført frivilligt arbejde Har ikke selv udført frivilligt arbejde 44% 83% 15% 3% 4% 2% 10% 39% Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Ved ikke 0% 20% 40% 60% 80% 100% I hvilken grad kunne du forestille dig at udføre frivilligt arbejde, f.eks. være besøgsven, arbejde i en forening eller lignende? (N=801) 27% 11% 55% 6% I høj grad Hverken i høj eller lav grad I lav grad Ved ikke 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 24

25 Skoler, dagtilbud og fritidstilbud til større børn og unge 25

26 Skoler, dagtilbud og fritidstilbud til større børn og unge Brugernes tilfredshed med skoler, dagtilbud og fritidstilbud til større børn og unge 67% af brugerne er alt i alt tilfredse med folkeskolerne i Greve Kommune brugerne her forstået som respondenter, som har børn i én eller flere af Greve Kommunes folkeskoler. Til sammenligning er 50% af alle borgere tilfredse med folkeskolerne i Greve Kommune (hvor den lavere andel tilfredse hovedsagelig dækker over en større andel af svar i hverken tilfreds eller utilfreds og ved ikke ). Brugerne er mest tilfredse med lærernes kompetencer, 70% af brugerne er tilfredse med lærernes kompetencer. Brugerne er mindst tilfredse med de fysiske rammer på skolerne, f.eks. pladsforhold og vedligeholdelse, 42% er tilfredse med de fysiske rammer på skolerne. 80% af brugerne er alt i alt tilfredse med dagtilbuddene i Greve Kommune. Til sammenligning er 48% af alle borgere tilfredse med dagtilbuddene i Greve Kommune (igen forklaret af en højere andel af svar i hverken tilfreds eller utilfreds og ved ikke ). Brugerne er mest tilfredse med personalets kompetencer - 87% af brugerne er tilfredse med personalets kompetencer. Brugerne er mindst tilfredse med de fysiske rammer for dagtilbuddene, f.eks. pladsforhold og vedligeholdelse - 70% er tilfredse med de fysiske rammer for dagtilbuddene. 74% af brugerne er alt i alt tilfredse med fritidstilbuddene til større børn og unge i Greve Kommune. Til sammenligning er 36% af alle borgerne tilfredse med fritidstilbuddene i Greve Kommune (igen forklaret af en højere andel af svar i hverken tilfreds eller utilfreds og ved ikke ). Brugerne er mest tilfredse med fritidstilbuddenes indhold og kvalitet, 78% af brugerne er tilfredse med fritidstilbuddenes indhold og kvalitet. Brugerne er mindst tilfredse med de fysiske rammer for fritidstilbuddene, f.eks. pladsforhold og vedligeholdelse, 73% er tilfredse med de fysiske rammer for fritidstilbuddene. 26

27 Skoler, dagtilbud og fritidstilbud til større børn og unge Brugernes tilfredshed med folkeskolerne Kun respondenter, som selv har børn i Greve Kommunes folkeskoler (181 respondenter) Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med folkeskolerne i Greve Kommune? 67% 13% 18% 2% De fysiske rammer på skolerne, f.eks. pladsforhold og vedligeholdelse 42% 28% 30% 1% Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Lærernes kompetencer 70% 17% 12% 1% Ved ikke Undervisningens kvalitet og indhold 68% 16% 14% 2% (N=181) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 27

28 Skoler, dagtilbud og tilbud til større børn og unge Brugernes tilfredshed med dagtilbuddene Kun respondenter, som selv har børn i Greve Kommunes dagtilbud (120 respondenter) Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med dagtilbuddene i Greve Kommune? 80% 10% 10% De fysiske rammer i dagtilbuddene, f.eks. pladsforhold og vedligeholdelse 70% 15% 13% 2% Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Personalets kompetencer 87% 8% 5% Ved ikke Dagtilbuddenes kvalitet og indhold 74% 16% 9% 1% (N=120) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 28

29 Skoler, dagtilbud og fritidstilbud til større børn og unge Brugernes tilfredshed med fritidstilbud til større børn og unge Kun respondenter, som selv har børn i Greve Kommunes fritidstilbud (78 respondenter) Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med Greve Kommunes fritidstilbud til større børn og unge? 74% 17% 6% 3% De fysiske rammer for fritidstilbuddene, f.eks. pladsforhold og vedligeholdelse 73% 13% 10% 4% Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Ved ikke Fritidstilbuddenes indhold og kvalitet 78% 15% 4% 3% (N=78) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 29

30 Jobcentret 30

31 Jobcentret Brugernes tilfredshed med jobcentret Der er lavere tilfredshed med jobcentret end andre serviceområder 59% af brugerne er alt i alt tilfredse med Greve Kommunes Jobcenter brugerne her defineret som de respondenter, som selv har haft kontakt til jobcentret inden for de seneste tre år, f.eks. i forbindelse med ledighed, sygdom, revalidering el.l. Til sammenligning er 23% af borgerne tilfredse med jobcentret i Greve Kommune (hvor den lavere andel tilfredse hovedsagelig dækker over en større andel af svar i hverken tilfreds eller utilfreds og ved ikke ). 29% af brugerne er tilfredse med kvaliteten af jobcentrets arbejde med at få ledige i job eller uddannelse. 28% af brugerne er tilfredse med jobcentrets arbejde med at give de tilbud om job, uddannelse eller anden støtte, som bedst hjælper den enkelte borger. Det bemærkes, at andelene af svar i hverken tilfreds eller utilfreds og ved ikke er relativt høje på alle spørgsmål om jobcentret. Ikke desto mindre ses dog en relativt mere udbredt utilfreds med jobcentret, end tilfældet er for de andre serviceområder, som der spørges til i borgerundersøgelsen. 31

32 Jobcentret Brugernes tilfredshed med jobcentret Kun respondenter, som selv har haft kontakt til jobcentret inden for seneste tre år (163 personer) Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med Greve Kommunes jobcenter? 59% 13% 25% 4% Kvaliteten af Jobcentrets arbejde med at få ledige i job eller uddannelse 29% 17% 33% 21% Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Ved ikke Jobcentrets arbejde med at give de tilbud om job, uddannelse eller anden støtte, som bedst hjælper den enkelte borger 28% 18% 31% 22% (N=163) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 32

33 Tilbud til ældre 33

34 Tilbud til ældre Brugernes tilfredshed med tilbud til ældre Tilfredsheden med aktivitetstilbuddene er størst 67% af brugerne dvs. personer som selv modtager ydelser til ældre fra Greve Kommune - er alt i alt tilfredse med ydelser og tilbud i Greve Kommune. Til sammenligning er 42% af alle borgere tilfredse med ydelser og tilbud til ældre i Greve Kommune (hvor den lavere andel tilfredse hovedsagelig dækker over en større andel af svar i hverken tilfreds eller utilfreds og ved ikke ). Brugerne er mest tilfredse med aktivitetstilbuddene til ældre - 67% af brugerne er tilfredse med disse. Brugerne er mindst tilfredse med genoptræning eller andre træningsaktiviteter for ældre - 56% er tilfredse med disse. Det bemærkes, at andelene af svar i ved ikke er relativt høje på spørgsmålene om kommunens ældretilbud. 34

35 Tilbud til ældre Brugernes tilfredshed med tilbud til ældre Kun respondenter, som selv bruger/modtager tilbud til ældre (117 respondenter) Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med tilbud og pleje til ældre fra Greve Kommune? 67% 12% 11% 10% Den service og hjælp ældreplejens personale giver 58% 9% 9% 24% Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Aktivitetstilbud til ældre i Greve Kommune 67% 8% 3% 22% Ved ikke Genoptræning, eller andre træningsaktiviteter for ældre 56% 8% 6% 31% (N=117) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 35

36 Tilbud til ældre Borgernes tryghed ved at blive ældre i Greve Kommune Borgerne er trygge ved at blive ældre i Greve Kommune Overordnet set er borgerne trygge ved at blive ældre i Greve Kommune. Der ses ingen forskelle på tværs af bydele i forhold til at være tryg ved at blive ældre i Greve Kommune. Der ses (signifikante) forskelle i trygheden ved at blive ældre på tværs af aldersgrupper. Således ses en tendens til, at tryghed ved at blive ældre er relativt mere udbredt blandt borgere over 56 år, end tilfældet er for borgere mellem 35 og 55 år: 67% af de borgerne der er mellem 18 år og 34 år er i høj grad tryg ved at blive ældre i Greve Kommune. 54% af de borgerne der er mellem 35 år og 55 år er i høj grad tryg ved at blive ældre i Greve Kommune. 74% af de borgerne der er 56 år eller derover er i høj grad tryg ved at blive ældre i Greve Kommune. 36

37 Overordnet tilfredshed Tryg ved at blive ældre i Greve Kommune I hvilken grad vil du selv være tryg ved at blive ældre i Greve Kommune? (N=1003) 67% 15% 9% 10% I høj grad Hverken i høj eller lav grad I lav grad Ved ikke 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 37

38 Tilbud til ældre Tryg ved at blive ældre i Greve Kommune fordelt på aldersgrupper I hvilken grad vil du selv være tryg ved at blive ældre i Greve Kommune? Fordelt på alder (N=1003) 18 til 34 år 67% 14% 8% 11% I høj grad 35 til 55 år 54% 20% 8% 18% Hverken i høj eller lav grad I lav grad Ved ikke 56 år og derover 74% 12% 9% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 38

39 Kultur, fritids- og idrætsaktiviteter 39

40 Kultur-, fritids- og idrætsaktiviteter Borgernes tilfredshed med kultur-, fritids og idrætsaktiviteterne Overordnet set er borgerne tilfredse med kultur- og fritidsaktiviteterne 73% er alt i alt tilfredse med kulturtilbuddene. 48% af borgerne har enten selv eller har nær familie, der har deltaget i kulturarrangementer i Greve Kommune inden for det seneste år, mens 20% aldrig har deltaget. Der er signifikant forskel på bydelenes tilfredshed med antallet af kulturtilbud. Mest tilfredse er de i Tune bydel, hvor 74% er tilfredse, mens de er mindst tilfredse i det Åbne Land, hvor 69% er tilfredse med antallet af kulturtilbud. 76% er alt i alt er tilfredse med idræts- og fritidstilbuddene. 58% har enten selv eller har nær familie, der har gået til idræts- eller fritidsaktiviteter i Greve Kommune inden for det seneste år, mens 17% aldrig har deltaget. Der er signifikant forskel på bydelenes tilfredshed med idræts- og fritidstilbud alt i alt. Mest tilfredse er de i Tune bydel, hvor 86% er tilfredse, mens de er mindst tilfredse i Hundige, hvor 70% er tilfredse med idræts- og fritidstilbud. Der er signifikant forskel på bydelenes tilfredshed med antallet af idræts- og fritidstilbud. Mest tilfredse er de i Tune bydel, hvor 85% er tilfredse, mens de er mindst tilfredse med antallet af idræts- og fritidstilbud i Hundige (67%). 40

41 Kultur-, fritids- og idrætsaktiviteter Borgernes tilfredshed med kulturaktiviteterne Hvor tilfreds eller utilfreds er du med? Kulturtilbud i Greve alt i alt 73% 14% 4% 10% Antallet af kulturtilbud i Greve, f.eks. koncerter, udstillinger og lignende kulturtilbud 71% 12% 5% 12% Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Relevansen af kulturtilbuddene for dig - rammer det din smag og interesse? 57% 19% 13% 10% Ved ikke Faciliteterne til kulturarrangementer, f.eks. pladsforhold og vedligeholdelse 63% 13% 3% 20% (N=1003) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 41

42 Kultur-, fritids- og idrætsaktiviteter Borgernes tilfredshed med idræts- og fritidsaktiviteterne Hvor tilfreds eller utilfreds er du med? Idræts- og fritidstilbud i Greve alt i alt 76% 8% 2% 14% Antallet af idræts- og fritidstilbud i Greve 74% 8% 2% 17% Relevansen af idræts- og fritidsaktiviteterne for dig - rammer tilbuddene din smag og interesse? 65% 13% 7% 15% Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Ved ikke Faciliteterne til fritidsaktiviteter og idræt, f.eks. pladsforhold og vedligeholdelse 62% 13% 6% 19% Mulighederne for at dyrke idræt og fritidsaktiviteter i Greve, selvom det ikke foregår i en klub eller forening 56% 13% 4% 27% (N=1003) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 42

43 Trafik 43

44 Trafik Trafik Overordnet set er borgerne tilfredse med trafiksikkerheden 79% af borgerne er tilfredse med trafiksikkerheden generelt i Greve Kommune. Der er (signifikante) forskelle på tilfredsheden med trafiksikkerheden i de forskellige bydele. Tilfredsheden er størst i Hundige og Greve bydel, med 81% tilfredse borgere, mindst er tilfredsheden i Tune, hvor 68% er tilfredse. Brugerne er mest tilfredse med trafiksikkerheden for fodgængere i Greve Kommune, 75% af borgerne er tilfredse med denne. Brugerne er mindst tilfredse med den kollektive bustrafik i Greve Kommune, 44% er tilfredse med denne. Den lavere tilfredshed forklares dog i en vis grad (men ikke til fulde) af en relativt højere andel af svar i ved ikke. 44

45 Trafik Borgernes tilfredshed med trafikken Hvor tilfreds eller utilfreds er du med? Trafiksikkerheden generelt 79% 10% 11% Trafiksikkerheden for cyklister 70% 12% 15% 3% Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Trafiksikkerheden for fodgængere 75% 10% 12% Ved ikke 2% Den kollektive bustrafik i Greve Kommune 44% 15% 18% 22% (N=1003) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 45

46 Vedligehold og renhold 46

47 Vedligehold og renhold Vedligehold og renhold Relativt mange er utilfredse med renhold og vedligehold Overordnet set er borgerne relativt forbeholdne i deres vurdering af renhold og vedligehold. Generelt ses således, at omkring en fjerdedel er decideret utilfredse, hvilket er en relativt høj andel sammenlignet med de fleste andre serviceområder. Borgerne er mest tilfredse med renholdelse af gader og veje - 57% af borgerne er tilfredse med dette. Borgerne er mindst tilfredse med vedligeholdelse af gader og veje - 38% af borgerne er tilfredse med dette, mens hele 41% er utilfredse. 47

48 Vedligehold og renhold Tilfredshed med vedligehold og renhold Hvor tilfreds eller utilfreds er du med? Vedligeholdelse af gader og veje 38% 20% 41% 1% Renholdelse af gader og veje 57% 18% 24% Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Vedligehold af grønne områder og stranden 52% 20% 25% 3% Ved ikke Renhold af grønne områder og stranden 53% 19% 24% 3% (N=1003) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 48

49 Det offentlige rum 49

50 Tilfredshed med det offentlige rum Borgernes tilfredshed med det offentlige rum Forskel på tilfredsheden i de forskellige bydele 61% er tilfredse med muligheden for aktiviteter på de grønne områder, stranden og pladser. 65% er tilfredse med indretningen af de offentlige pladser og torve. Andelen af borgere der har svaret Hverken tilfreds eller utilfreds eller ved ikke på spørgsmålene om det offentlige rum er relativt høje med værdier mellem 11% og 18%. Andelen af utilfredse borgere er lav, med henholdsvis 5% og 6% utilfredse borgere. Der er signifikant forskel på bydelenes tilfredshed med mulighederne for aktiviteter på de grønne områder, stranden og pladser. Mest tilfredse er de i det Åbne Land, hvor 74% er tilfredse, mens de er mindst tilfredse i Tune, hvor 51% er tilfredse med mulighederne for aktiviteter på de grønne områder, stranden og pladser. 50

51 Tilfredshed med det offentlige rum Borgernes tilfredshed med det offentlige rum Muligheden for aktiviteter på de grønne områder, stranden og pladser 61% 16% 5% 18% Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfred Utilfreds Ved ikke Indretning af de offentlige pladser og torve 65% 18% 6% 11% (N=1003) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 51

52 Affaldshåndteringen 52

53 Affaldshåndteringen Borgernes tilfredshed med affaldshåndteringen Stor tilfredshed med affaldshåndteringen Overordnet er borgerne meget tilfredse med affaldshåndteringen. 92% er tilfredse med affaldsordningen som helhed. Også på tværs af delområderne ses en høj tilfredshed, idet der i relation til alle spørgsmål om affaldshåndteringen ses en tilfredshed på mere end 80%. Borgerne er mest tilfredse med afhentningen af husholdningsaffald - 96% af borgerne er tilfredse med dette. Borgerne er mindst tilfredse med afhentningen af haveaffald - 83% af borgerne er tilfredse med dette. 53

54 Affaldshåndteringen Borgernes tilfredshed med affaldshåndteringen Hvor tilfreds eller utilfreds er du med? Affaldsordningen som helhed 92% 4% 3% 1% Afhentning af husholdningsaffald 96% 2% 2% 1% Afhentning af haveaffald 83% 5% 3% 8% Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Afhentning af glas, papir og pap 91% 4% 2% 3% Utilfreds Ved ikke Afhentning af storskrald 87% 4% 4% 5% Genbrugspladsen, Miljøcenter Greve 84% 3% 1% 12% (N=1003) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 54

55 Borgernes syn på Greve Kommune som arbejdsgiver og arbejdsplads 55

56 Borgernes syn på Greve Kommune som arbejdsgiver og arbejdsplads Borgernes syn på Greve Kommune som arbejdsgiver og arbejdsplads De unge har det mest positive syn på Greve Kommune som arbejdsplads 49% af borgerne har generelt et positivt indtryk af Greve Kommune som arbejdsgiver og arbejdsplads, 24% har hverken et positivt eller negativt indtryk, mens 6% af borgerne har et negativt indtryk. Der ses (signifikante) forskelle på opfattelsen af Greve Kommune som arbejdsgiver og arbejdsplads på tværs af aldersgrupper. De unge under 35 år har det mest positive syn, 65% af de årige har et positivt syn på Greve Kommune som arbejdsgiver og arbejdsplads, mens 49% af de årige og 48% af de over 56-årige har et positivt syn på Greve Kommune som arbejdsgiver og arbejdsplads. 56

57 Borgernes syn på Greve Kommune som arbejdsgiver og arbejdsplads Borgernes syn på Greve Kommune som arbejdsgiver og arbejdsplads Har du generelt et positivt eller et negativt indtryk af Greve Kommune som arbejdsgiver og arbejdsplads? (N=1003) 49% 24% 6% 20% Positivt Hverken positivt eller negativt Negativt Ved ikke 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 57

58 58 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: E: W: NORDHAVNSGADE AARHUS C DENMARK T: E: W: TOLLBUGATA OSLO NORWAY T: E: W: ADELGATAN MALMÖ SWEDEN T: E: W: 11TH FL, DINH LE BUILDING, 1 DINH LE, DIST. 4, HCMC VIETNAM T: E: W:

Spørgeskema - 4. udkast

Spørgeskema - 4. udkast Spørgeskema - 4. udkast Greve Kommune Borgerhed 2012 6. juni 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C TLF.

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 19. dec 2012 Summary Brugere defineres som brugere af rejsekort, der har en rejsefrekvens på 1-2 dage i kvartalet eller mere Generelt: 79 %

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Budgetundersøgelse om 2013

Budgetundersøgelse om 2013 Budgetundersøgelse om 2013 15817 KØBENHAVN FOA 28. aug 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: +45 87 30 95 00 E: TYA@EPINION.DK

Læs mere

Undersøgelse om fleksjobreformen

Undersøgelse om fleksjobreformen Undersøgelse om fleksjobreformen Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (CABI) November 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK

Læs mere

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016 Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af Rejsekortet Rejsekortet 18. november 2016 Summary for brugerundersøgelsen Mulighed for at købe rejsekort, for at tanke op, tilgængeligheden af kortlæsere i busser

Læs mere

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Rejsekort 28. maj 2013 I de følgende spørgsmål bedes du vurdere en række forhold vedr. kollektiv trafik. Du bedes svare på en skala fra 1-5, hvor 1

Læs mere

Sundhedsstyrelsen: Én af os. December 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON

Sundhedsstyrelsen: Én af os. December 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON Sundhedsstyrelsen: Én af os 14568 December 2012 KØBENHAVN Primetime 13. dec 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: +45

Læs mere

Holdninger til tortur. November 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON

Holdninger til tortur. November 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON Holdninger til tortur 16179 November 2012 KØBENHAVN DIGNITY 3. dec 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: +45 87 30 95

Læs mere

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 Bilag 1 til indstilling om brugerundersøgelser 2014. Sundheds-

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 12. dec 2013 100% 70% 60% 50% 5% 5% 0% Personligt Flex Anonymt 100% 70% 60% 50% 15% 5% 0% Voksen (16 år) Pensionist Andet 100% Klippekort (pap)

Læs mere

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af rejsekort rejsekort Maj 2018 Summary for brugerundersøgelsen Mulighed for at købe rejsekort, for at tanke op, tilgængeligheden af kortlæsere i busser og på stationer

Læs mere

Brugerundersøgelse af Århus Billedskole

Brugerundersøgelse af Århus Billedskole Brugerundersøgelse af Århus Billedskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Metode... 4 Besvarelse fra børn der har benyttet Århus Billedskoles fritidstilbud:... 5

Læs mere

Affaldsanalyse Silkeborg kommune Etageboliger 2014

Affaldsanalyse Silkeborg kommune Etageboliger 2014 Affaldsanalyse Silkeborg kommune Etageboliger 2014 Indhold 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Formål, metode og fordeling Side 3 Opsummering af nøgleresultater Side 6 Dagrenovation Side 8 Genbrugspladser Side 18 Kuber/igloer

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Almenklasse beelser: 61 Svarprocent: 73 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole. Denne rapport

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 77,2%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 77,2% beelser: 385 BRUGERUNDERSØGELSE Svarprocent: 77,2% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 1.400 Svarprocent: 57,90% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2007. December 2007

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2007. December 2007 Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2007 December 2007 Indhold med undersøgelsen og anbefalinger Tilfredshed med Borgerservice Henvendelse i Borgerservice Færdigbehandling og Godt ved besøget og gode

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 6.-9. klasse Antal besvarelser: 131 Svarprocent: 96 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET

BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET 0 A INDHOLD 1 Indledning 2 2 Læsevejledning 3 3 Sådan læses en side 4 4 Samlede resultater 5 5 Resultater på tværs 21 6 Målgruppe

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål 1 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger B. Foged. Sagsnr.: 27.36.00-P05-2-14 Dato:

Læs mere

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer.

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. 16 BILAG A SPØRGESKEMA I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. Skalaernes spørgsmål indgår i et større spørgeskema, der omfatter i alt 26 skalaer

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA November 2006 2 Medlemsundersøgelse om psykisk arbejdsmiljø og stress FOA Fag og Arbejde har i perioden 1.-6. november 2006 gennemført en medlemsundersøgelse

Læs mere

LUP læsevejledning til regionsrapporter

LUP læsevejledning til regionsrapporter Indhold 1. Overblik... 2 2. Sammenligninger... 2 3. Hvad viser figuren?... 3 4. Hvad viser tabellerne?... 5 5. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne... 6 Øvrigt materiale Baggrund og metode for

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Plejebolig 1 Brugerundersøgelse Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet September 2014 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet gennemført af Epinion for DeFacto i juni 2014. Der er 1.058,

Læs mere

Læsevejledning til resultater på regionsplan

Læsevejledning til resultater på regionsplan Læsevejledning til resultater på regionsplan Indhold 1. Overblik... 2 2. Sammenligninger... 2 3. Hvad viser figuren?... 3 4. Hvad viser tabellerne?... 5 5. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne...

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 58,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 58,7% Antal besvarelser: 2.759 FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 58,7% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

Billund Bibliotekerne og Borgerservice Brugerundersøgelse Oktober 2014

Billund Bibliotekerne og Borgerservice Brugerundersøgelse Oktober 2014 Billund Bibliotekerne og Borgerservice Brugerundersøgelse Oktober 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk 2 Indhold 1. Om undersøgelsen... 3 1.1 Læsevejledning...

Læs mere

Lokal rapport 10 i Campus - Forældre til elever i 10. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport 10 i Campus - Forældre til elever i 10. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Antal besvarelser: 614 Skole Svarprocent: 85% BRUGERUNDERSØGELSE Brugerundersøgelse Skole Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden februar - marts gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Danmarks Radio. 24. mar 2015

Danmarks Radio. 24. mar 2015 t Spørgsmål: Et flertal i Folketinget vil have en folkeafstemning om det danske EU-forbehold på retsområdet for at omdanne forbeholdet til en såkaldt tilvalgsordning. En tilvalgsordning vil betyde, at

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Regionsrapport for Region Nordjylland Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske

Læs mere

Vejledning i udfyldning af spørgeskema

Vejledning i udfyldning af spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskema Du og kun dine svar I spørgeskemaet bliver der stillet en række spørgsmål om forskellige forhold i din kommune. Vi vil gerne høre din personlige mening om disse,

Læs mere

Indledning. Køreplanlægning. Udbud og kontrakter 10. Økonomi 18. Rejseregler, takster og billeteringsudstyr 25. Kommunikation 34.

Indledning. Køreplanlægning. Udbud og kontrakter 10. Økonomi 18. Rejseregler, takster og billeteringsudstyr 25. Kommunikation 34. Indledning Køreplanlægning 2 5 Udbud og kontrakter 10 Økonomi 18 Rejseregler, takster og billeteringsudstyr 25 Kommunikation 34 Drift 42 Billet- og kvalitetskontrol 54 Kundeservice 62 Generelt Leverandørernes

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Bostøtte UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2011

FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Viborgvej Antal besvarelser: Svarprocent: 75.9% FORÆLDRETILFREDSHED 2011 OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Aarhus Kommune har i perioden oktoberdecember 2011 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

THE TALL SHIPS RACES 2013

THE TALL SHIPS RACES 2013 THE TALL SHIPS RACES 2013 RAPPORT GÆSTEANALYSE JULI 2013 Indhold INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES BEGIVENHEDEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM

Læs mere

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September KUNDECENTER 2012 Midttrafik Kundetilfredshed September Baggrund og anbefalinger Kundernes køn og alder Henvendelser ved personligt fremmøde Henvendelser per telefon Slippery slope og tilfredshed Historik

Læs mere

For Familiecentret 2013

For Familiecentret 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Familiecentret 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent M: bkab@aarhus.dk

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Antal beelser: 150 Svarprocent: 43,10% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BEDRE PSYKIATRI En landsdækkende undersøgelse

BEDRE PSYKIATRI En landsdækkende undersøgelse x BEDRE PSYKIATRI En landsdækkende undersøgelse Århus 29. marts 2011 1 1. KORT OM EPINION Epinion gennemfører specialdesignede undersøgelser af høj kvalitet, som sikrer et solidt grundlag for optimale

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Antal besvarelser: 502 Svarprocent: 84% BRUGERUNDERSØGELSE Brugerundersøgelse Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden februar - marts gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE BEBOERE PÅ PLEJECENTRET ENGGÅRDEN OG DERES PÅRØRENDE DECEMBER 2017

TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE BEBOERE PÅ PLEJECENTRET ENGGÅRDEN OG DERES PÅRØRENDE DECEMBER 2017 TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE BEBOERE PÅ PLEJECENTRET ENGGÅRDEN OG DERES PÅRØRENDE DECEMBER 2017 INHOLD BAGGRUND OG METODE 3 UNDERSØGELSENS REPRÆSENTATIVITET 4 LÆSEVEJLEDNING 5 HOVEDKONKLUSIONER 6 BEBOERNES

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 77%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 77% Skanderborgvej beelser: 41 FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 77% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Spørgeskema fra borgertilfredshedsundersøgelsen 2018:

Spørgeskema fra borgertilfredshedsundersøgelsen 2018: Spørgeskema fra borgertilfredshedsundersøgelsen 2018: Solrød Kommune Velkommen til borgertilfredshedsundersøgelsen i Solrød Kommune 2018. Vejledning i at udfylde spørgeskemaet Du og kun dine svar I spørgeskemaet

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 69%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 69% Skanderborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 69% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

Analyse om organisk affald Randers Kommune 2016

Analyse om organisk affald Randers Kommune 2016 Analyse om organisk affald Randers Kommune 2016 Indhold 1 Formål, metode og fordeling Side 3 2 Opsummering af nøgleresultater Side 5 3 Affald generelt Side 7 4 Organisk affald Side 14 5 Konklusion Side

Læs mere

brugerundersøgelse 2015 RAPPORT BAG UNDERSØGELSE BLANDT FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I FRIVILLIGNETS TILBUD

brugerundersøgelse 2015 RAPPORT BAG UNDERSØGELSE BLANDT FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I FRIVILLIGNETS TILBUD brugerundersøgelse 2015 RAPPORT BAG UNDERSØGELSE BLANDT FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I FRIVILLIGNETS TILBUD www.frivillignet.dk kolofon Rapporten er udgivet af Frivillignet, Dansk Flygtningehjælp. Rapporten

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014

Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014 Samlet tilfredshed med tandplejen Samlet tilfredshed - Hvor tilfreds er du med Tandplejen alt i alt? Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit

Læs mere

Kalundborg kommune september 2008. Ældrepolitik

Kalundborg kommune september 2008. Ældrepolitik Kalundborg kommune september 2008 Ældrepolitik Ældrepolitik i Kalundborg Kommune Introduktion Kalundborg Kommunes skal være et godt sted at bo gennem hele livet. Den vision danner udgangspunkt for kommunens

Læs mere

Lokal rapport Tistrup Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse (inkl. specialklasser) 2014. Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Tistrup Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse (inkl. specialklasser) 2014. Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE TJÆRBYVEJENS VUGGESTUE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Tjærbyvejens Vuggestue baseret på i alt 26 besvarelser.

Læs mere

VOLLSMOSE. Undersøgelsen af naboskab og tryghed i Vollsmose 2015. Hovedrapport. Gennemført den 4. maj til 1. juni 2015 af Vollsmose Sekretariatet

VOLLSMOSE. Undersøgelsen af naboskab og tryghed i Vollsmose 2015. Hovedrapport. Gennemført den 4. maj til 1. juni 2015 af Vollsmose Sekretariatet Undersøgelsen af naboskab og tryghed i Vollsmose 2015 Gennemført den 4. maj til 1. juni 2015 af Vollsmose Sekretariatet Hovedrapport VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling Indhold 1. Indledning... 1 1.1

Læs mere

Survey om ledelseskvalitet

Survey om ledelseskvalitet Juni 2014 Survey om ledelseskvalitet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om ledelseskvalitet. Data er indsamlet af Epinion for DeFacto i april 2014. Der er 1.025, der har besvaret undersøgelsen.

Læs mere

Sådan ser danskerne på psykisk syge

Sådan ser danskerne på psykisk syge Pressemeddelelse, den 7. december Sådan ser danskerne på psykisk syge Mennesker med psykisk sygdom fremstilles ofte som voldelige, farlige og utilregnelige i de danske medier. En helt ny undersøgelse viser

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om virkelighedens velfærd

Befolkningsundersøgelse om virkelighedens velfærd t Befolkningsundersøgelse om virkelighedens velfærd 20654 FOA, BUPL, Danmarks Lærerforening, Dansk Socialrådgiverforening og HK/Kommunal 24. maj 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 3. oktober 2012 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA har undersøgt medlemmernes oplevelse af mobning på arbejdspladsen i april og juni 2012. Dette notat belyser,

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om velfærd og ulighed: Dovne Robert-historien. 14. feb 2015

Befolkningsundersøgelse om velfærd og ulighed: Dovne Robert-historien. 14. feb 2015 t Befolkningsundersøgelse om velfærd og ulighed: Dovne Robert-historien 19015 FOA 14. feb 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Dovne

Læs mere

Århus, 2. december 2011

Århus, 2. december 2011 Århus, 2. december 2011 Baggrundsbilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 9. december 2011 kl. 9.30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 10 KUNDETILFREDSHED

Læs mere

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Interviewperiode: November - december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. OPSUMMERING... 3 3. UNDERSØGELSESMETODE... 4 4. RESULTATER FOR HJEMMEPLEJEN I GREVE

Læs mere

Velkommen til borgertilfredshedsundersøgelsen i Solrød Kommune 2018.

Velkommen til borgertilfredshedsundersøgelsen i Solrød Kommune 2018. SOLRØD KOMMUNE LEDELSESSEKRETARIATET NOTAT Emne: Udkast til spørgeramme - Borgertilfredshedsundersøgelse 2018 Til: Byrådet Dato: 23. januar 2018 Sagsbeh.: NFS Sagsnr.: 00.00.00-P05-2-17 Solrød Kommune

Læs mere

Dokumentationsarbejde blandt sygeplejersker på hospitaler, 2015

Dokumentationsarbejde blandt sygeplejersker på hospitaler, 2015 Louise Kryspin Sørensen Februar 2015 Dokumentationsarbejde blandt sygeplejersker på hospitaler, 2015 Sygeplejerskerne på hospitalerne bruger i 2015 dagligt 109 minutter i gennemsnit på dokumentationsopgaver.

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 4. februar 2 0 15 Summary for brugerundersøgelsen Brugernes holdning til rejsekortet er overordnet på niveau med sidste års undersøgelse. Dette

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultetet Redegørelse for resultater fra UVM 2010

Det Samfundsvidenskabelige Fakultetet Redegørelse for resultater fra UVM 2010 Det Samfundsvidenskabelige Fakultetet Redegørelse for resultater fra UVM 2010 Side 1 af 49 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Analyseudvalg... 5 Analyseudvalgets repræsentativitet... 5 Køn... 5 Alder...

Læs mere

Gentofte Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse. (Forældre) Delrapport for Maglegårdsskolen. Januar 2007. NIRAS Konsulenterne A/S

Gentofte Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse. (Forældre) Delrapport for Maglegårdsskolen. Januar 2007. NIRAS Konsulenterne A/S Gentofte Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse (Forældre) Delrapport for Maglegårdsskolen Januar 2007 NIRAS Konsulenterne A/S 1. Indledning Skole og Fritid i Gentofte Kommune har bedt NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Borgerne i Region Syddanmark er tilfredse men bekymrede for finanskrisen

Borgerne i Region Syddanmark er tilfredse men bekymrede for finanskrisen Notat Borgerne i Region Syddanmark er tilfredse men bekymrede for finanskrisen Borgerpanelet. 95 procent af respondenterne i Region Syddanmarks Borgerpanel erklærer sig tilfredse med deres tilværelse.

Læs mere

1 Job og organisering: Indeks

1 Job og organisering: Indeks BRK 2010 Denne standardrapport sammenfatter resultaterne af jeres trivselsmåling. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Antal besvarelser: 2499 Besvarelsesprocent:

Læs mere

Danskernes risikoopfattelse af større ulykker og katastrofer

Danskernes risikoopfattelse af større ulykker og katastrofer Rapport Danskernes risikoopfattelse af større ulykker og katastrofer voxmeter.dk info@voxmeter.dk +45 70 20 23 24 Vi har verdens Klogeste kunder 2 Indhold Indhold... 3 Om undersøgelsen... 4 Sammenfatning...

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Esbjerg Realskole Esbjerg Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Esbjerg Realskole Esbjerg Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Esbjerg Realskole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014 Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014 Baggrund Det fremgår af lov om social service 151, at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter 83

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Information

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Information RINGSTED KOMMUNE Borgermonitor 2015 Information Indhold Om undersøgelsen... 2 Information... 8 Områdernes vigtighed, indeks 0-100... 16 Brugeroversigt... 24 Svarpersonernes baggrund... 25 RINGSTED KOMMUNE

Læs mere

Ren By-kampagnen 2011

Ren By-kampagnen 2011 Ren By-kampagnen 2011 Aarhus Kommune, Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2011 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel, som er bredt sammensat af personer over 18 år, der er bosat i Aarhus

Læs mere

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde FOA Kampagne & Analyse Oktober 2009 Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde Denne undersøgelse er gennemført blandt FOA-medlemmer tilmeldt forbundets elektroniske medlemspanel, MedlemsPulsen, i perioden

Læs mere

Trivsel og fravær i folkeskolen

Trivsel og fravær i folkeskolen Trivsel og fravær i folkeskolen Sammenfatning De årlige trivselsmålinger i folkeskolen måler elevernes trivsel på fire forskellige områder: faglig trivsel, social trivsel, støtte og inspiration og ro og

Læs mere

Hvem kender ÅOP? en empirisk undersøgelse

Hvem kender ÅOP? en empirisk undersøgelse N O T A T Hvem kender ÅOP? en empirisk undersøgelse 16. januar 2008 I forbindelse med julen 2007 blev der af Finansrådet udarbejdet en analyse af lån til forbrug. Analysen indeholdt blandt andet en forbrugerundersøgelse

Læs mere

Træningsrapport. Værløse Golfklub September 2015

Træningsrapport. Værløse Golfklub September 2015 Træningsrapport Værløse Golfklub September 2015 Om rapporten SVARPROCENTER Nedenfor ses svarprocenterne år til dato for de enkelte undersøgelser i Golfspilleren i Centrum. Undersøgelse Inviterede Antal

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE VIRKSOMHEDERNE

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE VIRKSOMHEDERNE Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del Bilag 75 Offentligt BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE VIRKSOMHEDERNE UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN OKTOBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Undersøgelse om lederes og medarbejderes vurdering af, hvem der har ansvaret for samarbejdskultur, medarbejdernes efteruddannelse, arbejdsopgavernes løsning

Læs mere

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Store politiske forventninger til foreninger og frivillige XXX STUE Det frivillige foreningsliv skal have gode vilkår. Det bidrager til udviklingen

Læs mere

Sygehus-/regionsrapporten

Sygehus-/regionsrapporten Læsevejledning til: Sygehus-/regionsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om rapporten... 2 FORSIDE Dimensionsfigur... 3 1. OVERBLIK... 4 Oversigtsfigur... 4 Resultat i forhold til

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring FOA Kampagne & Analyse 29. oktober 2009 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring Denne undersøgelse er gennemført på forbundets elektroniske medlemspanel i oktober måned

Læs mere

ERHVERVSKLIMAMÅLING. Aarhus Kommune. Erhvervs- og Byudvikling Borgmesterens Afdeling RAPPORT MAJ 2013

ERHVERVSKLIMAMÅLING. Aarhus Kommune. Erhvervs- og Byudvikling Borgmesterens Afdeling RAPPORT MAJ 2013 ERHVERVSKLIMAMÅLING Aarhus Kommune Erhvervs- og Byudvikling Borgmesterens Afdeling RAPPORT MAJ 2013 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 6 VIRKSOMHEDERNES

Læs mere

2. Der tilbydes PREP-parkurser kursus i Praktisk Redskab til Engageret Parforhold. Der forventes gennemført kurser for ca. 36 par om året.

2. Der tilbydes PREP-parkurser kursus i Praktisk Redskab til Engageret Parforhold. Der forventes gennemført kurser for ca. 36 par om året. Notatark Sagsnr. 27.27.00-G01-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 14.4.2016 Evaluering april 2016 - PREP og parterapi Der opleves stigende udfordringer med problemer i parforholdet og samlivet, som påvirker

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Kost- Og Realskole Faaborg-Midtfyn Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Kost- Og Realskole Faaborg-Midtfyn Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Kost- Og Realskole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 29 Svarprocent: 22% PATIENTOPLEVETKVALITET 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte 1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte Denne rapport er udarbejdet på baggrund af resultaterne fra en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Konverteringsundersøgelse 2011 og 2012

Konverteringsundersøgelse 2011 og 2012 Særanalyse 15. oktober 2012 Konverteringsundersøgelse 2011 og 2012 Analyseinstituttet Epinion har i løbet af 2012 gennemført interviewundersøgelser for Realkreditrådet for at afdække konverteringsaktiviteten

Læs mere

Det siger FOAs dagplejere om medicinadministration i dagplejen

Det siger FOAs dagplejere om medicinadministration i dagplejen FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs dagplejere om medicinadministration i dagplejen Oktober 2011 FOA har i perioden 22. august 3. oktober 2011 gennemført en undersøgelse blandt dagplejere om medicinadministration

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Silkeborg Efterskole Silkeborg Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Silkeborg Efterskole Silkeborg Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Silkeborg Efterskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Handicap politik. [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. april 2016

Handicap politik. [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

ERHVERVSKLIMAMÅLING 2015

ERHVERVSKLIMAMÅLING 2015 ERHVERVSKLIMAMÅLING 2015 Køge Kommune Rapport Februar 2015 INDHOLD Oversigt over rapportens forskellige afsnit. 1. Baggrund, formål og metode 2. Sammenfatning 3. Overordnet hed med Køge Kommune 4. Tilfredshed

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse På hjemmeplejeområdet

Brugertilfredshedsundersøgelse På hjemmeplejeområdet Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet September 2006 Brugerhedsundersøgelse På hjemmeplejeområdet 2006 Side 1 af 35 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning 3 1. Sammenfatning 3 1.1 Tilfredshed med

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter der generelt er bekymrede for at blive ledige, og om de er mere eller mindre bekymrede for

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Familier, Børn og Unge 2015 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Center for Specialpædagogiske Børnetilbud (CSB) UDGIVER Ressourcestyring

Læs mere